Ing. Radovan Barsa Průvodní zpráva

Komentáře

Transkript

Ing. Radovan Barsa Průvodní zpráva
Ing. Radovan Barsa
Chržínská č.p. 279, 273 24 VELVARY
ČKAIT: 0004966
PROJEKTOVÝ ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB
e-mail : [email protected]
tel.: 315 761 780, 602 142 041
IČ : 629 73 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název stavby
:
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU
Zdravotní středisko Velvary č.p.252
Místo stavby
:
pozemek parc.č.st.826 a p.č.106/14
katastrální území Velvary, okres Kladno
Investor
:
Město Velvary
náměstí krále Vladislava č.p.1, 273 24 Velvary
Stupeň dokumentace
:
Projekt ke stavebnímu povolení
Č. zakázky
:
IRB-035-2012
Č. přílohy
:
A.
Průvodní zpráva
Datum
: srpen ’13
Vypracoval : Ing. Radovan Barsa
-21.
Identifikační údaje stavby:
Název stavby : BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU – Zdravotní středisko Velvary č.p.252
Místo stavby : pozemky parc.č.st.826 a p.č.106/14, katastrální území Velvary, okres Kladno
Investor
: Město Velvary, náměstí krále Vladislava č.p.1, 273 24 Velvary
Projektant
: Ing. Radovan Barsa, Chržínská č.p. 279, 273 24 Velvary, IČ : 629 73 100
ČKAIT: 0004966, obor pozemní stavby
2.
Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území:
Pozemky dotčené stavbou:
– parcelní číslo st.826 – zastavěná plocha a nádvoří
– parcelní číslo 106/14 - ostatní plocha, zeleň
ve vlastnictví investora
ve vlastnictví investora
Projektová dokumentace řeší vybudování bezbariérových vstupů do stávajícího objektu a
přestavbu sociálního zařízení pro návštěvníky Zdravotního střediska ve Velvarech, na
pozemku parc.č.st.826 k.ú. Velvary, okres Kladno.
Vstupy do objektu č.1, 3, 4 a 5 budou doplněny bezbariérovými rampami resp. přístupovou
lávkou, opravena budou schodiště, navržena je výměna všech vstupních dveří a vestavba
záchodové kabiny. Tímto bude umožněno užívání stavby občanského vybavení osobami
s omezenou schopností pohybu.
3.
Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopr. a technickou infrastrukturu:
Na pozemku byl proveden stavebně technický průzkum se zaměřením.
4.
Informace o splnění požadavků dotčených orgánů:
Projekt splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy.
5.
Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:
Navržená stavba respektuje obecné požadavky na výstavbu, zejména vyhl.268/2009 Sb.
„O technických požadavcích na stavby“.
Bezbariérové užívání stavby je řešeno dle Sbírky zákonů vyhl.č.398/2009.
„O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“
6.
Údaje o splnění podmínek regulačního plánu…:
Stavba není v rozporu s územním plánem města Velvary.
-3Věcné a časové vazby stavby…:
7.
stavba není vázána na jinou stavbu
8.
Předpokládaná lhůta výstavby …:
zahájení stavby
dokončení stavby
9.
1/2015
12/2015
Statistické údaje o orientační hodnotě stavby … údaje o podlahové ploše …:
Bezbariérové řešení stávající stavby, statistické a jiné údaje se nemění.
1056 m2
4541 m3
zastavěná plocha
obestavěný prostor
orientační propočet nákladů:
SO 01 – vstupní rampy, lávka, terénní úpravy
SO 02 – oprava schodišť, zábradlí
SO 03 – výměna vstupních dveří
SO 04 – vestavba bezbariérové záchodové kabiny
celkem bez DPH
DPH 21%
celkem vč.DPH 21%
0,499 mil. Kč bez DPH
0,240 mil. Kč bez DPH
0,497 mil. Kč bez DPH
0,244 mil. Kč bez DPH
1,480 mil. Kč
0,311 mil. Kč
1,791 mil. Kč
10. Podklady:
-
11.
část původního projektu z r.1978
zaměření vstupních částí do objektu a sociálního zařízení
návrh stavby odsouhlasený investorem
Plán kontrolních prohlídek
dle §110 odst.2 písm. c) zákona č. 183/2006
•
kontrolní prohlídka dokončené stavby
12/2015
Plán kontrolních prohlídek stavby je pouze orientační, termíny je nutné upřesnit dle
skutečného postupu stavebních prací.
Ing. Radovan Barsa
Chržínská č.p. 279, 273 24 VELVARY
ČKAIT: 0004966
PROJEKTOVÝ ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB
e-mail : [email protected]
tel.: 315 761 780, 602 142 041
IČ : 629 73 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název stavby
:
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU
Zdravotní středisko Velvary č.p.252
Místo stavby
:
pozemek parc.č.st.826 a p.č.106/14
katastrální území Velvary, okres Kladno
Investor
:
Město Velvary
náměstí krále Vladislava č.p.1, 273 24 Velvary
Stupeň dokumentace
:
Projekt ke stavebnímu povolení
Č. zakázky
:
IRB-035-2012
Č. přílohy
:
B.
Souhrnná technická zpráva
Datum
: srpen ’13
Vypracoval : Ing. Radovan Barsa
-21. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení:
a)
zhodnocení staveniště:
Stavba se nachází v zastavěné části města Velvary.
Pozemky p.č.st.826 a p.č.106/14 k.ú.Velvary jsou přístupné přímo z veřejného prostranství.
b)
urbanistické a architektonické řešení stavby:
vstupní rampy významně neovlivní urbanistické a architektonické řešení stavby
c)
technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení
vnějších ploch:
Vstupní rampy jsou navrženy z betonových prvků, přístupová lávka a zábradlí ocelové.
Nové vstupní dveře hliníkové, obezdívka pórobetonová.
Vnitřní vestavba WC s pórobetonovými příčkami, obklady keramické, dveře dřevěné do
ocelové zárubně, podlahy s keramickou dlažbou. Vnitřní instalace – rozvody vody,
