newsletter 02/2013

Komentáře

Transkript

newsletter 02/2013
newsletter 02/2013
ERA21 #01 2013 Mise za Miese
EDITORIAL Zdvojený obraz Simon Mawer PRŮVODCE Západné Slovensko aktuálne! Peter Szalay INTRO
Vila Tugendhat Dirk Brömmel TEORIE Mies-en-scène Ákos Moravánszky / Mies v českém zrcadle Rostislav
Švácha ROZHOVOR Největší svoboda je v tvorbě neužitečného Rozhovor Marcely Steinbachové s Aaronem
Betskym REALIZACE Technické aspekty památkové obnovy vily Tugendhat v Brně Marek Tichý, Ivan Wahla,
Tomáš Rusín, Milan Rak, Petr Řehořka / Sdružení pro vilu Tugendhat ESEJ Miestakes Rem Koolhaas REALIZACE Studentské centrum McCormick Tribune Campus Center Rem Koolhaas / OMA / La Station. Konverze
bývalé čerpací stanice na ostrově Île des Soeurs na mezigenerační centrum Les architectes FABG TEORIE
Zametanie Miesa Maria Topolčanská IDEA Přízrak. Mies jako rendrovaná společnost Andrés Jaque PŘÍLOHA
Mezinárodní veletrh ISH 2013 ve Frankfurtu nad Mohanem / Veletrh BAU 2013 v Mnichově Marek Kuchta /
Akustické zdivo Jiří Zach, Jitka Hroudová, Antonín Horský REALIZACE Administrativní budova City Green
Court na Pankráci Richard Meier & Partners Architects, Aleš Papp, Magdalena Pappová, Milan Vít / CUBOID
Předběžný termín vydání čísla #02 2013 časopisu ERA21, které se bude zabývat architektonickými soutěžemi,
je naplánován na 17. března.
Vydávání časopisu ERA21 v roce 2013 finančně podporuje:
Nadace české architektury
PŘEDNÁŠKA ALLES WIRD GUT Na poslední únoro­
vý den připravila slovenská platforma 1 × 1 přednášku
Herwiga Spiegla, člena mladého rakouského archi­
tektonického studia AllesWirdGut, které se svou svěží
a kvalitní tvorbou vypracovalo v prestižní architekto­
nickou značku. Architekt zde představí jeden ze spo­
lečných projektů. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek
28. února od 17.00 hodin v aule Fakulty architektury
STU v Bratislavě, Námestí Slobody 19.
www.1x1.sk
ŠVÝCARSKÉ JARO V rámci březnového multižánro­
vého projektu Švýcarské jaro, který organizuje švýcar­
ské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s vybranými
českými a švýcarskými partnery na podporu přátel­
ských vztahů mezi oběma zeměmi, připravila pražská
Galerie Jaroslava Fragnera dvě výběrové výstavy sou­
časné architektury – Swiss Positions, která představí
33 klíčových projektů udržitelné architektury na sním­
cích renomovaných fotografů, a Distinction Romande
d’ architecture 2010, prezentace třiceti architektonic­
kých realizací z frankofonní části země. Součástí zaha­
jovacího večera ve čtvrtek 7. března od 19.00 hodin
budou i přednášky architektů Rogera Dienera (Diener
& Diener Architects) a Mathiase Milera (EM2N) v Bet­
lémské kapli. Přednášky jsou zdarma, ale je nutná re­
zer­vace! Výstava potrvá do 14. dubna.
V pátek 5. dubna se bude konat další večer s kurátorem
výstavy Matthieu Jaccardem, architekty ateliéru Brau­
en & Wälchli (autory rekonstrukce švýcarské ambasá­
dy v Praze), Ivanem Kolečkem (architektem a pedago­
gem, který od roku 1982 působí v Lausanne) a Petrem
Kratochvílem (teoretikem architektury).
www.gjf.cz
SEMINÁŘ BETONY PRO DOPRAVNÍ STAVBY
Beton University pokračuje letos již 4. ročníkem semi­
nářů zaměřených na moderní trendy v betonu. První
tematický seminář se zaměří na Betony pro dopravní
stavby a konstrukce z nich prováděné. Úvodem budou
nastíněny požadavky na betony ze strany zadavatelů,
dále bude podrobněji vysvětlena problematika modu­
lu pružnosti betonu. Mluvit se bude o problemati­
ce požární ochrany v tunelových stavbách a budou
uvedeny konkrétní příklady řešení. Druhý seminář se
bude věnovat Vodotěsným betonům, kde se dozví­
Moravská galerie v Brně
Místodržitelský palác
15/2-19/5 2013
www.moravska-galerie.cz
Mediální partneři
2
www.moravska-galerie.cz
te něco o historii betonu a současných možnostech
jeho použití. Podrobně bude vysvětlena problematika
vodonepropustného betonu a navrhování konstrukcí
z něj, budou zmíněny možné poruchy vodonepropust­
ných konstrukcí včetně možností a způsobu sanace.
Termíny:
> Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby
14. března – Praha, hotel Olympik, Sokolovská 138
28. března – Ostrava, hotel Park Inn, Hornopolní 3313/42
11. září – Brno, hotel International, Husova 16
9. října – Plzeň, kongresové centrum Parkhotel, U Bor­
ského parku 31
> Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony
26. září – Jihlava, EA Business hotel Jihlava, Romana
Havelky 13
Semináře jsou určeny pro architekty, projektanty, sta­
vební firmy, investory, stavební dozor, studenty, peda­
