MCS CZ

Komentáře

Transkript

MCS CZ
3M Komerční Grafika
Příručka
Záruka 3M MCS
™
™
Obsah
Obsah
1 Registrace Autorizováného výrobce
2 3M – Svět inovace
3 Následky nekvalitního provedení grafiky
4 Záruka 3M™ MCS™
5 Výrobky a technologie
■ 3M technologie pro výrobu fólií
■ 3M technologie pro výrobu lepidel
■ 3M inkousty pro sítotisk a digitální tisk
■ 3M příslušenství
■ Složení 3M výrobků
6 Marketingová podpora a zdroje
7 Kontakty 3M Komerční grafika
Registrace Autorizovaného výrobce
Registrace 3M™ MCS™
Záruka 3M™ MCS™
Registrace Autorizovaného výrobce
Záruka 3M™ MCS™
Registrace Autorizovaného výrobce
Typ tiskárny
Sítotisk
Sériové číslo
Elektrické řezání
Typ tiskárny
Výroba světelných značení
Sérivé číslo
Inkoustový tisk
Typ tiskárny
Xeroxování
Sérivé číslo
Program pro Autorizované výrobce byl vytvořen za účelem naprosté spokojenosti výrobce i kupujícího. Po přihlášení do tohoto programu získává vaše firma možnost nabídnout Záruku 3M™ MCS™
svým zákazníkům. Podmínkou je váš souhlas s tím, že grafika se zárukou MCS bude vyrobena za výhradního použití 3M materiálů a v souladu se správnými postupy, jejichž popis naleznete v
příslušné technické dokumentaci.
Požadavky způsobilosti
Smluvní podmínky platí ode dne podpisu smlouvy výrobcem grafiky a firmou 3M a trvají do 31. prosince roku, ve kterém byla smlouva podepsána. Poté budou automaticky prodlouženy po
dvě následující období v délce 12 měsíců, pokud nebudou ukončeny jinak, viz. níže. Jakékoli další prodoužení je předmětem zvláštní písemné smlouvy. 3M je oprávněna ukončit tuto smlouvu
bezprostředně v případě nedodržení plateb ze strany výrobce grafiky nebo pokud trvale nedodržuje další podmínky této smlouvy. Pokud si jedna ze stran přeje ukončit tuto smlouvu, může tato
strana dát písemnou devadesátidenní výpověď na konci čtvrtletí. Každá ze stran může uplatnit své právo na ukončení smlouvy bez nutnosti prokázat nebo mít oprávněný důvod.
3M vám může zasílat technické, výrobní a obchodní informace prostřednictvím emailu nebo jiných elektronických prostředků. Pokud si vy nebo vaše firma nepřejete dostávat informace tímto
způsobem, prosím zaškrtněte následující rámeček.
Název společnosti:
Záruka se značkou CMS byla vytvořena proto, aby
dokázala vašim zákazníkům, že vám záleží na kvalitě
Kontakt na vedení:
grafiky, kterou jim poskytujete. Aby vaši zákazníci mohli
Pozice ve společnosti:
plně důvěřovat značce 3M, musí být splněn předpoklad, že
Adresa 1:
používáte nejen materiály té nejvyšší kvality, ale že
i výroba grafiky a pracovní postupy jsou na stejně dobré
úrovni.
Adresa 2:
Město:
PSČ:
Země:
Program Autorizovaných výrobců je založen na
specifických grafických technologiích, z nichž každá
odpovídá příslušným odborným technickým a obchodním
normám. Pokud se chcete stát Autorizovaným výrobcem,
který je poskytovatelem Záruky 3M™ MCS™, vyplňte,
prosím, následující registrační formulář. Svým podpisem
Telefonní číslo:
Fax:
Email:
WWW:
Podepsáno 3M MCS Autorizovaným výrobcem:
Datum:
1.1
Podepsáno 3M:
Datum:
1.2
Registrace Autorizovaného výrobce
Záruka 3M™ MCS™
Prohlášení diskrétnosti
Záruka obchodní diskrétnosti ve věci
nakládání s osobními daty Autorizovaného
výrobce
Vyplněné žádosti Autorizovaného výrobce budou uloženy
v databázi 3M Komerční grafiky nebo u schváleného
zástupce z důvodu:
3MInovace
Svět
■ uchovávání záznamů o všech Autorizovaných
výrobcích
■ shrnutí údajů o použitých technologiích za účelem
dalšího rozvoje nových výrobků a služeb
Tyto informace nebudou bez písemného svolení
Autorizovaného výrobce, jehož jméno je uvedeno v
dokumentu žádosti, za žádných okolností poskytnuty třetí
straně.
Příběh firmy 3M je příkladem toho,
jak se z továrny na smirkový papír,
potýkající se s mnoha problémy, stala
jedna z největších světových firem
zaměřených na neustálou inovaci.
V současnosti je 3M společnost
působící v mnoha odvětvích a ve více
než 60 zemích světa.
1.3
2.1
3M svět Inovace
Od roku 1902, kdy byla firma 3M založena, se její cíl
nezměnil: stálá inovace při vývoji nových výrobků, které
usnadní a zlepší život našich zákazníků.
Inovace
3M svět
Inovace
3M Komerční grafika
Už od počátku je úspěch firmy 3M založen na nápaditých
Výrobky odvětví 3M Komerční grafiky představují už
a efektivních řešeních problémů svých zákazníků. Síla
po více než 40 let měřítko v oblasti kvality, provedení a
společnosti v oblasti inovace spočívá v prolínání více
3M byla jednou z prvních firem, která začala dodržovat
hodnoty. Tato divize je považována za vůdce na trhu v
než 110 (podle nejnovějších výpočtů) technologií- od
společnou enviromentální politiku. Touto politikou
oblasti zásobování grafickými systémy, které odolají nejen
fólií, membrán, biotechnologie, povrchů, mikroreplikace,
se řídí i dnes a uplatňuje ji po celém světě ve všech
nejtvrdším podmínkám, ale současně si udrží vynikající
optoelektroniky, lepidel a netkaných vláken po systém
svých oblastech. 3M si uvědomuje a uplatňuje svoji
kvalitu obrazu. 3M bude i v budoucnu stejně jako nyní
podávání léčiv a mikroelektroniku.
zodpovědnost při:
spolupracovat s řadou největších světových společností ve
snaze ochránit jejich investice do vlastní identity a značek.
Tyto technologie jsou hnacím motorem pro to, aby 3M
■ řešení vlastních enviromentálních problémů.
vyráběla nové a lepší výrobky pro vás a vaše zákazníky
■ předcházení znečištění přímo u zdroje kdykoli a
na trzích tak různorodých jako je letecký průmysl,
kancelářské výrobky a zdravotnictví. Více než 30 % ze
zisků společnosti pochází z prodeje výrobků mladších čtyř
kdekoli
■ vývoji výrobků, které budou mít minimální dopad na
životní prostředí
Záruka 3M™ MCS™ na použité materiály dává jistotu,
že všechny součásti grafického díla od fólie, přes inkoust
až po lepidla a ochranné povrchy spolu vytvoří spolehlivý
celek a vydrží po dlouhou dobu i v těch nejtěžších podmín-
let. Každoroční prodej kolem 24,5 miliard dolarů je jasným
■ ochraně přírodních zdrojů
kách.
důkazem toho, že inovace je alfou a omegou firmy 3M.
■ kontrole svých zařízení, která jsou v souladu s předpisy
Záruka MCS se vztahuje na celou grafiku, ne pouze na její
Životní prostředí
místních ekologických orgánů
■ při spolupráci s místními vládními orgány a dalšími
