Park a zahrada roku 2007 Kapesní atlas trav Ekosystém biobazénů

Komentáře

Transkript

Park a zahrada roku 2007 Kapesní atlas trav Ekosystém biobazénů
Svaz zakládání a údržby zeleně
Inspirace
3/2007
Park a zahrada roku 2007
Kapesní atlas trav
Ekosystém biobazénů
Zelené střechy
vyhlašuje výsledky
celostátní soutěže o nejlépe realizované sadovnické dílo
Park roku a Zahrada roku 2007
Park roku 1. místo
a cena Václava Weinfurtera za nejlepší projekt
OBNOVA PARKU NA SLOVANSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ
– KRÁLOVĚ POLI
Zhotovitel: Ing. Jiří Vrbas – firma „KVĚT“,
COOPTEL, stavební a.s.
Autor projektu: Ing. Zdenek Sendler,
Ing. Václav Babka, Ing. arch. Radko Květ
Investor: Statutární město Brno,
městská část Královo Pole
Park roku 2. místo
CENTRÁLNÍ PARK PRO SÍDLIŠTĚ JIŽNÍ SVAHY VE ZLÍNĚ
II. ETAPA – PARKOVÁ KRAJINA
Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Autor projektu: Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD.,
Ing. Zdena Rudolfová,
Ing. Dana Fialová, Ing. Martin Kovář
Investor: Statutární město Zlín
Park roku 3. místo
a cena děkana ZF MZLU
PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÝ AREÁL
SIMINSKÝ MLÝN – MARTINICE
Zhotovitel: Ing. Jiří Hájek – ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD
Autor projektu: Ing. Jiří Hájek, Martina Valná,
Bořek Bierhanzl
Investor: Bořek Bierhanzl
Park roku ČESTNÉ UZNÁNÍ
za mimořádný investorský počin
v oblasti veřejné zeleně
OBYTNÝ SOUBOR SLUNEČNÝ VRŠEK
- I. ETAPA SADOVÉ ÚPRAVY (PRAHA – HOSTIVAŘ)
Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.
Autor projektu:TERRA FLORIDUS
Investor: Košík Development s.r.o. – Společný podnik
Orco Property Group a GE Real Estate
Zahrada roku 3. místo
ZAHRADA U RODINNÉHO DOMU
V MORAVANECH U BRNA
Zhotovitel:
ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.
Autor projektu:
Ing. Zdenek Sendler
Soutěž podporují
Obsah
Park na Slovanském náměstí v Brně
■
EDITORIAL
■
Vážení čtenáři,
dnes bych se chtěl s Vámi
podělit o potěšení, které
mně přinesly myšlenky
Matthiase Horxe, zakladatele Institutu pro budoucnost
se sídlem v Kelnheimu a ve
Vídni. Bývalý novinář a publicista je dnes
uznávaným znalcem vlivu sociálních, technologických, ekonomických a politických
trendů, které ovlivňují budoucnost společnosti nejenom v německy mluvících zemích.
Publikuje, přednáší, vede semináře a mne
upoutal svými úvahami o perspektivách našeho povolání. Matthias Horx je přesvědčen,
že zahrada je pro dnešního člověka místem
svobody, kde může uskutečňovat své touhy
a prohlubovat sebepoznání. Horx tvrdí, že
tyto pocity se časem budou jenom prohlubovat, jak společnost stárne a tempo života
se zrychluje. Podle něho každá doba měla
své kulty. V době průmyslového zázraku to
bylo okouzlení technikou a kutilství, v osmdesátých létech vaření, v devadesátých bylo
ve středu zájmu sportování a dnes - na začátku dvacátého století, v době nejistot a pochybování o všech hodnotách minulosti se stává kultem zahrada a vše, co se jí týká.
Zahrada je také zušlechťována, stává se centrem péče a projevem luxusu. Matthias Horx
vysvětluje prameny tohoto kultu. Ve společnosti vzrůstá jednak ekologické uvědomění,
které se stalo v sedmdesátých létech masovým hnutím, v postmoderní době se začínají
lidé ohlížet a hledat své kořeny, protože pocit
naprostého vykořenění je ubíjející. Zahrada
navíc uspokojuje i estetické požadavky člověka. Vždyť romantika ornamentu se nejlépe rozvíjí právě v zahradnickém umění. Na
zahradě může člověk něco změnit, prosadit
své „ já“. Zahrada je prostorem, kde se člověk
nemusí kontrolovat, pokouší se překonat
stres z denních povinností, svou osamělost,
zahrada člověka vytrhuje z tupé nečinnosti.
„Zahradní sídla“ ze začátku dvacátých let
průmyslové revoluce dostala novou podobu. Domy se otvírají do zahrady. Fasády
rodinných domů se stávají jakýmsi klimatizovaným meziprostorem nebo skleněnou
přístavbou domu. Obývací pokoj je zahradou, zahrada se čím dál častěji stává obývacím pokojem. Matthias Horx tvrdí, že to, co
znamenali pro společnost špičkoví světoví
mistři kuchaři v devadesátých létech, to
znamenají dnes zahradní architekti a tvůrci
zahrad. Zahradní centra s tématy „příroda
a rostliny“ se rozrůstají po celé Evropě. Nejznámější projekt Edencentrum v Cornwallu prý navštíví dva miliony lidí ročně. Nebo
rakouský projekt „Arche Noah“, který vznikal
před několika léty jako středisko vymírajících
druhů zeleniny, působí i dnes na milovníky
zahrad jako magnet.
Ve velkých městech je největším dnešním
4-5
Parková krajina
na Jižních Svazích ve Zlíně
6-7
Přírodně krajinářský areál
Siminský mlýn
8
Slunečný vršek
8
Park roku 2007
9
Zahrada roku 2007
10
Bytový dům v Praze Hlubočepech
11
Významní představitelé krajinářské
architektury 20. století – 3. část
14-15
Kapesní atlas trav
16-17
Ekosystém biobazénů
–fyzikální a chemické faktory
26-27
Zelené střechy
trendem „ráj na sebemenším balkoně nebo
na terase“. Nový cíl pro práci městských
urbanistů a zahradníků. Nemůžeme také
ani přehlédnout rozkvět zahradnických
a květinářských výstav a přehlídek hlavně
v západním světě. Vybudovaly si nejenom
okruh svých stálých návštěvníků, ale jejich
zahájení věnují na západě velkou pozornost
i renomované listy, rozhlas a televize. Novým
polem působnosti pro zahradní architekty,
projektanty a realizátory jsou interiéry kancelářských budov a městských pasáží, které
se mění v klimatizovanou zelenou džungli.
Jenom rostliny zlepšují městské klima, zmírňují stres a osvobozují člověka od množství
lidí, hluku a úkolů.
Proto se ve velkých městech dnes po celé Evropě orientují zahradnické firmy i soukromí
podnikatelé na mobilní servisní skupiny, které
zajišťují lidem pohotové služby, přejímají hlavní zodpovědnost za vzhled a růst zeleně a lidem umožňují si v zahradě či na terase opravdu odpočívat, bavit se, společensky žít a občas
si trochu pro radost drobně zapracovat
Anglický list Observer napsal, že zahrada je
místem pro osvobození moderního člověka
z určitého otroctví, kterou mu přináší každodenní práce, stálé nutkání konzumovat, žít
v přepychu a komfortu. Lidé, kteří dnes mají
víc času a peněz než dřív, trpí pocitem ztráty
možnosti mít svůj život pod kontrolou, nežít
ve vleku událostí. Nacházejí jej však opět na
zahradě a v přírodě.
Každého člověka potěší, když se přesvědčí,
že jeho povolání a práce má smysl a budoucnost. Jenom je potřeba se na ni připravit, aby
nás nezaskočila. Ve školách, ve firmách, ve
společnosti.
Je potěšující, že výsledky letošní svazové
soutěže „Park s Zahrada roku 2007“, se kterými se v dnešní INSPIRACI seznámíte, dokazují, že nejdůležitější vývojové trendy v našem
oboru známe a respektujeme.
– SPIELBERK OFFICE CENTRE
28-29
Seznam členů SZÚZ
30-31
Zprávy SZÚZ
32-33
Inspirace
čtvrtletník, vydávaný firmou UNI MARKETING, s.r.o.
ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně
Svaz zakládání a údržby zeleně
Údolní 5, 602 00 Brno
Tel: +420/777 581 544
e-mail: [email protected]
Nakladatelství:
UNI MARKETING, s.r.o.
Mariánské nám. 6, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 515 505 333
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Jana Šimečková
Poříčí 39, 639 00 Brno
Tel.: +420/ 736 644 155
e-mail: [email protected]
Spolupracovník: PhDr. Irena Večeřová
Redakční rada
Ing. Olga Nováková, Rostislav Ivánek,
Ing. Petr Halama, Jaroslav Pešička,
Ing. Jaromír Opravil
Sazba a tisk:
GRAFEX-AGENCY, s.r.o.
Výstavní 17, 603 00 Brno
Tel./Fax.: +420/ 543 184 143
e-mail: [email protected], [email protected]
Kontakty na inzerci:
Ondřej Vejmelka
Tel.: +420 603 306 599
Fax: +420 545 578 056
e-mail: [email protected]
Registrační číslo: MK ČR E 15535
Žádná část tohoto čísla nesmí být bez písemného
souhlasu vydavatele šířena, a to žádnou formou
Ing. Jaromír Opravil
předseda SZÚZ
Svaz zakládání a údržby zeleně
Foto na titulní straně: Pavla Kořínková
3
Vstupte,
1. místo
park je tady pro vás
V roce 1913 oslovili osvícení brněnští zastupitelé hamburského architekta Miggeho
a získali na tehdejší dobu pokrokovou studii na obnovu městského parku na Slovanském náměstí v Brně. Studii rozpracoval a mírně zromantizoval pražský architekt Josef
Kumpán. V roce 1925 byl projekt realizován v rámci současné živé stavební činnosti při
zakládání „nového“ Králova Pole. V průběhu dalších desetiletí park prošel několika anonymními zásahy, které ovlivnily jeho podobu, ale až poslední desetiletí minulého století
se neblaze podepsala na jeho funkčnosti a provozuschopnosti. Stavební prvky se rozpadaly, nefunkční zpevněné plochy s prosychajícími stromy a přehuštěné skupiny keřů na
ubohých trávnících sloužily snad jenom pro venčení pejsků.
O rekonstrukci tohoto parku se uvažovalo
od 90. let minulého století, ale rozhodující
záchranu tohoto památkově chráněného
parku přinesla až v roce 2005 ideová architektonická soutěž, ve které zvítězila studie
Ing. Zdenka Sendlera a Ing. Václava Babky,
která vycházela ze základních principů původního návrhu Miggeho. Ve spolupráci
s architektonickou kanceláří Ing. arch. Radko Květa vznikl projekt zásadní obměny
parku. Zdenek Sendler, který nás parkem
provázel, uznale hovořil o geniálním záměru architekta Miggeho, který v době doznívající secese vyznačující se ornamentálními
záhony a květinovými „dorty“ vytvořil vel-
4
korysý prostor, který nabídl lidem – pobytový trávník, dětské hřiště, obvodovou lipovou alej. „Rozdělení parku na vnitřní a vnější
část nebylo v době jeho vzniku tak důležité,
jako je tomu při dnešní frekvenci dopravy“,
říká Ing. Sendler.
Obnova parku byla zahájena v prosinci
v roce 2005 a už říjnu 2006 začal park sloužit občanům. Přes počáteční nesouhlasná
stanoviska ochránců přírody, kteří považovali zásadní obnovu parku za zbytečnou
a drahou, získalo Královo Pole za necelý jeden rok park s pobytovými zavlažovanými
trávníky, novým mobiliářem, zajímavými
herními zařízeními pro děti a s novým místem pro pořádání
kulturních či společenských akcí.
Celkové náklady
včetně projektové
přípravy a autorského a technického dozoru činily 27
milionů Kč.
Dnes tvoří vnější
prostor s původní
lipovou alejí, obvodovým chodníkem
a ucelenou travnatou plochou „nárazníkovou zónu“
určenou k venčení
psů a pro ty, kteří
chtějí parkem jenom rychle projít.
Svaz zakládání a údržby zeleně
1920
2003
2006
2007
Park roku 2007
Vnitřní prostor je „pokojem“, kde je možné
posedět, poležet, pohrát si… Vnější a vnitřní prostor je od sebe oddělen tvarovanou
habrovou stěnou přerušovanou pouze
diu se prý večer vyučují moderní tance, na
schodištích i bezbariérových rampách se
prohánějí skateboardisté. Až časem přibude i malá kavárna, přivítají ji nejen maminky dětí, pro které je na horní terase posta-
Travnatá plocha slouží často
jako fotbalové hřiště
v místech vstupů. Kompozice ponechává
prostorové členění parku na horní terasu
a spodní travnatou plochu. Za nejvýznamnější počin považuje Ing. Sendler skuteč-
Dětské hřiště na horní terase
veno moderní dětské hřiště. Velká travnatá
plocha v dolní části parku přežila první rok
po vysetí jak letošní sucha, tak i to, že často
sloužila jako fotbalové hřiště. Veškeré sadové úpravy v parku jsou dílem firmy Ing. Jiří
Vrbase „Květ“, která v parku provádí dál vysoce odborné zahradnické práce. Hlavním
dodavatelem stavby byla firma COOPTEL,
stavební a.s.
Text: Ing. Jana Šimečková
Foto: Archiv SZÚZ
Polyfunkční objekt, kde je skryto veškeré technické zázemí
nost, že mezi spodní a horní část parku
vložili polyfunkční objekt, kde je skryto
veškeré technické zázemí, místnost pro
správce parku, toalety. Amfiteátr slouží
jako venkovní učebna či divadelní sál studentům známého brněnského gymnázia
na Slovanském náměstí. Na dřevěném pó-
Slavnostního předávání cen se zúčastnila
také zástupkyně Úřadu městské části BrnoKrálovo Pole, který se tak výrazně zasadil
o rekonstrukci parku na Slovanském náměstí a vytvořil pro jeho tvůrce dobré podmínky, což ještě vůbec není tak obvyklé.
Ing. Dagmar Malá, vedoucí odboru veřejných služeb v Králově Poli, se nám přiznala, že už loni, když se zúčastnila v Lednici
předávání cen za rok 2006, si říkala, jak by
bylo dobré, kdyby v roce 2007 získal cenu
park na Slovanském náměstí, protože si to
zaslouží. Podařilo se!.
Název díla
Obnova parku na Slovanském náměstí v Brně – Králově Poli
Zhotovitel
Ing. Jiří Vrbas – firma „KVĚT“, Blažovice
Další zhotovitelé:
COOPTEL, stavební a.s.
Autor projektu:
Ing. Zdenek Sendler, Ing. Václav Babka, Ing. arch. Radko Květ
Investor:
Statutární město Brno, městská část Královo Pole
Svaz zakládání a údržby zeleně
5
Parková krajina
2. místo
na Jižních Svazích ve Zlíně
Slyšíme-li „park“, vybaví se nám obvykle cesty stíněné starými stromy, líbezná zákoutí
pro milence s fontánami, zelení probleskující silueta starobylého zámku či přepychové
vily. Park, který získal druhé místo v soutěž
„Park roku 2007“, je jiný. Nad nově založenými zelenými plochami se tam prohání vítr
nad rozkvetlou loukou, z dřevěných sedáků
na venkovských kamenných zídkách zahlédnete, máte-li štěstí na příznivé počasí,
hřebeny Chřibů a hrad Buchlov. Jenom nad
6
širokým schodištěm porostlým trávníkem
uvidíte za nedávno zasázenými stromy panelové domy, z nichž právě vyběhl houfek
dětí na hřiště v sousedství rozkvetlé louky.
Taková je část parku na Jižních Svazích ve
Zlíně, která se příznačně jmenuje parková
krajina. Autoři projektu Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD., Ing. Zdena Rudolfová, Ing. Dana
Fialová a Ing. Martin Kovář z ateliéru FLORART dokonale využili nabídku spolupráce
Statutárního města Zlína - investora tohoto
parku. Zrealizovali svou představu nového
parku třetího tisíciletí. Navodili na Jižních
Svazích atmosféru přírodní krajiny a při
tom nezapomněli, že projektují městský
park, který slouží lidem. Na ploše 12 000 m2
navrhli mezi cyklostezkou, vyhlídkovým
chodníkem a vchodem do parku široké
travnaté schody, na které se každý rád posadí, najdete zde zahradu barev a vůní, kde
trvalky doplňují pobytová a slunná místa
Svaz zakládání a údržby zeleně
Travnaté schody
Park roku 2007
a karpatskou květnatou louku nabízející
nejenom nádherné výhledy do kraje, ale
také chvilku klidu k meditaci. Je totiž dostatečně vzdálena od dětského hřiště.
Projekt ateliéru FLORART realizovala firma
ZAHRADA Olomouc s.r.o. od dubna do září
2005. I když se její pracovníci potýkali s nepříznivým počasím, několika přívalovými
dešti, které spláchly již zasetý trávník, poda-
Budování centrálního parku o rozloze 11ha, který se nachází v horní části
největšího zlínského sídliště, však ještě
zdaleka nekončí. Park, spojující lesní
porosty s plochami bydlení na úbočí
kopce a sedmi sportovišti pro míčové
hry a s cvičnou tenisovou stěnou na západním okraji parku bude mít pod úrovní terénu také obslužný objekt. Parková
krajina s květinovými záhony, travnatými plochami a atraktivním dětským
hřištěm s lanovou pyramidou a horolezeckou stěnou je oživena pítkem, které
přivítají hlavně děti.
V dalších etapách bude park obohacen
terenními modelacemi tvořícími přírodní amfiteátr s multifunkčním využitím.
Výrazným prvkem tam bude také vodní
biotop na západním úpatí centrálního
objektu, zásobovaný dešťovou vodou ze
střech nových bytových domů na okraji
parku. Vodní biotop bude mít výrazný
vliv na mikroklima daného území a zároveň využije a zadrží dešťovou vodu.
Důležitým prvkem bude stavba kavárny
s výhledem na západní část Zlína, ve které bude také nezbytné zázemí pro park
včetně veřejného WC. Celý projekt byl
od samého začátku realizován ve spolupráci s veřejností. Obyvatelé Jižních
Svahů a tím i jeho budoucí uživatelé se
měli možnost vyjádřit k náplni parku,
rozmístnění jednotlivých funkčních částí
i k tomu, jak budou jednotlivé etapy budování parku na sebe navazovat.
Celkové náklady vložené do dnešní doby
do Centrálního parku Jižní Svahy:
44 milionů korun, z toho dotace Ministerstva pro místní rozvoj: 11 milionů v roce
2001 a 4,5 milionu v roce 2005 z fondu
Regenerace panelových sídlišť.
Travnaté pásy chránící zasetý trávník
před přívalovými dešti
řilo se jim na Jižních Svazích vytvořit park,
kde po dvou letech od realizace jsou takové
trvalkové záhony, které by záviděl majitel
kdejaké soukromé zahrady. 770 m2 trvalkových záhonů na jaře prozáří přes 2000 cibulovin, v létě jsou záhony rozděleny do ploch
žlutooranžových a fialových. Spojujícím
prvkem je linie trvalek se stříbřitě šedým
listem, která se vine po celé délce záhonu.
Všechny záhony trvalek jsou od okolních
travnatých ploch odděleny ocelovými obrubníky. Záhon je napříč rozdělen dvěma
odpočívadly s oboustrannými lavicemi.
Porotu při hodnocení doprovázela také
zástupkyně investora Ing. Zuzana Řezníčková z odboru městské zeleně. Ing. Jaromír
Opravil, jednatel firmy ZAHRADA Olomouc
s.r.o., která park realizovala, poděkoval investorovi, že se jeho firma mohla tak vyjímečného projektu zúčastnit. A to ještě netušil, jak úspěšně se park v soutěži umístí.
Znovu se tedy potvrdilo, že vynikající dílo
vzniká jenom spoluprací osvíceného investora, dobrých projektantů a spolehlivé
a schopné realizační firmy.
Text: Ing. Jana Šimečková
Foto: Archiv SZÚZ
Pítko přivítají hlavně děti
Název díla
Centrální park pro sídliště Jižní Svahy ve Zlíně II. etapa – parková krajina
Zhotovitel
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Autor projektu:
Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD., Ing. Zdena Rudolfová,
Ing. Dana Fialová, Ing. Martin Kovář
Investor:
Statutární město Zlín
Svaz zakládání a údržby zeleně
7
2. místo
Zahrada barev a vůní
z prostředků programu „Péče o krajinu“,
