Vysokonapěťové frekvenční měniče PowerFlex 7000 pro střídavé

Komentáře

Transkript

Vysokonapěťové frekvenční měniče PowerFlex 7000 pro střídavé
Návod k odstraňování závad
Vysokonapěťové frekvenční měniče PowerFlex 7000 pro
střídavé motory
Publikace 7000-TG002J-CS-P
Důležité informace pro uživatele
Přečtěte si tento dokument a dokumenty uvedené v kapitole doplňkových zdrojů o instalaci, konfiguraci a obsluze
tohoto zařízení předtím, než začnete instalovat, konfigurovat, obsluhovat nebo udržovat tento výrobek. Uživatelé se
žádají, aby se seznámili s pokyny pro instalaci a zapojení a také s požadavky všech platných zákonů, předpisů a norem.
Práce zahrnující instalaci, seřízení, uvedení do provozu, používání, montáž, demontáž a údržbu musí provádět náležitě
vyškolený personál v souladu s platnými prováděcími předpisy.
Bude-li toto zařízení použito způsobem nespecifikovaným výrobcem, může být narušena ochrana poskytovaná
zařízením.
Rockwell Automation, Inc., nenese za žádných okolností zodpovědnost a závazky za nepřímá nebo následná poškození,
vyplývající z použití nebo aplikace tohoto zařízení.
Příklady a schémata v této příručce slouží výhradně k ilustračním účelům. Každá konkrétní instalace podléhá řadě
proměnných faktorů a požadavků, proto nemůže Rockwell Automation, Inc., přijmout žádnou zodpovědnost nebo
závazky za faktické použití na základě těchto příkladů a schémat.
Rockwell Automation, Inc., nepřebírá žádné patentové závazky z pohledu použití informací, obvodů, vybavení nebo
softwaru popsaného v této příručce.
Kopírování obsahu této příručky, ať již v celku nebo po částech, je bez písemného svolení Rockwell Automation, Inc.,
zakázáno.
Tam, kde to je v příručce zapotřebí, jsou uváděny poznámky, které vás mají upozornit na možná bezpečnostní rizika.
VAROVÁNÍ: Informuje o postupech a okolnostech, které mohou způsobit v nebezpečném prostředí explozi, které mohou
vést k úrazu nebo smrtelnému úrazu, poškození majetku nebo k hospodářským ztrátám.
UPOZORNĚNÍ: Informuje o postupech a okolnostech, které mohou vést k úrazu nebo smrtelnému úrazu, poškození
majetku nebo k hospodářským ztrátám. Upozornění vám pomůže rozpoznat nebezpečí, vyhnout se nebezpečí a uvědomit
si souvislosti.
DŮLEŽITÉ
Poskytuje kritické informace pro úspěšné používání a porozumění výrobku.
Na zařízení nebo uvnitř něj mohou být štítky upozorňující na určitá konkrétní opatření.
NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM: Štítky upozorňující osoby na možnost přítomnosti nebezpečného
vysokého napětí se mohou nacházet uvnitř i vně zařízení, např. měniče nebo motoru.
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ: Štítky upozorňující osoby na možnost nebezpečných vysokých teplot povrchu se mohou nacházet
uvnitř i vně zařízení, např. měniče nebo motoru.
NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO OBLOUKU: Na zařízení, např. rozvaděči MCC, nebo uvnitř něj mohou být štítky upozorňující
osoby na možnost vzniku obloukového výboje. Obloukový výboj je příčinou vážných a potenciálně životu nebezpečných
zranění. Používejte příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP). Dodržujte VEŠKERÉ požadavky předpisů
bezpečnosti práce a používání osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP).
Allen-Bradley, Rockwell Software a Rockwell Automation jsou ochranné známky společnosti Rockwell Automation, Inc.
Obchodní známky, které nepatří společnosti Rockwell Automation, jsou majetkem příslušných společností.
Shrnutí změn
Tento návod obsahuje nové a aktualizované informace.
Nové a aktualizované
informace
Tato tabulka obsahuje změny provedené v rámci této revize.
Téma
Strana
Přidána chyba 159
21
Aktualizován popis STO Gating Flt
42
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
3
Shrnutí změn
Poznámky:
4
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Obsah
Předmluva
O této publikaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kdo by měl tento návod používat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Další zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akronymy a zkratky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
Kapitola 1
Chybová hlášení
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Chybová hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kapitola 2
Výstražná hlášení
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Výstražná hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Příloha A
Náhradní díly
Komponenty a přidělená čísla dílů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Příloha B
Chybové kódy
Seřazené podle čísel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Příloha C
Výstražné kódy
Seřazené podle čísel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
5
Obsah
Poznámky:
6
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Předmluva
O této publikaci
Tento návod obsahuje pouze informace o odstraňování závad pro vysokonapěťové
frekvenční měniče PowerFlex® 7000.
Kdo by měl tento návod
používat
Tento návod je určen pro kvalifikovaný servisní personál odpovědný za
odstraňování závad a opravy vysokonapěťových měničů PowerFlex 7000. Musíte
mít předchozí zkušenosti a základní pochopení elektrické terminologie, postupů,
vybavení potřebného k odstraňování závad, ochranného vybavení, procedur a
metod a bezpečnostních opatření.
Další zdroje
Tyto dokumenty obsahují doplňující informace ohledně příslušných produktů od
společnosti Rockwell Automation.
Zdroj
Popis
Publikace 7000-IN006
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (B Frame) Commissioning – ForGe Control
Publikace 7000-IN007
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (B Frame) Installation – ForGe Control
Publikace 7000-IN008
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (B Frame) Trans. & Handling - ForGe Control
Publikace 7000-IN010
Handling, Inspection, and Storage of Medium Voltage Line Filter Capacitors
Publikace 7000-PP002
PowerFlex 7000 Air-Cooled Drives
Publikace 7000-QS002
HMI Interface Board Software Updater and Firmware Download Procedure
Publikace 7000-TD001
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (Firmware Version 6.xxx) – Classic Control
Publikace 7000-TD002
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (Firmware Version 9.xxx) – ForGe Control
Publikace 7000-UM150
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (B Frame) – Classic Control
Publikace 7000-UM151
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (B Frame) - ForGe Control
(Using PanelView 500)
Publikace 7000-UM201
PowerFlex 7000 HMI Offering with Enhanced Functionality
Publikace 7000-UM202
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (B Frame) – ForGe Control
Publikace 7000-UM203
PowerFlex 7000 Series Safe Torque Off
Publikace 7000A-UM150
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (A Frame) – Classic Control
Publikace 7000A-UM151
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (A Frame) - ForGe Control
(Using PanelView 550)
Publikace 7000L-UM301
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (C Frame) – ForGe Control
Publikace 7000L-UM302
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (C Frame) – ForGe Control (Marine)
Publikace si můžete prohlédnout nebo stáhnout na stránce
http:/www.rockwellautomation.com/literature/. Chcete-li objednat výtisky
technické dokumentace, obraťte se na místního distributora Allen-Bradley nebo
obchodního zástupce Rockwell Automation.
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
7
Předmluva
Akronymy a zkratky
8
Akronym/zkratka
Popis
A/D
Analog/Digital
A2D
Analogový na digitální
AC
Střídavý proud
ACB
Deska analogových řídicích obvodů
Accel
Zrychlení
ADC
Analogový/digitální (A/D) převodník
Anlg
Analogové
BW
Šířka pásma
Cap
Kondenzátor
Ch
Kanál
Chn
Kanál
CIB
Deska zákaznického rozhraní
CMC
Tlumivka souhlasného napětí
Cmd
Příkaz
Conv
Převodník
CT
Proudový transformátor
Ctctr
Stykač
Cur
Proud
DAC
Digitální/analogový (D/A) převodník
DB
Dynamické brzdění
DC
Stejnosměrný proud
DCB
Řídicí deska měniče
DCSL
Řídicí a synchronizační připojení měniče
DD
Rozměrové výkresy
Decel
Zpomalení
DIM
Modul identity měniče
Dly
Prodleva
DO
Výstup měniče
DPI
Rozhraní periferie měniče
DPM
Modul procesoru měniče
DrvIn
Vstup měniče
ED
Elektrické výkresy
ESP
Elektrické ponorné čerpadlo
Fbk
Zpětná vazba
Flt
Chyba
Fltr
Filtr
FO
Optická vlákna
FOB
Deska optického rozhraní
FOI
Optické rozhraní
FPGA
Field-Programmable Gate Array
Freq
Frekvence
GND
Uzemnění
Gnrl
Obecné
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Předmluva
Akronym/zkratka
Popis
HECS
Proudový Hallův senzor
Hi
Vysoké
HP
Výkon (koňské síly)
HW
Hardware
I
Proud
IGDPS
Napájecí zdroj s izolovaným budicím hradlovým zesilovačem (IGDPS)
Init
Inicializace
Inv
Střídač
IO
Vstup/výstup
Isoltn Sw
Oddělovací vypínač
L
Induktance
L
Síťové vedení
LED
Dioda emitující světlo (LED dioda)
Liq
Kapalina
Lo
Nízké
LR
Tlumivka vedení
LV
Nízké napětí
M
Stroj
Magntz
Magnetizace
Max
Maximum
Min
Minimum
Mstr
Master
MTR
Motor
NVRAM
Trvalá paměť s náhodným přístupem
OC
Nadproud
OL
Přetížení
OP
Výstup
OT
Nadměrná teplota
OV
Přepětí
PD
Paralelní měnič
PF
Účiník
PFC
Korekce účiníku
PID
Proporcionální, integrační, derivační (řízení procesu)
PLC
Programovatelný logický automat
PSD
Diagnostika struktury napájení
PWM
Pulzně šířková modulace
Rect
Usměrňovač
Rot’n
Rotace
SCB
Deska signálů
SCR
Řízený křemíkový usměrňovač
SGCT
SGCT (Symmetrical Gate Commutated Thyristor)
Slv
Slave
Spd
Otáčky
SPGD
Hradlový řídicí obvod s vlastním napájením
Rockwell Automation Publication 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
9
Předmluva
10
Akronym/zkratka
Popis
STO
Bezpečné odpojení krouticího momentu (Safe Torque Off)
SW
Software
Sync
Synchronní
Tach
Otáčkoměr
TFB
Deska teplotní zpětné vazby
TFB3
Deska teplotní zpětné vazby, 3. generace
Trp
Vypnutí
Trq
krouticí moment
TSN
Síť pro potlačení přechodových jevů
UB
Nevyvážení
UPS
Nepřerušitelný napájecí zdroj
USART
Univerzální synchronní/asynchronní vysílač/přijímač
V
Volt
VSB
Snímací desky napětí
Wrn
Varování
Xfer
Přenos
XIO
Externí vstup/výstup
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Kapitola
1
Chybová hlášení
Přehled
Všechny chyby, varování nebo hlášení zobrazené na obslužném rozhraní musí být
uživatelem před resetováním pečlivě zdokumentovány. To pomáhá údržbovému
personálu při nápravě problémů a zajištění toho, aby se již neopakovaly.
UPOZORNĚNÍ: Než resetujete měnič, prozkoumejte všechny chyby.
Reset měniče v přetrvávajícím chybovém stavu může rozšířit chybu a zvýšit
úroveň poškození zařízení.
Rockwell Automation Publication 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
11
AC/DC#2 DC Fail
AC/DC#3 DC Fail
AC/DC#4 DC Fail
Adapter 1 Loss
Adapter 2 Loss
Adapter 3 Loss
Adapter 4 Loss
Adapter 5 Loss
Adapter 6 Loss
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AC/DC#4 AC Fail
X
AC/DC#1 DC Fail
AC/DC#3 AC Fail
X
X
AC/DC#2 AC Fail
Chybové hlášení
X
Všechny typy
měničů
PF7000A
AC/DC#1 AC Fail
Měnič s teplovodní
trubkou
X
PF7000B
Chybová hlášení
Námořní měnič
12
PF7000C
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
22
21
20
19
18
17
51
50
49
48
61
60
59
58
Chybový
kód
Došlo k výpadku komunikace mezi modulem procesoru
měniče (DPM) a adaptérem DPI 1-6.
V měniči mohou být až 4 AC/DC napájecí zdroje, označené 1,
2, 3 a 4. Každý napájecí zdroj má svůj vlastní snímací obvod a
monitoruje své DC výstupní napětí. Tento AC/DC napájecí
zdroj spíná signál výpadku stejnosměrného napětí (DC Fail),
když výstup klesne pod 49 V DC.
Měnič monitoruje signály DC Fail ze vstupů připojených ke
svorkám J18, J19, J20 a J21.
Měnič monitoruje napájení 56 V DC prostřednictvím přípojky
J15 1-2 na ACB.
Napětí 120 V AC se měří přímo na ACB na svorkách J1 14-15.
Měnič zobrazuje naměřenou hodnotu v parametrech skupin
měření 118, 77, 79 a 92 pro napájecí zdroje 1 až 4.
V měniči mohou být až 4 AC/DC napájecí zdroje, označené 1,
2, 3 a 4. Každý napájecí zdroj má své vlastní vstupní řídicí
napětí měřené a monitorované za účelem spolehlivého
provozu měniče. Výpadek střídavého napájení (AC Fail) je
detekován, když vstup kteréhokoli z AC/DC napájecích zdrojů
klesne pod 85 Vrms.
Popis
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí měniče.
• Pokud všechny pokusy obnovit komunikaci selžou, vyměňte adaptér, popř. DPM.
• Ujistěte se, že je adaptér zapojen do ACB, je pod napětím a správně funguje.
• Ověřte, že je napájecí zdroj pod napětím a používá správné vstupní řídicí napětí.
• Změřte výstupní úroveň a přesvědčte se, že je výstupní úroveň nižší než úroveň spínací.
• Ověřte, že zapojení detekce chyb odpovídá výkresům, a změřte napětí na spínacích
signálech. Například svorka J18 2-3 má napětí 5 V DC, když je v pořádku, a 0 V v
chybovém stavu.
• Zkontrolujte, jestli je větrák vnitřního chlazení napájecího zdroje v provozu, a v případě
potřeby vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud větrák chlazení nefunguje, vyměňte napájecí zdroj.
• Zkontrolujte parametr 121 ve skupině měření proměnných měniče, aby se zobrazilo
naměřené stejnosměrné napětí.
• Zkontrolujte vstupní střídavé napětí do napájecího zdroje, běžně 110 V AC nebo 120 V AC.
• Ujistěte se, že je signál monitorování AC/DC napájecího zdroje připojený k ACB.
• Zkontrolujte skupinu měření v proměnných měniče, aby se zobrazila hodnota řídicího
napětí, kterou měnič měří.
• Následující příklad ukazuje, že měnič detekuje jediný AC/DC napájecí zdroj, jehož vstupní
napětí je 116,6 V.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Arbitration Loss
Auxiliary Prot’n
Bypass CtctrOpen
Bypass IsoSwClsd
Bypass IsoSwOpen
X
X
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
172
175
168
37
602
185
Ambient Sensor
X
184
Ambient FbrOptic
31
183
Adaptr6 ForceFlt
X
30
Ambient LowTemp
Adaptr5 ForceFlt
X
29
182
Adaptr4 ForceFlt
X
28
27
26
Chybový
kód
Ambient OvrTemp
Adaptr3 ForceFlt
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
Adaptr2 ForceFlt
PF7000C
X
Námořní měnič
Adaptr1 ForceFlt
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Přemosťovací oddělovací vypínač je otevřený, když se
očekává, že bude sepnutý. Zkontrolujte mechanické nastavení
oddělovacího vypínače a zapojení 120 V do ACB. V závislosti
na provozním režimu měniče se přesvědčte, zda je přepínač ve
správné poloze.
Přemosťovací oddělovací vypínač je sepnutý, když se očekává,
že bude otevřený. Zkontrolujte mechanické nastavení
oddělovacího vypínače a zapojení 120 V do ACB. V závislosti
na provozním režimu měniče se přesvědčte, zda je přepínač ve
správné poloze.
Přemosťovací stykač se otevřel bez příkazu z měniče.
Zkontrolujte zpětnou vazbu stykače a zapojení 120 V do ACB.
Integrovaný standardní externí vstup chyby/varování
umožňuje koncovému uživateli nainstalovat ochranné relé,
resp. systémový stavový kontakt, který může v závislosti na
konfiguraci Aux Prot Class (P445) aktivovat chybu nebo
varování měniče. Hlášení znamená, že měnič detekoval chybu
spuštěnou vstupem připojeným k pomocnému vstupu
karty XIO.
Počet chyb Arbitration Loss překročil maximální
povolenou úroveň.
NENÍ AKTIVNÍ
NENÍ AKTIVNÍ
NENÍ AKTIVNÍ
NENÍ AKTIVNÍ
Došlo k výpadku komunikace mezi identifikovaným
adaptérem DPI a komunikační sítí zákazníka. Komunikace
mezi měničem a adaptérem DPI může být stále aktivní. Toto je
požadavek na komunikaci DPI. Je-li zapotřebí, aby výpadek
komunikace ze sítě do adaptéru byl hlášen jako varování,
musí to být nastaveno přímo v adaptéru, ne v měniči.
Popis
Zkontrolujte, jestli zákaznická síť správně komunikuje se zařízením.
Zkontrolujte LED kontrolky stavu DPM a porovnejte s informacemi v návodu k použití.
Pokud všechny pokusy obnovit komunikaci selžou, vyměňte adaptér.
Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• V závislosti na provozním režimu (normální, test systému, test otevřeného obvodu, test
stejnosměrného proudu nebo otevřená smyčka) existují specifické stavy pro všechny
možné oddělovací vypínače systému (viz popis parametru 141 Hardware Options1).
Ujistěte se, že jsou oddělovací vypínače ve správné poloze.
• Zkontrolujte zpětnou vazbu zapojení.
• Zkontrolujte mechanické nastavení pomocných zařízení oddělovacího vypínače.
• PŘEČTĚTE SI SOUVISEJÍCÍ POPIS.
• Protože systém měničů musí mít celkovou kontrolu nad všemi stykači, je zapotřebí
prozkoumat konkrétní chybu stykače.
• Zkontrolujte zpětnou vazbu stykače.
• Zkontrolujte obvod řídicího napětí pro stykač.
• Zkontrolujte povolovací vstup řídicího relé stykače (viz výkres).
• Zkontrolujte stykač, resp. jistič s ohledem na fyzickou závadu (pomocné vybavení).
• Zkontrolujte vstupy a výstupy ACB na J1.
• Zkontrolujte zařízení odpovědné za pomocný kontakt tohoto vstupu a prozkoumejte
příčinu otevřeného stavu kontaktu.
• Zkontrolujte signál 120 V z externího zařízení.
• Zkontrolujte vstupy desky XIO a stavové bity parametrů.
• Zkontrolujte zapojení 120 V a kartu XIO.
• Zkontrolujte komunikační zapojení a stínění DCSL.
•
•
•
•
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
13
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
X
Námořní měnič
X
PF7000C
14
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
CMC Blcked Inlet
CMC Double Fans
Cnv Airflow Loss
Cnv Double Fans
CMC Fan9 Ctctr
Cnv Fan3 Ctctr
Cnv Fan4 Ctctr
Cnv Fan5 Ctctr
Cnv Fan6 Ctctr
Cnv Fan7 Ctctr
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Control Pwr Loss
CMC Blcked Exhst
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Capability Limit
CabinetTemp High
(pouze rám C)
Chybové hlášení
57
486
485
484
483
482
487
473
505
474
480
477
465
70
Chybový
kód
Došlo k výpadku nebo poklesu řídicího napětí přiváděného do
měniče na více než 5 cyklů.
Výpadek chladicího ventilátoru.
Měniči právě vypadly dva nebo více chladicích větráků.
Rychlost proudění chladicího vzduchu ve specifikované
výkonové sekci je pod spínací, resp. výstražnou úrovní.
Měniči právě vypadly dva nebo více chladicích větráků.
Mohlo dojít k zablokování výfukového nebo přívodního
proudění vzduchu pro CMC. Poznámka: Tento chybový termín
se používá výhradně pro měniče s teplovodní trubkou.
Mohlo dojít k zablokování výfukového nebo přívodního
proudění vzduchu pro CMC.
Poznámka: Tento chybový termín se používá výhradně pro
měniče s teplovodní trubkou.
Proud motoru překročil maximální povolenou úroveň pro
měnič s proměnlivým krouticím momentem. Měnič omezoval
proud motoru na úroveň bezpečnou pro tepelnou ochranu
měniče, ale nový pracovní bod otáček nemůže být dosažen
výše než při 6 Hz.
Měnič má teplotní spínač umístěn v různých skříních a
všechny N/C spínače jsou zapojeny sériově a vedeny zpět do
vstupu XIO. Úrovně jsou nastaveny pro jednotlivé skříně
různě.
Popis
Zjistěte, který spínač je otevřený, a zaměřte se na tuto skříň.
Zkontrolujte správné proudění vzduchu v příslušné sekci.
Ověřte, že větráky správně fungují.
Ověřte, že je okolní teplota v povoleném rozmezí.
• Přesvědčte se, že je napájecí zdroj aktivní, a prozkoumejte spolehlivost zdroje.
• Zkontrolujte vstup řídicího napětí do ACB.
• Zkontrolujte stykač větráku, přetížení větráku a zapojení 120 V do karty XIO.
• Zkontrolujte stykače větráků, přetížení větráků a zapojení 120 V do karty XIO.
• Přesvědčte se, že v cestě odcházejícího, resp. přicházejícího proudu vzduchu neexistuje
žádná překážka.
• Zkontrolujte pokles výkonu chladicího větráku. Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání
(P840) a varování (P841) shoduje s hodnotami doporučenými výrobcem.
• Zkontrolujte stykače větráků, přetížení větráků a zapojení 120 V do karty XIO.
• Přesvědčte se, že v cestě odcházejícího, resp. přicházejícího proudu vzduchu neexistuje
žádná překážka.
• Zkontrolujte pokles výkonu chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P813/P814) shoduje s hodnotou doporučenou
výrobcem.
• Přesvědčte se, že v cestě odcházejícího, resp. přicházejícího proudu vzduchu neexistuje
žádná překážka.
• Zkontrolujte pokles výkonu chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P813/P814) shoduje s hodnotou doporučenou
výrobcem.
• Přesvědčte se, že měnič není použit pro stav zatížení s konstantním
krouticím momentem.
•
•
•
•
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
PF7000B
PF7000C
Config Fault1
ConductivityHigh
(pouze rám C)
OIBBS
Convrtr Air Flow
X
X
X
Config Fault Rec
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
X
Námořní měnič
Config Fault Inv
X
Měnič s teplovodní
trubkou
X
PF7000B
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
616
625
629
68
176
Chybový
kód
Chyba konfigurace 1: Tento bit udává, že byl detekován rozpor
konfigurace. Funkce bezpečného odpojení krouticího
momentu (Safe Torque Off) je nekompatibilní s následujícími
funkcemi: N+1, paralelní měniče, 18pulzní usměrňovače
Chyba konfigurace usměrňovače: Byla zjištěna nesrovnalost
funkčního bezpečnostního hardwaru, resp. konfigurace.
Došlo k chybě konfigurace hardwaru na straně usměrňovače.
• Viz parametry P141 pro redundantní zařízení, P153 pro typ usměrňovače a P717 a P745
pro paralelní měniče.
• Zkontrolujte nastavení měniče a deaktivujte nepodporované funkce.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud měnič používá funkci STO, musí být propojka SPS na usměrňovači OIBBS správně
nastavená. Viz parametr 274.
• Zkontrolujte nastavení měniče. Pokud měnič používá funkci STO, aktivujte STO.
• Zkontrolujte usměrňovač OIBBS (pro měnič STO) nebo OIBB (pro jiný měnič než STO).
V případě nesprávných dílů požádejte výrobce o náhradní díly pro výměnu.
• Pokud měnič používá funkci STO, přesvědčte se, že na měniči OIBBS není nainstalována
žádná propojka SPS.
• Zkontrolujte nastavení měniče. Pokud měnič používá funkci STO, aktivujte STO.
• Zkontrolujte měnič OIBBS (pro měnič STO) nebo OIBB (pro jiný měnič než STO).
V případě nesprávných dílů požádejte výrobce o náhradní díly pro výměnu.
• Zkontrolujte, jestli se do systému nedostaly nějaké nečistoty (železné potrubí,
nedeionizovaná voda atd.).
• Umyjte sítkové filtry.
• Vyměňte deionizační patronu, spusťte systém a ověřte, že se sníží vodivost.
• Pokud určitou dobu chladicí čerpadla neběží, zvýší se úroveň vodivosti. Počítejte s tím a
spusťte chladicí čerpadla, abyste před zahájením provozu snížili úroveň vodivosti.
Naměřená vodivost chladiva je vyšší než 2 μS/cm3.
Chyba konfigurace měniče: Byla zjištěna nesrovnalost
funkčního bezpečnostního hardwaru, resp. konfigurace.
Došlo k chybě konfigurace hardwaru na straně měniče.
• Zkontrolujte rotaci větráku; potřebný tlak vzduchu se vytváří pouze při správném směru
rotace větráku.
• Zkontrolujte zablokované proudění vzduchu ve filtrech, chladičích a potrubích (jsou-li
nainstalovány). Podle potřeby vyčistěte.
• Nesprávné nastavení spínání – zkontrolujte úroveň napětí pro hodnotu tlaku při chodu s
čistým prouděním vzduchu a porovnejte ji s očekávanými hodnotami pro tento konkrétní
typ měniče.
• Zkontrolujte, jestli byla během uvedení do provozu řádně provedena procedura nastavení
alarmu a spínání, a podle potřeby upravte; příslušné parametry jsou:
– Air Pressure Nom (P317)
– AirLoPresure Wrn (320)
– AirLoPresure Trp (319)
• Zkontrolujte, jestli funguje tlakové čidlo a jestli je připojeno k ACB na J9. Řídicí napětí pro
tlakové čidlo je +15 V na J9 svorky 1 až 3.
• Přesvědčte se, že je výstup čidla stabilní, J9 svorky 2 až 3.
• U měničů s vnějším potrubím zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek vzduchu do vstupu
měniče.
• Související technické poznámky:
– PowerFlex 7000-Gen-11 PowerFlex 7000 Nastavení čidla tlaku vzduchu
– PowerFlex 7000_4Gen_Gen-16 Jak zkonfigurovat čidlo tlakového spádu
– PowerFlex 7000-4Gen_Gen-23 Chyba vysokého tlaku vzduchu při aktualizaci
firmwaru na rev. 8 nebo vyšší
Doporučená opatření
Tlak vzduchu na vstupu do sekce převodníku, snímaný
tlakovým čidlem (jako napětí), klesl pod hodnotu nastavenou
v AirLoPresure Trp (P319). To závisí na provozu hlavního
chladicího větráku. Je třeba zkontrolovat chladicí větrák,
snímač tlaku vzduchu, desku analogových řídicích obvodů,
možné ucpání vzduchových filtrů a správné nastavení
parametrů.
Popis
Chybová hlášení
Kapitola 1
15
16
PF7000B
Všechny typy
měničů
PF7000A
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
CRC Fault
CoolantTemp Low
(pouze rám C)
CoolantTemp High
(pouze rám C)
CoolantLevel Low
(pouze rám C)
Control 56V Loss
X
X
Control 15V Loss
X
Control 5V Loss
PF7000C
X
Námořní měnič
Config Fault2
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
601
66
67
69
52
55
54
617
Chybový
kód
Počet chyb Cyclic Redundancy Check (CRC) překročil
maximální povolenou úroveň.
Naměřená teplota chladiva klesla pod 4 °C. Hlášení nezmizí,
dokud teplota chladiva nedosáhne 10 °C. Tato chyba se
vyskytuje, pouze když měnič neběží, a brání spuštění s nízkou
teplotou chladiva. Pokud je systém již v provozu, když klesne
úroveň chladiva, dostanete pouze varování.
Naměřená teplota chladiva překročila 54 °C. Měnič detekoval,
že teplota chladiva překročila spínací hodnotu nastavenou v
P483. Přesvědčte se, že správně fungují větráky výměníků
tepla a že je okolní prostředí v místnosti přiměřené pro provoz
měniče.
Naměřená hladina chladiva v zásobníku klesla pod úroveň
druhého (nejnižšího) čidla a měnič hlásí chybu. Toto čidlo je
nastaveno na minimální hladinu potřebnou pro zajištění toho,
že do systému nebude přes zásobník nasáván žádný vzduch.
Měnič detekoval výpadek přívodu napětí 56 V DC do DC/DC
převodníku.
Došlo k výpadku přípojnice 15 V DC z DC/DC převodníku.
V každém měniči je jedno DC/DC napájení. Je napájeno
56 V DC a generuje různé úrovně stejnosměrných napětí na
výstupu. Jednou z těchto úrovní výstupního napětí je 5 V DC.
Jedná se o kritickou úroveň napětí pro procesory měničů. Toto
chybové hlášení udává, že napětí 5 V DC generované DC/DC
napájecím zdrojem vypadlo. Měnič monitoruje 5 V DC
měřením tohoto napětí. Napětí 5 je připojeno k ACB svorka
JX 1-2.
Chyba konfigurace 2: Tento bit udává, že byl detekován rozpor
konfigurace. Funkce bezpečného odpojení krouticího
momentu (Safe Torque Off) je nekompatibilní s měniči
využívajícími přemosťovací stykač včetně synchronního
přenosu.
Popis
Zkontrolujte, jestli fungují větráky výměníků tepla.
Zkontrolujte, jestli je termostatický ventil úplně otevřený.
Zkontrolujte, jestli jsou všechny ventily v normální provozní poloze.
Zkontrolujte, jestli měnič pracuje se specifikovaným zatížením a okolními podmínkami.
• Zkontrolujte komunikační zapojení a stínění DCSL.
• Zkontrolujte, jestli nezůstal otevřený termostatický obtokový ventil (V10).
• Zkontrolujte, jestli okolní teplota v řídicí místnosti měniče není pod specifikovanou
hodnotou.
• Zahřejte okolní prostředí v řídicí místnosti, aby měnič dosáhl provozní úrovně.
•
•
•
•
• Zkontrolujte, že chladicí systém měniče nemá žádné netěsnosti s únikem chladiva –
pokud nějaké zjistíte, odstraňte je.
• Doplňte vhodné množství deionizované vody, abyste dostali hladinu nad výstražné čidlo
(deionizovaná voda se vypařuje, glykol ne).
• Zkontrolujte přípojky, zapojení zpětné vazby na ACB svorka J14, stejnoměrný výstup
AC/DC převodníku a vstupní napětí do DC/DC převodníku.
• V případě potřeby vyměňte napájecí zdroj.
• Zkontrolujte přípojky, přezkoušejte úroveň napětí na přípojnici a zkontrolujte
případné zkraty.
• Pokud problém trvá, vyměňte DC/DC převodník.
• Zkontrolujte přípojky, přezkoušejte úroveň napětí na přípojnici a zkontrolujte
případné zkraty.
• Pokud problém trvá, vyměňte DC/DC převodník.
• Viz parametry P99 pro synchronní přenos a P141 pro konfiguraci přemosťovacího
stykače.
• Zkontrolujte nastavení měniče a deaktivujte nepodporované funkce.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
X
DAN Comm Loss
Current Sensor
Chybové hlášení
456
155
Chybový
kód
To platí pro paralelní systémy měničů. Chyba
komunikace na síti Drive Area Network (DAN). Komunikace
mezi měniči používanými v paralelním systému měničů
probíhá po síti DAN. Tato chyba upozorňuje na výpadek sítě
DAN pro měnič pracující jako Slave. To by vedlo k zastavení
podřízeného (Slave) měniče.
Tato chyba je detekována v testovacím režimu DC nebo v
testovacím režimu otevřené smyčky, popř. během
automatického ladění. Upozorňuje, že došlo k problému se
zpětnou vazbou proudu v měniči. K dispozici jsou tři různé
senzory proudu: Line side CT, DC Link HECS a Motor HECS.
Abyste zjistili příčinu chyby, zkontrolujte Cur Sens FltCode
(P764) pod diagnostickou skupinou. Je nutné najít příslušný
bit a postupovat podle jeho pokynů pro odstraňování závad.
Popis
• Zkontrolujte převodník RS485/RS232. Červená LED kontrolka musí nepřerušovaně svítit a
zelené a žluté LED kontrolky vysílání a příjmu musí blikat.
• Zkontrolujte kabel RS485 mezi měniči.
• Zkontrolujte kabel RS232 mezi deskou ACB a sériovým převodníkem.
• Předchozí problém si vyžádal výměnu převodníku RS232 za RS485 (MOXA).
• Pokud máte kód Line HECS/CT, nedává měření napájecího proudu hodnotu, která je na
této úrovni stejnosměrného proudu očekávána. Kterýkoli ze senzorů CT, DC, HECS a
zatěžovacích odporů může být poškozený nebo nesprávně naprogramovaný. Například
DC HECS může být aktuálně 2 500 : 1, přičemž výkresy a parametry udávají 4 000 : 1.
Další příčinou může být odpojený senzor DC HECS.
• Pokud máte kód CT Phs Seqn, jsou pravděpodobně zaměněny senzory CT. Například CT,
resp. zapojení pro 2U je zaměněno za 2W.
• Pokud máte kód CT Phs/Alpha, zapíná se usměrňovač s nesprávným úhlem zapnutí vůči
úhlu naměřenému z napájecího proudu. To se může stát, když jsou senzory CT na
18pulzním usměrňovači zaměněny mezi Master a Slave.
• Kód Cap/CT Error se případně objevuje pouze pro PWM usměrňovače, které jsou
vybuzené a neběží. Napájecí proud naměřený senzory CT se neshoduje s očekávaným
napájecím proudem vyplývajícím z parametrů kondenzátoru a naměřeného napětí.
K možným příčinám patří nesprávné parametry kondenzátoru, CT nebo zatěžovacího
odporu a v některých případech spálené pojistky TSN.
• Kód Motor HECS se případně objevuje pouze při chodu motoru v režimu otevřené
smyčky. Měnič porovnává proud motoru se stejnosměrným proudem a hlásí tuto chybu,
pokud existuje podstatný rozdíl. Jestliže se neobjeví žádné kódy Line HECS/CT, je
pravděpodobnou příčinou této chyby nesprávně naprogramovaná hodnota HECS motoru
nebo zatěžovacího odporu. K dalším příčinám může patřit vadný nebo odpojený senzor
HECS motoru.
• Přesvědčte se, že jsou parametry hardwaru správné a nepřekračují rozsah.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Kapitola 1
17
Měnič s teplovodní
trubkou
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
18
DBSE1GatingLoss
DBSE2GatingLoss
DBSE3GatingLoss
DBSE4GatingLoss
DBSH1GatingLoss
DBSH2GatingLoss
DBSH3GatingLoss
DBSH4GatingLoss
DBSE1Offline
DBSE2Offline
DBSE3Offline
DBSE4Offline
DBSH1Offline
DBSH2Offline
DBSH3Offline
DBSH4Offline
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DBSH2DiagFbkLoss
X
DBSH4DiagFbkLoss
DBSH1DiagFbkLoss
X
X
DBSE4DiagFbkLoss
X
DBSH3DiagFbkLoss
DBSE3DiagFbkLoss
X
X
DBSE2DiagFbkLoss
X
Námořní měnič
DBSE1DiagFbkLoss
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
543
542
541
540
539
538
537
536
535
534
533
532
531
530
529
528
527
526
525
524
523
522
521
520
Chybový
kód
Toto zařízení SGCT na straně DB bylo detekováno jako vadné
poté, co se sepnul vstupní stykač nebo po příkazu spuštění,
popř. resetu měniče. Po oddělení měniče od vysokého napětí
se ujistěte, že zařízení, napájecí zdroj IGDPS a signální optická
vlákna nejsou poškozené.
Toto je offline chyba tyristorů SGCT na straně DB, která
upozorňuje, že měnič nedetekoval správnou diagnostickou
zpětnou vazbu před diagnostickým hradlováním a po něm.
Je pravděpodobné, že zpětnovazební optický kabel není
zapojený nebo je poškozený.
Popis
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
• POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat
hodnotu v řádu kΩ – všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být
vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální
hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně
připojené.
• Zkontrolujte, jestli jsou optické kabely správně zapojeny v desce optického rozhraní a
zapínací kartě SGCT.
• Zkontrolujte, jestli optický kabel není skřípnutý nebo poškozený.
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
• POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat
hodnotu v řádu kΩ – všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být
vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální
hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně
připojené.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
PF7000C
PF7000B
Všechny typy
měničů
PF7000A
PF7000C
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
DB Amient
OvrTemp
DB Resis OvrTemp
DB Airflow Sensor
DB AmbientSensor
DB Resis Sensor
Optická vlákna DB
DBR Overload
X
X
X
X
X
X
X
DC Link Flow Low
(pouze rám C)
DB Airflow Fault
X
DBSH2Online
X
DBSH4Online
DBSH1Online
X
X
DBSE4Online
X
DBSH3Online
DBSE3Online
X
X
DBSE2Online
X
Námořní měnič
DBSE1Online
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
72
575
574
571
572
573
568
569
570
551
550
549
548
547
546
545
544
Chybový
kód
Průtokový spínač v cestě chladiva DC Link detekoval, že je
průtok nižší než optimální, což indikuje problém s průtokovou
cestou. Toto není určeno pro kvantitativní měření průtoku.
Jedná se o spínač, který rozlišuje mezi průtokem a žádným
průtokem.
Brzdná energie rozptýlená v odporu DB překročila prahovou
hodnotu chyby (např. 150 % jmenovité energie DBR).
Jedná se o vypočítané měření, které nereflektuje žádnou
fyzickou zpětnou vazbu.
DB TFB nefunguje.
Čidlo teploty DB nefunguje. Pro DB Resis Sensor je varování
vydáno, pokud se to stane během provozu, chyba je vydána
v zastaveném stavu měniče.
Čidlo proudění vzduchu v DB nefunguje. Varování je vydáno,
pokud se to stane během provozu, chyba je vydána
v zastaveném stavu měniče.
Měnič detekoval, že výstupní teplota DB nebo okolní teplota
DB překročila příslušnou spínací úroveň. Pro DB Airflow Fault
měnič detekoval, že proudění vzduchu ve skříni DB je pod
spínací úrovní.
Měnič detekoval, že se diagnostická zpětná vazba z tohoto
zařízení SGCT na straně DB neshoduje se vzorkem hradlování.
Po oddělení měniče od vysokého napětí se ujistěte, že
zařízení, napájecí zdroj IGDPS a optické signály nejsou
poškozené.
Popis
•
•
•
•
Zkontrolujte, jestli jsou hodnoty tlaku v chladicím systému jmenovité.
Zkontrolujte, jestli cesta chladiva není zúžená v důsledku deformace trubek.
Zkontrolujte správné fungování průtokového spínače.
Může být zapotřebí odpojit cestu chladiva a provést kontrolu blokování na
stejnosměrném připojení.
• Zkontrolujte, jestli jsou nastavení parametrů DBR správná.
• Zkontrolujte, jestli je měření zpětné vazby stejnosměrného proudu správné.
• Zkontrolujte TFB ve skříni DB.
• Zkontrolujte, jestli jsou hodnoty zpětné vazby konzistentní s okamžitými podmínkami.
• Zkontrolujte TFB (čidlo okolního prostředí na desce) a čidlo výstupní teploty DB ve
skříni DB.
• Zkontrolujte, jestli jsou hodnoty zpětné vazby konzistentní s okamžitými podmínkami.
• Zkontrolujte TFB a čidlo proudění vzduchu ve skříni DB.
• Zkontrolujte, jestli je hodnota zpětné vazby konzistentní s okamžitými podmínkami.
• Zkontrolujte, jestli se spínací a výstražné nastavení shoduje s hodnotami doporučenými
výrobcem.
• Zkontrolujte TFB, čidla teploty a čidlo proudění vzduchu ve skříni DB.
• Zkontrolujte, jestli jsou hodnoty zpětné vazby konzistentní s okamžitými podmínkami.
• Ujistěte se, že okolní podmínky nepřekračují specifikace.
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
• POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat
hodnotu v řádu kΩ – všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být
vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální
hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně
připojené.
• V případě rušivých chyb požádejte výrobce o prodloužení diagnostické prodlevy.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
19
PF7000B
Všechny typy
měničů
PF7000A
20
Všechny typy
měničů
PF7000A
Námořní měnič
X
DClnk OvrCurrent
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
161
Drv Output Open
603
154
DvcAnodCath/Snub
Duplct Node Flt
144
583
461
34
113
Chybový
kód
Drive OvrLoad
DriveApplication
DC Neutral VSB
PF7000B
X
PF7000C
DCLnk OvrTemp
X
Měnič s teplovodní
trubkou
X
X
Chybové hlášení
Měnič detekoval zařízení se stejným ID uzlu (Node ID).
NENÍ POUŽITO
Chyba zařízení anoda-katoda nebo tlumiče
Drv OvrLoad Trp (P163) jako absolutní spínací úroveň,
Drv OvrLoad Dly (P164) jako základní prodleva sepnutí a
Drv OvrLoad Min (P269) jako počáteční úroveň detekce.
Měnič detekoval stav přetížení ve stejnosměrném připojení,
indikovaný parametrem Drv Overload (P551).
Tato chyba udává, že se buď změnila aplikace měniče (P751),
nebo je jedna nebo více funkcí specifických pro aplikaci
nesprávně nastaveny (např. pro námořní aplikaci 1 musí být
parametr P751 Drv Application nastaven na ‚Marine 1‘ a
parametr Speed Ref Select (P7) musí být nastaven na
‚App Specific‘, TorqueRef Select (P401) musí být nastaven na
‚App Specific‘ a Trq Control Mode (P90) musí být nastaven na
‚App Control‘).
Tato chyba udává, že deska snímání napětí spojená se
stejnosměrným a neutrálním napětím není zapojena.
Teplotní spínač v induktoru stejnosměrného připojení
detekoval stav přehřátí a otevřel střídavý vstup do standardní
XIO. Ujistěte se, že funguje chladicí větrák převodníku a že
není omezeno proudění vzduchu. Zkontrolujte také zapojení
120 V a kartu XIO. V každém vinutí stejnosměrného připojení
je teplotní spínač a tyto spínače jsou zapojené sériově.
Proud stejnosměrného připojení udávaný parametrem Idc
Feedback (P322) překročil nastavený spínací proud
stejnosměrného připojení (P169). Zkontrolujte nastavení
parametrů měniče. Zkontrolujte HECS a zatěžovací odpor.
Ověřte stabilní provoz měniče a případné náhlé přechody
zátěže.
Popis
• Změňte ID uzlu příslušného měniče s použitím parametru DCSL Node ID (935).
NENÍ POUŽITO
NENÍ POUŽITO
• Přechodné zatížení – zkontrolujte limit krouticího momentu a nastavení přetížení a
porovnejte zatížení s nastaveními krouticích momentů a nastaveními spínání.
• Otevření zatěžovacího odporu – zkontrolujte zpětnou vazbu proudu a zatěžovací odpory.
• Zkontrolujte dimenzování měniče a zjistěte, jestli parametry přetížení splňují požadavky
na zatížení.
• Ujistěte se, že jsou všechny parametry specifické pro aplikaci správně nastavené.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Zkontrolujte konektor J25.
• Zkontrolujte propojení z VSB do ACB.
• Zkontrolujte provozní podmínky (okolní prostředí / nadmořská výška / úrovně zatížení /
ventilace a větráky) a zkontrolujte, jestli je tlumivka stejnosměrného připojení v rozsahu
jmenovitých hodnot.
• Zkontrolujte signál 120 V z teplotního spínače.
• Zkontrolujte, jestli správně funguje chladicí obvod měniče.
• Zkontrolujte vstupy desky XIO a stavové bity parametrů.
• Postupným vyloučením určete, jestli existuje vadný spínač, a v případě potřeby ho
vyměňte.
• Zkontrolujte, jestli jsou parametry pro jmenovité hodnoty měniče a zařízení a pro
nainstalované komponenty snímání proudu správně nastavené.
• Zkontrolujte, jestli je senzor DC Link HECS správně zapojený a řádně napájený.
• Zkontrolujte hodnotu zatěžovacího odporu.
• Proveďte test stejnosměrného proudu a ověřte, že zpětná vazba odpovídá příkazu IDC.
• Nastavte trendy pro zachycení zpětné vazby proudu stejnosměrného připojení a dalších
souvisejících parametrů určených jen ke čtení (budete-li potřebovat pomoc, obraťte se
na výrobce).
• Zkontrolujte Alpha Line a ověřte, že hodnota není příliš nízká (15°) a regulátor proudu
není na limitu; snižte základní rychlost příkazu toku nebo zvyšte příchozí síťové napětí.
• Restartujte měnič, abyste umožnili spuštění diagnostiky pro detekci případných
zkratovaných tyristorů, ale pokuste se o to pouze jednou, jsou-li detekovány
zkratované SCR.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
PF7000B
Všechny typy
měničů
PF7000A
Fault Code 159
Fault Code 648
Fault Code 649
Fault Code 650
Fault Code 680
Fault Code 681
X
X
X
X
X
Ext Cooling Loss
(pouze rám C)
X
X
External 1…16
PF7000C
X
Námořní měnič
Encoder Loss
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
681
680
650
649
648
159
65
1…16
163
Chybový
kód
Chyba měniče A4: Chyba diagnostického testu A4 na OIBBS
Chyba měniče A3: Chyba diagnostického testu A3 na OIBBS
Chyba usměrňovače A5: Chyba diagnostického testu A5 na
OIBBS
Chyba usměrňovače A4: Chyba diagnostického testu A4 na
OIBBS
Chyba usměrňovače A3: Chyba diagnostického testu A3 na
OIBBS
Výpadek síťového napětí nebo síťové frekvence na vstupu
měniče.
Tato chyba se aktivuje, když měnič pracuje v režimu HPTC.
Tato chyba je platná pro firmware 10.002 a pozdější revize.
Bit 15 parametru #281 (‚Drive Fault3‘) bude nastaven na
chybu.
Měnič detekoval ztrátu schopnosti zajišťovat chlazení pro
měnič. To je detekováno zpětnou vazbou ze stykačů a
přetížení chladicích větráků výměníků tepla.
Toto jsou doplňkové externí chyby, které jsou dostupné, když
je nainstalována přídavná deska XIO. Je zkonfigurováno
prostřednictvím XIO Ext Faults (P593) a toto hlášení se
objevuje, pokud je konkrétní vstup (1-16) zkonfigurován ve
Fault Config jako chyba Class 1 nebo Class 2.
Popis
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díl OIBBS na
výměnu.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vyíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díl OIBBS na
výměnu.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díl OIBBS na
výměnu.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díl OIBBS na
výměnu.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díl OIBBS na
výměnu.
• Prozkoumejte poruchy napětí na vstupu měniče.
• Zjistěte, zda je chyba způsobena rozběhem či zastavením pomocí síťového nebo soft
startéru.
• Zkontrolujte, jestli deska snímání napětí VSB1 nemá žádné viditelné poškození.
S použitím multimetru zkontrolujte odpory podle jmenovitých hodnot na identifikačním
štítku.
• Zkontrolujte nastavení parametru pro výpadek sítě: Parametr #698 (‚Line Loss Trip‘) je
větší nebo menší než výchozí hodnota.
• Odešlete data z černé skříňky měniče a kontaktujte technickou podporu MV.
• Překontrolujte vstupy do XIO kapalinového chlazení měniče a určete zdroj chybějících
signálů.
• Prozkoumejte větráky a řízení výměníků tepla s ohledem na příčinu.
• Zkontrolujte kartu XIO kapalinového chlazení.
• Prostudujte si výkres desky XIO:
• Identifikujte zdroj vstupu z externí chyby obvodu na desce XIO a prozkoumejte příčinu
chyby.
• Zkontrolujte napěťové signály z externích zdrojů.
• Dbejte na to, aby byl snímač otáček pod napětím a správně připojený.
• Ujistěte se, že jsou všechny kanály správně propojené a nejsou prohozené na konci
motoru a měniče. Tuto chybu může zapříčinit například prohození A+ a A• Z+ a Z- se nesmí používat v měničích PF7000 Forge, odpojte všechny vodiče a propojky
na svorkách Z+ a Z• Technické poznámky související se snímači otáček jsou PF7000 4th Gen_FMW-11,
PF7000 Firmware 9.001 a 9.002 s poznámkami o verzi snímače otáček
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
21
22
Všechny typy
měničů
PF7000A
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
HP XIO NotAssgnd
X
IdcHECSConnector
High AirPressure
X
HECS Power Loss
X
X
Gnd OvrCurrent
X
X
PF7000B
GatePwrSup V Low
PF7000C
X
Námořní měnič
Chybový kód 682
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
191
553
467
56
114
130
682
Chybový
kód
Měnič detekoval, že konektor Idc HECS (J7) není správně
zapojený.
