ichá aukce / Silent auction

Komentáře

Transkript

ichá aukce / Silent auction
Moderní a poválečné umění
Současné umění
Fotografie
Modern and post-war art
Contemporary art
Photographs
výstava
středa 24. 11. 2010 - neděle 28. 11 2010
denně od 12.00 do 19.00 hod.
(neděle 28. listopadu 10.00 - 14.00 hod.)
v Galerii 5. patro (nově v 1. patře)
Myslíkova 9, Praha 1
preview
Wednesday 24. 11. 2010 - Sunday 28. 11. 2010
daily 12noon until 7pm
(Sunday 28th November 10am - 2pm)
at the Gallery 5. patro (now at the 1st floor)
Myslíkova 9, Prague 1
aukce
neděle 28. listopadu 2010
od 14. 00 hod.
v Galerii Fotografie Louvre (1. patro)
Národní 22, Praha 1
auction
Sunday, 28th November 2010
from 2pm
at the Galerie Fotografie Louvre (1st floor)
Národní 22, Praha 1
více informací / further information
galerie 5. patro (nově v 1. patře / now at the 1st floor)
Myslíkova 9, 110 00 Praha 1
tel./ fax: +420 222 210 860
mobil: +420 608 238 402
[email protected]
www.artkunst.cz
Důležitá upozornění a pravidla aukce
Important information and auction notice
1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu
před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je
povinen doložit svou totožnost pomocí občanského
průkazu či cestovního pasu, zapsat se do seznamu
účastníků dražby a podepsat čestné prohlášení, že není
osobou vyloučenou z dražby podle zákona č. 26/2000 Sb.
1. Enrollment of bidders - For bidders, it is possible
to enroll on the day of the auction itself, one hour
before the auction begins at the venue of the public
sale. Upon the demand of the Auctioneer or one of
his proxies, the participants are obliged to prove their
identity with on official ID card or passport and to
submit a declaration of honour according to which
they are not ineligible for public sales.
5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
Příhoz
do 2 000 Kč
100 Kč
2 000 - 5 000 Kč
200 Kč
5 000 - 10 000 Kč
500 Kč
10 000 - 20 000 Kč
1 000 Kč
2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit
20 000 - 50 000 Kč
2 000 Kč
i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě
50 000 - 100 000 Kč
5 000 Kč
písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka k svému
100 000 - 200 000 Kč
10 000 Kč
zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat
200 000 - 500 000 Kč
20 000 Kč
čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací
nad 500 000 Kč
50 000 Kč
cenu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn
předměty dražit.
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po
dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí 6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně
obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce,
aukční provize ve výši 18 % (včetně DPH).
kromě nákupního limitu.
7. Způsob úhrady. Vydražitel je povinen uhradit cenu
Žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě
dosaženou vydražením v hotovosti či bankovním
s dražitelem zaregistrovat nejpozději 24 hodin před
převodem během nebo po dokončení aukce,
začátkem aukce.
nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne
konání dražby.
4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí
uvedeném v katalogu, které může licitátor
8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených
z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání
předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem
předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím
vydražiteli předány po zaplacení celé ceny dosažené
dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud
vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny
dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez
buď v den konání aukce, nebo od pondělí 29. 11.
odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu
do pátku. 3. 12. 2010 v prostorách Galerie 5. patro,
licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě
Myslíkova 9, Praha 1, od 12 do 18 hodin.
jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep
účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v EUR jsou
Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu
zaokrouhleny a pouze orientační.
dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je
dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto
ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně.
5. e increments. e Auctioneer states
the increments as follows:
Actual bidding price
Increment
up to 2 000 CZK
2 000 - 5 000 CZK
5 000 - 10 000 CZK
10 000 - 20 000 CZK
20 000 - 50 000 CZK
50 000 - 100 000 CZK
100 000 - 200 000 CZK
200 000 - 500 000 CZK
over 500 000 CZK
100 CZK
200 CZK
500 CZK
1 000 CZK
2 000 CZK
5 000 CZK
10 000 CZK
20 000 CZK
50 000 CZK
2. Absentee bids - A participant may also make his
bid without being present at the auction, based upon
a power of attorney with date, address and phone
contact that authorizes the Auctioneer to represent
him at the auction. is power of attorney must
contain the catalogue number, the detailed description
of the object and the maximum purchase limit that
e Auctioneer reserves the right to decide the order
the proxy may bid.
and amount of the increments.
3. Bidding by telephone - Subject to on agreement
with the Auction House & Gallery, the participant
may bid by telephone. e respective power of
attorney must contain the same data as stated above
for written offers, except for the purchase limit.
6. Buyer´s Premium - e Auctioneer will charge
a buyer´s premium of 18 % (incl. VAT) of the hammer
price on behalf of the purchaser.
7. Terms of Payment - e bidder is obliged to pay
the price achieved in the public sale in cash or by
Upon the respective agreement with the auctioneer, all bank transfer, during or aer the auction, however,
motions for bidding by telephone must be registered
5 calendar days aer the day of auction at the very
in person, one day prior to the commencement of the latest.
auction at the very latest.
8. Passage of ownership and takeover of auctioned
4. e course of auction - e auctioned goods are
goods - e objects will be handed out to the bidder
put up in the order listed in the catalogue, subject
upon payment of the auction price in full, based upon
to organizational changes by the Auctioneer. Aer
a payment certificate, either on the day of auction or
the respective object is put up, the participants may
from Monday, 29th November until Friday December
make their bids by raising their bidding number.
3 on the premises of the Galerie 5. patro, Myslíkova 9,
e auction continues as long as bids are made. e
Praha 1, 12 noon – 6 pm
Auctioneer may deny a bid without giving reasons.
If, despite two calls by the Auctioneer, no further
Note: e starting prices in Euro are rounded off and
bid is made, then the Auctioneer announces the lost
only for the purpose of information.
bid again and, aer a third call, knocks down for the
benefit of the participant with the highest bid.
e participant is bound by his bid. e bidding price
may not be curtailed aerwards. e increment goes
to the participant whose bid was knocked down. Any
disputes in this regard are settled exclusively by virtue
of the Auction House & Gallery‘s decision
Rejstřík autorů
Alt Hynek / Vajd Aleksandra 257, 258, 259
Anderle Jiří
51, 52, 53, 54, 84, 85
Balážová Marie (SK) 340, 341
Balcar Karel
161
Baňka Pavel
284
Bastian M.S. / Isabelle L. (CH) 247
Bastian M.S. (CH)
248
Bláha Václav
47
Boštík Václav
35, 36
Bromová Veronika
283
Burian Zdeněk
18, 19
Cajthaml David
345, 346
Calder Alexander (USA) 153, 154
Císařovský Tomáš
162, 163, 164, 165
Čečo Sabahudin
343
David Jiří
151
de Saint-Phalle Niki (FR) 166, 167
Diviš Stanislav
149
Dlouhý Bedřich
106
Dokoupil Jiří Georg 237, 238
Dorazio Piero (IT)
59, 60
Drahotová Veronika 208
Drtikol František
310
Dufy Raoul
11
Dvořák František
336
Ernst Max (DE)
76
Fára Libor
94
Fialová Svetlana (SK) 204, 205
Fojtek Martin
274
Foltýn František
14, 15
Förg Günter (DE)
182
Foustková Alena
354
Gabriel Michal
152
Gauguin Paul (podle) (FR) 317
Gerboc Martin (SK) 203
Gross František
16, 17, 21
Grygar Milan
65
Grygar Štěpán
266, 267
Gursky Andreas (DE) 255
Hampl Josef
338
Hanke Jiří
297
Hankeová Jiřina
260
Havelková Jolana
263, 264
Hayek Pavel
199. 200
Hísek Jan
186, 187, 188
Hliněnský Robert
32, 33, 34
Hodonský František 43, 44
Holomíček Bohdan 289
Hošková Anežka
209, 210, 211
Hůla Jiří
337
Chaba Karel
117, 325, 326
Chabera Milan
128, 129, 130
Chagall Marc (RU/FR) 131, 132, 133, 134, 135, 155,
156, 157
Chatrný Dalibor
66, 96, 97, 168, 169, 170, 171,
174, 175
Chatrný Ivan
61, 62, 63, 64
Chochola Václav
305, 306
Christo (FR)
140
Janoušek Vladimír
110, 111
Janoušková Věra
335
Jarcovják Vladimír
88
Jarcovjáková Libuše 285, 286
Jirásek Václav
261, 262
Kabůrková Tereza
265
Kanta Antonín
355
Katz Alex (USA)
214
Kintera Krištof
212, 213
Klimeš Svatopluk
89
Knížák Milan
90
Koblasa Jan
83
Kobliha František
313
Kočí Václav
195
Kokolia Vladimír
176
Kolář Jiří
136, 137, 138, 139
Kolíbal Stanislav
91, 92
Kolínská Jitka
24, 25
Kornatovský Jiří
181
Kořán Jaroslav
198
Kovanda Jiří
172, 173, 183, 184, 185
Krůček Václav
193, 194
Kříž Kryštof
273
Kubíček Jan
26, 27
Kučerová Alena
67, 68, 69, 70, 71, 80, 81
Kunc Milan
244, 245
Kupka František
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 314, 315, 316
Kvíčala Petr
201, 202
Ladra Zdeněk
180
Lamr Aleš
119, 123, 124, 125
Lauschmann Jan
307, 308, 309
Lhoták Kamil
Liesler Josef
Mainer Martin
Malich Karel
Mančuška Ján
Masson André (FR)
Matoušek František
Merta Jan
Miró Joan (ES)
107, 108, 109
118
118, 179
22, 29, 30, 31
196, 197, 198
12, 13
220, 221, 222, 223
206, 207
120, 121, 122, 143, 144, 145,
146, 147, 148
Mühlbauer Pavel
330
Mucha Alfons
1
Načeradský Jiří
37, 38, 39, 40
Naďo Rastislav (SK) 356, 357
Němcová Barbora B. 226
Němec Rudolf
334
Nemeth Lina
256
Nepraš Karel
20
Nikl Petr
159
Novák Ladislav
77, 78, 79
Novosad Karel
360, 361
Oliva Viktor
318
Ouhel Ivan
45, 46
Ovčáček Eduard
50
Pacovská Květa
215, 216
Pastrňák Petr
231, 232
Pěchouček Michal
142
Petrbok Jiří
233, 234, 235
Písařík Petr
217, 218, 219
Placht Otto
230
Plíšková Naděžda
82
Portelová-Kmeťová Lubomíra 141
Prekop Rudo (SK)
268, 269
Pressburger Chava