část z vlastních prostředků investora. Součástí úprav v krajině bylo i zbudování rybníků. Rybníky jsou dva, jeden o výměře 1.2 ha
a druhý 3.16 ha. Oba byly postaveny s příspěvkem z fondu Revitalizace vodních toků
MŽP. V lokalitě jsou čtyři tůně, které v průběhu let vytvořily velmi zajímavý vodní biotop a v současnosti jsou místem výskytu
například Kuňky ohnivé.
3. místo
Součástí úprav v krajině bylo
i zbudování rybníků
V katastru obce Březnice (Příbram), restituovali původní majitelé bratři Bierhanzlové
starý mlýn a postupně zahájili provoz pily,
obnovili zemědělskou výrobu, vybudovali
objekt pro agroturistiku a především vysázeli 14 km alejí podél obecních cest v krajině. V katastru Martinice o rozloze 297 ha
byly osázeny v podstatě všechny stávající
komunikace a navíc dvě již zaniklé znovu
obnoveny. Spolupráce těchto osvícených
investorů s firmou Ing. Jiřího Hájka – ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD začala před jedenácti
lety. První realizovanou akcí byla zahrada
kolem restituovaného mlýna a na ní navázaly další úpravy. Část alejí byla obnovena
Siminský mlýn
Investor zbudoval bažantnici, ve výhledu
jsou změny hospodářských lesů na lesy
zvláštního určení. Porota soutěže navrhla
toto dílo na Cenu děkana ZF MZLU v Lednici, protože jde o zcela výjimečný investorský počin, kdy majitel krajinu „nezneužívá“
pouze pro své potřeby, ale také ji zvelebuje
a pečuje o ni. Však také sami majitelé považují za velmi důležité, že jejich aktivity motivovaly sousední obce, a že už ve čtyřech
sousedních katastrech se nově sází.
Název díla
Přírodně krajinářský areál Siminský mlýn – Martinice
Zhotovitel
Ing. Jiří Hájek – ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD, Olešná - Bernartice
Autor projektu:
Ing. Jiří Hájek, Martina Valná, Bořek Bierhanzl
Investor:
Bořek Bierhanzl
cena děkana ZF MZLU
Aleje
v krajině
Charakteristickým rysem
je zeleň na fasádách
Slunečný vršek – nadstandardní obytná
čtvrť s téměř 1 200 byty, řadou sportovišť, obchodním a společenským centrem a rozsáhlými zelenými plochami by
měla vyrůst v blízkosti hostivařské nádrže a místního lesoparku během následujících tří let. Podíl zeleně na celkové
ploše Slunečného vršku bude větší než
50 %. Do této plochy není započítána zeleň
na fasádách, která je ovšem charakteristickým rysem architektury celého projektu.
8
aby se bytové domy zrcadlily v hladinách
jezírek a každý dům měl svou atriovou zahradu. Partery domů a jejich bezprostřední
okolí budou patřit sdružení vlastníků každého objektu. Na nich také bude, aby vysoké náklady, které byly vloženy do zeleně,
vodních prvků či dětských hřišť, nepřišly
časem vniveč. Protože založit kvalitní zeleň
je jedna věc, ale pečovat o ni je mnohdy
mnohem náročnější, jak všichni víme.
První etapa zahrnující 572 bytů již byla
ukončena a sadové úpravy této etapy byly
oceněny Čestným uznáním v soutěži Park
roku 2007. Čestné uznání si v tomto případě zaslouží především investor Košík Development s.r.o. – Společný podnik Orco
Property Group a GE Real Estate. Nebývá
totiž zvykem, aby se pár měsíců po realizaci
pnuly po fasádách sídlištních domů čtyřmetrové pnoucí rostliny. Také není obvyklé,
Název díla
Obytný soubor Slunečný vršek
- I. etapa sadové úpravy (Praha – Hostivař)
Zhotovitelé
OK GARDEN s.r.o., Generální dodavatel: Metrostav a.s.
Vodní prvky: Star s.r.o. – Vostárek, Závlaha: Mipeza – Michal Petřík
Autor projektu:
TERRA FLORIDUS
Investor:
Košík Development s.r.o.
– Společný podnik Orco Property Group a GE Real Estate
Svaz zakládání a údržby zeleně
Text: Ing. Jana Šimečková, Foto: Archiv SZÚZ
čestné uznání
Tak bychom chtěli bydlet
Park roku 2007
Revitalizace
Habrmannova náměstí
v Plzni
další zúčastněná díla
Zhotovitel: PROSTROM Bohemia s.r.o.
Další zhotovitelé: DYBS Plzeň, Kamenictví
Václav Chlupsa, IMONT Plzeň, TOJA, Petr
Krhounek, Václav Fiala
Autor projektu: Ing. Jakub Chvojka
Investor - vlastník: Statutární město Plzeň,
městský obvod Plzeň 4 - Doubravka
Veřejný oddechový
a sportovní areál
(VOSA) v Praze - Modřanech
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s.
Další zhotovitelé: Martin Lakota - EKOPARK
Autor projektu:
Zahradní a krajinářská tvorba spol. s.r.o.
Investor - vlastník:
Městská část Praha 12, Modřany
Rekonstrukce
veřejné zeleně
u Šostakovičova náměstí
v Praze - Stodůlkách
Park roku 2007
Hodnocení soutěže probíhalo letos ve dnech
15. a 16. srpna. Soutěž hodnotila sedmičlenná porota ve složení Ing. Olga Nováková,
Prof. Ing. Jaroslav Machovec, Ing. Ivana Staňa,
Ing. Radmila Fingerová, Ing. Jana Šimečková,
Ing. Eva Dlouhá, Bc. Pavla Kořínková
Kriteria hodnocení
Kompozice, celkový dojem,
estetická působivost
25 bodů
Kvalita provedené práce
35 bodů
Použití rostlin
20 bodů
Péče o provedené dílo
10 bodů
Novátorské nebo průkopnické způsoby 10 bodů
Maximálně dosažitelný počet bodů 100 bodů
Nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení se u každého díla škrtalo. Celkový součet bodů byl tedy
dán součtem hodnocení 5 porotců.
Z uvedených kriterií i jejich bodového hodnocení jasně vyplývá, že kvalita provedené práce je
jenom jedním z kritérií. Soutěž tedy již přestává
být jenom soutěží o nejlépe realizované sadovnické dílo. Sebelépe realizované dílo nemůže
získat vysoké bodové hodnocení, pokud nebyl
předem zpracován kvalitní projekt. Zajímavý
projekt a dobrou realizaci může zhatit nedostatečná následná péče. Čím dál tím víc roste
role investora, který musí mít odvahu rozhodnout se pro založení nového nebo rehabilitaci
stávajícího parku. Investor by měl pro realizaci
tohoto záměru vytvořit spolupracující tým, nebát se vybrat kvalitního dodavatele prací i přes
to, že nenabízí zrovna nejnižší cenu. Důležité je
získat pro svůj záměr obyvatele. Cílem není,
Svaz zakládání a údržby zeleně
aby si občané navrhovali svůj park, ale aby
mohli vznášet své připomínky a náměty během
projednávání projektu. Pak vezmou myšlenku
parku za svou. Oceněná díla v kategorii Park
roku tyto podmínky splnila. Ostatním vždycky
něco málo chybělo. Všechna však byla zajímavá. Realizační firmy odvádějí kvalitní práci, technologie, dříve ve veřejných prostorech
nemyslitelné (kobercové trávníky, automatické
závlahy, podzemní kotvení stromů) se stávají
zcela běžnými. Tvůrci a investoři parků zakládají parky, ve kterých mohou spkojeně trávit
čas obyvatelé všech generací. Přibývají hřiště
pro mladší i starší děti, lavičky a odpočívadla,
samozřejmostí jsou bezbariérové vstupy. Nezapomíná se ani na sociální zařízení.
Pro soutěž v roce 2008 připravuje SZÚZ novinku. Do kategorie „Park roku“ budou mít
možnost přihlašovat parky nejenom realizační
firmy, ale také investoři.
9
Text: Ing. Jana Šimečková
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.
Autor projektu:
Weiss & Wild, s.r.o. – Jolana Šubecová
Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.
– Miroslav Houba
Investor - vlastník: Městská část Praha 13
Zahrada roku 2007
Zahrada roku 2007
Kategorie Zahrada roku 2007 znamenala pro
porotu soutěže letos nepříjemné zklamání. Jedním z nezanedbatelných důvodů, proč bylo
v soutěži tak málo zahrad, je skutečnost, že
souhlas s přihlášením do soutěže musí dát majitel zahrady a mnozí z nich o publicitu nestojí.
Zahradu za vysokým plotem chtějí mít jenom
pro sebe. A tak vznikají v satelitních městečkách
desítky zahrad s pískovišti a skluzavkami, na
kterých si hrají osamocené děti.
„Realizujeme spoustu zahrad, ale nic výjimečného, s čím bychom se chtěli chlubit“, slyšela jsem
i od firem, které v minulých letech zahrady do
soutěže s úspěchem přihlašovaly. Autocenzura
je šlechtí, porotě ušetřily mnoho kilometrů. Obor
však nešlechtí, že firmy letos přihlásily do celostátní soutěže pouze tři zahrady. Porota, která
chvályhodně nechtěla slevovat ze svých kritérií, udělila jenom 3. místo. První a druhé místo
neudělila. Po profesní stránce se však za svou
realizaci nemusí stydět žádná z firem, které se
do soutěže přihlásily. Porota ocenila kvalitně založené a udržované trávníky, perfektní rostlinný
materiál, dobře provedené dlažby, vodní prvky.
Tvůrci se však potýkali s vkusem a představou
majitelů zahrad, jak by měla jejich zahrada
vypadat. Ti často podléhají módním trendům,
chtějí takovou zahradu, která se jim líbila na nějakém obrázku a zapomínají, že zahrada patří
do nějakého prostředí a měla by respektovat
i okolní krajinu. V současných českých zahradách neúměrně převládají jehličnany, hlavně
barevné sloupovité kultivary, které působí v naší
krajině zcela cize. Stejně cize působí v středočeské krajině palmy, zvláště když rostou uprostřed
perfektně upraveného trávníku. Ze zahrad se
vytrácejí ovocné stromy i keře, které by jistě
mohly vytvářet stejně zajímavý obvodový lem
jako okrasné dřeviny. Nezanedbatelný podíl
na vzhledu našich zahrad mají jistě časopisy
a rubriky denních listů pro zahrádkáře, kterými
je náš trh zaplaven. Přesně to vystihla členka
hodnotitelské poroty zahradní architektka Radmila Fingerová, která vidí fatální omyl v módní
představě, že realizace zahrady je hra, která
nestojí ani velkou námahu ani peníze, stačí jen
najít toho správného „odborníka“, který nám
navrhne nejlépe zcela bezúdržbovou zahradu,
která bude krásná jednou pro vždy bez naší
pravidelné péče. Je potřeba, aby si lidé uvědomili, že i když zahrada dokonale naplňuje požadavky majitele, musí respektovat okolní krajinu
a roste do krásy postupem času. Takovou bez
dobré spolupráce majitele zahrady se skutečnými odborníky nezískáme.
Zahrada v Moravanech u Brna
3. místo
být původně postavený „na vodě“, nakonec
je jedna vodní plocha před vstupní částí do
domu a zahradní částí domu vévodí velké
koupací jezírko. Autor projektu zahrady
Ing. Zdenek Sendler vytvořil společně s architektem Fialou kompozici zpevněných
ploch a provozních vztahů na zahradě, citlivě skloubil staré ovocné stromy s novými
výsadbami a vhodně použil kámen, kterým
umocnil zajímavé terénní modelace. Maji-
10
tel zahrady, mladý, velmi pracovitý člověk
s širokým záběrem zájmů, byl k architektům vnímavý a ponechal jim svobodné rozhodování, i když chtěl vše velmi podrobně
vysvětlit. Ing. Sendler původně zamýšlel
založit na plochách vzdálených od domu
extenzivní květnaté louky, protože z teras domu postaveného na kopci je krásný
výhled do okolní zvlněné krajiny. Na přání
majitele,, který se o vývoj zahrady neobyčejně zajímal, jsou však všechny trávníkové
plochy intenzivně udržované. Zahrada byla
pro realizační firmu ZAHRADNICKĚ ÚPRAVY
s.r.o. (dříve TIPA Třebíč, divize Hortex) výjimečným úkolem jak pro svůj neobvykle veliký rozsah, tak také pro svůj velmi bohatě
členěný terén i pro velký počet rostlin použitých při výsadbě. Na zahradě pracovalo
množství profesí a použito bylo bezpočet
moderních technologií. Stromy si vybíral
sám investor u německého dodavatele
a kvůli vysoké hladině spodní vody bylo
nutné používat ve výsadbových jámách
drenáže. Zahrada má své studny a retenční nádrže, takže rozsáhlé travnaté plochy
i na konci letošního extrémně suchého léta
působily svěžím dojmem. Významně se na
této zahradě prosazují také trvalky všeho
Svaz zakládání a údržby zeleně
druhu, lemující rozsáhlé plochy jezírek i ty
suchomilné, pnoucí se po stěnách vinného
sklípku. Zahrada je stále velmi dobře udržovaná, péči o ni zajišťuje stálý zahradník.
Text: Ing. Jana Šimečková, Foto: Archiv SZÚZ
Zahrada v Moravanech přihlášená do soutěže ZAHRADA ROKU 2007 obklopuje dům,
který je zajímavým architektonickým dílem
brněnského architekta Aleše Fialy. Dům měl
Zpříjemňujeme lidem bydlení
Také naše společnost Gabriel s.r.o. se zúčastnila celostátní soutěže Park roku a Zahrada roku 2007. Do soutěže jsme přihlásili
vegetační úpravy areálu bytového domu v Praze Hlubočepech.
Při této zakázce jsme měli možnost dokázat, jak mnohotvárná
je dnes práce zahradnických firem. V květnu a v červnu 2007
jsme upravovali 1 500 m2 odpočinkové zeleně okolo parkoviště,
tenisových kurtů, hřiště na petanque a restaurace.
U vjezdu do garáží jsme vysadili
do nádob z přírodního betonu
vzrostlé tvarované rostliny
Buxus sempervirens.
Při popnutí ochranného plotu u te- Takto jsme uchytili Parthenocissus
nisových kurtů jsme použili nere- quinquefolia nerezovými lanky na
zové lankové konstrukce, protože pozinkovanou konstrukci plotu.
Takto vypadaly popínavé rostliny HeŽelezniční pražce posloužily k od- dera helix, Parthenocissus tricuspida- při výstavbě haly bude nutné odnídělení parkoviště od záhonů. Proti ta Veitchii na zdivu, omítce a dřevěné mat spodní plotový dílec.
prorůstání plevelů jsme použili geo- stěně 2 měsíce po výsadbě.
textilii. Záhon jsme osázeli půdopokryvnými a pnoucími rostlinami.
U hřiště na petanque jsme použili
moderní mobiliář od firmy Egoé.
Proti odcizení byly lavice a stolky Na dětském hřišti jsme nainstalokotveny ocelovými vruty do zám- vali dětský prvek „Modrovousova
věž“ od firmy „Tomovy parky“.
kové dlažby.
Protože investor požadoval okamžité zakrytí technologické budovy pro nafukovací tenisovou halu,
použili jsme rostlinu Wisteria floribunda Alba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Na dopadové ploše pokryté 40 cm
vysokou vrstvou praného kačírku
frakce 8-16 mm jsme instalovali
houpačku “M„ od firmy Tomovy
parky.
Realizace a rekonstrukce veřejné zeleně
Zakládání soukromých zahrad – zahrady na klíč
Projekční činnost, dendrologické průzkumy
Automatické závlahové systémy
Kácení stromů a frézování pařezů
Internetový obchod
Školka okrasných dřevin
Hydroosev
ELCA
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
Dešťový svod jsme zakryli dřevěnou konstrukcí a pnoucí rostlinou
Lonicera henryi.
Gabriel s.r.o. České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
Tel., fax: +420 416 731 627, e-mail: [email protected]
Reklamní prezentace
www.gabriel.cz
11
Mezi
hvězdami
Design vybavení dětských hřišť
je u nás stále předmětem vášnivých debat. Ještě máme v živé
paměti kovové konstrukce ze
svařených trubek, které zaplavily dětská hřiště v minulém
století. Snad proto se koncem
devadesátých let často hledalo
řešení v celodřevěných „robinzonádách“. V době experimentů
se však nedalo předvídat, jak
dlouho na hřišti vydrží takové
konstrukce v dobré kondici. Až
zkušenosti po tvrdém provozu
přinesly další pochyby a otázky.
Kterým směrem se vydat?
Celosvětový vývoj ve vybavování hřišť směřuje především ke
kovům a plastům. Tento trend
zaznamenal i KOMPAN, největší
evropský výrobce vybavení dětských hřišť. Z Modřic u Brna, kde
je centrum distribuce, putuje do
desítek zemí po celém světě stále více prvků z tohoto bytelného
materiálu. Konstrukční kanceláře
renomovaných výrobců vybavení
hřišť se snaží najít optimální propojení herních aktivit, bytelného
materiálu a zajímavého vzhledu. KOMPAN tuto snahu promítl
do velmi úspěšné řady GALAXY.
KOMPAN vděčí za svůj mezinárodní úspěch právě svému celosvětově ceněnému jedinečnému
designu. Mnohé výrobky firmy
KOMPAN proto obdržely prestižní mezinárodní ocenění za průmyslový design.
Galaxy je navržena tak, aby oslovila děti ve věku 6 až 15 let. Tato
věková skupina překypuje energií
a současně ráda objevuje a experimentuje. To jsou důvody, proč
herní zařízení nesmí být snadno
zvládnutelné. Musí nabízet nové
výzvy a vést tak děti ke zlepšování jejich dovedností. Směs
oceli a tmavě zabarveného plastu a gumy vyhlíží drsně a jejich
strohý výraz připomíná to, co děti
mají rády. Do světa počítačových
her, MTV a komiksových seriálů
přináší GALAXY zdravý a kreativní návrh, který podporuje zdravý
rozvoj mladé generace, poskytuje dětem od šesti let podněty
k rozvoji tělesné, společenské
a kreativní činnosti.
Po stránce technologické představuje řada GALAXY nový standard pro trvanlivost a výběr ma-
teriálů vhodných pro herní prvky.
Výběr materiálů zaručuje, že
prvky GALAXY jsou bytelné, což
je důležité tam, kde si hrají větší
děti, ale také tam, kde má hřiště
odolávat nezvaným vandalům.
Herní aktivity je zde možné na
základě několika jednoduchých
pravidel sdružovat. Systém je velmi flexibilní a umožňuje vytvářet
nejrůznější Souhvězdí, čili kombinace různých velikostí a složitosti, které se tak mohou rozrůstat
do všech stran. Díky vzdušnému
charakteru konstrukce zapadnou
herní prvky GALAXY do téměř
jakéhokoli okolí, od strohého sídliště po sousedství památkových
zón. Se svým futuristickým designem se tyto systémy podobají
moderním sochám a jsou skutečně jedinečným místem na hraní.
Již v době svého vzniku v roce
1999 bylo Galaxy instalováno
v srdci Prahy, u Karlova mostu.
Následovala řada velmi zajímavých projektů, které prokázaly, že
i dětské hřiště může být místem,
které inspiruje kreativní rukopis
architektů. Galaxy najdete na
desítkách hřišť po celé republice
– například v Praze, Brně, Zlíně,
Českém Krumlově, Plzni, Trutnově, Novém Jičíně, Českém Těšíně,
Frýdku-Místku, Prostějově, Vsetíně, Chomutově či Jeseníku.
Bohatou a pestrou nabídku
herních prvků si můžete také
prohlédnout na stránkách výrobce: www.kompan.com.
Speciální cenová nabídka
vybavení hřišť
AKCE KOMPAN DĚTEM
(platí do 30.11. 2007)
www.kompan.cz
Půdní kondicionér
TerraCottem®
TerraCottem® - fyzikální půdní
kondicionér obohacený o hnojiva a aktivátory kořenového
růstu. Výrobek je určený ke
zlepšení vodní a živné retenční
kapacity, provzdušnění, kvalitě
a výkonu růstového média a ke
zlepšení růstu kořenů a rostlin.
Půdní kondicionér se musí
smíchat s růstovým médiem
do kořenové zóny.
TerraCottem® je unikátní netoxickou směsí více než 20 složek ze šesti
různých skupin. Všechny tyto složky
synergetickou cestou napomáhají při
ekologickém procesu růstu rostlin.
Hydroabsorbční polymery (39,5%)
- směs šesti různých kopolymerů propenamid-propenoátu. Po kontaktu
