Musikalische Exequien, SWV 289-291 - mp

Komentáře

Transkript

Musikalische Exequien, SWV 289-291 - mp
Musikalische Exequien, SWV 289-291
Nr. 1 INTONATIO
Nacket bin ich vom Mutterleibe kommen.
Nr. 1 INTONATIO
Nahý jsem přišel z ženy na svět.
Nr. 2 SOLI
Nr
Nacket werde ich wiederum dahin
fahren. Der Herr hat’s gegeben, der Herr
hat’s genommen, der Name des Herren
sei gelobet.
Nr. 2 SOLI
N
Nahý opět odejdu.
Bůh daroval, Bůh odňal,
jméno boží budiž pochváleno.
(Jb 1,21b)
Nr. 3 CAPELLA
Nr
Herr Gott Vater im Himmel, erbarm dich
über uns.
Nr. 3 CAPELLA
Nr
Bože otče na nebesích, smiluj se nad
námi.
Nr. 4 SOLI
Christus ist mein Leben, Sterben ist
mein Gewinn. Siehe,, das ist Gottes
Lamm, das der Welt Sünde trägt.
Nr. 4 SOLI
Kristus je můj život, smrtí jen získám.
Hle beránek boží,, kterýý snímá hříchy
y
světa.
(F 1,21/Jan 1,29b)
Nr. 5 CAPELLA
Jesu Christe Gottes Sohn erbarm dich
über uns.
Nr. 5 CAPELLA
Ježíši Kriste, synu boží, smiluj se nad
námi.
Nr. 6 SOLI
Leben wir, so leben wir dem Herren,
sterben wir, so sterben wir dem Herren,
darum wir leben oder sterben, so sind
wir des Herren.
Nr. 6 SOLI
Žijeme-li, žijeme pro Pána, umírámeli, umíráme pro Pána.Když takto
žijeme a umíráme, náležíme Pánu.
(Ř 14,8)
Nr. 7 CAPELLA
Herr Gott heiliger Geist erbarm dich über
uns.
Nr. 7 CAPELLA
Pane Bože, Duchu svatý, smiluj se
nad námi.
Nr. 8 INTONATIO
Also hat Gott die Welt geliebt
geliebt, dass er
seinen eingebornen Sohn gab.
Nr. 8 INTONATIO
Tak Bůh miloval svět
svět, že dal svého
jednorozeného syna.
Heinrich Schütz, Musikalische Exequien
Nr. 9 SOLI
N
Auf das alle: die an ihn gläuben, nicht
verloren werden, sondern das ewige
Leben haben.
Nr. 9 SOLI
N
A proto všichni, kdo v něho věří,
nebudou zatraceni,
ale budou mít život věčný.
(J 3,16)
Nr. 10 CAPELLA
Nr
Er sprach zu seinem lieben Sohn:
die Zeit ist hie zu erbarmen, fahr hin
meins Hertzen werte Kron und sei das
Heil der Armen und hilf ihn aus der
Sünden Not, erwürg vor sie den bittern
Tod und laß sie mit dir leben.
Nr. 10 CAPELLA
Nr
Řekl svému milovanému synovi:
nadešel čas slitování, jdi tam,
drahá koruno mého srdce
a staň se spásou ubohých, pomoz jim z
bídy hříchu a zbav je hořké smrti,
ať žijí s tebou
tebou.
(písňová sloka z "Nun freur euch,
lieben Christen", M. Luther)
Nr. 11 SOLI
Das Blut Jesu Christi deß Sohnes
Gottes machet uns rein von allen
Sünden.
Nr. 12 CAPELLA
Durch ihn ist uns vergeben die Sünd,
geschenkt das Leben im Himmel soll’n
soll n
wir haben O Gott wie grosse Gaben.
Nr. 13 SOLI
Unser Wandel ist im Himmel
Himmel, von
dannen wir auch warten des
Heilandes, Jesu Christi, des Herren,
welcher unsern nichtigen Leib
verklären wird, dass er ähnlich werde
seinem verklärten Leibe.
Nr. 11 SOLI
Krev Ježíše Krista, syna božího, nás
očišťuje od všech hříchů. (1 J 1,7b)
Nr. 12 CAPELLA
Skrze něj nám byla odpuštěna vina
a darován život, ó Bože, jak nesmírné
dary obdržíme v nebi!
(písňová sloka z "Nun lasst uns Gott dem
Herren", L. Helmbold)
Nr. 13 SOLI
N š proměna
Naše
ě je
j v nebi,
bi odkud
dk d též
očekáváme spasitele, pána Ježíše
Krista. On oslaví naše nicotné tělo, takže
bude podobné jeho oslavenému tělu.
(F 3, 20f)
Heinrich Schütz, Musikalische Exequien
Nr. 14 CAPELLA
E ist
Es
i t allhier
llhi ein
i JJammertal
t lA
Angstt N
Nott
und Trübsal überall deß Bleibens ist ein