kanalizace, elektroinstalace a vytápění budou napojeny na stávající rozvody v objektu.
d)
napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:
Bezbariérové rampy jsou
infrastruktura beze změn.
e)
přístupné
přímo
z veřejného
prostranství,
technická
řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu …:
Příjezd k objektu je zabezpečen stávající místní komunikací, doprava v klidu je řešena
parkovištěm podél komunikace, včetně jednoho stání pro osoby těžce pohybově
postižené.
f)
vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany:
Realizace vstupních ramp, oprava schodišť, výměna vstupních dveří a přestavba
sociálního zařízení nemá vliv na životní prostředí, nebudou instalována žádná zařízení se
zdroji emisí či jiných vlivů na životní prostředí.
Zneškodnění odpadů vzniklých na stavbě:
V průběhu stavby bude dodavatel stavebních prací dbát na maximální omezení prašnosti
a nebude používat technologie při kterých vznikají jedovaté plynné látky a jiné
nebezpečné odpady. Stavební mechanismy budou v řádném technickém stavu a při
parkování budou zabezpečeny proti uniku ropných produktů.
Během realizace se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů ze stavebních
technologií a použitých stavebních materiálů, odpad obalů a odpad komunální.
-3
Odpadky vzniklé při pobytu pracovníků stavby budou odstraňovány cestou zařízení
staveniště, a následným svozem komunálního odpadu. (obaly, … atd.).
Stavební suť – bude dopravena na řízenou skládku
Likvidace odpadů proběhne dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů.
g)
řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a
komunikací:
Bezbariérové rampy, vstupy do budovy a vestavba záchodové kabiny jsou navrženy
dle vyhl.398/2009 Sb.
h)
průzkumy a měření:
Byl proveden stavebně technický průzkum, včetně částečného zaměření.
i)
údaje a podklady pro vytyčení stavby:
Vytyčení stavby bude provedeno realizační firmou.
Umístění je řešeno ve výkresové části dokumentace.
členění stavby:
j)
Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty.
k)
vliv stavby na okolní pozemky a stavby:
stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby
l)
způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků:
Při práci musí být dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy.
2. Mechanická odolnost a stabilita:
Stavba je navržena ze stavebních materiálů, které jsou schváleny k užívání dle platné
legislativy. Materiály mají příslušné prohlášení o shodě.
3. Požární bezpečnost:
Stavba nekoliduje s požadavky příslušných ČSN z hlediska požární bezpečnosti staveb.
Požárně bezpečnostní řešení stavby – viz samostatná část PD.
4. Hygiena ochrany zdraví a životního prostředí:
Stavba negativně neovlivní životní prostředí lokality.
-45. Bezpečnost při užívání:
Při dodržení projektu stavby není ohrožena bezpečnost osob při užívání stavby.
6. Ochrana proti hluku:
Stavební práce v chráněném venkovním prostoru budou prováděny tak, aby byly
dodržovány hygienické limity hluku stanovené § 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
tj. v době od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 hodin 60 dB v LAeq,1h, v době od 7.00 do
21.00 hodin 65 dB v LAeq,14h a v době od 22.00 do 06.00 hodin 45 dB v LAeq,8h.
7. Úspora energie a ochrana tepla:
není řešeno
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:
Bezbariérové rampy, vstupy do objektu a záchodová kabina jsou navrženy dle
vyhl.398/2009 Sb.
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí:
Staveniště se nenachází v poddolovaném nebo seizmickém území.
V okolí stavby nejsou stanovena ochranná a bezpečnostní pásma.
10. Ochrana obyvatelstva:
Stavba nenaruší okolí z hlediska ochrany obyvatelstva.
11. Inženýrské stavby:
a)
odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
stávající beze změn
b)
zásobování vodou
stávající vodovodní přípojka do objektu
c)
zásobování energiemi
stávající přípojka elektro NN a vnitřní rozvody elektroinstalace
d)
řešení dopravy
stávající beze změn – parkoviště u objektu
-5e)
povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav
rampy navazují na stávající zpevněné plochy (chodníky),
vegetační úpravy budou provedeny v těsné blízkosti ramp formou zatravnění
f)
elektronické komunikace
není řešeno
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují):
objekt není určen pro výrobu
13. Závěr:
Během realizace stavby budou všechny práce prováděny v souladu s platnými právními
předpisy. Při provádění prací dodržet požadavky technologických předpisů, dodržovat
bezpečnost práce dle vyhl. 324/1990. Pro kvalitu výrobků a prací je nutné dodržovat
závazné ČSN resp. EN.
Projektová dokumentace je provedena ve stupni ke stavebnímu povolení, v podrobnostech
detailů a koordinaci jednotlivých profesí nenahrazuje prováděcí projekt. Dodavatel je
povinen případné nejasnosti před realizací stavby konzultovat s projektantem, stejně jako
případné změny stavby oproti projektu před jejich realizací.
Ing. Radovan Barsa
Chržínská č.p. 279, 273 24 VELVARY
ČKAIT: 0004966
PROJEKTOVÝ ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB
e-mail : [email protected]
tel.: 315 761 780, 602 142 041
IČ : 629 73 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:
Název stavby
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU
Zdravotní středisko Velvary č.p.252
Místo stavby
:
pozemek parc.č.st.826 a p.č.106/14
katastrální území Velvary, okres Kladno
Investor
:
Město Velvary
náměstí krále Vladislava č.p.1, 273 24 Velvary
Stupeň dokumentace
:
Projekt ke stavebnímu povolení
Č. zakázky
:
IRB-035-2012
Č. přílohy
:
C.
Ca) – situace širších vztahů - 1:10 000
Cb) – koordinační situace - 1:500
Datum
: srpen ’13
Vypracoval : Ing. Radovan Barsa
Ing. Radovan Barsa
Chržínská č.p. 279, 273 24 VELVARY
ČKAIT: 0004966
PROJEKTOVÝ ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB
e-mail : [email protected]
tel.: 315 761 780, 602 142 041
IČ : 629 73 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název stavby
:
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU
Zdravotní středisko Velvary č.p.252
Místo stavby
:
pozemek parc.č.st.826 a p.č.106/14
katastrální území Velvary, okres Kladno
Investor
:
Město Velvary
náměstí krále Vladislava č.p.1, 273 24 Velvary
Stupeň dokumentace
:
Projekt ke stavebnímu povolení
Č. zakázky
:
IRB-035-2012
Č. přílohy
:
D.
Dokladová část
Ing. Radovan Barsa
Chržínská č.p. 279, 273 24 VELVARY
ČKAIT: 0004966
PROJEKTOVÝ ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB
e-mail : [email protected]
tel.: 315 761 780, 602 142 041
IČ : 629 73 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název stavby
:
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU
Zdravotní středisko Velvary č.p.252
Místo stavby
:
pozemek parc.č.st.826 a p.č.106/14
katastrální území Velvary, okres Kladno
Investor
:
Město Velvary
náměstí krále Vladislava č.p.1, 273 24 Velvary
Stupeň dokumentace
:
Projekt ke stavebnímu povolení
Č. zakázky
:
IRB-035-2012
Č. přílohy
:
E.
Zásady organizace výstavby
Datum
: srpen ’13
Vypracoval : Ing. Radovan Barsa
-2E/1. Technická zpráva:
a) informace o rozsahu a stavu staveniště:
Staveniště bude pouze na pozemku investora p.č.st.826 a p.č.106/14 k.ú. Velvary.
Mezideponie ornice a výkopového materiálu bude na pozemku investora, po dokončení
stavby bude přebytečný výkopek odvezen na řízenou skládku. Příjezd a přístup na
staveniště z přilehlé komunikace p.č.581/1.
b) významné sítě technické infrastruktury
nevyskytují se
c) napojení staveniště na IS:
Ze stávajících vnitřních rozvodů v objektu.
Dodavatel po dohodě s investorem zabezpečí po dobu stavby odpočet energií.
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob:
nejsou
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů:
není požadováno
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
Na pozemku investora bude po dobu stavby osazena mobilní buňka jako příruční sklad a
chemické WC.
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení
nejsou
h) stanovení podmínek pro provádění stavby
budou dodržovány předpisy BOZP
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
Likvidace odpadů proběhne dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů.
j) orientační lhůty výstavby:
zahájení stavby
ukončení stavby
1/2015
12/2015
Ing. Radovan Barsa
Chržínská č.p. 279, 273 24 VELVARY
ČKAIT: 0004966
PROJEKTOVÝ ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB
e-mail : [email protected]
tel.: 315 761 780, 602 142 041
IČ : 629 73 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:
Název stavby
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU
Zdravotní středisko Velvary č.p.252
Místo stavby
:
pozemek parc.č.st.826 a p.č.106/14
katastrální území Velvary, okres Kladno
Investor
:
Město Velvary
náměstí krále Vladislava č.p.1, 273 24 Velvary
Stupeň dokumentace
:
Projekt ke stavebnímu povolení
Č. zakázky
:
IRB-035-2012
Č. přílohy
:
F.1.
Technická zpráva – stavební projekt
Datum
: srpen ’13
Vypracoval : Ing. Radovan Barsa
-2a)
Účel projektu
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu zdravotního střediska ve
Velvarech, umístěného na pozemku parc.č.st.826 v katastrálním území Velvary, okres
Kladno. Navržené stavební úpravy umožní bezbariérové užívání objektu dle vyhl.
398/2009Sb.
b)
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení…
Objekt je jednopodlažní, rozlehlého a členitého půdorysu. V jednotlivých částech se
odděleně nachází ordinace lékařů a dalších služeb.
Vjezd a vstup na pozemek je umožněn z veřejného pozemku p.č.1985/1 (místní
komunikace) podél severní hranice pozemku investora.
Vstup do objektu je řešen 5-ti samostatnými vstupy, které jsou předmětem řešení tohoto
projektu.
c)
Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, orientace …
jednopodlažní objekt
zastavěná plocha – beze změn
obestavěný prostor – beze změn
d)
1056 m2
4594 m3
Technické a konstrukční řešení objektu…
Stávající jednopodlažní objekt vybudován na počátku 80 let minulého století, je využíván
jako Zdravotní středisko, ve kterém jsou ordinace obvodních lékařů, pediatrů, zubní
ordinace, gynekologie a dále služby masérské a pedikúra. Objekt je tvořen ocelovou
nosnou konstrukcí, opláštěn prefabrikovanými panely, zastřešen plochou střechou
s živičnou krytinou. Podlahy betonové s keramickou dlažbou, okna plastová, vnitřní příčky
zděné, dveře dřevěné do ocelových zárubní. Vstupní schodiště s nájezdy pro kočárky jsou
betonové s ocelovým zábradlím.