s vodou absorbují tyto polymery rychle
vodní molekuly a vytvářejí gelovitou,
nerozpustnou substanci. Jsou schopny
uložit až dvěstěnásobné množství vody,
STROMY A KEŘE
DÁVKA
1,5-2 kg na m3 růstového média
Společnost TERRACOTTEM CZ, s.r.o.
výhradní distributor půdního kondicioneru TerraCottem® v České republice.
Distribuce a prodej TerraCottemu, poradenství týkající se aplikací a dávkování tohoto výrobku
asistence přímo u aplikací v konkrétních projektech našich zákazníků.
TERRACOTTEM CZ, s. r. o.
Václavov 730/1, 671 72 Miroslav, okres Znojmo, ČESKÁ REPUBLIKA
tel./fax: +420 515 333 557, mobil: +420 777 762 521, e-mail: [email protected]
TerraCottem® se v ČR používá již od roku 1995 a má vskutku vynikající výsledky. TerraCottem® se dnes
prodává ve více než 50 zemích světa, a proto máme k dispozici velké množství informací, referencí a zkušeností.
TerraCottem je chytrou investicí !!!
přičemž umožňují mnohonásobné cykly stavu mokrý/suchý pro dlouhodobé
použití. Hydroabsorbční polymery absorbují a ukládají srážkovou vodu nebo
závlahu, která se normálně ztrácí výparem, odtokem a průsakem, snižujíce tak
objem a frekvenci nezbytné zálivky od 40
do 60%. Tato voda je pak k dispozici rostlinám. Polymery také absorbují organická a minerální hnojiva, přičemž zvyšují
využití hnojiv o 20 až 50%. Do hydrogelu
může tímto způsobem vstoupit pouze 15
OKRASNÉ ZÁHONY, ZAHRADY,
STŘEŠNÍ ZAHRADY
DÁVKA
100 g na m2 nebo
500 g na m3 růstového média
až 20% salinity z okolní vody, což umožňuje růst v zasolených půdách.
Postupně uvolňovaná minerální
a organická hnojiva (10,5%) - obsah
živin: N, P2O5, K2O, MgO, B, Cu, Fe, Mn,
Mo, Zn. Minerální (pozvolna se uvolňující) hnojiva TerraCottemu zabezpečují
stálý přísun NPK a mikroprvků pro prvý
rok po aplikaci.
Aktivátory kořenového růstu (0,25%)
- stimulátory růstu v TerraCottemu jsou
složeny z hormonálních prekursorů,
KVĚTINÁČE, ŽLABY, HRNKY
A KONTEJNERY
DÁVKA
5 kg na m3 růstového média
5 g na litr růstového média
kombinovaných s vitamíny, škroby
a proteiny. TerraCottem neobsahuje
růstové hormony. Prekursory jsou
přírodní látky, které jsou absorbovány rostlinnými kořeny a ty je pak přeměňují v rostlinné hormony, jež jsou
vhodné pro ten který rostlinný
Nosný materiál - nosný materiál přípravku je vulkanická hornina. Materiál
působí jako nosič pro růstové stimulátory (o velikosti pouhých 63 mikronů).
TRÁVNÍKY, SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY,
GOLFOVÉ GREENY, TEES A FAIRWAYS
DÁVKA
100g na m2 nebo 500 g na m3
růstového média
REVITALIZACE STROMŮ
DÁVKA
30 g na šachtičku
Výše uvedené dávky a metody jsou obecným
návodem a mohou se lišit podle klimatu,
rostlinného druhu a doporučení zahradního
architekta nebo konzultanta. Pro doporučení
specifických aplikací a dávkování nás kontaktujte [email protected]
Které procesy v rostlině ovlivňuje přípravek TerraCottem primárně a které jsou následné projevy
Primární funkcí půdního kondicionéru TerraCottem je přímé ovlivnění vodního provozu rostlin. Pokud je TerraCottem zapraven do půdy, působí jako
vodní rezervoár během suchého období a naopak současně zlepšuje půdní strukturu ve vlhkém období. Působení TerraCottemu je závislé na aplikaci
a klimatu. Např. při výsadbě dřevin na trvalé stanoviště je pro předejití stresu ze sucha nutné minimální množství 200 mm ročních srážek. TerraCottem
(po napojení vodou) mrzne při -20C. Protože přípravek mrzne pomaleji než voda v půdě, je voda dostupná rostlinám při nižších teplotách a po delší dobu.
Voda je v polymeru vázána jednak fyzikálně, jednak chemickými vazbami. Po vyčerpání vody fyzikálně vázané musí získávat rostliny vodu z hydrogelu,
která je vázána chemickou vazbou. Protože chemicky vázaná voda je pro rostlinu hůře dosažitelná, navozuje to pro rostlinu prostředí suché půdy. Rostlina reaguje snížením transpirace (uzavírání průduchů). Tento efekt umožní rostlině přežít delší období bez srážek či zálivky (v podmínkách Afriky se uvádí
v případě aplikace přípravku TerraCottem zabezpečení přežití stromů na trvalém stanovišti po dobu 8 měsíců se zachováním funkční listové plochy).
Suché půdy zabraňují nebo snižují proces mineralizace. Udržujeme-li půdu vlhčí a podporujeme-li mikrobiologickou aktivitu v půdě, mineralizace se zvyšuje a je tak uvolňováno více makro- a mikroelementů do půdního profilu. Hydrogelem je absorbovaná klasická směs dusíkato-fosforečno-draselných
solí, která společně s mikroprvky umožňuje růst rostlinných kořenů.
Minerální (pozvolna se uvolňující) hnojiva TerraCottemu zabezpečují stálý přísun NPK a mikroprvků. Hnojiva, obsažená v TerraCottemu, jsou aktivována
při teplotě 150C a při teplotě 210C postačují po celý rok. Tato hnojiva nejsou aktivována vlhkostí, ani ovlivněna objemem dešťové vody, nebo závlahy.
Mechanismus tepelné aktivace hraje důležitou roli, protože je nutný k zabezpečení výživy v době, kdy to rostliny nejvíce potřebují, tj. během přirozené
fáze jejich růstu. Když se teplota sníží, rostliny se dostanou do stádia dormance (klidu), kdy je přísun živin snížen. V oblastech, kde teploty zůstávají po
celý rok vysoké, je hnojivo dodáváno soustavně, až do vyčerpání.
Hydroabsobční polymery (z těch, které jsou přijatelné pro růst rostlin) zvyšují růst postranních kořenů, ale mají, jsou-li přítomny, neutrální, nebo dokonce
negativní vliv na délku jednotlivých kořenů. Přísadou aktivátorů kořenového růstu a hnojiv u výrobku TerraCottem je celkový růst rostlin pozitivně ovlivněn.
S v a z z Ra ek kl lá ad má n í pa r eú zd er nž bt ay c ze e l e n ě
13
Zahradní architektura 20. století
Hledání cesty
Významní představitelé krajinářské
architektury 20. století - 3. část
Prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
VEDOUCÍ ÚSTAVU ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY ZF MZLU BRNO
V prvním čísle letošního ročníku INSPIRACE představil Prof. Ing. Jiří Damec, CSc., vedoucí
Ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF MZLU Brno dílo klasiků z přelomu
19. a 20. století Antonia Gaudího (1852-1926) a Erika Gunnara Asplunda (1885-1940).
V druhém čísle uvedl jedinečné koncepty skromných dánských zahrad zahradního architekta modernisty Carla Theodora Sörensena (1910-1986), jehož sochařsky pojaté travnaté amfiteátry prozrazují prostorovým smyslem pro uplatňování rostlin v duchu tvarosloví
staveb jeho spřízněnost s klasiky anglické květinové zahrady z konce 20. století. Neopomněl ani nezapomenutelného interpreta italské zahrady u řady florentských vil. Vždyť
právě Pietro Porcinaie (1910-1986) vytvořil kolem staré renesanční vily Il Roseto vzornou
ukázku nové kvality - předprostor, který rozvíjí hodnoty staré krajiny, ale také nově krajinu rozvíjí. Dnešní zastavení věnoval Prof. Ing. Damec brazilskému všestrannému renesančnímu člověku, umělci a architektovi R.B.Marxovi a dalšímu originálnímu tvůrci mexickému architektovi L.Barragánovi.
Mexický
architekt
Luis Barragán (1902
-1988), obdivovatel
noblesy Bauhausu,
rozvíjel zcela přirozeně v novém duchu
španělskou tradici
maurské
zahrady,
oplodněnou silnými barvami a naprosto
zvláštním citem mayských předků pro nové
spojení člověka s krajinou. Měl smysl pro
nespoutanou, divokou přírodu, ducha přirozených forem a rytmů krajiny a schopnost
abstrakce a stylizace její esenciální podstaty. Tyto zvláštní - pro tvůrce zahrady a krajiny nejdůležitější součásti talentu včetně
poetické představivosti - prokázal Luis
Barragán především v začleňování komorních i rozsáhlých souborů svých staveb do
krajiny. Nemá-li autor zůstat cizincem v divoké přírodní krajině, je to přetěžký úkol.
Pilotním dílem, které jako princip nemá ve
své době obdoby, jsou určitě i Barragánovy
Pedregalské zahrady postupně projektované a realizované v letech 1945-1950.
Jedná se o rezidenční obytnou čtvrť v zahradách v jedinečném místě na jižním
okraji mexické megapolis. Vznikly jako první, aby vzbudily zájem investorů. Jsou otevřené do krajiny lávových hor, jejichž reliéf,
výraz, materiál a vegetace jsou jedinečné, jakoby utvořené prehistorickými živly a těžko by snesly
nějaké přikrášlení nebo trapnou
kamufláž. Barragán zadání řešil
originálním a poměrně jednoduchým způsobem. Nepřinášel
nic nebo málo, obrazně řečeno.
Žádné nové materiály, žádné další opakování přírodních forem,
žádné nové rostliny. Spíš jenom
odebíral, odtěžoval, osvobozoval
14
Svaz zakládání a údržby zeleně
jako sochař tvary zakleté do materiálu od
všeho zbytečného. Cesty, schody, plošiny
jsou tam vytesány, nebo spíš odhaleny tak,
že působí naprosto přirozeně, jako by zde
byly odjakživa. Z původní vegetace je odstraněno vše přebytečné, jsou odhaleny jen
malebné solitery a zdůrazněny jejich habituální přednosti jako výtvarné detaily. Z odtěžených lávových bloků jsou směrem dovnitř, do proláklin, do nitra lávových masívů
dostavěny obvodové zdi jednotlivých rezidencí a jejich vnitřních zahrad jako jejich
pokračování. Tyto hrubé rysy venkovních
a vnitřních zahrad jsou pak uvnitř v soukromých prostorech dotvořeny pro funkce
bydlení sklem, kovem a betonem v čistých,
co nejjednodušších a výhradně neorganických tvarech, působících výtvarně v horizontálních plochách a vertikálních liniích,
rámujících enklávy lávových formací, které
tak vstupují obrazně až dovnitř utajených
vnitřních zahrad lidských obydlí.
Roberto Burle Marx (19091994), malíř, designér, scénograf
a animátor, biolog a zahradník,
především zahradní architekt
a krajinář poznal evropské zahrady a anglickou školu. Ve
svých návrzích však vycházel
z inspirace domácí divokou
brazilskou přírodou, vodním světem amazonských pralesů a jejich pozoruhodné flóry,
kterou poznával, studoval a popsal při svých
expedicích. Jeho naprosto originální manýristická až barokní tvorba, zahrnující téměř
celou druhou polovinu dvacátého století,
oslovila svými podněty každého vnímavého člověka s citem pro stylizaci a abstraktní
vyjadřování reality, emocí a nálad ve vztahu
člověka k proměnám přírody. Už skicy jeho
Jeho zahrady jsou vytvářeny
obrazově, často pro pohledy shora. Nabízejí se nám ve
skleněném světě výškových
budov, odkud se často vytrácí
realita života tam dole. Jeho
formy a tvary se stávají nehmotnými, jako oblázky v hluboké čisté vodě.
Burle Marx komponuje rostlinné porosty nejen pro jedinečnou individuální podobu
rostlin, ale často pracuje s rostlinami naopak
ve velkém množství. Jejich barvou, texturou
a strukturou vytváří kontrastní dynamické
obrazové motivy, ornamenty, vzory a symboly v prvoplánu prostoru, jehož pozadí tvoří
často přímo kultovní motivy reálné přírodní
nebo urbánní krajiny. Svědčí o tom téměř
každá z jeho realizovaných zahrad.
zahrad mistrně vyjadřují nejen samotnou realitu návrhu, (kresba rostlin je až figurativní),
ale zároveň se snaží postihnout i ducha a atmosféru jeho vlastních vizí abstrahovaných
z prostředí tropické brazilské přírody.
Svaz zakládání a údržby zeleně
15
Trávníky
Kapesní atlas trav – ukázka z připravované publikace
Autorský kolektiv: Ing. Marie Straková, Ph.D., Ing. Josef Straka, Ph.D., Ing. Ludmila Michalíková, Bc. Karla Plevová
Travnaté plochy v krajině se s rozvojem golfu, protierozních opatření a ústupu od klasického zemědělství postupně stále více
rozšiřují směrem k mimoprodukčnímu využívání, ať už spontánní sukcesí nebo cíleným zatravňováním. Význam travních porostů
se stále více přesouvá do jejich ekologické funkce v souvislosti se zachováním hodnotného životního prostředí a rázu krajiny.
Dobrá znalost jednotlivých travních i plevelných druhů může usnadnit práci nejen odborníkům v zahradnické a zemědělské praxi, ale i studentům odborných škol. V tomto příspěvku si představíme některé travní druhy, s nimiž se v trávníkářské praxi často
setkáváme. Podrobnější informace je možno získat od října v metodické pomůcce „Kapesní atlas trav“.
Jílek vytrvalý (Lolium perenne L.)
Stanoviště: Pastviny, sešlapávaná místa, okraje cest, ruderální plochy, vlhké a výživné půdy.
Je vhodný pro většinu stanovišť, kromě vyšších
poloh.
Výskyt: Celé území ČR.
Význam a biologické vlastnosti: Jílek vytrvalý je jedním z nejkvalitnějších víceletých pícních druhů trav a současně patří mezi základní
trávníkové druhy. Vyžaduje časté sečení, jinak
hůře obrůstá. Píce je velmi kvalitní a s vysokým
obsahem vodorozpustných cukrů. V příznivých
oblastech je zelený i během zimy. Nesnáší dlouhodobější zastínění. Je středně tolerantní vůči
soli. Na písčitých půdách je náchylný k vymrzání.
V období sucha dochází k odumírání listů, rychle
však regeneruje. U nás je napadán plísní sněžnou
a rzí travní.
kostřava červená
Kostřava červená (Festuca rubra L.)
Stanoviště: Trsnatá forma preferuje suché louky; výběžkatá forma se více vyskytuje na vlhkých
horských loukách a pastvinách.
Výskyt: Nížiny až hory.
Význam a biologické vlastnosti: Kostřava červená se vyskytuje ve třech morfologicky odlišných formách: kostřava červená pravá – dlouze
výběžkatá (Festuca rubra subsp. rubra), kostřava
červená trsnatá (Festuca rubra subsp. commutata), kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca
rubra subsp. trichophylla). Trsnaté a krátce výběžkaté kostřavy červené jsou základem nejjemnějších okrasných trávníků. Nevadí jí časté a nízké kosení. V trávníku se dobře snáší s lipnicí luční,
psinečky, kostřavou ovčí, méně s jílky. Poměrně
dobře přežívá sucho a horko a lze ji dobře využít i na částečně zastíněných stanovištích. Hůře
snáší větší zatížení. Pro pícninářství má největší
16
Popis
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý
druh.
Výška rostliny: 10 – 60 cm
Vegetativní orgány:
Stéblo: Lysé, v kolénkách rýhované.
List: Lysé, čepel na svrchní straně drsná, na spodní straně hladká a lesklá. Krátká ouška, jazýček
tupý. Vernace složená.
Generativní orgány:
Květenství: Štíhlý dvouřadý zploštělý lichoklas
dlouhý 3-20 cm, plochý, vřeteno je zprohýbané,
klásky odstávají.
Termín květu: V–IX
Plod: Obilka nahoře tupá nebo slabě zašpičatělá,
stopečka má tvar obdélníku a odspodu se stejnoměrně rozšiřuje. Plucha je slabě klenutá.
Délka obilky: 5-7 mm
Šířka obilky: 1,5-2 mm
HTS 1,6 – 2 (2,7) g
Počet obilek v 1 g = 500
význam dlouze výběžkatá forma. Kvalita píce
není vysoká. Na nehnojených extenzivně využívaných stanovištích často zcela převládá. Vzhledem k pomalejšímu počátečnímu vývoji, nižším
výnosům i kvalitě píce není vhodná pro krátkodobé jetelotravní porosty.
Popis
Charakteristika růstu: Vytrvalý trsnatý, krátce
i dlouze výběžkatý druh ozimého charakteru.
Výška rostliny: 20 - 100 cm
Vegetativní orgány:
Stéblo: Tuhé, přímé.
List: Mladé listy štětinovitě složené později stočené, líc čepele je hluboce rýhovaný. Listové pochvy jsou uzavřené, později vláknitě rozpadavé;
Místo oušek jsou na přechodu listové pochvy
a listové čepele naznačeny jen malé výstupky,
jazýček je zakrnělý. Vernace složená.
Generativní orgány:
Květenství: Nafialovělá, vzpřímená lata. Spodní
větévky nesou vždy jednu kratší příosní větvičku.
Klásky bývají 4 - 6květé, osinaté.
Termín květu: V–VII
Plod: Obilka se dá těžko oddělit od pluch. Plucha
je ostře zašpičatělá, osinatá, osinka je dlouhá asi
1-2 mm. Stopečka válcovitá, hustě chlupatá, nahoře „talířovitá“, žlutá až žlutozelená. Obilka se dá
těžko oddělit od pluch.
Krátce výběžkatá forma:
Délka obilky: 4,6 – 7 mm
Šířka obilky: 0,8 – 1,5 mm
HTS 0,9 – 1,4 g
Počet obilek v 1 g = 800 – 1000
Dlouze výběžkatá forma:
Délka obilky: 4 - 6 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 0,8 – 0,9 g
Počet obilek v 1 g = 1000 – 1200
Svaz zakládání a údržby zeleně
jílek vytrvalý
Trsnatá forma:
Délka obilky: 4 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 1 g
Počet semen v 1 g = 1000
Kostřava rákosovitá
(Festuca arundinacea Schreber.)
Stanoviště: Vlhké louky, příkopy, okraje komunikací, vlhké, výživné, těžké půdy, dobře snáší vyšší
pH, nevyhovují jí kyselé půdy.
Výskyt: Nížiny, ve vyšších polohách roste výjimečně.
Význam a biologické vlastnosti: Využívá se
k zatravňování meziřadí ovocných sadů a vinic,
kostřava rákosovitá
Trávníky
na štěrkové parkovací plochy, podél komunikací,
na dostihové dráhy a letiště. Jemnější trávníkové
odrůdy se stále častěji uplatňují ve sportovních
trávnících. Je vhodná pro stanoviště s vysokou
hladinou podzemní vody. Dobytek si musí na
píci navyknout, v pastevních směsích musí být
vysévána jako dominantní druh. Při nízkém zastoupení zůstává často nespásána. Na podzim
netrpí zahníváním listů a lze ji proto využít pro
prodloužení pastvy na podzim. Rychle po pokosení prosychá. Při méně častém kosení vytváří
vystoupavé trsy. Je méně odolná vůči mrazům.
Popis
Charakteristika růstu: Vytrvalý, trsnatý druh
s krátkými podzemními výběžky.
Výška rostliny: 60 - 150 cm
Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, mohutné, většinou hladké a pouze
pod latou drsné.
List: horní strana čepele listů zřetelně rýhovaná,
listové pochvy otevřené, u přízemních listů drsné a bělavé; ouška na okraji brvitá, na konci zaokrouhlená; jazýček vytváří pouze úzký lem.
Lipnice luční (Poa pratensis L.)
Popis
Charakteristika růstu: Vytrvalý, dlouze výběžkatý druh.
Výška rostliny: 30 - 120 cm
Vegetativní orgány:
Stéblo: Okrouhlé nebo velmi slabě smáčknuté.
Na bázi s větším počtem odumřelých pochev.
List: Čepele listů většinou zelené až žlutavě zelené, ploché, vzácněji některé svinuté, neojíněné,
kápovitě zakončené; dvě rýhy podél středního
nervu. Bez oušek, jazýček krátký, límcovitý. Vernace složená.
Generativní orgány:
Květenství: Laty jehlancovité, bohaté; klásky zelené řidčeji nafialovělé.
Termín květu: V–VIII
Plod: Obilka je zašpičatělá, plucha na bázi dlouze
chlupatá, stopečka dosahuje do ¼ délky pluch.