Požadovaná karta XIO nebyla přidělena na základě výběru
modelu měniče.
Vysoká hodnota tlaku vzduchu přicházející zpět z
analogového čidla tlaku vzduchu umístěného mezi sekcemi
převodníku. Čidlo tlaku detekuje zablokování proudění
vzduchu skrze chladiče klece.
Napětí přiváděné do Hallových senzorů proudu motoru
(±24 V DC) je monitorováno na řídicí desce a dává chybu
měniče, pokud je napětí mimo toleranci.
Zemní proud (P367) naměřený při chybě uzemnění CT
překročil hodnotu v Gnd OvrCur Trp (P171) na dobu
nastavenou v Gnd OvrCur Dly (P172). GFCT (CT s nulovou
sekvencí) není nainstalováno ve všech měničích.
Tento alarm je určen pro měniče na bázi SGCT a indikuje
problém s napájecím zdrojem hradla, který je monitorován s
použitím desky teplotní zpětné vazby (TFB). V měničích
PowerFlex 7000 se používají dva typy desek TFB. Originální
TFB poskytuje pouze teplotní zpětnou vazbu. Deska teplotní
zpětné vazby 3. generace (TFB3) poskytuje teplotní zpětnou
vazbu a úroveň napájecího napětí hradla SGCT v reálném čase.
Chcete-li zjistit úroveň napájecího napětí v reálném čase,
podívejte se na parametry 796, 805 a 807 ve skupině tepelné
ochrany (Thermal Protection).
Čísla dílů TFB najdete v příloze A.
Chyba měniče A5: Chyba diagnostického testu A5 na OIBBS
Popis
• Vypněte řídicí napětí a zkontrolujte, jestli jsou konektor a vzájemné blokování na místě.
• Tato chyba je spojena s měniči s teplovodní trubkou. Zkontrolujte, jestli je parametr P781
správně nastavený (k parametru je přiřazena správná karta XIO).
• Přesvědčte se, že čidlo tlaku funguje a že v cestě vyfukovaného proudu vzduchu nebo
skrze chladiče nejsou žádné překážky.
• Zkontrolujte případný abnormální provoz chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P925) shoduje s hodnotou doporučenou
výrobcem. Parametr P925 je nastavený na 1,0 V nad jmenovitou hodnotou zobrazenou v
P447. Technická poznámka PowerFlex 7000_4Gen_Gen23 popisuje opatření prováděná
pro aplikace 2 400 V při aktualizaci softwaru měniče z verze 7.00x na verzi 8.00x nebo
vyšší.
• Zkontrolujte stejnosměrné napětí na DC/DC zdroji, na desce ACB a na senzorech proudu
[HECS].
• Zkontrolujte zapojení senzoru proudu a přesvědčte se, že jsou všechny přípojky
provedené podle elektrického výkresu.
• Zkontrolujte, jestli se zatěžovací odpor neotevřel. Na ACB změřte J7 vývod 3-5, očekáváno
500 ohmů.
• Zkontrolujte, jestli jsou parametry P171 a P172 správně nastavené.
• Zkontrolujte případné nevyvážení v síťových proudech.
• Elektricky oddělte měnič od motoru a přepněte měnič do režimu IDC Test. Pokud je P367
nulový, je chyba uzemnění s největší pravděpodobností v kabelech motoru nebo v
motoru. Má-li P367 nenulovou hodnotu, prozkoumejte měnič s ohledem na potenciální
zdroj chyby uzemnění.
• Změřte izolační odpor měniče a motoru a zkontrolujte vstupní transformátor, resp.
střídavou tlumivku vedení, abyste našli chybu uzemnění v systému.
• Zkontrolujte CMC a nulový odpor. Viz technická poznámka PF7000_GEN-65, „Testování
tlumivek ve společném režimu“.
• Odpojení a zapojení optického kabelu do TFB může způsobit chybu měniče Gate Power
Supply V Low. Abyste resetovali tuto událost, vypněte a znovu zapněte napájení.
• Zkontrolujte vstup 20 V DC do desky hradlového řídicího obvodu. Pokud je výstup napětí
na některém kanálu mimo rozsah 20 V +/-2 %, vyměňte IGDPS.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vyíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díl OIBBS na
výměnu.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Všechny typy
měničů
PF7000A
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Inv Airflow Loss
InvHSnk LowTemp
InvHSnk FbrOptic
Inv Hs Over Temp
InvFbrOpt Config
X
InputLockOut Indef
InputLockOut 5Min
IGDPS 56V Loss
X
Námořní měnič
InvA2D Seq Error
X
X
PF7000B
X
PF7000C
X
Měnič s teplovodní
trubkou
X
X
Chybové hlášení
179
180
491
187
188
495
463
462
53
Chybový
kód
Je-li naměřená teplota IHeatsink Temp C (P252) nižší než 2 °C
a měnič neběží, zobrazí se tato chyba.
Když zařízení neběží, není přítomen signál z optických vláken
odTFB na chladiči měniče, připojený ke kanálu A optického
přijímače RX7 na FOI-M-A. Toto kvalifikováno jako chyba
pouze v zastaveném stavu. Jestliže nastane během chodu,
objeví se ve formě varování.
Měnič detekoval vysokou teplotu chladiče ve specifikovaném
místě.
Měnič detekoval, že se počet desek pro optická vlákna
neshoduje s počtem zařízení v sekci měniče.
Byla detekována chyba v konverzi A2D.
Rychlost proudění chladicího vzduchu ve specifikované
výkonové sekci je pod spínací, resp. výstražnou úrovní.
Tato chyba je platná pro 18pulzní měniče a brání poškození
oddělovacího transformátoru. Vstupní konektor je nekonečně
zablokovaný kvůli stavu Line OverCurrent.
Tato chyba je platná pro 18pulzní měniče a brání poškození
oddělovacího transformátoru. Vstupní konektor je 5 minut
zablokovaný kvůli stavu Line OverCurrent.
Měnič detekoval výpadek přívodu napětí 56 V DC do IGDPS.
Popis
• Zkontrolujte, jestli okolní teplota v řídicí místnosti není nižší než 2 °C.
• Zkontrolujte napájení do TFB.
• Může se jednat o mechanický problém s čidlem teploty nebo s kabelem přivádějícím
signál zpět do TFB.
• Zaměřte se na hardware usměrňovače a identifikujte špatnou součást.
• Zkontrolujte napětí desky TFB a FOI.
• Zkontrolujte, jestli jsou optické kabely správně zapojené ve vysílačích a přijímačích.
• Zkontrolujte optické kabely pro případné zlomení, ohyby nebo přerušení, které by mohly
blokovat signál.
• To se může stát, pokud senzor není připojený k TFB.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení varování (usměrňovač P112, měnič P316) a sepnutí
(usměrňovač P111, měnič P315) shodují s hodnotami doporučenými výrobcem.
• Ověřte nastavení parametrů a zkontrolujte, jestli je deska správně zapojená na OIBB.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Jestliže chyba nezmizí po vypnutí a opětovném zapnutí řídicího napětí, vyměňte desku
ACB. Pokud se tím problém nevyřeší, vyměňte desku DPM.
• Přesvědčte se, že v cestě přicházejícího, resp. odcházejícího proudu vzduchu neexistuje
žádná překážka.
• Zkontrolujte pokles výkonu chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P840) a varování (P841) shoduje s hodnotami
doporučenými výrobcem.
• Je pravděpodobné, že nastal stav zkratu fáze k fázi kvůli zkratovaným zařízením SCR.
• Prozkoumejte příčinu stavu nadproudu.
• Jestliže nenajdete žádný zkrat, resetujte chybu vypnutím a opětovným zapnutím řídicího
napětí.
• Prozkoumejte příčinu stavu nadproudu. Chyba může být resetována až po 5 minutách.
• Zkontrolujte SCR usměrňovače s ohledem na zkrat anody ke katodě.
• Zkontrolujte přípojky, stejnoměrný výstup AC/DC převodníku a vstupní napětí do IGDPS.
• V případě potřeby vyměňte napájecí zdroj.
• Změřte napětí na konektoru ACB J15 a porovnejte ho s parametrem P101. P101 dává
hodnotu, kterou naměří deska procesoru měniče. Pokud je na J15 okamžitá hodnota 56 V
a P101 je nižší než 56 V, je problém buď v ACB, nebo v DPM – s největší pravděpodobností
v ACB.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
23
X
X
InvHSnk Sensor
InvHSnk OvrTemp
InvOvrVoltage SW
PF7000C
X
X
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
Námořní měnič
Inv OIBB Com Flt
X
Měnič s teplovodní
trubkou
X
PF7000B
24
X
Chybové hlášení
468
628
181
178
Chybový
kód
Měnič detekoval přepětí na výstupních svorkách měniče v
softwaru pro aplikace s dlouhým kabelem. Chyba je vydána,
pokud měnič hradluje, jinak je vydáno varování.
Chyba komunikace OIBBS měniče: Přerušila se komunikace s
OIBBS. Komunikace z OIBBS měniče vypadla.
Měnič mimo provoz detekoval chybějící čidlo teploty
připojené k TFB na chladiči měniče. Chybějící čidlo může vést
buď k chybě výpadku signálu optických vláken, nebo k chybě
čidla, protože chybějící čidlo může být interpretováno jako
0 °C nebo více než 100 °C, což jsou oboje nerealistické
hodnoty.
Detekce teploty na chladiči měniče, připojená ke kanálu A
optického přijímače RX7 na FOI-M-A, překročila hodnotu
InvHSink TempTrp (P315).
Popis
• Zkontrolujte, jestli je správně nastaven parametr Motor Over Voltage Trip (P181).
• Přesvědčte se, že nejsou odpojené kabely motoru.
• Požádejte technickou podporu MV o pomoc.
• Zkontrolujte nastavení měniče. Pokud měnič nepoužívá funkci STO, deaktivujte STO a
zkontrolujte, jestli je nainstalován správný typ OIBB.
• Zkontrolujte připojení bezpečnostního systému základní desky optického rozhraní
měniče (OIBBS) k DPM.
• Zkontrolujte a vypněte a znovu zapněte řídicí napětí bezpečnostního systému (OIBBS).
• Pokud stejná chyba znovu vypne měnič, požádejte výrobce o náhradní díl OIBBS na
výměnu.
• Zkontrolujte, jestli je čidlo správně kompletně usazené na TFB.
• Změřte odpor čidla.
• V případě potřeby vyměňte.
• Přesvědčte se, že okamžitá teplota v parametrech není vyšší než spínací hodnota –
pokud ano, prozkoumejte podmínky měniče (okolní prostředí / zatížení / nadmořská
výška / ventilace / stav filtru / ucpání chladiče).
• Zkontrolujte senzor a teplotu offline (okolní prostředí) z hlediska přesnosti.
• Zkontrolujte případné harmonické vlny a zachyťte průběhy vln stejnosměrného proudu
na desce ACB.
• Ujistěte se, že správně funguje větrák a že je proudění vzduchu v této skříni dostatečné.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Všechny typy
měničů
PF7000A
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
PF7000B
Input CtctrOpen
Input IsoSwOpen
PF7000C
X
Námořní měnič
Input IsoSwClsd
Měnič s teplovodní
trubkou
X
X
Chybové hlášení
170
173
166
Chybový
kód
Vstupní oddělovací vypínač je otevřený, když se očekává, že
bude sepnutý. Zkontrolujte mechanické nastavení
oddělovacího vypínače a zapojení 120 V do ACB. V závislosti
na provozním režimu měniče se přesvědčte, zda je přepínač ve
správné poloze.
Oddělovací vypínač vstupního stykače je sepnutý, když se
očekává, že bude otevřený. Zkontrolujte mechanické
nastavení oddělovacího vypínače a zapojení 120 V do ACB.
V závislosti na provozním režimu měniče se přesvědčte, zda je
přepínač ve správné poloze.
Vstupní stykač se otevřel bez příkazu z měniče. Zkontrolujte
zpětnou vazbu stykače a zapojení 120 V do ACB.
Popis
• V závislosti na provozním režimu (normální, test systému, test otevřeného obvodu, test
stejnosměrného proudu nebo otevřená smyčka) existují specifické stavy pro všechny
možné oddělovací vypínače systému (viz popis parametru Hardware Options1, P141).
Ujistěte se, že jsou oddělovací vypínače ve správné poloze.
• Zkontrolujte zpětnou vazbu zapojení.
• Zkontrolujte mechanické nastavení pomocných zařízení oddělovacího vypínače.
• PŘEČTĚTE SI SOUVISEJÍCÍ POPIS.
• V závislosti na provozním režimu (normální, test systému, test otevřeného obvodu, test
stejnosměrného proudu nebo otevřená smyčka) existují specifické stavy pro všechny
možné oddělovací vypínače systému (viz popis parametru Hardware Options1, P141).
Ujistěte se, že jsou oddělovací vypínače ve správné poloze.
• Zkontrolujte zpětnou vazbu zapojení.
• Zkontrolujte mechanické nastavení pomocných zařízení oddělovacího vypínače.
• PŘEČTĚTE SI SOUVISEJÍCÍ POPIS.
• Systém měničů musí mít celkovou kontrolu nad všemi stykači, a proto je zapotřebí
prozkoumat konkrétní chybu stykače.
• Zkontrolujte zpětnou vazbu stykače.
• Zkontrolujte obvodřídicího napětí pro stykač.
• Zkontrolujte povolovací vstup řídicího relé stykače (viz výkres). Zkontrolujte stykač, resp.
jistič s ohledem na fyzickou závadu (pomocné vybavení).
• Zkontrolujte vstupy a výstupy desky ACB.
• Zkontrolujte konektor ACB s ohledem na volné přípojky nebo poškozený konektor J1.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
25
26
PF7000B
Všechny typy
měničů
PF7000A
Inv A1 Fault
Inv A1 PwrSupply
InvA2D Convrsion
Inv A2GateBufFlt
InvAnlg SelfTest
Inv Gate Act Flt
X
X
X
X
X
X
InputProt’n #2
PF7000C
X
Námořní měnič
Input Prot’n #1
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
691
186
679
189
678
677
36
32
Chybový
kód
Chyba aktivního hradla měniče: Bezpečnostní řídicí systém
detekoval selhání v řídicím systému měniče nesouvisejícím s
bezpečností a provedl řádné vypnutí v přípravě na aktivaci
bezpečnostní funkce. Bezpečnostní funkce je provedena
nezávisle na řídicím systému nesouvisejícím s bezpečností.
Měnič při zapnutí detekoval, že stejnosměrná odchylka na
některých analogových zpětnovazebních kanálech je vysoká.
Chybné kanály jsou indikovány parametry InvAnlg SelfTst1
(P96) a InvAnlg SelfTst2 (P251) v diagnostické skupině.
Chyba vyrovnávací paměti hradla měniče A2: Diagnostický
subsystém OIBBS měniče detekoval chybu. Vyrovnávací
paměť hradla A2 detekovala chybu.
Tato chyba upozorňuje, že analogové/digitální převodníky na
ACB nebyly během periody vzorkování schopné úplně přenést
data s použitím DMA do podřízeného procesoru.
Napájecí napětí měniče A1 mimo rozsah: Diagnostický
subsystém OIBBS měniče detekoval chybu. Výstupní napětí
posilovacího převodníku A1 je mimo rozsah.
Chyba měniče A1: Diagnostický subsystém OIBBS měniče
detekoval chybu.
Integrovaný standardní externí vstup chyby/varování
umožňuje koncovému uživateli nainstalovat pomocný
kontakt ochranného relé (např. ochranného relé vstupního
přívodu), který může v závislosti na konfiguraci InputProt2
Class (P444) aktivovat chybu nebo varování měniče.
Integrovaný standardní externí vstup chyby/varování
umožňuje koncovému uživateli nainstalovat pomocný
kontakt ochranného relé (např. ochranného relé vstupního
přívodu), který může v závislosti na konfiguraci InputProt1
Class (P440) aktivovat chybu nebo varování měniče.
Popis
•
•
•
•
Zkontrolujte zapojení/konektory nízkého napětí do OIBBS a ACB.
Zkontrolujte nastavení měniče.
Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o další opatření.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí, abyste viděli, jestli chyba trvá, a v případě potřeby
vyměňte ACB.
• S použitím multimetru zkontrolujte stejnosměrnou odchylku na obvodu, když je
přítomna tato chyba. Zpětné vazby, které způsobily tuto chybu, je možno určit podle
parametrů P96 a P251 v diagnostické skupině.
• Viz technická poznámka PF7000_GEN-12, Chyby vedení/motoru ADC/DAC při
počátečním zapnutí
• Viz technická poznámka PF7000-4th Gen_Gen 34 Odstraňování závad, chyba
‚InvAnlg SelfTst2‘
• Zkontrolujte všechny přípojky do OIBBS měniče.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí, abyste zjistili, jestli chyba trvá, a vyměňte ACB
nebo DPM.
• Přesvědčte se, že jsou v OIBBS nainstalovány OIB2.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
• Přesvědčte se, že jsou v OIBBS nainstalovány OIB2.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
• Zkontrolujte zařízení odpovědné za pomocný kontakt tohoto vstupu a prozkoumejte
chybu indikovanou chybovým hlášením zařízení.
• Prozkoumejte interní a externí příčiny tohoto chybového kódu.
• Zkontrolujte signál 120 V z externího zařízení.
• Zkontrolujte vstupy desky XIO a stavové bity parametrů.
• V REVIZI 9003 a vyšší je tento vstup určen pro ochranu kondenzátoru síťového filtru.
Otevřený obvod na tomto vstupu spíná ochranu kondenzátoru síťového filtru. Doplňující
informace viz chybový kód 135.
• Zkontrolujte zařízení odpovědné za pomocný kontakt tohoto vstupu a prozkoumejte
chybu indikovanou chybovým hlášením zařízení.
• Prozkoumejte interní a externí příčiny tohoto chybového kódu.
• Zkontrolujte signál 120 V z externího zařízení.
• Zkontrolujte vstupy desky XIO a stavové bity parametrů.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Všechny typy
měničů
PF7000A
Inv NSR PS Rng
Inv OIB Detected
Inv OvrVoltage
Inv PS Out Rng
X
X
X
InvHS TempSensor
X
X
Inv InpCtctrClsd
X
X
X
PF7000B
Inv Heartbeat
PF7000C
X
Námořní měnič
Inv General Flt
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
666
160
688
668
689
503
132
671
Chybový
kód
Napájecí napětí měniče mimo rozsah: Diagnostický
subsystém OIBBS měniče detekoval napájecí napětí na
interně generovaných přívodech mimo rozsah.
Výstupní napětí měniče udávané parametrem Inv Output Volt
(P761) překročilo nastavenou spínací hodnotu. Je to
detekováno hardwarovým obvodem v ACB.
Detekována deska OIB měniče: Bezpečnostní řídicí systém
detekoval nekompatibilní hardware. Byla detekována jedna
nebo více desek OIB.
Napájecí napětí měniče nesouvisející s bezpečností mimo
rozsah: Diagnostický subsystém OIBBS měniče detekoval
napájecí napětí napájecího zdroje 24 V DC mimo rozsah.
Vstupní stykač měniče sepnutý: Bezpečnostní řídicí systém
detekoval chybu v řídicím systému vstupního stykače měniče.
Vstupní zařízení indikuje sepnuto, když dostalo z OIBBS příkaz
otevření.
Specifikovaná hodnota teploty je mimo normální rozsah.
Hlavní procesor detekoval, že podřízený software DSP buď
přetekl, nebo se neinicializoval.
Celková chyba měniče: Tyristory SGCT dosáhly konce své
provozní životnosti a je třeba provést údržbové práce.
Popis
• Zkontrolujte napájecí napětí systému STO, resp. připojení k OIBBS.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly napájecího
zdroje, resp. OIBBS na výměnu.
• Toto je výstupní napětí měniče [ESP Surface Volt (P760) v terminologii používané pro
aplikace ESP].
• Ochrana používá nastavení P193, ale měnič vypočítává napětí filtračního kondenzátoru
motoru.
• V aplikaci ESP může být napětí měniče odlišné od napětí motoru kvůli úbytku na
dlouhém kabelu.
• Zkontrolujte snímací desku napětí s ohledem na případné selhání odporu.
• Zkontrolujte případný otevřený obvod na výstupu měniče.
• Zkontrolujte zařízení na měniči.
• Zkontrolujte desku namontovanou na OIBBS měniče. Musí to být OIB2, ne OIB.
• V případě, že jsou použity desky OIB, požádejte výrobce o náhradní díly OIB2 na výměnu.
• Zkontrolujte napájecí napětí systému STO, resp. připojení k OIBBS.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly napájecího
zdroje, resp. OIBBS na výměnu.
• Zkontrolujte vstupní stykač. V případě, že má stykač problém, zastavte provoz měniče a
kontaktujte výrobce.
• Zkontrolujte zapojení nízkého napětí řídicího příkazu vstupního stykače, resp. jističe.
• Zkontrolujte zapojení nízkého napětí zpětné vazby vstupního stykače.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Zkontrolujte, jestli je správně nastaven bit 1 parametru P274.
• Ujistěte se, že je čidlo teploty správně zapojené a není poškozené.
• Zkontrolujte stejnosměrná řídicí napětí na ACB.
• Vypněte a znovu zapněte napájení a v případě potřeby vyměňte desku DPM.
• Zkontrolujte přípojky nízkého napětí a konfiguraci zpětné vazby vstupního zařízení
do OIBBS.
• Zkontrolujte konfiguraci měniče.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díl OIBBS na
výměnu.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
27
28
PF7000B
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
Inv Temp Out Rng
X
Inv WtchDg T Out
Inv TFBFbk Error
Inv STOInp Invld
X
X
Inv S3 Timeout
X
Inv PSD Fault
Inv S2 Stuck
PF7000C
X
Námořní měnič
Inv S1 Stuck
X
Měnič s teplovodní
trubkou
X
X
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
Chybové hlášení
665
499
667
675
676
673
672
690
Chybový
kód
Timeout sledovacího zařízení měniče: Byla detekována chyba
diagnostického subsystému OIBBS měniče.
Měnič ztratil optický signál ze specifikované desky teplotní
zpětné vazby.
Teplota měniče mimo rozsah: Diagnostický subsystém OIBBS
měniče detekoval teplotu mimo rozsah.
Bezpečnostní vstup měniče neplatný: Diagnostický subsystém
OIBBS měniče detekoval neplatný stav řídicího vstupu.
Timeout měniče S3: Diagnostický subsystém OIBBS měniče
detekoval chybu. Byl detekován problém funkce načasování
na OIBBS.
Měnič S2 zaseknutý: Diagnostický subsystém OIBBS měniče
detekoval chybu.
Měnič S1 zaseknutý: Diagnostický subsystém OIBBS měniče
detekoval chybu.
Chyba diagnostiky struktury napájení měniče: Bezpečnostní
řídicí systém detekoval chybu v jednom nebo více tyristorech
SGCT. Byla detekována nesprávná zpětná vazba jednotky
SGCT.
Popis
Zkontrolujte proudění vzduchu v nízkonapěťové řídicím oddílu.
Vypněte řídicí napětí, aby mohla klesnout teplota v řídicím oddílu.
Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
• Zkontrolujte všechny přípojky pro OIBBS, OIB2 na straně měniče.
• Tato chyba se resetuje pouze při vypnutí a opětovném zapnutí řídicího napětí.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí, a pokud stejná chyba stále vypíná měnič,
požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS, OIB2, popř. přípojky na výměnu.
• Zkontrolujte, jestli je správně nastaven bit 1 parametru P274.
• Zkontrolujte případné poškození optického kabelu nebo uvolněné připojení.
•
•
•
•
• Zkontrolujte zapojení OIBBS měniče.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
Nejprve vyřešte všechny ostatní chyby.
Přesvědčte se, že jsou v OIBBS nainstalovány OIB2, ne OIB.
Dbejte na správné nastavení konfigurace SPS s hardwarem měniče.
Zkontrolujte zapojení nízkého napětí ze zpětné vazby vstupního zařízení.
Zkontrolujte zapojení/konektory nízkého napětí do OIBBS a ACB.
Zkontrolujte správné nastavení konfigurace STO.
Vypněte všechny napájecí zdroje do měniče a vyměňte tyristory SGCT podle pokynů v
návodu k použití.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
•
•
•
•
•
•
•
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Všechny typy
měničů
PF7000A
PF7000B
X
IsoTx Air Flow
(pouze rám A)
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
LC XIO NotAssgnd
Junction OvrTemp
Výpadek
rozpojovače 24 V
X
PF7000C
X
Námořní měnič
IsoTx/ReacOvrTmp
X
Měnič s teplovodní
trubkou
X
X
X
Chybové hlášení
552
504
63
33
177
Chybový
kód
Požadovaná karta XIO nebyla přidělena na základě výběru
modelu měniče.
Vypočítaná teplota na můstku zařízení je vyšší než
specifikovaná úroveň sepnutí/varování (sepnutí P574,
varování P577). Vysoká teplota na můstku může být
následkem jedné nebo kombinace několika následujících
příčin: vysoká okolní teplota, vysoký proud Idc, nízký průtok
chladicího vzduchu, nesprávné nastavení typu usměrňovače
nebo typu chladiče, příliš nízké nastavení úrovně sepnutí/
varování.
Rozpojovač napájecího zdroje 24 V selhal.
Teplotní spínač ve vstupním oddělovacím transformátoru
měniče nebo v tlumivce vedení detekoval stav přehřátí a
otevřel střídavý vstup do standardní XIO.
Tlak snímaný tlakovým čidlem v integrované sekci
oddělovacího transformátoru (ve formě napětí) klesl pod
hodnotu nastavenou v IsoTxPressureTrp (P654).
Popis
Zkontrolujte okolní teplotu.
Zkontrolujte, jestli nejsou znečištěné vzduchové filtry. Vyčistěte nebo vyměňte filtry.
Zkontrolujte omezení v cestě proudění vzduchu.
Zkontrolujte, jestli jsou parametry P399 a P880 správně nastavené.
• Tato chyba je spojena s měniči chlazenými kapalinou. Zkontrolujte, jestli je parametr P64
správně nastavený (k parametru je přiřazena správná karta XIO).
•
•
•
•
• Změřte napětí mezi vývody 1 a 2 na konektoru P3 na DC/DC napájecím zdroji.
• Ujistěte se, že je plochý kabel mezi P2 (na DC/DC PS) a J14 (na ACB) bezpečně upevněný.
• Zkontrolujte provozní podmínky (okolní prostředí / nadmořská výška / úrovně proudu /
ventilace a větráky / chladicí olej) a zkontrolujte, jestli je transformátor usměrňovače,
resp. tlumivka v rozsahu jmenovitých hodnot.
• Zkontrolujte signál 120 V z teplotního spínače.
• Přesvědčte se, že se nejedná o vadný spínač.
• Zkontrolujte vstupy desky XIO a stavové bity parametrů.
• Postupným vyloučením určete, jestli existuje vadný spínač, a v případě potřeby ho
vyměňte.
• Zkontrolujte otáčení větráku.
• Zkontrolujte možnost zablokovaného proudění vzduchu ve filtrech a potrubích
(jsou-li nainstalovány); podle potřeby vyčistěte.
• Nesprávné nastavení spínání – zkontrolujte úroveň napětí pro hodnotu tlaku (P653) při
chodu s čistým prouděním vzduchu.
• Zkontrolujte, jestli funguje tlakové čidlo a jestli je připojeno k ACB.
• Zkontrolujte, jestli byla řádně provedena procedura nastavení alarmu a spínání, podle
potřeby upravte a porovnejte s očekávanými hodnotami pro tento konkrétní typ měniče.
• U měničů s vnějším potrubím zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek vzduchu do vstupu
měniče.
• Zkontrolujte napájecí napětí do tlakového čidla a přesvědčte se, že je výstup stabilní.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
29
30
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
X
Síťové harmonické
přepětí
Selhání síťového
kondenzátoru
Chybové hlášení
119
136
Chybový
kód
Měnič detekoval setrvalé přepětí vyvolané rezonancí na
síťovém vedení (P683). To je definováno na úrovni nastavené
v parametru Harmonic VoltTrp (P675) pro prodlevu Harmonic
VoltDly (P676) (nad normálním síťovým napětím) na 1
sekundu. Měnič detekuje pouze 5. harmonickou, aby
eliminoval rušení z nabíjecích procesů kondenzátorů.
Měnič detekoval možné selhání síťového kondenzátoru. Tuto
chybu nelze resetovat, pokud není zadán předepsaný kód.
To zaručuje, že před opětovným zapnutím měniče budou
provedeny všechny nezbytné kontroly a postupy odstraňování
závad popsané v návodu k použití.
Popis
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
• S použitím osciloskopu na nefiltrovaných zkušebních bodech napětí ACB zkontrolujte,
jestli průběhy vln vykazují nadměrné harmonické.
• Prozkoumejte zdroje nadměrných harmonických na zákaznickém napájecím systému.
• P675 Harmonic VoltTrp má výchozí hodnotu 15 % pro nastavení spínání, která může být u
aplikací s více měniči zvýšena na 30 %
• Požádejte výrobce o případné přeladění vstupního filtru.
• Zkontrolujte nezávadnost síťových filtračních kondenzátorů (platí jen pro měniče AFE)
provedením testovací procedury popsané v návodu k použití.
• Podrobné pokyny pro testování kondenzátorů a postup při resetu chyby síťového
kondenzátoru:
– Firmware 9.002 a vyšší – použijte odkaz pro přístup do znalostní báze ID 221486
(http://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/221486)
– Firmware 7.00x a 8.00x – použijte odkaz pro přístup do znalostní báze ID 66655
(http://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/66655)
• Viz technická poznámka PF7000_Gen-99, Resetování chyb síťového filtračního
kondenzátoru (LFC) pro všechny revize firmwaru, která obsahuje shrnutí postupů
resetování pro Classic a Forge pro všechny úrovně revizí softwaru.
• Pro měniče, které jsou RPTX, může tuto blokovací chybu vyvolat aktualizace na firmware
9.002 a vyšší. Je nutné překontrolovat umístění síťového proudového transformátoru (CT).
Prostudujte si technickou poznámku Rušení síťových filtračních kondenzátorů v měničích
PowerFlex 7000 s oddělovacím transformátorem – RPTX PF7000_4GEN_GEN-27.
• Zkontrolujte, jestli přípojky CT (J2) nejsou zaměněné a jestli jsou správně nainstalované
(bez odchylky).
• Zkontrolujte hodnotu odporu otevřeného obvodu CT. Pro 1 000 : 1 CT musí být odpor
otevřeného obvodu 3,9 Ω. Tolerance je 1 %. Pokud jsou jeden nebo oba proudové
transformátory pod touto hodnotou, vyměňte CT, abyste korigovali nevyvážení.
• Po resetu zablokování síťového kondenzátoru je nutné vymazat frontu chyb, jinak se
bude blokování síťového kondenzátoru spouštět při každém zapnutí řídicího napětí.
• Tuto blokovací ochranu spouští nadproud v síťovém vedení; prozkoumejte možné příčiny
nadproudu, např. zkrat nebo selhání několika tyristorů SGCT usměrňovače.
• Firmware 9.003 a vyšší. Vstup XIO #2 je určený pro ochranu LFC. Pokud je tento vstup
na logické 0, dojde k blokování LFC. Vyzkoušejte, jak je tento vstup používán v aplikaci
měniče, a podle potřeby upravte. Ve firmwaru 9.003 a vyšším je tento vstup určen pro
ochranu kondenzátoru síťového filtru a musí být na logické 1, aby bránil vzniku chyby.
• Firmware 9.004 a vyšší. Zkontrolujte napájecí proud oproti spínacímu proudu
fáze-nula, který je odhadnutý s použitím hodnot vypínací frekvence filtru (P192) a
parametru síťového kondenzátoru (P133). Jestliže se měnič během zapínání přepne při
rušení síťového kondenzátoru z vysoké fáze na nulový proud, je možné zvýšit poměr
nevyvážení (P951) na 2, aby se prodloužila doba prodlevy logiky.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Měnič s teplovodní
trubkou
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
Všechny typy
měničů
PF7000A
Login Declined
Low Capacity Flt
LR Double Fans
LR Fan1 Ctctr
Main VSB
Master Comm Flt
X
X
X
X
X
LineNeut OvrVolt
X
PF7000B
Line OvrVoltage
PF7000C
X
Námořní měnič
Line OvrCurrent
Měnič s teplovodní
trubkou
X
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
600
459
481
472
605
604
116
112
118
Chybový
kód
Závislý měnič (Follower) detekoval výpadek komunikace s
měničem Master.
Tato chyba udává, že deska snímání napětí spojená s napětím
motoru a síťovým napětím není zapojena.
Byl detekován výpadek chladicího větráku.
Měniči právě vypadly dva nebo více chladicích větráků.
Počet měničů v systému měničů DCSL Master-Follower klesl
pod specifikovanou minimální kapacitu, se kterou systém
může běžet.
Měnič Master odmítl pokus závislého měniče (Follower)
přihlásit se (připojit se) k síti DCSL.
Vypočítané síťové napětí překročilo hodnotu Line Overvoltage
Trip (P165) na dobu nastavenou v parametru Line
Overvoltage Delay (P166). Toto se vypočítává na základě
kompenzovaných jednotlivých můstkových napětí Master,
Slave1 a Slave2 Line Volt (P136-138) a jejich porovnání s 1/3
spínací hodnoty síťového přepětí.
Naměřený napájecí proud (P122) překročil spínací hodnotu
napájecího nadproudu (P161) na dobu nastavenou v
parametru prodlevy napájecího nadproudu (P162).
Napětí nulového vodiče na straně sítě (vypočítané z fázových
napětí pro usměrňovače SCR a změřené z nulového bodu
kondenzátoru pro usměrňovače PWM), zobrazené v
parametru LineNeutral Volt (P589), překročilo nastavení
spínání. Zkontrolujte nastavení parametrů. Zkontrolujte
uzemnění systému a změřte izolační odpor vstupních kabelů
k zemi.
Popis
• Zkontrolujte komunikační zapojení a stínění.
• Zkontrolujte konektor J27 na ACB.
• Zkontrolujte propojení z VSB do ACB.
• Zkontrolujte stykač větráku, přetížení větráku a zapojení 120 V do karty XIO.
• Zkontrolujte stykače větráků, přetížení větráků a zapojení 120 V do karty XIO.
• Zkontrolujte minimální kapacitu nastavenou pro Number of Nodes (P936) a DCSL Config
(P955), bity 3 (Ld Factor 0) a 4 (Ld Factor 1). Minimální požadovaný počet měničů =
počet uzlů – maximální snížená tolerance.
• Přesvědčte se, že úroveň hlavní revize firmwaru na měniči Master je stejná jako na
závislém měniči.
• Přesvědčte se, že parametry počtu uzlů (Number of Nodes; P936) a faktoru zatížení
závislého měniče odpovídají nastavením měniče Master.
Zkontrolujte, jestli jsou parametry správně nastavené.
Zkontrolujte přípojky VSB a nastavení odboček, hodnoty odporů a uzemnění.
Zkontrolujte, jestli byl parametr Input Impedance (P140) správně vyladěn.
Pokud je napětí příliš vysoké, změňte nastavení odbočky na vstupním zdroji na nižší
napětí přijatelné úrovně.
• Zkontrolujte, jestli je měnič napájen z generátorů. Překontrolujte kapacitu reakčního
výkonu generátorů. Požádejte výrobce o detaily.
•
•
•
•
• ZKONTROLUJTE PŘÍPADNÝ ZKRAT SCR – NEPOKOUŠEJTE SE RESETOVAT TUTO CHYBU,
DOKUD NEZKONTROLUJETE, JESTLI NEJSOU SCR ZKRATOVANÉ.
• Pokud proběhlo několik nepodařených startů s chybou nadproudu napájení ,
prozkoumejte možné poškození vstupního oddělovacího transformátoru.
• Zkontrolujte, jestli dimenzování měniče není příliš malé pro jmenovitý proud motoru.
• Zkontrolujte, jestli jsou parametry správně nastavené.
• Zkontrolujte, jestli se zatěžovací odpory neotevřely a jestli neexistuje žádné uvolněné
uzemnění.
• Chyba izolace – změřte izolační odpor izolace motoru / kabelů motoru / izolace měniče k
zemi.
• Pokud uzemňovací síť NENÍ připojena k nulovému vodiči síťového kondenzátoru, může se
spínací úroveň zvýšit z výchozí hodnoty 0,4 pu na hodnotu vyšší.
• POZNÁMKA: V měniči DTD se výchozí nastavení spínání NESMÍ zvýšit bez
konzultace s technickou podporou MV.
• Zkontrolujte nezávadnost vstupní uzemňovací sítě, je-li použita.
• Změřte izolační odpor sekundáru vstupního oddělovacího transformátoru / vstupních
kabelů k zemi.
• Zkontrolujte, jestli jsou nastavení parametrů vhodná pro měniče s tlumivkou střídavého
vedení nebo oddělovacím transformátorem. Viz technická poznámka PF7000_Gen-04,
Nastavení přepětí nulového vodiče pro měniče 6P/PWM
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
31
32
Všechny typy
měničů
PF7000A
Tok motoru UB
Motor Load Loss
X
Master CurUnbal
X
PF7000B
Proud motoru UB
PF7000C
X
Námořní měnič
Master VoltUnbal
Měnič s teplovodní
trubkou
X
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
104
99
100
120
123
Chybový
kód
Měnič detekoval ztrátu stavu zatížení. Toto se aktivuje jako
chyba s použitím parametru Load Loss Detect (P199) a
potřebné nastavené hodnoty jsou Mtr LoadLoss Lvl (P246),
Mtr LoadLoss Dly (P231) a Mtr LoadLoss Spd (P259).
Naměřený tok motoru překročil hodnotu Mtr FluxUnbalTrp
(P585) na dobu nastavenou v Mtr FluxUnbalDly (P586).
Naměřené nevyvážení proudu na výstupu měniče překročilo
hodnotu Mtr CurUnbal Trp (P208) na dobu nastavenou v
parametru Mtr CurUnbal Dly (P214).
Naměřená fázová napětí (610) v můstku Master překročila
hodnotu nastavenou v parametru LineVoltUnbalTrp (P271) na
dobu nastavenou v parametru LineVoltUnbalDly (P272).
Naměřené a vypočítané fázové proudy v můstku Master
překročily hodnotu nastavenou v parametru Line CurUnbalTrp
(P108) na dobu nastavenou v parametru Line CurUnbalDly
(P109). Hodnota nevyvážení je uvedena v parametru 613.
Popis
• Zkontrolujte nastavení parametrů.
• Ujistěte se, že zátěž nesmí být normálně v nezatíženém stavu.
• Toto je určeno pro aplikace, u kterých může dojít k výpadku zátěže (podzemní čerpadla,
motory s dutou hřídelí), a není žádoucí, aby aplikace po výpadku zátěže dál běžela.
Zkontrolujte, jestli nejsou otevřené odpory VSB a jestli jsou vyvážené.
Zkontrolujte zkrat výstupních filtračních kondenzátorů motoru.
S použitím měření izolačního odporu zkontrolujte uzemnění fáze v systému měničů.
Zkontrolujte uzemnění nízkého napětí v nízkonapěťové řídicí skříni.
Zkontrolujte, jestli má měnič výstupní transformátor a je vyladěný pro regulátory otáček
a toku s transformátorem.
• Zkontrolujte ploché kabely mezi zpětnou vazbou napětí a deskami SCBL/SCBM.
•
•
•
•
•
• Zkontrolujte aktuální zapojení senzorů a zatěžovacích odporů ze senzorů proudu motoru.
• Zkontrolujte napájení HECS.
• Zkontrolujte výstupní filtrační kondenzátory s ohledem na vyvážené zatížení na všech 3
fázích.
• Prozkoumejte možné problémy s vinutím motoru nebo kabeláží.
1. ZKONTROLUJTE JIŠTĚNÍ TSN.
2. ZKONTROLUJTE JIŠTĚNÍ TSN.
3. ZKONTROLUJTE JIŠTĚNÍ TSN.
Zkontrolujte přípojky VSB a nastavení odboček a zkontrolujte odpor desky VSB – změřte
izolační odpor desky, abyste ověřili nezávadnost.
• Zkontrolujte okamžité hodnoty napětí na terminálu obslužného rozhraní pro každý
můstek a celkové síťové napětí.
• Zkontrolujte případné problémy zdroje napájecího napětí.
• S použitím multimetru a osciloskopu zkontrolujte napětí na zkušebních bodech napětí
měniče.
•
•
•
•
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny přípojky proudového transformátoru správně připojené a
jestli nejsou žádné vodiče zaměněné – „prozvoňte“ vodiče, abyste prověřili zapojení.
• Zkontrolujte uzemnění na proudových transformátorech.
• Ujistěte se, že jsou všechny zástrčky pevně zapojené do ACB.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechna vstupní napětí vyvážená.
• Zkontrolujte nastavení parametrů.
• Zkontrolujte zatěžovací odpory.
• Zkontrolujte hodnoty vstupních kondenzátorů, jsou-li nainstalovány.
• Zkontrolujte, že neexistují žádné otevřené dělicí odpory.
• Zkontrolujte, jestli se všechny síťové tyristory zapínají v režimu Gating Test.
• Zkontrolujte kondenzátor vstupního filtru (pro měniče s usměrňovačem PWM).
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Všechny typy
měničů
PF7000A
Nadměrné otáčky
motoru
MotorNeut OvrVolt
X
PF7000B
Motor OvrLoad
PF7000C
X
Námořní měnič
Motor OvrCurrent
Měnič s teplovodní
trubkou
X
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
102
101
96
98
Chybový
kód
Otáčky motoru překročily hodnotu Mtr OvrSpeed Trp (P185).
Zkontrolujte, jestli parametr odpovídá požadavkům na
zatížení. Zkontrolujte přechody zatížení.
Byl detekován stav přetížení motoru, přičemž je stav přetížení
vypočítán s použitím parametru I Stator (P340) a algoritmu
založeného na hodnotách Mtr OvrLoad Trp (P179) jako
absolutní vypínací úrovni, Mtr OvrLoad Dly (P180) jako
základní prodlevě vypnutí a Mtr OvrLoad Wrn (P351) jako
bodu, kde začíná výpočet přetížení.
Naměřený proud motoru Stator Current (P340) překročil
nastavení Mtr OvrCur Trip (P177).
Naměřené napětí nulového vodiče motoru k zemi v Mtr
Neutral Volt (P347) překročilo nastavení Mtr NeutVolt Trp
(P189). Toto chybové hlášení upozorňuje na chybu uzemnění
v systému měničů, např. chybu izolace kabelu nebo chybu
izolace vinutí motoru, v tlumivce stejnosměrného vedení,
tlumivce souhlasného napětí (CMC) nebo filtračních
kondenzátorech motoru. Účelem prozkoumání této chyby je
nalézt komponenty, které mohou mít chybu izolace.
Popis
• Zkontrolujte nevyvážení napětí motoru a zpětné vazby vedení.
• Nesprávné nastavení – zkontrolujte nastavení parametrů pro maximum referenčního
příkazu a ujistěte se, že není příliš blízko ke zvýšení vypínací úrovně nadměrných otáček.
• Nastavte šířku pásma regulátoru otáček pro kontrolu překmitů a dbejte na to, aby
rychlost zrychlení v blízkosti maximálních otáček nebyla příliš velká.
• Zkontrolujte přechody zatížení.
• Pro otáčkoměry – ujistěte se, že je správně nastaven počet pulzů na otáčku (PPR) a
zpětná vazba je platná.
• Osciloskopem zkontrolujte řetězec impulzů otáčkoměru.
• Přechodné zatížení – zkontrolujte limit krouticího momentu motoru, přetížení krouticího
momentu a nastavení přetížení motoru a porovnejte zatížení s nastaveními krouticích
momentů a nastaveními vypínání.
• Zatěžovací odpor – zkontrolujte zpětnou vazbu HECS a zatěžovací odpory.
Mezi možné příčiny patří:
• Reálné OC / přechody.
• Špatný zatěžovací odpor / chyba obvodu senzoru proudu – zkontrolujte komponenty.
• Nastavení parametrů příliš nízké ve srovnání s limitem krouticího momentu. Zkontrolujte
nastavení parametrů.
• Regulátor proudu na limitu (zkontrolujte síťové napětí a vedení alfa během chodu).
• POZNÁMKA: V měniči DTD se výchozí nastavení spínání NESMÍ zvýšit bez
konzultace s technickou podporou MV.
• Odpojte kabely motoru od měniče a pak změřte izolační odpor motorových kabelů a
motoru.
• Zkontrolujte, jestli jsou nastavení parametrů vhodná pro měniče s tlumivkou střídavého
vedení nebo oddělovacím transformátorem a jestli nebyly parametry nesprávně
nastaveny během uvedení do provozu. Viz technická poznámka PF7000_Gen-04,
Nastavení přepětí nulového vodiče pro měniče 6P/PWM
• Zkontrolujte nezávadnost výstupních filtračních kondenzátorů, hledejte zkraty nebo
známky fyzického poškození.
• Pokud byla tato aplikace nainstalována v nedávné době, je nutné ověřit nastavení
parametrů.
• Zkontrolujte filtrační kondenzátor každého motoru; kapacitance musí být stejná jako
hodnota na identifikačním štítku.
• S odpojenými kabely motoru nechte proběhnout test IDC a zjistěte, jestli se měnič stále
vypíná při stejné chybě; to ukáže, jestli je chyba v měniči nebo v kabelech motoru či
samotném motoru.
• Může být nutné zkontrolovat CMC a nulový odpor. Je-li nulový odpor v průběhu testu IDC
horký, překontrolujte CMC podle technické poznámky PowerFlex 7000_Gen-65
Testování tlumivky souhlasného napětí.
• Změřte izolační odpor sekundáru vstupního oddělovacího transformátoru / vstupních
kabelů k zemi.
• Pokud je měnič RPTX, nesmí být nulový vodič oddělovacího transformátoru uzemněný.
Zkontrolujte požadavky na uzemnění systému podle elektrických výkresů.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
33
34
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
MV in Gate Test
Vysoké napětí v
systémovém testu
X
X
Mstr Transfr Err
Motor Stall
X
X
Motor Slip Range
X
X
PF7000B
Motor Protection
PF7000C
X
Námořní měnič
Motor OvrVoltage
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
164
165
457
103
106
35
97
Chybový
kód
Měnič má aplikováno vysoké napětí a uživatel se pokusil
naprogramovat měnič v testu System. Odpojte vysoké napětí
od měniče a pak pokračujte s testem.
Měnič má aplikováno vysoké napětí a uživatel se pokusil
naprogramovat měnič v testu Gate. Odpojte vysoké napětí od
měniče a pak pokračujte s testem.
Chyba přenosu Master – platí pouze pro paralelní měniče.
Měnič detekoval stav zastavení motoru s prodlevou
nastavenou v Mtr Stall Dly (P191). Různé metody detekce
zastavení motoru závisejí na tom, zda je nainstalován
otáčkoměr, resp. snímač otáček, anebo ne. Chyby bez senzoru
zahrnují stav, kdy motor nevytvoří dostatečnou zpětnou
vazbu toku, která by byla detekována měničem, zatímco
metody zpětné vazby otáčkoměru hledají rozdíl mezi zpětnou
vazbou otáčkoměru, resp. snímače otáček a příkazem otáček.
Byly zadány nesprávné otáčky motoru pro indukční motor.
Zkontrolujte údaje na identifikačním štítku. Otáčky motoru
nemohou být synchronní. Zadejte správné údaje a vypněte a
znovu zapněte řídicí napětí.
Integrovaný standardní externí vstup chyby/varování
umožňuje koncovému uživateli nainstalovat pomocný
kontakt ochranného relé (např. ochranného relé motoru, viz
bulletin 825), který může v závislosti na konfiguraci Motor
Prot Class (P443) aktivovat chybu nebo varování měniče.
Naměřené napětí motoru Stator Voltage (P344) překročilo
nastavení Mtr OvrVolt Trip (P181).
Popis
• Zkontrolujte řízení a stav vstupního stykače.
• Ujistěte se, že je oddělovací vypínač v otevřené poloze a zablokovaný – potvrďte
izolovanou tyčí (hot-stick) a pomocí stavových parametrů.
• Zkontrolujte řízení a stav vstupního stykače.
• Ujistěte se, že je oddělovací vypínač v otevřené poloze a zablokovaný – potvrďte
izolovanou tyčí (hot-stick) a pomocí stavových parametrů.
• Hlavní měnič (Master) nemůže najít podřízený měnič (Slave) schopný převzít úlohu
Master.
• Možné příčiny jsou: měnič Slave není připravený nebo není odmaskovaný.
Možné příčiny:
• Nedostatečný krouticí moment při spuštění – zvyšte příkaz krouticího momentu 0 a 1,
abyste zabránili zastavení motoru při startování, pokud je režim zpětné vazby otáček bez
senzoru (Sensorless).
