Čtrnáctideník pro Litvínov, Lom, Meziboří a okolí

Komentáře

Transkript

Čtrnáctideník pro Litvínov, Lom, Meziboří a okolí
Čtrnáctideník pro Litvínov, Lom, Meziboří a okolí
I n t e r n e t o v é
s t r á n k y
Číslo 7
L i t v í n o v a :
w w w. m u l i t v i n o v. c z
ročník XVI.
Kraj, město Litvínov a mostecký úřad práce
spolupracují na minimalizaci zneužití dávek
V úterý 25. března hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc, starosta Litvínova Mgr. Milan Šťovíček a ředitel Úřadu práce v Mostě Ing. Oldřich
Malý oficiálně podepsali dokument
o spolupráci na Pilotním projektu
Litvínov, jehož cílem je minimalizovat zneužívání sociálních dávek vyplácených prostřednictvím městského
úřadu. Projekt byl spuštěn 1. března letošního roku a je založen na výplatě 70
procent části sociálních dávek formou
poukázek na nákup vybraného zboží
v předem určených prodejnách. V Ústeckém kraji činí pro letošek objem vyplácených dávek 9 mld. Kč, z toho jsou
podle odhadu až 3 mld. Kč zneužívány. „Formou poukázek budou vyplaceny zhruba 3 mil. Kč, což z celkového
objemu není příliš. Pilotní projekt poběží jeden rok. Pokud se osvědčí, rádi
bychom jej rozšířili do celého kraje.
Víme, že dochází k obchodování s poukázkami, ale i to se pokusíme eliminovat, a to kombinací poukázek s čipovými kartami,“ vyjádřil svou podporu
projektu hejtman.
To, že se systém nezamlouvá občanům pobírajícím dávky, dokazuje petice proti zavedení nového způsobu vyplácení sociálních dávek formou poukázek, která byla litvínovským městským
úřadem zaregistrována 17. března. „Za
petici zodpovídá předkladatelka Jitka
Kokyová, se kterou vedení města petici
projedná do 30 dnů od podání,“ říká
k petici tajemnice městského úřadu
Ing. Alexandra Sixtová.
(gi)
•
E - m a i l
r e d a k c e :
r a d n i c e @ m u l i t v i n o v. c z
4. 4. 2008
Meziboří opět nabízí půjčky na opravy bytů
V pondělí 17. března proběhlo jednání Rady města Meziboří. Rada vzala
na vědomí stav dluhů v nebytovém
fondu k 31. prosinci 2007. Nedoplatky
dosáhly 1,2 mil. Kč, což je o cca 100
tis. Kč méně než za rok 2006. Podle
zjištění smluvního exekutora je většina pohledávek nevymahatelná. Rada
vzala na vědomí zprávu o činnosti matriky města za rok 2007. V roce 2007
nebyl proveden žádný zápis do knihy
narození, v knize úmrtí je 33 zápisů
a v knize manželství 14 zápisů. V loňském roce bylo provedeno 20 záznamů
o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. K dalším úkonům na
úseku matriky patří například správní
řízení ve věci povolování změn jmen
a příjmení, vyřizování žádosti o vydání
žádostí o vydání osvědčení o státním
občanství ČR, o výpis z rejstříku trestů
(321 žádostí), ověřování podpisů (2 390
případů)... V obřadní síni se uskutečnilo kromě svatebních obřadů 6x vítání
občánků, celkem bylo přivítáno 48 dětí
a uskutečnily se 2 zlaté svatby. Komise
pro občanské obřady a výročí do svého
plánu zahrnula i pořádání slavnostních
aktů pro občany, kteří vstoupili do partnerství. V dubnu se v mezibořské obřadní síni na základě žádosti dvou zaregistrovaných partnerek uskutečnil
první slavnostní akt tohoto druhu.
Schváleny byly podmínky v ýbě rového řízení pro přidělování půjček
z fondu oprav a modernizace by tů
v rámci XIV. kola. Přijímání žádostí
bylo zahájeno 1. dubna, poslední termín k podání žádosti je 30. dubna (podrobné informace na str. 6).
Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v roce 2007. V roce 2007 se uvolnilo celkem 24 bytů (9 o velikosti 1:1,
7 o velikost 1:2, z toho 1 na opravu, 2
o velikosti 0:2, 2 o velikosti 1:3 , 4 o velikosti 1:4, z toho 3 na opravu), došlo
k 15 výměnám bytů, žádost o přednostní přidělení podali dva uchazeči
(nebylo schváleno). Odbor výstavby
města a životního prostředí měl ve své
evidenci k 31. prosinci 2007 celkem 301
žadatelů, kteří jsou evidováni v seznamu
uchazečů o byt v majetku města Meziboří. Koncem roku mělo město neobsazené nebytové prostory v č.p. 326, nám.
8. května, v č.p. 332–2, nám. 8. května
(v únoru podána žádost o pronájem),
v č.p. 115, Okružní ulice (vhodný pro
malý sklad), v č.p. 107, Okružní ulice
(v objektu sociální ubytovny).
Rada vzala na vědomí stav dluhů
v bytovém fondu k 31. prosinci 2007.
Nedoplatky činily 3,8 mil. Kč, což je
o cca 100 tis. Kč více než v roce 2006.
U pohledávek za byty došlo oproti loňskému roku k mírnému nárůstu vzhledem k tomu, že někteří nájemníci dosud splácí uzavřené dohody na nedoplatky z vyúčtování služeb.
(gi)
Komise sociální a zdravotní města Meziboří
pořádá v místním kině
v pondělí 21. a v úterý 22. dubna od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.
VEŘEJNOU SBÍRKU
veškerého čistého a nepoškozeného ošacení, obuvi, nádobí,
všeho, co se u Vás doma již neuplatní.
Vše bude odvezeno Oblastní charitě Most a bude využito pro lidi v nouzi.
Litvínov rozdělil žadatelům o dotace více jak dvacet miliónů korun
Ve čtvrtek 27. března probíhalo telé se nakonec dohodli, že obě připo- ze státního rozpočtu, 15 miliard určev aule Scholy Humanitas veřejné jed- mínky budou projednány v rámci pří- ných na likvidaci ekologických škod.
nání Zastupitelstva města Litvínova, padných změn č. 7 územního plánu.
Dotace na rok 2008 zastupitelé
Zastupitelé schválili prodej obyt- schválili občanskému sdružení Most
které zahájil starosta Mgr. Milan Šťovíček. V úvodní diskuzi k bodům pro- ných domů získaných od státního pod- k naději ve výši 168 tis. Kč (za leden
gramu vystoupil Ing. Zdeněk Kvapil, niku Doly a úpravny Komořany do po- a únor již OS obdrželo dotaci 32 tis. Kč
předseda osadního výboru pro Janov dílového spoluvlastnictví nájemcům – období rozpočtového provizória), Kraj(poradní orgán zastupitelstva). Podě- domu č.p. 228 a domu čp. 229 ulice ské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most,
koval vedení města za pozornost, kte- Podkrušnohorská, Litvínov 8 podle Zá- o. z., 400 tis. Kč. Neinvestičního transrou věnuje problematice Janova a upo- sad pro prodej domů, prodeje a směny fer a neinvestiční příspěvek pro rok 2008
zornil na problematiku psích exkre- pozemků na katastrálním území města, byl schválen Sportovní soukromé zámentů. Za nedostatek považuje málo výkup pozemku za 250 Kč/m2 k účelu kladní škole, s. r. o., Podkrušnohorská
speciálních košů se sáčky na jejich využití pro lukostřelnici.
1677, Litvínov 2 261 000 Kč (částečná
úklid. „Víme o tom, že řada košů podSchválen byl návrh zadávací doku- úhrada provozních nákladů). Základní
lehla řádění vandalů. Městská rada se mentace nadlimitní veřejné zakázky škole a Mateřské škole Litvínov – Janov,
tím zabývala, situaci město monitoruje na služby – Nakládání s komunálními Přátelství 442 000 Kč (V. etapa projektu
a pracuje na tom, aby vše bylo obno- odpady. Zastupitelům bylo předloženo Školení počítačové gramotnosti pro Litveno a občané měli možnost po psech roční hodnocení portfolia za rok 2007 vínov – Janov a na mzdu správce PC
uklízet. Také hlídková služba městské spravované společností Atlantik Asset učebny). Mateřské škole Litvínov, Gorpolicie se zaměří na tento problém,“ Management. Od ledna do prosince kého 50 tis. Kč (vybavení MŠ Bezruodpověděl starosta. S dalším poža- daného roku bylo portfolio zhodno- čova dřevěnými prvky pro zahradu). Pedavkem vystoupila Věra Fridrichová, ceno o 1,69 procenta a jeho hodnota níze město získalo od České rafinérské
která uplatnila ve lhůtě pro veřejné k 31. prosinci byla 12 mil. Kč. Zastu- a. s. na základě dohody o vzájemné sponahlédnutí připomínku ke změně č. 6 pitelé vzali na vědomí vyhodnocení lupráci. Společnosti SPORTaS, s. r. o.,
Územního plánu města Litvínova, ale Fondu oprav a modernizace bytového 12 320 000 Kč (krytý plavecký bazén
nebylo jí vyhověno. Jedná se o změnu fondu za rok 2007. V průběhu roku v Ruské ulici, areál letních sportů u zimregulativu velikosti zastavěné plochy 2007 proběhla dvě kola výběrového ří- ního stadiónu a na Lomské, sportovní
u zahradních domků v Hamru z 25 na zení k poskytování půjček. Půjčky byly hala u Koldomu, gymnastický sál ve Stu40 m2, a to na soukromých pozemcích. poskytnuty v úhrnné výši 7 345 000 Kč. dentské ulici, víceúčelové hřiště u SporZastupitelé doporučili problematiku Mimo výběrová řízení byl poskytnut tovní soukromé ZŠ Litvínov, koupaliště
zastavěných ploch v zahrádkách pro- 1 mil. Kč na likvidaci mimořádné udá- Koldům, splátka úvěru na rekonstrukci,
jednat nejdříve se zástupci Českého za- losti. Stav fondu k 31. prosinci 2007 byl modernizaci a stavební úpravy sportohrádkářského svazu.
2 029 094,58 Kč. Ing. Slabý konstatoval, viště při sportovní škole). Citadele VI.,
Schválena byla aktualizace jedna- že tato služba obyvatelům je pro město s. r. o., 3 mil. Kč (provoz kina, kulturní
cího řádu zastupitelstva, která mimo ztrátová částkou větší než 100 000 Kč.
představení, divadelní předplatné, projiné stanovuje pravidla pro archivování
Schválen byl nákup služebního vo- voz tanečního sálu, taneční hodiny). Dozvukového záznamu z jednání, a to zidla od firmy Autoplus II, s. r. o., za cela velkému divadlu 900 tis. Kč (propod dobu 3 měsíců. Projednán byl ná- 607 tis. Kč formou leasingu. Dále bylo voz kulturní činnosti ve městě). Fotbavrh na zadání změny č. 6 Územního schváleno rozpočtové opatření ve výši lové škole, o. p. s., 900 tis. Kč (autobuplánu města Litvínova. Ve lhůtě pro ve- 1,5 mil. Kč na pořízení dokumentace sová doprava žáků na mistrovské zápasy,
řejné nahlédnutí byly uplatněny dvě při- pro územní rozhodnutí na projekty (re- náklady trenérů, nákup materiálního vypomínky na doplnění zadání, a to na vitalizace území Na Vyklučeninách, bavení pro žáky FŠ, pronájem sportovišť
změna regulativu velikosti zastavěné revitalizace Hornojiřetínské výsypky, v Litvínově, ubytování žáků FŠ při souplochy u zahradních domků z 25 na Chudeřínská spojka – Nové Záluží, re- středěních mimo město Litvínov, proná40 m2 a změna plochy občanské vyba- vitalizace areálu letních sportů na Lom- jem sportovišť při výjezdech na soustřevenosti na komerčně obchodní plochu ské, sanace a revitalizace bývalého lomu dění, úhrady rozhodčím při turnajích,
v areálu čp. 308 (Pijonýrák). Zastupi- Morgenstern), které by mohly být kryty startovné, průběžné proškolování tre-
nérů). Partnerskému spolku, obecně prospěšné společnosti 600 tis. Kč na úhrady
provozních nákladů, včetně mzdy ředitele a odborné asistentky PS. Sdružení
sportovních klubů Chemopetrol Litvínov 3 mil. Kč a 100 tis. Kč od města na
základě dohody s Českou rafinérskou
a. s. (úhrada administrativní činnosti,
úhrada nájmů sportovišť, na činnost
jednotlivých klubů – cestovné, smluvní
doprava, příspěvky na soustředění, startovné, platby rozhodčím, náklady trenérů – služba, nákup sportovního vybavení, nákup cen vítězům do soutěží). Občanskému sdružení Loučky 200 tis. Kč
(náklady na koncerty hudebních skupin Divokej Bill, Čechomor, Wanastovi
vjecy a zpěvačky Ewy Farne). Gymnáziu
T. G. Masaryka v Litvínově, Studentská
640, 500 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč na základě dohody s Českou rafinérskou, a. s.,
Litvínov.
Po schválení činí od 1. dubna měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce pro člena
rady 2 100 Kč, předsedu výboru nebo komise rady 1 910 Kč, člena výboru, komise
rady nebo zvláštního orgánu 1 580 Kč,
člena zastupitelstva 490 Kč, příplatek
podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám ve výši 340 Kč bude přiznán jen
k jedné z vykonávaných funkcí.
V druhé části diskuze vystoupil Karel Šlechta se stížností, že je velmi těžké
cestování vlakem do Českého stře dohoří, jelikož spoje nenavazují. Má
podezření, že je to ze strany Českých
drah záměr, aby lidé méně cestovali
a byl důvod spoje zrušit. Starosta konstatoval, že diskutovaná záležitost nespadá do kompetence města, ale předá
tuto informaci krajskému úřadu. V interpelaci mimo jiné vystoupila Erika
Sedláčková s dotazem na starostu, kdy
bude opravena Hamerská ulice, která
byla neúměrně zatížena při výstavbě
okružní křizovatky D3.
(gi)
zdarma
KALENDÁRIUM
6. 4.
Hokejová exhibice
Stará garda HC Litvínov a tým
ruských veteránů Gazprom export
(ZS Ivana Hlinkyv Litvínově
od 16 hod. Vstup zdarma.)
9.–10. 4.
Gaudeamus – veletrh pomaturitního
a celoživotního vzdělávání
(Praha Holešovice,
Křižíkův pavilon E, od 9 do 17 hod.)
12. 4.
166 000 stop krajem Luňanů
Pěší a cyklistická akce
(Start 6–9 hod.,
Sport. hala Loko Louny.)
14. 4.
Rada města Meziboří
15. 4.
Členská schůze klubu filatelistů
(Aula Scholy Humanitas Litvínov
od 16 hod.)
16. 4.
Rada města Litvínova
16. 4.
Rada města Lomu
19. 4.
Setkání v Litvínově rodáků z Dolního
Litvínova, Lipětína a Růžodolu
(Restaurace Hvězda od 14 hod.)
20. 4.
Veřejné bohoslužby Církve bratrské
(Nám. Míru Litvínov od 15 hod.)
21. 4.
Zastupitelstvo města Meziboří
(Městský úřad Meziboří od 16 hod.)
22. 4.
Vlaštovkiáda
14. ročník sportovně vědomostní
soutěže pro žáky ZŠ Mostecka.
(Od 14.30 hod. pořádá Schola
Humanitas ve spolupráci s Centrem
ekologické výchovy Viana)
24. 4.
Zastupitelstvo města Litvínova
(Schola Humanitas od 14 hod.)
1. 5.
Valdštejnské slavnosti v Litvínově
(Celoměstskou akci zahájí v 9 hod.
průvod od Citadely
do Zámeckého parku.)
Marketing Hospodářské komory
České republiky
zve zájemce na seminář pro Ústecký kraj
k financování podnikatelských záměrů
z Evropských fondů:
Evropské fondy AKTUÁLNĚ
– pomocná ruka k evropským dotacím
pro firmy a živnostníky
24. dubna od 9:30 do 13:00 hod.
(od 9 hod. prezence)
v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
Možnosti v novém programovacím období 2007-2013 a praktická stránka celého
procesu žádosti o finanční podporu. Registrovat se můžete vyplněním registračního formuláře na www.komora.cz, nebo e-mailem na
[email protected] nejpozději
do středy 23. dubna do 16 hod.
