I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka

Komentáře

Transkript

I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka
obecníúřad
obec Staré Hradiště
MAGIsrnÁr uĚsra PARI}UBIC
DoŠ|o:
STAYEBNÍ ÚŘnn
-2 -ot-
zgt+
44, Pardubice 53021
Zpracoual
I ;;Ji \
\:'ý, )'/
\/
Ukl. znak
9,
lp. zn., USO 803641201rySk
Cj.: MrnP 4ry247DA14
Vyfizuje: Ing. Skladanová' tel.:+4204óó859 176
Pardubice, dne 1.7.2014
oprávněná úŤedníosoba
328.00, A/10
sooBxorcKTBc
K
.
vyvěšení na úřednÍ desce:
Magistrát města Pardubic - |iřední deska nárožíulic Sezemicki{ a Štrossova,Pardubice, Bflé Předměstí
www.pardubice.eďuraďradnicďuredni.deskďsu.htrnl
Úrao městského obvodu Pardubice I, U Divadla č.p. 828, 7.e|eaéPředrněstí,53.0 02 Pardubice 2
Úraa městského obvodu Fardubice II, Chemiků ě.p. l28, Polabiny' 530 09 Pardubice 9
Úrao městského obvodu Pardubice III, Jana 7-ajíceč.p. 983, sttldánka, 530 12 Pardubice 12
Úrao městského obvodu Fardubice VII, Genen{la Svobody č.p. l98' 533 51 Pardubice 17
obecní rířad Staré Hradiště, staÍéHÍadiště č.p. l55, 533 s2 Staré Hradiště u Pardubic
vEŘEJNÁ vYHrÁŠra
ozNÁMENÍ
poKRAČov,{NÍÚznunÍxo ŘÍzENÍ A PozvÁNÍ K vEŘRINÉMu ÚsniÍnnu JEDM(NÍ
řo
ó5993390, NaPanknáci 546o Nusle, 140 00 Praha 4'
Řeaitetstvi si|nic a dálnic Čn"
které zastupuje rylolečnost Transconsult, s.r.o., |Ca 47455292, Nerudova 37' 500 02 Hradec
Knálové 2
(drále
jen ''žadatel'') podďo dne 1.12.2010 žádost o vydání rúzemníhorozhodnutí oumístění stavby:
I/3ó Pardubiee, Trnová . Fáblovka . Dubina
na pozerncích parc. č. 2l4||,2L4|8,219 v katastrálÍúm územíohrazenie, parc. č. 88ď1, 88ď2' 88615'
gg6/9, gg6/10, 896122,886/33, 886/35, n07n9,l107180, 1107/81, llD7l82,1107/83, 1107195,11A7196,
|lryDl, 1199126,
tto7l97, 1107198, ua7plg, u3a3, ll38/8, ll99l5, ll99lg, 1799115,
'19%2A, tzMD, 1245, 1246,
1'99n2, 1223, t226ll, lzn, 1228, 1234, 1235, 1238, 1242, 124311, 124312,l24Ul,
,252, 1253, 1259, 12ffi, 1267119, 1261137, 1262, 127A, 1319, 1321, 7325, l4r'.l, 1455132, 1455135,
1455137' 145513&' 1455|43' 1455146' 1457, 146l.l|, t4uÍ3, |46718, 1467l41, 1467142, |542, Is4a5,
1550/1, 1551/5' 1553130, |563|8, 1563t9' 1563/10' 15ó3/1 |, |563112, |563lÍ3, |57u9' l574l9,269612,
2696n' 2696Í4,2696fs, 26%18, 2698f23,2698n4, 2698125' 2698126' 2698t38, 2698141, 269u43'
2698144,27A3i3, nvy6, nM,271313,272An,2779n, 218A15,2783156,2783151, n83158,2783n2,
298512,2996n,2991t3,2994,3503fi, 35A3n, 350l,3615t2, 3618t3,361A5, 3ffill,3648llQ 367W9,
367u||,3680/l' 368an' 3680/3' 3ó80/4' 3684ll,3(,w3, 36w4' 36ul5, 369414,3698/8' 386716'
3867n,386718,3867|9' 3867l|o,4219lt,4224' 4237Í|' 4258Í1,425917' [email protected]|,426|||,4262l|,4262Í2,
426311,426312, 426313, 426411,426511, 4266, 4nA1, 4273, 4274, 4275, 4276, 4t77, 42'18, 4280,
429u|, 4294, 4297l|, 42w|2, 4297R, 43v2, 43ayl, 4305/1, 4306||, 43a7Í|,4308' 4348/|, 434u2,
4348R' $4a4, 4348|5, 434816, 435u|, 4352n, 435a3, 435a4,4355, 4356, $ffin v katastrálním
územi Pardubice, parc. č. 4712,4t|2, 44l|3, Ml|6,49|6,4919,49l|0,49129, 49130,53t1' 5312,5717,
57n,5,|R,68n,68R,69I|,7oÍ|,314/10,533n,534Í1'534n,534t4,535I||,55u4,5ó1/1,56|n,562,
58ó13' 586t4,625'626'630' 631' 632,633,u5I4,6/;516, &5n,&5l8,&7l|,&7Í2v katastnílnÍm
'území
Č1. uml 4ů247|28|4
str. 2
Trnová. parc. č. 310/16, 3lO/t7. 323,327/Í,33olŽ,33013' 367l|,37512" 37513' 375Í4,37515' g37l|.
937l2,954ll v katastnilním územíStaré Hradištč.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územnířízení.
Panis Etavbv:
Jednó se a přelaiku koruunikcce I/3ó. Stny,ba zcčíntÍza sÍóvajícť akružní kri.žcvatkott Glabtts
rt
pokračuje
ve stávající trase silnice IIÍ/32224 (Pcttěbrad,ská ulke) da križavrtky se silnicí III/a362
(utibe
Bohdonečská}. Dóče trgsc silnice pckračuje volným ťerénern cž da ra k}?? 1,45a, kde kříži,yilníti
Il!324
(HrttďeclaÍ uíite} u vytvťtří pnisečnou křížovatku. {Jkončeni tras1: překr!rcj^
je
síÍniceI/36
ve stó\,ajíCť
ttkružni křižovatce v, ulici Na Drtižce. V průběhu trÍIS,v jsxu navr!,eny- čtyii nové úrovňové křižovattq,
*jc&ř tři {v km 0,8Út 2,]96 u 3,r47} jstsu řešerr; jako výhledrlve *riž*vatf (do Nal,by jsou
?^{rhrnIi-ty
dělícírtstru,vl<.s rt zároetk,-,_ křilovatek}. Qd začátku úpravy iž ao r* rca a'27a se jedrwi
úpravu asJaltavého kry* sttivajit:í komunikace bez šířkových típrav. DúIe až do konre úpravy je
itl,,i,"
I/36 vedena v nrlvé trase jttkel čtyřpruh*vci směrově razdělená kruntanikaí:e.
cldbočavescíprul?;,
ts
Stay,ba bude umístěna na prszemcich parc. č.886/I,\són, 886/22, B86/33,886/35,
l]07ft9, IÍa7&a,
Il07181' Í}07/82" ]Í07/83, I]0719ó, }]{}7/97, t}Ú7/98, }fi1qg, t}3813, tt3818' II9gl3' tt9g/9,
tt99/I5, }t99ftÚ, }l99fr1' I22ó/|, t22v' t228, I234, ]235, t238, t242' I243lt, l243/2' I244/I' t244/2,