jednotlivé části a je považována za “nejsilnější záruku v
oboru.”
oficiálními organizacemi zabývajícími se životním
prostředím.
3M Komerční
Grafika
2.2
2.3
Cena za nekvalitní
provedení grafiky
Nekvalitní provední grafického díla se může projevit
mnoha různými způsoby. Následující příklady ilustrují
Následky
nekvalitního provedení grafiky
některé z typických problémů...
Toto grafické dílo se smrštilo a roztrhlo kvůli nevhodnému
výběru fólie a kvůli klimatickým podmínkám. Materiál se
Hlavní příčinou závad grafického díla je neporozumění
stal křehkým po oddělení od podkladu.
povaze materiálů a podceňování náročnosti podmínek,
ve kterých se bude nacházet. Mnoho lidí si neuvědomuje
extrémní zátěž, která na grafiku během jejího života
působí: UV záření, poškrábání, znečištění životního
prostředí, čisticí protředky, vnitřní chemické a konstrukčí
změny nebo fyzické poničení. Je důležité si uvědomit, že
Je snadné myslet si, že když je jednou
grafické dílo dokončeno a aplikováno,vydrží
v původním stavu několik let.
Bohužel, stav grafiky se časem zhoršuje a
může zklamat naše očekávání. Následky
tohoto selhání mohou sahat dál než jen k
nákladům za materiály a práci.
Může dojít k poškození image vašeho
zákazníka, stejně jako k útlumu nebo
ztrátě produktivity. Proto v 3M věříme, že
znalost možných problémů minimalizuje
risk, že se vůbec objeví.
3.1
závada může být po mnoho měsíců nebo let nezřetelná
a je často způsobena kombinací různých elementů, které
Fólie na tomto obrázku není vhodná pro vroubkovaný
vedou až ke zkáze díla. Někdy je velice těžké určit přesnou
povrch, odlepuje se od vozidla a tím dochází k trhání
příčinu selhání, zvláště pokud byly při výrobě použity
obrázku.
materiály od různých výrobců.
Program Záruky 3M™ MCS™ vám umožní jednoduše
vybrat ty správné materiály pro danou zakázku a vždy
budete vědět, že každá část byla navržena pro optimální
funkci a kompatibilitu s dalšími částmi systému. Všechny
výrobky firmy 3M byly rozsáhle testovány na slučitelnost
a odolnost v testovacích laboratořích i v různých
klimatických pásmech a prostředích.
Tento způsob použití způsobil poškození fólie, která nepřiléhá k hluboce zapuštěným částem vozidla. Zde použitá
fólie nebyla vhodná pro použití na nerovný povrch automobilu, obrázek se odchlípl a roztrhl krátce po aplikaci.
3.2
Cena za nekvalitní provedení grafiky
Vyztužené ohybné povrchy jsou příčinou celé řady
Grafická díla umístěná na automobilových plachtách
problémů. Vsakování vody a textilní látka uvnitř polyesteru
jsou vystavena velké zátěži. Zde znázorněná závada
může způsobit pronikání nečistot.
je příkladem tvoření bublin a delaminace způsobené
pronikáním změkčovadel a trvalým ohýbáním plachet.
Agresivní omývání grafik, zvláště při použití vysoce
kyselých nebo zásaditých čisticích prostředků, může
způsobit předčasné vyblednutí. Při použití vhodných
laminátů nebo průhledných povrchových krycích vrstev je
toto riziko významě omezeno.
Pronikání změkčovadel z ohebných podkladů způsobuje
zkrabacení a tvorbu bublin na grafice. která je k němu
Pokud jsou použity inkousty a fólie od různých výrobců,
přilepena. Tomuto problému lze předejít použitím správně
zvyšuje se riziko nepředvídatelných reakcí grafických
vybraných materiálů.
elementů. V tomto případě se inkoustové barvy do sebe
začaly vpíjet.
Špatný výběr inkoustu, sítotisku nebo digitálního tisku
může přinést řadu problémů s kvalitou grafiky. V tomto
případě se inkoust stal křehký, neohebný a popraskal. Při
tisku na fólie doporučujeme použít speciálně vyvinutý
systém ohebných inkoustů.
Běžným problémem je odlepování fólie v okolí nýtů a v
místech překrytí vystouplých částí. K tomuto jevu obvykle
Řada druhů inkoustů má omezenou odolnost vůči vlivům
dochází kvůli omezené přizpůsobivosti fólie a slabé
UV paprsků. Běžným příkladem selhnání je vyblednutí po
přilnavosti.
vystavení slunečnímu záření.
Smršťování různé intenzity je běžným průvodním jevem
“plastické paměti” nekvalitních lesklých fólií. Zde je
obzvláště patrná deformace grafiky a nahromadění nečistot
ve zbytcích lepidla.
Po delším vystavení vlivu okolí se stav nekvalitních
Všechny PVC fólie mají “plastickou paměť.” Kvůli
ohebných podkladů může výrazně zhoršit. Vznik kapilár
složkám, které se snažily vrátit do původního tvaru, se tato
podporuje rozšíření plísně uvnitř vyztužených vláken
grafika smrštila a špína přilepená na lepidlo vystupující po
daného materiálu.
okrajích vytvořila černý okraj.
3.3
3.4
Cena za nekvalitní provedení grafiky
Cena za
Nekvalitní provední
grafiky
Originální grafika?
Odstranění grafiky?
Nová grafika?
Zničení?
Obchodní ztráty?
Ztráta image?
Poškození reputace?
Nebo...
…Spokojenost
Systém kompatibilních 3M
výrobků, který vám pomůže
eliminovat riziko, že vaše grafické
komponenty nebudou navzájem
fungovat. Poskytuje vám záruku
kvality, která zajistí spokojenost
vašich zákazníků.
3.5
Záruka
od 3Mkvality
3M Komerční grafika se zavazuje
poskytnout výrobcům grafiky a
jejich zákazníkům na celém světě
nejlepší materiální vybavení. Díky
zkušenostem při řešení náročných
a různorodých zakázek jako je
firemní značení vozidel, identifikační
značení, reklamní grafika a
architektonické dekorace interiérů,
má 3M vždy průkopnické řešení těch
nejsložitějších problémů.
4.1
Záruka 3M™ MCS™
Nejsilnější záruka
na grafiku
v oboru
Záruka 3M™ MCS™
Záruka
3M™ MCS™
Pokud si vyberete výrobek se Zárukou 3M™ MCS™,
můžete si být jisti, že každá jeho část byla navržena,
vyvinuta, testována a vyrobena tak, aby dokonale
fungovala a byla naprosto kompatibilní s dalšími částmi
systému. Když přichází nový výrobek na trh, musí
splňovat nebo přesahovat naše přísné normy na kvalitu. To
znamená jeho testování, úpravu a opětné testování ve všech
myslitelných klimatických a provozních podmínkách.
Výsledkem je řada dokonale vyvážených výrobků pro tisk,
Záruka MCS
střih a užití v celé řadě výrobních technologií.
Ať už je zákazníkem malý podnikatel nebo nadnárodní
Nemělo by vás překvapit, že po natolik důkladném
korporace, 3M Komerční grafika je rozhodnuta podporovat
programu vývoje nových produktů a jejich hodnocení, má
investice, které zákazník vložil do budování a šíření své
3M dostatek sebedůvěry nabídnout vám jedinečnou Záruku
identity a značky.
