01.Eldacon-CZ 4.0

Komentáře

Transkript

01.Eldacon-CZ 4.0
14:08 Uhr
Seite 1
Siteco Österreich GmbH
03/4/7
office
Puchgasse 2 A-1220 Wien
Tel. 0043 (1) 25 0 24-0
Fax 0043 (1) 25 0 24-255
eMail: [email protected]
Internet: www.siteco.at
Katalog interiérov˘ch a venkovních svítidel 2003/04
Umschlag-CZ.qx4
industry
traffic
shopping
public
sports
Interiérová
a venkovní svítidla
Siteco má pro vás svûtlo:
inovativní, svítidla
a pfiíslu‰enství.
Svûtelná fie‰ení pro interiéry
a venkovní prostory.
03/4/7
14:06 Uhr
Seite 1
1
Úvod
strana 2
Inovativní svûtelná technologie ELDACON
strana 4
Stropní a závûsná svítidla
Interiérová svítidla
00 Einleitung-CZ 4.0
strana 18
1
2
Vestavná svítidla
strana 28
3
Svítidla do vlhka
strana 34
4
Halová reflektorová svítidla
strana 46
5
Svûtelné pásy a svûtelné li‰ty
strana 57
6
Svítidla downlight
strana 95
7
Venkovní svítidla
od strany 110
Dekorativní svítidla
strana 112
8
Technická svítidla
strana 133
9
Svítidla pro sportovi‰tû
strana 145
10
Osvûtlení pro rozlehlé prostory
strana 151
11
Pfiíloha
strana 153
Pfiíloha
00 Einleitung-CZ 4.0
2
03/4/7
14:06 Uhr
Seite 2
V‰eobecné informace
Pro dodávky platí V‰eobecné podmínky dodávek pro elektrotechnick˘ a elektronick˘
Tento katalog je redukovanou verzí kaprÛmysl Rakouska, které byly vydány Obotalogu SITECO Österreich 2003/04, do
rov˘m svazem elektrotechnického a elektrokterého byly zahrnuty nejvíce pouÏívanického prÛmyslu Rakouska, v platném znûné typové fiady svítidel. Pokud Va‰e poní. Ve‰kerá svítidla jsou v˘robky se zaruãeÏadavky pfiesahují rozsah této nabídky,
nou kvalitou, které vyhovují mezinárodním
nahlédnûte do uvedeného katalogu,
bezpeãnostním pfiedpisÛm EN 60598, VDE
kter˘ obsahuje informace o kompletním 0711 a smûrnicím EU. V‰echna svítidla jsou
v˘robním programu svítidel Siteco. Zde odru‰ená, oznaãená znaãkou i a oznaãením
najdete ve‰keré potfiebné informace
CE. Svítidla pro napájecí sítû s jin˘m jmenovãetnû technick˘ch údajÛ, tipÛ a pfiíkla- vit˘m napûtím neÏ 230 V a jin˘m kmitoãdÛ.
tem neÏ 50 Hz mohou b˘t dodána na poÏádání.
Dal‰í detailní informace si mÛÏete vyÏá- ZboÏí je moÏno vrátit pouze po vzájemné
dat u na‰ich pracovníkÛ odbytového od- dohodû; pfii fiádném vrácení a uhrazení zbodûlení.
Ïí bude vystaven dobropis. Dodavatel si vyhrazuje právo úãtovat manipulaãní poplaNení-li uvedeno jinak, jsou svítidla dotek ve v˘‰i min. 15 %. UpozorÀujeme, Ïe v˘dávána bez svûteln˘ch zdrojÛ.
robky, které nejsou souãástí na‰eho standardního v˘robního programu, napfi. svûtelV tomto katalogu uvedené údaje o rozné zdroje nebo speciální provedení, nemomûrech a hmotnosti jsou nezávazné. V˘- hou b˘t vráceny.
robce si vyhrazuje právo na funkãními
poÏadavky podmínûné zmûny konstrukce, rozmûrÛ, hmotnosti a vybavení. Proto je nutno se zásadnû fiídit skuteãn˘mi
rozmûry dodan˘ch v˘robkÛ.
V‰eobecné informace ke katalogu
Pfii hodnotû objednávky pod € 200,– bude
úãtován jednorázov˘ manipulaãní poplatek
€ 50,–.
Dodávky vzorkÛ jsou úãtovány podle smluven˘ch standardních podmínek, pokud nejsou
vráceny v dohodnuté lhÛtû.
Stav vráceného zboÏí se povaÏuje za bezvadn˘ pouze tehdy, je-li do na‰eho závodu vráceno v pÛvodním balení a nepo‰kozené, v
pfiípadû vzorkÛ rovnûÏ nepo‰kozené a bez
známek opotfiebení, zabalené do pÛvodního
obalu.
Speciální v˘robky pro Vás rádi zhotovíme!
Pro tyto v˘robky platí následující podmínky:
• zvlá‰tní kalkulace
• zadání zakázky vãetnû uvedení mnoÏství je
moÏné pouze v písemné formû
• závazn˘ odbûr
• dal‰í dodávky nad rámec pÛvodní dohody
podléhají nové kalkulaci.
Impresum
DoplÀující informace, odpovûdi na specifické otázky nebo dal‰í katalogy firmy
Siteco si mÛÏete vyÏádat na adrese:
SITECO Österreich GmbH,
A-1222 Wien, Puchgasse 2
Tel.: +43-1-250 24-0,
Fax: +43-1-250 24-255
nebo u na‰ich zastoupení v âeské
a Slovenské republice, viz poslední strana obálky.
Vyhrazujeme si právo technick˘ch zmûn.
Reprodukce, i ãásteãná, je moÏná pouze
s na‰ím písemn˘m souhlasem.
V‰echny pouÏité názvy produktÛ jsou
obchodní znaãky nebo názvy produktÛ
spoleãnosti Siteco.
Za obsah ruãí:
SiTECO Österreich GmbH (A),
technické oddûlení ve spolupráci s firmou Siteco Beleuchtungstechnik GmbH,
Traunreut (Nûmecko), oddûlení VMK,
ISPM, ALPM, a Siteco d.o.o. Maribor (SLO).
Zpracování a grafická úprava:
MANZ CROSSMEDIA
1051 Wien, Stolberggasse 26.
00 Einleitung-CZ 4.0
03/4/7
14:06 Uhr
Seite 3
3
Jsme potû‰eni, Ïe Vám mÛÏeme pfiedstavit nበkatalog interiérov˘ch a venkovních svítidel, ve kterém najdete velk˘ v˘bûr nov˘ch svítidel pro prakticky v‰echny
oblasti pouÏití – osvûtlení kanceláfií, prÛmyslov˘ch provozÛ, komunikací, obchodních a vefiejn˘ch prostor nebo sportovi‰È.
S názvem “Siteco Österreich” jsme pfievzali jméno nejvût‰ího evropského dodavatele svítidel a souãasnû uznávanou
a vûhlasnou znaãku.
Vysoké image této znaãky spolu s inovaãní a projekãní kompetencí firmy Siteco je zárukou na‰eho budoucího v˘voje.
Spoleãná strategie, vy‰‰í prÛbojnost
a vylep‰en˘ servis – Vy, na‰i zákazníci,
mÛÏete ze spojení na‰ich sil pouze profitovat. V˘robní závod VídeÀ a s ním i poradenské centrum pro mobilní osvûtlení
a osvûtlení tunelÛ pro Vás mají stále otevfiené dvefie.
Jméno Siteco je symbolem pro v˘robky,
jejichÏ design pfiesvûdãuje svou funkãností a estetikou a které lze integrovat
prakticky do v‰ech architektonick˘ch
prostor.
Na‰i kompetenci stále znovu prokazujeme prÛkopnick˘mi fie‰eními a technologiemi pro osvûtlení, napfi. na‰í mikroprismatickou strukturou ELDACON® nebo radiální fazetovou optikou. Sázíme na
nejnovûj‰í v˘voj v oblasti technologie
svûteln˘ch zdrojÛ, provozních zafiízení
a fiízení svûtla.