Všechna vstupní schodiště do objektu budou opravena, vyměněny budou vstupní dveře.
Vstupy č.1, 3, 4 a 5 budou doplněny bezbariérovými rampami, resp. lávkou. V části
objektu se vstupem č.1 bude stávající úklidová komora přebudována na záchodovou
kabinu pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Skupiny ordinací jsou navzájem odděleny, do každé části je vybudován samostatný vstup.
Gynekologická ordinace (vstup č.2), je vnitřní chodbou v objektu propojena s ordinacemi
obvodních lékařů – vstup č.1
Pří výstavbě nutno zorganizovat pracovní postupy tak, aby byl v co nejmenší míře omezen
provoz všech ordinací !
-3Vstup č.1
Podél levé části schodiště bude doplněna vstupní rampa šířky 1,5m se sklonem 1:8. Rampa
bude dvouramenná s mezipodestou, navazovat na přilehlý chodník (plynule, bez
výškového rozdílu).
Vstup č.2
Zachován beze změn. Bezbariérový vstup do této části objektu je umožněn vstupem č.1 a
vnitřní propojovací chodbou.
Vstup č.3 a 4
Bezbariérová rampa je situována podél fasády, mezi oběma vstupy. Rampa šířky 1,5m
bude tříramenná s mezipodestou a sklonem 1:8, bude navazovat na přilehlý chodník
(plynule, bez výškového rozdílu).
Vstup č.5
Bude doplněn o novou přístupovou lávku od vstupu č.4. Lávka ocelová ve výškové úrovni
+0,000m opatřena zábradlím s výplněmi tahokov, navazovat bude na podesty stávajících
schodišť (plynule, bez výškového rozdílu).
Ve všech vstupech do objektu bude opraveno stávající betonové schodiště, opatřeno
novým zábradlím. Vyměněny budou všechny vstupní dveře do objektu.
1.
Stavební řešení:
Přístupové rampy (vstup č.1, 3 a 4):
Ohraničení rampy bude tvořeno novou vyzdívkou z betonových tvárnic Best Natura I-VII,
založené na betonových pasech šířky 300mm do hloubky 800mm, hydroizolace Bitagit
s penetrací. Tvárnice budou vyplněny betonem, doplněny v každém otvoru výztuží R12.
Zídky zakončit zákrytovou deskou – vše v červené barvě.
Zábradlí bude ocelové, svařované, s výplněmi tahokov do rámů s povrchovou úpravou
pozink. Výška madla 900mm nad rampou, resp. schodištěm, o 150mm musí přesahovat
půdorysnou hranu rampy nebo schodu. Madla musí být zhotovena po obou stranách ramp.
U dětských oddělení - pediatrů (vstup č.4 a 5) a podél lávky bude doplněno druhé madlo se
sníženou výškou. Přesná podoba a konstrukce zábradlí bude odsouhlasena objednatelem
na základě výrobní výkresové dokumentace.
Pochozí část rampy bude tvořena betonovou zámkovou dlažbou Best Klasiko tl.60mm
v přírodní barvě. Podloží štěrkodrtí ŠD 150 fr.8-16mm, tl.150mm, kladecí vrstva fr.4-8mm
tl.30mm.
Požadavky vyhl.398/2009Sb.:
- vstupní rampa musí být široká min.1500mm, podélný sklon nejvýše 1:8, příčný
sklon 1:100
- podesta před vstupními dveřmi šířky min.1500mm, příčný sklon nejvýše 1:50
- přechod mezi rampou a chodníkem musí být bez výškových rozdílů
- po obou stranách rampy musí být zábradlí nebo madlo ve výši 900mm
- podél rampy musí být ve výši 100 až 250mm pevná zarážka
-4Přístupová lávka (vstup č.5):
Bezbariérová lávka propojující vstup č.4 a 5 bude zhotovena z ocelových pororoštů,
osazených na ocelové konstrukci. Nosná část bude tvořena ocelovými uzavřenými profily
kotvenými do betonových patek 400/400mm hl.800mm resp. chemickými kotvami do
soklového zdiva objektu. Celá konstrukce bude opatřena povrchovou úpravou pozink.
výplně zábradlí tahokov.
Stavební řešení schodišť (vstup č.1, 2, 3, 4 a 5):
Ze stávajících betonových schodišť budou odbourány nájezdy pro kočárky. Povrch pochozí
části (podesta a stupně) bude opatřen vysokopevnostní opravárenskou cementovou hmotou
s protiskluzovým povrchem. Na bočních stěnách schodišť budou odstraněny stávající
keramické obklady, které již odpadávají, budou nahrazeny novými obklady betonovými
Best-Nastro, stěny opatřit Best zákrytovou deskou I, vše v červené barvě. V podestě před
vstupními dveřmi bude do zapuštěného rámu velikosti 900/500mm osazena nová čistící
rohož Gapa Topwell 17mm Standard.
Stávající ocelová zábradlí budou odstraněna, nahrazena novými s úpravou pozink., shodné
provedení jako zábradlí kolem přístupových ramp, s výplněmi tahokov. U vstupu č.4 a 5
doplněno madlo se sníženou výškou, na středu schodiště před vstupem č.5 bude osazeno
nové madlo s oboustranným sníženým madlem. Přesná podoba a konstrukce zábradlí bude
odsouhlasena objednatelem na základě výrobní výkresové dokumentace.
Záchodová kabina (vstup č.1):
Stávající úklidová komora bude odstraněna, nahrazena novou záchodovou kabinou pro
osoby s omezenou schopností pohybu a novou úklidovou komorou. Příčky budou
pórobetonové tl.100 resp. 150mm opatřeny tmelem s armovací tkaninou a štukem. Dveře
dřevěné plné bílé do ocelových zárubní, na WC s podélným madlem, na úklid
s ventilačními průduchy. Ve dveřích osadit podlahové přechodové lišty, kovové, nízké.
Stěny budou opatřeny keramickými obklady do výšky 2,0m, stěny bez obkladu s
keramickým soklem výšky 100mm. Podlahy s novou protiskluzovou dlažbou. Podhledy
budou zachovány stávající – plechové kazety.
Vybavení záchodové kabiny:
záchodová mísa, umývadlo, 2x háčky na oděv, odpadkový koš a sanitární doplňky
(dávkovač mýdla, el.osoušeč rukou 1,8kW, držák TP (na madle), WC štětka, zrcadlo
500/1000mm, piktogramy na dveřích), odkládací police s odpadkovým košem 300mm