MCS na většinu fólií a speciálních materiálů, které vyrábí.
3M se zaměřuje na poskytování vysoké kvality,
Naší filosofií je vytvořit kvalitní systém, který pokryje
spolehlivých grafických výrobků, které fungují trvale i v
Záruka MCS zajistí vám a vašim zákazníkům trvalou
vše od surovin až po konečný grafický výrobek. Ve všech
těch nejtvrdších podmínkách vytvořených člověkem nebo
kvalitu a odolnost obrazu, kterou potřebujete k vybudování
stádiích výroby se 3M zaměřuje na zachování optimální
přírodou.
pevného image. Dostává se vám silné podpory jedné z
rovnováhy mezi spolehlivostí, kvalitním provedením a
nejsrozumitelnějších záruk na grafiku v oboru.
cenou, což v důsledku vede nejen ke spokojenosti vaší,
ale i ke spokojenosti vašich zákazníků. Závazek 3M je
prostý: dodávat spolehlivé, trvalé a odborné grafické řešení
společnostem na celém světě.
4.2
4.3
Záruka 3M™ MCS™
Záruka
3M™ MCS™
Záruka MCS
Pravidla a úpravy
vztahující se k záruce 3M™ MCS™
Použití jiných než 3M výrobků
V nepravděpodobných případech, kdy materiály nesplní
Protože 3M nekontroluje specifikace, výrobní postupy
Nesprávné použití výrobku: 3M nepřebírá žádné
výše uvedené normy, přebírá 3M výhradní zodpovědnost a
nebo kvalitu výrobků jiných výrobců, kromě těch jasně
závazky v případě, kdy je výrobek použit v rozporu s
uhradí dokumentovanou kupní cenu 3M materiálů. Navíc
stanovených v příslušných manuálech k 3M výrobkům,
doporučeními a omezeními firmy 3M stanovenými v
může 3M na základě vlastního rozhodnutí odškodnit
neposkytuje záruku grafické kvality a odolnosti
příslušných manuálech nebo pokud je upraven nebo zničen
zákazníka až do dvojnásobné výše prodejní ceny 3M
dokončeného grafického díla nebo kompatibility 3M
nesprávným používáním, nehodou, opomenutím nebo
materiálů, aby pokryla další náklady spojené se závadou na
materiálů, pokud byly použity výrobky jiných výrobců.
špatným zacházením ze strany kupujícího nebo jiné osoby.
grafickém materiálu.
Pokud byly použity jiné než 3M výrobky, výrobce
Normy provedení
Všechny žádosti musí být podány písemně do 14 dnů
grafického díla nese zodpovědnost za možnou ztrátu v
po zjištění závady. Žádosti musí obsahovat doklad o
souvislosti s testováním a funkcí výrobku nebo kombinací
3M zaručuje, že dokončené grafické dílo vyrobené
výhradním použití materiálů se zárukou 3M™ MCS™.
výrobků, které byly použity.
výhradně z materiálů se Zárukou 3M™ MCS™ bude
Tato záruka platí po celou dobu stanovenou v tabulkách
fungovat podle specifikace každého jednotlivého výrobku
trvanlivosti grafických materiálů. 3M zaručuje, že grafické
a po stanovené doby trvanlivosti stanovené v příslušných
materiály prodávané jako odstranitelné nebo proměnlivé
3M manuálech a záručních listech.
bude po dobu trvání záruky a za podmínek stanovených
Záruka 3M™ MCS™ se vztahuje na závady materiálů v
těchto případech:
■ Viditelné nebo skryté závady na 3M materiálech, které
v příslušných manuálech k výrobkům, možné odstranit
při zanechání méně než 30% lepicí hmoty. Pokrytí
Zárukou MCS je jednoznačně podmíněno použitím
doporučených 3M odstraňovacích metod. Ozmante váš
jsou překážkou v tisku, vytvoření průhledných povrchů,
pokus o odstranění firmě 3M do pěti pracovních dnů, aby
laminátování, sušení, řezání, předzakrývání nebo
mohla 3M pomoci při odstraňování nebo zkontrolovat
aplikaci dokončeného grafického díla za předpokladu,
odstraňovací metodu.
že byly při výrobě dodrženy normy 3M
■ Nadměrné blednutí, změna barvy, lámavost,
V případě, že grafické dílo nejde odstranit během doby
stanovené zárukou, poskytne 3M výrobci grafického díla
odlepování, změny lesku nebo tvorba puchýřů na
nebo koncovému zákazníkovi výhradní pomoc a vrátí mu
grafickém díle.
dokumentované náklady ve výši přesahující běžné náklady
■ Nadměrná změna velikosti nebo ztráta přilnavosti,
která způsobuje, že se dílo stává vizuálně nepřijatelným
na odstranění. Výše náhrady na odstranění musí být
předem schválena firmou 3M.
Při nedodržení návodu k použití obsaženého v příslušných
manuálech přestávají platit všechny záruky a možnosti
nápravy.
Změny záručních podmínek a kompenzace:
Záruční a kompenzační podmínky zde uvedené mohou být
Záruční podmínky a jejich omezení
Účel použití: materiály 3M jsou vyrobeny pouze pro
profesionální uživatele a pro přesně stanovené využití a
pozměněny pouze na základě psaného dokumentu, který je
podepsán autorizovaným 3M prodejcem pro zemi, ve které
je výrobek prodáván.
pro kombinace popsané v 3M manuálech. Pro jakékoli
Omezení vztahující se k záruce: tímto dokumentem
jiné použití a aplikace je uživatel zodpovědný za stanovení
stanovené záruky jsou výhradní a zahrnují všechny spěšné
vhodnosti výrobku a je zodpovědný za rizika spojená s
nebo běžné záruky a okolnosti včetně jakékoli implikované
tímto použitím nebo aplikací.
záruky obchodovatelnosti nebo použitelnosti pro daný účel
nebo jakékoli záruky průmyslové metody, uživatelského
nebo obchodního použití.
Omezení vztahující se ke kompenzacím a 3M
odpovědnosti: s výjimkou případů zvláštně stanovených
v tomto záručním dokumentu, 3M nebude přebírat
odpovědnost za žádné další náklady, ztrátu nebo riziko
jakkoli se vztahující k vlastnostem, použití nebo
neschopnosti použití některého z výrobků. 3M také
nepřebírá zodpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní
(podle běžně stanovených norem) při pohledu ze
nebo následné poruchy (včetně ztráty zisku, tržeb nebo
zamýšlené vzdálenosti.
povolání) související s výrobky 3M Komerční grafiky.
Při stárnutí grafického díla dochází k přirozenému
Toto omezení platí bez ohledu na právní teorii.
zvětrávání, které má za následek postupnou ztrátu lesku,
Účelem opatření poskytovaných firmou 3M je kompenzace
mírné změny barev, odlepování grafiky podél okrajů nebo
pouze za nevyhovující výrobky (s výjimkou těch přesně
v okolí nýtů a také v menší míře jeho praskání. Tyto změny
stanovených v tomto dokumentu). Podmínkou prodeje je
nejsou známkou nespolehlivosti výrobku a nevztahuje se
souhlas s tím ,že opatření stanovená tímto dokumentem
na ně Záruka MCS.
jsou výhradní a splňují svůj základní účel.
4.4
4.5
Záruka 3M™ MCS™
Informace vyžadované při reklamaci výrobků se
Zárukou 3M™ MCS™
Při kontaktu s distributorem materiálu nebo 3M technickým oddělením budou v
