Nákup 2ks kráčaiúcich rýpadiel - Centrálny register dokumentov

Komentáře

Transkript

Nákup 2ks kráčaiúcich rýpadiel - Centrálny register dokumentov
f
S T A V O P L A S T K L
STAVOPLAST KL spol. s r.o,
38473 Stachy 266
Česká republika
IČ 40740056
tel, +420 388 428 363
e-ma i I; [email protected] cz
/'
Nákup 2ks kráčaiúcich rýpadiel
-VEREJNÁ SUTAZ - NEOTVÁRAŤ
a
Ulvar
''r.
S L O V E N S K Ý V O D O H O S P O D Á R S K Y P O D N I K , štátny p o d n i k
Odštepný závod Bratislava
Karloveská 2
842 17 Bratislava
/ i
•Ж1С. /
0 (
x,®
-i-y ^
STAVOPLASTKL
ORIGINAL
- f í e r ô ^ ď K - r '
v
v
P O N U K A PRE NADLIMITNÚ VEREJNÚ SUTAZ
..Nákup 2 ks kráčajúcich rýpadiel"
V e r e j n ý obstarávate!':
S L O V E N S K Y V O D O H O S P O D Á R S K Y PODNIK,
štátny p o d n i k ,
O d š t e p n ý z á v o d Bratislava
Karloveská 2
842 17 Bratislava
Podáva :
S T A V O P L A S T KL spol. s r.o.
384 73 Stachy 266
v
Česká republika
IČ 40740056
v
Zodpovedná osoba : Ing.Kamil Zižka, konateľ
Kontakt:
tel. +420 388 428 363, +420 602 270 593
e-mail: [email protected]
Stachy 28.01.2013
S T A V O P L A S T KL spol s r o
'
Zapsán v OR u Krajského soudu v Č Budějovicích, oddi! C, vložka 443
IC 4 0 7 4 0 0 5 6
DIČ CZ40740056
EST- ^
STAVOPLASTKL
© I
Obsah a členenie ponuky
Z o z n a m všetkých d o k l a d o v a d o k u m e n t o v
- V ý p i s y z registra trestov
- Čestné vyhlásenie
- Potvrdenie Sociálnej poisťovne
- Potvrdenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne
- Potvrdenie Finančného úradu
- Výpis z obchodného registra
- V ý p i s z živnostenského registra
- Vyjadrenie banky
- Súhlas výrobca s účasťou uchádzača v súťaži
str. 4 - 9
str. 10
str. 1 1 - 1 2
str. 1 3 - 1 4
str. 1 5 - 1 6
str. 1 7 - 1 9
str. 2 0 - 2 1
sír. 22
str. 23
Doklad o zložení z á b e z p e k y f o r m o u b a n k o v e j z á r u k y
str. 25
N á v r b u c h á d z a č a na s p l n e n i e kritérií - osobitá príloha F
str. 27
Technické parametre - príloha G
Bezpečnostný listPanolin
Vyhlásenie uchádzača k zabezpečeniu prístupu k náhradným dielom
Vyhlásenie uchádzača k zabezpečeniu servisu strojov
EU prohlášení o shodě
Prospekt ponúkaného stroja
str. 29 - 30
str. 3 1 - 3 2
str. 33
str. 34
str. 3 5 - 3 6
str. 3 7 - 4 2
C e n o v á p o n u k a - príioha H
str. 44 - 45
V y h l á s e n i e uchádzača - príloha D
str. 47
Vyhlásenie o snbdodávateľoch
str. 49
Návrh kúpnej zmluvy
str. 5 1 - 5 6
Samostatne vložené CD č.l - ponuka vo formáte .pdf
Samostatne vložené CD č.2 - ponuka vo formáte .ocr
S T A V O P L A S T K L spol s r o
Zapsán v OR u Krajského soudu v Č BudĚjovicich, oddíl С, vložka 443
iC 4 0 7 4 0 0 5 6
DIČ C Z 4 0 7 4 0 0 5 6
Č E S K Á REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON +420 244 006 111 * FAX +420 244 006 260 * E-MAIL [email protected]
Čísio Žádosti: P57247374
Žádost doručena: J 7.12 20]2
10.52:22
P57247374
Zpracováno: 17 12 2012 10 52.22
Počet záznamů: O
Na žádost se v y d á v á :
VYPIŠ Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTŮ
P R Á V N I C K Ý C H OSOB
Identifikace subjektu:
Identifikační číslo osoby:
40740056
Obchodní firma nebo n á z e v
STA VOPLASTKL
Sídlo:
Stachy,38473,
Právní forma:
Společnost
^pol
s r о.
266
i ručením
omezeným
Qbsaii evidence Rejstříku trestu Č e s k é republiky:
Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby
Konec obsahu evidence R e j s t ř í k u trestů Č e s k é republiky.
Konec sestavy
Kulaté razítko a podpis
ľ't;'
,CI"K' 'if
t/il'i/t ihihi'u/.lK
" !
(, им knouih'ľsii
at>- 'П.'! i(>
Strana 1 z J
С'-\ич1.>и /uoi, (Л ./f/'f.'.c ?< ni i^ni"
r, кп ч.
)u
I
R e j s t ř í k trestů p r á v n i c k ý c h o s o b
Ověřuji, že tento v ý p i s z Rejstříku trestů právnických osob skládající se z 1 listů
vznikl pod pořadovým číslem 2/2012 převedením výpisu z elektronické podoby
do podoby listinné podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim a zákona č. 420/2011 Sb., o změně
někteiých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, a že se s obsahem výpisu v elektronické
podobě doslovně shoduje.
Ověřující osoba:
Foltýnová Marie
V Stachách dne 17. 12. 2012
Podpis ...i
^
Č E S K A R E P U B L I K A * REJSTRIK TRESTU * 140 66 P R A H A 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON +420 244 006 111 * FAX -^420 244 006 260 * E-mail [email protected] justice cz
Číslo Žádosti; 118592882
Žádost doručena. 17.12 2012 14:42.30
Zpracováno; 17.12.2012 14:42:30
Počet záznamů v ČR; O (nula)
0118592882
Počet příloh- O (nula)
Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:
V Y P I Š Z E V I D E N C E R E J S T R I K U T R E S T U F Y Z I C K Y C H OSOB
Osobní údaíe:
Jméno'
Příjmení;
Rodné příjmení:
Datum narození / rodné číslo;
Pohlaví.
Místo / okres narození •
Stát narození:
Státní občanství:
LADISLAV
BOŘÍK
BOŘÍK
03.J1.1952/521103335
MUŽ
STRAKONICE / STRAKONICE
ČESKÁ REPUBLIKA
Č E S K Á REPUBLIKA
O b s a h evidence Rejstříku trestů Č e s k é republiky.
Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby
Konec obsahu evidence Rei střiku trestů Č e s k é republiky.
Konec sestavy
Kulaté razítko a podpis
I'll" iCíiu lu/>/, s I, i/ť í;i .1 4t i! ^ i, ! I .1 ^iio' í ' I
P' í>k(>Z'>^,in li !l ,, )•> í > Л1
'li lAí' < •• I и hi m ł. ' 'ni dk и 'tu I
Strana 1 z i
'ťa
r i чт и, h n
и \iiri, m >• ч П'
R e j s t ř í k trestů
Ověřuji, že tento v ý p i s z Rejstříku trestů skládající se z 1 listů vznikl pod
pořadovým číslem 19/2012/RT převedením výpisu z elektronické podoby do
podoby listinné podle §1 l a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s
obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.
Ověřující osoba:
Foltýnová Marie
V Stachach dne 17. 12. 2012
Podpis
Č E S K A REPUBLIKA * REJSTRIK TRESTU * 140 66 P R A H A 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON- +420 244 006 111 * F A X : +420 244 006 260 * E-mail [email protected]
Číslo žádosti: 118711415
Žádost doručena: 19.12.2012 08:20:16
Zpracováno: 19.12.2012 08:20:16
Počet záznamů v ČR: O (nula)
0118711415
Počet příloh: O (nula)
Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:
V Y P I Š Z E V I D E N C E R E J S T R I K U T R E S T U F Y Z I C K Y C H OSOB
O s o b n í údaie:
Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narození / rodné číslo:
Pohlaví:
Místo / okres narození:
Stát narození:
Státní občanství:
KAMIL
ŽIŽKA
ŽIŽKA
17.06.1964/6406170463
MUŽ
VIMPERK / PRACHATICE
Č E S K Á REPUBLIKA
Č E S K Á REPUBLIKA
Obsah evidence Rejstříku trestů Č e s k é republiky:
Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby
K o n e c o b s a h u e v i d e n c e R e j s t ř í k u trestů Č e s k é r e p u b l i k y .
Konec sestavy
Kulaté razítko a podpis
/'/7,\í(v'í/ľ
кИТ.
Wi.
.•!' h (i ^ л ,'/e '(W •'ÍKn I
I-~U í l'
nt'U i'.hcyť
и'гп >ч 'h ч h\> oń ír, lu /"< n
Strana 1 z 1
I " /'/. ч
I,• '
ii'Hi '• >,'< ľ.
R e j s t ř í k trestů
Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listů vznikl pod
pořadovým číslem 20/2012/RT převedením výpisu z elektronické podoby do
podoby listinné podle § l l a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s
obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.
Ověřující osoba:
Foltýnová Marie
V Stachach dne 19.12, 2012
Podpis ....
^
STAVOPIASTKL
Čestné vyhlásenie
Uchádzač STAVOPLAST KL spol. s r.o. , so sídlom Stachy 266, PSČ 384 73, Česká republika,
podľa požiadavky § 26 ods. 1 písm c) a v súlade s § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
č e s t ne v y h l a s u j e ,
že VOČI nemu nebo! naňho vyhlásený konkurz,
nieje V likvidácii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku
Toto čestné vyhlásenie potvrdzujem ako konateľ spoločnosti
Stachy, 28.01.2013
S T A V D P I A H T Kí
• 1 •.! I I A -! t<i •. :-l t i e
i , / o f
• I vt" -íl '•"ir I
•(
I
Ing Kamil Žižka, konateľ
S T A V O P L A S T KL spol s r o
Zapsán v OR u Krajského soudu v Č Budí|ovicich, oddil C, vložka 443
IČ 40740056
DIČ CZ40740056
OKRESNÍ SPRÄVA SOQALNIHO ZABEZPEČENÍ PRACHATICE
Nádražní 1121, 383 11 Prachatice
adresát:
STAVOPLAST KL spol. s r.o.
Stachy 266
384 73 Stachy
IČ; 407 40 056
VS: 3370101291
Váš dopis značky/ze dne
Naše znaöía (č.j)
Vyřizuje hnka
43005/210-9008-18.12.12-29S64-DR
Drobné/388304 ИЗ
v Prachaticích dne
18. prosince 2012
Potvrzení
Na žádost plátce pojistného potvrzujeme, že z „Přehledó o výši pojistného", které výše
uvedený zaměstnavatel vykázal a předložil na 0SS2 Prachatice к zaúčtován/ a z plateb výše
uvedeného zaměstnavatele, pňpsaných na příjmový účet OSSZ vyplývá, že ke dni 18 prosind 2012
má splatný nedoplatek pojistného na sodálním zabezpečení a pnspěvku na státní politiku
zaměstnaností, na penále a přirážce к pojistnému.
Ověřil : Pišanová
Z pověřeni:
Miroslava Drobná
účetní oddělení účtárny
pojistného a dávek
OSSZ Prachatice
Ověřovací doložka konverze na žádost do d o k u m e n t u v listinné p o d o b ě
Ověřuji pod pořadovým číslem 206255_000066, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z
dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož
převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Obsah předložené datové zprávy к provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačmho
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 114615921 byla systémem přenesena dne 18.12.2012
v 15:04:01. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 20.12.2012 v 11:27:36. Datová zpráva byla opatřena
zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném aláeditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce; číslo kvalifikovaného systémového
certifikátu 15 33 l E , certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro
I n f o r m a č n í systém d a t o v ý c h s c h r á n e k - p r o d u k č n í prostředíMinisterstvo v n i t r a ČR-kancelář vrchního
ředitele sekce p r o i n f o r m a t i k u a e G o v e r m e n t (IČ 00007064]. Elektronická značka byla označena časovým
razítkem. Datum a čas 20.12.2012 06:28:02, číslo kvalifikovaného časového razítka 14 CO BD, časové razítko
bylo vydáno PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47И4983].
Odesílající datová schránka;
Název; Okresní správa sociálního zabezpečení Prachatice
Adresa; Nádražní 1121, 38301 Prachatice, C 2
ID datové schránky: 64aacz8
Typ uživatele: Pověřená osoba
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným posl^^ovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného
elektronického podpisu byla ověřena dne 20,12.2012 v 11:28:22. Zaručený elektronický podpis byl shledán
platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu
zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému к datu 20.12.2012 05:52:24. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvahfikovaného certifikátu 00 A 3 E 9 BB, kvalifikovaný certifikát byl vydán
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification A u t h o r i t y , 09/2009, Prv ní
certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu (o23iačujíci osobu) Miroslava D r o b n á , Účetní speciálních
agend, O k r e s n í s p r á v a sociálního z a b e ^ e č e n í Prachatice, Česká s p r á v a sociálního zabezpečení.
Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem
Subjekt, který a u t o r i z o v a n o u k o n v e r z i d o k u m e n t u p r o v e d l :
Česká pošta
D a t u m v y h o t o v e n í ověřovací d o l o ž k y :
20.12.2012
Jméno, p ř í j m e n í a p o d p i s osoby, která autorizovanou konverzi d o k u m e n t u p r o v e d l a :
Alena Kovářová
Do
Otisk ú ř e d n í h o razítka:
Poznámka:
Kontrolu této ověřovací doložjky lze provést v centrální evidenci ověřovacích
na adrese https:/Mww.czechpointcz/overovaciäolozky.
doložek přístupné
způsobem
umožňujícím
dálkový přístup
VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTHl POJIŠŤOVNA
^ESKt REPUBUKY
Regionálni pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj
Sady 5. května 59, 306 30 Plzeň
Doručovací adresa: Žižkova 22, 370 01 České Budějovice
v AS D0ři5 ги
ZE DNE
NA5E zu
VVfirľUJE
LINKA
MS
l TO
DEffODeSlANl
02. 01. 2013
Rp0/2013/Jir.
Iveta jírovská
952 227 227
České Budějovice
04. 01. 2013
STAVOPLAST KL spol. s r. о.
Stachy 266
384 73 Stachy
POTVRZENI
všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionálni pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský,
Karlovarský a Plzeňský kraj potvrzuje, že
Firma:
STAVOPLAST KL spol. s r. o.
IČ:
407 40 056
Sídlo:
Stachy 266, 384 73 Stachy
je u VZP ČR evidována jako plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění a odvádí pojistné
za své zaměstnance pojištěné u VZP ČR.
Ke dni 31. 12. 2012 VZP ČR u výše uvedeného zaměstnavatele neeviduje žádný splatný
nedoplatek pojistného ani penále.
Případné nedoplatky pojistného jsou vyčíslitelné pouze na základě provedení kontroly plateb