DÛleÏité pro nás je pfiitom dÛsledná
a soustavná orientace na‰eho obchodu
na poÏadavky kladené Vámi, na‰ím zákazníkem. Nad‰ení pro svûtlo je na‰im
motorem pro hledání inteligentních fie‰ení. Stálá komunikace s Vámi je jedním
z podstatn˘ch faktorÛ na‰eho úspûchu.
00 Einleitung-CZ 4.0
4
03/4/7
14:06 Uhr
Seite 4
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
Svûtov˘ patent: ELDACON®.
Technologie ELDACON® má jasn˘ princip:
Základní nosná destiãka se skládá z plo‰ného, 16 mm silného svûtlovodu z polymetylmetakrylátu (PMMA), 2 mm tenké
desky s vysoce precizními trojrozmûrn˘mi
mikroprismatick˘mi strukturami a opticky vysoce jakostního pojidla. Tato technologie zcela zabraÀuje oslnûní. Technologie
ELDACON® umoÏÀuje cílené a v souladu
s normami neoslÀující smûrování svûtla ideální pro pouÏití jak˘chkoliv obrazovek
a displejÛ. ELDACON® pfiiná‰í ergonomicky úãelné zlep‰ení pracovních podmínek.
PrÛchod paprskÛ svûtlovodnou deskou, smûrování
mikroprismatickou strukturou. Paprsek se láme
podle principu úplného vnitfiního lomu v desce
PMMA. Pfii dopadu na kontaktní plochu mikroprismatické struktury je paprsek lomen a nasmûrován
do prostoru.
Technologie ELDACON® ve svítidle Siteco
Orbiter zaruãuje cílené a neoslÀující
smûrování svûtla na pracovní plochu.
Speciální reflektory v centrálním tûlese
svítidla vytváfiejí obzvlá‰È ‰irok˘ podíl
nepfiímo vyzafiovaného svûtla pro rovnomûrné osvûtlení stropu.
Historie technologie ELDACON®
... zaãíná pfiedstavením závûsného svítidla Orbiter v roce 1998.
V roce 1999 následuje Wave, první fiada v˘robkÛ na bázi technologie ELDACON® se stojacím,
stolním, nástûnn˘m a pendov˘m
svítidlem. S osvûtlovacími prvky
Quadrature pfiicházejí v roce
2000 na trh vestavná a stropní
svítidla pro aplikace s pfiím˘m
vyzafiováním. Vrcholn˘m produktem technologie ELDACON® pro
rok 2001 jsou svítidla Futurel. Tato fiada je ztûlesnûním dal‰ího
v˘voje technologie ELDACON® ve
zcela novém designu a prokazuje
vysokou technologickou kompetenci v˘robce Siteco.
00 Einleitung-CZ 4.0
03/4/7
14:06 Uhr
Seite 5
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
Futurel - stojací, stolní a nástûnná
svítidla homogenního, progresivního designu, zaloÏená na mikroprismatické struktufie ELDACON®.
Futurel je odpovûdí na nov˘ profil
poÏadavkÛ v oblasti kanceláfiského
osvûtlení. Dynamická, mobilní, inovativní.
Budoucnost – to je Futurel.
Svítidlem Quadrature vytváfiíme svûtlo, které propÛjãuje
pracovnímu prostoru novou dimenzi: pohodu.
5
01.Eldacon-CZ 4.0
6
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 6
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
Quadrature, stropní svítidlo s technologií ELDACON®
Struãn˘ popis
¤ada svítidel Quadrature, sestavená z ultratenk˘ch svítidlov˘ch modulÛ s reprezentativním designem a patentovanou technologií smûrování svûtla ELDACON®, otevírá nové dimenze v návrhu osvûtlení.
UmoÏÀuje zcela volné, na uspofiádání pracovi‰È nezávislé, umístûní
svítidel v prostoru. Zejména v kombinaci s montáÏní li‰tou je moÏno
flexibilnû fie‰it prakticky kaÏdou prostorovou dispozici. Design: Designafairs.
Zvlá‰tnosti
Svûtelná technologie ELDACON® vyuÏívá ke smûrování svûtla do prostoru patentovanou, vysoce precizní mikroprismatickou strukturu. Tato technologie eliminuje jak pfiímé oslnûní, tak oslnûní svûtlem odraÏen˘m z povrchu obrazovek nebo displejÛ, a to nezávisle jejich sklonu.
Transparentní materiál svûtlovodné desky pÛsobí lehce a propustnû,
dodává svítidlu exkluzivní estetiku a naplÀuje prostor pfiíjemn˘m
svûtlem.
1
Technika tûlesa
Rám tûlesa a montáÏní li‰ta jsou z lakovan˘ch hliníkov˘ch profilÛ, barva stfiíbfiitá (podobná RAL 9006) nebo bílá (podobná RAL 9010); horní
ãást tûlesa je z lakovaného ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL
9010). Prvek ELDACON® je vyroben z polymetylmetakrylátu (PMMA).
Elektrické vybavení
Svítidlové moduly
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 3-pólovou
svorkou (EVG-DALI a EVG-Dynamic: 3-pólová + 2-pólová pro fiídicí signál) max. 2,5 mm2 a standardnû elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG,
EVG-DALI 4) nebo EVG-Dynamic.
Quadrature
Ultraploché samostatné svítidlo,
stropní, s pfiím˘m vyzafiováním*,
BAP60, se svûtelnou technologií
ELDACON®, L ≤ 1000 cd/m2 pro
úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve
v‰ech smûrech); volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník EVG-DALI 4)
nebo EVG-Dynamic; tûleso z hliníkového profilu, barva volitelnû
stfiíbfiitá (podobná RAL 9006) nebo bílá (podobná RAL 9010), krytí
IP20, tfiída ochrany I (SK I); vãetnû
svûtelného zdroje.
* Doporuãená montáÏ:
- ke stropu
a = 12 mm
- na zavû‰en˘ch li‰tách
(potfiebné pfiíslu‰enství objednávejte zvlá‰È)
Sbûrnice Instabus EIB a dal‰í elektrické vybavení se dodává na poÏádání.
MontáÏní li‰ta je vybavena vodiãi.
Li‰ta s prÛbûÏn˘mi propojením 6 x 1,5 mm2, 6-pólov˘m blokem svorek
na kaÏdém konci, max. 2,5 mm2 (pro 3-fázové propojení, ãlenûní okruhÛ resp. pfiedfiadníky EVG-DALI und EVG-Dynamic: 3-pólová + 2-pólová
pro fiídicí signál).
Nepfiímo záfiící modul pro montáÏní li‰tu.
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 3-pólovou
svorkou s voln˘mi konci vodiãÛ (EVG-DALI a EVG-Dynamic: 3-pólová
+ 2-pólová pro fiídicí signál) pro napojení na nejbliωí svorky li‰ty.
Standardnû jsou vybavena elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG, EVG-DALI nebo EVG-Dynamic. Sbûrnice Instabus EIB a dal‰í elektrické vybavení se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
Svûtelná technologie ELDACON®: absolutnû neoslÀující smûrování
svûtla díky vysoce precizní mikroprismatické struktufie.
■ svûtelná charakteristika dle BAP60 s technologií ELDACON®, pfiímé
vyzafiování
■ svûtelná charakteristika dle BAP60 s technologií ELDACON®, pfiímé
vyzafiování s pfiisvûtlením stropu cca 10 % *)
■ svûtelná charakteristika dle BAP60 s technologií ELDACON®, smí‰ené vyzafiování s nepfiím˘m podílem cca 45 % *)
■ svítidlová vloÏka pro li‰tu se ‰irok˘m nepfiím˘m podílem svûtla.
