Unit 3 - Základní škola Sv. Čecha, Choceň

Komentáře

Transkript

Unit 3 - Základní škola Sv. Čecha, Choceň
Podpora integrace a inkluze
ve školách a školských zařízeních Města Choceň
RČ: CZ.1.07/1.2.00/47.0005
Výukové materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáky sociálně znevýhodněné
Název výukového materiálu:
Unit 3 – doplňková cvičení a kartičky k rozstříhání
Autor: Mgr. Lucie Fajfrová
Stručná anotace:
Reedukační materiál slouží k upevnění základních cílových dovedností pro žáky se
specifickými poruchami učení - dyslexie, dysortografie, poruchy komunikace,
poruchy pozornosti. Materiál je určen pro žáky ve věku 10 – 13 let.
Použitá slovní zásoba a cílové dovednosti žáka se odvíjejí od plánu pro 6. ročník
podle ŠVP Základní školy M. Choceňského „Škola, klíč k životu“.
Jde o doplňková cvičení k učebnici Your Space 1 (Cambridge – Fraus 2014), lekce 3.
Datum vytvoření: 2.5.2015
Podpůrný výukový materiál – reedukační hodiny *
Název:
Unit 3 – doplňková cvičení a kartičky k rozstříhání
Autor:
Mgr. Lucie Fajfrová
Datum vzniku:
2.5.2015
Obsah:
Krycí list, pracovní listy, klíč s řešením pracovních listů s metodikou
použití, prameny
Cílová skupina:
1. Žáci ve věku 10 – 13 let, kteří mají problémy při osvojování
anglického jazyka, způsobené specifickými poruchami učení (dyslexie,
dysortografie, poruchy komunikace, poruchy pozornosti).
2. učitelé, asistenti pedagoga, kteří pracují s žáky se specifickými
poruchami učení
3. rodiče žáků se spec. poruchami učení, kteří s nimi doma pracují na
odstranění těchto problémů
Zaměřeno na:
Žáky sociálně znevýhodněné*
Žáky se specifickými poruchami učení* - dyslexie, dysortografie,
poruchy komunikace, poruchy pozornosti
Žáci se zdravotním postižením*
ANOTACE
Výukový materiál je určen žákům s vývojovou poruchou učení - dyslexií, dysortografií
a s poruchami komunikace a pozornosti . Obsahuje pět pracovních listů a dále klíč s řešením
jednotlivých úloh a krátké metodické pojednání, jak s výukovým materiálem pracovat.
Pracovní list je většinou věnován jedné dovednosti, ostatní úkoly tuto dovednost dále
využívají a rozvíjejí.
VZDĚLÁVACÍ CÍL
Metodický materiál je věnován žákům s obtížemi ve výuce angličtiny. Je vhodný i pro žáky
s problémem komunikace a žáky sociálně znevýhodněné. Klade si za cíl docvičit základní
kompetence žáků a upevnit základní učivo pro 6. ročník základní školy, vždy se zřetelem na
komunikativní dovednosti.
Pomůcka slouží také k zábavnému osvojování slovní zásoby v angličtině – obrázky i textové
kartičky pro manipulaci slouží i pro motivaci žáků.
Nejprve žáci nacvičují správné čtení spolu s učitelem (reedukačním asistentem) - tzv. párové
čtení, které vede žáky ke správnému čtení s výraznou a přesnou intonací. Kromě
zdokonalování čtenářských dovedností učíme žáky orientaci v textu a práci s ním. Následují
další úkoly, které na práci s textem navazují a vedou žáka k využití jazyka pro komunikaci.