kleine zeit voller Mühseligkeit und wers
bedenkt ist immer im Streit.
Nr. 14 CAPELLA
Zde je slzavé údolí
údolí, všude strach
strach, bída
a zármutek, náš zdejší čas je krátký,
plný útrap, a kdo o něm přemýšlí,
je ve stálém sváru.
(písňová sloka z "Ich hab mein Sach Gott
heimgestellt",
J. Leon 1582))
Nr. 15 SOLI
Wenn eure Sünde gleich blutrot wären
soll sie doch schneeweiß werden wann
sie gleich ist wie rosinfarb soll sie doch
wie Wolle werden.
Nr. 15 SOLI
I kdyby váš hřích byl šarlatový jako
krev, přece zbělí jako sníh.
I když bude tmavě rudý,
přece bude jako vlna. (Iz 1,18b)
Nr. 16 CAPELLA
Sein Wort sein Tauff sein Nachtmahl
dient wider allen Unfall, der heilige
Geist im Glauben lehrt uns darauf
vertrauen.
Nr. 16 CAPELLA
Jeho slovo, jeho křest, jeho Poslední
večeře působí proti všemu neštěstí,
Duch svatý ve víře nás učí se tomu
svěřit. (písňová sloka z "Nun lasst uns Gott dem
Nr. 17 SOLO
Gehe hin mein Volk, in eine Kammer
und schleuss die Tür nach dir zu,
verbirge dich einen kleinen Augenblick,
bis der Zorn vorübergehe.
Nr. 17 SOLO
Jdi, můj lide, do komnaty a zavři za
sebou dveře, skryj se malý okamžik,
dokud hněv nepřejde.
(Iz 26,20)
Herren", L. Helmbold 1575)
Heinrich Schütz, Musikalische Exequien
Nr. 18 SOLI
Der Gerechten Seelen sind in Gottes
H d und
Hand
d kkeine
i Q
Quall rühret
üh t sie
i an:
für den Unverständigen werden sie
angesehen, als stürben sie, und ihr
Abschied wird für eine Pein
gerechnet, und ihr Hinfahren für
Verderben, aber sie sind in Frieden.
Nr. 18 SOLI
Duše spravedlivých jsou v Božích rukou
a žádná trýzeň se jich nedotkne: v
očích pošetilého budou vypadat, jako
by zemřeli, a jejich odchod se bude
považovat za pohromu, jejich smrt za
zkázu. Avšak oni jsou v pokoji.
(Mdr 3,1-3)
Nr. 19 SOLO
Herr, wenn ich nur dich habe, so
frage ich nichts nach Himmel und
Erden.
Nr. 19 SOLO
Pane, když mám jen tebe, nežádám nic
na nebi ani na zemi.
Nr. 20 SOLI
Wenn mir gleich Leib und Seele
verschmacht so bist du Gott allzeit
meines Hertzen Trost und mein Teil.
Nr. 20 SOLI
I když zajde mé tělo i duše, ty jsi na
věky Bůh,
útěcha mého srdce, a jsi ve mně.
(Ž 73, 25f)
Nr. 21 CAPELLA
Er ist das Heil und selig Licht, für die
Heiden, zu erleuchten, die dich
kennen nicht und zu weiden. Er ist
seines
i
V
Volks
lk IIsraell der
d Preis
P i Eh
Ehr
Freud und Wonne.
Nr. 21 CAPELLA
On je spásou a svatým světlem
pro pohany, které osvěcuje ty, kdož tě
neznají, a je jim pastýřem.
On je chválou,
chválou ctí
ctí, radostí a slastí
svého lidu Izraele.
Nr. 22 SOLI
Unser Leben währet siebenzig Jahr,
und wenn
wenn’ss hoch kömmt,
kömmt so sind
sind's
s
achtzig Jahr. und wenn es köstlich
gewesen ist, so ist es Müh und
Arbeit gewesen.
Nr. 22 SOLI
Náš život trvá sedmdesát let,a jen
někdy
ěkd se d
dožijeme
žij
osmdesáti
d áti llet.
t Ai
když byl náš život znamenitý,
přece to byla jen námaha a práce.
(Ž 90,10a)
(sloka z "Mit Fried und Freud fahr ich dahin". M.
Luther)
Heinrich Schütz, Musikalische Exequien
Nr. 23 CAPELLA
Ach wie elend ist unser Zeit allhier auf
dieser Erden gar bald der Mensch
darniederleit wir müssen alle sterben.
Allhier in diesem Jammertal ist Müh
und Arbeit überall auch wenn dirs wohl
gelinget.
Nr. 24 SOLO
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und
er wird mich hernach aus der Erden
auferwecken und werde darnach mit
