Návrat na TV - Panasonic Service Network Europe

Komentáře

Transkript

Návrat na TV - Panasonic Service Network Europe
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Návod k obsluze
Plazmový televizor
Č. modelu
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo
dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
TH-37PV600E
TH-42PV600E
TH-50PV600E
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů
nebo od svého prodejce.
Licence
Ochrana obchodních známek
VGA je ochrannou známkou společnosti International Business Machines Corporation.
Macintosh je registrovanou ochrannou známkou společnosti Apple Computer, Inc.
S-VGA je registrovanou ochrannou známkou společnosti Video Electronics Standard Association. I když není
uvedena zvláštní zmínka o ochranných známkách některé společnosti nebo produktu, tyto ochranné známky jsou
plně respektovány.
SD logo je obchodní značka.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti HDMI Licensing LLC.
TruSurround XT, SRS a znak
jsou ochranné známky SRS Labs, Inc.
TruSurround XT je začleněna pod licencí SRS Labs, Inc.
••
•
••
•
MULTI
WINDOW
N
F.P.
TV
Záznamy zákazníka
Číslo modelu a sériové číslo tohoto výrobku lze nalézt na jeho zadním panelu. Toto sériové číslo byste si měli
zapsat na níže udedené místo a uschovat si tuto knihu včetně účtu jako stálý záznam o zakoupení tohoto
přístroje za účelem identifikace při odcizení či ztrátě a také za účelem záručních služeb.
Číslo modelu
Sériové číslo
Česky
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic-europe.com
© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
Vytištěno v České republice
Prosím přečtěte si tento návod k obsluze dříve, než začnete obsluhovat Váš televizor a
ponechte si jej pro budoucí reference.
Obrázky ukázané v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro názornost.
Přeměňte Váš obývací pokoj na domácí kino.
Zažijte neuvěřitelné multimediální
vzrušení.
Obsah
Nezapomeňte přečíst
Těšte se z bohatých multimédií
Kamkordér
Osobní
počítač
DVD rekordér
Průvodce rychlým startem
Příslušenství / Volby ············· 6
Identifikace ovládacích
prvků ············································ 7
Zapojení ······································ 8
Automatické ladění················ 9
Set top box
Radujte se z Vašeho televizoru!
Videorekordér
DVD přehrávač
Základní vlastnosti
••
•
Sledování televizoru ·································· 10
Sledování videa a DVD ····························· 12
Sledování teletextu ··································· 14
•
••
••
•
Jak používat funkce menu ························ 16
(obraz, kvalita zvuku atd.)
Úpravy a nastavení kanálů·························· 18
Zobrazení počítačové obrazovky na
televizoru ··················································· 21
Prohlížení SD karty (video a fotografie) ··· 22
Záznam programu na SD kartu ················· 24
Externí zařízení ········································· 26
(Q-Link / Řízení pomocí HDMI / Možnosti připojení)
••
••
•
2
Technické údaje ········································ 32
Otázky a odpovědi ···································· 36
SD karta: Zprávy na obrazovce ················ 38
Technické údaje ········································ 39
Licence ······················································ 40
Otázky a
odpovědi atd.
Otázky a odpovědi atd.
Pokročilá nastavení
Pokročilé vlastnosti
Zobrazování
Zesilovač se
systémem
reproduktorů
Bezpečnostní upozornění ··························· 4
(Varování / Pozor)
Poznámky ··················································· 5
Údržba ························································ 5
Průvodce rychlým
startem
Paměťová SD karta
•
••
3
Bezpečnostní upozornění
Poznámky
Varování
Pozor
Při čištění televizoru odpojte napájecí
kabel.
Zacházení se zástrčkou a napájecím kabelem
Zcela zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. (Pokud je zástrčka napájecího kabelu uvolněná, může dojít
k zahřívání a následně k požáru.)
Zajistěte si snadný přístup k zástrčce kabelu napájení.
Zajistěte, aby byl zemnící kolík na zástrčce napájecího kabelu bezpečně připojen, abyste předešli úrazu el. proudem.
Zařízení s konstrukcí třídy I (CLASS I) musí být připojeno do zásuvky s ochranným zemnícím připojením.
Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama. (Toto může způsobit úraz el. proudem.)
Nepoškozujte napájecího kabel. (Poškozený napájecí kabel může způsobit požár nebo úraz el. proudem.)
Nepřemisťujte televizor s napájecím kabelem zapojeným do zásuvky.
Neumisťujte na napájecí kabel těžké předměty a neumisťujte jej poblíž objektů s vysokou teplotou.
Napájecí kabel nezkrucujte, příliš neohýbejte a nenapínejte.
Za napájecí kabel netahejte. Při odpojování napájecího kabelu jej držte za tělo zástrčky.
Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo poškozenou síťovou zásuvku.
(Čištění přístroje zapojeného do sítě může způsobit úraz
el. proudem.)
Pokud nebudete televizor delší dobu
používat, odpojte jej od sítě.
Pokud je televizor zapojen do sítě, stále odebírá
určité množství elektrické energie i když je vypnut.
Ponechte okolo přístroje dostatečné
místo pro tepelné vyzařování.
Statické obrazy způsobují vznik pozůstalého obrazu
na plazmové obrazovce, pokud jsou zobrazeny delší
dobu. Tyto pozůstalé obrazy se nepovažují za poruchu
a nejsou tedy pokryty zárukou.
Typické statické obrazy
Číslo kanálu a speciální loga
Obrazy zobrazené v režimu 4:3
Videohry
Počítačový obraz
4:3
12
10
10
10
7
6
(cm)
Nezakrývejte zadní ventilační otvory.
Pokud shledáte
jakoukoli abnormalitu, odpojte
okamžitě zástrčku napájecího
kabelu.
Zakrytá ventilace závěsy atd. může způsobit
přehřátí, požár nebo úraz el. proudem.
(např. divný zápach nebo kouř)
stříd. 220-240 V
50 / 60 Hz
Nezapomeňte, že se nedoporučuje ponechávat
po delší dobu statické obrazy na obrazovce.
Údržba
Aby se předešlo možnosti vzniku pozůstalých obrazů,
je automaticky aktivován šetřič obrazovky po několika
minutách poté, co nejsou vysílány žádné signály
nebo není provedena žádná operace v režimu AV (str.
36). Šetřič obrazovky se automaticky deaktivuje, když
je detekován signál nebo provedena operace.
Umístěte přístroj co nejdále od těchto zařízení
Elektronická zařizení
Obzvláště neumisťujte video zařízení poblíž tohoto
přístroje (elektromagnetické rušení může deformovat
obraz / rušit zvuk).
Zařízení s infračerveným čidlem
Tento televizor také vyzařuje infračervené
paprsky (toto může mít vliv na obsluhu zařízení s
infračerveným čidlem).
Nejprve vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
Panel displeje
Denní péče: Jemně otřete zašpiněný povrch pomocí měkkého hadříku.
Velké znečištění: Otřete zašpiněný povrch pomocí měkkého hadříku namočeného v čisté vodě nebo ve slabém vodním
roztoku neutrálního detergentu. Poté pomocí měkkého suchého hadříku rovnoměrně otřete povrch až je čistý a suchý.
Nesnímejte kryty
NIKDY přístroj sami neupravujte
(Komponenty s vysokým napětím mohou způsobit
vážný úraz el. proudem.)
Přístroj nechávejte kontrolovat, nastavovat a
opravovat u místního prodejce Panasonic.
Do přístroje nevkládejte žádné
cizí předměty.
Nenechte přes větrací otvory spadnout do přístroje
kovové nebo hořlavé předměty (mohlo by dojít k požáru
nebo k úrazu el. proudem).
Nevystavujte přímému slunečnímu
světlu a jiným zdrojům tepla
4
Vyhýbejte se působení přímého slunečního svĕtla
a jiných zdrojů tepla. Pro zamezení požáru nikdy
nenechávejte svíčky či jiný zdroj ohně na televizním
přijímači nebo v jeho blízkosti.
Neumisťujte do blízkosti
televizoru kapaliny
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, mohlo by
dojít k poškození přístroje a požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Nad přístroj (včetně polic nad ním) neumisťujte
nádoby s vodou (vázy s květinami, šálky,
kosmetiku atd.).
Neumisťujte televizor na nestabilní
povrch.
Používejte pouze speciální stojany /
závěsové vybavení
Použití neautorizovaných stojanů nebo jiných
fixačních zařízení může mít za následek
nestabilitu přístroje a riziko zranění. Nezapomeňte
o instalaci požádat místního prodejce Panasonic.
Použijte volitelné stojany / závěsy (str. 6).
•
•
Pozor
Povrch panelu displeje je speciálně upraven a lze jej snadno poškodit.
Neťukejte na povrch panelu nebo jej neškrábejte nehtem nebo jiným tvrdým předmětem.
Dávejte pozor, aby se povrch nedostal do kontaktu s repelentem hmyzu, rozpouštědlem, ředidlem nebo jinými
těkavými látkami (tímto může dojít k degradaci kvality povrchu).
Skříňka
Denní péče: Otřete zašpiněný povrch pomocí měkkého suchého hadříku.
Velké znečištění: Namočte měkký hadřík v čisté vodě nebo ve slabém vodním roztoku neutrálního detergentu. Poté
hadřík vyždímejte a povrch s ním otřete. Nakonec pomocí suchého hadříku otřete povrch až je čistý a suchý.
•
•
•
Pozor
Dávejte pozor, aby se povrchy televizoru nedostaly do kontaktu s detergentem.
(Tekutina uvnitř televizoru může způsobit jeho selhání.)
Dávejte pozor, aby se povrch nedostal do kontaktu s repelentem hmyzu, rozpouštědlem, ředidlem nebo jinými
těkavými látkami (tímto může dojít ke zhoršení kvality povrchu odlupováním barvy).
Nenechte skříňku přístroje delší dobu v kontaktu s gumou nebo PVC.
Zástrčka napájecího kabelu
Pravidelně zástrčku napájecího kabelu otírejte suchým hadříkem. (Vlhkost nebo prach mohou způsobit požár nebo
úraz el. proudem.)
5
Příslušenství / Volby
Standardní příslušenství
Uložení nastavení (str. 20)
Používá se k ukládání
naladěných stanic a
nastavení ostatních funkcí
Zkontrolujte, zda-li jste obdrželi všechny zobrazené položky.
Návod k obsluze
Baterie pro dálkový
ovladač (2)
Celoevropská záruka
Dálkový ovladač
•
Identifikace ovládacích prvků
N2QAYB000025
•
(
R6 (UM3)
)
Volba
funkce
(
Hlasitost, Kontrast, Jas, Barevná sytost, Ostrost,
Tón barvy (v režimu NTSC), Hloubky, Výšky,
Balance, Režimu ladění (str. 20)
AV4
Štěrbina pro SD kartu (str. 22)
S-V
Přívodní kabel
1
•
Vypínač
Zap. / Vyp.
J0KF00000018
Připojení kabelových klipů
Zatáhnutím
otevřete
Pro zvýšení nebo snížení předvolby o jednu. Když je
Čidlo C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System),
(detekuje jas pro nastavení kvality obrazu v režimu “Auto” zobrazení) (str.16)