Příští číslo vyjde
Uzávěrka je
18. 4. 2008
10. 4. 2008
SPOLEČNOST
SPOLEČNOST
Podle hejtmana Jiřího Šulce se Ústecký kraj úspěšně rozvíjí
Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří novsku investoval kraj v letech 2005 až
Šulc pořádá v našem regionu setkání 2008 více než 35 miliónů Kč.
s představiteli obcí a měst a jejich
K zásadním změnám došlo v ÚK
obyvateli. V úterý 25. března v rámci v oblasti přepravy obyvatel, která se výHejtmanského dne navštívil město Lit- razně projevila především v reformě auvínov. V aule Scholy Humanitas dopo- tobusové dopravy. Kraj v současné době
ledne prezentoval výsledky svého pů- připravuje výběrové řízení na zjištění
sobení ve funkci litvínovským radním vlakové dopravy se smlouvou na 15 let.
a zastupitelům, odpoledne následovala Na veřejnou dopravu a správu a údržbu
beseda s občany, na kterou se dostavili silnic půjde z jeho rozpočtu letos téměř
také studenti místního gymnázia. Pre- 18 procent, což jsou 2 mld. Kč. „Dosáhli
zentace pomocí projektoru byla roz- jsme velkého úspěchu v tom, že Ústecký
dělena do různých oblastí a začínala kraj v porovnání s ostatními kraji zajišslovy: Náš kraj se úspěšně rozvíjí. Je ťuje nejrychlejší dopravu do zaměstnání,
ale potřeba v růstu pokračovat. Růst a to 24 min, přičemž průměr v ČR je 35
Ústeckého kraje hejtman dokládal za- min. a v Praze 48 min.,“ říká hejtman
jímavými čísly a grafy. Například růst Jiří Šulc a dodává, že jsou připraveny
hrubého domácího produktu v ÚK byl významné dopravní projekty, které přev roce 2006 oproti průměru v České re- pravu na našich komunikacích ještě
publice vyšší o 0,6 procenta a dosáhl urychlí. Na opravu silnic II. a III. třídy
209 mld. Kč. V té době v přišlo do ÚK je určeno 600 mil. Kč. celkové výdaje
přes 30 domácích i zahraničních inves- na dopravní obslužnost letos dosáhnou
torů. Objem investic činil 20 mld. Kč, 750 mil. Kč. Do ÚK směřuje rekordních
což byla největší část investic z celé ČR. 41 mld. Kč na dopravní stavby (D8, R7),
Daří se dlouhodobě snižovat nezaměst- které budou čerpány do roku 2010.
nanost, která je na nejnižší úrovni za poTřetí nejvyšší položkou v rozpočtu
sledních 10 let. Míra nezaměstnanosti ÚK je oblast zdravotnictví, do které lev roce 2005 činila v ÚK 15,4 procenta, tos půjde 1 mld. Kč především na nána Mostecku 21,3 procenta. V současné kup špičkového zdravotnického zařídobě je v ÚK míra nezaměstnanosti zení v nemocnicích. Nemalé investice
11 procent a na Mostecku 14,9 pro- jsou vynakládány na ochranu životního
centa. Počet uchazečů o zaměstnání do- prostředí. Jsou jedny z nejvyšších v ČR.
sáhl v roce 2003 v ÚK výše 76 499, le- Podařilo se výrazně snížit měrné emise
tos v únoru to bylo pouze 49 235 ucha- tuhých látek, varující jsou ovšem údaje
zečů, kterým je nabízeno 6 555 volných znečištění ovzduší NOx které se od roku
pracovních míst, především v dělnic- 1994 do roku 2005 snížily ze 14,1 t na
km2 na pouhých 11,5 t na km2, přičemž
kých profesích.
Nejvyšší položkou v rozpočtu ÚK průměr v ČR jsou 2 t na km2. Hodně se
jsou výdaje na školství, které v letošním v poslední době investovalo do protiroce dosáhnou 7 mld. Kč. Kraj je zřizo- povodňových opatření na Labi a Ohři.
vatelem 149 škol s cca 75 tis. studenty „Před zhruba 6 lety jsem jako hejtman
a 4,5 tis. pedagogy. Do rekonstrukcí oslovil vládu, aby se přihlásila ke škoa výstavby školských zařízení na Litví- dám na životním prostředí vzniklým
do roku 1992 po důlní činnosti. Postiženým oblastem přislíbila 15 mld. Kč,
ze kterých se průběžně čerpá na jednotlivé projekty. Ale ukazuje se, že ani
těch 15 mld. nebude stačit. Další 4 mld.
by pomohly započaté akce dotáhnout
do úspěšného konce. Devastace krajiny těžbou pokračovala i po roce 1992.
Usilujeme o změně zákona o využití nerostného bohatství a to tak, aby z 1 tuny
vytěženého uhlí a dalších nerostů musely společnosti vyčlenit určitou částku
na rekultivaci krajiny, ale také na revitalizaci, která by obyvatelům vrátila plnohodnotnou krajinu,“ říká k této problematice hejtman.
Mezi nejvýznamnější projekty Litvínovska financované z rozpočtu Ústeckého kraje v letech 2005 až 2007
patří střešní nástavba a zateplení za
51 mil. Kč u Ústav u sociální péče
v Janově, okružní křižovatky v Litvínově za 31 mil. Kč, rekonstrukce výtahů za 3 mil. v janovském domově důchodců a přístavba obytného křídla za
12 mil. Kč v Ústavu sociální péče Nová
Ves v Horách. V současné době probíhá
zateplení střechy a obvodového pláště
SOU v Hamru za 26 mil. Kč, připravuje
se rekonstrukce janovského domova
důchodců za 19 mil. Kč a vybudování
další okružní křižovatky v Litvínově za
6 mil. Kč.
Ke zvýšení atraktivity regionu pro
investice, podnikání a život obyvatel
slouží Regionální operační program
Severozápad. Do roku 2013 z něj lze
podle finančního plánu na regeneraci
a rozvoj měst a obcí čerpat až 877 mil.
Euro, přičemž 85 procent prostředků
lze získat z Evropské unie, 7,5 procenta
ze státního rozpočtu a 7,5 procenta
jsou ostatní veřejné rozpočty.
(gi)
Hasičská zbrojnice v Meziboří potřebuje novou střechu
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Meziboří čítá 20 dospělých
členů včetně velitele jednotky Václava
Krause. Roční provozní náklady jednotky, které jsou hrazeny z rozpočtu
města, se pohybují kolem 500 tis. Kč
(letos 566 tis. Kč). Mezi prvními letošními úkoly jednotky byla příprava
požární techniky na technickou prohlídku, která proběhla 20. března
v Komořanech u Mostu s verdiktem
provozu schopná na pozemních komunikacích na další rok. Významnou
akcí v letošním roce by mělo být zahájení rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice, která spočívá v opravě stře-
chy, výměně oken a dveří, výjezdových
vrat, inženýrských sítí a dokončeno by
mělo být i oplocení. „Projektová dokumentace na rekonstrukci se dokončuje.
Půjde o finančně náročnou akci, proto
zvažujeme rozdělení investice do jednotlivých etap. První by byla oprava
střechy, kterou vidíme jako velmi nutnou, protože nám do zbrojnice zatéká
a budova tak chátrá. Byl bych rád,
kdyby se nám to podařilo ještě letos,“
říká ke stavu zbrojnice starosta Miroslav Huml.
V lednu jednotka vyjížděla k požáru osobního automobilu. V únoru
hasiči zasahovali u vyproštění kotěte
z kanalizační dešťové jímky. Na základě výzvy Krajského operačního střediska byla jednotka ponechána 3krát
v záloze pro jiné události. V rámci
osvěty a protipožární prevence proběhla jednání s předsedy vybraných
soukromých bytových družstev o požární ochraně obyvatel města Meziboří. Jednání budou nadále probíhat
v různých časových intervalech. Dotazy a připomínky k požární ochraně
obyvatel lze uvést na tel. 476 747 761,
nebo na e-mailu [email protected], nebo lze domluvit osobní setkání ve zbrojnici (Meziboří, Markův
kopec čp. 342).
(gi)
Litvínov se připojuje k petici proti novele zákona
Ve čtvrtek 20. března probíhalo jednání Rady města Litvínova. Rada schválila vyúčtování neinvestičního transferu
poskytnutého uvedeným společnostem
v loňském roce na základě uzavřených
smluv mezi městem a společnostmi
(Citadela VI, s. r. o., 3 mil. Kč na zajištění kulturních aktivit a úhradu nákladů na provozování těchto činností,
Agentura F – Docela velké divadlo Litvínov 900 tis. Kč na zajištění kulturních aktivit a úhradu nákladů na provozování těchto činností, Partnerský
spolek, obecně prospěšná společnost
400 tis. Kč jako příspěvek na provozní
náklady, včetně mzdy ředitele a účetní
a na činnost spolku, Gymnázium T. G.
Masaryka v Litvínově 500 tis. Kč jako
příspěvek na údržbu objektu, v ybavení a nákup učebních pomůcek, Římskokatolická farnost, děkanství Litvínov 100 tis. Kč na úhradu provozních
nákladů a běžné opravy, SPORTaS,
s. r. o., na odpisy, osobní náklady zaměstnanců a provozní náklady, HC Litvínov, občanské sdružení 3,8 mil. Kč
jako příspěvek za pronájmy objektů, ve
kterých provozuje svou činnost, Fotbalová škola, obecně prospěšná společnost 900 tis. Kč na činnost. Radní
projednali návrhy na poskytnutí neinvestičního transferu a příspěvku žadatelům pro rok 2008. Nedoporučili zastupitelům schválit 2,2 mil. Sportovní
soukromé základní škole a 900 tis. Kč
Docela velkému divadlu (projednalo zastupitelstvo ve čtvrtek 27. března).
V návrhu nakládání s majetkem
města rada schválila uzavření nájemní
smlouvy mezi městem Litvínovem a Lesy
ČR, s. p., na nájem pozemků k zajištění
činnosti lukostřeleckého klubu v Litvínově, a to s nájemným v maximální výši
28 tis. Kč ročně. Vzala na vědomí informaci o současném stavu v jednání s vlastníky pozemků dotčených projektem Rekreační plocha Nové Záluží (Lesy České
republiky, s. p. - navržena směna pozemků s finančním vyrovnáním podle
znaleckého posudku, MUS, a. s., souhlasí s prodejem pozemků včetně vodních děl za cenu 12 mil. Kč, Palivový
kombinát Ústí, s. p., (DÚK, s.p.) – projednáván odprodej, Erika Sedláčková,
Ladislav Kusý – vlastníci souhlasí s realizaci projektu za podmínek odprodeje
části dotčeného pozemku). Schváleno je
vyznačení zákazu stání v ulici Jiráskova
vlevo od výjezdu z ulice Vinohradská ve
vzdálenosti 5 m od ukončení oblouku
křižovatky.
Dostatečnou podporu radních získal ceník poskytovaných služeb – pohřebiště platného od 1. dubna 2008
(správcem pohřebiště jsou Technické
služby Litvínov, s. r. o.). Například
cena za propůjčení hrobového místa je
za 1 hrob na 10 let 1 168 Kč, za uložení
urny na 10 let 654 Kč. Vykopání hrobu
přijde na 2 494 Kč, vsyp na vsypové
loučce na 811 Kč, rozptyl na rozptylové
loučce na 576 Kč, pronájem kolumbárního okénka na 10 let na 1 712 Kč, pronájem obřadní místnosti na 3 750 Kč.
Odepsáno bylo služební vozidlo
Škoda Octavia s následným prodejem
za 69 700 Kč. Vozidlo je v provozu
u městské policie od roku 2003 a najelo 176 000 km. Zároveň rada doporučila zastupitelstvu uzavření leasingové
smlouvy s vybraným prodejcem na pořízení služebního vozidla za celkovou
cenu 607 268,40 Kč.
Rada vzala na vědomí informace
o př ípravě projektu Rekonstr ukce
ulice Smetanova v Litvínově. Předmětem projektu je technické řešení křižovatky ul. Smetanova, Tržní, Jiráskova
a 9. května. Dopravní podnik měst
Mostu a Litvínova, a. s., nechal zpracovat studii, podle které náklady dosáhnou cca 111 mil. Kč. Peníze na akci lze
čerpat z Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad.
V městské části Janov převažuje
bytová zástavba panelovou technologií (cca 1 526 bytových jednotek, k 7. 3.
2008 cca 6 201 obyvatel). V lokalitě je
možné sledovat dlouhodobý negativní
vývoj související se změnami ve složení
obyvatelstva. Radní schválili zpracování Studie revitalizace parteru veřejného prostranství – panelové sídliště
Janov (bude obsahovat analýzu součas-
ného stavu, majetkoprávní vztahy předmětných parcel a návrhy možných řešení a bude podkladem pro další zpracování konkrétních projektů) a Plán
rozvoje sídliště Janov. Schválení konečné verze dokumentu by mělo proběhnout do konce roku 2008. Náklady
na pořízení Plánu rozvoje sídliště Janov
jsou odhadovány na cca 100 tis. Kč.
Rada schválila uzavření dodatku
ke Smlouvě o spolupráci mezi městem
Litvínovem a Mezibořím na akci Rekonstrukce atletického areálu Meziboří
IV. etapa objekt zázemí.
Uzavřením dodatku se účastníci
smlouvy dohodli, že objekt zázemí bude
po jeho dokončení poskytnut do užívání společnosti SPORTaS, s. r. o., na
základě nájemní, či jiné smlouvy o užívání uzavřené s městem Mezibořím.
Schváleno bylo vyúčtování dotace
400 tis. Kč Nemocnici Most (byla na
základě smlouvy o prodeji s účinnosti
ke dni 1. září 2007 společnosti Krajská
zdravotní, a. s., Ústí nad Labem) v roce
2007 na základě dohody o vzájemné
spolupráci a vyúčtování dotace občanskému sdružení Most k naději v II. pololetí roku 2007 na základě dohody o vzájemné spolupráci. Rada schválila Dohodu o partnerství mezi Ústeckým krajem, Městem Litvínov a Úřadem práce
v Mostě v projektu Minimalizace zneužívání sociálních dávek. Dále schvaluje připojení se k Petici o nesouhlasu
s návrhem novely zákona o odpadech
a pověřuje starostu Mgr. Milana Šťovíčka podepsáním podpisového archu
k petici. Petiční výbor obcí, na jejichž
území se nachází skládka, sepsal petici
k připravované novele zákona o odpadech. Podle důvodové zprávy k petici
je připravovaná novela zákona o odpadech nekoncepční, nesystémová a bude
mít vážné dopady na rozpočty obcí. Například Litvínov měl za ukládání odpadu na skládku v katastru města příjem cca 30 mil. ročně. Po novely zákona
by se jeho příjmy pohybovaly pouze
v jednotkách miliónů Kč. V konečném
důsledku jde i proti zájmům životního
prostředí.
(gi)
Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE LITVÍNOV
Otevřené nádrže zaparkovaného
kamionu si hlídka litvínovských městských strážníků všimla v časných ranních hodinách na parkovišti u restaurace Bukov ý háj. Podrobnější kontrolou bylo zjištěno, že z kamionu neznámý zloděj ukradl motorovou naftu.
O den později zjistili strážníci podivně
zaparkovaný kamion v ul. Tylova. Opět
byla z nádrže odčerpána nafta. Nakonec se ukázalo, že kamion byl odcizen
z Teplic.
Litvínovští strážníci ověřili tel.
oznámení o možném násilném vniknutí do prázdného bytu v Litvínově –Janově. Hlídka na místě zjistila vykopnuté
dveře, násilím vytrhané všechny baterie a poničené vodovodní trubky, ze
kterých vytékala voda. Po zavření hlavního uzávěru vody a po předání události Policii ČR se strážníci vydali do
sběren. V jedné z nich nalezli baterie,
sprchové hadice a nerezové kuchyňské dřezy. Naštěstí obsluha sběrny zapsala jména osob, které zde věci zpe-
něžily. Tento poznatek putoval ihned
na policii. Mezi podezřelými osobami
byla i žena, která se při kontrole bytu
nápadně zajímala o činnost hlídky v jejich domě. Tentýž den již řešili strážníci jedno oznámení o násilném vniknutí do jiného prázdného bytu v Janově
a bylo zjištěno, že i z něho zloději odcizili baterie a kuchyňský dřez.
Podez řelý v ů z pronásledova la
hlídka strážníků v nočních hodinách
po kontrole garáží v Janově. Ř idič
(r. 1989 z Litvínova) jakmile zahlédl
služební v ůz, v yjel z areálu garáží
a nebral na vědomí blikající modré
světlo majáku za svým vozem. Nakonec se ukázalo, že vůz není kradený,
ale řidič nevlastnil řidičské oprávnění. Jízda bez řidičského oprávnění
se nevyplatila ani ženě (r. 1987 z Litvínova), která své řidičské schopnosti
prověřovala pod dohledem svého přítele v nočních hodinách na parkovišti
u marketu v Litvínově a na cestách
v okolí zahrádek.
(mep)
Litvínov bude mít novou čistírnu odpadních vod
Severočeská vodárenská společnost, a. s., do roku 2010 proinvestuje
cca 250 mil. Kč na výstavbu nové čistírny odpadních vod pro město Litvínov. Současná je v areálu akciové společnosti RPA Unipetrol, která je zároveň jejím vlastníkem, a od 60. let minulého století slouží městu i chemickému
gigantu společně. Parametry čistírny za
dva roky nevyhoví evropským normám,
proto se vybuduje nová. Vyroste na zelené louce opět v areálu Unipetrolu, ale
bude určena jen pro čistění vody z litvínovských domácností (kapacita čističky je stavěna na 36 tis. obyvatel).
