Návod k obsluze a instalaci kotle

Komentáře

Transkript

Návod k obsluze a instalaci kotle
Lev
Návod k obsluze
a instalaci kotle
24 KKV
28 KKV
28 KKO
Závěsný kondenzační kotel
Výkon 5 - 23 kW / 6 - 27 kW
Ohřev TUV (24 / 28 KKV)
CZ
verze
7827 - v.1 7/2004
Lev 24 KKV / 28 KKV / 28 KKO
Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na čelní straně krytu
turbokomory. Ovládací panel je přístupný po sejmutí předního krytu. V části „Návod
k obsluze“ naleznete popis základních funkcí kotle i jak bezpečně zacházet s kotlem.
Část „Návod k instalaci je určena jen pro odborné pracovníky.
Obsah
Úvod...................................................... 2
Návod k obsluze
Návod k instalaci
Ovládání a signalizace ......................... 4
Úvod ................................................... 18
Ovládací panel ...................................... 4
Obsah dodávky kotle .......................... 20
Volba režimu čtení................................. 5
Příprava Instalace kotle ...................... 21
Volba režimu nastavení ........................ 5
Instalace kotle .................................... 22
Chybové hlášení ................................... 6
Vedení vzduchu a spalin ..................... 26
Spuštění a vypnutí kotle ....................... 7
Díly pro souosé odkouření Ø 60/100 .. 30
Regulace kotle ..................................... 7
Díly pro souosé odkouření Ø 80/125 .. 31
Ochranné funkce kotle ......................... 8
Díly pro dělené odkouření Ø 80 / 80 ... 34
Servis a údržba .................................... 9
El. připojení kotle................................. 37
Záruka a záruční podmínky ............... 11
El. schéma kotle Lev 24 / 28 KKV ....... 39
Popis uzávěrů .................................... 11
El. schéma kotle Lev 28 KKO .............. 40
Technické parametry 24 KKV.............. 12
Připojovací rozměry kotle.................... 15
Využitelný přetlak do systému............. 15
Připojovací rozměry kotle.................... 15
Pracovní schéma kotle 24 / 28 KKV.... 16
Pracovní schéma kotle 28 KKO .......... 17
1
Úvod
1. Kotel i veškerá návazná zařízení musí
být instalovány a používány v souladu
s projektem, všemi odpovídajícími platnými zákonnými předpisy i technickými
normami a s předpisy výrobce.
2. Kotel může být instalován jen v prostředí, pro které je určen.
3. Uvedení do provozu po instalaci smí
provádět jen výrobcem autorizovaná
servisní organizace.
4. Kotel odpovídá předpisům platným
v ČR. Pro jeho užití v podmínkách jiné
země je nutné stanovit a řešit příp. odchylky.
5. Na výrobcem autorizovanou servisní
organizaci se obracejte v případě event.
poruchy - neodborný zásah může poškodit kotel (příp. i návazná zařízení!).
6. Pracovník servisní organizace provádějící první spuštění kotle je povinen
seznámit uživatele s funkcemi kotle,
jeho jednotlivými částmi a způsobem
ovládání.
7. Zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.
8. Zkontrolujte, zda dodaný typ odpovídá
typu požadovanému pro užití.
9. Vždy, když nemáte potřebnou jistotu,
jak provádět činnosti při obsluze kotle,
vyhledejte a prostudujte všechny odpovídající informace v tomto návodu a postupujte pouze podle nich.
10. Neodstraňujte a nepoškozujte žádná
označení a nápisy na kotli.
11. Při případných opravách se smí užít jen
originálních dílů. Vnitřní instalaci kotle
není dovoleno měnit a ani do ní zasahovat.
2
12. Při delší odstávce doporučujeme uzavřít přívod plynu, OV, TUV a kotel odpojit od přívodu el. sítě. Toto doporučení
platí s ohledem na všeobecné podmínky dané v tomto návodu.
13. S kotlem, resp. jeho částmi po ukončení jeho životnosti musí být nakládáno
s ohledem na ochranu životního prostředí.
14. Výrobce neodpovídá a neposkytuje
záruku za škody způsobené nedodržením:
• podmínek uvedených v tomto návodu
• předpisů a norem
• řádných postupů při montáži
a provozu
• podmínek uvedených v Záručním
listě a Servisní knize
Zajištění bezpečnosti zařízení
a osob
• Kotel byl certifikován a vyhovuje požadavkům evropské směrnice pro spotřebiče plynných paliv 90/396/EEC a evropské směrnice o účinnosti 92/42/EEC
(které jsou ekvivalentní k zákonu č. 22/
1997 Sb. [ve znění zákona 71/2000 Sb.]
i nařízení vlády č.177/1997 Sb. [ve znění
nařízení vlády č. 287/2000 Sb.]), dále
vyhovuje ČSN EN 50 165, ČSN EN 437,
ČSN EN 483, ČSN EN 625 a ČSN EN
60 335 – 1; rovněž vyhovuje ČSN
06 1008 a Obchodnímu zákoníku č. 513/
1991 Sb., zákonu č. 634/1992 Sb. a vyhlášce MZ ČSR č. 13/1997 Sb., stejně
jako i jejich pozdějším zněním.
• Pro provoz kotle a zacházení s ním podle zamýšleného účelu v reálných podmínkách využití (dále jen při využívání)
je třeba dodržet i požadavky další - nejpodstatnější z nich (tj. ty, které nelze
opomenout) se nacházejí v těchto předpisových dokumentech:
- v oblasti projektování: ČSN 06 0310
a ČSN 06 0830
- z hlediska požární bezpečnosti: ČSN
06 1008
- při instalaci a montáži (příp. opravách):
ČSN EN 1775 nebo ČSN 38 6460,
vyhlášce č. 48/1982 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a závazných předpisech o ochraně zdraví při práci
- za provozu a při obsluze: ČSN
38 6405
• Kromě požadavků již zmíněných dokumentů je při využívání kotle nutno postupovat podle tohoto návodu a průvodní
dokumentace kotle od výrobce. Při využívání je také třeba vyloučit zásahy dětí,
osob pod vlivem omamných látek, nesvéprávných apod.
V praxi mohou nastat situace, při kterých
se musí dodržet následující nezbytná
opatření:
• zabránit (i náhodnému) spuštění kotle
při prohlídce a práci na trase odvodu
spalin, rozvodu plynu i vody, a to tím, že
se přeruší přívod el. energie do kotle
ještě i jinak, než jen pouhým kotlovým
vypínačem (např. vytažením vidlice přívodu kotle ze zásuvky).
• odstavit kotel vždy, objeví-li se (i přechodně) hořlavé či výbušné páry v prostoru, odkud je do kotle přiváděn spalovací vzduch (např. z barev při zhotovování nátěrů, kladení a nástřiku roztavených hmot, při úniku plynu apod.).
• pokud je nutné vypustit vodu z kotle či ze
soustavy, pak nesmí být nebezpečně
teplá.
• při úniku vody z kotlového výměníku
nebo při zaplnění výměníku ledem nekonat pokusy o spuštění kotle, dokud nejsou obnoveny normální podmínky pro
provoz kotle.
• při úniku nebo přerušení dodávky plynu
nebo podezření na ně vypnout kotel
i přívod plynu a obrátit se na plynárenský podnik nebo servisní organizaci.
3
Návod k obsluze
Ovládání a signalizace
obr. 1
Ovládací panel
Pomocí ovládacího panelu kotle je možné
sledovat údaje o aktuálních hodnotách
a nastavovat žádané parametry.
Popis ovládacích prvků (obr. 1):
1. Displej - zobrazení hodnot tlaku, teploty, servisních parametrů a chybových
hlášení.
2. Ovladač teplé užitkové vody (dále jen
TUV) - nastavení teploty TUV.
Poznámka: pouze verze 24 / 28 KKV
4
3. Signalizace chodu a poruchy.
4. Hlavní vypínač (RESET kotle).
5. Ovladač otopné vody (dále jen OV) nastavení teploty OV.
Volba režimu čtení
Zobrazení tlaku otopné vody
Po přepnutí hlavního vypínače do polohy 1 se na
displeji kotle zobrazí cca
na 5 sekund údaj o aktuálním tlaku OV. Jestliže
není zadán požadavek
topení od pokojového termostatu nebo
je odběr TUV, hodnota tlaku se zobrazuje
stále.
Indikace odběru TUV
V případě průtoku TUV se rozsvítí zelená
dioda (obr. 2) a na displeji kotle se zobrazí aktuální tlak OV v systému.
Zobrazení teploty OV
Aktuální teplota OV
v kotli se zobrazuje
automaticky za těchto
podmínek:
• ovladač OV je v poloze
až 5
• je zadán požadavek od pokojového regulátoru
• není odběr TUV
obr. 2
Volba režimu nastavení
Nastavení teploty TUV
Poznámka: Toto nastavení je určené pouze pro typ 24 KKV a 28 KKV.
Pozice 0 - ohřev TUV je vyřazen z provozu.
Pozice 1 až ECO - nastavení TUV cca od
38°C do 55°C.
Pozice ECO - maximální doporučená teplota pro stálé užití.
ECO až MAX - nastavení doporučené
pouze pro dočasné užití. Teplotní rozsah
cca od 55°C do 63°C.
Nastavení teploty otopné vody
Zimní režim - nastavte ovladač do polohy - 5. Rozsah odpovídá teplotám cca
od 38°C do 87°C.
Letní režim (pouze ohřev TUV) - nastavte
ovladač do polohy .
Protimrazová ochrana kotle (nikoliv rozvodů OV a TUV) - nastavte ovladač do
polohy .
5
Funkce KOMFORT přípravy TUV
Poznámka: Funkce je určena pouze pro
typ 24 KKV a 28 KKV.
Funkce „komfort“ přípravy TUV zajišťuje
průběžné předehřívání výměníku TUV.
Tím je zajištěna rychlejší dodávka TUV
při počátečním odběru.
Poznámka: Tuto funkci může autorizovaný technik vyřadit z provozu.