pojistného. Právo kontrolních orgánů VZP ČR na provedení kontroly zůstává nedotčeno.
Toto potvrzení se vydává na žádost plátce pojistného.
Anna Měšťanova
vedoucí referátu peněžních operací
VZP ČR regionální pobočka Plzeň
pobočky pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj
Infolinka SMif 117 777
www vip сг
|=ÄeF=^—E
Ověřovací doložka k o n v e r z e na žádost do d o k u m e n t u v listinné p o d o b ě
Ověřují pod pořadovým číslem 42943070-8723-130108105959, že tento dokument v listinné podobě, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Obsah předložené datové zprávy к provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 116054876 byla systémem přenesena dne 04.01.2013
v 14:57:18. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 08.01.2013 v 11:00:11. Datová zpráva byla opatřena
zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce; číslo
kvalifikovaného systémového certifikátu 15 33 l E , certifikát byl vydán P o s t S i g n u m Q u a l i f i e d C A 2, Česká
pošta, s^p, (1С 47114983] pro I n f o r m a č n í systém d a t o v ý c h s c h r á n e k - p r o d u k č n í prostřed í Ministerstvo
v n i t r a ČR-kancelář v r c h n í h o ředitele sekce p r o i n f o r m a t i k u a e G o v e r m e n t [IČ 00007064]. Elektronická
značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas 08.01.2013 07:29:34, číslo kvalifikovaného časového
razítka 14 CO BD, časové razítko bylo vydáno P o s t S i g n u m Q u a l i f i e d C A 2, Česká pošta, s.p. (IČ 47114983].
Odesílající datová schránka:
Název: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Adresa: Orlická 2020/4, 13000 Praha, CZ
ID datové schránky: i48ae3q
Typ uživatele: Nezjištěno
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.01.2013 v 11:00:22. Zaručený elektronický podpis byl
shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému к datu 08.01.2013 09:31:29. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 14 4F 50, kvalifikovaný certifikát byl vydán
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Q u a l i f i e d C A 2, Česká pošta, s.p. {IČ
47114983] pro podepisující osobu (označujícj osobu) A n n a M ě š ť a n o v a , v e d o u c í R e f e r á t u peněžních
operací, V š e o b e c n á z d r a v o t n í p o j i š ť o v n a Č R , R e g i o n á l n í p o b o č k a PJzeň, p o b o č k a p r o Jihočeský,
K a r l o v a r s k ý a Plzeňský k r a j , 3200231, V š e o b e c n á z d r a v o t n í p o j i š ť o v n a České r e p u b l i k y [IČ 41197518].
Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
S u b j e k t , který a u t o r i z o v a n o u k o n v e r z i d o k u m e n t u p r o v e d l :
Obec Stachy
D a t u m v y h o t o v e n í o v ěřo v a c í d o l o ž k y :
08.01.2013
J m é n o , p ř í j m e n í a p o d p i s osoby, k t e r á a u t o r i z o v a n o u k o n v e r z i d o k u m e n t u p r o v e d l a :
Marie Foltýnová
y'
Otisk ú ř e d n í h o razítka:
Poznámka:
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální
přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
evidenci
ověřovacích
doložek přístupné
způsobem
umožňujícím
dálkový
inančni úřad ve Vimperku
. máje 260
85 01 VIMPERK
Cj . :
52294/12/102970302330
Vyřizuje;
Fleišmannová Dana
Telefon:
388 451 358
linka:
Fax:
388 451 399
č. d v e ř í
Ve Vimperku
358
610
DIČ; CZ4074Q056
-STAVOPLAST KL s p o l . s r . o .
STACHY 266
384 73 STACHY
P O T V R Z E N Í
Shora uvedený správce daně na základě ž á d o s t i o vydání p o t v r z e n í
podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový t ^ d ,
ve znění pozdějších předpisů o n e e x i s t e n c i daňových nedoplatků ^^yše
uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 18.12.2012
)
pod č - j - 52289/12/102970302330,
p o t v r z u j e ke d n i 18.12.2012
neexistenci daňových nedoplatků
v ů č i územním finančním orgánům České r e p u b l i k y .
L.S.
Dana Fleišmannová
referent
Ověřovací doložka konverze na žádost d o d o k u m e n t u v listinné p o d o b ě
Ověřuji pod pořadovýrn číslem 206255_000065, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z
dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož
převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Obsah předložené datové zprávy к provedení autorizované konverze byl v e shodě se záznamy Informačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 114719718 byla systémem přenesena dne 19.12.2012
v 09:36:57. Platnost datové zprávy byla ovö'ena dne 20.12.2012 v 11:13:30. Datová zpráva byla opatřena
zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném aláeditovaným
poskytovatelem certifíkačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového
certifikátu 15 33 l E , certifikát byl vydán PostSignum Qualified C A 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro
I n f o r m a č n í systém d a t o v ý c h schránek - p r o d u k č m prostredíMinisterstvo vnitra ČR-kancelář vrchního
ředitele sekce p r o i n f o r m a t i k u a e G o v e r m e n t [IČ 00007064]. Elektronická značka byla označena časovým
razítkem. Datum a čas 20.12.2012 06:14:29, číslo kvalifikovaného časového razítka 14 CO BD, časové razítko
bylo vydáno PostSignum Qualified C A 2, Č e s k á pošta, s.p. (IČ 47114983].
Odesílající datová schránka:
Název: Finanční úřad ve Vimperku
Adresa: 1. máje 200, 38501 VIMPERK, CZ
ID datové schránky: 7rhafvu
Typ uživatele: Spisová služba
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným p o s i l o v a t e l e m certifíkačních služeb a platnost zaručeného
elektronického podpisu byla ověřena dne 20.12.2012 v 11:15:05, Zaručený elektronický podpis byl shledán
platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu
zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému к datu 20.12.2012 05:52:24. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 00 A 3 21 FF, kvalifikovaný certifikát byl vydán
akreditovaným poskytovatelem certifíkačních služeb I.CA - Qualified Certification A u t h o r i t y , 09/2009, Prv ní
certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) Dana Fleišmannová, referent, 1, m á j e
200, V i m p e r k , 385 01, 302330, Finanční ú ř a d ve V i m p e r k u , Česká r e p u b l i k a - Generální finanční
ředitelství. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifíkačních služeb. Platnost časového razítka byla
ověřena dne 20.12.2012 v 11:15:05. Údaje o časovém razítku: datum a čas 18.12.2012 14:46:34, číslo
kvalifikovaného časového razítka 00 A 3 OB 91, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným
poskytovatelem certifíkačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, P r v m certifikační
autorita, a.s..
Subjekt, který autorizovanou konverzi d o k u m e n t u p r o v e d l :
Česká pošta
Datum vyhotovení ověřovací doložky:
20.12.2012
Jméno, p ř í j m e n í a p o d p i s osoby, která a u t o r i z o v a n o u konverzi d o k u m e n t u p r o v e d l a :
Alena Kovářová
Otisk ú ř e d n í h o razítka:
42483054-16238-121220111242
Poznámka:
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích
na adrese https://wwyv.czecbpoini.cz/overovacidolozky.
doložek přístupné
způsobem
umožňujícím
dálkový přistup
Ur
pis 2 obchodnftlo rejstříku eJektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH [íč 00215686]" dne 16.1.2013 v 11.00:27.
ŮMyx1fYclDRy40IGWlhOw
Výpis
2 obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 443
Datum zápisu:
4. října 1991
Spisová značka:
С 443 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:
S T A V O P L A S T KL spol. s r.o.
Sídlo:
Stachy 266, okres Prachatice, PSČ 384 73
Identifikační číslo: 407 40 056
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět
podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
opravy silničních vozidel
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny. - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění
nádob plyny
výkon zeměměřických činností
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
truhlářství, podlahářství
obráběčství
zámečnictví, nástrojářství
vodoinstalatérství, topenářství
Statutární orgán;
Ladislav Bořík, dat. nar. 3. listopadu 1952
Zdíkov, Hodonín 28, okres Prachatice, PSČ 384 72
den vzniku funkce; 4. října 1991
ing. Kamil Žižka, dat. nar. 17. června 1964
Stachy, Michalov 386, okres Prachatice, PSČ 384 73
den vzniku funkce: 4. října 1991
Způsob jednání:
Jednatelé jsou oprávněni jednat jménem společnosti v celém
rozsahu její činnosti samostatně.
Údaje platné ke dni: 16.01.2013 06:00
oddíl С, vložka 443
Podepisování za společnost se provádí tal<, že к názvu firmy
společnosti nebo к otisku razítka firmy společnosti připojí svůj
podpis alespoň jeden jednatel s uvedením jména a funkce.
Společníci:
Ladislav Bořík, dat. nar.
Zdíkov, Hodonín 28, okres Prachatice, PSČ 384 72
Vklad: 4 ООО ООО,- Kč
Splaceno: 4 ООО ООО,- KČ
Obchodní podíl: 50%
ing. Kamil Žižka, dat.
Stachy, Michalov 386,'okres Prachatice, PSČ 384 73
Vklad: 4 ООО ООО,- Kč
Splaceno: 4 ООО ООО,- Kč
Obchodní podíl: 50%
Základní kapitál:
8 ООО ООО,- Kč
Ostatní
skutečnosti:
Společnost STAVOPLAST KL spoL s r.o. se sídlem Stachy č.266,
PSČ 384 73, okr.Prachatice, IČ 40 74 00 56 je univerzálním
právním nástupcem bez likvidace zrušené obchodní společnosti
S T A V O P L A S T KL RESO S.r.o. se sídlem Stachy 266, PSČ 384 73,
okr.Prachatice, IČ 26 03 32 91, a to podle smlouvy o fúzí
sloučením ze dne 1.4.2002, když na společnost přešlo jmění
citované bez likvidace zrušené obchodní společnosti.
Obchodní společnost STAVOPLAST KL spol. s.r.o., se rozdělila
v souladu s projektem rozdělení odštěpením se založením nové
obchodní společnosti STAVOPLAST KL REAL spol. s.r.o. se
sídlem Stachy 266, PSČ 384 73, (Č 28142 489. Na obchodní
společnost STAVOPLAST KL REAL spol. s.r.o. přešla podle
projektu rozdělení odštěpením se založení nové obchodní
společnosti ze dne 9.8.2011 s rozhodným dnem 1.4.2011 část
jmění rozdělované obchodní společnosti STAVOPLAST KL spol.
s.r.o.
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Českých Budějovicích
Údaje platné ke dni: 16.01 рптч пк-пл
Obchodní rejstřík - výpisy platných
Ověřuji pod pořadovým číslem 2/2013, že tato listina, která vznikla převedením
výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do
podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z
informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.
Ověřující osoba:
Foltýnová Marie
V Stachach dne 16.01. 2013
Podpis
Městský úrad Vimperk
Odbor obecní ž i v n o s t e n s k ý úřad
Stembrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
0-1-
OZl}/1352/2012/n
Sp. značka
OŽÚ/1352/2012
Výpis z živnostenského rejstříku
Obchodní firma
S T A V O P L A S T K L spol. s r.o.
Sídlo
3 8 4 73, S t a c h y 2 6 6
Identifikační číslo.
40740056
Živnostenské
č 1
oprávnění
Předmět podnikání;
ZámeČnictví, n á s t r o j á ř s t v í
Vznik oprávnění:
27,08.1992
Doba platnosti oprávnění' na d o b u n e u r č i t o u
Živnostenské
oprávnění
č 2
Předmět podnikání'
O p r a v y ostatních d o p r a v n í c h p r o s t ř e d k ů a p r a c o v n í c h s t r o j ů
V z m k oprávněni.
20.03.2007
Doba platnosti oprávnění na d o b u n e u r č i t o u
Živnostenské
oprávněni
č 3
Předmět podnikán/
H o s t i n s k á činnost
Vznik oprávnění
06.05.2009
Doba platnosti oprávnění na d o b u n e u r č i t o u
Živnostenské
oprávněni
č 4
Předmět podnikání.
O p r a v y silničních vozidel
Vznik oprávnění
20.03.2007
Doba platnosti oprávnění na d o b u n e u r č i t o u
Živnostenské
oprávnění
č 5
Předmél podnikant
V ý r o b a , obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
P o s k y t o v á n í s l u ž e b p r o z e m ě d ě l s t v í , z a h r a d n i c t v í , r y b n í k á ř s t v í , lesnictví a m y s l i v o s t
Č i n n o s t o d b o r n é h o lesního h o s p o d á ř e a v y h o t o v o v á n í lesních h o s p o d á ř s k ý c h plánů a
osnov
N a k l á d á n í s r e p r o d u k č n í m m a t e r i á l e m lesních d ř e v i n
Zpracování dřeva, výroba dřevených, korkových, proutěných a slaměných v ý r o b k ů
12P 782232
Э případu 330622/U20]2/2369/Chu
•ZD^
Strana
V y d a v a t e l s k é Činností, p o l y g r a f i c k á v ý r o b a , k n i h a ř s k é a k o p í r o v a c í p r á c e
оЪа?^
V ý r o b a , rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a z v u k o v ě - o b r a z t —
z á z n a m ů a v ý r o b a n e n a h r a n ý c h nosičů ú d a j ů a z á z n a m ů
Výroba plastových a pryžových výrobků
V ý r o b a kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
^
Umělecko-řemesiné zpracování kovů
P o v r c h o v é ú p r a v y a s v a ř o v á n í kovů a dalších materiálů
рбЬа V
V ý r o b a měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a
zařízení
