Trhovosvinenské listy 11/15

Komentáře

Transkript

Trhovosvinenské listy 11/15
TRHOVOSVINENSKÉ 11
Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí
[email protected]
list y
ADVENT V TRHOVÝCH SVINECH 2015
Žižkovo náměstí
neděle 29. 11.
ZAHÁJENÍ ADVENTU
od 19.00 hod.
- slavnostní rozsvícení vánočního stromu
- vystoupení souboru Calypte
pátek 4. 12.
od 15.15 hod.
Park u restaurace Junior
VYPUŠTĚNÍ BALONKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
sobota 5. 12.
od 16.00 hod.
Taneční sál KD
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
- setkání Mikulášů, andělů a čertů na zahájení nadílky
středa 9. 12.
od 18:00 hod.
neděle 13. 12.
od 13.00 hod.
od 16.00 hod.
Žižkovo náměstí
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Regionální deníky spojují životy regionů i v adventním čase.
Ve středu 9. prosince v 18.00 hodin se rozeznějí náměstí ve městech
České republiky i v zahraničí, kde se přidají krajané, pěti nejznámějšími
koledami.
Přijďte si s námi zazpívat i vy!
Taneční sál KD
VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
PODVEČERNÍ KOVÁNÍ V PARKU U KD
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
neděle 20. 12.
VÁNOČNÍ KONCERT
od 19.30 hod.
J. J. Ryba:: Česká mše vánoční „Hej Mistře“
Účinkují:
Iva Hošpesová – soprán
Romana Strnadová – alt
Aleš Voráček – tenor
Josef Průdek – bas
JIHOČESKÉ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ, BOROVANSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
a komorní orchestr COLLEGIUM MUSICUM BUDVICENSE
Dirigent: Karel Ochozka
2 015
Ročník XXI
AKTUÁLNÍ TÉMA
Rozjetý vlak ...
Snižování energetické náročnosti ...
Mladí hasiči ...
Před rokem
jsem nastoupil
do rozjetého vlaku...
Je to rok, co jsem se díky důvěře voličů den
ze dne rozloučil se svou bývalou profesí a stal
se starostou Trhových Svinů. Převzít vedení
města pro mne nebylo a stále není nic jednoduchého, pořád se musím učit nové věci.
strana 2
Snižování energetické
náročnosti
Snižování energetické náročnosti budov
pokračuje. Další městská budova získala lepší
vzhled. Po loňské opravě střechy se v letošním roce podařilo dokončit výměnu oken
u nejstarší z budov polikliniky a zateplit její
obvodový plášť.
strana 4
Mladí hasiči
Celoroční činnost mladých hasičů
v Trhových Svinech. Scházíme se zde
každou neděli, a to od 10 do 12 hodin.
V zimní době zde hrajeme míčové hry,
středa 23. 12.
od 17:30 hod.
Žižkovo náměstí
VÁNOCE NA RYNKU
Přijďte si společně zazpívat vánoční koledy s herci
Divadla Otty Schwarzmüllera, dětmi z MŠ v T. Svinech a jejich
kamarády a hosty.
Dobrou náladu a zvonečky vezměte s sebou.
Občerstvení zajištěno
běháme opičí dráhy, ale hlavně se připravujeme na jarní kolo hry Plamen.
strana 14 - 15
STRANA 2
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015
OČIMA STAROSTY
Setkání s občany
Ve středu 4. listopadu se v tanečním sále kulturního domu uskutečnilo setkání představitelů města s občany. Za radnici se besedy zúčastnili představitelé samosprávy (starosta, místostarostka, někteří z členů
rady i zastupitelstva) i městského úřadu (tajemník, vedoucí jednotlivých odborů). Cílem bylo seznámit obyvatele města i osad s několika konkrétními body, ale zejména si s občany neformálně popovídat,
o tom, co je v našem městě trápí a těší, zodpovědět jejich konkrétní
dotazy, probrat jejich návrhy…
Účast ze strany občanů byla poměrně slušná a věřím, že se s četností
těchto besed bude jejich návštěvnost dále zvyšovat. Vždyť se stačí podívat do 14 měsíců starých volebních programů prakticky všech stran
a hnutí, které v našem městě kandidovaly – jedním z preferovaných
bodů je informovanost občanů, prostor pro jejich otázky a vyjádření…
Velice mě potěšilo, že jsem mezi obecenstvem nejenže viděl zástupce nově zvolených osadních výborů , ale zaznamenal jsem i jejich dotazy a snahu využít možnost diskuze s představiteli odborů.
Toto listopadové setkání kromě prostoru k všeobecným dotazům
poskytlo občanům bližší informace o práci na Strategickém plánu rozvoje města – Program rozvoje města na období 2016-2028. Tento rozvojový dokument bude vytvořen samostatně městem Trhové Sviny,
jak schválilo zastupitelstvo města na svém posledním jednání a spoluúčast občanů bude mimo jiné spočívat ve vyplnění dotazníku.
Dalším bodem jednání byla oblast vodohospodářství. Jak trefně poznamenal pan tajemník Kolář, jedná se zde každoročně ze strany města o poměrně vysoké vložené investice, které ale (na rozdíl od opravených budov, chodníků) „ nejsou vidět“. Občané z Třebíčka se dozvěděli,
jaká je situace ohledně přípravy vodovodu Třebíčko – Bukvice.
Z oblasti zdravotnictví se účastníci setkání dozvěděli hlavně
o úspěšném získávání dotací, které již několik let umožňují průběžnou
rekonstrukci budov polikliniky, nejnověji zateplení nejstarší budovy.
Chtěl bych tímto vyzvat naše spoluobčany k návštěvě dalšího setkání, které se uskuteční zhruba na přelomu února/března. Přijďte i Vy
nejenom se dozvědět aktuální informace k některým dalším tématům,
ale popovídat si (bez ohledu na stanovená témata) o čemkoliv, co se
v Trhových Svinech a osadách děje nebo by se mělo dít.
Pavel Randa, starosta města
Před rokem jsem nastoupil
do rozjetého vlaku ...
Je to rok, co jsem se díky důvěře voličů den ze dne rozloučil se svou
bývalou profesí a stal se starostou Trhových Svinů. Převzít vedení města pro mne nebylo a stále není nic jednoduchého, pořád se musím učit
nové věci. Mohu ale s odstupem času říci, že mne nová práce naplňuje
a že ji dělám opravdu rád. Zvlášť když jsou pak vidět její hmatatelné
výsledky...
Největší radost proto mám z investičních akcí, které se nám podařilo
uskutečnit nebo dotáhnout do konce. Významné byly i dotační peníze,
které jsme v uplynulém roce získali.
Zde je výčet těch nejvýznamnějších akcí, jejichž většina byla zahájena a odsouhlasena předchozím zastupitelstvem. Jsem osobně velmi
potěšen, že v našem městě nezůstaly jen na papíře a staly se součástí
denního života občanů.
Chodník do Otěvěka byl spolufinancován z ROP (Regionální
operační program). Dokončen byl v září 2014, financování ukončeno
v prosinci 2014. Celkové náklady činily 4.747.000,- Kč, z toho dotace
činila 3.302.000,- Kč.
Zateplení ZŠ bylo spolufinancováno z OP ŽP (Operační program
životního prostředí)). Dokončeno bylo včetně financování v prosinci 2014. Celkové náklady činily 20.287.000,- Kč, z toho dotace
6.617.000,- Kč.
Rekonstrukce náhonu Buškova hamru byla spolufinancována
z Ministerstva kultury ČR. Dokončena byla v dubnu 2015. Celkové
náklady činily 1.206.000,- Kč, z toho dotace 965.000,- Kč.
Rekonstrukce TKB na městský úřad byla spolufinancována
z ROP. Dokončena byla v dubnu 2015, financování ukončeno v říjnu 2015. Celkové náklady činily 10.336.000,- Kč, z toho dotace činila
8.649.000,- Kč.
Zateplení MŠ Čtyřlístek bylo spolufinancováno z OP ŽP.
Dokončeno bylo v září 2015. Celkové náklady činily 2.900.000,-Kč,
z toho dotace činila 1.541.000,- Kč
Letošní advent
s několika změnami
Výstavba cyklistického altánu u kostela Nejsvětější Trojice
byla spolufinancována z Grantového programu Jihočeského kraje.
Dokončena byla v srpnu 2015. Celkové náklady činily 178.000,- Kč,
z toho dotace činila 80.000,- Kč.
S blížícím se adventem bychom Vás rádi upozornili na několik zásadních změn týkajících se akcí během letošního adventního období
v Trhových Svinech.
Zateplení nejstarší budovy polikliniky bylo spolufinancováno z Grantového programu Jihočeského kraje. Dokončeno bylo
v září 2015. Celkové náklady činily 1.198.000,- Kč, z toho dotace
400.000,- Kč.
První změnou je, že se letos poprvé zahájí advent v neděli 29. listopadu slavnostním rozsvícením vánočního stromku na Žižkově náměstí.
Druhou změnou je, že se Mikulášská nadílka přesune z náměstí
do tanečního sálu KD, který bude zpřístupněn od 16:00 hodin.
Poslední změnou je posunutí začátku řemeslného vánočního jarmarku na 13:00 hodinu. Důvodem je ukázka kovářského umění, která
bude probíhat před tanečním sálem od 16:00 hodin. Jarmark tradičně
provoní vánoční punč, jako každoročně zde najdete šperky, keramiku,
mýdla, bylinné soli, výrobky z pedigu, pletené, háčkované a plstěné
zboží, olivové oleje a jiné. Opět bude připraveno několik řemeslných
dílen pro děti. Jarmark bude zpestřen bohatým doprovodným programem. Protože chceme opět podpořit místní prodejce vlastních řemeslných výrobků, mohou se ti, kteří mají zájem prodávat své výrobky
na jarmarku přihlásit na e-mail: [email protected] .