Chybové hlášení
Nedostatečný tlak OV
Pokles tlaku OV pod hodnotu 0,7 bar
- bliká červená dioda a číselný údaj aktuálního tlaku na displeji. Kotel je z bezpečnostních důvodů odstaven z provozu.
Doplňte tlak na doporučenou hodnotu 1
- 2 bar (Servis a údržba, str. 9).
Ztráta plamene - F1
Při startu kotle došlo ke
ztrátě plamene vlivem
přerušení dodávky plynu
- bliká červená dioda
nad ovládacím panelem
(obr. 1, poz. 3) a kód F1
na displeji.
Poznámka: Zkontrolujte zda je otevřen
plynový uzávěr pod kotlem.
Vypněte a po chvíli opět zapněte kotel
hlavním vypínačem (RESET). Pokud se
závada opakuje, přivolejte autorizovaný
servis.
6
Nedostatečný odtah spalin - F4
Byl zamezen bezpečný
odtah spalin z kotle.
V některých případech
mohlo dojít během topení nebo přípravy TUV
k přerušení přívodu plynu do kotle.
Bliká červená dioda nad ovládacím panelem (obr. 1, poz. 3) a kód F4 na displeji.
Vypněte a po chvíli opět zapněte kotel
hlavním vypínačem (RESET). Pokud se
závada opakuje, přivolejte autorizovaný
servis.
Další chybová hlášení
V případě zobrazení dalších chybových
hlášení kontaktujte autorizovaného technika.
Spuštění a vypnutí kotle
Spuštění kotle
Upozornění: Uvedení kotle do provozu
a první spuštění musí být provedeno pouze autorizovaným servisem!
Chcete-li spustit kotel po uvedení do provozu, ujistěte se, že:
1. kotel je připojen k el.síti
2. všechny uzávěry (OV, TUV, plyn) pod
kotlem jsou otevřeny
3. tlak OV je v doporučeném rozmezí 1
- 2 bar
Hlavní vypínač (obr.1) přepněte do polohy
(I). Rozsvítí se displej.
V případě bezpečnostního vypnutí kotle,
při uhasnutí plamene nebo reakcí havarijního termostatu, se na ovládacím panelu
rozbliká červená dioda poruchy (obr. 1,
poz. 3). V případě uhasnutí plamene lze
kotel odblokovat hlavním vypínačem a to
tak, že jej přepneme do polohy nula (0)
a po chvíli jej přepneme zpět do polohy
jedna (I). Opakuje-li se bezpečnostní
vypnutí po krátké době, nebo nejde-li
provést RESET kotle pomocí hlavního
vypínače, kontaktujte servisní organizaci.
V případě bezpečnostního vypnutí kotle,
ke kterému došlo vlivem havarijního termostatu, samotné provedení odblokování
pomocí hlavního vypínače (RESET) je
neúčinné. Odblokování havarijního termostatu provádí pouze autorizovaný servisní
technik a tento úkon není považován za
záruční opravu.
Upozornění: Kotel nesmí být provozován
s havarijním termostatem vyřazeným
z provozu nebo nahrazeným jiným zařízením, než určil výrobce.
Vypnutí kotle
Hlavní vypínač (obr. 1) přepněte do polohy (0).
Pokud má být kotel vypnut na delší dobu,
uzavřete všechny uzávěry (OV, TUV, plyn)
pod kotlem. Vypnutí kotle musí být provedeno s ohledem na okolní teplotu prostředí v daném ročním období. V případě
hrozícího zamrznutí kotle vypusťte vodu
z kotle, topného systému a rozvodů TUV.
Regulace kotle
Provoz kotle bez pokojového regulátoru
Kotel při tomto režimu udržuje zvolenou
teplotu OV. Pokojový regulátor není připojen, svorky pro jeho připojení musí být
vzájemně propojeny (dodáno z výroby).
Postup nastavení:
• přepněte hlavní vypínač do polohy (I)
• nastavte požadovanou teplotu OV na
ovládacím panelu
Provoz kotle s pokojovým
regulátorem
Kotel udržuje zvolenou teplotu OV. Zruší
se propojení svorek pro připojení pokojového regulátoru a připojí se pokojový regulátor. Provoz kotle je přerušován podle
vnitřní teploty místnosti, kde je umístěn
pokojový regulátor. V této místnosti nesmí
být termostatické ventily na radiátorech.
7
Upozornění: Na ovládacím panelu kotle
musí být nastavena taková teplota OV
(teplota vody v systému), která je schopna
pokrýt tepelné ztráty objektu i při nízkých
venkovních teplotách. Doporučujeme vybrat jednu z teplot v rozmezí 60-80 °C
Nastavení výkonu kotle
Kotel je z výroby nastaven na maximální
výkon.
Upozornění: Změnu nastavení výkonu
kotle provádí pouze autorizovaný technik.
Provoz kotle s ekvitermní regulací
Kotel reguluje teplotu OV na základě
změn venkovní teploty. Pro aktivaci této
funkce je třeba doplnit kotel o doplňkovou
sadu (není součástí dodávky kotle).
Ochranné funkce kotle
Protimrazová ochrana
Kotel má zabudovanou protimrazovou
ochranu, která chrání kotel (nikoliv otopný
systém a rozvody TUV) před zamrznutím.
Při poklesu teploty otopné vody pod 7 °C
dojde k sepnutí kotle bez ohledu na požadavek pokojového regulátoru nebo bez
ohledu na nastavení letního režimu. Jestliže teplota otopné vody v kotli dosáhne
10 °C, kotel se automaticky vypne.
Ochrana čerpadla
Krátkým zapnutím čerpadla (cca 30 s),
bylo-li souvisle v klidu 24 hodin, je zabezpečena jeho ochrana proti zablokování při
delší provozní přestávce.
Doběh čerpadla
Doběh čerpadla je standardně z výroby
nastaven na 45 sekund po ukončení
požadavku od pokojového regulátoru.
V případě, že je kotel provozován bez
pokojového regulátoru, pak čerpadlo je
sepnuto stále.
8
Anticyklace
Anticyklační omezení v režimu topení,
kdy po provozním vypnutí kotle není
dovoleno opětovné zapálení kotle dříve,
nežli řídící deska na základě rozdílu mezi
požadovanou a skutečnou teplotou OV
vyhodnotí čas, za který kotel opět startuje.
Toto rozmezí je 1min 30 s – 5 min. Tato
funkce se nejvíce využívá v otopných
systémech, kde maximální tepelná ztráta
daného objektu odpovídá nejnižší hranici
výkonového rozsahu kotle.
Odpojení kotle od síťového napětí
Je-li kotel delší dobu odpojen od síťového
napětí (souvisle 1 měsíc a déle), doporučuje se provádět v pravidelných časových
intervalech spuštění kotle (alespoň 1×
měsíčně). Dojde-li k zablokování čerpadla,
je nutné vždy přivolat autorizovaný servis.
Oprava zablokovaného čerpadla nečistotami z topného systému není součástí
záruky kotle.
Přerušení dodávky el. energie
Přerušením dodávky elektrické energie
se kotel vypne. Při opětovném obnovení
dodávky se kotel automaticky zapne bez
ztráty nastavených provozních parametrů.
Rozsvítí-li se po obnovení el. energie na
ovládacím panelu červená dioda (obr. 1,
poz. 3), postupujte podle pokynů v části
Spuštění a vypnutí kotle.
Poznámka: K blokaci kotle může dojít
z důvodu přehřátí, kdy bylo čerpadlo
v důsledku přerušení dodávky el. energie
zastaveno.
Pojistný ventil
Kotel je vybaven pojistným ventilem s otevíracím tlakem 3 bary. NEDOTÝKEJTE
SE VENTILU! Vždy, když ventil odpouští
topnou vodu, vypněte kotel a odpojte ho
od el. napětí. Kontaktujte servisní organizaci. Pokud se opakovaně vyskytuje ztráta
tlaku v otopném systému, konzultujte závadu s Vaší servisní organizací.
Upozornění: Všechny zmiňované elektronické ochranné funkce jsou v činnosti
pouze tehdy, je-li kotel připojen k síťovému napětí (vidlice elektrického přívodu je
zasunuta do zásuvky a hlavní vypínač je
v poloze zapnuto (I).
Servis a údržba
Dopouštění vody do otopné
soustavy (jen 24 / 28 KKV)
Dopouštění vody do otopné soustavy
(pouze malé množství) je možné provést
dopouštěcími ventily na kotli (obr. 3).
Při dopouštění je nutné splnit tyto podmínky:
1. Tlak užitkové vody přiváděné do kotle
musí být vždy vyšší než tlak vody v otopné soustavě.
2. Dopouštění vody do kotle provádíme
výlučně za studeného stavu (teplota OV
v kotli do 30 °C)
3. Doporučená hodnota tlaku vody v kotli
za studena (do 30 °C) je v rozmezí 1 až
2 bary.
Upozornění: Při tlaku užitkové vody ve
vodovodním řádu nižším nebo stejným
jako v otopné soustavě může dojít při dopouštění ke vniknutí otopné vody do vodovodního řádu, což je nepřípustné. Toto
nebezpečí je sníženo vestavěnou zpětnou
klapkou za dopouštěcím ventilem.
Výrobce však neručí za škody způsobené
nevhodnou manipulací s dopouštěcím
ventilem a nedodržením podmínek zde
uvedených. Škody a závady takto vzniklé
nelze řešit v rámci záruky kotle.
Postup dopouštění OV do kotle:
• Přesvědčte se, zda je kotel připojen k el.
síti a zda se hlavní vypínač nachází
v poloze „I“.
• Pokud je na displeji kotle indikován tlak
OV pod úrovní 0,8 baru, bliká údaj s aktuální hodnotou tlaku a červená dioda
na ovládacím panelu kotle (obr. 1,
poz.3).
• Pomocí plastových nástavců (součást
dodávky kotle) pootevřete dopouštěcí
ventil „A“ a poté pozvolna ventil „B“ (obr.
3). Nárůst tlaku sledujte na displeji ovládacího panelu kotle.
• Naplňte systém vodou, tlak by měl být
v rozmezí 1 – 2 bary.
• Po dosažení požadovaného tlaku
dopouštěcí ventily ručně uzavřete.
9
• Odvzdušněte pečlivě všechny radiátory
(odtok vody musí být plynulý, bez vzduchových bublin).
• Přesvědčte se, že tlak zobrazený na displeji je mezi 1 – 2 bary. Pokud je to nutné, systém opět dotlakujte.