nad podlahou. Dále pevné vodorovné madlo na dveřích, sklopné madlo s držákem na
TP u ZM, pevné vodorovné a svislé madlo u ZM, boční záchodový splachovač
(pneumatické splachování), signalizační systém s tahovým tlačítkem včetně
kontrolního modulu s optickou a zvukovou signalizací nad dveřmi a tlačítka zrušení
alarmu.
-5Požadavky vyhl.398/2009Sb.:
-
-
-
-
stěny kabiny musí umožňovat kotvení opěrných madel s nosností 150kg
po osazení zařizovacích předmětů musí zůstat manipulační prostor o průměru
1500mm, podlaha musí být protiskluzová
kabina musí mít rozměry nejméně 1600/1600mm
v kabině musí být záchodová mísa, umývadlo, háček na oděv a prostor pro
odpadkový koš
šířka vstupu musí být nejméně 800mm, dveře se musí otevírat ven a musí být
opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výši 800-900mm, zámek
dveří musí být odjistitelný zvenku
záchodová mísa (ZM) musí být osazena osově 450mm od boční stěny, mezi
čelem ZM a zadní stěnou kabiny musí být min.700mm, prostor okolo mísy
musí umožnit čelní, diagonální, nebo boční nástup. U kabin minimálních
rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím.
horní hrana sedátka ZM musí být ve výši 460mm nad podlahou
ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je
přístup k ZM, nejvýše 1200mm nad podlahou v dosahu sedící osoby
po obou stranách ZM musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm a ve
výši 800mm. U ZM s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně
přístupu sklopné a ZM musí přesahovat o 100mm; madlo na opačné straně
musí být pevné a ZM musí přesahovat o 200mm
umývadlo musí mít stojánkovou výtokovou baterii s pákovým ovládáním, musí
umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana ve výšce 800mm
vedle umývadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky min.500mm
zrcadlo musí mít spodní hranu ve výši max. 900mm, horní hranu min. ve výši
1800mm
Vstupní dveře (vstup č.1, 2, 3, 4 a 5):
Všechny stávající vstupní dveře budou nahrazeny novými dvoukřídlovými dveřmi, celkem
6ks. Dveře budou hliníkové U=1,3, prosklené izolačním dvojsklem s bezpečnostním
sklem, do výšky 400mm plné. Průchozí rozměr 900+350/2100mm, do stavebního otvoru
1400/2200mm. Dveře se zapuštěným prahem, doplněny keramickou dlažbou do
flexibilního tmelu. Provedení dveří musí být v souladu s vyhl.398/2009Sb.
Dveře budou vsazeny do prostoru 2 stávajících obvodových panelů. Tyto budou do výšky
+2,65 odstraněny, střední zachovaný sloupek kotven do nové vyzdívky. Obezdívka dveří
s předsazením 50mm bude zhotovena z pórobetonových tvárnic P2-400 tl.300mm. Nad
dveřmi nosný překlad 300/249/2000mm. Zdivo založeno na stávající betonovou desku,
zbavenou keramické dlažby, povrch s tmelem a armovací tkaninou. Vnitřní část se štukem
a 2x malbou, vnější se silikátovou omítkovinou zrnitosti 1,5mm na penetrovaný podklad –
výrazná sytá barva u každého vstupu s jiným barevným odstínem. Vyčnívající část zdiva
bude zakončena TiZn okapničkou RŠ200mm.
-6Požadavky vyhl.398/2009Sb.:
-
-
před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500/1500mm. Při otevírání
dveří ven musí být šířka nejméně 1500mm a délka ve směru přístupu nejméně
2000mm.
sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše
v poměru 1:50 (2%).
Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250mm. Hlavní křídlo
dvoukřídlových dveří musí umožňovat otevření nejméně 900mm.
otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800-900mm opatřena vodorovnými
madly přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy
dveře smí být zaskleny od výšky 400mm, nebo musí být chráněny proti
mechanickému poškození vozíkem
zámek dveří musí být nejvýše 1000mm od podlahy, klika nejvýše 1100mm.
vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí
prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí
být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně
označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm
nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými od sebe nejvíce
150mm, jasně viditelnými oproti pozadí
Ostatní stavební úpravy:
Na bezbariérových trasách uvnitř objektu jsou navrženy následující stavební úpravy:
1) v prostoru mezi chodbou a čekárnou zubního oddělení, a mezi čekárnami před
gynekologickou ordinací budou stávající dveře šířky 800mm s ocelovou zárubní ve
zděné stěně tl.100mm nahrazeny novými ocelovými zárubněmi 900/1970mm
s dřevěnými plnými dveřmi …. 2ks. Ostění začištěno omítkou se štukem a malbou.
2) úklidová komora v chodbě vstupu č.3 bude před vstupními dveřmi do čekárny zkrácena
o cca400mm = zděná příčka s dveřmi s ocelovou zárubní 600/1970mm bude
vybourána. Nová příčka pórobetonová tl.100mm s omítkou, štukem a malbou, dveře
dřevěné plné 600/1970mm s ocelovou zárubní. V podlaze po vybourané příčce doplnit
keramickou dlažbu, začistit ostění omítkou se štukem a malbou.
3) V zádveří všech vstupů (5x) budou odstraněny stávající sklobetonové příčky (3x
2,3/3,0m + 1x 2,5/3,0m + 1x 3,1/3,0m) s hliníkovými prosklenými dveřmi 1,4/2,4m.
Podlahu opravit doplněním keramické dlažby, ostění začistit omítkou se štukem a
malbou.
Součástí stavby bude kolem ramp a schodišť oprava okolního terénu = přeložení chodníku