zájmu efektivně vyřízené reklamace požadovány následující informace.
V nepravděpodobných případech, kdy dojde k závadě na
dokončeném grafickém díle vyrobeném výhradně z 3M materiálů,
na něž se vztahuje záruka 3M™ MCS™ , musí být dodržen
následující reklamační postup.
Obchodní informace
■ Jméno, tel.č., adresa, e-mail, atd.
Zákaznické informace
■ Jméno, tel.č., adresa, e-mail, atd.
Informace týkající se grafického vybavení
Záruka MCS
■ Druh označení fólie?
1. Všechny reklamace koncového zákazníka musí být
■ Druh inkoustu nebo toneru?
podány příslušnému výrobci grafiky, a to písemně do
■ Laminátový nebo sítotiskový povrch?
14 dnů po objevení závady. Žádosti musí být doplněny
fotografickou a/nebo písemnou dokumentací závady.
■ Podklad- kam byla grafika umístěna?
Žádost musí obsahovat informace týkající se povahy
Prosím, popište váš problém co nejdetailněji.
dané závady, data závady a data výroby grafického díla.
2. Během následujících 10 dnů od obdržení oznámení
3. 3M technické oddělení Komerční grafiky si vyhrazuje
spolu s příslušnou dokumentací od koncového
právo na přezkoumání závady na grafickém díle za
zákazníka bude žádost doručena výrobcem grafiky
účelem zjištění povahy a pravděpodobné příčiny dané
příslušnému distributorovi dodávajícímu materiály z
závady.
nejbližšího 3M technického oddělení Komerční grafiky.
Kontakty na vaši 3M pobočku naleznete v kapitole 7.
4. 3M technické oddělení Komerční grafiky bude
konečným arbitrem, který posoudí, zda se Záruka MCS
vztahuje na závadu grafického díla.
5. 3M si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli reklamace,
které nesplňují výše stanovené podmínky.
■ Prosím, nezapomeňte si uschovat vzorky, fotografie a informace týkající se
výroby materiálu.
Které technologie nebo postupy jste použili při výrobě grafického díla?
■ Sítotisk, inkoustový tisk, tepelný inkoustový tisk, elektrické řezání, lisování,
elektrostatika, atd.
Informace týkající se aplikace
■ Kdo aplikoval grafické dílo? Jméno, tel.č., adresa, email, atd.
■ Jaká byla přibližná okolní teplota během aplikace?
■ Při aplikaci grafiky na vozidlo, o jaký typ vozidla se jedná a na kterou část
byla grafika aplikována?
Zvolená opatření
■ Jaké by bylo podle vás nejlepší opatření pro vašeho zákazníka?
■ Jaké by bylo podle vás nejlepší opatření pro vás?
4.6
4.7
Products and Technologies
3M Lesklé fólie
3M výrobky
a
Technologie
Technologie pro výrobu fólií
se Zárukou 3M™ MCS™
3M vyvinula a zdokonalila řadu fólií, lepidel a krycích
technologií: lité a lesklé PVC fólie, polymerové fólie
bez použití PVC, materiály se zpětným odrazem, vysoce
3M lité fólie
Nabídka lesklých fólií na trhu je nepřeberná. 3M má ve
svém portfoliu výrobky jako 3M™ Controltac™Plus a
3M™ Scotchcal™, které lze použít při různých druzích
aplikace. Během výrobního procesu lesklých fólií se pevné
PVC granule rozpustí a tekuté PVC je za použití horkých
válců roztaženo a uhlazeno. Tento proces se nazývá
Výrobky a
technologie
“kalandrování”.
3M™ Panaflex™ ohebné podklady
Lesklé fólie tímto získají “plastickou paměť”, díky níž
Výroba velkoformátových podkladů pro světelné plochy,
se vždy snaží vrátit do původního tvaru. Tato “plastická
které odolají ničivému vlivu člověka i přírody, je pro
paměť” má za následek postupné smršťování fólie.
nás navýsost odbornou výzvou. Díky použití tkaných
Lesklé fólie jsou obecně silnější, méně přizpůsobivé a
polyesterových materiálů a vysoce kvalitních krycích
méně odolné než lité fólie. Jsou ale vhodné pro celou
vrstev může 3M nabídnout produkt s dlouhou zárukou.
řadu aplikací a jsou k dostání v neprůsvitné, průsvitné,
Pro méně náročné zakázky je k dostání odlehčená verze
průhledné a metalické variantě.
Panaflex podkladu, která neobsahuje mul.
3M technologie polymerových fólií
3M Podlahová grafika
Polymerové fólie jsou novým typem samolepicích
Vnitřní i venkovní 3M podlahové grafické systémy byly
fóliových technologií. Protože nejsou vyrobeny na bázi
navrženy pro aplikaci v nejnáročnějších provozních
odolné a ohebné polyuretanové fólie, polyesterové
Vlastnosti litých fólií jsou stejně pozoruhodné jako
PVC, spojují v sobě výhody jak litých tak lesklých
podmínkách. Díky kombinaci technologií z několika divizí
a polykarbonátové ochranné výrobky, protiskluzové
způsob jejich výroby. Tekutá směs barevných pigmentů,
fólií (včetně dobré rozměrové stability, odolnosti a
firmy 3M mohl být vytvořen tento odolný, odstranitelný
podlahové značky a ohebné podklady značek.
rozpouštědel a stabilizátorů se aplikuje na liner – v
přizpůsobivosti). Mají i další výhody, jejich použití je
a především bezpečný způsob, jak umístit obrázky na
technické terminologii se tato směs nazývá “licí
vhodné především v situacích, kdy je vyžadováno testování
podlahu.
roztok”. Rozpouštědla se vypaří a zbylá vrstva PVC se
na hořlavost a odolnost vůči graffiti, např. ve veřejné
v peci přemění na fólii. Takto vytvořená fólie je značně
dopravě.
rozměrově stabilní, tenčí, přizpůsobivější a odolnější než
3M Reflexní fólie
Použití něčeho tak jednoduchého jako je sada malých
než fólie lesklé, překonají je v mnoha oblastech. Vydrží
K výrobě reflexních produktů jako je 3M™ Scotchlite™
grafické řešení, díky kterému je možné umístit obrázek na
mnohem déle a jsou nepřekonatelné při přizpůsobení
Reflective Sheeting a 3M™ Scotchlite™ Diamond
venkovní část okna budovy nebo dopravního prostředku
nepravidelným povrchům. Lité fólie jako 3M™
Grade™ Reflective Sheeting se používá škála materiálů
a současně zachovat čistý výhled osobám nacházejícím se
Scotchcal™a 3M™ Controltac™ Plus Positionable jsou k
a speciálních technologií včetně mikroreplikace a
uvnitř. Produkt 3M™ Pefrorated Marking Film (děrovaná
dostání v neprůsvitné, průsvitné a průhledné variantě.
skleněných mikrokuliček. 3M reflexní výrobky nacházejí
okenní fólie) je účinné, ale jednoduché řešení, které
využití v bezpečnostní oblasti, značení a reklamě.
změnilo pohled mnoha lidí na města, ve kterých žijí a
Široká škála výrobků byla navržena pro společné použití
s inkoustovým tiskem, sítotiskem, elektrickým řezáním a
elektrostatickými procesy. Každá z těchto technologií je
speciálně doplněna řadou materiálů určených k různým
grafickým aplikacím.
