Pozvánka

Komentáře

Transkript

Pozvánka
&
Bezpečnostní agentura HLS
VÁS POZÝVAJÚ NA
MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU
ORGANIZOVANÁ
KRIMINALITA A KORUPCIA
PLATFORMA TIEŇOVEJ EKONOMIKY ŠTÁTU
14. - 15. MARCA 2013
PLZEŇ
ČESKÁ REPUBLIKA
CIEĽ KONFERENCIE:
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bude postihnúť problémy korupcie, z čo najširších
súvislostí, a to najmä z ekonomických a právnych.
Príspevky by mali byť zamerané predovšetkým na tieto okruhy problémov:
1. Historické súvislosti právnej úpravy korupcie a organizovanej kriminality v EÚ.
2. Súčasná právna úprava korupcie a organizovanej kriminality v jednotlivých štátoch EÚ (problémy
v právnej praxi).
3. Príčiny korupcie s prepojením na organizovanú kriminalitu.
4. Problémy súvisiace s trestným postihom korupčného konania.
5. Ekonomické a sociálne aspekty korupcie a organizovanej kriminality.
6. Vízia znižovania korupcie vo verejnej správe.
7. Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov v oblasti boja proti korupcii
a organizovanej kriminality.
Zborník z konferencie bude recenzovaný poprednými odborníkmi z oblasti práva, bezpečnosti a
ekonómie.
TÉMA KONFERENCIE:
Medzinárodná vedecká konferencia „ORGANIZOVANÁ KRIMINALITA A KORUPCIA PLATFORMA TIEŇOVEJ EKONOMIKY ŠTÁTU“ je zameraná na moderné prístupy boja proti
organizovanej kriminalite, korupcii a aktuálnym otázkam súvisiacich s touto problematikou.
KONTAKTNÁ ADRESA:
VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n. o.
Za humnami 508/28
941 48 Podhájska
SLOVENSKO
Tel.:
+421 905450765
+420 775925948
Jozef Zaťko
E-MAIL NA ZASIELANIE PRIHLÁŠOK A PRÍSPEVKOV:
[email protected]
POČET ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE JE LIMITOVANÝ!
ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE:
Generál major JUDr. Jozef ZAŤKO, Podhájska, Slovensko
JUDr. Monika HULLOVÁ, PhD., Bratislava, Slovensko
Bc. Peter LIPTÁK, Dolný Ohaj, Slovensko
Vladimír BABNIČ, Plzeň, Česká republika
Ing. Michal SOCHOR, Plzeň, Česká republika
MIESTO KONFERENCIE:
Adresa :
GALERIA ARTAMO
ul. Čelakovskeho 857/5, 301 00, Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA
Web:
www.artamo.cz
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
 pre aktívnych účastníkov konferencie – 100,-
€
(zahŕňa náklady na organizáciu konferencie, zborník, 2 x obed štvrtok, piatok, 1 x raňajky piatok, 1 x večera vo
štvrtok - spoločenský večer)
 uverejnenie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii – 35,- €
(náklady na vydanie a distribúciu zborníka)
POPLATOK UHRAĎTE NA ÚČET:
Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o.
Za humnami 508/28
941 48 Podhájska
Platby v Slovenskej republike
Pre zahraničné platby
ČSOB a.s.
IČO: 42053048
DIČ: 2022899109
Číslo účtu: 4009031389/7500
ČSOB a.s.
IBAN: SK16 7500 0000 0040 0903 1389
SWIFT: CEKOSKBX
Číslo účtu: 4009031389/7500
Platbu prosím identifikujte v správe pre prijímateľa menom účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza!
Variabilný symbol: 14032013 / číslo faktúry, meno účastníka konferencie /
Nie sme platcami DPH.
Na vystavenie faktúry vyplňte prosím príslušné údaje v prihláške.
ROKOVACÍ JAZYK:
slovenský, český, anglický, ruský, poľský
DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
Zaslanie záväznej prihlášky e-mailom a zaplatenie účastníckeho poplatku do:
31. 03. 2013
Zaslanie avíza o platbe e-mailom do:
31. 03. 2013
Zaslanie príspevku do zborníka e-mailom do:
31. 03. 2013
PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCIE
14. 03. 2013 (štvrtok)
10.00 – 12.00:
12.00 – 13.00:
13.00 – 15.00:
15.00 – 15.30:
15.30 – 17.00:
15.15 – 17.30:
17.30 – 18.00:
18.00:
Registrácia
Obed
Plenárne zasadnutie
Prestávka
Plenárne zasadnutie
Rokovanie
Diskusia
Večera - Spoločenské posedenie
15. 03. 2013 (piatok)
08.00 – 09.00:
09.00 – 10.00:
10.00 – 10.30:
10.30 – 12.00:
12.00 – 12.30:
12.30 – 13.30:
13.30: – 20.00:
Raňajky
Rokovanie
Prestávka
Rokovanie
Diskusia a ukončenie
Obed
Prehliadka mesta Plzeň - voľný program
Vedecký výbor konferencie
„ ORGANIZOVANÁ
KRIMINALITA A KORUPCIA
PLATFORMA TIEŇOVEJ EKONOMIKY ŠTÁTU“
kt orá s a usk ut oč ní v dňoch 1 4. - 1 5. m arc a 2 01 3
Odborní garanti vedeckej konferencie:
prof. Yuriy BOSHYTSKYI
Podpredseda Akademickej rady EEDA n.o.