Kontrolka zapnutí
(režim pohotovosti: Přijímač signálu
červená)
dálkového ovladače
MULTI WINDOW (str. 11)
Zapíná nebo vypíná televizor z nebo
do režimu pohotovosti
Záznam na SD kartu (str. 24)
MULTI
(Vypínač Zap. / Vyp. v poloze Zap.)
WINDOW
Změna poměru stran obrazu
Menu SD karty (str. 22 a 24)
Přepíná SRS TruSurround XT na zap./vyp.
U TH-37PV600E ve
vodorovném směru.
Zadní strana televizoru
Otevřete západku
Přepíná TV/AV
(Resetování nastavení)
(Sledování videa nebo DVD) (str. 12)
Volba / OK
EXIT (Vrací na TV obrazovku)
Vyjměte z televizoru
MENU
Stiskněte pro zobrazení menu Obrazu,
(Zvuku
)
a Dalšího nastavení
Dbejte na správnou
polaritu (+ a -)
••
••
Stlačte háčky na
obou stranách a
vytáhněte ven
Zavřete západku
Pozor
Nesprávná instalace může způsobit
vytékání baterií a korozi, která má
za následek poškození dálkového
ovladače.
Nemíchejte staré a nové baterie.
Nemíchejte baterie různých typů (např.
alkalické a zinkouhlíkové).
Nepoužívejte akumulátory (Ni-Cd).
Nepalte a nerozbíjejte baterie.
TY-ST42P600W
(TH-37PV600E,
TH-42PV600E)
TY-ST50P600W
(TH-50PV600E)
TY-ST42P60W
(TH-37PV600E,
TH-42PV600E)
TY-ST50P60W
(TH-50PV600E)
6
Barevná tlačítka (používají se pro
různé funkce)
Teletext (str. 14)
(např. viz str. 14)
Zobrazení oblíbeného teletextového kanálu
Statický obraz (str. 11)
(str. 14)
•
••
Nemotejte dohromady RF kabel a napájecí kabel (toto může
způsobit deformaci obrazu).
Upevněte kabely pomocí svorek dle potřeby.
Při použití volitelného příslušenství použijte jejich příslušného
návodu k obsluze pro upevnění kabelů.
Volitelné příslušenství
Podstavec
F.P.
Mění program / kanál (str. 10)
Obsah teletextu (str. 14)
Přímá volba kanálu
Informace o programu (str. 11)
(
Stiskněte během běžného sledování
televizoru nebo v menu Ladění, Editace
programů či Ručního ladění a poté vložte
číslo kanálu pomocí číselných tlačítek.
Stiskněte dvakrát pro přepnutí do režimu
kabelové televize.
)
Identifikace ovládacích prvků
Příslušenství / Volby
Normalizování (str. 16)
Háček
•
Tlačítko vypnutí / zapnutí zvuku
N
••
(str. 17)
Zavřete
R
U nápisu “PULL” odklopte zobrazena funkce, stisknutím zvýšíte nebo snížíte nastavení
dvířka nahoru.
dané funkce. V režimu pohotovosti zapíná televizor.
(str. 11)
2
L
Průvodce rychlým
startem
Instalace baterií do dálkového ovladače
Feritové jádro
V
Přepíná TV/AV
Konektory AV4 (str. 30)
Zdířka pro sluchátka (str. 30)
TV
Svorka (2)
)
Hlasitost
Postupně volí programy
Stojan plazma televizoru
TY-S37PX600W
(TH-37PV600E)
TY-S42PX600W
(TH-42PV600E)
TY-S50PX600W
(TH-50PV600E)
Podpěra k
zavěšení na stěnu
(svislý)
Obsluha VCR / DVD (str. 13)
TY-WK42PV3W
(úhel)
TY-WK42PR3W
Tlačítko DIRECT TV záznamu
Pro okamžitý záznam programu
na VCR / DVD rekordér pomocí
připojení Q-Link
(str. 26)
(
)
7
Zapojení
Automatické ladění
Externí zařízení a kabely ukázané v tomto návodu k obsluze nejsou s tímto televizorem dodávány.
Přesvědčte se, že je televizor odpojen od sítě, než začnete připojovat nebo odpojovat jakékoli kabely.
Automaticky vyhledejte a uložte TV kanály.
Tyto kroky nejsou třeba, pokud bylo nastavení provedeno vaším místním prodejcem.
■ Sledování
televizoru
Anténa VHF / UHF
2
Zvolte vaši zemi
•
volba
•
Land
Svorka
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
AV2 AV3
Start ATP
Abbruch
•
Ruční nastavení
Zelená
(str. 20)
Uvolnění
3
Přístroj, který
podporuje
Q-Link připojte
do AV2 nebo
AV3 (str. 26).
Spusťte Automatické ladění
Červené
•
CH12
ATP V ČINNOSTI
VYHLEDÁVÁNÍ :
ČEKEJTE PROSÍM
02
99:21
Automatické ladění začne
vyhledávat TV kanály a ukládat
je.
41
Automatické ladění
Zapojení
•
Suchlauf
Pro Belgii, Švýcarsko a E.Eu
zvolte požadovaný jazyk
••
•
Nyní lze používat dálkový
ovladač pro zapnutí přístroje
a jeho vypnutí do režimu
pohotovosti.
(Kontrolka zapnutí: zapnuto)
Průvodce rychlým
startem
Zadní konektor
(zvětšený pohled)
Zadní strana
televizoru
1
Zapněte televizor pomocí vypínače Zap. / Vyp.
Konec
TV
Kabel SCART
(plně obsazený)
PROBĺHÁ NAHRÁVÁNĺ
ČEKEJTE PROSĺM
PROGRAM : 63
Dálk. ovl. - není k dispzici
Napájecí kabel
(Připojte po provedení všech dalších zapojení.)
■ Záznam TV
Potřebujete
pomoci s
obsluhou?
programů
RF OUT
(příklad: Zvuk)
RF kabel
Zvuk
DVD rekordér nebo VCR
RF IN
Hloubky
Výšky
Balance
Hlas. sluchátek
MPX
Režim
SRS TruSurround XT
Nedostupný
Hudba
Vypnuto
Vybrat
Nastavení
Automatické ladění
je nyní dokončeno a Váš
televizor je připraven ke
sledování.
•
•
Pokud je připojeno další
zařízení přes Q-Link (str. 26),
bude informace o kanálech
automaticky zkopírována na toto
zařízení.
Úprava kanálů
“Editace programů” (str. 18)
Konec
Návrat
Obrazovkový průvodce
obsluhou Vám pomůže.
8
9
Sledování televizoru
■ Ostatní užitečné funkce (Použijte po
MULTI
WINDOW
1
Zapněte televizor
Zastavení
Zmrazení / rozmrazení obrazu
(asi na 1 sekundu)
Vypínač Zap. / Vyp. by měl být v poloze Zap.
Zobrazit
informace
o stavu
2
)
Zobrazení / skrytí informací o stavu
•
Zobrazené informace:
Číslo programu / Název programu / Číslo kanálu / Režim MPX (str. 16) /
Zvukový systém (str. 16) / Režim poměru stran / Systém barvy (str. 16)
Zvolte číslo programu
nahoru
Změna daného poměru stran (str. 32)
nebo
Změna
poměru
stran
dolů
■ Vložení dvouciferného čísla programu, např. 39
→
•
Každým stiskem se mění poměr stran.
Automatický formát / 16:9 / 14:9 / Střed / 4:3 /
4:3 Úplný (Pouze HD signál) / Zoom1 / Zoom2 / Zoom3
Zatímco je zobrazena lišta
14 : 9
(
Červené Zelená
(rychle za sebou)
Prohlížení v multi okně (str. 35)
MULTI
WINDOW
2
2
AV1
Červené
AV1
Zdroje
Zaměnit
Zobrazování
Zdroje
Zaměnit
Hlasitost
Proveďte výběr z tabulky programů
Modrá
Zvolte stránku
Zelená
Červené
Modrá
Žlutá
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2
Název Kanál
Prog.
CH21
Das Erste CH44
ZDF
CH51
RTL
CH41
CH47
CH23
CH26
CH58
-
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Název Kanál
-
AV1
2
Zdroje
Zaměnit
Barevný pruh
••
Zdroje
Hlavní
obrazovka
Zaměnit
Vnořená
obrazovka
Použití funkcí dálkového ovládání na hlavní obrazovce.
Ke změně uspořádání atd. nechte nejdříve zobrazit barevný pruh
•
•
•
•
Změna uspořádání
Přesunutí
Červené Zelená
Modrá
Změna zdroje vnořené obrazovky
Žlutá
Návrat na normální zobrazení jedné obrazovky
MULTI
WINDOW
Sledování televizoru
10
VCR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sledování
programu
Sledování
TV, DVD,
atd. v
multi okně
Červené
•
Prog.
Červené
AV1
Zvolte
program
(Odpovídá barevné liště)
TV
)
MULTI
WINDOW
11
Sledování videa a DVD
K televizoru je možné připojit různá externí zařízení. Jakmile je zařízení připojeno, použijte následující
postup pro zobrazení požadovaného vstupu.
Připojení zařizení (str. 30)
Když je zařízení zapnuto
1
Někeré videorekordéry a DVD rekordéry Panasonic, které jsou připojeny k tomuto televizoru lze
obsluhovat přímo tímto dálkovým ovladačem.
Vypínač VCR / DVD
Zvolení VCR / DVD
Zvolte externí vstup
(Obrazovka režimu AV)
Režim pohotovosti
Vypnutí do režimu pohotovosit / zapnutí
Přehrávání
Přehrávání videorekordéru / DVD
Zvolte konektor,
2
ke kterému je zařízení připojeno
Zobrazuje zvolený konektor
Zastavení
Zastavení operace
Modrá
Červené
Červené
•
AV2/
AV3/
S-video S-video
Žlutá
Modrá
AV4/ Component/ HDMI1/
HDMI2
S-video
PC
Příklad: AV1
Červené
PC
Modrá
(dvakrát)
Převíjení vpřed / Přeskakování / Vyhledávání vpřed
Videorekordér: Převíjení vpřed, vyhledávání vpřed (během přehrávání)
DVD:
Přeskočení na další stopu nebo titul
Stiskněte a přidržte k vyhledávání vpřed
Žlutá
Pauza
Pauza / Opětovné spuštění
DVD:
Stiskněte a přidržte ke zpomalenému přehrávání
Program nahoru / dolů
Zvolte program
■ Návrat na TV
Poznámky
•
••
12
Automatická volba vstupu - režim vstupu je automaticky přepnut z režimu TV na
režim AV, když je spuštěno zařizení připojené přes konektory SCART nebo HDMI.
Když je zařízení vypnuto, televizor se nastaví na režim TV.
Pokud má externí zařízení funkci nastavení poměru stran nastavte ji na “16:9”.
Pro podrobnosti se obraťte na návod k obsluze daného zařízení nebo se
poraďte s místním prodejcem.
Záznam
Spuštění záznamu
Sledování videa a DVD
Chcete-li vybrat vstup a tlačítka nejsou zobrazena
Stiskněte libovolné barevné tlačítko
Zdroj AV lze volit také pomocí tlačítka TV/AV na ovládacím panelu televizoru.
Stiskněte opakovaně tlačítko, až se dostanetě na AV zdroj, který chcete sledovat.
•
•
•
Zelená
Žlutá
Převíjení vzad / Přeskakování / Vyhledávání vzad
Videorekordér: Převíjení vzad, vyhledávání vzad (během přehrávání)
DVD:
Přeskočení na předchozí stopu nebo titul
Stiskněte a přidržte k vyhledávání vzad
Zobrazování
AV1
Zelená
HDMI1/2
13
Sledování teletextu
Můžete využívat teletextové vysílání zahrnující zprávy, předpovědi počasí a titulky, pokud je tento servis
poskytován vysílací stanicí.
Co je to režim FLOF?
V režimu FLOF jsou zobrazena čtyři různobarevná témata u dolního okraje displeje. Pro získání více informací
o jednom z těchto témat, stiskněte tlačítko odpovídající barvy. Toto umožňuje rychlý přístup k informacím o
zobrazených tématech.
Co je to režim Seznam?
V režimu Seznam jsou zobrazeny čtyři různobarevné čísla stránek u dolního okraje obrazovky. Každé z těchto čísel
lze změnit a uložit v paměti televizoru. (“Uložení často zobrazovaných stránek”, str. 15)
■ Změna režimu
MULTI
WINDOW
“Teletext” v menu Další nastavení (str. 16)
Číslo podstránky
Přepněte na teletext.
1
•
Zobrazuje obsah
(obsah se mění v
závislosti na vysílací
stanici)
<< 01 02 03 04 05 06 07
Číslo
stávající
stránky
>>
17:51 28 Feb
Čas / datum
TELETEXT
INFORMATION
HOLD
Obsah
Zobrazení
ve více
oknech
nebo
F.P.
•
Pouze režim FLOF
••
Vyvolání stránky uložené v “modrém”.
Firemn nastavení je “P103”.
•
MULTI
WINDOW
Obsluhu lze provádět pouze na teletextové
obrazovce.
Červené
Zelená
Žlutá
Modrá
(Odpovídá barevné liště)
Když je zobrazena modrá lišta
■ Nastavení kontrastu
Uložení často
zobrazovaných
stránek
Jak je
stránka
zobrazena
podržte
stisknuté
Odpovídající
barevné tlačítko
■ Změna uložených stránek
Zobrazování
dolů
Návrat na hlavní stranu obsahu
(Pouze režim seznamu)
Uložení často zobrazované stránky
(pouze pro prvních 25 kanálů programového průvodce)
na barevné liště
nahoru
nebo
■Obnovit
Vyvolání
oblíbené
stránky
Zvolte požadovanou stranu
2
