avx542_manual_cz - mk

Komentáře

Transkript

avx542_manual_cz - mk
VIDEO SWITCHER model AVX542
AUTOMATICKÉ PØEPÍNÁNÍ VYBRANÝCH VIDEO VSTUPÙ
Firma MK ELECTRONIC a Vᚠobchodník dìkují za projevenou dùvìru a zakoupení pøepínaèe obrazových signálù VIDEO SWITCHER model AVX542. Pøed použitím si, prosím, nejprve pøeètìte tento návod.
POPIS PROPOJOVACÍHO A OVLÁDACÍHO PANELU, PØEPÍNÁNÍ VIDEO VSTUPÙ
1
DC12V .... vstup pro napájecí adapter
K napájení použijte bìžný síový adapter s výstupním stejnosmìrným napìtím 12V a proudem min.
200mA. Použitý DC konektor má prùmìr støedního
kolíku 2.1mm. Polarita - kolík plus pól, pl᚝ mínus
pól. AVX542 má vestavìnou ochranu proti pøepólování napájecího zdroje. Napájecí adapter není
souèástí výrobku a lze ho dodateènì objednat.
2
1
3
2
4
6
5
7
VIDEO 1-8 .... 8x obrazové (VIDEO) vstupy
VIDEO E .... obrazový (VIDEO) výstup
1.5-2.6-3.7-4.8 .... kurzorová tlaèítka pro pøepínání jednotlivých VIDEO vstupù
Stiskem kurzorového tlaèítka pøepnete požadovaný VIDEO vstup 1-4. Pro pøepnutí VIDEO vstupù 5-8
musíte nejprve stisknout tlaèítko CTRL a následnì pak kurzor s èíslem požadovaného VIDEO vstupu.
6
CTRL .... tlaèítko pro pøepínání VIDEO vstupù 5-8 a selekci VIDEO vstupù pro automatické pøepínání
Popis použití tlaèítka CTRL je uveden v dalším textu.
7
1. Stisknìte po dobu asi 2 sec tlaèítko CTRL až se na LED displeji rozsvítí zaøazené VIDEO vstupy.
2. Tlaèítko uvolnìte a kurzory (+CTRL) vyberte VIDEO vstupy, které chcete zaøadit (=LED vstupu svítí)
nebo vyøadit (=LED vstupu nesvítí) z pøepínací sekvence automatu.
3. Stisknìte opìt na asi 2 sec tlaèítko CTRL. Jakmile se rozsvítí LED VIDEO vstupu 1, tlaèítko uvolnìte.
PØEPÍNÁNÍ OBRAZOVÝCH SIGNÁLÙ BEZ PØECHODOVÉHO JEVU
Vlivem rozdílné obrazové synchronizace jednotlivých videozaøízení, pøipojených k VIDEO vstupùm
AVX542, dochází v okamžiku jejich pøepnutí k mžikové obrazové nestabilitì. Pokud chcete tento pøechodový jev eliminovat, je tøeba pøipojit k VIDEO vstupùm vzájemnì synchronizovaná videozaøízení.
VIDEO SWITCHER je vybaven speciálním identifikaèním obvodem, který pøepíná obrazové signály
bìhem tzv. vertikálního (snímkového) impulzu. Podmínkou správné èinnosti obvodu je obsazení prvního
VIDEO vstupu synchronizovaným obrazovým signálem.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
NAPÁJECÍ NAPÌTÍ .........................................
PROUDOVÝ ODBÌR ........................................
VIDEO (8x vstup, 1x výstup) .........................
TV FORMÁT .....................................................
SNR (odstup rušivých signálù) .....................
ROZMÌRY ......................................................
SESTAVA VÝROBKU .......................................
DOPORUÈENÝ S͍OVÝ ADAPTER .................
LED DISPLAY .... indikátor sepnutých spínaèù
Display indikuje svitem LED sepnutou signálovou cestu.
5
Stisknìte po dobu asi 2 sec souèasnì oba protilehlé kurzory 1.5 a 3.7.
Jakmile se rozbliká indikátor PWR/AUTO (7) kurzory uvolnìte.
Rychlost pøepínání mùžete zrychlit stisky kurzoru 1.5 nebo zpomalit kurzorem 3.7.
Tlaèítkem CTRL zastavíte na libovolnou dobu pøepínání. Dalším stiskem CTRL pøepínání obnovíte.
Automatické pøepínání zrušíte souèasným stiskem obou kurzorù 1.5 a 3.7.
