Aktualizovaný Program rozvoje obce

Komentáře

Transkript

Aktualizovaný Program rozvoje obce
Obec Kostomlaty pod Milešovkou
AKTUALIZOVANÝ
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Ing. JUDr. Petr Martínek
Místostarosta obce
Schváleno obecním zastupitelstvem dne : 28.12.2015
Mgr. Eva Krejsková
Starostka obce
Obsah :
MAPA ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTÍ
I. ÚVOD
1. Důvody aktualizace programu obnovy vesnice
2. Použité podklady
II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
1. Charakteristika obce
2. Obyvatelstvo
3. Pracovní příležitosti
4. Vybavenost obce
5. Historie a zajímavosti v obci
6. Životní prostředí
III. AKCE PROGRAMU OBNOVY VESNICE
A. Osvětové, kulturní a společenské akce
1. Informatika
a / Obecní úřední desky, plakátovací plochy
b / Místní rozhlas
2. Kroniky
3. Knihovna
4. Místní spolky a jejich činnost
5. Lidové zvyky a tradice
6. Občanské obřady a společenské akce
8. Propagace obce
B. Akce k rozvoji hospodářství
1. Podpora podnikání
C. Akce k zachování , obnově a udržování venkovské zástavby
1. Památky zapsané v ústředním seznamu nem.kulturních památek MK ČR
2. Architektonické památky
3. Obraz vesnice
4. Rozvojové plochy, stavební parcely
D. Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské
vybavenosti a technické infrastruktury obce
1. Obecní úřad
2. Zdravotnictví
3. Školství
a/ mateřská škola
b/ základní škola
4. Kulturní a společenské prostory
5. Sportovní zařízení a vybavenost
6. Doprava a komunikace
A/ Státní komunikace a železnice
B/ Místní komunikace
C/ Autobusové zastávky
D/ Parkoviště
E/ Mosty
F/ Chodníky
G/ Cyklotrasy
7. Zásobování elektrickou energií a veřejné osvětlení
8. Vodovody
9 Kanalizace
10 Plynovod
11 Telekomunikace
12 Likvidace odpadů
13 Realizace akcí
E. Akce k ochraně a obnově kulturní krajiny
1. Chráněné části přírody a přírodní zajímavosti
2. Veřejná zeleň, parkové a travnaté plochy
3. Vodní toky, požární nádrž
IV. ZÁVĚR
V. PŘÍLOHY
1. Přehled realizovaných projektů
2. Přehled krátkodobých cílů a úkolů
3. Přehled dlouhodobých cílů a úkolů
I.
1.
ÚVOD
Důvody aktualizace programu obnovy vesnice
Program obnovy vesnice (dále jen POV) Kostomlaty pod Milešovkou byl schválen
v roce 2006 v souladu s novelou Programu obnovy vesnice, která byla schválena vládou ČR
usnesením č. 730 ze dne 11.11.1998.
Vzhledem k tomu, že většina cílů, které si obec v roce 2008 stanovila byla splněna,
rozhodla se obec tento program aktualizovat. V roce 2015 proběhl průzkum mezi obyvateli
obce a na základě tohoto průzkumu a dalších podkladů (viz. níže), byly navrženy následující
změny tohoto programu.
Stejně jako původní Program obnovy vesnice Kostomlaty pod Milešovkou, je i v této
aktualizaci rozsah zpracovaného území totožný se správním územím obce. Program obnovy
vesnice byl vyhlášen vládou ČR na podporu obnovy a udržení života ve vesnicích, využití
potenciálu zemědělsky využívané krajiny a zachování specifického rázu venkova a vesnické
zástavby. POV je založen na vědomí svébytných hodnot venkova a na perspektivě jeho
zdravého a komplexního vývoje v rámci trvale udržitelného rozvoje společnosti a v
celkovém kontextu politiky České republiky.
Obec má Územní plán sídelního útvaru, který byl schválen v roce 2011 (předchozí ÚP
byl zpracován v roce 2003 a nahradil jej právě ÚP z roku 2014). Před schválením proběhlo
připomínkování na veřejných jednáních a ve spolcích. Do nového ÚP byla zapracována
většina požadavků, které byly v průběhu let 2003 – 2010 obcí od občanů shromážděny.
Vzhledem k tomu, že zpracování Programu obnovy vesnice je jednou z možností, jak
zapojit občany do plánování a organizace dalšího rozvoje obce, je většinou obyvatel
přijímán kladně.
2. Použité
podklady
Územní plán obce Kostomlaty pod Milešovkou
základní mapy v měřítku - 1: 75 000, 1: 10 000. 1 : 5 000
mapa ÚSES
seznam památek zapsaných do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek MK
ČR
údaje z proběhlých sčítání lidu a bytů
poznatky z kronik
údaje z obce, od zastupitelů, reprezentace spolků a občanů
vlastní průzkum
II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
1) Charakteristika obce
První písemná zpráva o Kostomlatech pod Milešovkou pochází z roku 1333.
Obec Kostomlaty pod Milešovkou se nachází v Ústeckém kraji, v jihovýchodní části okresu
Teplice. Z hlediska regionu náleží obec Kostomlaty pod Milešovkou do mikroregionu Kostomlaty –
Bořislav. Část obce a jejího území zasahuje do CHKO České středohoří. Tím je dána také její
územní charakteristika. Poloha obce a s tím související životní prostředí je velice rozdílné. V obci se
setkáváme se zemědělskou krajinou, lesy a loukami, které se rozprostírají na východě a jihu,
zrekultivovanou krajinou Radovesické výsypky na západě.
Krajina a prostředí obce Kostomlaty pod Milešovkou je ve srovnání s většinou ostatních obcí naší
republiky více dotčena působením lidské, k přírodě nepříliš citlivé činnosti. Část území obce
Kostomlaty pod Milešovkou spadalo do území hnědouhelné pánve, resp. do území, kde se nachází
bývalá Radovesická výsypka. Tato výsypka byla největší lokalitou pro odkládání zeminy. Nacházela
se jihozápadně od obcí Kostomlaty pod Milešovkou a Světec. V Radovesicích vznikla největší vnější
výsypka Dolu Bílina. Zakládání zeminy na této výsypce skončilo v roce 2003. V současné době na
tomto území probíhá řada rekultivačních prací.
Hornickou činností tak byla krajina v okolí obce přetvořena a místy zcela zdevastována.
2. Obyvatelstvo
Struktura a počet obyvatel v obci Kostomlaty pod Milešovkou 31.12.2014
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel
k 31.12.2014
Počet obyvatel ve věku
0-14
let
15-59
let
60-64
let
65 a
více let
Střední stav obyvatel
k 1.7.2015
Celkem
901
149
523
69
160
883
Muži
479
87
286
33
73
465
Ženy
422
62
237
36
87
418
Zdroj: KEO-X 2014
Věková struktura obyvatelstva představuje jednu ze základních charakteristik hodnotících
demografický vývoj a naznačujících možné sociální hrozby a problémy v budoucnosti. Často
používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, je tzv. Index stáří, který vypovídá
o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí, v
tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku. V případě obce
Kostomlaty pod Milešovkou dosáhl index stáří hodnoty 107,4.