Výukový materiál podporuje rozvoj paměti, slovní zásoby a logického myšlení žáka.
Cvičení pomáhají sekundárně rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, proto je možné využít je
při odstraňování některých dysortografických problémů. Tyto úlohy upevňují správnou
výslovnost i pravopis slov i vět a jejich použití pro komunikaci.
Úlohy napomáhají rozvoji čtenářské gramotnosti a porozumění psanému textu i mluvenému
slovu. Cílem je zaujmout žáky pro předmět a upevnit základní jazykové dovednosti: poslech,
mluvení, čtení a psaní.
METODY A FORMY PRÁCE
Výukový materiál je možné využívat k individuální práci žák – učitel a také ke skupinové
práci s žáky s obdobnými vývojovými poruchami učení.
Při práci je vždy pomocníkem učitel, který žáka vede, kladně ho při práci motivuje.
Učitel využívá hlasité párové čtení – žák a učitel. Dbá na správnou výslovnost a také na
pochopení čteného textu.
Metoda PÁROVÉHO ČTENÍ neboli čtení v duetu: používá se u dětí s již rozvinutou
dovedností čtení, ale s nepřesností a domýšlením. Metoda spočívá ve společném čtení
rodiče ( nebo učitele, průvodce) s dítětem. Rychlost je uzpůsobena dítěti, které má text
aktivně sledovat. K tomu slouží kontrolní chyby, které rodič dělá př. záměna slov (nejlépe
podobným významem), vynechání slova. Doporučená délka čtení je asi 2 – 3 minuty s
opakováním během dne.
Čtení bez kontrolních chyb: dospělý čte o zlomek vteřiny před dítětem, čímž mu jakoby
napovídá, posléze může hlas zeslabovat do ztracena, může pomáhat pouze se začátky
těžkých“ slov.
Během párového čtení má dítě možnost naposlouchat správnou intonaci od dospělého.
Proto si vždy uvědomujte, že jste jeho čtenářský vzor!
Při čtení žák pracuje se záložkou. Texty jsou psány bezpatkovým písmem a podbarveny
pastelovými barvami pro lepší čitelnost. Ve cvičeních na rozšíření zrakové percepce pracuje
učitel se žákem tak, že nechá žáka přečíst řádek, který je označen kartičkou, pak řádek opět
zakryje a žák má za úkol zopakovat, co přečetl, zároveň si udělá kontrolu se skutečností.
Při učení je vhodné použití multisenzorického přístupu, her a prvků tvořivé dramatiky
(kreslení, pantomima, hraní rolí, dramatizace,…), což výrazně žáky motivuje k práci.
Úkoly nejsou zapsány jen lineárně, ale jsou využity sloupce, tabulky, kartičky, osmisměrka.
Důvodem je rozvoj a rozšíření zrakové percepce.
Při práci s kartičkami je možné využít celou škálu možných metod a plně využít jejich
potenciál – detailně popsáno v metodice.
Zadání pro žáka je doprovázeno piktogramy pro lepší srozumitelnost.
Ověření stavu žáky před a po reedukaci – viz. metodika na konci.
1. OUR FAMILY
 Prohlédni si obrázek.
 Poslechni si povídání o Stellině rodině.
 Ukazuj na obrázku slovíčka, která v textu uslyšíš.
Hi!
My name is Stella. I´m twelve. I´ve got a big family. My mother´s name is Jenny and my