Zastavení nebo obnovení automatické aktualizace
Sledování televizoru a teletextu ve dvou oknech současně
Barevná lišta
F.P.
Pokud chcete uchovat stávající stránku bez aktualizace
Číslo se změní na bílé.
Vložte nové číslo stránky
■ Návrat na TV
podržte
stisknuté
Barevné tlačítko,
které chcete
změnit
•
Objeví se v levém horním
rohu obrazovky
Zobrazení
podstránky
■ Pohodlné používání teletextu
■ Zobrazení určité podstránky
Zvolte
4 místné číslo
Modrá
Odhalení
skrytých
dat
•
Odhaluje skrytá slova, např. odpovědi na kvíz.
Červené
•
Znovu skrýt
Červené
Příklad: str. 6
Podstránky:
Počet podstránek se liší v závislosti na vysílací stanici (až do 79 stránek).
Hledání může nějakou dobu trvat, během této doby lze sledovat televizor.
Sledování teletextu
Zobrazení podstránky (pouze pokud má teletext více než jednu stranu)
Zobrazení TV obrazu, zatímco se vyhledává teletextová stránka
Celkové /
Horní
strana /
Dolní
strana
14
Nahoru (TOP)
Dolů (BOTTOM)
Normální zobrazení (FULL)
Zelená
(Rozšiřte BOTTOM (dolní) polovinu)
Sledujte
televizor
zatímco
čekáte na
aktualizaci
Teletext se automaticky aktualizuje, jakmile je nová informace k dispozici.
Přechodně se změní na TV obrazovku
P108
Žlutá
•
Objeví se,
když je
aktualizace
dokončena
Žlutá
Zobrazení
aktualizované
stránky
(Nelze měnit kanál.)
Stránka se zprávami poskytuje funkci, která indikuje příchod nejnovějších zpráv (“News Flash”).
15
Jak používat funkce menu
Různá menu Vám umožňují provádět nastavení obrazu, zvuku a ostatních
funkcí, takže můžete sledovat televizor dle Vašeho specifického přání.
Menu displeje
•
Zobrazuje funkce, které
lze nastavovat (mění se v závislosti
na vstupním signálu)
Obraz
Zvolte menu
volba
Hl a v n í m e nu
Obraz
další
Zvuk
D a l ší na s ta v e ní
(Přiklad: Obraz)
Dynamický
(Přiklad: Obraz)
4
Obraz
změna
(Přiklad: Obraz)
TV
■ Zvolte si z nabízených možností
Změněno
■ Nastavte pomocí posunovací lišty
■ Návrat na předchozí
obrazovku
Přesunuto
■ Postup na další obrazovku
Přístup
Zobrazí další
obrazovku
■ Vrácení nastavení
N
Jazyk teletextu
Boční panel
Úsporný režim
Editace programů
Automatické ladění
Ruční ladění
Jemné ladění
Systém barvy
Korekce hlasitosti
Ladění
Ladění
Režim
Řízení pomocí HDMI
Teletext
Časovač vypnutí
Normální
Ostrost
MPX
Výstup AV2 / AV3
Další nastavení
■ Návrat na TV
3D-COMB
Q-Link
uložení
(Vyžadováno
u některých
funkcí)
Čísla a pozice možností
Tepl. barev
MPEG NR
HDMI1 vstup
Dynamický
Normální
Zapnuto
Auto
Vypnuto
Zapnuto
Redukce obr. šumu
SRS TruSurround XT
Nastavte nebo zvolte
Mód zobrazení
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Tón barvy
Tepl. barev
Colour management
Redukce obr. šumu
MPEG NR
3D-COMB
Tepl. barev
Colour management
Dekodér (AV2 / AV3)
Jazyk menu
Systém barvy
Korekce hlas
16
Mód zobrazení
Nastavte barvu, jas atd. pro každý režim obrazu tak, aby to odpovídalo Vašim
požadavkům
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
•
Nastavte tón barvy obrazu
Pouze pro příjem signálu NTSC
Volí barevnou rovnováhu celého obrazu (Chlad. barvy, / Normální / Teplé barvy)
•
Automaticky nastavuje svěží barvy (Vypnuto / Zapnuto)
Tón barvy
Tepl. barev
Normální
Colour management
Zapnuto
Redukce obr. šumu
Auto
MPEG NR
Vypnuto
3D-COMB
Zapnuto
Automaticky redukuje nežádoucí rušení obrazu (Vypnuto / Normálního / Dynamického / Auto)
Neplatí u signálu HDMI, PC a u analogového videosignálu (nazývaného také komponenta)
Automaticky omezí šum pro sledování DTV, DVD, VCD a SD karty (Vypnuto / Min / Mid / Max)
Automaticky vylepšuje statické a zpomalené obrazy tak, že vypadají svěžeji (Vypnuto / Zapnuto)
Pouze pro příjem signálu PAL a NTSC
Neplatí pro RGB, S-Video, analogové videosignály, PC, HDMI a SD kartu
Nastavuje výstupní úroveň hlubokých basů
•
••
Hloubky
Nastavuje výstupní úroveň vysokotónového, pronikavého zvuku
Výšky
Nastavuje úroveň hlasitosti pravého a levého reproduktoru
Balance
Nastavuje úroveň hlasitosti sluchátek
Volba stereo / mono (Mono / Stereo)
Normálně: Stereo
Nelze přijímat stereo signál: Mono
M1 / M2: Je k dispozici, když je přenášen signál mono
Zlepšuje kvalitu zvuku pro hudbu a dramata (Hudba / Řeč)
SRS TruSurround XT ® vytváří dojem realistického zvuku 5.1 surround z jakéhokoliv
multikanálového zdroje pouze pomocí dvou reproduktorů. (Vypnuto / Zapnuto)
Přepnutí je možné také tlačítkem SRS na dálkovém ovladači
Vybírá podle signálu, když je připojeno HDMI
(Auto / Digitální / Analogový) (str. 33)
Konektor HDMI2 je určen pouze pro digitální signál
Volí konektor, ke kterému je připojeno zařízení kompatibilní s Q-Link
(Vypnuto / AV2 / AV3) (str. 30)
Volí signál k přenosu z televizoru na Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / AV4 / Monitor)
Monitor: Obraz zobrazený na obrazovce
Nelze provádět výstup analogového videosignálu, signálu PC a HDMI
Řízení pomocí funkce HDMI (Vypnuto / Zapnuto) (str. 27)
Hlas. sluchátek
••
•
Dynamický
MPX
Stereo
Režim
Hudba
SRS TruSurround XT
Vypnuto
HDMI1 vstup
Auto
Q-Link
AV2
Výstup AV2
TV
Řízení pomocí HDMI
Zapnuto
Režim teletextového zobrazení (FLOF / Seznam) (str. 14)
Teletext
FLOF
Nastavuje čas automatického vypnutí přístroje (Vypnuto / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90) (minuty)
Volí jazyk teletextu (Západní / Východní1 / Východní2)
Západní: angličtina, francouzština, němčina, řečtina, italština, španělština, švédština, turečtina
Východní1: čeština, angličtina, estonština, litevština, rumunština, ruština, ukrajinština
Východní2: čeština, maďarština, litevština, polština, rumunština
Zvětšuje jas postranního panelu (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký)
Doporučené nastavení je Vysoká, aby se předešlo “pozůstalému obrazu”
Snižuje jas obrazu pro úsporu elektrické energie (Vypnuto / Zapnuto)
Časovač vypnutí
Vypnuto
Jazyk teletextu
Západní
Boční panel
Vypnuto
Úsporný režim
Vypnuto
Upravuje kanály (str. 18)
Editace programů
Přístup
•
•
••
••
•
•
Automaticky nastavuje kanály (str. 20)
Automatické laděni
Přístup
Ručně nastavuje kanály (str. 20)
Ruční ladění
Přístup
Jemné ladění kanálů (při dešti atd.)
Jemné ladění
Vybírá volitelný systém barev v závislosti na video signálech (Auto / PAL / SECAM / M.NTSC)
Systém barvy
Nastavuje hlasitost na jednotlivých stanicích
Nastavte na “Zapnuto”, když je dekodér připojen ke konektoru AV2 nebo AV3 přes Q-Link zařízení
(Vypnuto / Zapnuto)
Mění jazyk obrazovkového displeje
Vybírá volitelný systém barev v závislosti na video signálech v režimu AV
(Auto / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)
Nastavuje hlasitost AV, PC, HDMI a režimu komponenty
Korekce hlasitosti
••
Při použití PC nebo SD karty se zobrazí rozdílné menu. (str. 21 a 23)
V režimu AV dává menu Zvuk a Další nastavení méně možností.
Jak používat funkce menu Pokročilá nastavení
(obraz, kvalita zvuku atd.)
Zvuk
Normální
Zapnuto
Auto
Vypnuto
Zapnuto
Tón barvy
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Základní režimy obrazu (Dynamického / Normálního / Kina / Auto)
Nastavte pro všechny vstupní signály
•
3
volba
Obraz
Kontrast, Jas,
Barevná sytost,
Ostrost
Hloubky
Výšky
Balance
Hlas. sluchátek
Zvolte položku
Mód zobrazení
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Tón barvy
Tepl. barev
Colour management
Redukce obr. šumu
MPEG NR
3D-COMB
Položka
Mód zobrazení
N
2
Menu
Nastavte pro každý režim sledování
1
■ Seznam menu
Auto
Dekodér(AV2)
Vypnuto
Jazyk menu
Přístup
Systém barvy
Auto
Korekce hlas
17
Úpravy a nastavení kanálů
Stávající nastavení kanálů lze změnit podle Vašich požadavků a podmínek příjmu.
1
Zobrazte menu
Název
Zvolte číslo programu, které chcete upravit
Editace programu
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
volba
Číslo
programu
3 FTP
Kurzor
2
Úprava
Zvolte “Další nastavení”
Hlavní menu
Obraz
Zvuk
■ Vymazání
■ Přidání
■Přesunutí
další
volba
Další nastavení
TV
■ Ukončení
5
Další nastavení
Q-Link
Výstup AV2
Řízení pomocí HDMI
Teletext
Časovač vypnutí
Jazyk teletextu
Boční panel
Úsporný režim
Ladění
Jazyk menu
AV2
TV
Zapnuto
FLOF
Vypnuto
Západní
Vypnuto
Vypnuto
Přístup
další
volba
■ Vymazání
■ Přidání
■ Přesunutí
■ Změna
Zvolte požadovanou funkci
Ladění
Editace programů
Automatické laděni
Ruční ladění
Jemné ladění
Systém barvy
Korekce hlasitosti
Dekodér(AV2)
Přístup
další
Auto
volba
Vypnuto
Proveďte nastavení
Editace
programů
■
■
■
■
čísla
kanálu
Změna
názvu
Zámek
Změna
zvukového
systému
Kopírování
do zařízení
Po potvrzení stiskněte
Zelená
Zvolte cílovou pozici
Žlutá
Žlutá
■ Změna čísla kanálu
Editace programu
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek
TV-sys
Zvolte pole “Kanál”
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Změňte číslo
(Lze také změnit pomocí “C” a číselných tlačítek.)
■ Změna zobrazeného názvu vysílací stanice při volbě kanálů
Editace programu
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ+-. 0123456789
Zvolte pole “Název”
Zvolte znak
Na další znak
Opakujte
Použitelné znaky
■ Uzamčení
Editace programu
Prog.
1
2
3
4
5
•
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Zvolte pole “Zámek ”
Zvolte “Zap.”
(“Vyp.” pro odemknutí)
Když je zámek aktivní, nelze zvolit kanál pomocí číselných tlačítek nebo tlačítka “C”.
■ Změna zvukového systému v závislosti na signálu
Editace programu
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Zvolte pole “TV-sys”.
Zvolte zvukový systém.
SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2 : PAL I
SC3 : PAL D, K / SECAM D, K
F:
SECAM L / L’
Úpravy a nastavení kanálů Pokročilá nastavení
4
Zvolte “Ladění”
Zelená
Červené
•
3
Uprava
kanálů
Po potvrzení stiskněte
Červené
■ Kopírování informací o kanálech na Q-Link kompatibilní zařízení, které je připojeno k tomuto
přístroji
••
Modrá
Automaticky přeneseno (za několik sekund)
Podrobnosti viz (str. 26)
Není k dispozici pokud je v menu Dalšího nastavení “Q-Link” na “Vyp.” (str. 16)
Uložení
18
19
Úpravy a nastavení kanálů
Na televizoru lze zobrazit obrazovku počítače, který je připojen k tomuto přístroji.
Když je připojen audio kabel, lze poslouchat i zvuk z počítače. Připojení počítače (str. 30)
Automatické nastavení kanálů přijímaných v dané oblasti
Spusťte Automatické ladění
Zvolte vaši zemi
nastavte
UPOZORNĚNÍ !
Opětovné spuštění ATP vymaže