Pohyb obyvatelstva v obci Kostomlaty pod Milešovkou v roce 2013
Přírůstek obyvatelstva
Saldo migrace
Saldo
migrace
Přírůstek/úbytek
26
0
-8
16
11
5
1
10
15
-5
-9
Živě
narození
Zemřelí
Přirozený
přírůstek
Celkem
8
16
-8
26
Muži
5
9
-4
Ženy
3
7
-4
Přistěhovalí Vystěhovalí
Zdroj: KEO-X 2014
Vývoj počtu obyvatel obce Kostomlaty pod Milešovkou v letech 1869 – 2013
Zdroj: ČSÚ 2011, Historický lexikon obcí ČR, KEO-X 2014
Vývojovou řadu počtu obyvatel lze rozdělit do dvou základních etap s mezníkem v období konce II.
světové války. První etapa ukončená údaji z roku 1930 je charakteristická poměrně vysokými stavy
obyvatelstva. Největšího počtu obyvatel bylo dosaženo v roce 1930 – 1720 obyvatel. Druhá etapa
vymezená obdobím 1945 - 1991 se vyznačuje trvalým poklesem počtu obyvatel. Od r. 1991 však
dochází k neustálému, byť mírnému, zvyšování počtu obyvatel.
3. Pracovní příležitosti, nezaměstnanost
Nezaměstnanost je jedním z nejsledovanějších a nejdiskutovanějších jevů tržního hospodářství. Za
nezaměstnané se považují všechny patnáctileté osoby a starší, které jsou bez práce a aktivně si práci
hledají. V České republice byl podíl nezaměstnaných k 31.12.2013 – 8,2 %. V Ústeckém kraji tento
podíl nezaměstnaných činil 11,5 % , v okrese Teplice 10,2% a v obci Kostomlaty pod Milešovku
byl podíl nezaměstnaných k 31.12.2013 –5,5%. K nezaměstnanosti v celé České republice i v
okrese Teplice došlo zejména vlivem modernizace, restrukturalizace průmyslových podniků a
omezením zemědělské výroby.
4 ) Vybavenost obce
Občanská vybavenost
Obec Kostomlaty pod Milešovkou je zřizovatelem jak ZŠ, tak i MŠ. Obě tyto příspěvkové
organizace působí v obci dlouhodobě a mají poměrně bohatou historii. (Například budova II. stupně
ZŠ byla postavena v roce 1937 a od této doby zde probíhá výuka dětí z Kostomlat a blízkého okolí.)
Obec získala od státu bezúplatně budovu zdravotnického střediska, kde pravidelně ordinuje
praktický lékař.
V roce 2010 bylo v obci otevřeno Multifunkční kulturní centrum, které se tak stalo místem
pořádání výstav, besed, veřejného promítání a dalších kulturních akcí pro všechny obyvatele obce a
jejího okolí.
V obci je kvalitní fotbalové hřiště, obec má vlastní tělocvičnu, kterou užívají jak žáci ZŠ, tak
i široká veřejnost. Pro všechny sportovce pak bylo otevřeno nové hřiště s umělohmotným povrchem
u budovy II. stupně ZŠ.
Obec má vlastní Obecní úřad se sídlem v Kostomlatech pod Milešovkou. Na správním území
jsou dislokovány jak stavby pro zemědělství a drobné provozovny.
Na území obce jsou tedy dislokovány tyto služby :
-
mateřská škola
základní škola
knihovna
hasiči
kostel
poštovní úřad
-
multifunkční kulturní středisko (promítání, kulturní akce)
zdravotnické středisko
kadeřnictví
veřejné stravování, restaurace (3)
obchod – farmářské řeznictví
prodejny potravin (3)
farmářské řeznictví
tělocvična
fotbalové hřiště
V obci působí sbor dobrovolných hasičů, spolek rybářů, vodáků, TJ Kostomlaty pod
Milešovkou, Spolek „Za záchranu hradu Kostomlaty“, klub seniorek, ochotnické divadlo –
Oldivadlo. V obci působí velmi kvalitní místní knihovna. Veřejný internet je pak v obci k dispozici
v místní knihovně, MKC a také v budově ZŠ.
Technická infrastruktura
V obci byla v letech 1998-2003 realizována kompletní plynofikace. V roce 1999 byla zprovozněna
nová ČOV a v následujících letech byla vybudována nová kanalizační síť.
Obec má svůj vlastní zdroj pitné vody a vlastní také obecní vodovod, který je schopen
zásobovat pitnou vodou až 1300 obyvatel.
Společnost ČEZ a.s. začala v roce 2010 s pokládkou rozvodů NN do země. Společně s tím
postupuje také pokládka rozvodů kabelů VO a vlastní modernizace VO.
Obec postupně realizovala opravy místních komunikací a chodníků. V roce 2010 byla
opravena (zateplena) a plynofikována budova I. stupně ZŠ. Postupně se podařilo opravit a zateplit
také budovy MŠ a částečně i budovy II. stupně ZŠ.
Dopravní obslužnost
Územím obce Kostomlaty pod Milešovkou neprochází rychlostní komunikace ani dálnice, nacházejí
se zde pouze silnice II. a III. třídy.
Nejvýznamnějším komunikačním prvkem v prostoru Kostomlaty pod Milešovkou je silnice
druhé třídy II/258. Tato silnice regionálního významu spojuje obce Teplicka (Duchcov, Hostomice,
Kostomlaty, Žalany, Rtyně) s obcemi okresu Ústí nad Labem ( Řehlovice, Trmice, Ústí nad Labem).
Obcí dále prochází silnice III. třídy. Jedná se o silinici III/258 Kostomlaty pod Milešovkou –
Lhenice, silnice III/25819 Kostomlaty – Milešov – Velemín.
Uvedená silniční síť je v obci doplněna řadou účelových resp. místních komunikací a cest.
V obci je zajištěna veřejná autobusová doprava spojující obec Kostomlaty pod Milešovkou
s okresním městem Teplice a dále s městem Bílina.