Jakmile pøestane indikátor PWR/AUTO blikat, oba kurzory uvolnìte.
Pokud nemáte nìkteré z VIDEO vstupù obsazeny, pak je vhodné vyøadit je z cyklu pøepínání:
VIDEO výstup osazený konektorem CINCH, je urèen k propojení s VIDEO vstupem zaøízení, na kterém
chcete obrazový signál sledovat, zaznamenávat nebo dále zpracovávat. VIDEO výstup mùže být
propojen pouze s jedním videozaøízením. Pøi požadavku rozdìlení signálu do více cest Vám
doporuèujeme využít nìkterý z aktivních VIDEO rozboèovaèù programové nabídky MK ELECTRONIC.
K propojení použijte opìt kabel osazený konektorem CINCH. V pøípadì propojení s konektorem SCART
je nutno použít kabel s opaèným signálovým smìrem (šipka od konektoru CINCH ke konektoru SCART).
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VÝBÌR VIDEO VSTUPÙ PRO AUTOMATICKÉ PØEPÍNÁNÍ
Konektory typu CINCH jsou urèeny k signálovému
propojení s obrazovými výstupy VIDEO zaøízení,
která chcete pøepínat. K propojení použijte
standardní kabely opatøené na jednom konci
konektory CINCH a na druhém pak odpovídajícími typy konektorù pøíslušných VIDEO zaøízení. Pøi
propojení s pøíspìvkovým zaøízením osazeným
dutinkovým konektorem typu SCART, je nutno
použít kabel správného signálového smìru, který
bývá zpravidla vyznaèen šipkou smìøující od konektoru SCART ke konektoru CINCH.
3
AVX542 umožòuje automatické, cyklické pøepínání pøedem vybraných VIDEO vstupù nastavitelnou
rychlostí. Automat se aktivuje, ovládá a vypíná následujícím postupem:
ZÁRUÈNÍ LIST - MK ELECTRONIC VIDEO SWITCHER model AVX542
Záruka je poskytována po dobu 24 mìsícù od data prodeje. Nevztahuje se na výrobek, který byl mechanicky poškozen nebo neodbornì opravován. Reklamaci uplatnìte u svého obchodníka, pøípadnì
pøímo u výrobce. Podmínkou reklamace je pøedložení kopie záruèního listu nebo øádného prodejního
dokladu a struèný popis závady. Záruka je prodloužena o dobu, po kterou byl výrobek opravován.
KO
PWR-AUTO .... LED indikátor zapnutí a zvolené funkce automatického pøepínání
Po pøipojení adapteru do vstupu (1) se indikátor rozsvítí. Pøi automatickém pøepínání indikátor bliká.
UŽIVATELSKÁ PAM̍ AKTUÁLNÍHO NASTAVENÍ
AVX542 je vybaven velmi praktickou pamìtí aktuálního nastavení. Pokud bìhem asi 20 sec nepøepnete
žádný spínaè nebo nespustíte automatický pøepínaè VIDEO vstupù (viz další text), pak zaøízení automaticky uloží aktuální nastavení do pamìti. Po vypnutí a následném zapnutí, pøípadnì po ukonèení
výpadku energetické sítì je vždy toto nastavení automaticky aktivováno.
= 12V (povolená tolerance -10%/+30%)
90 mA max. (klidový 60 mA)
1Vpp/75 ohmù, 12MHz (-3dB), kompozitní videosignál
PAL, NTSC, SECAM
65 dB typ.
24 x 102 x 164 (mm)
AVX542 (1kus), návod k obsluze (1kus)
230V/12V, 0.2A a více, stabilizovaný
PIE
datum prodeje
VÝROBCE:
KO
PIE
KO
PIE
KO
PIE
razítko a podpis prodávajícího
MK ELECTRONIC, Kostelec 319, PO BOX 9, 697 01 KYJOV, Èeská rep.
tel: (+420) 518 614 567, (+420) 518 613 256-7, fax: (+420) 518 613 258
WEB: www.mk-electronic.cz
E-MAIL: [email protected]
Design, elektronické zapojení a ovládací software jsou výhradním majetkem výrobce - firmy MK ELECTRONIC, Kostelec 319, 697 01 Kyjov,
Èeská republika. Logo je chránìnou známkou firmy MK ELECTRONIC, Kyjov, Èeská republika, zapsanou v rejstøíku ÚPV ÈR pod èíslem131346.