Délka obilky: 2,3-3,2 mm
Šířka obilky: 0,6 – 1 mm
HTS 0,26 – 0,35 g
Počet obilek v 1 g = 3300 – 5000
Stanoviště: Vlhké, výživné půdy, louky, pastviny,
okraje cest, příkopy, svahy, travnaté stráně, rumiště. Je nenáročná na stanoviště, ale nedaří se
jí v zastíněných polohách.
Výskyt: Celé území ČR.
Význam a biologické vlastnosti: Má velmi pomalý počáteční vývoj, od třetího užitkového roku
je konkurenčně silná. V dočasných i trvalých
travních porostech zaplňuje prázdná místa po
odumření méně vytrvalých druhů a snižuje tak
mezerovitost a nebezpečí zaplevelení. Nenahraditelná je na svažitých pastvinách, kde zabraňuje
mechanickému poškozování a následné degradaci porostů. Je dobrým a výnosným krmivem.
Nevýhodou je citlivost na listové rzi v podzimním období, které snižují kvalitu píce. Snáší kosení na výšku 2-3 cm. Při vyšší zátěži vyžaduje vyšší
dávky živin dusíku, fosforu a draslíku. Období
sucha snáší, ale list odumírá, při dostatku vláhy
však rychle obrůstá.
na chudých půdách na podzim brzy žloutne.
Popis
Charakteristika růstu: Vytrvalý, trsnatý druh
tvořící nadzemní výběžky.
Výška rostliny: 10 – 80 cm
Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo obloukovitě vystoupavé,
v kolénkách zakořeňuje.
List: Šedozelený, lysý, na líci výrazně žebrovaný;
jazýčky dlouhé, odstálé někdy rozdřípené.
Generativní orgány:
Květenství: Lata úzce trojúhelníkovitá, po odkvětu stažená.
Termín květu: VI–VII
Agrostis® Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov
Í
N
S
E
KAP S
A
ATL
V
TRA
psineček výběžkatý
Psineček výběžkatý
(Agrostis stolonifera L.)
Psineček výběžkatý
(Agrostis stolonifera)
Zpracováno s podporou
Ministerstva zemědělství
Stanoviště: Vlhké louky, pastviny, prameniště,
příkopy, břehy. Vyhovují mu půdy dobře zásobené vláhou a slunné polohy.
Výskyt: Nížiny až hory.
Význam a biologické vlastnosti: Psineček výběžkatý má pomalý počáteční vývoj. Využívá se pro
velmi nízko kosené jamkoviště golfových hřišť,
také pro reprezentační trávníky. Je schopen rychle vyplnit mezery a rozšířit se na velké plochy.
V produkčním zemědělství je vhodný pro trvalé
luční porosty v drsnějších podmínkách a na vlhčích stanovištích. Vysoké teploty mu neprospívají,
Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g.
Metodická činnost k podpoře
zemědělského poradenského systému,
Ministerstva zemědělství ČR.
Generativní orgány:
Květenství: Lata až 40 cm dlouhá, vřeteno a větve
laty drsné. Lata i po odkvětu zůstává rozložená.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je nejširší uprostřed nebo v dolní polovině, okraje plušky jsou zakryty záhyby pluchy.
Délka obilky: 7-8-(9) mm
Šířka obilky: 1,2 – 1,5 mm
HTS 2,4 – 2,8 g
Počet obilek v 1g = 390-450
lipnice luční
Plod: Obilka velmi drobná, medově žlutá, pluchy
jemně průsvitné, zakončené špičkou, nemá stopečku.
Délka obilky: 1,5 - 2 mm
Šířka obilky: 0,3 – 0,5 mm
HTS 0,5 g
Počet obilek v 1 g = 12 000 – 20 000
Agrostis Trávníky, s.r.o.
Foto: Jiří Skládanka, Mojmír Fadrný,
Ludmila Michalíková
Metodická pomůcka - KAPESNÍ ATLAS TRAV
Autorský kolektiv: Ing. Marie Straková, Ph.D., Ing. Josef Straka,
Ph.D., Ing. Ludmila Michalíková, Bc. Karla Plevová
Metodická pomůcka – „Kapesní atlas trav“ je určena všem zemědělským subjektům, kteří se věnují zatravňování orné půdy, zakládání
travních biopásů, ošetřování porostů luk a pastvin, pěstování trav na
semeno, zemědělským subjektům hospodařícím v méně příznivých
oblastech a také zahradnickým a stavebním firmám, které se zabývají
zakládáním a ošetřováním travnatých ploch ve veřejné zeleni.
Publikace si klade za cíl zvýšit informovanost a úroveň poznání při
určování jednotlivých druhů trav ve sterilním i fertilním stavu, včetně určení travních semen. Metodická pomůcka „Kapesní atlas trav“
obsahuje 46 nejběžnějších druhů kulturních i plevelných trav zpracovaných ve formě praktického „Kapesního atlasu“ formátu A6 bez
pevné hřbetní vazby umožňující rozevírání brožury do tvaru vějíře.
Metodická pomůcka „Kapesní atlas trav“ je poskytována bezplatně,
poštovné hradí odběratel. „Kapesní atlas trav“ lze objednat písemně
(poštou, e-mailem, faxem).
Kontakt pro objednání: Agrostis Trávníky, s.r.o. Npor. Krále 16, 683 01
Rousínov, tel./fax: 517 370 607, [email protected]
Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g. Metodická
činnost k podpoře zemědělského poradenského systému, Ministerstva zemědělství ČR.
Svaz zakládání a údržby zeleně
17
·piãková
travní osiva
664 31 LELEKOVICE u Brna 866
tel. 541 232 700
fax 541 232 720
e-mail: [email protected]
www.barenbrug.cz
-š4%34!2/34)36!e¦-42š6.¦+%.!"¦:¦-%6š-
42š6.¦+š±3+/52/¡%.+5
V knize jsou každoročně prezentovány nové vědecké i praktické zkušenosti
v oblasti zakládání a údržby trávníků okrasných, užitkových aj.
Kapitoly jsou věnovány nemocem trávníků, škůdcům, správnému hnojení
a zavlažování travnatých ploch.Významná část publikace je věnována také
otázce komunální zeleně v obcích a městech, využití travní biomasy pro energetické účely, problematice likvidace travních odpadů aj. Publikace s trvalejší
užitnou hodnotou je určena nejen odborné trávníkářské veřejnosti. Vhodné
náměty a informace zde naleznou šlechtitelé, zahradníci, architekti, realizátoři
zelených ploch, dodavatelé techniky a služeb, správci fotbalových a golfových
hřišť, městské a obecní úřady, technické služby aj. Posečený a upravený trávník
je dnes vyžadován v našem životě stále častěji, je vizitkou i kulturnosti člověka.
Zelené plochy obcí a měst jsou významným faktorem životního prostředí. Uvedená kniha je dobrým rádcem při řešení vašeho trávníku a komunální zeleně.
#%.!+¡
+ poštovné a balné
OBJEDNÁVKU NA PUBLIKACI PŘIJÍMÁME NA ADRESE:
Ing. Petr Baštan – Vydavatelství, Wellnerova 7, Olomouc 779 00, tel./fax: 585 750 810, e-mail: [email protected]
KDYŽ NEUMÍŠ, SEBELEPŠI STROJ TĚ NESPASÍ
Redakce: V minulém čísle INSPIRACE jste nám, pane inženýre, představil stroje, se kterými slupujete
a pokládáte trávníky. A děláte to
dobře. Jako členka hodnotitelské
komise soutěže Park roku a Zahrada roku 2007 jsem viděla trávníky
seté a kobercové, které jste dodával
do parku na Slovanském náměstí
v Brně Králově poli a do zahrady
v Moravanech u Brna. Byly kvalitní
a i jejich kvalita se zaloužila o to,
že obě díla se v soutěži umístila na
předních místech.
Ing. Jiří Vrbas: Děkuji za uznání.
Chtěl bych však zdůraznit, že strojové vybavení je významné, ale
není nejdůležitější. Před několika
léty jsme začínali s mnohem skromnějším vybavením a mnohé menší
trávnikové školky jsou tak vybaveny dodnes. Důležité je učit se stále
novým věcem, zkoušet neznámé
postupy, přežít vlastní neúspěchy
a omyly. Teprve při vlastním poznání
a pokoře nám stroje začnou opravdu
pomáhat.
Redakce: Které stroje pro péči
o trávníky tedy dnes najdeme ve
vaší trávníkové školce?
Ing. Jiří Vrbas: K nezbytné výbavě
naší trávníkové školky v Kobylnicích
patří sekačky. Používáme jich hned
několik typů. V počátečních fázích
pěstování se trávník několik týdnů
i měsíců seče rotační nebo i cepovou sekačkou se současným sběrem
posečené hmoty. Tyto sekačky je
někdy nutné použít i v další fázi pěstování, hlavně za deštivého počasí,
kdy trávník nelze sekat několik dní
za sebou a tudíž přeroste. Nejdůležitějším strojem pro sečení jsou u nás
samozřejmě vřetenové sekačky. Používáme značku Toro a největší z nich
má 5 vřeten a záběr 3,5 m. Vřetena list
trávy neurazí, ale odstřihnou ho jako
nůžky. Řez je tak dokonale hladký
a čistý bez třepivých okrajů, jako to
dělají rotační sekačky. Trávník netrpí
stresem ze sečení a může nerušeně
pokračovat v dalším růstu. Nevýhodou vřetenových sekaček je jejich náročnost na časté broušení a lapování
vřeten i nutnost je přesně seřizovat.
Výsledný efekt při sečení a následný
perfektní stav porostu za to však určitě stojí.
Redakce: Zdůrazňujete, že při sečení perfektní efekt záleží také na
lapování vřeten. Mohl byste nám
tento proces přiblížit?
Ing. Jiří Vrbas: Lapování vřeten znamená jejich přibrušování v sezoně.
Není to broušení v pravém slova
smyslu. V našem případě se provádí
i každý týden tak, že vřetena se zapnou na opačný chod než při sečení.
Při tom se na ně nanáší brusná pasta
a tím se ostří oživí a trochu i přibrousí. Lapování se provádí s vřeteny nasazenými na stroji, při broušení vřeten se vřetena demontují a brousí se
v servisu na speciálním stroji.
Redakce: Členové hodnotitelské
komise ocenili právě dokonalý
vzhled trávníků, které jste dodával.
Ing. Jiří Vrbas: Je totiž nutné nasadit při použití širokozáběrových vřetenových sekaček výkonný vysavač
pro následný sběr posečené trávy.
S úspěchem používáme stroj zn.Trilo, který pojme 7 m3 sebrané hmoty.
Tím, že vysavač vysbírá posečenou
trávu do posledního stébla, se možnost tvorby travní plsti značně omezí. Tak dosahujeme čistějšího a zdravějšího travního drnu a s menší
námahou než dříve. Pro lepší kondici
a zdraví trávníku je pak nutné čas
od času vyčesat plochy prstovými
bránami nebo i prořezat vertikutátorem. Nám se osvědčil vertikutátor
Amazone, který hned při práci sbírá
vyčesanou stařinu do velkého zásobníku o objemu 2,5 m3. Samozřejmostí je také rozmetadlo průmyslových
hnojiv pro pravidelné přihnojování
porostu speciálními trávníkovými
hnojivy v průběhu celého roku Kontinuálně potom sledujeme zdravotní
stav trávníku a již při náznaku výskytu nějaké choroby včas zasahujeme.
K tomu používáme nesený postřikovač se záběrem 10 m.
Redakce: Nechceme se vyptávat
jenom na stroje. Říkal jste, že sebelepší stroje jsou jenom nezbytnými
a výkonnými pomocníky trávníkářů. Co je tedy pro ně nejdůležitější?
Ing. Jiří Vrbas: Perfektně provádět
svou práci, chovat se odpovědně
a poctivě k zákazníkovi a nezapomínat na úctu k materiálu, rostlinám
a půdě, která jim byla svěřena.
Reklamní prezentace
19
Gianni Ferrari GT – Trefa do černého
Základní
údaje
Samozřejmostí
u řady GT je čelně
nesené rotační
žací ústrojí s pracovním záběrem
126 cm a centrálním nastavením
výšky střihu. Spolehlivý
systém
přímého sběru
využívá zásobníku o kapacitě 500
Příchod řady GT
litrů s vysokým hydraulickým
Značka Gianni Ferrari je na čes- zdvihem do výše 180 cm a zadkém trhu po desetiletém půso- ním výsuvem 80 cm.
bení již pevně zakotvena. Svou
dobrou pověst si získala přede- Výkonná trakční jednotka
vším díky vysoké produktivitě Sekačky řady GT jsou osazeny
a spolehlivosti strojů řady Turbo benzínovým motorem 25k nebo
(26-36k) a PG (20-27k). Nyní vý- dieslovým 27k Briggs & Stratrobce představuje další inovaci ton / Daihatsu. Pojezd trakční
v podobě nové řady Gianni Fer- jednotky je řešen hydrostaticky,
rari GT s výkonem 25-27k.
s pohonem na 2 nebo 4 kola.
Široká škála
příslušenství
Stroj je vybaven hydraulickými
vývody pro připojení volitelných zařízení. K dispozici budou
například rotační kartáče, vertikutátory, ale i vřetenové kosicí
jednotky, čímž se na trhu stanou
sekačky GT unikátem. Nebude
chybět ani příslušenství pro zimní údržbu, včetně kabiny. Řada
GT se tedy uplatní při údržbě
veřejné zeleně, veřejných komunikací a sportovních areálů.
Výhradním distributorem
sekaček Gianni Ferrari v ČR
a SR je Profigrass s.r.o.
www.profigrass.cz
TYM K2 – Nová řada s přívlastkem všestrannosti
QualiTYMatters
Nová řada K2
Toto motto vyzdvihující důležitost kvality přinesly na svých kapotách do České republiky traktory jihokorejské značky TYM,
které jsou dodávány ve výkonnostních kategoriích od 23 k do
70 k. Prosadily se i na náročných
trzích Severní Ameriky, Austrálie
a západní Evropy. Roční produkce dosahuje přes 10 000 jednotek. Nyní se díky své koncepci
prosazují i v České a Slovenské
republice.
Modely T233 HST a T273 HST
zaujmou především velkou variabilitou využití. Uplatňují se
při realizacích zahrad, údržbě
veřejné zeleně, čištění komunikací, zimní údržbě či při menších
stavebních pracích.
20
Vysoký standard
v základním provedení
Traktory řady K2 jsou vybaveny
motory Mitsubishi o výkonu 23
a 27 k. Díky hydrostatické převodovce je ovládání pojezdu velmi jednoduché
s možností volby optimální pracovní rychlosti
pomocí
tempomatu.
K pohonu nářadí jsou
již u základního modelu připraveny hned dva
vývodové hřídele, zadní
a mezinápravový, pro
hydraulické funkce pak
jeden okruh vzadu a dva
okruhy uprostřed; k jejich ovládání je vestavěn
joystick. Pro komfort obsluhy je
samozřejmostí plochá podlaha
společná všem traktorům značky TYM.
Široká škála
příslušenství
Mnohostranné využití traktoru
je dáno nabídkou příslušenství:
čelní nakladač, podkop, přední,
zadní nebo mezinápravové žací
ústrojí, sběrný box, půdní vrták,
zametací kartáč, kabina a mnoho jiných.
Reklamní prezentace
www.tymce.cz
Prodejcem traktorů TYM
je společnost
Profigrass s.r.o.
Tel: 544 234 046
www.profigrass.cz
Agrostis Trávníky, s.r.o.
Obchod, poradenství, výzkum
Vysavače pro suché i mokré vysávání
odpadů všeho druhu
Vysavače Billy Goat a PowerPac
vás zbaví nežádoucích odpadů
Vyžádejte si podrobnější informace
Prodej a servis: Agrostis Trávníky, s.r.o., Npor. Krále 16, 68301 Rousínov
E-mail: [email protected], www.agrostis.cz
Tel/fax:
517 370 607, 603 950 236
œ“Õ˜?˜‰ÊÌÀ>ŽÌœÀÞʜ…˜ÊiiÀiÊÊÊÊÊÊ<‰ÃŽiÌiÊã>V‰ÊÖÃÌÀœ‰Êâ`>À“>tI
-ÛĉďÌiÊ«jćˆÊœÊÌÀ>ۘ>ÌjÊ«œV…ÞÊ>ÊćˆÃ̜ÌÕÊÛ>ĉʜLViʎœ“Õ˜?˜‰“ÊÌÀ>ŽÌœÀĐ“Êœ…˜ÊiiÀi°ÊÀœ“ĉÊ«i揈ÛjÊ
>Ê뜏i…ˆÛjÊÏÕãLÞ]Ê«ÀœÛ?âi˜jʘ‰âŽß“ˆÊ«ÀœÛœâ˜‰“ˆÊ˜?Ž>`Þʘޘ‰Êâ‰ÃŽ?Ìiʘ>ۉVÊã>V‰ÊÖÃÌÀœ‰Êâ`>À“>°I
I®Ê-«iVˆ?˜‰Ê˜>L‰`Ž>ÊÃiÊÛâÌ>…ՍiÊ«œÕâiʘ>ʎœ“Õ˜?˜‰ÊÌÀ>ŽÌœÀÞʜ…˜ÊiiÀiÊď>`ÞÊ8Çää
-/,"Ê*À>…>]Ê>°Êð]ʜ…i˜ˆVŽ?ÊÈäÇ]Ê£™äÊ£ÇÊ*À>…>ʙ‡6ˆ˜œď
Ìi°\ÊÓnÎÊä™ÓÊxÎä]Êv>Ý\ÊÓnÈÊnxÓÊxș]Êi‡“>ˆ\ʈ˜vœJÃÌÀœ“V°Vâ]ÊÜÜÜ°ÃÌÀœ“«À>…>°Vâ
6iÊ뜏i…ˆÛœÃ̈ʍiʘ>ÄiÊɏ>
R I D E R H U S QVA R N A
Husqvarna
Rider PF 21 AWD
Univerzální pomocník
nejen na zahradu
Údržba okolí vašeho domu nespočívá jen v údržbě zahrady. Vedle sekání trávníku, pletí záhonů,
stříhání živého plotu v letním období přichází podzim a úklid spadaného listí. Následuje zima
a pracné odklízení sněhové pokrývky na přístupových komunikacích. Veškerá údržba se neobejde
bez kvalitního nářadí. V širokém sortimentu švédské Husqvarny naleznete stroje určené pro různou
intenzitu používání i pro různé typy vegetace. Předností všech výrobků Husqvarny je vysoký stupeň
ergonomie, extrémní odolnost a spolehlivost. Nepřetržitá spolupráce konstruktérů ze Švédska s profesionálními uživateli vede k neustálému vylepšování a zdokonalování stávajících modelů, a tím
záruku efektivní práce ať už na poli profesionálním či domácím.
V nabídce riderů od švédské Husqvarny figuruje nejsilnější model pro profesionální použití s označením Husqvarna
Rider PF 21 AWD s náhonem na všechna kola. Pohon všech
kol oceníte na nerovném, vlhkém, kluzkém terénu a v zimním období. Při práci na svazích dodává stroji stabilitu,
sílu a obsluze bezpečnost.
Husqvarna, kde přímá platba je již od 10 % z ceny zboží,
splatnost může být až 48 měsíců.
Absolutní pohodlí obsluhy zajišťuje posilovač řízení a hydrostatická převodovka. Celý systém zajišťuje vynikající trakci prostřednictvím diferenciálů bez nebezpečí vytrhávání
trávníku.
Navštivte vysoce kvalifikované autorizované prodejce
Husqvarny, kteří vám ochotně poradí. Jejich adresy a informace o našich službách a výrobcích naleznete na internetových stránkách www.husqvarna.cz nebo na infolince
800 110 220.
Výkonný motor Kawasaki V-Twin OHV s výkonem 15,4 kW
(21 hp) je vybaven pro práci na svazích tlakovým mazáním.
Rider PF 21 AWD je vybaven žacím ústrojím Combi se
záběrem 112 nebo 122 cm. Majitel si tak může vybrat mezi systémem mulčování BioClip, kdy se vyhne nutnosti
sběru a problémům s likvidací posekané trávy a mezi středovým/zadním výhozem posekané trávy na plochu a jejím
dalším využitím, např. pro kompostování. Žací agregát se
spouští hydraulicky.
Vedle základní prodejní sítě vytvořila Husqvarna regionální servisní střediska Husqvarna (RSS), kde naleznete
nadstandardně vyškolené profesionály zaměřené na komplexní služby při údržbě zeleně většího rozsahu.
Podzimní akce
do 31. 10. 2007
Husqvarna 359
Akční cena
18.990
Kč
Běžná cena 19.990 Kč
+ Bonus olej (20 l) na rok zdarma
Výšku sekání lze nastavit plynule od 40 do 90 mm. Samozřejmostí je praktická servisní poloha, která umožňuje
snadnou údržbu a čištění vyklopeného žacího ústrojí.
Rider poskytuje svému majiteli pohodlnou práci v sedě
a výjimečný výhled. Díky široké nabídce dalšího připojitelného příslušenství lze rider využívat v průběhu celého
roku: k úklidu listí nebo čerstvého sněhu pomocí zametacího kartáče, shrnování větší sněhové nadílky sněhovou
radlicí nebo frézou, k odvozu nářadí, materiálu či jiných
předmětů na přívěsném vozíku, dále ke sběru posekané
trávy připojeným sběračem a konečně k další údržbě trávníku s připojeným odmechovačem, provzdušňovačem či
rozmetadlem.
Husqvarna 345e
Akční cena
11.990
Kč
Běžná cena 12.590 Kč
+ Bonus řetěz a lišta
v hodnotě 921 Kč zdarma
Husqvarna v prodejnách označených logem Husqvarna
financování nabízí prodej na splátky nebo novinku leasing
RSS Husqvarna: Jihočeský kraj - České Budějovice – NOVÁKOVÁ Blanka, Pražská 1271/131, tel.: 387 310 871, e-mail: [email protected] • Jihomoravský kraj - Brno - Gardentech s.r.o.,
Mírová 15, tel.: 548 531 294, e-mail: [email protected] • Královéhradecký kraj - Česká Skalice - STAVIS, Havlíčkova 222, tel.: 491 453 960, e-mail: [email protected] • Moravskoslezský
kraj - Pražmo - LIGNUS FM s.r.o., Pražmo 166, tel.: 558 692 942, e-mail: [email protected] • Pardubický kraj - Pardubice – KEŘKA Vít, Fáblovka 518, tel.: 466 644 621, e-mail: [email protected]
• Plzeňský kraj - Plzeň - MIKEŠ, Cukrovarská 6, tel.: 377 325 881, e-mail: [email protected] • Praha - Praha 10 - NOBUR s.r.o., Černokostelecká 351, tel.: 272 706 768, e-mail: [email protected]
