únor - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň

Komentáře

Transkript

únor - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň
ÚNOR
2 / 2014
Bůh je láska
Každý rok si připomı́náme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás
k této myšlence přivádı́. V jeskyni u řeky
Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858
zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.
Tehdy přikázala Bernadettě, aby šla k prameni a v něm se umyla. Dı́vka se domnı́vala,
že má jı́t k řece, jiný pramen tam nebyl, ale
Panna Maria ji ukázala k roku jeskyně, kde
pod rukama dı́vky vytryskl malý pramı́nek.
Měl léčivé účinky a od té doby sem směřovaly zástupy lidı́, kteřı́ byli svědky zázračných uzdravenı́. Přes 150 let sem přicházejı́
poutnı́ci, často doprovázejı́cı́ nemocné, kteřı́
zvláště při eucharistických průvodech pocit’ujı́ úlevu a uzdravenı́. Proto ve výročnı́ den
Zjevenı́ Matky Božı́ slavı́me XXII. Světového
dne nemocných, jehož letošnı́m tématem je
Vı́ra a láska: „Také my jsme povinni položit
život za své bratry“ (1 Jan 3,16). Nemoc a
utrpenı́ nás velmi tı́žı́. Často se ptáme: proč?
Starozákonnı́ Job nás přesvědčuje, že nejsou
trestem za naše hřı́chy. Vždyt’ sám Pán Ježı́š přijal dobrovolně utrpenı́, šel cestou křı́že.
Proto řı́ká papež František ve svém poselstvı́:
„Božı́ Syn, který se stal člověkem, neodstranil
z lidské zkušenosti nemoc a utrpenı́, ale tı́m,
že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný
rozměr. Nový rozměr utrpenı́ spočı́vá v tom,
že již nemá poslednı́ slovo, jı́mž je nový život
v plnosti; proměna je dána tı́m, že ve spojenı́
s Kristem se nemoc a utrpenı́ mohou stávat
pozitivnı́mi. Ježı́š je cesta, po nı́ž můžeme jı́t
s jeho Duchem (Poselstvı́ čl. 2).“ V utrpenı́
a nemoci má nemocný člověk možnost spojit své utrpenı́ s utrpenı́m Ježı́še Krista a tı́m
i přispět k posvěcenı́ společenstvı́ cı́rkve. Sv.
Pavel zdůrazňuje: „Musı́me ovšem jako on trpět, abychom tak mohli s nı́m dojı́t slávy. Jsem
přesvědčen, že utrpenı́ tohoto času se nedajı́
srovnat s budoucı́ slávou, která se zjevı́ na
nás“ (Řı́m 8,18). V tento den myslı́me i za ty,
kdo ošetřujı́ nemocné, kdo o ně pečujı́ zvláště
v těžkých chvı́lı́ch jejich života, za ty, kdo je
doprovázejı́ na této cestě. Svatý otec obracı́
naši pozornost k velkému apoštolu lásky k sv.
Janu apoštolu: „Svatý Jan, učednı́k, který stál
s Mariı́ u paty křı́že, nás uvádı́ k pramenům
vı́ry a lásky, k srdci Boha, který „je láska“ (1
Jan 4,8.16), a připomı́ná nám, že nemůžeme
milovat Boha, pokud nemilujeme bratry. Kdo
stojı́ s Mariı́ pod křı́žem, naučı́ se milovat jako
Ježı́š. Křı́ž „je jistota věrné Božı́ lásky k nám.
Lásky tak velké, že dokáže vstoupit do našeho
1
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
únor 2014
hřı́chu a odpustit ho, vstoupit do našeho utr- trpı́, ale také i za ty, kteřı́ jim přinášejı́ útěchu
penı́ a dát nám sı́lu nést ho, vstoupit i do našı́ tı́m, že jsou s nimi, že je ošetřujı́, a tak jim
smrti a zvı́tězit nad nı́ a dát nám spásu““ (Po- usnadňujı́ těžké okamžiky jejich života.
selstvı́ čl. 5). Modleme se v tento Světový den
Mons. Emil Soukup
nemocných za naše nemocné, za všechny, kdo
STRUČNÉ INFORMACE
29. 01. st Přı́prava na biřmovánı́ — prvnı́
setkánı́
31. 01. pá pam. Sv. Jana Boska, kněze
02. 02. ne svátek Uvedenı́ Páně do
chrámu
při mšı́ch sv. svěcenı́ hromniček
03. 02. Svatoblažejské požehnánı́
04. 02. út mše sv. pro rodiče a děti —
kaple sv. Jana Maria Vianneye
05. 02. st památka sv. Agáty
06. 02. čt památka sv. Pavla Mikiho a
druhů
09. 02. ne 5. neděle v mezidobı́
10. 02. po památka sv. Scholastiky
11. 02. út 1800 — fara — začátek cyklu
přı́pravy na manželstvı́
16. 02. ne 6. neděle v mezidobı́
25. 02. út mše sv. za respektovánı́ lidského
života
Výuka náboženstvı́
Kontakt:
sestra Zuzka Magerová, tel: 776 817 371
Výuka vždy v úterý
1. rok přı́pravy na 1. sv. přijı́mánı́ 1400–1445
2. rok přı́pravy na 1. sv. přijı́mánı́ 1445–1530
Skupinka po 1. sv. přijı́mánı́ 1530–1615
Růst ve vı́ře 1615–1700
2
Setkánı́ farnı́ch společenstvı́
• každou středu v 900 — setkánı́ nad Božı́m slovem, otevřené ke sdı́lenı́, rozhovoru a
modlitbě
• setkánı́ bratřı́ a sester SFŘ (frant. terciáři)
— 20. 02. v 1630, zahajujeme v kostele Nanebevzetı́ Panny Marie slavenı́m Eucharistie —
celebruje P. Dominik OFM. Přede mšı́ svatou
je možnost adorace Nejsvětějšı́ Svátosti od 16
hod. Zveme všechny přı́znivce sv. Františka.
Po mši sv. setkánı́ terciářů na faře. Modlitebnı́ setkánı́ nejen terciářů SFŘ, ale i sympatizantů, je prvnı́ čtvrtek, tj. 06. 02. v 1700
ve farnı́m sále na faře. Naše stránky jsou:
www.mbssfrplzen.estranky.cz
ADORACE
• kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE:
– na prvnı́ pátek v měsı́ci:
9–11 a 1500–1615 hod.
– každý pátek od 1500 do 1615
– Večeřadlo: rozjı́mavá modlitba sv. růžence
je v Domově pro seniory Mohylová ul.
v Doubravce: v neděli 02. 02. v 1700 hod.
úmysl na únor: Budeme prosit za všechny,
kteřı́ přijmou svátost nemocných, aby cı́tili
uzdravujı́cı́ moc Božı́ lásky.
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
únor 2014
SVÁTOST SMÍŘENÍ
ŽIVOT FARNOSTI
Znovuzrozenı́ z vody a z Ducha Svatého:
• Na požádánı́ kdykoliv
23. 11. Karolı́na Monika Nová . . . . . . . *2013
• katedrála sv. Bartoloměje
07. 12. Jan Pašek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *2013
– před každou mšı́ sv.
14. 12. Charlotte Adamová . . . . . . . . . . *2012
• kostel Nanebevzetı́ Panny Marie: přı́leži- 21. 12. Alexander Lalik . . . . . . . . . . . . . *2012
tost ke svátosti smı́řenı́ a duchovnı́m roz- 21. 12. Tomáš Křı́žek . . . . . . . . . . . . . . . *2013
hovorům — zpovědnı́ mı́stnost v kostele
24. 12. Kevin Miko . . . . . . . . . . . . . . . . . *2013
Nanebevzetı́ Panny Marie:
24. 12. Denis Miko . . . . . . . . . . . . . . . . . *2012
– před každou mšı́ sv.
24. 12. Adrian Miko . . . . . . . . . . . . . . . . * 2011
– na prvnı́ pátek v měsı́ci
24. 12. Simona Miková . . . . . . . . . . . . . * 2007
00
00
30
15
od 7 do 11 a od 15 do 16
28. 12. Riana Magdalena Hlaváčová . . *2013
∗ P. Stanislav Uhlı́ř:
28. 12. Tamara Anežka Hlaváčová . . . *2010
každou středu v 1030–1200 a ve 1230–1330
18. 01. Samuel Repaský . . . . . . . . . . . . . *2013
∗ P. Didak Robert Klučka, OFM nebo P. Do- Lásku, úctu a věrnost si slı́bili:
minik Daniel Valer, OFM:
14. 12. Jan Vlček a Eva Štýbrová
každý čtvrtek od 1430–1630
Rozloučili jsme se s bratry a sestrami
∗ P. Ludolf Josef Kazda:
ve společenstvı́ vı́ry, naděje a lásky:
každý pátek zpovı́dá od 1500–1615
23. 12. Mária Valentová . . . . . . . . . . . . . 1953
rozloučenı́ před kremacı́
20. 12. Václav Šiška . . . . . . . . . . . . . . . . 1940
Úklidy kostelů
uloženı́ do země
• katedrála sv. Bartoloměje:
02. 01. MUDr. Milan Humplı́k . . . . . . . 1921
(úterý) 900 po rannı́ mši sv.:
requiem
11. a 25. 2.
02. 01. Věra Zběžková . . . . . . . . . . . . . . 1930
uloženı́ do hrobu
• kostel Nanebevzetı́ Panny Marie:
06.01.
Julius
Bı́lý
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . 1941
30
v 8 (čtvrtek): 13. a 27. 2.
uloženı́
do hrobu
00
Každých čtrnáct dnı́ uklı́zı́me v úterý v 9
30
08.
01.
Růžena
Ascamio
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 1954
v katedrále, ve čtvrtek v 8 v kostele Nanebeuloženı́
do
hrobu
vzetı́ Panny Marie. Můžete-li přispět pomocı́,
rádi Vás přijmeme, jde asi o hodinu služby. 15. 01. Marie Stiebitzová . . . . . . . . . . . . . 1937
uloženı́ urny
Každá pomoc je vı́taná.
• Schola od sv. Bartoloměje zve
Kostel Nanebevzetı́ Panny Marie
• Mše sv. anglicky ve 2000 každou sobotu
• Mše sv. pro vietnamskou komunitu
v 1000 1x za 14 dnı́
• Mše sv. polsky v 1500 každou neděli
zájemce o sborový zpěv. Pokud rádi zpı́váte
a chtěli byste se aktivně účastnit na liturgickém hudebnı́m děnı́ v katedrále, přijd’te
se podı́vat na zkoušku scholy (každé pondělı́
v 19 hodin v evangelickém kostele v Němejcově ul. „u Jižnı́ho předměstı́ “. Těšı́me se na
vás. Kontakt: Petr Kryl,
724 304 155
3
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
• Půjčovánı́ knih a časopisů
Farnı́ knihovna ve Františkánské 11 nabı́zı́
půjčovánı́ knih, které jsou doplňovány novými výtisky, předevšı́m z Karmelitánského
nakladatelstvı́. Na faře jsou k dispozici také
časopisy, které si můžete vypůjčit: Teologické texty, Rodina a škola, Universum, Nové
Město, Milujte se!, Varhanı́k, RC Monitor,
Rodinný život
• Přı́prava na biřmovánı́
Každou středu v 1730 se na faře ve Františkánské scházı́ skupina těch, kteřı́ se chtějı́ připravit na přijetı́ svátosti biřmovánı́ o letošnı́
Slavnosti Seslánı́ Ducha Svatého v neděli 8.
6. 2014. Máte-li zájem se připojit, jste zváni!
Jestli vı́te o někom, kdo by toužil svátost biřmovánı́ přijmout, pozvěte ho!
• Přı́prava na svátost manželstvı́
V úterý 11. 02. v 18 hod. na faře ve Františkánské začı́ná Cyklus přı́pravy na svátost
manželstvı́. 7 setkánı́ = 7 důležitých témat.
Lektoři jednotlivých setkánı́ se střı́dajı́.
Ohlédnutí
• Farnı́ kafe anebo setkánı́ na
faře?
V současné době probı́hajı́ různé akce a tı́m
i aktivity věřı́cı́ch v diecézi, které nějakým
způsobem oslovila výzva našeho otce biskupa mons. Františka Radkovského, týkajı́cı́
se hlavně restitucı́ cı́rkevnı́ho majetku.
Co dělat pro naši diecézi, aby v této tak pro
nás těžké době co nejlépe obstála?