• Nedostatečný krouticí moment – zvyšte limit krouticího momentu motoru, abyste
zabránili zastavení motoru během chodu.
• Zpětná rotace zátěže – ujistěte se, že zátěž nerotuje opačným směrem.
• Zachyťte hodnotu parametru FlxFbk VoltModel (P342).
• Dbejte na to, aby zpětná vazba otáčkoměru byla funkční, pokud je to možné.
• Dejte pozor, aby se motor neroztočil vpřed s otáčkami vyššími než referenční příkaz.
• Během chodu – zajistěte, aby nedošlo k žádnému náhlému zvýšení zátěže.
• Jako zastavení motoru může být interpretován zkrat na výstupu měniče. Zkontrolujte
filtrační kondenzátory motoru a další prvky, které mohou vytvořit zkrat fáze k fázi na
výstupu měniče.
• Tuto závadu nelze resetovat, dokud není naprogramován správný skluz.
• Pokud identifikační štítek motoru udává synchronní otáčky, zjistěte jmenovité otáčky
skluzu a odečtěte otáčky skluzu od synchronních otáček.
• Informace o tom, jak vypočítat jmenovité otáčky motoru, najdete v technické poznámce
PF7000_Gen-102, Určení jmenovitých otáček motoru pro indukční motory.
• Zkontrolujte zařízení odpovědné za pomocný kontakt tohoto vstupu a prozkoumejte
chybu indikovanou chybovým hlášením zařízení.
• Prozkoumejte interní a externí příčiny tohoto chybového kódu.
• Zkontrolujte signál 120 V z externího zařízení. Zkontrolujte vstupy desky XIO a stavové
bity parametrů.
• Nastavení parametrů nesprávné (příkaz toku / vypínací hodnoty).
• Poškození VSB – zkontrolujte odpory VSB a uzemnění a ujistěte se, že jsou nastavení
odboček správná.
• Samobuzení – zkontrolujte letmý start / indukovanou rotaci motoru.
• Přesvědčte se, že se motor nespouští v otevřeném obvodu.
• Přesvědčte se, že se měnič nespouští v otevřeném obvodu. Přesvědčte se, že je motor
připojený.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Všechny typy
měničů
PF7000A
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
RecA2D Convrsion
RecA2D SeqError
X
Pump/Fan Pwr Off
(pouze rám C)
Pressure Loss
(pouze rám C)
Process Var Loss
PD Capcity Low
X
X
X
X
RecAnlg SelfTest
X
X
X
X
OVH Overspeed
X
X
X
X
PF7000B
Op Mode Conflict
PF7000C
X
Námořní měnič
No Output Ctctr
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
133
131
128
71
64
464
458
471
609
169
Chybový
kód
Byla detekována chyba v konverzi A2D.
Tato chyba upozorňuje, že analogové/digitální převodníky na
ACB nebyly během periody vzorkování schopné úplně přenést
data s použitím DMA do hlavního procesoru (Master).
Měnič při zapnutí detekoval, že stejnosměrná odchylka na
některých analogových zpětnovazebních kanálech je vysoká.
Chybné kanály jsou indikovány parametry RecAnlg SelfTst1
(473), RecAnlg SelfTst2 (474) a RecAnlg SelfTst3 (494) v
diagnostické skupině.
Řídicí napětí do čerpacího systému a větráků výměníků tepla
není k dispozici.
Měnič detekoval, že je napájení čerpadel, resp. větráků
vypnuté.
Naměřený systémový tlak klesl pod přednastavenou vypínací
úroveň. Standardní provozní tlak je kolem 50 psi. Tlakový
spínač není určený pro přesné měření tlaku, nýbrž jako
indikace tlaku, resp. stavu bez tlaku. Tento spínač se obvykle
aktivuje nejméně při 20 psi.
Zpětná vazba z procesu není platná.
Tato chyba je určena pouze pro paralelní měniče a
upozorňuje, že dostupná kapacita měniče je nižší než 50 %
jmenovitého proudu motoru. Měnič nemůže běžet.
Zpětná vazba otáček motoru překračuje 80 Hz a měnič je
vystaven potencionálnímu zatížení bez výstupního stykače.
Provozní režimy měniče Follower a měniče Master se
neshodují.
Tato chyba se používá konkrétně pro testovací režim Open
Circuit, který potřebuje, aby byl v parametru Output Ctctr Cfg
(P5) specifikován výstupní stykač. Pokud stykač není
specifikován, obdržíte v testovacím režimu Open Circuit tuto
chybu. To pomáhá předcházet tomu, aby nezkušené osoby
uvedly měnič do testovacího režimu otevřeného obvodu, aniž
by skutečně otevřely obvod výstupu stykačem nebo
rozpojením kabelů motoru.
Popis
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Jestliže chyba nezmizí po vypnutí a opětovném zapnutí řídicího napětí, vyměňte desku
ACB. Pokud se tím problém nevyřeší, vyměňte desku DPM.
• Vypněte a znovu zapněte napájení měniče.
• Pokud problém trvá, vyměňte DPM nebo ACB.
• S použitím multimetru zkontrolujte stejnosměrnou odchylku na obvodu, když je
přítomna tato chyba. Zpětné vazby, které způsobily tuto chybu, je možno určit podle
parametrů (P473, P474 a P494) v diagnostické skupině.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí, abyste viděli, jestli chybový stav trvá, a v případě
potřeby vyměňte ACB.
• Zkontrolujte, jestli je rozpojovací spínač sepnutý a jestli nejsou spálené žádné pojistky.
• Změřte napětí na vstupech čerpadel a větráků a zjistěte, jestli je k dispozici.
• Sledujte zpětnou vazbu z obvodu do měniče, hledejte uvolněné zapojení nebo nesprávné
pomocné vybavení.
• Zkontrolujte, jestli jsou v provozu čerpadla.
• Zkontrolujte, jestli v systému nejsou žádné netěsnosti.
• Zkontrolujte, jestli v systému není žádné ucpání.
• Zkontrolujte procesní senzor, vstup 4…20 mA nebo 0...10 V do měniče na desce IFM.
• Zkontrolujte zapojení na desce IFM a spojení mezi IFM a ACB.
• Dostupná kapacita měniče je nižší než 50 % jmenovitého proudu motoru. Měnič nemůže
běžet.
• Zkontrolujte, jestli jsou parametr Overhauling Load (P1160) a bit 8 (Output Ctctr)
parametru HardwareOptions1 (P141) správně nastavené.
• Zkontrolujte doporučení pro chybový kód 102, Motor Ovrspeed.
• Změňte provozní režim.
• Pokud v systému žádný výstupní stykač opravdu neexistuje, můžete chybu maskovat.
Bude pak vydáno varování No DO/OP Ctctr a s testem otevřeného obvodu budete moci
pokračovat po rozpojení kabelů motoru.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
35
36
PF7000B
Všechny typy
měničů
PF7000A
RecChB OvrTemp
RecHSnk Sensor
RecChB Sensor
RecFbrOpt Config
Rec A1 Fault
X
X
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
645
129
153
149
150
146
151
RecChB LowTemp
RecHSnk OvrTemp
147
148
152
Chybový
kód
RecHSnk LowTemp
X
X
RecHSnk FbrOptic
PF7000C
X
Námořní měnič
RecChB FbrOptic
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Chyba usměrňovače A1: Diagnostický subsystém OIBBS
usměrňovače detekoval chybu.
Měnič detekoval, že se počet desek optického vlákna
neshoduje s počtem zařízení.
Normálně není použito. Měnič mimo provoz detekoval
chybějící čidlo teploty připojené ke kanálu volitelné teplotní
zpětné vazby. Ujistěte se, že je čidlo zapojené.
Měnič mimo provoz detekoval chybějící čidlo teploty
připojené k TFB na chladiči usměrňovače. Chybějící čidlo může
vést buď k chybě výpadku optického vlákna, nebo k chybě
čidla, protože chybějící čidlo může být interpretováno jako
0 °C nebo více než 100 °C, což jsou oboje nerealistické
hodnoty.
Normálně není použito. Měnič detekoval, že teplotní zpětná
vazba z volitelné teplotní desky dosáhla vypínacího
nastavení.
Měnič detekoval, že teplota chladiče usměrňovače dosáhla
vypínacího nastavení. Ujistěte se, že správně funguje větrák a
že je proudění vzduchu v této skříni dostatečné.
Toto se na většině měničů neaktivuje a parametr je na vysoké
úrovni. Měnič detekoval, že je teplotní zpětná vazba z
volitelné teplotní desky nižší než 2 °C.
Měnič detekoval, že je teplota chladiče usměrňovače nižší než
2 °C. Než spustíte měnič, ujistěte se, že je okolní teplota v
místnosti vyšší než 0 °C.
Když zařízení neběží, není přítomen optický signál z TFB na
chladiči usměrňovače, připojený ke kanálu A optického
přijímače RX7 na FOI-L-A. Tato chyba se vyskytuje pouze
tehdy, když zařízení neběží. Jestliže nastane během chodu,
objeví se ve formě varování.
Normálně není použito. Když zařízení neběží, není přítomen
optický signál z volitelné desky TFB připojené ke kanálu B
optického přijímače RX7 na FOI-L-B. Tato chyba se vyskytuje
pouze tehdy, když zařízení neběží. Jestliže nastane během
chodu, objeví se ve formě varování.
Popis
• Přesvědčte se, že jsou v OIBBS nainstalovány OIB2.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
• Zkontrolujte nastavení parametrů.
• Zkontrolujte, jestli jsou desky správně zapojené na OIBB.
• Zkontrolujte, jestli je čidlo správně kompletně usazené na TFB.
• Změřte odpor čidla.
• V případě potřeby vyměňte.
Přesvědčte se, že okamžitá teplota v parametrech není vyšší než spínací hodnota. Pokud ano,
prozkoumejte podmínky měniče (okolní prostředí / zatížení / nadmořská výška / ventilace /
stav filtru / ucpání chladiče).
Zkontrolujte napájení a nezávadnost desky optického vlákna TFB a FOI.
Zkontrolujte senzor a teplotu offline (okolní prostředí) z hlediska přesnosti.
• Zkontrolujte, jestli okolní teplota v řídicí místnosti není nižší než 2 °C.
• Zkontrolujte napájení do TFB.
• Může se jednat o mechanický problém s čidlem teploty nebo s kabelem přivádějícím
signál zpět do TFB.
• Zaměřte se na hardware měniče a identifikujte špatnou součást.
• Zkontrolujte napětí desky TFB a FOI.
• Zkontrolujte, jestli jsou optické kabely správně zapojené ve vysílačích a přijímačích.
• Zkontrolujte optický kabel pro případné zlomení, ohyby nebo přerušení, které by mohly
blokovat signál.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Rec Gate Act Flt
Rec General Flt
Rec Heartbeat
Rec InpCtctrClsd
Rec NSR PS Rng
Rec OIB Detected
Rec OIBB Com Flt
X
X
X
X
X
X
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
Rec A2GateBufFlt
PF7000C
X
Námořní měnič
Rec A1 PwrSupply
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
624
656
636
657
190
639
659
647
646
Chybový
kód
• Přesvědčte se, že jsou v OIBBS nainstalovány OIB2.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
Doporučená opatření
Chyba komunikace usměrňovače OIBBS: Přerušila se
komunikace s OIBBS usměrňovače. Komunikace z OIBBS
usměrňovače vypadla.
Detekována deska OIB usměrňovače: Bezpečnostní řídicí
systém detekoval nekompatibilní hardware. Byla detekována
jedna nebo více optických desek rozhraní.
Napájecí napětí usměrňovače nesouvisející s bezpečností
mimo rozsah: Diagnostický subsystém OIBBS usměrňovače
detekoval napájecí napětí napájecího zdroje 24 V DC mimo
rozsah.
Vstupní stykač usměrňovače sepnutý: Bezpečnostní řídicí
systém detekoval chybu v řídicím systému vstupního stykače
měniče. Vstupní zařízení indikuje sepnuto, když dostalo z
OIBBS příkaz otevření.
Podřízený procesor měniče (Slave) detekoval, že hlavní
software DSP (Master) buď přetekl, nebo se neinicializoval.
Celková chyba usměrňovače: Tato chyba upozorňuje na to, že
selhala diagnostika testu PSD, selhala diagnostika
monitorování napájecího zdroje, selhal časovač zapnutí
vstupního stykače nebo vstupní stykač nehlásí sepnuto, když
běží měnič.
Chyba aktivního hradla usměrňovače: Bezpečnostní řídicí
systém detekoval selhání v řídicím systému měniče
nesouvisejícím s bezpečností a provedl řádné vypnutí v
přípravě na aktivaci bezpečnostní funkce. Bezpečnostní
funkce je provedena nezávisle na řídicím systému
nesouvisejícím s bezpečností.
Zkontrolujte zapojení nízkého napětí a konektory do OIBBS a ACB.
Zkontrolujte nastavení měniče.
Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o další opatření.
• Zkontrolujte nastavení měniče. Pokud měnič nepoužívá funkci STO, deaktivujte STO a
zkontrolujte, jestli je nainstalován správný typ OIBB.
• Zkontrolujte propojení mezi OIBBS usměrňovače a DPM.
• Zkontrolujte a vypněte a znovu zapněte řídicí napětí bezpečnostního systému (OIBBS).
• Pokud stejná chyba znovu sepne měnič, požádejte výrobce o náhradní díl OIBB na
výměnu.
• Zkontrolujte desku namontovanou na OIBBS usměrňovače. Musí to být OIB2, ne OIB.
• V případě, že jsou použity desky OIB, požádejte výrobce o náhradní díly OIB2 na výměnu.
• Zkontrolujte napájecí napětí systému STO, resp. připojení k OIBBS.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly napájecího
zdroje, resp. OIBBS na výměnu.
• Zkontrolujte vstupní stykač. V případě, že má stykač problém, zastavte provoz měniče a
kontaktujte výrobce.
• Zkontrolujte zapojení nízkého napětí řídicího příkazu vstupního stykače, resp. jističe.
• Zkontrolujte zapojení nízkého napětí zpětné vazby vstupního stykače.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Zkontrolujte stejnosměrná řídicí napětí na ACB a DPM.
• Možná závada desky ACB.
• Vypněte a znovu zapněte napájení a v případě potřeby vyměňte desku DPM.
• Zkontrolujte přípojky nízkého napětí a konfiguraci zpětné vazby vstupního zařízení do
OIBBS.
• Zkontrolujte konfiguraci měniče.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díl OIBBS na
výměnu.
•
•
•
•
Chyba vyrovnávací paměti hradla usměrňovače A2:
• Zkontrolujte všechny přípojky do OIBBS usměrňovače.
Diagnostický subsystém OIBBS usměrňovače detekoval chybu. • Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
Vyrovnávací paměť hradla A2 detekovala chybu.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
Napájecí napětí usměrňovače A1 mimo rozsah: Diagnostický
subsystém OIBBS usměrňovače detekoval chybu. Výstupní
napětí posilovacího převodníku A1 je mimo rozsah.
Popis
Chybová hlášení
Kapitola 1
37
38
PF7000B
Všechny typy
měničů
PF7000A
RecOvrVolt SW
Rec PS Out Rng
Rec PSD Fault
Rec S1 Stuck
X
X
X
X
Rec OvrVoltage
PF7000C
X
Námořní měnič
RecOvrTimeOut
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
640
658
634
134
117
135
Chybový
kód
Usměrňovač S1 zablokovaný: Diagnostický subsystém OIBBS
usměrňovače detekoval chybu.
Chyba diagnostiky struktury napájení usměrňovače:
Bezpečnostní řídicí systém detekoval chybu v jednom nebo
více tyristorech SGCT. Byla detekována nesprávná zpětná
vazba jednotky SGCT.
Napájecí napětí usměrňovače mimo rozsah: Diagnostický
subsystém OIBBS usměrňovače detekoval napájecí napětí na
interně generovaných přívodech mimo rozsah.
Vstupní napětí usměrňovače Rec Input Volt (P696)
detekované softwarem překročilo Rec OvrVolt Trp (P173) na
dobu prodlevy specifikovanou v Rec OvrVolt Dly (P174).
Vstupní napětí usměrňovače udávané parametrem Rec Input
Volt (P696) překročilo vypínací nastavení (P#173). Je to
detekováno hardwarovým obvodem v ACB.
Vstupní napětí usměrňovače udávané parametrem Rec Input
Volt (P696) překročilo Rec OvrVolt Trp (P173). Nejprve je
vydáno varování, a pokud se přepětí vyskytne opakovaně
nejméně s čtyřmi výstrahami během intervalu jedné sekundy,
ohlásí měnič chybu.
Popis
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
Nejprve vyřešte všechny ostatní chyby.
Přesvědčte se, že jsou v OIBBS nainstalovány OIB2, ne OIB.
Dbejte na správné nastavení konfigurace SPS s hardwarem měniče.
Zkontrolujte zapojení nízkého napětí ze zpětné vazby vstupního zařízení.
Zkontrolujte zapojení/konektory nízkého napětí do OIBBS a ACB.
Zkontrolujte správné nastavení konfigurace STO.
Vypněte veškeré napájení měniče. Vyzkoušejte tyristory SGCT podle pokynů v návodu k
použití.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
•
•
•
•
•
•
•
• Zkontrolujte napájecí napětí systému STO, resp. připojení k OIBBS.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly napájecího
zdroje, resp. OIBBS na výměnu.
• Zkontrolujte parametry a prohlédněte VSB s ohledem na případné poškození.
Prozkoumejte výskyty sběrnicových přechodů.
• Zkontrolujte uvolněné přípojky na ACB J27.
• Viz technická poznámka PowerFlex 7000_4Gen_Gen19.
• Zkontrolujte, jestli jsou parametry správně nastavené.
• Zkontrolujte přípojky VSB a nastavení odboček, hodnoty odporů a uzemnění.
• To může být způsobeno skutečným přepětím síťového vedení, ale s větší
pravděpodobností je to dáno vlivy kapacitních proměnných vedení v systému s vysokou
impedancí.
• Pokud je to možné, snižte výstup.
• Prozkoumejte výskyty sběrnicových přechodů.
• Zkontrolujte uvolněné přípojky na ACB J27.
• Prozkoumejte uzemnění systému. Stínění napájecích kabelů uzemněná pouze na jednom
konci, na konci zdroje.
• Zkontrolujte, jestli je měnič napájen z generátorů. Překontrolujte kapacitu reakčního
výkonu generátorů. Požádejte výrobce o detaily.
• Viz technická poznámka PowerFlex 7000_4Gen_Gen19.
• Zkontrolujte parametry a prohlédněte ACB a VSB s ohledem na případné poškození.
• Prozkoumejte výskyty sběrnicových přechodů.
• Jestliže se měnič vypíná při této chybě opakovaně, je nutné prozkoumat harmonické
frekvence systému. Nastavte sledování (trend) pro zaznamenání harmonického napětí,
vstupního napětí usměrňovače a síťového napětí pro spínání při této chybě. Požádejte
výrobce o detaily.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Rec Temp Out Rng
Rec WtchDg T Out
X
X
RecSTOInp Invld
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
Rec S3 Timeout
PF7000C
X
Námořní měnič
Rec S2 Stuck
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
633
635
643
644
641
Chybový
kód
Timeout sledování usměrňovače: Byla detekována chyba
diagnostického subsystému OIBBS usměrňovače.
•
•
•
•
Teplota usměrňovače mimo rozsah: Diagnostický subsystém
OIBBS usměrňovače detekoval teplotu mimo rozsah.
• Zkontrolujte všechny přípojky pro OIBBS, OIB2 na straně usměrňovače.
• Tato chyba se resetuje pouze při vypnutí a opětovném zapnutí řídicího napětí.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí, a pokud stejná chyba stále vypíná měnič,
požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS, OIB2, popř. přípojky na výměnu.
Zkontrolujte proudění vzduchu v nízkonapěťové řídicí přihrádce.
Vypněte řídicí napětí, aby mohla klesnout teplota.
Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
• Zkontrolujte zapojení OIBBS usměrňovače.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba stále vypíná měnič, požádejte výrobce o náhradní díly OIBBS na
výměnu.
Doporučená opatření
Bezpečnostní vstup usměrňovače neplatný: Diagnostický
subsystém OIBBS usměrňovače detekoval neplatný stav
řídicího vstupu.
Timeout usměrňovače S3: Diagnostický subsystém OIBBS
usměrňovače detekoval chybu. Byl detekován problém funkce
načasování na OIBBS.
Usměrňovač S2 zablokovaný: Diagnostický subsystém OIBBS
usměrňovače detekoval chybu.
Popis
Chybová hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Kapitola 1
39
40
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
X
RNeut OvrCurrent
Refrnce Cmd Loss
Chybové hlášení
115
23
Chybový
kód
Tato chyba je platná pouze pro měniče s tlumivkou
souhlasného napětí (D2D) a udává, že proud v nulovém
odporu překročil vypínací nastavení. Proud je zobrazen v
parametru ComMode Current (P697).
Vypadla komunikace měniče se zařízením odpovědným za
dodávání příkazu otáček do měniče. Je to nastaveno jako
ohlášení chyby. Měnič konfiguruje výpadek příkazu otáček
(Speed Command Loss) jako chybu, když je související bit v
DPI Loss Mask (P175) nastavený na 1. Nastavení bitu na 0
způsobí, že měnič ohlásí varování a poběží s posledními
přikázanými otáčkami.
Chyba může být v adaptéru DPI nebo v signálu 4…20 mA
připojeném k analogovému vstupu (desky IFM). Ujistěte se, že
jsou všechny přípojky bezpečné, zařízení je pod napětím a
správně funguje.
Popis
• Zkontrolujte, jestli nulový odpor není otevřený.
• Zkontrolujte případný zkrat zařízení na usměrňovači a měniči.
• Zkontrolujte filtrační kondenzátor vedení a motoru s ohledem na zkrat mezi fází a
nulovým vodičem nebo fází a fází.
• Zkontrolujte napětí nulového vodiče vedení a motoru.
• Zkontrolujte parametry nulového odporu a pro jiné měniče než DTD nastavte tento
parametr na nula ohmů.
• Prozkoumejte příčinu nulového posunu mezi vstupními a výstupními filtračními
kondenzátory, který může být způsoben silnými síťovými přechody nebo selháním
izolace.
• V případě potřeby změřte izolační odpor měniče.
• Ujistěte se, že je komunikační zařízení pod napětím.
• Zkontrolujte, jestli P275 ve skupině příkazů otáček (Speed Command) reaguje na externí
příkaz otáček; pokud ne, zkontrolujte uvolněné nebo rozpojené vodiče připojené k ACB
měniče nebo vyměňte ACB.
• Zkontrolujte stav a ujistěte se, že komunikační zařízení správně funguje.
• Zkontrolujte, jestli zákaznická síť správně komunikuje se zařízením.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu ACB.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí měniče.
• Pokud všechny pokusy obnovit komunikaci selžou, vyměňte adaptér, popř. ACB.
• Ujistěte se, že jsou všechny přípojky na IFM bezpečné, zařízení je pod napětím a správně
funguje.
• Zkontrolujte, jestli P275 ve skupině příkazů otáček (Speed Command) reaguje na externí
příkaz otáček; pokud ne, zkontrolujte uvolněné nebo rozpojené vodiče připojené k ACB
měniče nebo vyměňte ACB.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Měnič s teplovodní
trubkou
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
Všechny typy
měničů
PF7000A
PF7000C
X
RNeutral OvrLoad
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
Slave2 CurUnbal
Slave1 CurUnbal
Short STO Req
X
X
Self Test Flt
X
SA XIO NotAssgnd
RPM Exceed LoLmt
PF7000B
X
X
Námořní měnič
RPM Exceed HiLmt
X
Měnič s teplovodní
trubkou
X
X
Chybové hlášení
125
124
619
606
554
608
607
145
Chybový
kód
Úroveň nevyvážení ve vstupním napětí můstku Slave 2
zobrazená v parametru Slave2 Cur Unbal (P615) překročila
hodnotu vypínacího nastavení (P108). Zkontrolujte CT,
zatěžovací odpory a přípojky na ACB. Prozkoumejte
nevyvážení příchozího zdrojového napětí.
Úroveň nevyvážení ve vstupním proudu můstku Slave1
zobrazená v parametru Slave1 Cur Unbal (P614) překročila
hodnotu vypínacího nastavení (P108). Zkontrolujte CT,
zatěžovací odpory a přípojky na ACB. Prozkoumejte
nevyvážení příchozího zdrojového napětí.
Chyba požadavku na zkrat STO: Požadavek na funkci
bezpečného odpojení krouticího momentu (Safe Torque Off;
STO) nebyl na všech kanálech konzistentní. Jeden nebo více
signálů požadavků STO do OIBBS je zrušeno do 1 sekundy po
příchodu.
Procesor propojení DCSL neprovedl úspěšně autodiagnostický
test interní zpětné smyčky při zapnutí.
Požadovaná karta XIO nebyla přidělena na základě výběru
modelu měniče.
Otáčky závislého motoru měniče (Follower) jsou nižší než u
měniče Master a odchylka překročila přijatelný rozsah
předepsaný parametrem Spd Window Low (1090).
Otáčky závislého motoru měniče (Follower) jsou vyšší než u
měniče Master a odchylka překročila přijatelný rozsah
předepsaný parametrem Spd Window High (938).
Nulový odpor požadovaný pro technologii Direct-to-Drive
(DTD) dosáhl stavu přetížení. To se určuje z parametrů Neutral
Resistor (P680) a RNeut Pwr Rating (P681). Proud procházející
nulovým odporem se vypočítává z napětí naměřeného na
odporu a známé hodnoty odporu. Parametr ComMode
Current (P697) udává tento proud a R Neutral OL (P682)
zobrazuje akumulátor přetížení. Odpor má povoleno 500 %
na 10 sekund každých 5 minut a parametr P682 je
normalizován na chybu, když hodnota dosáhne 1,00.
Popis
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny přípojky proudového transformátoru správně připojené a
jestli nejsou žádné vodiče zaměněné – „prozvoňte“ vodiče, abyste prověřili zapojení.
• Zkontrolujte uzemnění na proudových transformátorech.
• Ujistěte se, že jsou všechny zástrčky pevně zapojené do ACB.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechna vstupní napětí vyvážená.
• Zkontrolujte nastavení parametrů.
• Zkontrolujte zatěžovací odpory.
• Zkontrolujte hodnoty vstupních kondenzátorů, jsou-li nainstalovány.
• Zkontrolujte, jestli neexistují žádné otevřené dělicí odpory.
• Zkontrolujte, jestli se všechny síťové tyristory zapínají v režimu testování Gating.
• Zkontrolujte zapojení STO a příslušné komponenty.
• Než se pokusíte reaktivovat funkci STO, vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba znovu vypne měnič, požádejte výrobce o další opatření.
• Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí měniče. Pokud tato chyba přetrvává, obraťte se na
výrobce.
• Tato chyba je spojena s měniči pro speciální aplikace. Zkontrolujte, jestli je parametr P833
správně nastavený (k parametru je přiřazena správná karta XIO).
• Zkontrolujte mechanické spojení a snímač otáček. Zkontrolujte správné nastavení
parametrů Gear Ratio (P934) a Spd Window Low (P1090). Zkontrolujte správnou
hodnotu parametru Master RPM Ref (P932).
• Zkontrolujte mechanické spojení a snímač otáček. Zkontrolujte správné nastavení
parametrů Gear Ratio (P934) a Spd Window High (P938). Zkontrolujte správnou hodnotu
parametru Master RPM Ref (P932).
• Zkontrolujte jmenovité hodnoty odporu.
• Zkontrolujte, jestli správně funguje dělicí deska zpětné vazby napětí měniče.
• Prozkoumejte možnost nevyváženosti napětí na vstupu nebo výstupu měniče, která by
mohla způsobit rozdíl napětí na rezistoru.
• Požádejte výrobce o další pokyny.
• Zkontrolujte parametry odporu a pro jiné měniče než DTD nastavte tento parametr na
nula ohmů.
• Prozkoumejte příčinu nulového posunu mezi vstupními a výstupními filtračními
kondenzátory, který může být způsoben silnými síťovými přechody nebo selháním
izolace.
• V případě potřeby změřte izolační odpor měniče.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
41
X
X
X
X
PF7000C
Sync Field Loss
Sync VSB
X
X
Sp App Card Loss
STO Req Fault
X
X
X
X
Slave2 VoltUnbal
Slave1 VoltUnbal
Slave2 Phasing
Slave1 Phasing
STO Gating Flt
X
X
X
X
Námořní měnič
X
X
X
X
Měnič s teplovodní
trubkou
X
X
X
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
42
X
Chybové hlášení
460
618
620
466
122
121
127
126
Chybový
kód
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Tato chyba udává, že deska snímání napětí spojená se
synchronními přenosovými napětími není zapojena.
Aplikace synchronního motoru.
Měnič přikázal plný proud pole 1,0 pu na 30 sekund. Toto není
běžný pracovní bod měniče.
Chyba požadavku STO: Požadavek na funkci bezpečného
odpojení krouticího momentu (Safe Torque Off; STO) nebyl na
všech kanálech konzistentní. Došlo k neshodě mezi čtyřmi
kanály.
Chyba STO Gating: Měnič nebyl schopen provést kontrolované
vypnutí ve vymezeném čase po požadavku STO, nebo došlo k
problému kompatibility hardwaru s hardwarem STO a
nastaveními parametrů měniče.
Měniči se nepodařilo přečíst data ze speciální aplikační karty
XIO.
Úroveň nevyvážení ve vstupním napětí můstku Slave 2
zobrazená v parametru Slave2 VoltUnbal (P610) překročila
hodnotu vypínacího nastavení v (P271). Tato chyba je platná
pouze pro 18pulzní usměrňovač.
Úroveň nevyvážení ve vstupním napětí můstku Slave 1
zobrazená v parametru Slave1 VoltUnbal (P611) překročila
hodnotu vypínacího nastavení v (P271). Tato chyba je platná
pouze pro 18pulzní usměrňovač.
Měnič detekoval, že je fázování v můstku Slave2 nesprávné.
Zkontrolujte, jestli jsou kabely správně zakončené.
Měnič detekoval, že je fázování v můstku Slave1 nesprávné.
Zkontrolujte, jestli jsou kabely správně zakončené.
Popis
• Zkontrolujte konektor J25 na ACB.
• Zkontrolujte připojení plochého kabelu ze Sync VSB na desku ACB.
• Měnič detekoval, že proud pole motoru byl přerušen.
• U trojfázových bezkomutátorových střídavých motorů zkontrolujte, jestli je fázování do
karty budiče správné. Budiče vyžadují rotaci ABC do svých desek elektronických obvodů.
• Obvody budičů mají obvykle permisivní aktivaci. Najděte tento vstup na řídicí desce
budiče a přesvědčte se, že je aktivovaný.
• Obvody budičů mají vestavěné teplotní spínače na ochranu SCR; přesvědčte se, že tento
spínač není ve vypnuté poloze.
• Zkontrolujte zapojení STO a příslušné komponenty.
• Než se pokusíte reaktivovat funkci STO, vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba znovu vypne měnič, požádejte výrobce o další opatření.
• Zkontrolujte nastavení měniče.
• Než se pokusíte reaktivovat funkci STO, vypněte a znovu zapněte řídicí napětí.
• Pokud stejná chyba znovu vypne měnič, požádejte výrobce o další opatření.
• Zkontrolujte zdravý stav karty. Rovněž zkontrolujte stav vstupu 15.
• Zkontrolujte jištění TSN.
• Zkontrolujte přípojky VSB a nastavení odboček a zkontrolujte odpor desky VSB – změřte
izolační odpor desky, abyste ověřili nezávadnost.
• Zkontrolujte okamžité hodnoty napětí na terminálu obslužného rozhraní pro každý
můstek a celkové síťové napětí.
• Zkontrolujte případné problémy zdroje napájecího napětí.
• S použitím multimetru a osciloskopu zkontrolujte napětí na zkušebních bodech napětí
měniče.
• Ověřte, že jsou kabely správně zakončené.
• Zkontrolujte, jestli jsou zpětnovazební vodiče ze svorek do VSB správně zakončené.
• Chyby mohou být maskovány a napětí a fázování pak lze kontrolovat s použitím
zkušebních bodů na ACB; mějte na paměti, že v závislosti na konfiguraci měniče budou
existovat fázové rozdíly mezi hlavním můstkem (Master) a můstky sekundárními.
Viz kapitola Uvedení do provozu v návodu k použití.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
PF7000B
Všechny typy
měničů
PF7000A
optická vlákna
TFB 2U Fbk Error
TFB 2V Fbk Error
TFB 2W Fbk Error
UPS Fault
UV Blcked Exhst
UV Blcked Inlet
VW Blcked Exhst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TempFeedback Loss
(pouze rám C)
X
PF7000C
X
Námořní měnič
Sync Xfer Failure
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
479
475
478
62
498
497
496
506
73
162
Chybový
kód
Vysoká hodnota tlaku vzduchu přicházející zpět z
analogového čidla tlaku vzduchu umístěného mezi sekcemi
převodníku.
Nízká hodnota tlaku vzduchu přicházející zpět z analogového
čidla tlaku vzduchu umístěného mezi sekcemi převodníku.
Poznámka: Toto chybové hlášení se používá výhradně pro
měniče s teplovodní trubkou.
Vysoká hodnota tlaku vzduchu přicházející zpět z
analogového čidla tlaku vzduchu umístěného mezi sekcemi
převodníku.
Měnič detekoval, že buď UPS běží s vybitou baterií, nebo došlo
k internímu problému s UPS a stejnosměrné výstupní napětí
DC/DC převodníku dodávané z UPS kleslo pod 52 V.
Měnič ztratil optický signál ze specifikované desky teplotní
zpětné vazby.
Měnič ztratil optický signál ze specifikované desky teplotní
zpětné vazby.
Tato chyba se vyskytuje, pouze když měnič neběží. Měnič
detekoval chybějící teplotní zpětnou vazbu z chladicího
systému. Chybějící senzor může být interpretován jako 0 °C
nebo více než 100 °C, což jsou oboje nerealistické hodnoty, a
proto se předpokládá výpadek zpětné vazby.
Synchronní přenos nebyl dokončen v čase specifikovaném v
Sync Xfer Time (P230) a měnič ohlásil chybu. Tato chyba
nastává, pouze když je parametr Drive Fault4 (P370), bit 2,
SyncXferFail aktivovaný (=1). Není-li bit 2, SyncXferFail
aktivovaný (=0), přejde měnič zpět k poslednímu příkazu
otáček a vydá varování.
Popis
Zkontrolujte, jestli je čidlo správně kompletně usazené na TFB.
Změřte odpor čidla.
Zkontrolujte, jestli jsou optické kabely správně zapojené na TFB.
Zkontrolujte, jestli má TFB napětí.
V případě potřeby vyměňte.
• Přesvědčte se, že v cestě přicházejícího, resp. odcházejícího proudu vzduchu neexistuje
žádná překážka.
• Zkontrolujte případné abnormální fungování chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P319) shoduje s hodnotou doporučenou
výrobcem.
• Přesvědčte se, že v cestě přicházejícího, resp. odcházejícího proudu vzduchu neexistuje
žádná překážka.
• Zkontrolujte případné abnormální fungování chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P319) shoduje s hodnotou doporučenou
výrobcem.
• Přesvědčte se, že čidlo tlaku funguje a že v cestě vyfukovaného proudu vzduchu nebo
skrze chladiče nejsou žádné překážky.
• Zkontrolujte případné abnormální fungování chladicích větráků.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P925) shoduje s hodnotou doporučenou
výrobcem.
• Zkontrolujte UPS a AC/DC napájecí zdroj.
• Prozkoumejte, co způsobilo pokles napájecího napětí. Pokud problém stále přetrvává,
vyměňte UPS nebo napájecí zdroj.
• Zkontrolujte s ohledem na poškození optického kabelu nebo uvolněné připojení.
• Zkontrolujte s ohledem na poškození optického kabelu nebo uvolněné připojení.
•
•
•
•
•
• Nestabilita při synchronních otáčkách. Zkontrolujte stabilitu synchronního přenosového
procesu / regulátoru otáček.
• Motor nemůže kvůli silnému zatížení dosáhnout synchronních otáček.
• Zkontrolujte podmínky zatížení pro limit krouticího momentu nebo nízké vedení alfa
(nízké síťové napětí).
• Požádejte výrobce o kontrolu parametrů synchronního přenosu.
• Tato chyba upozorňuje, že se měniči nepodařilo během specifikované doby
synchronizovat motor s přemostěním. Nastavte Sync Reg Gain (P225), Sync Error Max
(P228) a Spd Reg Bandwidth (P81) na hladký přenos.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
43
44
U1B Offline
U1C Offline
U4A Offline
U4B Offline
U4C Offline
V3A Offline
V3B Offline
V3C Offline
V6A Offline
V6B Offline
V6C Offline
W2A Offline
W2B Offline
W2C Offline
W5A Offline
W5B Offline
W5C Offline
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
U1A Offline
PF7000C
X
Námořní měnič
VW Blcked Inlet
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
262
256
250
259
253
247
263
257
251
260
254
248
261
255
249
258
252
246
476
Chybový
kód
CHYBA TYRISTORU SGCT MĚNIČE
Tato chyba nastává pouze během počátečního sepnutí stykače
a diagnostické sekvence po příkazu spuštění. Měnič před
vydáním hradlového impulzu monitoruje stav zpětné vazby a
po odeslání hradlového impulzu monitoruje zpětnou vazbu.
SGCT má inteligentní diagnostiku, takže zpětná vazba může
indikovat zkrat předtím, než vznikne, a pokud je přijat impulz
a zařízení je skutečně zkratované, přepne diagnostika
zpětnou vazbu a upozorní vás, že došlo k problému se
zařízením nebo napájecím zdrojem tohoto zařízení.
Firmware pak po jakémkoli resetu měniče okamžitě dokončí
diagnostickou sekvenci s cílem detekovat chyby předtím, než
další provoz způsobí případný destruktivní zásah.
Nízká hodnota tlaku vzduchu přicházející zpět z analogového
čidla tlaku vzduchu umístěného mezi sekcemi převodníku.
Poznámka: Toto chybové hlášení se používá výhradně pro
měniče s teplovodní trubkou.
Popis
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
• POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat
hodnotu v řádu kΩ. Všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální
hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní, rozsah
19,6…20,4 V.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně
připojené.
• Přesvědčte se, že v cestě přicházejícího, resp. odcházejícího proudu vzduchu neexistuje
žádná překážka.
• Zkontrolujte případné abnormální fungování chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P319) shoduje s hodnotou doporučenou
výrobcem.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
V3B DiagFbkLoss
V3C DiagFbkLoss
V6A DiagFbkLoss
V6B DiagFbkLoss
V6C DiagFbkLoss
W2A DiagFbkLoss
W2B DiagFbkLoss
W2C DiagFbkLoss
W5A DiagFbkLoss
W5B DiagFbkLoss
W5C DiagFbkLoss
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
U4C DiagFbkLoss
X
X
U4B DiagFbkLoss
X
V3A DiagFbkLoss
U4A DiagFbkLoss
X
X
U1C DiagFbkLoss
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
U1B DiagFbkLoss
PF7000C
X
Námořní měnič
U1A DiagFbkLoss
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
226
220
214
223
217
211
227
221
215
224
218
212
225
219
213
222
216
210
Chybový
kód
CHYBA TYRISTORU SGCT MĚNIČE
(výpadek optického vlákna zpětné vazby)
Tato chyba nastává pouze během počátečního sepnutí stykače
a diagnostické sekvence po příkazu spuštění. Měnič před
vydáním hradlového impulzu monitoruje stav zpětné vazby a
po odeslání hradlového impulzu monitoruje zpětnou vazbu.
Tato chyba nastává, když byla zpětná vazba ze zařízení před
hradlováním nízká a po hradlování je stále nízká. Měnič pak
předpokládá, že musí být problém ve zpětné vazbě.
Firmware pak po jakémkoli resetu měniče okamžitě dokončí
diagnostickou sekvenci s cílem detekovat chyby předtím, než
další provoz způsobí případný destruktivní zásah.
Popis
• Zkontrolujte, jestli jsou optické kabely správně zapojeny v desce optického rozhraní a
zapínací kartě SGCT.
• Zkontrolujte, jestli optický kabel není skřípnutý nebo poškozený.
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
• POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat
hodnotu v řádu kΩ. Všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální
hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně
připojené.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
45
46
V3B Gating Loss
V3C Gating Loss
V6A Gating Loss
V6B Gating Loss
V6C Gating Loss
W2A Gating Loss
W2B Gating Loss
W2C Gating Loss
W5A Gating Loss
W5B Gating Loss
W5C Gating Loss
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
U4C Gating Loss
X
X
U4B Gating Loss
X
V3A Gating Loss
U4A Gating Loss
X
X
U1C Gating Loss
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
U1B Gating Loss
PF7000C
X
Námořní měnič
U1A Gating Loss
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
244
238
232
241
235
229
245
239
233
242
236
230
243
237
231
240
234
228
Chybový
kód
CHYBA TYRISTORU SGCT MĚNIČE
(výpadek optického vlákna hradlování)
Tato chyba nastává pouze během počátečního sepnutí stykače
a diagnostické sekvence po příkazu spuštění. Měnič před
vydáním hradlového impulzu monitoruje stav zpětné vazby a
po odeslání hradlového impulzu monitoruje zpětnou vazbu.
Tato chyba nastává, když byla zpětná vazba ze zařízení před
hradlováním vysoká a po hradlování je stále vysoká. Měnič
pak předpokládá, že hradlovací impulz nemusel dojít do
zařízení.
Firmware pak po jakémkoli resetu měniče okamžitě dokončí
diagnostickou sekvenci s cílem detekovat chyby předtím, než
další provoz způsobí případný destruktivní zásah.
Popis
• Zkontrolujte, jestli jsou optické kabely správně zapojeny v desce optického rozhraní a
zapínací kartě SGCT.
• Zkontrolujte, jestli optický kabel není skřípnutý nebo poškozený.
• Zkontrolujte, jestli je spojení mezi DPM a OIB správně nainstalované.
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
• POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat
hodnotu v řádu kΩ. Všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální
hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně
připojené.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
W5C Online
X
X
W5B Online
X
X
W5A Online
X
X
W2C Online
X
X
W2B Online
X
X
W2A Online
X
X
V6C Online
X
X
V6B Online
X
2U Temp Sensor
2V Temp Sensor
2W Temp Sensor
X
X
X
2W Over Temp
2V Over Temp
2U Over Temp
2W Airflow Loss
2V Airflow Loss
2U Airflow Loss
V6A Online
X
X
V3C Online
X
X
V3B Online
U4C Online
X
X
U4B Online
X
V3A Online
U4A Online
X
X
U1C Online
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
U1B Online
PF7000C
X
Námořní měnič
U1A Online
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
502
501
500
490
489
488
494
493
492
208
202
196
205
199
193
209
203
197
206
200
194
207
201
195
204
198
192
Chybový
kód
Specifikovaná hodnota teploty je mimo normální rozsah.
Měnič detekoval vysokou teplotu chladiče ve specifikovaném
místě.
Rychlost proudění chladicího vzduchu ve specifikované
výkonové sekci je pod spínací, resp. výstražnou úrovní.
CHYBA TYRISTORU SGCT MĚNIČE
Tato chyba nastává v průběhu provozu měniče. Měnič
detekuje, že zpětná vazba ze zařízení nebyla správná, a
nečeká na určení přesného problému. Měnič se dotazuje
celého můstku třikrát před a třikrát po každém příkazu
hradlování. Aby nastala chyba, musí být všech šest hodnot pro
každé zařízení konzistentních. Parametr Inv Dvc Diag Dly]
(P268) umožňuje změnit počet po sobě následujících sepnutí,
aby byly eliminovány rušivé chyby. Stále se dotazuje třikrát
před a třikrát po každém sepnutí, ale pro ohlášení chyby nyní
požaduje, aby stav existoval během určitého počtu po sobě
následujících sepnutí, nastaveného v parametru diagnostické
prodlevy.
Firmware pak po jakémkoli resetu měniče okamžitě dokončí
diagnostickou sekvenci s cílem detekovat chyby předtím, než
další provoz způsobí případný destruktivní zásah. Měnič
detekoval, že se diagnostická zpětná vazba z tohoto zařízení
neshoduje se vzorkem hradlování.
Popis
• Ujistěte se, že je čidlo teploty správně zapojené a není poškozené.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení varování (usměrňovač P112, měnič P316) a sepnutí
(usměrňovač P111, měnič P315) shodují s hodnotami doporučenými výrobcem.
• Přesvědčte se, že v cestě přicházejícího, resp. odcházejícího proudu vzduchu neexistuje
žádná překážka.
• Zkontrolujte pokles výkonu chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P840) a varování (P841) shoduje s hodnotami
doporučenými výrobcem.
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
• POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat
hodnotu v řádu kΩ. Všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální
hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně
připojené.
• V případě rušivých chyb požádejte výrobce o prodloužení diagnostické prodlevy.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
47
48
2V3B Offline
2V3C Offline
2V6A Offline
2V6B Offline
2V6C Offline
2W2A Offline
2W2B Offline
2W2C Offline
2W5A Offline
2W5B Offline
2W5C Offline
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2U4C Offline
X
X
2U4B Offline
X
2V3A Offline
2U4A Offline
X
X
2U1C Offline
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
2U1B Offline
PF7000C
X
Námořní měnič
2U1A Offline
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
334
328
322
331
325
319
335
329
323
332
326
320
333
327
321
330
324
318
Chybový
kód
CHYBA TYRISTORU SGCT USMĚRŇOVAČE PWM
Tato chyba nastává během počátečního sepnutí stykače a
diagnostické sekvence po příkazu spuštění nebo diagnostické
sekvence po příkazu zastavení. Usměrňovač před vydáním
hradlového impulzu monitoruje stav zpětné vazby a po
odeslání hradlového impulzu monitoruje zpětnou vazbu.
SGCT má inteligentní diagnostiku, takže zpětná vazba může
indikovat zkrat předtím, než vznikne, a pokud je přijat impulz
a zařízení je skutečně zkratované, přepne diagnostika
zpětnou vazbu a upozorní vás, že došlo k problému se
zařízením nebo napájecím zdrojem tohoto zařízení.
Firmware pak po jakémkoli resetu měniče okamžitě dokončí
diagnostickou sekvenci s cílem detekovat chyby předtím, než
další provoz způsobí případný destruktivní zásah. Hlavním
příkladem je sepnutí vstupního stykače na zkratovaném
můstku.
Popis
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
• POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat
hodnotu v řádu kΩ. Všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální
hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně
připojené.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
2V3B DiagFbkLoss
2V3C DiagFbkLoss
2V6A DiagFbkLoss
2V6B DiagFbkLoss
2V6C DiagFbkLoss
2W2A DiagFbkLoss
2W2B DiagFbkLoss
2W2C DiagFbkLoss
2W5A DiagFbkLoss
2W5B DiagFbkLoss
2W5C DiagFbkLoss
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2U4C DiagFbkLoss
X
X
2U4B DiagFbkLoss
X
2V3A DiagFbkLoss
2U4A DiagFbkLoss
X
X
2U1C DiagFbkLoss
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
2U1B DiagFbkLoss
PF7000C
X
Námořní měnič
2U1A DiagFbkLoss
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
298
292
286
295
289
283
299
293
287
296
290
284
297
291
285
294
288
282
Chybový
kód
CHYBA TYRISTORU SGCT USMĚRŇOVAČE PWM
(výpadek optického vlákna zpětné vazby)
Tato chyba nastává během počátečního sepnutí stykače a
diagnostické sekvence po příkazu spuštění nebo diagnostické
sekvence po příkazu zastavení. Usměrňovač před vydáním
hradlového impulzu monitoruje stav zpětné vazby a po
odeslání hradlového impulzu monitoruje zpětnou vazbu.
Tato chyba nastává, když byla zpětná vazba ze zařízení před
hradlováním nízká a po hradlování je stále nízká.
Měnič pak předpokládá, že musí být problém ve zpětné
vazbě.
Firmware pak po jakémkoli resetu měniče okamžitě dokončí
diagnostickou sekvenci s cílem detekovat chyby předtím, než
další provoz způsobí případný destruktivní zásah.
Popis
• Zkontrolujte, jestli optický kabel zpětné vazby ze SGCT do desky FOI není poškozený nebo
rozpojený.
• Zkontrolujte, jestli byl hradlový impulz přijat deskou SGCT s použitím testovacího režimu
Gating.
• Proveďte kontrolu odporu popsanou v kapitole 4, zahrnující kontrolu zařízení, dělicích
odporů a odlehčovacích obvodů.
• Vyměňte všechny vadné komponenty.