• Středočeský kraj - Průhonice (Praha) - Jiří KŘAPÁČEK J+A, Dobřejovická 438, tel.: 267 750 412, e-mail: [email protected] • Středočeský kraj - Rakovník - VODRÁŽKA, TGM 2473,
tel.: 313 517 473, e-mail: [email protected] • Ústecký kraj - Děčín - Podmokly - BOBR servis, Dělnická 34, tel.: 412 532 413, e-mail: [email protected] • Kraj Vysočina – Velké Meziříčí –
SILVACO a.s., Třebíčská 74/b, tel.: 566 655 555, e-mail: [email protected]silvaco.cz • Zlínský kraj - Zlín - LARGO CZ, tř. T. Bati 161, tel.: 577 019 089, e-mail: [email protected] • Zlínský kraj - Zubří ŠUPLER, U Bečvy 261, tel.: 571 658 001, e-mail: [email protected]
komerční prezentace
Stfiíhací kopí,
cs-nÛÏky a pilky
Často rostou keře a stromy tak hustě u sebe, že se k větvím pomocí
obvyklých nůžek na větve ani nedostanete. Právě pro takováhle
místa, která jsou příliš úzká, je určeno nové GARDENA stříhací kopí
na stromy a keře Star Cut 160 BL a nové GARDENA teleskopické
stříhací kopí 410 BL. S jejich pomocí lehce a pohodlně ostříháte husté
dřeviny, bez toho, aby se někde zachytily.
GARDENA stříhací kopí na stromy a keře Star Cut 160 BL je jako
kouzelná hůlka: 160 cm dlouhá, velmi lehká a stabilní hliníková tyč,
jakož i kompletní systém lanek umístěný uvnitř a kladkový převod,
který šetří sílu.
Stříhací kopí StarCut
Štíhlý tvar, nízká hmotnost
a optimální rozložení
hmotnosti zaručuje lehké
a pohodlné stříhání
ve velkých výškách.
+ power
Také stříhací hlava Vás nadchne. Je velmi úzká, lze ji sklonit na
stranu, aby měl uživatel volný výhled a úhel střihu je možné nastavit
pohodlně ze země z jakékoliv stříhací polohy. Precizně nabroušené
nože s povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků se postarají o čistý
střih, při kterém je stříhaný materiál optimálně fixovaný v oblasti
stříhání díky speciálně tvarovaným nožům.
Dlouhé rameno je možné obsluhovat buď pomocí praktického
tažného pouzdra s bezpečnostní stopkou proti sklouznutí nebo
pomocí T-rukojeti. Stříhacím kopím je možné dosáhnout včetně výšky
uživatele do vzdálenosti cca 3,5 metru buď do výšky nebo do strany.
Teleskopické stříhací kopí
StarCut 410 BL Comfort
Cílené a přesné stříhání až
do výšky 6,5 m. Bez žebříku,
bezpečně a pohodlně ze
země. Plynule teleskopická
hliníková násada.
Celková délka: 230 – 410 cm.
č.v. 8782
Ještě větší je celkový dosah u nového GARDENA teleskopického
stříhacího kopí na stromy StarCut 410 BL: včetně délky ramene až
6,5 m. Stabilní hliníková tyč je plynule teleskopická podle potřeby od
230 do 410 cm. I nejvyšší a nejtěsnější koruny stromů je možné
stříhat pohodlně a bezpečně ze země, protože také u teleskopického
stříhacího kopí StarCut platí: lehké, snadné, přesné stříhání díky
funkčnímu mechanismu, který je umístěný uvnitř tyče, optimální
přenos síly a velmi úzká, skloněná stříhací hlava, jakož i ze země
nastavitelný úhel střihu.
max.
3,5 m
Teleskopické stříhací kopí
StarCut 160 BL Comfort
Hodí se všude tam, kde
je pro obvyklé nůžky na
větve příliš málo místa.
Extra lehká, úzká stříhací
hlava. Táhlo a převodovka
jsou umístěné uvnitř. Lehká
a pevná hliníková násada.
Celková délka: 160 cm
č.v. 8780
890g
200°
Vždy ideální úhel střihu
máte s GARDENA stříhacím kopím
na stromy a keře. Lehkým zatlačením
o silnější větev nebo kmen stromu
přizpůsobíte úhel střihu každé stříhací
situaci - lehce a pohodlně ze země.
Od 2,3 m do 4,1 m
max.
6,5 m
cs-zahradní pilka
K šetrnému, snadnému řezání větví. Tvrzené hroty zubů. Chráněna proti korozi speciálním povlakem listu. Délka listu pily 350 mm, jakostní ocel, se
závěsným očkem a ochranou břitu. Nesklouzává ani při tažných pohybech.
Doporučena pro teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5m.
č.v. 8750
cs-zahradní pilka ohnutá
Ohnutý list pilky a speciálně tvrzené zuby pro sílu šetřící řezání. Chráněna
proti korozi speciálním povlakem listu. Nesklouzává ani při tažných pohybech.
Trhací hák. Se závěsným očkem a ochranou břitu. Doporučena pro teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5m.
č.v. 8751
Sklápěcí zahradní pilka
Příruční, mnohostranná pilka hodící se pro všechny práce v zahradě. Zajištění
v otevřeném i uzavřeném stavu pro bezpečnou práci. Impulsně tvrzené hroty
řezných zubů. S 3-násobným výbrusem pro obzvlášť snadné řezání. Tvrzený,
dutě broušený list pilky s jemným a precizním výbrusem zubů pro čistý
a hladký řez. S očkem na zavěšení. Celková délka 470 mm.
č.v. 0663
cs -nůžky na stromy
Menší potřeba síly a pohodlnější tah
díky pověšení nůžek na větve. Velké
rozevření nůžek. 4,7 m netrhavého
lanka s tažným pouzdrem.
č.v. 0302
Tyto pilové zuby
zvládnou i obzvláště
silné větve
1
Lehký chod
díky jemně broušenému ozubení a dutě
vybroušenému pilovému listu 1
Elastická, extrémně tvrdá a trvalá
díky impulsně tvrzenému pilovému listu
Sedí dobře v ruce a neklouže
ani při tažných pohybech 2
2
Dobré nůžky
na stromy
stříhají
s lehkostí
větve až
do průměru
40 mm
Energická práce
s časovou úsporou
díky ozubenému nebo
kladkovému převodu 1
Cílená a přesná práce
díky kompaktní konstrukci lze
dosáhnout i na těžce dostupné větve, bez toho, aby se
přitom jiné větve poškodily.
1
do 2,9 nebo 3,9 m
Ať už se jedná o klasické nůžky na stromy pro zpětný střih vysokých stromů
nebo o pilky pro velmi silné větve – GARDENA-combisystem nabízí také pro
obtížné stříhací situace vhodnou kombinaci násady a nástroje na stříhání.
Combisystem-zahradní pilky můžete používat také jako ruční pilky nebo je
pomocí combisystem-násady prodloužit a pracovat s nimi ve vysokých
korunách stromů. Upevňovací šroub umožňuje rychlou, pohodlnou a trvale
neviklavou kombinaci násady a nástroje.
Bezpečná práce ze země
hliníková teleskopická násada umožňuje stříhání až ve
výšce 5 m.
MAX
do 2,9
nebo 3,9 m
cs-nůžky na stromy S
Obzvláště silné díky 3-násobnému
kladkovému převodu. Nůžky lze
pověsit na větev. S 4,7 m netrhavého tažného lanka a výškově
nastavitelným tažným pouzdrem.
č.v. 0304
Biobazény
V 2. čísle INSPIRACE jsme otevřeli novou rubriku“Biobazény“,
protože také v České republice stoupá zájem o koupání na vlastní
zahradě, ale také na veřejném koupališti v čisté chemicky neupravené vodě. Proto místo klasických bazénů se čím dál častěji budují ekologická koupací jezírka, která navíc dovedou potěšit oči
po celý rok, protože v jejich mělké regenerační části rostou vodní
rostliny, létají nad hladinou vážky a v čisté vodě si libují i mloci.
Garant a autor rubriky Ing. Jiří Hájek, který si pro svou diplomovou
práci na oboru management zahradních a krajinářských úprav na
Zahradnické fakultě MZLU v Lednici zvolil právě téma biobazénů,
vysvětlil v minulém čísle princip biobazénů a na základě neocenitelných zkušeností ze sousedního Německa a Rakouska, kde se už
od osmdesátých let minulého století přírodě blízké koupací vodní
plochy hodně stavějí, uvedl kategorizaci dle mezinárodní normy
FLL. O biobazénech lze jednoznačně říci, že nejsou zcela přirozenými ani zcela umělými ekosystémy. Na jedné straně jsou uměle
vytvořenými vodními díly se svými stavebními specifiky, na druhé
straně mohou být i ekotopem pro čtyři základní složky ekosystému (abiotické faktory, producenty, konzumenty a dekompozitory). V tomto článku budou popsány základní abiotické faktory,
především fyzikální a chemické faktory, které tvoří základ pro
hospodaření s látkami a energií v biobazénech. Ostatními faktory
se bude Ing. Jiří Hájek zabývat v Inspiraci 4/2007.
O schématickém průběhu základních procesů směřujících ke zlepšení či udržení dobré kvality vody vypovídá schéma č.1.
Schéma 1/Procesy zlepšení či udržení dobré kvality vody
(MAHABADI, 2005)
Zjednodušený komentář ke schématu 1: Řasy jsou ve vodním prostředí rozkládány zejména bakteriemi a vodními blechami. Ty jsou konzumovány rybí obsádkou
a tím dochází k narušování potravního řetězce. Vyšší rybí obsádku biobazén zpravidla neunese a to má přímý vliv na kvalitu vody a nestabilitu ekosystému.
EKOSYSTÉM BIOBAZÉNŮ
- Fyzikální a chemické faktory
1) Vlastnosti a tepelné poměry vod
Mezi nejdůležitější vlastnosti z hlediska
tepelných poměrů vody bezpochyby patří
specifická tepelná kapacita vody (4 186 KJ
kg-1) a změna hustoty v závislosti na teplotě
vody. Voda je tedy významnou složkou pro
soustředěnou akumulaci tepla. Nejvyšší hustoty dosahuje při teplotě 3,98 °C. Jak teplejší
tak studenější voda vykazují nepatrné změny
hustoty.
V zimním období může pod ledem nastat
inverze, při které se dostává studenější, ale
lehčí voda (0°C) nad teplejší (4°C), ale těžší
vrstvu vody. Zkušenosti z různých biobazénů ukazují, že se v průběhu koupací sezóny
gradienty stále vyvíjejí, přesto lze obecně
říci, že se teplejší voda „vždy“ nachází v horních vrstvách u hladiny.
Vrstvy jsou nestabilní zejména u mělkých vod, a proto jejich rovnovážný stav
nemá dlouhodobého trvání. Proudění
větru a konvekce (šíření tepla prostorem) hrají tedy velmi důležitou roli při
cirkulaci a promíchání teplotně odlišných vrstev vody.
Schéma 4/Přepadová rýha
(GRAFINGER, 2007)
Schéma 2/Vztahy mezi vrstvami ve vodním prostředí
Vodní prostředí lze rozdělit do třech základních vrstev (viz schéma č. 2)
• Epilimnion – horní vrstva v biobazénu
• Metalimnion – vrstva vody v teplotně
stratifikovaných nádržích
• Hypolimnion – studená vrstva
Při ohřevu vody se hustota snižuje a vzniká
„gradient hustoty“. Tento gradient je stále
větší díky pohybu větru pouze po hladině
vodního útvaru (Epilimnion). O vrstvu níž
(Metalimnion) teplota vody prudce klesá se
zvyšující se hloubkou a Epilimnion je touto
vrstvou oddělen od studeného dna vodního útvaru (Hypolimnion).
26
Schéma 3/Boční skimmer - řez ( PETRICH, 2006 )
U biobazénů nebo koupališť zabezpečují
odtok povrchové ohřáté vody přepadové
rýhy nebo skimmery
2) Světlo
Hlavním zdrojem energie pro tepelnou
bilanci biobazénu je sluneční záření. Zbarvení vody může být na jedné straně závislé na barvě oblohy nebo na straně druhé
rozptylu odraženého světla. Čistá voda je
zpravidla modrá, přítomnost náplav a zákalu způsobuje zelenání. UV záření je škodlivé
pro organismy, které se adaptovaly z vodních organismů. Jako ochrana zde fungují
pigmenty řas.
UV záření bude zpravidla zastoupeno ve
třech vlnových pásmech: UV – A (320 – 400
nm), UV – B (280 – 320 nm) a UV – C (200
– 280 nm). Na zemský povrch dopadá sluneční záření typu UV – A, které vykazuje
nejmenší energii.
U biobazénů je nutné počítat s přímou
úměrou mezi tepelným chodem vody
a intenzitou osvětlení. Chod teplot se
přímo projeví na míře využitelnosti biobazénu během roku. Mimoto přímo
ovlivňuje skladbu vodních rostlin pro
výsadbu. Proto by měla být věnována
mimořádná pozornost výběru „nej-
Svaz zakládání a údržby zeleně
Biobazény
vhodnějšího“ stanoviště pro budoucí
biobazén již ve fázi plánování. Zásadám
navrhování biobazénů do zahradního
prostoru bude věnována speciální kapitola v jednom z dalších čísel časopisu
INSPIRACE.
3) Bilance kyslíku
Bilance kyslíku je pro stabilitu biobazénu
velmi zásadním faktorem. Důležité jsou obzvlášť hodnoty rozpuštěného kyslíku (mg
O2/l) při konkrétních teplotách vody. Norma FLL uvádí 2 – 12 mg/l dle teploty vody.
Nejvýznamnější roli pro okysličení plní fotosyntéza řas a ostatních rostlin.
6CO2 + 12H2O (+světlo+živiny) < -- > C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Dle rovnice vytváří řasy a vodní rostliny biomasu a přitom produkují kyslík. Kyslík vyprodukovaný řasami je z větší části uvolněn
do vody, tím se vysvětlují poměry přesycení
kyslíkem, které dosahují i přes 200%. Takové
vysoké hodnoty kyslíku jsou živou ukázkou
nevhodné kvality vody (vysoká produktivita) (MAHABADI, 2005). Při bakteriálním
odbourávání biomasy řas je spotřebováván
CO2 a jako vedlejší produkt produkován
kyslík. Nasycení kyslíkem pod 60% již poukazuje na poruchu systému biobazénu.
V závislosti na teplotě vody dochází
k disproporcím v nasycení O2. V důsledku dýchání organismů nebo rozkladných
procesů ve vodě může dojít k poklesu
obsahu kyslíku až na 0%. Stojaté vody
vykazují největší kolísání v obsahu kyslíku během roku i během 24 – hodinových
cyklů. Čím je vodní dílo menší a bohatší
na vodní organismy, tím větší kolísání
obsahu kyslíku během dne a noci lze zaznamenat (LUKEŠTÍK, 2001).
4) Fosfor a dusík
Pro biologickou produkci je důležitý ten
faktor, který je zastoupený v minimálním
množství. Všechny ostatní faktory mohou
být v přebytku, avšak když chybí např. světlo, nemohou růst rostliny. Ve stojatých vodách je zpravidla fosfor faktorem, který limituje růst rostlin. To platí i pro biobazény.
Prvky jako C (z CO2), dusík (N) a fosfor (P)
se vyskytují v biomase řas v poměru 106C:
16N: 1P (Redfield – poměr). Ve vodě biobazénů jsou zastoupeny uhličitany a dusičnany většinou v hodnotách několika miligramů na litr, zatímco koncentrace fosforu
v hodnotách jen od 0,01 do 0,03 mg/l.
Poměr N/P hraje rovněž významnou roli zejména z důvodu nebezpečí podpory vzniku
sinic. V okamžiku nízké koncentrace fosforu
hrozí sice jen malé nebezpečí kvetení sinic,
ale v každém případě je nutné věnovat pozornost poměru N/P.
Z biogenních prvků je
fosfor nejméně hojný,
a proto nejvíce ovlivňuje biochemické reakce probíhající ve vodním prostředí. Zdrojem
fosforu pro rostliny je
půda i voda. Obsah fosforu ve vodách nejčastěji stoupá v důsledku
erozí a smyvů okolních
nečistot do biobazénů.
Proto je potřeba dokonale oddělit biobazén
od okolního terénu.
Toto oddělení slouží
jako preventivní ochrana proti zanesení nečistot a zvýšení obsahu
fosforu. Neméně důležitá je i znalost složení
vody, kterou napouštíme do biobazénu.
Tab.1/Doporučené hodnoty zastoupených prvků v biobazénu
(WEIXLER, 2007)
Parametr
Jednotky
Požadované
Poznámky
hodnoty
hodnota pH
pH
6,0 – 9,0
v průběhu dne
stoupájící
teplota
°C
+/- 25
ještě 28° - 30° je OK
vodivost
μS/cm
200 – 400
<1000μS/cm při
20°C
kyslík (O2)
mg/l
2 – 12
odvislý od teploty
UV propustnost
1/m
3
(254 nm)
kyselostní kapacita
mmol/l
5–8
karbonátová tvrdost
°dH
5 – 15
HCO3
mg/l
100 – 200
celková tvrdost
°dH
5 – 15
Ca
mg/l
30 – 100
Mg
mg/l
5 – 15
Na
mg/l
0–5
K
mg/l
2–5
Fe
mg/l
<0,1
mg/l
<0,05
nutné přesně
změřit
mg/l
0,005
nutné přesně
změřit
mg/l
<0,01
mg/l
<0,01
mg/l
0 – 10
mg/l
5
mg/l
20
mg/l
1,0
Mn
5) hodnota pH
Jedním z nejdůležitějších faktorů vývoje zdár- P
ného života v biobazénu
je hodnota pH. WEIXLER NH4
(2007) uvádí jako ideální NO2
rozmezí hodnotu 6 – 9. NO3
Hodnota pH v průběhu
Cl
dne kolísá, to znamená,
že v průběhu dne stoupá, SO4
vrcholu dosahuje kolem TOC
16. hodiny a opět klesá.
V biobazénu by hodnota zákal
pH neměla přesáhnout KBE (..°C)
hranici 9. Pokud se tak
enterokoky
stane, dochází k vysoké
primární produkci nad- E. coli
měrným zatížením živinami při minimální pufrovací schopnosti.
Při fotosyntéze dochází k posunu hodnoty
pH do alkalického prostředí. Proto ve slabě
pufrovaných vodách s nízkou hodnotou kyselostní kapacity může hodnota pH snadno
překonat hranici 9. Biobazény s tvrdou vodou a dobrou pufrovací kapacitou vykazují
velmi zřídka hodnotu pH přes 8,5.
Nejefektivnější metodou proti růstu řas
je minimalizace nabídky prvku zastoupeného v minimálním množství. Proto
by měla být věnována maximální pozornost kvalitě vody již při prvním napouštění. Jak voda pro první napuštění,
stejně tak i voda pro kompenzaci výparu
by měla projít přes regenerační zónu zejména pro eliminaci živin. K úpravě kvality vody lze s výhodou využít různá zařízení, která jsou zpravidla jednotlivými
výrobci patentována.
Ing. Jiří Hájek ml.
Svaz zakládání a údržby zeleně
TE/F
1
1/ml
<1000
Ent./100 ml
<50 – 100
E.coli/100 ml
<100
celkové množství
organ. uhlíku
pod 1000 = dobré
Literatura :
GRAFINGER, Rainer. Od koupacího jezírka až po
biologický bazén. Seminář \“Koupací jezírka\“
[online]. 2007 [cit. 2007-08-25].
HÁJEK, Jiří. Rozbor technologií koupacích biotopů. [s.l.], 2007. 188 s. , 1 CD-ROM. MZLU. Vedoucí
diplomové práce Ing. Pavel Borusík.
LUKEŠTÍK, Radek. Bazény na koupání přírodě
blízkého charakteru. [s.l.], 2001.
131 s. MZLU Brno. Vedoucí diplomové práce Doc.
Ing.Miloš Pejchal, CSc.
MAHABADI, Mehdi, ROHLFING, Inés Maria.
Schwimm – und Badeteichanlagen : Planungs und Baugrundsätze. Stuttgart : Ulmer, 2005. 304
s. Dostupný z WWW: <www.ulmer.de>. ISBN 38001-4794-7.
PETRICH, Peter. Schwimmteich . Seminář \“Koupací jezírka 2006\“ [online]. 2006 [cit. 2007-0825].
WEIXLER, Richard. Freude mit dem eigenen
Schwimmteich : Praxisratgeber für Gestalltung,
Anlage und Pflege. Bergen : Agrimedia GmbH,
2007. 284 s. ISBN 3-86037-259-9.
27
Zelené střechy
- SPIELBERK OFFICE CENTRE – BRNO
Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil, napsal ve své básni Vítězslav Nezval. Dnes tam
od roku 2005 na jižním břehu řeky vyrůstá kromě rozrazilu na ploše 60 000 m2 unikátní
administrativní komplex – Spielberk Office Centre, který tvoří významnou dominantu
jižní části Brna. Dokončení se předpokládá ještě v tomto roce.
Buduje jej developerská společnost CTP
Invest podle projektů architektů Václava
Hlaváčka, Bena Hoekena ze Studia Acht
Architects a krajinného architekta Lodewijkena Bajlona. Dynamický moderní komplex
administrativních budov je dobře dostupný z centra města, moderní flexibilní plochy
splňují vysoké nároky na prostor a zázemí je
vybaveno špičkovými technologiemi. Hlavní stavební materiály, kterými jsou především sklo, holandské cihly, dřevo a kámen,
dotváří, oživuje a zpříjemňuje zeleň.
Skutečnost, že nové budovy vyrůstají na
pozemcích, které do té doby zarůstaly plevelem, nijak neovlivnila záměr investora
– vybudovat tam moderní městskou čtvrť
světových parametrů s elegantními, nízkopodlažními i výškovými multifunkčními
budovami, podzemními garážemi, novými