Současná čistírna pak projde rozsáhlou
rekonstrukcí a bude sloužit výhradně
potřebám Unipetrolu.
„Litvínov musí mít do 31. prosince
roku 2010 čistírnu s odpovídajícími parametry. Bude použita špičková technologie, jejíž životnost je 10 až 15 let.
Vzhledem k tomu, že se jedná o investici do životního prostředí, žádáme
o dotaci z operačního programu ministerstva životního prostředí, ze kterého
bychom mohli čerpat až 60 procent. Po-
kud se žádostí neuspějeme, zaplatíme
investici z vlastních zdrojů, které si průběžně vytváříme ve vodném a stočném,“
říká k připravované akci generální ředitel společnosti Ing. Miroslav Harciník.
S plánovanou investicí souvisí mimo
jiné jednání s městem Litvínovem (akcionář SVS) o vyřešení problematiky balastních vod, které v některých místech
ústí do splaškové kanalizace.
„Na základě průzkumu jsme vytipovali místa přítoků balastních vod (voda
dešťová, potoční) do splaškové kanalizace (voda z domácností). Z provozních důvodů čistírny je nutné obě vody
rozdělit, jinak by naředěná splašková
voda působila problémy v čisticím procesu. Náprava musí být uskutečněna do
konce roku 2010, ještě před zahájením
provozu čistírny (začátek roku 2011).
Ve čtvrtek 20. března jsme vedení města
na zjištěné skutečnosti upozornili a jednali jsme také o případné spoluúčasti
společnosti na oddělení zmíněných vod,
protože se v některých úsecích jedná
o finančně náročnou akci,“ dodává Miroslav Harciník.
(gi)
Zastupitelé souhlasí s vyplácením pohřebného
Zastupitelstvo města Lomu na svém
březnovém zasedání schválilo příspěvek ke krytí nákladů spojených s vypravením pohřbu (dále jen pohřebné).
O pohřebné může požádat žadatel – fyzická osoba, která na své náklady zajistila pohřbení zemřelé osoby mající ke
dni úmrtí trvalý pobyt na území města
Lomu. Žadatel svou žádost musí podat do 2 měsíců od úmrtí osoby, které
vypravil pohřeb. Nárok na výplatu pohřebného mají i žadatelé, kteří vypra-
vili pohřeb zemřelé osobě s trvalým pobytem na území města Lomu v době od
1. ledna 2008 do doby schválení v zastupitelstvu města. Podmínkou je, že žádost
musí být podána v termínu do 17. května
2008. Více informací a žádost naleznete
na internetových stránkách města: www.
mesto-lom.cz v záložce městský hřbitov.
Veškeré informace lze také získat na telefonním čísle 476 769 864 u Blanky Čevonové, úřednice odboru výstavby a vnitřních a vnějších věcí.
(red)
Mostecká uhelná nabízí podporu projektů
Mostecká uhelná společnost, člen
skupiny Czech Coal, vyhlásila rok 2008
Rokem spolužití. Součástí je program
Spolužití, který umožní všem zájemcům žádat o podporu projektů v oblasti
vzdělávání, kultury a sportu. „Pokud obdržíme žádost od kohokoli z Mostecka,
nebo z obcí a měst, se kterými má MUS
uzavřenu smlouvu o dlouhodobé spolupráci, budeme se jí zabývat. Žadatelům
neklademe žádné podmínky, ale šanci
na podporu má smysluplný projekt.
Společnost k tomuto účelu vyčlenila
částku v řádu několika desítek miliónů
korun. Žádosti je nutné doručit Odboru pro lidské zdroje a korporátní komunikaci Czech Coal, a. s., V. Řezáče
315, Most, a to do 15. května letošního
roku, přičemž platí datum odeslání žádosti. Výsledky výběru budou oznámeny žadatelům v průběhu června. Již
nyní nám leží na stole cca 100 žádostí
o různě velkou podporu,“ říká k vyhlášenému programu tisková mluvčí MUS
Liběna Novotná.
Součástí roku spolužití je také celá
řada kulturně společenských akcí a pořadů nejen pro dospělé, ale také děti, na
jejichž realizaci MUS letos poskytne
více než 4 mil. Kč. Společnost dále pokračuje v tradiční smluvní spolupráci
s jedenácti městy a obcemi, jejichž prostřednictvím byla našemu regionu od
roku 1998 poskytnuta finanční i nefinanční pomoc v mnoha oblastech dosahující částky 335 mil. Kč.
(gi)
Nedodržením zákona se vystavujeme pokutě
„Vždy po prvním roztátí sněhu se objevují následky venčení psů. V předjaří
se znečišťování veřejných míst psími
exkrementy stává námětem k diskuzím občanů. Ani letos tomu není jinak.
Městská policie Litvínov však letos zaznamenává čím dál více nespokojenosti
ze strany občanů a není se ani čemu divit. To, co přes zimu schoval sníh, je na
jaře hodně zřetelné. Zejména pak v parcích a oddechových zónách. Proto se
městská policie zvláště v tomto období
zaměřuje na venčení psů. Od 1. března
provádíme kontrolu košů na psí exkrementy a závady na nich nahlásíme technickým službám. Pokud někde koše budou chybět, budeme doporučovat jejich nové umístění. Od druhé poloviny
března pak strážníci více kontrolují nejen venčení psů, ale i celou psí problematiku, například zda je pes řádně přihlášen, zda je na vodítku a podobně. Je
obvyklé, že strážníci pár dnů působí na
majitele psů spíše preventivně a méně
závažnější přestupky řeší domluvou.
Padlo ale i několik pokut. Problematika
psích exkrementů a venčení na volno
je celorepublikovým problémem větších měst. V souvislosti s tím zaznamenáváme snahy výrazně zpřísnit sankce
například za znečištění veřejného prostranství nezodpovědným přístupem
majitele psa při jeho venčení. Je tedy
na majitelích psů, jak budou ohleduplní
k ostatním občanům a jak budou dodržovat zákony. Je ovšem i celá řada majitelů pejsků v našem městě, kteří sice
venčí svého psa v parku, ale vždy provedou úklid a jsou k tomu i patřičně vybaveni. Bohužel, takových je v porovnání
s celkovým počtem majitelů psů málo,“
vyjádřil se k problematice znečišťování
veřejného prostranství psy velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban.
Znečištěním veřejného prostranství psem a ponecháním exkrementu
na místě majitel psa porušuje zákon
o znečištění veřejného prostranství
a vystavuje se tak možné sankci do výše
1 tis. Kč.
(gi)
DOPISY
Napsali jste nám do redakce Radnice...
"
SPOLEČNOST
Lehký provokatér Luděk Prošek se v Citadele
představuje svými velkoformátovými tisky
V rámci Evropského dne mozku
připravilo informační centrum Europe Direct Most spolu s hostitelskou
organizací Vysokou školou finanční
a správní, o. p. s., turnaj v deskové
hře Osadníci z Katanu. Turnaj pod
názvem Bystříme si mozek s Evropou
proběhl 21. března. Zúčastnili se ho
zástupci všech věkových kategorií od
dětí až po důchodce, kteří byli rozděleni do tří věkových kategorií. Velkou
motivací byly ceny, které mělo centrum připraveno pro výherce. V každé
kategorii byli odměněni soutěžící,
kteří se umístili na prvních třech místech. Obdrželi zajímavou a oblíbenou
hru Trans Europa. Vzhledem k úspěšnosti soutěže bude centrum podobnou
akci určitě opakovat (kalendář akcí
– www.europedirect.cz/portal/).
Tak jako ostatní žáci naší školy, tak i my, prvňáčci, jsme měli ve středu
19. března krásný den. Místo učení na nás čekalo mnoho překvapení. Zajíček pro
nás připravil mnoho malovaných vajíček, které jsme museli hledat po celé chodbě.
Za ně jsme pak dostávali razítka na hrací karty. Stejně byly hodnoceny i další soutěže např. o nejhezčí kraslici, o pěknou koledu, rébusy, křížovky, hádanky, stříhání
bonbónů a hlavně malování kamarádů. To bylo fakt bezva. Pomáhala nám celý den
děvčata z devítky. Nakonec jsme byli všichni pochváleni a slepička nám dala čokoládová vajíčka. Domů jsme odcházeli s velkou radostí, ale hlavně i s dárkem pro
maminku, který jsme stihli vyrobit.
prvňáčci ZŠ Hamr
Dne 11. března oslavily členky Klubu
důchodců v Meziboří Mezinárodní den
žen v restauraci Radnice. Předseda klubu
pan Hvozda ženám poblahopřál a přednesl přípitek. Přítomni byli i zástupci
města v čele se starostou Miroslavem
Humlem, který obešel sál a všem ženám
osobně blahopřál a předal krásný karafiát. Po občerstvení zahráli manželé
Hvozdovi k tanci a nálada byla jako vždy
jako dobrá.
Gerta Volná, kronikářka
Děkuji celému kolektivu litvínovské školky Kaštánek v Bezručově ulici.
V dnešní uspěchané době se na slova poděkování někdy zapomíná, a je to škoda.
V Kaštánku, kam dochází má vnučka, je příjemně díky celému kolektivu. Pěkný
byl dětský karneval, vítání jara ve třídě paní učitelky Jany Mikulové. Pěkné bylo
i odpoledne před Velikonocemi, kde si mohli rodiče s dětmi vytvořit podle nápadů
učitelek ozdůbky. Přeji všem hodně pěkných zážitků a chvil. Poděkování bych ráda
vyslovila také knihovníkům v Citadele a ředitelce litvínovské městské knihovny
Marcele Güttnerové. Velice dobře se starají o nás seniory. Umožňují nám plnohodnotné zážitky v klubu. Chvíle strávené na výletech, přednáškách i v samotné
knihovně přináší do našeho života pohodu. Proto se vždy na naše setkání těšíme.
Chtěla bych poděkovat Milušce Jandové, která mne mezi seniory přivedla. Mohu
tak prožívat chvíle s prima partou lidí.
Naděžda Musilová
V pobočce městské knihovny v Citadele 14. března proběhla pro seniory
úvodní přednáška do problematiky grafoterapie. Zkušená lektorka Petra Sehnalová z Jičína zaujala 35 posluchačů. Nejprve jim stručně odhalila zajímavou vlastnost mozku, který může neustale vytvářet nová spojení. Takže i ve vyšším věku mohou senioři aktivně mozek trénovat a učit se nové věci. „Písmo je velmi zajímavý
ukazatel lidského charakteru a grafoterapie mu dává další rozměr. Spočívá v tom,
ze se lidé záměrně snaží podle určitých pravidel měnit svůj rukopis a zautomatizovat ho,“ uvedla Sehnalová. Projdou tak cílenou změnou písma a pod pečlivým vedením a dohledem si sami vyberou, jaké charakteristiky v životě chtějí mít. Mohou
také odstranit některé problémy, které je trápí. Lektorka nabídla zájemcům možnost 10 placených lekcí kurzu grafoterapie přímo v litvínovské knihovně. Zájemci
se mohou přihlásit do konce dubna v litvínovské knihovně.
Ve středu má sice Městská knihovna Litvínov zavírací den, přesto zde probíhají
nejrůznější besedy a akce, které nelze uskutečnit zároveň s výpůjční činností. Ve středu
26. března dopoledne navštívili pravidelné setkání s názvem Mlýnek žáci ze sportovní
školy na. Děti se seznámily s postavami Václava Čtvrtka, skládaly postavičky z pohádek a na závěr se podívaly na Makovou panenku. Ve studovně paralelně probíhal kurz
Poprvé u počítače, kde se lidé učili pracovat s výpočetní technikou. V pobočce v Citadele pro seniory přednášela o historii Litvínova ředitelka Oblastního muzea v Mostě
PhDr. Libuše Pokorná. Na přednášku navazuje výstava o historii Litvínova, která potrvá do 18. dubna (po, út, čt, pá 9–12 hod., 13–17 hod.). Odpoledne vyplnili dětské oddělení žáci z družiny ZŠ Ruská na pravidelné besedě. Pobočku knihovny také navštívili
studenti, ale tentokrát z Univerzity volného času, kteří si vyslechli zajímavé povídání
Květy Drdové o putování po Nepálu.
V březnu probíhala v knihovně soutěžní výstava jarních hrnečků, které ozdobili návštěvníci knihovny. Veřejné ankety se zúčastnilo 348 čtenářů. Vybírali nejlepší dílka ve dvou kategoriích. Mezi dospělými získaly první tři místa paní Votočková, Pohlová a Černá. V kategorii dětí měly nejhezčí hrnečky slečny Fikarová,
Handlířová a Píchová.
Mgr. Marcela Gűttnerová, ředitelka knihovny
Učitelka janovské základní školy Alena Pinkasová zorganizovala pro žáky školy
i mateřských škol projektový den. Probíhal 19. března od 8 hodin ve třech místech. Na
hřišti, kde hustě sněžilo, předvedli své umění psovodi Městské policie Litvínov. Někteří
odvážlivci si mohli vyzkoušet na vlastní kůži rukáv a zadržení pachatele. V malé tělocvičně školy probíhala přednáška ze zdravovědy, kterou zajišťoval Patrik Ch. Cmorej.
Přišel vybavený dýchací pannou, ambuvakem, kufříkem s různými zdravotnickými pomůckami. Ve druhé tělocvičně vystupovali herci Tomáš Markon a Jan Priester (viz foto)
z Českých Budějovic. Žáky měli rozdělené na první a druhý stupeň a k tomu přizpůsobené své vystoupení. Preventivní témata jako například kouření, drogy, jak vhodně trávit volný čas a jiné, měli připravené velice poutavě. Dětem předávali informace vtipně,
s písní doprovázenou hrou na kytary. V mezičase se do vystoupení zapojili i žáci školy,
kteří předvedli své umění v Beat-boxu. Na závěr si někteří vyzkoušeli i elektrické kytary. Dětem se ve škole ten den určitě líbilo, soudím podle vyprávění a obrázků, které
po skončení akce kreslily. Prevence byla zase pojata trochu jinak, a to je dobře. Jana
Čapková, manažer prevence kriminality Městské policie Litvínov
Až do 30. dubna Luděk Prošek ml.
vystavuje v Galerii Salon Mina v Citadele velkoformátové tisky pod názvem
Reality. Absolvent Fakulty užitého
umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem si pro svůj projekt Reality vybral běžné snímky životních situací současnosti i minulosti
a použil je na velkoformátové tisky na
plachtovině připomínající reklamní
bannery. Kolem nabízených záběrů je
dobré projít několikrát a několikrát je
zhlédnout z různých vzdáleností, pak
divák zjistí, že je vtažen do děje odehrávajícím se na plátně a nasákne atmosféru poklidné krajiny, sladkého
života amerických seniorů, nebo pochmurné atmosféry díky zvětšeninám
válečných fotografii. Bez povšimnutí
nelze přejít ani videoinstalaci, nelze ji
přejít ani rychle, je nutné se u ní zastavit a zapřemýšlet. K tomu provokuje
Luděk Prošek ml. (viz foto vlevo) případné návštěvníky výstavy.
(gi)
Doktorské studium nabízí ústecká univerzita
Žáci základní školy speciální v Litvínově 19. března oslavili Den vody, který
připadá na 22. března. V soutěžním
klání se utkaly dvojice žáků 4.–9. ročníků. Své síly poměřily ve vědomostní
soutěži s tématikou vody. Při této příležitosti si žáci vyzkoušeli i laboratorní pokus s Vodním kufříkem, který naší škole
věnovaly Severočeské vodovody a kanalizace, nadační fond VEOLIA. Všichni
účastníci si z tohoto klání odnesli sladkou odměnu.
Mgr. Helena Trnková
Stejně tak jako předchozí tři roky
i letos se konal ples Základní školy Meziboří v aule Scholy Humanitas v Litvínově. Byl jsem jedním z moderátorů
a ještě jsem zodpovídal za hlídání tomboly. Společně se mnou se o moderování a o tombolu postaraly Vlaďka
Samcová a Renata Kuchařová. Po zdařilém zahájení plesu jsme v průběhu večera nabízeli hostům lístky do tomboly.
Samozřejmě, že ples nebyl jenom o rozdávání tomboly, ale i o zábavě a tanci.
Jako první tanečníci se předvedli žáci
školy z breakového kroužku se svými
někdy až neuvěřitelnými pohyby, které
nejednou braly dech. Po ukázkách akrobatických prvků následovaly ukázky
klasického tance. Ovšem tanec, to nejsou jenom krkolomné pohyby plné akrobatických prvků, ale také ty klasické,
klidné. Po asi půlhodinovém předtančení a pár prvních písničkách se přešlo
na další bod programu - soutěž v tanci,
které se zúčastnili naši učitelé ze školy.