father´s name is David. My mum´s 35 and my dad´s 42 years old.
I´ve got one brother. His name is John and he´s 5. He is funny. I haven´t got a sister.
I´ve got one grandmother and one grandfather in the Czech Republic. Their names
are Charles and Helen. They live in Pardubice. They are my father´s parents. Granny is
62 years old and grandpa is 70. They are very nice.
My mum´s parents live in New York. They are American. I meet them every summer.
They are nice, too.
I´ve got one uncle. He´s my dad´s brother. His wife is my aunt Susan. My uncle´s
name is Martin. They´ve got a son and a daughter. They´re my cousins. Their names
are Ella and Mark. Ella is small but Mark is my age. He´s very friendly.
I love my family very much!
Can you tell me about your family?
Yours Stella
 Napiš ke všem členům rodiny jejich jména.
 Prohlédni si pozorně obrázek. Co všechno vidíš? Vyhledej ve slovníku tři
další slovíčka, která neznáš.
2. LOOK FOR WORDS!
Vyhledej v textu zdrobněliny k těmto slovům:
MOTHER -
GRANDFATHER -
FATHER -
GRANDMOTHER -
3. WORDS, WORDS, WORDS...
 Přečti text nahlas společně s učitelem.
 Podtrhni si tužkou další slovíčka, která neznáš.
Vyhledej je ve slovníku a vypiš si je do sešitu.
 Řekni s pomocí textu alespoň 8 vět o své rodině.
4. TRUE OR FALSE?
 Podívej se na věty v tabulce.
Jsou podle textu pravdivé (TRUE) nebo nepravdivé (FALSE)?
Můžeš pracovat s pomocí textu nebo zpaměti. Odpovědi zapiš.
T/F
STELLA IS THIRTEEN.
STELLA´S GOT A BIG FAMILY.
JENNY IS STELLA´S AUNT.
STELLA´S GOT A SISTER.
STELLA´S GOT 2 GRANDMOTHERS.
CHARLES IS STELLA´S GRANDFATHER.
STELLA´S MOTHER IS AMERICAN.
MARK IS TWELVE.
MARTIN IS DAVID´S BROTHER.
ELLA IS CHARLES´S GRANDDAUGHTER.
MARK IS JOHN´S BROTHER.
STELLA´S FATHER IS CZECH.
 Oprav nepravdivé věty tak, aby byly pravdivé.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. YOUR TURN!
Doplň věty podle textu tak, aby byly pravdivé. Použij jména a názvy členů
rodiny z rámečku. Pozor, 3 slova jsou zde navíc.
HELEN
SISTER
GRANDMOTHER
PARENTS
UNCLE
GRANDFATHER
FATHER
COUSINS
MOTHER
BROTHER
STELLA
PARENTS
SON
GRANDPARENTS
DAVID IS STELLA´S _______________ .
_______________ IS JENNY´S DAUGHTER.
DAVID AND JENNY ARE JOHN AND STELLA´S _______________ .
JOHN IS STELLA´S _______________.
CHARLES IS STELLA´S _______________ .
HELEN IS STELLA´S _______________.
CHARLES AND HELEN ARE STELLA´S _______________.
JENNY´S _______________ ARE AMERICAN.
STELLA´S AUNT SUSAN IS ELLA AND MARK´S _______________ .
MARTIN IS STELLA AND JONH´S _______________.
ELLA AND MARK ARE STELLA AND JOHN´S _______________ .
6. PETS
Poslouchej slova a ukazuj obrázky.
Obtáhni slova.
 Rozstříhej kartičky a hraj si.
DOG
CAT
HAMSTER
SPIDER
SNAKE
GUINEA
PIG
LIZARD
PARROT
TORTOISE
CHAMELEON
FROG
BUDGIE
MOUSE
FERRET
7. I HAVE GOT, YOU HAVE GOT, SHE HAS GOT...
 Prohlédni si tabulku s větami.
 Přečti věty nahlas společně s učitelem.