cestami, náměstím, promenádami a jezírky. Pozornost uživatelů i návštevníků pak
poutají nejenom parky a zeleň, ale zejména střešní zahrady, realizované odbornou
zahradnickou firmou ZAHRADA Olomouc
s.r.o., která je jedním z partnerů německé
firmy Optigreen v České republice. Na třiceti léty prověřený německý systém Optigreen, který je zárukou kvality, efektivnosti
a servisu vsadil investor, když se rozhodl,
že střechy na bohatě stavebně odstupňovaném komplexu budov budou nabízet
plochy zeleně sloužící k odpočinku, které
jsou navíc pohledově zajímavé. Ty jsou ne-
jenom na střechách budov, ale také mezi
čtyřmi hlavními budovami na propojovacích terasách. A tak například zelené střechy ve druhém patře potěší zaměstnance
i návštěvníky, kteří je budou pozorovat ze
čtyřpatrových výšin.
Pestrost a dynamiku střešní zeleně znásobuje použití rostlinných druhů a různé
pojetí okolí zelených záhonů. Ve druhém
nadzemním podlaží byly boční záhony
zapuštěny do plochy kačírku, odděleny
obrubníkem, střední záhon a záhony v sedmém podlaží byly zapuštěny do dlažby.
Celková plocha záhonů je 590m2. Spotřebovalo se 140 m3 speciálního extenzivního
substrátu - na všech plochách se počítalo
s průměrnou výškou substrátu 15cm.
Před výsadbou rostlin provedli pracovníci
firmy ZAHRADA Olomouc s.r.o následující
práce::
- položili separační ochrannou rohož,
která chrání střešní hydroizolaci proti
poškození kořeny
- položili hydroakumulační vrstvu z nopkových panelů, které přebytečnou vodu
odvádějí, ale také zadržují část srážkové
vody, kterou rostliny využívají
- pro správnou funkci systému použili filtrační vrstvu, která zabraňuje vymývání
jemných částic ze substrátu
- zajistili dopravu speciálního substrátu
na střechu, což se zdá jednoduché, ale
vyžaduje to precizní organizaci práce,
zručnost a zkušenost.
Zde se objevila nečekaná komplikace. Na
střechy totiž dopravují substrát pomocí
tlaku vzduchu soustavy hadic z hydraulicky ovládané cisterny. Plně naložená cisterna však nemohla vzhledem ke své velké
hmotnosti přepravovat substrát po nově
vybudovaných vnitřních komunikacích.
Vzdálenost, kterou by bylo potřeba pomocí
hadic překlenout, vyžadovala tedy spojení
velkého počtu hadic. Čím delší je však soustava hadic, tím se zvyšuje počet ostrých
hran stavby, které musí hadice překonat.
Zde hrozí jak poškození atiky, tak i lámání
a neprůchodnost hadic. Kumulování počtu hadic vede také k nežádoucímu zjemňování struktury substrátu, který se sice
mírně, ale přece jen při dopravě foukáním
rozpadá. Proto bylo potřeba volit jinou, co
nejkratší cestu substrátu k záhonu. BezproPlocha připravená pro příjezd „sila“
Přípravné práce a vedení hadic na střechu
28
Svaz zakládání a údržby zeleně
blémová byla trasa v úrovni vchodu nad
podzemními garážemi, protože dopravník
se substrátem bylo možno přistavit téměř
k ploše záhonu. Nevýhodou ovšem bylo, že
se soustava hadic musela několikrát pospojovat, znovu rozložit a na jiném místě znovu
spojit, což je časově dosti náročné.
Pak už záleželo jen na organizaci práce. Zatímco na jedné budově probíhala příprava
systémů hadic pro dopravu substrátu, na
druhé střeše už „silo“ foukalo substrát pře-
Byly to: Festuca glauca ve dvou kultivarech,
Carex flacca a Carex humilis „Trimburg“, Deschampsia caespitosa „Palava“ a Koeleria
glauca.
Mírný údiv realizátorů vegetačních střech
vyvolalo rozhodnutí koordinátora stavby,
že u některých záhonů se nejprve zreali-
Více informací o funkcích
a systému vegetačních střech
se dozvíte na stránkách
www.optigreen.cz
Výsadba rostlinného materiálu
nad podzemními garážemi
Dokončování přesunu substrátu v 2NP
dem připravenými hadicemi. Tímto jednoduchým způsobem se dostal substrát na
střechy všech 5 budov a v kancelářích, kde
už pracovali úředníci, nebyl pracovní provoz přerušen.
Po uložení speciálního substrátu Optigreen pro extensivní střechy začalo osazování
rostlinami snášejícími extremní podmínky
zuje výsadba záhonů a až následně položí
dlažba a předěly mezi záhony. Nezbývá než
doufat, že stavební firma bude k provedeným výsadbám ohleduplná.
Nedá se však už pochybovat, že nejenom
způsob života, ale také architektura a nové technologie se stále vyvíjejí. Vegetační
zelené střechy či komplexní zeleň na konstrukci se stává čím dál více samozřejmostí
a standardem. Třicetileté zkušenosti firmy
Optigreen jsou nepopiratelné a nejzkušenější zahradnické firmy u nás je čím dál častěji využívají v praxi.
Ing. Dana Rygarová
Ing. Filip Drastich
Realizace vegetačních
střech jakéhokoli typu
a velikosti
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Železniční 469/4, 772 00 Olomouc
www.zahrada-olomouc.cz
[email protected]
tel.: 585 315 022
fax: 585 315 023
mobil:+420 722 708 397
Čerstvě přemístěný substrát na střeše 7NP
dle návrhu a propočtu architekta. Vysazovaly se zejména rostliny Festuca glauca, Festuca amethystima (kterých je použito největší
množství), dále Geranium psilostemon,
Allium schoenoprasum a Helleborus . Záhon nad podzemními garážemi navrhovala
ZAHRADA Olomouc s.r.o..Vysázelo se tam
5100 rostlin na ploše přesahující 200 m2.
Záhon na obytné střeše samostatné budovy
Reklamní prezentace
29
SEZNAM ČLENŮ SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ
Praha
Corydalis - Miroslav Horský
Výletní 331/9, 142 00 Praha 4
Tel.: 602 390 154, fax: 241 717 285
e-mail: [email protected]
www.corydalis wz.cz
Projekce a realizace sadových úprav, golfová
hřiště, jezírka, střešní zahrady, dlažby, opěrné zdi.
GARPEN - zahradní architektura a služby
U Skalky 16, 181 00 Praha 8
Tel: 283 850 991, fax: 233 542 925
e-mail: [email protected], www.garpen.cz
Realizace sadových úprav, údržba zeleně,
arboristika, prvky zahradní architektury.
Gartensta spol. s r.o.
K Pastvinám 322, 107 00 Praha 10
Tel./fax: 274 779 991,
e-mail: [email protected]
www.gartensta.cz
Služby v oboru zahradní a krajinářská tvorba
Imramovský - vegetační úpravy s.r.o.
Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9
Tel./fax: 286 856 003
e-mail: [email protected]
www.imramovsky.cz
Terénní a sadové úpravy, zahradní cesty, gabiony.
Pronájem strojů pro zemní práce v zahradě
Ing. Josef Tomek - ZAHRADNICTVÍ
Rezlerova 289, 109 00 Praha 10
Tel: 271 722 984, fax: 271 721 637
e-mail: [email protected]
Údržba a zakládání veřejné zeleně,
projektování a zakládání zahrad u rodinných
domů, stavební činnost.
Josef Lohmann - Květ
U domu služeb 011,143 00 Praha 4 - Modřany
Tel./fax: 244 403 232
e-mail: [email protected], www.kvet.org
Projekty, sadovnické a krajinářské úpravy, zemní
práce, cesty, drobná architektura, závlahy, údržba
zeleně, poradenství.
Jiří Boušek - Zahradnické práce
Poděbradská 56, 180 66 Praha 9
Tel.: 602 368 385, e-mail: [email protected]
www.bousek.zahrada.cz
Návrhy, realizace, údržba zeleně, kácení stromů,
biotopní jezírka, likvidace odpadů.
KEJHA-SUK, zahradnické služby
Ústavy AVČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Tel.: 241 062 406, 603 869 007, 602 373 589,
603 428 118, e-mail: [email protected]
www.volny.cz/zahradnici
Zakládání a údržba zeleně.
Lege Artis zahrady s.r.o.
Keltů 920, 165 21 Praha 6 Tel: 776 667 540
e-mail: [email protected], www.la-zahrady.cz
Návrhy, realizace a údržba zeleně
Mach - návrhy a realizace zahrad
Do Údolí 173/8,181 00 Praha 8 - Čimice
Tel.: 233 540 707, Tel./fax: 274 817 232
mobil: 602 311 475, 608 909 188
e-mail: [email protected]
www.zahradni-realizace.cz
Návrhy, plánování zahrad a jejich realizace.
OK GARDEN s.r.o.
Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
Tel.: 602 354 304, fax 233 900 423
e-mail: [email protected], www.okgarden.cz
Projekce, realizace, údržba, kácení, jezírka,
závlahy, rekultivace, zelené střechy, dendrologický
průzkum travní koberce, terénní úpravy,
zahradní stavby.
30
Pavel Langmayer
K viaduktu 1151, 198 00 Praha 9 - Kyje
Tel.: 281 940 675,
e-mail: [email protected]
Václav Tomsa - Zahradnické služby
Na Stráni 90, 250 73 Jenštejn
Tel.: 603 425 842, e-mail: [email protected]
www.zahradnictvitomsovi.cz
Návrhy, realizace a údržba rodinných zahrad,
firemní a veřejné zeleně. Prodej okrasných
a ovocných stromů a keřů
Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.
Kolovečská 1938, 155 00 Praha 5
Tel.: 235 090 050, fax: 251 623 723
e-mail: [email protected], www.landscaping.cz
Projekce, zakládání sadových a krajinářských
úprav, péče o zeleň, arboristika, stavební práce.
Středočeský kraj
ACRE, spol s r.o.
Smetanova 568, 281 51 Velký Osek
Tel.: 603 813 398, 603 844 990
e-mail: [email protected], www.acre.cz
Kompletní realizace ozeleněných střech a střešních zahrad, vodních nádrží vhodných
i ke koupání. Montáž venkovních palub.
BAOBAB - péče o zeleň, s. r. o.
Únětice 3, 252 62 Horoměřice
Tel.: 224 319 917, fax: 224 320 079
e-mail: [email protected], www.baobab.cz
Zakládání a rekonstrukce parků, zahrad a doprovodné
zeleně, péče o stromy, zahradní jezírka, střešní
zahrady, drobné stavby, oplocení, dlažby,
poradenství.
DAHLIA, zeleň od A do Z, s.r.o.
Mělnická 1/110, Neratovice - Libiš 277 11
Tel./fax: 315 683 820, 606 611 769,
Obch: 728 129 172, e-mail: [email protected]
www.dahlia.cz
Projektování, zakládání, údržba, výroba travních
koberců, závlahových systémů.
Pavel Lisý – Zahrada Lisý
Popovice 113, 267 01 Králův Dvůr
Tel.: 311 638 063, [email protected]
www.zahradalisy.cz
Realizace sadových úprav v soukromém i veřejném sektoru, zahradnické centrum – maloprodej,
velkoobchod – technika pro jezírka, rostliny,
kámen.
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV s.r.o.
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem
Tel.: 326 905 120, fax: 326 907 530,
e-mail: [email protected], www.zahrarch.cz
Komplexní služby a dodávky pro zahradu
i krajinu, arboristika, rekonstrukce hist. objektů.
Jihočeský kraj
Česká zahrada K + P
M. Krškové 682/II, 391 81, Veselí nad Lužnicí
Tel./fax: 381 581 706, 606 623 669, 723 954 317
e-mail: [email protected]
www.ceskazahrada-kp.cz
Tvorba okrasných zahrad, údržba zeleně pro
soukromý i veřejný sektor, stavba zahradních
jezírek a potoků.
Ing. Jiří Hájek - ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD
Olešná 82, 398 43 Bernartice
Tel./fax: 382 587 193, 602 463 502
e-mail: [email protected]
www.zahrady-hajek.cz. Komplexní nabídka pro
soukromou, firemní, městskou a krajinnou zeleň,
přírodní koupací jezírka.
Svaz zakládání a údržby zeleně
RAŠELINA a.s.
Na pískách 488/II, Soběslav 392 18
Tel.: 381 522 636/7, e-mail: [email protected]
www.raselina.cz, výroba a prodej substrátů, hnojiv
a doplňkového sortimentu
Václav Straka
Litvínovická 1492/10a, 370 01, České Budějovice
Tel./fax: 602 272 848, 387 203 600
e-mail: [email protected]
Rekonstrukce a údržby parků a komunální zeleně
Plzeňský kraj
Ing. Viktor Drlík
Kařez 60, 338 08, Rokycany
Tel.: 608 971 372, e-mail: [email protected]
Realizace a údržba soukromých zahrad, péče
o stromy, hodnocení a oceňování dřevin,
finanční poradenství.
OŠTĚP Plzeň s.r.o.
Slovanské údolí 27, 323 33 Plzeň,
Provozovna Chotíkov 2, 318 02
Tel./fax: 377 821 072, 602 653 419
e-mail: [email protected]
Zahradnické práce, zimní údržba komunikací,
poradenská činnost v zahradnictví a sadovnictví.
Karlovarský kraj
Zahrada Teplá - Ing. Petr Šindelář
Klášter Teplá, 364 61 Teplá
Tel.: 353 392 275, fax: 353 392 500
e-mail: [email protected], www.zahradatepla.cz
Zahradnická produkce, trvalky, projekce a realizace
sadových úprav, výstavnictví.
Ústecký kraj
EKODENDRA s.r.o.
Straky 46, Zabrušany 417 71
Tel.: 417 821 733, e-mail:
[email protected], www.ekodendra.cz
Zahradní architektura, sadovnické a krajinářské
úpravy, projekt - realizace - údržba - prodej.
Gabriel s.r.o.
České Kopisty 208, 41201 Litoměřice
Tel.: 416 733 244, fax: 416 731 627
e-mail: [email protected], www.gabriel.cz
Realizace a údržba zeleně, Okrasná školka,
HYDROOSEV-rychlé a kvalitní zatravnění.
Grüner - zahradnické služby
Kamýcká 503/19a, 412 01 Litoměřice
Tel./fax: 416 732 037-8,
e-mail: [email protected], www.gruner.cz
projekce, realizace, údržba zeleně, okrasné školky,
prodej, maloobchod a velkoobchod.
Pavka Tomáš - Land Art
Dlouhá 415, Krupka 417 42
Tel.:608517989, email: [email protected]
www.land-art.cz
Návrhy a realizace zahrad, pokládka dlažby
z kamene, inter. úpravy, stavba suchých zídek,
prodej-výsadba rostlin, údržby zahrad,
závlahy-koupaci jezirka.
Zahradnictví Dvořák a syn
E. Dvořákové19, 415 01, Teplice
Tel./fax: 417 539 930, www.dvorakasyn.cz
Zahradnické centrum, návrhy a projektování
v oboru zahradní a krajinářská architektura,
realizace sadových úprav, realizace zeleně.
Liberecký kraj
DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
Příšovice 224, 463 46
Tel.: 604 204 835
e-mail: [email protected], www.dike-centrum.cz
Sadov. realizace a projekce, jezírka, střešní zahrady,
údržba zeleně, soukromé i veřejné zakázky.
Královehradecký kraj
GRAS spol. s r.o.
Za Vodou 241, 542 26 Horní Maršov,
Tel.: 603 900 777, 603 775 000
e-mail: [email protected], www.gras.cz
Projekce a realizace zahradních, parkových
a krajinných úprav. Instalace závlahových
systémů, péče o dřeviny, údržba zeleně.
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov
Tel.: 517 370 607, mobil: 732 687 628
e-mail: [email protected], www.agrostis.cz
Obchod, poradenství, výzkum v okrasném
zahradnictví a trávníkářství.
ARBOREA Březová, s.r.o.
Březová 96, 763 15 Slušovice
Tel./fax: 577 983 342, e-mail: [email protected]
Projekce (autorizace ČKA), realizace a údržba
zahradně-architektonických a krajinářských úprav,
Program obnovy venkova - služby obcím.
Ing. Jiří Stolín
Školská 136, 500 11, Hradec Králové 11
Tel.: 602 116 415, e-mail: [email protected]
Projektování, realizace a údržba sadových úprav,
pěstování a prodej okrasných rostlin
BELLIS BRNO s.r.o.
Mari Hübnerové 24, 621 00 Brno
Tel./fax: 549 275 768, e-mail: [email protected]
Ú držba zeleně, komplexní péče o dřeviny a trávníky
realiza cemenšího rozsahu, výsadba vzrostlých
stromů, budování hřišť, floristika.
Ing. František Zábojník
Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 379 452, fax: 573 379 455
e-mail: [email protected], www.zabojnik.cz
Zahradní architektura, projekce, realizacea, údržba,
rostlinný a doplňkový materiál.
Pekviz s.r.o.
Pražská 1435, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 424 005, 602 361 033
e-mail: [email protected]
Zakládání, údržba, obnova zeleně, prořez stromů,
keřů, kácení, chem. ošetření rostlin, trávníku.
EDEN s.r.o.
Slepá 17, 613 00 Brno Tel: 545 241 480-81
fax: 545 241 479 e-mail: [email protected]
Služby pro zahrady, park, krajinu, komplexní péče
o stromy, sadovnické a zahradnické úpravy,
péče o krajinu.
Pardubický kraj
ateliér CESTA Pardubice, s.r.o.
Mezi Mosty 1793, 530 03, Pardubice
Tel.: 603 479 703, e-mail: [email protected],
www.ateliercesta.cz
Komplexní projekční a realizační dodávky zahradních
úprav vč. údržby zeleně. Stavební práce, arboristika,
aut. závlahy, zahradní a koupací jezírka, osvětlení.
EKOGREEN, s.r.o.
Lány na Důlku 10, 533 31 Pardubice
Tel./fax: 466 971 089, 602 132 773, 602 483 193
e-mail: [email protected],
[email protected], www.ekogreen.cz
Návrhy a realizace zahradnických úprav,
závlahové systémy, okrasná a koupací jezírka.
Jan Vavřín - ARS
Smetanovo nám. 95, 570 01 Litomyšl
Tel.: 461 639 001, 461 614 578
e-mail: [email protected], www.ars-vavrin.cz
Zahradní architektura, realizace, servis, okrasná
školka Strakov.
Vysočina
Ing. Karel Beinhauer - Ekoimpex
V.B. Juhna 1660, 393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 324 724, 607 915 125
e-mail: [email protected]
www.ekoimpex.cz
Zakládání, rekonstrukce a údržba sadových úprav,
dendrologické průzkumy, zahradní centrum,
závlahy, okrasná jezírka.
PARK sadovnické a krajinářské úpravy v.o.s.
JE Dukovany, 675 50 Dukovany
Tel.: 567 105 636,777 326 184-6
e-mail: [email protected]
www.park.trebicsko.com
Údržba zeleně, zakládání a renovace trávníků,
realizace rodinných zahrad, automatické závlahy,
hřišťové trávníky-rovnání lasergraderem.
ZAHRADA VYSOČINA s.r.o.
Brodská 104, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 736 608 340, [email protected],
www.zahradavysocina.cz
Návrhy, realizace a údržba zeleně, zahrad, jezera,
potůčků, zahradní centrum-okrasné rostliny,
mechanizace, architektura, zahr. potřeby,
zoo-eko centrum.
Zahradnické úpravy s.r.o.
Žerotínova 112, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel./fax: 568620745, [email protected]
www.zahradnickeupravy.cz
Realizace sadových úprav, údržba zeleně,
projekční práce.
Ing. Jiří Vrbas - “KVĚT“
Nádražní 155, 664 08 Blažovice
Tel./fax: 544 243 854, e-mail:[email protected]
www.vrbas.cz
Zahradní architektura - sportovní travnatá hřiště
- pěstování kobercových trávníků.
Josef Janků
Arboretum - Šmelcovna 3, 680 01 Boskovice
Tel./fax: správa 516 453 071, gardencentrum
602 173 936, Provoz Dobříš - ulice Pražská, Dobříš
263 01, Tel.: 602 383 767
e-mail: [email protected]
www.smelcovna.cz. Prodej okrasných a ovocných
dřevin, projekce, realizace a údržba sadových
úprav včetně stavebních prací a závlah.
Larix - zahradnické a sadovnické služby, s.r.o.
Sadová 96, 678 01 Blansko
Tel.: 603 534 624, 516 417 323
e-mail: [email protected], www.larix-blansko.cz
Komplexní realizace zahradnických úprav; arboristika;
prvky zahradní architektury; realizace vodních
okrasných a koupacích ploch.
Přírodní stavby, zahradní architektura
– Ing. Vojtěch Halámek
Stříbský mlýn 5/6, 664 91 Ivančice
Tel.: 602 676 427, e-mail: [email protected],
www.zahradniarchitektura.cz
Projekce a realizace zahradní architektury,
provádění a architektura staveb, krajinné
a zahradní stavby a zeleň.