Pár Pavel Kopecký a Denisa Brandtová
se protancoval až k prvnímu místu,
Tomáš Petrmichl s Kateřinou Peškovou dotančili na druhé místo a uspokojující třetí místo získali Víťa Petrmichl a Martina Procházková. Bodování
všech 3 týmů proběhlo darováním peněz od všech hostů do předem připravených skleněných objemných válců. Peníze budou použity pro děti na příměstský tábor. Po soutěži o nejlepší taneční
učitelský pár se přešlo k rozdávání
tomboly na základě vylosovaného čísla.
O další ceny jako nové horské kolo,
dort Harlekýn, vepřová hlava, MP4
přehrávač a nové sáňky se bojovalo luštěním vědomostního kvizu. Jenže pak
přišel čas, kdy jsme my, konferenciéři
a zároveň zatím ještě žáci museli odejít domů. Ples byl můj první a doufám,
že na každém, který prožiji, i na všech
dalších plesech, které bude organizovat
Základní škola Meziboří, bude vytvořena tak nádherná atmosféra a zábava
jako na tomto plese.
Jakub Michálek, žák 9.B
V únoru byl na katedře matematiky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
akreditován nový doktorský studijní
obor Obecné otázky matematiky ve studijním programu Matematika. Jedná se
o čtyřleté studium, které je možno absolvovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Nový obor zvyšuje kvalifikaci absolventů v matematice i v dalších oblastech jako je didaktika matematiky, pedagogika, psychologie, historie matematiky nebo filozofie matematiky. Cílem oboru je příprava absolventů, kteří budou tvůrčím způsobem
schopni pracovat ve vysokých nebo
středních školách, popř. budou připraveni odkrývat, analyzovat a řešit problémy související se vzděláváním v matematice ve výzkumných, popř. i jiných
institucích. Příprava absolventů přispěje ke zvyšování úrovně vzdělanosti
v severočeském a západočeském regionu, v reformě vzdělávání a k naplňování cílů Boloňské deklarace. Na základě průzkumů a požadavků z praxe
bude ke studiu přijímáno 3 až 6 nových
doktorandů ročně.
RNDr. Sýkorová Dvorníková Gabriela,
public relations PřF UJEP
Radní podporují návrh
na státní vyznamenání
pro Bohdana Kopeckého
SOUTĚŽTE S MĚSTSKOU
KNIHOVNOU LITVÍNOV
Rada města Litvínova podpořila záměr na podání návrhu na udělení státního vyznamenání ak. malíři Bohdanu
Kopeckému, čestnému občanu města
Litvínova, u příležitosti jeho 80. narozenin, a to za celoživotní malířskou
tvorbu věnovanou především Mostecku
a okolí Litvínova. Se žádostí, aby město
podalo návrh udělení státního vyznamenání, se na starostu města obrátil
příznivec akademického malíře.
Návrhy na propůjčení nebo udělení státního vyznamenání předkládají
podvýboru pro vyznamenání pouze
senátoři nebo senátorské kluby. Jejich
prostřednictvím jsou dále podávány
podněty fyzických nebo právnických
osob a návrhy doručené přímo Se nátu PČR. V rámci projednávání návrhu podvýborem může být navrhovatel nebo jeho zástupce přizván k jeho
odůvodnění. Návrhy se mohou podávat do konce března, podvýbor pro vyznamenání pak z nich vybírá, agendu
uzavírá do konce dubna. Následuje
projednání na plénu. Termín pro udělení vyznamenání prezidentem republiky je 28. říjen.
(gi)
V Ústí nad Labem se 13. března
1965 narodila česká sportovkyně ve skocích do vody. Ještě pod dívčím jménem
vyrostla v důstojnou nástupkyni naší
olympijské vítězky v této disciplíně. Nedosáhla sice stejných výsledků, ale své
úspěchy rozdělovala mezi skoky z třímetrového prkna a z desetimetrové
věže. Na OH v Moskvě v roce 1980
byla vyřazena ve skocích z prkna v kvalifikaci. V roce 1985 dosáhla na evropském šampionátu svého nejlepšího výsledku – bronzové medaile. Po několikaleté přestávce se vrátila a již jako vdaná,
při svém vystoupení na OH v Barceloně
v roce 1992, obsadila nečekaně čtvrté
místo ve skocích z prkna. Bylo to velmi
pěkné dovršení její sportovní kariéry.
1. Jak se reprezentantka jmenuje?
2. Jak se jmenuje naše olympijská
vítězka ve skocích do vody?
Odpověď na soutěžní otázky zašlete na adresu Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982, 436 01, nejpozději 18. dubna 2008.
Správná odpověď z Radnice č. 5:
1. Jiřina Křížová
2. Ano
Mezinárodní den Romů v úterý 8. dubna
v rámci oslav zve Oblasní charita Most
na Den otevřených dveří ve všech svých zařízeních
www.charitamost.cz
Aulu Scholy Humanitas zalila Voda tvořící
Schola Humanitas v Litvínově, Centrum ekologické výchovy VIANA při
Schole Humanitas, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Severočeská vodárenská společnost, a. s., a Povodí Ohře,
státní podnik, uspořádaly ke Světovému
dni vody (22. 3.) již 9. ročník fotografické soutěže, tentokrát s názvem Voda
tvořící. Do soutěže bylo zasláno 271 fotografií od 92 autorů z celé republiky
i Saska (SRN). Odborná porota ve složení Miloš Žihla, profesionální fotograf,
majitel fotoateliéru v Mostě, Ing. František Kornalík, člen Asociace profesionálních fotografů ČR a člen Unie výtvarných umělců, Mgr. Milan Šťovíček, starosta města Litvínova a Mgr. Hana Gabrielová, učitelka Scholy Humanitas v Litvínově neměla jednoduchou práci při
rozhodování o vítězných fotografiích.
V soutěži byly uděleny tři hlaví ceny ve
dvou kategoriích. Dalších sedm fotografií získalo zvláštní ocenění. Ceny formou
poukázek na fotografické zboží věnovaly
výše jmenované vodárenské společnosti.
Vernisáž výstavy všech zaslaných fotografií a slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích soutěže se uskutečnilo ve středu 26. března v zaplněné aule
Scholy Humanitas v Litvínově. Výstava
je otevřená do konce dubna.
Výsledky fotografické soutěže:
1. kategorie (žákovská) – 1. Lisa Winkler,
Stanice pro ochranu přírody Pobershau
(Sasko), 2. Petr Veselý, Teplice, 3. Mariana Drápalová, Ostrava, 2. kategorie (veřejnost) – 1. Ing. Markéta Hendrychová,
Most, 2. František Haase, Meziboří,
3. Jaroslav Jelínek, Litoměřice.
Michal Tarant, CEV VIANA
INZERCE
INZERCE
• V dubnu oslaví pan Milan PRIMAS z Litvínova své 40 narozeniny. Za lásku, péči
a starostlivost a vše nejlepší do dalších let,
hodně zdraví přeje maminka, babička, sestra Dáša s Markem a Šárkou, manželka
Žaneta a dcery Nikolka a Šárka.
• Dne 2. března
uplynulo 5 let,
kdy nás opustil
tatínek, dědeček
a pradědeček
pan František
HEŘMAN
z Hamru. Stále
vzpomínají dcera
Naďa, vnoučata
a pravnoučata.
• Dne 18. března
tomu bylo
14 let, kdy nás
navždy opustil
náš milovaný
manžel a tatínek
pan Andrej
HARAHUS
z Litvínova.
S láskou
vzpomínají manželka Zdeňka, dcery
Andrea a Zdeňka s rodinami. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.
• Dne 25. března
uplynulo 5 let, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný
manžel, tatínek,
dědeček, pan
František ŽÁK
z Janova.
Stále vzpomínají
manželka Naďa,
Šárka a Radek s rodinami.
• Nic víc ti • ZEDNICKÉ PRÁCE, sádrokartony,
nemůžeme dát, jen
obklady i drobné instalatérské opravy.
kytičku na hrob
Tel. 604 663 109.
a stále vzpomínat…
Dne 10. dubna • BYTOVÁ jádra (zděná, sádrokarton,
tomu bude 11 let, štuk), rekonstrukce bytů a provozoven
kdy nás navždy
včetně vody, plynu a elektro. Malířské
opustil manžel, a lakýrnické práce. Tel. 603 744 145.
tatínek, dědeček
a tchán, pan
Miroslav KUTNER z Litvínova. Stále
Na základě vyhlášky ministerstva vnivzpomíná manželka a synové s rodinami.
Zkouška sirén
• Kdo žije v srdcích
těch, které opustil,
ten neodešel. Čas
plyne dál, ale
bolest a vzpomínky
zůstávají. Kdo Tě
znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 13. dubna
vzpomeneme druhého smutného
výročí, kdy nás tragicky opustil
Rostislav ŠVARC z Loučné. Nikdy
nezapomenou rodiče, sestra Vladimíra
s rodinou a ostatní příbuzní.
• Dne 15. dubna
uplyne 10 let od
doby, kdy nás
navždy opustil
milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Vlastimil
ŠREK z Meziboří.
Všem, kteří s námi
na něj vzpomenou,
děkuje manželka a syn s rodinou.
• ORGANIZÁTOŘI 5. ročníku běhu
Loučná 1/2maraton děkují za podporu
akce následujícím sponzorům: penzion
Loučky, Ela-plast, VVV Most, Würth,
APOLLO sport, Cyklo B+B Litvínov.
• Měl jsi nás rád
a chtěl ještě žít,
přišla ta chvíle zlá • KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
a musel jsi odejít. metodou behaviorální psychoterapie.
Dne 26. března
Tříměsíční kurz (2,5 hod. týdně), práce
uplynuly 4 roky, na změně životního stylu, která povede
kdy tragicky
k trvalé redukci váhy, cvičení přiměřené
zahynul náš
tělesným možnostem, získání usnadňujímilovaný syn
cích pomůcek k hubnutí. Cena 1 600 Kč.
Tomáš GILLAR. Nejbližší kurz začíná 13. 4. od 16 hod.
S velkou bolestí v srdci stále
v Lomu. Od 11. 4. začíná kurz Pilatesova
vzpomínají rodiče, bratr s rodinou, syn
metoda cvičení od 19 hod. na Zimním
Daneček, babička a všichni ostatní, stadionu v Litvínově. Tímto cvičením
kteří ho měli rádi. Kdo jste ho znali, zlepšíte flexibilitu, rovnováhu a koordivzpomeňte s námi. Děkujeme. naci, vybudujete pevné svaly a naučíte
se správně dýchat. Lektorka společnosti
• Není lehké
STOB a Pilatesova metoda – Lilian Sedzapomenout na
láčková. Přihlášky na tel. 604 413 925.
člověka, kterého
jsme měli rádi. • PRONAJMU byt 1+2, ul. Ruská.
Dne 3. dubna
Tel. 608 968 890.
uplynulo
6 smutných let od • STŘÍHÁNÍ a ÚPRAVY PSŮ. Kateúmrtí pana Karla
řina Pribulová, Litvínov, ul. MezibořBLÍNA z Litvínova. ská 764. Tel. 721 984 105.
Vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají • BOHUMIL STEHLÍK
manželka a ostatní pozůstalí. Specialista na řetězové pily
Zahradní technika
• Dne 3. dubna
Krmiva pro psy a kočky
tomu byly 2 roky, Dukelská 120,
kdy nás navždy
436 01 Litvínov – Chudeřín
opustila paní
PO–PÁ 8–16 hod.
Miloslava VÍTOVÁ
www.serviszt.estranky.cz
z Meziboří. Tel. 603 506 783
S láskou v srdci
stále vzpomínají • REMAX STAR
manžel, synové
- nabízí luxusní RD v Litvínově – cena
s rodinami a ostatní
4,5 mil. Kč a luxusní RD v Loučnépříbuzní. Nikdy nezapomeneme.
cena 4,9 mil. Kč (oba domy mají překrásnou rozlehlou zahradu),
• Dne 4. dubna
- RD v Mostě pod Hněvínem – cena
uplynulo 12 let
3 550 000 Kč,
od doby, kdy nás
- nabízí byt 4+1 v ul. Valdštejnské –
navždy opustil náš
cena 640 000 Kč, byt 4+1 v ul. Stutatínek, dědeček,
dentské – cena 1 060 000 Kč,
strýc, tchán
- nabízí by t 3+1, ul. PK H – cena
a švagr pan Josef
900 000 Kč,
SKUHROVEC
- nabízí byt po úplné rekonstrukci v ul.
z Loučné
Tylova – cena 1 320 000 Kč,
a Meziboří. Za
- nabízí RD s restaurací v Mníšku –
tichou vzpomínku děkuje dcera
cena 2 690 000 Kč,
Ludmila a ostatní blízcí příbuzní. Mgr. Soudková, tel. 739 486 510 po 13 hod.
• Nezemřel, spí, • CHCETE-LI prodat byt či dům a nemá-li sen, je krásný. dělat si přitom žádné starosti s vyřizoZdá se mu o těch, váním, rádi vše za Vás vyřídíme. Obrací
které miloval
se na nás mnoho zájemců o nemovia kteří milovali jeho. tosti. ODMĚNU 3 000 Kč ZÁVAZNĚ
Dne 6. dubna
vyplatíme tomu, kdo nám doporučí, jatomu bude 23 let, kýkoli byt k prodeji a my ho zobchodukdy zemřel pan Jan
jeme. V březnu jsme vyplatili odměnu
FRANZ z Meziboří. 18 000 Kč za tuto informaci.
Stálé vzpomíná
REMAX STAR, Mgr. Soudková,
manželka Kristína, děti a vnoučata. tel. 739 486 510 po 13 hod.
I n t e r n e t o v é
s t r á n k y
L i t v í n o v a :
tra k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva č. 380/2002 Sb., částka 133,
je nařízeno v souladu s §11 ověřovat provozuschopnost jednotného systému varování a vyrozumění.
Zkouška sirén se letos uskuteční
každou první středu v měsíci ve 12.00 hod.
zkušebním – nepřerušovaným tónem
v trvání 140 sec.
Po odhoukání u elektronických sirén
bude následovat informace o provedené zkoušce sirén. V den zkoušky zabezpečují majitelé/vlastníci nemovitostí s umístěnou sirénou ve vlastnictví
GŘ HZS ČR odposlech sirény. V případě poruchy sirény oznámí na telefon 950 415 129 por. Ing. Hampl nebo
Městskému úřadu Litvínov, telefon
476 767 815 pí Čejková.
REKOM
Rekonstrukce komínů
- čištění,
vložkování – sanace
původních komínů
- montáž fasádních komínů
- stavba nových komínů
- oprava nadstřešních částí
komínů
- prohlídka komínů
kamerovým systémem
VOLNOU KAPACITU
PRO UBYTOVÁNÍ
SENIORŮ
V PENZIONU
PRO SENIORY, LOM
+420 776 184 401
Rekom-Litví[email protected]
http://rekom.johnyho.net
Bližší informace a žádosti získáte
na tel. 476 769 864, pí Čevonová,
nebo osobně na MěÚ Lom,
kancelář č. 14.
NEJPRŮCHODNĚJŠÍ
NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Firma SVAMP, s. r. o., Meziboří
provádí
Evropské spotřebitelské
centrum Praha
• nabízí bezplatné informace a rady
o pr ávech spotřebitelů v zemích
Evropské unie
• nabízí bezplatnou spolupráci a pomoc spotřebitelům př i v yř izování
jejich stížností na kvalitu zakoupených výrobků a služeb v ostatních
členských zemích EU včetně Norska
a Islandu, na chování a jednání obchodníků v těchto zemích
• je kontaktním místem pro bezplatné
zprostředkování pomoci spotřebitelům při mimosoudním řešení jejich
sporů s obchodníky v členských státech EU, Norsku a na Islandě
• je členem sítě evropských spotřebitelských center v zemích EU, Norsku
a na Islandě, s nimiž při řešení výše
uvedených případů spolupracuje
• nezabývá se otázkami, stížnostmi
a spor y česk ých spotřebitelů
na českém trhu
www.mpo.cz/esc
Město Lom
se sídlem nám. Republiky 13, Lom
nabízí
- opravy a údržby bytových domů (opravy
a nátěry střech, klempířských prvků, komínů,
izolace obvodového zdiva, rekonstrukce
koupelen, ústředního topení atd.)
- zámečnické práce a výrobu ocelových konstrukcí
- prořezávání a kácení rizikových stromů
(výškové práce horolezeckou technikou)
Tel.: 476 747 080, 602 345 359
SÁDROKARTONY
profily, kazet. podhledy,
izolace, přísl. prvky
Pro důchodce do 75 let,
OSVČ s O DP, MD,
zaměstnance bez ručitele!
bez poplatku!
vyřízení do 30 min.
řešíme problémy a exekuce
– zástava – (i družstevního bytu!)
Tel. 774 140 201 – pí Stehlíková
Kancelář OD PRIOR Most, 4. p.
PO–PÁ 10–16 hod.