5) Historie a zajímavosti o obci
Historie obce je nerozlučně spojeny s hradem Kostomlaty, který se nachází
jihovýchodně od obce. Hrad byl postaven nejspíš ve 13. století či začátkem 14. století
nejspíš Borši z Oseka. Boreš jej prodal (1333) v panství Chotiborovi z Herštejna, od něho jej
koupil (1335) moravský markrabě Karel, pozdější císař Karel IV. Posléze se stal hrad lénem
Koruny české. Následně měl hrad několik majitelů. V roce 1379 byl majitelem hradu Habart
starší ze Žerotína, později Plichta a Habart ze Žerotína. V roce 1390 měl přejít do držení
Jindřicha z Dubé. Na začátku 15. století se jako majitelé hradu vystřídali Beneš Silný a jeho
syn Albrecht, Zikmund Děčínský z Vartemberka. Po skončení období tzv. HUSITSKÝCH
VÁLEK přešel hrad do majetku Jakoubka z Vřesovic a později jeho synů a vnuků. V první
polovině 17. století hrad získal Černín z Chudenic (1623). V těchto letech byl hrad nejspíš
opuštěn a pomalu se měnil v ruinu. V polovině 19. století byla v areálu dolního nádvoří
zříceniny hradu zbudována restaurace a byla opravena a zpřístupněna turistům hlavní věž.
Po roce 1948 byla hospůdka rozebrána.
V roce 2010 byl hrad státem předán do majetku obce Kostomlaty. Od této doby zde
probíhají intenzivní záchranné práce. V roce 2014 by měla zpřístupněna také věž, ze které je
překrásný výhled do údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím.
V roce 1670 postavil Jan Huprecht Černín ve vsi nový zámek, kterému dal jméno
Humprechtwiese. Zámek se postupně přešel do rukou rodu Clary-Aldringen a později
Ledebourů. V roce 1888 byl zámek přeměněn na ženský nápravný ústav.
V obci se dále nachází kostel sv. Vavřince, postavený nejspíš ve 13. století. Tento kostel byl do 14.
století kostelem farním. Roku 1629 se stal kostelem filiálním. Při kostele byla roku 1706 vystavěna
fara.
Na přelomu 15 a 16. století byly Kostomlaty povýšeny na město, tento státu však ztratily při
úbytku domů v době třicetileté války.
Obyvatelé obce pracovali do poloviny 18. století převážně v zemědělství. Po objevu hnědého uhlí
ve Světci v roce 1765 a po následném rozvoji hnědouhelných dolů, začala většina obyvatel obce
dojíždět za prací právě do těchto hnědouhelných dolů.
První písemný záznam o škole v obci Kostomlaty pod Milešovkou pochází z roku 1654.
Nejdříve se vyučovalo v tzv. školských místnostech v domech, které patřily obyvatelům obce. V 19.
století byla postavena vlastní budova školy (dnešní budova ve Školní ulici). Tato v období mezi
světovými válkami ve 20. století začala sloužit jako škola NĚMECKÁ, takže místní obyvatelé
rozhodli o vybudování školy ČESKÉ. Její výstavba byla dokončena v roce 1937 (nynější budova ZŠ
ve Světecké ulici).
Po roce 1938 připadla Obec Kostomlaty pod podobně jako další obce a města naší země k
nacistické německé říši v rámci vytvořené sudetské župy. Po válce na základě jejího výsledku,
Benešovými dekrety následovalo vysídlení německého obyvatelstva ze Sudet.
6)Životní prostředí
Obec Kostomlaty pod Milešovkou se nachází na okraji Českého středohoří. Hranice CHKO
České středohoří prochází obcí po komunikaci II. třídy II/258 a III. třídy III/25819.
Na území obce se však kromě atraktivního území CHKO nachází také území bývalé
Radovesické výsypky.
Důsledkem geografické a morfologické polohy obce a převládajícího směru větrů je až 30%
dnů v roce s absolutním bezvětřím. V důsledku toho dochází k častým výskytům inverzních situací
a dnů s mlhou a to obzvláště v nejníže položených částech obce. To vše podmiňuje vznik období, ve
kterých je prakticky znemožněn rozptyl emitovaných částic škodlivin v ovzduší. K takovým situacím
dochází především v zimním období, kdy je množství emisí v ovzduší nejvyšší. Ve vazbě na řešené
území se v přímo v pánevní oblasti vyskytuje nadprůměrná koncentrace významných zdrojů emisí,
od intenzivní automobilové dopravy v dopravním koridoru Most – Teplice, přes emise z Elektrárny
Ledvice, společnosti AGC po emise z produkce koncentrovaných průmyslových podniků na
Teplicku, Mostecku a Ústecku. K těmto emisím značně přispívají emise vzniklé v lokálních
topeništích RD při spalování nekvalitního hnědého uhlí.
III. AKCE PROGRAMU OBNOVY VESNICE
A. Osvětové, kulturní a společenské akce :
A.1. Informatika
a / Obecní úřední desky a plakátovací plochy
Obecní úřad je ve Lhenické ulici. Po rekonstrukci a zateplení budovy z roku 2015 se
v tomto objektu nacházejí dostačující prostory pro zveřejnění úředních a informačních
materiálů. V Kostomlatech pod Milešovkou jsou dále 4 plakátovací plochy se zasklenými
vývěskami (ve Lhenické ulici, u autobusové zastávky, před knihovnou a před fotbalovým
hřištěm).
b / Místní rozhlas
Obec vlastní bezdrátový obecní rozhlas, který byl vybudován v roce 2004.
c / Kostomlatský ZPRAVODAJ
Obec vydává pravidelní čtvrtletník – KOSTOMLATSKÝ ZPRAVODAJ. V tomto médiu,
které je kromě písemné podoby, kterou dostávají všichni občané, přístupné také na
internetových stránkách obce.
A.2. Kroniky
Vlastní kronika obce do roku 1989 se nedochovala. K dispozici je kronika MLK a dále tzv.
„Farní kronika“. Informace o dění v obci jsou soustřeďovány v Kostomlatském
ZPRAVODAJI.
A.3. Knihovna
Kostomlatská knihovna se nachází na Hlavní ulici v objektu pana Petra Bláhy a dlouhodobě
ji vedou manželé Bláhovi. V roce 2004 získala knihovna titul „Knihovna roku ČR“.
V knihovně se nachází také veřejný internet.
A.4. Místní spolky a jejich činnost
Spolková činnost je v obci velmi bohatá. . V obci existuje několik oficiálně registrovaných a
několik neregistrovaných spolků. Patří k nim : „Spolek za záchranu hradu Kostomlaty“, který se stará
o zříceninu hradu Kostomlaty, SDH, které kromě oficiální výjezdové jednotky zajišťuje práci
s mládeží a pořádá různé kulturní akce, divadelní spolek „Oldivadlo“ , který připravuje pohádky pro
děti na různé akce, v roce 2015 poprvé uvedl na hradě Kostomlaty originální muzikál „Jakoubek“,
„Spolek seniorů“ – organizující zájezdy, spolupracující na kulturních akcích v obci, FK Kostomlaty,
Rybářský spolek, vodáci, Myslivecké sdružení Divočák atd.
Z akcí těchto spolků lze uvést například tradiční plesy, pálení čarodějnic, dětské dny, dětské
maškarní plesy, Mikulášskou nadílku atd.