údaje o naladěných programech
a naladí přístroj znovu na kmitočty
přijímaných vysílačů
Automatické
nastavení
Start ATP
Konec
Návrat
Nastavení jsou zkopírována na Q-Link
kompatibilní zařízení, které je připojeno k
tomuto přístroji.
Všechna předchozí nastavení jsou
vymazána.
Když je sekvence ukončena,
objeví se vysílání programu s číslem
“1”.
Pokud je sekvence Automatického ladění
přerušena, nebudou uložena žádná data.
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgium
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
volba
1
Zvolte externí vstup
2
Zvolte “PC”
spuštění
Nastavení jsou prováděna
automaticky.
CH12
Modrá
Žlutá
ATP V ČINNOSTI
VYHLEDÁVÁNĺ : ČEKEJTE PROSĺM
99:21
02
•
•
(Další strana)
Stiskněte
dvakrát
41
Zobrazuje
obrazovku počítače
■ Návrat na televizor
Konec
Návrat
Odpovídající signál
(str. 34)
Pokud je červeně
zobrazeno “H frekv.”
nebo “V frekv.”, signál
nemusí být podporován.
•
Volné změny nastavení po provedení Automatického ladění
Zvolte číslo programu a proveďte
vyhledávání kanálu
Opakujte
a
Poznámky
•
vyhledávání
1
Ruční ladění
99:21
C
Ruční
nastavení
•
Bliká číslo
programu.
Pokud je
videorekordér
připojen pouze
pomocí RF
kabelu, zvolte
číslo programu
“0”.
(Opakovaně stiskněte dokud se neobjeví “Režim ladění”)
(Vstupte do položky “Ruční ladění”)
(Program, Kanál (volba), Zvukový systém)
nebo
(Změňte program nebo začněte vyhledávat kanály)
(Uložení)
-
(Opakování)
■ Návrat na TV
Číslo programu (bliká)
Číslo kanálu (bliká)
Zvukový systém
(bliká)
až
(str. 16)
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
W/B High R
Bílá rovnováha jasně červených ploch
W/B High B
Bílá rovnováha jasně modrých ploch
Rozšířená W/B Low R
nastavení
Opakovaně nastaveno
pomocí
a
Bílá rovnováha tmavě červených ploch
W/B Low B
Bílá rovnováha tmavě modrých ploch
Gamma
(2.0 / 2.2 / 2.5 / S křivka)
Rozlišení
vstupu
Přepíná na širokoúhlé zobrazení
VGA (640 x 480 bodů), WVGA (852 x 480 bodů),
XGA (1 024 x 768 bodů), WXGA (1 366 x 768 bodů)
Možnosti se mění v závislosti na signálu
Hodiny
Nastaveno na minimální úroveň, pokud se objeví rušení
•
•
Nastavte vodorovnou polohu
(“Režimu ladění” na str. 7)
nebo
Horizontální
poloha
Nastavení
PC
Nastavte svislou polohu
Vertikální
poloha
Eliminujte blikání a deformaci
Nastavte po provedení nastavení hodin
Synchronizace
Vybírá jiný synchronní signál, pokud je obraz zdeformován (H&V / Na G)
H&V : podle vodorovných a svislých signálů z Vašeho počítače
Na G : podle zeleného signálu z Vašeho počítače (pokud je k dispozici)
1
Ruční ladění
-, +
TV / AV
STR
F
:
:
:
:
Zahájení ladění
Pohyb kurz.
Uložit
Konec
02
STR
99:21
F
-/
+/
41
•
Fáze hodin
CH12
SC1
Kanál
20
Položka
Ruční nastavení pomocí tlačítek na přístroji
Další nastavení
Ruční
ladění
0
41
Zahájení ladění
Uložit
Konec
Návrat
9 Přímá volba
“Jak používat funkce menu”
Mód zobrazení, Kontrast, Jas, Ostrost, Tepl. barev (str. 16)
Kanál
CH12
02
Menu
Obraz
Číslo
programu
Uložení
Provádění nastavení
•
■ Nastavení menu počítače (lze měnit dle potřeby)
Zobrazení počítačové obrazovky na televizoru Pokročilá nastavení
Úpravy a nastavení kanálů
•
•
•
•
Země
•
Automatické
ladění
Zobrazení počítačové obrazovky
na televizoru
•
Nastaveno na minimální úroveň, pokud se
objeví rušení
•
TV / AV
•
Korekce hlas, Boční panel, Úsporný režim, Jazyk menu (str. 16)
Zvuk (str. 16)
21
Prohlížení SD karty
(Videa a fotografie)
Režim VIDEO : Přehrají se filmy nahrané na tomto přístroji systémem DIGA nebo
Režim FOTO : D-snap. Přehrají se ještě nehybné obrázky z digitální kamery.
1
■ Otevřít
■ Odstranit
Stisknout
Vložte SD kartu
•
■ Vložit
SD
karta
Podrobnosti o SD kartách viz str. 35 a 38.
Povrch štítku
2
Vyberte režim SD mode
Vyberte prohlížení „Režim VIDEO“ nebo „Režim FOTO“
Změna pohledu (velikost, opakování, prezentace, atd.)
Vyberte
Re ži m V I DE O
Video
Re ži m FO TO
Fotografie
■ Videa (proveďte v kroku
Zobrazte
menu
Další
Zbývající paměť
Vybraný
soubor
Zobrazení chyby
(obrázky, které nelze načíst atd.)
Přehrát
Prohlížení
Vybrat
Soubor
Datum
:
:
MOL001
01/01/2000
Prohlížení
•
•
:
Návrat
Multi
Červené
Konec
Zvětšení
Otočit o 90˚
(proti směru hodinových ručiček)
■ Změnit poměr stran obrazu
•
Vybrat
V režimu zoom
můžete měnit
pozici použitím
tlačítek kurzoru.
Nastavit
Velikost snímku
Velikost zobrazení videa (Normal / Velký)
Opakovat
Video po ukončení se opakuje (Vypnuto / Jeden snímek / Vše)
nebo 5 )
Vybrat „Menu nastavení karty“
H l avn í m en u
O b raz
•
Menu
Normal
Vypnuto
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Zobrazit
menu
Menu nastavení
karty
Vybrat
Velikost snímku
Opakovat
Během kroku 5 můžete
vybrat: „Obrazu“ (str. 16)
„Zvuk“ (str. 16)
■ Fotografie (proveďte v kroku
K předchozí fotografii
K miniatuře
Otočit o 90˚ (ve směru hodinových ručiček)
K další fotografii
Zobrazeno najednou
22
Pro odemčení znovu stiskněte tlačítko.
Pokud je uzamčeno nelze vymazat.
Fotografie nelze vymazat nebo
uzamknout.
Fotografie
Zoom
SD : Návrat
••
)
Přestávka
Přehrávání
Rychle dopředu
(přidržet)
K dalšímu videu
Zastavení
Převíjení zpět (přidržet)
K předchozímu videu
Konec
Pozor
(Display
Vybrat
Menu nastavení karty
Položka
■
SD
Průvodce
Modrá
Videa
Průvodce
SD
••
•
Menu
Červené
■ K zobrazení průvodce
■ Návrat na TV
■ Návrat do menu
■ Vymazat video
■ Zamknout video
Menu
nastavení
karty
(Okno s miniaturami)
Datum
Film beze zvuku
Film, u něhož je nastaven zámek
Hlasitost
•
Vybrat
Mazání
Další
Menu nastavení karty
Vyberte
00001/00028
Film
Mód prohlížeče
Vyberte funkce a přístup
Z vu k
Konec
5
H l avn í m en u
O b raz
Vyberte data k prohlížení
SD : Návrat
Zamknout
TV
)
Vyberte „Menu nastavení karty“
Vyberte funkce a přístup
Další
Menu nastavení karty
Vybrat
„Obrazu“(p. 16)
Položka
Vybrat
Menu nastavení karty
Spustit prezentaci
Časový interval
Opakovat
Přístup
5Sekund
Vypnuto
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Spustit prezentaci
Zahájení prezentace obrázků
Zastavení uprostřed cyklu
Časový interval
Vybrat interval prezentace (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 Sekund)
Opakovat
Opakování prezentace (Zap. / Vypnuto)
Nastavit
Prohlížení SD karty (video a fotografie) Pokročilá nastavení
(obrazovka SD menu)
SD menu
Nastavení SD
4
Zatlačte na střed karty
Zatlačte, dokud
neuslyšíte kliknutí
•
3
Otevřít kryt
•
Při přehrávání nejsou na konektorech výstupu obrazovky žádné signály.
„Datum“ zobrazuje datum pořízení záznamu digitálním kamera. Jestliže byl záznam pořízen bez signálu datumu,
bude formát tohoto údaje 01/01/2000.
23
Záznam programu na SD kartu
Na kartu SD lze zaznamenávat televizní kanály a vstupní signály AV1 (PAL / SECAM). Před nahráváním nastavte v
nabídce Setup (nastavení) položku Rec mode (režim záznamu) a Rec time (doba záznamu).
K nastavení doby záznamu a režimu / k formátování karty
Vyberte režim SD mode
1
Nastavit
Vybrat
Nastavení SD
Režim nahrávání
Čas nahrávání
Formát
Vložte SD kartu (str. 23)
Úsporné
Bez nastavení
Přístup
Vyberte „Nastavení SD“
Nastavit
Vybrat
SD menu
Re žim V IDE O
2
Re žim FO TO
Při prohlížení programu
•
Zbývající paměť
Zobrazí se doba k záznamu, pokud není
doba záznamu nastavena. (str. 25)
•
•
Spuštění záznamu
Nastavení / Konfigurace
Na kartě není dostatek místa.
•
Pokračovat
(Záznam se zastaví, když je
karta zaplněná.)
Zrušit
Čas nahrávání
Vyberte dobu záznamu (Bez nastavení / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180min)
Bez nastavení: zaznamenává se až do zaplnění karty
Formát
Formátujte kartu, vloženou do slotu SD karty (všechna data na kartě se vymažou)
Nevyjímejte kartu SD během formátování. Mohlo by dojít ke ztrátě schopnosti
správného záznamu.
••
•
•
Kontrola zbývajícího místa na kartě
(Když se objeví zpráva o potvrzení)
U každého Rec mode (režim záznamu) můžete zjistit zbývající čas pro záznam.
Vyberte režim SD mode
Poznámky
TV
••
•
•
•
•
•
••
Signály chráněné proti kopírování nelze zaznamenávat.
Pokud je aktivována funkce vypnutí časovačem nebo během záznamu dojde
ke stisknutí tlačítka Zapnuto / Vypnuto na dálkovém ovladači, záznam se
nezastaví.
Během záznamu nemůžete stisknout hlavní vypínač MAINS Zapnuto / Vypnuto
na TV.
Jinak bude soubor záznamu přerušen.
Nevyjímejte kartu SD během záznamu. Zaznamenávaná data a jiná data
uložená na kartě SD se mohou stát nečitelnými.
Je možné, že záznam na kartě SD nebude v některém počítačovém softwaru
nebo zařízeních PDA plně kompatibilní nebo jej nebude možné přehrát.
Jestliže jsou v rámci funkcí zobrazení více oken zároveň zobrazeny dva
obrazy, nahrává se obsah hlavního okna. Tento obraz lze přepnout jako
vnořené okno (str. 11).
Dojde-li během záznamu ke změně systému signálu, nebude možné pořídit
kompletní záznam.
Signály bez videa (pouze audio) nelze zaznamenat kompletně.
Podrobnosti viz (str. 35 a 38)
Tento produkt je registrován v rámci licence „MPEG-4 Patent Portfolio License“ pro osobní a nekomerční užití
spotřebitelem ke (i) kódování videa v souladu se standardem videa MPEG-4 („MPEG-4 Video“) nebo k (ii)
dekódování dat MPEG-4 Video, jež byla kódována spotřebitelem zapojeným do osobní a nekomerční aktivity
nebo která byla získána od autorizovaného poskytovatele videa. K žádnému jinému použití se licence neuděluje
ani nepředpokládá. Další informace můžete získat u společnosti MPEG LA. Viz http://www.mpegla.com.
24
Vyberte „Zbývající paměť“
SD menu
Zbývající velikost paměti
Vybrat
Zbývající paměť
Další
Kapacita záznamu
Úsporné
Normální
Jemné
Super jemné
Extra jemné
Re žim V IDE O
Re žim FO TO
Nastavení SD
Pro každý režim zobrazí dobu záznamu
Zbývající paměť
••
•
12MB
15min
5min
3min
1min
Méně než 1min
Protože karty MMC režim záznamu Extrafine a Superfine nepodporují, zobrazí se znaky „----“.
Časový údaj je přibližný.
Záznam programu na SD kartu Pokročilá nastavení
•
Režim nahrávání
Vyberte kvalitu obrazu
(Extra jemné / Super jemné / Jemné / Normální / Úsporné)
Kvalita zvuku se nezmění.
Karty MMC nepodporují režim záznamu Extrafi ne a Superfi ne. Bude-li v
těchto režimech nahrávání přesto spuštěno, pořídí se záznam automaticky v
režimu Fine.
•
3
Zastavení
Další nastavení
Nedostatek paměti
Současné nastavení
Čas nahrávání
180min
Režim nahrávání Úsporné
Nahratelné v
15min
Položka
Menu
Zrušit
■ Pokud se objeví tato zpráva