Co udělat, aby se ušetřily finančnı́ prostředky, se kterými bude muset diecéze
v blı́zké budoucnosti hospodařit? Věřı́cı́ bude
asi nejvı́ce zajı́mat o jakou částku půjde a
jestli budou moci být průběžně informováni,
jak je s těmito finančnı́mi prostředky vynakládáno.
4
únor 2014
Co dělat, aby se cı́rkev, lépe řečeno, jejı́
členové, dostali svými postoji do podvědomı́
těch, kteřı́ o sobě tvrdı́, že nejsou věřı́cı́mi,
v tom co možná nejlepšı́m světle?
Co udělat s tı́m, když se ti, kteřı́ se vidı́
třeba, když to možná přeženu, jenom jedenkrát za týden při nedělnı́ mši svaté, ještě než
kněz odejde od oltáře, utı́kajı́ „schovat“ do
anonymity svých domovů?
Přitom třeba zrovna ten soused v kostelnı́
lavici by se potřeboval vypovı́dat ze svých
problémů, protože nikoho nemá? A ten člověk
přes uličku, je mi moc sympatický, ale bohužel nemám možnost se s nı́m přes týden setkat.
Nějak mě už to zdravı́ moc nesloužı́ . . .
Ale to nebylo všechno, nad čı́m se pár
nadšenců od katedrály sv. Bartoloměje začalo vážně zamýšlet. Vznikla myšlenka —
nenı́ originálnı́, je praktikována již v několika
málo kostelech diecéze.
Když bude ochotno pár lidı́, včetně samozřejmě pana faráře, věřı́cı́ natolik motivovat,
aby se nebáli přijı́t na faru a ve společenstvı́ ostatnı́ch posedět, popovı́dat, popı́t kávu,
čaj a zamlsat si i na nějaké „dobrůtce“, které
připravily členky společenstvı́, je to, myslı́m,
ta nejlepšı́ cesta k tomu, aby si i ti „ostatnı́“
o nás řekli (možná jsem moc domýšlivá?!):
„Hled’te, jak se milujı́ “. To by bylo myslı́m to
nejlepšı́, čı́m by se mohla diecéze „pyšnit“.
Na závěr ta úplná „třešnička na dortu“.
Prvnı́ho setkánı́ se zúčastnilo kolem 25 lidı́.
Při druhém se sešlo asi 35 lidı́, a při tom poslednı́m cca 50 lidı́ včetně dětı́! Nejvı́ce snad
potěšı́, že se zcela nevyplnila předpověd’ těch
škarohlı́dů, že to bude jen pastva pro bezdomovce. Snad to bude s pomocı́ Božı́ nový
začátek.
Marie Večeřová
„Je pryč to št’astné obdobı́ naděje, že
jednou budeme svatı́. Ted’ je čas jimi
opravdu být.“
P. Mario Bonzaga OMI
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
INFORMACE
• Pravidelné bohoslužby a duchovnı́ setkánı́ v Plzni v rámci pastoračnı́ služby pro
nemocné a seniory
Domov důchodců na Borech (Klatovská)
— 3. pondělı́ v 915
Dům sv. Aloise (Hradišt’ská)
— každé pondělı́ ve 1445
Hospic sv. Lazara (Sladkovského)
— každé pondělı́ ve 1530 (dominikáni)
LDN (Kotı́kovská, 6. poschodı́)
— každé úterý ve 1400 (františkáni)
Domov Longe Vita (Křimice)
— 1. středa v 1500
Domov Longe Vita (Na Jı́kalce)
— 3. středa v 1500
Domov Důchodců Košutka (Západnı́ ul.)
— 4. středa v 0900
Domov sv. Jiřı́ (Mohylová) — každou středu duchovnı́ půlhodinka v 1630,
— každou sobotu v 1500 mše sv.
Fakultnı́ nemocnice Bory (bývalá Vojenská nem.
— LDN 3) — každou 2. středu v 1500
Domov sv. Alžběty (Hlavanova)
— každý čtvrtek ve 1400
Hospic sv. Lazara (Sladkovského)
— v 1530 každý čtvrtek v liché měsı́ce (v sudé
měsı́ce v 1500 nepravidelně — dle zájmu pacientů — Koinonia)
Fakultnı́ nemocnice Lochotı́n (Alej Svobody) —
každý prvnı́ pátek ve 1430
Domov pro seniory (DD Kotı́kovská)
— každý pátek v 1545 (františkáni)
únor 2014
• Česká křest’anská akademie Plzeň
www.krestanskaakademie.cz/plzen
zve na přednášku: Prof. RNDr. Ivo
BUDIL Ph.D. DSc.: „Židé a křest’ané
v dı́le Benjamina Disraeliho“ — v úterý
4. února 2014 v 1800 v učebně na biskupstvı́, nám. Republiky 35, Plzeň
— pořádá: Česká křest’anská akademie v Plzni
Studentská duchovnı́ správa
P. Vojtěch Soudský OP
([email protected])
P. Pavel Petrašovský,
[email protected],
737 814 525
www.hora.signaly.cz
Pravidelné akce:
Neděle
2000 mše sv. s účastı́ studentů v kostele Nanebevzetı́ Panny Marie ve Františkánské ulici, po nı́
se jde na kofolu, na kafe či na pivo
Pondělı́
1800 přı́prava na svátosti — studentský klub ve
Františkánské ulici, P. Vojtěch Soudský OP
Úterý
1500–1630 přı́ležitost k svátosti smı́řenı́, rozhovoru nebo jen tak posezenı́ — studentský klub
ve Františkánské ulici, P. Pavel Petrašovský
2000 studentský volejbal v tělocvičně Cı́rkevnı́ho
gymnázia, Mikulášské náměstı́
Středa
1900 hlavnı́ studentská mše sv. v kostele Nanebevzetı́ Panny Marie ve Františkánské ulici, po nı́
cca od 2015 program na faře, ukončenı́ nešpoP. Jiřı́ Barhoň, 739 089 448, zodpovědný
rami asi ve 22 hod.
za pastoračnı́ službu pro nemocné a seniory Čtvrtek
20–2130 adorace v kapli na faře ve Františkánské ulici Během adorace přı́ležitost ke svátosti
DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM
smı́řenı́ nebo duchovnı́mu rozhovoru (P. Vojtěch
Soudský OP nebo P. Pavel Petrašovský)
NONSTOP — tel. 777 167 004
sobota
– rozhovor s knězem, pastoračnı́ asistent2000 anglická mše sv. v kostele Nanebevzetı́ Panny
kou nebo asistentem
Marie ve Františkánské ul.
– svátost smı́řenı́ (zpověd’)
Ve studentském klubu ve Františkánské ulici každý
– svátost eucharistie (sv. přijı́mánı́)
všednı́ den od 0720 společná modlitba rannı́ch
– svátost pomazánı́ nemocných
chval.
5
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
HORAcké středy — únor 2014
(od 2015 ve farnı́m sále Františkánská 11)
5. února: Biblická hodina
12. února: Kulturnı́ sdı́lenı́ — studenti budou představovat své oblı́bené umělce
únor 2014
KAPLE
SV. MAXMILIÁNA
KOLBE
Meditačnı́ zahrada
∗
∗
Otevı́racı́ doba: zavřeno
19. února: Partnerské vztahy — zkušenostmi a postřehy z této oblasti se s námi budou dělit naši
DVD „Plody zla a odpuštěnı́ “
mladı́ horáčtı́ manželé
svědectvı́ plk. L. Hrušky i cizojazyčně
26. února: Modlitebnı́ večer
Kontakt: Tel: 603 809 798
Dále pořádáme: Hory s Horou — fara na Božı́m
e-mail: [email protected]
Daru 20.–22. 2. 2014, hlásit se můžete na mail:
[email protected]
Aktualizované informace najdete na
• 06. února 2000 Komenského 17
http://hora.signaly.cz
(Domeček, 1. čtvrtek)
∗
∗
Večery chval v Plzni
∗
Koncerty — kultura
• úterý 18. února na DCM v 1930. Pozvánı́
ke chvalám platı́ pro všechny věkové skupiny
• Zajı́mavý film: Poslednı́ vrchol — chvalme Pána přece! Jinak samozřejmě
i všechny ostatnı́ úterky večer jste zváni na
Kněz, který chtěl být blı́že Bohu
„Došel jsem na vrchol,“ to byla poslednı́ „normálnı́ “ modlitbu do kaple DCM.
slova Pabla Domı́ngueze, španělského kněze, • Pojd’me chválit Pána tancem
který ve volném čase mezi studiem a působe- Modlitebnı́ setkánı́ pro ty, kdo chtějı́ chvánı́m na fakultě dokázal pokořit mnohé horské lit Pána tancem i slovem 18. února od 1830
vrcholy v Andách, Himalájı́ch a Alpách. Do- v učebně biskupstvı́ v Plzni. Info: M. Linková
kument Poslednı́ vrchol popisuje životnı́ přı́- 736 748 440, M. Fenclová 606 739 549.
běh Pabla Domı́ngueze, který tragicky zemřel
ve 42 letech po zdolánı́ poslednı́ španělské
Inzerát
hory vyššı́ přes 2000 metrů. Snı́mek, který je • Věřı́cı́ rodina hledá ke koupi většı́ byt, rodinný
plný naděje a radosti, vyprávěný mezi smı́- domek, stavebnı́ parcelu nebo zahradu, nebo
chem a slzami jeho rodinou, přáteli, kolegy a půdu pro možnou podkrovnı́ vestavbu. Vlaststudenty, ukazuje, jak hlubokou stopu může nı́me hezký byt 2+1 ve Skvrňanech — možná
výměna s doplatkem. Kontakt 733 254 497
v lidech zanechat dobrý kněz.
Film bude promı́tán v Měšt’anské besedě • Mateřská školka
kardinála Berana
v těchto termı́nech:
sobota 15. 2. v 1700 a v 1900
pořádá ZÁPIS pro školnı́ rok
neděle 16. 2. v 1700 a v 1900
2014/2015 dne 12. 03. 2014 od 08 do 14 hod
Lı́stky je možné rezervovat zde:
Naše mateřská škola podporuje rozvoj morálwww.mestanska-beseda.cz/cz
/detail.aspx?ID=4624
nı́ch a duchovnı́ch hodnot. Křest’anské prvky prolı́najı́ veškerou výchovně vzdělávacı́ práci, snažı́me
se děti vést k úctě k životu a pravdě.
• Kostelı́k U Ježı́ška
Adresa: Žlutická 2, Plzeň
Program je k dispozici na vývěskách ÚMO2
www.mskb.cz
a na www.kostelujeziska.cz.
tel. 773 225 611
6
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
Pastoračnı́ centrum
• Biblické hodiny na biskupstvı́
Pastoračnı́ centrum zve všechny zájemce na
pravidelné biblické hodiny s Josefem Kaše.
Tento čas s Pı́smem nabı́zı́ prostor nejen ke
čtenı́ a naslouchánı́, ale Božı́ slovo promlouvá
ke každému z nás. Sejdeme se 3. 02. a 17. 02.
2014 v 1900 hod. v učebnách Biskupstvı́ plzeňského, abychom se povzbuzovali na cestě
vı́ry i vzájemným svědectvı́m. Pokračujeme
v četbě a exegezi textů Janova evangelia, sedmou kapitolou. Těšı́me se na Vás v hezkém
společenstvı́.
Za organizačnı́ tým Majka Lachmanová
a Anička Šlajsová. Info na 728 930 030.
• PŘEDNÁŠKA PRO
VEŘEJNOST
Pastoračnı́ centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky zve na Popelečnı́ středu 5.
3. 2014 ve 2000 hod. na přednášku pro veřejnost, která se koná v učebnách Biskupstvı́
plzeňského, nám. Republiky 35, Plzeň. Na
téma „Božı́ milosrdenstvı́ podle Jana Pavla
II.: přı́prava srdce na velikonoce“ přednášı́
PhLic. Kateřina Lachmanová ThD. Přednáška je pro všechny zájemce. Vstupné obvyklé: jednotlivé 30,–Kč, pár 50,–Kč. Těšı́me
se na Vás. Informace na 728 930 030.