A.5. Lidové zvyky a tradice
I v Kostomlatech pod Milešovkou patří k udržovaným zvykům a místní tradici slavení
Velikonoc, kdy malí chlapci ale i dospělí chodí koledovat s pomlázkou.
Symbolicky se pálí čarodějnice u velkého ohně na hradě Kostomlaty (dříve v areálu
fotbalového hřiště).
Každoročně se v obci scházejí bývalí i současné učitelé ze ZŠ, kteří se do obce sjíždějí
z celé ČR.
Na dušičky se zdobí hroby a živí vzpomínají a uctívají památku zesnulých. Je to také období
rodinných návštěv. Vánoce se slaví a orientují podle zaměření v rodinách. Tradiční je též
štědrovečerní mše v kostele sv. Vavřince.
A.6. Občanské obřady a společenské akce
V obci působí SOCIÁLNÍ KOMISE, jejímiž členy jsou s výjimkou jednoho zastupitele samí
dobrovolníci. Komise sleduje životní jubilea, připravuje blahopřání ke zlatým svatbám, atd.
Podle počtu narozených dětí pořádá vítání nových občánků. Společně s pracovníky MŠ
pořádá rozloučení dětí s mateřskou školkou, zajišťuje vítání nových prvňáčků v ZŠ,
organizuje rozloučení s žáky 9. třídy.
Členové Oldivadla několikrát do roka připravují kulturní představení (především pro děti).
A.7. Propagace obce
Základními informačními zdroji pro občany jsou místní rozhlas a KOSTOMLATSKÝ
ZPRAVODAJ. Obec se finančně podílela na vydání několika publikací. K dispozici jsou
pohlednice obce, pohlednice hradu Kostomlaty, turistické známky.
V obci byla natáčena pohádka „Nejkrásnější hádanka“ režisérem Troškou.
Obec je dále propagována na internetových stránkách. Adresa internetových stránek obce je
obec.kostomlatypm.wz.cz.
B. Akce k rozvoji hospodářství
1. Podpora podnikání
Obec Kostomlaty pod Milešovkou se nachází v prostoru, který byl v minulosti zasažen
nejprve hlubinnou a později také povrchovou těžbou hnědého uhlí. Část jejího katastrálního
území ještě dnes spadá do oblasti rekultivačních prostor Severočeských dolů, a.s.
Zemědělská činnost nikdy nebyla tomuto kraji „vlastní“. Po roce 1989 působilo v obci ZD
Žalany, které však skončilo v konkurzním řízení. V současné době v obci podniká několik
drobných zemědělců, se kterými obec spolupracuje. Pronajímáme jim zemědělské pozemky
v majetku obce, dohadujeme se o způsobu jejich nejvhodnějšího využití. V obci máme
FARMÁŘSKOU PRODEJNU, která je přednostně zásobována produkty místních
zemědělců - chovatelů. K propagaci této prodejny dáváme prostor v našem ZPRAVODAJI.
Obec spolupracuje s Lesy ČR. S pracovníky této organizace (pracoviště Velemín)
konzultuje veškeré koncepční dokumenty a společně se podílejí na rozvoji území obce
(přístupové komunikace, směna pozemků atd.).
V obci působí několik řemeslníků (truhláři, tesaři, pokrývači, elektrikářů,
autoopravářů atd.) a dalších živnostníků (v obci máme dvě prodejny potravin, tři
restaurace, čistírnu peří, prodejnu sudových vín, atd.). Obec se snaží těmto osobám vytvářet
podmínky pro činnost (výstavba parkovacích míst, reklama na jejich činnost apod.).
K rozvoji turistiky se obec snaží využít především své památky, tzn. hrad Kostomlaty
(od roku 2010, kdy hrad převzala od státu) investovala do oprav více jak 8 mil. Kč (většina
z dotací a darů), zámek a kostel.
C. Akce k zachování, obnově a udržování venkovské
zástavby
C.1. Památky v obci
- zřícenina hradu Kostomlaty
- kostel sv. Vavřince s náhrobníkem
- areál zámku č.p. 168
- kaple Panny Marie Pomocné – 1748 (na místě zázračné studánky)¨
- socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1742 (barokní)
- areál fary č.p. 116 – barokní jednopatrová budova z roku 1740
C.2. Architektonické památky
V obci je několik architektonických památek. Kromě již zmiňovaných, ke kterým patří kostel sv.
Vavřince (13. st.), hrad (nejspíš 14. století), zámek (17. st.), kaplička (18. st.). Z těchto památek je ve
vlastnictví obce pouze hrad (od roku 2010). Obec investovala nemalé finanční prostředky do jeho
záchrany . Byly realizovány práce - statické zajištění jižní a východní stěny hradního jádra, oprava a
otevření hlavní věže, oprava hradní brány, statické zajištění otvorů atd. V roce 2015 vybudovala ve
spolupráci se Spolkem na záchranu hradu Kostomlaty na místě původního zájezdního hostince nové
zázemí hradu (místo pro prodej lístků, známek, občerstvení , uložení věcí apod.).
Udržet původní ráz obce již není v současné době možné. Z původních staveb se do roku 1990
zachovala pouze malá část. Obec se tak snaží rozvíjet ty lokality, které jsou k tomuto účelu vhodné
(viz. nový ÚP).
C.3. Obraz vesnice
Obec Kostomlaty lze charakterizovat jako poměrně stabilizovanou obec s funkcí převážně
obytnou. Z hlediska rozvoje má obec dobrý rozvojový potenciál – a to jak s ohledem na
morfologii terénu a geologické poměry tak i na stávající strukturu zastavění. Výhledově má
předpoklady stát se stabilizovanou obcí s orientací na bydlení, malé a střední podnikání,
zemědělskou výrobou spojenou s agroturistikou a doplňkovou ekologicky čistou výrobu.
Ke kladným předpokladům rozvoje náleží :
- poměrně stabilizovaná a nedotčená struktura zástavby
- přírodní rámec, krajinný ráz
- kulturní dědictví obce
- dopravní přístupnost
- umístění orgánů samosprávy
- umístění základní školy
- možnost dovybudování TI
- možnost vybudování kvalitního image obce s důrazem na posílení a
dobudování jádra obce
- sportovně rekreační zázemí
- zdravotnické zařízení
K záporným předpokladům rozvoje náleží :
- špatný dopravní dostupnost
Hlince lze charakterizovat jako nestabilizovanou obec místního významu s funkcí dnes již
převážně rekreační. V obci se nenachází žádná občanská vybavenost. Z hlediska rozvoje,
demografického vývoje obce, dopravní obslužnosti a potencionálu nemá obec přílišný
rozvojový potenciál , výhledově může být stabilizovanou obcí s orientací na rekreaci,
zemědělskou výrobou a bydlení.
