Návod k obsluze CODE - COMBI A-EN

Komentáře

Transkript

Návod k obsluze CODE - COMBI A-EN
Návod k obsluze CODE - COMBI A-EN
!! POZOR: Prectete si prosím dúkladne tenhle návod k obsluze drív než zámek použijete, nebo nastavíte novou
císelnou kombinaci. V žádném prípade nemúžeme provzít odpovednost za funkcní poruchy podmínené
chybným prestavením, násilným, nebo neprimereným zachádzením, ani za vecné, nebo majetkové škody,
zaprícinené nesprávným uzavrením sejfu.
CODE - COMBI A-EN je patentovaný elektronický kombinacný zámek, který je opatren záložním systémem
otevírání (napríklad pri nouzovém otevírání).
Provoz
-
Stlacit zelený knoflík „ON“
Jedenkrát blikne zelená dioda LED
Zadej kód (pri prvním uvedení do provozu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Po správném zadání blikne dvarát zelená dioda LED
Nyní lze v rozpetí ctyr sekund otácet madlem ve smeru hodinových rucicek až na doraz a zámek se tím
otevre.
Pri nesprávném zadání blikne trikrát cervená dioda LED.
Zámek nenechávejte otevrený.
Tenhle postup múžete zopakovat tak, že se znovu stlací knoflík „ON“...
... a zadá se správny císelný kód
POZOR: Po trech chybných zadáních zarazuje zarízení pri následném pokusu o otevrení jednominutový
blokovací cas. Po tuto dobu bliká cervená dioda LED (v sekundovém rytmu). Zámek neumožnuje žádné zadání
kódu. Po uplynutí blokovacího casu zhasne dioda LED a zazní bzucák. Ted se musí v rozpetí 20 sekund zacít
zadávání správneho kódu. Jestli s zadá nesprávny kód, pak se pri následujícím pokusu o otevrení prodlužuje
blokovací cas na 2 minuty. Blokovací casy se takhle pri dalších nesprávnych zadáních zvyšují na 4, 8 a nakonec
na 16 minut. Když se zadávání kódu nezacne v prúbehu 20 sekund po ukoncení blokovacího casu, vypína
elektronika zadávání a pri novém pokusu zacína znovu plynout blokovací cas.
Programování:
-
Stlacit zelený knoflík „ON“
Jedenkrát blikne zelená dioda LED
Stlacit knoflík „P“
Zadát predcházející kód (pri prvním uvedení do provozu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Zámek je ted 20 sekund pripravený na programování. Konstantne svítí zelená dioda LED.
Zadát nový kód (6, 7, nebo 8- místní)
Stlacit knoflík „P“
Zadát znovu nový kód pro potvrzení.
Dvakrát blikne zelená dioda LED, címž se nový kód zapiše do pameti.
Upozornení: Prestávky mezi jednotlivými stlaceními knoflíkú mohou trvat nejvíc 20 sekund, pak zhasne dioda
LED a kód zústane nezmenený. Jestli sa nový kód nepotvrdí, nebo sa potvrdí nesprávne, pak zústává v platnosti
predcházející kód. Na prestavení kódu zopakujte programovací postup.
Z bezpecnostních dúvodú je nutno kód výrobce pri dodávce ihned zmenit a nový kód vyzkoušet. Nepoužívejte
pritom prosím žádné datumy narození ani jiné známe údaje.
-
Testování nového kódu
Stlacit zelený knoflík „ON“
Jedenkrát blikne zelená dioda LED
Zadát kód
Dvakrát zasvítí zelená dioda LED
Otevrení bez kódu: Zámek lze otevrít taky s použitím priloženého dvoustranného klíce.
-
Pomocí priloženého inbusového klíce uvolnete inbusovou skrutku M 4 x 20 na madle, dostupnou ze strany
pres kování.
Vytáhnete madlo približne o 3 mm smerem von.
-
Otácejte madlem proti smeru pohybu hodinových rucicek, až se ovládací hrídel uvolní a stáhnete oba díly
dolu ze zámku.
Ted je viditelný otvor pro dvoustranný klíc.
Zasunte klíc a otevrte zámek.
V prípade zapomenutí kódu je dúležité: Po otevrení zámku pomocí klíce nechte zámek v otevreném stavu.
Stlacte zelený knoflík „ON“.
Jedenkrát blikne zelená dioda LED a zazní bzucák.
Stlacte knoflík „P“.
Zámek je ted pripraven na programování.
Zadajte ted nový kód (6, 7, nebo 8-místní).
Znovu stlacte knoflík „P“.
Zadajte znovu kód na potvrzení.
Dvakrát blikne zelená dioda LED na potvrzení, že zámek je naprogramován.
Jestli nebyl kód správne potvrzen, blikne 3x cervená dioda LED (dlouhá frekvence). Elektronika vypne
programování. Otevrte znovu pomocí klíce a opakujte postup.
Uzavrete znovu zámek a vyberte klíc. Zasunte znovu ovládací hrídel a upnete ho pomocí otácení ve smeru
pohybu hodinových rucicek. Nasadte madlo a priskrutkujte jej.
Napájení elektrickým proudem
Zámek je opatren 9-Voltovou blokovou baterií v kovaní. Trvanlivost baterie je pri normálním provozu približne
1 rok, závisí to taky na typu použité baterie. Od výrobce je založena znacková alkalická mangánová baterie,
s redukovaným obsahem težkých kovú. Pri výmene baterie vyhodte starou baterii v obchode do sberného boxu.
Výmena baterie je potrebná pri dosažení dolní hranice napetí.
Dosažení dolní hranice napetí se signalizuje po stlacení knoflíku „ON“ desetinásobným bliknutím cervené
diody LED.
Kód lze zadát až po zhašení diody LED.
Ted máte energii približne na 30 otevrení.
Odskrutkujte pomocí imbusového klíce dve imbusové skrutky na vnejší strane kování
Vyberte starou baterii a nahradte ji alkalickomangánovou znackovou baterií (napríklad VARTA Alkaline
Universal).
Po výmene baterie uzavrete batériový prostor.
Kód zústává pri výmene baterie zachován.
Jestli používate zámek velice zrídka, múže být trvanlivost baterie ohranicena samovybíjením.
V tomhle prípade sa múže stát, že mezitím opadne napetí pod nutnou provozní úroven. Pak sa již neobjaví
signalizace nízkeho napetí a nefunguje normální funkce zámku. Vtomhle prípade vymente baterii a funkce sa
obnoví. Kód zústává v každém prípade zachován v pameti.
Pokud nemáte poruce žádnou novou baterii (napríklad pres víkend) použite otevrení pomocí klíce, Jak je to
popsáno v odseku „Otevrení bez kódu“.
Další dúležité pokyny
-
Skontrolujte úplnost dílú príslušenství k zámku:
1 nebo 2 dvoustranné klíce na nouzové otevrení
1 inbusový klíc
návod k obsluze
Neodkládejte návod k obsluze v žádném prípade do trezoru.
Každé stlacení knoflíku je akusticky signalizováno.
Mezi jednotlivými stlaceními knoflíkú máte cas max. 20 sekund. Pri prekrocení tohoto casu vypína elektronika probíhající proces, predcházející kód zústává zachován a obslužný úkon musí zacít znovu.
Uložte náhradný klíc na bezpecném míste, napríklad v bankovém prostoru, nikoli do Vašeho trezoru.
Pri dodávce od výrobce je nastaven dílenský kód (1-8). Preprogramujte jej cím dríve a nepoužívejte žádné
datumy narození, ani jiné známe údaje.
Pri zmene kódu nezapomente nový kód otestovat ješte pred zatvorením trezoru.
Nikdy neotvírejte pouzdro zámku. Ohrozili by jste jeho funkci a ztratili by ste záruku.
Pri poruchách postupujte prosím podle návodu k obsluze, skontrolujte, zda se zámek nenachází v blokovacím
case, nebo zda není nutno vymenit baterii.