• NOC KOSTELŮ 23. 5. 2014
Noc kostelů se bude konat v Plzni a v našı́
diecézi v pátek 23. května 2014. Zveme
Vás, duchovnı́ správcové jednotlivých kostelů, i Vás aktivnı́ laici či organizátoři předchozı́ch ročnı́ků Noci kostelů k aktivnı́ účasti
na Noci kostelů 2014. Máte-li znovu chut’ a
možnost se k Noci kostelů přidat i letos, neváhejte a spojte se s duchovnı́m správcem
a s jeho souhlasem kostel přihlaste. Přihlašovánı́ k Noci kostelů je možné od února
2014 na adrese koordinátorky Majky Lachmanové: [email protected], mobil: 728
únor 2014
930 030. Do přihlášky prosı́m, napište: jméno
a přı́jmenı́ kontaktnı́ osoby a telefonnı́ čı́slo
a email, PŘESNÝ NÁZEV PŘIHLÁŠENÉHO KOSTELA, farnost a okres. Velmi
děkuji za dodrženı́ formality přihlášenı́, nebot’
název kostela, který pošlete, bude i v propagačnı́ch materiálech, tak at’je přesný. Děkuji
za pochopenı́. Těšı́me se na vzájemnou spolupráci v přı́pravě Noci kostelů v Plzni a plZa koordinačnı́ tým Majka
zeňské diecézi.
Lachmanová a P. Krzysztof Dedek.
Skauting
• O čem je skauting
Byl jsem požádán o sepsánı́ textu, který by vysvětloval o čem vlastně (nejen pro mě) skauting je, jaký
má smysl, co může přinášet, proč nadále zůstávám
aktivnı́ v činnosti oddı́lu a nakonec bych Vám rád
přiblı́žil oddı́lovou výpravu, konajı́cı́ se 18. ledna
2014.
Jmenuji se Kryštof Lachman. Je mi dvacet let,
studuji Fakultu elektrotechnickou na ZČU v Plzni,
jsem praktikujı́cı́ křest’an a hlavně skaut. Proč
hlavně? Protože skauting nenı́ jen dalšı́ „kroužek“,
jak se dnes mnoho lidı́ domnı́vá, ale spı́še určitý
životnı́ postoj. Postoj, který se velmi dobře doplňuje zejména s křest’anskými ideály a morálkou.
Skauting je o přátelstvı́, věrnosti, prospěšnosti, rozumnosti, pomoci druhým . . . Již od doby založenı́
(mimochodem v Čechách již vı́ce než před sto lety)
se skautským vedoucı́m dařı́ rozšiřovat obzory dětı́
a mladých lidı́, vštěpovat jim v dnešnı́ společnosti
velmi důležitou morálku a etiku a předávat jim své
zkušenosti. Děti si pak odnášejı́ nezapomenutelné
zážitky zejména z letnı́ch táborů, výprav i schůzek,
poznávajı́ skutečné hodnoty, tvořı́ nová přátelstvı́
a učı́ se užitečné činnosti i poznatky. Zejména se
skauty je také možné probı́rat i hlubšı́ témata, která
je učı́ přemýšlet o životě a hodnotách či je přı́mo
vytvářet.
Skautem jsem přibližně od šesti, sedmi let.
Nejdřı́ve jsem byl po nějaký čas členem 90. oddı́lu
vodnı́ch skautů Kotva a od jedenácti let jsem čle7
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
nem 43. oddı́lu Pardi. Prošel jsem tedy v podstatě
celou hierarchiı́ od nováčka přes vlče (6–11 let)
a skauta (cca 11–15 let) až po rovera (cca 16–26
let). To znamená, že — oproti předchozı́m „stupňům“ — program neprožı́vám, ale spı́še vytvářı́m.
Jako jeden z vedoucı́ch pořádám akce pro mládež
z oddı́lu a pomáhám s jeho fungovánı́m, ale samozřejmě se i nadále účastnı́m většiny pořádaných
akcı́.
Skauting přinášı́ mnoho nesporně dobrých věcı́.
Jednak je to seberealizace, možnost vykonávat prospěšnou činnost, vymýšlet program, který bude
děti rozvı́jet a který jim něco přinese, jednak také
schopnost organizovat akce, pracovat s lidmi, vést
tým a umět si vždy poradit.
Ne vždy samozřejmě všechno jde podle plánu.
Někdy je práce přı́liš mnoho, problémem bývá
i nedostatek času kvůli studiu. Po každém „krizovém“ obdobı́ ale přicházı́ odměna v podobě pohodové, vydařené výpravy či jiné události a také
nové zkušenosti, napřı́klad zlepšenı́ vlastnı́ho timemanagementu (rozvrženı́ času) či lepšı́ho zvládnutı́
těchto obdobı́ a situacı́, o lepšı́ psychické odolnosti
ani nemluvě.
Proto vidı́m ve skautingu smysl i přesto, že už
jsem „odrostl“ dobám, kdy jsem program jen prožı́val. Chtěl bych být v oddı́lu aktivnı́ co nejdéle,
nejlépe dokud budu ku prospěchu. Mohu se tak
i nynı́ naučit něco nového, nadále se rozvı́jet a pořád zažı́vat skvělé akce s kolektivem přátel . . .
18. ledna tak pořádám oddı́lovou výpravu, která
nese název „Tajemstvı́ trollı́ řı́še.“ Výpravy se
zřejmě zúčastnı́ všechny věkové kategorie, proto
je potřeba program koncipovat tak, aby byl co nejzábavnějšı́ pro všechny a pokud možno I poučný.
Děti si tak při hrách vyzkoušı́ týmovou práci, logické uvažovánı́, potrápı́ hlavy šiframi a určitě si
také protáhnou nohy při některé z „běhacı́ch“ her.
Do legendy výpravy jsem zakomponoval jednak
trolly jakožto pohádkové bytosti, jednak jako fenomén dnešnı́ doby — tzv. „internetové trolly“,
tedy uživatele datové sı́tě, kteřı́ se profilujı́ na různých diskuznı́ch fórech, kde komentujı́ a provokujı́
zavádějı́cı́mi či nesmyslnými komentáři.
Závěrem bych rád shrnul svou dosavadnı́ zkušenost se skautingem jako velice přı́nosnou, věřı́m
že nejen pro mne, ale i pro mé okolı́. Být skautem
mě těšı́, rozvı́jı́ a hlavně vı́m, že v dnešnı́ konzumnı́
a povrchnı́ době dělám něco, co má opravdu cenu
8
únor 2014
a určitý hlubšı́ dopad. Hlavnı́ zásluhu na tom ale
má samozřejmě oddı́l, kterého jsem členem, protože dobrá parta je základem jakéhokoli uskupenı́,
a mohu řı́ci, že ve 43. oddı́lu Pardi taková parta
rozhodně je. Proto připojuji kontaktnı́ údaje pro
všechny přı́padné zájemce či rodiče, kteřı́ by chtěli
pro svého potomka najı́t nějakou smysluplnou činnost. Protože skauting smysl určitě má a o Pardech
jde řı́ct snad jen jedno (slovy instruktora juda ze
známé české komedie): „Zřejmě slušnej oddı́l!“
43. skautský oddı́l Pardi je chlapecký oddı́l
z křest’anského střediska Ichthys s vı́ce než dvacetiletou historiı́. Klubovnu máme v Plzni na
Slovanech v areálu dominikánského kláštera.
Vedoucı́ oddı́lu — Jan Rajtmajer, 608 846
873, [email protected]
ZADÁNO
PRO
RODINY
Sady 5. května č. 8, Plzeň
www.plzenskepanenky.cz
• Program v únoru
Ráda si připomı́nám hezké věci, které jsem prožila. Takovým občerstvenı́m pro srdce i duši bylo
lednové setkánı́ s postaršı́m manželským párem
z Prahy. Společně jsme trávili týden na horách,
kde bylo všechno kromě sněhu. A tak jsme chodili na výlety a povı́dali a těšili se ze vzájemného
společenstvı́ a přátelstvı́. Ráda jsem vyhledávala
přı́tomnost právě toho staršı́ho manželského páru
a přišla jsem na to, co mě k nim tak přitahuje. Jsou
spolu přes 50 let a jsou k sobě pozornı́. Když chystal manžel snı́dani, byly na tácku věci, které má
ráda jeho žena. Když jsme šli na výlet a cesta byla
zledovatělá, byla to ruka manžela, kterou podal
své ženě, aby ji převedl přes těžký terén. Po cestě
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
vyprávěli o tom, co stále dělajı́ a vnı́mala jsem jejich vzájemnou úctu, když mluvili jeden o druhém.
Měli tolik činorodých zájmů a vzájemně o nich
mluvili tak hezky. Ne, že by na všechno měli jednotný názor, jsou rozdı́lnı́ a temperament z nich
ještě nevyprchal. Ale jsou plně zaujati přı́tomným
životem, tady a ted’, každý za sebe i ve svém manželstvı́, jejich život je zakotven v Bohu. Tvůrčı́ jiskřenı́ a radost ze života, které tito lidé vyzařujı́, je
nakažlivá. Navzdory stářı́ jsou št’avnatı́ a svěžı́ . . .
Celé to pı́šu hlavně pro sebe, abych si připomněla s vděčnostı́ chvı́le a lidi, kteřı́ povzbudili
moji odvahu k životu v jeho každodennı́ podobě.
Děkuji za setkánı́, které přinášı́ uzdravenı́. Možná
se to děje často, že blı́zkost a přátelstvı́ druhých nás
hojı́. Můžeme si to navzájem vı́c řı́kat, poděkovat
za blı́zkost, protože v tu chvı́li je Bůh při dı́le.
Přeji sobě i nám, abychom se vzájemně těšili
z blı́zkosti druhých a jejich lásky.
únor 2014
Připraven je doprovodný program Tvořenı́ pro děti. Vstupné: dospělý 50 Kč, rodinné (2 rodiče) 80 Kč, tác: 120 Kč, dalšı́
jednotlivé techniky — kus 20 Kč.
• Rekolekce pro ženy v Perninku
se konajı́ 21.–23. března a nesou název: Hledejte předevšı́m Jeho královstvı́ a spravedlnost, a všechno ostatnı́ vám bude přidáno. Rekolekci povede P. Krzysztof a Josef Kaše. Zveme všechny pokřtěné ženy nebo
katechumenky, které toužı́ po tichu, odpočinku, načerpánı́ sil fyzických a duševnı́ch.
V programu nebude chybět prostor pro vlastnı́
i společnou modlitbu, v nabı́dce budou promluvy, mše svatá, osobnı́ nočnı́ adorace,
služba přı́mluvné modlitby apod. Cena rekoMajka Lachmanová lekce 460 Kč. V přı́padě Vašeho zájmu napište
V únoru si můžete vybrat z pravidelné kaž- na [email protected] Obdržı́te mail s pododennı́ nabı́dky programů a zveme zejména drobnými informacemi o akci. Těšı́me se na
za organizačnı́ tým Majka, Martina a Vlad’ka
na programy dopolednı́ch pestrých čtvrtků Vás.
a inspirativnı́ch pátků. Pátky patřı́ tzv. podpůrným skupinám, vedeným našimi lektory
Centrum pro rodinu
[email protected],
731 619 704
odbornı́ky. Např. prvnı́ pátky od 900 do 1030
budou na programu témata, která Vás pálı́ či
Národnı́ týden manželstvı́
jinak zajı́majı́. Setkánı́ povede psycholožka
www.tydenmanzelstvi.cz
PhDr. Blanka Šestáková a dalšı́ odbornı́ci.
proběhne v ČR již poosmé,
letos ve dnech 10.–16.
V Plzeňských panenkách se na Vás moc
února s mottem „Ohromné
těšı́me. Programy jsou krásné, lákavé a pro
maličkosti: Malé kroky
každého dostupné. Kéž Vás potěšı́ třeba
k velkým vztahům“.
i jen přečtenı́ nabı́dky na našich stránkách
∗
Velké
věci
se
rodı́
z
drobných každodennı́ch
www.plzenskepanenky.cz. A pokud se
maličkostı́.
vydáte do Sadů 5. května 8 v Plzni, tak kéž
dostanete, po čem toužı́te.
∗ Často i malé věci majı́ ohromný vliv na
zlepšenı́ života.
• Čas pro rodinu
∗ Národnı́ týden manželstvı́ je týdnem, kdy
V neděli 23. února od 1600 do 1900 hod.
to vyzkoušı́me v našem manželstvı́.
v prostorách Biskupstvı́ plzeňského, nám.
Republiky 35, zveme na program RODINA ∗ Udělejme jen tak pro radost pár nesmyslně
JE IN. Můžete se těšit na tvůrčı́ dı́lny pro krásných činů pro ty nejbližšı́ okolo.
rodiny: TÁCY ZDOBENÉ MOZAIKOU ∗ Alespoň pro jeden jediný den udělejme
NEBO DÉCOUPAGE, rámečky skleněné svého partnera či partnerku středem našeho
i dřevěné, zdobené mozaikou, dřevěné tácy, malého životnı́ho vesmı́ru — a uvidı́me velké
dřevěná ramı́nka a dalšı́ rozkošné výrobky. věci.