1245' 1246, Í252, 1253, Í259, I2óIl37,1270, l3tg' ]32I' l44l, Í455/32' I455/35' t455/37, l455/38,
l455/43, 1455/46, ]457, l464lt' 14ó4/3, Í467/8, t467/4l, I4ó7/42, I542' I54u5, I55a/I, I55l/5,
155.'/JÚ' l5ó3/8, ]s63/9, l563/]0' t563/1I' l563fÍ2, t5ó3ll3, t572/g, Í574/9,26g6n,2ó96/3,2óq6/4,
269ó/5, 269ó/8' 2698ft3, 2ó9s/24, 2698f25' 2698n6, 269s/38, 2698/4}, 2698143, 2698144" 27Ú3/3,
27a3/6,270ó, ?7t3/3,2782/]5,2783/5ó,298512' 298ó17,2g9l/.3,2994,3503/I,35CI4,36t5/2,
3óI8/3'
Jól8/J' 3uB/}' 3&ty}$, 3$8afi' 3ó8a/2,.3ó8s/3, 368a/4, 3ó84/1, 3óM/3, 36s4/4, 3684Ís, 3694/4.
3698/8,42}9/I,4224' 4237/t' 425u]' 4259/1' 42óail,426]lt,426?Jl,42ó3/3,42ó4/],4265/},426ó,
4275, 4276" 427V, 4278, 4280, 4292/t, 4294. 429?n, 4297t3. 4302, 430i/1, 4308, 4348/1,
434V2,
4348/j, 4348/4, 434y5" 4348ló, 4352/l' #52n' #5213, 4.352/4, 4355' 4356' $6a/7 v katastrólnim
úz.eníPardubice, parc" č.44/]3' 44/}6' 49/ó' 49/9,4ý/t0,49ng,4g/'3axil, 57/t" 57/2,
5?/3, ó9/Í,7Ú/},
3]4/ta,533ft,534/l, x4n, x4/4,535/tt' 55414,56}/t, s62' s86/3,586/4,625,626' ó3{},63t,632,
ó3j,645/4,64517, ó45/8,647/I' ó47fl v katastrótním územíTrnová, parc. č' 3}ail7, 323' 33afi,
367/],
375n, 375/3, 373f4, 375/5, 93vl] %7n,954/] v kataytrrítnim územíStgré Hradišrě.
'
Ng pr:r,enckh parc. č. 2Í4fl, 2}4/8, 2|9 v katastrtilnirn úr'emi okrazenice' parc. č. &8ó/t,8Bólí
8s6/&
886llCI' 88ó/JJ. 88ó/35, ÍIa7/79' }t07l83, II0T95' ]t{}7lg6, ]I07l97, ]t07lg8, }WRg, t1gg/5,
It{}9/9" IIW26' lt99í32, ]223' 1228' 1234' 1235, 1245, Iz59, ]Zóa' ]2&l/t8' J2ót/3?, 1262'
I3Í9,
I32I, 1325' l455/32, t455/35, t455l37, l455l4ó, t45?' I4ó4/], 14ó7/8, ts42, l548/5, !55alt, l55jlí
ÍsxBa' I3ó3/l3' Í571/9, 2ó96n. 2ó98n3, 2ó9&38, 2698143, Lva3ft, 27a3ft, 27a6' 272Ún, 277912'
2782/]5, 2783/5ó, 2783/57, 2783/5s" 2783fr2. 2985/2' 2g\6fr, 299lí3, 2994, 3503/I, .l5sl/2, J5Ú4,
36t8/5, 3648i]" 3ó7$/9' 3ó7Ú/It, 3óBail'.]ó98ís' 3867/6, 3Bó7fr' Jsó7ls, 3867Í,9, 38ó7:.1ú' 4237/t,
4258/Í,426a/I,4262/l,42ó2n,4263ft,42fin,4263/3,42ó4/Í,4272/I,4273,4274,4275,4276.42?B'
4280' 4z92ll,4294,42q7/],4302, 4305/I' 4306/I, 4.307/I, 4308, 4348/t, #48n, #52/2, 4.'55, 4.?5ó,
$óa[7 v katastrrÍlním územíPar<Iu.bi<:e, parc. č.41fr,44/]2,44/l3,49#, 49/10, 4gÍ3Q,53]]!, 53ft, 5711,
57/2' 57/3' ó8í2' ó#3, ó9l]" 7&/I,3]4/}a, fi4/},534/2,535/It,5ót/}' 56tn,562, M5/ó, ó45/?, 145/8
vkatcstrálním ťtzemíTrnoveí, pcrc. č' 310/}6,3]0/t7,327/t' 330f2,37512,375/5' g3?/l' g54/t ,katastrólním úzeťftíStaré Hradiště bttde *;časný z'ábtsrSeznam stavetrních obiektů:
o bj e kt
ln,p
ř íp
rcvv
s
tal, e ni ště
So s0l Pffprava území
o b i ekn nozemníc h ksmunikací
SO I0l Silnice I/36
so l02 okružníkřižar'atka Bohdanečská
so 103 okružníkřiŽovatka Poděbradská
so 104 Přeložka si}nice ÍW322z4
So l05 Přeložka silnice IIJ324
Cj. MmP
so
so
SO
4824712014
str. 3
107 PřeloŽka príjezdové konrunikace. k č.p. ? a 248
108 PŤetoŽka příjezdové komunikace k rozvodně
109 Uprava silnice lfi10362
SCI l lÚ Úprava Bohdanečskéulice
50 l1t Fřeložkapolnicesty í
so 112 Přeložka polnícesty II
-so 113 Přeložka pr:lnícesty {I{
so 1t4 PreloŽka polní cesty IY
so 115 Přeložka polní cesty YI
so 116 Přeložka chodnílcrr a cyklostezky v Poděbradské u}ici
so 117 PŤeiožka polnícesty V
so 18 Uprava chodnílnl a cykiostezky v km 4,16Ů
so 119 Chodníky a cyklostezky v křižovatce Staré Hradiště
so 12CI Chodníky u podchodu v km {}.334
so 150Dcpravníznačení
so 15 1 Dopravní opati'ení
'|
ťtllastníobjekty a z"rÍi
So 2Ú1 Podchod pod silnicí V3ó v km Ů'782
So 202 Most na silnici V36 přes Brozanský odpad v km 1,855
so 203 h{ost na silnici Il3ó přes {-abe a slepe rameno v km 2,644
so 2$5 Mgst na silnici trl36 přes náhon Halda v km 3.45:5
so 20ó Most na silnici V3ó přes Spojilský odpad v km 3'Úlg
So 207 Most na polní cestě přes horkovod v km 0,030
so 2{l8 P*tn:bní íilssf přec silnici trl36 v krn l.469 prel řrorkovod
So 209 Most na polní cestě přes Brozanský odpad v km CI'464
so 210 Most na polní cestě přes náhon Halda v km 0,l88
l opěrná zed'v krn 0-350
l3 Pcdchod v km $,334
So 214 Lávka u podchodu v krn 0,334
So
SO
21
2
V a d tl lr ll s p r:d ia ř s {ré rl bj e kty,
so 30l
So
so
SG
so
So
ss
so
Odvodnění Poděbradské ulice
302 odvodnění komunikace V36 v km 0,270 _ 0,800
3t}3 odvodněď karnunikace I/36 v krn 0.800 * l'460
384Odvodrrční kornurlikace V3s y krn l'4ó8 - 1,85Ů
305 odvodnění komunikace í/3ó v km 1'850
-
2.650
30ó odvodnění komunikace 1136 v krn 2'ó50 - 3'460
3Ů7 odvodnění korntlrúkace [l3ó v km 3.4ó'Ů _ 3,99Ů
308 odvodnění komunikace V36 v krn 3'990 * 4'2m
So 309odvodněrrí okružní křižovatky v km4'200
So 31Ůodvodnění silnice W3v4 - Hradecké ulice
so
3t 1 odvodnění podchodu v krn ť},334
SO 321 Uprava kanalizace DN i2O0 v km 0,995
so 322 Přeložka kanalizace DN 500 v km 0'995
so
So
323 Úprava kartalizacs DN 80Ů r'km $"21i7