• Je pravděpodobné, že zpětnovazební optický kabel není zapojený nebo je poškozený.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
49
50
2V3B Gating Loss
2V3C Gating Loss
2V6A Gating Loss
2V6B Gating Loss
2V6C Gating Loss
2W2A Gating Loss
2W2B Gating Loss
2W2C Gating Loss
2W5A Gating Loss
2W5B Gating Loss
2W5C Gating Loss
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2U4C Gating Loss
X
X
2U4B Gating Loss
X
2V3A Gating Loss
2U4A Gating Loss
X
X
2U1C Gating Loss
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
2U1B Gating Loss
PF7000C
X
Námořní měnič
2U1A Gating Loss
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
316
310
304
313
307
301
317
311
305
314
308
302
315
309
303
312
306
300
Chybový
kód
CHYBA TYRISTORU SGCT USMĚRŇOVAČE PWM
(výpadek optického vlákna hradlování)
Tato chyba nastává během počátečního sepnutí stykače a
diagnostické sekvence po příkazu spuštění nebo diagnostické
sekvence po příkazu zastavení. Usměrňovač před vydáním
hradlového impulzu monitoruje stav zpětné vazby a po
odeslání hradlového impulzu monitoruje zpětnou vazbu.
Tato chyba nastává, když byla zpětná vazba ze zařízení před
hradlováním vysoká a po hradlování je stále vysoká.
Měnič pak předpokládá, že hradlovací impulz nemusel dojít
do zařízení.
Firmware pak po jakémkoli resetu měniče okamžitě dokončí
diagnostickou sekvenci s cílem detekovat chyby předtím, než
další provoz způsobí případný destruktivní zásah.
Popis
• Zkontrolujte, jestli jsou optické kabely správně zapojeny v desce optického rozhraní a
zapínací kartě SGCT.
• Zkontrolujte, jestli optický kabel není skřípnutý nebo poškozený.
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
• POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat
hodnotu v řádu kΩ. Všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální
hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně
připojené.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
2V3B Online
2V3C Online
2V6A Online
2V6B Online
2V6C Online
2W2A Online
2W2B Online
2W2C Online
2W5A Online
2W5B Online
2W5C Online
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2U4C Online
X
X
2U4B Online
X
2V3A Online
2U4A Online
X
X
2U1C Online
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
2U1B Online
PF7000C
X
Námořní měnič
2U1A Online
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
280
274
268
277
271
265
281
275
269
278
272
266
279
273
267
276
270
264
Chybový
kód
CHYBA TYRISTORU SGCT USMĚRŇOVAČE PWM
Tato chyba nastává během provozu měniče. Měnič detekoval,
že zpětná vazba ze zařízení nebyla správná, a nečeká na
určení přesného problému. Měnič se dotazuje celého můstku
třikrát před a třikrát po každém příkazu hradlování. Aby
nastala chyba, musí být všech šest těchto hodnot pro každé
zařízení konzistentních. Parametr Rec Dvc Diag Dly (P266)
umožňuje změnit počet po sobě následujících sepnutí, aby
byly eliminovány rušivé chyby. Stále se dotazuje třikrát před a
třikrát po každém sepnutí, ale pro ohlášení chyby nyní
požaduje, aby stav existoval během určitého počtu po sobě
následujících sepnutí, nastaveného v parametru diagnostické
prodlevy.
Firmware pak po jakémkoli resetu měniče okamžitě dokončí
diagnostickou sekvenci s cílem detekovat chyby předtím, než
další provoz způsobí případný destruktivní zásah.
Popis
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
• POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat
hodnotu v řádu kΩ. Všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální
hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně
připojené.
• Resetujte měnič a nechte offline diagnostiku dál definovat problém.
• V případě rušivých chyb požádejte výrobce o prodloužení diagnostické prodlevy.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
51
52
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2W5C OfflineOpen
X
X
2W5B OfflineOpen
X
X
2W5A OfflineOpen
X
X
2W2C OfflineOpen
X
X
2W2B OfflineOpen
X
X
2W2A OfflineOpen
X
X
2V6C OfflineOpen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2V6B OfflineOpen
X
X
2V6A OfflineOpen
X
X
2V3C OfflineOpen
X
X
2V3B OfflineOpen
X
4W5C OfflineOpen
4W2C OfflineOpen
4V6C OfflineOpen
4V3C OfflineOpen
4U4C OfflineOpen
4U1C OfflineOpen
3W5B OfflineOpen
3W2B OfflineOpen
3V6B OfflineOpen
3V3B OfflineOpen
3U4B OfflineOpen
3U1B OfflineOpen
2V3A OfflineOpen
X
X
2U4C OfflineOpen
X
X
2U4B OfflineOpen
X
X
2U4A OfflineOpen
X
X
2U1C OfflineOpen
Všechny typy
měničů
PF7000A
2U1B OfflineOpen
PF7000B
X
PF7000C
X
Námořní měnič
2U1A Offlineotevřeno
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
442
439
443
440
441
438
436
433
437
434
435
432
388
282
376
385
379
373
389
383
377
386
380
374
387
381
375
384
378
372
Chybový
kód
CHYBA 6P nebo 18P USMĚRŇOVAČE SCR
(offline otevřený obvod)
Pro usměrňovače SCR nastává tato chyba pouze po počátečním
sepnutí stykače nebo během diagnostické sekvence po příkazu
spuštění. Po testu zkratu popsaném níže sepne měnič každé zařízení a
ověří, že zpětná vazba ze zařízení klesla. Pokud zpětná vazba
neklesne, předpokládá měnič, že SCR musí mít otevřený obvod.
Popis
Proveďte kontrolu odporu na usměrňovači, zahrnující odpor hradlové katody, odlehčovací obvod a dělicí
odpory.
Proveďte kontrolu spínání na usměrňovači.
Zkontrolujte odlehčovací obvod a dělicí odpory.
Zkontrolujte nezávadnost optických kabelů z vysílače desky FOI do přijímače desky SCRGD.
Vyměňte všechny vadné komponenty.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2W5C OfflineShrt
X
X
2W5B OfflineShrt
X
X
2W5A OfflineShrt
X
X
2W2C OfflineShrt
X
X
2W2B OfflineShrt
X
53
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2W2A OfflineShrt
X
X
2V6C OfflineShrt
X
X
2V6B OfflineShrt
X
X
2V6A OfflineShrt
X
X
2V3C OfflineShrt
X
X
2V3B OfflineShrt
X
4W5C OfflineShrt
4W2C OfflineShrt
4V6C OfflineShrt
4V3C OfflineShrt
4U4C OfflineShrt
4U1C OfflineShrt
3W5B OfflineShrt
3W2B OfflineShrt
3V6B OfflineShrt
3V3B OfflineShrt
3U4B OfflineShrt
3U1B OfflineShrt
2V3A OfflineShrt
X
X
2U4C OfflineShrt
X
X
2U4B OfflineShrt
X
X
2U4A OfflineShrt
X
X
2U1C OfflineShrt
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
2U1B OfflineShrt
PF7000C
X
Námořní měnič
2U1A OfflineShrt
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
454
451
455
452
463
450
448
445
449
446
447
444
406
400
394
403
397
391
407
401
395
404
398
392
405
399
393
402
396
390
Chybový
kód
CHYBA 6P nebo 18P USMĚRŇOVAČE SCR
(offline zkrat)
Pro usměrňovače SCR nastává tato chyba pouze po počátečním
sepnutí stykače nebo během diagnostické sekvence po příkazu
spuštění. Jedná se o první test na usměrňovači. Při blokování všech
zařízení se musí zpětná vazba ze zařízení přepnout z otevřeného
obvodu na zkrat a zpět na otevřený obvod pokaždé, když sinusová
vlna síťového napětí projde nulou. Pokud je zde konzistentně
vykazován zkrat (žádná zpětná vazba), předpokládá měnič, že je
zařízení zkratované.
Popis
Proveďte kontrolu odporu na usměrňovači, zahrnující odpor hradlové katody, odlehčovací obvod a dělicí
odpory.
Proveďte kontrolu spínání na usměrňovači.
Zkontrolujte odlehčovací obvod a dělicí odpory.
Zkontrolujte nezávadnost optických kabelů z vysílače desky SCRGD do přijímače desky FOI.
Vyměňte všechny vadné komponenty.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
54
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4W5C OnlineOpen
4W2C OnlineOpen
4V6C OnlineOpen
4V3C OnlineOpen
4U4C OnlineOpen
4U1C OnlineOpen
3W5B OnlineOpen
3W2B OnlineOpen
3V6B OnlineOpen
3V3B OnlineOpen
3U4B OnlineOpen
3U1B OnlineOpen
2W5C OnlineOpen
X
2W2A OnlineOpen
X
X
2V6C OnlineOpen
X
X
2V6B OnlineOpen
X
2W5B OnlineOpen
2V6A OnlineOpen
X
X
2V3C OnlineOpen
X
2W5A OnlineOpen
2V3B OnlineOpen
X
X
2V3A OnlineOpen
X
2W2B OnlineOpen
2U4C OnlineOpen
X
2W2C OnlineOpen
2U4B OnlineOpen
X
X
2U4A OnlineOpen
X
X
2U1C OnlineOpen
Všechny typy
měničů
PF7000A
2U1B OnlineOpen
PF7000B
X
PF7000C
X
Námořní měnič
2U1A OnlineOpen
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
418
415
419
416
417
414
412
409
413
410
411
408
352
346
340
349
343
337
353
347
341
350
344
338
351
345
339
348
342
336
Chybový
kód
CHYBA 6P nebo 18P USMĚRŇOVAČE SCR
(online otevřený obvod)
Pro usměrňovače SCR nastává tato chyba během provozu. Po odeslání
spínacího signálu do zařízení monitoruje měnič stav zpětné vazby,
aby bylo zaručeno, že napětí na tomto zařízení klesne na nulu, což
znamená, že se zařízení zapnulo. Pokud zpětná vazba neklesne na
nulu přibližně za 30–50 μs, předpokládá měnič, že je zařízení
otevřené, a ohlásí chybu. Je zde stanovena pevná prodleva šesti cyklů,
což znamená, že se toto může stát při šesti po sobě následujících
sepnutích, aniž by byla ohlášena chyba.
Popis
Proveďte kontrolu odporu na usměrňovači, zahrnující odpor hradlové katody, odlehčovací obvod a
dělicí odpory.
Proveďte kontrolu spínání na usměrňovači.
Zkontrolujte odlehčovací obvod a dělicí odpory.
Zkontrolujte nezávadnost optických kabelů z vysílače desky FOI do přijímače desky SCRGD.
Vyměňte všechny vadné komponenty.
Doporučená opatření
Kapitola 1
Chybová hlášení
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
55
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2W5C OnlineShrt
X
X
2W5B OnlineShrt
X
X
2W5A OnlineShrt
X
X
2W2C OnlineShrt
X
4W5C OnlineShrt
4W2C OnlineShrt
4V6C OnlineShrt
4V3C OnlineShrt
4U4C OnlineShrt
4U1C OnlineShrt
3W5B OnlineShrt
3W2B OnlineShrt
3V6B OnlineShrt
3V3B OnlineShrt
3U4B OnlineShrt
3U1B OnlineShrt
2W2B OnlineShrt
X
X
2W2A OnlineShrt
X
X
2V6C OnlineShrt
X
X
2V6B OnlineShrt
X
X
2V6A OnlineShrt
X
2V3A OnlineShrt
X
2V3B OnlineShrt
2U4C OnlineShrt
X
2V3C OnlineShrt
2U4B OnlineShrt
X
X
2U4A OnlineShrt
X
X
2U1C OnlineShrt
Všechny typy
měničů
PF7000A
X
PF7000B
2U1B OnlineShrt
PF7000C
X
Námořní měnič
2U1A OnlineShrt
Měnič s teplovodní
trubkou
X
Chybové hlášení
430
427
431
428
429
426
424
421
425
422
423
420
370
364
358
367
361
355
371
365
359
368
362
356
369
363
357
366
360
354
Chybový
kód
CHYBA 6P nebo 18P USMĚRŇOVAČE SCR
(online zkrat)
Pro usměrňovače SCR nastává tato chyba během provozu. Před
sepnutím jednotlivé větve odebírá měnič pět vzorků napětí na tomto
zařízení. Důvodem je, že spuštění na vedení může způsobit nízké
jednotlivé hodnoty. Pokud jsou nízké všechny, předpokládá se, že je
zařízení zkratované, a je ohlášena chyba. Parametr Rec Dvc Diag Dly
(P266) umožňuje změnit počet po sobě následujících sepnutí, aby
byly eliminovány rušivé chyby. Před každým sepnutím se stále
provádí pětkrát kontrola, ale pro ohlášení chyby se nyní požaduje, aby
stav existoval během určitého počtu po sobě následujících sepnutí
nastaveného v parametru diagnostické prodlevy.
Popis
V případě několika chyb zařízení existuje riziko zkratu vedení k vedení, a proto je nutné se pokusit o testy
s odpojeným vysokým napětím.
Proveďte kontrolu odporu na usměrňovači, zahrnující odpor hradlové katody, odlehčovací obvod a dělicí
odpory.
Proveďte kontrolu spínání na usměrňovači.
Zkontrolujte odlehčovací obvod a dělicí odpory.
Zkontrolujte nezávadnost optických kabelů z vysílače desky SCRGD do přijímače desky FOI.
Vyměňte všechny vadné komponenty.
V případě rušivých chyb požádejte výrobce o prodloužení diagnostické prodlevy.
Doporučená opatření
Chybová hlášení
Kapitola 1
Chapter 1
Chybová hlášení
Poznámky:
56
Rockwell Automation Publication 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Kapitola
2
Výstražná hlášení
Přehled
Všechny chyby, varování nebo hlášení zobrazené na obslužném rozhraní musí být
uživatelem před resetováním pečlivě zdokumentovány. To pomáhá údržbovému
personálu při nápravě problémů a zajištění toho, aby se již neopakovaly.
UPOZORNĚNÍ: Než resetujete měnič, prozkoumejte všechny chyby.
Reset měniče v chybovém stavu, který nebyl vyřešen, může rozšířit chybu a
zvýšit úroveň poškození zařízení.
Rockwell Automation Publication 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
57
AC/DC#2Redundant
AC/DC#3Redundant
AC/DC#4Redundant
Adapter 1 Loss
Adapter 2 Loss
Adapter 3 Loss
Adapter 4 Loss
Adapter 5 Loss
Adapter 6 Loss
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
Ambient Sensor
X
Anlg PwrLmt Loss
Ambient OvrTemp
X
AIn3 Calib Error
X
Ambient FbrOptic
AIn2 Calib Error
X
X
AIn1 Calib Error
X
Air HighPressure
AC/DC#1Redundant
X
X
AC/DC#4 AC Fail
X
X
AC/DC#3 AC Fail
X
Výstražné hlášení
AC/DC#2 AC Fail
Všechny typy
X
PF7000A
AC/DC#1 AC Fail
PF7000B
X
Námořní měnič
Výstražná hlášení
Měnič s teplovodní
58
PF7000C
198
219
217
221
226
225
224
199
54
53
52
51
50
49
107
106
105
104
111
110
109
108
Výstražný
kód
Měnič ztratil analogový signál limitu napájení.
Měnič detekoval chybějící čidlo teploty k TFB. Ujistěte se, že je
čidlo zapojené.
Měnič detekoval vysokou okolní teplotu.
Měnič detekoval chybějící čidlo teploty k desce teplotní
zpětné vazby (TFB). Ujistěte se, že je čidlo zapojené.
Přivedený analogový vstup byl během kalibrace mimo
povolený rozsah 4…20 mA. Znovu kalibrujte se správným
rozsahem.
Vysoká hodnota tlaku vzduchu přicházející zpět z
analogového čidla tlaku vzduchu umístěného mezi sekcemi
převodníku.
Došlo k výpadku komunikace mezi modulem procesoru
měniče (DPM) a adaptérem 1–6.
Redundantní AC/DC napájecí zdroj #1…4 selhal.
Došlo k výpadku nebo poklesu řídicího napětí přiváděného do
měniče. Přesvědčte se, že je napájecí zdroj aktivní, a
prozkoumejte spolehlivost zdroje.
Popis
Prozkoumejte možnost výpadku vstupního napětí do AC/DC napájecího zdroje.
Zkontrolujte výstupní napětí.
Zkontrolujte připojení alarmových signálů.
V případě potřeby vyměňte napájecí zdroj.
Dbejte na to, aby byl adaptér zapojený do desky analogových řídicích obvodů (ACB).
Ujistěte se, že je vzdálené komunikační zařízení pod napětím.
Zkontrolujte stav a ujistěte se, že komunikační zařízení správně funguje.
Zkontrolujte, jestli zákaznická síť správně komunikuje se zařízením.
Zkontrolujte stav LED kontrolek.
Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí měniče.
Pokud všechny pokusy obnovit komunikaci selžou, vyměňte adaptér.
• Zkontrolujte vstup 4…20 mA do měniče.
Není použito
Není použito
Není použito
• Zkontrolujte kalibraci analogových vstupů.
• Přesvědčte se, že čidlo tlaku funguje a že v cestě vyfukovaného proudu vzduchu nebo skrze
chladiče nejsou žádné překážky.
• Zkontrolujte případný abnormální provoz chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P926) shoduje s hodnotou doporučenou výrobcem.
•
•
•
•
•
•
•
• Zkontrolujte elektrické připojení.
• V případě potřeby vyměňte napájecí zdroj.
•
•
•
•
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
Všechny typy
BlkBox NVRAM Clr
Bus Transient
Bypass CtctrOpen
Bypass CtctrClsd
Bypass IsoSwOpen
Bypass IsoSwClsd
Bypass OvrVolt
X
X
X
X
X
X
X
Auxiliary Prot’n
PF7000A
X
PF7000B
Autotune TimeLmt
PF7000C
X
Námořní měnič
Arbitration Warn
Měnič s teplovodní
X
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
141
195
192
189
188
164
176
79
62
502
Výstražný
kód
Naměřené síťové napětí pu, zobrazené v parametru Bypass
Voltage (P117), překročilo nastavení Line OvrVolt Trip (P165).
Synchronní přenos byl deaktivován.
Přemosťovací oddělovací vypínač je sepnutý, když se očekává,
že bude otevřený. Spínač musí být otevřený ve všech
provozních režimech měniče kromě Normal. Dbejte na
správné polohování, zpětnou vazbu zapojení do ACB a
nastavení mechanických pomocných zařízení.
Přemosťovací stykač je otevřený, ačkoli dostal příkaz sepnutí,
když je v normálním režimu, režimu testování
stejnosměrného proudu nebo režimu testování s otevřenou
smyčkou. Zkontrolujte zpětnou vazbu stykače a zapojení
120 V do ACB.
Přemosťovací stykač je sepnutý, ačkoli dostal příkaz otevření.
Zkontrolujte normální režim startéru, zpětnou vazbu stykače
a zapojení 120 V do ACB.
Přemosťovací stykač je otevřený, ačkoli dostal příkaz sepnutí.
Zkontrolujte zpětnou vazbu stykače a zapojení 120 V do ACB.
Toto varování upozorňuje, že došlo ke spínacímu přechodu na
straně vedení. Měnič přepíná oba můstky do volnoběžného
režimu, dokud není událost odstraněna a neobnoví se
normální provoz. Zkontrolujte kapacitní spínací události v
systému.
Paměť NVRAM černé skříňky byla vymazána.
Integrovaný standardní externí vstup chyby/varování
umožňuje koncovému uživateli nainstalovat ochranné relé,
resp. systémový stavový kontakt, který může v závislosti na
konfiguraci Aux Prot Class (P445) aktivovat chybu nebo
varování měniče.
Test Autotune se nepodařilo dokončit během dvou minut.
Proveďte test ručně.
Počet chyb Arbitration Loss je roven maximální povolené
úrovni rozhodčích varování nebo ji překročil.
Popis
Zkontrolujte kapacitní spínací události v systému.
Zkontrolujte, jestli je měnič nestabilní.
Zkontrolujte nestabilitu vedení Alfa.
Požádejte výrobce o podrobné pokyny.
• Zkontrolujte, jestli jsou parametry správně nastavené.
• Zkontrolujte případné přechody síťového napětí.
• Zkontrolujte připojení desky snímání napětí (VSB) a nastavení odboček, hodnoty odporů a
uzemnění.
• Pokud je napětí příliš vysoké, změňte nastavení odbočky na vstupním zdroji na nižší napětí
přijatelné úrovně.
• V režimu testování stejnosměrného proudu se očekává, že budou oddělovací vypínače po dobu
trvání testu sepnuté; i když je zapotřebí pouze vstupní stykač, proběhne test s výstrahami,
pokud jsou vypínače otevřené.
• Ujistěte se, že jsou oddělovací vypínače ve správné poloze pro konkrétní provozní režim
(viz popis pro parametr 141 – Hardware Option1 v manuálu parametrů).
• Zkontrolujte zpětnou vazbu zapojení.
• Zkontrolujte mechanické nastavení pomocných zařízení oddělovacího vypínače.
• Ujistěte se, že je příslušná jednotka startéru nastavena do normálního režimu.
• Zkontrolujte, jestli je zpětná vazba stavu stykače (normální pomocné řídicí relé a mechanický
pomocný stykač) správně zapojená a napájená.
• Zkontrolujte, jestli existuje řídicí napětí do stykače.
• Zkontrolujte příslušné ACB I/O.
• Zkontrolujte, jestli přidržovací nebo zapínací cívka není zkratovaná.
• Zkontrolujte řídicí zapojení stykače.
• Tato varování se mohou objevit také během funkce automatického restartu, protože výpadek
napájení může rovněž vést k neschopnosti udržet stykač během výpadku.
•
•
•
•
Není použito
• Viz související popis chyby.
• Měnič detekoval alarm spuštěný vstupem připojeným k pomocnému vstupu karty XIO. Alarm je
uživatelsky konfigurovatelný pomocí parametrů ve skupině Alarm Config. Prozkoumejte příčinu
alarmu. Zkontrolujte zapojení 120 V a kartu XIO.
• Postupy, výsledky a opatření pro automatické ladění najdete v kapitole Uvedení do provozu v
návodu k použití vysokonapěťového střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 7000.
• Zkontrolujte komunikační zapojení a stínění DCSL.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
59
60
Všechny typy
X
X
X
Cable Resistance
CMC Blcked Exhst
CMC Blcked Inlet
CNV Fan3 Ctctr
CNV Fan4 Ctctr
CNV Fan5 Ctctr
CNV Fan6 Ctctr
CNV Fan7 Ctctr
CNV Fan8 Ctctr
CMC Fan9 Ctctr
CMC Fan10 Ctctr
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bypass VoltUnbal
PF7000A
X
PF7000B
Bypass UnderVolt
PF7000C
X
Námořní měnič
Bypass Phase Seq
Měnič s teplovodní
X
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
349
348
347
346
345
344
343
342
480
481
215
143
142
144
Výstražný
kód
Výpadek chladicího ventilátoru.
Vysoká hodnota tlaku vzduchu přicházející zpět z
analogového čidla tlaku vzduchu umístěného v sekci CMC.
Nízká hodnota tlaku vzduchu přicházející zpět z analogového
čidla tlaku vzduchu umístěného v sekci Common Mode
Choke (CMC).
Toto varování upozorňuje, že se naprogramovaná hodnota
odporu kabelu ESP Cable Resis (P750) neshoduje s hodnotou
odporu statoru určenou funkcí automatického ladění.
Naměřené nevyvážení v parametru Bypass Voltage (P117)
překročilo vypínací nastavení v parametru LineVoltUnbalTrp
(P271). Synchronní přenos byl deaktivován.
Naměřené síťové napětí pu, zobrazené v parametru Bypass
Voltage (P117), je nižší než nastavení Line UndVolt Lvl (P167).
Synchronní přenos byl deaktivován.
Přemosťovací sled fází neodpovídá sledu fází vstupu do
měniče. Synchronní přenos byl deaktivován.
Popis
• Zkontrolujte stykač větráku, přetížení větráku a zapojení 120 V do karty XIO.
• Přesvědčte se, že v cestě přicházejícího, resp. odcházejícího proudu vzduchu neexistuje žádná
překážka.
• Zkontrolujte případný abnormální provoz chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení varování v parametru CMC AirInlet Wrn (P812) shoduje s
hodnotou doporučenou výrobcem.
• Přesvědčte se, že v cestě přicházejícího, resp. odcházejícího proudu vzduchu neexistuje žádná
překážka.
• Zkontrolujte případný pokles výkonu chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení varování v parametru CMC AirExhst Wrn (P811) shoduje s
hodnotou doporučenou výrobcem.
• Zkontrolujte délku kabelu a odpor kabelu na jednotku délky nebo znovu automaticky vylaďte
měnič.
• Zkontrolujte přípojky VSB a nastavení odboček a zkontrolujte odpor desky VSB. Změřte izolační
odpor desky, abyste ověřili nezávadnost.
• Zkontrolujte případné problémy zdroje napájecího napětí.
• S použitím multimetru a osciloskopu zkontrolujte napětí na zkušebních bodech napětí měniče.
• Zkontrolujte přípojky VSB a nastavení odboček a zkontrolujte odpor desky VSB. Změřte izolační
odpor desky, abyste ověřili nezávadnost.
• Zkontrolujte případné problémy zdroje napájecího napětí.
• S použitím multimetru a osciloskopu zkontrolujte napětí na zkušebních bodech měniče.
• Měnič neumožňuje synchronní přenos, pokud není fázování stejné.
• Zkontrolujte sledy fází a v případě potřeby zaměňte kabely.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
Všechny typy
X
X
X
X
X
PF7000A
X
PF7000B
X
PF7000C
X
Námořní měnič
X
Cnv Fan5 Aux
Cnv Fan6 Aux
X
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Convrtr Fan1Loss
Convrtr FansOn
Convrtr AirFlow
Control Pwr Loss
ConductivityHigh
(POUZE RÁM C)
Cnv Fan8 Aux
Cnv Fan4 Aux
X
X
Cnv Fan3 Aux
X
Cnv Fan7 Aux
CMC Fan10 Aux
X
X
CMC Fan9 Aux
Měnič s teplovodní
X
Výstražné hlášení
208
206
204
112
37
475
474
473
472
471
470
477
476
Výstražný
kód
Měniče s redundantním větrákem (specifikováno v Redn
ConvFan HardwareOptions1 [141]) vydávají toto varování,
pokud větrák 1 běží, nenastanou žádné problémy s větrákem
2 a větrák 1 vypadne. Spustí se větrák 2 a měnič pokračuje v
provozu.
Řízení měniče detekovalo, že jsou stykače větráku převodníku
sepnuté, přestože nebyl vydán příkaz chodu.
Tlak na vstupu do sekce převodníku, snímaný tlakovým
čidlem (ve formě napětí), klesl pod hodnotu nastavenou v
AirLoPresure Wrn (P320). To závisí na provozu hlavního
chladicího větráku.
Toto se používá v algoritmu funkce automatického restartu
jako indikátor, který sděluje měniči, že má zastavit hradlování
a počkat na obnovení řídicího napětí. Tento alarm je určený
pro měniče vybavené volitelným zdrojem UPS. Došlo k
výpadku nebo poklesu řídicího napětí přiváděného do měniče
na více než pět cyklů.
Toto varování platí pro měniče s kapalinovým chlazením.
Měnič hlásí, že je naměřená vodivost chladiva vyšší než
1 μS/cm3. Zkontrolujte, jestli v chladivu nejsou nečistoty, a v
případě potřeby vyměňte deionizační patronu.
Specifikovaný větrák nedostal příkaz chodu, ale stav jeho
přechodového relé indikoval, že je větrák zapnutý. Poznámka:
Toto varování se používá výhradně pro měniče s teplovodní
trubkou.
Popis
• Prozkoumejte příčinu výpadku větráku 1 (OL / poškozené relé).
• Zkontrolujte, jestli větrák 2 pracuje se správnými úrovněmi proudu.
• Při příštím možné vypnutí resetujte varování, aby se mohl znovu spustit větrák 1.
• Zkontrolujte zapojení zpětné vazby větráku a ověřte podle elektrických výkresů.
• Zkontrolujte, jestli je XIO funkční.
• Zkontrolujte rotaci větráku.
• Zkontrolujte zablokované proudění vzduchu ve filtrech, chladičích a potrubích
(jsou-li nainstalovány) a podle potřeby vyčistěte.
• Nesprávné nastavení alarmu. Zkontrolujte úroveň napětí pro hodnotu tlaku při chodu s čistým
prouděním vzduchu a porovnejte ji s očekávanými hodnotami pro tento konkrétní typ měniče.
• Zkontrolujte, jestli byla řádně provedena procedura nastavení alarmu a vypínání, a podle
potřeby upravte.
• U měničů s vnějším potrubím zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek vzduchu do vstupu
měniče.
• Zkontrolujte napájecí napětí do čidla tlakového spádu v ACB a přesvědčte se, že je výstup
stabilní.
• Prozkoumejte spolehlivost řídicího napětí.
• Ujistěte se, že měnič pracuje během výpadku řídicího napětí podle očekávání (musí být
nainstalován zdroj UPS).
• Přesvědčte se, že je napájecí zdroj aktivní, a prozkoumejte spolehlivost zdroje.
• Zkontrolujte, jestli se do systému nedostaly nečistoty (železné potrubí, nedeionizovaná
voda atd.).
• Není zapotřebí žádný okamžitý zásah, ale buďte připraveni vyměnit deionizační patronu a
spustit systém pro ověření, že vodivost klesla.
• Zkontrolujte zapojení zpětné vazby větráku a ověřte podle elektrických výkresů. Zkontrolujte,
jestli je XIO funkční.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
61
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
DataRecorder Clr
X
CoolantTempHigh
(POUZE RÁM C)
Ctrl5V Redundant
X
X
Coolant Temp Low
(POUZE RÁM C)
CoolantLevel Low
(POUZE RÁM C)
Conv Fan2 Ctctr
Conv Fan1 Ctctr
Convrtr Fan2Loss
Výstražné hlášení
X
Všechny typy
CRC Warning
X
X
PF7000C
X
Námořní měnič
X
Měnič s teplovodní
X
X
X
X
X
X
PF7000A
62
PF7000B
176
118
501
36
35
38
201
200
209
Výstražný
kód
Paměť NVRAM černé skříňky byla vymazána.
Redundantní výstup DC/DC převodníku 5 V selhal.
Počet chyb cyklické kontroly redundance (CRC) je roven
maximální povolené výstražné úrovni CRC, nebo ji překročil.
Naměřená teplota chladiva překročila vypínací nastavení
48 °C (P478). Varování nelze vymazat, dokud teplota neklesne
pod 44 °C.
Toto varování platí pro měniče s kapalinovým chlazením.
Naměřená teplota chladiva je nižší než 10 °C. Varování
nezmizí, dokud teplota chladiva nevzroste nad 15 °C.
Toto varování platí pro měniče s kapalinovým chlazením.
Naměřená hladina chladiva v nádrži je nízká.
Toto varování udává, že během chodu měniče byl detekován
výpadek chladicího větráku redundantního převodníku.
Když běží měnič, je ztracena zpětná vazba z pomocného
stykače a oddělovacího vypínače větráku 2, ale měnič se
nevypne a čeká na chyby napájecího zdroje nebo na chyby
tlaku vzduchu, než ohlásí chybu.
Toto varování udává, že během chodu měniče byl detekován
výpadek chladicího větráku hlavního převodníku. Když běží
měnič, je ztracena zpětná vazba z pomocného stykače a
oddělovacího vypínače větráku 1, ale měnič se nevypne a
čeká na chyby napájecího zdroje nebo na chyby proudění
vzduchu převodníku, než ohlásí chybu.
Měniče s redundantním větrákem (specifikováno v Redn
ConvFan HardwareOptions1 [141]) vydávají toto varování,
pokud větrák 2 běží, nenastanou žádné problémy s větrákem
1 a větrák 2 vypadne. Spustí se větrák 1 a měnič pokračuje v
provozu.
Popis
Zkontrolujte, jestli fungují větráky výměníků tepla.
Zkontrolujte, jestli je termostatický ventil úplně otevřený.
Zkontrolujte, jestli jsou všechny ventily v normální provozní poloze.
Přesvědčte se, že je okolní teplota v místnosti přiměřená pro provoz měniče.
• Zkontrolujte, jestli je baterie DPM vybitá. Je-li nabití baterie DPM v pořádku, zkontrolujte,
jestli je baterie správně namontovaná (připojení je v pořádku).
• Jestliže se chyba opakuje, vyměňte DPM.
• Zkontrolujte, jestli je správně zapojen výstup z alarmového signálu.
• Zkontrolujte svorky přípojnice 5 V.
• Pokud je to možné, vyměňte napájecí zdroj.
• Zkontrolujte komunikační zapojení a stínění DCSL.
•
•
•
•
• Zkontrolujte, jestli nezůstal otevřený termostatický obtokový ventil (V10).
• Zahřejte okolní prostředí v řídicí místnosti, aby měnič dosáhl povozní úrovně.
• Pokud varování přetrvává, zkontrolujte funkci teplotního spínače.
• Zkontrolujte hladinu chladiva a najděte případné netěsnosti. Pokud neexistují žádné viditelné
netěsnosti, doplňte schválené chladivo na maximální hladinu.
• Chladivo se v průběhu času ztrácí odpařováním, ale přesto musíte zkontrolovat, jestli v systému
nedochází k pomalému unikání.
• Do systému doplňujte deionizovanou vodu, která se za normálních podmínek vypařuje,
a zkontrolujte chladicí směs zkoušečkou glykolu.
• Je-li hladina chladiva v pořádku, ale varování přetrvává, zkontrolujte funkci spínače nízké
hladiny.
• Pokud měnič ohlásí chybu, prozkoumejte problémy se stykači větráků nebo s přetížením
větráků.
• Zkontrolujte stykač větráku, přetížení větráku a zapojení 120 V do standardní karty XIO.
• Pokud měnič stále běží i s tímto varováním, došlo k problému s pomocným oddělovacím
vypínačem větráku.
• Prozkoumejte příčinu výpadku větráku 2 (OL / poškozené relé).
• Zkontrolujte, jestli větrák 1 pracuje se správnými úrovněmi proudu.
• Při příštím možné vypnutí resetujte varování, aby se mohl znovu spustit větrák 2.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
DB Fan Ctctr
DB Fan ON
DB GatePwrSupply
DB High Amb Temp
DB Low Airflow
DB Temp Sensor
DB TFB DataError
DBOvrTemperature
DBR Overload
X
X
X
X
X
X
X
X
DB Disabled
X
X
DB Ambient Loss
X
Námořní měnič
DB AirflowSensor
Měnič s teplovodní
X
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
367
364
366
365
362
359
177
358
357
360
361
363
Výstražný
kód
• Zkontrolujte TFB ve skříni DB.
• Zkontrolujte TFB a čidlo výstupní teploty odporu ve skříni DB.
• Zkontrolujte, jestli se spínací a výstražné nastavení shoduje s hodnotami doporučenými
výrobcem.
• Zkontrolujte větrák DB, průtok vzduchu, TFB a čidlo výstupní teploty DB ve skříni DB.
• Zpětná vazba zařízení nebyla správná kvůli výpadku napájení do desky hradlového řídicího
obvodu. Toto varování se rovněž může objevit v důsledku chyby jiného zařízení ve skříni DB.
• Zkontrolujte vstup 20 V do desky hradlového řídicího obvodu. V případě potřeby vyměňte
IGDPS.
• Zkontrolujte řídicí obvod větráku DP a stykač.
• Zkontrolujte stav vstupu větráku DB a jeho řídicí obvod.
• Pokud je použita skříň DB, zkontrolujte nastavení parametrů odporu DB.
• Je-li zapotřebí funkce DB, přesvědčte se, že je aktivovaná.
• Zkontrolujte desku teplotní zpětné vazby (TFB) a čidlo výstupní teploty DB ve skříni DB.
• Zkontrolujte DPM a čidlo proudění vzduchu ve skříni DB.
Doporučená opatření
Brzdná energie rozptýlená v odporu DB překročila prahovou
hodnotu chyby (jinými slovy, 150 % jmenovité energie
odporu DB). Jedná se o vypočítané měření, které nereflektuje
žádnou fyzickou zpětnou vazbu.
• Zkontrolujte, jestli jsou nastavení parametrů odporu DB správná.
• Zkontrolujte, jestli je měření zpětné vazby stejnosměrného proudu správné.
Výstupní teplota DB překročila výstražnou úroveň přehřátí DB. • Zkontrolujte větrák DB, průtok vzduchu, TFB a čidlo výstupní teploty odporu DB ve skříni DB.
• Zkontrolujte, jestli se spínací a výstražné nastavení shoduje s hodnotami doporučenými
výrobcem.
DB TFB nefunguje.
Čidlo teploty DB nefunguje. Varování je vydáno, pokud se to
stane během provozu, a chyba je vydána, když je měnič
zastaven.
Okolní teplota skříně DB překračuje výstražnou úroveň, anebo
je průtok vzduchu ve skříni DB nižší než specifikovaná
výstražná úroveň.
Toto varování je určeno pro napájecí zdroj zařízení SGCT ve
skříni DB, který je monitorován s použitím TFB, a indikuje
problém s napájecím zdrojem hradla přiděleným příslušnému
zařízení.
Stykač větráku DB není sepnutý (pro spuštění větráku),
přestože dostal příkaz z měniče.
Stykač větráku DB je zapnutý, ale nemá příkaz z měniče.
Jednotka DB je deaktivovaná. Pro aktivaci a deaktivaci funkce
DB se používá SpecialFeatures3 (P920), bit 0. Je-li hodnota
odporu DB nastavena na 0, je funkce DB automaticky
deaktivovaná.
Čidlo teploty DB nefunguje. Varování je vydáno, pokud se to
stane během provozu, a chyba je vydána, když je měnič
zastaven.
Čidlo proudění vzduchu v dynamické brzdě (DB) nefunguje.
Varování je vydáno, pokud se to stane během provozu, a
chyba je vydána, když je měnič zastaven.
Popis
Výstražná hlášení
Kapitola 2
63
PF7000C
PF7000B
PF7000A
Všechny typy
64
PF7000B
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
DCSL Not Enabled
X
X
DCSL Conflict
X
Desync Delay
DecLined Master
DCLnk OvrCurrent
X
X
DCLnk OvrTemp
Všechny typy
X
PF7000A
DC Link Range
X
PF7000C
X
X
DBSH2Online
X
DBSH4Online
DBSH1Online
X
X
DBSE4Online
X
DBSH3Online
DBSE3Online
X
X
DBSE2Online
X
Námořní měnič
DBSE1Online
Měnič s teplovodní
X
Výstražné hlášení
146
122
506
507
156
76
167
427
426
425
424
423
422
421
420
Výstražný
kód
Byl přikázán přenos z vedení zpět do měniče (desync), avšak
neuběhla ještě ani 1 minuta od dokončení přenosu z měniče
do vedení (sync). Následkem toho neměly výstupní filtrační
kondenzátory motoru čas se dostatečně vybít.
Toto varování je určeno pouze pro paralelní měniče a udává,
že byl vydán požadavek, aby se z měniče Slave stal Master,
kterému ale nebylo možné vyhovět.
Funkce DCSL není aktivovaná. Tato funkce se navzájem
vylučuje se synchronním přenosem nebo paralelními měniči.
Synchronní přenos nebo funkce paralelních následných
měničů nelze aktivovat, pokud je již aktivována funkce DCSL.
Proud stejnosměrného připojení v Idc Feedback (P322)
překročil nastavený vypínací proud stejnosměrného připojení.
Nejprve je vydáno varování, a pokud nadproud trvá i po
časové prodlevě, je ohlášena chyba.
V každém vinutí stejnosměrného připojení je teplotní spínač a
tyto spínače jsou zapojené sériově.
Teplotní spínač v induktoru stejnosměrného připojení
detekoval stav přehřátí a rozpojil střídavý vstup do standardní
XIO. Alarm je uživatelsky konfigurovatelný pomocí parametrů
ve skupině Alarm Config.
Vypočítaná hodnota pu (P27) induktance stejnosměrného
připojení je nižší než minimální doporučená hodnota.
Pro 6pulzní SCR je hodnota nižší než 0,8 pu, pro 18pulzní SCR
je hodnota nižší než 0,42 pu a pro měniče s usměrňovačem
PWM je hodnota nižší než 0,55 pu.
Měnič detekoval, že se diagnostická zpětná vazba z tohoto
zařízení SGCT na straně DB neshoduje se vzorkem hradlování.
Popis
Viz související popis chyby.
Zkontrolujte nastavení parametrů měniče.
Zkontrolujte HECS a zatěžovací odpor.
Ověřte stabilní provoz měniče a případné náhlé přechody zátěže.
• Počkejte 1 minutu a znovu se pokuste desynchronizovat přenos.
• Nedostatečný časový interval mezi synchronizací měniče a pokusem o desynchronizaci.
Počkejte, až se vybije filtrační kondenzátor motoru a měnič bude v režimu READY.
• Slave ztratil komunikaci s rozbočovačem PLC nebo je maskovaný v parametru Master Mask.
• Zkontrolujte Special Features (P99), bit 5, SyncXfr Enab a Powerup Config (P717).
• Zkontrolujte DCSL Config (P955), bit 0, Enable.
•
•
•
•
• Ujistěte se, že funguje chladicí větrák převodníku a že není omezeno proudění vzduchu.
• Zkontrolujte zapojení 120 V a kartu XIO.
• Přesvědčte se, že neexistují žádné zdeformované průběhy vln do stejnosměrného připojení.
Zkontrolujte, jestli existují harmonické na síťovém napětí, resp. proudu.
• Zkontrolujte údaje na identifikačním štítku stejnosměrného připojení.
• Zkontrolujte údaje na identifikačním štítku motoru a měniče a přesvědčte se, že byly všechny
parametry správně zadány.
• Pokud se zdá být vše výše uvedené v pořádku, obraťte se na výrobce.
• Po oddělení měniče od vysokého napětí se ujistěte, že zařízení, napájecí zdroj IGDPS a optické
kabely nejsou poškozené.
• Proveďte test hradlování a zkontrolujte, jestli je vzorek hradlování správný a jestli měnič dostává
správnou zpětnou vazbu hradlování.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
PF7000B
PF7000A
Všechny typy
151
19
20
DuplctMaster Wrn
Duplicate Master
EncoderDirection
Encoder Loss
Encoder PhA Loss
Encoder PhB Loss
Ext Flt Config
Ext Flt Conflict
X
X
X
X
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
149
147
148
121
500
Drv in Test Mode
59
212
152
Výstražný
kód
X
Drv Maintenance
PF7000C
X
Námořní měnič
Drive OvrLoad
Měnič s teplovodní
X
Výstražné hlášení
Karta externích chyb XIO byla nově přiřazena k jinému účelu.
Zkontrolujte konfiguraci všech karet a v případě potřeby nově
přiřaďte.
Karta XIO přiřazená k externí chybě není použitelná k tomuto
účelu. Vyberte správný slot kompatibilní pro použití.
Měnič detekoval výpadek fáze ze snímače otáček. Měnič
pokračuje v chodu se snímačem otáček za předpokladu, že
jsou impulzy z ostatních fází platné. Toto varování platí pouze
při aktivovaném režimu HPTC.
Odchylka mezi zpětnou vazbou otáčkoměru a otáčkami
odhadnutými z toku motoru je vyšší než Tach Lost Trip (P235)
po dobu nastavenou v Tach Loss Delay (P236). Měnič
pokračuje v chodu v režimu bez senzoru.
Měnič nemůže ze zpětné vazby otáčkoměru určit směr
otáčení. Je pravděpodobné, že není snímán jeden z
kvadraturních impulzů.
Toto varování je určeno pouze pro paralelní měniče s DCSL a
udává, že tento měnič byl zkonfigurován jako Master, ale v
připojení již existuje jiný měnič Master.
Měnič Master detekoval jiný Master na DCSL a vrátil se do
módu závislého měniče (Follower).
Provozní režim měniče (P4) při spuštění testu automatického
ladění je naprogramován na testování (Gate, System, DC
Current, Open Circuit nebo Open Loop). Před automatickým
laděním vraťte měnič zpět do režimu Normal.
Je čas provést údržbu měniče. Obraťte se na výrobce.
Měnič detekoval stav přetížení v měniči, indikovaný
parametrem Drive Overload (P551). Bylo detekováno
varování Drive Overload, přičemž se stav přetížení vypočítává
s použitím parametrů DC Current Feedback (P322) a Drive
Overload Warning (P270) jako bod, ve kterém se vyskytne
varování při přetížení. Parametr P270 je naprogramovaný
jako procentuální část rozdílu mezi parametry Line Overload
Minimum (P269) a Line Overload Trip (P163).
Popis
• Zkontrolujte konfiguraci všech slotů XIO a v případě potřeby nově přiřaďte.
• Vyberte správný slot obsahující kartu XIO, který je kompatibilní pro používání s externími
chybami.
• Zkontrolujte otáčkoměr, zapojení otáčkoměru, napájecí zdroj a desku.
• Ujistěte se, že jsou všechny kanály správně propojené a nejsou prohozené na straně motoru a
měniče. Tuto chybu způsobuje například prohození A+ a A-.
• Z+ a Z- se nesmí používat v měničích PowerFlex 7000 Forge. Odpojte všechny vodiče a můstky
na svorkách Z+ a Z-.
• Technické poznámky související se snímači otáček jsou:
PF7000 4th Gen_FMW-11, PF7000 Firmware 9.001 a 9.002 s poznámkami o verzi snímače
otáček
• Zkontrolujte zpětnou vazbu otáčkoměru, zapojení a napájení +15 V DC. Rovněž ověřte stabilitu
měniče.
• Zkontrolujte všechny přípojky signálů na desce zpětné vazby otáčkoměru. V případě potřeby
vyměňte desku.
• Parametr Powerup Config je nastavený na Master ve více než jednom měniči. Měničem Master
se stane první zapnutý měnič.
• Zkontrolujte DCSL Config (P955), bit 1, Master.
• Než se pokusíte o automatické ladění, vraťte měnič zpět do režimu Normal.
Není použito
• Přechodné zatížení – zkontrolujte limit krouticího momentu a nastavení přetížení a porovnejte
zatížení s nastaveními krouticích momentů a nastaveními spínání.
• Zkontrolujte dimenzování měniče a zjistěte, jestli parametry přetížení splňují požadavky na
zatížení. Zkontrolujte zpětnou vazbu HECS a zatěžovací odpory.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
65
66
PF7000C
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
InpFilter Tuning
183
374
Inertia Low
X
63
26
HPipeIO Conflict
Inertia High
25
HPipeIO Config
120
406
High AmbientTemp
516
34
HeatExchnger Fan
(POUZE RÁM C)
Hub Comm Loss
Všechny typy
517
PF7000A
HPTC Conflict
PF7000B
X
Námořní měnič
HPTC Config Err
Měnič s teplovodní
X
X
30
FlexIO Conflict
160
29
FlexIO Config
GatePwrSup V Low
1…16
Výstražný
kód
External 1…External
16
Výstražné hlášení
• Zkontrolujte vstup 20 V do desky hradlového řídicího obvodu. V případě potřeby vyměňte
IGDPS.
• Zkontrolujte konfiguraci všech slotů XIO.
• Vyberte správný slot obsahující kompatibilní kartu XIO.
• Viz související popis chyby.
• Zkontrolujte vstupní obvod s ohledem na toto varování.
• Viz volitelný obvod zapojení desky XIO na elektrickém výkresu.
Doporučená opatření
Mezní frekvence vstupního filtru je nižší než 3,65 pu nebo
mezi 4,95 pu a 1,05 pu.
Měnič odhadl, že je celková setrvačnost menší než 0,1 s.
Měnič odhadl, že je celková setrvačnost větší než 20 s.
Zkontrolujte hodnotu Autotune Trq Stp (P215) a opakujte.
Pokud varování trvá, určete setrvačnost ze systémových dat, a
pokud se liší od hodnoty automatického ladění, nastavte
ručně celkovou setrvačnost.
Toto varování je určeno pouze pro paralelní měniče a udává,
že měnič ztratil komunikaci s PLC.
Funkce, kterou se pokoušíte aktivovat, je v konfliktu s
aktivovanou funkcí HPTC.
Režim řízení vysoce výkonného krouticího momentu (HPTC)
není kompatibilní s aktuální konfigurací měniče.
Dříve použitá karta XIO byla nově přiřazena na jinou funkci.
Karta XIO, která je přiřazena, není karta, kterou lze používat k
tomuto účelu.
Měnič detekoval vysokou teplotu okolního prostředí ve
specifikovaném místě.
• Zkontrolujte provedení vstupního LC filtru.
• Zkontrolujte hodnotu Autotune Trq Stp (P215) a opakujte. Pokud varování trvá, určete
setrvačnost ze systémových dat, a pokud se liší od hodnoty automatického ladění, nastavte
ručně celkovou setrvačnost.
• Postupy, výsledky a opatření pro automatické ladění najdete v kapitole Uvedení do provozu v
Návodu k použití vysokonapěťového střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 7000.