Podrobný program najdete v tomto vydání Trhovosvinenských listů.
šf
Obnova naučné stezky byla spolufinancovánu z Grantového
programu Jihočeského kraje. Dokončena byla v září. Celkové náklady činily 111.000,- Kč, z toho dotace 55.000,- Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že se nám s pomocí dotací podařilo realizovat projekty za 40.963.000,- Kč,
z nichž jsme získali dotaci ve výši 21.609.000,- Kč.
Také se ještě na základě schváleného rozpočtu uskutečnila oprava dřevěného mostu na Veselce za 398.000,- Kč a výstavba nové komunikace v Todni za 809.000,- Kč.
Pavel Randa
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015STRANA 3
Zápis
z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 12. 10. 2015
Rada města
ukládá SÚMM řešit žádost o pohybu a bezpečnosti chodců v horní
části ulice Branka v T.Svinech. (pro 7)
souhlasí se smlouvou o výpůjčce č. SVÝP10138/01/15/RCB/Sch
pro realizaci stavby „Zkapacitnění propustku na silnici III/1568 v obci
Nežetice, uzavřenou se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 7)
jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na realizaci projektu Technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Trhové Sviny ve složení: Pavel Randa (náhradník Mgr. Věra Korčaková), Radka Baštýřová (náhradník Ing. Vítězslav
Král), Ing. Karel Polák (náhradník Ing. Jiří Polák), Dana Kodrasová (náhradník Mgr. František Slípka), zástupce GPL-Invest. ((pro 7)
byla informována o možnosti barevného tisku Trhovosvinenských
listů.
schválila smlouvu o reklamě uzavřenou s dechovou kapelou
Podhoranka ve věci vzájemné úpravy práv a povinností smluvních
stran souvisejících činností objednavatele v rámci své hudební činnosti
a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 7)
schvaluje příspěvek ve výši 15.000,- Kč na výdaje spojené s oslavou 60. výročí MŠ pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Trhové
Sviny. (pro 7)
souhlasí s úhradou nákladů na výdaje spojené s mimořádnými náklady v nové budově Mateřské školy Trhové Sviny z investičního fondu
MŠ. (pro 7)
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 5, Žižkovo náměstí 30, 374 01 Trhové Sviny o další 2 roky, tj. do 31 .8. 2017. (pro 7)
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 9, Třebízského
805, 374 01 Trhové Sviny o 1 rok, tj. do 1. 11. 2016. (pro 7)
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 2, Branka 594,
374 01 Trhové Sviny o 1 rok, tj. do 1. 11. 2016. (pro 7)
byla informována o nabídce firmy Energy Benefit Centre na zpracování analýzy souladu s PO 2. výzvy OPŽP na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP 2014 – 2020 na pořízení elektrofiltru pevných částic. Žádost
o dotaci bude podávat TH TS.
souhlasí se zřízením služebnosti stezky a cesty pozemku parc.č.
2424/6 v k.ú. Trhové Sviny, za podmínky, že služebnost bude geodeticky zaměřena a bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti stezky
a cesty za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč. Veškeré náklady spojené se
zřízením služebnosti uhradí žadatel. (pro 7)
rozhodla uzavřít smlouvu s SK Rejta, Rejta 445, 374 01 Trhové Sviny
o výpůjčce obecního rybníka a přilehlých pozemcích v k.ú. Trhové
Sviny (Rejta) na parcelách:
- pozemek – rybník parc. č.l KN 2419/1 o výměře 4302m2
- pozemek – ost.pl. parc. č. KN 2411 o výměře 199m2
- pozemek – trv.tr.porost parc. č. KN 2421/13 o výměře 275m2
- pozemek – ost.plocha parc. č. KN 2421/1 o výměře 109m2, vše
v k.ú. Trhové Sviny a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 7)
byla informována o zápise z Komise výstavby a kulturních památek.
rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku za pronájem s odběratelem Jiřím Trnkou ve výši 3 000,- Kč dle návrhu MěKs. (pro 7)
vzala na vědomí informaci z Valné hromady společnosti Lesy obcí
Trhové Sviny a Besednice s.r.o.
z 24. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. 10. 2015
Hosté: Ing. Natálie Holý Bustová, zástupci fy Marius Pedersen –
Radek Bartík, Stanislav Tischler
Rada města
souhlasí s umístěním sídla spolku Spolek rodičů žáků ZŠ Trhové
Sviny, z.s. na adrese Školní 613, 374 01 Trhové Sviny, budova školy, jejímž vlastníkem je město. (pro 7)
byla informována o žádosti Záchranné stanice Třeboň o finanční
příspěvek na činnost.
INFORMACE Z RADNICE rozhodla uzavřít smlouvy o výpomoci při zimní údržbě komunikací
v místních částech s firmou Farma Veselka, a.s., Otěvěk 32 a s firmou
Pelech Luděk, zemní práce těžba – přibližování dřeva, Něchov 25,
za stejných podmínek jako v loňském roce. (pro 7)
schválila plán zimní údržby a rozpis služeb pro zimní údržbu
2015/2016. (pro 7)
schválila novou hodinovou sazbu pro lékaře Lékařské pohotovostní
služby ve Zdravotním zařízení města Trhové Sviny s účinností od 1. 1.
2016 ve výši 200,- Kč/hod. ve všední dny a 300,- Kč/hod v sobotu, neděli a o svátcích. (pro 7)
schválila předložený návrh na složení inventarizačních komisí
Města Trhové Sviny k provedení inventarizace majetku a závazků k 31.
12. 2015. (pro 7)
schválila aktualizaci přílohy č. 1 směrnice o inventarizaci – Plán inventur na rok 2015. (pro 7)
byla informována o nabídce firmy Euroforum Group a.s., na zpracování žádosti o dotaci z IROP v rámci opatření 1.2.3 na dostavbu chodníku v Husově ulici a úpravy veřejného prostranství u ZŠ.
souhlasí s předloženým Opatřením k nápravě zjištěných chyb a nedostatků z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2015 a doporučuje
ZM schválit předložená opatření. (pro 7)
schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11000,- Kč
Mateřskému centru Človíček Nebojsa z.s. Dále ukládá SÚMM jednat
o převodu herních prvků na hřišti u polikliniky z majetku MC Človíček
Nebojsa do majetku města. (pro 7)
rozhodla vypovědět Smlouvu o dodávce v oblasti odpadového
hospodářství s firmou Technické služby Třeboň s.r.o., Novohradská
225, 379 01 Třeboň, a ukládá MěÚ připravit podklady pro vypsání VŘ
na svoz komunálního odpadu. (pro 7)
schválila dodatek č. 5 ke Smlouvě o umístění technického zařízení
na sběr a zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji a pověřuje starostu jeho podpisem. (pro 7)
z 25. jednání rady města, které se konalo v pátek 30. 10. 2015
Rada města
schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015 a předkládá ZM na vědomí.
Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 1 002 182,00 Kč. (pro 7)
souhlasí s dohodou vlastníků provozně souvisejících vodovodů
na pozemcích: KN 3858/1, 443/6, 3851/9 a 3851/11 v k.ú. Trhové Sviny,
souvisejících se stavbou „Prodloužení vodovodního řadu ul. U Cihelny
a Trocnovské ulice v Trhových Svinech“. (pro 7)
Mgr. V. Korčaková
OZNÁMENÍ
Úřad práce ČR České Budějovice oznamuje, že Detašované pracoviště v Trhových
Svinech bude ve dnech 17. - 18. 12. 2015
stěhováno do budovy Finančního úřadu
v Trhových Svinech v ulici Budovatelská
1009. Konkrétní termín zahájení provozu
v nových prostorách bude upřesněn Úřadem
práce ČR České Budějovice.
Děkujeme za pochopení.
Ing. František Kolář
tajemník MěÚ T.Sviny
STRANA 4
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015
Snižování energetické náročnosti budov pokračuje
Další městská budova získala lepší vzhled. Po loňské opravě střechy
se v letošním roce podařilo dokončit výměnu oken u nejstarší z budov polikliniky a zateplit její obvodový plášť, a to s pomocí dotace
z Grantového programu Jihočeského kraje Úpravy zdravotnických zařízení ve výši 400.000,- Kč. Celkové náklady činily 1.198.000,- Kč.
Stavební práce realizovala firma RETHERM s.r.o., která předložila
nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení. Jedná se o stejnou firma,
Rozšíření možnosti třídit odpad
Možná jste už všimli nových šedivých kontejnerů na kovové obaly. Byly přidány na celkem pět už zavedených míst, kde jsou kontejnery i na další tříděný odpad. Jedná se o tato stanoviště: sídliště
Budovatelská – u mateřské školy Beruška, ulice Branka – u mostu, křižovatka ulic Trocnovská a Zahradní, ulice Na Nivách – u zadního vchodu na stadion, a křižovatka ulic Na Nivách a Slunečná. Připomínám,
že tento odpad i nadále přijímá sběrný dvůr, kde je pro něj vyhrazen
speciální kontejner, podobně jako pro další druhy odpadu.
Tyto
kontejnery
jsou určeny pro drobný kovový odpad z domácností,
většinou
se jedná o konzervy
od potravin (často těch pro domácí
mazlíčky), plechovky
od nápojů, nádoby
od kosmetiky, prázdné tuby od mastí,
past a krémů, uzávěry
od nápojů, zavařovacích sklenic apod.
Pomoci vám také mohou značky recyklace
na obalech s písmeny
FE nebo AL, popř. čísly
40 nebo 41.