351 Přeložka vodov*'du DN 600 LT v km 1'451
so 352 Přeložka vodovodu DN l00 PE
so 354 Přeložka vodovcldu DN 150 LT
So 38i Pieíožkatsrozanského odpadu
So 390 Zrušenísfudní
EÍektro a sděíovací objekt!
v km 4.160
v km $'270
so 401 Přeložka venkovního vedení WN 110 kV v km l'9ó5
so 4CI2 Preložka kabelového vedení VN v km 0"320
So 403 Přeložka kabelováho vedení YN v krn 0'45Ů
SCI 4t}4 PřeloŽka kabelavého vedení VN v km 1'42t}
So 405 Úp'anu venkovního vedení VN v km l.745
Cj. MmP
stť. 4
'+AZ47l2*14
so
406 Přeložka venko\/ního Yedení VN v km 3'679
So 412 Přeltlžka kabetů na u zatrrddkiířské k*lonie Halda
so 413 Přípajky nn pro rozváděče Vo v kru 0'610 ; t,380 : 4.l20
So 414 Kabelová přípojka NN pra zařízení na mostě přes Latre
Ss 4t5 Ochrana kabelů NN v km 4.i68
sŮ 416 Přípojka nn @chdu v km 0,334
so 43l Uprava veřejného osvětlení Paděbradské ulice
So 432 Veřejné osvětlení v km 0.480 - 0.700
so 433 Úprava veřejného osvčtlenív Hradecké ulici
so 434 Veře"jné osvětlení v km t'l00 - l'800
so
435 Uprava veřejného osvětlení v km 3'900 _ 4.2i}ó
S0 436 osv.čtle*íFrdchodu r'km B'334
So 45 l Přeložka rczhlasového vettení v km 0'258
so
so
45? Fřeložka kabelů metalické sítě Telefónica 02 v km 0'310
453 Přeložka optického kabelrr EoP v m 0"353
So 454 Přeložka kabe|ů metalické sítě Teleťónica y kra |"420 a v kra l'453
so 455 Gchrana cptoÍrur,€h TeÍefónica, Čgz tcr: a EoF v Hradecké ulici
so 456 Přeložka kabelů metalické sítě Telefónica v km l.724
sO 457 Přeložka cptických katrelů Teleťónica' Čnz lcr a EoP v km l.76*
s0 458 ochrana kabelů metalickó sítčTe|efónica v krn 4'!60
!9 459 ochrana optotrubek GTS Czech, ČeskéRadiokomunikace, Sloane Park v km4,170
so 460 Přeložka optických kabelů EDERA
so
sCI
480 SSZ křižovatky V3ó
49l Meteostanice
_IIl3z4
v km 2..52Ů
o bj e kty tr uhních v etb ní
so 50t Přelažka STL plyn*vcrdu DN 200 v krn 1,450
so 503 Přeložka STL plynovodu DN l00 v km 3'930
So 55I Přeložka horkovodu 2xDN 350 v krn 0.33t}
so 552 Pře|ožka horkovodtl 2xDN 200 v km l'400
So 553 Přeložka nadeemního horkovodu 2xDN 500 a DN
700 v krn 1.450
Trakčníve<Iertí
So 6sI Trolejclvé vedení
So 602 Trakčníkabely
o
b i e kt,*
So
So
so
sG
tlo
z'e rnn
íc h s tav
qb
70l Prctihlukové sÍěny I
702 Protihlukové stěny II
7t0 Nr{}rradní oplcrcení
7l t ochr*na proti vstupu zvěře
SO 720 Demolice objekta v km 1.720
SCI 721 Dernolice olrjektu v krll 3"450
SO 722 Demolice chaty v krn 1,480
so 723 Demolice poutačťi
so 730 Cekáma MHD
obiekn úprcvt,územi
so 80l
so 802
Vegetačď úpravy I
Vegetaění ripravy Il
SO 803 R.ekultivace
Magisxát města Pardubic, stavební úř:rd, razhodnutím ze tlne 2.?"2*|t pod čj. MmP 863{tl2t}t l vydal
územnírozhodnutí o un.rístění s*vbv na qýše uvedenou stavbu.
odvolací *rgán Krajský úřad Pardubického kraje uvďené rrr:hodnxtí zrrrši! r*ahadnutírn Ze dne
28.6.2011 čj' KrÚ-4356317vza1llo${SŘ/Vod. sp.in. Sp.nlÚ 43563i201i a věc vriítil stavebnímu úřadn
Magistrátu města Pardutric k novému projednr{ní a rozhodnutí.
C.i. MmP 4A247/2014
str. 5
h{agi*trá{ rněsťa Pardubic, sťar.ebgíriřad" roz|rodorrtím ze dne l7"1.2CI12 pod č.j' I!{mP 3679/2012ryda|
územrrírozhodnutí o umístění stavby na výše uvedenou stavbu.
odvolací orgián Krajský úŤad Pardubického kraje uvedené roz}rodnutí zrušil roáodnutím ee dne
čj. Krt]-19ó&1l20t2lGMSfusou. *p.zn" SpKrÚ 1968!/2812 * věc vráti-! stavebnímu úŤadu
3$.4"2$t2
Magistrátu města Pardubic k novému projednání a roz'hodnuti"
Stavební úřad po pror,edeném odvcllacím řízeníorlvolacím org;ánem a dle právn.ítrcl :l;íz*tu odvolac*ra
jí't'žje stavebn{ úřad v dalšímřízeni vázárr, opatřením ze dne 1 l 1.2{,13 čj" MnrP 231.6/2Ů13
ozrránil pokračování územního řízenízrrámým účastníkůmffzení a dotčenýrn orgánům" K projednání
žádosti současně naí.ídilveřejné úsnrí.iednánína den 5.3.2013. ojetrož výsledku byi sepsán protcrkol,
kterýje spolu s prezenčnílistinou záloŽen ve spisu stavebÍítm úřadu"
orgá*u,
"
Žadatel podax dne 25.3'2Ú13 žádost o přerušení územníhořízení o umístění lýše uvedené stavby na dobu
6 měsícůz důvodu doplnění podkladů pro rozhodnutí ve věci. Stavební úřad žádosti vyhtlvěl a usnesenínr
čj" MmP
'7783Íz813
ze dne 27'3"2Ů13 úzernnířízenído 25.9"2013 přerušil"
Žhdatet podď dne 25.9"2013 dalšížádost o přerušerrí úzenurfuqr řízení o umístěrrí výše uvedené stavby na
dobu 3 rnčsícůz důvodu doplnění podkladů pro rozhodnutí ve věci. Stavební úřad žádosti vyhověl a
usnesením č".i' h{mP 56435l2s13 ze dne 2"1ť'"20t3 úzerr}riíffzenť do 25"12.2Ů13 přerušil' .
Žhdatel porlal dne 11.12.2013 žádost o opětovné přerušení úzernního Ťízenío urnístění výŠeuvedené
stavlry do 3i'7.2014 sodťrvodněním, že se žadateli dosud nepodďilo zajistit rrezbytné podklarly pro
rczřrodirutí ve věsi. Stavebď riřad žádgsti vytmvěl a usrresením čj. $'í&tP 75?ó1/2013 ze drre 3s'12.2{i13