leské fólie (viz.níže). Přestože jsou lité fólie obecně dražší
3M Systém značení oken
otvorů vyražených do kusu fólie umožnilo vytvořit
pracují. Tento typ grafiky je ideální po hromadnou dopravu
a poutače obřích rozměrů umístěné na budovách.
5.1
5.2
Výrobky a technologie
3M Průsvitné fólie
3M™ Scotchcal™ průsvitné fólie jsou dostupné ve
více než 50 standardních barvách, stovkách umělých
*PANTONE®
barev a speciálních firemních
kombinacích. Fólie jsou navrženy tak, aby rovnoměrně
rozptylovaly světlo a byly odolné vůči blednutí i v těch
nejnáročnějších podmínkách.
Výrobky a
technologie
Systém ochrany grafiky (SOG)
3M technologie pro výrobu lepidel
které bylo provedeno v záruční době, by proměnlivé
grafiky neměly zanechat žádné zbytky lepidla a neměly
by poškodit původní grafiku nebo povrch vozidla, na které
byly aplikovány. Prosím, zapamatujte si: před použitím
Technologie pro výrobu lepidel
variabilních fólií na již existující grafiky požádejte
prací může být prodloužena přelaminátováním 3M
Složení výrobků je často přehlíženo. Pro dosažení
3M™ Scotchcal™ fólie s efektem poprášeného nebo
SOG fóliemi. Systém také nabízí zvýšení ochrany proti
požadovaného výsledku a pro předcházení problémům,
Unikátní 3M technologie lepidel
zamrzlého skla byly navrženy tak, aby napodobily efekt
vandalismu – odstraňování graffiti může být zvláště díky
které se mohou vyskytnout během životnosti grafického
Lepicí systém Controltac Plus umožňující přemístění
leptaného a pískovaného skla. Tyto fólie trvale nenarušují
3M výrobkům určeným k odstraňování graffiti mnohem
díla, jsou vlastnosti všech jeho součástí velice důležité.
obrázku a funkce Comply Performance jsou příkladem
podklad, a proto nabízejí vysoce všestrannou a rentabilní
snadnější.
3M fólie s efektem leptaného nebo
zamrzlého skla.
metodu značení skla a akrylátových povrchů. Tyto typy
fólií nalézají použití ve všech oblastech bezpečnosti, v
Zárukou stanovená doba trvanlivosti mnoha grafických
3M fólie pro snadné použití
soukromí, jako dekorace a na propagačních plochách.
3M fólie pro snadné použití byly vyvinuty tak, aby
3M letecké fólie
pomohly vylepšit funkci vaší světelné tabule bez
Flexibilita při nízkých teplotách, odolnost vůči teplotě,
vlhkosti, rozpouštědlům, odření, rozměrová stálost, která
zajistí přizpůsobení se rozpínání a smrštění pláště letadla a
jedno z nejbezpečnějších prostředí na světě – tyto faktory
vytváří z 3M™ leteckých fólií jedny z nejpokročilejších
fóliových výrobků v našem portfoliu.
přidavného zařízení nebo světelných součástek.
V současnosti jsou k dostání čtyři řady fólií:
3M™ Blockout films (zatemňovací fólie) blokují šiření
světla z určitých částí tabule tak, aby mohly vytvořit
zvláštní efekty při setmění nebo když je tabule rozsvícena.
3M nabízí tři základní typy lepidel: trvalé, odstranitelné
a variabilní. K těmto třem základním typům můžeme
přidat další vlastnosti jako je čirost, neprůhlednost, barva,
odolnost vůči vlhkosti, teplotní aktivace, stupeň citlivosti
vůči tlaku, lepivost, polohovatelnost, odolnost vůči
chemikáliím a rozpouštědlům. Řada lepidel citlivých na
tlak (PSA) je obvykle používána u 3M™ Scotchcal™fólií.
Tyto fólie po působení tlaku rychle přilnou k podkladu.
Permanentní lepidla
Grafické fólie s permanentními lepidly se mohou
3M™ Light Enhancement Film (fólie pro zvýraznění
nesnadno odstraňovat a k účinnému odstranění je vždy
světla) je revoluční výrobek, který po aplikaci na vnitřní
zapotřebí vysokých teplot a/nebo chemikálií. V případech
povrchy světelné tabule nebo světelné nápisy, prakticky
vyžadujících dlouhodobou funkci nebo na zahnutých a
zdvojnásobí jas grafiky a dramaticky vylepší rozptýlení
vlnitých površích je ovšem jejich funkce nenahraditelná.
představují ojedinělou kombinací technologií, která
světla na dané ploše.
Odstranitelná lepidla
zaručuje flexibilitu, dostatečnou pevnost a odolnost
3M™ Day-Night Film (fólie pro noc a den) má ve dne
3M systém grafického značení plachet
vozidel
Inkousty, tonery a unikátní spojení fólie a lepidla
trvalé zátěži, které jsou plachty na firermních vozidlech
vystaveny. 3M používá polyuretanovou fólii, která blokuje
pronikání změkčovadel z plachet a podkladu a lepidlo,
které se mísí se změkčovadlem, aby zpevnilo vazbu mezi
fólií a plachtou. Použitím těchto technologií vyřešila 3M
jeden z nejnáročnějších problémů v oblasti grafiky a může
nabídnout výrobek s výbornými vlastnostmi.
matně šedý vzhled, v noci fólie rozptyluje světlo a má
bílou barvu. Noční efekt může být zvýšen přidáním barev
za použití 3M™ Scotchcal™ průsvitné fólie.
Fólie s odstranitelnými lepidly mohou být snadno odlepeny
z daného podkladu. K usnadnění tohoto procesu může
pomoci teplota. Tento typ lepidla byl vyvinut pro snadné
odstranění grafiky po krátkodobé i dlouhodobé aplikaci
3M™ Diffuser Films (rozptylující fólie) jsou výrobky
na relativně jednoduchých površích. Předpokládá se,
s neutrální sytostí, které zlepšují rozptyl světla a jeho
že grafika s odstranitelným lepidlem by po správném
rovnoměrnost po celém povrchu. Jsou ideální pro
odstranění v záruční době neměla zanechat více než 15%
vytvoření haló efektu. Mohou být také použity za účelem
lepidla.
ztlumení barev a dalších grafických prvků na pozadí,
Variabilní lepidla
čímž dojde k zvýraznění podstatných prvků jako je název
společnosti nebo její logo.
nejbližší 3M technické oddělení o asistenci.
výjimečných technologií použitých za účelem zlepšení
vlastností a účinnosti lepidel pro grafické účely. Obě
technologie pomáhají zkušeným i nezkušeným uživatelům
připevnit grafické dílo větších rozměrů rychleji a s menším
rizikem chyb a tím se stávají i více rentabilní.
Lepidlo 3M Controltac Plus
Fólie s lepidlem 3M Controltac Plus obsahuje miliony
přesně usazených mikroskopických skleněných kuliček
zapuštěných do vrstvy lepidla. Tyto kuličky zabraňují
přímému kontaktu lepidla s povrchem před vystavení fólie
tlaku. To umožní, aby byla grafika správně umístěna a v
případě potřeby i několikrát přemístěna dokud není na
správném místě před tím, než je proveden proces finální
aplikace.
3M technologie Comply Performance
3M Comply Performance je dalším krokem k urychlení
a ulehčení aplikace grafického díla díky pozoruhodné