Společnost
INTO - SERVIS,
NEJLEPŠÍ CENY!!!
spol. s r. o.,
v únoru otevřela provozovnu
v Mostě, ul. Lidická 24.
FOSTA LI
areál LIKOV, hala ROCKWOOL
Nádražní ul., Louka u Litv.
FOSTA, s. r. o., Tržní 1, Teplice
Tel./fax.: 476 744 433, 417 530 028
Jedná se o prodej, servis
a půjčování elektrického
ručního nářadí.
NONSTOP PRODEJ: 602 812 172
Provozní doba PO - PÁ
od 8–12 hod., od 13–17 hod.
Zveme vás do
nově otevřené
prodejny hraček
Realitní kancelář SEVER Plus, s. r. o.
V Pasáži u draka,
nám. Míru Litvínov.
Zámecká 32/2, 418 01 Bílina
Tel.: 417 822 100, 776 099 323
e-mail: [email protected]
Nabízíme široký sortiment
pro všechny děti.
- kompletní provádění správy domů (100 Kč/byt/měsíc s DPH)
- zpracování účetnictví (30 Kč/byt/měsíc s DPH)
- zajištění nepřetržité havarijní služby
- zprostředkování nákupu a prodeje bytů ve všech formách vlastnictví
Těšíme se na vaši návštěvu.
Potřebujete
půjčit peníze?
V novém roce nová služba!
Jednou žádostí oslovíte několik
věřitelů, šetřete své peníze i čas!
Potřebujete konsolidaci…?
Jinam už nemusíte!
Informace: tel. 476 112 070,
736 604 695, 603 203 495
e-mail:[email protected],
osobně Litvínov, Žižkova 488
(naproti poliklinice)
M A S Á Ž E + relaxace
Lubomíra SkoĢepová
Sokolovna vedle Gymnázia TGM
Litvínov
tel. 603 534 866, www.skorepka.scl.cz
Chcete relaxovat, bolí vás záda, nohy Āi uvažujete
o vhodném dárku, který potĒší i prospĒje?
Nabízím dárkové poukazy všech svých procedur.
N a b í d k a:
relax. masáže zad, nohou, šíje, celého tĒla.
Plynné uhliĀité koupele (pytle).
OšetĢení celulitidy (lymfodrenáž-kalhoty).
Parafínové zábaly rukou i nohou.
Exkluzivní procedury: hawajské masáže
teplými kameny, Āokoládové, medové,
rašelinové, v moĢských Ģasách (celotĒlové
mas.vĀetnĒ celotĒlového peelingu).
Zábaly v rašelinĒ, moĢských Ģasách, hlínĒ,
bahnĒ. OšetĢení obliĀeje i dekoltu
rašelinou, moĢskými Ģasami, medem,
Āokoládou. BaĜky.
Firma SVAMP, s. r. o., Meziboří
hledá pracovníky (pracovní poměr, nebo
spolupráce na živnostenský list):
- zámečník, svářeč
- výškové práce horolezeckou technikou
- pokrývač, klempíř
- zedník, obkladač
- instalatér, topenář
Tel.: 476 747 080, 602 345 359
w w w. m u l i t v i n o v. c z
•
E - m a i l
r e d a k c e :
r a d n i c e @ m u l i t v i n o v. c z
Radnici vydává Město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, 436 01 Litvínov, nám. Míru 11. Redakční rada: s hlasem rozhodujícím starosta Litvínova Mgr. Milan Šťovíček ([email protected]), 1. místostarosta Litvínova Martin Klika ([email protected]),
2. místostarosta Litvínova Pavel Stehlík ([email protected]), místostarosta Meziboří Ing. Aleš Jedlička ([email protected]), zastupitelka Lomu Mgr. Marie Táborská, s hlasem poradním ved. kanc. starosty MěÚ Litvínov Zuzana Wiednerová,
pracovnice redakce Margita Chalásová a Vladimíra Hotová, propagační pracovnice MěÚ Litvínov Dáša Wohanková. Redakce a příjem inzerce v budově městského úřadu, telefon č. 476 767 600, přímý tel. do redakce 476 767 614, e-mail: [email protected]
Registrační číslo: MK ČR E11603. Tisk a grafická úprava TISKÁRNA K&B, L. Štúra 2456, 434 01 Most, tel./fax 476 140 530. Vychází dvakrát v měsíci v nákladu 6 300 kusů, o prázdninách jedenkrát. Rozšiřují soukromí distributoři. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
INZERCE
INZERCE
CLAVIS CORDIUM
Vážení návštěvníci Městské knihovny v Meziboří,
na duben Vám nabízíme nové knižní tituly:
Ochrana zvířat před škodlivými zásahy lidí
a před volně pobíhajícími domácími zvířaty
vás zve 17. dubna v 18 hod.
na
Román: Zuzana Francková – Smolařka, Táňa Kubátová – Co je v domě
Humor: Halina Pawlovská – 365 rad
Historický román: Ludmila Vaňková – Příběh mladšího bratra, Mara Volkers
– Relikvie, Jo Beverley – Andělská tvář, Laura Joh Rowlandová – Sněhová císařovna, Bernard Cornwell – Kronika válečníkova, Liz Carlyle – Počestná
Detektivky: Meg Gardinerová – Případ Mission Canyon, Stephen J.Cannell
– Trefa do černého, Jan Cézar – Četnické humoresky 1, 2, Josef Klíma – Vlna,
Robert Ludlum – Chancellorův rukopis, John Sandford – Nahá oběť
Horory: Stephenie Meyerová – Nový měsíc, Zatmění, Bram Toker – Dracula
Naučná literatura: Roman Cílek – Holocaust, Petr Hora – Toulky českou minulostí,
Kolektiv autorů – O češtině, Skoro jasno, Iveta Toušlová – Toulavá kamera 5
Dívčí román: Vlasta Svobodová – Když se máma s tátou berou, Luděk Stínil
– Střet s láskou, Radka Zadinová – Dívka bez minulosti
Dětská literatura: Michal Viewegh – Krátké pohádky pro unavené rodiče
V květnu a červnu se v přírodě začne rodit velké množství různých živočichů,
přichází na svět mláďata zvěře a začínají hnízdit ptáci. To vše si vyžaduje zvýšený
klid v přírodě a je nutné zabránit zbytečnému pohybu lidí mimo cesty, ale především volnému pohybu psů a domácích zvířat mimo vyhrazené prostory.
Na to vše pamatuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, kde je zdůrazněna zejména ochrana zvěře před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími zvířaty.
Podle uvedeného zákona je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem s výjimkou
dovolených způsobů lovu a činností při obhospodařování pozemků. Dále je zakázáno vlastníkům domácích zvířat nechat je volně pobíhat v honitbě, mimo vliv
svého majitele nebo vedoucího. Honitbou se rozumí neoplocené pozemky vně hranic současně zastavěného území obce. Jedná se tedy o území mimo obce a města.
V zákoně je především zdůrazněno, že každý, kdo vstupuje se svojí činností
do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování
nebo zraňování zvířat a ptáků. Na dodržování výše uvedených ustanovení dbá
především myslivecká stráž jako veřejný činitel, ale i myslivecký hospodář dané
honitby. Za porušení uvedených zákazů může zdejší úřad uložit pokutu až do
desítek tisíc korun. Myslivecká stráž má dále právo usmrcovat v honitbě ve
vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení volně pobíhající psy, kteří pronásledují zvěř. To samé se týká i toulavých koček.
Zdůrazňujeme tato zákonná ustanovení proto, že řada našich spoluobčanů
uvedené zákazy porušuje. Žádáme proto všechny občany, aby pomohli zejména
v těchto měsících rodící se přírody a zvěře, která je přírodním bohatstvím naší
země a nás všech, v její ochraně. Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí
ženský pěvecký sbor
JARNÍ KONCERT
do ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě
Hosté: Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Most,
Dětský pěvecký sbor Zvonky,
ZUŠ Mnichovo Hradiště,
ZUŠ F. L. Gassmanna.
Vstupné 50 Kč.
Město Litvínov zve na výstavu
Veronika Richterová
PET – ART
Vernisáž: 22. dubna od 18 hod.
Galerie Radniční sklípek Litvínov,
ul. Smetanova čp. 40
GE Money Bank
PŮJČKY • HYPOTÉKY • ÚČTY • KARTY
Výstava potrvá do 22. května
Vstupné: děti, studenti 5 Kč
důchodci 10 Kč
dospělí 20 Kč
Výstavu podpořily:
Ústecký kraj, Česká rafinérská, a. s.,
Unipetrol RPA, s. r. o.,
Mostecká uhelná a. s.,
United Energy,
Advokátní kancelář – JUDr. Volák,
YSSEN GROUP, a. s.,
Komerční banka, a. s.,
Československá obchodní banka, a. s.,
Restaurace Radniční sklípek
Expres půjčky
nyní v akci!
Částky životního minima k 1. lednu 2008 v Kč za měsíc
pro jednotlivce
3 126 Kč
pro 1. dospělou osobu v domácnosti
2 880 Kč
pro 2. a další dospělou osobu v domácnosti
2 600 Kč
pro nezaopatřené dítě ve věku: do 6 let
1 600 Kč
6 až 15 let
1 960 Kč
15 až 26 let (nezaopatřené)
2 250 Kč
Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Základní škola a Mateřská škola Louka u Litvínova
Střední odborné učiliště služeb
Mládežnická 236
Litvínov – Hamr
pořádá 30. dubna
REGIONÁLNÍ
KREJČOVSKOU SOUTĚŽ
Slet krásných čarodějnic
Pro veřejnost – v tělocvičnách
školy mezi 10.00 a 12.00 hod.
se zajímavým doprovodným
programem
CELOROČNÍ
SOUTĚŽ V DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ
Den otevřených dveří
a
Zápis do mateřské školy
60 000 Kč jen za 1 111* Kč měsíčně
70 000 Kč jen za 1 222** Kč měsíčně
100 000 Kč jen za 1 666*** měsíčně
8 . dubna
od 10 hod. do 15 hod. v mateřské škole
Žádejte on-line na www.gemoney.cz
nebo volejte 844 844 844
GE Money Bank, a.s.
Jiráskova 441, 436 01 Litvínov
tel. 476 449 860
Dětské oddělení litvínovské knihovny
pořádá soutěž pro děti od 4 do 15 let
ve třech věkových kategoriích
Regiony A6 vyska CB.indd 1
Kvizy, hádanky, doplňovačky, křížovky
a další zajímavé aktivity
Každý měsíc se mohou děti zúčastnit
dané části soutěže a na konci měsíce
Dostihové dny:
se vylosují tři vítězné práce
10. 5. So
Cena první dámy,
ve všech kategoriích,
Jarní cena města Mostu
jejichž autoři budou odměněni
7. 6.
So
Cena Pivovaru Louny
drobnými cenami.
12. 7. So
Zlatý pohár SIAD
26. 7. So
OAKS společnosti
Témata soutěže v dubnu:
Mostecká uhelná
24. 8. Ne Velká letní cena České
4–7 let: Čí je to čepice?
rafinérské
8–11 let: Hledej oblečení (skrývačky)
6. 9.
So
Cena Severočeských dolů
12–15 let: Naše města (přesmyčky)
27. 9. So
Cena zimní královny
18. 10. So
Českomoravská cena
Termínovník akcí Hipodromu Most
pro rok 2008
HODINY INTERNETU
Městská knihovna Litvínov nabízí
lekce internetu a textového editoru.
Hodiny jsou určeny pro každého,
kdo se chce naučit základní ovládání
počítače a poprvé se seznámit
s internetem, či pracovat s textovým
editorem.
Každý kurz trvá 120 minut a jeho
cena je 100 Kč. Přihlásit se může
kdokoli na tel. číslo knihovny
476 111 373.
TERMÍNY KURZŮ
9. 4. od 9 hodin
ÚVOD DO INTERNETU
Základní pojmy internetu
a elektronické pošty, práce
s internetovým prohlížečem, e-mailem.
16. 4. od 9 hodin
INTERNET PRO POKROČILÉ
Jak lépe a rychleji pracovat
s internetem a e-mailovou schránkou.
Další termíny kurzů a informace
o všech probíhajících akcích najdete
na www.knihovna-litvinov.cz
v odkazu Akce měsíce.
Co nabízíme:
¾ Větší prostor pro individuální přístup k dítěti a s dětmi OŠD
¾ Foukání pro zdraví – hru na zobcovou flétnu – vhodné pro děti
s respiračními potížemi
¾ Příprava pro budoucí školáčky
¾ Návštěva kurzu Vodní hrátky s batolátky
¾ Vystoupení na různých akcích, návštěvy divadel a výstav, výlety
¾ Provoz vyhovující pracovní době rodičů, příchod dětí během dne
¾ Pobyt venku na velké školní zahradě, vycházky do přírody
¾ Společné akce s rodiči – besídky, výlety o víkendech
¾ Plynulý přechod na základní školu s menším počtem dětí
¾ Nízké částky na neinvestiční prostředky – úplaty
RPSN *14,86 %; **12,64 %;
***10,95 %. Splatnost
úvěru 84 měsíců.
Parkurové dny:
19. 4. So
Parkury
27. 6. Pá
Hobby parkurový den
28. 6. So
Parkury
29. 6. Ne Letní cena společnosti
Mostecká uhelná
08. 8. Pá
Hobby parkurový den
09. 8. So
Parkury
10. 8. Ne Česká parkurová extraliga
15. 8. Pá
Mistrovství ČR dětí a juniorů
16. 8. So
Mistrovství ČR dětí a juniorů
17. 8. Ne Mistrovství ČR dětí a juniorů
20. 9. So
Parkury
21. 9. Ne Český skokový pohár
Další sportovní a kulturní akce:
25. 4. Po
Slet a pálení čarodějnic
10. 6. Út
Letní dětský den pro
školáky
20. 6. Pá
Sraz majitelů
a přátel vozů 2CV
21. 6. So
Sraz majitelů
a přátel vozů 2CV
22. 6. Ne Sraz majitelů
a přátel vozů 2CV
08. 8. Pá
Hromadná svatba
09. 9. Út
Podzimní dětský den
01. 11. So
Hubertova jízda
5.3.2008 17:28:07
Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vás
K zápisu si přineste s sebou:
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.
ZÁPIS
do MATEŘSKÝCH ŠKOL v LITVÍNOVĚ
a v LITVÍNOVĚ – JANOVĚ
pro školní rok 2008-2009 pro děti narozené od 1. 9. 2003 - 31. 12. 2005
Zápisu se lze zúčastnit pouze v jedné mateřské škole
Zápis se bude konat
ve středu dne 23. dubna od 8.00 hodin – 16.00 hodin
ve čtvrtek dne 24. dubna od 8.00 hodin – 16.00 hodin
Mateřská škola, Ladova 1676, Litvínov
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 21. dubna od 8.00 do 10.00 hod. a od 14.30
do 15.30 hod.
Mateřská škola, Bezručova 1712, Litvínov
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 17. dubna od 8.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod.
Mateřská škola, Gorkého 1614, Litvínov
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 17. dubna od 8.00 do 11.00 hod a od 13.00 do
16.00 hod.
Mateřská škola, Soukenická 981, Litvínov
Mateřská škola, Tylova 2085, Litvínov
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 17. dubna od 8.00 do 10.00 hod.
Mateřská škola, Čapkova 2035, Litvínov
Mateřská škola, Školská 104, Litvínov – Janov
Mateřská škola, Gluckova 136, Litvínov - Janov
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 16. dubna od 8.00 do 11.00 hod. a od 13.00
do 16.00 hod.
Při zápisu předloží rodiče nebo zákonní zástupci občanský průkaz, rodný list dítěte
a podají žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Ve lhůtě stanovené zákonem
bude vydáno písemné rozhodnutí o výsledku zápisu.
INZERCE
INZERCE
SBĚROVÁ SOBOTA V MEZIBOŘÍ
Vážení občané Meziboří, oznamujeme Vám, že dne 12. dubna
proběhne mimořádný svoz odpadů – tzv. sběrová sobota.
Výjimečně lze ukládat odpad i k popelnicovým boxům a kontejnerům.
Nebezpečné složky komunálního odpadu
odkládejte prosím na sběrný dvůr, areál kotelny K13, ul. Okružní.
Odpad lze k jednotlivým stanovištím odkládat jen ve výše uvedený den v době
od 8:00 do 11:00 hod. s tím, že musí být zajištěn proti větru!
Odpad uložený po 11 hod. nebude odvezen. Velkoobjemový odpad
lze výjimečně uložit ke stanovištím již v pátek od 15 hod. s tím, že musí být
zajištěn proti větru a nesmí obsahovat nebezpečné složky odpadu!
Upozornění: Sběrová sobota se týká pouze fyzických osob trvale bydlících ve městě
Meziboří a ne právnických osob!