9
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
Programy k Národnı́mu týdnu manželstvı́:
∗ 11. února 2000 živé
vysı́lánı́ měsı́čnı́ku Na
pořadu rodina: Speciál
— Ptejte se!
∗ 12. února večer přednáška P. Aleše Opatrného Radosti a strasti stavu manželského.
∗ 14. února 2000 Kulatý stůl věnovaný tématu Rok rodiny.
• Přı́prava na život v manželstvı́
sedmitýdennı́ cyklus setkánı́ se koná v úterky
od 1800 v Plzni v sále farnosti, Františkánská 11. Začı́náme 11. února.
Dalšı́ cyklus bude probı́hat od 23. dubna,
vždy ve středu.
• Pout’snoubenců
Každoročně kolem sv. Valentina putujı́ snoubenci a zamilovanı́ na Vyšehrad. Pražské Centrum pro rodinu pro ně připravuje duch. program a bohoslužbu. Letos se koná 15. února:
900–1500 duchovnı́ obnova, vede P. Michal
Němeček; 1530 poutnı́ bohoslužba. Přihlášky:
www.manzelstvi.cz/valentin.
• Vı́kend pro chlapy
již 20. jubilejnı́ se uskutečnı́ 14.–16. března.
Téma: Muž na cestě (4 archetypy — Král,
Válečnı́k, Kouzelnı́k, Milovnı́k).
• Křest’anská psychoterapeutická
poradna
při Biskupstvı́ plzeňském nabı́zı́ poradenstvı́
v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životnı́ch situacı́, mezilidských vztahů, manželské poradenstvı́ a párovou terapii (vı́ce na
www.poradnaukaplicky.cz).
Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová pro objednané 2. a 4. pondělı́ v měsı́ci v budově biskupstvı́, nám. Republiky
35, Plzeň. Objednávky:
606 710 631,
[email protected]
10
únor 2014
• Poradna PPR
Vyškolené instruktorky nabı́zejı́ bezpl. konzultace ohledně symptotermálnı́ metody přirozeného plán. rodičovstvı́. Domluva na tel.
774 213 186 (Věrka), 776 200 028 (Hanka).
• Sjednoceny v modlitbě
ochránı́me naše děti
Modlitby matek vznikly před
vı́ce než 15ti lety v Anglii
na pomoc matkám, které se
chtěly modlit za své děti a
vnoučata a potřebovaly podporu. Dnes jsou rozšı́řeny do
vı́ce než 110 zemı́ světa bez
jakékoli reklamy a finančnı́ podpory. V modlitbě
i úkonem faktického „odevzdánı́ se“ předáváme
starost a péči o naše děti Bohu. Radost z odevzdánı́
přinášı́ pokoj.
Dne 22. března v učebně plzeňského biskupstvı́ proběhne od 9 do 17 hod. již 4. setkánı́
žen z Hnutı́ modlitby matek z plzeňské diecéze.
Jste srdečně zvány všechny maminky a babičky,
které se scházı́te ve skupinkách a modlı́te se společně podle této spirituality. Pojd’me se navzájem povzbudit svědectvı́m, vzájemným sdı́lenı́m,
přednáškou kněze i modlitbou matek před Nejsvětejšı́ svátostı́ oltářnı́. Otevřené dveře i srdce
máme i pro ty maminky, které o hnutı́ a způsobu této modlitby ještě neslyšely a toužı́ se
za své děti společně modlit. Představit se přijede i nová národnı́ koordinátorka. Přednášku a
mši sv. povede P. ThLic. Martin Sedloň OMI.
Vı́ce o hnutı́ na www.modlitbymatek.cz
nebo můžete kontaktovat diecéznı́ koordinátorku
na pracovita.vcelka @seznam.cz. Na tuto adresu
nebo na tel. 604 213 187 (sms formou) do 20.
března pošlete sdělenı́ o účasti a kolik Vás ze skupinky přijede. Vı́táni jsou i kněžı́ z Vašı́ farnosti.
Klára Hrušovská
• Vı́kend pro otce s dcerou
20.–22. června v Albeřicı́ch (Krkonoše). Věk
dcery 16–19 let, u otce nenı́ dáno . Mı́sto a
čas pro to být spolu, moci si řı́ci, co možná
už dlouho chcete, možná objevit něco, o čem
nevı́te. . . Přihlášky a informace na mailu:
[email protected]
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
• Lochotı́nský pavilonek
NEDĚLE v 900 a v 1100 mše sv.
• Domeček, Komenského 17
mše sv. pondělı́ až čtvrtek v 1730
Eucharistická adorace úterý 1900 až 2000
Modlitba chval ve 2000 1. čtvrtek v měsı́ci
(06. února)
• Svátost smı́řenı́
– před nedělnı́ mšı́ sv. v Pavilonku
(v zadnı́ mı́stnosti pro děti je možnost přistoupit ke svátosti smı́řenı́.)
– kdykoliv na požádánı́, po individuálnı́ domluvě s knězem.
– Zpovědnı́ služba každý čtvrtek 1430–1630
v kostele Nanebevzetı́ Panny Marie ve Františkánské ulici. Zpovı́dá bratr Didak nebo
bratr Dominik.
• Domov pro seniory Kotı́kovská ul.
PÁTEK v 1545 mše sv.
• Kostel Povýšenı́ sv. Křı́že v Chotı́kově
NEDĚLE v 0730
únor 2014
07. 03. Půst. Prvnı́ pátek v měsı́c. Farnost se
modlı́ a postı́ na úmysl: Za novou osobnı́
zkušenost s Bohem. Pátečnı́ půst bude završen společnou adoracı́ v kostele Všech
svatých na Roudné od 1800 hod.
21.–22. 03. Duchovnı́ obnova pro ženy.
Vede: P. Antonı́n, františkán
Pravidelná setkávánı́
• Modlitba sv. růžence — každý pátek v 900
hod. v Domečku Scházejı́ se maminky bez
dětı́ i s dětmi k modlitbě a rozjı́mánı́ sv. růžence. Zůstává prostor pro sdı́lenı́.
• Společenstvı́ seniorů — jednou za 14 dnı́
v úterý v Domečku od 930 hod., se scházı́
pod vedenı́m bratra Junipera (tel.: 605 374
900). Společně se modlı́, rozjı́majı́ Pı́smo,
poté volná zábava. Zvou i ostatnı́, kteřı́ nechtějı́ být sami.
• Modlitebnı́ společenstvı́ přı́mluvné modlitby — možnost přı́mluvné modlitby v bytě
u panı́ M. Ventové: každé pondělı́ od 1930
hod. Po modlitbě sv. růžence je možnost
Kalendář na únor 2013
přı́mluvné modlitby a prosby. Pokud má ně07. 02. Půst. Prvnı́ pátek v měsı́c. Farnost se kdo potřebu poprosit o modlitbu, může poslat
modlı́ a postı́ na úmysl: Za studenty a roz- SMS na tel. č.: 736 779 178 (panı́ Marie Venlišenı́ jejich povolánı́. Pátečnı́ půst bude tová).
završen společnou adoracı́ v kostele Všech
OHLÉDNUTÍ
svatých na Roudné od 1800 hod
• Štědrý večer u třı́ bratřı́
07. 02.–09. 02. Duchovnı́ obnova animátorů
Rannı́ modlitba v kapli a pak skromná snı́daně,
mládeže a skautů ve Starém Sedlišti.
tak začal den, který je nejen štědrý, ale také nás
16. 02. Maškarnı́ ples pro děti od 1600 hod učı́ štědrosti. V 1000 hod. dopoledne začı́ná bohov Pavilonku.
služba v DDU na Kotı́kovské, kde dobrovolnı́ci
přivážejı́ a doprovázejı́ mı́stnı́ obyvatele, abychom
společně slavili vánočnı́ mši sv. Je nás tu mnohem
05. 03. Popelečnı́ středa, mše sv. s udı́lenı́m vı́c než obvykle. Celá bohoslužba je nesena kolepopelce v 1730 v kostele Všech svatých na dami, zpı́váme a modlı́me se a na závěr znı́ „chorál“
Roudné.
Narodil se Kristus Pán, radujme se . . . Účastnı́ci
Z plánovacı́ho kalendáře
11
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
bohoslužby dostávajı́ přánı́čka a také něco dobrého
na mls.
V 1130 hod. se před LDN setkávajı́ lidé velcı́
i malı́ a s hudebnı́mi nástroji vyrážejı́ po patrech,
aby zpı́vali nemocným a přinášejı́ s sebou teplo a
radost. Pro mnohé pacienty je toto setkánı́ zároveň radostı́ i smutkem, že nemohou být doma se
svými blı́zkými. Mnohdy ukápne i slza. Převážně
však radost převažuje a duše se usmı́vá. Je třeba
ocenit zpěváky nejen za výkon, ale předevšı́m za
čas (doma vrcholı́ přı́pravy) a oni štědře rozdávajı́
svůj čas druhým a hladı́ jejich srdce i duše.
Bratři se setkávajı́ u modlitby a pak u pozdnı́ho oběda, (kuba je výtečný). Společně vyrážejı́
na Roudnou do kostela Všech Svatých, kde je
v 1600hod mše sv. Tato bohoslužba je pro rodiče
s dětmi. Děti přinášejı́ a kladou Ježı́ška do jeslı́. Je
tu mnoho dětı́, mnoho radosti a nedočkavosti.
Bratři zavı́rajı́ kostel a vydávajı́ se do Domečku,
kde se dlouho neohřejı́, a jako již každoročně vycházejı́ na procházku s růžencem v ruce a mı́řı́ na
Mikulku, kde se modlı́ za město a farnost. Jejich
kroky dále směřujı́ na Bolevecký hřbitov, který
je ozářen mnoha svı́cemi, které připomı́najı́ vzpomı́nku na zemřelé. Bratři se zde modlı́ a vyprošujı́
„věčné světlo“ zemřelým.
V Domečku nacházejı́ připravenou Štědrovečernı́ večeři, kterou jim přinesli milı́ farnı́ci. To je
jediný den, kdy se bratři vůbec nestarajı́ „co budou
jı́st a pı́t“ a Pán se o ně stará prostřednictvı́m dobrodinců. Prozradı́m, že vůbec nic nekupujı́ a o nic
se nestarajı́, ušetřené penı́ze dajı́ potřebným. Ještě
nikdy nehladověli; i když je to někdy napı́navé,
vždy s dobrým koncem.
Večernı́ modlitba v kapli a pak čtenı́ z evangelia
o narozenı́ Páně, tı́m je zahájena ona slavná darovaná „Štědrovečernı́ večeře“, rybı́ polévka, kapr,
salát, řı́zek . . . A pak zaznı́ zvonek a bratři si sedajı́ u stromečku. I tentokrát je pod nı́m nadı́lka
a podle štědrosti se zdá, že bratři nebyli zas tak
zlobivı́. Nejprve čtou vánočnı́ přánı́ a pozdravy a
pak přicházejı́ na řadu dárečky.
Čas utı́ká a tak se bratři rozdělı́ a někteřı́ odjı́ždějı́ do Chotı́kova na bohoslužbu ve 2200 hod.
Kostel je plný a bratři Dominik a Ginepro ohlašujı́
radostnou zvěst o narozenı́ Páně.
Společně také slavı́ půlnočnı́ na Roudné v 2400
hod. Do noci znı́ zvon sv. Vojtěch a svolává přı́chozı́, že už je čas. Nádherný hudebnı́ doprovod,
žalm a koledy — to vše si připravili naši hudeb12
únor 2014
nı́ci. Nádherná atmosféra s posvátným tichem nám
napomáhá ke zpřı́tomněnı́ velké události narozenı́
Božı́ho Syna.
Je 0230 hod a bratři sedı́ ještě chvı́li doma u stolu,
povı́dajı́ si a doprožı́vajı́ „Štědrost Božı́ i lidskou“.
Deo gratias.
br. Didak 2013
• Třetı́ Král
Třı́králová sbı́rka je zahájena. Držı́m v ruce
kasičku, sáček s cukřı́ky a kalendářı́ky, malými
dárečky pro ty, kdo nám přispějı́. Přemýšlı́m . . .
V neděli je 5. ledna, to bychom mohli koledovat
v Pavilonku a odpoledne ve vilkách v Bolevci. Začı́nám mobilovat a domlouvat kolednı́ky. Těšı́ se.
I já se těšı́m.