Spustit nahrávání?
Další
Nastavení SD
Doba záznamu na SD kartě
Režim záznamu a přibližná doba
Kapacita
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
Extra jemné
7 minut
14 minut
28 minut
55 minut
1 hodina 50 minut
Super jemné
9 minut
18 minut
37 minut
1 hodina 10 minut
2 hodiny 20 minut
Jemné
23 minut
44 minut
1 hodina 32 minut
3 hodiny
6 hodiny
Normální
34 minut
1 hodina 6 minut
2 hodiny 17 minut
4 hodiny 30 minut
9 hodiny
Úsporné
1 hodina 21 minut
2 hodiny 35 minut
5 hodiny 20 minut
10 hodiny 40 minut
21 hodiny 20 minut
25
Externí zařízení
Q-Link
Q-Link spojuje televizor a videorekordér / DVD rekordér; umožňuje jednoduchý záznam a přehrávání.
Podmínky
■
•
•
•
■
•
•
■
Používejte videorekordér / DVD rekordér s následujícími logy:
“Q-Link”, “NEXTVIEWLINK”, “DATA LOGIC”, “Easy Link”, “Megalogic”, nebo “SMARTLINK”
Připojte dané zařízení ke konektorům AV2 nebo AV3 u tohoto přístroje přes “plně obsazený” kabel SCART.
(str. 28)
Nastavení Q-Link konektoru v menu Další nastavení (Q-Link, Výstup AV2 / AV3). (str. 16)
Zkopírujte nastavení kanálů
Proveďte Automatické ladění (str. 20)
Při prvním použití tohoto přístroje se podívejte na “Automatické ladění”. (str. 9)
Proveďte kopírování na dané zařízení. (str. 18)
Řízení pomocí HDMI "
∗Těšte se z další vzájemné obslužitelnosti HDMI u výrobků Panasonic, které mají funkci “HDAVI Control”.
HDMI zapojení na některá zařízení Panasonic (Panasonic DVD rekordér DIGA, kino přehrávač
Panasonic, zesilovač Panasonic atd.) umožňují využívat snadné přehrávání nebo domácí kino.
Co se týče zapojení viz “Možnosti připojení” (str. 29). Přečtěte si také návody k obsluze daných zařízení.
Nelze používat kabely, které nevyhovují HDMI.
Použitelné zařízení konzultujte s vaším místním prodejcem Panasonic.
Příprava
(Poprvé / při přidávání nového přístroje, znovuzapojení přístroje nebo změně nastavení)
Po připojení zapněte přístroj a pak zapněte TV. Vyberte režim vstupu na HDMI1 nebo HDMI2
(str. 12) a přesvědčte se, že je obraz správně zobrazen.
Funkce k dispozici
Některá záznamová zařízení nelze aplikovat. Přečtěte si návody k obsluze daných zařízení
Přímý záznam z televizoru:
Okamžitý záznam stávajícího programu na videorekordér / DVD rekordér.
Při provádění přímého záznamu z televizoru je
záznamové zařízení automaticky zapnuto, pokud
bylo v režimu pohotovosti.
Záznamové zařízení provádí záznam ze svého
vlastního tuneru. Během záznamu můžete televizor
vypnout.
Během záznamu z AV zdroje televizor nevypínejte.
Pokud tak učiníte, záznam se vypne.
1
Zobrazte menu
2
Zvolte “Další nastavení”
Další nastavení
3
Snadné
přehrávání
Zvolte “Řízení pomocí HDMI”
Další nastavení
Q-Link
Výstup AV2
Řízení pomocí HDMI
Teletext
Časovač vypnutí
Jazyk teletextu
Boční panel
Úsporný režim
Ladění
Jazyk menu
volba
volba
Automatické přepínání vstupu - Když je spuštěno připojené zařízení Panasonic, režim vstupu je
automaticky přepnut. Když je zařízení zastaveno, režim vstupu se vrátí zpět na původní nastavení.
Reproduktory kina lze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.
Tato funkce je k dispozici, když je připojen zesilovač nebo kino přehrávač Panasonic.
Vložte videokazetu nebo DVD do záznamového zařízení, které se spustí, tímto
se spustí i televizor a automaticky se přepne režim vstupu, takže můžete přímo
sledovat obsah záznamu. (Pouze když televizor je v režimu pohotovosti.)
■ Domácí kino:
Zobrazte menu
Nastavení zařízení (automaticky se
zapne, pokud je v režimu pohotovosti)
Hlasitost vyšší / nižší
Zvolte “Domácí kino” nebo “TV reproduktory”
Reproduktor
kina
Hlavní menu
Domácí kino
Obraz
Další nastavení
Když je televizor přepnut do režimu pohotovosti, záznamové zařízení se také
automaticky přepne do režimu pohotovosti. (Pouze když videokazeta nebo DVD
nejsou aktivní.)
• “DATA LOGIC” (obchodní značka firmy Metz Corporation) • “Megalogic” (obchodní značka firmy Grundig Corporation)
• “Easy Link” (obchodní značka firmy Philips Corporation) • “SMARTLINK” (obchodní značka firmy Sony Corporation)
Přečtěte si také návody k obsluze daných zařízení.
26
AV2
TV
Zapnuto
FLOF
Vypnuto
Západní
Vypnuto
Vypnuto
Zvolte “Zapnuto” (firemní
nastavení je Zapnuto)
Zvuk
Vypnutí
přes
propojení
volba
Zvuk
••
nastavte
volba
■
Externí zařízení Pokročilá nastavení
Zapnutí
přes
propojení
a snadné
přehrávání
Informace o záznamu nebo zobrazení zprávy, když záznam není možný.
(Pouze když je číslo programu “0” nebo “AV režim” u některých zařízení.)
další
Obraz
4
Informace /
Zpráva
Hlavní menu
Domácí kino
•
Co vidíte
je to co
nahráváte
•
•
•
Control"∗
Utlumení zvuku
TV reproduktory:
Reproduktory televizoru jsou
aktivní.
Když zvolíte “Domácí kino”, zvuk reproduktorů televizoru je utlumen.
Když je zařízení vypnuto, reproduktory televizoru budou aktivní.
Zapnutí přes
propojení
Když začnete obsluhovat připojené zařízení Panasonic, televizor se také
automaticky zapne a obsah přehrávaný na zařízení je reprodukován. (Pouze když
televizor je v režimu pohotovosti.)
Vypnutí přes
propojení
Když je televizor přepnut do režimu pohotovosti, připojené zařízení Panasonic se
také automaticky přepne do režimu pohotovosti.
27
Externí zařízení
•
Možnosti připojení
Zobrazené externí zařízení a kabely nejsou dodávány s tímto televizorem.
■ Připojte videorekordér / DVD rekordér (záznam, přehrávání)
■ Připojte videorekordér / DVD rekordér a Set top box (příklad)
Zadní strana televizoru
Zadní strana televizoru
Videorekordér /
DVD rekordér
1
AV
1
Pro Q-Link zapojení (str. 26)
AV
Videorekordér /
DVD rekordér
2
AV 1
AV 2
SCART
2
AV 3
AV 1
AV 2
SCART
AV 3
COMPONENT
Y
AUDIO
IN
COMPONENT
L
PB
L
R
PR
R
Y
AUDIO
IN
L
R
AUDIO
PC
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
PB
L
PR
R
VIDEO
AUDIO
SCART
AUDIO
PC
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
SCART
AUDIO
Set top box
nebo
SCART
HDMI
■ Připojte DVD přehrávač (přehrávání)
■ Připojte DVD rekordér a videorekordér (příklad)
DVD rekordér
Zadní strana televizoru
Zadní strana televizoru
1
AV
1
HDMI
2
SCART
SCART
2
AV
AV 1
AV 2
AV 3
COMPONENT
AV 1
AV 2
AV 3
Y
AUDIO
IN
nebo
COMPONENT
Y
AUDIO
IN
L
PB
L
R
PR
R
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
PB
L
R
PR
R
AUDIO
SCART
PC
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
Videorekordér
AUDIO
SCART
AUDIO
DVD přehrávač
L
Řízení pomocí HDMI (str. 27)
R
PR
■ Snadné přehrávání (Pro připojení ke konektoru HDMI2, viz str. 30.)
PB
Y
Přední strana televizoru
Zadní strana televizoru
nebo
Panasonic DVD rekordér
DIGA
1
AV4
AV
R
S-V
V
L
2
AV 1
L
R
AV 2
AV 3
Y
AUDIO
IN
PB
L
S-V
AUDIO
PC
■ Připojte Set top box (vstup RGB)
VIDEO
S-VIDEO
Tento televizor
1
HDMI
AV
AV 2
RGB
VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
L
R
AUDIO
■ Domácí kino
Zadní strana televizoru
AV 1
PR
R
Připojte S-VIDEO nebo VIDEO konektory.
2
HDMI
COMPONENT
V
Zesilovač
Panasonic
Reproduktorový
systém
Tento televizor
Kino přehrávač
Panasonic
Reproduktorový
systém
AV 3
Externí zařízení Pokročilá nastavení
nebo
•
AUDIO
PC
L
nebo
COMPONENT
Y
AUDIO
IN
PB
L
PR
R
AUDIO
PC
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
L
R
SCART
Přední strana televizoru
Panasonic DVD rekordér
DIGA
nebo
AV4
R
S-V
V
L
L
R
V
S-V
Připojte S-VIDEO nebo VIDEO konektory.
28
Set top box
AUDIO
Pro podrobnosti si přečtěte návod k obsluze zesilovače nebo kino přehrávače Panasonic.
•
Doporučuje se používat HDMI kabel Panasonic.
Doporučené číslo dílu:
RP-CDHG15 (1,5 m)
RP-CDHG30 (3,0 m)
RP-CDHG50 (5,0 m)
29
Externí zařízení
Možnosti připojení (přehled)
Tyto diagramy ukazují naše doporučení pro připojení Vašeho televizoru k různým zařízením.
Pro jiná zapojení se obraťte na návod k obsluze jednotlivých zařízení, na níže uvedenou tabulku a na
technické údaje (str. 39).
Sledování satelitního vysílání
Set top box
Řízení pomocí HDMI (str. 27)
DIGA nebo zesilovač Panasonic
•
Záznam / přehrávání
DVD rekordér / VCR
Když používáte pro Řízení pomocí
HDMI konektor HDMI2, zvolte poprvé
HDMI2 jako externí vstup (str. 12).
RF kabel
nebo
Kabel
SCART
Kabel
SCART
AV4
S-V
V
Kabel
SCART
L
R
1
(mini
stereo
zdířka
Ø3,5 mm)
Poslech s reproduktory
Zesilovač se systémem reproduktorů
AV
2
(AUDIO)
do
10 cm
AV 1
AV 2
AV 3
(Q-Link)
(Q-Link)
AUDIO
IN
Kamkordér / Herní zařízení
Počítač
(Sledování)
L
R
PR
R
AUDIO
Počítač
Zatáhněte jazýčky
zpátky pro
otevření
L
PB
PC
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
Protáhněte
kabel skrz a
uzavřete
Sluchátka
■ Nastavení hlasitosti
Sledování DVD
Konverzní adaptér (pokud je třeba)
„Hlas. sluchátek“ v
menu Zvuk (str. 16)
(Poslech)
DVD přehrávač
Typy připojitelných zařízení pro jednotlivé konektory
Y
Konektor
Záznam / Přehrávání (zařízení)
30
Záznam / přehrávání videokazet / DVD
(videorekordér / DVD rekordér)
Sledování DVD (DVD přehrávač)
Sledování obrázků kamkordéru (videokamera)
Sledování satelitních vysílání (Set top box)
Hraní her (herní zařízení)
Q-Link
Přímý záznam z televizoru
Řízení pomocí HDMI
AV1
AV2
AV3
AV4
PB
PR
Externí zařízení Pokročilá nastavení
Feritové
jádro
Y
•
COMPONENT
(VIDEO)
nebo
(S-VIDEO)
KOMPONENTA
1
2
: Doporučené zapojení
31
Technické údaje
Poměr stran
Zapojení HDMI
Lze zvolit optimální velikost a poměr a tím se těšit z lepšího obrazu. (str. 11)
■Automatický formát: Automatický formát určuje nejlepší poměr stran pro vyplnění Vaší obrazovky. Toto se provádí
ve čtyřkrokovém procesu, který určuje, zdali je sledovaný obraz širokoúhlý.
Pokud Automatický formát detekuje signál širokoúhlého obrazu, přepíná do odpovídajícího širokoúhlého režimu
16:9 nebo 14:9. Pokud Automatický formát nedetekuje signál širokoúhlého obrazu, potom tento pokročilý
televizor vylepšuje obraz pro optimální pohodu při sledování.
Text zobrazený na obrazovce ukazuje, jak Automatický formát určil, který poměr použít:
Vlevo nahoře se na obrazovce objeví “WIDE”, když je nalezen identifikační signál širokoúhlého obrazu
(WSS) nebo je signál nalezen přes konektor SCART. Automatický formát přepíná do odpovídajícího poměru
širokoúhlého obrazu 16:9 nebo 14:9. Tato funkce bude také pracovat ve kterémkoli formátovém režimu. Vlevo
nahoře se na obrazovce objeví “Automatický formát”, když jsou detekovány černé pruhy nad a pod obrazem.