*) L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech)
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
·ífika
Rám tûlesa stfiíbfiit˘
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LM 521 7-7LS
2x8W
335
329
5LM 521 7-2MS
2 x 14 W
596
329
5LM 521 7-2NS
2 x 21 W
896
329
5LM 521 7-2PS
2 x 28 W
1196
329
5LM 521 7-2RS
2 x 35 W
1496
329
5LM 521 7-2YS
2 x 24 W
596
596
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T5
5LM 521 6-2MS
2 x 14 W
596
329
5LM 521 6-2NS
2 x 21 W
896
329
5LM 521 6-2PS
2 x 28 W
1196
329
5LM 521 6-2RS
2 x 35 W
1496
329
5LM 521 6-2YS
2 x 24 W
596
596
Rám tûlesa bíl˘
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LM 521 7-7LW
2x8W
335
329
5LM 521 7-2MW
2 x 14 W
596
329
5LM 521 7-2NW
2 x 21 W
896
329
5LM 521 7-2PW
2 x 28 W
1196
329
5LM 521 7-2RW
2 x 35 W
1496
329
5LM 521 7-2YW
2 x 24 W
596
596
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T5
5LM 521 6-2MW
2 x 14 W
596
329
5LM 521 6-2NW
2 x 21 W
896
329
5LM 521 6-2PW
2 x 28 W
1196
329
5LM 521 6-2RW
2 x 35 W
1496
329
5LM 521 6-2YW
2 x 24 W
596
596
■ svítidlo vã. svûtelného zdroje, barva svûtla 840
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D.
Délka
(mm)
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
37
37
37
37
37
37
2,3
4,0
6,1
7,9
9,8
6,5
37
37
37
37
37
4,0
6,1
7,9
9,8
6,5
37
37
37
37
37
37
2,3
4,0
6,1
7,9
9,8
6,5
37
37
37
37
37
4,0
6,1
7,9
9,8
6,5
01.Eldacon-CZ 4.0
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 7
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
7
Quadrature, stropní svítidlo s technologií ELDACON®
Quadrature
Ultraploché samostatné svítidlo,
stropní, s pfiisvûtlením stropu*,
BAP60, s technologií ELDACON®,
L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech); volitelnû elektronick˘
pfiedfiadník EVG-Professionell,
EVG-DALI 4) nebo EVG-Dynamic;
tûleso z hliníkového profilu, barva volitelnû stfiíbfiitá (podobná
RAL 9006) nebo bílá (podobná
RAL 9010), krytí IP20, tfiída ochrany I (SK I); vãetnû svûtelného
zdroje.
* Doporuãená montáÏ:
- ke stropu
a = 30 mm
(potfiebné pfiíslu‰enství objednávejte zvlá‰È)
Quadrature
Ultraploché samostatné svítidlo,
pro montáÏ na závûs, se smí‰en˘m vyzafiováním*, BAP60,
s technologií ELDACON®,
L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech); volitelnû elektronick˘
pfiedfiadník EVG-Professionell,
EVG-DALI4) nebo EVG-Dynamic;
tûleso z hliníkového profilu, barva volitelnû stfiíbfiitá (podobná
RAL 9006) nebo bílá (podobná
RAL 9010), krytí IP20, tfiída ochrany I (SK I); vãetnû svûtelného
zdroje.
* Doporuãená montáÏ:
- na závûsu
s lankov˘m nebo pendov˘m závûsem
(potfiebné pfiíslu‰enství objednávejte zvlá‰È)
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
·ífika
Rám tûlesa stfiíbfiit˘
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LM 522 7-7LS
2x8W
335
329
5LM 522 7-2MS
2 x 14 W
596
329
5LM 522 7-2NS
2 x 21 W
896
329
5LM 522 7-2PS
2 x 28 W
1196
329
5LM 522 7-2RS
2 x 35 W
1496
329
5LM 522 7-2YS
2 x 24 W
596
596
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T5
5LM 522 6-2MS
2 x 14 W
596
329
5LM 522 6-2NS
2 x 21 W
896
329
5LM 522 6-2PS
2 x 28 W
1196
329
5LM 522 6-2RS
2 x 35 W
1496
329
5LM 522 6-2YS
2 x 24 W
596
596
Rám tûlesa bíl˘
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LM 522 7-7LW
2x8W
335
329
5LM 522 7-2MW
2 x 14 W
596
329
5LM 522 7-2NW
2 x 21 W
896
329
5LM 522 7-2PW
2 x 28 W
1196
329
5LM 522 7-2RW
2 x 35 W
1496
329
5LM 522 7-2YW
2 x 24 W
596
596
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T5
5LM 522 6-2MW
2 x 14 W
596
329
5LM 522 6-2NW
2 x 21 W
896
329
5LM 522 6-2PW
2 x 28 W
1196
329
5LM 522 6-2RW
2 x 35 W
1496
329
5LM 522 6-2YW
2 x 24 W
596
596
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Délka
(mm)
·ífika
Rám tûlesa stfiíbfiit˘
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LM 523 7-2MS
2 x 14 W
596
329
5LM 523 7-2NS
2 x 21 W
896
329
5LM 523 7-2PS
2 x 28 W
1196
329
5LM 523 7-2RS
2 x 35 W
1496
329
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T5
5LM 523 6-2MS
2 x 14 W
596
329
5LM 523 6-2NS
2 x 21 W
896
329
5LM 523 6-2PS
2 x 28 W
1196
329
5LM 523 6-2RS
2 x 35 W
1496
329
Rám tûlesa bíl˘
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LM 523 7-2MW
2 x 14 W
596
329
5LM 523 7-2NW
2 x 21 W
896
329
5LM 523 7-2PW
2 x 28 W
1196
329
5LM 523 7-2RW
2 x 35 W
1496
329
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T5
5LM 523 6-2MW
2 x 14 W
596
329
5LM 523 6-2NW
2 x 21 W
896
329
5LM 523 6-2PW
2 x 28 W
1196
329
5LM 523 6-2RW
2 x 35 W
1496
329
■ svítidlo vã. svûtelného zdroje, barva svûtla 840
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D.
Délka
(mm)
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
37
37
37
37
37
37
2,2
3,9
5,6
7,4
9,4
6,4
37
37
37
37
37
3,9
5,6
7,4
9,4
6,4
37
37
37
37
37
37
2,2
3,9
5,6
7,4
9,4
6,4
37
37
37
37
37
3,9
5,6
7,4
9,4
6,4
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
37
37
37
37
3,8
5,3
7,2
9,2
37
37
37
37
3,8
5,3
7,2
9,2
37
37
37
37
3,8
5,3
7,2
9,2
37
37
37
37
3,8
5,3
7,2
9,2
1
01.Eldacon-CZ 4.0
8
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 8
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
Pfiíslu‰enství ke svítidlÛm Quadrature
Systém li‰t Quadrature
Volitelnû bez nebo s prÛbûÏn˘m
propojením (6 x 1,5 mm2); tûleso
z hliníkového profilu, barva volitelnû stfiíbfiitá (podobná RAL
9006) nebo bílá (podobná RAL
9010), krytí IP20, tfiída ochrany I
(SK I).
* MontáÏ:
- na závûsu
s lankov˘m nebo pendov˘m závûsem
(potfiebné pfiíslu‰enství objednávejte zvlá‰È)
1
Quadrature svítidlová vloÏka
pro montáÏ na zavû‰ené li‰tû,
s hliníkov˘m reflektorem, s pfiím˘m vyzafiováním, volitelnû
elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell, EVG-DALI4) nebo
EVG-Dynamic; krytí IP20, tfiída
ochrany I (SK I); vãetnû svûtelného zdroje.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Li‰ta stfiíbfiitá
bez prÛbûÏného propojení
5LM 530 0-10S
5LM 530 0-20S
5LM 530 0-30S
S prÛbûÏn˘m propojením
5LM 530 1-10S
5LM 530 1-20S
5LM 530 1-30S
Délka
(mm)
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
1800
2700
3600
61
61
61
64
64
64
1,9
2,9
3,8
1800
2700
3600
61
61
61
64
64
64
2,2
3,2
4,2
■ Li‰ta bez ãel, pro uspofiádání do pásu nebo obrazcÛ objednávejte pfiíslu‰né spojovací prvky a/nebo ãela zvlá‰È.