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU V LITVÍNOVĚ
12. dubna (sobota) v lokalitě Koldům – Osada – ul. Mezibořská
ČAS SVOZU: 8.00–15.00 hodin
TRASA SVOZU: U Koldomu, Podkrušnohorská, Dvořákova, Seifertova, Máchova,
Wolkerova, K Loučkám, Gorkého, J.Hory, Vančurova, Bezručova, Ke střelnici, Mezibořská,
Nerudova, Žižkova, E.Destinové, Nerudovo náměstí, Haškova, Krátká, S. K. Neumanna,
Ladova, Sukova, Mánesova, Halasova, Šaldova, Vrchlického, Jedličkova, Důl Pavel.
Loučná 1/2maraton
Litvínov – Dlouhá Louka – Litvínov
sobota 26. dubna
5. ročník
Mostecká uhelná a.s.
Start: 11:00 hod. Litvínov – areál Loučky www.loucky.cz
Prezentace: do 10:30 hod.
Délka: 21 km. / 676 m
Trať: lesní cesty, šotolina, asfalt, možná i trochu sněhu
Startovné: 50 Kč
Ceny: diplom pro každého, ostatní podle možností
Popis závodu: Náročný horský běh z Litvínova na
Dlouhou Louku a zpět. Po startu stoupání (7 km) na vrch
Loučná (956 m n.m.) kde bude horská prémie, poté
krátký seběh a po hřebeni na Dlouhou Louku (obrátka)
a zpět. Na trati bude 3krát občerstvení (cca 7 km,
10,5 km, 14 km).
Další informace: Tomáš Chleborád
tel. 728 160 306, e-mail: [email protected]
Petr Dietrich, tel. 723 620 359,
e-mail: [email protected]
(člen skupiny Czech Coal)
vyhlašuje
Program Spolužití 2008
Do Programu Spolužití se mohou se svými projekty hlásit
žadatelé z okresu Most a dále města a obce, s nimiž má
Mostecká uhelná uzavřeny smlouvy o dlouhodobé
spolupráci.
Žádat o podporu je možné v oblastech:
Vzdělávání
Kultura
Sport
Žádosti o podporu projektů je nutné zaslat do 15. května 2008
(rozhodující je datum odeslání) na adresu:
Úsek regionální politiky a komunikace Czech Coal a.s.,
V. Řezáče 315, 434 67 Most (obálku označit heslem Program
Spolužití 2008).
Informace: 476 203 713, www.mus.cz, www.spoluziti.cz
www.loucna956.wz.cz
26. dubna (sobota) v lokalitě ul.Anglická – střed města – Chudeřín – Šumná
ČAS SVOZU: 8.00–15.00 hodin
TRASA SVOZU: Anglická, B.Němcové, Smetanova, Valdštejnská, Šafaříkova, Ruská,
Tylova, Alešova, Tyrše a Fügnera, Podkrušnohorská, Soukenická, Rooseveltova, Školní,
Studentská, U Zámeckého parku, Mostecká, Čapkova, Vodní, Tržní, Vinohradská.
CHUDEŘÍN – Opltova, Husova, Partyzánská, Lidická, Bartoškova, Chudeřínská, Horní,
Dukelská, Sv. Čecha, Nová, Horská, Skalní, Lesní, Martinů, Janáčkova.
ŠUMNÁ – ul. Sokolská – objemný odpad odkládejte v blízkosti autobusové zastávky.
17. května (sobota) v Janově a v Hamru
ČAS SVOZU: 8.00 - 15.00 hodin
TRASA SVOZU: Křižatecká, Nad potokem, Větrná, Luční, Přátelství, Jiřetínská,
Třebušická, Albrechtická, Holešická, Gluckova, Sadová, Hamerská, Vilová, Janovská,
Loupnická, Mlýnská, Hornická, Sklářská, Lounická, Jandečkova, Na kopci, Chemiků,
Čs. armády, Mládežnická, Písečná.
Objemný odpad odkládejte na stanovištích sběrných nádob již ve večerních hodinách
před dnem svozu (tzn. v pátek večer).
ODKLÁDEJTE např. židle, sedačky, koberce, starý nábytek, válendy, křesla, lampy,
stoly, garnyže, skříně, atd.
Město Meziboří
zveřejňuje termín pro podání žádostí o půjčku
z FONDU OPRAV A MODERNIZACE BYTOVÉHO FONDU
pro fyzické a právnické osoby, vlastnící rodinné nebo obytné domy na území
města, podle pravidel města Meziboří o poskytování půjček z Fondu oprav
a modernizace bytového fondu.
Přijímání žádostí: od 1. dubna do 30. dubna na finančním odboru – Městský
úřad Meziboří, kancelář č. 9. Zde bude k dispozici i potřebný formulář.
Informace na tel. čísle 476 748 163.
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že přílohou formuláře žádosti o udělení
půjčky je několik dokumentů, jejichž vyřízení může trvat delší dobu.
Proto je nutné si formulář vyzvednout včas!
Formulář lze získat i na internetu – www.mezibori.cz.
Druhy poskytovaných půjček podle čl. IV. pravidel města Meziboří
o poskytování půjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu
Číslo
půjčky
Účel
Lhůta
splatnosti
(roky)
Roční Horní hranice
úrok
půjčky
(%)
(Kč)
5.1.
Výstavba nové bytové jednotky ve stávajícím
domě (vč. nástavby, přístavby, přestavby
z nebytového či společného prostoru atd.)
Rozšíření stávající bytové jednotky využitím
společného či nebytového prostoru nebo
nástavbou či přístavbou
Obnova střešní krytiny nebo konstrukce střechy
příp. klempířských prvků, hromosvodu, komínů
apod.
Oprava fasády domu, příp. provedení či oprava
zateplení fasády nebo střechy – do 6 bytů v jednom
čísle popisném (dále jen „čp.“)
Oprava fasády domu, příp. provedení či oprava
zateplení fasády nebo střechy – od 7 do 12 bytů
v jednom čp.
Oprava fasády domu, příp. provedení či oprava
zateplení fasády nebo střechy – nad 12 bytů
v jednom čp.
Výměna oken (příp. i parapetů) nebo dveří
do 6 bytů v jednom čp.
Výměna oken (příp. i parapetů) nebo dveří
od 7 do 12 bytů v jednom čp.
Výměna oken (příp. i parapetů) nebo dveří nad 12
bytů v jednom čp.
Dodatečná izolace domu (vnější i vnitřní) proti
spodní či tlakové vodě
6.1.
Oprava balkonů
5
3
7.1.
Oprava či modernizace bytu a jeho části (vč.
povrchů, rozvodů inženýrských sítí apod.)
Oprava či modernizace společných prostor (vč.
povrchů, schodišť, rozvodů inženýrských sítí
apod.) do 6 bytů v jednom čp.
Oprava či modernizace společných prostor (vč.
povrchů, schodišť, rozvodů inženýrských sítí
apod.) od 7 do 12 bytů v jednom čp.
Oprava či modernizace společných prostor (vč.
povrchů, schodišť, rozvodů inženýrských sítí
apod.) nad 12 bytů v jednom čp.
5
3
300 000
(na 1 č.p.)
500 000
(na 1 č.p.)
1 000 000
(na 1 č.p.)
300 000
(na 1 č.p.)
30 000
(na 1 balkon)
100 000
(na 1 b.j.)
5
3
200 000
(na 1 č.p.)
5
3
400 000
(na 1 č.p.)
5
3
800 000
(na 1 č.p.)
1.1.
1.2.
2.1.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
8.1.
8.2.
8.3.
5
3
250 000
(na 1 b.j.)
5
3
250 000
(na 1 b.j.)
5
3
300 000
(na 1 č.p.)
5
3
300 000
(na 1 č.p.)
5
3
500 000
(na 1 č.p.)
5
3
1 000 000
(na 1 č.p.)
5
3
5
3
5
3
5
3
PROJEKT NA ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI
S TĚŽEBNÍ ČINNOSTÍ STÁTNÍCH HNĚDOUHELNÝCH SPOLEČNOSTÍ V OBDOBÍ
PŘED JEJICH PRIVATIZACÍ V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI
Rada města Litvínova na svém jednání 6. dubna vzala na vědomí informace odboru regionálního rozvoje městského
úřadu o stavu litvínovských projektů, na které město žádá o dotaci v rámci Projektu na odstranění ekologických škod
vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před jejich privatizací v Ústeckém
a Karlovarském kraji.
Žádost na
projektovou
dokumentaci
(v Kč)
Žádost na
realizaci
(v Kč)
Stav
žádosti
Rekreační plocha Nové Záluží
1 950 000,-
169 583 000,-
schváleno
ano
ne
Cyklostezka napříč Litvínovem
2 000 000,-
10 736 000,-
schváleno
ano
ne
Revitalizace Růžodolské výsypky – cyklotrasy
1 500 000,-
-
schváleno
ano
-
Revitalizace Růžodolské výsypky – cyklostezka a osová
komunikace
1 000 000,-
-
schváleno
ano
-
Revitalizace Růžodolské výsypky – spojovací
komunikace prům.zóny Záluží
2 000 000,-
-
schváleno
ano
-
Revitalizace území – Individuální výstavba
„Na Vyklučeninách“ – Lom – západ
2 000 000,-
212 000 000,-
odloženo
-
-
Revitalizace severovýchodních svahů Hornojiřetínské
výsypky“(jižní obchvat)
2 000 000,-
146 000 000,-
odloženo
-
-
Chudeřínská spojka – spojka Nové záluží
1 800 000,-
95 000 000,-
odloženo
-
-
Revitalizace území výchozu sloje ul. Žižkova na areál
let.sportů – Lomská
1 800 000,-
odloženo
-
-
Sanace a revitalizace bývalého lomu Morgenstern
1 900 000,-
odloženo
-
-
Název akce
51 200 000,-
Výběrové řízení
Výběrové řízení
vyhlášené ministerstvem
vyhlášené
financí
ministerstvem financí
na projekt. dokumentaci
na realizaci
Dne 18. října 2007 Rada města Litvínova schválila priority investičních akcí města Litvínova pro projekty čerpající dotaci
z tzv. 15 miliard v tomto pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
Revitalizace území – individuální výstavba Na Vyklučeninách – Lom – západ
Revitalizace severovýchodních svahů Hornojiřetínské výsypky (jižní obchvat)
Chudeřínská spojka- spojka Nové Záluží
Revitalizace území výchozu sloje ul.Žižkova na areál Letních sportů – Lomská
Sanace a revitalizace bývalého lomu Morgenstern
Stav projektů:
1. Rekreační plocha Nové Záluží
Společnost BOHEMIAPLAN, s. r. o., zpracovala projektovou dokumentaci k územnímu řízení. Projekt byl zveřejněn
na webových stránkách města Litvínova. Do 18. února 2008 měla veřejnost možnost uplatnit své připomínky a podněty
k projektu, které byly předány projektantovi k zapracování. Projekt včetně připomínek byl projednán v komisi rozvoje
města (11. února 2008).
V současné době probíhá řízení k územnímu rozhodnutí, bude následovat žádost o stavební povolení (cca 05/2008).
Během roku 2008 je nezbytné vyřešit majetkoprávní vypořádání pozemků, na nichž bude projekt realizován.
2. Cyklostezka napříč Litvínovem
V současné době bylo přerušeno řízení ke stavebnímu povolení. Vzhledem k úpravám v novelizované směrnici, kterou
se uvedený projekt řídí, je nutné přepracovat projektovou dokumentaci. Nyní dochází k majetkoprávnímu vypořádání
pozemků, na nichž bude projekt realizován.
3. Revitalizace Růžodolské výsypky – cyklotrasy
Ministerstvo financí vyhlásilo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, které bylo ukončeno v únoru
letošního roku. Následně bude uzavřena smlouva s dodavatelem a zpracování projektové dokumentace (Dokumentace
k územnímu řízení, Dokumentace pro stavební povolení).
4. Revitalizace Růžodolské výsypky – cyklostezka a osová komunikace
Ministerstvo financí vyhlásilo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, které bylo ukončeno v únoru
letošního roku. Následně bude uzavřena smlouva s dodavatelem a zpracování projektové dokumentace (Dokumentace
k územnímu řízení, Dokumentace pro stavební povolení).
5. Revitalizace Růžodolské výsypky – spojovací komunikace průmyslové zóny Záluží
V prosinci 2007 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace (vybrána projekční kancelář
Czech Group). Do dnešního dne jsme nebyli informováni, zda již byla uzavřena smlouva s dodavatelem (nekontaktovalo
nás ministerstvo financí ani vybraný dodavatel) a kdy začnou projekční práce.
6. Revitalizace území – individuální výstavby Na Vyklučeninách Lom západ
7. Revitalizace severovýchodních svahů Hornojiřetínské výsypky (jižní obchvat)
8. Chudeřínská spojka – spojka Nové Záluží
9. Revitalizace území výchozu sloje ul. Žižkova na areál letních sportů – Lomská
10. Sanace a revitalizace bývalého lomu Morgernstern
Uvedené akce 6–10 byly v prvním kole schvalovacího procesu odloženy do schválení nové Koncepce řešení ekologických
škod. Podle novelizace směrnice meziresortní komise je nutné při podávání žádosti mimo jiné předložit dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí (DUR) ve 2 vyhotoveních.
Vzhledem k tomu, že se jedná celkem o 5 akcí, mohou náklady na vyhotovení těchto dokumentací dosáhnout částky až
1,5 mil. Kč. Odbor regionálního rozvoje podal žádosti o příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje – Fond hejtmana Ústeckého
kraje na zpracování těchto dokumentací. Do konce roku 2008 musí být tyto dokumentace předloženy, jinak hrozí vyřazení
žádostí z projektu na odstranění ekologických škod.
KULTURA
KULTURA
Opera v Litvínově zanikla na nepochopení
Věrné milování Oldřicha Šarocha a Slávky Procházkové.
Vzpomínky Ev y Markové–Šaro chové nás zavedou k dalšímu umění,
které na Litvínovsku zaniklo. Jako
operní sólista se v něm proslavil její otec.
Eva hudební nadání zdědila a v opeře
také účinkovala. Narodila se v Lomu
během představení souboru Rudohořan
Lom, ve kterém její tatínek hrál a zpíval. Umění, jak říká, dostala přímo do
kolébky. Oldřich Šaroch (1902–1974)
přišel do litvínovské chemičky v červnu
1945, pracoval jako vrchní mistr, od roku
1950 jako technik na strojním referátu.
V roce 1947 pomohl založit operní soubor ROH Stalinových závodů.
Kronikář František Konvalinka zapsal 6. července 1951 do kroniky Litvínova:
„Už dlouhou dobu je v činnosti nejen hudební, ale i dramatický operní
soubor Stalinových závodů, jehož vedoucím je Prokop Korejs. Pod vedením
Korejsovým nacvičil už několik oper
(Prodaná nevěsta, Hubička, V studni)
a koná s nimi zájezdy nejen v rámci
kraje, ale i daleko do sousedních krajů
a dále. Dnes zajížděl celý ensamble
– hudba i operní skupina – do Lokte,
kde v krásném divadle v přírodě sehrají Smetanovu Hubičku. Možno říci,
že zájezd se nad očekávání vydařil, počasí bylo přenádherné, na představení
v pohádkovém a akusticky vzorném
prostředí bylo do posledního místečka
obsazeno. Úspěch byl tedy více než stoprocentní, spokojenost všech, i když celou noc nikdo nespal a jelo se teprve
v ranních hodinách z Karlových Var
vlakem domů, nálada byla nadmíru výborná a nic ji nemohlo narušit.“
Domovem opery byla Lidová scéna
v dnešní Ladově ulici. Hrálo se také na
Loučkách. K nastudování opery bylo
třeba 6–8 měsíců houževnaté práce. Prodaná nevěsta měla 10 repríz, Hubička dokonce 60, Blodkova opera V studni 10.
Soubor hrál mj. ve všech divadlech
severních Čech. V kraji neměl obdobu,
v celé republice byly jen 2-3 amatérské
opery. Jako vynikající tenorista účinkoval Oldřich Šaroch v sólových rolích. Prokop Korejs byl později prvním
vedoucím tanečního orchestru na Koldomu, založeném v roce 1952. Nelze vyjmenovat všechny členy sboru, vystřídalo se v něm 36 mužů, 37 sboristek, 13
domácích sólistů a 4 ženy. Na plakátech
najdeme známé sólisty z Národního divadla. V Litvínově např. hostovali Slávka
Procházková, Věra Kolářová-Šamalová,
Bohumil Vích a Milada Šubrtová.
V týdeníku Výstavba z r. 1963 čteme
vzpomínkový rozhovor s O. Šarochem
po jeho šedesátinách: „Z prvních vydělaných peněz se koupily kroje, notoviny,
potom klavír…Opera zanikla na nepo-
chopení, na omrzelosti z neustálého lepení dohromady těch, kteří to nemysleli vážně. Zanikla na to, že nebyl nikdo,
kdo by řekl vážně a odpovědně, že opera
má své místo v našem závodním klubu.“
Dále čteme, že Oldřich Šaroch zpíval
dál, např. svatebčanům v obřadní síni
radnice v Litvínově. Eva Marková–Šarochová opatruje malý archiv na zaniklou
operu v Litvínově. Mnohokrát jí děkujeme za poskytnuté informace.