Do kontejneru naopak nepatří plechovky od barev nebo se
zbytky jiných chemických látek! Takový odpad patří na sběrný dvůr, kde si s tímto nebezpečným odpadem poradí.
A k čemu je takto vytříděný odpad dobrý? Využije se stejně jako
např. autovraky, stavební ocel nebo jiný šrot. Je slisován do balíků
a využit k výrobě nového železa. Pro zajímavost: výroba jedné tuny
železa z železného šrotu ušetří 630 kilogramů černého uhlí, 1,1 tuny
železné rudy a 55 kilogramů vápence.
Věřím, že tento odpad už nebude končit v našich popelnicích, ale
bude plnit nové kontejnery, stejně jako se plní tříděným odpadem stávající kontejnery na papír, plast nebo na sklo.
která prováděla rekonstrukci budovy TKB na městský úřad, ve které
dnes sídlí odbor dopravy.
Architektonický návrh barevného řešení připravil Ing. Urbanec. Nový
vzhled fasády citlivě doplňuje vzhled ostatních dvou novějších budov.
V příštím roce bychom rádi ještě upravili veřejné prostranství, doplnili lavičky a našli vhodná místa pro parkování.
Ivana Božáková
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona
o cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31.
prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání.
Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují
odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního
pasu a předávat vyrobené doklady bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech městských částí nejpozději do 23. 12. 2015 včetně.
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dny pracovního volna
odstávka
lze podat žádost i převzít vyhotovený osobní doklad
V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského
průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc,
za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.
Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, listopad 2015
Mgr. V. Korčaková
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015
Kotlíkové dotace startují,
kam se obrátit o pomoc?
České domácnosti získají díky „kotlíkovým“ dotacím zpět 70 - 85 % uznatelných nákladů na výměnu starého,
neekologického kotle na pevná paliva za modernější systém vytápění.
Příjem žádostí se kvapem blíží. Jaký
příspěvek můžete při výměně kotle
získat a kam se obrátit o pomoc?
Výměna zastaralých kotlů na pevná
paliva se podle odhadů ministerstva
životního prostředí týká zhruba 350
tisíc kotlů. Celkem bylo do dotačního programu vyčleněno
9 miliard Kč,
www.kotelbezstarosti.cz
77 33 22
z nichž první tři miliardy 800
korun
budou
zpřístupněny v rámci 1. výzvy v letech
2016 a 2017. Budou přitom výhradně určeny pro rodinné domy. „Domácnosti mohou svůj stávající kotel s ručním
přikládáním vyměnit za moderní nízkoemisní kotel na uhlí, biomasu nebo
jejich kombinaci, plynový kondenzační kotel nebo za tepelné čerpadlo,“
vysvětluje Martin Fencl ze společnosti E.ON Energie, a. s.
Až 85 % z ceny kotle uhradí dotace
Výše podpory je přitom vysoká. Při pořízení kotle na uhlí získáte zpět
až 70 % nákladů na jeho pořízení, u kombinovaného kotle na uhlí a biomasu nebo u plynového kondenzačního kotle 75 % a u kotle výhradně
na biomasu a tepelného čerpadla až 80 % nákladů. Stát navíc u vybraných prioritních měst a obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší navyšuje
dotaci o dalších 5 %. Žádat přitom lze o dotaci nejen na samotné zařízení, ale také na další činnosti související s jeho výměnou. Celková
maximální částka uznatelných nákladů je 150 000 Kč.
Kdy a jak o dotace žádat?
Rozdělování dotací je plně v kompetenci jednotlivých krajů, které
určí konkrétní postup pro podání žádostí o dotace i své případné
speciální podmínky. Předpokládá se, že kraje spustí příjem žádostí
počátkem roku 2016, ale již nyní je čas se na podání žádosti řádně
připravit. Samotnou žádost o dotaci bude nutné doplnit další povinnou dokumentací a některé činnosti včetně samotné montáže
musí provádět specializovaní odborníci. Nezbytnou podmínkou je
například dodání energetického posudku s návrhem případných
mikroopatření v případě, že budova nebude splňovat minimálně
energetickou třídu náročnosti C.
Společnost E.ON nově nabízí komplexní pomoc a koordinaci kroků pro získání „kotlíkové“ dotace.
V jejím rámci zajistí potřebný energetický posudek domu, navrhne
vhodný topný zdroj včetně zajištění jeho instalace a v případě potřeby navrhne i další energetická opatření. Navíc se postará o nezbytnou
administrativu, připraví potřebnou dokumentaci a pomůže vám s podáním žádosti na příslušném krajském úřadě. Ušetříte tak čas a vše
budete mít připraveno v předstihu, abyste byli mezi prvními žadateli,
a zvýšili tím svou šanci na získání dotace.
Pro více informací a nezávaznou registraci navštivte www.kotelbezstarosti.cz nebo volejte ZDARMA 800 77 33 22.
Informační setkání
se zástupci firmy E.ON ke „kotlíkovým dotacím“ se uskuteční ve středu 2. prosince od 18.00
hodin v tanečním sále KD Trhové Sviny.
STRANA 5
AKTUÁLNĚ
MAS Sdružení Růže, z.s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici administrátora žádostí
o dotaci z Operačních programů v gesci MAS (IROP, PRV, OPZ).
místo výkonu práce:
sídlo MAS: Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany
možnost nástupu:
1. dubna. 2016
kvalifikační předpoklady:
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomiky
a administrativy, projektového řízení, základy účetnictví
další požadavky:
- praxe v oblasti přípravy a administrace projektů
a jejich vyúčtování min 2 roky.
- znalost práce na PC ( WORD, Excel, Outlook, Internet)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. v plat. znění
- řidičský průkaz
- znalost německého jazyka – výhodou
přihláška musí obsahovat:
- životopis s průběhem praxe
- motivační dopis
informace:
RNDr. Zuzana Guthová – manažerka MAS tel.: 724643050,
[email protected]
Motivační dopis životopisem je nutno doručit písemně nebo elektronicky nejpozději do 21. 12. 2015, 12:00.
Pohovory s uchazeči proběhnou v termínu leden 2016
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.
Testování elektroskútru
městskou policií vypůjčeného
od firmy E.ON pokračuje
Jak jsme Vás již v létě informovali, podařilo se Městu Trhové Sviny
vyjednat s firmou E.ON zapůjčení elektroskútru E.ON e-max na dobu tří
měsíců pro potřeby městské policie. Účelem bylo zajistit lepší mobilitu
strážníků zejména v letních měsících. Firma E.ON nám smlouvu na zapůjčení tohoto stroje prodloužila do 30. 11. 2015
Skútr se osvědčil a zvýšil mobilitu městských strážníků.
Pavel Randa, starosta města
STRANA 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015
Začala očista Svinenského potoka
Ztrácející se Svinenský potok
Začátkem listopadu začal správce vodních toků, státní podnik Povodí
Vltava, s čištěním koryta Svinenského potoka. Akce byla městu slíbena
po mnoha urgencích už v minulém roce, ale započala až nyní. Chtělo
by se říci: pět minut po dvanácté. Neboť koryto potoka se po letech
neúdržby výrazně zmenšilo a za čas by se možná pod nánosy úplně
ztratilo. Vyčištěním koryta se znatelně zvětší objem vody, který potok
pojme. Zdánlivě banální úkon – vyčištění koryta - je nezanedbatelným
a přitom jednoduchým protipovodňovým opatřením. Protože toky patří podniku Povodí Vltava, město do nich nemůže investovat své peníze – do cizího majetku je dávat ani nesmí. Aby situace byla ještě komplikovanější, část toku pod mosty patří podniku Správa a údržba silnic.
Po zkapacitnění toku Farského potoka je to druhá významná akce
Povodí Vltavy v našem městě. To je třeba samozřejmě ocenit. Doufejme
jen, že na další očistu koryta nebudeme čekat do doby, než nám začne
potok opět mizet před očima.
Text a foto: Mgr. František Slípka
Koryto potoka se znatelně rozšíří
POŠTA Z OSAD
Svatotrojičtí v Hopsáriu
Den plný zábavy, her a kamarádů. Tak by se dal nazvat výlet svatotrojických dětí a jejich rodičů, který se uskutečnil v sobotu 7. listopadu
2015. Spolek přátel Svaté Trojice se rozhodl letos peníze z městského
fondu využít především pro své děti, a proto jsme zorganizovali celodenní výlet do Hopsária. To, že se jednalo o „celoosadní“ záležitost
dokládá i to, že se zúčastnilo přes dvacet dětí a ty se svými doprovody
zaplnily téměř celý autobus.
Mgr. Petra Koprnová
Malé info z naší osady Pěčín
Touto cestou chceme
jako osada
poděkovat
městu za brzké vyřízení
jednoho z požadavků našich osadníků o umístění
kontejneru na sklo, který
v naší vesnici chyběl a občané museli odvážet sklo
do Trhových Svinů nebo
jiných vedlejších vesnic.
V srpnu a říjnu jsme
uspořádali setkání občanů,
na prosinec chystáme vánoční posezení.
Martina Tůmová
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015STRANA 7
V Něchově se nenudíme
Výlov rybníka ,,Parný" Výlov rybníka Parný u obce Něchov se uskutečnil v sobotu 24. října od časných
ranních hodin. Příznivců a zvědavců,
kolik ryb vytáhnou místní hasiči, se
sešlo mnoho. Nakonec se ulovila
i štika, která měřila celých 65 cm, 300
kaprů a 30 amurů. Celkový výlov
byl velmi vydařený. Večer se některé
ryby upekly v místní hospůdce.