z betonových dlaždic 300/300mm, resp. doplnění zatravněné plochy = zahradnický substrát
s osetím trávou, v předpokládané šíři cca 1,0m kolem stavby.
Stavební suť bude odvezena na řízenou skládku.
-72.
Zpevněné plochy, oplocení:
Stávající zpevněné plochy (chodníky) kolem objektu Zdravotního střediska budou
zachovány beze změn, v místně stavby ramp a opravy schodišť se předpokládá jejich
oprava – přeložení.
Objekt není oplocen.
3.
Vnitřní rozvody instalací:
V záchodové kabině budou zhotoveny nové vnitřní rozvody vody, splaškové kanalizace,
elektroinstalace a teplovodního vytápění. Napojení bude provedeno na stávající vnitřní
rozvody v objektu.
Vodoinstalace:
a. Vnitřní rozvod vody:
Vnitřní rozvod potrubím PPH – Hostalen uloženým pod omítkou, nebo vedenými nad
podhledem - izolovat pryžovými chráničkami typu Tubolit. Napojeno na stávající
rozvody v prostoru původní úklidové komory, nebo v chodbě nad podhledem.
Na stěně úklidové komory bude osazen nový nástěnný požární hydrant s tvarově
stálou hadicí D19 délky 30m.
b. Ohřev TUV:
Je zabezpečen centrální.
Splašková kanalizace:
c. Vnitřní rozvody kanalizace:
Splaškové vody budou novou ležatou kanalizací napojeny do stávající revizní šachty
vedle vstupu do objektu. Potrubí KG125 ve sklonu min.3% bude vedeno v hloubce
min.800mm v pískovém loži, napojení do šachty s obetonováním. Terén (chodník
s betonovými dlaždicemi) bude uveden do původního stavu. Stoupací potrubí
v prostoru úklidové komory bude opatřeno čistícím kusem, zakončeno
přivzdušňovacím ventilem.
d. Zařizovací předměty:
umývadlo – 550-600mm, bílá sanitární keramika, baterie stojánková páková
umývadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku,
horní hrana musí být ve výšce 800mm
baterie stojánková s pákovým ovládáním
1x svislé madlo délky 500mm
1ks
-8záchodová mísa – bílá sanitární keramika,
klozet závěsný délky 700mm od stěny,
horní hrana sedátka ve výši 460mm,
po obou stranách madla 600mm od sebe, ve výši 800mm
1x pevné, 1x sklopné s držákem TP
ovládání splachovacího zařízení ze strany přístupu na ZM
1ks
výlevka – bílá sanitární keramika, stojící s plastovou mřížkou, směšovací baterie
páková nástěnná
1ks
sanitární doplňky:
- dávkovač tekutého mýdla
- odkládací police
- odpadkový koš
- el.osoušeč rukou (1,8kW)
- háček na oděv
- WC štětka
- pevné zrcadlo
- piktogramy na dveře
1ks
1ks
1ks
1ks
2ks
1ks
1ks
2ks
zařizovací předměty a sanitární doplňky musí být v souladu s vyhl.398/2009 Sb.
přílohy č.3
Elektroinstalace:
-
elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými ve stěnách pod omítkou, nebo
nad podhledem
napojení v podružném rozvaděči v chodbě
hlavní pospojení provést vodičem CYA25, CY6 mm zžl
svítidla nástěnná, ovládaná vypínači
na stěně je navrženo osazení elektrického osoušeče rukou (příkon 1,8kW)
před uvedením do provozu zhotovit revizi elektroinstalace
při instalaci rozvodů elektroinstalace dodržet příslušné ČSN
součástí elektroinstalace bude signalizační systém nouzového volání, sestávající z
tahového tlačítka s řetízkovým ovládáním + kontrolní modul s optickou a
zvukovou signalizací umístěný nad vstupním dveřmi + tlačítko pro zrušení
alarmu
Vytápění:
-
v záchodové kabině bude umístěno nově otopné těleso Radik 21VK délky 600mm,
výšky 900mm opatřeno termostatickou hlavicí
napojení na stávající rozvody
dvoutrubkový systém, potrubí CU vedené za instalační předstěnou s návlekovou
izolací
-9Větrání:
Záchodová kabina bude odvětrána přirozeně - oknem, úklidová komora dveřmi
s ventilačními průduchy.
e)
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
Řešeny pouze vnitřní konstrukce bez požadavku na tepelně technické vlastnosti.
Nové vstupní dveře jsou navrženy hliníkové při Uf= 1,3 W/m2K. Výplň tvoří izolační
dvojsklo s přerušeným tepelným mostem.
f)
Způsob založení objektu s ohledem na výsledky IG a HG průzkumu
Není řešeno založení stávajícího objektu.
Vlastní založení opěrných zídek ramp je navrženo na betonových základových pasech
do nezámrzné hloubky, založení lávky na betonových patkách.
g)
Vliv objektu a jeho užívání na životné prostředí …
Po dobu výstavby dojde k přechodnému zhoršení životného prostředí, způsobené
hlukem a prašností při provádění stavebních prací. Dodavatel musí zajistit pravidelné
čištění vozovky od případných nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od
22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován noční klid.
Odpad ze stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů (dřevo,
betonová suť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly …). Odpad bude tříděn a
odvážen na řízenou skládku.
Při užívání objektu bude odpad tříděn na komunální a separovaný, likvidován dle
místně příslušné vyhlášky města – svoz popelnic s komunálním odpadem a kontejnerů
s odpadem tříděným.
Odpadní splaškové vody jsou svedeny do městské kanalizační stoky.
Dešťové vody jsou zasakovány na pozemku investora, stávající beze změn.
h)
Dopravní řešení
Vjezd k objektu Zdravotního střediska zabezpečuje místní komunikace. Doprava v klidu
je řešena stávajícím parkovištěm podél komunikace, včetně jednoho stání pro osoby
těžce pohybově postižené.
i)
Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření
Stávající objekt – není řešeno.