V ý r o b a elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrický
s t r o j ů , p ř í s t r o j ů a e l e k t r o n i c k ý c h z a ř í z e n í p r a c u j í c í c h na m a l é m n a p ě t í
V ý r o b a strojů a zařízení
V ý r o b a , o p r a v y a ú d r ž b a s p o r t o v n í c h p o t ř e b , her, h r a č e k a d ě t s k ý c h k o č á r k ů
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady ( v y j m a nebezpečných)
P ř í p r a v n é a d o k o n č o v a c í s t a v e b n í p r á c e , s p e c i a l i z o v a n é s t a v e b n í Činností
poba
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Z a s t a v á r e n s k á činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
ргб№
S k l a d o v á n í , balení zboží, m a n i p u l a c e s n á k l a d e m a technické činnosti v d o p r a v ě
Ubytovací služby
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
^ob'
^
Realitní činnost, s p r á v a a ú d r ž b a nemovitostí
P r o n á j e m a p ů j č o v á n í věcí movitých
P o r a d e n s k á a konzultační činnost, z p r a c o v á n í o d b o r n ý c h studií a p o s u d k ů
P ř í p r a v a a v y p r a c o v á n í technických návrhů, g r a f i c k é a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
^
t
Testování, měření, analýzy a kontroly
R e k l a m n í činnost, m a r k e t i n g , mediální zastoupení
Fotografické služby
Služby v oblasti administrativní s p r á v y a služby organizačně hospodářské povahy
M i m o š k o l n í v ý c h o v a a v z d ě l á v á n í , p o ř á d á n í k u r z ů , školení, včetně l e k t o r s k é činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Poskytování technických služeb
O p r a v y a ú d r ž b a potřeb pro domácnost, předmětu kulturní povahy, výrobků j e m n é
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
V z n i k oprávnění
21.08.1992
Doba platnosti oprávnění na d o b u n e u r č i t o u
Živnosíenské
oprávněni
č 6
Předmět podnikání
Obráběčství
Vznik oprávnění
27.08.1992
D o b a platnosti oprávněni n a d o b u n e u r č i t o u
<•,
J
Živnostenské
oprávněni
č 7
tA
Předmět podnikání
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízeni a plnění nádob plyny
^
Vznik oprávněni
05.12.1996
-
Doba platnosti oprávnění na d o b u n e u r č i t o u
Živnosíenske
oprávněni
\
^
č 8
^
l
Předmět p o d n i k a n í
Provádění staveb, jejích změn a odstraňování
» л
Vznik o p r á v n ě n i
27.08.1992
^
^
•'Pfáce
v
'Oba plalnosíi o p r á v n ě n í na d o b u n e u r č i t o u
Tiostenské
oprávněni
č 9
Předmět p o d n i k a n í ;
P r o j e k t o v á činnost ve v ý s t a v b e
V z n i k oprávnění:
01.04.1997
D o b a olatnosti oprávnění; n a d o b u n e u r č i t o u
y
'^'^'^osíenské oprávnení
Předmět p o d n i k a n í
č. ] O
Silniční motorová d o p r a v a - n á k l a d n í provozovaná vozidly nebo jízdními s o u p r a v a m i
о n e j v ě t š í p o v o l e n é h m o t n o s t i p ř e s a h u j í c í 3,5 t u n y , j s o u - l i u r č e n y к p ř e p r a v ě z v í ř a t
(ů
n e b o věcí,
n á k l a d n í provozovaná vozidly nebo jízdními s o u p r a v a m i o největlí
p o v o l e n é h m o t n o s t i n e p ř e s a h u j í c í 3,5 tuny, j s o u - l i u r č e n y к p ř e p r a v ě z v í ř a t n e b o věcí,
osobní p r o v o z o v a n á vozidly u r č e n ý m i pro p ř e p r a v u n e j v ý š e 9 osob včetně řidiče
V z n i k oprávněni
22.12.1998
Doba platnosti o p r á v n ě n i , n a d o b u n e u r č i t o u
Živnostenské
oprávnění
č. U
Předmět p o d n i k á n í ;
Vodoinstalatérství, topenářství
V z n i k oprávnění.
27.08.1992
Doba platnosti o p r á v n ě n í n a d o b u n e u r č i t o u
Živnostenské
oprávnění
č 12
Předmět podnikání;
Činnost účetních p o r a d c ů , v e d e n í účetnictví, vedení d a ň o v é evidence
V z n i k oprávnění.
13.08.1997
Doba platnosti o p r á v n ě n í na d o b u n e u r č i t o u
Živnostenské
oprávněni
č 13
Předmět p o d n i k á n í
V ý k o n z e m ě m ě ř i c k ý c h činností
V z n i k oprávnění'
23.05.2002
Doba platnosti o p r á v n ě n í na d o b u n e u r č i t o u
Živnostenské
oprávněni
č 14
Předmět podnikáni
Truhlářství, podlahářství
V z n i k oprávněni
04.08.2003
D o b a platnosti oprávnění- n a d o b u n e u r č i t o u
Živnostenské
oprávněni
č J5
P ř e d m ě t podnikání
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
V z n i k oprávněni
06.06.2011
Doba platnosti o p r á v n ě n í na d o b u n e u r č i t o u
Živnostenské
oprávnění
Předmět p o d n i k á n í
č 16
V ý r o b a , instalace, o p r a v y elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení
V z n i k oprávnění
06.06.2011
Doba platnosti oprávněni na d o b u n e u r č i t o u
- U
Strana 3
Ürad příslušný p o d l e § 71 odst. 2 ž i v n o s t e n s k é h o zákona- M ě s t s k ý ú ř a d V i m p e r k
Ш
V e V i m p e r k u dne 2 0 . 1 2 2 0 1 2
M g r V l a d i m í r Chum
v e d o u c í o d b o r u obecní ž i v n o s t e n s k ý úřad
]
3
3
OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Poöle ověřovací knihy Obecního úřadu Šlachy
poř č \^dimace 22/2013
tato úplná kopie, obsahující 4 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou z nfž byl/a pořizen/a a \ato
lisíma je prvopisem,
obsahujícím A stran
Listina, z n l i je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajištovaci pivek, jenž je součásti obsahu právního
významu této listiny, napf hologram
VStacháchdne 16 1 2013
Mane Foltýnová
(Jméno/a a příjmem ověfu)ici osoby)
Strana 4
H
Bankovní informace о klientovi Komerční banky, a. s
STAVOPLAST KL spol s г о
Název klienta'
Plná adresa:
Stachy 266, okres Prachatice, PSČ 384 73 , CZ
ICO;
407 40 056
Telefon:
mg Kamil Žižka 602 270 593
Statutární zástupce firmy:
Předmět hlavní činnosti klienta:
Kód OKEČ:
mg Kamil Žižka r č 640617/0463 - jednatel
Ladislav Bofik rč 521103/335 -jednalel
projektová činnost ve výstavbě prováděni staveb jejich změn a odstraňovant
opravy silničních vozidel opravy oslatnich dopravních prostředků a pracovních
strojů
silniční motorová doprava - nakladni vnilrostatni provozovana vozidly o nejvelši pi
včetně - nakladnt vnitrostátní provozovana vozidly o největši povolene hmotnosti
mezmarodni provozovana vozidly o nejvétši povolene hmotnosti do 3 5 tuny vcetn
provozovana vozidly o největši povolene hmotnosti nad 3 5 tuny
montáž opravy revize a zkoušky plynovych zařízeni a plněni nádob plyny
výkon zememěrickych činnosti činnost účetních poradců vedeni ucelnictvi
vedeni danove evidence výroba obchod a služby neuvedene v přílohách 1 az 3
živnostenského zakona truhlarstvi podlahařstvi obraběčstvi zamecniclvi
naslrojařstvi vodomstalalerstvi topenařstvi
18-09И991
Klientem KB od:
Klient ma veden běžný učet v CZK a v EUR, vnavaznosti na
uzavřenou Rámcovou smlouvu je klientovi umožněno čerpám
kontokorentního ramce (dolní polovina osmimístného čísla), pohyb
na hlavním účtu je častý (denně)
Uzavřena Rámcová smlouva o poskytovaní služeb s celkovým
limitem v dolní polovině osmimístného čísla Komerční banka a s
dlouhodobě financuje provozní a investiční potřeby klienta a dle
potřeby vystavuie bankovní záruky
stabilní
Způsob vedení BU'
Úvěrové zatížení u KB:
Finanční situace:
Charakteristika spolehlivosti
plnění finančních závazků :
Ostatní údaje;
v
/ Jedná se o spoIehliveho obchodního partnera, kíery si sve zavazky
rádně plni v dohodnutých termínech a který dodržuje podmínky
uzavřených smluv
xxxxx
dne
českých Budějovicích
'avel Bunan
zástupce ředitele obchodního centra
Tel 724 063 841
9 1 2013
mg Miloš Novak
vedoucí tymu komerčních pracovníků - Corporate
KOMERČNÍ B A N K A * *
S O C
t ETE
GENERALE
C R O U P
Komerční banka a s
se sídlem
Praha 1 Na Prikopé 33 cp 969 P S Ć 114 07 1С 45317054
vOBCHOON mSí J6TÄ KU VtDEWÍM MfSTSn«MS0LtD£4 P4AZE ОООьВ V
•••
{7)
regionální pobofika
Циг/атч!'—
1/2
Menzi Muck AG Maschinenfabrik
Auenstrasse 7
9 4 4 3 Widnau/Switzerland
Telefon + 4 1 (0371 7 2 7 12 12
Fax + 4 1 I 0 ] 7 1 7 2 7 12 13
[email protected] com
www menzimuck com
Súhlas výrobca strojov MENZI MUCK
Menzi Muck AG Maschinenfabrik, Auenstrasse 7, СН-9443 Widnau súhlasí s
účasťou spoločnosti S T A V O P L A S T KL spot, s r.o , 384 73 Stachy 266, Česká
republika v nadlimitnej verejnej súťaži "Nákup 2 ks kráčajúcich rýpadiel" vyhlásenej
SLOVENSKÝM
VODOHOSPODÁRSKYM
Bratislava.
Widnau. 10. 01. 2013
PODNIKOM,
š.p.,
odštepný
závod
ZÁRUČNÍ LISTINA
Adresa věřitele
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
š t á t n y p o d n i k , O d š t e p n ý z á v o d Bratislava
Karloveská 2
842 17 Bratislava
S l o v e n s k á republi ka
IČO: 36022047
(dále jen „Beneficient")
B a n k o v n í záruka č. 1300160029
Byli jsme informováni, że společnost STAVOPLAST KL spot, s r.o., Stachy 266, o k r e s Prachatice, PSČ 384 73, IČ;
40740056, Č e s k á republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 443 (dále jen „Klient") se uchází o uzavření smlouvy na základě Vámi vyhlášené veřejné soutěže pod názvem
„Nákup 2 ks kráčajúcich rýpadiel" (dále jen „Zakázka") a za předloženou nabídku je podle zákona č 25/2006 Z z o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplněni niektorých zákonov ve zněni pozdějších předpisů požadována bankovní
záruka ve výši EUR 10 500,00
Z příkazu Klienta se my. Komerční banka, as., společnost založená a existující podle práva České republiky se sídlem
na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 8, vložka 1360, neodvolatelné zavazujeme vyplatrt Vám do 7 dni bez
námitek jakoukoliv částku nebo částky až do celkové výše
EUR 10.500,00
s l o v y EURO D e s e t tisíc pět s e t 00/100
(dále jen „Zaručená částka")
po obdrženi Vaši první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat
Vaše písemné prohlášeni, že Klient odstoupil od své nabídky během trvání lhůty vázanosti nabídek (dále jen „Výzva")
Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta a Zakázky
Výzva nám musí b ^ doručena na naši adresu Komerční banka, a s , centrála. Bankovní záruky (3830). Na Příkopě 33.
114 07 Praha 1, Česká republika nejpozději к níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučené, kurýrem
nebo osobně.
Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou
Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z léto záruky Vyplacením celé výše Zaručene částky tato
záruka zaniká
Tato záruka je platná do 31.5.2013 včetně Uplynutím tohoto dne tato zaruka zaniká
Platnost této záruky můžeme na žádost Klienta prodloužit v případě prodloužení lhůty vázanosti nabídek
Zaruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude
a) doručen (vrácen) onginál této záruční listiny, nebo
b) doručeno oznámení Beneficienta obsahující jeho písemné prohlášeni, že se vzdává veškerých právních nároků z této
bankovní záruky a bankovní záruku považuje za ukončenou a bezpředmětnou z důvodů uvedených v § 36 zákona
č 25/2006 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplněni niektorých zákonov ve zněni pozdějších předpisů,
pokud některá z výše uvedených skutečností nastane před posledním dnem platnosti této záruky
Práva z této záruky, tj právo vyzvat к plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na
plněni nelze zastavit
Tato zaruka se řídi právem Slovenské republiky
Praha, 15 01 2013
K o m e r č n í banka, a.s.
vlělstnoivční podpis
vlastnocuční pod/:
Ing. B o h u m i l a Z e m a n o v á
Bank Guarantees (3830)
Trade and Export Finance
Top Corporations
Dagrrpr K o p ř i v o v á
Bank Guarantees (3830)
Trade and Export Finance
Top Corporations
SOCI ETE
K o m e r č n í banka, a s., w i t h its r e g i s t e r e d seat at t h e address-
GENERALE
CROUP
P f i k o p ě 33/969,114 07 P r a g u e ^ , Czech R e p u b ľ i c , B u s i n e s s I d e n t i f i c a t i o n N n
p, — - -
л к т т -1г\с.л
d
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik. Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2. 842 17 Bratislava
"Nákup 2ks kráčajúcich rýpadiel"
F NÁVRH UCHÁDZAČA
NA SPLNENIE KRITÉRIÍ - OSOBITÁ PRÍLOHA
určených verejným obstaráveteľom na vyhodnotenie ponúk,
ktoré sú určené na otváraní ponúk
(vyplní uchádzač)
1.
Obchodné meno uchádzača:
S T A V O P L A S T K L s p o l . s r.o.
2.
3.
A d r e s a a l e b o sídlo u c h á d z a č a ;
M i e s t o , dátum
3 8 4 73 Stachy 2 6 6 , Č e s k á r e p u b l i k a
Slachy, 2 8 . 0 1 . 2 0 1 3
Predmet zákazky
a
Cena za dodanie kráčajúceho
rýpadla č. 1
Cena
bez DPH
(ve)
DPH
20%
(v€)
b
Cena celkom
c
d
173 600 €
XX
173 600 €
Cena za dodanie kráčajúceho
rýpadla č.2
173 600 €
XX
173 600 €
Celková cena za dodanie 2 ks
kráčajúcich rýpadiel
347 200 €
XX
347 200 e
Celková cena za nákup predmetu zákazky;
( s l o v o m ) t r i s t o š t y r i c a ť s e d e m t i s í c d v e s t o €,
Uchádzač nie je platcom DPH v Slovenskej republike.