O putovní pohár obce Něchov
Příznivci obce Něchov a místní dobrovolní hasiči SDH Něchov uspořádali každoroční turnaj v bowlingu
nazvaný ,,O putovní pohár obce",
který se uskutečnil v pátek16. října.
Místní obyvatelé nasedli do soukromého autobusu, který byl přistaven
na vsi a následovala cesta do Českých
Budějovic, kde se uskutečnil bowlingový turnaj. Po skončení dvouhodinového turnaje se všichni odebrali
opět k autobusu, který je bezpečně
všechny dovezl zpět do vesničky střediskové. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo v místní hospůdce. Součástí vyhlášení byl také připravený raut a vychlazené pivečko.
Akce ,,Něchov zpívá koledy" Dne 20. 12. 2015 na Zlatou neděli
proběhne do 17:00 hod v místní kapličce na návsi obci Něchov tradiční zpívání vánočních koled za doprovodu zobcové flétny. Jako
součást této tradice bude opět připraven chutný horký punč pro děti
i dospělé s malou ochutnávkou vánočního cukroví od místních zkušených kuchařek obce. Po setmění se budou vypouštět létající balonky štěstí, na které si děti i dospělí mohou napsat své vlastní přání.
Tuto tradiční akci si nenechají ujít ani ti nejstarší občané obce. Všichni
jste srdečně zváni!
Bc. Veronika Mrázová
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků se konalo 15. října 2015 v obřadní síni města.
Foto: J. Jandová
Nově uvítaní občánci zleva dole:
dvojčátka Marek a Matyáš Beranovi, Václav Heidinger, Aneta Pařízková
zleva nahoře:
Anna Zlukyová, Adéla Dvořáčková, Jiří Neuberg, Lucie Borovková,
Ondřej Česák, Pavel Kašpárek, Vojtěch Matějka, Jáchym Perfoll
Malí občánkové narození v srpnu a v září letošního roku budou uvítaní na slavnostním vánočním obřadu v úterý dne 15. prosince 2015.
AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Program KIC na prosinec 2015:
od 1. do 19. prosince TRHOVÉ SVINY 1938 – 1945 Výstava věnovaná 70. výročí konce II. světové války. Prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií mapuje život obyvatel města od předválečných let
po osvobození. V prostorech KIC na Žižkově náměstí 92, Trhové Sviny.
pátek 4. prosince 2015 od 14:45 Vypouštění balonků s přáním
Ježíškovi v parku u restaurace Junior, balonky budou vypuštěny
v 15:15 hodin
úterý 8. prosince od 18:00 Kataři a jejich kraj, loutkový sál KD
Trhové Sviny. Pan Milan Koželuh nás provede krajem Languedocu (jižní
Francie) a bude nám vyprávět o mystériu největší a nejtajemnější křesťanské hereze. (přesunuto z 26.11.) Vstupné 30 Kč
středa 9. prosince v 18.00 hodin Česko zpívá koledy na Žižkově
náměstí. Regionální deníky spojují životy regionů i v adventním čase.
Rozeznějí náměstí ve městech České republiky i v zahraničí, kde se
přidají krajané, pěti nejznámějšími koledami. Přijďte si s námi zazpívat
i vy! Seznam a pořadí zpívaných koled: Nesem vám noviny, Narodil se
Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli
ovce Valaši, Vánoce, Vánoce přicházejí.
V neděli 13. prosince od 13:00 hodin Vánoční řemeslný jarmark
a podvečerní kování v parku před tanečním sálem KD Trhové Sviny.
Budete tak mít jedinečnou příležitost nakoupit drobné dárky pro své
blízké. Vybírat si budete moci z keramiky, kovářských výrobků, domácích zavařenin, koupelových solí, dřevěných hraček, pedigových dekorací, šitých, vlněných i plstěných výrobků a šperků ze skla, smaltu, kovu
i fima. Pro děti i dospělé budou připraveny řemeslné dílny. Učni z SOŠ
a SOU Trhové Sviny připraví drobné občerstvení, vánoční dekorace,
a ti, kteří studují obor umělecký kovář a zámečník pasíř, předvedou své
umění v parku před tanečním sálem KD Trhové Sviny. Protože chceme
opět podpořit místní prodejce vlastních řemeslných výrobků, mohou
se ti, kteří mají zájem prodávat své výrobky na jarmarku, přihlásit na e-mail: [email protected] .
Také Vás chceme upozornit, že v pátek 15. ledna 2015 od 19:00 hodin bude v tanečním sále KD Trhové Sviny I. MĚSTSKÝ PLES. K tanci
a poslechu zahrají skupiny Metroclub a G-club. Během večera se můžete těšit na bohatý doprovodný program. Vstupenky budou slosovány
o hodnotné ceny.
šf
STRANA 8
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015
INZERCE Společnost Engel strojírenská spol. s r.o. v Kaplici hledá
nové zaměstnance na tyto pozice:
SVÁŘEČ S PRAXÍ
OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
LEAN MANAGER
STROJNÍ KONSTRUKTÉR
MISTR ELEKTROVÝROBY
ELEKTROMECHANIK
SKLADNÍK
Co nabízíme?
- zázemí stabilní společnosti se zahraniční účastí
- týden dovolené nad rámec ZP
- příspěvek na dopravu a stravování
- 13. a 14. plat dle KS
- další zaměstnanecké benefity
Kontakt:
Tel. číslo: 380386733 či e – mail:
[email protected]
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015
STRANA 9
WELLNESS HOTEL REZIDENCE
Nové Hrady
Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice
servírka/čísník
(na HPP, směnný systém krátký/dlouhý týden,
možnost využití zaměstnaneckého ubytování)
Veškeré potřebné informace obdržíte
při osobním pohovoru, který si můžete v případě
zájmu sjednat na e-mailové adrese:
[email protected]
STRANA 10
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
I PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
jednoduché-podvojné-daně-mzdy
Ladislava Frdlíková
tel.: 602 604 106
Gymnázium Trhové Sviny
pořádá pro všechny zájemce z řad rodičů, žáků i veřejnosti
v pátek 11. prosince 2015 od 15.00 do 18.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní informace o osmiletém studiu.
Volný přístup do všech prostor školy. Zajímavé pokusy a ukázky.
Tel.: 386 322 846 www.gymtrhovesviny.cz
Trio Ridente
13. 12. 2015
od 17:00 hod.
divadelní sál Ledenice
www.zodborovany.cz
Prodej vánočních krůt
termín prodeje: 07. 12. - 17. 12. 2015
místo prodeje: areál Borovany, Vodárenská 97
cena:
65,- Kč/kg živé váhy
85,- Kč/kg kuchané
Objednávky u paní Vackové na tel. 387023511
nebo na emailové adrese: [email protected]
pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Výměna starých lamp veřejného
osvětlení v areálu TH
Z důvodů častých oprav (údržby), velkého odběru elektrické energie a nízké svítivé účinnosti veřejného osvětlení v areálu Tepelného
hospodářství v Trhových Svinech, vstoupil p. Štojdl (jednatel TH)
v jednání se zástupci firmy E.ON Servisní, s.r.o. se sídlem v Českých
Budějovicích s cílem obměnit zastaralé stávající veřejné osvětlení
za nové moderní. Na základě zaslaných technických parametrů došlo
po několika jednáních v měsíci září 2015 k realizaci obměny stávajících lamp veřejného osvětlení za nové. Návratnost této investice byla
při porovnání stávající spotřeby el. energie spočítána na 4,3 roku - viz
následující tabulky.
Typ nového svítidla
celkový příkon (W)
průměrná doba
svícení (hod)
cena el. en.
(Kč/kWh)
57
4100
2,5
Philips Clearway
(LED svítidlo)
SPORTOVNÍ PLES
Spartaku T. Sviny
Tradiční sportovní ples, pořádaný fotbalovým oddílem
místního Spartaku se uskuteční v sobotu 23. 1. 2016
v novém sále Kulturního domu v T. Svinech.
K tanci bude hrát kapela HAPPY BAND z Tábora.
Samozřejmostí je bohatá tombola.
Předprodej vstupenek je možný u hospodáře oddílu
Ondřeje Koláře po Novém roce, tel.: 606 469 403.
Těší se na vás pořadatelé plesu.
Náklady na servis původního osvětlení
Kč
Náhradní výbojka (1x4 roky)
200
Práce technika
200
Plošina
500
Průměrně za 1 rok
225
Odhad ostatní servis za 1 rok (tlumivky, studené spoje atd.)
125
Celkem (Kč/rok)
350
Náklady
na el. en.
(Kč/rok)
Náklady
na servis
(Kč/rok)
Úspora
celkem
(Kč)
Pořizovací Montážní Návratnost
cena
práce (Kč)
(rok)
svítidla
(Kč)
Původní osvětlení
1742,5
350
-
-
-
-
Nové LED
osvětlení
584,25
0
1508,25
5774
700
4,3
Celkem bylo v areálu TH na stávajících stožárech veřejného osvětlení vyměněno 11 svítidel za celkovou cenu 77 054 Kč s DPH s návratností 4,3 roku. Bonusem této aktivity je, že TH v zastoupení panem
Štojdlem podepsalo smlouvu se společností E.ON na odběr el. energie
za dohodnutou sazbu s fixací na 3 roky a za tuto fixaci byl TH od společnosti E.ON vyplacen bonus ve výši 50.000 Kč, tzn. výměna svítidel
byla reálně pořízena za 27.054 Kč s DPH. Smyslem této aktivity je samozřejmě modernizace původní světelné technologie. Ale v kombinaci
s dohodou týkající se fixace cen odebrané el. energie na TH a získání tak finančního bonusu, zasluhuje tuto aktivitu p. Štojdla v souladu
s principy "dobrého hospodáře" minimálně pochválit.