gogy a širokou odbornou veřejnost a jsou zařazeny
do akreditovaného vzdělávacího programu v projek­
tu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT (1 bod)
a ČKA (2 body). Součástí seminářů budou také prak­
tické poznatky a použití na stavbách. Pořadatelem je
společnost Českomoravský beton, a. s., Úplný program
a registrační formulář je dostupný na webové adrese
Beton University.
www.betonuniversity.cz
SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE 2013 Třetí ročník bienál­
ní výstavy svítidel, designu a příslušenství proběhne
od 4. do 7. dubna ve Veletržním paláci v Praze. Akce,
které se zúčastní vybrané společnosti z oboru, je urče­
na především architektům, projektantům, stavebním
inženýrům a developerům z celé republiky. Organizáto­
rem výstavy Světlo v architektuře je společnost Czech
Architecture Week, která pořádá každoročně v Praze
festival architektury a urbanismu Architecture Week
a má dlouholeté bohaté zkušenosti s pořádáním výbě­
rových akcí podobného charakteru jak v České repub­
lice, tak v zahraničí. Na výstavě se představí nejlepší
a nejvýznamnější české a světové značky z oboru sví­
3
tidel a osvětlovací techniky. Výstava bude doprováze­
na firemními prezentacemi, přednáškami a odbornými
semináři, otevřena bude vždy od 10 do 18 hodin.
www.architectureweek.cz
SOUTĚŽ NA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V ­LITOMYŠLI
Nadace Proměny ve spolupráci s městem ­Litomyšl vy­
hlá­sila veřejnou architektonickou soutěž Cena Nada­ce
Proměny 2013, jejímž předmětem je zpracování návrhu
obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Hlavní myš­
lenkou zadání je „dialog mezi řekou a městem“, cílem
je co největší zpřístupnění řeky Loučné a vytvoření pří­
jemného městského prostoru pro trávení volného času
v navazujícím okolí. Území na Vodních valech se nachá­
zí v blízkosti historického centra Litomyšle, městského
kulturního domu, středních škol a sídliště a je rovněž
důležitým tranzitním místem. Plánovaná proměna by
měla navázat na část nábřeží řešenou v předchozích
letech architektem Josefem Pleskotem.
Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli.
Soutěž je vyhlášena jako veřejná dvoukolová, termín
pro odevzdání soutěžních návrhů 1. kola je 25. ­dubna.
V porotě usednou například architekti Antonín Novák,
Michal Fišer či zástupci Nadace Proměny.
www.nadace-promeny.cz
městského urbanismu. Návrhy řešení Bolavých míst
měst a obcí mohou architekti zasílat do 3. července.
Díla budou hodnotit například architekti Tomáš Pilař,
Jaroslav Wertig či Radek Suchánek, na vítěze čeká
finanční odměna, medializace a další hodnotné ceny.
www.yaa.cz.
Cena architekta Antonína Raymonda – soutěžní lokalita tzv. Zbourák
v Kladně.
CENA ARCHITEKTA ANTONÍNA RAYMONDA Statu­
tár­ní město Kladno, architekt David Vávra, České cen­
trum Tokio a Raymond Architectural Design Office
vy­hlá­sili již druhý ročník studentské soutěže Cena ar­
chi­­tekta Antonína Raymonda. Soutěž byla vyhláše­
na jako ideová, anonymní, jednokolová, předmětem
je ná­vrh zástavby prostoru parkoviště mezi ulicemi
Dr. Vrben­­ské­ho, Hrnčířskou, Mlýnskou a Gen. Klapálka,
tzv. Zbourák, západně od autobusového nádraží v cent­
ru Kladna. Soutěž byla vyhlášena 15. února, odevzdání
soutěžních návrhů je stanoveno na 14. červen. Hlavní
cenou je dvoutýdenní studijní pobyt v Japonsku. Sou­
těžní podmínky jsou ke stažení na webových stránkách
vyhlašovatele.
www.mestokladno.cz
BOLAVÁ MÍSTA MĚST A OBCÍ OČIMA MLADÝCH
ARCHITEKTŮ Koncem února byl vyhlášen již pátý roč­
ník soutěže pro studenty a mladé architekty do 33 let
Young Architect Award 2013, letos pod patronací Evy
Jiřičné. I tentokrát se organizátoři zaměřili na citlivé
celospolečenské téma, které se věnuje otázce neduhů
4
DIVADLO GOČÁR V DIVADLE KOMEDIE Pozo­
ruhodný muzikál Divadlo Gočár, v němž se rozezní
kromě hudby také architektura, připravilo pro letošní
sezonu pražské divadlo Komedie. Hlavními postavami
jsou tři tvůrci, kteří vtiskli tvář moderní české architek­
tuře: Josef Gočár, Pavel Janák a Jože Plečnik, čtvrtou
postavou je Československá republika.
Nejbližší reprízy jsou na programu ve středu 27. února,
v úterý 5. března a ve středu 27. března.
www.divadlokomedie.eu
DEN HUDBY VE VILE TUGENDHAT Vila Tugendhat
ne­ní jen světoznámou památkou moderní architektury,
ale také místem, kde se pravidelně konají koncerty váž­
né hudby. V úterý 23. dubna zde proběhne pátý kon­
cert mladého brněnského souboru Brno ­Contemporary
Orchestra, na němž zazní skladby z období návrhu domu.
www.bcorchestra.cz