Před devátou se scházı́me v Pavilonku podle domluvy, ale najednou . . . Chybı́ třetı́ Král! Onemocněl. Narychlo se snažı́m najı́t náhradu. Ne každé
dı́tě má odvahu. Ale přece se odvážlivec našel.
A tak oblékáme třetı́ho Krále ve spěchu. Zpı́váme
a přejeme štěstı́, zdravı́, dlouhá léta. Lidé se usmı́vajı́ a obdarovávajı́ nás. My jim dáváme cukřı́ky a
kalendářı́ky.
Odpoledene se vydáváme na pout’ do vilek.
Mám dokonce čtyři Krále a radostně zpı́váme. Veřeje domů popisujeme třı́královým nápisem a vyprošujeme Božı́ požehnánı́ pro jejich obyvatele.
V úterý 7. ledna čekám u Domečku na Lochotı́ně. Přicházejı́ 2 kolednı́ci. Kde je třetı́ Král? Nepřišel, nemá čas. Navlékám na hlavu korunu a tři
Králové jsou připraveni na cestu po Lochotı́ně.
Ve čtvrtek 9. ledna se máme sejı́t u Kauflandu.
Ve středu večer volá jeden z vybraných členů skupinky, že je nemocný. Zase chybı́ třetı́ Král! Obtelefonovávám mnoho lidı́. Zdá se, že je vše ztraceno.
Když to vypadá nejvı́c bledě, přicházı́ maminka
s malým chlapečkem. Dáváme si na hlavy koruny.
Tři Králové koledujı́ a činı́ se.
U mne doma zazvonı́ zvonek. Přicházı́ mě obdarovat lidé z našeho domu. Vzpomı́najı́ na doby
mého koledovánı́ s mými dětmi. A tak v sobotu 11.
ledna chodı́me po domě. Zastupuji třetı́ho Krále a
jdu se svými dvěma dětmi. V mnohých očı́ch to zajiskřı́, s některými známými se setkáváme po delšı́
době. Máme radost.
A já vı́m, že koledovánı́ nenı́ jen o darech do
kasičky, ale hlavně o lásce a radosti, kterou si dáváme navzájem. Bůh žehnej všem, kdo k tomu
přispěli.
Jana Pachnerová
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
Pravidelné bohoslužby:
• FARNÍ KOSTEL
SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO
Pondělı́ v 1800 hodin
Úterý v 1800 hodin
Středa v 900 hodin
Čtvrtek v 1800 hodin
Pátek
v 1800 hodin
Sobota v 900 hodin
Neděle v 900 a v 1800 hodin
slovensky v 1100 hodin
– Přı́ležitost ke svátosti smı́řenı́: podle možnostı́ půl hodiny přede mši sv. a na požádánı́
kdykoliv.
• FILIÁLNÍ KOSTEL
SVATÉHO PROKOPA, ŠTĚNOVICE
Neděle 02. 02.
1530 po mši sv. společné setkánı́
Sobota 15. 02. 1530 mše svatá
• Farnı́ kancelář:
pondělı́:
1000–1200
úterý:
1430–1630
středa: volný den čtvrtek: 1430–1630
pátek:
1000–1200
Zapisovánı́ úmyslů na mše sv. můžete uskutečnit před nebo po každé mši sv. v sakristii
kostela. Pokud něco potřebujete mimo úřednı́
hodiny, kontaktujte nás emailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopenı́
Pravidelné akce farnosti
• Úklid farnı́ho kostela sv. J. Nepomuckého: po večernı́ mši sv. každé úterý a pátek.
Děkujeme všem, kdo pomáhajı́.
• Společenstvı́ dřı́ve narozených
Každý 2. čtvrtek v 930 na faře (Klatovská
únor 2014
176). Nebojte se přijı́t, kdo se chcete společně
setkat a povzbudit se k životu z vı́ry Termı́ny:
06. a 20. 02. 2014
• Setkánı́ Scholy u Rede: Každý čtvrtek
v 1930 na Františkánské ulici
• Náboženstvı́ pro děti:
středa 1530–1615 1.–2. třı́da
1620–1705 3.–5. třı́da
1710–1755 6.–8. třı́da
čtvrtek 1615–1700 přı́prava na 1. sv. přijı́mánı́
• Přı́prava dospělých na přijetı́ svátostı́:
Každý 2. čtvrtek. Termı́ny v únoru 13. a 27.
02. v 1900 hod. na faře (Klatovská tř. 176).
Z diáře na únor 2014
01. 02. so Prvnı́ sobota v měsı́ci v 900 — mše
sv. Po mši sv. bude mariánská pobožnost na
prvnı́ sobotu v měsı́ci u oltáře Panny Marie
Ustavičné Pomoci.
02. 02 ne Uvedenı́ Páně do chrámu — Den
zasvěceného života
Při každé mši svaté — svěcenı́ svı́cı́ —
hromniček
Mše sv.: v 900 hod, 1100 slovensky;
1530 Štěnovice; 1800 hod.
03. 02. po Sv. Blažeje — po mši svaté udı́lenı́
svatoblažejského požehnánı́
06. 02. čt Setkánı́ dřı́ve narozených (fara, Klatovská 176) v 930 hod.
Prvnı́ čtvrtek v měsı́ci — mše sv. v 1800, po
mši sv. bude pravidelná adorace za nová
kněžská a misijnı́ povolánı́.
07. 02. pá Prvnı́ pátek — od 1630 bude
adorace vystavené Nejsvětějšı́ Svátosti Oltářnı́, 1740 hod. — modlitba litaniı́ k Nejsvětějšı́mu Srdci Ježı́šovu
1800 hod. — mše sv.
13
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
únor 2014
11. 02. út Panny Marie Lurdské — Světový 20. 02. čt v 930 hod.– setkánı́ dřı́ve narozených
den nemocných —
(fara, Klatovská 176)
1800 hod. — mše sv. s udı́lenı́m svátosti 22. 02. so 1900 hod — farnı́ zábava
nemocných
23. 02. ne po mši sv v 900 hod. — Křeslo pro
13. 02. čt v 1900 hod katecheze dospělých
hosta — panı́ Wentová, zasvěcená vdova
(fara, Klatovská 176)
po mši sv v 1100 hod. — Křeslo pro hosta
15. 02. so v 1530 hod mše sv. ve Štěnovicı́ch.
— panı́ Anna Zsillová, farnı́ kuchařka
27. 02. čt 1900 hod. — Katecheze dospělých
Farnost
• 31. 1. — po mši sv. adorace a v 19 hodin povı́dánı́ na téma: „Naše mı́sto v cı́rkvi a mı́sto
cı́rkve ve světě.“
• 7. 3. — Prvnı́ pátek — po mši sv. adorace a
v 19 hodin povı́dánı́ na téma: „Výzvy pro našı́
farnost.“
• Chcete-li pravidelně dostávat informace
o děnı́ u salesiánů přı́mo do vašı́ e-mailové
schránky, přihlaste se k odběru elektronického zpravodaje na webových stránkách
www.sdbplzen.cz/zpravodaj.
• Salesiánský ples
V pátek 7. února od 2000 v Pekle. Prodej
vstupenek v pátek 24. ledna od 1840 v budově střediska. Srdečně zveme !
• Posila ve středisku i ve farnosti
Jmenuje se ing. Jan Fojtů a redakce mu položila následujı́cı́
otázky:
Kde ses narodil a odkud pocházı́š?
Narodil jsem se v Hlinsku
v Čechách, ale tam jsme s našı́
rodinou žili jenom krátce. Dětstvı́ a dospı́vánı́ jsem prožil ve
14
Valašských Kloboukách, ze kterých pocházel můj
tatı́nek. Valašské Klobouky se nacházejı́ v jižnı́
části Valašska asi 30 km východně od Zlı́na. Maminka pocházı́ z východnı́ch Čech, takže mé kořeny jsou i tam.
Kdo nebo co tě nejvı́ce ovlivnilo na tvé cestě
na teologickou fakultu a ke komunitě salesiánů?
Asi prvnı́ impuls byl ve Zlı́ně, kam jsem přišel pracovat po vysoké škole v roce 2004. Tam jsem se setkal u salesiánů se srozumitelným výkladem Pı́sma
Svatého. Takže to byli někteřı́ salesiáni ve Zlı́ně,
kteřı́ mě oslovili tı́m, jak rozuměli Bibli. Ale bylo
toho vı́c, životnı́ okolnosti mě přivedli k tomu, že
jsem se začal modlit a chodit ke svátostem.
Jaký je hlavnı́ význam přerušenı́ studia a na
jak dlouho?
U Salesiánů to chodı́ tak, že po dvou letech studia
na Teologické fakultě se studium přerušı́ na dobu
dvou let a jde se na „salesiánskou asistenci“ (nebo
se tomu řı́ká praxe nebo tirocı́nium). Tento čas je
určen k tomu, aby mladý salesián vyzrál ve svém
salesiánském povolánı́ a ověřil si, že dokáže žı́t pro
mladé lidi a v salesiánské komunitě. Měl by prohlubovat svůj vztah k Pánu Ježı́ši, který by měl být
silným zdrojem, ze kterého salesián čerpá ve svém
poslánı́ k mladým lidem i pro život v salesiánské
komunitě.
Prvnı́ rok této praxe jsem dělal v salesiánském
středisku Brno — Lı́šeň. Od zářı́ do prosince tohoto roku jsem byl na kurzu italštiny ve Florencii.
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
únor 2014
rátnı́ mše svatá. Poprvé se v tomto kostele zpı́valy
roráty podle unhošt’ského rorátnı́ku v roce 2010,
proto již můžeme mluvit o obnovené novodobé tradici (pı́sně jsou patrně z přelomu 16.–17. stoletı́).
V Lobzı́ch se zpı́vajı́ roráty v sobotu, protože sbor
i doprovodná kapela současně zpı́vá a hraje stejné
pı́sně při nedělnı́ch rorátech v katedrále sv. Bartoloměje. Zpı́vá se i ze stejných zpěvnı́čků (které
připravil známý hudebnı́ historik a vedoucı́ souboru Ritornello Michal Pospı́šil). Tradičně se rorátnı́ mše svatá konala i 24.12.2013 v kostele sv. Jiřı́
v Plzni Doubravce. Štědrý den je poslednı́ den adventu a proto je to také poslednı́ možnost si roráty
zahrát a zazpı́vat. Štědrodennı́ rannı́ mše v krásném románském kostelı́ku má tak svoje specifické
kouzlo — během jednoho dne má člověk možnost
skutečně prožı́t ten úžasný zlom z adventu do vánoc — ráno oslavné pı́sně k Panně Marii (tajemné
početı́ a očekávánı́ narozenı́ Pána) a o půlnoci jásavý hymnus Narodil se Kristus Pán (očekávánı́
se již naplnilo). Sobotnı́ch adventnı́ch mšı́ v lobe• Ohlédnutı́ zpět
zském kostele se účastnı́ pravidelně okolo třiceti
Každou adventnı́ sobotu 2013 se v kostele sv. Mar- věřı́cı́ch, každým rokem se toto čı́slo zvětšuje.
tina a Prokopa v Plzni Lobzı́ch konala rannı́ roP. Antonı́n Nevola, P. Vojtěch Sivek, Karel Ženı́šek
S italštinou budu pokračovat i tady v Plzni, protože od dalšı́ho školnı́ho roku bych měl studovat
teologii v Turı́ně.
Jaké máš záliby, konı́čky, co tě bavı́?
Rád jezdı́m na horském kole, běžkuji a rád chodı́m
po horách. Rád se podı́vám na pěkný film, který
odehrává někde v divočině. Dřı́v jsem hodně vyřezával holubičky ze štı́paného smrkového dřeva.
K tomu se ted’ dostanu jenom občas, když pro někoho potřebuji dárek.
Kde tě budou moc farnı́ci potkávat? Jaké činnosti se budeš ve farnosti — středisku věnovat?
Asi nejvı́c budu v klubech Balón a Vzducholod’.
Samozřejmě při bohoslužbách v kostele a na farnı́ch aktivitách.
Co bys chtěl vzkázat prostřednictvı́m farnı́ho
časopisu farnı́kům a našı́ mládeži?
Těšı́m se na to, že se budeme potkávat, a že se snad
časem i vı́c poznáme. Těšı́m se, že naše setkávánı́
bude užitečné pro oboustranné povzbuzenı́ ve vı́ře.