územruí řízerrí dcl 3l"?"2{}14 píerušil.
Žadate| podáním čj. MmP 36128/2a14 dne 1l.3"20l4 požádď o pokračování iízení.Byla doplrrěna
dokladová část' upravena výkresová čá5t" Stavelrní úřad opatřenírn čj" }ťíťřP19398/2014 ze dne
28-3'2ť}14' sp"zu, SU 1ss31J2*1.í/FRG' vydal s*uhlas sc rnrěrt*r: uŽívání r*tinnéh* domu č"p' íl? na
pozernku parc. č' st' 77 v katastrálním územíTrnová na administrativní prostory a přechodné ub1tcvání.
Magistrát města Piueiubic, stavební úřad, jako stavellní úřad přísiušnýpodle $ 13 ods{' 1 písm" c) a{kona
č" 183/20*ó Sb", o r1z-ernmírn piánování a staveLrnínr řádrr {stavební zákon}" t.q znění pozdčjšícttpředpisů
{dále.!en ''stavební zákon''}' oz'namuje podle$ 87 orlst. l stavebního zákona pokračoviáni rizemního řízeni
a současně nařizuje k pro.jednání žádosti ústníjednánínaden
7-
srpn* 2&14 {čtvrťek} v g;$* hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti v přízemí budovy Magistrátu tněsta Pardubic, Šřcssova
ulice č.p' 44, Pardubice.
připomíil$ veřejrrostí rntlsí hý
uplatrrěny nejpozději při veřejném ústním jednrání' jinak se k nim nepřihlíží.Učastníciřízenímobou
nahlížet do pďk|adů rozhodnu{í {Magistrát rněsfa Pardr"ltlic' staroební riřad' úřední dny: pondělí a středa
8.0CI . 1t-$*. 13'tr}. 17.{X} badin. *statrrí clny die te}eťonicid donrluvy]'
'Závzserrá stan*viska tlr:tčených *rgánů' námiťky účastníkrlřízení a
Stavební úřad iúčastníkůmřízení sr*rč*sně oznanruje, že mají mcžnost sezn*mit se s padklady
rozhodnutí v *ance|áři č" 214 stavebíího úř*du M*gistnítu mčsta Pard*|ric, Štro*isova 44,
Pgrdubics * ryjáďřit se k Írifi[ dt* $ 3ú odsÉ" 3 a*koxa č. 5*.$/2t}s4 Sb.. spr'ávní řád, v* zrrěnÉ
pozdějš{ch předpisů, ve }bůÉěda 15.8"20ld Po uplyn*tí thůty k vyjádřeni k p*dktadům stavební
úřad předpoktádá vydání rozhodnrrtí ve vč*i.
Poučení:
Účastníci jsou *právněni navrhovat <tůkazy a činit jiné návrlry gl ceio* dobu řízení až do veře.inóho
ústnít-l*jedrrání, Účattníci nra.jí prár.o vy"!ádřit v řízení své stan*r.isk*" Úča^stníci sc molrou před vydánírrr
rozhod nu tí vyj ádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jej ich tlopl rrění'
Č;. umr 40247no|4
str. ó
7Ávarná stanoviska dďčených orgámi a rrrámitky účastnftůřízenímusí bý uplatněny nejpozději při
lísmÍm jďnrání' jinak se k nim nepřihlížíK záxamým stanoviskům a námitkám k věcem' o kter.ých bylo
rozňodnuto při vyd:ání růzernního nebo regulačnÍho plrínu" se nepřihlíží.Knámitkám' kreré pře|aačují rozsah a nesp|ňujípožadavky $ 89 odsl 4 ýaYebního zákona" se nepřilrlíží.Úeastn* řízeď ve sých
námitkrích uvede skutďnosti, které zakládají jeho postaveďjako účastnftařízeď' a důvody podání
námitek
obec můžeuplatnit námitky k ochraně ájmů obce a ?Ájmůoběanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby'
na kterých Íná být požadovaný záqúr uskutďněn, rrení-li sám žadatelerru nebo ten, kdo rnrí jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba" jejř vlastnické nebo jiné v&né pnívo k sousedním
stavbiám anebo sousedním pozemktim nebo stavhím na nich můžebýt rrizemním rbďrodnutím přímo
lotčeno, ryůžeuplatňovx nrárnitky proti projednávanému zíměnr v rozsahu' jalcým je její pnívo símo
dotčeno. Osoba, ktenáje účastníkemřízení podle zvláštního pnávního předpisu' rmize upiatróvat
"áanitky
Po-uze v mzsahu, v jakém je projednávaným aáurěrem dotčen veřejný zÁjem,jehož ochranou se
podle
zvláštního pnívnfto předpisu zabývá.
Pověřený zaměstnarec stavebního rířadu je podle $ 172 odst" I stavebnfto zákona oprávněn při plnění
likolů vstupovat na cizí pozem\r' stavby a do staveb s vědomím jejich vlastnflců pii zjišťování.stavu
stavby a pozemku nebo opaď.rování dukazů a dalších @kladů pro vydrání správnílro rozhodnutí nebo
opaření'
Stavebď |iřad můžepodle $ 173 odst. l starrcbního zákona uložit pořádkovou pokunr do 50 000 Kč tomu'
kdo ávažným způsobem ztěžuje poštup vříznnÍ arrcbo p|něď úkotůpoďó $t72 odst. l stavebního
zákona tfu'' že znemofiuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstl4} na svr1i pozemek nebo
staYbu.
Necháli
někte{ z tíčastníků
zastupovat' předloffjeho z{stupce písemnou p|nou mcc.
Úeasftft nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzw oprávněné úřední osoby průkaz totoárosti.
Pnilozem totožnosti se rozumí doktad' ktery je veřejnou |istinou' v němž j9 u"eoeno j*"* a přiirrení'
datum narození a míst9 trvatého pobytrr' popřípadě byďiště mimo územíčeskérepubliky a z nehož je
patrná i podoba' popřípadě jiný údaj umofiující správnímu orgi{nu identiťrkovat osobu, ktení doklad
se
předklád'á' jako jeho opnívněnéhodržitele.
KažÁý' kdo činíríkony jménem pnívnické osoby' musí prokázat své oprávnění.
pnívnickou osobu současně činit ríkony jen jedna osoba.
v
Íéfuvěci rmiže za