348, 349
Presslová Míla
350
Ranný Emanuel
328, 329
Ranný Michal
98, 99, 100, 101, 102
Ronovský František 116
Sadovská Dorota (SK) 252, 253
Sakuma Eva
224, 225
Sedlecký Zbyněk
236
Schönberger Armand (HU) 319, 320
Sikora Rudolf (SK)
339
Singer Michal
160
Sion Zbyšek
112, 113
Skrepl Vladimír
227, 228
Skřivánková Lucie
351
Smetana Jan
331
Sobek Evžen
270, 271, 272
Sopko Jiří
114, 115
Stanko Vasil (SK)
347
Stejskal Martin
324
Stross
333
Střížek Antonín
158
Sudek Josef
304
Sýkora Zdeněk
56
Šerých Jaroslav
86, 87
Šimánek Dušan
275, 276, 277
Šimera Evžen
189, 190
Šimotová Adriena
48, 49
Škoda Michal
191, 192
Špaňhel Jakub
229, 239, 240, 242, 243
Štreit Jindřich
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Švankmajer Jan
72, 73
Švankmajerová Eva 74, 75
Tichý Miroslav
299, 300, 301, 302, 303
Tikal Václav
23
Tomík Fero (SK)
332
Toyen
10
Trinkewitz Karel
55
Trnka Jiří M.
321
Tůma Stanislav
287, 288
Valoch Jiří
93
Válová Jitka
42, 103, 104
Válová Květa
41, 105
Valter Karel
126, 127
Vasarely Victor (FR) 57, 58, 358, 359
Velíšek Martin
342
Veselý Aleš
28
Víková Jindra
254
Vlčková Tereza
278, 279, 280, 281, 282
Vojtěchovský Luděk 344
Votruba Jiří
352
Vožniak Jaroslav
95
Warhol Andy, podle (USA) 246, 249, 250, 251
Zeithamml Jindřich 177
Žáček Josef
241
Ženatá Kamila
353
1
8
2
7
3
4
1 Mucha Alfons 1860 - 1939
Anatole France, Clio
1900, 13 grafických ilustrací Alfonse Muchy
k povídkám Anatola France,
ilustrace 4,2 x 6,4cm, až 9,7 x 8,5 cm,
kniha: 19,7 x 13,5 cm, drobné stopy stáří
4 800 Kč / 192 €
2 Kupka František 1871 - 1957
Lysistrata (Frontispis)
1909-11, barevný lept, 18,3 x 11,6 cm,
vpravo dole červené razítko: Kupka, rám
5 000 Kč / 200 €
3 Kupka František 1871 - 1957
Z Quatres Histoires en blanc et noir
1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm
4 500 Kč / 180 €
4 Kupka František 1871 - 1957
Z Quatres Histoires en blanc et noir
1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm
4 500 Kč / 180 €
5 Kupka František 1871 - 1957
Z Quatres Histoires en blanc et noir
1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm
4 500 Kč / 180 €
5
6
6 Kupka František 1871 - 1957
Z Quatres Histoires en blanc et noir
1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm
4 500 Kč / 180 €
7 Kupka František 1871 - 1957
Sedící žena
okolo 1905, tužka na papíře, 11 x 15,5 cm
signováno, rám, Přiložena expertíza Pierre
Brulle z roku 2009
13 500 Kč / 540 €
8 Kupka František 1871 - 1957
Kompozice
1921, suchá jehla, 23 x 15 cm
signováno v desce, vpravo dole červené
razítko: Kupka, rám
5 000 Kč / 200 €
9 Kupka František (podle) 1871 - 1957
Kompozice
barevná litografie, 63 x 45 cm, rám
Plakát k výstavě Kupka Gouaches Aquarelles
Pastels, Galerie Karl Flinker Paris, 1960,
Tisk: Mourlot
13 500 Kč / 540 €
9
10
11
12
10 Toyen 1902 - 1980
Tous prés, les Nomades
1972, suchá jehla, 35/75, prům. 14,5 cm,
signováno
19 000 Kč / 760 €
11 Dufy Raoul (FR) 1877 - 1953
Ženský akt a lodě
barevný lept, 22 x 31,5 cm,
signováno v desce, rám
9 500 Kč / 380 €
15
14
13
12 Masson André (FR) 1896 - 1987
Scéne érotique (býk a žena)
70. léta, litografie, 12/85, 38 x 56 cm,
signováno
slepotisk: Atelier André Masson
6 800 Kč / 272 €
13 Masson André (FR) 1896 - 1987
Scéne érotique
70. léta, litografie, 33/85, 30 x 48 cm,
signováno
slepotisk: Atelier André Masson
(žena a zvíře)
6 800 Kč / 272 €
16
17
14 Foltýn František 1891 - 1976
Kompozice
1935, akvarel a tuš na papíře, 27 x 17 cm,
signováno a datováno, rám
12 000 Kč / 480 €
16 Gross František 1909 - 1985
Kopulace
1946, kombinovaná technika na papíře,
34,5 x 23,5 cm, signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
15 Foltýn František 1891 - 1976
Abstraktní kompozice
1943, akvarel na papíře, 30 x 21,5 cm,
signováno a datováno
Z pozůstalosti po básníku Jiřím Veselském
28 000 Kč / 1 120 €
17 Gross František 1909 - 1985
Stroj
kombinovaná technika na papíře,
30 x 41 cm, signováno
7 500 Kč / 300 €
23
18
19
24
23 Tikal Václav 1905 - 1964
Kompozice
60. léta, tempera na lepence, 50 x 35 cm,
na zadní straně razítko: Z pozůstalosti
Václava Tikala, rám
35 000 Kč / 1 400 €
22
21
18 Burian Zdeněk 1905 - 1981
Skupina slovenských partyzánů v horách v čele
s Alexejem Semjonovičem Jegorovem
1974, akvarel a kvaš na papíře, 34 x 31,5 cm,
signováno, rám
53 000 Kč / 2 120 €
19 Burian Zdeněk 1905 - 1981
Mnich
kvaš na papíře, 35 x 27 cm, signováno, rám
30 000 Kč / 1 200 €
20 Nepraš Karel 1932 - 2002
Milenci a vrazi
tuš na papíře, 22 x 27 cm, signováno, rám
13 000 Kč / 520 €
24 Kolínská Jitka 1930 - 1992
Kompozice
1960, kombinovaná technika na papíře,
26,5 x 49 cm, signováno a datováno
5 000 Kč / 200 €
20
21 Gross František 1909 - 1985
Melancholie
1969, lept, 3/10, 32 x 24,5 cm,
signováno a datováno
4 500 Kč / 180 €
22 Malich Karel 1924
Průmyslová krajina
1961, suchá jehla, 46/100, 23 x 38 cm,
signováno a datováno
papír silně skvrnitý
3 800 Kč / 152 €
25
25 Kolínská Jitka 1930 - 1992
Kompozice
1959, monotyp, 39 x 46,5 cm,
signováno a datováno
papír na horním okraji poškozen
7 000 Kč / 280 €
26
29
31
26 Kubíček Jan 1927
Bez názvu
1963, koláž a kombinovaná
technika na papíře, 62 x 27,5 cm,
signováno a datováno, rám
28 000 Kč / 1 120 €
27 Kubíček Jan 1927
Kompozice
1996/98,sítotisk, 116/170,
24,5 x 17 cm, signováno
1 000 Kč / 40 €
28 Veselý Aleš 1935
Bez názvu
1963, kombinovaná technika
na papíře, 19 x 22 cm, signováno
na zadní straně signováno
a datováno
4 800 Kč / 192 €
29 Malich Karel 1924
Kompozice
1967, lept, 6/29, 49 x 64 cm, signováno
a datováno, rám, drobné stopy stáří
24 000 Kč / 960 €
30
28
27
30 Malich Karel 1924
Kompozice
1969,lept, 9/30, 50 x 64 cm, signováno
a datováno, rám, drobné stopy stáří
24 000 Kč / 960 €
31 Malich Karel 1924
Bez názvu
1985, kresba tužkou, 25,5 x 18,5 cm,
signováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
32
35
34
35 Boštík Václav 1913 - 2005
Mlhovina
1968, pastel na papíře,
44 x 56 cm,
signováno a datováno, rám,
drobné stopy stáří
250 000 Kč / 10 000 €
32 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Bez názvu
70. léta, pastel na papíře,
17,5 x 26 cm, signováno, rám
7 500 Kč / 300 €
36 Boštík Václav 1913 - 2005
Rýhování
1968, pastel na papíře,
44 x 56 cm,
signováno a datováno, rám
drobné stopy stáří
230 000 Kč / 9 200 €
33 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Bez názvu
1978, pastel na papíře, 14 x 19 cm,
signováno a datováno, rám
7 500 Kč / 300 €
33
34 Hliněnský Robert 1908 - 1979
Jednou v létě
1977, pastel na papíře, 27 x 17,5 cm,
signováno a datováno, rám
7 500 Kč / 300 €
36
37
38
41
37 Načeradský Jiří 1939
Akt
1978, kombinovaná technika
na papíře, 42 x 29 cm,
signováno a datováno
12 000 Kč / 480 €
41 Válová Květa 1922 - 1998
Mraky
1986, pastel na papíře, 89 x 89 cm,
signováno a datováno, rám
75 000 Kč / 3 000 €
38 Načeradský Jiří 1939
Sedící postava
1978, kombinovaná technika
na papíře, 49,5 x 35 cm,
signováno a datováno
10 000 Kč / 400 €
39 Načeradský Jiří 1939
Bez názvu
1975. tuš na papíře, 30 x 21 cm,
signováno a datováno
39
2 000 Kč / 80 €
42 Válová Jitka 1922
Opěra II
1980, kombinovaná technika
a lak na papíře, 88 x 62,5 cm,
signováno a datováno
Papír na pravém okraji
lehce pomačkaný
28 000 Kč / 1 120 €
40
40 Načeradský Jiří 1939
Bez názvu
1975, tuš na papíře, 30 x 21 cm,
signováno a datováno
2 000 Kč / 80 €
42
43
44
49
47
50
48
45
43 Hodonský František 1945
Abstraktní krajina
1977, olej na plátně, 59,5 x 59,5 cm,
signováno a datováno, rám
12 000 Kč / 480 €
46
45 Ouhel Ivan 1945
Kompozice
1990, kombinovaná technika na papíře,
32 x 23,5 cm, signováno a datováno
3 800 Kč / 152 €
44 Hodonský František 1945
Kompozice
1990, kombinovaná technika na papíře,
61,5 x 45 cm, signováno
3 800 Kč / 152 €
46 Ouhel Ivan 1945
Kompozice
1989, akvarel na papíře, 42 x 29 cm,
signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
47 Bláha Václav 1949
Pacient a jeho stín
1981, kombinovaná technika na kartonu,
50 x 65 cm
13 000 Kč / 520 €
49 Šimotová Adriena 1926
Bez názvu
1970, lept, E.A., 40 x 29,5 cm,
signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
48 Šimotová Adriena 1926
Prsty
1985, otisk prstů na papíře, 20 x 23 cm,
signováno a datováno, rám
9 500 Kč / 380 €
50 Ovčáček Eduard 1933
Vlnění
1968, strukturální grafika, 9/35, 32 x 38
cm, signováno a datováno, rám
7 000 Kč / 280 €
55
52
51
55 Trinkewitz Karel 1931
Viva Mexiko
1966, koláž na desce, 70 x 70 cm,
signováno a datováno vzadu
70 000 Kč / 2 800 €
56 Sýkora Zdeněk 1920
7 linií pro Uměleckou besedu
1996, sítotisk, 100/150, 44,5 x 44,5 cm,
signováno, číslováno a datováno
Lit.: Zdeněk Sýkora, Grafika, 2008,
ill. Str. 156
18 000 Kč / 720 €
53
51 Anderle Jiří 1936
U stolu (409)
1990, lept, 22/100, 24,5 x 45 cm,
signováno a datováno
9 500 Kč / 380 €
52 Anderle Jiří 1936
Hlava (368)
1987, lept, IL/XL, 49 x 32,5 cm,
signováno a datováno
10 000 Kč / 400 €
54
53 Anderle Jiří 1936
Postavy (406)
1990, lept, 13/80, 28 x 26,5 cm,
signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
54 Anderle Jiří 1936
Postavy (407)
1990, lept, 73/80, 27 x 30 cm,
signováno a datováno
7 500 Kč / 300 €
56
57
59
57 Vasarely Victor (FR) 1906 - 1997
Keryado
1955, sítotisk, 40,5 x 34 cm,
signováno, rám
slepotisk: Editions Denise Renée Paris
14 000 Kč / 560 €
58 Vasarely Victor (FR) 1906 - 1997
Kompozice
barevný sítotisk, E.A. 12, 95 x 64 cm,
signováno
19 000 Kč / 760 €
60
59 Dorazio Piero (IT) 1927 - 2005
Effetti
1999, barevná litografie, H.C., 43 x 64 cm,
signováno a datováno, rám
8 500 Kč / 340 €
60 Dorazio Piero (IT) 1927 - 2005
F/2
1996, litografie, 13 x 62 cm,
signováno a datováno, rám
7 000 Kč / 280 €
58
61
62
65
65 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
1975, akryl,
tužka a reliéf na sololitu,
36,5 x 36,5 cm,
signováno a datováno vzadu
45 000 Kč / 1 800 €
66 Grygar Milan 1926
Hmatová kresba
1969-2010, 6 x digitální tisk,
38,5 x 28,5 cm (6x),
signováno vzadu, rámováno
30 000 Kč / 1 200 €
63
64
61 Chatrný Ivan 1928 - 1983
Kompozice III
sítotisk, 12/15, 39 x 28 cm,
signováno
3 000 Kč / 120 €
63 Chatrný Ivan 1928 - 1983
Čtverce a kruhy XIX
1969, sítotisk, 20/20, 41 x 26 cm,
signováno a datováno
3 000 Kč / 120 €
62 Chatrný Ivan 1928 - 1983
Čtverce a kruhy I
sítotisk, 15/19, 39 x 29 cm,