Staveniště se nenachází v poddolovaném nebo seizmickém území.
V okolí stavby nejsou stanovena ochranná a bezpečnostní pásma.
j)
Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Navržené stavební úpravy respektují obecné požadavky na výstavbu, zejména
vyhl.268/2009Sb. „O technických požadavcích na stavby“, a vyhl.398/2009Sb.
„o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“
- 10 4.
Fotodokumentace:
vstup č.1
vstup č.1
- 11 -
vstup č.2
vstup č.2
- 12 -
vstup č.3
vstup č.3
- 13 -
vstup č.4
vstup č.4
- 14 -
vstup č.5
vstup č.5
Ing. Radovan Barsa
Chržínská č.p. 279, 273 24 VELVARY
ČKAIT: 0004966
PROJEKTOVÝ ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB
e-mail : [email protected]
tel.: 315 761 780, 602 142 041
IČ : 629 73 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:
Název stavby
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU
Zdravotní středisko Velvary č.p.252
Místo stavby
:
pozemek parc.č.st.826 a p.č.106/14
katastrální území Velvary, okres Kladno
Investor
:
Město Velvary
náměstí krále Vladislava č.p.1, 273 24 Velvary
Stupeň dokumentace
:
Projekt ke stavebnímu povolení
Č. zakázky
:
IRB-035-2012
Č. přílohy
:
F.2.
Požárně bezpečnostní řešení
Datum
: srpen ’13
Vypracoval : Ing. Radovan Barsa
-21. Popis stavby:
Předmětem požárně bezpečnostního řešení jsou bezbariérové stavební úpravy v objektu
Zdravotního střediska ve Velvarech č.p.252, na pozemcích p.č.st.826 a p.č.106/14 k.ú.
Velvary, okres Kladno. Jedná se o jednopodlažní objekt rozlehlého půdorysu, ve kterém
jsou situovány ordinace lékařů. Jednotlivé sekce jsou přístupné samostatnými vchody.
Vytápění stávajícími plynovými kotli turbo o výkonech cca 25kW.
Stavební úpravy spočívají ve vybudování nových přístupových ramp, opravě stávajících
schodišť, výměně vstupních dveří a ve vybudování záchodové kabiny.
2. Stavební konstrukce:
Objekt je montovaný ze sendvičových panelů s ocelovým skeletem. Podlahy
s keramickou dlažbou, nebo PVC. Střešní krytina s plastovou folií. Okna plastová, dveře
dřevěné, vstupní dveře hliníkové.
3. Podklady:
3.1. Projektová dokumentace:
„ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU – Zdravotní středisko Velvary č.p.252 “,
zak.č.: IRB-035-2012
3.2. Normy:
ČSN 73 0802 - PBS - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0873 - PBS - Zásobování požární vodou
ČSN 73 0835 - PBS - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
ČSN 73 0810 - PBS - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0821 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí
3.3. vyhl. 268/2009 Sb., vyhl.246/2001 Sb., vyhl.23/2008 Sb., vyhl.268/2011 Sb.
4. Rozdělení na požární úseky:
Objekt není členěn na požární úseky.
5.
Posouzení dle ČSN 73 0834:
5.1.
zvýšení požárního rizika:
stávající využití objektu se nemění
Nedochází ke zvýšení požárního rizika ve smyslu čl.3.2.a)1) ČSN 73 0834.
5.2.
zvýšení počtu osob:
Nedochází ke zvýšení počtu osob ve smyslu čl.3.2.b)1) ČSN 73 0834.
Jedná se o změnu stavby skupiny I. dle ČSN 73 0834, která nevyžaduje další opatření.
-36. Technické požadavky na změny staveb skupiny I.:
-
nemění se nosné stavební konstrukce
nemění se stupeň hořlavosti stavebních hmot
nezřizují se nové otvory stěnami a stropy
nebude nově instalováno VZT zařízení
stávající únikové cesty jsou zachovány beze změn
změnou stavby nejsou zhoršeny parametry umožňující protipožární zásah
Změna stavby nevyžaduje další opatření.
7.
Únikové cesty:
Únikové cesty jsou zachovány beze změn, osazeny jsou nové vstupní dveře.
Posouzení šířky NÚC vstupními dveřmi:
Z každého oddělení (max. 2 ambulantní pracoviště) vede jedna nechráněná úniková
cesta na volné prostranství:
E = 30 osob ………….. dle ČSN 73 0818
šířka NÚC:
K = 60
s = 1,0 …………….. u = 0,5 pruhu
dle čl.5.5.1 ČSN 730835 je požadována šířka dveří na ÚC min.900mm
Nové vstupní dveře vyhovují.
8.
Odstupové vzdálenosti:
Nové vstupní dveře jsou menších rozměrů než dveře stávající - nedochází ke zvětšení
požárně otevřených ploch – nebude posuzováno.
9. Technická a technologická zařízení:
9.1. Vytápění – stávající teplovodní soustavy beze změn
9.2. Větrání – stávající přirozené větrání okny
9.3. Elektroinstalace - bude provedena dle platných ČSN do příslušného prostředí, revizní
zprávu předložit při kolaudačním řízení.
10. Zařízení pro protipožární zásah:
10.1. Přístupové komunikace:
Příjezd požárních vozidel umožňuje stávající místní komunikace před posuzovaný
objekt, odkud může být veden protipožární zásah.
-410.2. Vjezdy a průjezdy:
nevyskytují se
10.3. Zásobování požární vodou:
10.3.1. Vnější odběrní místa:
Podzemní hydranty na městském vodovodním řadu splňují požadavky
ČSN 73 0873 na vnější odběrní místa.
10.3.2. Vnitřní odběrní místa:
V prostoru budované záchodové kabiny bude stávající vnitřní hydrant nahrazen
nástěnným hydrantem novým, vybaven tvarově stálou hadicí D19 délky 30m.
10.4. Přenosné hasicí přístroje:
stávající beze změn
11. Závěr:
11.1.
V prostoru budované záchodové kabiny instalovat nový nástěnný hydrant,
vybaven tvarově stálou hadicí D19 délky 30m.
11.2.
Požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí zpracované projektové dokumentace,
bude předloženo k posouzení Hasičskému záchrannému sboru pro Středočeský kraj se
sídlem v Kladně.