■ Obj. ã. 5LM 530 - 0
■ Pro bílé li‰ty (barva RAL 9010) nahraìte v obj. ãísle 5LM 530 - 0 ■ poslední znak písmenem W.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LM 540 7-1N
1 x 21 W
905
5LM 540 7-1P
1 x 28 W
1205
5LM 540 7-1R
1 x 35 W
1505
5LM 540 7-1K
1 x 39 W
905
5LM 540 7-1J
1 x 54 W
1205
5LM 540 7-1F
1 x 49 W
1505
5LM 540 7-1X
1 x 80 W
1505
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
48
48
48
48
48
48
48
58
58
58
58
58
58
58
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
* pro montáÏ na zavû‰enou li‰tu
■ svítidlová vloÏka vã. svûtelného zdroje, barva svûtla 840
DrÏák na strop
- pro svítidla s pfiím˘m vyzafiováním, vzdálenost od stropu:
a = 12 mm
- pro svítidla s pfiisvûtlením stropu, vzdálenost od stropu:
a = 30 mm
Dvojit˘ lankov˘ závûs
pro svítidla se smí‰en˘m vyzafiováním, s nastavitelnou délkou aÏ
1,0 m; ocelové lanko:
Ø = 1,2 mm, vã. drÏáku na strop,
baldach˘nu a tfimenu na stranû
svítidla.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LM 592 0-1
5LM 592 0-2
a = 12 mm
a = 30 mm
Obj. ãíslo
Oznaãení
Baldach˘n ‰ed˘
5LF 913 0-2A
bez svorek
5LF 913 1-2A
se svorkami1)
Baldach˘n bíl˘
5LF 913 0-2
bez svorek
5LF 913 1-2
se svorkami1)
Pfiívod s transparentní izolací 2)
5LF 900 0-1L
3 x 0,75 mm2, d = 750 mm
5LF 900 0-2L
3 x 0,75 mm2, d = 1400 mm
5LF 900 0-5L
5 x 0,75 mm2, d = 1400 mm
1) se tfiemi 1-pólov˘mi svorkami max. 2,5 mm2 a odlehãením tahu (bez pfiívodu)
2) vã. dvou resp. ãtyfi 1-pólov˘ch svorek, max. 2,5 mm2
Pendov˘ závûs
pro svítidla se smí‰en˘m vyzafiováním, délka zavû‰ení:
400 mm, penda: Ø = 10 mm, vã.
drÏáku na strop a závitu na stranû svítidla pro sefiízení v˘‰ky,
baldach˘nu a tfimenu na stranû
svítidla.
Obj. ãíslo
Oznaãení
Baldach˘n ‰ed˘, penda stfiíbfiitá
5LF 915 0-1A
bez svorek
5LF 915 1-1A
se svorkami1)
Baldach˘n bíl˘, penda bílá
5LF 915 0-1
bez svorek
5LF 915 1-1
se svorkami1)
1) se tfiemi 1-pólov˘mi svorkami max. 2,5 mm2 a pfiívodem 3 x 0,5 mm2
MontáÏní sada
pro upevnûní pfiímo záfiících svítidel na li‰tách Quadrature; vã.
5 samostatn˘ch vodiãÛ pro napojení svítidla na li‰tu a umûlohmotného krytu vodiãÛ.
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic, EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí
6 resp. písmenem D.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LM 593 0-40S
5LM 593 0-40 W
Kryt ‰ed˘
Kryt bíl˘
Ostatní pfiíslu‰enství
viz katalog Siteco Österreich
2003/04, kap. 2 / strana 7
01.Eldacon-CZ 4.0
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 9
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
9
H
v
64
H
v
12
Li‰ta:
30
Quadrature, stropní svítidla - rozmûry
B‰
B
‰
v
H
43
61
‰
B
38
Osazení
(W)
Stropní svítidlo s pfiím˘m vyzafiováním
5LM 521 7-7L■
2xL8W
5LM 521 7-2M■
2 x FH 14 W
5LM 521 7-2N■
2 x FH 21 W
5LM 521 7-2P■
2 x FH 28 W
5LM 521 7-2R■
2 x FH 35 W
5LM 521 7-2Y■
2 x FQ 24 W
Stropní svítidlo s pfiisvûtlením stropu
5LM 522 7-7L■
2xL8W
5LM 522 7-2M■
2 x FH 14 W
5LM 522 7-2N■
2 x FH 21 W
5LM 522 7-2P■
2 x FH 28 W
5LM 522 7-2R■
2 x FH 35 W
5LM 522 7-2Y■
2 x FQ 24 W
Pendové svítidlo se smí‰en˘m vyzafiováním
5LM 523 7-2M■
2 x FH 14 W
5LM 523 7-2N■
2 x FH 21 W
5LM 523 7-2P■
2 x FH 28 W
5LM 523 7-2R■
2 x FH 35 W
x
x
x1
x1
dL
l2
d2
dL
d3
l3
x
dL
l1
d1
Obj. ãíslo
x1
38
38
Délka
(mm)
·ífika
(mm)
V˘‰ka
(mm)
Hmotnost
(kg)
d1
(mm)
334
595
895
1195
1495
595
329
329
329
329
329
595
37
37
37
37
37
37
2,3
4,0
6,1
7,9
9,8
6,5
–
450
580
880
1180
450
334
595
895
1195
1495
595
329
329
329
329
329
595
37
37
37
37
37
37
2,2
3,9
5,6
7,4
9,4
6,4
595
895
1195
1495
329
329
329
329
37
37
37
37
3,8
5,3
7,2
9,2
d2
(mm)
d3
(mm)
x
(mm)
120
250
328
257
257
250
–
280
580
880
1180
280
120
250
328
257
257
250
458
720
1020
1320
250
328
257
257
x1
(mm)
478
628
478
628
478
628
628
1
01.Eldacon-CZ 4.0
10
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 10
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
Quadrature, vestavné svítidlo s technologií ELDACON®
Struãn˘ popis
¤ada svítidel Quadrature, sestavená z ultratenk˘ch svítidlov˘ch modulÛ s reprezentativním designem a patentovanou technologií smûrování svûtla ELDACON®, otevírá nové dimenze v návrhu osvûtlení.
UmoÏÀuje zcela volné, na uspofiádání pracovi‰È nezávislé, umístûní
svítidel v prostoru.
Zvlá‰tnosti
Svûtelná technologie ELDACON® vyuÏívá ke smûrování svûtla do prostoru patentovanou, vysoce precizní mikroprismatickou strukturu. Tato technologie eliminuje jak pfiímé oslnûní, tak oslnûní svûtlem odraÏen˘m z povrchu obrazovek nebo displejÛ, a to nezávisle jejich sklonu.
Transparentní materiál svûtlovodné desky pÛsobí lehce a propustnû,
dodává svítidlu exkluzivní estetiku a naplÀuje prostor pfiíjemn˘m
svûtlem.
1
Technika tûlesa
Rám tûlesa je z lakovan˘ch hliníkov˘ch profilÛ, barva stfiíbfiitá (podobná RAL 9006) nebo bílá (podobná RAL 9010), horní ãást tûlesa je z lakovaného ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL 9010). Prvek
ELDACON® je vyroben z polymetylmetakrylátu (PMMA).
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 3-pólovou
svorkou (EVG-DALI a EVG-Dynamic: 3-pólová + 2-pólová pro fiídicí signál) max. 2,5 mm2 a standardnû elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG,
EVG-DALI 4) nebo EVG-Dynamic.
Sbûrnice Instabus EIB a dal‰í elektrické vybavení se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
Svûtelná technologie ELDACON®: absolutnû neoslÀující smûrování
svûtla díky vysoce precizní mikroprismatické struktufie se svûtelnou
charakteristikou dle BAP60, s pfiím˘m vyzafiováním.
L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech).
Quadrature
Ultraploché samostatné svítidlo,
modul 625 nebo 600, s technologií ELDACON®, s pfiím˘m vyzafiováním, BAP60, L ≤ 1000 cd/m2
pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve
v‰ech smûrech); volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Professionell, EVG-DALI4) nebo EVG-Dynamic; tûleso z hliníkového profilu, barva volitelnû stfiíbfiitá (podobná RAL 9006) nebo bílá (podobná RAL 9010), krytí IP20, tfiída
ochrany I (SK I); vãetnû svûtelného zdroje.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Délka
(mm)
Rám tûlesa stfiíbfiit˘
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5, M 625
5LM 511 7-7LS
2x8W
353
5LM 511 7-2MS
2 x 14 W
622
5LM 511 7-2NS
2 x 21 W
896
5LM 511 7-2PS
2 x 28 W
1247
5LM 511 7-2YS
2 x 24 W
622
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5, M 600
5LM 512 7-2MS
2 x 14 W
597
5LM 512 7-2PS
2 x 28 W
1197
5LM 512 7-2RS
2 x 35 W
1497
5LM 512 7-2YS
2 x 24 W
597
Rám tûlesa bíl˘
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5, M 625
5LM 511 7-7LW
2x8W
353
5LM 511 7-2MW
2 x 14 W
622
5LM 511 7-2NW
2 x 21 W
896
5LM 511 7-2PW
2 x 28 W
1247
5LM 511 7-2YW
2 x 24 W
622
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5, M 600
5LM 512 7-2MW
2 x 14 W
597
5LM 512 7-2PW
2 x 28 W
1197
5LM 512 7-2RW
2 x 35 W
1497
5LM 512 7-2YW
2 x 24 W
597
■ svítidlo vã. svûtelného zdroje, barva svûtla 840
MontáÏní tfimen
pro nosné profily nebo plochy
podél svítidla.