signováno
3 000 Kč / 120 €
64 Chatrný Ivan 1928 - 1983
Čtverce a kruhy XXII
1969, sítotisk, 12/29, 39 x 28 cm,
signováno a datováno
3 000 Kč / 120 €
66
67
70
67 Kučerová Alena 1935
Moře
1972, tisk z perforovaného plechu,
“zkouška”, 53 x 72,5 cm,
signováno a datováno
22 000 Kč / 880 €
68 Kučerová Alena 1935
Králíci a kočka
1976, tisk z perforovaného plechu,
32/50, 53 x 74 cm, signováno
a datováno
22 000 Kč / 880 €
69 Kučerová Alena 1935
Sauna
1971, tisk z perforovaného plechu,
“zkouška”, 54 x 76 cm, signováno
a datováno
25 000 Kč / 1 000 €
68
71
70 Kučerová Alena 1935
Tři stromy
okolo 1980, lakovaný perforovaný
plech, 53 x 76 cm, rám
220 000 Kč / 8 800 €
69
71 Kučerová Alena 1935
Žlutý obdélníček
1970, barevný tisk z perforovaného
plechu, 5/20, 53,5 x 76 cm,
signováno a datováno
32 000 Kč / 1 280 €
72
76
73
75
74
72 Švankmajer Jan 1934
Z cyklu Černá a bílá jezera
2007, asambláž a kombinovaná technika
na dřevěné desce, 50 x 35 cm,
signováno a datováno vzadu
38 000 Kč / 1 520 €
73 Švankmajer Jan 1934
Žiletka (taktilní báseň)
2007, asambláž a kombinovaná technika
na dřevěné desce, 50 x 35 cm,
signováno a datováno
38 000 Kč / 1 520 €
74 Švankmajerová Eva 1940 - 2005
Čistič
1996, kolorovaná litografie, 4/25, 70 x 50 cm,
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
75 Švankmajerová Eva 1940 - 2005
Striptýz
1995, kolorovaná litografie, H/C, 50 x 70 cm,
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
76 Ernst Max (DE) 1891 - 1976
Mer et soleil
1974, barevná litografie, 8/120, 65 x 54 cm,
signováno, rám
22 000 Kč / 760 €
77
78
80
77 Novák Ladislav 1925 - 1999
Dekupáž
sítotisk, 29/50, 41,5 x 29,5 cm,
signováno, rám
6 500 Kč / 260 €
82
80 Kučerová Alena 1935
Bez názvu
1968, tisk z perforovaného plechu,
189/200,
13 x 20 cm, signováno a datováno
6 000 Kč / 240 €
78 Novák Ladislav 1925 - 1999
Dosti zmatené pohyby, ale Acnavi
docela nahoře
1996, muchláž, 59 x 42 cm,
signováno
14 000 Kč / 560 €
81
79 Novák Ladislav 1925 - 1999
Les signes
1985, muchláž a koláž,
29,5 x 19,5 cm,
signováno a datováno, rám
7 500 Kč / 380 €
81 Kučerová Alena 1935
Jezdkyně
1986, tisk z perforovaného plechu,
31/60,
27 x 38 cm, signováno a datováno
12 000 Kč / 480 €
82 Plíšková Naděžda 1934 - 1999
Dopis milostný, z cyklu Erotiáda
1973, lept, E.A., 70 x 50 cm,
signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
83
79
83 Koblasa Jan 1932
La Balena rigette Giona
1968, litografie, P.A., 47 x 65 cm,
signováno a datováno
5 500 Kč / 220 €
84
88
85
86
87
84 Anderle Jiří 1936
Love Game in the Car
1974, lept, 67/70, 63 x 49,5 cm,
signováno
10 000 Kč / 400 €
86 Šerých Jaroslav 1928
Bez názvu
1994, lept, A.T., 24,5 x 15,2 cm,
signováno a datováno
3 000 Kč / 120 €
85 Anderle Jiří 1936
Manipulace I
1976, lept,suchá jehla, 21/70,
32 x 65 cm, signováno
6 500 Kč / 260 €
87 Šerých Jaroslav 1928
Bez názvu
1995, lept, A.T., 24,5 x 15,2 cm,
signováno a datováno
3 000 Kč / 120 €
89
88 Jarcovják Vladimír 1927 - 2007
Pocta kopřivám
1977, kombinovaná technika na plátně,
100 x 150 cm, signováno a datováno
75 000 Kč / 3 000 €
89 Klimeš Svatopluk 1944
Běsy
1983, kombinovaná technika na plátně,
69 x 49 cm, signováno a datováno, rám
22 000 Kč / 880 €
90
90 Knížák Milan 1940
Der Körper-Prozess
1982, kombinovaná technika a koláž na papíře,
51 x 42 cm, signováno a datováno, rám
7 500 Kč / 300 €
91
92
94
95
91 Kolíbal Stanislav 1926
Kompozice se stromy
1989, tužka a pastel na papíře,
21 x 26 cm, signováno a datováno, rám
12 000 Kč / 480 €
92 Kolíbal Stanislav 1926
Kompozice
1995, tužka a akvarel na papíře,
40 x 28,5 cm, signováno a datováno, rám
18 000 Kč / 720 €
93
93 Valoch Jiří 1946
Hlas, ticho, ozvěna
1989, kresba perem na papíře,
41,2 x 29,5 cm, signováno a datováno
3 000 Kč / 120 €
96
97
94 Fára Libor 1925 - 1988
Bez názvu
1980, kombinovaná technika na papíře,
37 x 15 cm, signováno a datováno, rám
15 000 Kč / 600 €
96 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
1998, sítotisk, 15/20, 70 x 50 cm,
signováno a datováno, papír lehce pomačkán
3 500 Kč / 140 €
95 Vožniak Jaroslav 1933 - 2005
Bez názvu
1993, laky na sololitu, 40 x 50 cm,
signováno a datováno vzadu,
drobná poškození na povrchu, vzadu č. V72/728
9 000 Kč / 360 €
97 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
1998, sítotisk, 8/20, 70 x 50 cm,
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
98
100
101
103
103 Válová Jitka 1922
Sběrači smutku
1974, uhel a akvarel na papíře,
71,5 x 51 cm, signováno a datováno
na okrajích drobná poškození
26 000 Kč / 1 040 €
104 Válová Jitka 1922
První dotyk
1991, kombinovaná technika
na papíře, 30 x 24 cm,
signováno a datováno
19 000 Kč / 760 €
105 Válová Květa 1922 - 1998
Naděje
1991, kombinovaná technika
na papíře, 15,5 x 15,5 cm,
signováno
5 000 Kč / 200 €
99
102
98 Ranný Michal 1946 - 1981
Bez názvu (10.V.71)
1971, akvarel na papíře, 10 x 8,5 cm,
datováno, rám
2 300 Kč / 92 €
101 Ranný Michal 1946 - 1981
Bez názvu
kombinovaná technika na papíře,
21 x 15 cm, rám
5 500 Kč / 220 €
99 Ranný Michal 1946 - 1981
Krajina
okolo 1970, kombinovaná technika
na papíře, 7 x 10 cm, rám
2 300 Kč / 92 €
102 Ranný Michal 1946 - 1981
Kámen
kombinovaná technika na papíře,
26,5 x 15 cm, rám
9 500 Kč / 380 €
100 Ranný Michal 1946 - 1981
Bez názvu (15.IV.71)
1971, akvarel na papíře, 10 x 7,5 cm,
datováno, rám
2 300 Kč / 92 €
105
104
106
110
106 Dlouhý Bedřich 1932
Inverze 5
2007, kombinovaná technika,
100 x 100 cm,
vzadu signováno a datováno
90 000 Kč / 3 600 €
107 Lhoták Kamil 1912 - 1990
Bez názvu
1978, litografie, 20 x 13 cm,
signováno a datováno
6 000 Kč / 240 €
108 Lhoták Kamil 1912 - 1990
Bez názvu
1979, litografie, 20 x 13 cm,
signováno a datováno
6 000 Kč / 240 €
107
108
109 Lhoták Kamil 1912 - 1990
Pařížský motiv
1948, litografie, 22,5 x 31 cm,
signováno a datováno, rám
12 000 Kč / 480 €
111
109
110 Janoušek Vladimír 1922 - 1986
Bez názvu
1974, kombinovaná technika na papíře, 60 x 42 cm, rám
na zadní straně skica akvarelem a signarura V. Janoušek,
vzadu vpravo dole razítko: Z pozůstalosti sochaře Vl.
Janouška č. 83, signováno: V. Janoušková
20 000 Kč / 800 €
111 Janoušek Vladimír 1922 - 1986
Bez názvu
1963, tuš, koláž a kombinovaná technika na papíře,
30,5 x 43 cm, vzadu monogram V.J.,
datováno 63, rám
18 000 Kč / 720 €
116
112
117
112 Sion Zbyšek 1938
Postava
1990, kombinovaná technika na papíře,
62 x 45 cm, signováno a datováno
18 000 Kč / 720 €
113 Sion Zbyšek 1938
V autobuse / 3 postavy
1981, 2 x akvarel na papíře, 25 x 46, 29 x 44 cm,
1x signováno a datováno, 1x nesignováno
8 500 Kč / 340 €
114 Sopko Jiří 1942
Bez názvu
1995, akvarel, 21 x 30,5 cm, signováno
9 000 Kč / 360 €
115 Sopko Jiří 1942
Bez názvu
1987, barevný linoryt, 32 x 42 cm,
signováno a datováno
7 000 Kč / 280 €
116 Ronovský František 1929 - 2006
Sauna
1994, akryl na sololitu, 78,5 x 43 cm,
signatura na zbytku starého rámu,
nalepena na zadní straně
Přiložen odborný posudek
Jiřího Urbana z 29. 6. 2009
68 000 Kč / 2 720 €
113
117 Chabera Milan 1954
Trhovci II
1988, olej na plátně, 80 x 81 cm,
signováno
35 000 Kč / 1 400 €
113
118
114
115
118 Liesler Josef 1912 - 2005
Hlava
1993, litografie, 48 x 37 cm,
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
119
123
119 Lamr Aleš 1943
Velikonoční pondělí
1976, perokresba a akvarel, 38 x 53 cm,
signováno a datováno,
papír na horním okraji lehce pomačkán
4 800 Kč / 192 €
124
120 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Litographie X
1972, barevná litografie, 32 x 49,5 cm, rám,
papír s ohybem uprostřed
4 800 Kč / 192 €
120
121 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Litographie IV
1972, barevná litografie,
32 x 49,5 cm, rám,
papír s ohybem uprostřed
4 800 Kč / 192 €
122 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Litographie II
1972, barevná litografie,
31,7 x 24,5 cm, rám
3 200 Kč / 128 €
125
125A
121
122
123 Lamr Aleš 1943
Co podrývá věžičku
1981, perokresba a akvarel, 58 x 41,5 cm,
signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
125 Lamr Aleš 1943
Řasíci před horizontem
1983, perokresba a akvarel, 41,5 x 58 cm,
signováno a datováno
7 500 Kč / 300 €
124 Lamr Aleš 1943
Bez názvu
1985, perokresba a akvarel,
60 x 42 cm, signováno a datováno
7 500 Kč / 300 €
125A Sopko Jiří 1942
Bez názvu
1977, litografie, 53 x 38 cm,
signováno a datováno
8 000 Kč / 320 €
126
127
131
134
135
128
129
126 Valter Karel 1909 - 2006
Větev
1979, pastel na papíře, 35,5 x 43 cm,
signováno a datováno
7 000 Kč / 280 €
127 Valter Karel 1909 - 2006
Bez názvu
1979, pastel na papíře, 35,5 x 45 cm,
signováno a datováno
7 000 Kč / 280 €
128 Chaba Karel 1925 - 2009
Kostel
1986, kolorovaný lept, 3/30, 11,7 x 15,7 cm,
signováno, datováno a číslováno,
rámováno pod sklem
4 500 Kč / 180 €
130
129 Chaba Karel 1925 - 2009
Pražský motiv
1986, kolorovaný lept, 16/32, 12,5 x 15,5 cm,
signováno, datováno a číslováno,
rámováno pod sklem
4 500 Kč / 180 €
130 Chaba Karel 1925 - 2009
Strom
1986, olej na malířské lepence, 14,5 x 20,5 cm,
rámováno pod sklem
11 000 Kč / 440 €
132
131 Chagall Marc (RU/FR) 1887 - 1985
Na vesnici
1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, rám
3 800 Kč / 152 €
132 Chagall Marc (RU/FR) 1887 - 1985
Bez názvu
1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, rám
3 800 Kč / 152 €
133 Chagall Marc (RU/FR) 1887 - 1985
Zátiší u okna
1957, dvoubarevná litografie, 23 x 20 cm, rám
3 200 Kč / 128 €
133
134 Chagall Marc (RU/FR) 1887 - 1985
Bez názvu
1957 barevná litografie, 23 x 39 cm, rám,
papír s ohybem uprostřed
5 500 Kč / 220 €
135 Chagall Marc (RU/FR) 1887 - 1985
Bez názvu
1957, barevná litografie, 23 x 39 cm, rám,
papír s ohybem uprostřed
5 500 Kč / 220 €
136
140
138
136 Kolář Jiří 1914 - 2002
Hommage a Albers
1979, kolorovaný barevný lept,
30/100, 64,5 x 44,5 cm,
signováno, datováno
a číslováno, rám
7 000 Kč / 280 €
137 Kolář Jiří 1914 - 2002
Hommage a Picasso
1973, barevný ofset,
49/90, 23 x 63 cm,
signováno, datováno
a číslováno
4 800 Kč / 192 €
137
139
138 Kolář Jiří 1914 - 2002
Hommage a Picasso
1973, barevný ofset,
49/90, 63 x 24 cm,
signováno, datováno
a číslováno
4 800 Kč / 192 €
140 Christo (FR) 1935
Wrapped Venus
(Project for Villa Borghese, Rome)