dieser meiner Haut umgeben werden,
und werde in meinem Fleisch Gott
sehen.
Nr. 25 CAPELLA
Weil du vom Tod erstanden bist, werd
ich im Grab nicht bleiben, mein
höchster Trost dein Auffahrt ist
Todsfurcht kannst du vertreiben denn
wo du bist, da komm ich hin, daß ich
stets bei dir leb und bin, drum fahr ich
hin mit Freuden.
Nr. 23 CAPELLA
Ach jak ubohé jsou naše dny zde na
Ach,
zemi. Člověk brzy chřadne, my všichni
musíme zemřít. Zde v tomto slzavém
údolí je všude námaha a lopota, i když
se ti dobře daří.
(písňová sloka od J. Gigase, 1566)
Nr. 24 SOLO
Já vím, že můj vykupitel žije a
vyzdvihne mě ze země. Tehdy budu
oblečen do této své kůže a ve svém
těle uvidím Boha.(Jb 19,25f)
Nr. 25 CAPELLA
Protože jsi povstal ze smrti, nezůstanu
ani já v hrobě, tvé zmrtvýchvstání je
mou nejvyšší útěchou, ty dokážeš
zahnat strach ze smrti. Neboť kde jsi ty,
tam přijdu i já, abych žil navždy s tebou.
Proto odcházím s radostí.
(písňová sloka z "Wenn mein Stuendlein
vorhanden ist",N. Herman, 1560)
Nr. 26 SOLI
Herr, ich lasse dich nicht du segnest
mich denn.
Nr. 26 SOLI
Pane, nepustím tě, dokud mi
nepožehnáš. (Gn 32,27b)
Nr. 27 CAPELLA
Er sprach zu mir: halt dich an mich es
soll dir itzt gelingen, ich geb mich
selber ganz vor dich da will ich für dich
ringen den Tod verschlingt das Leben
mein, da bist du selig worden.
Nr. 27 CAPELLA
Řekl mi: připoj se ke mně, teď se ti
povede dobře, celý se odevzdám pro
tebe, budu pro tebe zápasit. Smrt pohltí
můj život, moje nevina na sebe vezme
tvůj hřích a tak dojdeš blaženosti.
(p
(písň.
sloka z "Nun freut euch, lieben Christen
g'mein", M. Luther)
Heinrich Schütz, Musikalische Exequien
II. MOTETTE
II. MOTETO
Herr, wenn ich nur dich habe, so
frage ich nichts nach Himmel und
Erden. Wenn mir gleich Leib und
Seele Versmacht, so bist du doch,
Gott, allezeit meines Herzens Trost,
und
d mein
i T
Teil.
il
Pane, když mám jen Tebe,
Nežádám nic na Zemi ani na nebi.
I když zajde mé tělo a má duše,
Ty jsi navěky Bůh,
útěcha mého srdce
a jsi ve mně
mně.
III. CANTICUM B. Simeoni
III. CANTICUM B. Simeoni
INTONATIO
Herr, nun lässest du deinen Diener
Frieden fahren,
fahren wie du gesangt hast.
hast
INTONATIO
Pane, nyní propustíš svého
služebníka.
Chorus I
Denn meine Augen haben deinen
Heiland gesehen, welchen du
bereitet hast für allen Völkern, ein
Licht,
c , zu
u erleuchten
e euc e d
die
e Heiden
e de u
und
d
zum Preis deines Volks Israel.
1. sbor
Neboť mé oči viděly Tvé spasení,
které jsi připravil přede všemi
národy,
světlo jež bude zjevením pohanů,
slávu pro tvůj lid Izrael.
Chorus II
Selig sind die Totten, die in dem
Herren sterben. Sie ruhen von ihrer
Arbeit und ihre Werke folgen ihnen
nach. Sie sind in der Hand des
Herren und keine Qual rührt sie.
Selig sind die Toten, die in dem
Herren sterben.
2. sbor
Blahoslaveni jsou mrtví,
kteří umírají v Pánu.
Pánu
Ano, praví Duch, ať odpočinou od
svých prací,
neboť jejich skutky jdou s nimi.
(Luk 2,29-32 – český ekumenický překlad)
(Zjevení 14, 13 – český ekumenický překlad)
Heinrich Schütz, Musikalische Exequien

Podobné dokumenty

pláč izraele - Collegium 419

pláč izraele - Collegium 419 těla. Nad hlavou (Žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Když takto žijeme a umíráme, náležíme Pánu. [Ř 14,8]) a nad nohami (Jdi, můj lide, do komnaty a zavři za sebou dveře, skr...

Více