Automatický formát zvolí nejlepší poměr a roztáhne obraz tak, aby pokryl obrazovku. Tento proces může trvat
několik minut v závislosti na tmavosti obrazu.
Řídící signál poměru
Identifikační signál
Řídící signál přenášený
širokoúhlého obrazu (WSS) konektorem SCART (kolík 8)
Režimy poměru
Název signálu
TV/AV1/AV2/ Komponenta/HDMI
AV3/AV4
PAL I
PAL 525/60
M.NTSC
NTSC
(Pouze vstup AV)
525(480)/60i
525(480)/60p
625(576)/50i
625(576)/50p
750(720)/50p
750(720)/60p
1125(1080)/50i
1125(1080)/60i
Vstup z počítače
Automatický 16:9
formát
O
O
O
O
O
O
4:3 Zoom1 Zoom2 Zoom3 TV AV1 AV2
14:9 Střed 4:3 Úplný
O O O O
O
O O O O
- - O O O O
O
O
- - O O O O
O
O
AV3 AV4 Komponenta
AV1
AV2
AV3
O
O
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
-
-
-
-
O
O
-
Poznámky
Poměr se mění v závislosti na programu atd. Pokud je poměr větší než standard “16:9”, mohou se nad a pod
obrazem objevit černé pruhy.
Pokud velikost obrazovky vypadá neobvykle, když je na videorekordéru přehráván program nahraný širokoúhle,
nastavte sledování stopy na videorekordéru. (Viz návod k obsluze videorekordéru.)
Ruční volba poměru: (Pouze “16:9” a “4:3” v režimu PC.)
14:9
Přímo zobrazuje obraz v poměru “16:9”
bez deformace (nezkreslený).
16 : 9
Zobrazí obraz “14:9” v jeho standardní
velikosti bez dalšího zvětšení.
14 : 9
(∗1): Logo HDMI je zobrazeno na zařízení, které je kompatibilní s HDMI.
Poznámky
••
••
••
•
•
Konektor HDMI2 je určen pouze pro digitální signál.
Nepředpokládá se používání s počítačem.
Signály 720p/1080i budou přeformátovány, než se zobrazí na obrazovce.
Pokud má zařízení funkci pro nastavení poměru stran, nastavte jej na “16:9”.
Tyto konektory HDMI jsou “typu A”.
Zařízení, které nemá žádný digitální výstupní konektor, lze připojit ke vstupnímu konektoru “Component”, “SVIDEO” nebo “Video”pro příjem analogového signálu.
Vstupní konektor HDMI lze používat pouze pro následující obrazové signály:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p a 1080i. Je třeba sladit nastavení výstupu digitálního zařízení.
Pro podrobnosti o použitelných signálech HDMI se obraťte na str. 34.
Připojení počítače
K tomuto televizoru lze připojit počítač tak, že je zobrazena obrazovka počítače a z televizoru je slyšet zvuk
počítače.
Počítačové signály, které vstup akceptuje: Vodorovná skenovací frekvence 31 až 69 kHz, svislá skenovací
frekvence 59 až 86 Hz (více než 1 024 signálových řádků může mít za následek nesprávné zobrazení obrazu).
U počítačů s 15 kolíkovým konektorem D-sub, který je kompatibilní s DOS/V, není používání PC adaptéru nutné.
•
•
••
•
Poznámky
•
Některé modely počítačů nelze k tomuto televizoru připojit.
Pro podrobnosti o použitelných PC signálech se obraťte na str. 34.
Max. rozlišení displeje
Č. modelu
Poměr stran
4:3
16:9
Střed
5
4:3
Zobrazí obraz velikosti 4:3 na celou
obrazovku.
Roztáhnutí lze rozpoznat pouze na levé a
pravé hraně.
Zoom2
32
Zobrazuje obraz “16:9” letterbox nebo
“4:3” bez deformace.
Zoom1
Zoom2
Zoom3
Zobrazuje obraz v poměru “16:9” letterbox
(nezkreslený) na celé obrazovce bez
deformace.
TH-50PV600E
768 × 720 bodů
1.024 × 720 bodů
768 × 768 bodů
1.024 × 768 bodů
1.024 × 768 bodů
1.366 × 768 bodů
4
3
2
1
Č.
kolíku
Název signálu
R
G
B
NC (nepřipojeno)
GND (Ukostření)
Č.
kolíku
Název signálu
GND (Ukostření)
GND (Ukostření)
GND (Ukostření)
NC (nepřipojeno)
GND (Ukostření)
Č.
kolíku
Název signálu
NC (nepřipojeno)
NC (nepřipojeno)
HD/SYNC
VD
NC (nepřipojeno)
Zoom3
Zobrazuje obraz v poměru “2,35:1”
letterbox (nezkreslený) na celé obrazovce
bez deformace. Při poměru “16:9”
zobrazuje obraz na jeho maximum
(s mírným zvětšením).
HDMI připojení některých zařízení Panasonic Vám umožňuje se těšit ze snadného přehrávání nebo domácího kina.
Nastavte zařízení tak, aby tato funkce byla aktivní. Přečtěte si návod k obsluze daného zařízení.
Tato funkce nemusí pracovat normálně v závislosti na stavu zařízení.
Když je připojen Kino přehrávač Panasonic, tato funkce nemusí pracovat správně.
Když je tato funkce zapnuta, lze obsluhovat zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru i když je televizor v
režimu pohotovosti.
Obraz a zvuk nemusí být po několik prvních sekund k dispozici, když začne přehrávání.
Obraz a zvuk nemusí být po několik prvních sekund k dispozici, když je přepnut vstupní režim.
Při nastavování hlasitosti zařízení bude zobrazena funkce hlasitosti.
Snadné přehrávání je také k dispozici pomocí dálkového ovladače zesilovače. Přečtěte si návod k obsluze
zesilovače.
••
••
••
••
Otázky a
odpovědi atd.
Zoom1
Zobrazuje obraz “4:3” vodorovně zvětšený
tak,aby byl přes celou obrazovku.
TH-42PV600E
Řízení pomocí HDMI
4:3 Úplný
4:3 Úplný
Zobrazuje obraz “4:3” v jeho standardní
velikosti bez deformace.
4:3
TH-37PV600E
Signál 15 kolíkového konektoru D-sub
10 9 8 7 6
15 14 13 12 11
Střed
(∗2): Zeptejte se u vašeho místního prodejce digitálního zařízení.
Technické údaje
16:9
••
••
•
•
•
•
•
HDMI (high-definition multimedia interface) Vám umožňuje sledovat digitální obrazy s vysokým rozlišením a
poslouchat zvuk s vysokou kvalitou propojením televizoru a zařízení.
Zařízení kompatibilní s HDMI (∗1), které je vybaveno výstupním konektorem HDMI nebo DVI jako např. Set top box
a DVD přehrávač, lze připojit ke konektoru HDMI pomocí kabelu vyhovujícímu (plně obsazený) HDMI.
HDMI je první kompletní spotřebitelské digitální AV rozhraní na světě, které odpovídá nekompresním standardům.
Pokud je externí zařízení vybaveno pouze výstupem DVI, použijte k propojení s konektorem HDMI1 kabelový adaptér
DVI-HDMI (∗2)
Použijete-li kabelový adaptér DVI-HDMI, připojte zvukový kabel ke vstupnímu zvukovému konektoru.
Nastavení zvuku lze provést v menu na obrazovce “HDMI1 vstup”. (str. 16)
Aplikovatelné vzorkovací kmitočty audio signálu (2kan. L.PCM): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
33
Technické údaje
Informace o svorkách SCART, S-video a HDMI
■ Konektor AV1 Scart
■ Konektor AV2 Scart
(RGB, VIDEO)
(VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
Vstupy vhodné pro AV1 zahrnují RGB (Červená / Zelená
/ Modrá).
Uzemění konektoru
CVBS výstup (video)
CVBS zem
Červená vstup
Červená zem
Zelená vstup
Zelená zem
Modrá vstup
Modrá zem
Audio výstup (L)
Audio výstup (P)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS vstup (video)
Stav RGB zem
Stav RGB
Zem
--Stav CVBS
Audio vstup (L)
Audio zem
Audio vstup (P)
■ Konektor AV3 Scart
(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
AV3 – kolíky 15 a 20 závisí na přepnutí AV3 S-VHS /
VIDEO.
Uzemění konektoru
CVBS výstup (video)
CVBS zem
Červená vstup, S.C. – vstup
Červená zem
Zelená vstup
Zelená zem
Modrá vstup
Modrá zem
Audio výstup (L)
Audio výstup (P)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
Multiokno
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS vstup (video)
Stav RGB zem
Stav RGB
Zem
-Q-Link data
Stav CVBS
Audio vstup (L)
Audio zem
Audio vstup (P)
AV2 – kolíky 15 a 20 závisí na přepnutí AV2 S-VHS /
VIDEO.
Uzemění konektoru
CVBS výstup (video)
CVBS zem
S.C. – vstup
Zem
-Zem
-Zem
Audio výstup (L)
Audio výstup (P)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS vstup (video)
Zem
-Zem
-Q-Link data
Stav CVBS
Audio vstup (L)
Audio zem
Audio vstup (P)
Jasová složka vstup
Barevná složka zem
Jasová složka zem
Fotografie
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
•
•
∗DCF (konstrukční pravidla pro systém souborů kamery): jednotná norma zavedená „Sdružením japonských výrobců elektroniky a informačních technologií“ (JEITA).
18 Napájení +5V
16 SDA
14 Rezervováno
(na kabelu ale na přístroji N.C.)
12 TMDS hodiny −
10 TMDS hodiny +
8 Stínění TMDS Data0
6 TMDS Data1−
4 TMDS Data1+
2 Stínění TMDS Data2
Vstupní signály, které lze zobrazit
označeno hvězdičkou ∗: Příslušné vstupní signály pro komponentní vstup (Y, PB, PR), rozhraní HDMI a PC (15kolíkový konektor D-sub)
HDMI
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Jiné než výše uvedené signály nebudou pravděpodobně zobrazeny správně.
Výše uvedené signály jsou přeformátovány pro optimální zobrazení na Vašem displeji.
PC
Poznámky
Struktura složek viděných na PC
Fotografie
DCIM
Vytvoří se automaticky
100_PANA
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
P1000001.JPG
P1000002.JPG
P1000003.JPG
P1000004.JPG
Název složky 3 číslicemi + 5 libovolných znaků
4 libovolné znaky + název souboru 4 číslicemi
Použitelné znaky: 1-byte „a až z“, „A až Z“, „0 až 9“ a „_“.
•
Video
SD_VIDEO
PRL001
••
•
MOL001.ASF
MOL002.ASF
MOL003.ASF
MOL004.ASF
Vytvoří se automaticky
Vytvoří se automaticky
„PRL“ + 3 libovolné znaky
„MOL“ + 3 libovolné znaky
Použitelné znaky: 1-byte „a až f“, „A až F“, a „0 až 9“
•
Názvy složek a souborů se mohou lišit v závislosti na použité digitální kameře.
Nepoužívejte dvoubajtové znaky ani jiné speciální kódy.
Změníte-li název souboru nebo složky, může se stát karta v této jednotce nepoužitelnou.
Otázky a
odpovědi atd.
34
••
Component
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
•
•
•
Obrázek ve formátu JPEG upravený v PC nelze zobrazit.
Obrázky importované z PC musí být kompatibilní s formátem EXIF (vyměnitelný grafický formát) 2.0, 2.1 a 2.2.
Soubory s částečně sníženou kvalitou mohou být zobrazeny se sníženým rozlišením.
Režim MPEG4 view (zobrazení MPEG4) umožňuje zobrazení pouze fi lmů zaznamenaných v této jednotce, DVD
rekordérem Panasonic DIGA nebo mobilním zařízením s fotoaparátem Panasonic D-snap.
Při záznamu ve formátu MPEG4 naformátujte kartu SD v této jednotce. Bude-li karta naformátována jiným
zařízením, nebude pravděpodobně správně pracovat.
Aby mohl být obsah paměťových karet zobrazen v televizoru, musejí být karty naformátovány systémem FAT
12 nebo FAT 16. Nenaformátované paměťové karty by mohly způsobit nekompatibilitu s některými adaptéry pro
paměťové karty. Jestliže k tomu dojde, přeformátujte kartu použitím digitálního kamera.
Přeformátováním karty vymažete obrázky, které na ní byly uloženy. Více informací naleznete v příručce k
fotoaparátu.
Tato funkce neumožňuje zobrazení záznamů Motion JPEG a statických obrázků bez formátu DCF (tj. TIFF,
BMP).
Jestliže je soubor částečně poškozený, zobrazí se pravděpodobně s nižším rozlišením.
Technické údaje
Poznámky
Vertikální kmitočet
(Hz)
59,94
59,94