• Pravidelné bohoslužby u PMR
730,
900,
• Modlitba posvátného růžence
1800
neděle —
– denně od 1730
30
(v 10 — mše sv. pro děti 02. a 16. 02.)
pondělı́ — 1530 (mše sv. v Hospicu sv. Lazara • Nešpory
na Guldenerově ulici), 1800
– denně po večernı́ mši svaté
úterý–pátek — 700, 1800
• Knihovna sv. Tomáše
sobota — 800 (prvnı́ sobota v měsı́ci: ke cti P.
pondělı́
1400–1600
Marie pro mariánské ctitele a terciáře; po
00
00
středa 9 –11 , 1400–1755
mši večeřadlo v kapli), 1800
neděle 1000–1100
• Adorace
(po skončenı́ mše sv. v 9 hod)
– Prvnı́ pátek — po večernı́ mši sv. — adorace
se zasvěcenı́m Božı́mu Srdci
• Farnı́ kancelář
– Každý pátek — po nešporách v zimnı́ kapli
pondělı́
1400–1600
00
00
(do 2000)
středa
9 –11 , 1400–1600
15
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
Kalendář
• pondělı́ od 1915 — Modlitebnı́ setkávánı́,
vede P. Petr Semı́k OP
• úterý od 1700–1900 — Setkánı́ farnı́ charity
• úterý od 1900 — chrámový sbor, vede Ing.
Václav Šlajs
• středa od 1600 — přı́prava rodičů na křest
malého dı́těte, vede P. Petr Semı́k OP
• středa od 1600 — úklid kostela-po nešporách 12. 02.
• čtvrtek 730–900 — úklid kostela 27. 02.
• čtvrtek 1900 — Mariina legie
• Schůzka III. řád — v úterý 03. 02. od 1600
• Dětské mše sv.: 02. a 16. 02. v 1030 hod.
únor 2014
Mše svatá:
1.,2.,4.(a 5) neděle v měsı́ci . . . (!)*1030 hod.
3. neděle v měsı́ci . . . 1600 hod.
Pondělı́, Středa, Pátek . . . *1630 hod.
Úterý, Čtvrtek . . . 615 hod.
1. sobota v měsı́ci . . . 615 hod.
Ostatnı́ soboty . . . 800 hod.
Výstav, modlitba růžence, požehnánı́
1. sobota v měsı́ci 700 hod.
ostatnı́ soboty cca 900 hod.
*o svátcı́ch I. a II. třı́dy kázánı́ od 1625 hod.
(!)*TRVALÁ ZMĚNA — v neděli odpoledne bude jen 3. v měsı́ci, tj. i 1. v měsı́ci
Mše sv. dopoledne!
• MŠE SVATÉ PODLE MISÁLU • Kristologický cyklus — letnı́
Z R. 1962 V KOSTELE P. M. R.
semestr 2014
Mše svaté celebruje P. Antonı́n Damián Nohejl, provinčnı́ moderátor Sdruženı́ kněžı́ a
jáhnů sv. Dominika v kostele Panny Marie
Růžencové na Jiráskově náměstı́.
Dalšı́ změny na nástěnce. Možné ověřenı́
termı́nu na tel. čı́sle 602 327 842.
Srdečně zveme na cyklus přednášek o tajemstvı́ Ježı́še Krista. Přednášı́ fr. Tomáš Pospı́šil
OP v sále kláštera vždy ve čtvrtek od 1915.
Data přednášek: 6. 2., 13. 2., 27. 2. 2014
Bratři dominikáni
Kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech: neděle v 1000 (nepravidelně)
Kaple Navštı́venı́ Panny Marie: neděle
(Aktuálnı́ rozpis sledujte na
v 1000 (kaple se nacházı́ v přı́stavbě ke
www.koinonia.cz)
stodole ve farnı́m areálu, je vytápěná, po
nedělnı́ mši sv. je možnost oběda a setrvánı́ • Přı́mluvná modlitba:
ve společenstvı́ )
Kostel sv. Petra a Pavla: sobota v 1700 (ne- Služba přı́mluvné modlitby v kapli Navštı́venı́ Panny Marie každou středu od 1600 do
pravidelně)
Kostel sv. Jakuba Většı́ho na Prusinách: 1745 hodin. Modlitebnı́ linka pro úmysly či
hlášenı́ účasti na modlitbě: 608 221 041.
sobota v 1500 (nepravidelně)
• Bohoslužby
16
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
únor 2014
FARNOST Plzeň–Západ, Křimická 73, 318 00 Plzeň
e-mail: [email protected], tel.: 731 619 767
Krypta — bohoslužby: — neděle mše svatá 1000
— čtvrtek mše sv. 1900
Setkánı́ nad Biblı́ v úterky v 1730 u Sester sv. Josefa
Setkánı́ nad Katechismem ve čtvrtky po mši svaté
Vejprnice — mše svatá: neděle 830
Malesice — mše svatá: 02. a 16. 02. 2014 v 1515 hod
V dnech 8. a 9. 2. 2014 proběhne v našı́ farnosti vizitace otce biskupa
P. Miroslav Verčimák, farnost Plzeň — Západ
Řeckokatolická církev
Adresa: otec Igor Bibko, 322 00 Plzeň, Plzeňská E 156
tel.: 377 430 728, e-mail: [email protected]
Liturgický pořádek na únor 2014
02. 02. – Neděle Zacheova
05. 02. – Agáta, muč.
07. 02. – Richard, prep., 1. pátek v měsı́ci
09. 02. – Neděle Celnı́ka a farizeje
12. 02. – Melétios Antiochijský, svt.
16. 02. – Neděle Marnotratného syna
19. 02. – Archippos, ap.
23. 02. – Neděle Masopostnı́
26. 02. – Porfyrios Gazský, svt.
1000 – Sv. liturgie
1830 – Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.)
1830 – Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.)
1000 – Sv. liturgie
1830 – Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.)
1000 – Sv. liturgie
1830 – Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.)
1000 – Sv. liturgie
1830 – Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.)
o. Igor Bibko
• Face to Face — úternı́ adorace za mládež
Plzeňské diecéze
Srdečně všechny zveme každé úterý v 1930 hodin do kaple DCM. Přijı́t může každý.
• 8. celodiecéznı́ volejbalový turnaj o putovnı́
pohár plzeňského biskupa (7. 12.)
„BiskupCUP“ se opět uskutečnı́ v sobotu před
druhou nedělı́ adventnı́ (7. 12.) v tělocvičně 4. ZŠ
• Od srdce k srdci (návštěvy potřebných)
v Plzni na Košutce (Kralovická 12). V každé šesJsme otevřené společenstvı́ mladých lidı́, kteřı́ tici musı́ hrát min. dvě ženy či dı́vky . Název
toužı́ být blı́zko všem potřebným (nemocným, sta- družstva a kontakt na kapitána nahlaste co nejdřı́ve
rým, opuštěným, trpı́cı́m, lidem v nouzi). Budeme na DCM.
rádi, když se přidáš
• Večer chval na DCM (18. 02. v 1930)
Aktuálnı́ informace hledejte na:
18. února v 1930 v sále františkánského kláštera
www.srdce.signaly.cz.
Lucka v Plzni. Pozvánı́ platı́ pro všechny — chvalme
Pána!
17
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
• Filmový večer na DCM (24. 2.)
V únoru opět navážeme na úspěšný cyklus filmových večerů na DCM — v pondělı́ 24. 11. v 1930
budeme promı́tat film Bella (režie: Alejandro Gomez Monteverde). Přijd’te si užı́t hezký večer v přı́jemném prostředı́.
• Postnı́ duchovnı́ obnova pro mládež s papežem Františkem a P. Vlastimilem Kadlecem,
OMI (7.–9. 3.)
Jak prožı́t postnı́ dobu? To je otázka, kterou si
často klademe. Můžeš do nı́ vstoupit účastı́ na duchovnı́ obnově pro mládež, která se bude konat
u nás v Plzni na DCM a povede ji P. Vlastimil
Kadlec, OMI. Přihlásit se je možné do 25. února.
Přijměte pozvánı́ ke ztišenı́ . . .
• Světový den mládeže v plzeňské diecézi —
Setkánı́ mládeže s biskupem Františkem před
Květnou nedělı́ (11.–12. 4.)
„Blahoslavenı́ chudı́ v duchu, nebot’ jejich je
nebeské královstvı́.“ (Mt 5,3)
Ano, přı́pravy dalšı́ho setkánı́ s biskupem (Světový den mládeže v plzeňské diecézi) již dávno začaly. Jelikož tentokrát v sobotu v den setkánı́ oslavı́me 53. výročı́ Gagarinova letu, nemůže být hostem nikdo jiný než uznávaný astrofyzik RNDr. Jiřı́
Grygar, CSc. A o čem to bude? Samozřejmě se
podı́váme do nebe — probereme, zda vı́ra může
obstát před modernı́ vědou a dalšı́ ožehavé otázky.
A ani letos nemůže chybět hodnotný, vtipný, duchovnı́, kulturnı́ zážitek — až z Moravy k nám dorazı́ Spojené farnosti s unikátnı́m muzikálem Tarsan! Také se můžete těšit na přı́ležitost k setkánı́
s věřı́cı́mi vrstevnı́ky z diecéze, krásnou liturgii
s průvodem a ratolestmi spolu se slovem otce biskupa.
V pátek se již tradičně uskutečnı́ Křı́žová cesta
centrem Plzně (začátek v 1800 v katedrále). Pokud by chtělo vaše společenstvı́ ztvárnit některé
zastavenı́, dejte nám vědět které. Také se ozvěte,
pokud máte zájem o nocleh z pátku na sobotu (ve
spacáku).
V sobotu bude program pokračovat od 900 v sále
Střednı́ho odborného učiliště elektrotechnického,
Vejprnická 56, Plzeň–Skvrňany (tramvaj č. 2–
zastávka Internáty). Na programu bude společná
modlitba, muzikál a setkánı́ se zajı́mavými hosty
(Jiřı́m Grygarem . . . ), krátké filmy z akcı́, zásah
módnı́ policie(??), svědectvı́ a setkánı́ ve skupinkách; po celou dobu s námi bude náš biskup Fran18
únor 2014
tišek. Vrcholem celého setkánı́ bude sobotnı́ mše
svatá, která začne ve 1430 radostným průvodem
s ratolestmi — kněžı́ jsou srdečně zváni ke koncelebraci. Na závěr mše svaté otec biskup každému
osobně požehná a předá dárek — památku ze setkánı́. Co to bude letos? Nechte se překvapit —
přijd’te a uvidı́te
Stejně jako v minulých letech uvı́táme vaši
podporu při organizaci celého setkánı́ — pokud
nám můžete pomoci (třeba při liturgii, zařizovánı́
prostor, předávánı́ informacı́ nebo zajišt’ovánı́ stravovánı́), budeme moc rádi — ozvěte se! Také prosı́me o modlitbu za toto setkánı́ i jeho přı́pravu.
• Tábor pro náctileté Plzeňské diecéze
(13.–19. 7.)
V polovině července se opět uskutečnı́ naprosto
monstróznı́ a neopakovatelná akce — tábor pro
náctileté Plzeňské diecéze! Čekajı́ vás novı́ kamarádi, výlety, trocha vzrušenı́, promı́tánı́, koupánı́, sdı́lenı́, volejbal, zumba, koncert, posezenı́
u ohně . . .
Průvodci budou: Jindřich Fencl, s. Hanka Gennertová FMA, P. Vlastimil Kadlec OMI a dalšı́.
Cena 1 000,– Kč, doporučený věk 14–18 let,
přihlášky: [email protected], 731 619 704.
• Celostátnı́ setkánı́ animátorů v Třešti
(17.–23. 8.)
Smyslem akce je pomoci mladým lidem, kteřı́ se
ve farnostech, školách, v různých typech společenstvı́ atd. věnujı́ vrstevnı́kům nebo se na tuto
službu připravujı́ a rádi by se nějakým způsobem vı́ce angažovali. Týden nabı́zı́ širokou nabı́dku osobnı́ho rozvoje, od hledánı́ odpovědı́
na otázky duchovnı́ho života až po metodiku
práce s dětmi a mládežı́, povzbuzenı́ ve službě
druhým a v evangelizaci. Na programu budou
společné přednášky pro celé plénum, tématické
přednášky pro menšı́ skupiny z oblasti kultury, psychologie, spirituality, diskusnı́ skupiny,
workshopy, semináře, kulturnı́ a sportovnı́ aktivity, společné bohoslužby a modlitby . . . Téma
tohoto setkánı́: Nikdo nenı́ ostrov aneb zaostřeno
na vztahy.