1974, litografie a koláž, 146/200,
59,5 x 45 cm,
signováno, rám
25 000 Kč / 1 000 €
141 Portelová-Kmeťová Lubomíra 1970
Pissoir
1991, olej na plátně, 160 x 90 cm,
signováno
25 000 Kč / 1 000 €
142 Pěchouček Michal 1973
Slunečnice
1994, barevný linoryt, 7/8,
49,5 x 40,5 cm,
signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
139 Kolář Jiří 1914 - 2002
Hommage a Picasso
1973, barevný ofset,
49/90, 35,5 62,5 cm,
signováno, datováno
a číslováno
4 800 Kč / 192 €
142
141
143
144
145
150
149
147
146
148
143 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Z cyklu Maravillas con variaciones acrósticas
en el jardín de Miró
1975, barevná litografie, 50 x 36 cm,
signováno v kameni
4 900 Kč / 196 €
144 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Z cyklu Maravillas con variaciones acrósticas
en el jardín de Miró
1975, barevná litografie, 50 x 36 cm,
signováno v kameni
4 900 Kč / 196 €
145 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
La Melodie Acide
1980, barevná litografie, 640/1500, 20 x 15 cm,
signováno v kameni
5 500 Kč / 220 €
146 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
La Melodie Acide
1980, barevná litografie, 637/1500, 21 x 15 cm,
signováno v kameni
5 500 Kč / 220 €
147 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Escultor Iran
1974, barevná litografie, 20 x 40 cm,
signováno v kameni
3 900 Kč / 156 €
148 Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Escultor Iran
1974, barevná litografie, 20 x 40 cm,
signováno v kameni
3 900 Kč / 156 €
152
151
149 Diviš Stanislav 1953
Folklór
1999, sítotisk, 56/100, 35,5 x 27 cm,
signováno a datováno
2 200 Kč / 88 €
151 David Jiří 1958
Odraz
1999, litografie, 56/100, 35 x 27,5 cm,
signováno a datováno
2 200 Kč / 88 €
150 Mainer Martin 1959
Plazma
2005, sítotisk, A.T., 50 x 35 cm,
signováno
1 500 Kč / 60 €
152 Gabriel Michal 1960
Bez názvu
1998, litografie, 9/100,
35,5 x 27 cm, signováno a datováno
1 200 Kč / 48 €
161
159
153
154
153 Calder Alexander (USA) 1896 - 1976
Měsíc
1974, litografie, 68,5 x 60,5 cm,
v kameni datováno a monogramováno
3 900 Kč / 156 €
154 Calder Alexander (USA) 1896 - 1976
Stabiles
1963, litografie, 44,7 x 49,7 cm,
2 500 Kč / 100 €
156 Chagall Marc (RU/FR) 1887 - 1985
Z cyklu Bible, Bůh zatracuje Evu
1960, barevná litografie, 35 x 26 cm,
Z edice: Verve 37/38, La Bible
7 500 Kč / 300 €
155 Chagall Marc (RU/FR) 1887 - 1985
Klaun s buketem
1963, barevná litografie, 24 x 32 cm,
Vydavatel: Sauret, Monaco
7 000 Kč / 280 €
157 Chagall Marc (RU/FR) 1887 - 1985
Z cyklu Bible, Sára a Abimelech
1960, barevná litografie, 35 x 26 cm,
Z edice: Verve 37/38, La Bible
7 500 Kč / 300 €
160
158
155
156
157
158 Střížek Antonín 1959
Bez názvu
1997, sítotisk, 22/100, 42 x 30,5 cm,
signováno a datováno
1 200 Kč / 48 €
160 Singer Michal 1959
A možná ne!
olej na plátně, 48 x 72 cm,
signováno, rám
7 500 Kč / 300 €
159 Nikl Petr 1960
Bez názvu
1999, sítotisk, 56/100, 50 x 35 cm,
signováno a datováno
1 800 Kč / 72 €
161 Balcar Karel 1966
Ruce II
2004, olej na plátně, 40 x 60 cm,
signováno a datováno vzadu, rám
24 000 Kč / 960 €
164
162
166
166 de Saint-Phalle Niki (FR) 1930
Daddy
1973, sítotisk, 36/150, 84 x 79,
signováno, rám
18 000 Kč / 720 €
163
165
162 Císařovský Tomáš 1962
Krabice od jižního ovoce
2004, olej na plátně, 33 x 42 cm,
signováno a datováno vzadu
27 000 Kč / 1 080 €
164 Císařovský Tomáš 1962
Na klíně
2009, akvarel na papíře, 65 x 50 cm,
signováno
9 500 Kč / 380 €
163 Císařovský Tomáš 1962
Dívka
2008, akvarel na papíře, 76,5 x 57 cm,
signováno
12 000 Kč / 480 €
165 Císařovský Tomáš 1962
Ve vodě
1997, sítotisk, 22/100, 42,5 x 30 cm,
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
167 de Saint-Phalle Niki (FR) 1930
Les jouets
1995, barevná litografie, 245/250,
75,5 x 55,5 cm, signováno, rám
18 000 Kč / 720 €
167
171
172
173
168
169
170
168 Chatrný Dalibor 1925
Z cyklu Čmáranice po nebi
2007, kombinovaná technika na papíře,
49,5 x 70 cm, signováno a datováno
9 000 Kč / 360 €
170 Chatrný Dalibor 1925
Čtverec-Kruh
2005, perokresba, 42 x 60 cm,
signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
169 Chatrný Dalibor 1925
Čtverec-Kruh
2005, perokresba, tuš, 42 x 60 cm,
signováno a datováno
6 500 Kč / 260 €
171 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
2009, perokresba, tuš a váleček,
50 x 65 cm, signováno a datováno
8 500 Kč / 340 €
174
175
172 Kovanda Jiří 1954
Bez názvu
1982, kombinovaná technika na papíře,
62 x 45 cm, signováno a datováno vzadu
16 000 Kč / 640 €
174 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
2009, perokresba, tuš a váleček,
50 x 65 cm, signováno a datováno
8 500 Kč / 340 €
173 Kovanda Jiří 1955
Bez názvu
1985, kombinovaná technika na papíře,
70 x 50 cm, signováno a datováno vzadu
19 000 Kč / 760 €
175 Chatrný Dalibor 1925
Bez názvu
2009, perokresba, tuš a váleček,
50 x 65 cm, signováno a datováno
8 500 Kč / 340 €
179
180
176
180 Ladra Zdeněk 1949
Stráň, podzimní stromy
1995, olej na plátně,
120 x 105 cm, signováno vzadu
45 000 Kč / 1 800 €
181 Kornatovský Jiří 1952
Modlitba
2009-2010, kombinovaná technika
na plátně, 80 x 60 cm, signováno
36 000 Kč / 1 440 €
177
178
176 Kokolia Vladimír 1956
Za ohradou
1989, barevný lept, 1/155, 30 x 40 cm,
signováno a datováno vzadu
2 800 Kč / 112 €
178 Mainer Martin 1959
Bez názvu
1999, litografie, 56/100, 35 x 28 cm,
signováno
1 500 Kč / 60 €
177 Zeithamml Jindřich 1949
Kompozice
lept, 4/15, 24,3 x 20 cm,
signováno, rám
3 500 Kč / 140 €
179 Mainer Martin 1959
Bez názvu
1998, litografie, 9/100, 35 x 27,5 cm,
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
181
182
185
186
188
187
184
183
182 Förg Günter (DE) 1952
Bez názvu
1999, tuš na papíře, 51 x 33 cm,
signováno a datováno, rám
28 000 Kč / 1 120 €
183 Kovanda Jiří 1954
Bez názvu
2009, litografie, 64/80, 29,5 x 21 cm,
signováno a datováno, rám
2 500 Kč / 100 €
184 Kovanda Jiří 1954
Velryba 2
1992, kombinovaná technika na papíře,
42 x 29 cm, signováno a datováno vzadu
8 500 Kč / 340 €
185 Kovanda Jiří 1954
Bez názvu
1996, sítotisk, 40/100, 42,5 x 30 cm,
signováno a datováno
2 500 Kč / 100 €
186 Hísek Jan 1965
Kryštof
1993, suchá jehla, 12/25, 60 x 10 cm,
signováno a číslováno
9 000 Kč / 360 €
187 Hísek Jan 1965
Bez názvu
1993, 9 x suchá jehla na jednom papíře,
12/16, 9 x (cca 1 x 1,5 cm),
signováno a číslováno
5 000 Kč / 200 €
188 Hísek Jan 1965
Luna
2007, mezzotinta, 10/31, 29 x 39 cm,
signováno a číslováno
6 000 Kč / 240 €
190
194
189
193 Krůček Václav 1955
Tangle #2
2009, akryl a galvanizovaný drát,
35 x 33 cm, signováno, rám
20 000 Kč / 800 €
194 Krůček Václav 1955
Diptych MG I.
1995, akryl, galv. mřížka, 22 x 44 cm,
signováno vzadu, rám
15 000 Kč / 600 €
195 Kočí Václav 1981
Loud pipes
2010, akryl na plátně, 70 x 100 cm,
signováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
191
193
192
189 Šimera Evžen 1980
Česká vlajka
2010, akryl na plátně, 70 x 90 cm,
signováno vzadu
19 000 Kč / 760 €
191 Škoda Michal 1962
Bez názvu
2007, akryl na desce, 40 x 40 cm,
signováno vzadu
18 000 Kč / 720 €
190 Šimera Evžen 1980
Dva balónky
2010, akryl na plátně, 80 x 100 cm,
signováno vzadu
22 000 Kč / 880 €
192 Škoda Michal 1962
Bez názvu
2007, akryl na desce, 40 x 40 cm,
signováno vzadu
18 000 Kč / 720 €
195
196
201
200
199
197
198
196 Mančuška Ján 1972
Bez názvu
1996, suchá jehla a akvatinta,
29 x 17,5 cm, signováno
4 000 Kč / 160 €
198 Mančuška Ján 1972
Bez názvu
1996, suchá jehla a akvatinta,
14 x 14 cm, signováno
3 000 Kč / 120 €
197 Mančuška Ján 1972
Bez názvu
1996, suchá jehla a akvatinta,
29 x 21 cm, signováno
4 000 Kč / 160 €
199 Hayek Pavel 1959
Bez názvu
2009, sítotisk, 22/30,
70 x 69,5 cm,
signováno a datováno
4 000 Kč / 160 €
200 Hayek Pavel 1959
Bez názvu
2009, sítotisk, E.A.,
70 x 69,5 cm,
signováno a datováno
4 000 Kč / 160 €
202
201 Kvíčala Petr 1960
No. 29
2008, akryl na plátně,
55 x 71 cm,
signováno a datováno vzadu
45 000 Kč / 1 800 €
202 Kvíčala Petr 1960
No. 47
2008, akryl na plátně,
90 x 116 cm,
signováno a datováno vzadu
79 000 Kč / 3 160 €
207
203
203 Gerboc Martin (SK) 1971
“Capital Forgotten”
2006, kombinovaná technika, akryl, plátno,
65 x 65 cm, signováno vzadu
36 000 Kč / 1 440 €
206
204 Fialová Svetlana (SK) 1985
Mr. Strawberry
2009, kombinovaná technika,
linoryt a akryl, 180 x 100 cm,
signováno
23 000 Kč / 920 €
205 Fialová Svetlana (SK) 1985
Bez názvu
2010, kombinovaná technika,
linoryt a sprej, 150 x 130 cm,
signováno
23 000 Kč / 920 €
206 Merta Jan 1952
Cukrová vata
1999, sítotisk, 56/100,
35 x 28 cm,
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
207 Merta Jan 1952
Blaženost
1999, litografie, 13/100,
53 x 40 cm,
signováno a datováno, rám
7 500 Kč / 300 €
208 Drahotová Veronika 1975
External Code
2007, akryl na plátně,
120 x 130 cm, signováno
49 000 Kč / 1 960 €
205
204
208
209
214
210
209 Hošková Anežka 1982
Bez názvu
2010, barevný linoryt, 2/20,
42 x 40 cm, signováno a datováno
1 800 Kč / 72 €
210 Hošková Anežka 1982
Bez názvu
2010, barevný linoryt, 2/20,
31 x 43 cm, signováno a datováno
1 800 Kč / 72 €
211
211 Hošková Anežka 1982
Bez názvu
2010, barevný linoryt, 2/20,
60 x 42 cm, signováno a datováno
2 200 Kč / 88 €
212 Kintera Krištof 1972
Z cyklu One or Two or Crowd
2008, stříkaná kresba,
edice 15 ex. + 3 AP, 75 x 105 cm,
signováno a datováno vzadu, rám
Vydavatel: Dominik Art Projects, Krakov
7 000 Kč / 280 €
213 Kintera Krištof 1972
Z cyklu One or Two or Crowd
2008, stříkaná kresba,
edice 15 ex. + 3 AP, 75 x 105 cm,
signováno a datováno vzadu, rám
Vydavatel: Dominik Art Projects, Krakov
7 000 Kč / 280 €
215
214 Katz Alex (USA) 1927
Black Pond
1989, dřevoryt, 32/100, 32 x 48 cm,
signováno, rám
Vydavatel: Edice Parkett
18 000 Kč / 720 €
212
213
216
215 Pacovská Květa 1928
Á l´infini
2001, akryl na plátně, 25 x 30 cm,
signováno
38 000 Kč / 1 520 €
216 Pacovská Květa 1928
A l´infini
2001, akryl na plátně, 25 x 30 cm,
signováno
38 000 Kč / 1 520 €
220
218
221
219
223
217
217 Písařík Petr 1968
Když jsem kytici vázala, často…
2009, kombinovaná technika a glitry na plátně,
55 x 75 cm, signováno a datováno vzadu
35 000 Kč / 1 400 €
218 Písařík Petr 1968
Městský styl
2007, kombinovaná technika a akryl na plátně,
86 x 86 cm, signováno a datováno vzadu