Podobné dokumenty

CZ SK kotle SM-Náv 23 kW.cdr

CZ SK kotle SM-Náv 23 kW.cdr Instalaci kotle smí provést pouze firmy k této činnosti odborně oprávněné. Kotel může být používán pouze na druh plynu, který je uveden na typovém štítku spotřebiče. Na kotel a do vzdálenosti menší...

Více

Firma: BMA Elektroservis, sro Vaše sleva: 0% Platnost od: 17.7.2014

Firma: BMA Elektroservis, sro Vaše sleva: 0% Platnost od: 17.7.2014 čistič brzd 500ml Würth čistič na PU pěnu 500ml Würth Dallas el.klíč + plast.klíčenka DELE AL-204-C bodové DELE AL-204-C/M bodové deska elměrová T-1F-b/z-12 deska elměrová TLR 1F s deska elměrová T...

Více

Firma: BMA Elektroservis, sro Vaše sleva: 0% Platnost od: 28.5.2014

Firma: BMA Elektroservis, sro Vaše sleva: 0% Platnost od: 28.5.2014 CGSG 3 C x 1,5 (H05RR-F 3G1, CGSG 3 C x 2,5 (H05RR-F 3G2, CGSG 4 B x 2,5 (H05RR-F 4G2, CGSG 5 C x 1,5 (H05RR-F 5G1, CGSG 5 C x 2,5 (H05RR-F 5G2, CGSG 5 C x 4 (H05RR-F 5G4) CXKH-R (J) 5x1,5 RE B2s1d...

Více

DOB CENTRUM, DOBŘICHOVICE - I.Etapa p.č. 155/2

DOB CENTRUM, DOBŘICHOVICE - I.Etapa p.č. 155/2 14 PRAFLADUR CSKH–V180 P30-R 3(o)x1,5 B2CaS1d0 15 PRAFLADUR CSKH–V180 P30-R 3Jx1,5 B2CaS1d0 16 PRAFLADUR CSKH–V180 P30-R 5Jx1,5 B2CaS1d0 17 Kabel CYKY 3x70+50 18 Kabelová koncovka do 70 19 Trubka o...

Více

Katalog Eclisse

Katalog Eclisse Speciálnì lakované stavební pouzdro sestavené z plechu se tøemi ochrannými vrstvami (zinkování, základní nátìr, epoxidový lak) bylo pøes 240 hodin vystaveno páøe s kyselinou (95% vzdušná vlhkost, 5...

Více