INFINITIV MINULÝ ČAS PŘÍČ. MINULÉ ČESKY Base form Past

Komentáře

Transkript

INFINITIV MINULÝ ČAS PŘÍČ. MINULÉ ČESKY Base form Past
INFINITIV
Base form
MINULÝ ČAS
Past Simple
PŘÍČ. MINULÉ
Past Participle
ČESKY
be [bi:]
can [kən]
do [du:]
go [gou]
cost [kost]
cut [kat]
hit [hit]
put [put]
shut [šat]
read [ri:d]
build [bild]
feel [fi:l]
find [faind]
get [get]
have [hæv]
hear [hiə]
keep [ki:p]
learn [lə:n]
leave [li:v]
lose [lu:z]
make [meik]
meet [mi:t]
pay [pei]
say [sei]
sell [sel]
send [send]
sit [sit]
sleep [sli:p]
spend [spend]
stand [stænd]
tell [tel]
understand[andəstænd]
win [win]
bring [briŋ]
buy [ba:i]
catch [kæč]
fight [fait]
think [θiŋk]
was, were [woz, wə]
could [kud]
did [did]
went [went]
cost [kost]
cut [kat]
hit [hit]
put [put]
shut [šat]
read /čte se red/
built [bilt]
felt [felt]
found [faund]
got [got]
had [hæd]
heard [hə:d]
kept [kept]
learnt/learned
[lə:nt/d]
left
[left]
lost [lost]
made [meid]
met [met]
paid [peid]
said [se:d]
sold [sould]
sent [sent]
sat [sæt]
slept [slept]
spent [spent]
stood [stud]
told [tould]
understood [andəstud]
won [wan]
brought [bro:t]
bought [bo:t]
caught [ko:t]
fought [fo:t]
thought [θo:t]
been [bi:n]
been able [bi:n ejbl]
done [dan]
gone/been [gon/bi:n]
cost [kost]
cut [kat]
hit [hit]
put [put]
shut [šat]
read /čte se red/
built [bilt]
felt [felt]
found [faund]
got [got]
had [hæd]
heard [hə:d]
kept [kept]
learnt/learned
[lə:nt/d]
left
[left]
lost [lost]
made [meid]
met [met]
paid [peid]
said [se:d]
sold [sould]
sent [sent]
sat [sæt]
slept [slept]
spent [spent]
stood [stud]
told [tould]
understood [andəstud]
won [wan]
brought [bro:t]
bought [bo:t]
caught [ko:t]
fought [fo:t]
thought [θo:t]
být
moci, umět, dovést, být schopen
dělat, činit
jít, jet
stát (peníze)
řezat, krájet, stříhat, sekat
udeřit, trefit, zasáhnout
dát někam, položit, vložit
zavřít
číst
stavět, budovat, postavit
cítit (se)
najít, nalézt
dostat
mít, vlastnit
slyšet
držet, udržovat
učit se, dozvědět se
opustit, odejít, zanechat
ztratit; prohrát
dělat, tvořit
po/setkat se, poznat(se), seznámit se
platit
říkat, říci
prodat, prodávat
poslat
sedět, sednout si
spát
utratit (peníze), strávit (čas)
stát
povědět, říci, vyprávět
rozumět, chápat
vyhrát, získat, zvítězit
přinést, donést
koupit, kupovat
chytit
bojovat; hádat se; prát se
myslet, přemýšlet
break [breik]
choose [ču:s]
drive [draiv]
fall [fo:l]
forget [fəget]
give [giv]
eat [i:t]
ride [raid]
speak [spi:k]
steal [sti:l]
take [teik]
wake (up) [weik (ap)]
write [rait]
fly [flai]
grow [grou]
know [nou]
become [bi'kam]
run [ran]
come [kam]
drink [driŋk]
begin [bigin]
swim [swim]
sing [siŋ]
see [si:]
wear [we:ə]
broke [brouk]
chose [čous]
drove [drouv]
fell [fel]
forgot [fəgot]
gave [geiv]
ate [et, eit]
rode [roud]
spoke [spouk]
stole [stoul]
took [tuk]
woke (up) [wouk (ap)]
wrote [rout]
flew [flu:]
grew [gru:]
knew [nju:]
became [bi'keim]
ran [ræn]
came [keim]
drank [dræŋk]
began [bi'gæn]
swam [swæm]
sang [sæŋ]
saw [so:]
wore [wo:ə]
broken [broukən]
chosen [čouzən]
driven [drivn]
fallen [fo:lən]
forgotten [fəgotn]
given [givn]
eaten [i:tn]
ridden [ridn]
spoken [spoukən]
stolen [stoulən]
taken [teikən]
woken(up) [woukən(ap)]
written [ritn]
flown [floun]
grown [groun]
known [noun]
become [bi'kam]
run [ran]
come [kam]
drunk [draŋk]
begun [bi'gan]
swum [swam]
sung [saŋ]
seen [si:n]
worn [wo:ən]
zlomit, rozbít(se), zničit; přerušit
zvolit, vybrat si
řídit (auto), jet autem
padat, spadnout
zapomenout
věnovat, dát (někomu něco)
jíst
jezdit (na kole,na koni, motorce)
mluvit
krást
vzít, brát; zabrat, trvat
vzbudit (se)
psát
letět, létat
růst, pěstovat
vědět, znát
stát se něčím, někým
běžet, utíkat
přijít, přijet
pít
začít
plavat
zpívat
vidět
nosit, mít na sobě

Podobné dokumenty

vítejte v ballymene! - the Northern Health and Social Care Trust

vítejte v ballymene! - the Northern Health and Social Care Trust Dnešní Ballymena je regionální správní centrum pro celou řadu organizací v severovýchodní části Severního Irska, včetně Výboru pro zdravotní a sociální služby (Health and Social Services Board); Vý...

Více

Výroční Velká Sedma za rok 2014

Výroční Velká Sedma za rok 2014 Digital Circus, 2013), http://www.myspace.com/jiburian/

Více

Teorie ošetřovatelství 2

Teorie ošetřovatelství 2 Multimediální přednáška http://prednasky.tul.cz/TUL/Viewer/?peid=f2487db3513a4190a85a6dc73930f0461d Shrnutí: V rámci humanistických modelů lze detekovat jasné charakteristické rysy jako empatie, so...

Více

inlay doupe 9_2005.indd

inlay doupe 9_2005.indd Star Wars: Empire at War The Sims 2: Nightlife Tony Hawk‘s American Wasteland X-Men 2: Legends SUN PATCHE:

Více