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Údolní 5, 658 93 Brno
Tel.: 542422641, fax: 542211776
e-mail: [email protected] www.vzmb.brno.cz
Správa a rekonstrukce parků, celoměstského
významu, správa, zakládání, rekonstrukce
a údržba uličních stromořadí v Brně.
Olomoucký kraj
BENED – Michal Bejdák
Dolany 210, Dolany u Olomouce, 783 16
Tel./fax:585 396 441, mobil: 602 776 242
e-mail: [email protected], www.bened.cz
Projekce, realizace a údržba zeleňe, automatické
závlahové systémy.
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Železniční 469/4, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 315 022
e-mail: [email protected]
www.zahrada-olomouc.cz
Projekce, realizace a údržba objektů zahradní
architektury a krajinářských úprav,
produkce+prodej dřevin.
Svaz zakládání a údržby zeleně
Moravskoslezský kraj
Bálek - zahradnické centrum, Ing. Stanislav Bálek
Rodinná 14, 700 30 Ostrava
Tel.: 558 669 031, fax: 558 661 491
e-mail: [email protected], www.balek.cz
Zahradnické centrum - prodej rostlin a zahradnických
potřeb, návrhy, realizace a údržba zahrad a parků.
BÁLEK - ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, Radim Bálek
K Nemocnici 86, 741 01 NovýJičín
Tel.: 556 707 217
e-mail:[email protected]
www.zahradybalek.cz
Projekce, realizace a údržba zeleně, pěstování
a prodej okrasných rostlin.
Ing. Karel Kotula
Selská 33 a, 736 01 Havířov - město
Tel.: 596 815 193, e-mail: [email protected]
Ivánek - Zeman v.o.s.
Žabeň 55, 738 01 Frýdek - Místek
Tel.: 558 655 441, 603 520 575
e-mail: [email protected]
www.ivanek-zeman.cz
Údržba a zakládání zeleně pro podniky, obce,
města, zakládání a údržba zahrad, závlahové
systémy, péče o trávníky, arboristika.
Jan Kuchař - Hanýz
Frýdecká 1231, 739 34 Šenov
Tel.: 603 412 003, e-mail: [email protected]
www.zahrady-hanyz.cz
Návrhy a realizace zahrad, jezírka, zídky, travnaté
plochy, poradenství v oblasti zahradnictví
TALPA - zahradnické služby s.r.o.
U Hájenky 325, 735 14, Orlová - Lutyně
Tel./fax: 603 543 341, 596 516 930
e-mail: [email protected]
Údržba a zakládání zeleně. Převažuje údržba
veřejné zeleně pro město Orlová a údržba
nezemědělských pozemků pro OKD a.s.
Zahradnictví Šimková s.r.o.
739 95 Bystřice 1139
Tel.: 777 004 752, e-mail: [email protected],
www.zahradnictvi-simkova.cz
Projekce a zakládání zahrad, veřejné zeleně,
koupací a okrasná jezírka, údržba zahrad,
prodej okrasných dřevin a trvalek.
Přidružený člen
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně
Botanická zahrada a arboretum
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Tel.: 545 223 606, fax: 545 223 693
e-mail:[email protected]
www.mendelu.cz/arboretum
Mimořádný člen
MGM Žilina s.r.o.
Obežná 7, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Tel: 421 415 652 451, Fax: +421 415 652 427
e-mail:[email protected], www.mgmzilina.sk
Projekce, realizace a údržba zeleně, stavební
práce, koupací jezírka, střešní zahrady,
péče o dřeviny, obchodní činnost.
31
2007
Spolupracujeme se školami
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš z Ústavu šlechtění
a množení zahradnických rostlin ZF MZLU
v Lednici vyzval svaz k účasti na projektu „Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních
odborných škol v oblasti zahradnické produkce“. Ředitelka svazu Ing. Jana Šimečková měla možnost 22. srpna
2007 v Lednici oslovit 32 pedagogů ze středních zahradnických
škol a odborných učilišť a představit jim nejen činnost SZÚZ, ale
především je seznámit se systémem vzdělávání v zahraničí, ze-
BYLI JSME PŘI TOM
Ve dnech 4. a 5.září oslavilo přes 150 odborníků - přednášejících, výzkumníků, zahradníků a vzácných hostů – 80 let zahradnického
a krajinářského výzkumu na vědecké konferenci „STROM A KVĚTINA, SOUČÁST ŽIVOTA“
v Průhonicích. Pracovníci Výzkumného ústavu
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., si připomněli, že od doby založení zahradnického výzkumu v roce 1927 až do
dneška trvá nepřerušená kontinuita práce výzkumného ústavu
v těsném spojení se zahradnickou a sadovnicko-krajinářskou praxí.
Ve velkém i malém kongresovém sále probírali přednášející problematiku zahradnické výroby a uplatnění zeleně v sídlech a krajině.
V malém kongresovém sále dostal SZÚZ příležitost vystavit v rámci
workshopu „Tvorba měst a péče o městskou zeleň “ 10 panelů představujících parky, které se umístily na předních místech v soutěži
o nejlépe realizované sadovnické dílo, kterou svaz pořádá od roku
2002. Ředitelka SZUZ Ing. Jana Šimečková přiblížila ve své přednášce díla oceněná v roce 2007 a objasnila poslání svazu, informovala
o jeho práci a vysvětlila, že právě tato soutěž je jednou z možností, jak zvyšovat profesní úroveň členů svazu a posílit společenské
postavení zahradnického oboru. Na společenském večeru umožnili
pak pořadatelé SZUZ slavnostně předat diplomy zástupcům oceněných firem. Členka poroty ing. Radmila Fingerová se podělila s auditoriem o zkušenosti z letošní soutěže. Diplomy předávali porotci,
náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Rut Bízková a zástupci
sponzorských firem KB BLOK systém, s.r.o a ADAM, a.s., které velkoryse soutěž podpořily. Ing. Zdenek Sendler, který byl spoluautorem
projektu vítězného parku na Slovanském náměstí v Brně i oceněné
zahrady v Moravanech, převzal od ředitele VÚKOZ Doc. Ing. Ivo Tábora letos poprvé udělovanou cenu Ing. Václava Weinfurtera, který
zahradnickou soutěž před 35 lety v Klatovech založil a v roce 2006
nečekaně zemřel. Ing. Sendler, který byl jeho blízkým přítelem, netajil své dojetí. Na slavnostním večeru se ovšem nejenom vyznamenávalo. Hudba, zpěv a znamenité pohoštění podporovalo dobrou
náladu a dobré víno završilo podnětné oslavy jubilea.
Exkurze do Budapešti
ELCA Podzimní zasedání prezidia ELCA se tentokrát uskuteční
26. a 27. září v Budapešti. Na zasedání navazuje jako obvykle exkurze Výboru firem, které se tentokrát zúčastní i 8 zástupců SZÚZ. Uvidí soukromé zahrady v okolí Budapeště, rekonstrukci
zálivu na řece Dunaj, zahradu Római-Kert v Budapešti a budou mít
možnost poznat blíž i město na Dunaji a seznámit se s mnoha kolegy ze zahraničí. O této exkurzi i zasedání prezidia budeme podrobně informovat v příštím čísle INSPIRACE.
32
jména v Německu. Hlavním tématem první přednášky byla soutěž
mladých zahradníků v roce 2006 v Marktredwitzu, které se poprvé
zúčastnili i čeští zástupci. Na rok 2008 připravuje svaz 1. ročník této
soutěže v ČR a k účasti chce vyzvat zejména školy. Členské firmy
si totiž stále častěji stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků a úzká spolupráce svazu se školami je jednou z možností, jak se
pokusit tyto problémy řešit. Ve druhé přednášce představila Ing. Šimečková díla oceněná v soutěži „Park a Zahrada roku“ v letech 2004
– 2007 a poskytla tak zúčastěným tipy, kam se vydat se studenty na
odborné exkurze.
18. ročník veletrhu FOR
ARCH, který je určen stavařům, architektům, developerům i laické veřejnosti,
proběhl v Pražském veletržním areálu v Letňanech 18.
- 22. září. Pořadatel, společnost ABF, spolu s ním připravil tři souběžné veletržní akce: DŘEVĚNÉ STAVĚNÍ, 2. odborný veletrh progresivního stavění ze dřeva, FOR
INVEST, 3. veletrh investičních příležitostí a realit, a FOR SPORT, 2.
veletrh výstavby a zařízení sportovišť.
Za letošní úspěch považuje ředitel veletrhu Daniel Bartoš nárůst
zahraničních vystavovatelů o celých 100 %. Celkem bylo na veletrhu zastoupeno patnáct zemí světa a představilo se na 1000 vystavovatelů. SZÚZ nabídl ve své expozici prezentaci členským firmám
a 20.9. 2007 představil v doprovodném programu sadovnická díla
oceněná v soutěži „Park a Zahrada roku“.
Zavinily to krávy?
Redakce INSPIRACE sleduje odborné časopisy
zahraničních partnerských svazů v celé Evropě. Zářijové číslo německého svazu BGL přináší
pozvání prezidenta svazu Jürgena Redekera na
7. celosvazový kongres, který se koná ve dvou
durynských městech Gera a Ronnenburg, která.
neobyčejně rozkvetla díky pořádání Spolkové zahradnické výstavy
BUGA, která tam končí 14. října.. President Redeker ve své pozvánce zdůrazňuje z bohatého doprovodného kongresového programu hlavně příspěvek zoologa, biologa a ekologa Prof. Dr. Josefa H.
Reichholfa, který přednáší ochranu přírody na technice mnichovské
university a zabývá se problémy změny klimatu. Je autorem knih
„Krátké dějiny přírody posledního tisíciletí“ a „Falešní proroci.“ Obě
vzbudily bouřlivé diskuse : Poukazuje v nich na předsudky a mylné
úvahy o ochraně životního prostředí a přináší podněty a návrhy pro
nové hospodaření s krajinou a pro novou politiku ochrany životního prostředí. Klade znepokojivé otázky. Bylo klima v posledním
tisíciletí opravdu tak stabilní, jak se dnes tvrdí? Nejsou historicky
doložené teplé doby vlastně dobrými dobami? Nejsou klamná některá tvrzení o historických událostech, protože někteří vykladači
dějin přehlížejí historicky doložená fakta jenom proto, že odporují
jejich názorům?
O všech těchto problémech bude prof. Reichholf mluvit na kongresu v přednášce, kterou provokativně nazval „Nemohou vlastně
za změnu klimatu krávy?“ Zaujalo nás, že právě tohoto odborníka
a toto téma si zvolili pro svůj kongres němečtí kolegové. Neopomeneme se proto k názorům prof. Reichholfa v INSPIRACI ještě vrátit.
Svaz zakládání a údržby zeleně
Text: Redakce
Svaz zakládání
a údržby zeleně
UNI MARKETING s.r.o., Mariánské nám. 6, 669 02 Znojmo
ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně pořádají seminář
VELETRH SLUŽEB PRO KRAJE, MĚSTA, OBCE
OZELEŇOVÁNÍ STŘECH
odborná & bezchybná stavba
30. 10. 2007
9.30-17.00
Místo konání:
Národní stavební centrum
Bauerova 10, 603 00 Brno
13. - 15. LISTOPAD 2007
Cílová skupina
Stavbyvedoucí / zahradní a krajinářští architekti
Cíle semináře
Profitovat z aktuálních poznatků o stavu techniky při ozeleňování střech.
Využít dlouholetých nashromážděných zkušeností při ozeleňování střech
na vlastních staveništích.
Obsah
Izolační práce { Přezkoušení izolace, postupy k lokalizaci škod, zamezení chybám
a zajímavá detailní řešení { Aktuální přehled produktů ochranných izolačních
a voduodvádějících geotextilních drenážových sítí { Úroveň techniky: vegetační
nosné vrstvy, izolační ochrana před kořeny, odvodnění a drenážování { Zásady
u substrátu k optimalizaci střešních ozelenění náročných na údržbu { Postupy
k zajištění substrátu na šikmých střechách a zajištění nárazů větru a erozí, stejně
jako technologie k odvedení drenážní prosakující vody bez alkalického a cementového zatížení dešťových svodů { Ozeleňování střech ve sporných případech,
předpisy – normy nebo úroveň techniky? { Opakující se stavební chyby a jejich
příčiny { Údržba a zásady ošetřování ozelenění střech.
Lektor:
3. ročník odborné výstavy veřejné
zeleně a městského parteru
13. ročník výstavy o životním prostředí
a udržitelném rozvoji krajů,
měst a obcí
7. ročník odborné výstavy dopravního
inženýrství a dopravně-technických
zařízení
odborní garanti a mediální partneři
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 20. ZÁŘÍ 2007
Jens Drefahl
ABF, a.s., Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1
www.forcity.cz, e-mail: [email protected]
tel.: +420 222 891 223, fax: +420 222 891 199
PRAŽSKÝ
VELETRŽNÍ AREÁL
LETŇANY
zelen_seminar_inzerat_90x126.ai
13.9.2007
14:49:58
Dipl. Ing. Architekt, znalec pro izolaci a ozeleňování střech, dlouhodobé zkušenosti
jako technický vedoucí firmy zabývající se izolacemi a ozeleňováním střech, autor
množství publikací na téma ozeleňovaní a izolace střech.
www.dachsachverstand.de
Cena školení:
2 480,- Kč + 19% DPH na 1 účastníka
členové SZUZ mají slevu 20%
přihlášky se přijímají do 17. 10. 2007 na tel.: 515 505 333 u paní Šinkovič
podrobné informace podá:
Irena Šinkovič, UNI MARKETING, s r.o., Mariánské nám. 6, 669 02 Znojmo
tel.: + 420 515 505 333, fax: 515 505 518, e-mail: [email protected]
www.szuz.com
ZELEŇ VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Odborný seminář k výstavě
ZELENÉ MĚSTO www.forcity.cz
Praha, PVA Letňany, 15. listopad 2007
Pořadatel: ABF, a.s., Svaz zakládání a údržby zeleně, Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu
„Dotační nástroje pro tvorbu a obnovu sídelní zeleně“
Přednášející: Mgr. Natálie Hoňková, Ministerstvo životního prostředí
ZA ÍZENÍ H IŠ S.R.O.
®
„Veřejné zakázky – posuzování cenových nabídek na sadové úpravy“
Přednášející: Ing. Petr Vrbka, RTS, a.s., divize Veřejné zakázky, Brno
KRÁSNÁ A BEZPEČNÁ
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
„Veřejné biobazény – šance pro budoucnost“
Přednášející: Ing. Jiří Hájek, Svaz zakládání a údržby zeleně
Sadovnická díla oceněná v soutěži „Park roku“ v letech 2003 – 2007
Přednášející: Ing. Jana Šimečková, Svaz zakládání a údržby zeleně
„Zeleň ve venkovských obcích“ – zkušenosti a příklady
ze soutěže Vesnice roku 2005-2007
Přednášející: Ing. Jaroslav Brzák, Škola obnovy venkova Olomouckého kraje
„Soutěž Zelená stuha České republiky a mezinárodní soutěž
Entente Florale Europe – ocenění za péči o zeleň ve veřejném prostoru“
Přednášející: Ing. Eva Voženílková, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
„I stromy ve vaší obci potřebují odbornou péči“
Přednášející: David Hora, DiS., Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
sekce péče o dřeviny – ISA
w w w. h r i s t e - h r a s . c z
Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1; www.forcity.cz
PhDr. Lenka Ulrychová, tel.: 222 891 136, [email protected]
Svaz zakládání a údržby zeleně
33
Týdny jsme toužebně vyhlíželi
déšť, až se konečně rozpršelo
právě v sobotu 22. srpna, když
se v brněnském parku Lužánky připravovalo 19 zkušených
stromolezců na sedmé stromolezecké mistrovství v ČR, které letos pořádala v Brně v rámci konference „Strom pro život“ sekce
péče o dřeviny Společnosti pro
zahradní a krajinářskou tvorbu.
Déšť neodradil zájemce o nevídanou podívanou, pořadatelé za
pomoci příspěvkové organizace
Veřejná zeleň města Brna připravili mezi jednotlivými závody originální doprovodné akce
jako na příklad řez klády, ukázku
práce s koňmi a vázání stromolezeckýxh uzlů. Malí odvážlivci si
mohli dokonce pod odborným
dohledem vylézt na strom jako
opravdoví stromolezci. Podrobnosti o dovednostech arboristů
ošetřujících stromy speciálními
technikami, o každém jejich
kroku a o výsadbě stromů se
dozvěděli diváci od pracovníků
firmy ADAM.
lana do koruny stromu. Těchto
pět disciplín musí každý stromolezec zvládnout pokud možno
bezchybně a v co nejlepším čase,
aby mohl postoupit do finále,
kde se utkají tři nejlepší. Kritéria
soutěže jsou poměrně náročná,
mistrovství ČR je určeno pouze
pro lidi, kteří se stromolezectvím
živí každý den, tzn. pouze pro
profesionální stromolezce. Na
mistrovství dokonce soutěžily
3 ženy a oslavily tak 4 . výročí
ženské soutěže. Stromolezkyně
šplhají po stejných stromech
jako muži, jen při šplhu po laně
stoupají do výšky 12 metrů, za-
34
Putovní pohár a věcné dary - horolezecká lana - získali 3 ocenění v tomto pořadí: 1. místo – Jiří
Kořínek, 2. místo – Tomáš Gut
a 3.místo – Tomáš Hupač.
Text: Redakce s přispěním
Pavly Kořínkové
Foto: Pavla Kořínková
LEUTERSDORFER BAUMSCHULEN
Pflanzenhandels GmbH
Producent a dodavatel kompletního sortimentu
alejových stromů, soliterních keřů, jehličnanů,
popínavých rostlin,ovocných stromků a růží
tímco muži mají o tři metry více.
Tři nejlepší soutěžící si pak před
vyvrcholením soutěže prohlédli
finálový strom, rozmysleli si
Dopoledne sice pršelo, ale soutěžilo se. Mezi 5 disciplin, z nichž
každá je zajímavou podívanou,
patří jištěný rychlostní výstup do
výšky cca 15 metrů, jištěný šplh,
práce v koruně stromu, záchrana zraněného lezce a instalace
taktiku a nastoupili do souboje,
který byl zajímavý do posledního okamžiku. Všichni tři hned po
startu ztratili nahazováním cenné minuty, první z nich dokonce
přetáhl limitovaných 20 minut.
Druhý Tomáš Gut - trojnásobný
držitel titulu mistra ČR ve stromolezení - se pohyboval v koruně
stromů s neobyčejnou lehkostí.
Posledním finalistou byl Jiří Kořínek, který na start nastoupil se
slunečními brýlemi. Jeho výkon
v koruně stromu i technika lezení ohromily nejednoho diváka.
kvalita z Hornolužické oblasti – robustní
a odolné rostliny
pouze 3 km za státní hranicí – přejezd
Rumburk – Neugersdorf
Kontakt /D/ – telefon: +49 3586 3308 – 18,
fax: +49 3586 3308 – 18
www.leutersdorfer.de
e-mail: [email protected]
Kontakt/CZ/ – Daniel Fritsche – obchodní
zástupce pro ČR: +420 775 337 950
e-mail: [email protected]
Svaz zakládání a údržby zeleně
KOMPAKTNÍ & ZISKOVÝ
U Volva existuje pro každou oblast použití na staveništi ten správný stroj se správným nástrojem. Stavební stroje Volvo jsou už po desetiletí označovány pojmem multifunkční. Dnes
můžete z našich zkušeností profitovat i Vy. Volvo kompaktní stroje se kromě všestrannosti
vyznačují robustností, komfortem pro řidiče a úsporností – vše pro efektivitu Vaší práce.
Vyzkoušejte je, porovnejte - a uvidíte, že nepřeháníme.
Volvo Stavební stroje Czech s.r.o.
Jeremiášova 870, 155 43 Praha 5 – Stodůlky
Telefon: +420 251 610 253, Fax: +420 251 610 252
E-mail: [email protected]
Volvo Construction Equipment
www.volvoce.cz
Stromy pro radost
Nabízíme:
vzrostlé alejové stromy, konifery, solitery,
stromy v nadstandardních velikostech,
tvarované dfieviny, dfieviny pro Ïivé ploty,
ovocné vysokokmeny a dal‰í.
www.adamza.cz
664 31 LELEKOVICE u Brna, Lelekovice 866
tel. 541 232 700, fax 541 232 720
e-mail: [email protected]
160 00 PRAHA 6, Milady Horákové-Pra‰n˘ most
tel./fax 224 311 435 (436), e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Péče o urbanizované prostředí Evropská úmluva o krajině