 Které z těchto vět jsou pravdivé pro tebe nebo tvoje okolí?
Výzva pro Tebe:
Rozstříhej věty na jednotlivé části – nejprve podle plných čar, nakonec i čáru
přerušovanou ----. Z částí skládej věty a říkej je nahlas učiteli. Věty mohou být
pravdivé nebo i nepravdivé a legrační.
I
HAVE GOT
A DOG
I
HAVE GOT
A HAMSTER
I
´VE GOT
A SNAKE
I
´VE GOT
A BUDGIE
YOU
HAVE GOT
A NICE FERRET
YOU
HAVE GOT
A CUTE CAT
YOU
´VE GOT
A BEAUTIFUL PARROT
MY FATHER
HAS GOT
A CHAMELEON
MY MOTHER
HAS GOT
A GUINEA PIG
MY FRIEND
HAS GOT
A TORTOISE
MY SISTER
´S GOT
A MOUSE
MY BROTHER
´S GOT
A SPIDER
MY COUSIN
´S GOT
A FROG
OUR FAMILY
´S GOT
A BIG DOG
MY GRANDFATHER
´S GOT
A LIZARD
MY MOBILE PHONE
´S GOT
A LARGE DISPLAY
MY COMPUTER
´S GOT
A MOUSE
MY PENFRIEND
HASN´T GOT
A BROTHER
MY GRANNY
HASN´T GOT
A MOBILE PHONE
MY TEACHER
HASN´T GOT
ANY PETS
MY PARENTS
HAVEN´T GOT
A CAR
WE
HAVEN´T GOT
ANY PROBLEMS
I AND MY FRIEND
HAVEN´T GOT
ANY COUSINS
THEY
HAVEN´T GOT
ANY FOOD
MY COUSINS
HAVEN´T GOT
A SWIMMING POOL
MY DOG
HASN´T GOT
A BED
MY SNAKE
HASN´T GOT
A BIG CAGE
I
HAVEN´T GOT
AN UMBRELLA
I
HAVEN´T GOT
ANY MONEY
SHE
HASN´T GOT
A COMPUTER
HE
HASN´T GOT
A FRIEND
Doplňkové kartičky: tvoř s pomocí učitele a následně samostatně otázky.
Na otázky můžeš odpovídat YES/NO.
HAVE
GOT
I
YOUR FATHER
WE
HAVEN´T
HAVE
GOT
I
YOUR MOTHER
WE
HAVEN´T
HAVE
GOT
I
YOUR FRIENDS
WE
HAVEN´T
HAVE
GOT
I
YOUR SISTER
HAVE
GOT
YOU
YOUR BROTHER
THEY
HASN´T
HAVE
GOT
YOU
YOUR COUSINS
THEY
HASN´T
HAVE
GOT
YOU
YOUR FAMILY
YES
HASN´T
HAVE
GOT
HE
YOUR GRANDFATHER
YES
HASN´T
HAS
GOT
HE
YOUR MOBILE PHONE
YES
?
HAS
GOT
HE
YOUR COMPUTER
YES
?
HAS
GOT
HE
YOUR PENFRIEND
YES
?
HAS
GOT
SHE
YOUR GRANNY
YES
?
HAS
GOT
SHE
YOUR TEACHER
NO
?
HAS
GOT
SHE
YOUR PARENTS
NO
?
HAS
GOT
IT
HE
NO
?
HAS
GOT
IT
WE
NO
?
HAS
GOT
IT
THEY
NO
?
THEY HAVEN´T
METODIKA PRO UČITELE A KLÍČ
Žák si poslechne text (čte učitel) a prokáže základní porozumění slovní zásobě.
Žák čte hlasitě s učitelem (párové čtení) a prokáže porozumění obsahu textu.
Žák používá dvojjazyčný slovník (papírový nebo online).
Žák si hravou formou osvojí novou slovní zásobu na témata „moje rodina“ a
„mazlíčci“ získané dovednosti propojí při nácviku vět i otázek se slovesem
„mít“ – „have got“.
Žák používá dvojjazyčný slovník (papírový nebo online).
1. OUR FAMILY
 Prohlédni si obrázek.
 Poslechni si povídání o Stellině rodině.
 Ukazuj na obrázku slovíčka, která v textu uslyšíš.
Žák si prohlédne obrázek. (1 minuta)
Učitel přečte (podle potřeby opakovaně) žákovi Stellino povídání o rodině.
Žák může vykonávat tyto aktivity:
a) sleduje text v rámečku při učitelově čtení – ukazuje záložkou
b) ukazuje na obrázku slova, která v textu slyší
c) čte párově s učitelem
d) čte samostatně (potichu nebo nahlas) a ukazuje zvýrazněná slovíčka na obrázku.
 Napiš ke všem členům rodiny jejich jména.
DAVID
JENNY
STELLA
JOHN
MARTIN
ELLA
CHARLES
SUSAN
HELEN