Ing. Tomáš Kalena
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015STRANA 11
PROGRAM KINA 1. - 31. PROSINCE 2015 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program kina naleznete na internetových stránkách: http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz
Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: [email protected] Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie
3. 12. čtvrtek v 19.30 hod.
BLACK MASS:
ŠPINAVÁ HRA Premiéra
12. 12. sobota v 19.30 hod.
13. 12. neděle v 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK Premiéra
Americký barevný životopisný kriminální thriller
(123 min.)
Ďábelské spojení mezi FBI a Whitey Bulgerem,
jedním z nejslavnějších gangsterů v dějinách USA
Hrají: Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict
Cumberbatch a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 110,- Kč
Česká barevná komedie v režii F. A. Brabce (86 min.)
Vánoční crazy komedie. Pátý díl úspěšné série se
značkou Kameňák.
Hrají: Václav Vydra, Dana Morávková, Martin
Dejdar, Alice Bendová, Antonín Duchoslav, Vincent
Navrátil a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 120,- Kč
4. 12. pátek v 17.00 hod. v 19.30 hod.
14. 12. pondělí v 13.30 hod.
HUNGER GAMES:
SÍLA VZDORU – 2. ČÁST Repríza
Americký barevný akční, dobrodružný film (135 min.)
Oheň bude hořet věčně… Závěrečná část fenomenální série o Katniss Everdeenové
Hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody Harrelson a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 150,- Kč
Vstupné: 120,- Kč
V SOBOTU 5. 12.
KINO NEPROMÍTÁ
6. 12. neděle v 17.00 hod.
7. 12. pondělí v 17.00 hod.
HUSÍ KŮŽE Premiéra
Americká barevná hororová komedie v českém
znění (104 min.)
Začněte věřit na příšery
Hrají: Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 155,- Kč Děti: 135,- Kč
Vstupné: 120,- Kč Děti: 100,- Kč
6. 12. neděle v 19.30 hod.
7. 12. pondělí v 19.30 hod.
MOST ŠPIONŮ Premiéra
Americký barevný thriller v režii Stevena Spielberga
(141 min.)
Dokázal by jediný člověk zastavit světovou válku?
Hrají: Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd,
Amy Ryan a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč
10. 12. čtvrtek v 19.30 hod.
11. 12. pátek v 19.30 hod.
V SRDCI MOŘE
Americký barevný dobrodružný film v režii Rana
Howarda (125 min.)
Podle neuvěřitelného příběhu inspirovaným MOBY
-DICKEM.
Hrají: Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Cillian
Murphy a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 130,- Kč
Vstupné: 110,- Kč
12. 12. sobota v 17.00 hod.
13. 12. neděle v 17.00 hod.
HODNÝ DINOSAURUS Premiéra
Americký barevný animovaný film v českém znění
(100 min.)
Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil
život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy
nevyhynuli?
Mládeži přístupno
Vstupné: 155,- Kč Děti: 135,- Kč
Vstupné: 120,- Kč Děti: 100,- Kč
MIMONI
Filmové představení nejen pro děti ZŠ (91 min.)´
Americká barevná animovaná komedie v českém
znění
Vstupné: 50,- Kč
14. 12. pondělí v 19.30 hod.
SPECTRE Repríza
Britsko-americký barevný akční thriller (135 min.´
BOND. JAMES BOND. Daniel Craig je zpět jako Agent
007 v nové, v pořadí již 24. bondovce
Hrají: Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Belluci,
Andrew Scott, Ralph Fiennes, Naomie Harris a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 110,- Kč
16. 12. středa v 10.30 hod.
PERNÝ DEN
Filmové představení pro studenty gymnázia (87
min.)
Britská černobílá hudební komedie
Vstupné: 50,- Kč
17. 12. čtvrtek v 19.30 hod.
18. 12. pátek v 19.30 hod.
TRABLE O VÁNOCÍCH Premiéra
Americká barevná komedie (107 min.)
Vánoce by měly být čas klidu, míru, pohody a dárku. U Cooperových to tak, ale asi nebude.
Hrají: Amanda Seyfried, Diane Keaton, Ed Helms,
John Goodman, Marisa Tomei a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
21. 12. pondělí v 19.30 hod.
Americká barevná hororová komedie (96 min.)
Dávejte si na něj pozor…
Hrají: Toni Collette, Alison Tollman, Adam Scott
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
22. 12. úterý v 8.15 hod.
HOTEL TRASYLVANIE 2
19. 12. sobota v 19.30 hod.
20. 12. neděle v 19.30 hod.
RODINNÝ FILM Premiéra
České barevné drama (95 min.)
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva
teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou
po oceánu?
Hrají: Karel Roden, Vanda Hybnerová, Jenovéfa
Boková, Daniel Kadlec a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
21. 12. pondělí v 9.30 hod.
POHÁDKY POD STROMEČEK
Filmové představení nejen pro děti MŠ (72 min.)
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 20,- Kč
PIXELY
Filmové představení pro II. st. žáků ZŠ a ZvŠ (106 min.)
Americká barevná akční komedie v českém znění
Vstupné: 50,- Kč
! UPOZORNĚNÍ !
V DOBĚ OD 22.
DO 31. PROSINCE 2015
KINO NEPROMÍTÁ
DOVOLENÁ
Filmové představení pro I. st. žáků ZŠ a ZvŠ (90 min.)
Americká barevná animovaná dobrodružná komedie v českém znění
Vstupné: 50,- Kč
PŘEJEME VŠEM MILOVNÍKŮM FILMŮ KRÁSNÉ
A SPOKOJENÉ VÁNOCE,PEVNÉ ZDRAVÍ
A SPOUSTU KRÁSNÝCH FILMOVÝCH ZÁŽITKŮ V ROCE 2016
DIVADLA
Sál KD T. Sviny
1. 12. úterý od 19.00 hod.
Divadelní společnost HáTa
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná…
Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků. Hra, která náleží
k vrcholům společné tvorby obou autorů, Raye Cooneyho a Johna Chapmana se dočkala mnoha nastudování na anglických
scénách, stejně jako v divadlech newyorské Broadwaye. Nyní ji může poprvé zhlédnout v českém překladu také naše publikum.
Osoby a obsazení: Joanna Markhamová: Mahulena Bočanová / Kamila Špráchalová; Philip Markham: Lukáš
Vaculík; Henry Lodge: Pavel Nečas / Martin Zounar; Linda Lodgová: Monika Absolonová / Adéla Gondíková
/ Kateřina Lojdová; Silke Hauserová: Jana Birgusová / Sandra Černodrinská; Alistair Spenlow: Filip Tomsa; Walter Pangbourne: Zbyšek Pantůček / Martin Sobotka; Olivie Harriet Smithová: Ivana Andrlová / Olga Želenská;
Slečna Wilkinsová: Jana Zenáhlíková / Vlasta Žehrová
překlad: Jiří Strnad; režie: Antonín Procházka
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
31. 12. čtvrtek od 15.30 hod. a od 18.00 hod.
Divadlo Otty Schwarzmüllera uvádí
MONTY-PYTHOMEJ LÉTAJÍCÍ SILVESTR 13
Pásmo scének, písniček a jiných blbin. Těšíme se na Vás, těšte se na nás.
Předprodej vstupenek začne 1. 12. 2015
Vstupné: 100,- Kč
19. 12. sobota v 17.00 hod.
20. 12. neděle v 17.00 hod.
MALÝ PRINC Premiéra
Francouzský barevný animovaný fantasy film
v českém znění (106 min.)
Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichází
první celovečerní animovaná adaptace slavného díla
o přátelství, lásce a skutečném štěstí.
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč
Vstupné: 120,- Kč
22. 12. úterý v 10.15 hod.
KRAMPUS:
TÁHNI K ČERTU Premiéra
KONCERTY
Taneční sál KD T. Sviny
4. 12. pátek od 20.00 hod.
19. 12. sobota od 19.00 hod.
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS
VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční koncert
Účinkuje dechová kapela PODHORANKA
Vstupné: 230,- Kč v předprodeji
260,- Kč na místě
Vstupné dobrovolné
SPOLEČENSKÉ
A ZÁBAVNÉ POŘADY
Taneční sál KD T. Sviny
3. 12. čtvrtek od 16.00 hod.
31. 12. čtvrtek od 20.00 hod.
MIKULÁŠSKÁ MERENDA
Divadlo Otty Schwarzmüllera Vás zve na
Odpoledne pro děti plné her, tance a zábavy pořádá družina
ZŠ T. Sviny
DOPROVOD RODIČŮ VHODNÝ
Rodinné vstupné: 100,- Kč
K tanci a poslech hraje skupina S.A.M.
Předprodej vstupenek začne 1. 12. 2015
Vstupné: 100,- Kč
SILVESTROVSKOU MERENDU
Knihovna T. Sviny
UPOZORNĚNÍ - OD 28. 12. 2015 DO 3. 1. 2016
BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA - DOVOLENÁ
STRANA 12
 Z NAŠICH ŠKOL
Úspěšná prezentace střední školy
Ve dnech 21. až 23. října se naše škola již po několikáté zúčastnila nejvýznamnější prezentace středních škol s názvem "Vzdělání a řemeslo".
Tato akce je nesmazatelně spojena s českobudějovickým Výstavištěm
a svým rozsahem patří v jižních Čechách k největším středoškolským
prezentacím. Smyslem prezentace je poskytnout rodičům a vycházejícím žákům základních škol, co možná nejsouhrnnější informace
o učebních či studijních oborech, které se na středních školách vyučují
tak, aby výběr učebního či studijního oboru budoucích středoškoláků
byl co možná nejsnazší a nejsprávnější.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015
Vánoční trh
Základní škola v Trhových Svinech
zve rodiče a přátele školy na vánoční trh,
který se koná 9. prosince 2015
v prostorách školy
od 15.00 do 17.00 hodin.