59 000 Kč / 2 360 €
219 Písařík Petr 1968
“H”
1998, litografie, 39/100, 50 x 35 cm,
signováno a datováno
1 000 Kč / 40 €
222
220 Matoušek František 1967
Rybník
2010, akryl a vypárávaná riflovina,
45 x 60 cm,
signováno a datováno vzadu
26 000 Kč / 1 040 €
222 Matoušek František 1967
New York
2010, akryl a vypárávaná riflovina,
37 x 37 cm,
signováno a datováno vzadu
26 000 Kč / 1 040 €
221 Matoušek František 1967
Radhošť
2010, akryl a vypárávaná riflovina,
40 x 40 cm,
signováno a datováno vzadu
18 000 Kč / 720 €
223 Matoušek František 1967
Kirsten Mc Menamy, top model
1998, litografie, 39/100, 35 x 27,5 cm,
signováno a datováno
2 500 Kč / 100 €
225
227
224 Sakuma Eva 1975
Neznámá
2008, akryl na plátně, 30 x 33 cm,
signováno vzadu
9 500 Kč / 380 €
227 Skrepl Vladimír 1955
No Mercy
2010, akryl a asambláž na plátně,
70 x 100 cm,
signováno a datováno
68 000 Kč / 2 720 €
225 Sakuma Eva 1975
V dešti
2007, akryl na plátně, 60 x 90 cm,
signováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
226 Němcová Barbora 1972
Loďky
2008, akryl na plátně, 80 x 100 cm,
signováno a datováno vzadu
22 000 Kč / 880 €
224
226
228 Skrepl Vladimír 1955
Love Me for Ever
2010, akryl na plátně, 70 x 100 cm,
signováno a datováno
68 000 Kč / 2 720 €
228
229 Špaňhel Jakub 1976
Růže
2003, kombinovaná technika na papíře,
45 x 32,5 cm,
signováno a datováno vzadu
13 000 Kč / 520 €
229
230
233
234
231
230 Placht Otto 1962
Šálek kávy
2009, kombinovaná malba na plátně,
140 x 140 cm, signováno vzadu
85 000 Kč / 3 400 €
231 Pastrňák Petr 1962
Akvárium
2004, akryl na kartonu, 100 x 70 cm,
signováno a datováno vzadu
19 000 Kč / 760 €
232
232 Pastrňák Petr 1962
Motýli
1998, sítotisk, 39/100, 35 x 28 cm,
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
235
236
233 Petrbok Jiří 1962
Z cyklu Enyky benyky
2002-2003, kombinovaná technika na desce,
46 x 27,5 cm, signováno a datováno
18 000 Kč / 720 €
235 Petrbok Jiří 1962
Hořící postava
2010, litografie, 64/80, 29,5 x 21 cm,
signováno, rám
2 000 Kč / 80 €
234 Petrbok Jiří 1962
Z cyklu Enyky benyky
2002, kombinovaná technika na desce,
41,5 x 41,5 cm, signováno a datováno
21 000 Kč / 840 €
236 Sedlecký Zbyněk 1976
Letiště
2010, akryl na plátně, 100 x 75 cm,
signováno a datováno vzadu
30 000 Kč / 1 200 €
238
237
241
241 Žáček Josef 1950
Sen o apokalypse
1995, olej na plátně, 125 x 163,
signováno a datováno vzadu
80 000 Kč / 3 200 €
242 Špaňhel Jakub 1976
Lustr
2009/2010, litografie,
64/80, 29,5 x 21 cm,
signováno, rám
2 000 Kč / 80 €
239
240
237 Dokoupil Jiří Georg 1954
Pocta Tapiesovi
barevný lept, kombinovaná technika,
39/50, 88 x 61 cm, signováno
19 000 Kč / 760 €
239 Špaňhel Jakub 1976
Z cyklu Praha
2006, litografie, 44/50, 44 x 54 cm,
signováno, datováno a číslováno, rám
4 500 Kč / 180 €
238 Dokoupil Jiří Georg 1954
Bez názvu
2002, litografie, 83/100, 22,5 x 32 cm,
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
240 Špaňhel Jakub 1976
Z cyklu Praha
2006, litografie, 44/50, 44 x 54 cm,
signováno, datováno a číslováno, rám
4 500 Kč / 180 €
243 Špaňhel Jakub 1976
Růže
barevná litografie, 71/100,
46,5 x 30,5 cm,
signováno
1 600 Kč / 64 €
243
242
244
248
245
248 Bastian M. S. (CH) 1963
Länger, länger…
2005, sítotisk, E.A., 87 x 57 cm,
signováno a datováno
8 500 Kč / 340 €
247 Bastian M. S. / Isabelle L. (CH)
1963 / 1967
On the road again
2007, akryl na plátně, 50 x 70 cm,
signováno vzadu
38 000 Kč / 1 520 €
244 Kunc Milan 1944
Hamburger
1993, barevný ofset na kartonu, 164/200,
134 x 74 cm, signováno a datováno
drobná poškození na povrchu
10 000 Kč / 400 €
245 Kunc Milan 1944
Krajina
1998, sítotisk
7 500 Kč / 300 €
246 Warhol Andy, podle (USA) 1928 - 1987
Campbell´s Soup
sítotisk, 89 x 58,5 cm
3 800 Kč / 152 €
246
247
249
253
250
252
249 Warhol Andy, podle (USA) 1928 - 1987
Flowers
sítotisk, 90 x 90 cm, vzadu razítko:
Edition Sunday B. Morning /
Fill in your own signature, rám
9 000 Kč / 360 €
250 Warhol Andy, podle (USA) 1928 - 1987
Flowers
sítotisk, 90 x 90 cm, vzadu razítko:
Edition Sunday B. Morning /
Fill in your own signature, rám
9 000 Kč / 360 €
251 Warhol Andy, podle (USA) 1928 - 1987
Flowers
sítotisk, 90 x 90 cm, vzadu razítko:
Edition Sunday B. Morning /
Fill in your own signature, rám
9 000 Kč / 360 €
254
251
252 Sadovská Dorota (SK) 1973
Outfits No. 1-2
2010, archive inkjet prints, 5/10,
35 x 45 x 4,5 cm,
signováno a datováno vzadu
5 900 Kč / 236 €
253 Sadovská Dorota (SK) 1973
Drawing Pin No. 56
2006, akryl na malířském kartonu,
40 x 30 cm, signováno a datováno vzadu
4 800 Kč / 192 €
254 Víková Jindra 1946
V haremu
2002, digitální tisk na aluminiu, 2/10,
56 x 68 cm, signováno, rám
11 000 Kč / 440 €
257
Fotografie 20. a 21. století
258
255
255 Gursky Andreas (DE) 1955
Cheops
2008, barevný ofset, 80 x 57,5 cm,
signováno vpravo dole, rám
30 000 Kč / 1 200 €
256 Nemeth Lina 1980
Bez názvu
2009, light jet print na dibondu, 100 x 100 cm,
signováno vzadu
8 500 Kč / 340 €
259
257 Alt Hynek / Vajd Aleksandra 1971 / 1976
Iluze 1
2010, archival inkjet print, AP 1/5, 80 x 60 cm,
signováno a číslováno vzadu, rám
20 000 Kč / 800 €
256
258 Alt Hynek / Vajd Aleksandra 1971 / 1976
Iluze 2
2010, archival inkjet print, AP 1/5, 81 x 60 cm,
signováno a číslováno vzadu, rám
20 000 Kč / 800 €
259 Alt Hynek / Vajd Aleksandra 1971 / 1976
Two sides of one story (ditpych)
2009, 2 x archival inkjet print, AP 1/3, 37 x 27 cm (2x),
signováno a číslováno vzadu, rám
20 000 Kč / 800 €
262
261
263
265
260 Hankeová Jiřina 1948
Ze série Cyklická krajina
2009, archivní pigmentový tisk, 2/5,
42 x 60 cm, signováno a číslováno, rám
7 000 Kč / 280 €
261 Jirásek Václav 1965
Padající listy II
1999, černobílá fotografie, 1/7, 49 x 40,5 cm,
vzadu signováno a číslováno, poškozeno
18 000 Kč / 720 €
260
262 Jirásek Václav 1965
Světlo
2002, černobílá (tónovaná) fotografie, 1/11,
50,5 x 41,7 cm, signováno a datováno
19 000 Kč / 760 €
264
263 Havelková Jolana 1966
Z cyklu Okna
2006-2010, pigmentový tisk na papíru Museo, 1/25, 26 x 33 cm,
signováno
3 000 Kč / 120 €
264 Havelková Jolana 1966
Z cyklu Okna
2006-2010, pigmentový tisk na papíru Museo, 1/25, 26 x 33 cm,
signováno
3 000 Kč / 120 €
265 Kabůrková Tereza 1980
Bez názvu (Židle)
2005, c-print, 2/10, (ruční autorská zvětšenina), 76 x 60 cm,
signováno a číslováno vzadu
7 000 Kč / 280 €
266
267
272
270
268
266 Grygar Štěpán 1955
Bez názvu
2006, C-print, 4/20, 80 x 60 cm,
signováno a číslováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
269
268 Prekop Rudo (SK) 1959
Podzemí I (Akt č. 4)
1999-2000, černobílá fotografie, 1/10, 44 x 44,5 cm,
signováno, číslováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
267 Grygar Štěpán 1955
Bez názvu
2006, C-print, 4/20, 80 x 60 cm,
signováno a číslováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
269 Prekop Rudo (SK) 1959
Podzemí II (Akt č. 5)
1999-2000, černobílá fotografie, 1/10, 44 x 44,5 cm,
signováno, číslováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
270 Sobek Evžen 1967
Camping Merkur 2007 nr. 1
2010, inkjet print na dibondu, 3/10, 64 x 64 cm,
signováno, číslováno a datováno vzadu, plexi lamino
9 500 Kč / 380 €
271 Sobek Evžen 1967
Camping Merkur 2007 nr. 2
2010, inkjet print na dibondu, 2/10, 64 x 64 cm,
signováno, číslováno a datováno vzadu, plexi lamino
9 500 Kč / 380 €
271
272 Sobek Evžen 1967
Hidden Landscapes nr. 4
2010, inkjet print na dibondu, 2/10, 75 x 100 cm,
signováno, číslováno a datováno vzadu
11 000 Kč / 440 €
274
276
275
276 Šimánek Dušan 1948
List
2005, archivní pigmentový tisk na papíře,
1/8, 65 x 65 cm, signováno a datováno vzadu
18 500 Kč / 740 €
277 Šimánek Dušan 1948
Bez názvu
2001, archivní pigmentový tisk na papíře,
1/8, 47 x 47 cm, signováno a datováno vzadu
16 500 Kč / 660 €
273
273 Kříž Kryštof 1978
Concentration
2005, barevná fotografie z negativu,
digitální tisk, ed. 1/5, 68 x 100 cm,
signováno, číslováno a datováno, rám
9 500 Kč / 380 €
274 Fojtek Martin 1969
Lampa
2004, pigmentový tisk na archivním plátně,
95 x 95 cm, signováno vzadu, rám
7 500 Kč / 300 €
275 Šimánek Dušan 1948
Fontainebleau
2002, archivní pigmentový tisk na papíře,
4/8, 42 x 42 cm, signováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
277
278
280
279
282
281
278 Vlčková Tereza 1983
TWO, č. 10
2010, pigmentový tisk na papíře, 5/20, 50 x 50 cm,
signováno vzadu
23 000 Kč / 920 €
280 Vlčková Tereza 1983
A Perfect Day, Elise… č.2
2010, pigmentový tisk na papíře, 5/18, 50 x 50 cm,
signováno vzadu
23 000 Kč / 920 €
279 Vlčková Tereza 1983
TWO, č. 13
2010, pigmentový tisk na papíře, 3/20, 50 x 50 cm,
signováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
281 Vlčková Tereza 1983
A Perfect Day, Elise… č.5
2010, pigmentový tisk na papíře, 3/18, 50 x 50 cm,
signováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
283
282 Vlčková Tereza 1983
Untitled (Lama)
2010, pigmentový tisk na papíře, 3/15, 50 x 75 cm,
signováno vzadu
25 000 Kč / 1 000 €
283 Bromová Veronika 1966
Pahýl
2008, digitální tisk, 1/5, 40 x 50 cm,
signováno, rám
20 000 Kč / 600 €
287
284
290
287 Tůma Stanislav
1950 - 2005
Pytlovnia
1986, černobílá fotografie,
31 x 21 cm, signováno
15 000 Kč / 600 €
288 Tůma Stanislav
1950 - 2005
Prsíčko
1985, černobílá fotografie,
34 x 24 cm, signováno
15 000 Kč / 600 €
284 Baňka Pavel 1941
Zvedání Rudého práva
1982, černobílá fotografie
(bromostříbrná ruční zvětšenina),
77 x 98 cm,
edice 3/10, signováno, rám
42 000 Kč / 1 680 €
289 Holomíček Bohdan 1943
Zátiší u okna
okolo 1975,
černobílá fotografie
na tenkém papíře,
27 x 18 cm, nesignováno
2 000 Kč / 80 €
285 Jarcovjáková Libuše 1952
Muž z Rokycan
1994, bromostříbrná fotografie, 4/10,
23,5 x 17 cm, signováno a číslováno vzadu
6 800 Kč / 272 €
290 Štreit Jindřich 1946
PF
1983, černobílá fotografie
na tenkém papíře,
17,5 x 12 cm,
signováno a datováno
4 000 Kč / 160 €
286 Jarcovjáková Libuše 1952
První světová
1994, bromostříbrná fotografie, 3/10,
23,5 x 17 cm, signováno a číslováno vzadu
6 800 Kč / 272 €
289
288
285
286
291
295
292
296
297
293
298
294
291 Štreit Jindřich 1946
Z cyklu Lidé z kraje písku - Puszta
1995, černobílá fotografie, 28 x 38 cm,
signováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