Ing. Kateřina Skladanová
referent stavebnfto rířadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno trlo dobu plných 15 dnů. Po uplynufi úétolhůty jej potvrzené
vrat'te stavebnímu úřadu Magistrát[ mč:sta tlardubic zpěL
Vyvěšeno
** ..l...8.
..Lú.._.!..,) ,"i**" **
;-*Ůbecni úřad---l
t srnnÉHRADIŠTĚl
L
*t tt -,1"
t*:il
Razítko, podpis orgánu, který potvtzuje vyvěšenía sejmutíoznámení.
....1!$"-.!..':..2.0.J..h..
Cj. MmP
4024'7/2A14
str. 7
Sbdrff:
g
4častnícidle 85, odsr, ] st{rvebníha zÍiklna {dodejlq}}:
Ředitelství silnic a dálnic ČR' Na Pankráci č.p" 546/56' Nusle. 140 o0 Praha 4 . na základě plné moei
Zesto$pťne: spoi' Transcgnsult' s"r"o". Nerudova č"p" 37. 5CI0 02 Hradec Král*l"é 2
MĚstský obvod Pardutrice Í, U Divadla č.p. 828, Zelené Fředměstí, 53s s2 Pardubice 2' IDDS: Shpbxbt
Městský obvod Pardubice Í1' Chemiků č.p. 128. Polabiny, 530 09 Pardubice 9. IDDS: hhrb36i
b{ěsfslrý olrvqrd Fardubice t1{, Jana v-ajtce č"p" 983' Stndárrka' 53s }3 Pardubice 12. {D$S: Spnibyi2
Městský obv*d Pardui:]ics tr/l[= Ge:rerála sr.otrody č"p" 1Ý8' Rcsice' 533 5! Fardu[iice 17" IDDS;
arwbv4z
obec Staré Hradiště, staré Flřadi'ště č.p. 155' 533 52 staré H'aďště
']
Pardubic' IDDS: jkba5e9
účastnfuidle g 85, odst.Z stavebního zákonrl (rloraČťse veře.ínou Yy]tlúšktlu|:
Statutární nrěsto Pardubice, zastoupené Ing" Jaroslavem Hruškou, vedoucím eidboru rnajetku a investic
Magistrátu nrěsta Pardubic" Pernšrýnské nárněstí č"p" t' 53Ů 2t Pardubice
I-idl Ce*lc,á republika v.o.s.. {D{}S: 5ab5tr8
Jiří Filný. Dašická č"p' 12il9' BíléPřednrěstí, 530 03 Pardubice 3
MUDr. Natalie 'Sedláčková, Novcldvorská č.p. 1$37 Í2, Nové Dvory " 6?4 a| Třebíč1
Mv&. Ivana Šedivá" U Hřišťě č"p. ó3Ú' ňó4 s2 zucany u Erna
Mgr. Jana Taranzová, Bočníč.p. 1405' BíléPředrrrěstí, 530 03 Pzrrdubiee 3
Jiří Havrda, Na Spravedlnosti č.p. 26|9,Zn|ené Předměstí, 530 Ů2 Fardutrice 2
íng" Relr*arr Krištcť. .lurkgvičova č"p' *77/15' Praha 4.Háje' 149 os Praha 415
Ví{ězslav Syse!' Yysoká nad LaLrern č"p" 151' 503 31 Yysahí nad Í-a{:ern
Dagmar Špitzerová. Dašiclcíč.p. 1756, BíléRedměstí. 530 03 Pardubice 3
František Beránek' Cs. annády č'p- 20É'6, velrr,é Předrněstí. 53ú 02 Pardubice 2
h,íitan Kalhous. Újezd u Sezenric č"p. 11' 533 Ů4 Sezemice
Pavel Kalhcus, Brožíkovač'p. 435' Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Blanka Takáč.tsvá, Kunětice č"e ' 105' 533 04 Sezemice
František Eenda' 28. ří"ina č.p" 549' 534 $1 Holice
.|iff Benda, U Pošty č.p. 14" 538 51 Chrirst u Chrudimě
Anna Bendová' U Pošty č'p. 14' 538 51 Chrast u Ctrudimě
Milan Růžička'Eoženy Yiktlvé-Ktlnětické č'p" 2570' Zelené Předměstí' 53o {'2 Fardubice 2
fv{{iDr. Petr Ri!žička'Přímětická č"p. 1189i 14' 14o {X} Praha tí.Michle
Ing. Jan Jošt' Sladkovského č'p, 433, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ing" Václav Stříteský. U Kan:enné vily č"p' lB27. BítéPředměstí, 530 $3 Pardubice 3
Jiří Cratz' Vgltruská č.p. 534/15' t9ff 0s Pr;rha 9.Frosek
Filip Prochrízka' Rokycanova č'p' 2154. ?"e!ené Předměstí' 53Ů s2 Pardubice 2
Stanislav Prochiázka, Hradiště na Písku č.p. 56, 533 52 Staré Hrarliště u Pardubic
lng' 3ii{ Prcchiírk*, K R."vbníčkůrnč"p. 270" tsradlec.2s3 ss Kosrrorrosy
Harra Švábová. Lidiclr.{ č"p- 373' F*íabiny. 53$ *9 Pardubice 9
Jaroslav l-iska, Bratranců Veverkových č.p. 2559,7'e1ené Předměstí, 53t} 02 Pardubice 2
Ing" Richard |-iska, Psohlavců č.p" 1499J55, Praha 4-Braník. 147 00 Praha 47
Ing' arch' Jan Kovář. Nrár*dních |rdiaů č"p. 18t' Fardubičky. 53s s3 Pardubice 3
Miloš Holeček, Divišova č"p" 449' Studárka. 53s Ů3 Pardutlice 3
Ing" Karel Kovář, Divišova č.p.426. Studánka, 530 03 Pardubice 3
JoseťForšt" DolidČermnáč'p"51' 5{l1 53 DotníČermná
Jan-nila Hanušová. Prrd Yinic{ č.p' 284$' Zel*né Přadmřstí' 53$ i}2 Fardublice 2
Schneider Joseť" Pardubice - zastoupen opatro\lníkem Ing. Martinem Bílkenr' Na Haldě č'p. l84l. Bíté
Předrněstí" 530 03 Pardubice
í*g. Marta Kalhl:us*vá' I-ud'lca h.íatury č"p. 815' sť{idárrka- 53Ú t2 Pardubic* .l2
Ing" Michal Benda' Luďka Matury č.p' 816' Studánka' 53s 12 Pardubice i2
Povodí Labe, státní podnik" IBDS: dbyt8g2
Státrrí pr:zeink*vý úřad' íDDS: z49per3
ZEAS' a.s. Pod Kunětickou hororr, [DDS: s85g4nq
František Herclík, Brozanská č.p. 3ó. Cihelna" 530 i}9 Pardubice 9 - zastoupen opatrovníkem lng.
b{arťinem Eílkem. Na Haldě č.p' | 841 BítéPředměstí' 530 G3 Pardub*ce
'
Arnálie Herctrík*vá. Brozanskii č'p' 3ú. Cihe}na' 530 f}9 Pardilbi*e 9 - zastoupen opatrovníkem íng.
Martinem Bílkern' Na Haldě č.p. 184l' BíléPŤedměstí' 530 Ů3 Pardubice
Jan Aschenbrenneí, Balbínova č"p.364lt7 , Hejčín,779 {Ň Olomouc 9
Cj. MrnP 4*247t?014
str.
I
Jiff Áschenbre$ner-. Štěrkovištěč"p. 1294, ?65 02 0trokovice 2
Michai Hrib,Irn V*gelsa*g t. ?*?34 Fellbach. Německg