A k u c h á d z a č n i e j e p l a t c o m DPH, u v e d i e n a v r h o v a n ú c e l k o v ú cenu, k t o r e j s ú č a s ť o u j e a j
DPH. Z á r o v e ň na túto s k u t o č n o s ť v p o n u k e u p o z o r n í .
Dátum: 28.01.2013
• • bíAVüPUn S-rai. l
ř3 Sřtf-rřlf на
t'
coy<oo^f -ilŕ fciífeHMU
p o dfMS
Ing. K a m i l Žižka, k o n a t e ľ
5
b
'j
Príloha "G"
Technické parametre - požadovaného plnenia;
3
Plnehydraulické kráčajúce rýpadlo Menzi Muck A61 Mobil
Technické parametre
Požiadavka
obstarávate ľa
Parametre
ponúkané
uchádzačom
8 ООО kg
7400 kg
B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Maximálna hmotnosť do 8000 kg
Maximálna prepravná výška max 2440mm
2 440 mm
Motor vznětový s výkonom cca 70kW ( 95 PS)
70 kW
Spĺňajúci platné emisné limity EU Norma 97/68УЕС Stage 2
Biologický hydraulický olej na svntetickei báze - oredložiť doklad s
oresnou ŠDecifikáciou bioloaického hydraulického oleia •
BezDečnostný list
Vlastný pojazd kráčajúceho rýpadla s natáčaním kolies
^
/
2440 r r m j
74 kW
ÁNO
кНО - viz
príloha
ÁNO
Pojazdová rýchlosť dvojstupňová 0-4,5km/hod 0-8km/hod
ÁNO
Bezpečnostná kabína ROPS-FOPS DIN ISO 3471 a DIN 24090
ÁNO
Ergonomická kabína
ÁNO
Dosah lyžice rýpadla cca 7m od stredu osy rýpadla
Otáčací polomer stroja maximálne do 9m
7 470 mm
ÁNO
Svahovacia lyžica s naklápaním 45 obojstranne a obsahom minimálne
0,6 m3
Sila trhania minimálne 42 ООО N
42 500 N 1
Sila lámania minimálne 52 ООО N
53 500 N
Hydraulické vysúvanie podpier
Možnosť vyklonenia kabíny ( prístup k motoru) v každej pozícii
otočenia kabíny
Prevedenie na prevádzku na pozemných komunikáciách - obrysové
svetlá, spätné zrkadlá; smerovky
Technický preukaz stroja
Zabezpečený záručný a pozáručný servis priamo zo Slovenska
Dodávateľ musí mať preukázateľne reálny prístup k náhradným dielom
г
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO - viz
prUoha
ÁNO - viz
príloha
a
( priamo od výrobcu, ideálne dcérska firma na Slovensku )
ÁNO
Reakčný čas dodávateľa pri servisnom zásahu do 2 pracovných dní (
oprava, ktorú možno vykonať na mieste)
Dodávateľ musí mať svoj vlastný pojazdný servis
Zaškolenie strojníka na nový stroj v trvaní 8,0 hod v cene
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Zaši^olenie viacerých strojníkov priamo u dodávateľa s praktickými
skúškami, avšak nie na predávanom stroji, ale na stroji s rovnakými,
resp. lepšími parametrami, ktorý patrí dodávateľovi
Dodávka 2 mesiace
Návod na obsluhu a údržbu
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Vyhlásenie o zhode - certifikát
ÁNO
S ľ A V O P L A S Í m.
Stachy, 28.01.2013
"Íj
W x i ' ' / ř ; V.l 5 , - , l
'
' > ^ I a г r.v
J / i.
'
O'i
..(Г
L I ř
'
•
Ing. Kamil žižka, ко
te
J
'J
PANOLIN
a.s.
High-Tech maziva
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.
PANOLIN HLP SYNTH 46
1. I D E N T I F I K A C E V Ý R O B K U A V Ý R O B C E
1.1 I D E N T I F I K A C E V Ý R O B K U
1.1.1. O b c h o d n í n á z e v :
1.1.2. C h e m i c k á charakteristika:
1.1.3. Číslo v ý r o b k u r
PANOLIN HLP SYNTH 46.
Nasycený syntetický ester s aditivy.
35050.
1.2.1. Běžné použití u r č e n é v ý r o b c e m :
Biologicky odbouratelný hydraulický olej, použitelný
jako hydraulické medium ve stavebním průmyslu a u
strojů používaných v lesním hospodářství.
1.2. POUŽITÍ V Ý R O B K U
1.3. I D E N T I F I K A C E V Ý R O B C E / D O V O Z C E
1Л.1 Výrobce :
PANOLIN AG
Blashmühle
C H - 8322 Madetswil
oil Т Ё А М a.s.
28.řijna3I17/61
702 GO Ostrava
47 67 34 78
1.3.2 Dovozce :
1.2.3. I Č O :
1.4. T E L E F O N N Í ČÍSLO PRO M I M O Ř Á D N É SITUACE
1.4.1.Tel.:
1.4.2. F a x :
+420 595 020 670
+420 596 Ш 029
2. INFORMACE O SLOŽENI P R Í P R A V K U
2.1. Složení p ř í p r a v k u
2.2. V ý r o b e k o b s a h u j e tyto n e b e z p e č n é látky :
2.3. O b s a ž e n é š k o d l i v é l á t k y :
Nasycený syntetický ester HEES
Výrobek neobsahuje žádné látky, které by v daných
koncentracích byly pokládány za zdraví škodlivé.
Výrobek neobsahuje žádné látky, které by v daných
koncentracích byly pokládány za zdraví Škodlivé
2.4. Klasifikace n e b e z p e č n ý c h látek :
2.5. N á z v y látek u v e d e n ý c h v b o d e c h 2.2. a 2.3:
2.6. C h e m i c k á podstata n e b e z p e č n ý c h látek:
PANOLIN HLP SYNTH 46
12.07.2004
Strana 1 (celkem4)
3. ÚDAJE О NEBEZPEČNOSTI L Á T K Y
3.1. K l a s i f i k a c e p ř í p r a v k u :
3.2. N e p ř í z n i v é í y z i k á l n ě - c h e m i c k é ú č i n k y :
3.3. Další rizika p ř i p o u ž i t í p ř í p r a v k u :
Daný přípravek nepředstavuje riziko pro člověka a
životní prostředí.
Žádné
Žádné
•a
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1. V š e o b e c n é p o k y n y :
4.2. Při n a d ý c h n u t í :
Dodržovat předpisy bezpečnosti práce.
Po vdechnutí v případě nehody v y v é s t postiženého na
čerstvý vzduch
Pečlivě omýt mýdlem a větSím množstvím vody.
Okamžitě vypláchnout větším množství vody, i pod
očním víčkem, po dobu alespoň 15 minut.
Nevyvolával zvracení. Opatrně pít vodu. Vyhledat
lékaře.
A 3 . Při s t y k u s k ů ž í :
4.4. Při z a s a ž e n í oČí:
4.5. Při p o ž i t í :
Д.
5. OPATŘENI PRO HASEBNÍ ZASAH
5.1. V h o d n á h a s i v a :
5.2. N e v h o d n á hasiva :
5.3. Z v l á š t n í n e b e z p e č í :
5.4. Z v l á š t n í o c h r a n n é p r o s t ř e d k y p r o hasiče i
5.5. Dalši ú d a j e :
Pěna, suché hasicí prostředky, kysličník uhličitý (CO2).
Plný vodní proud.
Při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý.
Požární ochranný oblek, v nebezpečné zóně též tepelně
ochranný oblek a izolační dýchací přístroj.
Nepoužívat plný vodní proud к potlačení rozptýlení a
rotíiřování ohně.
T
i
6. OPATŘENI V PRÍPADE NÁHODNÉHO UNIKU
6.1. B e z p e č n o s t n í o p a t ř e n í p r o o c h r a n u o s o b :
Zamést z důvodu uklouznutí.
6.2. B e z p e č n o s t n í o p a t ř e n í p r o o c h r a n u ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í :
Nenechat vniknout do povrchových vod nebo
kanalizace.
6.3. D o p o r u č e n é m e t o d y čištění a z n e š k o d n ě n í : Zahradit. Pojímat olejovými pojivy. Kontaminovanou
hmotu zamést a v e vhodných nádobách předat к
odborné likvidaci. Dbejte místních předpisů.
7. POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANÍ
Znečištěním výrobkem se vnější strana obalu stává
kluzkou. Výrobek je, hořlavý ale nesnadno zápalný.
Dávat pozor na nadýchání se aerosolů, používat běžné
ochranné pomůcky na ruce a oči.
7.1. P o k y n y p r o z a c h á z e n í :
7.1.1. P r e v e n t i v n í o p a t ř e n í :
7.1.2. P r e v e n t i v n í o p a t ř e n í :
7.1.3. S p e c i f i c k é p o ž a d a v k y p r o z a c h á z e n í :
7.2
Skladování:
7.2.1. S p e c i f i c k é p o ž a d a v k y na s k l a d o v a c í
prostory:
7.2.2.Množstevní l i m i t y :
7.3. Specifické p o u ž i t í ;
PANOLIN HLP SYNTH 46
Běžná opatření které zamezují úniku a úkapům
přípravku do půdy a vod.
Žádné
Balení skladujte v suchu a dobře uzavřené, aby j s t e
zabránili znečištění a pohlcováni vlhkosti.
Vybavení skladu podle předpisů pro sklad maziv a
hořlavin IV. Třídy.
Bez omezení
Žádné
12.07 2004
Strana 2 (celkem4)
ľ
V
I
r
l
L
8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB
8.1. E x p o z i č n í l i m i t y :
8.2. O m e z e n í expozice :
8.2.1. O m e z e n í expozice p r a c o v n í i i ú ;
8.2.1.1. O c h r a n a d ý c h a c í c h o r g á n ů :
8.2.1.2. O c h r a n a r u k o u ;
8.2.U. Ochrana o č í :
8.2.1.4. O c h r a n a těla :
Žádné
B e z omezení
B e z omezení
Obvykle není osobní ochrana dýchání nutná.
Gumové nebo plastikové rukavice.
Ochranné brýle s postranní ochranou.
Znečištěný oděv odstraiíte a před opětovným
upotřebením vyperte.
' 8.2.2. O m e z o v á n í e x p o z i c e ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í ; -
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1.2. S k u p e n s t v í :
9Л.З. Barva :
9.1.4. Z á p a c h ( v ů n ě ) :
Kapalné.
Žluto oranžová.
Typický olejový - neutrální.
9.2.1. Hustota ( 1 5 ° C ) :
9.2.2. V i s k o z i t a ( 4 0 ° C ) :
9.2.3. V i s k o z i t a (lOO^C):
0,921 g/ml.
48,7 mm^/s.
8,7 mm^/s.
9.3Л.
9.3.2.
9.3
9.3.4.
221
<8 gJódu/lOOg
-58 "C.
Nerozpustný.
Bod v z p l a n u t í ;
J o d o v é číslo:
Bod tuhnutí
Rozpustnost ve vodě ;
10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1. P o d m í n k y , k t e r ý m j e n u t n o se v y v a r o v a t ; Oheň nebo silný žár mohou způsobit prudkou explozi
balení.
10.2. L á t k y a m a t e r i á l y , s n i m í z v ý r o b e k n e s m í
přijít do styku :
Silné oxidační prostředky.
10.3. N e b e z p e č n é r o z k l a d n é p r o d u k t y :
Při zacházení podle předpisů žádné. Při skladováni a
použití podle předpisu nedochází к rozkladu.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1.1. Akutní toxicita :
11Л.2. L o k á l n í e f e k t y :
LD50/orální/potkan :>2000mg/kg.
Zanedbatelné.
11.2.].Dlouhodobá toxicita :
11.2.2. S e n z i b i l i z a c e :
Zanedbatelná.
Zanedbatelná.
11.2.3. Další i n f o r m a c e :
Výrobek neobsahuje žádné látky, které by v daných
koncentracích byly pokládány za zdraví škodlivé. Pří
zacházení podle předpisů nejsou známy a očekávány
újmy na zdraví. Nebyly pozorovány žádné dlouhodobé
nebo kumulativní efekty.
12. EKOLOGICKE INFORMACE
12.1. Ekologicko-toxícké ú č i n k y :
12.2. Mobilita ;
12.3. Persistence a o d b o u r a t e l n o s t :
Akutní toxicita - ryba: 1776 mg/L.
Toxicita - bakterie: žádná toxicita.
Biologicky odbourateJný (CEC L-33-T82): 8 0 %
(průměrná hodnota).
Podle kritérií OECD Biologicko lehce odbouratelný.
12.4. B i o a k u m u l a č n í p o t e n c i á l :
12.5. Další n e p ř í z n i v é ú č i n k y :
PANOLIN HLP SYNTH 4 6
12.07.2004
Strana 3 (celkem4)
13. INFORMACE О ZNESKODNOVANI
í%i 1 Bemečné zacházení s odpadem:
w.bi.
Kategorizace odpadů dle katalogu z vyhl. MŽP
337/1997 Sb.Příl. 2.
13 2.1 NáplÖr
odpadu: 130112.
Kategorie odpadu; N.
Způsob likvidace: Spálení ve spalovně odpadů.
odpadu; 150104 0/N kovové sudy
150102 0/N plasty.
150110 N znečištěné obaly.
Způsob likvidace: Spálení ve spalovně odpadů, uložení
do komunálního odpadu, po vymytí do
sběru druhomých surovin.
-
13 2 2 . 0 b a l :
13.3.1. P r á v n í p ř e d p i s y ;
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1.0аШ ú d a j e :
14.2. Číslo Ш
Není nebezpečným zbožím ve smyslu přepravních
předpisů.
1300
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
15.1.1. P ř e d p i s y :
15.1.2. S y m b o l y :
15.1.3. R-věty:
15.1.4. S-věty:
15.2. Specifická u s t a n o v e n í £ U :
15.3. Omezující právni p ř e d p i s y :
Dle zákona Č 356/2003 Sb. výrobek nepodléhá
povinnosti označení.
žádné.
žádné.
žádné.
Žádné.
16. DALSI INFORMACE
Doporučená oblast použití:
Oblast použití:
Datum vyhotoveni:
Přepracováno dne:
Datum tisku:
Vydání:
Nahrazuje vydání:
PANOLIN HLP SYNTH 46
Splňuje německý předpis „ B L A U E R E N G E L " podle
RAZ-UZ-79.
Stupeň ohrožení vod WGK O (podle VCI - konceptu )
Stupeô ohrožení vod WGK i (podle V w V w S ).
Dle listiny výrobku.
Odlišné použití jen po dohodě s dodavatelem.
Údaje
v této
listině
beqječnostních
údajů
bezpečnostních údajů odpovídají podle nejlepšího
vědomí našim poznatkům v době tisku. Mají Vám
poskytnout vodítko pro bezpečné zacházení s výrobkem,
popsaným v této listině bezpečnostních údajů při
skladování, zpracování, dopravě a likvidaci. Üdaje
nejsou přenosné na jiné výrobky. Jakmile bude výrobek,
uvedený v této listině bezpečnostních údajů, smíchán
nebo zpracován s j i n ý m i materiály nebo bude podroben
zpracování,
nemohou být
údaje v této
listině
bezpečnostních údajů na takto zhotovený materiál
přeneseny, pokud zde nevyplývá něco jiného.
27. 12. 1999
12.07.2004
12.07.2004
CZ:3471/5.0
CZ:3471/4.0
12.07.2004
Strana 4 (celkem4)
STAVOPLASTKL
Zabezpečenie prístupu k náhradným dielom
Uchádzač STAVOPLAST KL spel. s r.o. zo sídlom CZ - 384 73 Stachy č.p 266, Česká
republika, IČO 40740056, zastúpený konateľom Ing. Kamilem Žižkou má zastúpenie
výrobca ponúkaných strojov firmy Menzi Muck AG Maschinenfabrik, Auenstrasse 7,
СН-9443 Widnau а týmto zabezpečený prístup k všetkým náhradným dielom, aj u firmy
Menzi Muck A G vo Švajčiarsku, tak aj vo výrobnom závode Menzi Muck Slovakia na
Slovensku.
Stachy, dňa 10. 01. 2013
Ing. Kamil žižka, konateľ
M
Túto skutočnosť potvrdzuje oprávnený zástupca firmy
Maschinenfabrik
Widnau. 10 01. 2013
S T A V O P L A S T KÍ bpol s r o
Zapsdn v OR u Kraiskeho soudu v C Budijovicjch, oddil C. vložka 443
ÍČ 40740056
DiC €2^10740056
»]
v®
S T A V O P L A S T K L
ф
Zabezpečenie záručného а pozáručného servisu
Uchádzač STAVOPLAST KL spel. s r.o. zo šidlom CZ - 384 73 Stachy č.p 266, Česká
republika, IČO 40740056, zastúpený konateľom Ing Kamilem Žižkou potvrdzuje svoju
schopnosť:
a) zaistiť akýkoFvek servisný zásah na ponúkaných strojov MENZI MUCK vlastnými
servisnými vozidlami do 24 hodín po celom územiu Slovenska (východzím bodom
pre zaistenie servisu je Nitra, sídlo firmy Menzi Muck Slovakia)
b) poskytnúť servis prostredníctvom zmluvných partnerov firmy Menzi Muck zo
Slovenska
Stachy, dňa 28.01.2013
Ing. Kamil Žižka, konateľ
S T A V O P L A S T KL spol s r o
Zapsán v OR u Krajského soudu v C Budčjovicich. oddi] C, vložka 443
1Ć 4 0 7 4 0 0 5 6
DIČ CZ40740056
Telefon +41 (0)71 727 12 12
Fax+41 (0)71 727 1213
[email protected], com
www.men2imuck.com
Menzi Muck AG Maschinenfabrik
Auenstrasse 7
9443 Widnau/Switzerland
EU-prohlášení о shodě
1. Výrobce;
MENZl MUCK AG
Maschinenfabrik
Auentrasse 7
9443 Widnau
Schweiz
2. Úschova technických
podkladů:
MENZl MUCK AG
Maschinenfabrik
Stefan Tagmann
Oddělení Technik
Auentrasse 7
9443 Widnau
Schweiz
3. Popis stroje:
Mobilní -univerzálni bagr typ Menzi Muck A61 Mobil
Chassis Nummer:
Výkon motoru PS 99 = 74 [kW] pfi 2400 [min'^]
4. Konformita, shodametoda ocenění:
Podle 2000/14/EG. příloha VI
Jmenované místo:
Autorizované kontrolní pracoviště:
Prüf- und Zertifizierungsstelle /Kontrolní a certifikační
pracoviště/ v BG-PRÜFZERT des Hauptverbandes der
gewerblichen
Berufsgenossenschaften /Hlavní asociace průmyslových
oborových svazů/
Landsbergerstrasse 309
D-80687 München
5. Reprezentativní úroveň
hluku:
102,2 [dB{A)]
6. Garantovaná úroveň
hluku:
104 [dB{A)]
7. Firma Menzi Muck AG prohlašuje, že výše uvedený stroj odpovídá v bodě 8 uvedeným
směrnicím a normám. Dojde-li к dodatečně realizovaným změnám, jež se uskuteční bez
souhlasu výrobce, pozbývá toto prohlášeni platnosti.
8. Aplikované nomiy a
směrnice
2000/14/EG
EN 292-1
EN 418
EN 474-5
2006/42/CE
EN 292-2
EN 474-1
Widnau, leden 2013
Iff Jürg, Export
- i s
1 •
-
'
.
-
o
»v
.
".,
V
v
J.
f. *
X ' ß ' r ^ '
'У -\\-Tí^
v''
I,
Tlumočnvckň doloŕkA
idko tlumočni\z lazyKa
jmenovaný rozhodnutím
ze dne v f ^ i ) S $ č\ * ?
že preklad bouhlasŕ j. textem pripojene libtiny
V prekladu j s e m provedl tyto opravy
.
Tlumočnick) úkon je zapsan pod poř čís
tlumočnického deníku
Odmenatíčtovánaza / f
51галpodiepol č
^
částkou v ' ^ $ ' ' ~ K č
N í b r a d a botových výloh účtována podle dokladu číslo
..častkou,.^^ Kč
Otiak loilalć i « z i t k o
podpis tlumočníka
Auenstrasse 7
9443 Widnau/SwľvZerland
Telefon . 4 1 10)71 727 12 12
Fax + 4 1 (0)71 727 12 13
m([email protected]
www.menzimuck.com
EU'Koíiformitätseťkíärung
1. Hersteller:
MENZI MUCK AG
Maschinenfabrik
Auenstrasse 7
9443 Widnau
Schweiz
2. Aufbewahrung der
technischen
Unterlagen:
MENZI MUCK AG
Maschinenfabrik
Stefan Tagnnann
Abt. Technik
Auenstrasse 7
9443 Widnau
Schweiz
3. Beschreibung der
Maschine:
Mobii-Allzweckbagger Typ Menzi MuckA61 Mobil
Chassis Nummer;
Motorleistung PS 99 = 74 [kW] bei 2400
4. Konformitätsbewertungsverfahren;
Gemäss 2000/14/EG, Anhang VI
Benannte Stelle:
Autorisierte Prüfungsstelle:
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT des
Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften
Landsbergerstrasse 309
D-80687 München
5. Repräsentativer
Schallleistungspegel:
102,2 [dB(A)]
6. Garantierter
Schalleistungspegel:
104 [dB(A)]
7. Die Firma Menzi Muck A G erklärt, dass die oben erwähnte Maschine den im Punkt 8
angeführten Richtlinien und Normen entspricht. Durch nachträglich durchgeführte
Änderungen, die nicht in Abstimmung mit dem Hersteller erfolgten, verliert diese
Erklärung ihre Gültigkeit.
8. Angewendete Nonnen
und Richtlinien
2000/14/EG
EN 292-1
EN 418
EN 474-5
2006/42/CE
EN 292-2
EN 474-1
OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA P R O VIDIMACI
Podie ověřovací knihy Obecního úřadu Stachy
poř i vidimace 46/2013
tato upíná kopie, obsahující 1 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z nfž byl/a pořízen/a a tato
listina je prvopisem,
obsahujícím 1 stran
Lisíma, z níž je vidirnovaná listina pořízena neobsahuje
viditelný zajišťovaci prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu teto listiny, nap? hologram
V S t a c h á c h One 26 1 2013
Mane Foltynová
(Jméno/a a příjmem ověřující osoby)
y?ova>
Proľd
JI
Královská třída
mobilní víceúčelový bagr
Menši Muck A S I mobil
Menrf Muck A B i ^ ^ 4 ptuB
i
jSPOWERI
t'
(U
Menzi Muck A B I
3
I
j
3
)
Menzi Muck A61 od svöio vzniku prošel různými evolučními
etapami. Nová tsechnotogie, ekotogické a ekonomické Wedisko,
zákaznické podněty a praktické zkušenosti jsou zahrnuty v nových
variantách tohoto stro|e.
Dvě základní modelové varianty podvozku s totožnou konstrukcí
pracovní části stroje. Na základě požadavků v závislosti na oblasO
použití slroje díky stavebnico\^mu setému podvodu je možné volit
mezi několika variantami provedeni.
Diky tomu. Že byla pohonná jednotka nahrazena nov;^
přeplřiovaným moarem Kubota, došto к navýšení výkonu o 20 %.
Rovněž byla nově do stroje osazena dvě samostatná hydraulic^
čerpadla pro pracovní hydrauliku a hydrauliku pojezdu.
Díky zvýšení >^konnosti stroje se múze zlepšení mobility stroje a
výkonu pohonů odrazit nejen v konvenčním použttí těchto strojů ve
strmých svazích. Rozsah pouätí tak může být rozšíi^a i na další
zajímavé pracovní činnosti v nížinách a při dalších pracovních
Činnostech.
Menzi Muck A61 jako jednička ve své hmotnostní kategorii Vás
pi^svédčí vynikajícím pracowím výkonem vůči hmotnosti stroje.
2
Č
Ti
Si
Й1
2<
M
Se
Vs
]
Tri
Vy
Mi
Mt
M E
Ma
ь
t
^
STAVOPIASTKL
Menzi Muck A61
Základní data
•tat
*•
Menxl
Muck. А в 1
mobil
Hydrostatický pohon pomocí dvou velkých pojezdových kol.
Dvě demontovatelná malá hnaná pojezdová kola.
Hydraulicky výsuvné teleskopické opěry.
Mwnxl
M u e k
A B n
«9x4
plum
Hydrostatický H-drive pohon všech kol.
P-matik řízení.
Volitelné : hydraulické horské opěry.
Volitelné: řízení zadních kol.
Elektrický s y s t é m
Motor
!načka
iTsło
yp
Kubots
V3800TOI
4Jvélcový turbo
Uipôňvýf. ptynů
egutovanýv^on
ívihový objem
lamłślni otáčky
?rw5ní interval
aSkování
За (TIER 3]
74 k W / 9 9 PS
3 769 com
Napětí
Baterie
Kapatíta
Kapacita nádrží
24 V
г suché bateríe
2 x 7 0 Ah
Startér
3,2 kW
Alternátor
3 5 Amp
Q.výkon
Objem provozní nádrř
1301
Otqern rezervní nádrä
vpodvozícu
2001
Objem hydraulický olej
1601
840 W
2 4 0 0 mtn-1
Hmotnosti
5 0 0 hod
Cíommonrail
Пу
Menz) Muck A61 Mobi
od 7 4 0 0 kg
Mena' Muck A61 4x4 plus
od 8 8 0 0 kg
lacíBfla
42 500 N
Hmotnost prézóného stroje bez vybavení M ě n f s e
amovací sila
53 500 N
p o d l e d o p l ň k o v é výbavy.
IX. zdvih. еЯа při 3 m
4 6 0 0 kg
x. 2dv?h. еПа při 4.5 m
S 700 kg
x. zdvih, sfla při 6 m
^ 500 kg
Otáčení
Rychlost otáčení
zcArth. sny s výlcänSkem a hydr. všicem
Otáčecísie
10 ot/łwn
3 6 ООО Nm
Úsporný, silný, efektivní
Technologie Menzí Mučku A61
Při n o v é m s l a d ě n í m e z i m o t o r e m , hydraulikou a chladícím s\retémem je usilováno o rovnováhu mezi
ekonomií a ekologií. Nový k o n c e p t d o s a h u j e maximální efektiwtu s r e z e r v a m i chlazení přS nízkých
h o d n o t á c h hluku a minimalizovanou s p o t ř e b o u p o h o n n ý c h h m o t .
Mistrovský výkon ve statice stroje
Velký v ý z n a m
kladen n a s t a t i c k é výpočty. Dlouholeté praktické zkušenosti
položily základ p r o výpočty stability s t r o j e v ý p o č t o v ý m s y s t é m e m FEM.
Bezpečnostní kabina
Komfortní a p r o s t o r n á kabina s úplným
yýtiledem, v z d u c h e m o d p r u ž e n o u
s e d a č k o u , bezvibrační na p r s o v ý c h
uloženích, b e z p e č n á proti přeWopení. p o d l e
RQPSfOPS t e s t ů dle DIN ISO 3 4 7 1 A DIN
Ovládání podvozku
V e š k e r é f u n k c e oviádánf podvozku j s o u řízeny s b ě m i c o v ý m s y s t é m e m CAN. To
zajišťuje rychlou manipulaci podvozkenr» p o m o c í hydraulických válcCi b e z nutnosti
používání zdvojených f u n k c í o\rtádání. V š e c h n y k o m p o n e n t y o s a z e n é v podvozku
stroje jsou v h o d n é p r o nepřetržitý p r o v o z v e v o d ě .
2 4 0 9 . V ý k o n n é topení s vysokým
r o z m r a z o v a c í m účinkem. Velké odkládací
plochy a přihrádka p r o d o k u m e n t a c i .
Kabina je hydraulicky i^dopné.
Mimořádná výbava; Wimatizace, komfortní
s e d a č k a " G r a m m e r " s vytápěním s e d á k u .
Obsluha
2 e r g o n o m i c k é multi^oysticky s m a x i m á l n ě
po 2 5 funkčních m o ž n o s t e c h . Logické
u s p o ř á d á n í pro j e d n o d u c h o u o b s l u h u
podvozku a funkcí bagru. Ž á d n é z d v o j e n é
funkce. Nožní pedály pro ovládání
teleskopu, jízdního pohonu, hydraulických
dodatkových přípojek a navijáku. Sedadlo
operátora, joystickya nožní pedály jsou
nastavitelné individuálně p o d l e p o t ř e b
operátora.
Otáčení
Axiální pístový h y d r o m o t o r s a u t o m a t i c k o u l a m e l o v o u z á d r ž o v o u b r z d o u p ů s o b í
p ř e s planetovou převodovku na vnitřní o z u b e n í d v o u ř a d é h o kuličkového v ě n c e
o t o č e s tvrzeným o z u b e n í m . Dfl<y m o m e n t o v é m u řízení je o t o č n á sila
proporcionálně regulována prostřednictvím joysticku. Rychlost o t á č e n í je do 1 0
o t . / m i n . M o m e n t o t á č e n í je 3 6 . 0 0 0 N m . R o z s a h o t á č e n í je 3 6 0 " b e z omezení.
»3
M o t o r Kubota
Značka
Kubota
Typ
4-váfcový turbo
Označil
V3800TDI
Max. výkon
74 k W / 9 9 PS
Zdvihový objem
3 769 ccm
Max. počet otáček
2 400 min-l
Servisní interval
500 hod
/drauľika
Síla 9 9 PS
málni vyladění hydraulického systému má u Menzi Mucku tradici. Hydraulický
:ovní cyWus je při tom citlivě nastaven na optimalizovaný výkon. Při tvorbě hydraulické
itavy było uvažováno s nejnovějšími poznatky. LUDV hydraulika od Linde fLUDV ižení průtoku nezávislé na zatížení] s eletóronickou kontrolou mezního zatížení pro
é a přesné ovládání a dokonalou souhru mezi motorem a hydraulikou.
Pohon stroje je zajištěn spolehlivou
technologií Kubota opřenou o celosvětovou
serwsní síť. Turbo dieselový 4 - válec s
přímým vstřikováním splňuje požadavky na
emisní stupeň 3a v souladu s normou
97/68fstupeň 3J.
/ hydraulika od Rexroth (rozdělení průtoku nezáwslé na zatíženi]. Pracuje se dvěma
lími písty. Jedním pro pracovní hydrauliku ř 1 7 0 l/min, 2 8 0 bar) a druhým pro
dovou hydrauliku ( 1 3 0 l/min, 4 0 0 bar]
<tívnějšr chlazení
ející systém chlazení je velice velkoryse dimenzován a disponuje dostatečnou rezervou
Dího výkonu. Optimální prostup vzduchu sirze tři vedle sebe uspořádané chladiče,
cí elementy pro vodu. hydraulický olej a stlačený vzduch jsou navzájem sladěny v
ílních poměrech velikostí. Energii Šetřící progresivní řízení hydraulického motoru větráku.
drauiické přípojky
•pí o k r u h 1 ( z á k l a d n í N/ýbavaj
; nožní pedál do 1 2 0 l/min
jigově - dvojité působící
3ř o k r u h 2 ( z á k l a d n í v ý b a v a )
Joystick do 5 0 l/min
ině - dvojitě působící
ií o k r u h 3 ( m i m o ř . v ý b a v a ]
ídraulickou rychlospojku
b ě - dvojité působící
ijka p r o n a v i j á k
ořádná výbava)
ožni pedá! do 1 0 0 l/min
ově - dvojitě působící
ií z p ě t n ý c h o d (zákl. v ý b a v a )
traulické kladivo
•í O k a p o v é h o oleje
iřádná výbava)
Provozní palivová nádrž má objem 13CH,
záložní v podvozku stroje 2 0 Q I paliva. Ve
standardním vybavení stroje je I elektrické
čerpadlo pro čerpáni F ^ M .
ез
I
rí
ŕ
ł
U
у,
•тм
Pneumatiky
íhánéná kola (záW. výto) 500/60-22.5. 1 брг
'ance lesní pneu s ocelovými vložkami
100 mm x 500 mm
háněná kola (mim. výbJ 600/50-22.5.16pr
kian lesní pneu s ocelovými vložkami
40 mm x 6Ű0 mm
'dní řízená (zákl. výbava) 12,5/60/15
Э x275 mm
dní řízená (mim. výbava) 300-15
Íx300mm
Rozměry - základní p a r a m e t r y
•Si
ЕВ
l a
KB
•Я
EB
d
rM i
»•>
•Я
ЯВ
Max. hrabací hloubka в přestaveným podvozkem
Мах. hrabacf hloubka - podvozek horizontálně
Max. hrabací výška-s přestaveným podvozkem
Max. hrabací v^ka - podvozek horizontéíné
Max. výsypná výška - s podvo^<em přestaveným
Max. výšená výška - podvozek horizontálně
Max, dosah
Min. poloměr otáöení
Déika teleskopu
Rozsah přestavení předních opěr.
Rozsah přestavení zadních kol
Transportní výška......
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
,,.mm
mm
mm
Z á k l a d n í r o z n \ ě r y se m o h o u l i š i t v z á v i s l o s t i n a v y b a v e n í s t r o j e
5 ООО
4690
8 610
6 320
6450
4 540
7 470
2 760
1 500
2610
1 750
2 440
O
C:
Modelové verze
ír*
Menzi M u c k A B 1 Mobil
V duchu originálu
Pro použití v extrémních podmínkách
u "mobilnf v e r z e stroje jsou p ř e s hydrostatické pohony p o h á n ě n a d v ě velká
koła. Dvě malá hnaná pojezdová kola j s o u u m í s m ě n a na předních o p ě r á c h a v
případě potřeby je m o ž n á jejich d e m o n t á ž . Teleskopické, hydraulicky výsuvné
přední opery s robustním s y s t é m e m p r o v e d e n í ocelových bačkor do t e r é n u
zajišťují stabilitu a b e z p e č n o s t při každé práci. Bačkory lze pro zvýšení stability