bezbublinkové a nemačkavé vlastnosti. Vrstva lepidla
obsahuje jedinečně uspořádané kanálky, kterými uniká
vzduch během samotné aplikace. Při současném použití
3M Controltac Plus positionable lepidla, můžete nalepit
grafické dílo ještě rychleji a s minimálním rizikem
zničení grafiky. Tento výrobek je obzvláště přínosem pro
profesionální vylepovače, kteří by rádi zvýšili produktivitu
práce a omezili prostoje svého vozidla.
Grafiky s variabilními lepidly se nepatrně liší od
odstranitelných grafik. Je možné je odstranit bez použití
chemikálií nebo teploty a mohou být také nalepeny přes už
*PANTONE® je ochranná známka firmy Pantone, Inc, 1933, 1991.
5.3
existující grafiku nebo na povrch vozidla. Po odstranění,
5.4
Produkty a technologie
Lepidlo
Technologie
3M inkoustů a tonerů
3M™Controltac™Plus
Tento mikrosnímek znázorňuje lepidlo Controltac Plus
před samotným nanesením. Skleněné mikrokuličky jsou
strategicky umístěny na povrchu, jejich funkcí je zamezit
kontakt lepidla s podkladem, což umožňuje pozdější
posunutí grafického díla.
Inkousty pro sítotisk a digitální tisk
Inkousty 3M™ Piezo určené pro
inkoustové tiskárny
Inkousty Piezo určené pro inkoustové tiskárny vám
díky snadné manipulaci, dobrým schnoucím a funkčním
Tento mikrosnímek znázorňuje lepidlo Controltac Plus po
nanesení. Skleněné kuličky byly během aplikace zatlačeny
do vrstvy lepidla a umožnily spojení lepidla s podkladem.
3M™ Comply™
Performance
Tento mikrosnímek znázorňuje lepidlo Controltac Plus s
vlastností Comply Performance před aplikací (* povšimněte
si unikátního uspořádání kanálků pro unikání vzduchu ve
tvaru písmene X). Skleněné mikrokuličky jsou strategicky
umístěny na povrchu společně mikroreplikovanými
vlastnostem, výběru z buď čtyřbarevné, šestibarevné nebo
Inkoust pro sítotisk 3M™ Scotchcal™ UV
osmibarevné varianty (modrozelný, fuchsiový, žlutý, černý
UV inkousty Scotchcal se vyznačují zvýšenou odolností ve
+ světle zelenomodrý a světle fuchsiový) zaručují nejlepší
venkovních podmínkách a plně se na ně vztahuje Záruka
výsledky a nejšírší možnou škálu barev při tisku na odolné
MCS. Jejich unikátní chemické složení umožňuje zvýšenou
podklady. Výrobky Piezo jsou vhodné pro tiskárny různých
přesnost záznamu, trvalou viskozitu, tisk s větším
výrobců včetně tiskáren na bázi rozpouštěděl, slabých
rozlišením a omezený dopad na životní prostředí. UV
rozpouštědel a na bázi UV PIJ. Všechny z nich jsou
inkousty Scotchcal jsou odolné proti poškrábání, nárazu a
způsobilé pro výrobu grafiky a vztahuje se na ně Záruka
jsou ohebnější při použití na samolepicích fóliích.
3M MCS.
Inkousty 3M™ Scotchcal™ pro sítotisk
3M™ tonery pro elektrostatický digitální
tisk
Tato řada obsahuje neprůhledné inkousty na bázi
Systém tonerů pro elektrostatický tisk byl navržen pro
rozpouštědel a průhledné čtyřbarevné inkousty. Jejich
tiskárnu Scotchprint®. Stárnutí toneru je eliminováno
volba vám zaručí větší trvanlivost při venkovním použití
díky unikátnímu dvoudílnému premixu. Hustý koncentrát
nebo při náročnějších aplikacích. Plně se na ně vztahuje
zaručuje prodloužení životnosti. Základní funkcí
Záruka MCS.
těchto tonerů je jejich zvýšená odolnost ve venkovních
podmínkách. Na grafické dílo vyrobené za použití výrobků
se Zárukou 3M™ MCS™ se vztahuje záruka proti
nadměrnému blednutí a změně barev, jejíž délka je pět let
a více.
vzduchovými kanálky.
Tento mikrosnímek znározňuje lepidlo Controltac Plus
s vlastností Comply po aplikaci. Skleněné kuličky byly
během aplikace zatlačeny do vrstvy lepidla a umožnily
spojení lepidla s podkladem.
*3M™ Comply™ Performance ‘X’ obrázek byl okopírován firmou 3M podle mezinárodního práva.
5.5
5.6
Produkty a technologie
Příslušenství
Složení výrobků
Složení výrobků se Zárukou 3M™ MCS™
3M™ přilnavá grafika citlivá na tlak
Příslušenství k Záruce 3M™ MCS™
a: fólie
Grafická příslušenství byla vyvinuta tak, aby byla plně
kompatibilní s 3M řezanou, sítotiskovou nebo digitálně
b: lepidlo
tištěnou grafikou. Vždy poskytují bezpečné a ekologické
a
a
b
b
c: podklad
řešení pro různé druhy příprav povrchů, aplikace grafiky,
čištění a odstraňování.
c
c
Aplikace grafiky a systém pro její
odstraňení
sítotisková grafika se Zárukou 3M™ MCS™
Tyto výrobky byly vyvinuty za účelem ochrany aplikace,
a: applikační páska
jejího čištění a odstranění 3M grafických fólií. Patří sem
celá řada kompatibilních výrobků, na které se vztahuje
grafika 3M™ Controltac™ Plus
b: průhledná povrchová vrstva
výrobků:
a: fólie
c: inkoust 3M™ Scotchcal™
■ systém pro přípravu povrchu
b: lepidlo
Záruka 3M™ MCS™. Řada se skládá ze čtyř typů
■ čističe fólií
a
b
c: skleněné kuličky
■ systém odstraňování graffiti
d: podklad
■ systém odstraňování grafiky
a
d: fólie
b
e: lepicí systém (s technologií 3M™ Controltac™ Plus
c
d
a Comply™ Performance)
a
c
d
b
Výrobky jsou biologicky rozložitelné a jsou buď
f: liner
c
pH-neutrální nebo mají nízké pH. Neobsahují žádné
d
aromatické ani chlorované uhlovodíky, přídavky (na
e
rozdíl od mnoha patentovaných čišticích prostředků a
f
rozpouštědel), jsou zcela bez zápachu a naprosto bezpečné.
3M™ Applikační pásky
3M™ pečetě okrajů
Každá z pásek určených k umístnění nebo překrytí byla
Pro určité náročnější aplikace vyvinula 3M řadu
vyrobena tak, aby zaručila rychlou a bezpečnou aplikaci
průhledných svrchních fólií, jejichž cílem je zapečetit
jak tištěné tak netištěné 3M MCS grafiky na všechny druhy
okraje grafik náchylných k poškození.
podkladů.
3M aplikační nástroje
Sada speciálních 3M doplňků byla navržena tak, aby
usnadnila aplikaci grafiky na většinu podkladů a rovných,
zahnutých nebo vroubkovaných povrchů. Mezi tyto
grafika s lepidlem 3M™ Controltac™ Plus
a technologií Comply™ Performance
a: fólie
b: lepidlo
c: vzduchové kanálky
a
d: skleněné kuličky
a
b
b
c
c
e: podklad
d
e
d
e
nástroje patří stěrky, aplikační válečky a kartáče na nýty.
5.7
5.8
Produkty a technologie
řezaná 3M™ grafika
a: aplikační páska
b: fólie
grafika vytisknutá na inkoustové
tiskárně 3M™ Piezo
a
c: lepicí systém
d: liner
a: aplikační páska
b
c
b: laminát/průhledná povrchová vrstva
d
c: inkoust Piezo
d: fólie
e: lepicí systém (s technologií 3M™ Controltac™ Plus
a Comply™ Performance)
f: liner
a
a
grafické značení 3M™ Panaflex™
b
c
d
e
f
b: systém lepidel