Obj. ãíslo
Pro tûleso: ‰ = 353 mm
5LM 591 0-2
Rozsah upínání: 34 – 45 mm
5LM 591 0-4
Rozsah upínání: 45 – 56 mm
Pro tûleso: ‰ = 625 mm a ‰ = 597 mm
5LM 591 0-3
Rozsah upínání: 37 – 48 mm
5LM 591 0-4
Rozsah upínání: 59 – 70 mm
5LM 591 0-1
38 mm1)
■ 1 sada = 4 ks
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic, EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí
6 resp. písmenem D.
Oznaãení
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
353
353
353
353
622
42
42
42
42
51
2,7
4,7
6,1
9,3
7,6
353
353
353
597
42
42
42
51
4,5
8,9
11,1
7,1
353
353
353
353
622
42
42
42
42
51
2,7
4,7
6,1
9,3
7,6
353
353
353
597
42
42
42
51
4,5
8,9
11,1
7,1
01.Eldacon-CZ 4.0
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 11
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
11
Quadrature, vestavná stropní svítidla - rozmûry
‰ífika
BGtûl.
ET
v
H
ET
v
H
‰ífika
BG tûl.
B
‰
‰
B
LG tûl.
délka
dL
215
95
x
LGtûl.
délka
dL
1
38
min. 200
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Vestavná svítidla, modul 625
5LM 511 .-7L.
2xL8W
5LM 511 .-2M.
2 x FH 14 W
5LM 511 .-2N.
2 x FH 21 W
5LM 511 .-2P.
2 x FH 28 W
5LM 511 .-2Y.
2 x FQ 24 W
Vestavná svítidla, modul 600
5LM 512 .-2M.
2 x FH 14 W
5LM 512 .-2P.
2 x FH 28 W
5LM 512 .-2R.
2 x FH 35 W
5LM 512 .-2Y.
2 x FQ 24 W
Délka
(mm)
·ífika
(mm)
V˘‰ka
(mm)
Vest. v.
(mm)
Hmotnost
(kg)
Tûleso
délka (mm)
Tûleso
‰ífika (mm)
V˘fiez stropu
délka (mm)
Vstup vodiãÛ
‰ífika (mm)
x (mm)
353
621
896
1246
621
353
353
353
353
621
50
50
50
50
59
42
42
42
42
51
2,7
4,7
6,1
9,3
7,6
328
596
871
1221
600
337
337
337
337
601
334
602
877
1227
604
340
340
340
340
605
125
237
280
280
215
596
1196
1496
596
353
353
353
596
50
50
50
59
42
42
42
51
4,5
8,9
11,1
7,1
571
1171
1471
577
337
337
337
576
577
1177
1477
581
340
340
340
580
224
280
280
215
01.Eldacon-CZ 4.0
12
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 12
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
Futurel, mobilní svûtlo
Struãn˘ popis
Futurel, fiada stojacích, stolních a nástûnn˘ch svítidel homogenního,
progresivního designu, zaloÏená na jedineãné, patentované technologii smûrování svûtla pomocí mikroprismatické struktury ELDACON®.
Zvlá‰tnosti
Flexibilní fie‰ení osvûtlení díky stolním a stojacím svítidlÛm s jednou
nebo dvûma nastaviteln˘mi hlavicemi. Vysoce jakostní smûrování
svûtla technologií ELDACON® zaruãuje neoslÀující osvûtlení pracovi‰tû.
1
Technika tûlesa
Tûleso hlavice z oh˘baného hliníkového profilu, nosné rameno z hliníkového odlitku. Prvek ELDACON® z polymetylmetakrylátu PMMA, dekorativní provedení s dolní ãástí krytu z perforovaného nebo celistvého ocelového plechu. Svítidlo lakované, barva stfiíbfiitá (podobná RAL
9006), s prÛsvitn˘m dekorativním rámeãkem na hlavici, barva oranÏová (jiná na poÏádání). Modulárnû konstruované svítidlo, mechanické a
elektrické spojení zasunutím. Komponenty svítidla jsou baleny oddûlenû (stojací svítidlo: hlavice / stojací tyã / podstavec; stolní svítidlo:
hlavice s ramenem / stolní podstavec nebo svûrka).
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû zapojena, dílãí komponenty se propojují zasunutím. Svítidla jsou vybavena jedním nebo dvûma vypínaãi na hlavici
a ãern˘m pfiívodním kabelem o délce 3 m (stolní svítidlo: 1,5 m) a síÈovou zástrãkou. Stojací svítidla jsou standardnû vybavena elektronick˘mi pfiedfiadníky EVG, EVG-Dynamic (vã. vypínaãe, senzoru intenzity
denního svûtla a pohybového senzoru), stolní svítidlo s pfiedfiadníkem
EVG nebo vysokonapûÈovou halogenovou Ïárovkou. Nástûnná svítidla
jsou pfiipravena pro zapojení, vybavena tfiípólovou svorkou max. 2,5
mm2 a standardnû elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG, EVG-DALI nebo
EVG-Dynamic. Dal‰í elektronické vybavení se dodává na poÏádání.
Futurel stolní svítidlo s jednou
hlavicí, s pfiím˘m vyzafiováním,
volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník
nebo vysokonapûÈová halogenová Ïárovka, vypínaã; tûleso hlavice z hliníkového profilu, rameno
z hliníkového odlitku, barva
stfiíbfiitá (podobná RAL 9006),
s prÛsvitn˘m dekorativním rámeãkem na hlavici, barva oranÏová; volitelnû se stolním podstavcem nebo svûrkou
krytí IP20, tfiída ochrany I (SKI);
vã. svûtelného zdroje.
Svûtelná technika
Svûtelná technologie ELDACON®: absolutnû neoslÀující smûrování
svûtla díky vysoce precizní mikroprismatické struktufie.
Stojací svítidla:
■ s technologií smûrování svûtla ELDACON®;
– svûtelná charakteristika dle BAP60 se smí‰en˘m vyzafiováním
– svûtelná charakteristika dle BAP60 s pfiím˘m vyzafiováním
L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech)
■ Dekorativní provedení;
– se smí‰en˘m vyzafiováním, pfiím˘ podíl prostfiednictvím perforace
dolního krytu hlavice
– s nepfiím˘m vyzafiováním, dolní kryt hlavice uzavfien˘
Nástûnná svítidla:
■ Svítidlo s technologií ELDACON®;
svûtelná charakteristika dle BAP60 se smí‰en˘m vyzafiováním
L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech)
■ Dekorativní provedení.
se smí‰en˘m vyzafiováním, pfiím˘ podíl prostfiednictvím perforace
dolního krytu hlavice.
Stolní svítidla:
s pfiím˘m vyzafiováním; svûtelná technika vyhovuje poÏadavkÛm dle
normy DIN 5035, ãásti 8; stfiední intenzita osvûtlení na pracovní plo‰e:
E = 460 lx.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Se stolním podstavcem 1)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, sv. zdroj TC-S/L
5LM 412 7-6SL1
TC-S/L 9 W
120
VysokonapûÈová halogenová Ïárovka
5LM 412 0-7 WL1
QT 14 60 W
120
Se stolní svûrkou 2)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, sv. zdroj TC-S/L
5LM 411 7-6SL1
TC-S/L 9 W
120
VysokonapûÈová halogenová Ïárovka
5LM 411 0-7 WL1
QT 14 60 W
120
Obj. ãíslo
Futurel stolní svítidlo se dvûma
hlavicemi, s pfiím˘m vyzafiováním, volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník nebo vysokonapûÈová halogenová Ïárovka, vypínaã; tûleso hlavice z hliníkového profilu,
rameno z hliníkového odlitku,
barva stfiíbfiitá (podobná RAL
9006), s prÛsvitn˘m dekorativním rámeãkem na hlavici, barva
oranÏová; volitelnû se stolním
podstavcem nebo svûrkou; krytí
IP20, tfiída ochrany I (SKI); vã.
svûtelného zdroje.