nastavit d o dvou různých poloh. Pryžové bačkory pro práci napříWad na silnici
kdy je kladen důraz na ochranu t e r é n u lze na stroj osadit b e z nutnosti
d e m o n t á ž e ocelových bačkor.
Jfzdnr pohon
Pro zajištění d o s t a t e č n é h o jízdního výkonu je stroj o s a z e n s a m o s t a t n ý m
axiálním pístovým hydraulickým Čerpadlem. J e d n á s e o u z a v f e n ý o>ruh s
maximálně c e ф a n ý m množstvím 1 3 0 l/mín. hydraulický diferenciál a
automatická parkovací brzda zajišťují dobrou ú č i n n o s t a s n a d n é ovládání.
Jednostupňový p o h o n d o s a h u j e rychlost d o 8 k m / h o d . Hodnoty rychlosti
dvoustupňového pojezdu lze libovolně upravit až na minimální hodnoty 0 - 4
k m / h o d a O - 7 k m / h o d . (tam kde je větší požadavek na sílu oproti rychlosti).
Dvoustupňový pak v m i m o ř á d n é v ý b a v ě d o s a h u j e rychlost d o 1 5 l a n / h o d .
Kroutící m o m e n t je u tohoto modelu z v ý š e n o 1 8 % .
* * Minimální Šířka vzadu (minimální transportní Šířka)
mm
1 995
•Я1 Maximální šířka vzadu—
mm
4080
ИШ Maximální poziční šířka na podpěrách
mm
5800
e i Šířka podvozku
mm..,.....5 120
Z á k l a d n í r o z m ě r y s e m o h o u hšit v závislosti n a v y b a v e n ! strote
I
«а
T
W
BT«
Menzi M u c k A B 1
•r«
<4x4 p l u s
P o h o n všech kol p r o nejlepgf mobilitu
d
Pro zajištění mohutné síly pojezdu mś stroj samostatné axiální pístové hydraulické
čeipadlo, Ижге pracuje v uza\rf«ném okruhu s maximálním čerpacím množstvím
1 3 0 l/min. Hydraulický diferenciál a automatická parkovací brzda zajišťují dobrou
účinnost a snadné ovládání.
H-DRIVE systém. V ý k o n n ý pohon
^nteligentлí MENZ! HOrive systém o\^ádání se systémem překrývání hnacího
momentu optimalizuje účinnost ve všech pracovních polohách. Hnací sila je
distribuována tak, aby bylo dosaženo co nejvyěší možné trakce. Konstrukce a
komponenty pohonu s ještě větší trakcí kol zajišťuje novou MEN2I - koncepci
jízdního pohonu.
P-Matik opěry. V ě t š í světlá výška stroje
Konstantní světlá výška v jakékoli pozici. Variabilní natáčení v čepu náprav kol
zajištiije rovnoběžnou pozici Menzi Muck P-matik opěr podvozku.
§
ť
-jQŕ
Li
Minimální šli^ka vzadu fminimální transportní šířka]
Minimální šířka řídící kola
Maximální šPka vzadu
Maximální ěff=ka řídící kola
Délka podvozku
Z á k l a d n í r o z m ě r y s e m o h o u lišit v z á v i s l o s t í n a y/)foaven(s t r o j e
mm
mm
mm
mm
mm
1 995
1 7CXD
4 077
550Q
5 375
Г
[
SmVOPlASTKL
\4atik stabilizace,
tší svetlá výška stroje
•a
istantní světlá výška v jakékoli
ci. Variabilní natáčení v čepu
rav kol zajišťuje rovnobé^ou pozici
ízi Muck P^natik opěr podvozku.
jurychlostní jízdní pohon
I nebo rychlost
nologie hydrostatického pohonu
h ко) umožňuje volřt mezi dvěma
ly pohonu. Je možné si vybrat
maximálním výkonem nebo vyšší
3 S t í a to až do 10 km/hod.
ské opěry
stabilitu ve svahu
'26 volitelně v ^ a v i t dvěma
^llcky ovládanými h o r s k ^ i
mi.
imatíky
lá koía fzákl. výb] 600/50-22.5.16pr
oresterové pr\eu s oceiovými vložkami
m x 600 mm
•a
S kola (mím. výb) 500/50-22.5. 16pr
snf pneu s ocelovými vložkami
n x 500 mm
ül
EB
Ш
шт:
Kď
m
Ol
Rozméry
Max. hrabecř hloubka s přestaveným podvozkem...
Max. hrabací hloubka - podvozek horizontálně
Max. hrabací výška - s přestaveným podvozkem
Max. hrabací výška - podvozek horizontálně
Max. výsypná výška - s podvozkem přestaveným
Max. výsypná výSka - podvozek horizontálně
Max. dosah
Min. rádius otáöení.
Délka teleskopu
Rozsah přestavení předních opěr.
Rozsah přestavení zadních kol
Transportní výška
Í-' - -
mm
mm.....
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm.....
....4 750
46S3
8 260
6 320
....6140
4 540
7470
2 760
1 5CX)
1 270
1 750
2 440
С"
Individuální volba
Menzi Muck podle Vašeho přání
Automatické centrainí mazání
správné mazání stroje minimalizuje opotřebení a 2\všuje životnost. Podle modelu
stroje disponuje Menzi Muck \йсе než 6 0 mazacími místy, která mají být
promazána v rozličných intervalech. Přenechte tuto ve svém souhrnu náročnou a
pracnou činnost centrálnímu mazacímu systému. Během práce budou místa
poh^íjlivých uložení čepů optimálně a spolehlivě namazána.
Biologicky odbouratelný hydraulický olej
Při použití biologicky odbouratelného hydraulického oleje doporučujeme na zákJadě
dlouholetých velmi dobrých zkušeností produkt PANOUN HŁP S W T H 4 6 . Pro jiné
oJeje je nutné od příslušného výrobce dodržet garanční prohlášení.
Mnoho dalších doplňků
Rádi Vám poradíme s dalšími doplňky pro
stroje, jako například vybavení pro kolejox
provoz, vi43avenído lesa, klimatizace,
stabilní topení, komfortní sedačka, variani;
osvětíení, z\^áštní barevný nástřik stroje,
bezpečnostní zasWení, ochranná mříž.
jeřábovací zařízení a zpětné ventily na
hydraulických válcích ramen. Podle
možností splníme také Vaše individuální
přání.
Hydraulický obtokový čistič oleje (volitelné]
údržba a péče o hydraulický olej určují jeho životnost a ovlivňují opotřebení hydraulických
komponentů. CHky použití obtokového filtru oleje bude během provozu stroje permanentní
čištěno 5 1 hydraulického oleje za minutu.
Doplňkové vybavení podle země u r č e n í ;
Vybavenf pro zvedací zařízení
Vybavení pro komunikace
Pokud budete na háku zvedat nějaká břemena, předpokládá zákon v mnohých
zemích odpovídající bezpečnostní vybavení. Toto sestává zpravidla z; pojistky proti
prasknutí hadic u válce výložníku a rovněž aktivovatelný zvukový varovný signál o
přetížení stroje.
Předepsané vybavení pro jízdu na
Filtr výfukových sazí
Pasivní systém filtrů s katalyticky potaženým filtrem s predoxidačním
katalyzátorem. Regenerace od teploty výfukových splodin 210". Splodinové
dodatečné ošetření zaručuje stupeň odloučení vijfukových sazí až od 97%. Datový
záznamník a silniční ukazatel patří do rozsahu dodávky. Je třeba používat
bezpopUkový motorový olej.
otevřených komunikacích je variabilní
podle země určení.
Sériová výbava
Mimořádná výbava
Ve stavebnicovém systému mú2e být sériová výbeva diky mnohs možnostem
mimořádných doplňků v^avy rozšířena podle potřeb zákazníka.
Kabina řidiče
Bejvibračníicabina iSdße RCPSfOPS
roPS střecjia ke kabině
Vzduchem odpružené sedadto i^'če
Vzduchem odpružené komftytní sedadle i^iče Grammer
SUopnśtokecníфёг1(а к odblokování pracovní hydrauliky
Opěrky ruky přesCavít^né (ndkion a výSka)
ErgonoiTi»^ysücky s di^dly
Bezpečnostní zastání pdykartonát
C&přehráwač/rád®
Sluneční dona
Phhrádka na dc^ment^/držák na iatt№
OdHádacI piochy/hát^ na ošacení
Schránka pro mobänl telefon
T^ní
KfimstJQce
Bezpečnostní pásy
TřSKxtové be^Äžnostní pásy
Nezávislé topení se spńadmi hodinami
<t>
co
^
P o h o n / Pfzení
Hydrostatický 2-kctový pohon
Hydrostaäcký pohon na všechna kola
Mená ł+Ofwe systém
RIM modul (Road traction modul)
VýložnlTc
Bľinkr a zpětná svétJa jsou chráněny v ocelově konďrukci
Reftektor na rameni (s oboustranným rámem)
Otočné svStio na streše
LEI>eftektor
XenwKeftektor
V r ^ í osv§tłen{
Pneumatiky
Malá hnaná kola 12,5/60-15
Waláíinaná kola 3ÜÍD-15
.esnípneumatikyNokian500/60ő2.5,16pr
lesnípneumatScyNokiar) 600/5052.5.16pr
líné pneumatiky podle pi^ní
л
•;
Senzorem řizené omezení zd^huteleskopckéhoramene
Všechny hadice jsou urr^stény na pohledové straně <^rátora
v P^jjks^btizace^xívnobänlová)
Vedeni zpětného oleje pro hydraulické Uaďivo
ł
ł
Výfôvenŕ^íej^bovací provoz
Mechanická ochrana hydradtckého váfce hiavnií^ ramene
Reklamní plocha na hlavním rameni
Oneffiní zdvihu výk)Žnfku
Pojistný ventí proti pl^trfení hadic na hlavním rameni
Výto&iíkl 500 mm
Osvětíenf
2 reflektory i^}fedu
SrefJádaryvzadu
Hydraulika
—
—
Co
Řízení náprevovými беру
Paralelní řízení prostřednictvím hydraulických válců opér
Diourychtostní pohon
vyvážení pojezdu
Opěry
H y d r a ^ é tele^í^cké nohy
; Hydraulické horské opĚry 2 X
Minerální hydraulidcý olej
Birfí^dcy odbouratelný hydraulický olej Panolin
I Hydraulická př^jka pro naviják (chasstsj
Pi^íawTý hydrauHcký okruh na rameni anafogový
. WídavRý hydrauliciv okruh na rameni digitální
.Hydra Jcký okruh pro rychloupínák
ШокспгуНсг oleje
^Spetné vedeni oiąe
ts,
Co
Daišr m i m o ř á d n á výbava
mřš předního skla
Omezení otáčeni
Zapinatdné zavírán) ventflů pro všechny hydr. válce na rameni
Lakování vefiremníbarvě
Rttrnavýhjkovésaze
Manuální mazacá zásobník pro mazání výiožníku
CettráW mazání podvceku / ramene
Vybavení na silnici podle specifikace země
Skříňka na nářadí v motorovém prostorný integrovaná
Legenda
Zátó. výbava
Mimoř. výb.'
Ne
L'i
Menzi Muok p ř i nasazení
r'
I
I
I
Príloha "H"
Cenová ponuka:
Plnehvdrauiické kráčajúce rýpadlo Menzí Muck A61 Mobil
Popis
Jednotková
cena v
EURECH bez
DPH
Menzi Muck A61 Mobil
168.700,00
Maximálna hmotnosť
7400 kg
Maximálna prepravná výška max
2440 mm
Motor vznětový s výkonom
Jednotková
cena v
EURECH bez
DPH
74 kW
Spĺňajúci platné emisné limity E U Norma 97/68/EC
Stage 2
Biologický hydraulický olej na syntetickej báze Dredložiť doklad s oresnou šDecifíkáciou bioloaického
hydraulického oleia - Bezoečnostnv list
Vlastný pojazd kráčajúceho rýpadla s natáčaním kolies
Panolln MLP
SYNTH 46
Je súčasťou
základnej ceny
Je súčasťou
základnej ceny
Pojazdová rýchlosť dvojstupňová 0-4,5km/hod 08km/hod
Bezpečnostná kabína ROPS-FOPS DIN ISO 3471 a
DIN 24090
Ergonomická kabína
Dosah lyžice rýpadla cca 7m od stredu osy rýpadla
Je súčasťou
základnej ceny
Je súčasťou
základnej ceny
Je súčasťou
základnej ceny
7 470 mm
Otáčací polomer stroja maximálne do 9m
Svahovacia lyžica s naklápaním 45 obojstranne a
obsahom minimálne 0,6 m3
Sila trhania minimálne 42 ООО N
42 500 N
Sila lámania minimálne 52 ООО N
53 500 N
Hydraulické vysúvanie podpier
Možnosť vyklonenia kabíny { prístup k motoru) v
každej pozícii otočenia kabíny
Prevedenie
na
prevádzku
na
pozemných
komunikáciách - obrysové svetlá, spätné zrkadlá,
smerovky
Technický preukaz stroja
4.900,00
Je súčasťou
základnej ceny
Zabezpečený záručný a pozáručný servis priamo 20
Slovenska
Dodávateľ musi mať preukázateľne reálny prístup k
náhradným dielom
( priamo od výrobcu, ideálne dcérska firma na
Slovensku)
Reakčný čas dodávateľa pri servisnom zásahu do 2
pracovných dní ( oprava, ktorú možno vykonať na
mieste) .
Dodávateľ musí mať svoj vlastný pojazdný servis
ÁNO - víz
príloha
Zaškolenie strojníka na nový stroj v trvaní 8,0 hod v
cene
Zaškolenie viacerých strojníkov priamo u dodávateľa s
praktickými skúškami, avšak nie na predávanom stroji,
ale na stroji s rovnakými, resp. lepšími parametrami,
ktorý patrí dodávateľovi
Dodávka 2 mesiace
Návod na obsluhu a údržbu
Vyhlásenie 0 zhode - certifikát
SPOLU - Cena za 1 kusa kráčujúceho rýpadla
Celková cena za dodanie 2 kusov kráčujúcich
rýpadiel Menzi Muck A61 Mobil
Stachy, 28.01.2013
Ing. Kamil Žižka, konateľ
/
.
t ' ' '
. M ' ) • ľ- r
173.600,00
347.200,00
vSLOVhNSKY V O D O H O S P O D Á R S K Y PODNIK,
šlotny podnik, Ocštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
"Nákup 2ks kráčajúcich rýpadiel"
D. V y h l á s e n i e u c h á d z a č a
1
Vyhlasujem (e), že súhlasím (e) s podmienkami verejne] súťaže určenými verejným
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných
podkladoch v rámci verejnej súťaže na predmet zákazky "Nákup 2ks kráčajúcich
rýpadiel", vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 237/2012 dňa
11.12.2012, pod značkou 14900'MST.
2
Vyhlasujem (e), že všetky predložené údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé.
3.
Vyhlasujem (e), že predkladám (e) iba jednu ponuku a nie som (sme) v zadávaní
predmetnej zákazky subdodávaterom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku.
Dátum: 28.01.2013
podpis
Ing. Karritf^ižka, konateľ
STAVOPLAST KL spol. s r.o.
-
h
l
-
\®
^
STAVOPIASTKL
VYHLÁSENIE UCHADZACA О SUBDODAVATEĽOCH
v
nadlímitnej v e r e j n e j s ú ť a ž i :
„ N á k u p 2 ks kráčajúcich rýpadíeľ'.
Uchádzač STAVOPLAST KL spoL s r.o. zo sídlom CZ - 384 73 Stachy č.p. 266, Česká
republika. IČO 40740056, zastúpený konateľom Ing. Kamilem Žižkou
v y h l a s u j e :
-
že nebude zabezpečovať predmet zákazky subdodávateľmi
Stachy. 28.01.2013
Ing. Kamil Zižka, konateľ
STAVOPLAST Kl. spo) s r o.
Zapsán v OR u Krajského soudu v Č Budějovicích, oddíl С, vložka 443
IC 40740056
DiC CZ40740056
В.З OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateF požaduje v kúpnej zmluve akceptovať záväzky zmluvných strán,
ktoré sú uvedené v tejto časti súťažných podkladov. Táto časť súťažných podkladov
obsahuje požiadavky verejného obstarávatefa, ktoré nie je prípustné meniť a v plnom
rozsahu musia byť premietnuté v kúpnej zmluve, ktorá bude uzavretá s úspešným
uchádzačom.
NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY
CI.I
ZMLUVNÉ STRANY
Predávajúci:
Sídlo organizácie
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