• Zkontrolujte, jestli správně fungují adaptér/kabel ControlNet a PLC.
• Deaktivujte funkci HPTC a znovu zkuste aktivovat funkci.
• Zkontrolujte HPTC WrnCode (P1144) a zjistěte přesnou příčinu.
• Zkontrolujte konfiguraci všech slotů XIO.
• Vyberte správný slot obsahující kompatibilní kartu XIO.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení varování (P571) shoduje s hodnotou doporučenou výrobcem.
Toto varování platí pro měniče s kapalinovým chlazením.
• Zkontrolujte nastavení přetížení větráků a podmínky.
Měnič detekoval problém větráků výměníků kapalina/vzduch. • Zkontrolujte stav řídicího relé větráku a signály pomocných kontaktů.
Tento alarm je určen pro měniče na bázi SGCT a indikuje
problém s napájecím zdrojem hradla, který je monitorován s
použitím desky teplotní zpětné vazby.
Dříve použitá karta XIO byla nově přiřazena na jinou funkci.
Karta XIO, která je přiřazena, není karta, kterou lze používat k
tomuto účelu.
Toto jsou doplňkové externí chyby, které jsou dostupné, když
je nainstalována přídavná deska XIO. Toto je zkonfigurováno s
XIO Ext Faults (P593) a toto hlášení se objevuje, pokud je
konkrétní vstup (1…16) zkonfigurován ve Fault Config jako
varování.
Popis
Kapitola 2
Výstražná hlášení
197
184
185
190
193
74
78
218
Input CtctrOpen
Input CtctrClsd
Input IsoSwOpen
Input IsoSwClsd
Input Prot’n #1
Input Prot’n #2
InvHSnk Sensor
Výstražný
kód
InputCloseDelay
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Měnič během chodu detekoval chybějící čidlo teploty
připojené k TFB na chladiči měniče. Chybějící čidlo může vést
buď k chybě výpadku optických kabelů, nebo k chybě čidla,
protože chybějící čidlo může být interpretováno jako 0 °C
nebo více než 100 °C, což jsou oboje nerealistické hodnoty.
Integrovaný standardní externí vstup chyby/varování
umožňuje koncovému uživateli nainstalovat druhý pomocný
kontakt ochranného relé (např. ochranného relé vstupního
přívodu), který může v závislosti na konfiguraci InputProt2
Class (P444) aktivovat chybu nebo varování měniče.
Integrovaný standardní externí vstup chyby/varování
umožňuje koncovému uživateli nainstalovat pomocný
kontakt ochranného relé (např. ochranného relé vstupního
přívodu), který může v závislosti na konfiguraci InputProt1
Class (P440) aktivovat chybu nebo varování měniče.
Vstupní oddělovací vypínač je sepnutý, když se očekává, že
bude otevřený. Spínač musí být otevřený při testech System a
Gate. Dbejte na správné polohování, zpětnou vazbu zapojení
do ACB a nastavení mechanických pomocných zařízení.
Vstupní oddělovací vypínač je otevřený, když se očekává, že
bude sepnutý. Spínač musí být sepnutý ve všech provozních
režimech měniče kromě testů System a Gate. Dbejte na
správné polohování, zpětnou vazbu zapojení do ACB a
nastavení mechanických pomocných zařízení.
Vstupní stykač je sepnnutý, ačkoli dostal příkaz otevření.
Zkontrolujte normální režim startéru, zpětnou vazbu stykače
a zapojení 120 V do ACB.
Vstupní stykač je otevřený, ačkoli dostal příkaz sepnutí.
Zkontrolujte zpětnou vazbu stykače a zapojení 120 V do ACB.
Měnič může být v režimu automatického restartu po výpadku
vysokého napětí.
Pro měniče PWM toto varování udává, že byl vydán příkaz
spuštění, ale měnič stále čeká, až se vybije stejnosměrné
napětí ze síťových filtračních kondenzátorů. To lze pozorovat
podle stavu ‚Discharging‘ na hlavní obrazovce.
Popis
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, jestli je čidlo správně kompletně usazené na TFB.
Změřte odpor čidla.
V případě potřeby vyměňte.
Ujistěte se, že je čidlo zapojené.
POZNÁMKA: Toto je varování, protože měnič při výpadku signálu během chodu nemusí hlásit
chybu. Měniči nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, ale uživatel musí mít na paměti, že chybí
signál teplotní zpětné vazby.
• Viz související popis chyby.
• Zkontrolujte také zapojení 120 V a kartu XIO.
• Viz související popis chyby.
• Zkontrolujte také zapojení 120 V a kartu XIO.
• V režimech testování stejnosměrného proudu se očekává, že budou oddělovací vypínače po
dobu trvání testu stejnosměrného proudu sepnuté; ačkoli je zapotřebí pouze vstupní stykač,
proběhne test s výstrahami, pokud jsou vypínače otevřené.
• Ujistěte se, že jsou oddělovací vypínače ve správné poloze pro konkrétní provozní režim (viz
popis parametru 141, Hardware Option1 v manuálu parametrů).
• Zkontrolujte zpětnou vazbu zapojení.
• Zkontrolujte mechanické nastavení pomocných zařízení oddělovacího vypínače.
• Zkontrolujte, jestli je příslušná jednotka startéru nastavena do normálního režimu.
• Zkontrolujte, jestli je zpětná vazba stavu stykače (normální pomocné řídicí relé a mechanický
pomocný stykač) správně zapojená a napájená.
• Zkontrolujte, jestli existuje řídicí napětí do stykače.
• Zkontrolujte příslušné ACB I/O.
• Zkontrolujte, jestli přidržovací nebo zapínací cívka není zkratovaná.
• Zkontrolujte řídicí zapojení stykače.
• Tato varování se mohou objevit také během funkce automatického restartu, protože výpadek
napájení může rovněž vést k neschopnosti udržet stykač během výpadku.
• Počkejte, až se objeví stav měniče Ready, který umožňuje spustit měnič.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
67
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
PF7000A
Všechny typy
68
99
124
368
202
203
Invalid Mstr Req
InvOvrVoltage SW
IsoTx Fan1 Ctctr
IsoTx Fan2 Ctctr
98
Invalid AlarmBit
Invalid DIM
213
Výstražný
kód
Inv Gate PwrSup
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Stykač větráku 2 oddělovacího transformátoru
Toto varování udává, že měnič během chodu detekoval
výpadek redundantního chladicího větráku ve skříni
oddělovacího transformátoru.
Stykač větráku 1 oddělovacího transformátoru
Toto varování udává, že měnič během chodu detekoval
výpadek hlavního chladicího větráku ve skříni oddělovacího
transformátoru.
Měnič detekoval přepětí na výstupních svorkách měniče v
softwaru pro aplikace s dlouhým kabelem. Chyba je vydána,
pokud měnič hradluje, jinak je vydáno varování.
Neplatný požadavek na Master – pouze Slave
Toto varování je určeno pouze pro paralelní měniče a udává,
že měnič Slave odmítl požadavek stát se měničem Master,
protože detekoval na připojení jiný aktivní měnič Master.
Měnič se pokusil o přístup k DIM, ale buď zjistil problém s
kontrolním součtem na DIM, nebo modul DIM nebyl
nainstalován.
VÝVOJOVÁ CHYBA – nepoužitý bit v prvních 16 bitech
stavového bajtu chyby nebo varování byl aktivován a
detekován serverem fronty alarmů. Buď byl použitý bit
přehlédnut v databázi chyb, resp. varování, nebo řízení
nesprávně nastavilo stavový bajt alarmu. Nepoužitý bit je
aktivován řídicím softwarem ve stavovém bajtu chyby nebo
varování.
Toto varování je určeno pro měniče na bázi SGCT a upozorňuje
na problém s napájecím zdrojem hradla přiděleným
příslušnému zařízení, který je pravděpodobně také ve frontě
varování.
Popis
• Stav větráku oddělovacího transformátoru není high, když měnič požádal stykač, aby se sepnul.
• Toto varování se vyskytuje, když měnič přikáže stykači větráku oddělovacího transformátoru,
aby se sepnul, a nedetekuje stavovou zpětnou vazbu ze stykače.
• Zkontrolujte stykač větráku, přetížení větráku a zapojení 120 V do standardní karty XIO.
• Zkontrolujte, jestli je správně nastaven parametr Motor Overvoltage Trip (P181).
• Přesvědčte se, že nejsou odpojené kabely motoru.
• Zkontrolujte, jestli zátěž nepřetěžuje motor (toto varování je generováno, když měnič
nehradluje).
• Požádejte o pomoc technickou podporu pro vysoké napětí.
• Měnič se pokusil stát se měničem Master, když je již aktivní jiný měnič Master.
• Tato chyba se může vyskytovat na měničích s aktualizovanou hlavní revizí firmwaru a
nainstalovaným starším modulem DIM, nebo když má DIM závadu.
• Odstraňte DIM.
• Obraťte se na výrobce.
• Zpětná vazba zařízení nebyla správná kvůli výpadku napájení do desky hradlového řídicího
obvodu.
• Může to být na výstupu IGDPS 20 V DC nebo přímo na desce hradlového řídicího obvodu.
• Toto varování se rovněž může objevit v důsledku chyby jiného zařízení jako online chyba.
• Toto varování se dále může objevit při výpadku zařízení.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
PF7000A
Všechny typy
PF7000A
X
205
207
159
220
IxoTx Fans On
InpCtctrFeedback
InvHSnk FbrOptic
211
IsoTx Fan2 Loss
IsoTx AirFlow
(pouze rám A)
210
Výstražný
kód
IsoTx Fan1 Loss
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Když zařízení běží, není přítomen optický signál z TFB na
chladiči měniče, připojený ke kanálu A optického přijímače
RX7 na FOI-M-A. Tato chyba se vyskytuje pouze tehdy, když
zařízení neběží. Jestliže nastane během chodu, objeví se ve
formě varování.
Měnič detekoval přítomnost vysokého napětí, ale nesnímá
stav vstupního stykače.
Varování zapnutého větráku oddělovacího transformátoru
Toto varování je určeno pro měniče s volitelným
redundantním větrákem oddělovacího transformátoru. Měnič
detekoval výpadek větráku 2 a spustil větrák 1. Prozkoumejte
výpadek větráku 2 a zkontrolujte provoz větráku 1. Při příštím
vypnutí resetujte varování, aby se rozběhl větrák 2.
Tlak snímaný tlakovým čidlem v integrované sekci
oddělovacího transformátoru (ve formě napětí) klesl pod
hodnotu nastavenou ve varování hodnoty tlaku
transformátoru (P653).
Výpadek větráku 2 oddělovacího transformátoru
Toto varování je určeno pro měniče s volitelným
redundantním větrákem oddělovacího transformátoru. Měnič
detekoval výpadek větráku 2 a spustil větrák 1. Prozkoumejte
výpadek větráku 2 a zkontrolujte provoz větráku 1.
Výpadek větráku 1 oddělovacího transformátoru
Toto varování je určeno pro měniče s volitelným
redundantním větrákem oddělovacího transformátoru. Měnič
detekoval výpadek větráku 1 a spustil větrák 2. Prozkoumejte
výpadek větráku 1 a zkontrolujte provoz větráku 2.
Popis
• Zkontrolujte napájení desky TFB a FOI.
• Zkontrolujte, jestli jsou optické kabely správně zapojené ve vysílačích a přijímačích.
• Zkontrolujte optické kabely s ohledem na zlomení, ohyby nebo přerušení, které by mohly
blokovat signál.
• To se může stát, pokud senzor není připojený k TFB.
• POZNÁMKA: Toto je varování, protože měnič při výpadku signálu během chodu nemusí hlásit
chybu. Měniči nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, ale uživatel musí mít na paměti, že chybí
signál teplotní zpětné vazby.
• Zkontrolujte, jestli je stykač sepnutý.
• Ověřte cestu zpětné vazby z pomocného kontaktu stykače do stavového vstupního řetězce
stykače na ACB.
• Zkontrolujte stavový řetězec stykače (kontakt MSR, kontakt DIC, kontakt DI aux atd.).
• Přesvědčte se, že měnič přikazuje stykači, aby se sepnul (relé DIC). Pokud ne, určete, proč dostal
stykač příkaz sepnutí. Není-li relé DIC vybuzené, nesmí se stykač zavřít.
• Stav větráku oddělovacího transformátoru je v úrovní high, i když má být v úrovni low.
• Prozkoumejte řídicí obvod větráku oddělovacího transformátoru.
• Zkontrolujte zapojení na XIO pro stav větráku.
• Zkontrolujte rotaci větráku.
• Zkontrolujte ucpání ve filtrech, chladičích a potrubích (jsou-li nainstalovány) a podle potřeby
vyčistěte.
• Zkontrolujte případné nesprávné nastavení varování. Zkontrolujte úroveň napětí pro hodnotu
tlaku při chodu s čistým prouděním vzduchu.
• Zkontrolujte, jestli byla řádně provedena procedura nastavení alarmu a vypínání, a podle
potřeby upravte.
• U měničů s vnějším potrubím zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek vzduchu do vstupu
měniče.
• Zkontrolujte napájecí napětí do tlakového čidla a přesvědčte se, že je výstup stabilní.
• Ujistěte se, že funguje tlakové čidlo a že je připojeno k ACB.
• Toto varování se vyskytuje, když měnič během chodu detekuje ztrátu tlaku nebo výpadek zpětné
vazby stykače větráku.
• Toto varování se vyskytuje, když měnič během chodu detekuje ztrátu tlaku nebo výpadek zpětné
vazby stykače větráku 2.
• Při příštím vypnutí resetujte varování, aby se rozběhl větrák 1.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
69
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
Všechny typy
70
442
451
443
391
222
399
75
Inv High Ambient
Inv HS Over Temp
Inv Low Ambient
Inv Low Airflow
Inv OvrVoltage
Inv Temp Sensor
IsoTx/ReacOvrTmp
395
Inv AirflwSensor
447
223
Inv AC Cur Gain
Inv Ambient Loss
216
Výstražný
kód
InvHSnk OvrTemp
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Teplotní spínač ve vstupním oddělovacím transformátoru
měniče nebo v tlumivce vedení detekoval přehřátí a otevřel
střídavý vstup do standardní XIO. Ve vinutí každé fáze je
teplotní spínač a tyto spínače jsou sériově zapojené.
Specifikovaná hodnota teploty je mimo normální rozsah.
Přepětí filtračního kondenzátoru motoru. Výstupní napětí
měniče zobrazené v Inv Output Volt (P761) překročilo
nastavenou spínací hodnotu. Je to detekováno hardwarovým
obvodem v ACB. Nejprve je vydáno varování, a pokud přepětí
trvá i po časové prodlevě, je ohlášena chyba. Zkontrolujte
parametry a přesvědčte se, že je motor připojený k měniči
buď přímo, nebo přes výstupní stykač. Prohlédněte VSB s
ohledem na případné poškození.
Rychlost proudění chladicího vzduchu ve specifikované
výkonové sekci je pod spínací, resp. výstražnou úrovní.
Měnič detekoval nízkou teplotu okolního prostředí ve
specifikovaném místě.
Měnič detekoval vysokou teplotu chladiče ve specifikovaném
místě.
Měnič detekoval vysokou teplotu okolního prostředí ve
specifikovaném místě.
Specifikovaná hodnota teploty okolního prostředí je mimo
normální rozsah.
Specifikovaná rychlost proudění vzduchu je mimo normální
rozsah.
Proudový zisk vypočítaný pro snímání proudu motoru je
mimo limit očekávaného rozsahu [2…5] pu.
Detekce teploty na chladiči měniče, připojená ke kanálu A
optického přijímače RX7 na FOI-M-A, překročila hodnotu
varování teploty chladiče měniče (P316).
Popis
• Viz související popis chyby.
• Alarm je uživatelsky konfigurovatelný pomocí parametrů ve skupině Alarm Config. Ujistěte se,
že funguje chladicí větrák ve skříni a že není omezeno proudění vzduchu.
• Zkontrolujte také zapojení 120 V a kartu XIO.
• Ujistěte se, že je čidlo teploty správně zapojené a není poškozené.
• Toto varování se vyskytuje, když měnič nehradluje. To může být, když motor dobíhá do
zastavení.
• Toto je výstup měniče V [povrchové napětí v terminologii používané pro aplikace ESP].
• Ochrana používá nastavení P193, ale měnič vypočítává napětí filtračního kondenzátoru motoru.
• Přesvědčte se, že neexistuje žádný otevřený obvod na výstupu měniče a že motor je připojený.
• Přesvědčte se, že v cestě přicházejícího, resp. odcházejícího proudu vzduchu neexistuje žádná
překážka.
• Zkontrolujte pokles výkonu chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení vypínání (P840) a varování (P841) shoduje s hodnotami
doporučenými výrobcem.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení výstražné úrovně shoduje s doporučením výrobce.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení varování (usměrňovač P112, měnič P316) a sepnutí
(usměrňovač P111, měnič P315) shodují s hodnotami doporučenými výrobcem.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení varování (P571) shoduje s hodnotou doporučenou výrobcem.
• Ujistěte se, že čidlo teploty na desce není poškozené. Je-li použito externí čidlo, ujistěte se, že je
správně zapojené a není poškozené.
• Ujistěte se, že je čidlo průtoku vzduchu správně zapojené a není poškozené.
• Přesvědčte se, že se poměr HECS a zatěžovací odpor shodují se jmenovitými hodnotami měniče,
resp. motoru.
• Přesvědčte se, že okamžitá teplota v parametrech není vyšší než výstražná hodnota. Pokud ano,
prozkoumejte podmínky měniče (okolní prostředí / zatížení / nadmořská výška / ventilace /
stav filtru / ucpání chladiče).
• Zkontrolujte senzor a teplotu offline (okolní prostředí) z hlediska přesnosti.
• Ujistěte se, že správně funguje větrák a že je proudění vzduchu v této skříni dostatečné.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
PF7000A
Všechny typy
65
68
69
70
71
165
L Leakage Low
L Leakage High
L Magnetize Low
L Magnetize High
Line Cap Range
64
L Input Low
L Input High
404
Výstražný
kód
Junction OvrTemp
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Vypočítaná hodnota pu síťového filtračního kondenzátoru
(P133) je buď nižší než 0,35 pu, nebo vyšší než 0,55 pu.
Zkontrolujte údaje na identifikačním štítku kondenzátoru a
porovnejte se jmenovitými hodnotami měniče a motoru.
Upozorňuje, že naměřený parametr Autotune L Mag (P221)
byl větší než 10,00 pu a parametr Lm Rated (P131) musí být
ručně vyladěn. Zkontrolujte údaje z identifikačního štítku
motoru zadané v měniči. Ručně vylaďte regulátor toku.
Upozorňuje, že naměřený parametr Autotune L Magn (P221)
byl menší než 1,00 pu a parametr Lm Rated (P131) musí být
ručně vyladěn. Zkontrolujte údaje z identifikačního štítku
motoru zadané v měniči.
Upozorňuje, že naměřený parametr Autotune L Leakage
(P220) byl větší než 0,35 pu. Zkontrolujte údaje z
identifikačního štítku motoru zadané v měniči.
Upozorňuje, že naměřený parametr Autotune L leakage
(P220) byl menší než 0,10 pu. Zkontrolujte údaje z
identifikačního štítku motoru zadané v měniči.
Upozorňuje, že naměřený parametr Autotune L Input (P217)
byl větší než 0,50 pu a parametr Input Impedance (P140)
musí být ručně vyladěn. U měničů s usměrňovačem PWM
ověřte, že má tlumivka vedení správnou velikost.
Upozorňuje, že naměřený parametr Autotune L Input (P217)
byl menší než 0,02 pu a parametr Input Impedance (P140)
musí být ručně vyladěn.
U měničů s usměrňovačem PWM ověřte, že je správně
nainstalována tlumivka vedení.
Vypočítaná teplota na můstku zařízení je vyšší než
specifikovaná úroveň sepnutí/varování (sepnutí P574,
varování P577). Vysoká teplota na můstku může být
následkem jedné nebo kombinace několika následujících
příčin: vysoká okolní teplota, vysoký proud Idc, nízký průtok
chladicího vzduchu, nesprávné nastavení typu usměrňovače
nebo typu chladiče, příliš nízké nastavení úrovně sepnutí/
varování.
Popis
Zkontrolujte okolní teplotu.
Zkontrolujte, jestli nejsou znečištěné vzduchové filtry. Vyčistěte nebo vyměňte filtry.
Zkontrolujte omezení v cestě proudění vzduchu.
Zkontrolujte, jestli jsou parametry P399 a P880 správně nastavené.
• Zkontrolujte údaje na identifikačním štítku kondenzátoru a porovnejte s informacemi zadanými
v měniči pro jmenovité hodnoty měniče a motoru.
• Postupy, výsledky a opatření pro automatické ladění najdete v kapitole Uvedení do provozu v
návodu k použití vysokonapěťového střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 7000.
• Postupy, výsledky a opatření pro automatické ladění najdete v kapitole Uvedení do provozu v
návodu k použití vysokonapěťového střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 7000.
• Postupy, výsledky a opatření pro automatické ladění najdete v kapitole Uvedení do provozu v
návodu k použití vysokonapěťového střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 7000.
•
•
•
•
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
71
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
PF7000A
Všechny typy
72
22
23
24
405
468
469
340
341
LogixIO Config
LogixIO Conflict
Low Cnv Airflow
LR Fan1 Aux
LR Fan2 Aux
LR Fan1 Ctctr
LR Fan2 Ctctr
21
Liqd IO Conflict
(pouze rám C)
PF7000C
X
Námořní měnič
Liqd IO Config
(pouze rám C)
Měnič s teplovodní
X
356
158
Line Synch Loss
LiqCool Leakage
161
Výstražný
kód
Line Loss
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Výpadek chladicího ventilátoru.
Specifikovaný větrák nedostal příkaz chodu, ale stav jeho
přechodového relé indikoval, že je větrák zapnutý.
Poznámka: Toto varování se používá výhradně pro měniče s
teplovodní trubkou.
Rychlost proudění chladicího vzduchu ve specifikované
výkonové sekci je pod spínací, resp. výstražnou úrovní.
Karta Logix IO byla nově přiřazena k jinému účelu.
Karta XIO přiřazená k Logix I/O není použitelná k tomuto
účelu.
Karta XIO, používaná dříve pro chyby kapalinového chladicího
systému, byla nově přiřazena k jinému účelu.
Karta XIO, která byla přiřazena ke vstupu chyb kapalinového
chladicího systému, není karta, kterou lze používat k tomuto
účelu.
Bylo detekováno prosakování chladiva převodníku, čerpadla
nebo DB.
Měnič ztratil synchronizaci s příchozím síťovým napětím a
ohlásil varování fázového závěsu.
Měnič detekoval výpadek vstupního napětí ze ztráty fázového
závěsu (PLL) na vstupním napětí. Toto se používá jako
rychlejší metoda detekce podpětí. Měnič reaguje na toto
varování stejně jako na varování Master UV.
Popis
• Zkontrolujte stykač větráku, přetížení větráku a zapojení 120 V do karty XIO.
• Zkontrolujte zapojení zpětné vazby větráku a ověřte podle elektrických výkresů. Zkontrolujte,
jestli je karta XIO funkční.
• Přesvědčte se, že v cestě přicházejícího, resp. odcházejícího proudu vzduchu neexistuje žádná
překážka.
• Zkontrolujte pokles výkonu chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se vypínací (P840) a výstražné (P841) nastavení shoduje s hodnotami
doporučenými výrobcem.
• Zkontrolujte konfiguraci všech karet a v případě potřeby nově přiřaďte.
• Vyberte správný slot, kompatibilní pro použití.
• Zkontrolujte konfiguraci všech slotů XIO a v případě potřeby nově přiřaďte.
• Vyberte správný slot obsahující kartu XIO, který je kompatibilní pro používání s chybami
kapalinového chladicího systému.
• Prohlédněte všechny skříně pro případné známky netěsností. Pokud zjistíte prosakování,
identifikujte jeho zdroj a vyřešte problém.
• Zkontrolujte, jestli správně fungují všechny senzory detekce netěsností.
• Zaznamenejte průběhy vln napětí ze zkušebních bodů ACB a zkontrolujte případnou
nekonzistenci.
• Zkontrolujte příchozí napětí, stav vstupního stykače a pojistky VSB a TSN.
• Zkontrolujte, jestli je systém napájení měniče správně uzemněný.
• Zkontrolujte šum na řídicím napětí v měniči.
• Zkontrolujte uzemnění pro všechna signální a řídicí zapojení.
• Zkontrolujte, jestli je parametr Input Impedance platný, a v případě potřeby nově vylaďte.
• Zkontrolujte přípojky VSB a nastavení odboček a zkontrolujte odpor desky VSB. Změřte izolační
odpor desky, abyste ověřili nezávadnost.
• Zkontrolujte jištění TSN.
• Zkontrolujte okamžité hodnoty napětí na terminálu pro každý můstek a celkové síťové napětí.
• Zkontrolujte případné problémy zdroje napájecího napětí.
• Zkontrolujte stav vstupního stykače, nebo jestli je otevřený.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
PF7000B
PF7000A
Všechny typy
Všechny typy
137
138
136
139
Motor Load Loss
Motor OvrLoad
Motor OvrVoltage
377
231
153
Master UnderVolt
MaxDrvCapability
503
Master Txfr Warn
Výstražný
kód
Motor Cap Range
PF7000A
505
PF7000B
Minimum Capacity
PF7000C
X
Námořní měnič
M Cap Comp High
Měnič s teplovodní
X
X
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Naměřené střídavé napětí motoru nebo napětí statoru (Stator
Voltage; P344) překročilo parametr Motor Overvoltage Trip
(P181) na dobu nastavenou v parametru Motor Overvoltage
Delay (P182), ale stalo se to s nehradlujícím měničem (jako v
případě synchronizovaného přenosu).
Bylo detekováno varování Motor Overload (P550), přičemž se
stav přetížení vypočítává s použitím parametrů Stator Current
(P340) a Motor Overload Warning (P351) jako bod, ve kterém
se vyskytne varování při přetížení. Parametr P351 je
naprogramovaný jako procentuální část rozdílu mezi
parametry Motor Overload Min (P350) a Motor Overload Trip
(P179).
Měnič detekoval ztrátu stavu zatížení. Toto se aktivuje jako
varování s použitím parametru Load Loss Detect (P199) a
potřebné nastavené hodnoty jsou Load Loss Level (P246),
Load Loss Delay (P231) a Load Loss Speed (P259).
Vypočítaná hodnota na jednotku filtračního kondenzátoru
motoru (P128), založená na hodnotách zadaných pro kVAR
kondenzátoru motoru (P20), napětí kondenzátoru motoru
(P21) a frekvenci kondenzátoru motoru (P28), je mimo
normální rozsah 0,26…0,55 pu.
Systém dosáhl minimální kapacity, se kterou může běžet.
Vypočítaná hodnota kompenzace kondenzátoru motoru je
příliš velká.
Proud motoru překročil maximální povolenou úroveň pro
měnič s proměnlivým krouticím momentem. Proud motoru je
nyní omezený na bezpečnou úroveň tepelné ochrany měniče.
Naměřené síťové napětí (P135) nebo síťové napětí Master
(P136) je nižší než úroveň síťového podpětí (P167) s ohledem
na 1/3 jmenovitého síťového napětí (P18) [pro 18pulzní
měniče] nebo jmenovité síťové napětí (P18) [pro 6pulzní a
PWM měniče] po dobu nastavenou parametrem prodlevy
síťového podpětí (P168).
Přenos funkce Master se nepodařil a stará jednotka Master je
stále aktivní Master. Přenos funkce Master se nepodařil,
protože buď požadující měnič nemá povoleno převzít funkci
Master, nebo současný měnič Follower odmítl roli Master
převzít.
Popis
Možné příčiny:
• Přesvědčte se, že je motor připojený k měniči a neexistuje žádný otevřený obvod na výstupu
měniče při spuštění v normálním režimu.
• Samobuzení – zkontrolujte letmý start / indukovanou rotaci motoru.
• Zkontrolujte rušení ze skříně stykače.
• Přechodné zatížení – zkontrolujte limit krouticího momentu a nastavení přetížení a porovnejte
zatížení s nastaveními krouticích momentů a vypínání.
• Zkontrolujte dimenzování měniče a zjistěte, jestli parametry přetížení splňují požadavky na
zatížení.
• Zkontrolujte zpětnou vazbu HECS a zatěžovací odpory.
• Zkontrolujte nastavení parametrů.
• Ujistěte se, že zátěž není normálně v nezatíženém stavu.
• Zkontrolujte údaje na identifikačním štítku kondenzátoru a porovnejte s informacemi zadanými
v měniči pro jmenovité hodnoty měniče a motoru.
• Obraťte se na výrobce.
• Zkontrolujte nastavení minimální kapacity (jedná se o minimální počet měničů, se kterým
systém může běžet) specifikované v DCSL Config (P955), s použitím bitu 3 a bitu 4, Ld Factor.
• Zkontrolujte údaje z identifikačního štítku kondenzátoru motoru zadané v měniči.
• Ručně vylaďte měnič.
• Zkontrolujte stav zatížení měniče.
• Zátěž překračuje očekávanou hodnotu při požadovaných otáčkách.
Krouticí moment = k x otáčky^2, jsou-li otáčky 50 %, je očekávaný krouticí moment 25 %
• Zkontrolujte přípojky VSB a nastavení odboček a zkontrolujte odpor desky VSB. Změřte izolační
odpor desky, abyste ověřili nezávadnost.
• Zkontrolujte jištění TSN.
• Zkontrolujte okamžité hodnoty napětí na terminálu pro každý můstek a celkové síťové napětí.
• Zkontrolujte případné problémy zdroje napájecího napětí.
• S použitím multimetru a osciloskopu zkontrolujte napětí na zkušebních bodech měniče.
• Zkontrolujte DCSL Config (P955) a Master Accept (P1045) a zjistěte, jestli je přenos funkce
Master aktivován.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
73
74
Všechny typy
X
504
150
196
150
96
186
187
194
191
NoEncoderInstlld
No Output Ctctr
No Tach Installd
NVRAM Cleared
Output CtctrOpen
Output CtctrClsd
Output IsoSwClsd
Output IsoSwOpen
77
Výstražný
kód
New Master
Motor Protection
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Výstupní oddělovací vypínač je otevřený, když se očekává, že
bude sepnutý. Spínač musí být sepnutý v režimech Normal,
DC Current test a Open Loop.
Vstupní oddělovací vypínač je sepnutý, když se očekává, že
bude otevřený. Spínač musí být otevřený při testech System,
Gate a Open Circuit.
Výstupní stykač je sepnutý, ačkoli dostal příkaz otevření.
Zkontrolujte normální režim startéru, zpětnou vazbu stykače
a zapojení 120 V do ACB.
Výstupní stykač je otevřený, ačkoli dostal příkaz sepnutí.
Parametry měniče jsou poškozené a byly inicializovány na
výchozí hodnoty. To se stalo buď během aktualizace
firmwaru, nebo při vybité baterii. Znovu načtěte parametry
do měniče.
Měnič zjistil, že není připojen žádný otáčkoměr, resp. snímač
otáček, ale parametr Speed Feedback Mode (P89) je nastaven
na Pulse Tach. Ověřte požadavek otáčkoměru pro systém a
změňte parametr konfigurace otáčkoměru Tach Type (P233).
Toto varování se objevuje v testovacím režimu Open Circuit a
upozorňuje, že v měniči není naprogramován žádný výstupní
stykač. Zkontrolujte nastavení parametrů a přesvědčte se, že
je na výstupu měniče skutečně otevřený obvod.
Neexistuje žádná zpětná vazba otáčkoměru, připojená ani
naprogramovaná.
Byla detekována nová jednotka Master. ID aktivního měniče
Master je zobrazeno v DCSL Master ID (P937).
Integrovaný standardní externí vstup chyby/varování
umožňuje koncovému uživateli nainstalovat pomocný
kontakt ochranného relé (jinými slovy, ochranného relé
motoru, viz bulletin 825), který může v závislosti na
konfiguraci Motor Prot Class (P443) aktivovat chybu nebo
varování měniče.
Popis
Zkontrolujte zpětnou vazbu stykače a zapojení 120 V do ACB.
Měnič může být v režimu automatického restartu po výpadku vysokého napětí.
Ujistěte se, že je příslušná jednotka startéru nastavena do normálního režimu.
Zkontrolujte, jestli je zpětná vazba stavu stykače (normální pomocné řídicí relé a mechanický
pomocný stykač) správně zapojená a napájená.
Zkontrolujte, jestli existuje řídicí napětí do stykače.
Zkontrolujte příslušné ACB I/O.
Zkontrolujte, jestli přidržovací nebo zapínací cívka není zkratovaná.
Zkontrolujte řídicí zapojení stykače.
Tato varování se mohou objevit také během funkce automatického restartu, protože výpadek
napájení může rovněž vést k neschopnosti držet stykač během výpadku.
• V režimech testování stejnosměrného proudu se očekává, že budou oddělovací vypínače po
dobu trvání testu stejnosměrného proudu sepnuté; ačkoli je zapotřebí pouze vstupní stykač,
proběhne test s výstrahami, pokud jsou vypínače otevřené.
• Ujistěte se, že jsou oddělovací vypínače ve správné poloze pro konkrétní provozní režim
(viz popis parametru 141 – Hardware Option1 v manuálu parametrů).
• Zkontrolujte zapojení zpětné vazby.
• Zkontrolujte mechanické nastavení pomocných zařízení oddělovacího vypínače.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Znovu načtěte parametry z paměti terminálu, DriveTools, karty Flash nebo z vytištěné kopie.
• Zkontrolujte, jestli je pro systém zapotřebí otáčkoměr, a patřičně nastavte parametr Speed
Feedback Mode.
• Prozkoumejte otáčkoměr s ohledem na poškození.
• Zkontrolujte, jestli zapojení z měniče do otáčkoměru odpovídá elektrickému výkresu.
• Zkontrolujte, jestli napětí +15 V DC napájející otáčkoměr není nízké, popř. nechybí.
• Pokud v systému žádný výstupní stykač opravdu neexistuje, můžete chybu maskovat. Pak bude
vydáno varování No OP Ctctr a budete moci pokračovat s testem.
• Přesvědčte se, že je na výstupu měniče skutečně otevřený obvod.
• Pokud neexistuje žádný výstupní stykač, MUSÍTE při spuštění testu Open Circuit odpojit kabely
motoru od měniče.
• Ověřte požadavek otáčkoměru pro systém a změňte parametr konfigurace otáčkoměru Tach
Type (P233).
• Toto varování upozorňuje uživatele, že právě došlo k události změny role Master. ID aktivního
měniče Master je zobrazeno v DCSL Master ID (P937).
• Viz související popis chyby.
• Zkontrolujte alarm a ujistěte se, že nedošlo k žádnému poškození motoru.
• Zkontrolujte také zapojení 120 V a kartu XIO.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
PF7000A
PF7000C
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
100
61
166
174
R Stator High
RAM Battery Low
Rec AC Cur Gain
229
Process Var Loss
Queues Cleared
102
Phantom Alarm
33
228
PFC Flux Limit
Pump Failure
(POUZE RÁM C)
227
214
PFC Disabled
PFC IdcLimit
97
Výstražný
kód
Parameter Range
Výstražné hlášení
Hodnota zesílení proudu vypočítaná pro snímání proudu
stejnosměrného připojení je nižší než očekávaná.
Výkon baterie na NVRAM je nízký.
Parametr Autotune R stator (P219) naměřený během testu
automatického ladění byl vyšší než 0,50 pu, což ukazuje na
použití extrémně dlouhých vodičů motoru.
Měnič kvůli aktualizaci firmwaru vymazal fronty chyb a
varování.
Toto varování platí pro měniče s kapalinovým chlazením.
Měnič detekoval selhání čerpadla v chladicím obvodu.
Zpětná vazba z procesu není platná.
Vývojová chyba: Byl detekován nepoužitý bit ve stavovém
bajtu chyby, resp. varování. To je dáno rušením na řídicích
deskách. Obraťte se na výrobce.
Příkaz toku byl omezen, aby se zabránilo vysokému napětí
nebo proudu motoru.
Byl dosažen maximální limit stejnosměrného proudu pro
kompenzaci účiníku.
Funkce kompenzace účiníku byla automaticky deaktivována.
Tato funkce je deaktivována za následujících podmínek:
• Během dynamického brzdění
• Během provozních podmínek nadměrných otáček
• Během periody synchronizace/desynchronizace
• Je-li hodnota síťového filtračního kondenzátoru na
jednotku větší nebo rovna 0,55 pu
• Při provozu s automatickým laděním (funkce nebude
použita, avšak zůstává aktivována)
• Při použití volby ‚Standard‘ a chodu do 50% otáček po
dobu 30 minut
• Při použití volby ‚Standard‘ a příkazu rychlosti vyšší než
50 %, když měnič běží v SVM po dobu 5 minut
• Když je aktivován režim HPTC
Hodnota parametru načtená z NVRAM nebo DIM je mimo
platný rozsah a byla nastavena na výchozí hodnotu.
Číslo chybného parametru bylo uloženo v Parameter Error
(P597). Zadejte správnou hodnotu.
Popis
• Přesvědčte se, že se poměr HECS a zatěžovací odpor shodují se jmenovitými hodnotami měniče,
resp. motoru.
• Uložte parametry v terminálu měniče a vyměňte baterii.
• Postupy, výsledky a opatření pro automatické ladění najdete v kapitole Uvedení do provozu v
návodu k použití vysokonapěťového střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 7000.
• Ujistěte se, že jsou vinutí motoru správně připojena.
• Není zapotřebí žádné opatření.
• Zkontrolujte nastavení přetížení čerpadla a podmínky.
• Zkontrolujte stav řídicího relé čerpadla a signály pomocných kontaktů.
• Zkontrolujte procesní senzor, vstup 4…20 mA nebo 0…10 V do měniče.
• Zkontrolujte zapojení na modulu rozhraní (IFM).
• Zkontrolujte problém rušení, resp. uzemnění.
• Zkontrolujte všechny přípojky desek.
• Obraťte se na výrobce.
• Účiník nelze dál kompenzovat.
• Zkontrolujte zatížení měniče, otáčky, síťové napětí a napětí motoru.
• Obraťte se na výrobce.
• Za těchto podmínek není možná žádná další korekce účiníku.
• Zkontrolujte zatížení měniče, otáčky, síťové napětí a napětí motoru.
• Obraťte se na výrobce.
• Přečtěte si popis, abyste pochopili, proč může být tato funkce deaktivovaná.
• Kontaktujte technickou podporu pro vysokonapěťové produkty.
• Pokud to byl výsledek operace INIT, kontaktujte výrobce.
• Pokud to byl výsledek operace LOAD, opravte hodnotu parametru a proveďte operaci SAVE.
• Zkontrolujte nastavení na DIM a určete, zda to omezuje maximální nebo minimální hodnoty
parametru.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
75
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000B
PF7000A
Všechny typy
76
162
163
168
169
157
RecHSnk OvrTemp
RecChB OvrTemp
RecHSnk Sensor
RecChB Sensor
Rec OvrVoltage
170
RecHSnk FbrOptic
171
173
Rec Gate Pwr Sup
RecChB FbrOptic
172
Výstražný
kód
Rec DC Cur Gain
Výstražné hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Vstupní napětí usměrňovače udávané parametrem Rec Input
Volt (P696) překročilo vypínací nastavení.
Nejprve je vydáno varování, a pokud přepětí trvá i po
specifikované časové prodlevě, je ohlášena chyba.
Normálně není použito: Měnič během chodu detekoval
chybějící čidlo teploty volitelné desky TFB připojené k
optickému přijímači RX7 na FOI-L-B. Chybějící čidlo může vést
buď k chybě výpadku optických vláken, nebo k chybě čidla,
protože chybějící čidlo může být interpretováno jako 0 °C
nebo více než 100 °C, což jsou oboje nerealistické hodnoty.
Měnič během chodu detekoval chybějící čidlo teploty
připojené k TFB na chladiči usměrňovače. Chybějící čidlo
může vést buď k chybě výpadku optických vláken, nebo k
chybě čidla, protože chybějící čidlo může být interpretováno
jako 0 °C nebo více než 100 °C, což jsou oboje nerealistické
hodnoty.
Normálně není použito – detekce teploty na chladiči
usměrňovače. Měnič detekoval, že teplotní zpětná vazba z
volitelné teplotní desky dosáhla výstražné úrovně.
Měnič detekoval, že teplota chladiče dosáhla úrovně alarmu.
Normálně není použito: Když zařízení neběží, není přítomen
optický signál z volitelné desky TFB připojené ke kanálu B
optického přijímače RX7 na FOI-L-B. Toto se znázorní jako
chyba pouze tehdy, když zařízení neběží.. Jestliže nastane
během chodu, objeví se ve formě varování.
Když zařízení neběží, není přítomen optický signál z TFB na
chladiči usměrňovače, připojený ke kanálu A optického
přijímače RX7 na FOI-L-A. Toto se znázorní jako chyba pouze
tehdy, když zařízení neběží. Jestliže nastane během chodu,
objeví se ve formě varování.
Varování budicího hradlového zesilovače usměrňovače.
Toto varování je určeno pro měniče na bázi SGCT a upozorňuje
na problém s napájecím zdrojem hradla přiděleným
příslušnému zařízení, který je pravděpodobně také ve frontě
varování.
Hodnota zesílení proudu vypočítaná pro snímání proudu
stejnosměrného připojení je nižší než očekávaná.
Popis
• Je to detekováno hardwarovým obvodem v ACB.
• Zkontrolujte parametry a prohlédněte VSB s ohledem na případné poškození.
• Prozkoumejte výskyty sběrnicových přechodů.
• Zkontrolujte, jestli je čidlo správně kompletně usazené na TFB.
• Změřte odpor čidla. V případě potřeby vyměňte.
• POZNÁMKA: Toto je varování, protože měnič při výpadku signálu během chodu nemusí hlásit
chybu. Měniči nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, ale uživatel musí mít na paměti, že chybí
signál teplotní zpětné vazby.
• Přesvědčte se, že okamžitá teplota v parametrech není vyšší než výstražná hodnota. Pokud je
okamžitá teplota vyšší než hodnota výstražné úrovně, prozkoumejte podmínky měniče (okolní
prostředí / zatížení / nadmořská výška / ventilace / stav filtru / ucpání chladiče).
• Zkontrolujte, jestli se spínací a výstražné nastavení shoduje s hodnotami doporučenými
výrobcem.
• Zkontrolujte desky TFB a FOI s ohledem na nezávadnost napájení a optických kabelů.
• Zkontrolujte senzor a teplotu offline (okolní prostředí) z hlediska přesnosti.
• Ujistěte se, že správně funguje větrák a že je proudění vzduchu v této skříni dostatečné.
• Zkontrolujte napájení desek TFB a FOI.
• Zkontrolujte, jestli jsou optické kabely správně zapojené ve vysílačích a přijímačích.
• Zkontrolujte optické kabely s ohledem na zlomení, ohyby nebo přerušení, které by mohly
blokovat signál.
• To se může stát, pokud senzor není připojený k TFB.
POZNÁMKA: Toto je varování, protože měnič při výpadku signálu během chodu nemusí hlásit
chybu. Měniči nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, ale uživatel musí mít na paměti, že chybí
signál teplotní zpětné vazby.
• Zpětná vazba zařízení nebyla správná kvůli výpadku napájení do desky hradlového řídicího
obvodu.
• Může to být na výstupu IGDPS 20 V DC nebo přímo na desce hradlového řídicího obvodu.
• Toto varování se rovněž může objevit v důsledku chyby jiného zařízení jako online chyba.
• Toto varování se rovněž může objevit při výpadku zařízení.
• Přesvědčte se, že se poměr HECS a zatěžovací odpor shodují se jmenovitými hodnotami měniče,
resp. motoru.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
PF7000A
Všechny typy
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Restart Xpired
Rs Tune Skipped
Regulator Limit
RefSlct Conflict
Slave 0-7 Comm
SavedFanData Clr
X
X
X
X
Refrnce Cmd Loss
X
X
X
X
X
X
RStator Low
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PF7000C
X
X
Všechny typy
X
PF7000B
X
Námořní měnič
Rotor Not Moved
X
Měnič s teplovodní
X
PF7000A
X
Rectifier 5Pulse
Výstražné hlášení
128…135
350
373
376
369
372
60
452
55
230
Výstražný
kód
Výpadek komunikace Slave (0…7) DAN – pouze Master.
Toto varování je určeno pouze pro paralelní měniče a udává
měniči Master, že měnič Slave ustal v komunikaci.
Údaje větráků uložené v NVRAM byly vymazány. Uložené
údaje větráků zahrnují: aktivní sadu větráků a doby chodu
větráků. Jakmile je aktivní sada větráků vymazaná, je pro
další provoz vybrána výchozí sada větráků. Trvalé údaje
větráků jsou v současné době k dispozici jen na měničích s
teplovodní trubkou.
Odpor statoru naměřený během automatického ladění je
záporný.
Měnič detekoval, že se rotor motoru během automatického
ladění snímače otáček nepohybuje.
Toto varování se vydává, když jsou splněny obě tyto
podmínky:
1. Měnič je v režimu automatického restartu (měnič běží a
pak dojde k výpadku vysokého napětí)
2. Časovač automatického restartu doběhl (výpadek
vysokého napětí je delší než specifikovaná doba prodlevy
automatického restartu)
Ladění Rs je přeskočeno, protože měnič deklaruje, že má
výstupní oddělovací transformátor (bit 3 parametru P141 je
aktivovaný).
Regulátory v měniči (proud, tok a otáčky) se blíží limitu.
Byl učiněn pokus nastavit volbu reference krouticího
momentu a volbu reference otáček do stejného zdroje.
Vypadla komunikace měniče se zařízením odpovědným za
dodávání příkazu otáček do měniče. Může se jednat buď o
adaptér DPI, nebo signál 4…20 mA, popř. vzdálený signál
0…10 V.
Proud motoru překročil maximální povolenou úroveň se
sedmipulzovým hradlováním usměrňovače pro měnič s
proměnlivým krouticím momentem. Usměrňovač nyní
pracuje v pětipulzovém režimu.
Popis
Zkontrolujte stav adaptéru DPI a přípojky.
Zkontrolujte komunikaci do zařízení poskytující referenci otáček.
Zkontrolujte zapojení signálů 4…20 mA / 10 V DC a jestli jsou správně stíněné.
Zkontrolujte ACB a v případě potřeby vyměňte.
• Slave je offline.
• Zkontrolujte komunikaci mezi měniči Master a Slave.
• Zkontrolujte, jestli je rotor zaseknutý nebo existuje silné zatížení.
• Zkontrolujte aplikaci a zjistěte, jestli je možné prodloužit dobu chodu časovače automatického
restartu. Toto je pouze výstražné hlášení, které udává stav měniče; automatický restart již není
aktivní.
• Zkontrolujte, jestli je polarita proudu motoru HECS (U&W) správná.
• Výsledky automatického ladění nemusí být přesné. Zkontrolujte vstupní síťové napětí a
podmínky zatížení.
• V případě potřeby zvyšte limity krouticího momentu a opakujte ladění.
• Zkontrolujte zapojení do karty XIO.
•
•
•
•
• Zkontrolujte podmínky zatížení měniče.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
77
Všechny typy
X
X
X
X
X
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Námořní měnič
X
X
X
X
PF7000A
X
X
X
PF7000B
78
PF7000C
Měnič s teplovodní
X
X
X
X
X
X
SyncXfer Failure
Stnd IO conflict
145
18
17
175
Stack Depth
Stnd IO Config
101
55
28
27
518
155
154
123
Výstražný
kód
SpdProfile Limit
Speed Cmd Loss
SpecApp Conflict
SpecApp Config
Spd BW Reduced
Slave2 UnderVolt
Slave1 UnderVolt
Slave RfsdMstr
Výstražné hlášení
Synchronní přenos nebyl dokončen v čase specifikovaném v
Synchronous Transfer Time (P230). Toto varování se objevuje,
pokud je chyba synchronního přenosu maskovaná a měnič
pokračuje v chodu při posledním referenčním příkazu před
inicializací příkazu synchronizace.
Standardní vstupní/výstupní karta XIO byla nově přiřazena k
jinému účelu.
Karta XIO přiřazená ke standardnímu vstupu/výstupu XIO
není použitelná k tomuto účelu.
Velikost zásobníku je nyní větší než polovina přidělená při
inicializaci.
Součet jednotlivých časů rampy překročil maximální hodnotu
pro celkovou dobu zrychlení.
Vypadla komunikace měniče se zařízením odpovědným za
dodávání příkazu otáček pro měnič. Varování je
zkonfigurováno parametrem Ref Command Loss (749).
Varování může být způsobeno adaptérem DPI nebo signálem
4…20 mA připojeným k analogovému vstupu.