Školkové posvícení 2015
Výjimečnost této výstavy oproti jiným středoškolským prezentacím
je v tom, že jednotlivé školy mají své prezentace doplněné o praktické ukázky aktivit, které se na jednotlivých středních školách realizují.
Návštěvníci výstavy zde mohli zhlédnout praktické ukázky činností
některých učebních oborů. Naše škola se v rámci těchto aktivit prezentovala praktickou ukázkou činností uměleckých kovářů doplněnou o výstavu kovářských výrobků, které již naši žáci tohoto učebního
oboru zvládnou sami vyrobit (např. krbové nářadí, různé druhy kleští,
dekorativní předměty atd.). Dále pak v místě prezentace naší školy žáci
oboru Kuchař-číšník připravovali pro návštěvníky výstavy občerstvení ve formě teplých a míchaných nápojů, opékaných jablek ve vinném
těstíčku a zajišťovali veškerý servis související s obsluhou návštěvníků
u našeho "prezentačního stánku".
Další aktivita, která je s výstavou "Vzdělání a řemeslo" neodlučně
spjata, jsou tzv. středoškolské soutěže v rámci různých učebních či
studijních oborů vyučovaných na středních školách. Tyto soutěže jsou
středoškolskou pedagogickou obcí kvitovány velmi pozitivně, neboť
zprostředkovávají povědomí o manuálních či studijních schopnostech
a dovednostech soutěžících žáků, přeneseně vypovídají o určité kvalitě
výuky daného předmětu na jednotlivých středních školách. I do těchto soutěžních aktivit se žáci naší školy zapojili. Konkrétně se zúčastnili
dovednostní kuchařské a truhlářské soutěže, "Zemědělské olympiády"
a "Jízdy zručnosti". Především u poslední zmíněné disciplíny je na místě
vyzdvihnout naše dva žáky oboru "Opravářské práce", neboť při této
aktivitě museli jednotliví soutěžící projet se zemědělským traktorem
spolu s přívěsem tzv. slalom a ukázat tak řidičské schopnosti založené
na přesnosti a rychlosti projetí slalomové tratě a hlavně prokázat dovednost při couvání se čtyřkolovým přívěsem. Z 26 soutěžících, žáci
naší školy oboru "Opravářské práce" - Bárta Vladimír a Drtina Jiří, skončili v této disciplíně v celkovém pořadí na 2. a 5. místě.
Ostatním zúčastněným soutěžícím, pedagogům a žákům zajišťujícím servis v našem reprezentativním stánku, potažmo všem kolegům, kteří se na přípravách prezentace školy také podíleli, patří velké
poděkování.
Ing. Tomáš Kalena
„O posvícení všechno to voní,
tak jako v apatice.“
Slova známé písně zněla celý týden ze tříd naší školky. Děti pekly,
zdobily koláče, dělaly jitrnice, vystřihovaly posvícenské husy. Celá
školka žila přípravami na posvícení.
A v pátek 16. října v Kulturním domě v Trhových Svinech byly
děti přivítány našimi průvodci posvícením - Aničkou, Helenkou
a Honzíkem, kteří (respektive které – jednalo se totiž o paní učitelky
v dětských rolích) všem krásně přiblížili posvícenské tradice a zvyky.
Děti tancovaly, zpívaly, soutěžily v navíjení posvícenských koláčů,
vařily povidla, zdobily nejkrásnější dívky pentličkami. Jedly posvícenské koláče a hlavně se dobře bavily. Smích a radost byly vidět
a slyšet na všech stranách.
Posvícením zněly lidové písně s doprovodem naší kapely, kterou
tvoří přátelé školky, pánové Kalena, Král, Maděra a Schwarzmüller.
Tímto bychom jim rádi poděkovali za ochotu, vstřícnost a hlavně
dobrou zábavu. Protože co by to bylo za posvícení bez lidové písně.
Posvícení se vydařilo a všichni se již těšíme na další ročník.
Marie Štanglová
Novinky ve fondu knihovny
Šimánek, Jan: Putování Doudlebskem za jeho písmáky.
Neumannová, Božena: Byla jsem ženou slavného muže.
Kosatík, Pavel: Baronka v opeře.
Černá, Jaroslava: Eliška Přemyslovna.
Mertlík, Rudolf: Starověké báje a pověsti.
Větvička, Václav: Pod dubem, za dubem.
Cimický, Jan: Noční pacient.
Klevisová, Michaela: Dům na samotě.
Harasimová, Markéta: Vražedná vášeň.
Kubátová, Táňa: Štěpánka.
Riley, Lucinda: Levandulová zahrada.
Gabaldon, Diana: Hořící kříž. (druhá část)
Mankell, Henning: O krok pozadu.
Hayder, Mo: Panenka.
Mgr. V. Hájková
Oslavte Vánoce se zvířátky
19. 12. 2015 Vánoce v ZOO Dvorec - vánočně vyzdobená ZOO,
živý Betlém, otevřeno od 11,00 - 16,00.
Vánoční otevírací doba: od 19. 12. do 3. 1. 2016 každý den
od 11,00 -16,00. Těšíme se na vás a přejeme všem krásné Vánoce
a šťastný a úspěšný rok 2016.
ZOO Dvorec
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015
STRANA 13
14. Mezinárodní mistrovství v Allkampf-Jitsu
Závodníci SKP Č. Budějovice
z oddílu ZŠ T. Sviny měli úspěch v Německu
Druhou polovinu soutěžní sezony sebeobranného systému
Allkampf-Jitsu zahájilo 14. Mezinárodní mistrovství Německa, které se
konalo 17. října 2015 v Bavorském Schwabmünchenu. Na soutěž se sjelo 102 závodníků z Rakouska, České republiky a pořádající Spolkové republiky Německo. Českou republiku zde reprezentovali pouze Jihočeši
z oddílů bojových umění z Milevska, Písku, Nových Hradů, Trhových
Svinů a z Českých Budějovic.
Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplin
- kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých
disciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců.
V disciplině kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti
imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji.
V randori obránce provádí pět sebeobranných technik, z nichž jedna je
proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplinou.
Jedná se o přerážení dřevěných a plastových desek, které se u jednotlivých kategorií liší svojí pevností a hodnotí se zde technika přerážení
a přesný zásah desky. Děti a junioři přeráželi desky plastové, které se
liší svojí barvou (dětské kategorie – žlutá deska, tato představuje 1,5 cm
dřeva, zelená deska pro juniory - 2 cm dřeva). Pro dospělé závodníky
byly připraveny dřevěné desky o rozměru 30x30 cm od tloušťky 2,5 cm
pro ženy a 3 cm pro muže. Vrcholem soutěže je pak další disciplína soutěž tříčlenných týmů, kdy cvičí synchronizovaná kata a přeráží desky-tameshi wari. V této náročné disciplině se hodnotí zejména reálnost
a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik a samozřejmě souhra všech členů týmu.
Soutěžící byli rozděleni do jednotlivých kategorií jednak podle věkových skupin (žáci, junioři a dospělí) a dále podle výše stupně technické vyspělosti v jednotlivých bojových uměních (žákovské a mistrovské stupně technické vyspělosti). Mezi juniorskými družstvy se
podařilo vybojovat stříbrnou medaili týmu ve složení Michaela a Libor
Kuchařovi (T. Sviny) a David Králíček (SKP Č. Budějovice).
Závodníkům Sportovního klubu policie České Budějovice se dařilo
i v žákovských a juniorských kategoriích. V kategorii K5 starší žákyně
od 5. kyu získala 2. místo Michaela Kuchařová (T. Sviny). V kategorii starší žákyně K3A do 7.kyu zvítězila Blanka Bušková (T. Sviny). V kategorii
starší žáci do 7.kyu vybojoval 2. místo Ondřej Pancíř (T. Sviny). V juniorské kategorii JM2 zvítězil Libor Kuchař (T. Sviny).
Koncerty žáků ZUŠ F. Pišingera
T. Sviny, prosinec:
1. 12.
2. 12.
7. 12.
10. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
17. 12.
16.30 hod.
sál ZUŠ, SOU T. Sviny Koncert žáků ze tř. K. Frühbauerové a M. Kuthanové
16.30 hod.
sál ZUŠ, SOU T. Sviny Koncert žáků ze tř. R. Hájkové
17.00 hod.
sál ZUŠ, SOU T. Sviny Koncert žáků
17.00 hod.
sál ZUŠ, SOU T. Sviny Vánoční koncert žáků ze tř. M. Zikmundové a I. Hromkové
13.00 hod.
taneční sál KD T. Sviny Třídní přehrávka žáků ze tř. I. Hromkové
16.30 hod.
sál KD T. Sviny Vystoupení tanečního oboru
17.00 hod.
sál ZUŠ, SOU T. Sviny Koncert žáků ze tř. A. Vrublové
17.00 hod.
sál KD T. Sviny Vystoupení pěv. sboru a tanečního oboru
…další vystoupení najdete na stránkách školy www.zustsviny.cz
SPORT
Tým z Trhových Svinů získal stříbrnou medaili v soutěži družstev.
Libor Kuchař zvítězil v juniorské kategorii.
Nyní se závodníci SKP České Budějovice oddílu ZŠ Trhové Sviny připravují na Krajský přebor v Allkampf-Jitsu, který se koná 28. listopadu
v Českých Budějovicích.
