Váš partner pro elektroinstalaci Your Partner For Wiring

Komentáře

Transkript

Váš partner pro elektroinstalaci Your Partner For Wiring
Vá š p a r t n e r p ro e l e k t ro i n s t a l a c i
Yo u r Pa r t n e r Fo r W i r i n g S y s te m
Tradice
Počátky elektrotechnické výroby společnosti KOPOS KOLÍN a.s.
sahají do roku 1926. Továrna vyrábějící plášťové a pancéřové
elektroinstalační trubky, krabice a ostatní příslušenství již
v předválečném období dosáhla monopolního postavení mezi domácí
konkurencí. Po válce se sortiment zvolna přizpůsobuje potřebám
doby. Ve výrobě začínají převažovat plasty, které zatlačují do pozadí
původní výrobu kovových plášťových trubek a krabic. V roce 1994
závod po privatizaci přebírá nový vlastník a společnost se stává
rodinnou firmou.
Modernizace
V období od roku 1994 probíhá intenzivní investiční a rozvojová činnost
a pokračuje se ve výrobě elektroinstalačních krabic, plastových lišt,
trubek, upevňovacího materiálu a kovových nosných systémů.
K zajištění dostatečného množství kvalitního výrobního materiálu
společnost buduje v roce 1996 vlastní mísírnu směsi PVC. Mísírna
poskytuje další možnosti technického a technologického vývoje
společnosti. Nakupují se nové technologie, mezi jednu
z nejmodernějších patří technologie pro výrobu korugovaných trubek.
Zavedení nových technologií pomáhá zvýšit produktivitu práce
a podstatnou měrou přispívá ke zlepšení pracovního prostředí
v závodě. Vyvrcholením modernizačního procesu pak je otevření nové
administrativně výrobní haly za 300 miliónů korun v roce 2005. Hala
byla stavěna s ohledem na rychlý růst podniku i jeho vysoké logistické
nároky. Od roku 1994 do dneška společnost investovala
do modernizace objektů a technologií více než jednu miliardu korun.
Inovace
Mezi nové výrobky patří například série elektroinstalačních lišt,
soustava chrániček (dvouplášťové korugované - vlnité trubky pod
registrovanou obchodní značkou KOPOFLEX® a KOPODUR®, dělené
chráničky KOPOHALF®, chráničky optických kabelů), soustava
výrobků do dutých stěn, parapetní kanály s dutou stěnou, výrobky z
bezolovnatých materiálů nebo široký sortiment bezhalogenových
produktů. K zajímavým výrobkům patří rovněž stínicí tvarovka
NEUTROSTOP, využívaná v jaderném průmyslu a lékařství. V
současné době čítá sortiment KOPOSu na 4000 druhů výrobků.
Tradition
The beginning of the electro-technical production of the Czech
company KOPOS KOLÍN a.s. (Central Europe) has been dated back to
1926. The factory producing slip and steel conduits, boxes and other
accessories had extended its monopoly position among other
competitors in the local market already in the prewar time. Since the
Second World War the range of products has been changing to the
needs of the presents. The plastics have begun to predominate in
manufacturing leaving the traditional production of the slip and steel
conduits and boxes behind. After privatization in 1994 the company
has been taken over by a new owner and has become the family
Modernization
The intensive investment and development proceedings have been in
progress since 1994 and the production of the wiring boxes, plastic
trunkings, conduits, accessories and cable supporting system has
been continued. In 1996 the company has built its own PVC granulate
mixing plant to provide the sufficient quantity of quality production
material. The mixing plant affords to rise another opportunities of the
technical and technological development of the company. The new
technologies have been purchased, technology for the double wall
corrugation conduits belongs to the most modern ones. Introduction of
the new technologies helps to rise labour productivity and brings the
significant effect in humanization of the production process. The
opening of the new administrative-production hall for 300 millions
Czech crowns (10 millions EUR) in 2005 has been the final point of the
modernization process. The hall was being built with respect to the fast
growth of the company and its high logistic requirements. The company
has invested over one billion Czech crowns (33 millions EUR) to the
modernization and technologies since 1994.