Libuše Spásová" Kunětická č.p" t0ó' Cilrelna' 53* CI9 Pardubice 9
Ludmila Kubelkclvri Pardubická č"p. 66, Srclr, 533 .T2 Staré řIradiště u Fardubic
Vladirnír Tlučhoř" Rohoznice č.p. ?3' 533 4l Lázně Bchdaneč
Květoslav* Tlučhořová, Rohoznice č.p" ?3. 533 41 Lázně B*hdaneč
Miroslava &ýrtlová' Na TřísIe č.p. 132. Pardubice-Staré Městrr' 53* 02 Parelubice 2
Milan Tlučhoř' Kiadruby nad Labem č.p' l19' 535 sl PŤelouč
Eva Klecovr{' Erozanská č"p" 32. Cihe|na' 53{} $9 Pardubice g
Jaroslav Snrrčeli Brtrzanská č.p" 33' Cihelna' 530 $9 Pardcbice g
Hana Pavliščák*vá, Na Zábnří č"p. 44. Nové Jesenčany' 530 02 Pardutlice 2
Antonín Vohralík' Na Zr{boří č.p. 39' Nové.tresenčany' 530 02 Pardubice
.Iiří Kučera. Na Výsluní č'p. tr7" Srch. 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Radonťra Kučerová. I}art*ňova č.p. 842' stgdlánka, 530 t2 Pardutrice l2
Petr Danihelka, Kunětická č'p. 26, Cilrelna, .53s 09 Pardubice g
Jakub-Danihelka" Ke Hrázi č.p. 26, Mnětice,53$ 02 Pardutlice 2
xvan Čásensk.ý' K Zímečkuč"p. 339, Pardubičky, 530 03 Fartlubicg 3
Pardubický kraj, zastcrupený JUsr. Michalerrr Votřelenr MPÁ. vedoucírn cdtroru nrajetkcrvého,
stavebního řádu a iavestic KrajskÉho úŤadu Parrlrrbického kraje. IDD$: z28trwu9
Správa a ťldržbasilnic Pardubického kraje, IDDS: ť1}rk8fq
Vít Keřka" Slunďaí č.p.244,533 52 Staré Hradiště u Pardrrbic
Pavel Synek' Kunětická č.p.27, Cihelna' 530 09 Pardubice 9
olga Novotná. Staré Hradiště č"p" 124, 533 5? staré ř{radiště rr Fardutric
Věra Burdová' Tréglava č.p. 80817. Praha S.Hlubočepy' l52 OCI Praha 52
CEZ Distribuce, &, s.. IDDS: rgSuqfy
Zara:na Hazuková, D*tany č"p" 142, 533 45 opatovice nad l.abern
l-enka Flógravá, Bohdanečská č.p. 5l, Trnová,530 s9 Pardubice g
Hana Klapková, Kosmonautů č.p. 246, Polabiny. 530 09 Pardubice g
Ing" Petr Soukup' Jiráskova č.p.66,549 31 Hronov 1
TRAFFIC a.s., IDDS: qchgqpv
lng. Jiff Dcležal' K otšinčč.p. 3 t l. Tmová' .53CI 09 Pardubice g
Ing' Jana Mnizová. Růžová č.p. ó7' Trnová' 53$ ffi Parclubice g
Hř Álliarrce a.s.. IDDS: sejpcrrrp
Bohurtila Holi*ká' $ohdanečslaá č.p. 3' Tmrrvá" 530 09 Pardubice g
Miros|ava R'ybenská, Bohdanečská č"p. 288" Trnowí, 530 09 Pardutrice ?
FTNAL TECH spol.s.r"c., IDDS: nyu6byq
Ing' Mi}an Bartoněk- tsroŽíkava č.p. 426. Palatliny' 53$
s9
Pardubice 9
xr:g. Yěra Bartoň*ová, Pražská č.p' 509' 25$ 88 Čel:íkovice
Jcrseť tsořek, l.{a Vrškách č.p' .5?. Trnová, 53t} {}9 Pardubice 9
Jana Bursová' "Iříha Potůčkač.p" 39. Tmcvá. 530 09 Fardrrbice g
Marie Holrnanová, Lexova č.p. 2253' Zelené Předměstí. 53s 02 Pardubice 2
I*g' Frarrtišek ř{orák. 'liffho Porůčkač"p. 22, Trnr:vá, 530 CIg Pardr"lbice g
Marie Hrornádková' Jiřího Potůčkač"p' 92" Tmová' 530 0s Pardubice 9
Jaroslav Jedlička' Bohdan€čslcá č.p. 43' Trna'.á. 530 Ů9 Pardubice 9
Maríe Jedličkovií.Bohdanečská č'p. 43. Trnová. 530 09 Pardubice g
Hana Májová, Přeror.ská č'p. 542' Svítkov, 530 0ó Parťubice 6
Jana Moravcová. Bahdanďská č.p.4ó, Ttaová, 53{J Ů9 Pru.rlubice 9
Karel Sknla' Jiřího Potiička č.p" 29' Trnov"á' 530 ilg Pardlibice g
Jiří Šetrek.Br:hdarrečská č.p'44" Trnová, 530 09 Pardubice 9
Lenka Víchová' Libišany č"p" 39" 533 45 Opatovice *ad Laberrr
Mgr. Jana Vlachová, Bar:ákova č.p. 583" Ncvé Město. 5t}6 01 JičínI
olga Vondr*ušold' Růžclvá č'p' 258' 533 45 opatovice nad Labem
Jitka Vostatkc}vá, Libišany č.p. l22' 533 45 opatovice nad Labem
Vlastimil Remsa' Jezbořice č"p. 96" 53$ s2 Pardubice 2
Vlastimil Hlaváček. S" K" Neurnarrna č.p. 9l' Ze|ené Předrněsti 530 CI2 Fardubice ?
Josef Křivka' Na Kratinách č"p. l t0' 533 52 Staré F{radiště u Pardubic
Petr Prolorpek' Račanská č.p' 37. Srch. 533 52 Staré Hradiště u Pardutric
Vratislav Prokůpek. Račanská č.p. 37. Srch. 533 52 staťéřiradiště u Pardubic
C.j. MmP 4t)24712014
str. 9
Da*.id Zelinka. KomenskÉho č.p. 184' Pardubič$,. 530 03 Pardutrice 3
Roman Zelinka. Komenského č"p. l84, Pardubičky' 530 t}3 Pardubice 3
Jindra Vašinová, K Rozvodně č,p.9,1, Cihelna' 530 09 Pardubice 9
I*g' Vladimír Řeh*nrrek. Bohdanečská č.p. 62. Trnová" 53Ů $9 Pard*bice 9
Mgr. Helena Řehourrkavá, E<lhdanečská č'p' ú2" Trnová' 53Ů #] Fardubice g
Milan Brandejský' Bohdanečská č.p. 8' Trnová' 530
Pardubice 9
Aúium Pardutlice Czech Republic s.n.o.. [DDS: 3ťsegv2
Aleš tslírra. Bghdanečská č.p, Q. Trnavá. 53o Ů9 Fardubiee g
Sabina DoleŽalová, Bělobranské nilměstí č"p, 132' BítéPŤedměsti, 530 CI2 Pardubice 2
Michaela Musilová, Jiránkova č'p. 2098, Zn|ené Přednrěstí' 530 02 Pardubice 2
Milan RáIiš" Zelená č"p" 42ó, Pardubičky- 53& 03 Pardubice 3
Petr Rálií- Kokešr:va č.p" 145, Staré Čívice,53i} t}ó Pardutlice 6
Yvona Vaňková, Labská č.p. 14. BíléPředměstí, 530 {}2 Pardubice 2
Praha West {nyestment k"s., {DDS: bky?csz