(ďalej len „predávajúci")
Zapísaný v Obchodnom
vložka č 443
STAVOPLAST KL spol. s r.o.
Stachy 266, PSČ 384 73 , Česká republika
!ng Kamil Žižka, konateľ
Komerční banka, a s , pobočka Prachatice
130148281/0100
40740056
CZ40740056
predávajúci nie je platitefom DPH vo Slovenskej republike
registri Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddiel C,
Kupujúci:
Názov organizácie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny
podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Zapísaný v Obeh reg
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Pš, vložka č 713/S
IČO
36022047
DIČ2020066213
Zastúpený
Ing Manan Supek, generálnym naditeľom
IČ DPH
SK2020066213
Krajina
Slovenská republika
Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka, a s
číslo výdavkového účtu 2960037053/0200
číslo príjmového účtu
2960026557/0200
Zodpovedný zástupca
kupujúceho
Ing Ľubica Klímová
Kúpna zmluva sa uzatvára podľa zákona č 25/2006 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") v platnom znení
a podľa § 409 a nasi Obchodného zákonníka v platnom znení Východiskovým podkladom
na uzavretie tejto kúpnej zmluvy sú súťažné podklady a ponuka úspešného uchádzača,
predložená do verejnej súťaže na „Dodanie 2ks kráčajúcich rýpadiel" dna
vyhlásenej podľa zákona č 25/2006 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uverejnenej v publikačnom úrade EÚ
obstarávania č
dňa
, pod značkou
a zároveň aj vo Vestníku verejného
obstarávania č 237/2012 dňa 11 12 2012, pod značkou 14900 - MST
Cl. II
PREDMET KUPNEJ ZMLUVY
2.1
Predmetom kúpnej zmluvy je Dodanie 2ks kráčajúcich rýpadiel, v súlade
s bodom B1. opis predmetu zákazky, uvedeným v súťažných podkladoch.
Cí. Ill
TERMÍN A MIESTO PLNENIA
3.1
Kupujúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy do miesta plnenia:
• SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik. Odštepný
závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 90101 Malacky
. SLOVENSKY
VODOHOSPODÁRSKYPODNIK,š.p.
Odštepný
závod
Bratislava Správ vnútorných vôd Komárno, Svätoondrejská 6 ,945 05
Komárno
3.2
Termín dodania predmetu zákazky je do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia
platnosti zmluvy. Pri dodávke predmetu zmluvy sa predávajúci zaväzuje oznámiť
kupujúcemu dodávku do miesta plnenia najneskôr do 3 dní pred doručením
dodávky tovaru.
3.3
V prípade neoznámenia dodávky tovaru, kupujúci nieje povinný prevziať dodávku
v den doručenia, ale až v nasledujúci deň. Náklady spojené s odmietnutím
prevzatia neoznámenej dodávky znáša predávajúci.
3.4
Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy, ktorý predávajúci oznámil vsúlase
s ČI.111, bod 3 tejto zmluvy, prevezme, o čom bude vyhotovený Preberací protokol
podpísaný oboma zmluvnými stranami.
4.1
Cena
4.1.1
Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 2. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
4.1.2
Kúpna cena je uvedená vrátane všetkých nákladov predávajúceho,
potrebných k dodaniu predmetu kúpnej zmluvy, t. j. dodávky, dopravy,
zaškolenia obsluhy, užívateľskej dokumentácie, poskytovania záručného
servisu a pod.
— Л к prodavojúci je platiteľom DPH, navrhovanú kúpnu—cenu uvodie
4.].4
Ak predávajúci nie je platiteľom DPH, navrhovanú kúpnu cenu uvedie bez
DPH a na skutočnosť, že nieje platiteľom DPH upozorní.
navrhovaná kúpna cena za dodávku tovaru v € bez DPH 347 200,- €
Predávajúci nieje platiterom DPH vo Slovenskej republike.
4.2
4.3
4.4
Platobné podmienky
4.2.1
Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry na dohodnutú cenu
dňom dodávky predmetu zmluvy a podpísaním preberacieho protokolu
poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4.2.2
Úhrada ceny kúpnej zmluvy je realizovaná formu bezhotovostného
platobného styku v lehote splatnosti faktúry. Splatnosť faktúry je do 60
dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
4.2.3
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo kúpnou
zmluvou je kupujúci v lehote 7 dní oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na
doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej a opravenej faktúry.
Podmienky dodania tovaru
4.3.1
Predávajúci zabezpečí v rámci kúpnej zmluvy dodanie tovaru, ktorý je
certifikovaný. Predloženie vyhlásenia zhody alebo certifikátov vydanými
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi
spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov
alebo ekvivalent požadovaného dokladu s prekladom do slovenského
jazyka.
4.3.2
Zodpovedný zástupca kupujúceho určený na kontakt s predávajúcim je
Ing. Ľubica Klímová: klp.02/60292348 e-mail: lubí[email protected] a
zodpovedný zástupca predávajúceho určený na kontakt s kupujúcim je
Ing.Kamil
Žižka,
tel.
+420
388
428
363,
e-mail
[email protected]
4.3.3
Odovzdanie tovaru zodpovednému zástupcovi kupujúceho je uskutočnené
zodpovedným zástupcom predávajúceho v mieste plnenia v dohodnutom
termíne.
4.3.4
Pri dodaní tovaru predávajúci zabezpečí odovzdanie dokladov potrebných
na prevzatie a užívanie tovaru kupujúcemu.
4.3.5
Prevzatie tovaru sa bude vykonávať zápisom o odovzdaní a prevzatí
tovaru, na základe preberacieho protokolu, ktorý odsúhlasia a potvrdia
poverení zástupcovia oboch zmluvných strán. Dodávka sa bude
považovať za splnenú dodaním tovaru na miesto plnenia vrátane
zabezpečenia všetkých súvisiacich služieb, t. j. inštalácie, zaškolenia
obsluhy a zabezpečenia užívateľskej dokumnetácie a pod. Preberací
protokol budú podkladom pre vyhotovenie faktúry.
4.3.6
Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o každej zmene, týkajúcej
sa tovaru (ukončenie výroby, náhrady zostávajúceho tovaru, nové druhy
tovaru a pod.) vrátane určenia ceny a dodacích podmienok.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
Vlastnícke právo na predmet kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho dňom
protokolného prevzatia predmetu kúpnej zmuvy.
4.5
Záručné podmienky a zodpovednosť za vady
4.5.1
Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar v množstve, akosti a v prevedení
podľa podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve.
Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdávania má a počas
stanovenej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami.
Záručná doba na tovar, ktorý objednávateľ kúpi od dodávateľa bude 12
mesiacov alebo 1.000 mhod, podľa toho, ktorý zo stavov nastane skôr,od
podpísania preberacieho protokolu na všetky časti predmetu zmluvy.
4.6
• 4.5.2
Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne odstráni vady
tovaru, prostredníctvom svojich servisných stredísk, najneskôr do 30 dní
na všetky časti predmetu zmluvy od telefonického hlásenia vady
(poruchy), následne potvrdenej faxovou alebo e-mailovou správou na
dohodnutom faxovom čísle servisnej linky alebo e-mailovej adrese
predávajúceho. Hlásenie bude obsahovať typ resp výrobné číslo tovaru,
dátum a čas hlásenia poruchy s popisom poruchy, umiestnením tovaru a
s menom osoby, ktorá poruchu hlási.
4.5.3
Servisná sieť predávajúceho, faxové a telefónne čísla servisných stredísk,
kde sa hlásia poruchy, budú tvoriť prílohu č.4 ku kúpnej zmluve.
4.5.4
Predávajúci sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne (vrátane dopravy
a potrebných náhradných dielov) odstrániť vady tovaru, v lehote uvedenej
v bode 4.5.2. a to opravou vadného tovaru, prípadne výmenou celého
tovaru tak, aby prevádzkyschopnosť bola zabezpečená minimálne v
takom rozsahu a kvalite ako pred vadou (poruchou).
4.5.5
Predávajúci je povinný vykonávať záručný servis v priestoroch SVP.š.p.,
v odôvodnených prípadoch je predávajúci povinný odviezť dodaný tovar
na opravu do svojho servisného strediska na svoje vlastné náklady.
4.5.6
Predávajúci určí zodpovedných zamestnancov na kontakt s kupujúcim a
spôsob komunikácie pri zabezpečovaní záručného servisu.
4.5.7
Hlavnou úlohou záručného servisu je zabezpečenie dobrého technického
stavu tovaru odbornými zamestnancami predávajúceho a bežnými
opravami.
4.5.8
Predávajúci je povinný pri servisných prácach vykonávať výmeny
jednotlivých dielov tovaru, ich nové nastavenie podľa pokynov výrobcu pri
opravách.
4.5.9
Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §
422 a nasi. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady tovaru.
Zmluvné pokuty a náhrada škody
4.6.1
Pri nedodržaní termínu dodania tovaru predávajúcim, môže si kupujúci
uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny tovaru
za každý, aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak.
4.6.2
Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry kupujúcim, môže si predávajúci
uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy,
za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak.
4.6.3
Pri dodaní vadného tovaru, okrem nárokov z vád tovaru upravených v §
436 Obchodného zákonníka, kupujúci si môže uplatniť nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z ceny vadného tovaru, ak sa zmluvné strany
písomne nedohodnú inak.
4.6.4
Pri nedodržaní termínu odstránenia vád (porúch), ktoré sa vyskytnú na
tovare v záručnej dobe si môže kupujúci uplatniť nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 20,- € za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak.
4.6.5
Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok zmluvných strán na náhradu
spôsobenej škody.
CI. V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1.
Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a a z. č. 546/2010 Z.z, ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu dodania predmetu zmluvy. Dodanie
predmetu zmluvy je stanovené v termíne do 6 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy.
5.2.
Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, môže
oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej
strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zo strany
kupujúceho sa považuje neuhradenie kúpnej ceny v plnom rozsahu najneskôr do
ukončenia lehoty splatnosti, uvedenej vo faktúre, ako aj odmietnutie prevzatia
riadne dodaného predmetu kúpnej zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvnej
povinnosti zo strany predávajúceho sa považuje nedodanie predmetu kúpnej
zmluvy v termíne uvedenom v či. Ill tejto zmluvy.
5.3.
Ak ustanovenie kúpnej zmluvy sa stane neplatným, neúčinným alebo
nevykonateľným, táto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá za
následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť iného ustanovenia
kúpnej zmluvy.
Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že takéto ustanovenia, dojednania či
podmienky nahradia inými ustanoveniami v zmysle kúpnej zmluvy,,ktoré budú
platné, účinné a vymáhateľné a s čo najpodobnejším účinkom.
5.4. Ostatné právne vzťahy výslovne kúpnou zmluvou neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.5.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy budú
riešiť jednaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté
medzi nimi na základe týchto zmlúv sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na
rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
5.6. Zmluvné strany sú povinné zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré
im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo
s ktorými sa oboznámili počas plnenia kúpnej zmluvy, resp. ktoré súvisia
s predmetom ich plnenia s výnimkou nasledujúcich prípadov;
5.6.1
ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany
právnymi predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
к informáciám а о zmene а doplnení niektorých
о slobode informácií) v znení neskorších predpisov)
zákonov
(zakon
562
ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie
povinností mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,
563
ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej
strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí
sú bud viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti
alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou
mlčanlivosti,
5 64
pre účely akéhokolvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo
iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom,
565
ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany
57
Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy podľa z č 211/2000 Z z
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
58
Kúpna zmluva bude vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých i každý má
platnosť originálu Predávajúci obdrží dva rovnopisy a kupujúci štyn rovnopisy
kúpnej zmluvy
59
Zmluvné strany vyhlasujú, že si kúpnu zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali
Bratislava
Za kupujúceho
Ing Marián Supek
generálny riaditeľ
Stachy, dňa 28 01 2013
Za predávajúceho,
Ing Kamil Zižka
konateľ