Innovation
The new wiring trunkings series, protector conduits system (double
wall protector conduits it is registered business mark KOPOFLEX® and
KOPODUR®, divided cable duct KOPOHALF®, optical cable
protector), system for the hollow materials or extensive assortment
halogen-free products belong among the new products. One of our
interesting products is represented
by the shielding brick
NEUTROSTOP which has its use in the nuclear industry or in medicine.
In present the assortment of the KOPOS KOLÍN a.s. counts over 4000
different kinds of products.
Servis zákazníkům
Nejvýznamnějším partnerem společnosti je zákazník, on určuje směry vývoje
společnosti. O potřeby zákazníka se stará široké obchodní oddělení společně
s logistikou a odborným poradenstvím.
Flexibilita
Firma vždy pohotově reaguje na rostoucí požadavky trhu, což jí pomáhá zajistit
si na něm trvalou vedoucí pozici. Jako výrazný úspěch lze hodnotit, že KOPOS
KOLÍN a.s. v posledních 9 letech získal zákazníky i v zahraničí. Pro ně otvírá 10
dceřiných prodejních společností v 8 zemích především ve východní Evropě a
v Asii. Do dalších zemí pravidelně vyváží prostřednictvím místních obchodních
partnerů. Zboží KOPOSu je známé celkem ve 30 zemích světa.
Z domácího dodavatele se KOPOS vyvíjí ve firmu s podílem
na světovém trhu. V některých zemích se dokonce jméno KOPOS stává
synonymem pro lištu (Ukrajina, Bělorusko). O vysoké flexibilitě přiblížit se
potřebám zákazníka svědčí rovněž i nová výrobková linie neperforovaných
kovových kanálů, úprava příslušenství k PVC lištám a nové dimenze chrániček
optických kabelů pro potřeby Dubajské dceřiné společnosti „Operační
základny pro oblast středního východu“, která si během krátkého období
jednoho a půl roku existence dokázala najít spokojené zákazníky nejen
ve Spojených Arabských Emirátech, ale i v Ománu, Kataru či Libyi.
Customer service
The customer represents the most important person for the company. As a business
friend, he determines the direction and sense of our work and his satisfaction is the
best reward for us.
Our business department with cooperation of logistic department and consultancy
take care of our customer as best as they can.
Flexibility
The company promptly reacts to the rising requirements on the market, which helps it
to keep the position of a permanent leader on the local market. As the significant
success can be mentioned, that during the period of the past 9 years KOPOS KOLÍN
a.s. had also found customers in the foreign countries. It has established 10 daughter
companies in 8 different foreign countries mainly in the Eastern Europe and Asia. The
products have also been regularly exported to the other countries through the foreign
independent sales partners. The products of KOPOS KOLÍN a.s. are well known in
over 30 countries of the world. The KOPOS KOLIN a.s. has been transforming from
just domestic supplier to the company with a certain share of the world market. In
some countries (like Ukraine and Belorussia) the name of KOPOS has become a
synonym for wiring trunkings. High level of flexibility which gives the company a
chance to meet the customers needs is proved by the installation of the new
manufacturing line for imperforated metal canals (G.I.Trunkings), arrangement of the
accessories for the plastic wiring trunkings and new dimension Optical protected
cables for the needs of the Dubai subsidiary company baseline supplying the
countries of the Middle East, which has been able to find new customers not only in the
United Arab Emirates but also in Oman, Libya and Quatar in a really short period of one
year and half of its existence.
zahraniční obchod / foreign trade
KOPOS - tržby / sales - 2000 - 2006
mil. / mio CZK
tuzemský obchod / domestic trade
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
year
2000
year
2001
year
2002
year
2003
year
2004
year
2005
year
2006
Duševní vlastnictví
Společnost vlastní několik patentů a mnoho užitných a průmyslových
vzorů. Mezi patentované výrobky společnosti KOPOS KOLÍN a.s.,
které spatřily světlo světa v oddělení konstrukce a technického
rozvoje, patří elektroinstalační krabice pro hořlavé podklady a
montážní kroužek pro upevnění tělesa krabice v otvoru podkladu. Jako
příklad užitného vzoru jmenujme upevnění plechového stínicího kanálu
v plastovém elektroinstalačním kanálu. Průmyslovým vzorem jsou
chráněny např. parapet s dutou stěnou PK 120X55 D,
elektroinstalační kanály elegant, lišta LZK 15X12 nebo lišta LR 30.