li{i}erra řiyr:nkcvá Formánkcva č.p. t}31ll2' Msťávské Fředměstí" 5Ů$ 11 Hradec Krátor,É 11
Jan Štor.ek, Na pěšinách č.p.68||2,Fraha 8-K*bytisy' 182 ffi Praha 82
Alena Bínová, Staré Hradiště č-p" 25, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Jose{ P*{i{k' Škotstá č'p. 165.538 42 Ronov nad Dcubral.ou
Alena Částková. Pohřelačka č'p" 43' 533 zí5 0patovice nad l-abem
Karel Kubelka. Pohřebačku č"p" 2,533 45 Opat*vice nad Labem
ČestrnírBrzek, }evotyho č.p" 1ó25, Zelerré Fředrněstí,530 02 PardtlLrice 2
Jitka Zmírková" Nepolisy č.p. 241' 5ů3 63 Nepoíisy
Radka Fizková, Dražkov č.p' l l" 533 04 Sezemice
Marie Hebká. Jabloňová č.p. 135' Černáza Bory' 533 01 Pardubice 21
Jana H*ráčkavá' Jana Drdy č'p. 503. Prrbram Víí"26t
Přťbrarn 1
Jana Lorencová' Kostěnice č'p' 29, 530 02 Pardrrbice 2
Milan Vosáhlo' Kovárenská č.p. 90, Mnětice" 530 02 Pardubice 2
.}*seťTeplý, Staré Hradiště č"p. 165' 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Mircslar'a Virek}erová' Hrádek č,p' 5Ů" srch" 533 45 Opatovice rrad l-abem
Josef Váiek, Přemyslova č.p. 1542' 535 01 Přelouč
In.e. Petra Viílkcvá' Přenryslova č.p.1542,535 0t trelouč
Janrri}a SvnLrodová" Bělc}t}ranské náměstí č'p" 5- BíléFředměstí' 53CI Ů2 Pardutlice 2
Evžen Svoboda" tsělobrarrské nánrěstí č.p. 5' Bí1éPŤedměstí" 530 02 Pardubice 2
s
sl
COMCO EUROPE s.r.o.,IDDS: 2sswayb
Vod*vody a kmtalizace Pardubice' a.s.' íDDS: xsdgx3v
Telef,ópiga Czech Rcpilblic' a.s.' íDDS: d?9ch2řl
Stužby něsta Prrrdubic a.s',II}DS: yc9gb95
Djpravní podnik rněsta Fardubic a.s.- [DDS: wk3drnu
R'editelstv{ vcldních Cťs. CR.' IDDS: rrdnSsk}l
ČeskéRadiokornunikace, a.s', lJ Nákladového nádražíČ'p. 3i44/4, 130 0$ Pratra 3
Elektrárny opatovice. a.s." IDDS: gvjspód
YCF Net" s.r-o'- !}DS: wt99xpň . ZaÍiťEpuje RlťE *istribuční sl*žby. s.r.o.' {DDS:.!nn3.js$
GTS Czech s"r"o', í$sS: zt.!89c7
UPC Česká repubiika, s'r.o., 1DIfS: 4hds44f
EDERA Grorrp a.s., íDDS: bz2r37g
CEZ íCT Seryices. a" s.. [DDS: zbsdk9i
M - STAV CZ s,r.o.,IDDS: Sg9jigw
Petr Sochor, Bohdanečská č.p.31,|, Trnová. 530 09 Pardubice 9
Tať;ína Scclror*vá' Bahda*ečská č "p. 377' Trnová, 53fi {}9 Pardutlice 9
BÁUMAX ČR s'r"c." IDDS: 2fniqtg4
Manhattan Deveiopment s.t.o.. 1DDS: duuxjja
Íng. Hana Černi}ová. Ráby č'p. 85' 533 52 Staré Hradiště rr Pardubic
Yšecbecná zdcavotlť pojišt.cr'na Ce*ké repubiiky. [DDS: i48ac'3q
Uřad prc zastupování státu ve věcech majetkových. IDDS: 96vaa2e
Ludnila Synková, Rochgvská č.p"762/1l, Pratra 9-Hloubětín'
Komerč:rítranka" a.s". íDDS: 4ktes;lw
198 OCI Praha g8
Flyn*stav Pardubice holdírrg. akciová společnost, íDDS: 2fqťpuw
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,IDDS: pmigtdu
Č;. ltmr 4l217l2Ůl4
str. lÚ
outdoor akzent s.r.o.. IDDS: 137rwgz
Reklamní servis RS. spol' s r.ei'. IDDS: 6fz7qs3
Joseť Pulc, Bělehradská č.p. 581, Polabiny, 530 CI9 Pardubice 9
BARTH - media. a.s.,IDDS: jwjuywb
občanskésdružení''Za nsvé PardubiČe'." Na Lánech č"p. 428, Srch, 533 52 StaÉ Hracliště
7"x|ená pro Pardubicko' cbčanskésdruŽení, Ing. Jan Linhart" IDDS: 4phvnrw
OtlčanskésdruženíChrsníme stromy, IDDS : 7iw?qzh
veře.intlst
- dgručíse veřejttlsu vvÍaláškau
4:ltčene ar?tiny stótní spróvy (dotlejkj):
CR - Státní eileťgetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Hasičský záchrarrný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
Km.jská hygienická s{anice Pardubickéhc kraje se sídlerc v Pardubicích" IDDS: 23wai8ó
Ministerstvo obrany' Agentura hospodďení s nemovitým majetkern" odřxlr rízernní správy majetku
Pardubice, trDDS: hjyaavk
Ministerstvrr životn*ro prostředí' Resslova č,.p" L229!2a, 5t}s 02 Hradec Králové 2
liÍinistersÍvo dopravy, odbor silničníinfrastrukÍury' nábřeží l-udvíka SvaMy č.-p, t222ll2. | í$ 15 PÚ
BOX 9, Praha I
Krajský uřad Pardubického L.raje, oiltror dopravy, silničníhohosExrdr{řství a investic, IDDS: z28bwu9
Krajshý úřad Pardubickéhcr lraje, rdbcr životního prostředí a zem#ělstvi, íDDS: z28bwt9
Magistrát rněsta Pardubic' errdbr:r dopravy, niárn-Republiky č.p. 12" 530 21 Pardutlice 2
Magistrát něsta Pardubic' odbor sprálaích agend . úsek památkové péče'náměstí Republiky č'p. 12.
53CI 21 Pardutrice
Magistn'át města Pardubic' odbor životního prostředi Šťrossovač.p.44' 53* 2! Fardubice
Suítní plavební správa' Jankovcova č"p' 4' 170 Ů4 Praha 7-Holešovice
Drážníúřad Praha" IDDS: 5mjaatd
Uřad
Úřad
Úřad
Úřad
městského otlvodu
rněstského obvodu
městského obvodu
rněstského obvodu
obecní
'iřad
Pardubice I" U Divad|a č.p. 828' Zelené Předrněstí, 530 02 Pardutrice 2
Pardubice II. Cherniků e.i. te*' roiabiny, 530 09 Pardubice 9
Pardubice III' Jana Zajícéč.p.983' Studánka, 53o t2 Pardubice 12
Pardubice YII, Gener..ála svonoay č.p" l98' Rosice, .533 51 Pardubice 17
stalé Hradiště' Stare Hradiště č'p. l55, 533 52 Staré řtradiště u Pardubic