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Se stolním podstavcem 1)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, sv. zdroj TC-S/L
5LM 412 7-6SK1
2 x TC-S/L 9 W 120
VysokonapûÈová halogenová Ïárovka
5LM 412 0-7 WK1
2x QT 14 60 W 120
Se stolní svûrkou 1)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, sv. zdroj TC-S/L
5LM 411 7-6SK1
2 x TC-S/L 9 W 120
VysokonapûÈová halogenová Ïárovka
5LM 411 0-7 WK1
2x QT 14 60 W 120
1) stolní podstavec: Ø =300 mm
2) stolní svûrka: d = 0 - 65 mm
■ svítidlo vã. svûtelného zdroje TC-L, barva svûtla 840
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
760
494
8,3
760
494
8,1
760
494
2,5
760
494
2,3
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
1520
554
12,7
1520
554
12,4
1520
554
4,1
1520
554
3,8
01.Eldacon-CZ 4.0
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 13
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
13
Futurel, mobilní svûtlo
Futurel stojací svítidlo s jednou
hlavicí, s technologií ELDACON®;
svûtelná charakteristika dle
BAP60 se smí‰en˘m nebo pfiím˘m
vyzafiováním, L ≤ 1000 cd/m2 pro
úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve
v‰ech smûrech); standardnû
s elektronick˘m pfiedfiadníkem
EVG-Professionell a jedním nebo
dvûma vypínaãi, s elektronick˘m
pfiedfiadníkem EVG-Dynamic, vypínaãem; senzorem intenzity denního svûtla a pohybov˘m senzorem; tûleso hlavice z hliníkového
profilu, rameno z hliníkového odlitku, barva stfiíbfiitá (podobná
RAL 9006), s prÛsvitn˘m dekorativním rámeãkem na hlavici, barva oranÏová; krytí IP20, tfiída
ochrany I (SKI).
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka Hmotnost
(W)
(mm)
(kg)
Se smí‰en˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, sv. zdroj TC-L
5LM 426 7-2UL0
2 x TC-L 55 W
697
220 1)
1892
22,1
5LM 426 7-4UL0
4 x TC-L 55 W
697
408 2)
1892
24,0
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, sv. zdroj TC-L, se senzorem intenzity
denního svûtla a pohybov˘m senzorem
5LM 426 6-2UL0D 2 x TC-L 55 W
697
220 1)
1892
21,8
5LM 426 6-4UL0D 4 x TC-L 55 W
697
408 2)
1892
23,7
S pfiím˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LM 427 7-2ML0
2 x 14 W
697
408 2)
1892
21,0
Futurel stojací svítidlo se dvûma
hlavicemi, s technologií ELDACON®; svûtelná charakteristika
dle BAP60 se smí‰en˘m nebo pfiím˘m vyzafiováním,
L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech); standardnû s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Professionell a jedním vypínaãem na
kaÏdé hlavici; tûleso hlavice z hliníkového profilu, rameno z hliníkového odlitku, barva stfiíbfiitá
(podobná RAL 9006), s prÛsvitn˘m dekorativním rámeãkem na
hlavici, barva oranÏová; krytí
IP20, tfiída ochrany I (SKI).
Obj. ãíslo
Futurel stojací svítidlo s jednou
hlavicí, dekorativní provedení
se smí‰en˘m nebo nepfiím˘m
vyzafiováním (dolní kryt perforovan˘ nebo uzavfien˘); standardnû s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Professionell a jedním
nebo dvûma vypínaãi, ãásteãnû
s elektronick˘m pfiedfiadníkem
EVG-Dynamic, vypínaãem; senzorem intenzity denního svûtla
a pohybov˘m senzorem; tûleso
hlavice z hliníkového profilu
a ocelového plechu, rameno z hliníkového odlitku, barva stfiíbfiitá
(podobná RAL 9006), s prÛsvitn˘m dekorativním rámeãkem na
hlavici, barva oranÏová; krytí
IP20, tfiída ochrany I (SKI).
Obj. ãíslo
Futurel stojací svítidlo se dvûma
hlavicemi, dekorativní provedení se smí‰en˘m vyzafiováním
(dolní kryt perforovan˘); standardnû s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Professionell a jedním
vypínaãem na kaÏdé hlavici; tûleso hlavice z hliníkového profilu
a ocelového plechu, rameno z hliníkového odlitku, barva stfiíbfiitá
(podobná RAL 9006), s prÛsvitn˘m dekorativním rámeãkem na
hlavici, barva oranÏová; krytí
IP20, tfiída ochrany I (SKI).
Obj. ãíslo
Pfiíslu‰enství: horní sklenûn˘ kryt (jednovrstvé bezpeãnostní sklo)
5LM 440 1-2
pro malou hlavici 1)
5LM 440 1-3
pro velkou hlavici 2)
1
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Se smí‰en˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, sv. zdroj TC-L
5LM 426 7-2UK0
2x (2x TC-L 55 W) 1310 3)
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
220 1)
1967
25,5
Pfiíslu‰enství: horní sklenûn˘ kryt (jednovrstvé bezpeãnostní sklo)
5LM 440 1-2
pro malou hlavici 1)
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka Hmotnost
(W)
(mm)
(kg)
Se smí‰en˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, sv. zdroj TC-L
5LM 423 7-2UL0
2 x TC-L 55 W
697
220 1)
1892
22,2
5LM 423 7-4UL0
4 x TC-L 55 W
697
408 2)
1892
23,8
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, sv. zdroj TC-L, se senzorem intenzity
denního svûtla a pohybov˘m senzorem
5LM 423 6-2UL0D
2 x TC-L 55 W
697
220 1)
1892
21,9
1892
23,5
5LM 423 6-4UL0D
4 x TC-L 55 W
697
408 2)
S nepfiím˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, halogenidov˘ sv. zdroj HIT-DE
5LM 424 7-3QL0
1 x HIT-DE 150 W 697
220 1)
1892
18,0
Pfiíslu‰enství: horní sklenûn˘ kryt (jednovrstvé bezpeãnostní sklo)
5LM 440 1-2
pro malou hlavici 1)
5LM 440 1-3
pro velkou hlavici 2)
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Se smí‰en˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, sv. zdroj TC-L
5LM 423 7-2UK0
2x (2x TC-L 55 W) 1310 3)
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
220 1)
1967
25,6
Pfiíslu‰enství: horní sklenûn˘ kryt (jednovrstvé bezpeãnostní sklo)
5LM 440 1-2
pro malou hlavici 1)
1) malá hlavice: d x ‰ x v = 630 x 220 x 60 mm
2) velká hlavice: d x ‰ x v = 630 x 408 x 60 mm
3) obû hlavice paralelnû vedle sebe: d x ‰ = 697 x 480 mm;
obû hlavice podélnû za sebou: d x ‰ = 1310 x 220 mm
■ Podstavec: 600 x 300 mm
01.Eldacon-CZ 4.0
14
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 14
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
Futurel, mobilní svûtlo
Futurel nástûnné svítidlo s jednou hlavicí, s technologií
ELDACON®; svûtelná charakteristika dle BAP60 se smí‰en˘m vyzafiováním, L ≤ 1000 cd/m2 pro
úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve
v‰ech smûrech); standardnû
s elektronick˘m pfiedfiadníkem
EVG-Professionell; tûleso hlavice
z hliníkového profilu, rameno
z hliníkového odlitku, barva
stfiíbfiitá (podobná RAL 9006),
s prÛsvitn˘m dekorativním rámeãkem na hlavici, barva oranÏová; krytí IP20, tfiída ochrany I
(SKI).