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
70,07
59,94
75,00
60,32
75,00
85,06
60,00
70,07
75,03
85,00
60,02
66,67
74,54
75,06
••
••
•
•
Pozor
•
Název signálu
525 (480) / 60i
525 (480) / 60p
625 (576) / 50i
625 (576) / 50p
750 (720) / 60p
750 (720) / 50p
1.125 (1.080) / 60i
1.125 (1.080) / 50i
640 × 400 @70 Hz
640 × 480 @60 Hz
640 × 480 @75 Hz
800 × 600 @60 Hz
800 × 600 @75 Hz
800 × 600 @85 Hz
1.024 × 768 @60 Hz
1.024 × 768 @70 Hz
1.024 × 768 @75 Hz
1.024 × 768 @85 Hz
1.280 × 1.024 @60 Hz
Macintosh13” (640 × 480)
Macintosh16” (832 × 624)
Macintosh21” (1.152 × 870)
Horizontální
kmitočet (kHz)
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
31,46
31,47
37,50
37,88
46,88
53,67
48,36
56,48
60,02
68,68
63,98
35,00
49,72
68,68
: nehybné obrázky, zaznamenané digitálními fotoaparáty, kompatibilní s formátem JPEG
norem DCF∗ a EXIF.
: Videosekvence, zaznamenané tímto TV přístrojem, rekordérem Panasonic DVD nebo digitální kamerou
: FAT12 nebo FAT16
Video
Formát dat
Počet pixelů pro
pohyblivý obraz
: 320 x 240 (QVGA) nebo 176 x 144 (QCIF)
Max. počet souborů : 65.535
Rozlišení obrazu
: 8 x 8 až 5.120 x 3.840
Formát zvuku
: G.726 (32 kb/s, vzorkovací frekvence 8 kHz, monofonní)
Kompatibilní druh karty (maximální velikost): SD karta (1 GB), karta MMC (128 MB), SD karta Mini (512 MB)
(vyžaduje adaptér pro SD mini)
Zkontrolujte nejnovější informace o typu karty na této internetové stránce. (pouze anglicky)
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
■ Konektor HDMI
Detekce živého zařízení
(Hot Plug)
Uzemění DDC/CEC
SCL
CEC
Stínění TMDS hodin
TMDS Data0−
TMDS Data0+
Stínění TMDS Data1
TMDS Data2−
TMDS Data2+
••
•
Formát dat pro prohlížení karty
■ AV4 S-VIDEO 4 kolíkový konektor
Barevná složka
vstup
Můžete si najednou prohlížet dva obrázky, například program v TV a na DVD. (str. 11)
TV přístroj má jeden tuner. Dva programy najednou nelze zobrazit.
Nemůžete použít stejný zdroj pro vnořenou obrazovku a hlavní obrazovku.
Tato funkce se nemůže použít s PC, HDMI, SD kartou, nebo pokud jsou přiváděny postupné signály /
signály1080i (Y, PB, PR)
35
Otázky a odpovědi
Dříve než zavoláte servis nebo budete žádat pomoc, projděte tato jednoduchá opatření pro vyřešení
problému.
Pokud problém stále přetrvává, požádejte prosím o pomoc vašeho místního prodejce Panasonic
nebo centrum péče o zákazníka Panasonic.
Problém
Chaotický obraz, rušení
•(str. 16)
•
Nelze zobrazit žádný
obraz
•
Nejsou “Barevná sytost” nebo “Kontrast” nastaveny na minimum? (str. 16)
Rozmazaný nebo
zdeformovaný obraz
•
Znovu nastavte kanály. (str. 20)
Není reprodukován
ani obraz ani zvuk
••
••
Není přístroj v “režimu AV”?
Je napájecí kabel zapojen do sítě?
Je televizor zapnut?
Zkontrolujte menu Obrazu (str. 16) a hlasitost.
Není reprodukován žádný
zvuk
••
Není aktivní “Utlumení zvuku”? (str. 7)
Není hlasitost nastavena na minimum?
Úroveň zvuku je nízká
nebo je zvuk zkreslený
••
•
•(str. 16)
•
Nastavte “P-NR” v menu Obrazu (pro eliminaci rušení).
Obrazovka
Bílé body nebo
obraz s duchy
(rušení)
(bez zvuku nebo nízká hlasitost)
Zvuk
•
Zkontrolujte polohu, směr a
zapojení antény.
Ve čtyřech rozích
obrazovky se objeví
logo
Zvuk je neobvyklý
Kontrast je
zredukován
•
•
•
•
Je HDMI kabel správně připojen?
(str. 30)
Vypněte televizor a zařízení a poté
je znovu zapněte.
Zkontrolujte vstupní signál ze zařízení.
(str. 34)
Používejte zařízení kompatibilní s
EIA/CEA-861/861B.
SD
•
•
•
TV
36
Jsou správně vloženy baterie?
(str. 6)
Je televizor zapnut?
Ostatní
Dálkový ovladač
nepracuje.
Pixel nebo luminiscenční bod
může někdy u plazma displeje
chybět.
(Toto není příznak závady)
Objeví se chybová
zpráva
•
Spojte se s autorizovaným servisním centrem.
Funkce “Řízení pomocí
HDMI” nepracuje
••
Zapněte opět televizor, zatímco je externí zařízení zapnuto.
Nastavte “Řízení pomocí HDMI” na “Vypnuto”, a poté
opět na “Zapnuto”. (str. 27)
SD kartu nelze použít, i
když je formátována
•
Spojte se s autorizovaným servisním centrem.
Televizor se přepne do
“Režimu pohotovosti”
••
Je aktivovaná funkce zpožděného vypínání.
Televizor se přepíná do “Režimu pohotovosti” zhruba 30 minut
po ukončení vysílání.
Objeví se chybová
zpráva
••
Následujte instrukce ve zprávách.
Pokud problém přetrvává, spojte se s autorizovaným
servisním centrem.
Otázky a
odpovědi atd.
Pouze jedna část
zůstane tmavá
Nastavte zvuk připojeného zařízení
na “2kan. L.PCM”.
Zkontrolujte v menu Zvuku nastavení “HDMI1 vstup”.
Otázky a odpovědi
Aktivuje se funkce předcházení
vzniku pozůstalého obrazu.
(Toto není příznak závady)
● Šetřič obrazovky je aktivován,
když v režimu AV není po
nějakou dobu televizor
obsluhován.
● Pokud běží rádio, menu atd. po
několik minut, kontrast je snížen.
● “pozůstalý obraz” (str. 5)
Příjem zvukového signálu se mohl zhoršit.
Nastavte “MPX” (str. 16) v menu Zvuku na “Mono”.
•
•
Zkontrolujte blízká elektrická zařízení
(auto, motocykl, fluorescenční lampa).
Pokud máte problém s digitálním připojením zvuku, zvolte analogové připojení zvuku. (str. 33)
HDMI
Obrázky ze zařízení,
které je připojeno přes
HDMI, jsou neobvyklé
Náprava
37
SD karta: Zprávy na obrazovce
Zpráva
Význam/činnost
SD karta je uzamčena
Please unlock to operate
Tento typ formátu není
podporován
Nyní probíhá SD nahrávání
Zastavte nahrávání pro další
operace
•
Není možné číst soubor
38
Na kartě není dostatek paměti k činnosti.
Přijímací systémy /
Název pásma
Kartu vložte znovu. Pokud závada trvá, kartu zformátujte. (str. 25)
Tato operace není během záznamu k dispozici.
Pro pokračování operace zastavte záznam.
(Například změna kanálu při záznamu programu TV.)
Zobrazí se, pokud stisknete červené tlačítko pro vymazání
souboru MPEG4. Stisknutím tlačítka OK vymazání potvrďte.
Anténa - Zadní
Provozní podmínky
Nevyjímejte kartu v okamžiku, kdy přístroj přistupuje k datům v ní
uloženým (svítí „modrá“ dioda LED) (může dojít k poškození karty
nebo přístroje).
Nedotýkejte se kolíků na zadní straně karty.
Nevystavujte kartu vysokému tlaku nebo nárazu.
Vložte kartu ve správném směru (jinak by mohlo dojít k jejímu
poškození).
Elektrické rušení, statická elektřina, nebo nesprávná obsluha může
poškodit data nebo kartu.
Zálohujte data v pravidelných intervalech pro případ znehodnocení
nebo poškození dat nebo chybného provozu přístroje. (Panasonic
nezodpovídá za znehodnocení nebo poškození zaznamenaných dat.)
AV1 (Konektor Scart)
AV2 (Konektor Scart)
AV3 (Konektor Scart)
VIDEO
AV4
S-VIDEO
AUDIO L - R
COMPONENT
HDMI1/2
Ostatních
PC
AUDIO L - R
Slot na karty
Výstup AUDIO L - R
Upozornění pro manipulaci s kartami :
106 cmV
920 mm (š) × 518 mm (v) ×
1.056 mm (úhlopříčka)
127 cmV
1.106 mm (š) × 622 mm (v) ×
1.269 mm (úhlopříčka)
1.049.088 (1.366 (š) × 768 (v))
737.280 (1.024 (š) × 720 (v))
786.432 (1.024 (š) × 768 (v))
[4.098 × 768 bodů]
[3.072 × 720 bodů]
[3.072 × 768 bodů]
Basový reproduktor (Ø 80 mm) × 2 kusy, výškový reproduktor (23 mm × 100 mm) × 2 kusy
31 W (15,5 W + 15,5 W), 10 % THD
mini stereo zdířka Ø 3,5 mm × 1
Rozměry (š × v × h)
Hmotnost (váha)
PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L / L’
VHF E2 - E12
VHF H1 - H2 (ITÁLIE)
VHF A - H (ITÁLIE)
UHF E21 - E69
CATV (S01 - S05)
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
CATV S21 - S41 (Hyperpásmo)
PAL D, K, SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
PAL 525/60
Přehrávání NTSC pasků z některých PAL videorekordérů (VCR)
M.NTSC
Přehrávání z M. NTSC videorekordérů (VCR)
NTSC (pouze AV vstup) Přehrávání z NTSC videorekordérů (VCR)
UHF / VHF
Teplota
: 0 °C - 40 °C
Vlhkost
: 20 % - 80 % (relativní vlhkost) (nekondenzující)
21 kolíková zdířka (Audio/Video vstup, Audio/Video výstup, RGB vstup)
21 kolíková zdířka (Audio/Video vstup, Audio/Video výstup, S-Video vstup, Q-Link)
21 kolíková zdířka (Audio/Video vstup, Audio/Video výstup, RGB vstup, S-Video vstup, Q-Link)
RCA KOLÍKOVÉHO Typu × 1
1,0 V[p-p] (75 Ω)
Mini DIN 4-kolíkový
Y:1,0 V[p-p] (75 Ω) C:0,286 V[p-p] (75 Ω)
RCA KOLÍKOVÉHO Typu × 2
0,5 V[rms]
Y
1,0 V[p-p] (včetně synchronizace)
±0,35 V[p-p]
PB, PR
Konektor typu A
15KOLÍKOVÝ KONEKTOR HIGH-DENSITY D-SUB
R,G,B/0,7 V[p-p] (75 Ω)
HD, VD/TTL úroveň 2,0 - 5,0 Vp-p (vysoká impedance)
RCA KOLÍKOVÉHO Typu × 2
0,5 V[rms]
Štěrbina pro SD kartu × 1,
RCA KOLÍKOVÉHO Typu × 2
0,5 V[rms] (vysoká impedance)
977 mm × 629 mm ×
1.077 mm × 689 mm ×
1.266 mm × 802 mm ×
138 (panelový díl: 95) mm
138 (panelový díl: 95) mm
138 (panelový díl: 95) mm
32,5 k
43,0 k
28,5 k
Poznámky
Modrá dioda LED
UPOZORNĚNÍ: Stejně jako v případě jiných
malých předmětů existuje nebezpečí
spolknutí karty SD malými dětmi. Zamezte
dětem přístupu ke kartě SD. Po použití
kartu SD neprodleně vyjměte.
••
Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Uvedená hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Toto zařízení splňuje normy elektromagnetické slučitelnosti uvedené dále.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.
Otázky a
odpovědi atd.
•
••
•
•
•
•
Paměťová karta je plná.
Tento kanál nemohl být zaznamenán. (Záznam se automaticky
zastaví.)
typ AC
16:9
Maximálně 10000:1
94 cmV
818 mm (š) × 461 mm (v) ×
939 mm (úhlopříčka)
VGA, SVGA, XGA
SXGA ······ (komprimováno)
Horizontální kmitočet snímání 31–69 kHz
Vertikální kmitočet snímání 59–86 Hz
Signálu PC
Soubor je nečitelný.
368 W
•
Smazat soubor?
Soubor je poškozený.
Reproduktor
Audio výstup
Sluchátka
261 W
Technické údaje
SD karta: Zprávy na obrazovce
•
Nedostatek paměti
Karta není podporována přístrojem, do kterého byla vsunuta.
(Podporované karty viz str. 35.)
Velikost obrazovky
(počet pixelů)
TH-50PV600E
•
Chyba
Zkontrolujte kartu
Plná paměť
Odemkněte soubor na kartě.
Způsob řízení
Poměr stran
Poměr kontrastu
Přístroj nepodporuje tento formát.
(použitelné formáty a data viz str. 35.)
TH-42PV600E
241 W
V režimu pohotovosti 0,3 W
Zapojení Konektory
Nenahratelný zdroj
Nahrávání na SD kartu je zastaveno
•
•
•
•
•
Poškozený soubor
Nelze zobrazit obraz
Běžné používání
Odemkněte kartu SD.
Zvuk
Tento typ karty není podporován
Vložte SD kartu
Panel plazmové
obrazovky
Tento soubor je uzamčen
Prosím, odemkněte pro další operace
•
•
•
•
•
TH-37PV600E
Stříd. 220-240 V, 50 / 60 Hz
Zdroj
Spotřeba
Je vložena SD karta?
Technické údaje
39