Martin Hermann
trenér oddílu AKJ SKP Č. Budějovice
Není zelňák jako zelňák…
... a v Trhových Svinech obzvláště. V sobotu 24. října se v tanečním sále
KD soutěžilo o nejlepší zelňáky. Soutěže se zúčastnilo 14 soutěžících
a nejlepší zelňák podle "odborné" poroty z řady diváků upekla paní
Marta Poláková, dále stupně vítězů obsadili ještě pan Luděk Rolínek
a paní Božena Sasmanová. Další pořadí pořadatelé nezveřejňují, takže
všichni ostatní byli čtvrtí. Početným návštěvníkům hrála k ochutnávání
výrobků soutěžících živá muzika. Výhercům ještě jednou gratulujeme
a všechny zveme na další, v pořadí již druhé Sulcobraní, které se
bude konat 9. 1. 2016.
STRANA 14
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015
Nová zelená úsporám – další výzva spuštěna
Dne 22. října 2015 byla vyhlášena nová výzva z již známého programu Nová zelená úsporám, který je zaměřen na snižování energetické
náročnosti stávajících domů, podporu pro výstavbu nových rodinných
domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní domy) a efektivní využití zdrojů energie s podporou obnovitelných zdrojů. Zájem
v předešlé jarní výzvě byl značný, a tak Ministerstvo životního prostředí
nemělo důvod zásadně měnit podmínky, avšak i letos program doznal
několika změn a dokonce i nově podporovaných opatření.
Zásadní změnou oproti předešlým výzvám je, že se nyní bude jednat o časově neomezenou výzvu. To znamená, že žadatelé budou moci
podávat své žádosti kdykoliv během roku, a to až do roku 2021. Pokud
při podání žádosti nebudou volné finanční prostředky, bude žádost
automaticky zařazena do pořadníku.
Další novinkou je nově podpora solárních fotovoltaických systémů na rodinné domy. Tento segment nebyl dosud v programu nikdy
podporován a je očekáván velký zájem. Podporu lze získat až 35 tis.
Kč na systémy pro ohřev teplé vody. Vyšší částku, a to až 100 tis. Kč, lze
získat na systémy, které umožní využít vyrobenou elektřinu k pokrytí
vlastní spotřeby v domě společně s akumulací přebytků energie. Nutno
podotknout, že podpora se poskytuje na systémy připojené k distribuční soustavě až po 1. 1. 2016.
Naopak k omezení podpory došlo u výměny neekologických zdrojů
na vytápění, kdy tuto oblast výměny kotlů pokryje připravovaná „kotlíková dotace“, která bude administrována jednotlivými kraji po celé
republice a její spuštění je plánováno na začátek nového roku.
Jak pro program Nová zelená úsporám, tak i kotlíkovou dotaci, bude
nutná spolupráce žadatelů s projektanty a energetickými specialisty.
Bezplatné a především nezávislé poradenství nabízí také poradenské středisko Energy Centre České Budějovice, kde Vám odborníci poradí s možností získání dotace, navrhnou optimální řešení
a případně vypracují podklady potřebné pro podání žádosti.
Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.eccb.cz
Telefon: 387 312 580, 775 519 570
Bezplatná linka: 800 38 38 38
Mail: [email protected]
Celoroční činnost mladých hasičů v Trhových Svinech
V novém roce jsme se poprvé sešli 4. 1. 2015 v 10 hodin v tělocvičně
naší základní školy. Scházíme se zde každou neděli, a to od 10 do 12
hodin. V zimní době zde hrajeme míčové hry, běháme opičí dráhy, ale
hlavně se připravujeme na jarní kolo hry Plamen.
Jako každý rok v únoru podnikáme různé výlety. Letos jsme navštívili hasičskou základnu v Českých Budějovicích. Zde nám profesionální
hasiči ukázali vozový park, vybavení aut, různé obleky, a dokonce jsme
si mohli vyzkoušet velmi těžké vyprošťovací nůžky, pilu, nebo také zafixovat zlomenou nohu. Nejvíce se nám líbilo v polygonu (výcvikový
trenažér pro profesionální hasiče).
Dalším z výletů byl plavecký výcvik na plovárně v Českých Budějovicích.
Celý areál jsme měli sami pro sebe, takže místa na plavání jsme měli až
až. Výletů se účastnili i rodiče, kteří si to s námi opravdu užili.
„Jarní kolo hry Plamen“
16. 5. 2015 jsme se zúčastnili jarního kola Hry Plamen na hřišti
v Jílovicích. Zde děti soutěžily v několika disciplínách, a to: štafeta 4 x
60m, štafeta dvojic, štafeta CTIF a požární útok. Naše družstvo starších
dětí se umístilo na 2. místě, ze kterého postoupily na okresní soutěž
do Zlivi. Mladší děti se umístily na 4. místě (shoda bodů se 3. místem,
ale bohužel horší čas útoku, který při shodě bodů rozhoduje).
Po krátké době jsme vyrazili s družstvem starších na okresní soutěž
do Zlivi. Zde nám moc nepřálo počasí, ale ani naše technika. I přes to
jsme se umístili na 7. místě. Konkurence na této soutěži je opravdu veliká.
A teď už o naší největší akci. „Soustředění Buková 2015.“ Za podpory města Trhové Sviny můžeme s dětmi vyrazit na čtyřdenní soustředění do Bukové. Zde s dětmi podnikáme různé aktivity (např. táborák;
míčové hry, kterých se účastní i vedoucí; různé disciplíny – hod medicimbalem, chůze na chůdách, diskotéka; stezka odvahy; noční poplach; branný závod, hasičské útoky a jiné hasičské soutěže). Za každou
disciplínu děti hodnotíme a na konci soustředění jsou děti za těžkou
dřinu odměněny. Ale abych nezapomněla, musíme také zmínit ukázku
psovodů z Vězeňské služby z Českých Budějovic, kteří za námi každý
rok jezdí na celé dopoledne. Někdy se jim návštěva protáhne i do odpoledních hodin, protože se jim s námi velice líbí. Se psy nám ukazují
různé situace, které se běžně dějí na pochodech, hromadných akcích,
ale i při krádežích a napadeních. Na konci soustředění uklízíme celý
areál a máme vyhodnocení soutěží. Děti jsou obdarovány poháry, medailemi, diplomy a sladkým balíčkem.
Již 14 dní po soustředění nás čekala další soutěž a to na „domácí půdě“.
I přes velkou účast dětí z okolních obcí (SDH Žár, SDH Horní Stropnice,
SDH Římov, SDH Třebeč a SDH Strážkovice) jsme vybojovali dva poháry.
Starší děti se umístily na 2. místě a mladší děti na 3., 5. a 6. místě.
Po soutěži jsme se rozloučili s našimi nejstaršími dětmi, a to s Karlem
Zmeškalem, Janem Koclířem a Tomášem Lejskem. Kluci chtěli i nadále
fungovat u sboru, a někteří z nich se již tohoto léta a podzimu zúčastnili i soutěží dospělých. Děkujeme starostovi města Trhové Sviny Pavlu
Randovi za zahájení dětské soutěže.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015STRANA 15
Po svinenské soutěži jsme měli dva
měsíce prázdniny, aby si děti i vedoucí mohli odpočinout a nabrat nový
elán. Po prázdninách jsme začali jezdit na hřiště SK Rejta. Zde se rozcvičujeme, běháme, smotáváme hadice,
ale hlavně trénujeme požární útoky
na soutěže.
Na další hasičskou soutěž jsem
vyrazili 19.9. 2015 k našim kamarádům do Žára. Jednalo se spíše o „rodinnou“ soutěž, na kterou jsme jeli
i s novými členy. Velice se nám dařilo
a domů jsme si přivezli 4 poháry. Starší
děti se umístily na krásném 1. místě.
Nejmladší a nejnovější dívčí družstvo
„Růženky“ vybojovalo také krásné 1.
místo. Další mladší družstva vybojovala 2. a 3. místo.
Na podzim se začínáme scházet v hasičárně v Trhových Svinech, kde
se pilně připravujeme na podzimní kolo hry Plamen, které se koná v říjnu.
17. říjen se přiblížil opravdu rychle, a tak jsme v osm hodin vyrazili autobusem směr Žár. Počasí nám přálo a svítilo sluníčko, trať okruhu 2,8 km,
po kterém děti běhaly, byla dobře značená a díky tomu nám žádné z dětí
nezabloudilo. Jak o děti, vedoucí, tak i o rozhodčí bylo dobře postaráno.
Naše děti nám udělaly velkou radost, a to umístěním: starší děti vybojovaly krásné 1. místo a tím mají slušný náskok pro rok 2016, mladší děti
vybojovaly také krásné 1. místo a další mladší družstvo 6. místo.
Touto soutěží jsme zakončili hasičskou sezónu 2015 a teď nás čeká
pouze nedělní tělocvična, kde budeme mít trochu volněji.
Ale co nás ještě čeká a nemine? No přece prosincová výroční
dětská schůze s mikulášskou nadílkou a čerty, která se bude konat 12. 12. 2015.
Děti:
Do června roku 2015 jsme měli 35 dětí, z toho 12 starších, celkově 6
děvčat, jinak chlapci.
V červnu opustili naše dětské řady kvůli věku 3 chlapci. Začátkem
září nám celkově nenastoupilo 12 loňských dětí. Ale počet dětí se nám
i tak od září zvedl na 38 dětí, z toho 10 starších, 25 mladších (18 děvčat
a 20 chlapců).
Velké díky patří našim vedoucím, kteří se o děti starají ve svém
vlastním volnu: František a Martina Jandovi, Václav Tůma, Milan
Krajčírik, Andrea Šafránková, Martina Tůmová, Lukáš Peml i jako rozhodčí
a řidič Karel Studený.