1
Futurel nástûnné svítidlo s jednou hlavicí, dekorativní provedení se smí‰en˘m vyzafiováním
(dolní kryt perforovan˘); standardnû s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Professionell; tûleso
hlavice z hliníkového profilu
a ocelového plechu, rameno
z hliníkového odlitku, barva
stfiíbfiitá (podobná RAL 9006),
s prÛsvitn˘m dekorativním rámeãkem na hlavici, barva oranÏová; krytí IP20, tfiída ochrany I
(SKI).
Pracovat krásnûji. Styl
Vás prezentuje. Vkus
Vás spolehlivû vede. Futurel promûní práci v luxusní potû‰ení.
Futurel: záfiící design.
Obj. ãíslo
5LM 436 7-2UL0
Osazení
(W)
2 x TC-L 55 W
Délka
(mm)
620 2)
·ífika
V˘‰ka
282 1)2)
232
Hmotnost
(kg)
5,3
Pfiíslu‰enství: horní sklenûn˘ kryt (jednovrstvé bezpeãnostní sklo)
5 LM 440 1-2
pro malou hlavici 1)
Obj. ãíslo
5LM 433 7-2UL0
Osazení
(W)
2 x TC-L 55 W
Délka
(mm)
620 2)
·ífika
V˘‰ka
282 1)2)
232
Pfiíslu‰enství: horní sklenûn˘ kryt (jednovrstvé bezpeãnostní sklo)
5 LM 440 1-2
pro malou hlavici 1)
1) malá hlavice: d x ‰ x v = 620 x 220 x 60 mm
2) hlavice paralelnû ke stûnû: d x ‰ = 620 x 282 mm;
hlavice kolmo na stûnu: d x ‰ = 697 x 220 mm
Hmotnost
(kg)
5,5
01.Eldacon-CZ 4.0
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 15
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
15
Wave, technologie ELDACON®
1
Struãn˘ popis
Lehká a transparentní konstrukce umoÏÀuje uspofiádání inovativních
komponent ELDACON® do obzvlá‰tû malé konstrukãní v˘‰ky tûlesa;
zv˘razÀuje tak pfiednosti této nové technologie a harmonicky ji integruje do kanceláfiského prostfiedí. Design: Michael Englisch.
Zvlá‰tnosti
Díky patentované technologii smûrování svûtla ELDACON® je poprvé
moÏno pfii volném uspofiádání svítidel a orientaci nábytku v prostoru
souãasnû zvládnout redukci jak pfiímého oslnûní, tak oslnûní svûtlem
odraÏen˘m z povrchu obrazovky, a to i pfii ploch˘ch monitorech bez
ohledu na úhel jejich sklonu.
Technika tûlesa
Centrální tûleso z hliníkového profilu, ãela a podélné profily rámu z lakovaného ocelového plechu, barva ‰edostfiíbfiitá (RAL 9007). Prvek
ELDACON® je vyroben z polymetylmetakrylátu (PMMA).
Wave, samostatné svítidlo,
s technologií ELDACON®, svûtelná charakteristika dle BAP60 se
smí‰en˘m vyzafiováním,
L ≤ 1000cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech);
volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník
EVG-Professionell, EVG-DALI 4)
nebo EVG-Dynamic; tûleso z hliníkového profilu, barva ‰edostfiíbfiitá (RAL 9007), krytí IP20,
tfiída ochrany I (SK I); vãetnû svûtelného zdroje.
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D.
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 3-pólovou
svorkou (EVG-DALI a EVG-Dynamic: 3-pólová + 2-pólová pro fiídicí signál) max. 2,5 mm2 a standardnû elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG,
EVG-DALI 4) nebo EVG-Dynamic. Sbûrnice Instabus EIB a dal‰í elektrické
vybavení se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
Svûtelná charakteristika dle BAP60 se smí‰en˘m vyzafiováním
(24 % : 76 %), L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech
smûrech).
– Pfiím˘ podíl: Svûtelná technologie ELDACON®: absolutnû neoslÀující
smûrování svûtla díky vysoce precizní mikroprismatické struktufie.
– Nepfiím˘ podíl: hliníkov˘ reflektor, matovû eloxovan˘.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LM 477 7-2UN1
2 x 54 W
1270
385
5LM 477 7-2XN1
2 x 80 W
1570
385
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T5
5LM 477 6-2UN1
2 x 54 W
1270
385
5LM 477 6-2XN1
2 x 80 W
1570
385
■ svítidlo vã. svûtelného zdroje, barva svûtla 840
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
63
63
11,5
16,0
63
63
11,5
16,0
01.Eldacon-CZ 4.0
16
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 16
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
Wave, technologie ELDACON®
Jednoduch˘ lankov˘ závûs
s nastavitelnou délkou 500 aÏ
1200 mm; lanko: Ø = 1,5 mm
Sada závûsu, sloÏená z drÏákÛ
na strop, bílého baldach˘nu, lanka, pfiívodu a svorky; upevnûní
ke svítidlu pomocí lankov˘ch
trojúhelníkÛ.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LM 477 0-1
Sada závûsu
■ VÏdy jeden závûs s bíl˘m pfiívodem 3 x 0,75 mm2, 3-pólovou svorkou max. 2,5 mm2 a baldach˘nem;
druh˘ závûs bez pfiívodu, svorky a baldach˘nu.
Dvojit˘ lankov˘ závûs
s nastavitelnou délkou 500 aÏ
1200 mm; lanko: Ø = 1,2 mm
Sada závûsu sloÏená z drÏákÛ na
strop, bíl˘ch baldach˘nÛ, dvojit˘ch lanek, pfiívodu a svorky.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LM 477 0-2
Sada závûsu
■ VÏdy jeden závûs s bíl˘m pfiívodem 3 x 0,75 mm2, 5-pólovou svorkou max. 2,5 mm2 a baldach˘nem;
druh˘ závûs s baldach˘nem, bez pfiívodu a svorky.
1
Pendov˘ závûs
délka 400 mm, penda:
Ø = 13 mm, bíl˘, se závitem pro
sefiízení v˘‰ky.
Sada závûsu sloÏená z drÏákÛ na
strop, bíl˘ch baldach˘nÛ, 2 ks
pend, pfiívodu a svorky.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LM 477 0-3
Sada závûsu
■ VÏdy jeden závûs vybaven pfiívodem 5 x 0,5 mm2, 5-pólovou svorkou max. 2,5 mm2 a baldach˘nem;
druh˘ závûs s baldach˘nem, bez pfiívodu a svorky.
Rozmûry:
500
500
oder 1200
nebo
1200
42
ÿ91
Ø91
1189
vH
ÿ1,2
Ø1,2
1224
164
L
délka
B
‰
01.Eldacon-CZ 4.0
03/4/7
16:37 Uhr
Seite 17
Inovativní svûtelná technologie ELDACON®
17
Siteco Orbiter se svûtelnou technologií ELDACON®
1
Struãn˘ popis
Extrémnû ploché, transparentní svítidlo SiTECO Orbiter s technologií
smûrování svûtla ELDACON® otevírá nové dimenze v návrhu osvûtlení.
Souãinnost technologie ELDACON® se záfiivkami T5 vytváfií ve svítidle
SiTECO Orbiter zcela neoslÀující svûtlo. Design: Richard Sapper.
Zvlá‰tnosti
Spojovací prvky umoÏÀují uspofiádání do pásÛ nebo obrazcÛ s variabilními úhly. Díky patentované technologii smûrování svûtla
ELDACON® je poprvé moÏno pfii volném uspofiádání svítidel a orientaci nábytku v prostoru souãasnû zvládnout redukci jak pfiímého oslnûní, tak oslnûní svûtlem odraÏen˘m z povrchu obrazovky, a to i pfii ploch˘ch monitorech bez ohledu na úhel jejich sklonu.
Technika tûlesa
Centrální tûleso z hliníkového profilu, ãela z lakovaného hliníkového
odlitku, barva ‰edobílá (RAL 9002) nebo stfiíbfiitá (RAL 9006). Prvek
ELDACON® je vyroben z polymetylmetakrylátu (PMMA). Dodává se
s dvojit˘m lankov˘m závûsem.