293 Štreit Jindřich 1946
Z cyklu Lidé z kraje písku - Puszta
1995, černobílá fotografie, 28 x 38 cm,
signováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
292 Štreit Jindřich 1946
Z cyklu Lidé z kraje písku - Puszta
1995, černobílá fotografie, 28 x 38 cm,
signováno vzadu
17 000 Kč / 680 €
294 Štreit Jindřich 1946
Bez názvu
černobílá fotografie, 36,5 x 26,5 cm,
signováno vzadu, papír lehce pomačkaný
8 000 Kč / 320 €
295 Štreit Jindřich 1946
Bez názvu
1987, černobílá fotografie, 26,5 x 37 cm,
signováno a datováno vzadu
8 000 Kč / 320 €
297 Hanke Jiří 1944
Z cyklu Lidé z Podprůhonu
1982, černobílá fotografie na barytu, 3/20, 28 x 36 cm,
signováno a číslováno vzadu
10 000 Kč / 400 €
296 Štreit Jindřich 1946
Bez názvu
černobílá fotografie, 19 x 28 cm,
signováno vzadu
8 000 Kč / 320 €
298 Kořán Jaroslav
Madison Square Garden, New York
1982, černobílá fotografie, 40,5 x 30,5 cm,
signováno, na povrchu lehce poškrábáno
3 000 Kč / 120 €
299
300
301
305
304 Sudek Josef 1896 - 1976
Dvě děti s pejskem
30. léta, černobílá fotografie
(hnědě tónovaná),
15,5 x 11 cm,
signováno na kartonu
6 000 Kč / 240 €
302
303
299 Tichý Miroslav 1926
302 Tichý Miroslav 1926
Bez názvu
Bez názvu
černobílá fotografie, 13 x 9,1 cm
černobílá fotografie, 17,9 x 12,9 cm
25 000 Kč / 1 000 €
25 000 Kč / 1 000 €
300 Tichý Miroslav 1926
Bez názvu
černobílá fotografie, 20,7 x 10,5 cm
25 000 Kč / 1 000 €
301 Tichý Miroslav 1926
Bez názvu
černobílá fotografie, 17,9 x 13 cm
25 000 Kč / 1 000 €
303 Tichý Miroslav 1926
Bez názvu
černobílá fotografie, 18,1 x 18,3 cm
25 000 Kč / 1 000 €
304
306
305 Chochola Václav 1923 - 2005
Dalí, kloktání, a Gaudi-model
1969, černobílá fotografie,
18 x 24,5 cm, signováno
20 000 Kč / 800 €
306 Chochola Václav 1923 - 2005
Salvador Dalí, Paris
1969, černobílá fotografie,
23,7 x 16 cm,
signováno a datováno vzadu
20 000 Kč / 800 €
308
307 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Kaktus na okně
1931, černobílá fotografie, 38 x 27 cm,
signováno a datováno, rám;
na zadní straně nálepka: II. internationale
Kunstphotographische Ausstellung Luzern
(Schweiz) 1933
26 000 Kč / 1 040 €
308 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Skalnaté údolí
1933, černobílá fotografie, 37,7 x 30 cm,
signováno a datováno, rám
24 000 Kč / 960 €
309 Lauschmann Jan 1901 - 1991
Milník
1931, černobílá bromostříbrná fotografie,
27,4 x 38,2 cm, signováno a datováno, rám
25 000 Kč / 1 000 €
309
Tichá aukce
Silent auction
Položky 310 až 361 mohou být vydraženy pouze
písemnou nabídkou.
Příklep bude udělen nejvyšší nabídce, a to jeden
dražební krok nad nižší nabídkou. Pokud je na
položku podaná pouze jediná nabídka, získá ji
vydražitel za vyvolávací cenu.
Písemným vydražením je vydražitel stejně vázán jako
v živé aukci. Pro tichou aukci platí stejné dražební a
platební podmínky, jaké jsou uvedeny v katalogu.
Only written bids will be admitted for lots
310-361. For these the highest bid will win,
at a price equal to one step above
the second-highest bid. If only one bid
is submitted for a lot, the price paid
by the winning bidder for that lot will be
the starting price. A successful bid will bind
the bidder to the same rules as in the normal
auction, including the conditions of payment
and transfer of auctioned goods.
Tichá aukce / Silent auction
307
311
314
314
315 Kupka František
1871 - 1957
Z cyklu 4 Histoires
en blanc et noir
1926, dřevoryt, 9 x 9,4 cm,
skvrny na papíře
1 800 Kč / 72 €
316 Kupka František (podle)
1871 - 1957
Ženský akt
ofset, 50,5 x 59 cm, rám,
plakát k výstavě
Galerie Karl Flinker Paris,
1966
3 500 Kč / 140 €
314
315
310
313
313
310 Drtikol František 1883 - 1961
Podobizna manželského páru
1925, černobílá fotografie, 17 x 22 cm,
slepotisk a razítko Drtikol spol. Praha, skvrny
3 800 Kč / 152 €
312 Neznámý autor
Podobizna Lilly Weignerové
po roce 1900, černobílá tónovaná fotografie,
22 x 16 cm, papír pomačkán
1 000 Kč / 40 €
311 Neznámý autor
Ženské akty
30. léta, 2 x černobílá tónovaná fotografie,
23 x 17, 17 x 23 cm
1 800 Kč / 72 €
313 Kobliha František 1877 - 1962
2x Pohled na Prahu
2 x dřevoryt, 36 x 27 cm (2x),
signováno, skvrny, na 1 listu ohyby
2 400 Kč / 96 €
314 Kupka František
1871 - 1957
3x ilustrace
3 x grafický list,
8 x 9, 7 x 7, 13,9 x 5
1 500 Kč / 60 €
317
316
Tichá aukce / Silent auction
312
Tichá aukce / Silent auction
311
317 Gauguin Paul (podle) (FR)
1848 - 1903
Christ en Croix
dřevoryt, pozdější tisk,
cca 44 x 15 cm, rám
12 000 Kč / 480 €
319 Schönberger Armand (HU) 1885 - 1974
Stojící ženské akty
tempera na kartonu, 97 x 65 cm,
signováno, rám, drobná poškození na povrchu
32 000 Kč / 1 280 €
320 Schönberger Armand (HU) 1885 - 1974
Stojící a sedící ženský akt
tuš a tempera na kartonu, 83 x 59 cm,
rám, drobná poškození na povrchu
25 000 Kč / 1 000 €
321
322
321 Trnka Jiří M. 1940
Kde ty všechny květy jsou….
1979, kombinovaná technika
na sololitu,
122 x 88 cm,
signováno a datováno, rám
38 000 Kč / 1 520 €
322 Neznámý autor
Bez názvu
70. léta, kombinovaná technika
na kartonu,
49 x 34 cm, rám
5 000 Kč / 200 €
323
319
320
323 Neznámý autor
Fata morgana
20. století, koláž, 29,5 x 42 cm,
nečitelně signováno
1 800 Kč / 72 €
Tichá aukce / Silent auction
318 Oliva Viktor 1861 - 1928
Dívka
olej na malířské lepence,
48 x 39 cm, signováno, rám
18 000 Kč / 720 €
Tichá aukce / Silent auction
318
325 Chaba Karel 1925 - 2009
Strom
barevný lept, 8/30, 19,5 x 16 cm,
signováno
1 500 Kč / 60 €
326 Chaba Karel 1925 - 2009
Strom u kašny
1977, barevný lept, 19,5 x 16 cm,
signováno
1 500 Kč / 60 €
Tichá aukce / Silent auction
324 Stejskal Martin 1944
Dno jezera
1982, strukturální malba na plátně,
95,5 x 65,5 cm, signováno a datováno, rám
12 000 Kč / 480 €
Tichá aukce / Silent auction
324
327
327 Různí autoři
Textilní návrhy
70. léta, 7x tempera
a různé techniky na papíře,
cca 57 x 57, některé návrhy
vzadu signovány
návrhy na látky
pro národní podnik
Textilana Liberec
35 000 Kč / 1 400 €
325
326
331
329
334
335
328
328 Ranný Emanuel 1943
Bez názvu
1983, suchá jehla, 83/100, 15 x 10 cm,
signováno a datováno
500 Kč / 20 €
330 Mühlbauer Pavel 1949
Abstraktní krajina
1989, pastel na papíře, 60 x 50 cm,
signováno a datováno
1 000 Kč / 40 €
329 Ranný Emanuel 1943
Bez názvu
1982, suchá jehla, 13/25, E. A., 25 x 35 cm,
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
331 Smetana Jan 1918 - 1962
Přístav
1949, litografie, 23 x 30 cm,
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
332
332 Tomík Fero (SK)
Z rodinného alba
1979, kombinovaná technika,
24 x 30 cm, signováno vzadu
2 000 Kč / 80 €
333
334 Němec Rudolf 1936
Kosmické vejce
2008, akryl na plátně, 60 x 45 cm,
signováno a datováno vzadu
35 000 Kč / 1 400 €
333 Stross
Bez názvu
barevná fotografie,
30 x 22 cm, signováno
1 000 Kč / 40 €
335 Janoušková Věra 1922 - 2010
Hlava
1997 sítotisk, 138/200, 40 x 30 cm,
signováno a datováno
800 Kč / 32 €
Tichá aukce / Silent auction
Tichá aukce / Silent auction
330
338
336 Dvořák František
Abstraktní kompozice
olej na plátně, 64 x 22 cm,
signováno, rám
3 800 Kč / 152 €
339
Tichá aukce / Silent auction
Tichá aukce / Silent auction
336
340
337 Hůla Jiří 1944
Bez názvu
1987, sítotisk, 5/49, 55 x 37 cm,
signováno a datováno,
na povrchu lehce poškrábáno
1 000 Kč / 40 €
338 Hampl Josef 1932
Kompozice
1981, litografie, 22/22,
52 x 40 cm,
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
341
337
341
339 Sikora Rudolf (SK) 1946
Z cyklu Hrob suprematistů II
1994, sítotisk, 366/500, 32 x 23 cm,
signováno, papír lehce pomačkaný
800 Kč / 32 €
340 Balážová Marie (SK) 1958
Meditácia 4
2001, kresba na papíře, 51 x 33 cm,
signováno a datováno, papír lehce pomačkaný
2 000 Kč / 80 €
341 Balážová Marie (SK) / Blažej Baláž (SK)
Mandala G-2 / HG-G9 - Madona
2001, 2 x grafický list, 8/15 a 3/18, 12 x 15, 12 x 12 cm,
signováno
1 000 Kč / 40 €
345
246
345 Cajthaml David 1959
Déšť
2010, olej na plátně, 75 x 75 cm,
signováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
346 Cajthaml David 1959
Déšť
2010, linoryt, 8/16, 25 x 34 cm,
signováno
1 000 Kč / 40 €
343
342 Velíšek Martin 1968
Citrónová etuda
2010, olej na desce, 64 x 88 cm,
signováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
343 Čečo Sabahudin 1953
Z cyklu Instantní lásky (SMS zpráva)
2010, protlačovaná technika,
silikon a akryl na textilu,
60 x 60 cm, signováno
9 000 Kč / 360 €
344
344 Vojtěchovský Luděk
Abstraktní kompozice
2004, černobílá fotografie, 1/15,
28 x 20 cm, signováno
3 000 Kč / 120 €
347 Stanko Vasil (SK) 1962
Hlava XXII
1992, kolorovaná fotografie, 1/1,
45 x 45 cm,
signováno a datováno
5 000 Kč / 200 €
347
Tichá aukce / Silent auction
Tichá aukce / Silent auction
342
349
352
351
351 Skřivánková Lucie 1982
Tate
2009-2010, kombinovaná technika
na plátně, 55 x 55 cm, signováno
12 000 Kč / 480 €
352 Votruba Jiří 1946
Too much love
2010, akryl a jiná media na plátně,
50 x 60 cm,
signováno a datováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
350
350
348 Pressburger Chava 1930
Bez názvu
kombinovaná technika a přírodní materiály
na ručním papíře, 62 x 46 cm,
signováno, rám
12 000 Kč / 480 €
349 Pressburger Chava 1930
Bez názvu
kombinovaná technika a přírodní materiály
na ručním papíře, 64 x 45 cm,
signováno, rám
12 000 Kč / 480 €
350
350 Presslová Míla
Okno I-III (triptych)
2010, 3 x kombinovaná technika,
40 x 30 cm (3x),
signováno a datováno vzadu
7 500 Kč / 300 €
353 Ženatá Kamila 1953
Zahrada 7 kamenů
2006 akryl na plátně, 50 x 50 cm,
signováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
353
Tichá aukce / Silent auction
Tichá aukce / Silent auction
348
356
357
354 Foustková Alena 1957
Dvě hladce. Dvě obratce.
2010, koláž, 41 x 20 cm,
signováno, rám
5 500 Kč / 220 €
356 Naďo Rastislav (SK) 1976
False Prophet
2005, akryl na kartonu, 140 x 97 cm,
signováno vzadu
15 000 Kč / 600 €
355 Kanta Antonín 1952
Ze souboru Listy důvěrné č. 6
2007, barevná fotografie, 45 x 30
cm, signováno vzadu
3 800 Kč / 152 €
357 Naďo Rastislav (SK) 1976
Chinese wise men
2007, akryl na kartonu, 89 x 57 cm,
signováno vzadu
7 000 Kč / 280 €
Tichá aukce / Silent auction
355
Tichá aukce / Silent auction
354
358 Vasarely Victor (FR) 1906 - 1997
Zelená kompozice