Dříve použitá karta XIO byla nově přiřazena na jinou funkci.
Karta XIO, která je přiřazena, není karta, kterou lze používat k
tomuto účelu.
Šířka pásma otáček se zmenšila na 5 rad/s, protože vypadl
signál ze snímače otáček nebo byly zvoleny paralelní měniče.
Toto varování je platné pouze pro 18pulzní měniče. Naměřené
napětí Slave2 Line Volt (P138) je nižší než nastavení Line
UndVolt Lvl (P167).
Toto varování je platné pouze pro 18pulzní měniče. Naměřené
napětí Slave1 Line Volt (P137) je nižší než nastavení Line
UndVolt Lvl (P167).
Slave odmítl roli Master – pouze Master. Toto varování je
určeno pouze pro paralelní měniče a udává, že měnič Master
požádal měnič Slave, aby se stal měničem Master, ale měnič
Slave odmítl.
Popis
Zkontrolujte stav LED kontrolky adaptéru DPI a ujistěte se, že zařízení správně funguje.
Zkontrolujte, jestli zákaznická síť správně komunikuje se zařízením.
Vypněte a znovu zapněte řídicí napětí měniče.
Může se stát, že adaptér je pod napětím o něco později než deska měniče a měnič takmůže
detekovat výpadek příkazu otáček.
• Došlo k nestabilitě při synchronních otáčkách. Zkontrolujte stabilitu synchronního přenosového
procesu / regulátoru otáček.
• Motor nemůže kvůli silnému zatížení dosáhnout synchronních otáček.
• Zkontrolujte podmínky zatížení pro limit krouticího momentu nebo nízké vedení alfa (nízké
síťové napětí).
• Požádejte výrobce o kontrolu parametrů synchronního přenosu.
• Tato chyba upozorňuje, že se měniči nepodařilo během specifikované doby synchronizovat
motor s přemostěním. Nastavte Sync Reg Gain (P225), Sync Error Max (P228) a Spd Reg
Bandwidth (P81) na hladký přenos.
• Zkontrolujte konfiguraci všech karet a v případě potřeby nově přiřaďte.
• Vyberte správný slot kompatibilní pro použití.
Není použito
• Správně nastavte rampu.
• Obraťte se na výrobce.
•
•
•
•
• Zkontrolujte konfiguraci všech slotů XIO.
• Vyberte správný slot obsahující kompatibilní kartu XIO.
• Dbejte na to, aby byl snímač otáček pod napětím a správně fungoval a aby parametr Powerup
Config (P717) nebyl nastavený pro paralelní měniče.
• Zkontrolujte přípojky VSB a nastavení odboček a zkontrolujte odpor desky VSB. Změřte izolační
odpor desky, abyste ověřili nezávadnost.
• Zkontrolujte jištění TSN.
• Zkontrolujte okamžité hodnoty napětí na terminálu pro každý můstek a celkové síťové napětí.
• Zkontrolujte případné problémy zdroje napájecího napětí.
• S použitím multimetru a osciloskopu zkontrolujte napětí na zkušebních bodech měniče.
• Zkontrolujte nastavení parametrů.
• Zkontrolujte nastavení odboček. Prozkoumejte výskyty sběrnicových přechodů.
• Měnič Slave ztratil komunikaci s rozbočovačem PLC, nebo je maskovaný v parametru Master
Mask (718).
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PF7000B
X
X
Všechny typy
X
PF7000A
X
PF7000C
X
X
X
X
X
X
Námořní měnič
X
X
X
X
Měnič s teplovodní
X
X
X
X
407
58
115
116
114
113
Tuning Abort
UPS Battery Low
UPS Failed
UPS on Battery
UPS on Bypass
42
73
72
66
67
Výstražný
kód
TFB FbkData Err
TempFeedbackLoss
(pouze rám C)
T Rotor High
T Rotor Low
T DC Link Low
T DC Link High
Výstražné hlášení
• Zkontrolujte s ohledem na poškození optického kabelu nebo uvolněné připojení.
• Zkontrolujte, jestli je čidlo správně kompletně usazené na TFB.
• Změřte odpor čidla a v případě potřeby vyměňte.
• POZNÁMKA: Toto je varování, protože měnič při výpadku signálu během chodu nemusí hlásit
chybu. Měniči nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, ale uživatel musí mít na paměti, že chybí
signál teplotní zpětné vazby.
• Postupy, výsledky a opatření pro automatické ladění najdete v kapitole Uvedení do provozu v
návodu k použití vysokonapěťového střídavého frekvenčního měniče PowerFlex 7000.
Doporučená opatření
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Varování, že je zdroj UPS momentálně přemostěný. Toto
nastává, když se měnič přepne na UPS, ale chyba UPS donutí
systém přepnout se na přemostění, pokud je k dispozici.
Došlo k výpadku řídicího napětí přiváděného do zdroje UPS a
ten se přepnul na svou vnitřní baterii.
UPS má vnitřní chybu.
Toto je pouze varování. Nemělo by dojít k chybě signálu/
zapojení a následné chybě měniče. Následné chyby
napájecího zdroje jsou zamýšleny pro ochranu měniče.
Varování, že je baterie UPS vybitá.
Prozkoumejte příčinu selhání zdroje UPS.
Zkontrolujte baterie.
Zkontrolujte vstupní napětí, resp. zapojení UPS.
Viz návod UPS.
V případě potřeby vyměňte UPS.
• Prozkoumejte příčinu počátečního přechodu na UPS a odstraňte problém.
• Prozkoumejte, proč zdroj UPS selhal a byl nucen se přepnout na přemostění.
• Zkontrolujte řídicí napětí do UPS a napravte situaci předtím, než baterii dojde energie.
•
•
•
•
•
• Vyměňte baterii UPS.
Automatické ladění nemohlo být dokončeno za dvě minuty, • Zkontrolujte frontu alarmů, a pokud problém přetrvává, proveďte ruční ladění.
nebo muselo být zrušeno kvůli zastavení, popř. chybě měniče. • Prozkoumejte, proč byl test automatického ladění zrušen, a zkuste ho znovu spustit.
• Zkontrolujte, jestli jsou výchozí parametry automatického ladění dostačující pro provedení
testu.
• Přesvědčte se, že jsou minimální a maximální otáčky a doba rampy nastaveny na výchozí
hodnoty.
• Viz též kapitola o ladění v návodu k použití.
• Pokuste se vyladit měnič ručně.
Měnič ztratil optický signál ze specifikované desky teplotní
zpětné vazby.
Měnič během chodu detekoval chybějící teplotní zpětnou
vazbu. Chybějící senzor může být interpretován jako 0 °C
nebo více než 100 °C, což jsou oboje nerealistické hodnoty.
Upozorňuje, že naměřený parametr Autotune T rotor (P222)
je větší než 5,0 sekundy a parametr T rotor (P132) musí být
ručně vyladěn.
Upozorňuje, že naměřený parametr Autotune T rotor (P222)
je menší než 0,2 sekundy a parametr T rotor (P132) musí být
ručně vyladěn.
Upozorňuje, že naměřený parametr Autotune T DCLnk (P218)
je menší než 0,020 sekundy a parametr T DC Link (P115) musí
být ručně vyladěn.
Upozorňuje, že naměřený parametr Autotune T DCLnk (P218)
je větší než 0,100 sekundy a parametr T DC Link (P115) musí
být ručně vyladěn.
Popis
Výstražná hlášení
Kapitola 2
79
80
482
483
478
479
371
125
90-95
117
VW Blcked Exhst
UV Blcked Inlet
VW Blcked Inlet
Warning Code 371
Xfer Disabled
XIO Card #1-6 Loss
XIO Power Loss
Výstražný
kód
UV Blcked Exhst
Výstražné hlášení
Vstup 24 V z ACB do desek XIO klesl pod 22,8 V.
Karta XIO se odpojila od komunikačního spojení mezi
ostatními kartami XIO a ACB.
Přenos deaktivovaný – pouze Master.
Toto varování je určeno pouze pro paralelní měniče a udává,
že byl deaktivován přenos role Master, protože jsou prováděny
určité funkce, např. synchronní přenos nebo zastavení při
chybě Class 2.
Parametr Speed Cmd Max (P290) je pevně nastavený na 75 Hz
kvůli tomu, že je měnič nastavený na režim otáček a má
potencionální zatížení bez výstupního stykače.
V analogovém čidle tlaku vzduchu umístěném mezi sekcemi
převodníku byla detekována nízká hodnota tlaku vzduchu.
V analogovém čidle tlaku vzduchu umístěném mezi sekcemi
převodníku byla detekována vysoká hodnota tlaku vzduchu.
Popis
• Zkontrolujte výstup DC/DC napájecího zdroje.
• Zkontrolujte stav LED kontrolek XIO a porovnejte je s hodnotami v návodu.
• Pokuste se obnovit komunikaci tím, že resetujete desku.
• Zkontrolujte všechny přípojky mezi deskou zákaznického rozhraní (CIB) a můstky mezi
jednotlivými adaptéry.
• Zkontrolujte stav všech adaptérů XIO porovnáním stavu LED kontrolek s tabulkou v návodu.
• Přenos role Master není povolen, protože se měnič zastavuje.
• Zkontrolujte, jestli jsou parametr Overhauling Load (P1160) a bit 8 (Output Ctctr) parametru
HardwareOptions1 (P141) správně nastavené.
• Pokud má měnič skutečně potencionální zatížení a otáčky musí překročit 75 Hz, nainstalujte
výstupní stykač a aktivujte bit 8 (Output Ctctr) parametru HardwareOptions1 (P141).
• Pokud má měnič skutečně potencionální zatížení a neexistuje žádný výstupní stykač, nemůže
maximální příkaz otáček v režimech otáček překročit 75 Hz.
• Přesvědčte se, že čidlo tlaku funguje a že v cestě přiváděného proudu vzduchu nejsou žádné
překážky.
• Zkontrolujte případný pokles výkonu chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P319) shoduje s hodnotou doporučenou výrobcem.
• Přesvědčte se, že čidlo tlaku funguje a že v cestě vyfukovaného proudu vzduchu nebo skrze
chladiče nejsou žádné překážky.
• Zkontrolujte případné abnormální fungování chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení spínání (P926) shoduje s hodnotou doporučenou výrobcem.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
PF7000A
Všechny typy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Všechny typy
X
PF7000A
X
PF7000B
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
PF7000C
X
X
X
X
X
X
X
Námořní měnič
X
X
X
X
X
X
X
Měnič s teplovodní
X
X
X
X
X
X
X
261
V6B Offline
W5C Offline
W5B Offline
W5A Offline
W2C Offline
W2B Offline
W2A Offline
266
260
254
263
257
251
267
255
V6A Offline
V6C Offline
264
265
U4C Offline
V3C Offline
259
U4B Offline
258
253
U4A Offline
V3B Offline
262
U1C Offline
252
256
U1B Offline
V3A Offline
250
Výstražný
kód
U1A Offline
Výstražné hlášení
VAROVÁNÍ SGCT MĚNIČE
Toto varování se objevuje, když je zvolena možnost Redn Dvc
Inv v HardwareOptions1 (P141). Toto zařízení SGCT na straně
měniče bylo detekováno jako vadné poté, co se sepnul
vstupní stykač, nebo po příkazu spuštění, popř. resetu
měniče.
Popis
• Po oddělení měniče od vysokého napětí se ujistěte, že zařízení, napájecí zdroj IGDPS a optické
kabely nejsou poškozené.
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat hodnotu v
řádu kΩ. Všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být během příští odstávky
vyměněna za stejné jednotky.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně připojené.
POZNÁMKA: U redundantních zařízení nenastane v provozu měniče žádná změna. U měničů N-1
se měnič pokouší běžet s kombinací zátěže a otáček, která nepřekročí jmenovité napětí
zbývajících zařízení.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
81
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Všechny typy
X
PF7000A
82
X
PF7000B
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PF7000C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Námořní měnič
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Měnič s teplovodní
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
248
392
393
394
444
445
446
436
438
440
2U AirflowSensor
2V AirflowSensor
2W AirflowSensor
2U Ambient Loss
2V Ambient Loss
2W Ambient Loss
2U High Amb Temp
2V High Amb Temp
2W High Amb Temp
242
236
245
239
233
249
243
237
246
240
234
247
241
235
244
238
232
Výstražný
kód
W5C Online
W5B Online
W5A Online
W2C Online
W2B Online
W2A Online
V6C Online
V6B Online
V6A Online
V3C Online
V3B Online
V3A Online
U4C Online
U4B Online
U4A Online
U1C Online
U1B Online
U1A Online
Výstražné hlášení
Měnič detekoval vysokou teplotu okolního prostředí ve
specifikovaném místě.
Specifikovaná hodnota teploty okolního prostředí je mimo
normální rozsah.
Specifikovaná rychlost proudění vzduchu je mimo normální
rozsah.
VAROVÁNÍ SGCT MĚNIČE
Toto varování se objevuje, když je zvolena možnost Redn Dvc
Inv v HardwareOptions1 (P141). Zařízení SGCT v sekci měniče
bylo detekováno jako chybné, když byl měnič v provozu.
Měnič detekoval, že se diagnostická zpětná vazba z tohoto
zařízení neshoduje se vzorkem hradlování.
Popis
• Zkontrolujte, jestli se nastavení varování (P571) shoduje s hodnotou doporučenou výrobcem.
• Ujistěte se, že čidlo teploty na desce není poškozené. Je-li použito externí čidlo, ujistěte se, že je
správně zapojené a není poškozené.
• Ujistěte se, že je čidlo průtoku vzduchu správně zapojené a není poškozené.
• Po oddělení měniče od vysokého napětí se ujistěte, že zařízení, napájecí zdroj IGDPS a optické
kabely nejsou poškozené.
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat hodnotu v
řádu kΩ. Všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně připojené.
• V případě rušivých chyb požádejte výrobce o prodloužení diagnostické prodlevy.
POZNÁMKA: U redundantních zařízení nenastane v provozu měniče žádná změna. U měničů N-1
se měnič pokouší běžet s kombinací zátěže a otáček, která nepřekročí jmenovité napětí
zbývajících zařízení.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
450
396
397
398
2U Temp Sensor
2V Temp Sensor
2W Temp Sensor
390
2W Low Airflow
2W Over Temp
389
2V Low Airflow
449
388
2U Low Airflow
2V Over Temp
441
2W Low Amb Temp
448
439
2V Low Amb Temp
2U Over Temp
437
Výstražný
kód
2U Low Amb Temp
Výstražné hlášení
Specifikovaná hodnota teploty je mimo normální rozsah.
Měnič detekoval vysokou teplotu chladiče ve specifikovaném
místě.
Rychlost proudění chladicího vzduchu ve specifikované
výkonové sekci je pod spínací, resp. výstražnou úrovní.
Měnič detekoval nízkou teplotu okolního prostředí ve
specifikovaném místě.
Popis
• Ujistěte se, že je čidlo teploty správně zapojené a není poškozené.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení varování (usměrňovač P112, měnič P316) a sepnutí
(usměrňovač P111, měnič P315) shodují s hodnotami doporučenými výrobcem.
• Přesvědčte se, že v cestě přicházejícího, resp. odcházejícího proudu vzduchu neexistuje žádná
překážka.
• Zkontrolujte pokles výkonu chladicího větráku.
• Zkontrolujte, jestli se vypínací (P840) a výstražné (P841) nastavení shoduje s hodnotami
doporučenými výrobcem.
• Zkontrolujte, jestli se nastavení výstražné úrovně shoduje s doporučením výrobce.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Kapitola 2
83
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000C
PF7000B
PF7000A
Všechny typy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Všechny typy
X
PF7000A
84
X
PF7000B
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PF7000C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Námořní měnič
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Měnič s teplovodní
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2W5C Offline
2W5B Offline
2W5A Offline
2W2C Offline
2W2B Offline
2W2A Offline
2V6C Offline
2V6B Offline
2V6A Offline
2V3C Offline
2V3B Offline
2V3A Offline
2U4C Offline
2U4B Offline
2U4A Offline
2U1C Offline
2U1B Offline
2U1A Offline
Výstražné hlášení
302
296
290
299
293
287
303
297
291
300
294
288
301
295
289
298
292
286
Výstražný
kód
VAROVÁNÍ TYRISTORU SGCT USMĚRŇOVAČE PWM
Toto varování se objevuje, když je zvolena možnost Redn Dvc
Rec v HardwareOptions1 (P141). Toto zařízení SGCT na straně
usměrňovače bylo detekováno jako vadné poté, co se sepnul
vstupní stykač, nebo po příkazu spuštění, popř. resetu
měniče.
Popis
• Po oddělení měniče od vysokého napětí se ujistěte, že zařízení, napájecí zdroj IGDPS a optické
kabely nejsou poškozené.
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat hodnotu v
řádu kΩ. Všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně připojené.
POZNÁMKA: Na usměrňovači je k dispozici pouze redundantní volba a pouze pro 6P měniče (SCR
nebo PWM). Na usměrňovači nelze mít provoz N-1, protože nemůžeme regulovat síťové napětí.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Všechny typy
X
PF7000A
X
PF7000B
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PF7000C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Námořní měnič
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Měnič s teplovodní
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2W5C Online
2W5B Online
2W5A Online
2W2C Online
2W2B Online
2W2A Online
2V6C Online
2V6B Online
2V6A Online
2V3C Online
2V3B Online
2V3A Online
2U4C Online
2U4B Online
2U4A Online
2U1C Online
2U1B Online
2U1A Online
Výstražné hlášení
284
278
272
281
275
269
285
279
273
282
276
270
283
277
271
280
274
268
Výstražný
kód
VAROVÁNÍ TYRISTORU SGCT USMĚRŇOVAČE PWM
Toto varování se objevuje, když je zvolena možnost Redn Dvc
Rec v HardwareOptions1 (P141). Toto zařízení SGCT v sekci
usměrňovače bylo detekováno jako chybné, když byl měnič v
provozu. Měnič detekoval, že se diagnostická zpětná vazba z
tohoto zařízení neshoduje se vzorkem hradlování.
Popis
• Po oddělení měniče od vysokého napětí se ujistěte, že zařízení, napájecí zdroj IGDPS a optické
kabely nejsou poškozené.
• Proveďte kontrolu odporu podle pokynů v návodu.
POZNÁMKA: Tyristory SGCT nemusí být úplně zkratované a stále mohou vykazovat hodnotu v
řádu kΩ. Všechna zařízení s podezřele nízkými hodnotami musí být vyměněna.
• Zkontrolujte LED kontrolku stavu karty ovladače hradla SGCT s ohledem na abnormální hodnoty.
• Proveďte kontrolu režimu Gating Test na zařízeních.
• Zkontrolujte, jestli je příslušné napájecí napětí 20 V připojené a aktivní.
• Zkontrolujte, jestli jsou všechny napájecí přípojky k zapínací kartě SGCT správně připojené.
• Resetujte měnič a nechte offline diagnostiku dál definovat problém.
• V případě rušivých chyb požádejte výrobce o prodloužení diagnostické prodlevy.
POZNÁMKA: Na usměrňovači je k dispozici pouze redundantní volba a pouze pro 6P měniče (SCR
nebo PWM). Na usměrňovači nelze mít provoz N-1, protože nemůžeme regulovat síťové napětí.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
85
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PF7000A
86
PF7000B
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
2W5C OfflineShrt
2W5B OfflineShrt
2W5A OfflineShrt
2W2C OfflineShrt
2W2B OfflineShrt
2W2A OfflineShrt
2V6C OfflineShrt
2V6B OfflineShrt
2V6A OfflineShrt
2V3C OfflineShrt
2V3B OfflineShrt
2V3A OfflineShrt
2U4C OfflineShrt
2U4B OfflineShrt
2U4A OfflineShrt
2U1C OfflineShrt
2U1B OfflineShrt
2U1A OfflineShrt
Výstražné hlášení
338
332
326
335
329
323
339
333
327
336
330
324
337
331
325
334
328
322
Výstražný
kód
VAROVÁNÍ 6P USMĚRŇOVAČE SCR
Toto varování se objevuje, když je zvolena možnost Redn Dvc
Rec v HardwareOptions1 (P141), a platí pouze pro měniče 6P
SCR. Toto zařízení SCR bylo detekováno jako zkratované poté,
co se sepnul vstupní stykač, nebo po příkazu spuštění.
Popis
• Po oddělení měniče od vysokého napětí se ujistěte, že zařízení, odlehčovací obvod, dělicí odpor
a optický kabel nejsou poškozené.
• Proveďte kontrolu odporu na usměrňovači, zahrnující odpor hradlové katody, odlehčovací obvod
a dělicí odpory.
• Proveďte kontrolu spínání na usměrňovači.
• Zkontrolujte odlehčovací obvod a dělicí odpory.
• Zkontrolujte nezávadnost optických kabelů z vysílače desky SCRGD do přijímače desky FOI.
• Vyměňte všechny vadné komponenty.
POZNÁMKA: Na usměrňovači je k dispozici pouze redundantní volba a pouze pro 6P měniče (SCR
nebo PWM). Na usměrňovači nelze mít provoz N-1, protože nemůžeme regulovat síťové napětí.
Doporučená opatření
Kapitola 2
Výstražná hlášení
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000C
Všechny typy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PF7000A
X
PF7000B
X
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
2W5C OnlineShrt
2W5B OnlineShrt
2W5A OnlineShrt
2W2C OnlineShrt
2W2B OnlineShrt
2W2A OnlineShrt
2V6C OnlineShrt
2V6B OnlineShrt
2V6A OnlineShrt
2V3C OnlineShrt
2V3B OnlineShrt
2V3A OnlineShrt
2U4C OnlineShrt
2U4B OnlineShrt
2U4A OnlineShrt
2U1C OnlineShrt
2U1B OnlineShrt
2U1A OnlineShrt
Výstražné hlášení
320
314
308
317
311
305
321
315
309
318
312
306
319
313
307
316
310
304
Výstražný
kód
VAROVÁNÍ 6P USMĚRŇOVAČE SCR
Toto varování se objevuje, když je zvolena možnost Redn Dvc
Rec v HardwareOptions1 (P141), a platí pouze pro měniče
6P SCR. Toto zařízení SCR bylo detekováno jako zkratované
během chodu měniče.
Popis
• Po oddělení měniče od vysokého napětí se ujistěte, že zařízení, odlehčovací obvod, dělicí odpor
a optické kabely nejsou poškozené.
• V případě několika chyb zařízení existuje riziko zkratu vedení k vedení, a proto je nutné se
pokusit o testy s odpojeným vysokým napětím.
• Proveďte kontrolu odporu na usměrňovači, zahrnující odpor hradlové katody, odlehčovací obvod
a dělicí odpory.
• Proveďte kontrolu spínání na usměrňovači.
• Zkontrolujte odlehčovací obvod a dělicí odpory.
• Zkontrolujte nezávadnost optických kabelů z vysílače desky SCRGD do přijímače desky FOI.
• Vyměňte všechny vadné komponenty.
• V případě rušivých chyb požádejte výrobce o prodloužení diagnostické prodlevy.
POZNÁMKA: Na usměrňovači je k dispozici pouze redundantní volba a pouze pro 6P měniče (SCR
nebo PWM). Na usměrňovači nelze mít provoz N-1, protože nemůžeme regulovat síťové napětí.
Doporučená opatření
Výstražná hlášení
Kapitola 2
87
Měnič s teplovodní
Námořní měnič
PF7000C
Všechny typy
Chapter 2
Výstražná hlášení
Poznámky:
88
Rockwell Automation Publication 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Příloha
A
Náhradní díly
Komponenty a přidělená
čísla dílů
Popis
ČÍSLO DÍLU
Baterie DPM
346567-Q01
Deska analogových řídicích obvodů pro 18pulzní měnič
80190-560-01-R
ACB
Deska analogových řídicích obvodů pro jiný než 18pulzní měnič
80190-560-02-R
DPM
Deska procesoru měniče
80190-580-01-R
XIO
Deska externích vstupů/výstupů (120…240 V AC)
80190-300-01-R
XIO
Deska externích vstupů/výstupů (12…24 V AC)
80190-300-02-R
Baterie
Řídicí desky
ACB
Silová elektronika
Jednotlivé zaříze7000-TG002J-CS-Pní SGCT
400A
Jednotlivé 400A SGCT
81004-286-51-R
800A
Jednotlivé 800A SGCT
81001-450-51-R
1500A
Jednotlivé 1500A SGCT
81001-451-61-R
1750A
Jednotlivé 1750A SGCT
81001-451-71-R
400A
Sladěná sada dvou 400A SGCT
81004-286-52-R
800A
Sladěná sada dvou 800A SGCT
81001-450-52-R
1500A
Sladěná sada dvou 1500A SGCT
81001-451-62-R
1750A
Sladěná sada dvou 1750A SGCT
81001-451-72-R
400A
Sladěná sada tří 400A SGCT
81004-286-53-R
800A
Sladěná sada tří 800A SGCT
81001-450-53-R
1500A
Sladěná sada tří 1500A SGCT
81001-451-63-R
1750A
Sladěná sada tří 1750A SGCT
81001-451-73-R
Sladěná sada čtyř 1750A SGCT, námořní měnič s dynamickým
brzděním
81001-451-74-R
350A
Jednotlivé 350A SCR
81001-335-71-R
800A
Jednotlivé 800A SCR
81003-437-51-R
350A
Sladěná sada dvou 350A SCR
81001-335-72-R
800A
Sladěná sada dvou 800A SCR
81003-437-52-R
350A
Sladěná sada tří 350A SCR
81001-335-73-R
800A
Sladěná sada tří 800A SCR
81003-437-53-R
AC/DC
Jednofázový vstup, 56 V DC výstup, AC/DC 1 000 W
80026-529-01-R
AC/DC
Jednofázový vstup, 56 V DC výstup, AC/DC 1 500 W
80026-524-01-R
AC/DC
Jednofázový vstup, 56 V DC výstup, AC/DC 300 W
80026-088-01-R
Sladěná sada dvou SGCT
Sladěná sada tří SGCT
Sladěná sada čtyř SGCT
1750A
Jednotlivé zařízení SCR
Sladěná sada dvou SCR
Sladěná sada tří SCR
Napájecí zdroje
DC/DC
Vstup 56 V DC, Absopulse
80026-518-01-R
IGDPS
56 V DC / 20 V DC
80026-044-06-R
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
89
Příloha A
Náhradní díly
Poznámky:
90
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Příloha
B
Chybové kódy
Seřazené podle čísel
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
1
External 1
1
External 1
1
External 1
1
External 1
2
External 2
2
External 2
2
External 2
2
External 2
3
External 3
3
External 3
3
External 3
3
External 3
4
External 4
4
External 4
4
External 4
4
External 4
5
External 5
5
External 5
5
External 5
5
External 5
6
External 6
6
External 6
6
External 6
6
External 6
7
External 7
7
External 7
7
External 7
7
External 7
8
External 8
8
External 8
8
External 8
8
External 8
9
External 9
9
External 9
9
External 9
9
External 9
10
External 10
10
External 10
10
External 10
10
External 10
11
External 11
11
External 11
11
External 11
11
External 11
12
External 12
12
External 12
12
External 12
12
External 12
13
External 13
13
External 13
13
External 13
13
External 13
14
External 14
14
External 14
14
External 14
14
External 14
15
External 15
15
External 15
15
External 15
15
External 15
16
External 16
16
External 16
16
External 16
16
External 16
17
Adapter 1 Loss
17
Adapter 1 Loss
17
Adapter 1 Loss
17
Adapter 1 Loss
18
Adapter 2 Loss
18
Adapter 2 Loss
18
Adapter 2 Loss
18
Adapter 2 Loss
19
Adapter 3 Loss
19
Adapter 3 Loss
19
Adapter 3 Loss
19
Adapter 3 Loss
20
Adapter 4 Loss
20
Adapter 4 Loss
20
Adapter 4 Loss
20
Adapter 4 Loss
21
Adapter 5 Loss
21
Adapter 5 Loss
21
Adapter 5 Loss
21
Adapter 5 Loss
22
Adapter 6 Loss
22
Adapter 6 Loss
22
Adapter 6 Loss
22
Adapter 6 Loss
23
Speed Cmd Loss
23
Refrnce Cmd Loss
23
Refrnce Cmd Loss
23
Refrnce Cmd Loss
24
Fault Code 24
24
Fault Code 24
24
Fault Code 24
24
Fault Code 24
25
Fault Code 25
25
Fault Code 25
25
Fault Code 25
25
Fault Code 25
26
Adaptr1 ForceFlt
26
Adaptr1 ForceFlt
26
Adaptr1 ForceFlt
26
Adaptr1 ForceFlt
27
Adaptr2 ForceFlt
27
Adaptr2 ForceFlt
27
Adaptr2 ForceFlt
27
Adaptr2 ForceFlt
28
Adaptr3 ForceFlt
28
Adaptr3 ForceFlt
28
Adaptr3 ForceFlt
28
Adaptr3 ForceFlt
29
Adaptr4 ForceFlt
29
Adaptr4 ForceFlt
29
Adaptr4 ForceFlt
29
Adaptr4 ForceFlt
30
Adaptr5 ForceFlt
30
Adaptr5 ForceFlt
30
Adaptr5 ForceFlt
30
Adaptr5 ForceFlt
31
Adaptr6 ForceFlt
31
Adaptr6 ForceFlt
31
Adaptr6 ForceFlt
31
Adaptr6 ForceFlt
32
Input Prot'n #1
32
Input Prot'n #1
32
Input Prot'n #1
32
Input Prot'n #1
33
IsoTx/ReacOvrTmp
33
IsoTx/ReacOvrTmp
33
IsoTx/ReacOvrTmp
33
IsoTx/ReacOvrTmp
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
91
Příloha B
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
34
DCLnk OvrTemp
34
DCLnk OvrTemp
34
DCLnk OvrTemp
34
DCLnk OvrTemp
35
Motor Protection
35
Motor Protection
35
Motor Protection
35
Motor Protection
36
Input Prot'n #2
36
Input Prot'n #2
36
Input Prot'n #2
36
Input Prot'n #2
37
Auxillary Prot'n
37
Auxillary Prot'n
37
Auxillary Prot'n
37
Auxillary Prot'n
38
Fault Code 38
38
Fault Code 38
38
Fault Code 38
38
Fault Code 38
39
Fault Code 39
39
Fault Code 39
39
Fault Code 39
39
Fault Code 39
40
Fault Code 40
40
Fault Code 40
40
Fault Code 40
40
Fault Code 40
41
Fault Code 41
41
Fault Code 41
41
Fault Code 41
41
Fault Code 41
42
Fault Code 42
42
Fault Code 42
42
Fault Code 42
42
Fault Code 42
43
Fault Code 43
43
Fault Code 43
43
Fault Code 43
43
Fault Code 43
44
Fault Code 44
44
Fault Code 44
44
Fault Code 44
44
Fault Code 44
45
Fault Code 45
45
Fault Code 45
45
Fault Code 45
45
Fault Code 45
46
Fault Code 46
46
Fault Code 46
46
Fault Code 46
46
Fault Code 46
47
Fault Code 47
47
Fault Code 47
47
Fault Code 47
47
Fault Code 47
48
AC/DC#1 DC Fail
48
AC/DC#1 DC Fail
48
AC/DC#1 DC Fail
48
AC/DC#1 DC Fail
49
AC/DC#2 DC Fail
49
AC/DC#2 DC Fail
49
AC/DC#2 DC Fail
49
AC/DC#2 DC Fail
50
AC/DC#3 DC Fail
50
AC/DC#3 DC Fail
50
AC/DC#3 DC Fail
50
AC/DC#3 DC Fail
51
AC/DC#4 DC Fail
51
AC/DC#4 DC Fail
51
AC/DC#4 DC Fail
51
AC/DC#4 DC Fail
52
Control 56V Loss
52
Control 56V Loss
52
Control 56V Loss
52
Control 56V Loss
53
IGDPS 56V Loss
53
IGDPS 56V Loss
53
IGDPS 56V Loss
53
IGDPS 56V Loss
54
Control 5V Loss
54
Control 5V Loss
54
Control 5V Loss
54
Control 5V Loss
55
Control 15V Loss
55
Control 15V Loss
55
Control 15V Loss
55
Control 15V Loss
56
HECS Power Loss
56
HECS Power Loss
56
HECS Power Loss
56
HECS Power Loss
57
Control Pwr Loss
57
Control Pwr Loss
57
Control Pwr Loss
57
Control Pwr Loss
58
AC/DC#1 AC Fail
58
AC/DC#1 AC Fail
58
AC/DC#1 AC Fail
58
AC/DC#1 AC Fail
59
AC/DC#2 AC Fail
59
AC/DC#2 AC Fail
59
AC/DC#2 AC Fail
59
AC/DC#2 AC Fail
60
AC/DC#3 AC Fail
60
AC/DC#3 AC Fail
60
AC/DC#3 AC Fail
60
AC/DC#3 AC Fail
61
AC/DC#4 AC Fail
61
AC/DC#4 AC Fail
61
AC/DC#4 AC Fail
61
AC/DC#4 AC Fail
62
UPS Fault
62
UPS Fault
62
UPS Fault
62
UPS Fault
63
Isolator24V Loss
63
Isolator24V Loss
63
Isolator24V Loss
63
Isolator24V Loss
64
Pressure Loss
64
Pressure Loss
64
Pressure Loss
64
Pressure Loss
65
Ext Cooling Loss
65
Ext Cooling Loss
65
Ext Cooling Loss
65
Ext Cooling Loss
66
CoolantTemp Low
66
CoolantTemp Low
66
CoolantTemp Low
66
CoolantTemp Low
67
CoolantTemp High
67
CoolantTemp High
67
CoolantTemp High
67
CoolantTemp High
68
ConductivityHigh
68
ConductivityHigh
68
ConductivityHigh
68
ConductivityHigh
69
CoolantLevel Low
69
CoolantLevel Low
69
CoolantLevel Low
69
CoolantLevel Low
70
CabinetTemp High
70
CabinetTemp High
70
CabinetTemp High
70
CabinetTemp High
71
Pump/Fan Pwr Off
71
Pump/Fan Pwr Off
71
Pump/Fan Pwr Off
71
Pump/Fan Pwr Off
72
DC Link Flow Low
72
DC Link Flow Low
72
DC Link Flow Low
72
DC Link Flow Low
73
TempFeedbackLoss
73
TempFeedbackLoss
73
TempFeedbackLoss
73
TempFeedbackLoss
74
Fault Code 74
74
Fault Code 74
74
Fault Code 74
74
Fault Code 74
75
Fault Code 75
75
Fault Code 75
75
Fault Code 75
75
Fault Code 75
92
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha B
10.xxx
76
Fault Code 76
76
Fault Code 76
76
Fault Code 76
76
Fault Code 76
77
Fault Code 77
77
Fault Code 77
77
Fault Code 77
77
Fault Code 77
78
Fault Code 78
78
Fault Code 78
78
Fault Code 78
78
Fault Code 78
79
Fault Code 79
79
Fault Code 79
79
Fault Code 79
79
Fault Code 79
96
Motor OvrCurrent
96
Motor OvrCurrent
96
Motor OvrCurrent
96
Motor OvrCurrent
97
Motor OvrVoltage
97
Motor OvrVoltage
97
Motor OvrVoltage
97
Motor OvrVoltage
98
MtrNeut OvrVolt
98
MtrNeut OvrVolt
98
MtrNeut OvrVolt
98
MtrNeut OvrVolt
99
Motor Flux Unbal
99
Motor Flux Unbal
99
Motor Flux Unbal
99
Motor Flux Unbal
100
Motor CurUnbal
100
Motor CurUnbal
100
Motor CurUnbal
100
Motor CurUnbal
101
Motor OvrLoad
101
Motor OvrLoad
101
Motor OvrLoad
101
Motor OvrLoad
102
Motor OvrSpeed
102
Motor OvrSpeed
102
Motor OvrSpeed
102
Motor OvrSpeed
103
Motor Stall
103
Motor Stall
103
Motor Stall
103
Motor Stall
104
Motor Load Loss
104
Motor Load Loss
104
Motor Load Loss
104
Motor Load Loss
105
Synch Field Loss
105
Synch Field Loss
105
Synch Field Loss
105
Synch Field Loss
106
Motor Slip Range
106
Motor Slip Range
106
Motor Slip Range
106
Motor Slip Range
107
Fault Code 107
107
Fault Code 107
107
Fault Code 107
107
Fault Code 107
108
Fault Code 108
108
Fault Code 108
108
Fault Code 108
108
Fault Code 108
109
Fault Code 109
109
Fault Code 109
109
Fault Code 109
109
Fault Code 109
110
Fault Code 110
110
Fault Code 110
110
Fault Code 110
110
Fault Code 110
111
Fault Code 111
111
Fault Code 111
111
Fault Code 111
111
Fault Code 111
112
Line OvrCurrent
112
Line OvrCurrent
112
Line OvrCurrent
112
Line OvrCurrent
113
DCLnk OvrCurrent
113
DCLnk OvrCurrent
113
DCLnk OvrCurrent
113
DCLnk OvrCurrent
114
Gnd OvrCurrent
114
Gnd OvrCurrent
114
Gnd OvrCurrent
114
Gnd OvrCurrent
115
RNeut OvrCurrent
115
RNeut OvrCurrent
115
RNeut OvrCurrent
115
RNeut OvrCurrent
116
Line OvrVoltage
116
Line OvrVoltage
116
Line OvrVoltage
116
Line OvrVoltage
117
Rec OvrVoltage
117
RecOvrVolt HW
117
RecOvrVolt HW
117
RecOvrVolt HW
118
LineNeut OvrVolt
118
LineNeut OvrVolt
118
LineNeut OvrVolt
118
LineNeut OvrVolt
119
Line Harmonic
119
Line Harmonic
119
Line Harmonic
119
Line Harmonic
120
Master VoltUnbal
120
Master VoltUnbal
120
Master VoltUnbal
120
Master VoltUnbal
121
Slave1 VoltUnbal
121
Slave1 VoltUnbal
121
Slave1 VoltUnbal
121
Slave1 VoltUnbal
122
Slave2 VoltUnbal
122
Slave2 VoltUnbal
122
Slave2 VoltUnbal
122
Slave2 VoltUnbal
123
Master CurUnbal
123
Master CurUnbal
123
Master CurUnbal
123
Master CurUnbal
124
Slave1 CurUnbal
124
Slave1 CurUnbal
124
Slave1 CurUnbal
124
Slave1 CurUnbal
125
Slave2 CurUnbal
125
Slave2 CurUnbal
125
Slave2 CurUnbal
125
Slave2 CurUnbal
126
Slave1 Phasing
126
Slave1 Phasing
126
Slave1 Phasing
126
Slave1 Phasing
127
Slave2 Phasing
127
Slave2 Phasing
127
Slave2 Phasing
127
Slave2 Phasing
128
RecAnlg SelfTest
128
RecAnlg SelfTest
128
RecAnlg SelfTest
128
RecAnlg SelfTest
129
RecFbrOpt Config
129
RecFbrOpt Config
129
RecFbrOpt Config
129
RecFbrOpt Config
130
Fault Code 130
130
GatePwrSup V Low
130
2U GatePS V Low
130
2U GatePS V Low
131
RecA2D Convrsion
131
RecA2D Convrsion
131
RecA2D Convrsion
131
RecA2D Convrsion
132
Inv Heartbeat
132
Inv Heartbeat
132
Inv Heartbeat
132
Inv Heartbeat
133
Fault Code 133
133
RecA2D SeqError
133
RecA2D SeqError
133
RecA2D SeqError
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
93
Příloha B
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
134
Fault Code 134
134
RecOvrVolt SW
134
RecOvrVolt SW
134
RecOvrVolt SW
135
Fault Code 135
135
RecOvrTimeOut
135
RecOvrTimeOut
135
RecOvrTimeOut
136
Fault Code 136
136
Line Cap Failure
136
Line Cap Failure
136
Line Cap Failure
137
Fault Code 137
137
Fault Code 137
137
DriveInput Short
137
DriveInput Short
138
Fault Code 138
138
Fault Code 138
138
LineCap OvrVolt
138
LineCap OvrVolt
139
Fault Code 139
139
Fault Code 139
139
2V GatePS V Low
139
2V GatePS V Low
140
Fault Code 140
140
Fault Code 140
140
2W GatePS V Low
140
2W GatePS V Low
141
Fault Code 141
141
Fault Code 141
141
Inv GatePS V Low
141
Inv GatePS V Low
142
Fault Code 142
142
Fault Code 142
142
Fault Code 142
142
Fault Code 142
143
Fault Code 143
143
Fault Code 143
143
Fault Code 143
143
Fault Code 143
144
Drive OvrLoad
144
Drive OvrLoad
144
Drive OvrLoad
144
Drive OvrLoad
145
RNeutral OvrLoad
145
RNeutral OvrLoad
145
RNeutral OvrLoad
145
RNeutral OvrLoad
146
RecHSnk OvrTemp
146
RecHSnk OvrTemp
146
RecHSnk OvrTemp
146
RecHSnk OvrTemp
147
RecHSnk LowTemp
147
RecHSnk LowTemp
147
RecHSnk LowTemp
147
RecHSnk LowTemp
148
RecHSnk FbrOptic
148
RecHSnk FbrOptic
148
RecHSnk FbrOptic
148
RecHSnk FbrOptic
149
RecHSnk Sensor
149
RecHSnk Sensor
149
RecHSnk Sensor
149
RecHSnk Sensor
150
RecChB OvrTemp
150
RecChB OvrTemp
150
RecChB OvrTemp
150
RecChB OvrTemp
151
RecChB LowTemp
151
RecChB LowTemp
151
RecChB LowTemp
151
RecChB LowTemp
152
RecChB FbrOptic
152
RecChB FbrOptic
152
RecChB FbrOptic
152
RecChB FbrOptic
153
RecChB Sensor
153
RecChB Sensor
153
RecChB Sensor
153
RecChB Sensor
154
DvcAnodCath/Snub
154
DvcAnodCath/Snub
154
DvcAnodCath/Snub
154
DvcAnodCath/Snub
155
Current Sensor
155
Current Sensor
155
Current Sensor
155
Current Sensor
156
Fault Code 156
156
Fault Code 156
156
Fault Code 156
156
Fault Code 156
157
Fault Code 157
157
Fault Code 157
157
Fault Code 157
157
Fault Code 157
158
Fault Code 158
158
Fault Code 158
158
Fault Code 158
158
Fault Code 158
159
Fault Code 159
159
Fault Code 159
159
Fault Code 159
159
Fault Code 159
160
Inv OvrVoltage
160
Inv OvrVoltage
160
Inv OvrVoltage
160
Inv OvrVoltage
161
Drv Output Open
161
Drv Output Open
161
Drv Output Open
161
Drv Output Open
162
SyncXfer Failure
162
SyncXfer Failure
162
SyncXfer Failure
162
SyncXfer Failure
163
Tach Loss
163
Encoder Loss
163
Encoder Loss
–
–
164
MV in SystemTest
164
MV in SystemTest
164
MV in SystemTest
164
MV in SystemTest
165
MV in Gate Test
165
MV in Gate Test
165
MV in Gate Test
165
MV in Gate Test
166
Input CtctrOpen
166
Input CtctrOpen
166
Input CtctrOpen
166
Input CtctrOpen
167
Output CtctrOpen
167
Output CtctrOpen
167
Output CtctrOpen
167
Output CtctrOpen
168
Bypass CtctrOpen
168
Bypass CtctrOpen
168
Bypass CtctrOpen
168
Bypass CtctrOpen
169
No Output Ctctr
169
No Output Ctctr
169
No Output Ctctr
169
No Output Ctctr
170
Input IsoSwOpen
170
Input IsoSwOpen
170
Input IsoSwOpen
170
Input IsoSwOpen
171
Output IsoSwOpen
171
Output IsoSwOpen
171
Output IsoSwOpen
171
Output IsoSwOpen
172
Bypass IsoSwOpen
172
Bypass IsoSwOpen
172
Bypass IsoSwOpen
172
Bypass IsoSwOpen
173
Input IsoSwClsd
173
Input IsoSwClsd
173
Input IsoSwClsd
173
Input IsoSwClsd
174
Output IsoSwClsd
174
Output IsoSwClsd
174
Output IsoSwClsd
174
Output IsoSwClsd
175
Bypass IsoSwClsd
175
Bypass IsoSwClsd
175
Bypass IsoSwClsd
175
Bypass IsoSwClsd
94
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha B
10.xxx
176
Convrtr Air Flow
176
Convrtr Air Flow
176
Low AirPresure
176
Low AirPresure
177
IsoTx Air Flow
177
IsoTx Air Flow
177
IsoTx AirPresure
177
IsoTx AirPresure
178
InvHSnk OvrTemp
178
InvHSnk OvrTemp
178
InvHSnk OvrTemp
178
InvHSnk OvrTemp
179
InvHSnk LowTemp
179
InvHSnk LowTemp
179
InvHSnk LowTemp
179
InvHSnk LowTemp
180
InvHSnk FbrOptic
180
InvHSnk FbrOptic
180
InvHSnk FbrOptic
180
InvHSnk FbrOptic
181
InvHSnk Sensor
181
InvHSnk Sensor
181
InvHSnk Sensor
181
InvHSnk Sensor
182
Ambient OvrTemp
182
Ambient OvrTemp
182
Ambient OvrTemp
182
Ambient OvrTemp
183
Ambient LowTemp
183
Ambient LowTemp
183
Ambient LowTemp
183
Ambient LowTemp
184
Ambient FbrOptic
184
Ambient FbrOptic
184
Ambient FbrOptic
184
Ambient FbrOptic
185