C.4. Rozvojové plochy, stavební parcely
Obec má od roku 2014 zpracovaný a schválený ÚP (před tím ÚP z roku 2003). V tomto
základním dokumentu jsou stanoveny veškeré rozvojové plochy (jedná se jak o plochy
určené k podnikání, tak i rozvojové plochy určené k bydlení, sportovní činnosti atd.).
Nová výstavba probíhá především v lokalitě Pod Průhonem. Stavby jsou zde povolovány
v souladu s ÚP a také v souladu s požadavky CHKO České středohoří. Celkem se zde nově staví
celkem 25 RD.
Nová výstavba v obci se řídí pravidly, která byla stanovena v ÚP. V obci působí komise bytová a
stavební.
D. Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění
občanské vybavenosti a technické infrastruktury obce
D.1. Obecní úřad
Obecní úřad sídlí v budově bývalé traktorové stanice, která byla postavena v sedmdesátých
letech minulého století. V budově OÚ se dále nachází společenský sál, dílny obce,
tělocvična, kterou využívají žáci ZŠ a samozřejmě také občané Kostomlat a okolních obcí.
Objekt je v dobrém technickém stavu a vyhovuje svým účelům.
D.2. Zdravotnictví
Obec získala do státu bezúplatně budovu bývalého zdravotnického střediska. V současné
době zde ordinuje obvodní lékařka MUDr. Hahnová. Je zde zřízena také ordinace
rehabilitační sestry.
Na budově byla opravena střecha, avšak budova potřebuje ještě zateplit a plynofikovat.
D.3. Školství
A/ Základní škola
Obec Kostomlaty pod Milešovkou je zřizovatelem ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou. Ke
konci roku 2015 navštěvovalo školu celkem 107 žáků v 7. třídách (na I. stupni ZŠ jsou
spojeny 3,4 a 5. ročník). Obě stávající budovy ZŠ byly nově zrekonstruovány, zatepleny a
došlo ke změně způsobu vytápění.
B/ Mateřská škola
Budova MŠ byla v minulosti zateplena a plynofikována. Má kapacitu 27 žáků (v
současnosti 100% naplněna). V budoucnu bude muset obec opravit střešní krytinu na
budově.
C/ VÚDDŠ Kostomlaty pod Milešovkou
Zřizovatelem Výchovného ústavu a dětského domova je MŠMT. V současné době je
ubytováno cca. 40 děvčat, která v obci navštěvují ZŠ a v objektu VÚDDŠ také střední školu.
D.4. Kulturní a společenské prostory
V roce 2010 nechala obec zrekonstruovat objekt bývalého kina a s pomocí příspěvku z EU
zde vybudovala nové multifunkční kulturní centrum (promítací sál, výstavní plochy, místo
k setkávání občanů, divadelní zázemí, veřejný internet, apod.). Objekt MKC se nachází
v centru obce.
Obec dále disponuje velkým společenským sálem v budově OÚ. Sále se využívá k různým
kulturním akcím (např. dětské maškarní plesy, hudební vystoupení apod.) a dále k oficiálním
jednáním obce a spolků.
Kromě těchto zařízení má obec k dispozici od roku 2015 velké náměstí s multifunkční
plochou pro různá vystoupení a pro setkávání občanů.
Ke kulturním účelům je dále možné využít prostory fotbalového hřiště, objekt hasičárny či
zázemí a nádvoří hradu.
D.5. Sportovní zařízení a vybavenost
V obci se nachází velké fotbalové hřiště, které využívá FK Kostomlaty. Kromě tohoto
zařízení je v obci k dispozici multifunkční umělohmotné hřiště u budovy ZŠ. V budově OÚ
se dále nachází velká tělocvična, která je k dispozici všem občanům.
Menší děti dále využívají objekt dětského hřiště v centru obce.
D.6. Doprava a komunikace
A/ Státní komunikace a železnice
Obec leží v dosahu komunikace II/258 - Duchcov– Hostomice – Kostomlaty - Milešov.
Železnice v obci není.
B/ Místní komunikace a jejich údržba
Obec je vlastníkem11 km místních komunikací. Ty jsou v členitém terénu, kde v zimě leží
sníh a pracují námrazy. Nároky na údržbu jsou vysoké, včetně zabezpečení sjízdnosti /nebo
schůdnosti/ a bezečnosti v zimním období. Provádí se postupná obnova a je to nekonečný a
finančně náročný proces. ( V posledních letech byly zrekonstruovány například místní
komunikace v ul. Hřbitovní, Školní, části Světecké ulice, části ulice Štěpánovské).
C/ Autobusové zastávky
Autobusová doprava má v obci 3 zastávky v místech, která pokrývají docházkové
vzdálenosti.
D/ Parkoviště
Na území obce není ani jedno oficiální parkoviště. Nově však byla vybudována parkovací
místa v centru obce (ulice Hlavní – 10 nových parkovacích míst) a na novém náměstí (44
parkovacích míst).
E/ Mosty
Žádný most se v obci nenachází. Obec se stará pouze o „propustky“ na místních
komunikacích.
F/ Chodníky
V obci jsou chodníky na většině místních komunikací (tam, kde to technické podmínky
původní zástavby povolovaly). Většina chodníků byla postupně zrekonstruována, avšak
stejně jako v případě místních komunikací se jedná o nekonečný procest.
G/ Cyklotrasy
V obci je registrována cyklotrasa, vedená po silnici druhé a třetí třídy. Klubem českých
turistů je tato cyklotrasa evidována pod číslem 231. V jednání s městem Bílina je vznik
nové cyklotrasy Bílina Kostomlaty pod Milešovkou.
D.7. Zásobování elektrickou energií a veřejné osvětlení
Zásobování obce elektrickou energií zabezpečuje v dostatečné míře společnost ČEZ
Distribuce. Na katastru obce je 5 trafostanic. Veřejné osvětlení je dostačující, do budoucna
však bude nutná další investice.
D.8. Vodovody
Obec zajišťuje zásobování pitnou vodou prostřednictvím vodovodní sítě, která je v majetku
obce.
Zdrojem vody jsou tři jímací soustavy s jímacími zářezy a se sběrnými jímkami. První
jímací soustava je rozložena mezi Stříbrným vrchem (605 m) a vrchem Zvon (653 m) na
východní i západní straně silnice Kostomlaty – Milešov. Jímání má dvě samostatné větve,
které se spojují do společného svodného řadu. Západnější větev podchycuje zdroje na tzv.
Hornově louce, východnější větev je na úbočí Zvonu. V roce 1993 bylo podchyceno tzv.
prameniště Březina.
Druhá jímací soustava, t.zv. prameniště Sukoslav, se dvěma jímkami se zářezy se nachází na
svodném řadu na západním svahu Stříbrného vrchu.