Poděkování:
Městu Trhové Sviny za podporu a financování
Řediteli ZŠ TS za využívání školní tělocvičny
Profesionálním hasičům z Trhových Svinů
Členům SDH Trhové Sviny, kteří nám pomáhají s organizací
SK Rejta a Karlu Zmeškalovi za využívání hřiště
Janu Steinbauerovi za dopravu autobusem
za SDH Trhové Sviny
Andrea Šafránková (Kohoutová)
Naše Podhoranka
na televizní obrazovce
V České televizi na programu ČT 2 bývá vysílán v sobotních dopoledních hodinách pořad Putování za muzikou moderovaný Jožkou
Šmukařem.
Ve středu 21. října se natáčení tohoto pořadu v Šindlových Dvorech
zúčastnila i Podhoranka. Mezi diváky usedl i bývalý kapelník pan
Stanislav Kocina a starosta našeho města pan Pavel Randa. Pořad by
se měl vysílat v prosinci, přesný termín není ještě znám.
Pokud si budete chtít poslechnout Podhoranku živě a ještě si zpříjemnit předvánoční čas hezkými koledami, přijďte v sobotu 19.prosince do tanečního sálu KD v Trhových Svinech, kde se od 19 hodin
koná už 3.vánoční koncert.Vstup je jako vždy dobrovolný.
Přeji vám hezké zážitky z obou vystoupení Podhoranky.
Václav Heidinger
Advent s Domečkem
Domeček chystá účast na těchto adventních trzích:
náměstí České Budějovice + Panská ulice České Budějovice
27. 12. - 20. 12.
stánkový prodej před obchodním domem Prior
1. 12. - 20. 12.
stánkový prodej před obchodním domem Globus
1. 12. - 3. 12.
stánkový prodej v prostorách velkoobchodu Makro
1. 12. - 20. 12.
stánkový prodej v prostorách nákupního střediska IGY
1. 12. - 20. 12.
Linz - adventní prodejní výstava
4. 12. - 6. 12.
Petra Šimonová, koordinátor
STRANA 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2015
NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO I. pololetí 2016
DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ A KONCERTŮ KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY
21. 1. čtvrtek od 19.00 hod.
10. 5. úterý od 19.00 hod.
Agentura Harlekýn
hlavní roli / jako i všechny další / ztělesňuje jediný herec MIROSLAV TÁBORSKÝ
NEIL SIMON: POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
BLÁZINEC
Poslední ze žhavých milenců patří mezi nejúspěšnější hry známého amerického autora. Řadu sezón se těšila velké divácké přízni
na Brodwayi. Skvělá je svým námětem i mistrnými dialogy.
Barney Tringold, starší majitel rybí restaurace v New Yorku, se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Má
pocit, že vlastně vůbec nežije.
Do bytu své stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen (sexu chtivou Elaine, ztřeštěnou Bobbi a upjatou Jeanette)
a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
Odvěká mužská touha po milostných dobrodružstvích inspirovala autora k napsání komedie, při které se baví a smějí diváci bez
rozdílu věku. Je jen otázka, zda životní poznání majitele rybí restaurace v Americe je pro starší pány varováním nebo naopak,
povzbuzením pro nová dobrodružství.
Osoby a obsazení: Barney Tringold - PETR NÁROŽNÝ; Elaine Navaziová, Bobbi Michelová, Jeanette Fisherová SIMONA STAŠOVÁ; Režie: Zdeněk Kaloč
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč
Hra BLÁZINEC Jaroslava Gillara je napínavou groteskou o světě, ve kterém se vlády zmocní blázni z jednoho psychiatrického
ústavu. Téma ovládnutí společnosti šílencem je stále aktuální. Nečekané zvraty a konflikty jsou doprovázeny crazy situacemi
jako z němého filmu. Výstupy často připomínají dramatiku absurdního divadla. Hra je inspirována mimo jiné motivy E. A. Poea,
sugestivní scény strachu a hrůzy jsou protkány typickým Poeovským humorem a vytvářejí tak pro diváka velký jevištní zážitek.
SKUPINA – A; C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
konec květnaod 19.30 hod. !!!
Divadlo Sklep Praha
BESÍDKA 2016
Agentura Hot Jazz Praha
Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční Besídky Divadla Sklep.
Hrají: D. Vávra, J. Burda, L. Vychodilová, M. Šteindler, T. Kučerová, L. Andelová, J. Hanáková, F. Váša, event.. T.
Hanák Kapela Divadla Sklep: D. Noll, J. Podzimek, H. Navarová, R. Fojtíček, V. Vitiska, M. Marinová a další
SKUPINA – A; B
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
ONDŘEJ HAVELKA & JEHO MELODY MAKERS
7. 6. úterý od 19.00 hod.
5. 2. pátek od 19.00 hod.
Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv synkop útočí! Když zaválí hot-jazz nebo swing, duše vzlétá, srdce jásá, oči září, nohy
křepčí! Fungl nový výběr podmanivých kusů, českých i amerických, v koncertní show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers:
„KDYŽ ZAVÁLÍ HOT–JAZZ NEBO SWING“
SKUPINA – A; B
Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč
Fanny agentura
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Divadlo Palace
Komedie o rozdílech mezi muži a ženami, komedie o životě, který všichni dobře známe a který nás přesto znovu a znovu dokáže
překvapovat.
Hrají: Michaela Badinková, Martin Kraus, Daniel Rous a Dana Homolová
SKUPINA – A; C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
AFRICKÁ KRÁLOVNA
konec června od 19.00 hod.
22. 2. pondělí od 19.00 hod.
Příběh o lásce a válce. Těžko by se hledal nesourodější pár než jsou oni dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své lodi
Africká královna kdeco, a jediné, po čem touží je v klidu a v závětří užívat života. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život.
Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny netouží po ničem jiném než po dobrodružství a odvážných činech, samozřejmě
v rámci spořádané středostavovské morálky. Tito dva se souhrou náhod ocitnou spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc
v obklíčení nepřítele. Nezáviděníhodná situace, překážejí si, lezou si na nervy, mají naprosto rozdílný názor na pití alkoholu,
zpěv náboženských písní, na to, jak se postavit německé hrozbě, i na to, co je nebo není vlasteneckou povinností,. Přesto spolu
nakonec dokáží projet nebezpečnými peřejemi, přežít nepřátelskou palbu, zrádné mělčiny, ztroskotání i útoky komárů a původní
vzájemnou nevraživost proměnit ve velikou lásku. Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit
zamilovaného muže, odehrávající se v Africe uprostřed první světové války, baví čtenáře i diváky už řadu let, a přesto neztrácí
nic ze své působivosti.
Osoby a obsazení: Rosie Sayerová - LINDA RYBOVÁ; Charles Allnutt - HYNEK ČERMÁK; hlas německého důstojníka - Philipp Schenker; Režie: Viktorie Čermáková
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
4. 4. pondělí od 19.00 hod.
Divadlo Járy Cimrmana
TITUL UPŘESNÍME
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 340,- 330,- 310,- Kč
Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného
na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny v I. pololetí roku
2016. Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si můžete vybrat tu, která
se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu.
Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky
s místy k sezení.
Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazkynejsou vystaveny na jméno a jsou přenosné na další osoby.
BRATŘI EBENOVÉ
ČAS HOLIN
Marek, Kryštof a David Ebenové s kapelou připravili nový koncertní program. Kromě tria bratří Ebenových tvoří
kapelu rytmika působící mimo jiné v kapele ETC Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí,
perkuse) a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary). Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající jazzový kontrabasista
Jaromír Honzák.
SKUPINA – A; B
Vstupné: 330,- 320,- 300,- Kč
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „A“ je 1 617,- Kč = 30% SLEVA
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „B“ je 1 560,- Kč = 20% SLEVA
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „C“ je 1 168,- Kč = 20% SLEVA
Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny.
13. 4. středa od 19.00 hod.
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
ČOCHTAN VYPRAVUJE
Na motivy hry V+W "DIVOTVORNÝ HRNEC" upravil Josef Dvořák
Hrají a zpívají: Josef Dvořák (Čochtan), Karel Gult (Josef Novák), Stanislava Topinková alt. Dagmar Schlehrová
(Káča), Vlasta Kahovcová alt. Blanka Tůmová (Bellinda), Milan Duchek alt. Rostislav Trtík (Woody Richtarik),
Renata Krandová alt. Lambrini Chaciosová (Zuzana), Jiří Veit (senátor Randall)
SKUPINA – A ;B ;C
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
Přihlášky přijímáme do 6. ledna 2016.
tel./fax.: 386 322 930
e-mail: [email protected]
Městské kulturní středisko
Sídliště 710
374 01 Trhové Sviny
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Z důvodu vydání prosincového čísla TSL ještě před vánočními svátky
bude uzávěrka následujícího čísla mimořádně již 5. 12. 2015.
Redakční rada děkuje za pochopení.

Podobné dokumenty

zde - e-Finance Reality

zde - e-Finance Reality bez rizika časových a finančních ztrát. Hypotéku se zvýhodněnou úrokovou sazbou Vám pomohou zajistit naši finanční poradci. Konzultaci s hypotéčním poradcem si můžete objednat na telefonu 800 900 0...

Více

Leden 2016

Leden 2016 opravny podpatků. Dámy se starají také o doplňky, ponožky, punčocháče. Na nástěnce vidím prosbu shromažďovat roztrhané punčocháče do pytle pro paní, která z nefunkčních punčoch vyrábí něco dalšího…...

Více

Přehled kulturních akcí

Přehled kulturních akcí Přehled kulturních akcí www.infohumpolec.cz

Více