Končíme malý seriál pamětníků
o zaniklém hudebním umění našeho
města (hudbě symfonické, tamburašské a operní). Můžeme se jen dohadovat, proč tato umění téměř ve stejném
období zanikla. Některé příčiny jsme
uvedli, další můžeme tušit. Přicházel
jazz, od r.1953 začala v našich bytech
pravidelně svítit modrá a později barevná světla obrazovek…
Kronikář Konvalinka dobře vystihl,
jak umělce spojuje pocit dobré muzikantské party, nadšení, láska k hudbě,
k městu, které proslavili za jeho hranicemi. V Litvínově to platí stále. Také
současní muzikanti město dobře reprezentují. Namátkou si připomeňme hned
dva litvínovské festivaly dechové a taneční hudby s mezinárodní účastí. Organizaci zajišťuje parta kolem Jaroslava
Sochora, ředitele ZUŠ. V úvodu svých
lednových novin Zuškovin napsala jejich redaktorka Jana Loosová symbolicky: „Jednu stálici v tomto roce máte.
Je to naše škola, která s magickou osmičkou na konci slaví v tomto roce 60. narozeniny! Věk vskutku požehnaný, který je
zárukou zkušeností a stálé kvality.“
Václav Novotný, kronikář Litvínova
Opis dobového plakátu:
ROH STALINOVY ZÁVODY
– ODBOR HUDEBNÍ A PĚVECKÝ SBOR
Ve čtvrtek dne 30. června
a v pátek 1. července 1949
– Lidová scéna Stalinovky
B. SMETANA:
PRODANÁ NEVĚSTA
Komická zpěvohra o třech dějstvích.
Slova K. Sabina
Scéna Jiří Krátký
Dirigent a režie Prokop Korejs
Choreografie M. Matoušková
Sólisté: SLÁVKA PROCHÁZKOVÁ, člen opery
Národního divadla v Praze a host Vídeňské
opery, Věra Kolářová–Šamalová, host Velké
opery, Boh. Vích, člen opery Nár. div. v Praze, B.
Břízová, M. Matoušková, O. Šaroch, S. Střeleček,
K. Jelínek, M. Gavlík, J. Krátký, F. Jandásek
50čl. pěvecký sbor SZ – sbormistr P. Korejs –
50čl. orch., rozšířený litvínovskou a mosteckou
filharmonií – balet. soubor
Začátek přesně ve 20 hodin.
Předprodej vstupenek v knihkupectví
p. Lašťovky (NARPA) v Litvínově.
Ceny míst 20–40 Kčs
CITADELA
KINO CITADELA
Tel. 476 111 487
6. 4.
NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮŘ DVOREČEK
Divadlo Kapsa Karlovy Vary.
Pohádka pro děti.
Malá scéna od 16 hod. Vstupné 40 Kč.
10. 4.
TANEČNÍ ČTVRTEK
S PICHLOVANKOU
Společenský sál od 17 hod.
Vstupné 30 Kč.
12. 4.
VÝKLAD KARET, ASTROLOGIE
Pozor! V případě astrologie je nezbytné
znát i hodinu narození.
Klubovna od 10 hod. Vstupné 340 Kč.
19. 4.
TANEČNÍ ZÁBAVA
S MANŽELI HVOZDOVÝMI
Společenský sál od 18 hod.
Vstupné 30 Kč.
24. 4.
TANEČNÍ ČTVRTEK
S PICHLOVANKOU
Společenský sál od 17 hod.
Vstupné 30 Kč.
28. 4.
MRCHY, ANEB ŘEKNI MI PRAVDU
O SVÉ LÁSCE
Intimní divadlo Dáši Bláhové.
Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela
jedné z nich a řeší věrnost, zbabělost,
přátelství, práci a peníze a hlavně,
co když to byla láska?
Hrají: D. Bláhová, N. Divíšková,
D. Batulková, L. Skopalová.
Velká scéna od 19 hod.
Volný prodej 250 Kč.
Tel. 476 111 487
do 6. 4.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Dobrodružný film Francie, Německo,
Španělsko. Asterix a Obelix se utkají se
svými protivníky na olympijských hrách.
Začátek v 18 hod., české znění,
113 minut. Vstupné 65 Kč.
7.–9. 4.
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
Romantický film USA. Příběh o vášni
a rozhodnutích, jejichž následky mohou
člověka pronásledovat celý život.
Začátek v 19 hod., titulky, 137 minut.
Vstupné 65 Kč. Mládeži přístupné
od 15 let.
10.–13. 4.
LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný film USA.
Nové dobrodružství rodinného klanu
Gatesových navazuje
na film Lovci pokladů.
Začátek v 19 hod., titulky, 124 minut.
Vstupné 75 Kč.
13. 4.
PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI
Myší kočičiny, Budulínek Mandelinka,
Aféra s křečkem a další.
Začátek v 16 hod., 63 minut.
Vstupné 10 Kč.
14.–16. 4.
KRONIKA RODINY SPIDERWICKŮ
Fantasy film USA. Příběh o tom, jak se
americké děti dostaly do světa fantazie.
Začátek v 19 hod., titulky, 97 minut.
Vstupné 70 Kč.
16.–17. 4.
SHREK TŘETÍ
Animovaná komedie USA.
O dalším osudu krásných, mladých
a zelených manželů Shrekových.
Promítání pro školní družiny
i veřejnost od 13.30 hod.
České znění, 93 minut. Vstupné 30 Kč.
17.–20. 4.
10 000 PŘ. N. L.
Dobrodružný film USA.
Člen horského kmene, mladý lovec
objevil tu nejsilnější vášeň svého srdce
– krásnou dívku Evolet.
Začátek v 19 hod., titulky, 109 minut.
Vstupné 75 Kč. Mládeži přístupné
od 12 let.
20. 4.
PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI
O zlaté myšce, Krtek a paraplíčko
a další.
Začátek v 16 hod., 68 minut.
Vstupné 10 Kč.
21.–23. 4.
LETS DANCE 2 STREET DANCE
Hudební romantické drama USA.
Taneční film o mladých lidech, kteří
vedle kouzlu tance podlehnou i kouzlu
toho druhého.
Začátek v 19 hod., 98 minut.
Vstupné 70 Kč.
Mládeži přístupné od 12 let.
KINO MEZIBOŘÍ
6. 4.
JÁ, LEGENDA
Robert Seville je špičkový vědec,
ale ani on nedokázal zabránit šíření
nebezpečného viru.
Začátek v 17.30 hod. Vstupné 40 Kč.
13. 4.
CIRKUS HURVÍNEK
Pásmo krátkých filmů pro děti.
Začátek v 15 hod. Vstupné 15 Kč.
13. 4.
ZLATÝ KOMPAS
Hlavní postavou je jedenáctiletá Lyra,
která žije v Anglii 19. století, kde se
zastavil čas a vládne zde přísná církev.
Začátek v 17.30 hod. Vstupné 40 Kč.
20. 4.
MONSTRUM
Tahle noc změní život všem.
A některým ho ukončí.
Začátek v 17.30 hod. Vstupné 40 Kč.
KINO LOM
Tel. 476 769 874
7. 4.
JÁ, LEGENDA
Akční sci-fi USA. Poslední člověk
na Zemi není sám.
Začátek v 18 hod., 110 minut, titulky.
Vstupné 36 Kč.
Mládeži přístupno od 12 let.
8. 4.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
Komedie USA. Trio zpívajících veverek
nemá chybu. Začátek v 17.30 hod.,
český dabing. Vstupné 36 Kč.
14. 4.
VETŘELCI VS. PREDÁTOR 2
Horor USA. Na Zemi vypukne peklo.
Začátek v 18 hod., 89 minut, titulky.
Vstupné 36 Kč.
Mládeži přístupno od 15 let.
15. 4.
POKÁNÍ
Romantický film USA.
Spojila je láska. Rozdělil je strach.
Zbyla jim naděje.
Začátek v 18 hod., 122 min., titulky.
Vstupné 36 Kč.
21. 4.
P. S. MILUJI TĚ
Film USA. Slova, pro něž stojí
za to žít – miluji tě.
Začátek v 18 hod., 117 minut, titulky.
Vstupné 36 Kč.
22. 4.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Fantasy komedie.
Asterix a Obelix jsou zpět.
Začátek v 18 hod., 117 minut,
český dabing. Vstupné 36 Kč.
TERASA CLUB LITVÍNOV
Oldřich Šaroch (Lukáš) s dcerou Evou (jedna z vesnických děvčat) v opeře Hubička.
11. 4.
CZAJOVNA SOUND SYSTÉM
Reggae ragby jungle tekno soundsystem
– Mladá Boleslav.
Začátek ve 20 hod.
18. 4.
EMBERS (metal hardcore, Maďarsko)
BURNING STEPS (hardcore punk,
Most)
Začátek ve 20 hod.
DOCELA VELKÉ
DIVADLO LITVÍNOV
Rooseveltova 279, Litvínov
Tel.: 777 000 933, 476 752 487
5. 4.
9. HABÁNKŮV POHÁDKOVÝ
DIVADELNÍ KARNEVAL
Tradiční karneval v Docela velkém
divadle. Děti a jejich rodiče si mohou
zatančit s Habánkem i ostatními
pohádkovými postavami.
Začátek v 15 hod. Vstupné 60 Kč.
12. 4.
MICHAL JE KVÍTKO
Představení Michala Nesvadby.
Začátek v 15 hod. Vstupné 135, 120 Kč.
15. 4.
AKADEMIE MATEŘSKÝCH ŠKOL
Společné vystoupení dětí ze všech
litvínovských mateřských škol.
Začátek v 17 hod. Vstupné 25 Kč.
18. 4.
KRYŠTOF AKUSTIK
Koncert populární skupiny.
Začátek ve 20 hod. Vstupné 135, 120 Kč.
21. 4.
SOUSEDKA
Hana Seidlová a Lukáš Vaculík
v hlavních rolích francouzské komedie.
Začátek v 19 hod.
Vstupné 180, 150, 120 Kč.
1. 5.
VALDŠTEJNSKÝ PRŮVOD
Zveme všechny své malé i velké
diváky. Sraz u Citadely v 8. 30 hod.
Nezapomeňte si vzít princeznovské šaty.
Princezna na hrášku – začátek ve
14 hod. Nádvoří zámku. Vstup volný.
HORSKÉ KINO KATEŘINA
Tel. 605 801 776
12. 4.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
Začátek v 16.30 hod. Vstupné 20 Kč.
12. 4.
LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ
Začátek v 19.30 hod. Vstupné 40 Kč.
MĚSTSKÉ DIVADLO
V MOSTĚ
Tel.: 476 703 255, 476 446 640
14. 4.
TŘICET LET SOUBORU NÁLADY,
ANEB MALÝ ORCHESTR
S VELKÝMI MELODIEMI
V zábavném pořadu vystoupí řada
současných i bývalých členů a sólistů
souboru Nálady.
Začátek v 19 hod. Vstupné 220 Kč.
16. 4.
JASNOVIDEC
Divadlo na točně.
Začátek v 19 hod. Vstupné 120 Kč.
17. 4.
RODINNÁ SLAVNOST
Drama ze života rodiny poznamenané
přetvářkou a pokrytectvím.
Začátek v 19 hod. Vstupné 120 Kč.
18. 4.
HRA O LÁSCE A SMRTI
Milostný příběh tří lidí, obětí
revolučního teroru
Velké francouzské revoluce.
Začátek v 19 hod. Vstupné 140, 120 Kč.
19. 4.
LAS VEGAS SHOW
Mega iluze a magie
v kombinaci s akrobatikou.
Začátek v 19 hod. Vstupné 200 Kč.
21. 4.
SUGAR (NĚKDO TO RÁD HORKÉ)
Začátek v 19 hod. Vstupné 140, 120 Kč.
25. 4.
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Premiéra. Začátek v 19.30 hod.
Vstupné 220, 180 Kč.
28. 4.
TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
VE VĚKU 13 A 3/4
Muzikál s živou kapelou od dvanácti let
do nekonečna. Uvádí kladenské divadlo.
Začátek v 19 hod. Vstupné 170, 150 Kč.
DIVADLO
ROZMANITOSTÍ
9. 4.
SOUSEDKA
Hana Seidlová a Lukáš Vaculík
v hlavních rolích francouzské komedie.
Uvádí Docela velké divadlo Litvínov.
Začátek v 19 hod. Vstupné 230 Kč.
12. 4.
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
Pohádka o krásné rybářově dceři, která
s vtipem vyřeší královské hádanky.
Začátek v 10 hod. Vstupné 65 Kč.
14. 4.
3. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Soutěž o nejlepší masku, tančení
v maskách, krásné ceny. Součástí
maškarního bálu je pohádka Guliver
v Maňáskově a diskotéka.
Začátek v 16 hod. Vstupné 80 Kč.
19. 4.
BRANKA ZAMČENÁ NA KNOFLÍK
Dobrodružná výprava dvou kluků do
tajemné zahrady.
Začátek v 10 hod. Vstupné 65 Kč.
GALERIE RADNIČNÍ
SKLÍPEK LITVÍNOV
ul. Smetanova čp. 40, Litvínov
Otevřeno: út–pá 9–19 hod., so 14–18 hod.
do 17. dubna
ALEŠ KREJČA
Obrazy
do 22. května
PET ART
Veronika Richterová
Vernisáž 22. dubna od 18 hod.
CAFE BAR 49
Chudeřínská 49
Tel. 606 563 725
16. 4.
CO SI UVAŘÍME, TO SI SNÍME
Cikánská polévka – Dagmar Čabanová.
Začátek v 18 hod.
30. 4.
HISTORIE BÍLÉHO SLOUPU
Litvínovský kronikář Václav Novotný.
Začátek v 18 hod.
GALERIE SALON MINA
Citadela, ul. PKH 1720, Litvínov
do 30. 4.
LUDĚK PROŠEK ml.
REALITY
Výstava obrazů.
V klubovnách Citadely, 1. patro.
Po–Pá 10–17 hod.
Vstupné: studenti, důchodci 10 Kč,
dospělí 20 Kč.
SPORT
SPORT
Mladí zápasníci vybojovali přední místa
Zleva medaile předává předseda TJ Baník Meziboří Tomáš Herink Jiřímu Jandovi ml. a Karlu Hnízdilovi ml., oběma za 1. místo.
V sobotu 15. března se v Meziboří
uskutečnil Turnaj mládeže pořádaný
k 49. výročí zápasu v Meziboří a Turnaj družstev o pohár předsedy TJ Baník
Meziboří. Startovalo celkem 128 závodníků z 15 oddílů z ČR a 1 oddíl z německého Böhlenu. V kategorii družstev
1. místo získal oddíl TJ Spartak Chrastava, 2. místo ASK Valzap Chomutov
a 3. místo SK Jihlava. Oddíl TJ Baník
Meziboří vybojoval 6. místo. V kategorii jednotlivců zápasníci TJ Baník Meziboří vybojovali v kategorii mladších
přípravek ve váze do 26 kg Jaroslav Souček 4. místo, ve váze do 33 kg Matěj
Linhart 3. místo, v kategorii starší pří-
pravka ve váze do 29 kg Zdeněk Herink
ml. 3. místo, ve váze do 35 kg Michaela
Adamová 2. místo, v kategorii mladších
žáků ve váze do 35 kg Lukáš Svoboda
3. místo, ve váze do 44 kg Jaroslav Adam
6. místo, v kategorii mladších žákyň ve
váze do 48 kg Lucie Slachová 3. místo
a v kategorii starších žáků ve váze do
85 kg Jan Röber 6. místo. Kromě bodovaných utkání si vzájemně vyzkoušeli
své síly Jiří Janda ml. a Karel Hnízdil
ml. (viz foto). Děkujeme sponzorům
oddílu, městu Meziboří a dalším členům TJ Baník Meziboří za spolupráci
a pomoc při pořádání turnaje.
Alexandr Maslej, předseda oddílu
Hipodrom nabídne prohlídku kačátek
Pro letošní sezonu se v termínech
Hipodromu Most objevuje vedle tradičních akcí i několik atraktivních novinek. Fanoušci dostihového sportu
se mohou těšit na osm mítinků. Květnových závodů se zúčastní Livia Klausová, manželka prezidenta, která zaštítí
začátek sezony Cenou první dámy ČR
již podruhé. Součástí odpoledne bude
i dostih města Litvínova, které je stálým partnerem závodiště. Novinka v dostizích se týká vrcholu sezony OAKS
společnosti Mostecká uhelná, na který
bude vypsána dotace 1 milion korun.
Oproti uplynulé sezoně dojde k navýšení výhry o půl milionu. Koně jsou
nahlašovány do tohoto rovinového dostihu systémem dlouhodobých přihlášek. Majitelé nahlásí svého koně celkem
pětkrát. V současné době je nahlášeno
69 svěřenců českých i zahraničních
stájí. Ve finále zůstane ve startovacích
boxech šestnáct koní.