Ambient Sensor
185
Ambient Sensor
185
Ambient Sensor
185
Ambient Sensor
186
InvAnlg SelfTest
186
InvAnlg SelfTest
186
InvAnlg SelfTest
186
InvAnlg SelfTest
187
InvFbrOpt Config
187
InvFbrOpt Config
187
InvFbrOpt Config
187
InvFbrOpt Config
188
Fault Code 188
188
InvA2D Seq Error
188
InvA2D Seq Error
188
InvA2D Seq Error
189
InvA2D Convrsion
189
InvA2D Convrsion
189
InvA2D Convrsion
189
InvA2D Convrsion
190
Rec Heartbeat
190
Rec Heartbeat
190
Rec Heartbeat
190
Rec Heartbeat
191
IdcHECSConnector
191
IdcHECSConnector
191
IdcHECSConnector
191
IdcHECSConnector
192
U1A Online
192
U1A Online
192
U1A Online
192
U1A Online
193
W2A Online
193
W2A Online
193
W2A Online
193
W2A Online
194
V3A Online
194
V3A Online
194
V3A Online
194
V3A Online
195
U4A Online
195
U4A Online
195
U4A Online
195
U4A Online
196
W5A Online
196
W5A Online
196
W5A Online
196
W5A Online
197
V6A Online
197
V6A Online
197
V6A Online
197
V6A Online
198
U1B Online
198
U1B Online
198
U1B Online
198
U1B Online
199
W2B Online
199
W2B Online
199
W2B Online
199
W2B Online
200
V3B Online
200
V3B Online
200
V3B Online
200
V3B Online
201
U4B Online
201
U4B Online
201
U4B Online
201
U4B Online
202
W5B Online
202
W5B Online
202
W5B Online
202
W5B Online
203
V6B Online
203
V6B Online
203
V6B Online
203
V6B Online
204
U1C Online
204
U1C Online
204
U1C Online
204
U1C Online
205
W2C Online
205
W2C Online
205
W2C Online
205
W2C Online
206
V3C Online
206
V3C Online
206
V3C Online
206
V3C Online
207
U4C Online
207
U4C Online
207
U4C Online
207
U4C Online
208
W5C Online
208
W5C Online
208
W5C Online
208
W5C Online
209
V6C Online
209
V6C Online
209
V6C Online
209
V6C Online
210
U1A DiagFbkLoss
210
U1A DiagFbkLoss
210
U1A DiagFbkLoss
210
U1A DiagFbkLoss
211
W2A DiagFbkLoss
211
W2A DiagFbkLoss
211
W2A DiagFbkLoss
211
W2A DiagFbkLoss
212
V3A DiagFbkLoss
212
V3A DiagFbkLoss
212
V3A DiagFbkLoss
212
V3A DiagFbkLoss
213
U4A DiagFbkLoss
213
U4A DiagFbkLoss
213
U4A DiagFbkLoss
213
U4A DiagFbkLoss
214
W5A DiagFbkLoss
214
W5A DiagFbkLoss
214
W5A DiagFbkLoss
214
W5A DiagFbkLoss
215
V6A DiagFbkLoss
215
V6A DiagFbkLoss
215
V6A DiagFbkLoss
215
V6A DiagFbkLoss
216
U1B DiagFbkLoss
216
U1B DiagFbkLoss
216
U1B DiagFbkLoss
216
U1B DiagFbkLoss
217
W2B DiagFbkLoss
217
W2B DiagFbkLoss
217
W2B DiagFbkLoss
217
W2B DiagFbkLoss
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
95
Příloha B
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
218
V3B DiagFbkLoss
218
V3B DiagFbkLoss
218
V3B DiagFbkLoss
218
V3B DiagFbkLoss
219
U4B DiagFbkLoss
219
U4B DiagFbkLoss
219
U4B DiagFbkLoss
219
U4B DiagFbkLoss
220
W5B DiagFbkLoss
220
W5B DiagFbkLoss
220
W5B DiagFbkLoss
220
W5B DiagFbkLoss
221
V6B DiagFbkLoss
221
V6B DiagFbkLoss
221
V6B DiagFbkLoss
221
V6B DiagFbkLoss
222
U1C DiagFbkLoss
222
U1C DiagFbkLoss
222
U1C DiagFbkLoss
222
U1C DiagFbkLoss
223
W2C DiagFbkLoss
223
W2C DiagFbkLoss
223
W2C DiagFbkLoss
223
W2C DiagFbkLoss
224
V3C DiagFbkLoss
224
V3C DiagFbkLoss
224
V3C DiagFbkLoss
224
V3C DiagFbkLoss
225
U4C DiagFbkLoss
225
U4C DiagFbkLoss
225
U4C DiagFbkLoss
225
U4C DiagFbkLoss
226
W5C DiagFbkLoss
226
W5C DiagFbkLoss
226
W5C DiagFbkLoss
226
W5C DiagFbkLoss
227
V6C DiagFbkLoss
227
V6C DiagFbkLoss
227
V6C DiagFbkLoss
227
V6C DiagFbkLoss
228
U1A Gating Loss
228
U1A Gating Loss
228
U1A Gating Loss
228
U1A Gating Loss
229
W2A Gating Loss
229
W2A Gating Loss
229
W2A Gating Loss
229
W2A Gating Loss
230
V3A Gating Loss
230
V3A Gating Loss
230
V3A Gating Loss
230
V3A Gating Loss
231
U4A Gating Loss
231
U4A Gating Loss
231
U4A Gating Loss
231
U4A Gating Loss
232
W5A Gating Loss
232
W5A Gating Loss
232
W5A Gating Loss
232
W5A Gating Loss
233
V6A Gating Loss
233
V6A Gating Loss
233
V6A Gating Loss
233
V6A Gating Loss
234
U1B Gating Loss
234
U1B Gating Loss
234
U1B Gating Loss
234
U1B Gating Loss
235
W2B Gating Loss
235
W2B Gating Loss
235
W2B Gating Loss
235
W2B Gating Loss
236
V3B Gating Loss
236
V3B Gating Loss
236
V3B Gating Loss
236
V3B Gating Loss
237
U4B Gating Loss
237
U4B Gating Loss
237
U4B Gating Loss
237
U4B Gating Loss
238
W5B Gating Loss
238
W5B Gating Loss
238
W5B Gating Loss
238
W5B Gating Loss
239
V6B Gating Loss
239
V6B Gating Loss
239
V6B Gating Loss
239
V6B Gating Loss
240
U1C Gating Loss
240
U1C Gating Loss
240
U1C Gating Loss
240
U1C Gating Loss
241
W2C Gating Loss
241
W2C Gating Loss
241
W2C Gating Loss
241
W2C Gating Loss
242
V3C Gating Loss
242
V3C Gating Loss
242
V3C Gating Loss
242
V3C Gating Loss
243
U4C Gating Loss
243
U4C Gating Loss
243
U4C Gating Loss
243
U4C Gating Loss
244
W5C Gating Loss
244
W5C Gating Loss
244
W5C Gating Loss
244
W5C Gating Loss
245
V6C Gating Loss
245
V6C Gating Loss
245
V6C Gating Loss
245
V6C Gating Loss
246
U1A Offline
246
U1A Offline
246
U1A Offline
246
U1A Offline
247
W2A Offline
247
W2A Offline
247
W2A Offline
247
W2A Offline
248
V3A Offline
248
V3A Offline
248
V3A Offline
248
V3A Offline
249
U4A Offline
249
U4A Offline
249
U4A Offline
249
U4A Offline
250
W5A Offline
250
W5A Offline
250
W5A Offline
250
W5A Offline
251
V6A Offline
251
V6A Offline
251
V6A Offline
251
V6A Offline
252
U1B Offline
252
U1B Offline
252
U1B Offline
252
U1B Offline
253
W2B Offline
253
W2B Offline
253
W2B Offline
253
W2B Offline
254
V3B Offline
254
V3B Offline
254
V3B Offline
254
V3B Offline
255
U4B Offline
255
U4B Offline
255
U4B Offline
255
U4B Offline
256
W5B Offline
256
W5B Offline
256
W5B Offline
256
W5B Offline
257
V6B Offline
257
V6B Offline
257
V6B Offline
257
V6B Offline
258
U1C Offline
258
U1C Offline
258
U1C Offline
258
U1C Offline
259
W2C Offline
259
W2C Offline
259
W2C Offline
259
W2C Offline
96
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha B
10.xxx
260
V3C Offline
260
V3C Offline
260
V3C Offline
260
V3C Offline
261
U4C Offline
261
U4C Offline
261
U4C Offline
261
U4C Offline
262
W5C Offline
262
W5C Offline
262
W5C Offline
262
W5C Offline
263
V6C Offline
263
V6C Offline
263
V6C Offline
263
V6C Offline
264
2U1A Online
264
2U1A Online
264
2U1A Online
264
2U1A Online
265
2W2A Online
265
2W2A Online
265
2W2A Online
265
2W2A Online
266
2V3A Online
266
2V3A Online
266
2V3A Online
266
2V3A Online
267
2U4A Online
267
2U4A Online
267
2U4A Online
267
2U4A Online
268
2W5A Online
268
2W5A Online
268
2W5A Online
268
2W5A Online
269
2V6A Online
269
2V6A Online
269
2V6A Online
269
2V6A Online
270
2U1B Online
270
2U1B Online
270
2U1B Online
270
2U1B Online
271
2W2B Online
271
2W2B Online
271
2W2B Online
271
2W2B Online
272
2V3B Online
272
2V3B Online
272
2V3B Online
272
2V3B Online
273
2U4B Online
273
2U4B Online
273
2U4B Online
273
2U4B Online
274
2W5B Online
274
2W5B Online
274
2W5B Online
274
2W5B Online
275
2V6B Online
275
2V6B Online
275
2V6B Online
275
2V6B Online
276
2U1C Online
276
2U1C Online
276
2U1C Online
276
2U1C Online
277
2W2C Online
277
2W2C Online
277
2W2C Online
277
2W2C Online
278
2V3C Online
278
2V3C Online
278
2V3C Online
278
2V3C Online
279
2U4C Online
279
2U4C Online
279
2U4C Online
279
2U4C Online
280
2W5C Online
280
2W5C Online
280
2W5C Online
280
2W5C Online
281
2V6C Online
281
2V6C Online
281
2V6C Online
281
2V6C Online
282
2U1A DiagFkbLoss
282
2U1A DiagFkbLoss
282
2U1A DiagFkbLoss
282
2U1A DiagFkbLoss
283
2W2A DiagFkbLoss
283
2W2A DiagFkbLoss
283
2W2A DiagFkbLoss
283
2W2A DiagFkbLoss
284
2V3A DiagFkbLoss
284
2V3A DiagFkbLoss
284
2V3A DiagFkbLoss
284
2V3A DiagFkbLoss
285
2U4A DiagFkbLoss
285
2U4A DiagFkbLoss
285
2U4A DiagFkbLoss
285
2U4A DiagFkbLoss
286
2W5A DiagFkbLoss
286
2W5A DiagFkbLoss
286
2W5A DiagFkbLoss
286
2W5A DiagFkbLoss
287
2V6A DiagFkbLoss
287
2V6A DiagFkbLoss
287
2V6A DiagFkbLoss
287
2V6A DiagFkbLoss
288
2U1B DiagFkbLoss
288
2U1B DiagFkbLoss
288
2U1B DiagFkbLoss
288
2U1B DiagFkbLoss
289
2W2B DiagFkbLoss
289
2W2B DiagFkbLoss
289
2W2B DiagFkbLoss
289
2W2B DiagFkbLoss
290
2V3B DiagFkbLoss
290
2V3B DiagFkbLoss
290
2V3B DiagFkbLoss
290
2V3B DiagFkbLoss
291
2U4B DiagFkbLoss
291
2U4B DiagFkbLoss
291
2U4B DiagFkbLoss
291
2U4B DiagFkbLoss
292
2W5B DiagFkbLoss
292
2W5B DiagFkbLoss
292
2W5B DiagFkbLoss
292
2W5B DiagFkbLoss
293
2V6B DiagFkbLoss
293
2V6B DiagFkbLoss
293
2V6B DiagFkbLoss
293
2V6B DiagFkbLoss
294
2U1C DiagFkbLoss
294
2U1C DiagFkbLoss
294
2U1C DiagFkbLoss
294
2U1C DiagFkbLoss
295
2W2C DiagFkbLoss
295
2W2C DiagFkbLoss
295
2W2C DiagFkbLoss
295
2W2C DiagFkbLoss
296
2V3C DiagFkbLoss
296
2V3C DiagFkbLoss
296
2V3C DiagFkbLoss
296
2V3C DiagFkbLoss
297
2U4C DiagFkbLoss
297
2U4C DiagFkbLoss
297
2U4C DiagFkbLoss
297
2U4C DiagFkbLoss
298
2W5C DiagFkbLoss
298
2W5C DiagFkbLoss
298
2W5C DiagFkbLoss
298
2W5C DiagFkbLoss
299
2V6C DiagFkbLoss
299
2V6C DiagFkbLoss
299
2V6C DiagFkbLoss
299
2V6C DiagFkbLoss
300
2U1A Gating Loss
300
2U1A Gating Loss
300
2U1A Gating Loss
300
2U1A Gating Loss
301
2W2A Gating Loss
301
2W2A Gating Loss
301
2W2A Gating Loss
301
2W2A Gating Loss
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
97
Příloha B
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
302
2V3A Gating Loss
302
2V3A Gating Loss
302
2V3A Gating Loss
302
2V3A Gating Loss
303
2U4A Gating Loss
303
2U4A Gating Loss
303
2U4A Gating Loss
303
2U4A Gating Loss
304
2W5A Gating Loss
304
2W5A Gating Loss
304
2W5A Gating Loss
304
2W5A Gating Loss
305
2V6A Gating Loss
305
2V6A Gating Loss
305
2V6A Gating Loss
305
2V6A Gating Loss
306
2U1B Gating Loss
306
2U1B Gating Loss
306
2U1B Gating Loss
306
2U1B Gating Loss
307
2W2B Gating Loss
307
2W2B Gating Loss
307
2W2B Gating Loss
307
2W2B Gating Loss
308
2V3B Gating Loss
308
2V3B Gating Loss
308
2V3B Gating Loss
308
2V3B Gating Loss
309
2U4B Gating Loss
309
2U4B Gating Loss
309
2U4B Gating Loss
309
2U4B Gating Loss
310
2W5B Gating Loss
310
2W5B Gating Loss
310
2W5B Gating Loss
310
2W5B Gating Loss
311
2V6B Gating Loss
311
2V6B Gating Loss
311
2V6B Gating Loss
311
2V6B Gating Loss
312
2U1C Gating Loss
312
2U1C Gating Loss
312
2U1C Gating Loss
312
2U1C Gating Loss
313
2W2C Gating Loss
313
2W2C Gating Loss
313
2W2C Gating Loss
313
2W2C Gating Loss
314
2V3C Gating Loss
314
2V3C Gating Loss
314
2V3C Gating Loss
314
2V3C Gating Loss
315
2U4C Gating Loss
315
2U4C Gating Loss
315
2U4C Gating Loss
315
2U4C Gating Loss
316
2W5C Gating Loss
316
2W5C Gating Loss
316
2W5C Gating Loss
316
2W5C Gating Loss
317
2V6C Gating Loss
317
2V6C Gating Loss
317
2V6C Gating Loss
317
2V6C Gating Loss
318
2U1A Offline
318
2U1A Offline
318
2U1A Offline
318
2U1A Offline
319
2W2A Offline
319
2W2A Offline
319
2W2A Offline
319
2W2A Offline
320
2V3A Offline
320
2V3A Offline
320
2V3A Offline
320
2V3A Offline
321
2U4A Offline
321
2U4A Offline
321
2U4A Offline
321
2U4A Offline
322
2W5A Offline
322
2W5A Offline
322
2W5A Offline
322
2W5A Offline
323
2V6A Offline
323
2V6A Offline
323
2V6A Offline
323
2V6A Offline
324
2U1B Offline
324
2U1B Offline
324
2U1B Offline
324
2U1B Offline
325
2W2B Offline
325
2W2B Offline
325
2W2B Offline
325
2W2B Offline
326
2V3B Offline
326
2V3B Offline
326
2V3B Offline
326
2V3B Offline
327
2U4B Offline
327
2U4B Offline
327
2U4B Offline
327
2U4B Offline
328
2W5B Offline
328
2W5B Offline
328
2W5B Offline
328
2W5B Offline
329
2V6B Offline
329
2V6B Offline
329
2V6B Offline
329
2V6B Offline
330
2U1C Offline
330
2U1C Offline
330
2U1C Offline
330
2U1C Offline
331
2W2C Offline
331
2W2C Offline
331
2W2C Offline
331
2W2C Offline
332
2V3C Offline
332
2V3C Offline
332
2V3C Offline
332
2V3C Offline
333
2U4C Offline
333
2U4C Offline
333
2U4C Offline
333
2U4C Offline
334
2W5C Offline
334
2W5C Offline
334
2W5C Offline
334
2W5C Offline
335
2V6C Offline
335
2V6C Offline
335
2V6C Offline
335
2V6C Offline
336
2U1A OnlineOpen
336
2U1A OnlineOpen
336
2U1A OnlineOpen
336
2U1A OnlineOpen
337
2W2A OnlineOpen
337
2W2A OnlineOpen
337
2W2A OnlineOpen
337
2W2A OnlineOpen
338
2V3A OnlineOpen
338
2V3A OnlineOpen
338
2V3A OnlineOpen
338
2V3A OnlineOpen
339
2U4A OnlineOpen
339
2U4A OnlineOpen
339
2U4A OnlineOpen
339
2U4A OnlineOpen
340
2W5A OnlineOpen
340
2W5A OnlineOpen
340
2W5A OnlineOpen
340
2W5A OnlineOpen
341
2V6A OnlineOpen
341
2V6A OnlineOpen
341
2V6A OnlineOpen
341
2V6A OnlineOpen
342
2U1B OnlineOpen
342
2U1B OnlineOpen
342
2U1B OnlineOpen
342
2U1B OnlineOpen
343
2W2B OnlineOpen
343
2W2B OnlineOpen
343
2W2B OnlineOpen
343
2W2B OnlineOpen
98
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha B
10.xxx
344
2V3B OnlineOpen
344
2V3B OnlineOpen
344
2V3B OnlineOpen
344
2V3B OnlineOpen
345
2U4B OnlineOpen
345
2U4B OnlineOpen
345
2U4B OnlineOpen
345
2U4B OnlineOpen
346
2W5B OnlineOpen
346
2W5B OnlineOpen
346
2W5B OnlineOpen
346
2W5B OnlineOpen
347
2V6B OnlineOpen
347
2V6B OnlineOpen
347
2V6B OnlineOpen
347
2V6B OnlineOpen
348
2U1C OnlineOpen
348
2U1C OnlineOpen
348
2U1C OnlineOpen
348
2U1C OnlineOpen
349
2W2C OnlineOpen
349
2W2C OnlineOpen
349
2W2C OnlineOpen
349
2W2C OnlineOpen
350
2V3C OnlineOpen
350
2V3C OnlineOpen
350
2V3C OnlineOpen
350
2V3C OnlineOpen
351
2U4C OnlineOpen
351
2U4C OnlineOpen
351
2U4C OnlineOpen
351
2U4C OnlineOpen
352
2W5C OnlineOpen
352
2W5C OnlineOpen
352
2W5C OnlineOpen
352
2W5C OnlineOpen
353
2V6C OnlineOpen
353
2V6C OnlineOpen
353
2V6C OnlineOpen
353
2V6C OnlineOpen
354
2U1A OnlineShrt
354
2U1A OnlineShrt
354
2U1A OnlineShrt
354
2U1A OnlineShrt
355
2W2A OnlineShrt
355
2W2A OnlineShrt
355
2W2A OnlineShrt
355
2W2A OnlineShrt
356
2V3A OnlineShrt
356
2V3A OnlineShrt
356
2V3A OnlineShrt
356
2V3A OnlineShrt
357
2U4A OnlineShrt
357
2U4A OnlineShrt
357
2U4A OnlineShrt
357
2U4A OnlineShrt
358
2W5A OnlineShrt
358
2W5A OnlineShrt
358
2W5A OnlineShrt
358
2W5A OnlineShrt
359
2V6A OnlineShrt
359
2V6A OnlineShrt
359
2V6A OnlineShrt
359
2V6A OnlineShrt
360
2U1B OnlineShrt
360
2U1B OnlineShrt
360
2U1B OnlineShrt
360
2U1B OnlineShrt
361
2W2B OnlineShrt
361
2W2B OnlineShrt
361
2W2B OnlineShrt
361
2W2B OnlineShrt
362
2V3B OnlineShrt
362
2V3B OnlineShrt
362
2V3B OnlineShrt
362
2V3B OnlineShrt
363
2U4B OnlineShrt
363
2U4B OnlineShrt
363
2U4B OnlineShrt
363
2U4B OnlineShrt
364
2W5B OnlineShrt
364
2W5B OnlineShrt
364
2W5B OnlineShrt
364
2W5B OnlineShrt
365
2V6B OnlineShrt
365
2V6B OnlineShrt
365
2V6B OnlineShrt
365
2V6B OnlineShrt
366
2U1C OnlineShrt
366
2U1C OnlineShrt
366
2U1C OnlineShrt
366
2U1C OnlineShrt
367
2W2C OnlineShrt
367
2W2C OnlineShrt
367
2W2C OnlineShrt
367
2W2C OnlineShrt
368
2V3C OnlineShrt
368
2V3C OnlineShrt
368
2V3C OnlineShrt
368
2V3C OnlineShrt
369
2U4C OnlineShrt
369
2U4C OnlineShrt
369
2U4C OnlineShrt
369
2U4C OnlineShrt
370
2W5C OnlineShrt
370
2W5C OnlineShrt
370
2W5C OnlineShrt
370
2W5C OnlineShrt
371
2V6C OnlineShrt
371
2V6C OnlineShrt
371
2V6C OnlineShrt
371
2V6C OnlineShrt
372
2U1A OfflineOpen
372
2U1A OfflineOpen
372
2U1A OfflineOpen
372
2U1A OfflineOpen
373
2W2A OfflineOpen
373
2W2A OfflineOpen
373
2W2A OfflineOpen
373
2W2A OfflineOpen
374
2V3A OfflineOpen
374
2V3A OfflineOpen
374
2V3A OfflineOpen
374
2V3A OfflineOpen
375
2U4A OfflineOpen
375
2U4A OfflineOpen
375
2U4A OfflineOpen
375
2U4A OfflineOpen
376
2W5A OfflineOpen
376
2W5A OfflineOpen
376
2W5A OfflineOpen
376
2W5A OfflineOpen
377
2V6A OfflineOpen
377
2V6A OfflineOpen
377
2V6A OfflineOpen
377
2V6A OfflineOpen
378
2U1B OfflineOpen
378
2U1B OfflineOpen
378
2U1B OfflineOpen
378
2U1B OfflineOpen
379
2W2B OfflineOpen
379
2W2B OfflineOpen
379
2W2B OfflineOpen
379
2W2B OfflineOpen
380
2V3B OfflineOpen
380
2V3B OfflineOpen
380
2V3B OfflineOpen
380
2V3B OfflineOpen
381
2U4B OfflineOpen
381
2U4B OfflineOpen
381
2U4B OfflineOpen
381
2U4B OfflineOpen
382
2W5B OfflineOpen
382
2W5B OfflineOpen
382
2W5B OfflineOpen
382
2W5B OfflineOpen
383
2V6B OfflineOpen
383
2V6B OfflineOpen
383
2V6B OfflineOpen
383
2V6B OfflineOpen
384
2U1C OfflineOpen
384
2U1C OfflineOpen
384
2U1C OfflineOpen
384
2U1C OfflineOpen
385
2W2C OfflineOpen
385
2W2C OfflineOpen
385
2W2C OfflineOpen
385
2W2C OfflineOpen
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
99
Příloha B
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
386
2V3C OfflineOpen
386
2V3C OfflineOpen
386
2V3C OfflineOpen
386
2V3C OfflineOpen
387
2U4C OfflineOpen
387
2U4C OfflineOpen
387
2U4C OfflineOpen
387
2U4C OfflineOpen
388
2W5C OfflineOpen
388
2W5C OfflineOpen
388
2W5C OfflineOpen
388
2W5C OfflineOpen
389
2V6C OfflineOpen
389
2V6C OfflineOpen
389
2V6C OfflineOpen
389
2V6C OfflineOpen
390
2U1A OfflineShrt
390
2U1A OfflineShrt
390
2U1A OfflineShrt
390
2U1A OfflineShrt
391
2W2A OfflineShrt
391
2W2A OfflineShrt
391
2W2A OfflineShrt
391
2W2A OfflineShrt
392
2V3A OfflineShrt
392
2V3A OfflineShrt
392
2V3A OfflineShrt
392
2V3A OfflineShrt
393
2U4A OfflineShrt
393
2U4A OfflineShrt
393
2U4A OfflineShrt
393
2U4A OfflineShrt
394
2W5A OfflineShrt
394
2W5A OfflineShrt
394
2W5A OfflineShrt
394
2W5A OfflineShrt
395
2V6A OfflineShrt
395
2V6A OfflineShrt
395
2V6A OfflineShrt
395
2V6A OfflineShrt
396
2U1B OfflineShrt
396
2U1B OfflineShrt
396
2U1B OfflineShrt
396
2U1B OfflineShrt
397
2W2B OfflineShrt
397
2W2B OfflineShrt
397
2W2B OfflineShrt
397
2W2B OfflineShrt
398
2V3B OfflineShrt
398
2V3B OfflineShrt
398
2V3B OfflineShrt
398
2V3B OfflineShrt
399
2U4B OfflineShrt
399
2U4B OfflineShrt
399
2U4B OfflineShrt
399
2U4B OfflineShrt
400
2W5B OfflineShrt
400
2W5B OfflineShrt
400
2W5B OfflineShrt
400
2W5B OfflineShrt
401
2V6B OfflineShrt
401
2V6B OfflineShrt
401
2V6B OfflineShrt
401
2V6B OfflineShrt
402
2U1C OfflineShrt
402
2U1C OfflineShrt
402
2U1C OfflineShrt
402
2U1C OfflineShrt
403
2W2C OfflineShrt
403
2W2C OfflineShrt
403
2W2C OfflineShrt
403
2W2C OfflineShrt
404
2V3C OfflineShrt
404
2V3C OfflineShrt
404
2V3C OfflineShrt
404
2V3C OfflineShrt
405
2U4C OfflineShrt
405
2U4C OfflineShrt
405
2U4C OfflineShrt
405
2U4C OfflineShrt
406
2W5C OfflineShrt
406
2W5C OfflineShrt
406
2W5C OfflineShrt
406
2W5C OfflineShrt
407
2V6C OfflineShrt
407
2V6C OfflineShrt
407
2V6C OfflineShrt
407
2V6C OfflineShrt
408
3U1B OnlineOpen
408
3U1B OnlineOpen
408
3U1B OnlineOpen
408
3U1B OnlineOpen
409
3W2B OnlineOpen
409
3W2B OnlineOpen
409
3W2B OnlineOpen
409
3W2B OnlineOpen
410
3V3B OnlineOpen
410
3V3B OnlineOpen
410
3V3B OnlineOpen
410
3V3B OnlineOpen
411
3U4B OnlineOpen
411
3U4B OnlineOpen
411
3U4B OnlineOpen
411
3U4B OnlineOpen
412
3W5B OnlineOpen
412
3W5B OnlineOpen
412
3W5B OnlineOpen
412
3W5B OnlineOpen
413
3V6B OnlineOpen
413
3V6B OnlineOpen
413
3V6B OnlineOpen
413
3V6B OnlineOpen
414
4U1C OnlineOpen
414
4U1C OnlineOpen
414
4U1C OnlineOpen
414
4U1C OnlineOpen
415
4W2C OnlineOpen
415
4W2C OnlineOpen
415
4W2C OnlineOpen
415
4W2C OnlineOpen
416
4V3C OnlineOpen
416
4V3C OnlineOpen
416
4V3C OnlineOpen
416
4V3C OnlineOpen
417
4U4C OnlineOpen
417
4U4C OnlineOpen
417
4U4C OnlineOpen
417
4U4C OnlineOpen
418
4W5C OnlineOpen
418
4W5C OnlineOpen
418
4W5C OnlineOpen
418
4W5C OnlineOpen
419
4V6C OnlineOpen
419
4V6C OnlineOpen
419
4V6C OnlineOpen
419
4V6C OnlineOpen
420
3U1B OnlineShrt
420
3U1B OnlineShrt
420
3U1B OnlineShrt
420
3U1B OnlineShrt
421
3W2B OnlineShrt
421
3W2B OnlineShrt
421
3W2B OnlineShrt
421
3W2B OnlineShrt
422
3V3B OnlineShrt
422
3V3B OnlineShrt
422
3V3B OnlineShrt
422
3V3B OnlineShrt
423
3U4B OnlineShrt
423
3U4B OnlineShrt
423
3U4B OnlineShrt
423
3U4B OnlineShrt
424
3W5B OnlineShrt
424
3W5B OnlineShrt
424
3W5B OnlineShrt
424
3W5B OnlineShrt
425
3V6B OnlineShrt
425
3V6B OnlineShrt
425
3V6B OnlineShrt
425
3V6B OnlineShrt
426
4U1C OnlineShrt
426
4U1C OnlineShrt
426
4U1C OnlineShrt
426
4U1C OnlineShrt
427
4W2C OnlineShrt
427
4W2C OnlineShrt
427
4W2C OnlineShrt
427
4W2C OnlineShrt
100
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha B
10.xxx
428
4V3C OnlineShrt
428
4V3C OnlineShrt
428
4V3C OnlineShrt
428
4V3C OnlineShrt
429
4U4C OnlineShrt
429
4U4C OnlineShrt
429
4U4C OnlineShrt
429
4U4C OnlineShrt
430
4W5C OnlineShrt
430
4W5C OnlineShrt
430
4W5C OnlineShrt
430
4W5C OnlineShrt
431
4V6C OnlineShrt
431
4V6C OnlineShrt
431
4V6C OnlineShrt
431
4V6C OnlineShrt
432
3U1B OfflineOpen
432
3U1B OfflineOpen
432
3U1B OfflineOpen
432
3U1B OfflineOpen
433
3W2B OfflineOpen
433
3W2B OfflineOpen
433
3W2B OfflineOpen
433
3W2B OfflineOpen
434
3V3B OfflineOpen
434
3V3B OfflineOpen
434
3V3B OfflineOpen
434
3V3B OfflineOpen
435
3U4B OfflineOpen
435
3U4B OfflineOpen
435
3U4B OfflineOpen
435
3U4B OfflineOpen
436
3W5B OfflineOpen
436
3W5B OfflineOpen
436
3W5B OfflineOpen
436
3W5B OfflineOpen
437
3V6B OfflineOpen
437
3V6B OfflineOpen
437
3V6B OfflineOpen
437
3V6B OfflineOpen
438
4U1C OfflineOpen
438
4U1C OfflineOpen
438
4U1C OfflineOpen
438
4U1C OfflineOpen
439
4W2C OfflineOpen
439
4W2C OfflineOpen
439
4W2C OfflineOpen
439
4W2C OfflineOpen
440
4V3C OfflineOpen
440
4V3C OfflineOpen
440
4V3C OfflineOpen
440
4V3C OfflineOpen
441
4U4C OfflineOpen
441
4U4C OfflineOpen
441
4U4C OfflineOpen
441
4U4C OfflineOpen
442
4W5C OfflineOpen
442
4W5C OfflineOpen
442
4W5C OfflineOpen
442
4W5C OfflineOpen
443
4V6C OfflineOpen
443
4V6C OfflineOpen
443
4V6C OfflineOpen
443
4V6C OfflineOpen
444
3U1B OfflineShrt
444
3U1B OfflineShrt
444
3U1B OfflineShrt
444
3U1B OfflineShrt
445
3W2B OfflineShrt
445
3W2B OfflineShrt
445
3W2B OfflineShrt
445
3W2B OfflineShrt
446
3V3B OfflineShrt
446
3V3B OfflineShrt
446
3V3B OfflineShrt
446
3V3B OfflineShrt
447
3U4B OfflineShrt
447
3U4B OfflineShrt
447
3U4B OfflineShrt
447
3U4B OfflineShrt
448
3W5B OfflineShrt
448
3W5B OfflineShrt
448
3W5B OfflineShrt
448
3W5B OfflineShrt
449
3V6B OfflineShrt
449
3V6B OfflineShrt
449
3V6B OfflineShrt
449
3V6B OfflineShrt
450
4U1C OfflineShrt
450
4U1C OfflineShrt
450
4U1C OfflineShrt
450
4U1C OfflineShrt
451
4W2C OfflineShrt
451
4W2C OfflineShrt
451
4W2C OfflineShrt
451
4W2C OfflineShrt
452
4V3C OfflineShrt
452
4V3C OfflineShrt
452
4V3C OfflineShrt
452
4V3C OfflineShrt
453
4U4C OfflineShrt
453
4U4C OfflineShrt
453
4U4C OfflineShrt
453
4U4C OfflineShrt
454
4W5C OfflineShrt
454
4W5C OfflineShrt
454
4W5C OfflineShrt
454
4W5C OfflineShrt
455
4V6C OfflineShrt
455
4V6C OfflineShrt
455
4V6C OfflineShrt
455
4V6C OfflineShrt
456
DAN Comm Loss
456
DAN Comm Loss
456
DAN Comm Loss
456
DAN Comm Loss
457
Mstr Transfr Err
457
Mstr Transfr Err
457
Mstr Transfr Err
457
Mstr Transfr Err
458
PD Capacity Low
458
PD Capacity Low
458
PD Capacity Low
458
PD Capacity Low
459
Main VSB
459
Main VSB
459
Main VSB
459
Main VSB
460
Sync VSB
460
Sync VSB
460
Sync VSB
460
Sync VSB
461
DC Neutral VSB
461
DC Neutral VSB
461
DC Neutral VSB
461
DC Neutral VSB
462
InpLockOut 5Min
462
InpLockOut 5Min
462
InpLockOut 5Min
462
InpLockOut 5Min
463
InpLockOut Indef
463
InpLockOut Indef
463
InpLockOut Indef
463
InpLockOut Indef
464
Process Var Loss
464
Process Var Loss
464
Process Var Loss
464
Process Var Loss
465
Fault Code 465
465
Capability Limit
465
Capability Limit
465
Capability Limit
466
Fault Code 466
466
Sp App Card Loss
466
Sp App Card Loss
466
Sp App Card Loss
467
Fault Code 467
467
High AirPressure
467
High AirPressure
467
High AirPressure
468
Fault Code 468
468
InvOvrVoltage SW
468
InvOvrVoltage SW
468
InvOvrVoltage SW
469
Fault Code 469
469
Fault Code 469
469
Hub Comm Loss
469
Hub Comm Loss
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
101
Příloha B
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
470
Fault Code 470
470
Fault Code 470
470
Enc ID Mismatch
470
Enc ID Mismatch
471
Fault Code 471
471
Fault Code 471
471
Fault Code 471
471
OVH Overspeed
472
LR Double Fans
472
LR Double Fans
472
LR Double Fans
473
Cnv Double Fans
473
Cnv Double Fans
473
Cnv Double Fans
474
CMC Double Fans
474
CMC Double Fans
474
CMC Double Fans
475
UV Blcked Inlet
475
UV Blcked Inlet
475
UV Blcked Inlet
476
VW Blcked Inlet
476
VW Blcked Inlet
476
VW Blcked Inlet
477
CMC Blcked Exhst
477
CMC Blcked Exhst
477
CMC Blcked Exhst
478
UV Blcked Exhst
478
UV Blcked Exhst
478
UV Blcked Exhst
479
VW Blcked Exhst
479
VW Blcked Exhst
479
VW Blcked Exhst
480
CMC Blcked Inlet
480
CMC Blcked Inlet
480
CMC Blcked Inlet
481
LR Fan1 Ctctr
481
LR Fan1 Ctctr
481
LR Fan1 Ctctr
482
Cnv Fan3 Ctctr
482
Cnv Fan3 Ctctr
482
Cnv Fan3 Ctctr
483
Cnv Fan4 Ctctr
483
Cnv Fan4 Ctctr
483
Cnv Fan4 Ctctr
484
Cnv Fan5 Ctctr
484
Cnv Fan5 Ctctr
484
Cnv Fan5 Ctctr
485
Cnv Fan6 Ctctr
485
Cnv Fan6 Ctctr
485
Cnv Fan6 Ctctr
486
Cnv Fan7 Ctctr
486
Cnv Fan7 Ctctr
486
Cnv Fan7 Ctctr
487
CMC Fan9 Ctctr
487
CMC Fan9 Ctctr
487
CMC Fan9 Ctctr
488
2U Over Temp
488
2U Over Temp
488
2U Over Temp
489
2V Over Temp
489
2V Over Temp
489
2V Over Temp
490
2W Over Temp
490
2W Over Temp
490
2W Over Temp
491
Inv Hs Over Temp
491
Inv Hs Over Temp
491
Inv Hs Over Temp
492
2U Airflow Loss
492
2U Airflow Loss
492
2U Airflow Loss
493
2V Airflow Loss
493
2V Airflow Loss
493
2V Airflow Loss
494
2W Airflow Loss
494
2W Airflow Loss
494
2W Airflow Loss
495
Inv Airflow Loss
495
Inv Airflow Loss
495
Inv Airflow Loss
496
TFB 2U Fbk Error
496
TFB 2U Fbk Error
496
TFB 2U Fbk Error
497
TFB 2V Fbk Error
497
TFB 2V Fbk Error
497
TFB 2V Fbk Error
498
TFB 2W Fbk Error
498
TFB 2W Fbk Error
498
TFB 2W Fbk Error
499
Inv TFBFbk Error
499
Inv TFBFbk Error
499
Inv TFBFbk Error
500
2U Temp Sensor
500
2U Temp Sensor
500
2U Temp Sensor
501
2V Temp Sensor
501
2V Temp Sensor
501
2V Temp Sensor
502
2W Temp Sensor
502
2W Temp Sensor
502
2W Temp Sensor
503
InvHS TempSensor
503
InvHS TempSensor
503
InvHS TempSensor
504
Junction OvrTemp
504
Junction OvrTemp
504
Junction OvrTemp
505
Cnv Airflow Loss
505
Cnv Airflow Loss
505
Cnv Airflow Loss
506
TFB Loss
506
TFB Loss
506
TFB Loss
507
Fault Code 507
507
High AmbientTemp
507
High AmbientTemp
508
Fault Code 508
508
Fault Code 508
508
Fault Code 508
509
Fault Code 509
509
Fault Code 509
509
Fault Code 509
510
Fault Code 510
510
Fault Code 510
510
Fault Code 510
511
Fault Code 511
511
Fault Code 511
511
Fault Code 511
102
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha B
10.xxx
512
Fault Code 512
512
Fault Code 512
512
Fault Code 512
513
Fault Code 513
513
Fault Code 513
513
Fault Code 513
514
Fault Code 514
514
Fault Code 514
514
Fault Code 514
515
Fault Code 515
515
Fault Code 515
515
Fault Code 515
516
Fault Code 516
516
Fault Code 516
516
Fault Code 516
517
Fault Code 517
517
Fault Code 517
517
Fault Code 517
518
Fault Code 518
518
Fault Code 518
518
Fault Code 518
519
Fault Code 519
519
Fault Code 519
519
Fault Code 519
520
DBSE1DiagFbkLoss
520
DBSE1DiagFbkLoss
520
DBSE1DiagFbkLoss
521
DBSE2DiagFbkLoss
521
DBSE2DiagFbkLoss
521
DBSE2DiagFbkLoss
522
DBSE3DiagFbkLoss
522
DBSE3DiagFbkLoss
522
DBSE3DiagFbkLoss
523
DBSE4DiagFbkLoss
523
DBSE4DiagFbkLoss
523
DBSE4DiagFbkLoss
524
DBSH1DiagFbkLoss
524
DBSH1DiagFbkLoss
524
DBSH1DiagFbkLoss
525
DBSH2DiagFbkLoss
525
DBSH2DiagFbkLoss
525
DBSH2DiagFbkLoss
526
DBSH3DiagFbkLoss
526
DBSH3DiagFbkLoss
526
DBSH3DiagFbkLoss
527
DBSH4DiagFbkLoss
527
DBSH4DiagFbkLoss
527
DBSH4DiagFbkLoss
528
DBSE1GatingLoss
528
DBSE1GatingLoss
528
DBSE1GatingLoss
529
DBSE2GatingLoss
529
DBSE2GatingLoss
529
DBSE2GatingLoss
530
DBSE3GatingLoss
530
DBSE3GatingLoss
530
DBSE3GatingLoss
531
DBSE4GatingLoss
531
DBSE4GatingLoss
531
DBSE4GatingLoss
532
DBSH1GatingLoss
532
DBSH1GatingLoss
532
DBSH1GatingLoss
533
DBSH2GatingLoss
533
DBSH2GatingLoss
533
DBSH2GatingLoss
534
DBSH3GatingLoss
534
DBSH3GatingLoss
534
DBSH3GatingLoss
535
DBSH4GatingLoss
535
DBSH4GatingLoss
535
DBSH4GatingLoss
536
DBSE1Offline
536
DBSE1Offline
536
DBSE1Offline
537
DBSE2Offline
537
DBSE2Offline
537
DBSE2Offline
538
DBSE3Offline
538
DBSE3Offline
538
DBSE3Offline
539
DBSE4Offline
539
DBSE4Offline
539
DBSE4Offline
540
DBSH1Offline
540
DBSH1Offline
540
DBSH1Offline
541
DBSH2Offline
541
DBSH2Offline
541
DBSH2Offline
542
DBSH3Offline
542
DBSH3Offline
542
DBSH3Offline
543
DBSH4Offline
543
DBSH4Offline
543
DBSH4Offline
544
DBSE1Online
544
DBSE1Online
544
DBSE1Online
545
DBSE2Online
545
DBSE2Online
545
DBSE2Online
546
DBSE3Online
546
DBSE3Online
546
DBSE3Online
547
DBSE4Online
547
DBSE4Online
547
DBSE4Online
548
DBSH1Online
548
DBSH1Online
548
DBSH1Online
549
DBSH2Online
549
DBSH2Online
549
DBSH2Online
550
DBSH3Online
550
DBSH3Online
550
DBSH3Online
551
DBSH4Online
551
DBSH4Online
551
DBSH4Online
552
LC XIO NotAssgnd
552
LC XIO NotAssgnd
552
LC XIO NotAssgnd
553
HP XIO NotAssgnd
553
HP XIO NotAssgnd
553
HP XIO NotAssgnd
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
103
Příloha B
7.xxx
104
Chybové kódy
8.xxx
9.xxx
10.xxx
554
SA XIO NotAssgnd
554
SA XIO NotAssgnd
554
SA XIO NotAssgnd
555
Fault Code 555
555
Fault Code 555
555
Fault Code 555
556
Fault Code 556
556
Fault Code 556
556
Fault Code 556
557
Fault Code 557
557
Fault Code 557
557
Fault Code 557
558
Fault Code 558
558
Fault Code 558
558
Fault Code 558
559
Fault Code 559
559
Fault Code 559
559
Fault Code 559
560
Fault Code 560
560
Fault Code 560
560
Fault Code 560
561
Fault Code 561
561
Fault Code 561
561
Fault Code 561
562
Fault Code 562
562
Fault Code 562
562
Fault Code 562
563
Fault Code 563
563
Fault Code 563
563
Fault Code 563
564
Fault Code 564
564
Fault Code 564
564
Fault Code 564
565
Fault Code 565
565
Fault Code 565
565
Fault Code 565
566
Fault Code 566
566
Fault Code 566
566
Fault Code 566
567
Fault Code 567
567
Fault Code 567
567
Fault Code 567
568
DB Resis OvrTemp
568
DB Resis OvrTemp
568
DB Resis OvrTemp
569
DBAmbientOvrTemp
569
DBAmbientOvrTemp
569
DBAmbientOvrTemp
570
DB Airflow Fault
570
DB Airflow Fault
570
DB Airflow Fault
571
DB Resis Sensor
571
DB Resis Sensor
571
DB Resis Sensor
572
DB AmbientSensor
572
DB AmbientSensor
572
DB AmbientSensor
573
DB Airflow Sensor
573
DB Airflow Sensor
573
DB Airflow Sensor
574
DB TFB Loss
574
DB TFB Loss
574
DB TFB Loss
575
DBR Overload
575
DBR Overload
575
DBR Overload
576
Fault Code 576
576
Fault Code 576
576
Fault Code 576
577
Fault Code 577
577
Fault Code 577
577
Fault Code 577
578
Fault Code 578
578
Fault Code 578
578
Fault Code 578
579
Fault Code 579
579
Fault Code 579
579
Fault Code 579
580
Fault Code 580
580
Fault Code 580
580
Fault Code 580
581
Fault Code 581
581
Fault Code 581
581
Fault Code 581
582
Fault Code 582
582
Fault Code 582
582
Fault Code 582
583
DriveApplication
583
DriveApplication
583
DriveApplication
584
LR Blcked Inlet
584
LR Blcked Inlet
585
LR Blcked Exhst
585
LR Blcked Exhst
586
Xternal LR Fan
586
Xternal LR Fan
587
Xternal CNV Fan
587
Xternal CNV Fan
588
Fault Code 588
588
Fault Code 588
589
Fault Code 589
589
Fault Code 589
590
Fault Code 590
590
Fault Code 590
591
Fault Code 591
591
Fault Code 591
592
Fault Code 592
592
Fault Code 592
593
Fault Code 593
593
Fault Code 593
594
Fault Code 594
594
Fault Code 594
595
Fault Code 595
595
Fault Code 595
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Chybové kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha B
10.xxx
596
Fault Code 596
596
Fault Code 596
597
Fault Code 597
597
Fault Code 597
598
Fault Code 598
598
Fault Code 598
599
Fault Code 599
599
Fault Code 599
600
Master Comm Flt
601
CRC Fault
602
Arbitration Loss
603
Duplct Node Flt
604
Login Declined
605
Low Capacity Flt
606
Self Test Flt
607
RPM Exceed HiLmt
608
RPM Exceed LoLmt
609
Op Mode Conflict
616
Config Fault1
617
Config Fault2
618
STO Req Fault
619
Short STO Req
620
STO Gating Flt
624
Rec OIBB Com Flt
625
Config Fault Rec
628
Inv OIBB Com Flt
629
Config Fault Inv
633
Rec WtchDg T Out
634
Rec PS Out Rng
635
Rec Temp Out Rng
636
Rec NSR PS Rng
639
Rec General Flt
640
Rec S1 Stuck
641
Rec S2 Stuck
643
RecSTOInp Invld
644
Rec S3 Timeout
645
Rec A1 Fault
646
Rec A1 PwrSupply
647
Rec A2GateBufFlt
648
Fault Code 648
649
Fault Code 649
650
Fault Code 650
656
Rec OIB Detected
657
Rec InpCtctrClsd
658
Rec PSD Fault
659
Rec Gate Act Flt
665
Inv WtchDg T Out
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
105
Příloha B
7.xxx
106
Chybové kódy
8.xxx
9.xxx
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
10.xxx
666
Inv PS Out Rng
667
Inv Temp Out Rng
668
Inv NSR PS Rng
671
Inv General Flt
672
Inv S1 Stuck
673
Inv S2 Stuck
675
Inv STOInp Invld
676
Inv S3 Timeout
677
Inv A1 Fault
678
Inv A1 PwrSupply
679
Inv A2GateBufFlt
680
Fault Code 680
681
Fault Code 681
682
Fault Code 682
688
Inv OIB Detected
689
Inv InpCtctrClsd
690
Inv PSD Fault
691
Inv Gate Act Flt
Příloha
C
Výstražné kódy
Seřazené podle čísel
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
1
External 1
1
External 1
1
External 1
1
External 1
2
External 2
2
External 2
2
External 2
2
External 2
3
External 3
3
External 3
3
External 3
3
External 3
4
External 4
4
External 4
4
External 4
4
External 4
5
External 5
5
External 5
5
External 5
5
External 5
6
External 6
6
External 6
6
External 6
6
External 6
7
External 7
7
External 7
7
External 7
7
External 7
8
External 8
8
External 8
8
External 8
8
External 8
9
External 9
9
External 9
9
External 9
9
External 9
10
External 10
10
External 10
10
External 10
10
External 10
11
External 11
11
External 11
11
External 11
11
External 11
12
External 12
12
External 12
12
External 12
12
External 12
13
External 13
13
External 13
13
External 13
13
External 13
14
External 14
14
External 14
14
External 14
14
External 14
15
External 15
15
External 15
15
External 15
15
External 15
16
External 16
16
External 16
16
External 16
16
External 16
17
Stnd IO Config
17
Stnd IO Config
17
Stnd IO Config
17
Stnd IO Config
18
Stnd IO Conflict
18
Stnd IO Conflict
18
Stnd IO Conflict
18
Stnd IO Conflict
19
Ext Flt Config
19
Ext Flt Config
19
Ext Flt Config
19
Ext Flt Config
20
Ext Flt Conflict
20
Ext Flt Conflict
20
Ext Flt Conflict
20
Ext Flt Conflict
21
Liqd IO Config
21
Liqd IO Config
21
Liqd IO Config
21
Liqd IO Config
22
Liqd IO Conflict
22
Liqd IO Conflict
22
Liqd IO Conflict
22
Liqd IO Conflict
23
LogixIO Config
23
LogixIO Config
23
LogixIO Config
23
LogixIO Config
24
LogixIO Conflict
24
LogixIO Conflict
24
LogixIO Conflict
24
LogixIO Conflict
25
Warning code 25
25
HPipeIO Config
25
HPipeIO Config
25
HPipeIO Config
26
Warning code 26
26
HPipeIO Conflict
26
HPipeIO Conflict
26
HPipeIO Conflict
27
Warning code 27
27
SpecApp Config
27
SpecApp Config
27
SpecApp Config
28
Warning code 28
28
SpecApp Conflict
28
SpecApp Conflict
28
SpecApp Conflict
29
Warning code 29
29
FlexIO Config
29
Warning code 29
29
Warning code 29
30
Warning code 30
30
FlexIO Conflict
30
Warning code 30
30
Warning code 30
31
Warning code 31
31
Warning code 31
31
Warning code 31
31
Warning code 31
32
Warning code 32
32
Warning code 32
32
Warning code 32
32
Warning code 32
33
Pump Failure
33
Pump Failure
33
Pump Failure
33
Pump Failure
34
HeatExchnger Fan
34
HeatExchnger Fan
34
HeatExchnger Fan
34
HeatExchnger Fan
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
107
Příloha C
Výstražné kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
35
Coolant Temp Low
35
Coolant Temp Low
35
Coolant Temp Low
35
Coolant Temp Low
36
CoolantTemp High
36
CoolantTemp High
36
CoolantTemp High
36
CoolantTemp High
37
ConductivityHigh
37
ConductivityHigh
37
ConductivityHigh
37
ConductivityHigh
38
CoolantLevel Low
38
CoolantLevel Low
38
CoolantLevel Low
38
CoolantLevel Low
39
Warning code 39
39
Warning code 39
39
Warning code 39
39
Warning code 39
40
Warning code 40
40
Warning code 40
40
Warning code 40
40
Warning code 40
41
Warning code 41
41
Warning code 41
41
Warning code 41
41
Warning code 41
42
TempFeedbackLoss
42
TempFeedbackLoss
42
TempFeedbackLoss
42
TempFeedbackLoss
43
Warning code 43
43
Warning code 43
43
Warning code 43
43
Warning code 43
44
Warning code 44
44
Warning code 44
44
Warning code 44
44
Warning code 44
45
Warning code 45
45
Warning code 45
45
Warning code 45
45
Warning code 45
46
Warning code 46
46
Warning code 46
46
Warning code 46
46
Warning code 46
47
Warning code 47
47
Warning code 47
47
Warning code 47
47
Warning code 47
48
Warning code 48
48
Warning code 48
48
Warning code 48
48
Warning code 48
49
Adapter 1 Loss
49
Adapter 1 Loss
49
Adapter 1 Loss
49
Adapter 1 Loss
50
Adapter 2 Loss
50
Adapter 2 Loss
50
Adapter 2 Loss
50
Adapter 2 Loss
51
Adapter 3 Loss
51
Adapter 3 Loss
51
Adapter 3 Loss
51
Adapter 3 Loss
52
Adapter 4 Loss
52
Adapter 4 Loss
52
Adapter 4 Loss
52
Adapter 4 Loss
53
Adapter 5 Loss
53
Adapter 5 Loss
53
Adapter 5 Loss
53
Adapter 5 Loss
54
Adapter 6 Loss
54
Adapter 6 Loss
54
Adapter 6 Loss
54
Adapter 6 Loss