Dopouštění systému
Čištění
Kryt kotle může být čištěn vlhkým kusem
látky a následovně osušen a vyleštěn
suchou látkou. Nepoužívejte abrazivní
prostředky nebo rozpouštědla.
Upozornění: Před čištěním kotel vypněte
hlavním vypínačem.
Pravidelný servis
K zajištění nepřetržité činnosti a bezpečného provozu kotle se doporučuje, aby byl
kotel kontrolován a udržován v pravidelných ročních intervalech. Tyto prohlídky
nejsou součástí záruky. Konkrétní úkony
jsou specifikovány v Servisní knize a provádí je pouze autorizovaný servis.
10
B
A
obr. 3
Popis uzávěrů
obr. 4
Záruka a záruční podmínky
Na plynový kotel PROTHERM Lev 24
KKV, 28 KKV a 28 KKO se poskytuje záruka podle Záručního listu, Servisní knihy
a dalších podmínek uvedených v Návodu
k obsluze a Návodu k instalaci (kapitoly
Úvod, Instalace kotle).
11
Technické parametry 24 KKV
Kategorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2H
Provedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B23, B33, C13, C43, C53, C83
Zapalování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektronické
Palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zemní plyn
Tepelný příkon max. / min.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [kW] . . . . . . . . . . . . . . . 25,6 / 5
Max. / min. tepelný výkon při tep. spádu 80 / 60 °C . . . [kW] . . . . . . . . . . . . . . 25,1 / 4,9
Max. tepelný výkon při tep. spádu 50 / 30 °C . . . . . . . . [kW] . . . . . . . . . . . . . . . . 26,5
Účinnost při tep. spádu 80 / 60 °C . . . . . . . . . . . . . . . . [%] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Účinnost při tep. spádu 50 / 30 °C . . . . . . . . . . . . . . . . [%] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Spotřeba plynu (Q max. / Q min.) . . . . . . . . . . . . . . . . [m3/h] . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 / 0,6
Tlak plynu
Vstupní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mbar] . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Topení
Max. pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Min. pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
Doporučený provozní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 2
Teplotní rozsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . 38 – 87
Expanzní nádoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [l]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Maximální množství OV v systému . . . . . . . . . . . . . . . . . [l]. . . . . . . . . . . . . . 110 (při 75°C)
Max. tlak expanzní nádoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Teplá užitková voda (TUV)
Max. vstupní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Min. vstupní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Min. průtok TUV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [l/min] . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Nastavitelný teplotní rozsah (závislý na průtoku) . . . . . [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . 38 – 63
Množství odebírané TUV při ∆t 35°C . . . . . . . . . . . . . [l/min] . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Elektrické údaje
Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [V/Hz] . . . . . . . . . . . . . . . 230/50
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [W] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
El. krytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 45
Proud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [A] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
Odtah spalin
Způsob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . turbo
Max. délka souosého odkouření 60 / 100. . . . . . . . . . . . [Em] . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5
Max. délka souosého odkouření 80 / 125. . . . . . . . . . . . [Em] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Max. délka děleného odkouření 80 + 80 . . . . . . . . . . . . [Em] . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hlučnost (1 m od kotle, ve výšce 1,5 m) . . . . . . . . . . . . . [dB] . . . . . . . . . . . . . . . . . do 55
Hmotnostní průtok spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [g/s]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rozměry - výška / šířka / hloubka . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm] . . . . . . . . . . . . 730 / 450 / 337
Hmotnost bez vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [kg] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
12
Technické parametry 28 KKV
Kategorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2H
Provedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B23, B33, C13, C43, C53, C83
Zapalování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektronické
Palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zemní plyn
Tepelný příkon max. / min.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [kW] . . . . . . . . . . . . . . 29,6 / 5,9
Max. / min. tepelný výkon při tep. spádu 80 / 60 °C . . . [kW] . . . . . . . . . . . . . . . 29 / 5,8
Max. tepelný výkon při tep. spádu 50 / 30 °C . . . . . . . . [kW] . . . . . . . . . . . . . . . . 31,2
Účinnost při tep. spádu 80 / 60 °C . . . . . . . . . . . . . . . . [%] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Účinnost při tep. spádu 50 / 30 °C . . . . . . . . . . . . . . . . [%] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Spotřeba plynu (Q max. / Q min.) . . . . . . . . . . . . . . . . [m3/h] . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 / 0,6
Hmotnostní průtok spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [g/s]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tlak plynu
Vstupní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mbar] . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Topení
Max. pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Min. pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
Doporučený provozní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 2
Teplotní rozsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . 38 – 87
Expanzní nádoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [l]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Maximální množství OV v systému . . . . . . . . . . . . . . . . . [l]. . . . . . . . . . . . . . 110 (při 75°C)
Max. tlak expanzní nádoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Teplá užitková voda (TUV)
Max. vstupní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Min. vstupní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Min. průtok TUV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [l/min] . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Nastavitelný teplotní rozsah (závislý na průtoku) . . . . . [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . 38 – 63
Množství odebírané TUV při ∆t 35°C . . . . . . . . . . . . . [l/min] . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Elektrické údaje
Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [V/Hz] . . . . . . . . . . . . . . . 230/50
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [W] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
El. krytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 45
Proud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [A] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
Odtah spalin
Způsob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . turbo
Max. délka souosého odkouření 60 / 100 . . . . . . . . . . . [Em]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5
Max. délka souosého odkouření 80 / 125 . . . . . . . . . . . [Em]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Max. délka děleného odkouření 80 + 80 . . . . . . . . . . . . [Em]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hlučnost (1 m od kotle, ve výšce 1,5 m) . . . . . . . . . . . . [dB] . . . . . . . . . . . . . . . . . do 55
Rozměry - výška / šířka / hloubka. . . . . . . . . . . . . . . . [mm]. . . . . . . . . . . . . 730 / 450 / 337
Hmotnost bez vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [kg] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
13
Technické parametry 28 KKO
Kategorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2H
Provedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B23, B33, C13, C43, C53, C83
Zapalování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektronické
Palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zemní plyn