MARK
Prohlédni si
pozorně obrázek. Co všechno vidíš? Vyhledej ve slovníku tři další slovíčka,
která neznáš.
CARDS – KARTY, CAT- KOČKA, RABBIT – KRÁLÍK, TABLECLOTH – UBRUS,
GLASSES – BRÝLE, BUNCH OF FLOWERS – KYTICE, PRESENT – DÁREK,
SCARF – ŠÁTEK, FLOOR – PODLAHA, atp.
2. LOOK FOR WORDS!
Vyhledej v textu zdrobněliny k těmto slovům:
MOTHER - MUM
GRANDFATHER - GRANDPA
FATHER -
GRANDMOTHER - GRANNY
DAD
Ověření stavu žáka před a po reedukaci:
Nečteme na rychlost, v angličtině jde hlavně o přesnost a porozumění. Na začátku
reedukace necháme žáka přečíst text vlastním tempem a zaznamenáváme si počet
nepřesností (výslovnost, záměna písmen). Po přečtení textu položíme 2 – 3 otázky a
zaznamenáme si, jak žák odpověděl. Stejný postup zopakujeme po práci
s reedukačním materiálem a zaznamenáme posun žáka.
3. WORDS, WORDS, WORDS...
 Přečti text nahlas společně s učitelem.
 Podtrhni si tužkou další slovíčka, která neznáš.
Vyhledej je ve slovníku a vypiš si je do sešitu.
 Řekni s pomocí textu alespoň 8 vět o své rodině.
Metodou párového čtení nacvičíme plynulé čtení, správnou výslovnost a intonaci.
Trénujeme systematickou práci s textem, výběr neznámých slovíček, vyhledávání ve
slovníku a dovednost zaznamenat si nová slova písemně.
Text ihned použijeme jako pomůcku pro vlastní vyprávění.
4. TRUE OR FALSE?
 Podívej se na věty v tabulce.
Jsou podle textu pravdivé (TRUE) nebo nepravdivé (FALSE)?
Můžeš pracovat s pomocí textu nebo zpaměti. Odpovědi zapiš.
 Oprav nepravdivé věty tak, aby byly pravdivé.
T/F
STELLA IS THIRTEEN.
F - twelve
STELLA´S GOT A BIG FAMILY.
T
JENNY IS STELLA´S AUNT.
F - mother
STELLA´S GOT A SISTER.
F - a brother
STELLA´S GOT 2 GRANDMOTHERS.
T
CHARLES IS STELLA´S GRANDFATHER.
T
STELLA´S MOTHER IS AMERICAN.
T
MARK IS TWELVE.
T
MARTIN IS DAVID´S BROTHER.
T
ELLA IS CHARLES´S GRANDDAUGHTER.
T
MARK IS JOHN´S BROTHER.
F - cousin
STELLA´S FATHER IS CZECH.
T
5. YOUR TURN!
Doplň věty podle textu tak, aby byly pravdivé. Použij jména a názvy členů
rodiny z rámečku. Pozor, 3 slova jsou zde navíc.
HELEN
SISTER
GRANDMOTHER
PARENTS
UNCLE
GRANDFATHER
FATHER
COUSINS
MOTHER
BROTHER
STELLA
PARENTS
SON
GRANDPARENTS
DAVID IS STELLA´S ___father____ .
_______Stella________ IS JENNY´S DAUGHTER.
DAVID AND JENNY ARE JOHN AND STELLA´S _______parents________ .
JOHN IS STELLA´S _______brother________.
CHARLES IS STELLA´S _______grandfather________ .
HELEN IS STELLA´S _______grandmother________.
CHARLES AND HELEN ARE STELLA´S _______grandparents________.
JENNY´S _______parents________ ARE AMERICAN.
STELLA´S AUNT SUSAN IS ELLA AND MARK´S _______mother________ .
MARTIN IS STELLA AND JONH´S _______uncle________.
ELLA AND MARK ARE STELLA AND JOHN´S _______cousins________ .
6. PETS
Kartičky jsou určeny na procvičení základní slovní zásoby z učebnice Your Space 1,
lekce 3.
Slouží pro nácvik mluvené i psané podoby slov a k přímému propojení s obrázkem
v mozku žáka.
S kartičkami lze provozovat různé aktivity.
Poslouchej slova a ukazuj obrázky.
a) Žák poslouchá učitele, ukazuje obrázky.
b) Žák poslouchá a opakuje slova.
Obtáhni slova.
a) Žák obtáhne šedě psaná slova perem nebo fixem. Každé slovo při tom nahlas
vysloví. Učitel poslouchá a pomáhá s výslovností.
 Rozstříhej kartičky a hraj si.
Kartičky poslouží k různým aktivitám a hrám:
a) Žák přiřazuje slovíčka k obrázkům.
b) Pexeso. Kartičky vytiskneme na pevnější papír a hrajeme jako pexeso.
c) Slovíčko a obrázek se neodstřihnou od sebe, ale přehnou podle čáry a slepí zadní
stranou k sobě. Vzniknou kartičky na samostatné zkoušení ve dvou variantách:
 Žák vidí slovo anglicky, řekne česky a podle obrázku na druhé straně si
zkontroluje.
 Žák vidí obrázek, řekne slovo a na druhé straně si zkontroluje.
d) Použijeme pouze obrázky. Rozložíme obrázkem nahoru na 15 – 20 sekund.