c: ohebný podklad Panaflex
d: fólie s receptorovou svrchní vrstvou
e: lepicí system (s technologií Controltac Plus
a Comply Performance)
f: liner
5.9
d
d
e
f
Pravidla pro použití symbolu
řetězových článků a obchodních
značek MCS™
a
a
b
b
c
c
Úvod
Tyto identifikační zásady byly stanoveny tak, aby vám
a: aplikační páska
c: toner Scotchprint®
c
c
3M xeroxová grafika
b: laminát/průhledná svrchní vrstva
Pravidla pro použití
identifikačních
prvků
Autorizovaného výrobce
b
se Zárukou 3M™ MCS™
b
a: fólie
a
usnadnily správnou a neměnnou prezentaci jako 3M
Složení materiálů
se Zárukou3M™
MCS™
MCS Autorizovaného výrobce. Protože 3M nabízí velké
množství výrobků pro zcela odlišné trhy, je důležité,
abychom všichni při komunikaci používali neměnné
identifikační prvky. Naším cílem je, aby vás vaše okolí
vždy neomylně identifikovalo jako Autorizovaného
výrobce a poskytovatele Záruky 3M™ MCS™.
Dodržováním těchto zásad podpoříte hodnoty, které
všichni v programu Autorizovaných výrobců sdílíme. Proto
a
a
b
b
c
c
příslušné logo. Během autorizačního procesu vám budou
d
d
poskytnuty všechny náležité identifikační prvky.
e
e
f
f
také všem Autorizovaným výrobcům doporučujeme,aby na
všech materiálech vztahujících se k MCS Záruce, používali
6.1
Pravidla pro použití identifikačních prvků autorizovaného výrobce
Schválené typy log
Schválené
typy log
Grafické prvky
Grafické
prvky
1. Symbol řetězových článků je dostupný ve dvou provedeních:
V zájmu zachování důslednosti byly uznány pouze dva
typy loga, které můžete jako Autorizovaný výrobce při
firemní prezentaci použit:
a. digitální ilustrátor EPS pro čtyřbarevný tisk
1. Logo Autorizovaného výrobce:
b. jednobarevné logo pro použití v černobílém tisku a v dalších
černobílých zobrazeních.
2. MCS symbol řetězových článků s podtitulkem:
Prosím, berte na vědomí:
Pokud vkládáte symbol řetězových článků do vlastní komunikace,
neměl by tento symbol nikdy být použit pouze jako dekorativní
grafický prvek (tzn. bez příslušného podtitulku).
6.2
6.3
Pravidla pro použití identifikačních prvků autorizovaného výrobce
Grafické
prvky
2. Logo Autorizovaného výrobce se může objevit na bílém pozadí:
3. symbol řetězových článků s podtitulkem
se může objevit na bílém pozadí:
Poměr velikosti
Je důležité, aby poměr a pozice symbolu řetězových článků k textu a 3M logu zůstaly stejné.
Poměr velikosti
Mohou být použita pouze originální 3M loga. Jsou k dispozici jako CMYK Illustrator EPS. Pro různé aplikace může být jejich
Při reprodukci loga jakékoli velikosti, by poměr a pozice symbolu řetězových článků k podti-
velikost úměrně změněna (pouze celá grafika).
tulku měl být zachován.
6.4
6.5
Pravidla pro použití identifikačních prvků autorizovaného výrobce
Záruka 3M™ MCS™
a vaše komunikace
Začleňování 3M™ MCS™
identifikačních prvků do vaší firemní
a prezentační komunikace
Pokud chcete přidat identifikační prvek na své vozidlo,
štíty, propagační plochy, do papírové propagace nebo
tiskové reklamy, měli byste vždy vzít v úvahu tři základní
grafické zřetele – především pokud název vaší firmy nebo
identifikační prvky sdílejí stejnou plochu s oficiálním MCS
logem.
dopisu, navrhujeme vám umístit MCS do zápatí).
3. Ať už zvolíte jakýkoli styl loga, ujistěte se, že je ze
nejméně poloviny výšky loga.
3M schváleném vybavení určeném k digitálnímu tisku,
firmou 3M jako 3M MCS Autorizovaní výrobci, mají
stadardní sítotisk nebo zařízení pro elektrické řezání
oprávnění použivat
Autorizovaným výrobcem.
■ Logo Autorizovaných výrobců
Shválené technologie a vybavení
Záhlaví dopisu A4
použitím 3M materiálů (inkousty nebo tonery, fólie,
přelaminátování, aplikační pásky atd.) vyhotovená na
Autorizovaný výrobce může vyrábět grafická díla se
Zárukou 3M MCS pokud používá následující technologie:
■ tiskárna Mutoh Blizzard Printer
Definice 3M MCS Autorizovaného výrobce
identifikace (např. pokud se vaše logo objeví v záhlaví
splňovat následující požadavky:
Pouze výrobci grafiky, kteří byli přezkoušeni a schváleni
MCS™
2. Umístěte MCS logo co nejdále od vaší vlastní
Grafické dílo, na něž se vztahuje Záruka 3M MCS musí
Tištěná (nebo řezaná) grafika vytvořená s výhradním
■ Titul “Autorizovaný výrobce” se Zárukou 3M™
identitu, mělo by MCS logo mít sekundární postavení.
Definice grafického díla
Pravidla pro použití identifikačních
prvků Autorizovaného výrobce
■ Symbol řetězových článků
1. Ujistěte se, že co tyče velikosti a důrazu na vaši vlastní
všech stran obklopeno volným prostorem o velikosti
Záruka
3M™ MCS™
■ tiskárna Mutoh Spitfire Extreme Printer
Výrobci grafiky musí mít podepsanou smlouvu s firmou
■ Durst Rho 160
3M. Podmínky a lhůty této smlouvy jsou popsány v úvodní
■ Spühl
části této příručky. Před následným prodloužením je tato
■ 3M elektrostatický systém
dohoda každoročně přezkoumána. Stanovuje specifické
■ tiskárna Scotchprint® Printer 2000
lhůty a podmínky, které jsou platné pro následující rok.
■ Standardní sítotisk
Podmínky a lhůty, které musí autorizovaní výrobci do
■ Scitex Pressjet®-W Digital
odvolání dodržet zahrnují:
■ Digitální sítotisk Raster Graphics Arizona™
■ tiskárny VUTEk UltraVu™ 3300/3000 a
■ vyhovění 3M obchodním podmínkám
■ použití výhradně 3M materiálů
■ použití schváleného 3M vybavení
Standardní ploché, třecí a ozubené vybavení pro elektrické
Autorizovaní prodejci také v rámci splnění výše uvedených
podmínek musí:
kvalitu podle Záruky 3M™ MCS™
■ Souhlasit, že vynaloží veškerou snahu, aby veřejně
podporovali Záruku MCS
Vždy, když 3M vydá oprávnění výrobci, ručí tím za
řezání
3M nepřetržitě pracuje na rozšíření seznamu schválených
■ Vytvářet taková grafická díla, která splní požadavky na
■ Umožní školení zaměstnanců firmou 3M.
5300/5000, 3360, 2360 a 150
technologií a vybavení.
Použití
identifikačních prvků
Autorizovaného
výrobce
konečné grafické dílo, které výrobce vyrábí pod Zárukou
MCS.
6.6
6.7
Použití identifikačních prvků Autorizovaného výrobce
Správné užití ochranné známky 3M™
MCS™ v nadpisech a souvislém textu
Správné užití symbolu řetězových
článků
1. Ochranná známka 3M MCS musí být užita schváleným
a. Nikdy nezkoušejte znovu vytvořit symbol řetězových
a neměnným způsobem ve všech druzích komunikace.
Pokud je použita ve vizuální komunikaci, neměla by
být pozměněna.