V parkurovém světě se Hipodrom
Most posunul o úroveň výš. Během sezony zde budou uspořádány tři prestižní
národní soutěže. První z nich je třídenní
mistrovství ČR dětí a juniorů v parkurovém skákání, které se uskuteční v srpnu,
dále to jsou seriály Česká parkurová extraliga a Český skokový pohár ČSOB.
Novou akcí v termínovníku je Sraz
majitelů a přátel vozů Citroën 2CV. Na
tři dny se sjedou všichni milovníci kačátka do areálu závodiště a návštěvníci
budou mít možnost prohlédnout si legendární auto v nejrůznější technických a barevných úpravách, které se
proslavilo v mnoha filmech jako např.
Fantomas nebo James Bond.
Kromě pořádání různých akcí se Hipodrom snaží také vylepšit prostředí závodiště. V dětském centru vyrostly nové
prolézačky a altánek s pískovištěm. Počítá se s vybudováním sociálních zařízení se sprchami právě v dětském centru a poblíž občerstvovacího prostoru.
Kromě toho je naplánována výstavba
dalšího občerstvovacího centra tzv. konibaru č. 2 a v budoucnu dojde i ke zrušení současné plátěné tribuny. Bude
nahrazena dřevěnou, ve které budou situované sázky a prodej nápojů.
Hanka Šafránková, marketing HM
Litvínovští osmáci vyhráli mezinárodní turnaj
HC Litvínov pořádal na Zimním
stadiónu Ivana Hlinky 1. ročník mezinárodního velikonočního turnaje žáků
osmých tříd. Pod záštitou olympijských
vítězů Roberta Reichela a Jiřího Šlégra a hokejové legendy Jiřího Bubly se
turnaje zúčastnily tři české, dva slovenské a jeden německý tým. Hrálo se od
pátku 21. do neděle 23. března a po maratónu patnácti utkání zůstalo nakonec
prvenství v Litvínově. S jedinou porážkou na kontě se z výhry na turnaji radovaly litvínovské naděje vedené trenéry
Tomášem Marešem a Radkem Gogou.
Po každém zápase byli vyhlašováni
nejlepší hráči utkání, po skončení turnaje pak nejlepší mužstva i jednotlivci.
Konečné pořadí: 1. Litvínov 11 bodů, 2.
Piešťany 9, 3. Slavia 9, 4. Trenčín 8, 5.
Berlín 8, 6. Litoměřice 0.
Nejlepší brankář: Andrej Vrtík (Piešťany)
Nejlepší obránce: Jan Strejček (Litvínov)
Nejlepší útočník: David Horňák (Trenčín)
Nejlepší střelec: Martin Reway (Slavia)
Nejužitečnější hráč: Kryštof Votrubec
(Litoměřice)
Nejmladší účastník: Janek Seemann
(Berlín)
Vladimír Novotný
Pohár vítězům předává místostarosta Litvínova Martin Klika.
(edb)
Z mistrovství světa
má Řezáč čtvrté místo
Ve francouzském středisku Clermont-Ferrand se konalo halové mistrovství světa veteránů. Na startu se sešlo
3 670 startujících ze 65 zemí. Mužů startovalo 2 730 a žen 940. Česká výprava se
na světové akci neztratila a přivezla celou řadu vynikajících umístění. Jedním
z úspěšných reprezentantů byl litvínovský atlet Ivo Řezáč, který startoval v bězích na 1 500 a 3 000 m. V obou závodech obsadil 4. místo za vítězným Australanem Peterem Sanderym. Velkou
konkurencí pro něho byli australští běžci,
kteří jsou odchovanci lydiardské australské běžecké školy, ve které vyrostli běžečtí fenoméni jako Petr Snel, který získal 2x olympijské zlato na OH v roce
1964 a Ron Clark, který překonal 16x světové rekordy na 5 a 10 km. Ivo dosáhl vynikajících výsledků, přestože podmínky
pro přípravu jsou oproti jiným nesrovnatelné v dostupnosti kvalitní běžecké haly
i v důsledku odlišných klimatických podmínek.
Michael Krupička
57. ROČNÍK BĚHU
POHRANIČÍM
Meziboří u Litvínova
Pořadatel: Atletický klub Chemopetrol
Litvínov a AO TJ Baník Meziboří
Datum a čas: neděle 6. dubna v 10.00 hod.
Místo: Meziboří,
les poblíž tenisových kurtů.
Startovné: žactvo zdarma, ostatní 30 Kč
Závodní kancelář: bude otevřena v den
závodu od 09.00 hod. na tenisových kurtech.
Přihlášky předem na adresu [email protected]
cz do soboty 5. dubna, nebo v den
závodu v závodní kanceláři. Přihláška
musí obsahovat jméno a příjmení, celé
datum narození a název klubu, oddílu,
organizace či města, za které bude
závodník závodit (vysílající složka).
Přihlášky se uzavírají 15 minut před
startem příslušné kategorie!
Kategorie:
Časový pořad:
žáci nejmladší (97 a mladší)
10.00 400 m – předžákyně
žákyně nejmladší (97 a mladší)
10.10 400 m – předžáci
žáci mladší (95–96)
10.20 1250 m – mladší žákyně
žákyně mladší (95–96)
10.35 1250 m – ml. žáci, starší žákyně
žáci starší (93–94)
10.50 2500 m – starší žáci
žákyně starší (93–94)
11.00 2500 m – dorostenky
dorostenci (91–92) 11.30 3450 m - ženy
dorostenky (91–92)
11.30 3450 m - dorostenci
muži hl.závod (69–90)
11.30 4700 m – muži, veteráni 1 a 2
veteráni 1 (58–68)
veteráni 2 (57 a starší)
ženy (69–90)
Luděk Toman, 724 302 254,
Andrea Aranovská, 606 398 260
www.atletika-litvinov.cz
Házenkářský klub
Litvínov
HLEDÁ CHLAPCE I DĚVČATA
rok narození 1997 a mladší
pro nově se tvořící družstva.
Přijďte do litvínovské sportovní
haly (vedle tenisových kurtů)
každé úterý a čtvrtek od 17 hod.
Tel.: 608 125 697, 604 604 154.
Výsledky litvínovské
hokejové mládeže
Zápasy ve dnech od 13. do 17. března.
6. TŘÍDA
Litvínov – Kladno 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
branky: Stříbrný 3, Dunko
7. TŘÍDA
Litvínov – Kladno 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)
branky: Weitz 3, Procházka 2, Kuchař,
Válek
8. TŘÍDA
Kladno – Litvínov 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
branka: Malec
9. TŘÍDA
Kladno – Litvínov 11:4 (2:0, 7:0, 2:4)
branky: Matai, Bedecs, Steklý, Švarc
DOROST
skupina o udržení, 6.–8. kolo
Třebíč – Litvínov
2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
branky: Eminger, Feitl, Lindner, Heindl
Litvínov – Brno
2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
branky: Zavřel, Heindl
Šumperk – Litvínov
2:3sn (1:0, 1:0,
0:2 – 0:0, 0:1)
branky: Zavřel, Mackal, Hora
Celkově skončili dorostenci ve
24členné tabulce extraligy dorostu
2007/2008 na 17. místě.
Přijďte na hokejovou exhibici staré gardy
Na závěr hokejové sezóny v Litvínově uvidí fanoušci zajímavý duel.
V neděli 6. dubna od 16 hodin se na
Zimním stadiónu Ivana Hlinky střetne
Stará garda HC Litvínov a tým ruských veteránů Gazprom export. V domácím mužstvu Staré gardy se fanouškům představí řada známých bývalých
(a možná i současných!) litvínovských
hráčů-odchovanců a reprezentantů.
Tým nastoupí v dresech speciálně zhotovených pro toto utkání vycházejících ze starých litvínovských ligových
dresů. V týmu ruského sportovního
klubu Gazprom export uvidíte řadu
známých ruských hokejistů nedávné
minulosti. Při utkání, které bude mít
slavnostní úvod včetně státních hymen,
bude předán šek Nadaci Ivana Hlinky.
Vstup je zdarma. Prvních 1 000 diváků
dostane zdarma šálu.
STARÁ GARDA HC Litvínov
brankáři: Viktor Lukeš, Zdeněk Orct
obránci: Jiří Bubla, Jiří Šlégr, Vladimír
Macholda, Jan Vopat ml.
útočníci: Martin Durčák, Robert Reichel,
Zdeněk Zíma, Petr Rosol, Jaroslav Hübl,
Vladimír Kýhos, Miloš Tarant, Jan Hrabák, Kamil Kašťák, Robert Kysela, Vladimír Machulda ml., Vladimír Jeřábek
GAZPROM EXPORT
brankáři: Maxim Michajlovskij, Alexej
Semenov
obránci: Alexander Medvěděv, Sergej
Makarov, Pavel Zimakov, Alexander
Lysenko, Vjačeslav Krupenkov, Jurij
Jaščin, Dmitrij Frolov
útočníci: Igor Romašin, Lev Berdičevskij,
Ravil Jakubov, Stanislav Romanov, Jevgenij Čižmin, Vladimír Baklanov, Jevgenij
Štěpa, Dmitrij Těpljakov, Vladimir Toržkov, Dmitrij Popov, Alexander Těrechov
Valná hromada změnila vedení klubu
Valná hromada Atletického klubu
Litvínov ukončila po více než dvou letech
mandát všem dosavadním členům výkonného výboru a zvolila si nové vedení na
nejbližší dva roky. Staronovými členy vedení klubu se stali Jaroslav Neubert, Pavel Břicháč, Petr Flanderka, Martin Lančarič, Miroslav Otcovský, Vendula Praská
a Tomáš Hellmich, který byl během minulého funkčního období do výkonného
výboru kooptován. Novými členy se stali
Luděk Toman a Martin Česal. Naopak,
vedení klubu opustil jeho dosavadní před-
seda Jiří Melničuk, který již nekandidoval a dále Andrea Aranovská, která nebyla zvolena ani ve druhém kole voleb. Výkonný výbor tak má opět 9 členů. Z nich
budou v průběhu měsíce dubna zvoleni
nový předseda, místopředseda, hospodář a sekretář klubu. Valná hromada dále
zvolila revizora klubu, kterým se opět
stala Jana Pastorová. Přítomní členové
klubu v průběhu valné hromady vyslechli
zprávu o činnosti a hospodaření klubu
v roce 2007 a schválili plán práce a rozpočet klubu na rok 2008.
(red)
Florbalistky bojují o postup do první ligy
Velkým úspěchem skončila premiérová sezóna ženského týmu SK Bivojky
Litvínov. Po víkendové výhře nad největším rivalem Crazy Girls B z Liberce se
dvě kola před koncem může Litvínov radovat z konečného prvního místa v soutěži a z postupu do baráže o celostátní 1.
ligu. Tým Litvínova přitom v soutěži patří mezi nejmladší a kromě juniorek se
v jeho dresu pravidelně objevují i žákyně.
Dvěma výhrami se rozloučily juniorky
se základní částí své soutěže. Ze dru-
hého místa postupují do nadstavby, kde
se postupně utkají s pěti dalšími českými
celky o dvě místa do play-off. V nejvyšší
domácí dorostenecké soutěži uhráli Bivojové ze čtyř utkání tři výhry a v tabulce
figurují na druhém místě, které jim zajišťuje premiérový postup do nadstavby
o mistra republiky. Stejně se daří i juniorům, kteří se úspěšně snaží o návrat do
celostátní 2. ligy. V regionální soutěži zatím nemají konkurenci a ze 14 utkání ani
jedno neprohráli.
(jap)
Memoriál Petra Kalivody vyhrály Budějovice
Od pátku 28. do neděle 30. března
probíhal v Litvínově tradiční a silně obsazený hokejový turnaj juniorů Memoriál Petra Kalivody. Šestého ročníku
mezinárodního klání hokejových nadějí, které se koná na památku tragicky
zesnulého talentovaného litvínovského
hokejisty a reprezentanta, se zúčastnilo
pět mužstev: Liberec, Zlín, České Budějovice, domácí celek a Dukla Trenčín ze
Slovenska. Účastníky na ledě přivítali ge-
nerální manažer HC Litvínov Václav Hořejší, sportovní ředitel klubu Robert Reichel, ředitel turnaje Rudolf Maxa a paní
Kalivodová, která vítězům předala putovní pohár. První tři týmy navíc získaly
finanční odměnu. Prvenství si nakonec
z Litvínova odvezli hráči Českých Budějovic před Zlínem. Domácímu celku patřilo se dvěma výhrami a dvěma porážkami třetí místo, čtvrtý byl Liberec a bez
výhry zůstala Dukla Trenčín.
(vln)
Hokejová mládež zářila na turnajích
Litvínovským hokejov ým nadě jím se dařilo na víkendových turnajích
v Karlových Varech, v Roudnici a ve
Strakonicích. Všechny tři kolektivy
v silně obsazených kláních zvítězily.
Dorostenci v Karlových Varech
nejprve zdolali domácí celek vysoko
8:3 (0:0, 5:1, 3:2), brankami Smolky
(2), Jurčíka (2), Steklého (2), Mataie
a Ptáčníka. Poté si poradili s Chomutovem 4:2 (3:2, 1:0, 0:0), když góly
vstřelili Smolka, Matai, Jurčík a Mašek.
V posledním zápase remizovali s Ústím nad Labem 4:4 (0:1, 2:1, 2:2), trefili
se Švarc 2x, Toman a Ptáčník. Osmáci
porazili na silně obsazeném mezinárodním turnaji v Roudnici nad Labem
všechny soupeře: Roudnici 5:2, švéd-
Krasobruslaři Litvínova
úspěšní na přeborech
V sobotu 15. března se uskutečnil
v Lovosicích Krajský přebor v krasobruslení pro rok 2008. Zúčastnilo se
ho celkem 72 závodníků z osmi oddílů v kraji. Litvínovští reprezentanti
byli jedni z nejlepších. Získali 4 tituly
krajských přeborníků a další 4 závodnice vystoupily na stupně vítězů. Děkujeme všem závodníkům za vzornou
reprezentaci našeho oddílu a vítězům
gratulujeme!
Výsledky Litvínova v jednotlivých kat.:
nejmladší žačky – 1. Nikola Prochová,
5. Jessi Šlégrová
žáci nejmladší – 1. Daniel Hubka
nováčci dívky – 1. Sarah Boehmová,
5. Šárka Tůmová, 6. Klára Krupová
nováčci chlapci ml. – 1. Radek Jakubka
žačky mladší – 2. Lenka Matiasová, 6.
Klára Pálková, 7. Barbora Machuldová,
10. Adriana Kissová
žačky – 2. Petra Vondráková, 7.
Karolína Vokáčová
nováčci dívky ml. – 3. Markéta
Kolodziejová, 5. Jessika Gonsiorovská,
6. Dominika Sklenářová, 9. Tereza
Nosková, 10. Eliška Zetková
přípravka prvky – 3. Lucie Vaňková
Jana Lehká, oddíl krasobruslení
skou Moru IK 9:2 a finský Jokerit Helsinky 3:2.
V semifinále porazil Litvínov švédský Saters IF 6:1 a ve finále znovu soupeře z věhlasného helsinského Jokeritu
7:0. Nejlepším útočníkem byl vyhlášen
Tomáš Malec, nejlepším střelcem Jakub Zdeněk se šesti brankami.Páťáci
v jihočeských Strakonicích také ani jednou nezaváhali. Slavii Praha porazili
3:2 (góly Komínek 2, Bárdoš), Kobru
Praha 3:1 (Komínek, Chmelař, Bočkaj)
a domácí Strakonice 5:4 (Komínek 2,
Březák, Jícha, Drda). Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen litvínovský
Jakub Komínek, nejlepšími hráči týmu
Josef Jícha a Jiří Willert. Kluci obdrželi
pohár a medaile.
(vln)
CYKLISTICKÝ KLUB
CHEMOPETROL LITVÍNOV
pořádá veřejný závod
Mistrovská časovka Litvínovska
neděle 13. dubna od 10 hod. v Lomu
Výdej startovních čísel od 8 do 9.30 hod.
v restauraci Dělnický dům Lom
Trať: Lom start (konec města) –
Mariánské Radčice (otočka žáci)
– Braňany – otočka ostatní – Lom
u železničního mostu cíl,
6 km, cyklistická stezka 3073
Startovné: žáci 30 Kč, ostatní 80 Kč
1. závod EXEjeans CUP SAL 2008
neděle 27. dubna od 10 hod.
Výdej startovních čísel od 8 do 9.30 hod.
v restauraci Dělnický dům Lom
Trať: Lom – Mariánské Radčice –
Braňany – křižovatka, otočka a zpět,
cca 16 km, cyklistická stezka 3073
Startovné: členové SAL 80 Kč, příchozí
130 Kč, žáci 30 Kč
Závody se konají za silničního provozu,
závodníci musí dbát pokynů pořadatele,
startují na vlastní nebezpečí
Informace: [email protected],
[email protected],
tel.: 739 075 857, 720 468 618
(předběžné přihlášky)

Podobné dokumenty