Tepelný příkon max. / min.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [kW] . . . . . . . . . . . . . . 29,6 / 5,9
Max. / min. tepelný výkon při tep. spádu 80 / 60 °C . . . [kW] . . . . . . . . . . . . . . . 29 / 5,8
Max. tepelný výkon při tep. spádu 50 / 30 °C . . . . . . . . [kW] . . . . . . . . . . . . . . . . 31,2
Účinnost při tep. spádu 80 / 60 °C . . . . . . . . . . . . . . . . [%] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Účinnost při tep. spádu 50 / 30 °C . . . . . . . . . . . . . . . . [%] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Spotřeba plynu (Q max. / Q min.) . . . . . . . . . . . . . . . . [m3/h] . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 / 0,6
Hmotnostní průtok spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [g/s]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tlak plynu
Vstupní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mbar] . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Topení
Max. pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Min. pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
Doporučený provozní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 2
Teplotní rozsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . 38 – 87
Expanzní nádoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [l]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Maximální množství OV v systému . . . . . . . . . . . . . . . . . [l]. . . . . . . . . . . . . . 110 (při 75°C)
Max. tlak expanzní nádoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Elektrické údaje
Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [V/Hz] . . . . . . . . . . . . . . . 230/50
Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [W] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
El. krytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 45
Proud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [A] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
Odtah spalin
Způsob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . turbo
Max. délka souosého odkouření 60 / 100 . . . . . . . . . . . [Em]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5
Max. délka souosého odkouření 80 / 125 . . . . . . . . . . . [Em]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Max. délka děleného odkouření 80 + 80 . . . . . . . . . . . . [Em]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hlučnost (1 m od kotle, ve výšce 1,5 m) . . . . . . . . . . . . [dB] . . . . . . . . . . . . . . . . . do 55
Rozměry - výška / šířka / hloubka. . . . . . . . . . . . . . . . [mm]. . . . . . . . . . . . . 730 / 450 / 337
Hmotnost bez vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [kg] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
14
Připojovací rozměry kotle
1. Výstup OV 3/4“
4. Vstup TUV 3/4“ (jen KKV)
2. Výstup TUV 3/4“ (jen KKV)
5. Vstup OV 3/4“
3. Vstup plynu 1/2“
obr. 5
Připojovacípřetlak
rozměry
Využitelný
dokotle
systému
∆t při výkonu 29 kW
obr. 6
15
Pracovní schéma kotle 24 / 28 KKV
1. Výstup OV
10. Vstup OV
19. NTC snímač OV2*
2. Přepad pojistného ventilu 11. NTC snímač OV1*
20. Odvzdušňovací ventil
3. Výstup TUV
12. Snímač tlaku
21. Výměník OV
4. BYPASS
13. Trojcestný mot. ventil
22. Hořák
5. Vstup plynu
14. NTC snímač TUV
23. Ventilátor
6. Vypouštěcí ventil
15. Expanzní nádoba
24. Havarijní termostat
7. Vstup TUV
16. Výměník TUV
25. Čerpadlo
8. Filtr TUV
17. Snímač průtoku TUV
26. Pojistný ventil
9. Dopouštěcí smyčka
18. Plynový ventil
obr. 7
1* vstupní snímač / 2* výstupní snímač
16
Pracovní schéma kotle 28 KKO
1. Výstup OV
7. Vstup OV
13. Odvzdušňovací ventil
2. Přepad pojistného ventilu 8. Snímač tlaku
14. Hořák
3. BYPASS
9. Čerpadlo
15. Výměník OV
4. Vstup plynu
10. Expanzní nádoba
16. Ventilátor
11. Plynový ventil
17. Havarijní termostat
5. Vypouštěcí ventil
6. NTC snímač OV
1*
12. NTC snímač OV
2*
18. Pojistný ventil
obr. 8
1* vstupní snímač / 2* výstupní snímač
17
Návod k instalaci
Úvod
Kotel Lev 24 / 28 KKV a 28 KKO je slučitelný s běžnými druhy teplovodních otopných soustav a otopných těles.
Upozornění: Kotel PROTHERM může být
uveden do provozu pouze k tomu oprávněnou organizací podle vyhlášky ČÚBP
a ČBÚ 21/1979 Sb. (ve znění vyhlášky
554/1990 Sb.).
K uvedení kotle do provozu a dále také
pro záruční i pozáruční servis slouží síť
smluvních servisů výrobce, splňujících
výše uvedené požadavky.
Kotel je určen pro práci v prostředí normálním AA5/AB5 podle ČSN 33 2000–3
a ČSN 33 2000–5–51 (tj. rozsah teplot +5
až 40 °C, vlhkost v závislosti na teplotě až
do max. 85 %).
Kotle Lev 24 / 28 KKV a 28 KKO jsou vhodné pro podmínky zón 1, 2 a 3, v prostorách s vanou nebo sprchou a umývacích
prostorách podle ČSN 33 2000–7–701;
nesmí být instalovány v zóně 0 (obr. 9).
Při instalaci v uvedených prostorách musí
být podle téže normy provedena ochrana
před úrazem elektrickým proudem.
Nároky na vlastnosti užitkové vody udává
ČSN 83 0616 (pitné vody ČSN 75 7111).
U vody se součtem látkových koncentrací
vápníku a hořčíku větším než 1,8 mmol/l
jsou již účelná další „nechemická“ opatření proti usazování vodního kamene (např.
působení magnetických úpraven vody
v kombinaci s odkalovacím zařízením).
V případě zanesení kotle nečistotami
z topného systému nebo usazením kotelního kamene se na tyto závady, případně
na závady zanesením vyvolané (např.
zanesení výměníku, poruchy čerpadla)
záruka kotle nevztahuje.
Vzdálenost od hořlavých hmot (např.
PVC, dřevovláknité desky, polyuretan,
syntetická vlákna, pryž a další) musí být
taková, aby teplota na povrchu těchto
hmot byla pod 80 °C.
Zóny
Kotel vyhovuje (podle vyhlášky MZ č. 13/
1977 Sb., tj. hlučností) umístění v obytných i společenských místnostech.
Kotle jsou konstruovány na provoz s otopnou vodou odpovídající ČSN 07 7401
(především nesmí být v žádném případě
kyselá, tj. hodnotu pH musí mít vyšší
než 7 a má mít minimální uhličitanovou
tvrdost).
18
obr. 9
Upozornění: Teploty povrchu kotle v horní části (zejména bočnic a víka) při práci
mohou převýšit teplotu okolí až o 50 °C.
Kolem samotného kotle je třeba ponechat
takový prostor, aby manipulace s kotlem
i s návaznými zařízeními byla bezpečná
jak při montáži, tak během provozu. Doporučené vzdálenosti jsou uvedeny na
obr. 10
Odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu provádí pouze k tomu určeným zdvojeným potrubím. Ze standardních dílů dodávaných výrobcem lze vytvářet konkrétní
trasy zdvojeného potrubí pro prakticky
všechny běžné případy. Trasa odkouření
musí být řešena tak, aby kondenzovaná pára obsažená ve spalinách mohla
být z potrubí odstraněna. K tomu jsou
určeny speciální díly, které lze do trasy
odkouření začlenit. Na závady způsobené
zatékajícím kondenzátem se nevztahuje
záruka na kotel. Pro značnou rozmanitost
konkrétních řešení není zdvojené potrubí
součástí dodávky kotle a není zahrnuto
v ceně. Zásady pro sestavování tras viz
kapitola Vedení vzduchu a spalin.
Doporučené vzdálenosti
300 mm nad
kolenem
300 mm
300 mm
600 mm
300 mm
obr. 10
19
Obsah dodávky kotle
obr. 11
20
Příprava Instalace kotle
Rozvod potrubí
Jmenovitá světlost trubek se určuje obvyklým způsobem s využitím charakteristiky čerpadla. Rozvodné potrubí se navrhuje podle požadavků na výkon daného
systému, ne podle maximálního výkonu
kotle. Nicméně musí být učiněna opatření
k zajištění dostatečného průtoku tak, aby
teplotní rozdíl mezi přívodním a vratným
potrubím byl menší nebo roven 20 °C.
Minimální průtok je 500 l/hod.
Systém potrubí musí být veden tak, aby
se zabránilo vzniku vzduchových bublin
a usnadnilo se trvalé odvzdušňování.
Odvzdušňovací armatury by měly být na
každém vysoko položeném místě systému a na všech radiátorech.
Před kotlem se doporučuje instalovat systém uzávěrů OV, TUV a plynu.
Na nejnižší bod topné soustavy doporučujeme instalovat vypouštěcí ventil, který
zároveň bude sloužit i pro naplnění topné
soustavy.
Před konečnou montáží kotle je nutné
rozvody topného systému několikrát
propláchnout tlakovou vodou. U starých,
již používaných systémů se toto provede
proti směru proudění otopné vody.
Upozornění: Před připojením kotle na
otopnou soustavu odstraňte umělohmotné zátky umístěné uvnitř vývodů na připojení.
Čistota otopného systému
Před instalací nového kotle je nezbytně
nutné, aby byl systém důkladně vyčištěn.
V případě staršího systému je zapotřebí
se zbavit usazeného kalu na dně radiátorů (převážně samotížné soustavy).
V případě nových systému je třeba se