Kvalita
Společnost klade extrémní důraz na kvalitu svých výrobků. To platí jak
při výrobě nástrojů pro výrobu, tak během vlastní výroby. Nové
produkty jsou vždy přizpůsobovány požadavkům evropských norem.
Výrobní materiál a všechen sortiment je tradičně přezkušován podle
požadavků uvedených v harmonizovaných elektrotechnických
normách.
Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je držitelem certifikátu podle norem
ISO 9001 a ISO 14001 a také osvědčení Bezpečný podnik a Česká
kvalita. Poskytuje tak 100% záruku dodržování stability procesů a tím i
kvality a bezpečnosti svých výrobků.
Charita
Společnost finančně přispívá na chod zdravotnických, vzdělávacích,
kulturních a sportovních institucí převážně ve svém regionu. Ročně
vydá téměř milión korun na charitativní účely a sponzorské aktivity.
Stabilita a prosperita
Dnes je KOPOS KOLÍN a.s. středně velká firma s 350 zaměstnanci v
České republice a s 80 zaměstnanci v dceřiných společnostech.
Hlavní zásady společnosti
Spokojení zákazníci
100% kvalita výrobků
Motivovaní zaměstnanci
Know-how
The company owns number of patents and lots of protected utility and
industry designs. One of the origin products designed in KOPOS
KOLÍN a.s. by the department of construction and technical
development are wiring boxes for flamable materials and assembly
ring for mounting of a box. As a sample we can mention fixation of the
shielding canal in a plastic wiring trunking. For example parapet
trunking type PK 120X55 D with hollow wall, wiring trunking elegant,
and wiring trunkings LZK 15X20 or trunking LR 30 are protected by the
marks of industrial design.
Quality
The company greatly insists on the quality of its products. This
concerns manufacturing of tools for own production as well as
production of goods itself. The new products are always adapted to the
European standards. The production material and all of assortment are
traditionally tested according to the requirements of harmonized
electrical standards.
The company KOPOS KOLÍN a.s. is as well a holder of the certificates
ISO 9001 and ISO 14001 and the Safe Company Certificate and also
the Czech Quality Certificate. Thus the company provides 100%
guarantee regarding stability of the manufacturing processes which as
well guarantees quality and safety of its products.
Charity
The company conduces to medical, education, culture and sports
institution, mostly in the area of its local region. Every year the company
donates one million Czech crowns for charity and sponsoring.
Stability and prosperity
KOPOS KOLÍN a.s. is the middle-sized company with 350 employees
in the Czech republic and 80 employees in its daughter companies.
The main fundamentals of the company
Satisfied customers
100% of quality of the products
Motivated employees
KOPOS KOLÍN a.s. je v současné době jedním z vedoucích
dodavatelů následujících výrobků:
KOPOS KOLÍN a.s. is currently one of the market's leading
suppliers of the following:
Elektroinstalační krabice a příslušenství
- pod omítku
- do dutých stěn
- lištové
- v uzavřeném provedení - plastové, kovové - pancéřové
- do betonu
- bezhalogenové
- svorkovnice
- příslušenství, pomocné nářadí a doplňky
Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství
- vkládací lišty
- elegant lišty
- elektroinstalační kanály, elektroinstalační kanály elegant
- parapetní kanály
- podlahové lišty
- oblé lišty
- bezhalogenové lišty
- stínicí kanály
- nosné lišty
- rozváděčové kanály
- příslušenství, pomocné nářadí a doplňky
Elektroinstalační trubky a příslušenství
- ohebné
- tuhé hrdlované
- chráničky sdělovacích kabelů HDPE
- dvouplášťové korugované chráničky
- dělené chráničky
- ocelové trubky
- příslušenství
Upevňovací materiál
Kovové kabelové žlaby
Kovové drátěné kabelové žlaby
Kovové kabelové lávky
Kovové parapetní kanály
Kovové podlahové systémy
Wiring boxes and accessories
- under plaster
- in hollow walls
- for trunking installation
- industrial - plastic, metallic armoured
- in concrete
- halogen-free
- terminal plates
- accessories, additional equipment and accessories
Wiring trunkings and accessories
- insertion trunkings
- elegant trunkings
- wiring trunkings, wiring trunkings elegant
- parapet trunkings
- floor trunkings
- round trunkings
- halogen-free trunkings
- shielding canals
- support rails
- distribution trunkings
- accessories, additional equipment and accessories
Wiring conduits and accessories
- flexible
- socketed rigid conduits
- for protection of communication cables HDPE
- double wall corrugation conduits
- divided cable duct
- steel conduits
- accessories
Fixing materials
Metal cable trays
Metal wire cable trays
Metal cable ladders
Metal wall trunking systems
Metal floor trunking systems
G.I.Trunkings
Již po více než sedm desetiletí má společnost KOPOS KOLÍN a.s.