Žák se snaží zapamatovat co nejvíc obrázků. Následně obrátíme obrázkem
dolů.
Žák ukazuje na kartičky a snaží se vzpomenout, co na nich bylo a anglicky to
pojmenovat. Smí si ponechat pouze správně pojmenované obrázky.
e) Žák používá slova v krátké větě. Například: I have got a cat.

Můžeme si například zahrát na „pravdu nebo lež“ – TRUE or FALSE:
Žák si vybere kartičku a řekne např.: I have got a chameleon..
Učitel hádá: True?
Žák: Yes, true. It´s name is Figgy.
f) Hra: Have you got? (Máš?)
 Využijeme obrázky, rozložíme je po lavici obrázkem dolů, žák si jeden vybere.
 Učitel se snaží uhodnout, který obrázek si žák vybral.
Ptá se: Have you got a budgie?
Žák odpovídá: Yes, I have. // No, I haven´t.
 Poté se role otočí, učitel vybírá zvíře, žák se ptá.
g) Jiné hádanky:
 Učitel popíše zvíře na kartičce, źák hádá. Např.:
Učitel: It is very slow.
Žák: A tortoise.
Učitel: It can fly and talk. It´s blue, yellow and red.
Žák: A parrot.
Tato aktivita buduje hlubší porozumění mluvenému jazyku, podporuje u žáka
odvození významu z kontextu a dále rozvíjí jeho slovní zásobu.
Ověření stavu žáka před a po reedukaci:
Na začátku reedukace necháme žáka pojmenovat obrázky na kartičkách (ústně nebo
písemně). Zaznamenáme počet slov, která žák ovládá.
Na konci zkusíme stejné cvičení a změříme posun žáka.
7. I HAVE GOT, YOU HAVE GOT, SHE HAS GOT...
 Prohlédni si tabulku s větami.
Necháme žáka v klidu potichu pročíst věty v řádcích, vyřešíme slovní zásobu,
slovíčka můžeme zapsat so sešitu. Vysvětlíme stažené tvary.
 Přečti věty nahlas společně s učitelem.
Metodou párového čtení nacvičíme správnou výslovnost a intonaci.
 Které z těchto vět jsou pravdivé pro tebe nebo tvoje okolí?
Ověříme porozumění – žák vybere věty, které jsou pravdivé pro něj nebo jeho okolí.
Můžeme si popovídat i česky, abychom se ujistili, že žák opravdu rozumí.
Výzva pro Tebe:
Rozstříhej věty na jednotlivé části – nejprve podle plných čar, nakonec i čáru
přerušovanou ----. Z částí skládej věty a říkej je nahlas učiteli. Věty mohou být
pravdivé nebo i nepravdivé a legrační.
Dodržíme postup stříhání. Nejprve necháme ----- čáru nerozstřiženou, abychom
omezili chybování a žák si zažil správné tvary slovesa pro jednotlivé osoby.
Následně oddělíme i ------ čáru. Žák si hraje, skládá věty a nahlas říká učiteli.
Učitel pomáhá, koriguje, podporuje správné čtení a výslovnost, ověřuje porozumění.
Podpoříme tvořivý přístup a legraci při učení.
 Doplňkové kartičky: tvoř s pomocí učitele a následně samostatně otázky.
Na otázky můžeš odpovídat.
V další etapě – po zvládnutí kladných a záporných vět nebo ve chvíli, kdy žák začne
„potřebovat“ se na něco zeptat, můžeme přidat zelené doplňkové kartičky pro otázku
a odpověď. Umožní nám tvořit otázky a zároveň odpovědi na ně.
Např.: Have your cousins got any pets? – Yes, they have.
Pokud žák potřebuje slovíčka nebo interpunkční znaménka, která v sadě nejsou,
vyrobí si další kartičky samostatně – můžeme mít přichystané i prázdné.
K této aktivitě můžeme rovněž využít obrázkové kartičky nejen z této lekce, ale i
z lekcí předchozích. Vznikne mnohem více kombinací a zároveň zopakujeme slovní
zásobu.
Ověření stavu žáka před a po reedukaci:
Před započetím reedukace necháme žáka skládat věty z kartiček po vymezenou
dobu (3 - 5 minut). Ověříme porozumění sestaveným větám. Zaznamenáme počet
správných a chybných vět. Totéž cvičení zopakujeme po ukončení práce
s materiálem a zaznamenáme posun žáka.
Prameny a použití:
Použité obrázky jsou z klipartu Microsoft Word.
Použitá slovní zásoba a cílové dovednosti žáka se odvíjejí od plánu pro 6. ročník
podle ŠVP Základní školy M. Choceňského „Škola, klíč k životu“.
Reedukační materiál slouží k upevnění základních cílových dovedností pro žáky se
specifickými poruchami učení - dyslexie, dysortografie, poruchy komunikace, poruchy
pozornosti. Materiál je určen pro žáky ve věku 10 – 13 let.
Jde o doplňková cvičení k učebnici Your Space 1 (Cambridge – Fraus 2014), lekce 3.
Metoda párového čtení inspirována radami z webových stránek:
http://www.zstgmivancice.cz/studium/spu/kap08.html