zbavit konzervačních látek, které jsou
používány u většiny výrobců radiátorových těles.
Před kotel (tj. na potrubí s vratnou
otopnou vodou) se doporučuje montáž
zachycovače kalů. Zachycovač kalů
má být proveden tak, aby umožňoval
vyprazdňování v pravidelných časových
intervalech, aniž by bylo nutné vypouštět
velké množství otopné vody. Zachycovač
kalů lze kombinovat s filtrem, samotný filtr
se sítem však není postačující ochranou.
Filtr i zachycovač kalů je třeba pravidelně
kontrolovat a čistit.
Oběh otopné vody v systému
Přestože je kotel vybaven tzv. BYPASSem, doporučuje se otopnou soustavu řešit tak, aby alespoň přes některé
z těles byl neustále umožněn oběh OV
v systému.
Použití nemrznoucích směsí
Nedoporučuje se užívat nemrznoucích
směsí vzhledem k jejich vlastnostem
nevhodným pro provoz kotle. Jedná se
zejména o snížení přestupu tepla, velkou
objemovou roztažnost, stárnutí a zejména
poškození výměníku tepla OV.
Upozornění: Závady na kotli způsobené
v důsledku užití nemrznoucích směsí nelze řešit v rámci záruky.
Termostatické radiátorové ventily
V případě instalace pokojového regulátoru v referenční místnosti, musí být min.
jeden z radiátorů ponechán bez termostatické hlavice. Pro zvýšení tepelné pohody
doporučujeme místnost, kde je umístěn
pokojový regulátor neosazovat termohlavicemi vůbec.
21
Systém TUV
Tlak TUV musí být v rozmezí 1 až 6 barů.
Pokud tlak překračuje 6 barů, musí být na
vstupu připojen redukční ventil v kombinaci s pojistným ventilem.
V oblastech s velkou tvrdostí vody se
doporučuje učinit vhodná opatření ke
snížení tvrdosti.
Instalace kotle
Zavěšení kotle
Při zavěšení kotle je třeba dbát na podmínky dané v projektové dokumentaci
(např. nosné vlastnosti zdiva, zaústění
kouřovodu, vstupy a výstupy rozvodů).
Postup zavěšení (obr. 12):
1. Vyjměte papírovou šablonu (součást
dodávky kotle) a přichyťte ji na místo instalace např. pomocí lepící pásky. Při
umisťování šablony použijte olovnici
nebo vodováhu.
2. Pomocí vyznačených míst na šabloně
předvrtejte potřebné otvory (závěsná
lišta, odtah spalin).
4. Vyvrtejte požadované otvory o průměrech, které jsou uvedeny na šabloně.
5. Vložte hmoždinky do otvorů pro závěsnou lištu, kterou následně upevněte přiloženými šrouby.
6. Zavěste kotel na závěsnou lištu.
7. Instalujte potrubí pro odtah spalin. Prostor mezi potrubím a průrazem ve zdivu
vyplňte nehořlavým materiálem.
8. Připojte kotel a k rozvodům OV, TUV
a plynu. Před kotlem doporučujeme nainstalovat uzavírací ventily (součást dodávky kotle).
Zavěšení kotle
Při horizontálním vedení spalin dodržujte minimální sklon 3%
směrem do kotle
Hmoždinka
Použít
pouze ∅
105
Závěsná lišta
Šroub
obr. 12
22
Připojení kotle k rozvodům OV, TUV
a plynu
Připojovací koncovky kotle nesmí být
zatěžovány silami od trubkového systému otopné soustavy, soustavy TUV nebo
přívodu plynu. To předpokládá přesné
dodržení rozměrů zakončení všech připojovaných trubek, a to jak výškové, tak
vzdálenosti od zdi i vzájemné vzdálenosti
jednotlivých vstupů a výstupů mezi sebou.
Připojení kotle na otopnou soustavu se
doporučuje řešit tak, aby při opravách
kotle bylo možné vypouštět otopnou vodu
pouze z něho.
Při rekonstrukcích, při nepříznivých stavebních dispozicích apod. je možno připojit kotel k systému otopné soustavy,
soustavy TUV i přívodu plynu flexibilními
elementy (hadicemi), ale vždy jen k tomu
určenými. V případě užití flexibilních elementů měly by být tyto co nejkratší, musí
být chráněny před mechanickým a chemickým namáháním a poškozováním
a musí být zajištěno, aby před ukončením
jejich životnosti nebo spolehlivosti plnit
své parametry (podle údajů jejich výrobců) byly vždy vyměněny za nové.
Expanzní nádoba
Před napuštěním otopného systému
zkontrolujte tlak v expanzní nádobě. Počáteční tlak v expanzní nádobě by měl být
vyšší o 0,2 bar než je předpokládaný tlak
vody v otopné soustavě.
Je-li otopný systém již naplněn, je třeba
uzavřít ventily OV pod kotlem a pomocí
vypouštěcího ventilu zbavit kotel tlaku.
Následně je možné provést kontrolu
tlaku v expanzní nádobě a případně tlak
doplnit.
Ventilek pro doplnění tlaku expanzní
nádoby se nachází na pravé straně od
čerpadla (obr. 13).
Upozornění: Ověřte zda je expanzní
nádoba dostačující pro daný objem vody
v otopné soustavě (viz projektová dokumentace k instalaci).
Doplnění tlaku exp. nádoby
Provozní tlak v otopné soustavě
Otopný systém (měřeno na kotli) musí
být napuštěn alespoň na hydraulický
tlak 1 bar (odpovídá hydrostatické výšce
vody 10 m). Doporučuje se udržovat tlak
v rozmezí 1-2 bar. Expanzní nádoba kotle
vyhovuje max. množství 110 l otopné vody
v systému (při teplotě 75 °C).
obr. 13
23
Pojistný ventil
Pojistný ventil
Na spodní straně kotle na hydraulické
skupině je vlevo umístěn pojistný ventil
(obr. 14). Z vyústění od pojistného ventilu může dojít (při překročení max. tlaku
v systému) k výtoku vody, příp. úniku páry.
Na výstup přepadu pojistného ventilu se
proto doporučuje nainstalovat svod, který
bude vyveden do odpadního systému daného objektu.
Upozornění: V žádném případě se nesmí
manipulovat s pojistným ventilem během
provozu kotle. Dále není přípustné využívat pojistného ventilu pro vypouštění
vody z kotle nebo topného systému. Na
zanesený ventil nečistotami z topného
systému se nevztahuje záruka.
Připojení plynu
obr. 14
Odvzdušnění
čepička
odvzdušňovacího
ventilu
Provedení kotle Lev 24 / 28 KKV a 28 KKO
- ZP je určeno k provozu na zemní plyn
o jmenovitém tlaku v rozvodné síti 2 kPa,
pro který se nejčastěji udává hodnota
výhřevnosti od 9 do 10 kWh/m3. Vnitřní
rozvodná síť plynu i plynoměr musí být dostatečně dimenzovány s ohledem i na jiné
plynové spotřebiče uživatele.
Plynovody v budovách musí být provedeny
podle ČSN EN 1775.
Upozornění: Spoj na vstupu plynu do
kotle se doporučuje těsnit dotažením
převlečné matice na čelo nátrubku přes
odpovídající těsnění (viz dodávka kotle).
Po ukončení montáže plynového vedení
ke kotli je nutné důkladné ověření plynotěsnosti provedeného spoje.
24
obr. 15
Dopouštění vody do kotle
Dopouštění vody do kotle je popsáno
v části „Návod k obsluze – Servis / Údržba“ na str. 10.
Upozornění: Přesvědčte se, že během
napouštění i během provozu kotle je uvolněná čepička na automatickém odvzdušňovacím ventilu (obr. 15).
Vypouštění vody z kotle
Vypouštěcí ventilek je určen především
pro snížení tlaku vody v kotli pro případné
opravy (obr. 15). Vypustit vodu z kotle tímto vývodem lze pouze částečně.
Úplné vypouštění vody pouze z kotle nebo
celé otopné soustavy a opětné napuštění
je třeba řešit umístěním napouštěcích
(vypouštěcích) vývodů na vhodná místa
otopné soustavy.
Vypouštění a napouštění vody do otopné
soustavy a následné operace (odvzdušnění, seřízení expanzní nádoby) nejsou
předmětem záruky kotle.
Vypouštění vody
vypouštěcí
ventilek
obr. 16
Odvod kondenzátu
V případě, že hrozí zamrznutí TUV v kotli
a rozvodech, je třeba provést taková opatření, které zajistí její úplné odstranění.
Poznámka: Vypouštěcí ventilek (obr. 16)
se nachází za vstupy a výstupy rozvodů
(OV, TUV, plyn) na trubce BYPASSU.
Odvod kondenzátu
Od kotle je třeba odvádět nepřetržitě kondenzát, proto je kotel z výroby osazen tzv.
sifonem, který je umístěn v jeho spodní
časti. Odvod musí mít min. ∅ 22 mm
(nebo větší).
Poznámka: Součástí dodávky kotle je
adaptér, který je určen k redukování na
výše jmenovaný min. průměr hadice /
trubky určené pro odvodu kondenzátu
(obr. 17).
Nesmí docházet k hromadění kondenzátu
v odvodu ani v navazujícím kanalizačním
odpadu – odvod musí mít zajištěn neustálý spád a to nejméně 3% směrem od
kotle.
Upozornění: Při přímém vypouštění kondenzátu do kanalizace je nutno postupovat podle příslušných regionálních nebo
národních předpisů a v případě nutnosti
musí být použito neutralizačního zařízení.
adaptér pro výstup
kondenzátu
obr. 17
25
Vedení vzduchu a spalin
Odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu se provádí pouze k tomu určeným
zdvojeným potrubím.
Způsob C13
Vodorovné úseky potrubí se spádují tak,
aby kondenzát odtékal směrem ke kotli,
příp. k dílům určeným k odvodu kondenzátu. Přitom se využívá možnosti nenásilně
provést ve spojení kolena s přímým úsekem malé vyhnutí ze základního směru.
Díly pro odvod kondenzátu se pokud možno instalují v těsné blízkosti hrdla vyústění
spalin z kotle. Na závady způsobené
zatékajícím kondenzátem se nevztahuje
záruka na kotel.
Způsoby vedení vzduchu i spalin
(podle ČSN EN 483) a povolené
délky potrubí
obr. 18