Třetí, nejnovější jímací soustava „Luční pramen“, se nachází na západní straně hory s
hradem Sukoslav. Soustava byla dokončena v r. 1997.
Kvalita vody ve zdrojích je vyhovující a stejná ve všech třech jímacích soustavách. Zdroje
se pouze hygienicky zabezpečují. Vydatnosti zdrojů jsou závislé na atmosférických srážkách
a jejich rozložení během roku. Maxima vydatností jsou v dubnu a květnu, minima v
podzimních a zimních měsících. Poslední rozšíření jímacích soustav a částečná rekonstrukce
poskytují nyní dostatečný zdroj vody, ovšem stále závislý na klimatických vlhkostních
periodách.
Svodné řady z první a druhé soustavy jímacích zařízení jsou svedeny do vodojemu 2 x 100
m3, s kótami 462,8 m n.m. dno a 466,8 m n.m. max. hladina. Svodný řad ze třetí soustavy je
ukončen ve vodojemu obsahu 30 m3 v pokračování cesty z Husovy ulice na stejné výškové
úrovní hlavního vodojemu. Celková akumulace vodojemů v Kostomlatech je 245 m3 ,
poskytují dostatečnou akumulaci vody a s těmito zdroji lze při kvalitní údržbě vystačit se
zdroji i ve výhledu.
D.9. Kanalizace
V roce 1999 byla dokončena stavba ČOV a převážná část jednotné stokové sítě s
oddělovačem dešťových vod před ČOV. Do r. 2004 byla dokončena druhá etapa jednotné
kanalizace v ul. Hřbitovní, Krátké, Sukoslavské, v části Hlavní a Školní.
ČOV odpadních vod je dimenzována pro výhledový stav 1000 ekvivalentních obyvatel
s následujícími technickými parametry:
Množství splaškových vod 68.000 m3 /rok
Denní přítok Q24 187,0 m3 /den tj. 2,2 l/s
Max. denní přítok Qmax 6,75 l/s
BSK5 20,07 t/rok.
Kolaudační rozhodnutí spolu s povolením k vypouštění odpadních vod a se schválením
provozního řádu bylo vydáno Okresním úřadem 28.12.2000 s č.j. ŽP 5309/231/3-43/00/Ře.
Kanalizační řád stokové sítě byl schválen rozhodnutím Magistrátu města Teplice 28. 6.2008.
Do budoucnosti bude nutné zrekonstruovat výtlačnou stoku z osady CIHELNA.
D.10. Plynovod
Budování plynovodu dokončila obec v roce 2003. Následně předala celou rozvodnou síť
společnosti Severočeská plynárenská a.s. Na plyn jsou napojeny všechny větší obecní
budovy (OÚ, budovy ZŠ, MŠ, Multifunkčního kulturního centra atd.).
D.11. Telekomunikace
Nejsou překážky v připojení pevných linek. Také signál pro mobilní telefony je velmi dobrý,
neboť obec pronajímá prostory k přenosu signálů společnosti O2 a T-mobile.
D.12. Likvidace domovních odpadů
Odpadové hospodářství: obec má smlouvu na likvidaci odpadů s firmou Marius Pedersen. V
rámci této smlouvy probíhá jednou týdně svoz komunálního odpadu, všichni občané, resp.
všechny obývané domy jsou vybaveny sběrnými nádobami různém objemu.
Firma Marius Pedersen zajišťuje pro obec také svozu tříděného odpadu. V obci jsou
rozmístěny kontejnery na sklo, PET láhve a papír.
Ke sběru bioodpadu a kovů slouží obcí provozované sběrné místo.
Nebezpečný odpad se sváží jednou ročně. Obec odpadové hospodářství dotuje. Díky němu
se však snížil výskyt černých skládek v obci. Z tohoto pohledu je problematické především
okolní komunikace Kostomlaty – Pohradice.
D.13. Realizace akcí v nejbližším období
V příloze programu obnovy je výčet projektů které vyplývají ze záměrů obce a výše
uvedených akcí POV. Reálnost investic velmi závisí na rozpočtových příjmech obce a
možnostech čerpání finančních prostředků z vnějších zdrojů - dotací a podpor z jiných
programů, které jsou otevřeny pro veřejné rozpočty.
E . Akce k ochraně a obnově kulturní krajiny
Hodnota krajiny , ve které je obec umístěná je velmi vysoká. Je to potenciál důležitý pro
budoucnost. Území je atraktivní pro cestovní ruch a je předpokladem pro možné rekreační
aktivity, zejména v přírodním prostředí a ve volné krajině. Jednotlivé prvky týkající se této
problematiky byly zapracovány do ÚP obce.
E.1. Chráněné části přírody a přírodní zajímavosti
V katastru obce se nachází :
Chráněné části přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
V řešeném území se na ploše převyšující polovinu rozlohy území nalézají VKP vyplývající z
§ 3 odst.b zákona
č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o veškeré lesy, vodní toky a jejich nivy.
Vně CHKO České středohoří jsou nejcennějšími VKP jmenovitě:
- Vinská hora (chráněna jako biocentrum ÚSES)
- Roudný (chráněn jako biocentrum ÚSES)
- Ptáčník (chráněn jako biocentrum ÚSES)
- Mrtvý vrch (není součástí ÚSES, chráněn jen jako VKP dle§3 odst.b zák.114/92 Sb.)
- Horka (resp. Hůrka) (chráněna jako biocentrum ÚSES, do řeš.území zasahuje jen částečně)
- Luční potok (není v řešeném území součástí ÚSES, chráněn jen jako VKP dle §3 odst.b
zák.114/92 Sb.)
- Na pískách (chráněno jako biocentrum ÚSES, do řeš.území zasahuje jen částečně)
- lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (pozemek p.p.č. 244)
Území Chráněné krajinné oblasti České středohoří
Hranice CHKO prochází po komunikaci zhruba středem obce Kostomlaty. CHKO je
členěno podle přírodovědecké hodnoty na zóny ochrany. Aktualizovaná zonace byla pro
účely územního plánu nově převzata až do úrovně parcel. Při hranici CHKO zhruba v
prostoru Skalička - Kostomlaty - Hlince je vymezena třetí zóna ochrany. Nejnižší, čtvrtá
zóna se v území nachází u osady Hlince ve směru na Roudný. Druhá zóna ochrany vstupuje
nad Hlince
výběžkem od Telického vrchu. Jihovýchodní část plochy CHKO je zařazena do nejvyšší
první zóny ochrany. Zóny ochrany I. pokrývá Kostomlatský vrch a pokračuje směrem na
Stříbrný vrch, Pařez, Kleč a Březinu
Přírodní rezervace
V řešeném území je evidována Přírodní rezervace Pod Bukovým vrchem, na hranici s okr.
Litoměřice je ochranou přírody evidována Přírodní rezervace Březina. Předmětem ochrany
je biotop vřesoviště.