Kyiv University of Law National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
Dr. h. c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice, Slovenská republika
Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA, CSc.
Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove, Slovenská republika
doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc.
Zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre Českú republiku a predseda Akademickej rady EEDA
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
Dr. Vladimír BARANOV
Zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre medzinárodné vzťahy s Ruskou federáciou
President Academy of National Security of the Russian Federation, Russia
JUDr. Štefan KOČ AN, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
doc. JUDr. Peter POLÁK, PhD.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Slovenská republika
doc. Ing. Miroslav LISOŇ, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
Recenzenti zborníka:
prof. Dr. hab. Natalia KALASHNYK
Zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre Ukrajinu
College of Higher Education "Pomerania", Chojnice, Poland
prof. PhDr. Jaroslav OBERUČ, CSc.
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Slovenská republika
Dr. Piotr LEWANDOWSKI
Eugeniusz Kwiatkowski University of Administration and Business in Gdynia, Poland
doc. Radim VALENČÍK, CSc.
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Praha, Česká republika
doc. JUDr. Dezider BANGO, CSc.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
Členovia vedeckého výboru:
prof. Dr. Fedir VASHCHUK
Transcarpathian State University, Ukraine
Dr. h. c. prof. JUDr. Vladimír ČEČOT, CSc.
Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove, Slovenská republika
prof. Ljubomir STAJIĆ
University from Nový Sad, Serbia
prof. Dr. Miroslav VITÉZ
University from Nový Sad, Serbia
prof. JUDr. Mgr. Jana VIKTORYOVÁ, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
prof. Dr. hab. Jolanta KARBOWNICZEK
Krakow, Poland
asocc. prof. Dr. Ceslovas CHRISTAUSKAS
Kaunas University of Lithuania, Lithuania
assoc. prof. Olga TYTARENKO, PhD.
Zástupca riaditeľa pre ekonomické a právne záležitosti s Ukrajinou
doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD. (brigádny generál v zálohe)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slov enská republika
doc. JUDr. Mojmír MAMOJKA, PhD.
Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove, Slovenská republika
doc. PaedDr. Samuel UHRIN, CSc.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
doc. JUDr. Dušan KORGO, CSc.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
doc. Ing. Viera PETRÁŠOVÁ, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Slovenská republika
doc. Vasyl ZAPLATYNSKYI, CSc.
Zástupca riaditeľa EEDA pre medzinárodné vzťahy s Ukrajinou
National Aviation University, Kiev, Ukraine
PhDr. Martin GRONSKÝ, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
JUDr. Monika HULLOVÁ, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
colonel Katarina STRBAC, PhD.
Ministry of defence Republic of Serbia
Dr. Haorhij DYNYS
Transcarpathian State University, Ukraine
Dr. Alexander USTINOV
Zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre medzinárodné vzťahy s Ruskou federáciou, Russia
Dr. Cezary TATARCZUK
Eugeniusz Kwiatkowski University of Administration and Business in Gdynia, Poland
Dr. Janusz GIERSZEWSKI
College of Higher Education "Pomerania", Chojnice, Poland
Dr. Julius PIWOWARSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron", Krakow, Poland
Dr. Agata TYBURSKA
Instytut Sluzby Prewencyjnej Wyzszej Szkoly Policji w Szczytnie, Poland
JUDr. Marcela TÓTHOVÁ, PhD.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Slovenská republika
JUDr. Eduard KAČÍK, CSc.