sítotisk, 66 x 33 cm, signováno v sítu
4 500 Kč / 180 €
359
359 Vasarely Victor (FR) 1906 - 1997
Červená kompozice
sítotisk, 66 x 33 cm, signováno v sítu
4 500 Kč / 180 €
360 Novosad Karel 1940
Geometrická kompozice
1973, sítotisk na PVC fólii, 39/200,
58 x 58 cm,
signováno, datováno a číslováno
2 500 Kč / 100 €
361 Novosad Karel 1940
Geometrická kompozice
1973, sítotisk na PVC fólii, 33/200,
59 x 78 cm,
signováno, datováno a číslováno
2 500 Kč / 100 €
360
361
Tichá aukce / Silent auction
358
Plná moc k zastupování při dražbě
Pověřuji dražebníka artkunst s.r.o. | galerie 5. patro
aby mne zastupoval v dražbě konané dne 28. 11. 2010
v Galerii Fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1,
a dražil za mne následující položky až do výše
uvedených limitů:
Katalogové číslo:
Název položky:
Zavazuji se, že uhradím cenu dosaženou vydražením
a navýšenou o 18 % provize (včetně DPH) ve lhůtách
stanovených v dražební vyhlášce.
jméno a příjmení:
Vyvolávací cena (Kč):
Limit:
Čestně prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou
z dražby podle zákona č.26/2000 Sb.
V Praze, dne:
podpis:
adresa:
telefon:
mobil:
email:
datum narození:
číslo OP/pasu, vydal:
Myslíkova 9, 110 00 Praha 1
tel. / fax: +420 222 210 860
mobil: +420 608 238 402
mail: [email protected]
web: www.artkunst.cz
Dražební vyhláška
společnosti artkunst, s.r.o., IČ: 275 94 564
Na Švihance 9, 120 00 Praha 2
(provozovna galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1)
Článek 1.
Všeobecná ustanovení
1. Aukční síň artkunst s.r.o., sídlem Praha 2, Na Švihance
1527/9, PSČ 12000 (provozovna galerie 5. patro, Myslíkova
9, Praha 1), IČ: 27594564 (dále jen „Dražebník“) provádí na
žádost vlastníků dražených předmětů veřejnou dobrovolnou
dražbu podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, ve znění pozdějších předpisů, při dodržování
zákona č. 21/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 26/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji
a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
2. Předměty dražby (aukce) uvedené v aukčním katalogu
budou vystavovány v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova
9, Praha 1, od 24. 11. 2010 do 28. 11. 2010, kde je možno
učinit prohlídku těchto předmětù, a to denně od 12.00 do
19.00 hodin ( v neděli od 10 do 14 hodin).
3. Aukce (dražba) proběhne dne 28. 11. 2010 od 14.00
hodin v Galerii Fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1.
učiněny příhozy) a je určena v Článku 4. této vyhlášky.
4. Učiněným podáním (příhozem) je účastník dražby vázán.
5. Jakékoli spory týkající se toho, komu byl předmět dražby
přiklepnut, rozhoduje Dražitel.
6. Nebylo-li učiněno ani po opakované výzvě nejnižší
podání, licitátor dražbu daného předmětu dražby ukončí
a předmět je pokládán za nevydražený.
Článek 4.
1. Účastník dražby může dražit i bez své osobní
přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci
s datem, adresou a telefonním spojením, kterou zmocní
dražebníka k zastoupení na dražbě. Tato plná moc musí
obsahovat katalogové číslo, přesný popis předmětu a nákupní
limit, za který je zmocněnec oprávněn předmět vydražit.
V případě shodných limitů má přednost limit obdržený
dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má přednost
příklep dražitele, který je osobně přítomen v sále. Limity drží
aukční síň v tajnosti i po dražbě a může přijetí plné moci
vázat na složení zálohy.
2. Účastník může po dohodě s aukční síní dražit po
telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při
písemné nabídce, kromě nákupního limitu, přičemž podpis
účastníka musí být úředně ověřen.
3. Všechny písemné dražební nabídky, stejně jako žádosti
o dražení po telefonu, je třeba po dohodě s dražitelem
zaregistrovat osobně, a to nejpozději 1 den před začátkem
aukce.
Článek 2.
Předměty dražby
1. Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně
nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu,
který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky.
2. Údaje o předmětu dražby v aukčním katalogu nebo
Článek 5.
jejich část, zejména pak popis stavu předmětu dražby a údaje Výše příhozů
o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou
Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
uvedeny pouze podle dostupných informací.
Okamžitá dražební cena
Příhoz
Článek 3.
Průběh dražby
1. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka
nebo osoby jím pověřené doložit svou totožnost pomocí
občanského průkazu či cestovního pasu, popřípadě doložit
své oprávnění jednat za účastníka dražby, je-li účastníkem
dražby právnická osoba, je osoba jejím jménem jednající
povinna prokázat své oprávnění k jednání výpisem
z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a platným
průkazem totožnosti. Dále jsou účastníci povinni dát se
zapsat do seznamu účastníků dražby a předložit své čestné
prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.
2. Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit
příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Účastníci
dražby přihazují během aukce osobně a výhradně pomocí
dražebních čísel, která obdrží při registraci před aukcí.
3. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Výše
jednotlivých příhozů je vázána na okamžitou dražební cenu
(tj. částku, na kterou byly již v průběhu dražby
do 2 000 Kč
2 000 - 5 000 Kč
5 000 - 10 000 Kč
10 000 - 20 000 Kč
20 000 - 50 000 Kč
50 000 - 100 000 Kč
100 000 - 200 000 Kč
200 000 - 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor
Článek 6.
Cena dosažená vydražením, Odměna dražebníka, Způsob
úhrady
1. Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné
vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně
snížit.
2. S každým předmětem dražby je spojena povinnost
vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za provedení
dražby, která zahrnuje zejména poplatek za provedení dražby,
uskladnění předmětu dražby do doby jejího převzetí ze
strany vydražitele. Výše této odměny je 18 % z ceny dosažené
vydražením daného předmětu dražby, včetně DPH.
3. Cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka
je vydražitel povinen uhradit v hotovosti během nebo po
dokončení dražby, nejpozději však do 5 kalendářních dnů
ode dne konání dražby.
4. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč,
je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením
ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení dražby.
5. V případě neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené
lhůtě zruší dražebník bezodkladně (bez dalšího poskytnutí
lhůty) příklep, čímž se věc stane nevydraženou.
Článek 7.
Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby
1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve
stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
2. Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví
a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo
osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby,
budou dražebníkem předány vydražiteli po zaplacení celé
ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení
ceny buď v den aukce na místě konání, nebo v prostorách
dražebníka v běžné otevírací době (viz Článek 1. této
vyhlášky). Vydražitel je povinen převzetí předmětu dražby
písemně potvrdit, jinak je dražitel oprávněn předmět dražby
zadržet.
3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím
předmětu dražby nese vydražitel.
4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází
z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za
škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.
Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese
nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1. Předměty dražby se vydávají ve stavu, ve kterém se
nacházejí v okamžiku příklepu. Udělením příklepu končí
povinnost záruky dražebníka. Veškeré předměty jsou
popsány v katalogu podle nejlepšího vědomí a svědomí
a draží se bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis.
Zobrazení v katalogu slouží pouze pro identifikaci předmětu.
Všechny údaje týkající se autorství, přisuzovaných vlastností,
pravosti, původu, data, provenience, stavu či vyvolávací ceny
vyjadřují pouze názor dražitele. Účastník dražby se musí
před dražbou sám seznámit se stavem každé věci
a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému
popisu. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny.
2. Popis předmětu dražby a odhad zpravidla provádějí
odborníci dražebníka. U jednotlivých předmětů, zejména
starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen
v případě, že ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty
mohou tedy být i restaurované, poškozené, nefunkční apod.
3. Položky označené (*) může dražit pouze občan ČR,
který se při placení prokáže platným občanským průkazem.
Vývoz těchto předmětů kulturní hodnoty podléhá
zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji
a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Vývoz těchto předmětů z území ČR lze uskutečnit
pouze při doložení osvědčení, že nejsou prohlášeny za
kulturní památku nebo národní kulturní památku, nejsou
součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo
národní kulturní památku a nepodléhají režimu dle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Osoby účastnící se dražby se podřizují podmínkám
obsaženým v této dražební vyhlášce, přičemž průběh dražby
se řídí touto dražební vyhláškou.
5. Dražební vyhláška je vypracována v souladu s českým
právem a řídí se příslušnými právními předpisy v platném
znění. Všechny transakce upravené či vzešlé na základě této
dražební vyhlášky, jakož i další související skutečnosti,
se řídí českým právem.
Do jarní aukce 2011
přijímáme kvalitní díla českých
a zahraničních autorů
obrazy, plastiky, práce na papíře,
grafiky, multiply a fotografie
Obraťte se na nás pro nezávazný
odhad děl, která byste rádi nabídli
do prodeje prostřednictvím aukce
nabízí poradenství
a zprostředkování v oblasti
nákupu a prodeje
uměleckých děl 20. a 21. století
Myslíkova 9
110 00 Praha 1
tel./fax: +420 222 210 860
mobil: +420 608 238 402
email: [email protected]
www.artkunst.cz