E.2. Veřejná zeleň, parkové a travnaté plochy
Obec má zájem na úpravě veřejných prostranství, přičemž preferuje úpravu pomocí zeleně,
parkových a travnatých ploch. Nevěnuje se však pouze zeleně v intravilánu obce.
Od roku 2008 došlo k úpravě zeleně v na návsi (přestavba a úprava bývalé betonové požární
nádrže), vybudování více jak 5000m2 zeleně v objektu bývalého statku (nové náměstí). Za
pomoci zeleně byly odděleny RD na Hlavní ulice od rušného provozu. Ve spolupráci
s firmou ČEZ a.s. byly obnovena ovocná alej na bývalé komunikaci Kostomlaty –Pohradice.
Obec se snaží postupně nahrazovat cizokrajné stromy a keře na veřejných prostranstvích
stromy, které jsou místního původu. V tomto směru obec úzce spolupracuje s Lesy ČR.
Dalšími upraveným plochami jsou zelené plochy u hřiště, základní školy před
budovou OÚ.
E.3. Vodní toky, požární nádrž
Obcí protéká několik potoků.
1. Štrbický potok a záchytné odvodňovací příkopy před patou Radovesické výsypky.
2. Luční potok, který vyžaduje pravidelnou údržbu a kontrolu v místech zatrubnění.
3. Bezejmenný potok od rybníků pod vrchem Roudný
4. Bezejmenný potok od rybníků u myslivny pod hradem Kostomlaty
5. Bezejmenný potok od požární nádrže v Hlincích
6. Bezejmenný potok tekoucí od Vojenského rybníka do Milešovského potoka
7. Bezejmenný potůček tekoucí z obecního rybníčku (Obecák)
8. Bezejmenný potok tekoucí z rybníku Toran
Vodní plochy v obci :
1. Čtyři vodní plochy u myslivny na okraji lesa pod hradem Kostomlaty
2. Vodní nádrže v prostoru pod vrchem Roudný
3. Požární nádrž na návsi v Hlincích
4. Vodní nádrž Vojenský rybník
5. Vodní nádrže „Obecák“
6. Nádrž Kostomlaty
Všechny uvedené vodní plochy vyžadují pravidelnou údržbu.
Požární voda :
Stávajícími zdroji požární vody jsou:
Rybník pod Roudným
Požární nádrž na návsi v Hlincích
IV. ZÁVĚR
V tomto dokumentu jsou promítnuty souvislosti s historií obce, soudobé problémy a
možnosti. Samospráva obce se snaží s pomocí tohoto dokumentu vytvořit podklad pro
zlepšení života obce a zlepšení kvality společenského života i technických podmínek,
kvality uspořádání zástavby, komunikací, zeleně i návaznosti do okolní přírody z funkčních
i estetických hledisek. Veškerá snaha by měla směřovat ke zlepšení života obce.
Podle vývoje potřeb a situace v obci se předpokládá, že program obnovy vesnice se bude
aktualizovat, nepovažuje se za uzavřený dokument.
Příloha č. 1 Přehled největších realizovaných projektů :
Název akce
Doba realizace
Plynofikace obce*
Náklady (v tis.
Kč včetně DPH)
Způsob
financování
Podpora/
vl.zdroje
1998-2002
14 000
Obec
0/14 000
II. etapa kanalizace obce
2004
7 090
EU - Phare
5211/1879
Oprava místních komunikací (ul. Hlavní a
Hřbitovní)
2005
4 455
EU- Phare
2643/1811
Rekonstrukce požární zbrojnice
2006
422
KÚ/Obec
274/148
Výměna oken v ZŠ
2007
633
KÚ/Obec
440/193
Technické úpravy ČOV
2007
1346
KÚ/Obec
825/521
Výměna oken budovy OÚ
2008
361
KÚ/Obec
150/211
Opravy MŠ
2009
396
KÚ/Obec
200/196
2010
540
KÚ/Obec
150/390
Zasíťování parcel ve Štěpánovské ulici
2010
14 148
MF ČR
14148/0
Multifunkční kulturní centrum
2010
7804
EU-ROP SZ
5656/2148
Pořízení ÚP
2011
619
ÚK/Obec
200/419
Hrad Kostomlaty – východní stěna
2011
432
MK/Obec
250/182
Zateplení ZŠ Kostomlaty (I. stupeň)
2011
2957
SFŽP ČR
1809/1148
Revitalizace historického centra –
projektová dokumentace
2012
1173
EU ROP SZ
997/176
Hrad Kostomlaty – statické zajištění
otvorů jádra hradu
2012
425
MK/Obec
200/225
Rekonstrukce VO ul. Hřbitovní
2012
424
KÚ/Obec
200/224
Hrad Kostomlaty – oprava hradeb a věže
(I. etapa)
2013
1093
KÚ, ČEZ, Obec
800/293
Hrad Kostomlaty – přípojka NN
západní stěna
+
Název akce
Doba realizace
Náklady (v tis.
Kč včetně DPH)
Způsob
financování
Podpora/
vl.zdroje
Hrad Kostomlaty – vstupní brána
2013
238
MK/Obec
167/71
Oprava střechy garáže hasičské zbrojnice
2013
126
Obec
126
Oprava střechy MŠ
2013
115
Doly/Obec
50/65
„Realizace energetických úspor budovy
OÚ s tělocvičnou“
2014
53100
OPŽP
70/30
„Zpřístupnění věže hradu Kostomlaty pod
Milešovkou – II. etapa“
2014
1300
Program na
záchranu KP ÚK,
40/60
„Zajištění a konzervace jižní stěny hradu
Kostomlaty – I. etapa“
2014
1100
MK ČR Havarijní
program, KÚ ÚK
50/50
14100
ROP
NUTS2Severozápad
„Revitalizace historického centra obce
Kostomlaty pod Milešovkou – I. etapa“
* získáno 6 mil. Kč od Severočeské plynárenské, a.s.
2015
60/40
Příloha č. 2 - Krátkodobé cíle a úkoly v rozvoji vesnice :
a) zkvalitnění života v obci :
- zdravotnictví - udržení dostupnosti lékařské péče :
- vytvoření podmínek pro zajištění chodu ordinace praktického lékaře
- postupné opravy budovy zdravotnického střediska (zateplení budovy, dokončení výměny oken,
atd.)
- zlepšení zásobování občanů pitnou vodou:
- výměna vodovodních přípojek v Husově ulici
- postupná výměna starých vodovodních přípojek (ulice Hlavní, Světecká, Lhenická)
- zajištění dostatečné dopravní obslužnosti
- na základě pravidelného hodnocení potřeb občanů v oblasti dopravní obslužnosti získávat
podklady pro jednání s KÚ, kterému budou doporučovány dopravní spoje k zajištění tzv. základní
dopravní obslužnosti
- oprava prostoru autobusového nádraží (povrch, lavičky...)