Prostě pokud ti záležı́ na tom, jak vypadajı́ naše
farnosti, naše cı́rkev, jak se nám dařı́ nabı́zet evangelium dalšı́m mladým lidem, tak se určitě přihlas
na adrese: www.csa2014.signaly.cz (zde
je také vı́ce informacı́ o celém setkánı́).
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
Dále si poznamenejte . . .
únor 2014
Nabı́dka DCM:
• Postnı́ duchovnı́ obnova pro mládež s papežem
• Papež František — Prosı́m o přátelský dialog
Františkem a P. Vlastimilem Kadlecem, OMI
(promluvy mládeži při SDM 2013 v Rio de
(7.–9. 3. 2014)
Janeiro — 100,– Kč)
• Týden modliteb za mládež (7.–13. 4.)
• Jste nadějı́ cı́rkve I. a II. — publikace mapu• VIII. fotbalový BiskupCUP v Domažlicı́ch
jı́cı́ vztah Benedikta XVI. k mládeži (průběh
(14. 6.)
světových dnů mládeže, promluvy pro mlá• PilsALIVE 2014 (26. 6.–29. 6.)
dež během apoštolských cest; celý komplet
• Kajaky v zahraničı́ (7. — 20. 7.)
za 130,– Kč)
• ÚLET 2014 (13.–19. 7.)
• Celostátnı́ setkánı́ animátorů v Třešti
(17.–23. 8.)
• YOUCAT — Přı́prava na biřmovánı́ (nová
„oranžová kniha“ za 110,– Kč)
• SVĚTOVÝ DEN
NEMOCNÝCH
• Třı́králová sbı́rka 2014
Z DCM zdravı́ P. Kryštof & Petr
se v době uzávěrky tohoto čı́sla ještě dopooslavı́me se všemi, kteřı́ cı́tı́, že potřebujı́ po- čı́tává, ale už dnes Vám pro radost zası́lám
silu ve své nemoci společnou mšı́ svatou spo- kopii SMS, která potvrzuje, jak obohacujı́cı́
je angažovánı́ při této akci:
jenou s udı́lenı́m svátosti nemocných
„Dobrý večer, děti moc děkujı́ za třı́kráv sobotu dne 8. února 2014 ve 14. hod. lové baterky, ani nevı́te, jakou jste jim s tı́m
v učebnách biskupstvı́, nám. Republiky 35 udělali radost. Letos se mi moc nechtělo, ale
když jsem viděla chut’a nadšenı́ svých dětı́, tak
Přede mšı́ svatou bude možno přijmout jsem se nechala přesvědčit a jsem za to moc
svátost smı́řenı́, po nı́ Vás zveme na malé ráda. V sobotu nás na ulici vyhlı́žela jedna
občerstvenı́ při kávě a čaji a nabı́dneme mož- panı́, protože nás nechtěla propást. V neděli
nost změřenı́ tlaku a glykémie. Bude i mož- se s námi někteřı́ loučili se slovy, že se za
nost konzultace zdravotnı́ho stavu a odborné rok na nás zase těšı́. Dnes jsme byli ve škole,
poradenstvı́.
každý hledal, čı́m by přispěl a na rozloučenou
Aby se mohli zúčastnit i ti, kterým činı́ nám dokonce zahráli na flétny. Mám radost
chůze a doprava potı́že, organizujeme na tento z těchto dnı́, které prožı́vám“ . . .
den svoz bezbariérovým autobusem od 1130
Dalšı́ podrobnosti se dozvı́te v únorovém
hodin. Svoje požadavky na odvoz sdělte, pro- věstnı́ku a samozřejmě na setkánı́ v „Šeřı́sı́me, nejpozději do 3. února 2014, na č. t. 377 kovce“, kam srdečně zveme předevšı́m ty,
462 139 CHOPS Polednı́ ulice nebo pı́ Srbové kteřı́ se sbı́rky aktivně zúčastnili, pomáhajı́
č t. 731 433 101, tak abychom mohli naplá- charitě jako dobrovolnı́ci anebo i jiným způnovat trasu a zájemcům sdělit čas odjezdu.
sobem: ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Ve všech charitnı́ch zařı́zenı́ch proběhne
oslava dne nemocných samostatně v okruhu S OBČERSTVENÍM se uskutečnı́
památky Panny Marie Lurdské.
dne 25. února 2014 v 16 hodin
19
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
v kulturnı́m sále v Šeřı́kové ulici
(v blı́zkosti konečné stanice tramvaje č. 1 na
Slovanech)
jako výraz poděkovánı́ za Vaši nezastupitelnou a lidsky nezměřitelnou pomoc.
Na setkánı́ s Vámi se všemi se upřı́mně
těšı́me!
Anna Srbová
OHLÉDNUTÍ
• Vánoce v Domově sv. Zdislavy v Plzni
Oslavu vánoc pro maminky s dětmi z domova připravili na pátek 20. prosince 2013 členové farnı́ch
charit z farnostı́ Plzeň — Bory a sv. Bartoloměje
společně s vedenı́m domova.
Po řadu let připravujeme o vánocı́ch a velikonocı́ch besı́dky pro děti z domova. A po řadu let
na naše pozvánı́ sem přicházı́ obětavá panı́ učitelka Jana Boučková se svou dcerou Petruškou a
s některým žákem, nebo žačkou hudebnı́ školy.
Panı́ učitelce Boučkové patřı́ velké poděkovánı́
za připravené hudebnı́ pásmo, ve kterém hrou na
únor 2014
klavı́r, zobcovou flétnu a také zpěvem přinesly do
domova pravou vánočnı́ atmosféru. Zazněly předevšı́m koledy, které si společně zazpı́valy i přı́tomné
maminky s dětmi.
Následovalo krátké vystoupenı́ hudebnı́ho
kroužku dětı́ z domova, kterým se věnuje dobrovolná pracovnice domova panı́ Papcunová.
Přı́tomné shromážděnı́ přišel pozdravit ředitel
DCH Ing. Jiřı́ Lodr a ředitel MCH Mgr. Pavel Janouškovec.
Potom už následovalo rozdávánı́ dárků. Ty připravilo jak vedenı́ domova pro všechny obyvatele,
tak již tradičně pro ubytované děti také členové
FCH. Byly to balı́čky převážně s ovocem, doplněné o malé sladkosti. Balı́čky mohly být připraveny dı́ky přı́spěvkům do kasiček MCH, vždy poslednı́ neděli v měsı́ci. Zcela zaplněná společenská
mı́stnost v domově ukázala, jak je dobré pamatovat na zdejšı́ obyvatele a obohacovat jejich život
v domově, který spravuje Městská charita v Plzni.
Za FCH: Václav Liška
Kapka naděje pro potřebné aneb misijnı́ okénko
Nečekejme, až někdo udělá radost nám, zkusme ji udělat jako prvnı́ . . .
• Pomoc z ČR do 4
kontinentů
V loňském roce
byly z ČR rozvı́jeny projekty pomoci v Ugandě,
Keni, Zambii, Bangladéši, Srı́ Lance,
Papui–Nové Guinei,
Surinami a Guyaně,
celkem tedy v 8 zemı́ch. Dárci z Česka se skrze
PMD v současné době zapojujı́ do pomoci pro
67 519 chudých dětı́ a dalšı́m mı́stnı́m trpı́cı́m
lidem. Podstatný význam má dárcovský program
na zajištěnı́ provozu 4 velkých seminářů a studia
přibližně 300 seminaristů v Keni, Ugandě a v Zambii. Celková výše podpory v roce 2013 činila pře
25 mil. Kč.
• Napjatá situace ve Středoafrické republice
V prosinci jsme vás seznámili s Vojtěchem Bı́lým,
který pomáhá v misii ve Středoafrické republice ve
městě Bozoum a který popisoval život a problémy
mı́stnı́ch lidı́.
20
Když Vojta v zářı́ loňského roku ty řádky psal,
netušil, jak dramaticky se jeho život změnı́ a jakého velkého množstvı́ lidı́ se jeho působenı́ dotkne. V průběhu prosince se v SAR vyhrotil válečný konflikt mezi mı́stnı́m převážně křest’anským
obyvatelstvem a muslimskými rebely. Vojta musel
vyměnit mı́sto učitele a dostal na starost zásobovánı́ potravinami asi pro 3000 uprchlı́ků, kteřı́ se
uchýlili do misie. Zároveň se taky musel vypořádat
se smrtı́ kolem sebe. Dı́ky Vojtovi a ostatnı́m misionářům se o hrozı́cı́ humanitárnı́ katastrofě (nové
Rwandě) v této oblasti dozvěděly i média a Ministerstvo zahraničı́ ČR slı́bilo pomoc.
Vı́ce informacı́ o živote v SAR i o současné
vážné situaci můžete zı́skat na
http://bily.blog.respekt.ihned.cz,
www.siriri.org/rebelove-odchazi-z
-bozoum/3384
Zároveň prosı́me o modlitbu za misionáře v Bozoum a za všechny lidi, kteřı́ jejich pomoc potřebujı́.
Miriam Svobodová, zástupce
PMD, [email protected], 608 976 598
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
únor 2014
∗
Všeobecný: Aby cı́rkev a společnost uznávaly
• Misijnı́ úmysl na měsı́c únor: Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na dı́le moudrost a zkušenost staršı́ch lidı́
evangelizace.
Národnı́: Aby dobrotivý Bůh připravil srdce
lidı́, kteřı́ nepoznali jeho lásku, k přijetı́ radostného
poselstvı́ Kristova evangelia.
• Úmysly apoštolátu modlitby na únor:
∗
Ohlédnutí — Ekumena
• JE SNAD KRISTUS ROZDĚLEN?
V lednovém Farnı́m Věstnı́ku Plzeň mne upoutala zpráva o konánı́ ekumenického ALIANČNÍHO TÝDNE MODLITEB 2014, začı́najı́cı́ho
již 05. ledna; téma: „Znamenı́ — 7 Ježı́šových zázraků o něčem vı́c“. Podle rozpisu se každý zázrak z Evangelia sv. Jana rozvažoval v jiné cı́rkvi
s hostujı́cı́m kazatelem. Aliančnı́ týden zahajoval v Evangelické cı́rkvi metodistické kázánı́m na
téma Proměna vody ve vı́no náš pastoračnı́ asistent
plzeňského biskupstvı́ Jindřich Fencl. V Bartı́ku
však upozorněnı́ na tuto týdennı́ akci už nebylo.
Třech setkánı́ ze sedmi jsem se zúčastnila a bylo
mi lı́to, že jsem tam až na jednu přı́telkyni Mı́šu
nikoho z našı́ katolické cı́rkve nenašla . . . Přitom
modlitebnı́ shromážděnı́ vždy čı́talo několik desı́tek křest’anů.
Srdečnı́ přivı́tánı́, podnětná promluva o zázraku,
následná modlitba přı́tomných vlastnı́mi slovy na
dané téma, zpěvy, sjednocenı́ všech v modlitbě
Otče náš — tak lze zhruba popsat každý večer.
Po ukončenı́ postávali bratři a sestry dále v přátelském rozhovoru. Očividně je těšilo, že jsou spolu.
Žádný spěch.
Ta samá stránka Farnı́ho Věstnı́ku pokračuje
dalšı́m oznámenı́m, tentokrát v režii katolické
cı́rkve: „TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU
KŘESŤANŮ 2014“ začı́najı́cı́ 18. ledna. Na téma
„Je snad Kristus rozdělen?“ majı́ být 3 setkánı́
na katolické půdě. Vtı́rá se mi myšlenka, kolik
asi „odloučených bratřı́“ navštı́vı́ na oplátku naše
modlitby a prostory. Typuji, že vı́ce, než co bylo
nás katolı́ků u nich v Aliančnı́m týdnu na začátku
ledna.
Co myslı́te, má se snad každá cı́rkev modlit za
jednotu křest’anů jen doma, na „svém pı́sečku“ a
nebo SPOLEČNĚ?
Je snad Kristus v našem městě Plzni rozdělen?
Psáno 16. 01. 2014
Jana Peroutková st.
. . . ještě stačı́m informovat o katolickém „týdnu
modliteb za jednotu křest’anů 2014“, začı́najı́cı́
podnětnou besedou u bratřı́ františkánů v Domečku
dne 22. 01. Pan farář Šimr se s námi podělil o radosti i úskalı́ rozvı́jejı́cı́ho se evangelického sboru
v Chrástu. Rozprava nebrala konce, až nám moderátor Elva Frouz musel nastavit limit: ještě tři přı́spěvky a dost. Z vı́ce jak 20 účastnı́ků byla dobrá
polovina mimo naši cı́rkev.