55
Speed Cmd Loss
55
Refrnce Cmd Loss
55
Refrnce Cmd Loss
55
Refrnce Cmd Loss
56
Warning code 56
56
Warning code 56
56
Warning code 56
56
Warning code 56
57
Warning code 57
57
Warning code 57
57
Warning code 57
57
Warning code 57
58
Tuning Abort
58
Tuning Abort
58
Tuning Abort
58
Tuning Abort
59
Drv in Test Mode
59
Drv in Test Mode
59
Drv in Test Mode
59
Drv in Test Mode
60
Regulator Limit
60
Regulator Limit
60
Regulator Limit
60
Regulator Limit
61
R Stator High
61
R Stator High
61
R Stator High
61
R Stator High
62
Autotune TimeLmt
62
Autotune TimeLmt
62
Autotune TimeLmt
62
Autotune TimeLmt
63
Inertia High
63
Inertia High
63
Inertia High
63
Inertia High
64
L Input Low
64
L Input Low
64
L Input Low
64
L Input Low
65
L Input High
65
L Input High
65
L Input High
65
L Input High
66
T DC Link Low
66
T DC Link Low
66
T DC Link Low
66
T DC Link Low
67
T DC Link High
67
T DC Link High
67
T DC Link High
67
T DC Link High
68
L Leakage Low
68
L Leakage Low
68
L Leakage Low
68
L Leakage Low
69
L Leakage High
69
L Leakage High
69
L Leakage High
69
L Leakage High
70
L Magnetize Low
70
L Magnetize Low
70
L Magnetize Low
70
L Magnetize Low
71
L Magnetize High
71
L Magnetize High
71
L Magnetize High
71
L Magnetize High
72
T Rotor Low
72
T Rotor Low
72
T Rotor Low
72
T Rotor Low
73
T Rotor High
73
T Rotor High
73
T Rotor High
73
T Rotor High
74
Input Prot'n #1
74
Input Prot'n #1
74
Input Prot'n #1
74
Input Prot'n #1
75
IsoTx/ReacOvrTmp
75
IsoTx/ReacOvrTmp
75
IsoTx/ReacOvrTmp
75
IsoTx/ReacOvrTmp
76
DCLnk OvrTemp
76
DCLnk OvrTemp
76
DCLnk OvrTemp
76
DCLnk OvrTemp
108
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Výstražné kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha C
10.xxx
77
Motor Protection
77
Motor Protection
77
Motor Protection
77
Motor Protection
78
Input Prot'n #2
78
Input Prot'n #2
78
Input Prot'n #2
78
Input Prot'n #2
79
Auxillary Prot'n
79
Auxillary Prot'n
79
Auxillary Prot'n
79
Auxillary Prot'n
80
Warning code 80
80
Warning code 80
80
Warning code 80
80
Warning code 80
81
Warning code 81
81
Warning code 81
81
Warning code 81
81
Warning code 81
82
Warning code 82
82
Warning code 82
82
Warning code 82
82
Warning code 82
83
Warning code 83
83
Warning code 83
83
Warning code 83
83
Warning code 83
84
Warning code 84
84
Warning code 84
84
Warning code 84
84
Warning code 84
85
Warning code 85
85
Warning code 85
85
Warning code 85
85
Warning code 85
86
Warning code 86
86
Warning code 86
86
Warning code 86
86
Warning code 86
87
Warning code 87
87
Warning code 87
87
Warning code 87
87
Warning code 87
88
Warning code 88
88
Warning code 88
88
Warning code 88
88
Warning code 88
89
Warning code 89
89
Warning code 89
89
Warning code 89
89
Warning code 89
90
XIO Card #1 Loss
90
XIO Card #1 Loss
90
XIO Card #1 Loss
90
XIO Card #1 Loss
91
XIO Card #2 Loss
91
XIO Card #2 Loss
91
XIO Card #2 Loss
91
XIO Card #2 Loss
92
XIO Card #3 Loss
92
XIO Card #3 Loss
92
XIO Card #3 Loss
92
XIO Card #3 Loss
93
XIO Card #4 Loss
93
XIO Card #4 Loss
93
XIO Card #4 Loss
93
XIO Card #4 Loss
94
XIO Card #5 Loss
94
XIO Card #5 Loss
94
XIO Card #5 Loss
94
XIO Card #5 Loss
95
XIO Card #6 Loss
95
XIO Card #6 Loss
95
XIO Card #6 Loss
95
XIO Card #6 Loss
96
NVRAM Cleared
96
NVRAM Cleared
96
NVRAM Cleared
96
NVRAM Cleared
97
Parameter Range
97
Parameter Range
97
Parameter Range
97
Parameter Range
98
Invalid AlarmBit
98
Invalid AlarmBit
98
Invalid AlarmBit
98
Invalid AlarmBit
99
Invalid DIM
99
Invalid DIM
99
Invalid DIM
99
Invalid DIM
100
Queues Cleared
100
Queues Cleared
100
Queues Cleared
100
Queues Cleared
101
SpdProfile Limit
101
SpdProfile Limit
101
SpdProfile Limit
101
SpdProfile Limit
102
Phantom Alarm
102
Phantom Alarm
102
Phantom Alarm
102
Phantom Alarm
103
Warning code 103
103
Warning code 103
103
Warning code 103
103
Warning code 103
104
AC/DC#1Redundant
104
AC/DC#1Redundant
104
AC/DC#1Redundant
104
AC/DC#1Redundant
105
AC/DC#2Redundant
105
AC/DC#2Redundant
105
AC/DC#2Redundant
105
AC/DC#2Redundant
106
AC/DC#3Redundant
106
AC/DC#3Redundant
106
AC/DC#3Redundant
106
AC/DC#3Redundant
107
AC/DC#4Redundant
107
AC/DC#4Redundant
107
AC/DC#4Redundant
107
AC/DC#4Redundant
108
AC/DC#1 AC Fail
108
AC/DC#1 AC Fail
108
AC/DC#1 AC Fail
108
AC/DC#1 AC Fail
109
AC/DC#2 AC Fail
109
AC/DC#2 AC Fail
109
AC/DC#2 AC Fail
109
AC/DC#2 AC Fail
110
AC/DC#3 AC Fail
110
AC/DC#3 AC Fail
110
AC/DC#3 AC Fail
110
AC/DC#3 AC Fail
111
AC/DC#4 AC Fail
111
AC/DC#4 AC Fail
111
AC/DC#4 AC Fail
111
AC/DC#4 AC Fail
112
Control Pwr Loss
112
Control Pwr Loss
112
Control Pwr Loss
112
Control Pwr Loss
113
UPS on Bypass
113
UPS on Bypass
113
UPS on Bypass
113
UPS on Bypass
114
UPS on Battery
114
UPS on Battery
114
UPS on Battery
114
UPS on Battery
115
UPS Battery Low
115
UPS Battery Low
115
UPS Battery Low
115
UPS Battery Low
116
UPS Failed
116
UPS Failed
116
UPS Failed
116
UPS Failed
117
XIO Power Loss
117
XIO Power Loss
117
XIO Power Loss
117
XIO Power Loss
118
Ctrl5V Redundant
118
Ctrl5V Redundant
118
Ctrl5V Redundant
118
Ctrl5V Redundant
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
109
Příloha C
Výstražné kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
119
Warning code 119
119
Warning code 119
119
Warning code 119
119
Warning code 119
120
Hub Comm Loss
120
Hub Comm Loss
120
Hub Comm Loss
120
Hub Comm Loss
121
Duplicate Master
121
Duplicate Master
121
Duplicate Master
121
Duplicate Master
122
Declined Master
122
Declined Master
122
Declined Master
122
Declined Master
123
Slave RfsdMaster
123
Slave RfsdMaster
123
Slave RfsdMaster
123
Slave RfsdMaster
124
Invalid Mstr Req
124
Invalid Mstr Req
124
Invalid Mstr Req
124
Invalid Mstr Req
125
Xfer Disabled
125
Xfer Disabled
125
Xfer Disabled
125
Xfer Disabled
126
Warning code 126
126
Warning code 126
126
Warning code 126
126
Warning code 126
127
Warning code 127
127
Warning code 127
127
Warning code 127
127
Warning code 127
128
Slave 0 Comm
128
Slave 0 Comm
128
Slave 0 Comm
128
Slave 0 Comm
129
Slave 1 Comm
129
Slave 1 Comm
129
Slave 1 Comm
129
Slave 1 Comm
130
Slave 2 Comm
130
Slave 2 Comm
130
Slave 2 Comm
130
Slave 2 Comm
131
Slave 3 Comm
131
Slave 3 Comm
131
Slave 3 Comm
131
Slave 3 Comm
132
Slave 4 Comm
132
Slave 4 Comm
132
Slave 4 Comm
132
Slave 4 Comm
133
Slave 5 Comm
133
Slave 5 Comm
133
Slave 5 Comm
133
Slave 5 Comm
134
Slave 6 Comm
134
Slave 6 Comm
134
Slave 6 Comm
134
Slave 6 Comm
135
Slave 7 Comm
135
Slave 7 Comm
135
Slave 7 Comm
135
Slave 7 Comm
136
Motor OvrLoad
136
Motor OvrLoad
136
Motor OvrLoad
136
Motor OvrLoad
137
Motor Cap Range
137
Motor Cap Range
137
Motor Cap Range
137
Motor Cap Range
138
Motor Load Loss
138
Motor Load Loss
138
Motor Load Loss
138
Motor Load Loss
139
Motor OvrVoltage
139
Motor OvrVoltage
139
Motor OvrVoltage
139
Motor OvrVoltage
140
Warning code 140
140
Warning code 140
140
Warning code 140
140
Warning code 140
141
Bypass OvrVolt
141
Bypass OvrVolt
141
Bypass OvrVolt
141
Bypass OvrVolt
142
Bypass UnderVolt
142
Bypass UnderVolt
142
Bypass UnderVolt
142
Bypass UnderVolt
143
Bypass VoltUnbal
143
Bypass VoltUnbal
143
Bypass VoltUnbal
143
Bypass VoltUnbal
144
Bypass Phase Seq
144
Bypass Phase Seq
144
Bypass Phase Seq
144
Bypass Phase Seq
145
SyncXfer Failure
145
SyncXfer Failure
145
SyncXfer Failure
145
SyncXfer Failure
146
DeSync Delay
146
DeSync Delay
146
DeSync Delay
146
DeSync Delay
147
Tach Loss
147
Encoder Loss
147
Encoder Loss
–
–
148
Tach Direction
148
EncoderDirection
148
EncoderDirection
–
–
149
Tach PhaseA Loss
149
Encoder PhA Loss
149
Encoder PhA Loss
–
–
150
No Tach Installd
150
NoEncoderInstlld
150
NoEncoderInstlld
150
NoEncoderInstlld
151
Tach PhaseB Loss
151
Encoder PhB Loss
151
Encoder PhB Loss
–
–
152
Drive OvrLoad
152
Drive OvrLoad
152
Drive OvrLoad
152
Drive OvrLoad
153
Master UnderVolt
153
Master UnderVolt
153
Master UnderVolt
153
Master UnderVolt
154
Slave1 UnderVolt
154
Slave1 UnderVolt
154
Slave1 UnderVolt
154
Slave1 UnderVolt
155
Slave2 UnderVolt
155
Slave2 UnderVolt
155
Slave2 UnderVolt
155
Slave2 UnderVolt
156
DCLnk OvrCurrent
156
DCLnk OvrCurrent
156
DCLnk OvrCurrent
156
DCLnk OvrCurrent
157
Rec OvrVoltage
157
Rec OvrVoltage
157
Rec OvrVoltage
157
Rec OvrVoltage
158
Line Synch Loss
158
Line Synch Loss
158
Line Synch Loss
158
Line Synch Loss
159
InpCtctrFeedback
159
InpCtctrFeedback
159
InpCtctrFeedback
159
InpCtctrFeedback
160
Warning code 160
160
GatePwrSup V Low
160
–
160
–
110
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Výstražné kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha C
10.xxx
161
Line Loss
161
Line Loss
161
Line Loss
161
Line Loss
162
RecHSnk OvrTemp
162
RecHSnk OvrTemp
162
RecHSnk OvrTemp
162
RecHSnk OvrTemp
163
RecChB OvrTemp
163
RecChB OvrTemp
163
RecChB OvrTemp
163
RecChB OvrTemp
164
Bus Transient
164
Bus Transient
164
Bus Transient
164
Bus Transient
165
Line Cap Range
165
Line Cap Range
165
Line Cap Range
165
Line Cap Range
166
RAM Battery Low
166
RAM Battery Low
166
RAM Battery Low
166
RAM Battery Low
167
DC Link Range
167
DC Link Range
167
DC Link Range
167
DC Link Range
168
RecHSnk Sensor
168
RecHSnk Sensor
168
RecHSnk Sensor
168
RecHSnk Sensor
169
RecChB Sensor
169
RecChB Sensor
169
RecChB Sensor
169
RecChB Sensor
170
RecHSnk FbrOptic
170
RecHSnk FbrOptic
170
RecHSnk FbrOptic
170
RecHSnk FbrOptic
171
RecChB FbrOptic
171
RecChB FbrOptic
171
RecChB FbrOptic
171
RecChB FbrOptic
172
Rec DC Cur Gain
172
Rec DC Cur Gain
172
Rec DC Cur Gain
172
Rec DC Cur Gain
173
Rec Gate Pwr Sup
173
Rec Gate Pwr Sup
173
Rec Gate Pwr Sup
173
Rec Gate Pwr Sup
174
Rec AC Cur Gain
174
Rec AC Cur Gain
174
Rec AC Cur Gain
174
Rec AC Cur Gain
175
Stack Depth
175
Stack Depth
175
Stack Depth
175
Stack Depth
176
BlkBox NVRAM Clr
176
DataRecorder Clr
176
DataRecorder Clr
176
DataRecorder Clr
177
Warning code 177
177
DB GatePwrSupply
177
DB GatePwrSupply
177
DB GatePwrSupply
178
Warning code 178
178
Warning code 178
178
2U GatePS V Low
178
2U GatePS V Low
179
Warning code 179
179
Warning code 179
179
2V GatePS V Low
179
2V GatePS V Low
180
Warning code 180
180
Warning code 180
180
2W GatePS V Low
180
2W GatePS V Low
181
Warning code 181
181
Warning code 181
181
Inv GatePS V Low
181
Inv GatePS V Low
182
Warning code 182
182
Warning code 182
182
Warning code 182
182
Warning code 182
183
Warning code 183
183
Warning code 183
183
Warning code 183
183
InpFilter Tuning
184
Input CtctrOpen
184
Input CtctrOpen
184
Input CtctrOpen
184
Input CtctrOpen
185
Input CtctrClsd
185
Input CtctrClsd
185
Input CtctrClsd
185
Input CtctrClsd
186
Output CtctrOpen
186
Output CtctrOpen
186
Output CtctrOpen
186
Output CtctrOpen
187
Output CtctrClsd
187
Output CtctrClsd
187
Output CtctrClsd
187
Output CtctrClsd
188
Bypass CtctrOpen
188
Bypass CtctrOpen
188
Bypass CtctrOpen
188
Bypass CtctrOpen
189
Bypass CtctrClsd
189
Bypass CtctrClsd
189
Bypass CtctrClsd
189
Bypass CtctrClsd
190
Input IsoSwOpen
190
Input IsoSwOpen
190
Input IsoSwOpen
190
Input IsoSwOpen
191
Output IsoSwOpen
191
Output IsoSwOpen
191
Output IsoSwOpen
191
Output IsoSwOpen
192
Bypass IsoSwOpen
192
Bypass IsoSwOpen
192
Bypass IsoSwOpen
192
Bypass IsoSwOpen
193
Input IsoSwClsd
193
Input IsoSwClsd
193
Input IsoSwClsd
193
Input IsoSwClsd
194
Output IsoSwClsd
194
Output IsoSwClsd
194
Output IsoSwClsd
194
Output IsoSwClsd
195
Bypass IsoSwClsd
195
Bypass IsoSwClsd
195
Bypass IsoSwClsd
195
Bypass IsoSwClsd
196
No Output Ctctr
196
No Output Ctctr
196
No Output Ctctr
196
No Output Ctctr
197
InputClose Delay
197
InputClose Delay
197
InputClose Delay
197
InputClose Delay
198
Warning code 198
198
Anlg PwrLmt Loss
198
Anlg PwrLmt Loss
198
Anlg PwrLmt Loss
199
Warning code 199
199
Air HighPressure
199
Air HighPressure
199
Air HighPressure
200
Conv Fan1 Ctctr
200
Conv Fan1 Ctctr
200
Conv Fan1 Ctctr
200
Conv Fan1 Ctctr
201
Conv Fan2 Ctctr
201
Conv Fan2 Ctctr
201
Conv Fan2 Ctctr
201
Conv Fan2 Ctctr
202
IsoTx Fan1 Ctctr
202
IsoTx Fan1 Ctctr
202
IsoTx Fan1 Ctctr
202
IsoTx Fan1 Ctctr
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
111
Příloha C
Výstražné kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
203
IsoTx Fan2 Ctctr
203
IsoTx Fan2 Ctctr
203
IsoTx Fan2 Ctctr
203
IsoTx Fan2 Ctctr
204
Convrtr AirFlow
204
Convrtr AirFlow
204
Low AirPresure
204
Low AirPresure
205
IsoTx AirFlow
205
IsoTx AirFlow
205
IsoTx AirPresure
205
IsoTx AirPresure
206
Convrtr Fans On
206
Convrtr Fans On
206
Convrtr Fans On
206
Convrtr Fans On
207
IsoTx Fans On
207
IsoTx Fans On
207
IsoTx Fans On
207
IsoTx Fans On
208
Convrtr Fan1Loss
208
Convrtr Fan1Loss
208
Convrtr Fan1Loss
208
Convrtr Fan1Loss
209
Convrtr Fan2Loss
209
Convrtr Fan2Loss
209
Convrtr Fan2Loss
209
Convrtr Fan2Loss
210
IsoTx Fan1 Loss
210
IsoTx Fan1 Loss
210
IsoTx Fan1 Loss
210
IsoTx Fan1 Loss
211
IsoTx Fan2 Loss
211
IsoTx Fan2 Loss
211
IsoTx Fan2 Loss
211
IsoTx Fan2 Loss
212
Drv Maintenance
212
Drv Maintenance
212
Drv Maintenance
212
Drv Maintenance
213
Inv Gate Pwr Sup
213
Inv Gate Pwr Sup
213
Inv Gate Pwr Sup
213
Inv Gate Pwr Sup
214
Warning code 214
214
PFC Disabled
214
PFC Disabled
214
PFC Disabled
215
Warning code 215
215
Cable Resistance
215
Cable Resistance
215
Cable Resistance
216
InvHSnk OvrTemp
216
InvHSnk OvrTemp
216
InvHSnk OvrTemp
216
InvHSnk OvrTemp
217
Ambient OvrTemp
217
Ambient OvrTemp
217
Ambient OvrTemp
217
Ambient OvrTemp
218
InvHSnk Sensor
218
InvHSnk Sensor
218
InvHSnk Sensor
218
InvHSnk Sensor
219
Ambient Sensor
219
Ambient Sensor
219
Ambient Sensor
219
Ambient Sensor
220
InvHSnk FbrOptic
220
InvHSnk FbrOptic
220
InvHSnk FbrOptic
220
InvHSnk FbrOptic
221
Ambient FbrOptic
221
Ambient FbrOptic
221
Ambient FbrOptic
221
Ambient FbrOptic
222
Inv OvrVoltage
222
Inv OvrVoltage
222
Inv OvrVoltage
222
Inv OvrVoltage
223
Inv AC Cur Gain
223
Inv AC Cur Gain
223
Inv AC Cur Gain
223
Inv AC Cur Gain
224
AIn1 Calib Error
224
AIn1 Calib Error
224
AIn1 Calib Error
224
AIn1 Calib Error
225
AIn2 Calib Error
225
AIn2 Calib Error
225
AIn2 Calib Error
225
AIn2 Calib Error
226
AIn3 Calib Error
226
AIn3 Calib Error
226
AIn3 Calib Error
226
AIn3 Calib Error
227
PFC IdcLimit
227
PFC IdcLimit
227
PFC IdcLimit
227
PFC IdcLimit
228
PFC Flux Limit
228
PFC Flux Limit
228
PFC Flux Limit
228
PFC Flux Limit
229
Process Var Loss
229
Process Var Loss
229
Process Var Loss
229
Process Var Loss
230
Warning code 230
230
Rectifier 5Pulse
230
Rectifier 5Pulse
230
Rectifier 5Pulse
231
Warning code 231
231
MaxDrvCapability
231
MaxDrvCapability
231
MaxDrvCapability
232
U1A Online
232
U1A Online
232
U1A Online
232
U1A Online
233
W2A Online
233
W2A Online
233
W2A Online
233
W2A Online
234
V3A Online
234
V3A Online
234
V3A Online
234
V3A Online
235
U4A Online
235
U4A Online
235
U4A Online
235
U4A Online
236
W5A Online
236
W5A Online
236
W5A Online
236
W5A Online
237
V6A Online
237
V6A Online
237
V6A Online
237
V6A Online
238
U1B Online
238
U1B Online
238
U1B Online
238
U1B Online
239
W2B Online
239
W2B Online
239
W2B Online
239
W2B Online
240
V3B Online
240
V3B Online
240
V3B Online
240
V3B Online
241
U4B Online
241
U4B Online
241
U4B Online
241
U4B Online
242
W5B Online
242
W5B Online
242
W5B Online
242
W5B Online
243
V6B Online
243
V6B Online
243
V6B Online
243
V6B Online
244
U1C Online
244
U1C Online
244
U1C Online
244
U1C Online
112
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Výstražné kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha C
10.xxx
245
W2C Online
245
W2C Online
245
W2C Online
245
W2C Online
246
V3C Online
246
V3C Online
246
V3C Online
246
V3C Online
247
U4C Online
247
U4C Online
247
U4C Online
247
U4C Online
248
W5C Online
248
W5C Online
248
W5C Online
248
W5C Online
249
V6C Online
249
V6C Online
249
V6C Online
249
V6C Online
250
U1A Offline
250
U1A Offline
250
U1A Offline
250
U1A Offline
251
W2A Offline
251
W2A Offline
251
W2A Offline
251
W2A Offline
252
V3A Offline
252
V3A Offline
252
V3A Offline
252
V3A Offline
253
U4A Offline
253
U4A Offline
253
U4A Offline
253
U4A Offline
254
W5A Offline
254
W5A Offline
254
W5A Offline
254
W5A Offline
255
V6A Offline
255
V6A Offline
255
V6A Offline
255
V6A Offline
256
U1B Offline
256
U1B Offline
256
U1B Offline
256
U1B Offline
257
W2B Offline
257
W2B Offline
257
W2B Offline
257
W2B Offline
258
V3B Offline
258
V3B Offline
258
V3B Offline
258
V3B Offline
259
U4B Offline
259
U4B Offline
259
U4B Offline
259
U4B Offline
260
W5B Offline
260
W5B Offline
260
W5B Offline
260
W5B Offline
261
V6B Offline
261
V6B Offline
261
V6B Offline
261
V6B Offline
262
U1C Offline
262
U1C Offline
262
U1C Offline
262
U1C Offline
263
W2C Offline
263
W2C Offline
263
W2C Offline
263
W2C Offline
264
V3C Offline
264
V3C Offline
264
V3C Offline
264
V3C Offline
265
U4C Offline
265
U4C Offline
265
U4C Offline
265
U4C Offline
266
W5C Offline
266
W5C Offline
266
W5C Offline
266
W5C Offline
267
V6C Offline
267
V6C Offline
267
V6C Offline
267
V6C Offline
268
2U1A Online
268
2U1A Online
268
2U1A Online
268
2U1A Online
269
2W2A Online
269
2W2A Online
269
2W2A Online
269
2W2A Online
270
2V3A Online
270
2V3A Online
270
2V3A Online
270
2V3A Online
271
2U4A Online
271
2U4A Online
271
2U4A Online
271
2U4A Online
272
2W5A Online
272
2W5A Online
272
2W5A Online
272
2W5A Online
273
2V6A Online
273
2V6A Online
273
2V6A Online
273
2V6A Online
274
2U1B Online
274
2U1B Online
274
2U1B Online
274
2U1B Online
275
2W2B Online
275
2W2B Online
275
2W2B Online
275
2W2B Online
276
2V3B Online
276
2V3B Online
276
2V3B Online
276
2V3B Online
277
2U4B Online
277
2U4B Online
277
2U4B Online
277
2U4B Online
278
2W5B Online
278
2W5B Online
278
2W5B Online
278
2W5B Online
279
2V6B Online
279
2V6B Online
279
2V6B Online
279
2V6B Online
280
2U1C Online
280
2U1C Online
280
2U1C Online
280
2U1C Online
281
2W2C Online
281
2W2C Online
281
2W2C Online
281
2W2C Online
282
2V3C Online
282
2V3C Online
282
2V3C Online
282
2V3C Online
283
2U4C Online
283
2U4C Online
283
2U4C Online
283
2U4C Online
284
2W5C Online
284
2W5C Online
284
2W5C Online
284
2W5C Online
285
2V6C Online
285
2V6C Online
285
2V6C Online
285
2V6C Online
286
2U1A Offline
286
2U1A Offline
286
2U1A Offline
286
2U1A Offline
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
113
Příloha C
Výstražné kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
10.xxx
287
2W2A Offline
287
2W2A Offline
287
2W2A Offline
287
2W2A Offline
288
2V3A Offline
288
2V3A Offline
288
2V3A Offline
288
2V3A Offline
289
2U4A Offline
289
2U4A Offline
289
2U4A Offline
289
2U4A Offline
290
2W5A Offline
290
2W5A Offline
290
2W5A Offline
290
2W5A Offline
291
2V6A Offline
291
2V6A Offline
291
2V6A Offline
291
2V6A Offline
292
2U1B Offline
292
2U1B Offline
292
2U1B Offline
292
2U1B Offline
293
2W2B Offline
293
2W2B Offline
293
2W2B Offline
293
2W2B Offline
294
2V3B Offline
294
2V3B Offline
294
2V3B Offline
294
2V3B Offline
295
2U4B Offline
295
2U4B Offline
295
2U4B Offline
295
2U4B Offline
296
2W5B Offline
296
2W5B Offline
296
2W5B Offline
296
2W5B Offline
297
2V6B Offline
297
2V6B Offline
297
2V6B Offline
297
2V6B Offline
298
2U1C Offline
298
2U1C Offline
298
2U1C Offline
298
2U1C Offline
299
2W2C Offline
299
2W2C Offline
299
2W2C Offline
299
2W2C Offline
300
2V3C Offline
300
2V3C Offline
300
2V3C Offline
300
2V3C Offline
301
2U4C Offline
301
2U4C Offline
301
2U4C Offline
301
2U4C Offline
302
2W5C Offline
302
2W5C Offline
302
2W5C Offline
302
2W5C Offline
303
2V6C Offline
303
2V6C Offline
303
2V6C Offline
303
2V6C Offline
304
2U1A OnlineShrt
304
2U1A OnlineShrt
304
2U1A OnlineShrt
304
2U1A OnlineShrt
305
2W2A OnlineShrt
305
2W2A OnlineShrt
305
2W2A OnlineShrt
305
2W2A OnlineShrt
306
2V3A OnlineShrt
306
2V3A OnlineShrt
306
2V3A OnlineShrt
306
2V3A OnlineShrt
307
2U4A OnlineShrt
307
2U4A OnlineShrt
307
2U4A OnlineShrt
307
2U4A OnlineShrt
308
2W5A OnlineShrt
308
2W5A OnlineShrt
308
2W5A OnlineShrt
308
2W5A OnlineShrt
309
2V6A OnlineShrt
309
2V6A OnlineShrt
309
2V6A OnlineShrt
309
2V6A OnlineShrt
310
2U1B OnlineShrt
310
2U1B OnlineShrt
310
2U1B OnlineShrt
310
2U1B OnlineShrt
311
2W2B OnlineShrt
311
2W2B OnlineShrt
311
2W2B OnlineShrt
311
2W2B OnlineShrt
312
2V3B OnlineShrt
312
2V3B OnlineShrt
312
2V3B OnlineShrt
312
2V3B OnlineShrt
313
2U4B OnlineShrt
313
2U4B OnlineShrt
313
2U4B OnlineShrt
313
2U4B OnlineShrt
314
2W5B OnlineShrt
314
2W5B OnlineShrt
314
2W5B OnlineShrt
314
2W5B OnlineShrt
315
2V6B OnlineShrt
315
2V6B OnlineShrt
315
2V6B OnlineShrt
315
2V6B OnlineShrt
316
2U1C OnlineShrt
316
2U1C OnlineShrt
316
2U1C OnlineShrt
316
2U1C OnlineShrt
317
2W2C OnlineShrt
317
2W2C OnlineShrt
317
2W2C OnlineShrt
317
2W2C OnlineShrt
318
2V3C OnlineShrt
318
2V3C OnlineShrt
318
2V3C OnlineShrt
318
2V3C OnlineShrt
319
2U4C OnlineShrt
319
2U4C OnlineShrt
319
2U4C OnlineShrt
319
2U4C OnlineShrt
320
2W5C OnlineShrt
320
2W5C OnlineShrt
320
2W5C OnlineShrt
320
2W5C OnlineShrt
321
2V6C OnlineShrt
321
2V6C OnlineShrt
321
2V6C OnlineShrt
321
2V6C OnlineShrt
322
2U1A OfflineShrt
322
2U1A OfflineShrt
322
2U1A OfflineShrt
322
2U1A OfflineShrt
323
2W2A OfflineShrt
323
2W2A OfflineShrt
323
2W2A OfflineShrt
323
2W2A OfflineShrt
324
2V3A OfflineShrt
324
2V3A OfflineShrt
324
2V3A OfflineShrt
324
2V3A OfflineShrt
325
2U4A OfflineShrt
325
2U4A OfflineShrt
325
2U4A OfflineShrt
325
2U4A OfflineShrt
326
2W5A OfflineShrt
326
2W5A OfflineShrt
326
2W5A OfflineShrt
326
2W5A OfflineShrt
327
2V6A OfflineShrt
327
2V6A OfflineShrt
327
2V6A OfflineShrt
327
2V6A OfflineShrt
328
2U1B OfflineShrt
328
2U1B OfflineShrt
328
2U1B OfflineShrt
328
2U1B OfflineShrt
114
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Výstražné kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha C
10.xxx
329
2W2B OfflineShrt
329
2W2B OfflineShrt
329
2W2B OfflineShrt
329
2W2B OfflineShrt
330
2V3B OfflineShrt
330
2V3B OfflineShrt
330
2V3B OfflineShrt
330
2V3B OfflineShrt
331
2U4B OfflineShrt
331
2U4B OfflineShrt
331
2U4B OfflineShrt
331
2U4B OfflineShrt
332
2W5B OfflineShrt
332
2W5B OfflineShrt
332
2W5B OfflineShrt
332
2W5B OfflineShrt
333
2V6B OfflineShrt
333
2V6B OfflineShrt
333
2V6B OfflineShrt
333
2V6B OfflineShrt
334
2U1C OfflineShrt
334
2U1C OfflineShrt
334
2U1C OfflineShrt
334
2U1C OfflineShrt
335
2W2C OfflineShrt
335
2W2C OfflineShrt
335
2W2C OfflineShrt
335
2W2C OfflineShrt
336
2V3C OfflineShrt
336
2V3C OfflineShrt
336
2V3C OfflineShrt
336
2V3C OfflineShrt
337
2U4C OfflineShrt
337
2U4C OfflineShrt
337
2U4C OfflineShrt
337
2U4C OfflineShrt
338
2W5C OfflineShrt
338
2W5C OfflineShrt
338
2W5C OfflineShrt
338
2W5C OfflineShrt
339
2V6C OfflineShrt
339
2V6C OfflineShrt
339
2V6C OfflineShrt
339
2V6C OfflineShrt
340
LR Fan1 Ctctr
340
LR Fan1 Ctctr
340
LR Fan1 Ctctr
341
LR Fan2 Ctctr
341
LR Fan2 Ctctr
341
LR Fan2 Ctctr
342
CNV Fan3 Ctctr
342
CNV Fan3 Ctctr
342
CNV Fan3 Ctctr
343
CNV Fan4 Ctctr
343
CNV Fan4 Ctctr
343
CNV Fan4 Ctctr
344
CNV Fan5 Ctctr
344
CNV Fan5 Ctctr
344
CNV Fan5 Ctctr
345
CNV Fan6 Ctctr
345
CNV Fan6 Ctctr
345
CNV Fan6 Ctctr
346
CNV Fan7 Ctctr
346
CNV Fan7 Ctctr
346
CNV Fan7 Ctctr
347
CNV Fan8 Ctctr
347
CNV Fan8 Ctctr
347
CNV Fan8 Ctctr
348
CMC Fan9 Ctctr
348
CMC Fan9 Ctctr
348
CMC Fan9 Ctctr
349
CMC Fan10 Ctctr
349
CMC Fan10 Ctctr
349
CMC Fan10 Ctctr
350
SavedFanData Clr
350
SavedFanData Clr
350
SavedFanData Clr
351
Warning code 351
351
LR Blcked Inlet
351
LR Blcked Inlet
352
Warning code 352
352
LR Blcked Exhst
352
LR Blcked Exhst
353
Warning code 353
353
Warning code 353
353
Warning code 353
354
Warning code 354
354
Warning code 354
354
Warning code 354
355
Warning code 355
355
Warning code 355
355
Warning code 355
356
LiqCool Leakage
356
LiqCool Leakage
356
LiqCool Leakage
357
DB Fan Ctctr
357
DB Fan Ctctr
357
DB Fan Ctctr
358
DB Fan ON
358
DB Fan ON
358
DB Fan ON
359
DB High Amb Temp
359
DB High Amb Temp
359
DB High Amb Temp
360
DB Disabled
360
DB Disabled
360
DB Disabled
361
DB Ambient Loss
361
DB Ambient Loss
361
DB Ambient Loss
362
DB Low Airflow
362
DB Low Airflow
362
DB Low Airflow
363
DB AirflowSensor
363
DB AirflowSensor
363
DB AirflowSensor
364
DBOvrTemperature
364
DBOvrTemperature
364
DBOvrTemperature
365
DB Temp Sensor
365
DB Temp Sensor
365
DB Temp Sensor
366
DB TFB DataError
366
DB TFB DataError
366
DB TFB DataError
367
DBR Overload
367
DBR Overload
367
DBR Overload
368
InvOvrVoltage SW
368
InvOvrVoltage SW
368
InvOvrVoltage SW
369
Warning code 369
369
Restart Xpired
369
Restart Xpired
370
Warning code 370
370
Warning code 370
370
Warning code 370
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
115
Příloha C
7.xxx
116
Výstražné kódy
8.xxx
9.xxx
10.xxx
371
Warning code 371
371
Warning code 371
371
Warning code 371
372
Rs Tune Skipped
372
Rs Tune Skipped
372
Rs Tune Skipped
373
RStator Low
373
RStator Low
373
RStator Low
374
Inertia Low
374
Inertia Low
374
Inertia Low
375
Warning code 375
375
Rotor Not Locked
375
Rotor Not Locked
376
Warning code 376
376
Warning code 376
376
Rotor Not Moved
377
Warning code 377
377
Warning code 377
377
M Cap Comp High
378
Warning code 378
378
Warning code 378
378
Warning code 378
379
Warning code 379
379
Warning code 379
379
Warning code 379
380
Warning code 380
380
Warning code 380
380
Warning code 380
381
Warning code 381
381
Warning code 381
381
Warning code 381
382
Warning code 382
382
Warning code 382
382
Warning code 382
383
Warning code 383
383
Warning code 383
383
Warning code 383
384
Warning code 384
384
Warning code 384
384
Warning code 384
385
Warning code 385
385
Warning code 385
385
Warning code 385
386
Warning code 386
386
Warning code 386
386
Warning code 386
387
Warning code 387
387
Warning code 387
387
Warning code 387
388
2U Low Airflow
388
2U Low Airflow
388
2U Low Airflow
389
2V Low Airflow
389
2V Low Airflow
389
2V Low Airflow
390
2W Low Airflow
390
2W Low Airflow
390
2W Low Airflow
391
Inv Low Airflow
391
Inv Low Airflow
391
Inv Low Airflow
392
2U AirflowSensor
392
2U AirflowSensor
392
2U AirflowSensor
393
2V AirflowSensor
393
2V AirflowSensor
393
2V AirflowSensor
394
2W AirflowSensor
394
2W AirflowSensor
394
2W AirflowSensor
395
Inv AirflwSensor
395
Inv AirflwSensor
395
Inv AirflwSensor
396
2U Temp Sensor
396
2U Temp Sensor
396
2U Temp Sensor
397
2V Temp Sensor
397
2V Temp Sensor
397
2V Temp Sensor
398
2W Temp Sensor
398
2W Temp Sensor
398
2W Temp Sensor
399
Inv Temp Sensor
399
Inv Temp Sensor
399
Inv Temp Sensor
400
Warning code 400
400
Warning code 400
400
Warning code 400
401
Warning code 401
401
Warning code 401
401
Warning code 401
402
Warning code 402
402
Warning code 402
402
Warning code 402
403
Warning code 403
403
Warning code 403
403
Warning code 403
404
Junction OvrTemp
404
Junction OvrTemp
404
Junction OvrTemp
405
Low Cnv Airflow
405
Low Cnv Airflow
405
Low Cnv Airflow
406
High AmbientTemp
406
High AmbientTemp
406
High AmbientTemp
407
TFB FbkData Err
407
TFB FbkData Err
407
TFB FbkData Err
408
Warning code 408
408
Warning code 408
408
Warning code 408
409
Warning code 409
409
Warning code 409
409
Warning code 409
410
Warning code 410
410
Warning code 410
410
Warning code 410
411
Warning code 411
411
Warning code 411
411
Warning code 411
412
Warning code 412
412
Warning code 412
412
Warning code 412
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Výstražné kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha C
10.xxx
413
Warning code 413
413
Warning code 413
413
Warning code 413
414
Warning code 414
414
Warning code 414
414
Warning code 414
415
Warning code 415
415
Warning code 415
415
Warning code 415
416
Warning code 416
416
Warning code 416
416
Warning code 416
417
Warning code 417
417
Warning code 417
417
Warning code 417
418
Warning code 418
418
Warning code 418
418
Warning code 418
419
Warning code 419
419
Warning code 419
419
Warning code 419
420
DBSE1Online
420
DBSE1Online
420
DBSE1Online
421
DBSE2Online
421
DBSE2Online
421
DBSE2Online
422
DBSE3Online
422
DBSE3Online
422
DBSE3Online
423
DBSE4Online
423
DBSE4Online
423
DBSE4Online
424
DBSH1Online
424
DBSH1Online
424
DBSH1Online
425
DBSH2Online
425
DBSH2Online
425
DBSH2Online
426
DBSH3Online
426
DBSH3Online
426
DBSH3Online
427
DBSH4Online
427
DBSH4Online
427
DBSH4Online
428
Warning code 428
428
Warning code 428
428
Warning code 428
429
Warning code 429
429
Warning code 429
429
Warning code 429
430
Warning code 430
430
Warning code 430
430
Warning code 430
431
Warning code 431
431
Warning code 431
431
Warning code 431
432
Warning code 432
432
Warning code 432
432
Warning code 432
433
Warning code 433
433
Warning code 433
433
Warning code 433
434
Warning code 434
434
Warning code 434
434
Warning code 434
435
Warning code 435
435
Warning code 435
435
Warning code 435
436
2U High Amb Temp
436
2U High Amb Temp
436
2U High Amb Temp
437
2U Low Amb Temp
437
2U Low Amb Temp
437
2U Low Amb Temp
438
2V High Amb Temp
438
2V High Amb Temp
438
2V High Amb Temp
439
2V Low Amb Temp
439
2V Low Amb Temp
439
2V Low Amb Temp
440
2W High Amb Temp
440
2W High Amb Temp
440
2W High Amb Temp
441
2W Low Amb Temp
441
2W Low Amb Temp
441
2W Low Amb Temp
442
Inv High Ambient
442
Inv High Ambient
442
Inv High Ambient
443
Inv Low Ambient
443
Inv Low Ambient
443
Inv Low Ambient
444
2U Ambient Loss
444
2U Ambient Loss
444
2U Ambient Loss
445
2V Ambient Loss
445
2V Ambient Loss
445
2V Ambient Loss
446
2W Ambient Loss
446
2W Ambient Loss
446
2W Ambient Loss
447
Inv Ambient Loss
447
Inv Ambient Loss
447
Inv Ambient Loss
448
2U Over Temp
448
2U Over Temp
448
2U Over Temp
449
2V Over Temp
449
2V Over Temp
449
2V Over Temp
450
2W Over Temp
450
2W Over Temp
450
2W Over Temp
451
Inv HS Over Temp
451
Inv HS Over Temp
451
Inv HS Over Temp
452
RefSlct Conflict
452
RefSlct Conflict
452
RefSlct Conflict
453
Warning code 453
453
Warning code 453
453
Warning code 453
454
Warning code 454
454
Warning code 454
454
Warning code 454
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
117
Příloha C
7.xxx
118
Výstražné kódy
8.xxx
9.xxx
10.xxx
455
Warning code 455
455
Warning code 455
455
Warning code 455
456
Warning code 456
456
Warning code 456
456
Warning code 456
457
Warning code 457
457
Warning code 457
457
Warning code 457
458
Warning code 458
458
Warning code 458
458
Warning code 458
459
Warning code 459
459
Warning code 459
459
Warning code 459
460
Warning code 460
460
Warning code 460
460
Warning code 460
461
Warning code 461
461
Warning code 461
461
Warning code 461
462
Warning code 462
462
Warning code 462
462
Warning code 462
463
Warning code 463
463
Warning code 463
463
Warning code 463
464
Warning code 464
464
Warning code 464
464
Warning code 464
465
Warning code 465
465
Warning code 465
465
Warning code 465
466
Warning code 466
466
Warning code 466
466
Warning code 466
467
Warning code 467
467
Warning code 467
467
Warning code 467
468
LR Fan1 Aux
468
LR Fan1 Aux
468
LR Fan1 Aux
469
LR Fan2 Aux
469
LR Fan2 Aux
469
LR Fan2 Aux
470
Cnv Fan3 Aux
470
Cnv Fan3 Aux
470
Cnv Fan3 Aux
471
Cnv Fan4 Aux
471
Cnv Fan4 Aux
471
Cnv Fan4 Aux
472
Cnv Fan5 Aux
472
Cnv Fan5 Aux
472
Cnv Fan5 Aux
473
Cnv Fan6 Aux
473
Cnv Fan6 Aux
473
Cnv Fan6 Aux
474
Cnv Fan7 Aux
474
Cnv Fan7 Aux
474
Cnv Fan7 Aux
475
Cnv Fan8 Aux
475
Cnv Fan8 Aux
475
Cnv Fan8 Aux
476
CMC Fan9 Aux
476
CMC Fan9 Aux
476
CMC Fan9 Aux
477
CMC Fan10 Aux
477
CMC Fan10 Aux
477
CMC Fan10 Aux
478
UV Blcked Inlet
478
UV Blcked Inlet
478
UV Blcked Inlet
479
VW Blcked Inlet
479
VW Blcked Inlet
479
VW Blcked Inlet
480
CMC Blcked Inlet
480
CMC Blcked Inlet
480
CMC Blcked Inlet
481
CMC Blcked Exhst
481
CMC Blcked Exhst
481
CMC Blcked Exhst
482
UV Blcked Exhst
482
UV Blcked Exhst
482
UV Blcked Exhst
483
VW Blcked Exhst
483
VW Blcked Exhst
483
VW Blcked Exhst
484
Warning code 484
484
Warning code 484
485
Warning code 485
485
Warning code 485
486
Encoder PhZ Loss
486
Encoder PhZ Loss
487
AbsEncPhaseLoss
487
AbsEncPhaseLoss
488
Warning code 488
488
Warning code 488
489
Warning code 489
489
Warning code 489
490
Warning code 490
490
Warning code 490
491
Warning code 491
491
Warning code 491
492
Warning code 492
492
Warning code 492
493
Warning code 493
493
Warning code 493
494
Warning code 494
494
Warning code 494
495
Warning code 495
495
Warning code 495
496
Warning code 496
496
Warning code 496
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Výstražné kódy
7.xxx
8.xxx
9.xxx
Příloha C
10.xxx
497
Warning code 497
497
Warning code 497
498
Warning code 498
498
Warning code 498
499
Warning code 499
499
Warning code 499
500
DuplctMaster Wrn
501
CRC Warning
502
Arbitration Warn
503
Master Txfr Warn
504
New Master
505
Minimum Capacity
506
DCSL Not Enabled
507
DCSL Conflict
516
HPTC Config Err
517
HPTC Conflict
518
Spd BW Reduced
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
119
Příloha C
Výstražné kódy
Poznámky:
120
Publikace Rockwell Automation 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
Podpora Rockwell Automation
Společnost Rockwell Automation poskytuje na webu technické informace, které pomáhají používat její výrobky.
Na stránce http://www.rockwellautomation.com/support najdete technické návody, technické a aplikační poznámky,
vzorové kódy a odkazy na softwarové servisní balíčky. Můžete také navštívit naše asistenční centrum na stránce
https://rockwellautomation.custhelp.com/, kde najdete aktualizace softwaru, asistenční chaty a fóra, technické informace,
odpovědi na často kladené otázky (FAQ) a možnost registrace pro zasílání informací o aktualizacích výrobků.
Dále nabízíme různé asistenční programy pro instalaci, konfiguraci a odstraňování závad. Budete-li potřebovat další
informace, kontaktujte svého místního distributora nebo zástupce společnosti Rockwell Automation, popř. navštivte
stránku http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.
Asistence při instalaci
Pokud zjistíte problém během prvních 24 hodin po instalaci, prostudujte si znovu informace obsažené v tomto
návodu. Můžete se obrátit na zákaznickou podporu, která vám poskytne základní pomoc s instalací výrobku a jeho
uvedením do provozu.
USA a Kanada
1.440.646.3434
Mimo USA a Kanadu
Použijte vyhledávač Worldwide Locator na stránce http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page
nebo kontaktujte svého místního zástupce společnosti Rockwell Automation.
Vrácení nového výrobku v případě nespokojenosti
Společnost Rockwell Automation testuje všechny své výrobky, čímž pomáhá zajistit, aby byly při expedici z výrobního
závodu plně provozuschopné. Pokud však váš výrobek nefunguje a potřebujete ho vrátit, postupujte podle těchto pokynů.
USA
Kontaktujte svého distributora. Musíte sdělit číslo případu od zákaznické podpory (zavolejte na výše uvedené telefonní číslo, kde vám ho
přidělí), aby váš distributor mohl vyřídit proces vrácení.
Mimo USA
Ohledně postupu vrácení kontaktujte svého místního zástupce společnosti Rockwell Automation.
Zpětná vazba k dokumentaci
Vaše komentáře k dokumentaci nám pomohou lépe sloužit vašim potřebám. Budete-li mít jakékoli návrhy na vylepšení tohoto
dokumentu, vyplňte tento formulář, publikace RA-DU002, dostupný na stránce http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Medium Voltage Products, 135 Dundas Street, Cambridge, ON, N1R 5X1 Canada, Tel: (1) 519.740.4100, Fax: (1) 519.623.8930
Online: www.ab.com/mvb
Rockwell Automation maintains current product environmental information on its website at
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Publikace 7000-TG002J-CS-P - březen 2015
© 2015 Rockwell Automation, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Canada.

Podobné dokumenty

Logika vyššího ř ádu

Logika vyššího ř ádu části nahradíme proměnnými (tj. výrazy, které jsou pouze formální a ve skutečnosti jenom indikují "prázdní místa"), můžeme si pod těmito parametry představovat různé konkrétní věci a zkoumat, v kte...

Více

Stáhnout - ControlTech

Stáhnout - ControlTech Compact I/O moduly. Tento slave modul podporuje DeviceNet ve verzi 2.0. To umožnuje použít jakýkoliv I/O modul z rodiny Compact I/O v sítích DeviceNet. V praxi to znamená, že je možné pøipojit Comp...

Více