Správně:
■ Záruka 3M™ MCS™
Nesprávně:
■ M.C.S.
článků jinak než z oficiálního 3M zdroje
b. Nikdy neoddělujte symbol řetězových článků od
spojení “Autorizovaný výrobce” nebo “MCS” nebo od
podtitulku.
c. Nedeformujte nebo neupravujte symbol řetězových
článků
■ 3M-MCS
d. Vždy umístěte symbol řetězových článků na přímku.
2. obchodní značka Záruka 3M™ MCS™ by vždy měla být
e. Vždy nechte po celém obvodu volný okraj o nejméně
v nadpisu nebo textu používána v celém znění.
Toto pravidlo se vztahuje také na legendy k fotografiím
a ilustracím.
3. podstatné jméno na konci názvu musí začínat
podstatným jménem
Správně:
■ 3M™ MCS™ Záruka
Nesprávně:
■ 3M™ MCS™ záruka
■ 3M™ MCS™ Manuál
■ 3M™ MCS™ Tiskárna
4. připsání obchodní značky
Obchodní značka MCS by na konci každé komunikace
měla být připsána 3M jako v následujícím případě:
Záruka 3M™ MCS™ je obchodní značkou
© 3M Company
1/2 výšky symbolu řetězových článků.
Kontakty Komerční grafika 3M
3M Belgie
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem
Belgie
Tel. 32-2-722-5118
Fax 32-2-722-5053
3M Bulharsko
Business Park Sofia
Building 4, Floor 2
BG-1755 Sofia, Mladost 4, Bulharsko
Tel. 359(2) 960 19 34
Fax 359(2) 960 19 26
3M Česká republika
Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel. 420-2-61 380 405
Fax 420-2-61 380 110
3M Dánsko
Fabriksparken 15
DK-2600 Glostrup
Dánsko
Tel. 45-43-48 01 00
Fax 45-43-20 24 82
3M Egypt Trading Ltd
Sofitel Tower
Corniche El-Nil St.,
P.O.Box 69, Maadi, Káhira, Egypt
Tel. 202-525 90 07
Fax 202-525 90 04
3M East AG Branch Office Ljubljana
Cesta v Gorice 8
SI-1000 Ljubljana
Slovinsko
Tel. 386-1-200 36 30
Fax 386-1-256 19 93
3M East AG Representation Office
Záhřeb/Bosna & Hercegovina
Zitnjak bb, 10000 Záhřeb
Chorvatsko
Tel. 385-1-249 97 50
Fax 385-1-237 17 35
3M East AG
Industriestrasse 21
CH-6343 Rotkreuz
Švýcarsko
Tel 41-41 799 31 00
Fax 41-41 799 31 90
3M East AG Branch Office
Vajnorska 142
SK-83104 Bratislava
Slovensko
Tel 421-2 491 052 11
Fax 421-2 444 544 82
3M Finsko
Suomen 3M OY
Tel. +358 9 52 52 472
Fax +358 9 52 52 433
3M Finsko
Lars Sonckin kaari 6
02600 Espoo
Finsko
Tel. 358-9-52 52 415
Fax 358-9-52 52 433
3M Francie
boulevard de l‘Oise
F-95006 Cergy-Pontoise
Francie
Tel 33-1-3031 65 21
Fax 33-1-3031 65 41
6.8
3M Gulf SME + NME
P.O. box 20191, Dubai Internet City,
Building @11, Third Floor,
Dubai, Spojené arabské emiráty
Tel 971-4 367 07 77
Fax 971-4-367 06 63
3M Gulf Jeddah Saudská Arábie
P.O.Box 122186, Jeddah 21332.
Tel./Fax: 966-2 284 27 10
3M Gulf Riyadh Saudská Arábie
Al Hejailan Projects Eng‘g co.
Abdar Building
Suite 201, 2nd floor, Olaya District
P.O.Box 21840 , Riyadh 11485
Saudská Arábie
Tel. 966-1 217 13 24
Fax 966-1 217 34 21
3M Chorvatsko
Tel. +3851 2361 500
Fax +3851 2302 471
3M Itálie
Via San Bovio 3
I-20090 San Felice, Segrate
Itálie
Tel. 39-02.7035.2403
Fax 39-02.7035.3118
3M Izrael
91 Medinat Ha‘yehudim Street
PO Box 2042, 46120 Herzlia
Izrael
Tel. 972-9-961 50 62
Fax 972-9-961 50 50
3M JAR
146A Kelvin Drive
2191 Woodmead
Gauteng
JAR
Tel. 27-11-806-20 00
Fax 27-11-806-20 16
3M Litva
Tel.+370 2 629783
Fax +370 2 222063
3M Lotyšsko
Tel.+371 7066120
Fax +371 7066121
3M Maďarsko
Vaci Ut 140
H-1138 Budapešť, Maďarsko
Tel. 36-1-270-77 77
Fax 36-1-320-09 51
3M Německo
Carl-Schurz Strasse 1
D-41453 Neuss
Tel. 49-2131-14 20 90
Fax 49-2131-14 32 00
3M Nizozemí
Industrieweg 24
2382 NW Zoeterwoude
Nizozemí
Tel. 31-71-5450 362
Fax 31-71-5450 378
3M Norsko
Hvamveien 6, N-2013 Skjetten, Norsko
Postboks 100, N-2026 Skjetten, Norsko
Tel. 47-063-84
Fax 47-63-84-17-88
www.scotchprint.no
3M Pákistán
Islamic Chamber of Commerce Bldg.
ST-2/A Block 9, KDA scheme 5
75600 Karáči, Clifton, Pákistán
Tel. 9221-111-225 536
Fax 9221-587-78 65
3M Polsko
Al Katowicka 117, Kajetany
05 830 Nadarzyn, Polsko
Tel. 48-22-739 60 00
E-mail: [email protected]
3M Portugalsko
Rua Conde de Redondo 98
1169-009 Lisabon, Portugal
Tel. 351-213-134 500
Fax 351-213-134 693
3M Rakousko
Brunner Feldstrasse 63
A-2380 Perchtoldsdorf
Rakousko
Tel. 43-1-86 686 284
Fax 43-1-86 686 374
3M Rumunsko
Piata Montreal Nr. 10 Sector 1,
Bukurešť
Tel. 40-21-202 80 15
Fax 40-21-317 31 84
3M Rusko
Ulitsa Smalnaya 24/D
Meridian Commercial Tower
125445 Moskva, Rusko
Tel. 7095-784 74 74
Fax 7095-784 74 75
3M Řecko
20, Kifissias Str.
151 25 Marousi, Atény
Řecko
Tel. 30-210-68 85 300
Fax 30-210-68 43 281
3M Slovinsko
3M (East) AG
Tel. +386 1 589 7765
Fax +386 1 589 7777
3M Španělsko
Calle Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid
Španělsko
Tel. 34-91-321 61 44
Fax 34-91-321 63 65
3M Švédsko
Bollstanaesvaegen 3
S-19189 Sollentuna
Švédsko
Phone 46-8-922 100
Fax 46-8 922 287
3M Švýcarsko
Industriestrasse 21
CH-6343 Rotkreuz, Švýcarsko
Tel. 41-41-799 31 23
Fax 41-41-799 31 97
3M Švýcarsko
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon, Švýcarsko
Tel. 41-44-724 91 61
[email protected]
3M Turecko/3M San. ve Tic. A.S.
Nispetiye Cad. Akmerkez Block 3, K4/5/6
34340 Etiler, Istanbul, Turecko
Tel. 90-212-350 77 77
Fax 90-212-282 17 41
3M Ukrajina
30-B, Fizkultury St., Business center “Fahrenheit”
3rd floor, Kyjev, 03680
Ukrajina
Tel. 380-44-490 5777
Fax 380-44-490 5775
3M Velká Británie
Cain Road
RG12 8HT Bracknell Berkshire VB
Tel. 44-1344-857 850
Fax 44-1344-857 939
Kontakty
Komerční grafika
7.1
3M Europe S.A./N.V.
Hermeslaan 7
1831 Diegem, Belgie
Tel. +32 (0) 2 722 46 81
Prosím, recyklujte. Vytištěno v Německu.
© 3M 2008. Všechna práva vyhrazena.

Podobné dokumenty

D - sign-sdruzeni.cz

D - sign-sdruzeni.cz samolepicí folie s laminací typ: 3M Comply, tekuté lamino

Více

podnikání i životy mění

podnikání i životy mění All Flash © Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Více

VOIP ústředna Innovaphone

VOIP ústředna Innovaphone rozšiřování PBX systému bez zásahu do staré PBX

Více

Scotchcal™ 5525 - 300

Scotchcal™ 5525 - 300 3M Česko s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceny Dostupnost na vyžádání u zákaznického servisu

Více

Transparentní plotrové fólie

Transparentní plotrové fólie Plotrové lité PVC fólie s vynikající rozměrovou stabilitou. Fólie Avery 777 má velmi dobrou přizpůsobivost na nýty a zvlnění a je v souladu s ekologickými předpisy. Síla fólie: 60 µm, návin: 50 bm...

Více