Podobné dokumenty

TRANSFORMACE (The Shift)

TRANSFORMACE (The Shift) vydáme se na pouť náší unikátní cestou, mnozí z nás si uvědomí, že jsme mnohem víc, než nám okolí dovolilo věřit. Jakmile nahlédneme dovnitř zjistíme, že jsme mnohadimenzionální duševní bytosti, sc...

Více

在知识对话中重新发现民族

在知识对话中重新发现民族 …Tïwóï89ô ï<Ú' ¦VdõöK÷,;¨€Jø8 9!øÒd'(ùú@T/Ãê&'¶HTïwûŒ´C §_VFe æçbÍ>?€üýVV'(æç€æçJÒdQ8C +ôþ%œ ÿ%'ê+JbÍ>?+ƒa€V½C $%€$%Œ´J%é!b c¤89Òd'lmnQJ%!b"'€#Ø$y´ê%C „$% &VdŒ´w>¯‚' $%•–ÒÎx¬&C *+„(9SÁ¶ ·'VåFbÍ'F0...

Více

ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY z O

ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY z O Textilní průmysl jest ve svém vývoji i na dále nejasný. Není ke konci roku 1929 pozorovati známky obratu k lepšímu. Některé podniky textilní omezily výrobu a propustily i část svého dělnictva. Stav...

Více

2 - Radiozurnal.sk

2 - Radiozurnal.sk Distributor: Send Předplatné s. r. o.; SR: Magnet-Press Slovakia, s.r.o. Redakce: Radioamatér, Ohradní 24 b, 140 00 Praha 4, tel.: 241 481 028, fax: 241 481 042, e-mail: [email protected] cz, PR...

Více

jcb kolový nakladač 456

jcb kolový nakladač 456 Firestone Michelin Michelin Michelin Goodyear Goodyear Michelin Michelin

Více