Podobné dokumenty

VIDEOTECHNICE VLÁDNOU MULTIFORMÁTY

VIDEOTECHNICE VLÁDNOU MULTIFORMÁTY niωí technologickou vyspûlostí porazil konkurenci – Betamax od Sony a Video2000 z produkce nizozemského Philipsu. U zrodu VHS stála japonská JVC, která tehdy nasadila na J P¤ÍKLON K DVD první míst...

Více

Návod k obsluze Plazmový televizor TH-42PX8ESA

Návod k obsluze Plazmový televizor TH-42PX8ESA Používáte-li fyzicky poškozený podstavec, může dojít ke zranění. Neprodleně se spojte s Vaším nejbližším prodejcem Panasonic. Během sestavování se přesvědčte, že jsou všechny šrouby bezpečně utažen...

Více

str. 7 - Panasonic Service Network Europe

str. 7 - Panasonic Service Network Europe Uvnitř se nenachází uživatelem opravitelné součásti. Přístroj nechávejte kontrolovat, nastavovat a opravovat u místního prodejce Panasonic.

Více

DMP-BD10 - emerx.cz

DMP-BD10 - emerx.cz Příklady (ABCD) znázorňují nejběžnější způsoby připojení. Další metody viz strana 9 a 10. • Zařízení nestavte na zesilovače nebo přístroje, které se zahřejí. Teplo může přehrávač poškodit. • Zaříze...

Více

TX-20LA7P - Panasonic Service Network Europe

TX-20LA7P - Panasonic Service Network Europe PĜesvČdþte se, že je televizor odpojen od sítČ, než zaþnete pĜipojovat nebo odpojovat jakékoli kabely.

Více

výroční zpráva 2005 - Diecézní charita Litoměřice

výroční zpráva 2005 - Diecézní charita Litoměřice lidskost. Potřebují pozorné srdce. Ti, kdo pracují v charitativních institucích církve, se musí odlišovat tím, že se neomezují pouze na správné vykonání toho, co je v daném okamžiku potřeba, ale že...

Více

Od kameryk foťáku

Od kameryk foťáku skok jinam. Nejhorší pak bylo, když jsme se pokoušeli záběry z obou kamer kombinovat jako ve filmu Strážce legendy (2007, www.duchacek.com/tv.php?id=72). Byla to obtížná a neveselá práce a vysledek...

Více