Protokol - PLUVITEC

Komentáře

Transkript

Protokol - PLUVITEC
PAVUS, a.s.
Pobočka:
AUTORIZOVANÁ
OSOBA AO 216
NOTIFIKOVANÁ
OSOBA NB 1391
AKREDITOVANÝ
CERTIFIKAČNí
ORGÁN
PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ e. 3041
se sídlem:
Prosecká 412/74,19000
Praha 9 - Prosek
Tel.: 286 019 587
Fax: 286019590
E-mail: [email protected], http://www.pavus.cz
POŽÁRNlzKUŠEBNA
VESELI NAD LUŽNiCí
Čtvrť J Hybeše 879
391 81 Veselí nad Lužnicí
Tel 381 477 418
Fax 381 477 419
E-mail: [email protected]
PROTOKOL O KLASIFIKACI
STŘECH VYSTAVENÝCH PŮSOBENí
VNĚJšíHO POŽÁRU
Předmět klasifikace:
Střechy a střešní krytiny
podle ČSN EN 13501-5+A1: 2010, čl.B.3
PK5-03-11-003-C-O
Identifikační číslo:
Název a typ prvku:
Hydroizolační
Objednatel :
BOHEMIA FR SYSTEMS, spol. s r.o.
Kydlinovská
50301
Vydávající organizace:
fólie DANOPOL HS
161/27
Hradec Králové
PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba AO 216
Notifikovaná osoba NB 1391
Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3041
- akreditace vydaná Ceským institutem pro akreditaci, o. p. s.,
- osvědčení o akreditaci č. 479/2007
Prosecká 412/74
190 00 PRAHA 9
Zakázka č.1 11 451 / Z21 011 00025
Datum vydání:
2011-03-11
Celkem výtisků:
4
Číslo výtisku :
1
Celkem stran:
3
PROTOKOL
O KLASIFIKACI
Č.
PK5-03-11-003-C-O
Strana 2 ze 3
1. ÚVOD
1.1.
Tento protokol o klasifikaci určuje klasifikaci daného prvku v souladu s postupy uvedenými v ČSN
EN 13501-5+A1.
1.2.
Tento protokol o klasifikaci má 3 strany a může být používán pouze jako celek.
2. PODROBNÉ
2.1.
INFORMACE
O KLASIFIKOVANÉM
PRVKU
Všeobecně
Hydroizolační fólie DANOPOL HS je jednovrstvý střešní fóliový systém na bázi měkčeného PVC
vyztužený polyesterovou tkaninou. Výrobce hydroizolační fólie DANOPOL HS je firma DAN OSA
Espaňa, Poligono Industrial Sector 9, 19290 FONT ANAR, Guadalajara, Espaňa.
2.2.
Podrobný popis střechy
Složení od vrchní vrstvy - zkušební vzorek I.a II.:
PVC fólie DANOPOL HS, tI. 1,5 mm
2
sklovláknitý vlies - 110 g/m
tepelná izolace - desky z pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil, tI. 120 mm
podkladní deska z trapézového
plechu
Ukotvení hydroizolační PVC fólie DANOPOL (tI. 1,5 mm), sklovláknitého vliesu (110 g/m2) a tepelné
izolace z desek z pěnového polystyrenu
EPS 100 S Stabil (tI. 120 mm) do podkladní desky
z trapézového plechu bylo provedeno mechanicky kotvami umístěnými v přesahu fólie.
Složení od vrchní vrstvy - zkušební vzorek III.
PVC fólie DANOPOL HS, tI. 1,2 mm
tepelná izolace z minerálních vláken - objemová hmotnost 130 kg/m3, tI. 100 mm
podkladní deska z trapézového
plechu
Ukotvení hydroizolační PVC fólie DANOPOL HS (tI. 1,2 mm) a tepelné izolace z minerálních vláken
3
o objemové hmotnosti 130 kg/m (tI. 100 mm) do podkladní desky z trapézového plechu bylo provedeno
mechanicky (kotvami umístěnými v přesahu fólie).
Zkoušky byly provedeny na podkladních deskách z trapézového ocelového plechu dle čI. 6.5.4.4.2 d) platí pro všechny profilované a neperforované ocelové desky a všechny nehořlavé souvislé desky
s minimální tloušťkou 10 mm.
Sklon střechy odzkoušený při 50 je v praxi určen podle čI. 6.5.4.4.1 pro sklon střechy do 100.
3. PROTOKOLY
A VÝSLEDKY
3.1.
O ZKOUŠKÁCHI PROTOKOLY O RozšíŘENÉ APLIKACI
ZKOUŠKY VYUŽITÉ PRO TUTO KLASIFIKACI
Protokol o zkoušce
Jméno laboratoře
Objednatelé
Adresa
protokolu o zkoušce
Číslo protokolu
Zkušební postup
BOHEMIA FR SYSTEMS, spol. s r.o.
Pr-11-2.026
Kydlinovská
2011-03-09
CSN P ENV 1187zkušební metoda 3
Číslo akreditace
PAVUS, a. s.
Veselí nad Lužnicí
AZL Č. 1026
161/27
503 01 Hradec Králové
PROTOKOL
O KLASIFIKACI
Č. PK5-03-11-003-C-O
Strana 3 ze 3
3.2.
Výsledky zkoušek střech, vystavených
působení vnějšího požáru
Sklon: 5°
Podklad: trapézový plech a skladba podle 2.2.
Kritéria
Parametr
Doba vnějšího
šíření ohně
Doba do
prohoření TD
r,
4.
4.1.
Třída
BROOF(t3)
Třída
CROOF(t3)
~ 30 min
~ 10 min
~ 30 min
~ 15 min
Výsledky zkoušek
Třída
DROOF(t3)
Soulad
Vzorek 1
Vzorek 2
Třída
BROOF(t3)
30 min
30 min
ano
-
-
-
-
ano
-
-
> 5 min
Třída
CROOF(t3)
Třída
DROOF(t3)
KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE
Klasifikační odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s článkem 8.3, ČSN EN 13501-5+A1
4.2
Klasifikace
Výrobek - hydroizolační fólie DANOPOL HS je v souladu
vystavených působení vnějšího požáru klasifikován do třídy:
IB
s jeho chováním
při zkouškách
střech
@
ROOF
4.3.
Oblast aplikace
Tato klasifikace platí pro následující aplikace konečného použití:
Hydroizolační fólie DANOPOL HS (v tloušťkách 1,2 mm a 1,5 mm) se používá jako kotvená fólie pro
hydroizolační systémy střech ve sklonu do 10°. Ve skladbě střech krytých hydroizolační fólii DANOPOL
HS je možno použít tepelnou izolaci jak z desek z pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil nebo desek
3
z minerálních vláken o objemové hmotnosti 130 kg/m . Platí pro všechny profilované a neperforované
ocelové desky a všechny nehořlavé souvislé desky s minimální tloušťkou 10 mm.
5.
OMEZENí
Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schválení typu nebo certifikát výrobku.
Tato klasifikace je platná, pokud nedošlo ke změnám podmínek, za kterých byla vystavena.
Objednatel může požádat vydávající organizaci o přezkoumání vlivu změn na platnost klasifikace.
Vypracoval:
Kontroloval:
-.-:
II·~~.·
~·~~~·I·~~~~ert, CSc.
Požární zkušebna
PAVUS,
a.s.
Autorizovaná osoba AO 216
Pobočk2
391 81 Veselí nad Lužnicí
e
Schválil:

Podobné dokumenty

LAMINOVANÉ ŠINDELE • Dvouvrstvé šindele

LAMINOVANÉ ŠINDELE • Dvouvrstvé šindele Skvěle vypadající s vysokým estetickým dojmem Vysoká odolnost proti silným větrům Přírodní odstíny a barvy

Více

aktuální ceník ke stažení

aktuální ceník ke stažení VÝHODA - majitelé čipových hodinek zálohu neplatí, případný nedostatečný kredit nutno dorovnat na pokladně 50m bazénu. Lehátka a slunečníky zdarma. Na čipové hodinky může vstoupit do areálu pouze j...

Více

odkaze - PLUVITEC

odkaze - PLUVITEC ADRESA CENTRÁLY : Kydlinovská 161/27 503 01Hradec Králové – Plácky tel.,fax: 495 212 802 tel.:

Více

ArchiCAD 6.0: Referenăní pfiíruăka GDL

ArchiCAD 6.0: Referenăní pfiíruăka GDL Bez ohledu na sloÏitost mÛÏe b˘t vût‰ina bûÏn˘ch objektÛ, které chcete vytváfiet, rozloÏena na základní bloky jednoduch˘ch geometrick˘ch tvarÛ. VÏdy zaãnûte s jednoduch˘mi a krátk˘mi anal˘zami budo...

Více

změna podmínek č. 6

změna podmínek č. 6 - Italpresse I -VII, Sandt I - III a Wemhöner I - IV, Cavenaghi I – III, Pinette I a II, Burkle II, Diefenbacher, kde se nařezané pláty PUR pěny lisují na formách při teplotách 180 – 190 °C. Na lis...

Více

DATA SHEETS -vzor s okraji DANOPOL

DATA SHEETS -vzor s okraji DANOPOL HS, FV je vynikající střešníupravený foliový systém na bázi měkčeného PVC POPIS VÝROBKU: Jedná sejednovrstvý o vysoce kvalitní plastomerický hydroizolační pásvyztužený s výbornými polyesterovou tka...

Více

stáhnout pdf - NastrikovaIzolace.cz

stáhnout pdf - NastrikovaIzolace.cz Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. - pobočka Nitra Braneckého 2 949 01 Nitra

Více

SPS_Prezentace_FATRA_2014

SPS_Prezentace_FATRA_2014 1*) fólie Fatrafol 810 a Fatrafol 810/V jsou testovány na chování při vnějším požáru podle metodiky ČSN EN 13 501-5+A1 a zkušebními postupy podle ČSN P CEN/TS 1187 (1,2,3,) Podle typu vyhovění zkuš...

Více