Podobné dokumenty

Luděk ZELEnkA Květen 2015 / ZDARMA

Luděk ZELEnkA Květen 2015 / ZDARMA nejsem trenér, proto nemám ambici trénovat. Nevnímám to tak, že bych byl ve stresu, jestli se mi něco povede, protože se to ode mě čeká. JJ Proč své zkušenosti ostatním neumíte předat? Vždyť v tele...

Více

t/,q7TLt - Psychologie @ Oukej.CZ

t/,q7TLt - Psychologie @ Oukej.CZ ^zrr' ??Akgpl-il4-sŽ!eyě.

Více

obvodni ba}{sky ijrad

obvodni ba}{sky ijrad Posudek ,,Důl CSM vliv porubů č.332207,332209 a 33220911' v2. ÍěŽebníkŤe dobývacího prostoru Louky - prognÓza ohroženíterénu podzemní vodou _ znalecký posudek.. (dále jen ,,hydrogeologický posudek....

Více

ZDE - Tamron

ZDE - Tamron r ý r Í j n 9 . p Ú j p e { 1 v | l ] ' . 5 i ! . p a l ( ! ] . i (a ! !'vk!ipynL pr rivrl( \or,Lr..o5tro5t \ r ].]ŤýI mi||ýr ljtlJ] | P.úte..]o!. ( \ o r'l: ! {on Lr7f.!.! j(-r.rrlrI ijl \aL ' ^Ž[...

Více

e:fu %%.

e:fu %%. auto15ká odměna

Více

Rychlá Fourierova transformace

Rychlá Fourierova transformace Fourierova řada. Aby bylo možno funkci f (t) vyjádřit řadou, musí splňovat např. tzv. Dirichletovy podmínky: 1. f (t) je na intervalu h0, T1 i ohraničená, 2. f (t) má na intervalu h0, T1 i nejvýš k...

Více