Podobné dokumenty

CAMCORDER MIXER model AVX503 - mk

CAMCORDER MIXER model AVX503 - mk Záruka je poskytována po dobu 24 mìsícù od data prodeje. Nevztahuje se na výrobek, který byl mechanicky poškozen nebo neodbornì opravován. Reklamaci uplatnìte u svého obchodníka, pøípadnì pøímo u v...

Více

avx502 manual_cz - mk

avx502 manual_cz - mk ZÁRUÈNÍ LIST - CAMCORDER PROCESSOR model AVX502 Záruka je poskytována po dobu 24 mìsícù od data prodeje. Nevztahuje se na výrobek, který byl mechanicky poškozen nebo neodbornì opravován. Reklamaci ...

Více

amx450 manual_cz - mk

amx450 manual_cz - mk MICROPHONE MIXER model AMX450 pøedstavuje modernì øešený 5-kanálový hifi mixážní zvukový pult s oddìlenou regulací zesílení, kmitoètovou korekcí a vyvážením obou stereofonních kanálù. Je vybaven ní...

Více

Karta Gwarancyjna_CZ - Pol

Karta Gwarancyjna_CZ - Pol jestliže byly v záruèním listu provedeny jakékoliv úpravy neoprávnìnou osobou. 11. Ovìøit oprávnìnost reklamace lze pouze tehdy, jestliže bude poskytovateli záruky pøedložen správnì vyplnìný tento ...

Více

COPY COPY COPY COPY COPY

COPY COPY COPY COPY COPY HDTV DISTRIBUTOR model AVX512 AVX512 představuje špičkový rozbočovač obrazových komponentních YUV (YCbCr,YPbPr) a zvukových stereo signálů do dvanácti oddělených výstupů. Je určen hlavně pro profes...

Více

MULTI CONVERTER model DCX305 - mk

MULTI CONVERTER model DCX305 - mk Pomìrnì èasto dochází k tomu, že termín vysílání Vašeho oblíbeného poøadu se kryje s poøadem, který má v úmyslu sledovat Vaše rodina. Vzniklou situaci pak snadno vyøešíte pomocí DCX305, jehož video...

Více

avx150_manual_cz - mk

avx150_manual_cz - mk na výstupní linkovou úroveò. K pøipojení mikrofonu slouží kvalitní, pozlacený konektor, osazený navíc výstupem pro napájení kondenzátorového mikrofonu. Regulátorem GAIN lze nastavit zesílení ve vel...

Více

manuál velke formaty

manuál velke formaty prakticky shodný koeficient teplotní roztažnosti. Dojde­‑li k rozdílnému posunu podkladu a dlaždice, může dojít k „ustřihnutí“ dlaždice od podkladu. Vezmeme­‑li např. dlaždici 30x60 a budu uvažovat...

Více

RGB K336 návod ve formátu pdf

RGB K336 návod ve formátu pdf - “nesprávné” nastavení barev obrazu toèítky v barevném obrazci na panelu RGB K336 - nastavte požadovanou barevnost Kontrolka LED RGB nesvítí - zdroj videosignálu není nastaven na RGB pøenos videos...

Více