vybudované jméno a pověst v elektrostrojírenském průmyslu. Pověst
je založena na zkušenostech a také důvěře zákazníků, kteří jsou
spokojeni s nabídkou produktů a služeb společnosti.
With over seven decades of experience and reputation in electrical
engineering industry, the Czech company KOPOS KOLÍN a.s. has
already built a name for itself through its reputation based on the
confidence and trust shown by its many customers who have had
enjoyed immense satisfaction from the products and services offered
by the company.
ИП КОПОС ЭЛЕКТРО
ул. Кропоткина, 91 К. 1
220002, г. МИНСК,
Республика Беларусь
Тел.: ++375 17 290 28 38 (39)
Тел./Факс: ++375 17 210 11 33
e-mail: [email protected]
http://www.kopos.by
KOPOS ELEKTRO PL Sp.z o.o.
Ul. Klimasa 42/46,
50 515 Wrocław
Poland
tel.: +48 71 333 66 53
fax: +48 71 333 66 75
e-mail: [email protected]
http://www.kopos.pl
КОПОС ЭЛЕКТРО О.О.О.
ул. Красного Маяка, д.26
117570, г. МОСКВА,
Россия
Тел.: ++7 495 105 61 54
Тел./Факс: ++7 495 105 61 55
e-mail: [email protected]
http://www.kopos.ru
KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
tel.: +420 321 730 111
fax: +420 321 730 811
e-mail: [email protected]
http://www.kopos.cz
КОПОС ЭЛЕКТРО О.О.О.
г. Смоленск, Россия
KOVOFIN ELEKTRO s.r.o.
Zvolen, Slovenská republika
КОПОС ЭЛЕКТРО УА
Магнитогорская 1
02094, г. КИЕВ,
Украина
Тел.: ++38 044 45 18 852
e-mail: [email protected]
http://www.kopos.ru
KOPOS Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 10,
821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2 55 410 711
fax: +421 2 55 410 712
e-mail: [email protected]
http://www.kopos.sk
KOPOS ELEKTRO Kft.
Benkö l. u. 37
1151 Budapest.
Iroda, raktár: Széchényi tér 9
1045 Budapest
Hungary
tel./fax: +36 1 370 43 72
e-mail: [email protected]
http://www.kopos.hu
KOPOS ELECTRO SRL
B-dul Timisoara, Nr. 80, sektor 6
Bucuresti
Romania
tel.: +40 21 444 3379, 80
fax: +40 21 444 3378
mobil: +40 722 324 626
+40 722 230 201
e-mail: [email protected]
http://www.kopos.ro
KOPOS ELECTRO FZE
P.O.BOX 261 434
Jebel Ali Free Zone
United Arab Emirates
phone: +971 4 88 600 38
fax: +971 4 88 600 37
mobil: +971 50 550 88 23
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Váš partner pro elektroinstalaci KOPOS

Váš partner pro elektroinstalaci KOPOS zemích světa. Z domácího dodavatele se KOPOS vyvíjí ve firmu s podílem na světovém trhu. V některých zemích se dokonce jméno KOPOS stává synonymem pro lištu (Ukrajina, Bělorusko). O vysoké flexibil...

Více