Podobné dokumenty

Unit 1 - Základní škola Sv. Čecha, Choceň

Unit 1 - Základní škola Sv. Čecha, Choceň rodiče ( nebo učitele, průvodce) s dítětem. Rychlost je uzpůsobena dítěti, které má text aktivně sledovat. K tomu slouží kontrolní chyby, které rodič dělá př. záměna slov (nejlépe podobným významem...

Více

Mateřské školy

Mateřské školy TĚŽÍME HLINÍK Z NAŠICH DOMÁCNOSTÍ – MŠ

Více

E-mailový klient

E-mailový klient data zobrazovaná v e-mailovém klientu se nachází na pevném disku počítače, ve kterém je klient instalovaný (elektronická pošta webového rozhraní využívá prostor serveru), což umožňuje práci s daty ...

Více

Toccata a fuga d moll - Základní škola Dukelských bojovníkù a

Toccata a fuga d moll - Základní škola Dukelských bojovníkù a Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Daniela Pecháčková Název: VY_32_INOVACE_05/20_Hudební výchova 6. – 9. ročník Téma: J. S. Bach - Toccata a fuga d mo...

Více

Farní lístek

Farní lístek svému. A to je to, co Bůh žádal od Davida, jak jsme slyšeli v prvním čtení. Bůh si nepřeje dům zbudovaný člověkem, ale touží po věrnosti vůči Svému Slovu, Svému plánu. Bůh sám si buduje dům z živýc...

Více

1.65 MB

1.65 MB 12. Jak vypadá morková kost? 13. Vysvětli, co znamenají slova: bázlivý, vyňal a taškářství. 14. Kolik je tucet a co označuje jeden yard?

Více

DPZ Dálkový průzkum Země

DPZ Dálkový průzkum Země „Dálkový průzkum Země je věda i umění získávat užitečné informace o objektech, plochách či jevech prostřednictvím dat měřených na zařízeních, která s těmito zkoumanými objekty, plochami či jevy ne...

Více

Prezentace

Prezentace Samostatná práce v hodině: v jaké podobě se výše uvedené může týkat tebe při publikování na internetu? Porušil jsi někdy užívání autorských děl?

Více