Podobné dokumenty

Česká pravidla ke hře Scrabble Twist

Česká pravidla ke hře Scrabble Twist Hra: Otočte 7 svých žetonů. Těchto 7 žetonů použijete na vytvoření slova, když jste na řadě. Na konci tahu si ze své hromádky vezmete tolik žetonů, abyste jich

Více

Priročniku NILFISK RS 502

Priročniku NILFISK RS 502 technických parametrech, provozu, skladování, údrzb, o náhradních dílech a likvidaci. Ped provedením jakékoli operace se strojem si pracovníci obsluhy a kvalifikovaní technici musí pozorn pecíst te...

Více

AJVAZ: Druhé město ALIGHIERI, Dante. Božská komedie

AJVAZ: Druhé město ALIGHIERI, Dante. Božská komedie CHANDLER: Hluboký spánek CHWIN, Stefan: Haneman IBSEN,H.: Nepřítel lidu

Více

GP2 popis hry

GP2 popis hry hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné kolo s 12 polí ky ...

Více

zpravodaj 6/2014

zpravodaj 6/2014 Všechnu naši snahu už zaměřujeme k vr/běru Čp zors. I když jsme zaháji|i rniběr Čp na turnaji v Liberci, akce neproběh|a pod|e našeho očekávání.Zap|aceno má pouhých 113 členů.Da|šívýběr bude rozdě|...

Více

Zobrazit KATALOG

Zobrazit KATALOG kuželové kolo, vedené ve skup. 4 d pod por. císlem 3 (17 zubu). Spolu také tvorí "Soukolf kuželové I", c. v. 532 9 3125 021 2, a tak jej také objednávejte. 1)Noros: 1) Havel gear (ReC No 6) ~ sec n...

Více

Katalogový list DF23

Katalogový list DF23 Indikátory stavu plnení

Více