Podobné dokumenty

ZDE

ZDE Johannsen, Ro]f H, Inlernet v prati VF 681.3 Kasser, Barbara VE 681,3 Lapáček/ Jiři, 1956- Počítačv dómácnosti Barva a fenq šuej ýF 643/645 Mende, Gudrun vF 323.28 Mot], stanis]av. 1952-oběti a jej...

Více

aukce 33 neděle 19. 5. 2013

aukce 33 neděle 19. 5. 2013 Grus Jaroslav, 96., 98. Grygar Milan, 8. Hájek Oskar, 133. Halleger Kurt, 130. Hanzl Oldřich, 84. Haša František, 122., 134. Hoesperger Emanuel, 135. Hudeček Antonín, 75. Istler Josef, 93. Janouško...

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie at the Galerie Fotografie Louvre (1st floor) Národní 22, Praha 1 více informací / further information galerie 5. patro (nově v 1. patře / now at the 1st floor) Myslíkova 9, 110 00 Praha 1 tel./ fax...

Více

Pomáhají ve volném čase a zadarmo. Dobrovolníci si

Pomáhají ve volném čase a zadarmo. Dobrovolníci si měla někdy skončit! Samozřejmě, člověk má čas od času nějaké drobné nemoci, nedá se všechno tak úplně naplánovat, ale Lékořice je Lékořice… Budu chtít pomáhat, dokud to půjde. Kromě toho, že chodít...

Více

Výzkum vesmíru

Výzkum vesmíru První živý tvor vyslaný ze Země se do vesmíru dostal 3.11.1957. Byl to pokusný pes Lajka, který byl vynesený družicí Sputnik 2. Jeho návrat nebyl nikdy plánován, takže se stal zároveň první obětí d...

Více

Tich á au kce

Tich á au kce www.artkunst.cz

Více