Paneurópska vysoká škola Bratislava, Slovenská republika
JUDr. Štefan MICH ALÍK
Najvyšší súd Slovenskej republiky, Slovenská republika
JUDr. Jaroslav MIKUŠ
Krajský súd Bratislava, Slovenská republika
JUDr. Dušan POHOVEJ
Advokátska kancelária Pohovej-Plank Bratislava, Slovenská republika
mjr. PaedDr. Lucia VARGOVÁ
Stredná odborná škola Policajného zboru, Košice, Slovenská republika
plk. JUDr. Alexander NEJEDLÝ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
mjr. Ing. Štefan GALLA, PhD.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ing. Michal LEŠKO
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slov enská republika
PhDr. Martin JAKUBEC
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovenská republika
Mgr. Bc. Radovan KONEČNÝ
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovenská republika
Major Generál ICOCRIM JUDr. Jozef ZAŤKO
Visiting Professor Apeiron Krakow
International Committee on struggle against the Organized crime, Terrorism and Corruption – Paris
Avízo o platbe
Potvrdzujeme úhradu vložného na konferenciu ,, Organizovaná kriminalita a korupcia - platforma
tieňovej ekonomiky štátu“
za účastníka .........................................................................................vo výške .....................€.
Vložné bolo uhradené dňa:......................................
prevodovým príkazom v prospech účtu:..............................................
V ....................................................................., dňa ..............................................
.....................................................
podpis
Avízo o platbe žiadame poslať e-mailom do 31. 03. 2013 na adresu: [email protected]
MOŽNOSTI UBYTOVANIA
Courtyard by Marriott Plzeň
Sady 5. května 57/38
301 00 Plzeň-Vnitřní Město
Web: http://www.courtyardpilsen.cz
Angelo Hotel Pilsen
U Prazdroje 2720/6
301 00 Plzeň-Východní Předměstí
Web: http://www.angelo-pilsen.cz
Hazuka Hotel
Zborovská 85/18
301 00 Plzeň-Doudlevce
Web: http://www.hotelhazuka.cz
Hotel Gondola
Pallova 44/12
301 00 Plzeň-Východní Předměstí
Web: http://www.hotelgondola.cz
Hotel Slovan
Smetanovy sady 1
301 00 Plzeň-Jižní Předměstí
Web: http://www.hotelslovan.pilsen.cz
Pivovarnictví v Plzni
Pivo se v Plzni vaří takřka od jejího založení. První
písemnou
zprávu
pivovarnického
charakteru
můžeme nalézt již v roce 1307. Jedná se o závěť, ve
které Wolfram Zwinilinger odkazuje kostelu sv.
Bartoloměje svůj pivovar a sladovnu.
Později se pivo vařilo pouze v domech, kterým král
Václav II. ve 13. století udělil právo várečné. Ve 14.
století tedy toto privilegium měli jen majitelé domů
uvnitř hradeb. Vaření piva bylo svobodným
měšťanským povoláním, proto nebylo cechovně regulováno. Protože právo bylo uděleno
celkem 260 měšťanům, nejednotnost výrobní technologie a rozličné přísady způsobovaly velké
rozdíly v kvalitě piva.
Historickým mezníkem, který změnil celou pivní historii, se stal rok 1838, když muselo být vylito
před radnicí 36 hektolitrů nekvalitního piva.
Tato neblahá událost ovlivnila právovárečné měšťanstvo natolik, že se rozhodli společně
vybudovat nový moderní pivovar, aby navždy zajistili výrobu kvalitního plzeňského piva.
Výstavbou pivovaru byl pověřen stavitel Martin Stelzer, který zde uplatnil bohaté zkušenosti,
které načerpal ze zahraničních cest po pivovarech. Při návštěvě Bavorska se seznámil s
geniálním, avšak velice svérázným sládkem Josefem Grollem. Přesvědčil ho, aby se s ním
vydal zpět do Čech a v novém pivovaru uvařil pivo novou metodou spodního kvašení.
Groll se svého úkolu zhostil výtečně a dne 5. října 1842 uvařil první spodně kvašený světlý
ležák, který se stal pravzorem všem ostatním světlým pivům. Pivovar si tento památný den
připomíná každý rok slavností nazvanou Pilsner Fest.
Výroba zcela nového ležáku s nezaměnitelnou chutí a kvalitou učinila brzy z Plzně světovou
metropoli piva. Obliba "plzeňského" však vyvolala mezi ostatními pivovary rozsáhlé snahy o
jeho napodobení. Nejjednodušší snahou napodobit Pilsner Urquell bylo přisvojení si téhož
názvu. Objevila se piva s označením pils, pilsner či pilsener, jejichž kvalita a smyslové vlastnosti
kazily pověst našeho pravého plzeňského piva. Aby nedocházelo k záměnám s jinými pivy a
bylo zřejmé, že pouze pivo této značky je nejstarším a jediným pravým plzeňským pivem, byla v
roce 1898 vytvořena ochranná známka "Pilsner Urquell".
Úspěch plzeňského piva a prosperita pivovaru se nedaly ničím zastavit a značka Pilsner Urquell
se brzy stala nejznámějším synonymem kvality na celém světě.
Viac informácií o meste Plzeň >> www.plzen.eu

Podobné dokumenty