- dokončení oprav místních komunikací a chodníků (ulice Pod Hřištěm, Požárnická a ulička u
OÚ)
b) oblast bydlení:
- podpora individuální výstavby na dalších parcelách určených ÚP k zastavění
- postupné opravy a rekonstrukce bytového fondu, který by měl dle rozhodnutí OZ zůstat v majetku
obce
- zateplení budovy čp. 5
- výměna střešní krytiny na čp. 12
c) životní prostředí
- úpravy čistírny odpadních vod
- oprava přečerpávací stanice ČOV v CIHELNĚ
- úprava návsi v osadě HLINCE (požární nádrž, úprava povrchu návsi, vytvoření místa
k odpočinku…)
d) školství
- Zajištění podmínek pro fungování I. i II. stupně ZŠ
- zajištění moderních výukových prostředků pro zlepšení „atraktivnosti školy“ pro rodiče žáků ze
sousedních obcí
- vytvoření podmínek pro možnost dojíždění žáků z okolních obcí
- postupná modernizace budov ZŠ i MŠ a jejich vybavení moderním inventářem - vytvoření podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ve škole
- pokračování v nákupu nového vybavení tříd (skříňky, lavice...)
- zlepšení spolupráce vedení ZŠ a ŠKOLSKÉ RADY s vedením obce
- začlenění zástupců školy do příslušných komisí ZO
- začlenění zástupců obce do ŠKOLSKÉ RADY a zajištění jejich aktivní spolupráce při plnění
příslušných úkolů
e) kultura a sport
- v objektu bývalého statku vybudovat objekt nové knihovny a přestavět stávající objekt bývalého
teletníku na jednoduché muzeum vesnice
- zajistit opravy tělocvičny a vybavit ji vhodnými sportovními pomůckami, které by sloužily
žákům ZŠ, členům zájmových a sportovních organizací či sdružení
- ve spolupráci s FK Kostomlaty vybudovat nové tribuny na fotbalovém hřišti
- vybudovat skateboardovou dráhu na asfaltové ploše pod fotbalovým hřištěm
- pokračovat v záchraně kulturního a historického dědictví v obcí (především v opravách hradu
Kostomlaty)
- v zájmu zlepšení kulturního vyžití a zvýšení možností pro setkávání občanů pořádat pravidelné
zábavy a setkání občanů (důchodců, žen, dětí) v budově MKC či OÚ, včetně podpory místních
organizací a spolků, které se kulturní činnosti věnují (místní ochotníci, klub seniorek, knihovna,
ZŠ, hasiči, fotbalisté atd.)
- zajistit opětovné vedení KRONIKY obce
Příloha č. 3 Dlouhodobé cíle a úkoly v rámci programu obnovy vesnice :
a) zkvalitnění života v obci :
- zdravotnictví :
- v objektu budoucího multifunkčního domu pro seniory vybudovat nové ordinace praktického
lékaře, v případě možnosti též ordinace ženského a dětského lékaře
- zlepšení zásobování občanů pitnou vodou :
- vybudování menšího vodojemu ve Štěpánovské ulici (přečerpávací stanice)
- svedení dalších pramenů do stávajících vodojemů
- výměna vodovodního potrubí do osady CIHELNA
b) oblast bydlení:
- vytváření podmínek pro individuální výstavbu RD na soukromých pozemcích
- vybudování nových startovacích bytů a bytů pro seniory v objektu bývalého STATKU
- vytvoření podmínek ( dokončení PD, vyžádání příslušného územního rozhodnutí a stavebního
povolení a zasíťování parcely) pro II. etapu výstavby na parcele 746/1 v k.ú.o. Kostomlaty p. Mil.
(Štěpánovská ulice)
c) životní prostředí
- vyčištění koryt potoků, které procházejí obcí
- zabezpečení hráze rybníka u VÚDDŠ
d) školství
- vytvoření podmínek pro rozšíření výuky v ZŠ (při stavbě nové knihovny zajistit vybudování
prostor, které by mohla využívat školní družina)
- v budoucím multifunkčním domě pro „seniory“ zajistit výstavbu nové školní jídelny, která by
mohla zajišťovat výrobu a výdej obědů jak pro ZŠ a MŠ, tak i pro obyvatele domu pro seniory a
případné další zájemce.
e) kultura a sport
- Pokračovat v záchraně hradu Kostomlaty (za spolupráce Spolku „Za záchranu hradu
Kostomlaty“), tzn. zajištění příslušné dokumentace, finančních prostředků (z dotačních titulů KÚ,
MK ČR či EU) a provedení vlastních prací na zbývajících stěnách hradního paláce, malé věže,
zabezpečení přístupové cesty atd.
- nadále využívat k pořádání kulturních akcí MKC
- nadále podporovat činnost sportovních a zájmových organizací v obci (fotbalového oddílu,
vodáků, SDH, Oldivadla, klubu seniorů atd.)
- ve spolupráci s MK zajistit vydání publikace o obci
f) podpora podnikatelského sektoru
- podporovat možnosti podnikání v obci
- v rámci rekonstrukce objektu bývalého statku vytvořit prostory pro možnosti podnikání (v domě
pro „Seniory“ vybudovat prostory pro služby – např. cukrárnu či kavárnu, kadeřnictví apod.)
- zatraktivněním obce, opravami kulturních památek, jejich propagací a tím i přilákáním turistů do
obce
- zvýšením počtu obyvatel a tím i počtu potencionálních zákazníků pro drobné živnostníky
- vytvořením podmínek pro podnikání v prostoru předpokládané výstavby kempu u Radovesické
výsypky
g) ostatní
- zpracování doplnění ÚZEMNÍHO PLÁNU a vytvoření nových rozvojových ploch (pro výstavbu
RD a obč. vybavenost)

Podobné dokumenty

Tam, kde mrtví otvírají oči živým

Tam, kde mrtví otvírají oči živým Svatá Barborka, rozsvícení vánočních stromů, vánoční trhy s vůní medoviny a vanilky, slavnostně vyzdobené město… to vše patří už tradičně k mosteckým Vánocům. I letos budou bohaté. Místní i návštěv...

Více

OOP - ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

OOP - ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU předpoklady stát se stabilizovanou obcí s orientací na bydlení , malé a střední podnikání, zemědělskou výrobou spojenou s agroturistikou a doplňkovou ekologicky čistou výrobu. Obec leží v dosahu ko...

Více

Farní zpravodaj Teplice - Salesiánské středisko Štěpána Trochty

Farní zpravodaj Teplice - Salesiánské středisko Štěpána Trochty Každý den mu přichází mnoho pozdravů a přání brzkého uzdravení jak od zdejších přátel, tak od mnoha známých z celé ČR i ze zahraničí. Za všechna tato přání a přímluvy všem aspoň touto cestou děkuje...

Více