Způsob C33
Není-li pro jednotlivé následující způsoby
vedení tras zdvojeného potrubí a jejich
vyústění uvedeno jinak, mohou být délky
(od přípojného místa na kotli až k vyústění) potrubí vedeny takto - viz tabulka tech.
parametrů.
Poznámka: Za 1 Em se považuje buď 1 m
přímého úseku, nebo 1 ks kolena 90°.
Pro kotel jsou schváleny tyto následující
způsoby přívodu vzduchu a odvodu spalin:
Způsob C13 – vodorovné trasy a jejich
vodorovná vyústění do volného prostoru.
Při užití potrubí odděleného (80 mm) na
vodorovné trasy s vodorovnými vyústěními musí být zaústění vzduchu a vyústění
spalin od téhož kotle tak, aby se obě
nacházela uvnitř čtverce o délce strany
0,5 m.
Příklad vodorovné trasy zdvojeného
potrubí - provedení C13 (dle ČSN EN 483)
je vyobrazeno na obrázku 18.
26
obr. 19
Způsob C33 - svislé trasy a jejich
svislá vyústění do volného prostoru. Pro vyústění potrubí odděleného
platí totéž co ve způsobu C13. Příklad svislé trasy zdvojeného potrubí
– provedení C33 (dle ČSN EN 483) je vyobrazeno na obrázku 19.
Způsob C43 – připojení ke zdvojeným
společným komínům. Zdvojené potrubí
od jednotlivých kotlů (jednotlivé trasy) lze
vést i do společných komínů; transportní
dostatečnost komína se posuzuje podle
údajů výrobce užitého komínového tělesa.
Jsou-li trasy vyvedeny do komína ve dvou
směrech, které jsou na sebe kolmé, musí
být mezi zaústěními převýšení alespoň
0,45 m. Kde jsou trasy do komína zaústěny
proti sobě, musí se obě zaústění navzájem
převyšovat nejméně o 0,6 m. Zaústění tras
do společného zdvojeného komína nikdy
nemá koncové elementy (takové, jako do
volného prostoru)! Obě části trasy (jak
vnější - vzduchová, tak vnitřní – spalinová)
musí bezpečně zasahovat do příslušného
komínového průduchu, avšak nikoli zase
tak hluboko, aby tvořila překážku v průchodu spalin či vzduchu.
V tomto případě trasa souosého potrubí
nesmí přesáhnout délku - viz tabulka
tech. parametrů.
Způsob C53 - zdvojené potrubí oddělené
a vyústění na různých místech (s různými
parametry, hlavně tlakovými).
K odvodu spalin a přívodu spalovacího
vzduchu lze užít i potrubí odděleného (viz
obr. 20). Trasy odděleného potrubí nesmí
být vyvedeny na vzájemně protilehlé stěny budovy.
Způsob C83 - užití potrubí v těch případech, je-li vzduchová část zaústěna do
volného prostoru a spalinová část do
společného komína.
Způsob C53
obr. 20
Způsob B23 – odvádění spalin (i potrubím
odděleným) do volného prostoru a odběr
spalovacího vzduchu z vnitřního prostoru
stavby v těsné blízkosti kotle (u potrubí
souosého přerušením jeho vnější části).
Způsob B33 – trasy souosého potrubí pro
odvádění spalin do komína a pro přívod
spalovacího vzduchu z vnitřního prostoru
stavby v těsné blízkosti i ve větší vzdálenosti od kotle (přerušením vnější části
potrubí)
Spádování potrubních tras
Potrubní trasa musí být řešena tak, aby
sestava odvodu spalin umožňovala spád
směrem do kotle a to v minimálním sklonu
3%.
Vzduch lze také odebírat z volného prostoru (příp. prostoru značně vzduchem
zásobovaným) a spaliny odvádět do společného komína (příp. opět do prostoru se
společným výskytem spalin). Sem spadá
také zvláštní případ podle druhého odstavce oddílu Zvláštní případy – viz další
text.
27
Vyústění vodorovných úseků
potrubí na fasádě
Pro vyúsťování vodorovných úseků na
fasádě platí (obr. 22), že by mělo být
užito jen v krajním případě. Vyúsťování
potrubních tras může být řešeno podle
pravidel uvedených v tomto návodě (případně v samostatně vydávaném katalogu
odkouření Protherm) nebo lze použít pravidel TPG 800 01 společnosti GAS s.r.o.
• 2 m nad terénem na veřejně přístupných
místech (0,4 m na místech ostatních)
• 0,5 m po stranách oken, stále otevřených
větracích otvorů (mřížek) či dveří
• nad horní hranou oken, mřížek či dveří
• 1 m – pod okny (pod mřížkami se neumisťují vůbec!)
• v hloubce R pod převisy, balkony a okraji střech
Nejmenší vzdálenosti mezi vyústěmi na
fasádě:
• vodorovná: 1 m
• svislá: 2 m
Vyústění se směřují zásadně tak, aby
proud z nich vystupoval od fasády do volného prostoru (zejména od oken, mřížek,
dveří). Není-li to možné splnit, musí být
dodrženy následující nejmenší vodorovné
vzdálenosti:
a) protilehlá, tj. od konce vyústění (hrany
koncového koše) na fasádě jedné až k fasádě druhé:
2 m – pokud nemá okna ani mřížky
1 m – v případě, že obě fasády jsou bez
oken a mřížek
4 m – pokud je s okny, mřížkami (příp.
také vždy, je-li s obdobnými protilehlými
vyústěními)
28
b) v zákoutí (obr. 23), mezi osou vyústění
a fasádou s touto osou rovnoběžnou:
2 m – pokud má okna, mřížky či dveře
0,5 m – pokud je nemá
k zákoutím menším než 0,5 m se nepřihlíží
Všechny zde uvedené vzdálenosti se rozumí od vnější hrany (rámu) oken, mřížek,
příp. také dveří, k ose potrubí.
Zvláštní případy
V prostoru těsně pod převisy je také možno umístit vyústění, ale jen tehdy, prodlouží-li se potrubí tak, aby jeho vodorovná
délka od fasády dosahovala alespoň na
kružnici opsanou ze společné hrany převisu s fasádou o poloměru „R“ (obr. 21).
Vyústit potrubí od kotle je možné i do svislé šachty ústící do volného prostoru, má-li
šachta zachován po celé délce i v ústí
volný průřez alespoň 1,25 m2. V šachtě
nesmí být žádný další obdobný vývod, ani
okno, příp. mřížka.
Svislý vývod (na střechu)
Nad střechu objektu se souosé potrubní
trasy nebo samostatná vyústění kouřovodů a vzduchovodů zakončují 0,4 m od
sebe a výš, než by dosahovala vrstva
sněhu tlustá 40 cm (kopírující tvar střechy).
Bezpečnostní opatření
Vzdálenost hořlavých hmot od spalinové
části odděleného potrubí musí být taková,
aby teplota na povrchu těchto hmot nebyla více jak 80 °C.
Možnosti vyústění kouřovodu
Obr. 21 - Převisy
Obr. 22 - Umístění na fasádě
Obr. 23 - Zákoutí
29
Vyústění spalin nesmí být umístěno v prostorech:
• s nebezpečím výbuchu (ve smyslu ČSN
33 2320)
• které jsou vnitřními částmi stavby (půdách, chodbách, schodištích ap.)
• uzavíratelných, tj. průjezdech ap.
• zasahujících do terénu (i když jsou bez
překážek otevřené do okolí), např. tunelů, podchodů ap.
Přiměřeně těmto zásadám zákazu umístění vyústění spalin je třeba vždy posoudit
i samostatné zaústění (nasávání) vzduchovodu.
Otvor pro průchod zdí zdvojeným potrubím pro přívod vzduchu a odvod spalin
se prorazí s příslušnou vůlí (cca 120 až
150 mm) a po ukončení instalace se stavebním způsobem utěsní. K utěsnění se
musí užít nehořlavých materiálů (se stupněm hořlavosti A podle ČSN 73 0823),
jako např. zednických omítek, sádry apod.
Průchod hořlavou zdí, příp. stropem se
řeší podle prvního odstavce této části.
Upozornění: Do kouřovodu není přípustné vkládat tělesa omezující průchod
spalin (např. různé druhy výměníků pro
využití jejich zbytkového tepla). Kouřovod
není součástí vybavení kotle.
Specifikace dílů pro souosé odkouření Ø 60/100
R1M
Redukce svislá ∅ 60/100
č. pol.: 7740
Popis: Trubka dlouhá 1 m k prodloužení vodorovného či svislého úseku souosého potrubí sání a výfuku ∅ 60 / 100 mm.
Pokud je třeba trubku zkrátit, pak odřízneme tu část, na je
jimž konci není hrdlo.
Obsah sestavy:
1x trubka sání ∅ 60mm
1x trubka výfuku ∅ 100mm
1x těsnění ∅ 60mm
1x těsnění ∅ 100mm
Tlaková ztráta: 1 Em
K1M
Koleno ∅ 60 / 100 - 90st.
č. pol.: 7738
Popis: Koleno ke změně směru vedení trasy o 90° souosého
potrubí sání a výfuku ∅ 60/100 mm.
Upozornění: V případě, že se spojí dvě kolena za sebou,
bez 0,5 m úseku na ustálení, pak je nutno počítat s tlakovou
ztrátou 1,5 Em na každé koleno.
Obsah sestavy:
1x koleno 90°
1x těsnění ∅ 60 mm
1x těsnění ∅ 100mm
Tlaková ztráta: 1 Em
30
S1M
Sestava vodorovná ∅ 60 / 100
č. pol.: 7739
Popis: Sestava je určena pro přímé připojení ke kotli a vodorovné vyústění na fasádu. Vyústění je možné provést do boku nebo dozadu od kotle. Pro dosažení potřebné délky trasy je možné do sestavy začlenit další díly odkouření: trubky
“T1M“ a koleno "K1M“.
Obsah sestavy:
1x koleno 90°
1x těsnění ∅ 60mm
1x trubka sání ∅ 60mm
1x těsnění ∅ 100mm
1x trubka výfuku ∅ 100mm
1x vymezovací kroužek ∅ 100mm
2x krycí manžeta ∅ 100mm
1x těsnění příruby + spojovací materiál
Délka sestavy 1m / Tlaková ztráta: 2 Em
T1M
Trubka souosá ∅ 60 / 100
č. pol.: 7737
Popis: Svislá redukce s odběrnými místy pro měření spalin
je určená k přímému napojení na souosé hrdlo kotle ∅ 60/
100 mm.
Upozornění: Při svislém odvodu spalin je třeba tímto dílem
začít.
Obsah sestavy:
1x adaptér
1x těsnění ∅ 60 mm
1x těsnění ∅ 100 mm
Délka: 145 mm
Tlaková ztráta: 0,2Em
Specifikace dílů pro souosé odkouření Ø 80/125