O den později nás bohoslužba slova v naplněném kostele Nanebevzetı́ Panny Marie opravdu
všechny spojila. Texty připravili křest’ané z Kanady. Tı́m nám dali nahlédnout do své země.
Byli zde přı́tomni představitelé jednotlivých cı́rkvı́,
předsedal pan biskup Radkovský. Bratr kazatel
Václav Vondrášek z Cı́rkve adventistů měl strhujı́cı́ kázánı́.
Ještě jsem si nenechala ujı́t v sobotu 25. 01.
gospelovou bohoslužbu u bratřı́ saleziánů. Tak mistrovsky — nadšeně a přitom s procı́těnı́m provedené gospely oslovily každého. Pı́sně zpı́vané
početným souborem mladých odloučených bratřı́
a sester se střı́daly s živým svědectvı́m přı́tomných.
Ekumenický týden jsme zakončili symbolicky
žlutými růžemi, které jsme po jedné přinášeli k oltáři.
Jana Peroutková
Náboženský život
• Nová kniha o husitstvı́
v západnı́ch Čechách
Husitstvı́ představuje jednu z nejdůležitějšı́ch
a nejdramatičtějšı́ch etap historie našı́ země.
O charakteru této doby vedou historikové
i dalšı́ odbornı́ci diskuse dodnes, přı́spěvkem
k nı́ se stala i nová publikace o našem kraji.
Koncem loňského roku vydalo českobudějovické nakladatelstvı́ Veduta knihu emeritnı́ho
ředitele Státnı́ho oblastnı́ho archivu v Plzni
Dr. Doc. Vladimı́ra Bystrického „Západnı́ Čechy v husitských válkách“ (395 stran), v nı́ž
21
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
únor 2014
autor velmi podrobně lı́čı́ vývoj na územı́
zhruba Plzeňského a Karlovarského kraje do
poloviny 15. stoletı́.
V publikaci nalézáme také důležité údaje
o vývoji v Plzni, která se v listopadu 1419
stala přednı́m husitským městem, v němž
však část obyvatelstva zůstala katolická. Od
dubna 1420 naše krajské město představovalo
hlavnı́ oporu protihusitské strany a Plzeňané
zůstali katolı́ky. Husité, vědomi si velkého
významu Plzně, v letech 1421, 1427. 1431
a 1433–1434 neúspěšně usilovali o jejı́ vojenské dobytı́. Nová kniha Vl. Bystrického
představuje velmi obsáhlý a poctivý pokus
o vyvážený a objektivnı́ pohled na události
husitských válek, založený na rozboru původnı́ch historických zpráv. I když nemusı́m s některými autorovými názory souhlasit, vı́tám
jeho publikaci — také proto, že naposledy
se děnı́m v Plzni v husitstvı́ souvisle zabýval v prvnı́m dı́lu Dějin Plzně v roce 1965
tehdejšı́ ředitel Archivu města Plzně Dr. Miloslav Bělohlávek. Tyto Dějiny Plzně měly
ve své době špičkovou úroveň, jejich obsah
z největšı́ části platı́ a je velkým přı́nosem
dodnes, avšak za 48 let výzkum husitské problematiky velmi pokročil. Průběžně se publikovala řada textů, v časopise Minulostı́ západočeského kraje z roku 1983 (svazek 19) šlo
např. o přı́spěvek Františka Šmahela Husitské
město „Slunce“ (Plzeň na přelomu let 1419–
1420). — Kniha Vl. Bystrického představuje
také shrnutı́ současných nejdůležitějšı́ch poznatků historické vědy o vývoji husitstvı́ v západnı́ch Čechách. Najde o lehkou četbu.
PhDr. Jaroslav Douša
• Svatá Makrı́na staršı́ a mladšı́ —
babička vnučka
Velký vliv na svatou Makrı́nu staršı́ měl biskup
Řehoř z Neocesary, zvaný Divotvůrce, jehož byla
věrnou žačkou. Při pronásledovánı́ křest’anů za cı́saře Galeria s manželem hodně vytrpěli. Aby si zachránili život před pronásledovateli, museli utéci.
22
Všechno snášela s láskou a hodně času věnovala
modlitbám za svůj rozvětvený rod. Jako babička
byla vzornou vychovatelkou svých vnoučat. S velkou láskou a úctou na ni vzpomı́nal vnuk svatý
Basil Veliký. „Moje blahoslavená babička Makrina
mne vychovávala a učila podle učenı́ pře blahoslaveného Řehoře, jejž ve věčné paměti uchovávala
a mne v mém mládı́ vštı́pila. Honosı́m se tı́m, že
jsem v sobě zachoval a rozmnožil nauku o Bohu,
kterou jsem přijal od blahoslavené matky Emélie
a od babičky Makriny.“
Jejı́ vnučka, svatá Makrina mladšı́, se narodila
kolem roku 327, již od dětstvı́ pomáhala mamince
s výchovou svých mladšı́ch sourozenců, protože
byla nejstaršı́. Byla velice krásná a to nejen po
tělesné stránce. Vždycky byl pro ni důležitějšı́ život vı́ry než tělesná krása. Od dětstvı́ četla Pı́smo
svaté, později se s kamarádkami modlila žalmy.
Po smrti svého snoubence, který byl stejně jako
jejı́ otec Basil a bratr Basil advokátem, rozhodla
se zůstat mu věrná po celý svůj život. „Odcestoval
na věčnost a nenı́ důvod ke zrušenı́ závazku. Jako
se jednou rodı́me a jen jednou zemřeme, tak je
podle mne správné zvolenı́ jen jednoho životnı́ho
partnera,“ prohlásila a dalšı́ nápadnı́ky odmı́tla a
sloužila svým blı́zkým.
Nakonec se usadila v ženském klášteře u břehu
řeky Iris, kde také v roce 379 zemřela v přı́tomnosti svého bratra biskupa svatého Řehoře z Nyssy.
Z jejich poslednı́ rozmluvy vznikl spis O duši a
zmrtvýchvstánı́.
Veronika Pechová
• Den zasvěcených osob 2014
Oslava Dne zasvěcených osob v plzeňské diecézi se bude konat v sobotu 1.
února 2014 v komunitě bratřı́ salesiánů
v Plzni–Lobzı́ch.
V neděli 2. února v 10 hod dopoledne
bude Svatý otec ve Svatopetrské bazilice sloužit mši svatou u přı́ležitosti Světového dne zasvěceného života. Spolu
s papežem budou moci koncelebrovat
všichni kněžı́ patřı́cı́ k řeholnı́m řádům, kongregacı́m či společnostem apoštolského života.
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
únor 2014
Salesiánské hnutí mládeže – Klub Plzeň
Křimická 73, Plzeň – Skvrňany, 318 00; http://plzen.shm.cz
a sestry salesiánky
ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ROCE 2013/14
esteticko-výchovné:
Keramika; Hra na kytaru; Hra na klavír, klávesy; Hra na flétnu;
Divadelní kroužek BAJAJA; Tragikomický divadelní spolek BAČKORA
rukodělné:
Vaření; Floristický kroužek; Patchwork
společenskovědní:
Josefína; Houkalka; Rysáci
sportovní:
Florbal; Cvičení pro ženy; Stolní tenis; Veverky
podpora domácí přípravy
na vyučování:
speciální:
Doučování z matematiky, Doučování z českého jazyka; Procvičování
školní angličtiny; Úkolák
Logopedie
duchovně-náboženské:
Ovečka;Joyful stories
OTEVŘENÉ KLUBY:
Jupík – pro mladší školní děti
Plachetnice – pro školní děti
Jednorázové akce v únoru 2014
datum
hodina
místo
01.02.
celý den
Praha
07.02.
15-16.30
keramická dílna
07.02.
07.–08.02.
08.02.
10.02.
od 20.00 h
15-11 h
od 9 h
od 19 h
Plzeň – DK Peklo
prostory SHM
jídelna
oranžová klubovna
11.02.
17-19.30
sál a předsálí
17.02.
15-18 h
tělocvična 15. ZŠ
22.02.
9-12.30
keramická dílna
23.02.
čas bude
upřesněn
od 16.30
příroda
27.02.
sál/krypta
akce
Teambuilding
spolupracovníků SHM – Klub Plzeň
páteční výtvarná dílna:
Malování na kameny
Salesiánský ples
přespávání dětí z Josefíny v klubu
PATCHWORK
setkání vedoucích
tentokrát s hostem
BOSCO CUP
turnaj ve stolním tenise
PŘÁTELSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
dětí z florbalových kroužků ze SHM – Klub Plzeň a
ze SaSM DDM Plzeň – Lobzy
(věková kategorie: mladší žáci)
Starším žákům tento den trénink odpadá.
«Hele, kruh... no to je výzva»
- keramický workshop: základy točení na kruhu
- pro děti od 9-ti do 15-ti let
klubový výlet
(vývoj počasí nám napoví později kam to bude)
Svatomatějské slosování
platných klubových průkazek na druhé pololetí
Na školní rok 2013-14 je vyhlášena velká turistická soutěž pro děti TULÁCKÁ BOTA, ve které děti
sbírají kilometry našlapané společně při klubových výletech.
průběžná aktualizace informací na: www.plzen.shm.cz
23
Pořad bohoslužeb — únor 2014
Kostel:
katedrála sv. Bartoloměje
NE
700 1030
PO
800
ÚT
800
ST
800
ČT
800
PÁ
800A)
SO
800
kostel Nanebevzetı́ Panny Marie
800, 1000H)
1500
I)
2000
1200
1200
1800
R)
1200
—
1200
1630D)
800
P)
1200
1630P)
2000B)
kaple sv. Maxmiliána Kolbe
Chotı́kov
Krypta Skvrňany — Křimická
Malesice 02. a 16. 02.
Vejprnice
Sv. Jana Nepomuckého
Lochotı́nský pavilon
Kostel Všech svatých (Roudná)
Domeček — Komenského ul. 17
Domov důchodců Kotı́kovská ul.
Litice, sv. Petra a PavlaK)
Litice, kaple Navštı́venı́ P. MarieK)
Chlumčany 1x za 14 dnı́ K)
sv. Martina a Prokopa
(salesiáni)
sv. Jiřı́ — Doubravka
Dům pro seniory — Mohylová
Sv. Mikuláše Řeckokatolické bohosl.
P. Marie Růžencové
(dominikáni)
Domov sv. Aloise Hradišt’ská
Hospic sv. Lazara
Ledce
Dýšina
A) — nenı́ 07. 02.na 1. pátek v měs.
B) — mše sv. anglicky
D) — 20. 02. v 1630 SFŘ — terciáři
E) — 02. a 16. 02. mše sv. pro děti
F) — každou neděli v 1100 slov. boh.
730
1000
1515
830
900, 1100F)
1800
00
9 , 1100
1900
900
1800
1800
1730
1730
900
1800
1730
1800
1730
1545
nepravidelně 1700
K)
1000
1000K)
730
1000
900
Prusiny, sv. Jakuba Většı́ho, nepravidelně 1500
K)
800
1000
900
—
30
10 E), 1800 1800
1445
1530
1000
1130
730,
800
—
700
1800
1730
G) — 1. sobota v měsı́ci mše sv.
pro mariánské ctitele;
H) — mše sv. pro vietnam. komunitu
1x za 14 dnı́
I) — mše sv. polsky
1800
800
1800
1630*)
1500
1830 kaple BP 1830
P) kaple BP
00
00
7
7
700
800G)
00
00
00
18
18
18
1800
1730
1630
1730
1800
1730
K) — viz www.koinonia.cz
nebo www.bip.cz
P) — jen 07. 02.na 1. pátek v měs.
R) — posl. út. v měs. za
respektovánı́ lidského života
*) — duchovnı́ půlhodinka
FARNÍ VĚSTNÍK, informačnı́ měsı́čnı́k řı́mskokatolické cı́rkve v Plzni — pouze pro vnitřnı́ potřebu. NEPRODEJNÉ! Vydává 1x
v měsı́ci Řı́mskokatolická farnost u katedrály sv. Bartoloměje, Františkánská 11, 301 12 Plzeň, tel. 377 226 098. Za obsah odpovı́dá
P. Emil Soukup. Sazba v systému LATEX a tisk Jiřı́ Brouček. Přı́spěvek na 1 výtisk 6 Kč. Náklad 650 ks. Ročnı́k XXIII. — 2014,
čı́slo 2. Redakce si vyhrazuje právo přı́spěvky upravovat a krátit. E-mail redakce: [email protected] Závěrka přı́spěvků pro FV
3/2014 je 15. 02. 2014.

Podobné dokumenty