Péče o urbanizované prostředí Evropská úmluva o krajině Ing. Jana Šimečková Poříčí 39, 639 00 Brno Tel.: +420/ 736 644 155 e-mail: [email protected] Spolupracovník: PhDr. Irena Večeřová Redakční rada Ing. Olga Nováková, Rostislav Ivánek, Ing. Petr Halama...

Více

Stromy v ulicích Novinky v sortimentu alejových stromů Krajinářská

Stromy v ulicích Novinky v sortimentu alejových stromů Krajinářská e-mail: [email protected]ÚZ.com Redakce: Ing. Jana Šimečková Poříčí 39, 639 00 Brno Tel.: +420/ 736 644 155 e-mail: [email protected]ÚZ.com Spolupracovník: PhDr. Irena Večeřová Redakční rada Ing. Olga Nováková, Ros...

Více

4/2014

4/2014 Vydavatel: Svaz zakládání a údržby zeleně, Křídlovická 68, 603 00 Brno, mob.: +420 777 581 544, e-mail: [email protected] Redakce: Ing. Jana Šimečková, e-mail: [email protected], PhDr. Irena Večeřová Ko...

Více

GREEN SENIOR - Zahrady Hájek

GREEN SENIOR - Zahrady Hájek jsou cvičební stanice sestavené ze sedmi cvičebních prvků, které jako celek nabízejí a učí seniory cvičení, které se stane radostí a nemusí bolet. Naopak může pomoci udržet zdraví a  mysl na  výbor...

Více

nov. obal 1

nov. obal 1 Chci se zabývat vážnější současnou tématikou, a to je EURO 2008 v kopané. Sám jsem byl přítomen v hledišti, kdy jsme utrpěli vítězství se Švýcarskem. Byl to žalostný a smutný pohled na fotbalové vy...

Více

zdarma - Hortis

zdarma - Hortis centra. Krásné velké rychlené rostliny přicházejí nejčastěji z Itálie, kde je již sezóna v plném proudu, jsou plné slunce a provoní naše obchody svou specifickou vůní. Bazalky, tymiány, rozmarýny, p...

Více