R21M
Redukce svislá ∅ 80 / 125
č. pol.: 7741
Popis: Svislá redukce s odběrnými místy pro měření spalin
je určená k přímému napojení na souosé hrdlo kotle ∅ 60
/ 100 mm.
Upozornění: Tímto dílem je třeba začít.
Obsah sestavy:
1x adaptér ∅ 60 / 100 - 80 / 125 mm
1x těsnění ∅ 80 mm
1x těsnění ∅ 125 mm.
Délka: 142 mm
Tlaková ztráta: 0,2 Em
31
T21M-500
Trubka souosá ∅ 80 / 125-0,5m
č. pol.: 7744
Popis: Trubka dlouhá 0,5 m k prodloužení vodorovného či
svislého úseku souosého potrubí sání a výfuku ∅ 80 / 125
mm. Pokud je třeba trubku zkrátit, pak odřízneme tu část, na
jejimž konci není hrdlo.
Obsah sestavy:
1x trubka sání ∅ 80 mm
1x trubka výfuku ∅ 125 mm
1x těsnění ∅ 80 mm
1x těsnění ∅ 125 mm
Tlaková ztráta: 0,5 Em
T21M-1000
Trubka souosá ∅ 80 / 125-1m
č. pol.: 7743
Popis: Trubka dlouhá 1 m k prodloužení vodorovného či svislého úseku souosého potrubí sání a výfuku ∅ 80 / 125 mm.
Pokud je třeba trubku zkrátit, pak odřízneme tu část, na jejimž konci není hrdlo.
Obsah sestavy:
1x trubka sání ∅ 80 mm
1x trubka výfuku ∅ 125 mm
1x těsnění ∅ 80 mm
1x těsnění ∅ 125 mm
Tlaková ztráta: 1 Em
T21MP
Trubka souosá posuvná ∅ 80/125
č. pol.: 7742
Popis: Trubka posuvná 0,4 - 0,5 m slouží k prodloužení vodorovného či svislého úseku souosého potrubí sání a výfuku ∅ 80 / 125 mm. Pokud je třeba trubku zkrátit, pak odřízneme tu část, na jejimž konci není hrdlo.
Obsah sestavy:
1x trubka sání ∅ 80 mm
1x trubka výfuku ∅ 125 mm
1x těsnění ∅ 80 mm
1x těsnění ∅ 125 mm
Tlaková ztráta: 0,3 Em
32
K211M
Koleno ∅ 80 / 125 - 45st.
č. pol.: 7745
Popis: Koleno ke změně směru vedení trasy o 45° souosého
potrubí sání a výfuku ∅ 80 / 125 mm.
Upozornění: v případě, že se spojí dvě kolena za sebou,
bez 0,5 m úseku na ustálení, pak je nutno počítat s tlakovou
ztrátou 1,5 Em na každé koleno.
Obsah sestavy:
1x koleno 45°
1x těsnění ∅ 80 mm
1x těsnění ∅ 125mm
Tlaková ztráta: 0,5 Em
K21M
Koleno ∅ 80 / 125 - 90st.
č. pol.: 7746
Popis: Koleno ke změně směru vedení trasy o 90° souosého
potrubí sání a výfuku ∅ 80 / 125 mm.
Upozornění: v případě, že se spojí dvě kolena za sebou,
bez 0,5 m úseku na ustálení, pak je nutno počítat s tlakovou
ztrátou 1,5 Em na každé koleno.
Obsah sestavy:
1x koleno 90°
1x těsnění ∅ 80 mm
1x těsnění ∅ 125 mm
Tlaková ztráta: 1 Em
S21M
Sestava komínová ∅ 80/125
č. pol.: 7747
Popis: Sestava je určena ke svislému zakončení (na střechu) souosého potubí sání a výfuku ∅ 80 / 125 mm. Pro průchod střechou se použíje průchodky daného výrobce střešní krytiny.
Obsah sestavy:
1x koleno 45°
1x těsnění ∅ 80 mm
1x těsnění ∅ 125 mm
Celková délka: 1,2 m
Tlaková ztráta: 1,5 Em
33
PS4
Průchodka střechou 25 - 45
č. pol.: 7754
Popis: Střešní průchodka s plynule stavitelným úhlem sklonu (25 - 45°) a olověným tvarovatelným límcem. Průchodka
je určena pro utěsnění přechodu mezi sestavou komínovou
S21M a střešní krytinou.
Obsah sestavy:
1x střešní průchodka (25 - 45°)
U21
Spona pro 80 / 125
č. pol.: 7755
Popis: Spona pro uchycení potrubí ∅ 80 / 125 mm ke stěně.
Obsah sestavy:
1x spona ∅ 125 mm
Specifikace dílů pro dělené odkouření Ø 80 / 80
R2M
Člen rozdělovací
č. pol.: 7748
Popis: Rozdělovací člen s odběrnými místy pro
měření spalin je určen k přímému připojení na
výstup z kotle a slouží k oddělení spalinové
(vnitřní) a vzduchové (vnější) části souosého
potrubí ∅ 60 / 100 mm na potrubí oddělené, se
dvěma samostatnými na sobě nezávislími trasami
potrubí o ∅ 80mm, jedním pro spaliny a druhým pro
vzduch.
Obsah sestavy:
1x rozdělovací člen s odběrnými místy
1x podpora rozdělovače
1x těsnící kroužek vzduchové části kotle
2x těsnění ∅ 80 mm
34
T2M
Trubka oddělená ∅ 80
č. pol.: 7750
Popis: Trubka dlouhá 1m k prodloužení vodorovného
či svislého úseku odděleného potrubí sání a výfuku
∅ 80mm.
Obsah sestavy:
1x trubka oddělená
1x těsnění ∅ 80 mm
Tlaková ztráta: 1 Em
S2M
Trubky oddělené s košíky ∅ 80.
č. pol.: 7753
Popis: Sestava koncových dílů potrubí je určena
k připojení ke dvěma vzájemně nezávislým trasám
(výfuk a sání) potrubí ∅ 80 mm. Sestava je vhodná
pouze pro fasádní vyústění a kombinuje se s trubkami
„T2M“ nebo koleny „K2M“ a „K12M.
Obsah sestavy:
2x trubka oddělená ∅ 80 mm
2x těsnění ∅ 80 mm
2x manžeta vnitřní ∅ 80 mm
2x manžeta venkovní ∅ 80 mm
Tlaková ztráta: 1 Em (1x trubka)
K12M
Koleno ∅ 80mm - 45st.
č. pol.: 7752
Popis: Koleno určené ke změně směru o 45°odděleného potrubí
sání nebo výfuku ∅ 80mm.
Upozornění: V případě, že se spojí dvě kolena za sebou, pak je
nutno počítat s tlakovou ztátou 1 Em na každé koleno. Proto je
vhodné vložit mezi obě kolena alespoň 0,5 metru rovné trubky
pro ustálené proudění.
Obsah sestavy:
1x koleno 45°
1x těsnění ∅ 80 mm
Tlaková ztráta: 0,5 Em
35
K2M
Koleno ∅ 80mm - 90st.
č. pol.: 7751
Popis: Koleno určené ke změně směru o 90°odděleného potrubí
sání nebo výfuku ∅ 80mm.
Upozornění: V případě, že se spojí dvě kolena za sebou, pak je
nutno počítat s tlakovou ztátou 1,5 Em na každé koleno. Proto je
vhodné vložit mezi obě kolena alespoň 0,5 metru rovné trubky
pro ustálené proudění.
Obsah sestavy:
1x koleno 90°
1x těsnění ∅ 80 mm
Tlaková ztráta: 1 Em
R2M
Redukce z 80 na 80/125
č. pol.: 7749
Popis: Redukce určená k přechodu z ∅ 80mm na komínovou sestavu „S21M“ ∅ 80 / 125mm.
Obsah sestavy:
1x adaptér
U2
Spona pro ∅ 80
č. pol.: 7756
Popis: Spona pro uchycení potrubí ∅ 80 mm ke stěně.
Obsah sestavy:
1x Spona ∅ 80 mm
Upozornění: Odkouření musí být vždy spádováno směrem do kotle a to nejméně pod 3% klesáním.
36
Elektrické připojení kotle
Elektrické připojení kotle na síťové napětí
je provedeno třívodičovým pohyblivým
přívodem bez vidlice. Pevná zásuvka
pro připojení kotle k elektrické síti musí
být provedena podle ČSN 33 2000-4-46.
Musí mít vždy ochranný kontakt (kolík)
spolehlivě spojený s vodičem PE nebo
PEN (kombinace zelené a žluté barvy).
Kotel musí být vždy prostřednictvím svého přívodu připojen k ochrannému vodiči
a musí být instalován vždy tak, aby zásuvka s vidlicí byly přístupné. Není dovoleno
používat nejrůznějších „rozdvojek“, „prodlužovaček“ apod.
Upozornění: Přípravu vidlice, zásuvky
i připojení pokojového regulátoru, které je
zásahem do vnitřní elektroinstalace kotle,
musí bezpodmínečně provádět osoba
s odbornou elektrotechnickou kvalifikací
dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Rovněž servis elektrotechnické části může provádět
pouze osoba s výše uvedenou odbornou
kvalifikací. Před zásahem do elektrotechnické části je nutné kotel odpojit od síťového napětí vytažením síťového přívodu
ze zásuvky!
El. připojení pokojového termostatu
(Pouze typ 24 / 28 KKV)
Svorkovnice pro připojení
pokojového regulátoru.
Upozornění: Na tyto svorky
nepřivádějte žádné cizí napětí.
obr. 24
37
Hlavní řídící část kotle je jištěna trubičkovou pojistkou (T 125 mA / 250V), která se
nachází na řídící desce kotle - viz schéma
na straně 39 a 40.
Pro ovládání kotle pokojovým regulátorem
lze použít pouze takový regulátor, který
má beznapěťový výstup, tzn. že nepřivádí
do kotle žádné cizí napětí.
Minimální požadovaná zatížitelnost výstupních kontaktů regulátoru je ~ 24 V /
0,1 A.
Pokojový regulátor je třeba propojit s kotlem dvoužilovým vodičem. Doporučený
průřez pro připojení pokojového regulátoru pro měděný vodič je od 0,5 do 1,5
mm2.
Vodič pro připojení pokojového regulátoru
nesmějí být vedeny souběžně s vodiči
síťového napětí.
Svorkovnice pro připojení pokojového regulátoru je z výroby vybavena propojkou
a je umístěna na zadní straně ovládacího
panelu kotle.
38
Ekvitermní řízení kotle
Celou řadu kotlů 24 / 28 KKV a 28 KKO
je možné doplnit o tzv. ekvitermní řízení
(řízení kotle na základě změny venkovní
teploty). K tomuto účelu slouží doplňková
sada, která obsahuje veškeré potřebné
komponenty a podrobný návod k její instalaci.
Poznámka: Součástí sady je venkovní
snímač, který se umisťuje na nejchladnější stěnu objektu (nejčastěji severní strana). Propojení kotle a snímače vyžaduje
stavební připravenost v podobě určení
trasy vedení vodiče.
Připojení externího zásobníku TUV
(pouze 28 KKO)
Typ kotle 28 KKO umožňuje rozšíření
funkce o externí natápění nepřímoohřívaného zásobníku. K tomuto účelu slouží
propojovací sada, která obsahuje veškeré
potřebné komponenty a podrobný návod
k její instalaci.
Elektrické schéma kotle PROTHERM Lev 24 / 28 KKV
obr. 25
39
Elektrické schéma kotle PROTHERM Lev 28 KKO
obr. 26
40
www.protherm.cz
Protherm spol. s r.o.
Chrášťany 188
252 19 Praha - západ
Tel.: 257 950 919
fax: 257 950 917
Váš servis:

Podobné dokumenty

Leopard - Servisní podpora Protherm

Leopard - Servisní podpora Protherm organizaci se obracejte v případě event. poruchy - neodborný zásah může poškodit kotel (příp. i návazná zařízení!). 6. Pracovník servisní organizace provádějící první spuštění kotle je povinen se...

Více

protherm panther 24 ktv / kov

protherm panther 24 ktv / kov • Kotel může být instalován jen v prostředí, pro které je určen. • Uvedení do provozu po instalaci smí provádět jen výrobcem autorizovaná servisní organizace. • Na výrobcem autorizovanou servisní o...

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle

Návod k obsluze a instalaci kotle 5. Na výrobcem autorizovanou servisní organizaci se obracejte v případě event. poruchy - neodborný zásah může poškodit kotel (příp. i návazná zařízení!). 6. Pracovník servisní organizace provádějíc...

Více

protherm leopard 24 btv / bov

protherm leopard 24 btv / bov • Zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky. • Zkontrolujte, zda dodaný typ odpovídá typu požadovanému pro užití. • Vždy, když nemáte potřebnou jistotu, jak provádět činnosti při obsluze kotle, vy...

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle

Návod k obsluze a instalaci kotle 5. Na výrobcem autorizovanou servisní organizaci se obracejte v případě event. poruchy - neodborný zásah může poškodit kotel (příp. i návazná zařízení!). 6. Pracovník servisní organizace provádějíc...

Více

Therm 45 KD

Therm 45 KD musí být osazen kulový ventil s příslušným atestem pro plyn. Uzávěr plynu musí být volně přístupný. Kotel je určen k provozu na zemní plyn o výhřevnosti od 9 do 10,5 kWh/m3 a jmenovitém tlaku v roz...

Více

Therm 23 CLN, TCLN

Therm 23 CLN, TCLN Závěsné kotle Therm 23 CLN a TCLN jsou plynové teplovodní kotle spalující zemní plyn. Spotřebiče jsou určeny pro objekty s tepelnou ztrátou do  23 kW. Kotle jsou konstruovány jako spotřebiče s maxi...

Více

24 BOV - Servisní podpora Protherm

24 BOV - Servisní podpora Protherm ohledu na nastavení ovladače OV na pozici sluníčko. Jestliže teplota otopné vody v kotli dosáhne 8 °C, kotel se automaticky vypne.

Více