Siteco Orbiter pro pouÏití
v osvûtlovacích systémech resp.
jako samostatné svítidlo,
s technologií ELDACON®, svûtelná charakteristika dle BAP60 se
smí‰en˘m vyzafiováním,
L ≤ 1000cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech);
volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník
EVG-Professionell, EVG-DALI 4) nebo EVG-Dynamic; tûleso z hliníkového profilu, barva volitelnû
bílá (RAL 9010) nebo stfiíbfiitá
(RAL 9006), krytí IP20, tfiída
ochrany I (SK I); vãetnû dvojitého
lankového závûsu a svûtelného
zdroje.
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D.
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení; vybavena 3-pólovou
svorkou (EVG-DALI a EVG-Dynamic: 3-pólová + 2-pólová pro fiídicí signál), max. 2,5 mm2 ve stropním baldach˘nu a v tûlese svítidla (baldach˘n a svítidlo je nutno propojit pomocí pruÏného pfiívodu, napfi.
3 x 0,75 mm2 resp. 5 x 0,75 mm2). Svítidla jsou standardnû vybavena
elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG, EVG-DALI 4) nebo EVG-Dynamic
a pfiipravena pro prÛbûÏné propojení pomocí speciálních propojovacích sad. Sbûrnice Instabus EIB a dal‰í elektrické vybavení se dodává
na poÏádání.
Svûtelná technika
Svûtelná charakteristika dle BAP60 se smí‰en˘m vyzafiováním
(24 % : 76 %), L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech
smûrech).
– Pfiím˘ podíl: Svûtelná technologie ELDACON®: absolutnû neoslÀující
smûrování svûtla díky vysoce precizní mikroprismatické struktufie.
– Nepfiím˘ podíl: hliníkov˘ reflektor, matovû eloxovan˘.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Délka
(mm)
·ífika
Tûleso ‰edostfiíbfiité
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LM 377 7-2UL1 W
2 x 54 W
1233
400
5LM 377 7-2XL1 W
2 x 80 W
1533
400
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T5
5LM 377 6-2UL1 W
2 x 54 W
1233
400
5LM 377 6-2XL1 W
2 x 80 W
1533
400
Tûleso stfiíbfiité
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LM 377 7-2UL1S
2 x 54 W
1233
400
5LM 377 7-2XL1S
2 x 80 W
1533
400
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T5
5LM 377 6-2UL1S
2 x 54 W
1233
400
5LM 377 6-2XL1S
2 x 80 W
1533
400
■ svítidlo vã. svûtelného zdroje, barva svûtla 840
■ s dvojit˘m lankov˘m závûsem, délka 500-1200 mm
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
71
71
11,5
16,0
71
71
11,5
16,0
71
71
11,5
16,0
71
71
11,5
16,0
02 5LH 4.0 CZ
18
03/4/7
17:43 Uhr
Seite 18
Stropní a závûsná svítidla
Stropní mfiíÏková svítidla 5LH
Struãn˘ popis
Klasické stropní mfiíÏkové svítidlo pro záfiivku T8, urãené k montáÏi
pfiímo na strop nebo na závûs, pro univerzální pouÏití i pro obrazovková pracovi‰tû (bílá mfiíÏka aÏ po BAP60).
Elektrické vybavení
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG (stmívateln˘ EVGd na poÏádání). Elektrické napojení tfiípólovou svorkou max. 2,5 mm2. Provedení s nízkoztrátov˘m pfiedfiadníkem VVG s paralelní kompenzací.
Zvlá‰tnosti
MoÏné je úplnû v‰e: ‰iroké spektrum pouÏití díky individuální volbû
mfiíÏky - od ekonomické bílé mfiíÏky pfies rozptylující mfiíÏku z hliníkov˘ch profilÛ, ‰iroce záfiící mfiíÏku typu batwing, úzce záfiící parabolickou mfiíÏku aÏ po mfiíÏku BAP vhodnou pro obrazovková pracovi‰tû.
Svûtelná technika
bílá mfiíÏka – optimální a ekonomická
mfiíÏka z hliníkového profilu – ekonomická a dekorativní
zrcadlová mfiíÏka BAP60 (vysoce lesklá nebo matová) 1000 cd/m2 –
ekonomická, vhodná pro obãasnou práci s poãítaãem
zrcadlová mfiíÏka BAP60 (vysoce lesklá) 200 cd/m2 – vhodná
pro obrazovková pracovi‰tû.
Technika tûlesa
Svafiované tûleso z ocelového plechu, v˘‰ka 80 mm, lakované, barva bílá (podobná RAL 9010).
2
Stropní svítidlo 5LH pro obrazovková pracovi‰tû s vysoce lesklou
zrcadlovou mfiíÏkou BAP60 200 cd/m2, urãené pro montáÏ
na strop nebo na závûs, s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním; tûleso z lakovaného ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL 9010), mfiíÏku lze (de-)
montovat bez pouÏití náfiadí.
Svítidlo je pfiipraveno k zapojení,
vybaveno svorkou max. 2,5 mm2;
krytí IP20.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka Hmotnost
(W)
(mm)
(kg)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, mfiíÏka BAP60/200, smí‰ené vyzafiování
5LH 222 7-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,3
5LH 222 7-1E
1 x 58 W
1558
192
80
3,8
5LH 222 7-2C
2 x 36 W
1258
316
80
4,5
5LH 222 7-2E
2 x 58 W
1558
316
80
6,0
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, mfiíÏka BAP60/200, smí‰ené vyzafiování
5LH 222 5-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,3
5LH 222 5-1E
1 x 58 W
1558
192
80
3,8
5LH 222 5-2C
2 x 36 W
1258
316
80
4,5
5LH 222 5-2E
2 x 58 W
1558
316
80
6,0
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, mfiíÏka BAP60/200, pfiímé vyzafiování
5LH 212 7-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,3
5LH 212 7-1E
1 x 58 W
1558
192
80
3,8
5LH 212 7-2C
2 x 36 W
1258
316
80
4,5
5LH 212 7-2E
2 x 58 W
1558
316
80
6,0
5LH 212 7-3A
3 x 18 W
633
629
80
5,0
5LH 212 7-4A
4 x 18 W
633
629
80
5,1
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, mfiíÏka BAP60/200, pfiímé vyzafiování
5LH 212 5-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,3
5LH 212 5-1E
1 x 58 W
1558
192
80
3,8
5LH 212 5-2C
2 x 36 W
1258
316
80
4,5
5LH 212 5-2E
2 x 58 W
1558
316
80
6,0
5LH 212 5-3A
3 x 18 W
633
629
80
5,1
5LH 212 5-4A
4 x 18 W
633
629
80
5,2
Stropní svítidlo 5LH s vysoce lesklou zrcadlovou mfiíÏkou BAP60
1000 cd/m2, urãené pro montáÏ na strop nebo na závûs, s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním; tûleso z lakovaného ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL 9010), mfiíÏku lze (de-)
montovat bez pouÏití náfiadí.
Svítidlo je pfiipraveno k zapojení,
vybaveno svorkou max. 2,5 mm2;
krytí IP20.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka Hmotnost
(W)
(mm)
(kg)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, mfiíÏka BAP60/1000 v.l., smí‰ené vyzafiování
5LH 22B 7-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,2
5LH 22B 7-1E
1 x 58 W
1558
192
80
3,7
5LH 22B 7-2C
2 x 36 W
1258
316
80
4,5
5LH 22B 7-2E
2 x 58 W
1558
316
80
5,9
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, mfiíÏka BAP60/1000 v.l., smí‰ené vyzafiování
5LH 22B 5-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,3
5LH 22B 5-1E
1 x 58 W
1558
192
80
4,1
5LH 22B 5-2C
2 x 36 W
1258
316
80
5,4
5LH 22B 5-2E
2 x 58 W
1558
316
80
7,0
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, mfiíÏka BAP60/1000 v.l., pfiímé vyzafiování
5LH 21B 7-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,2
5LH 21B 7-1E
1 x 58 W
1558
192
80
3,7
5LH 21B 7-2C
2 x 36 W
1258
316
80
4,5
5LH 21B 7-2E
2 x 58 W
1558
316
80
5,9
5LH 21B 7-3A
3 x 18 W
633
629
80
4,9
5LH 21B 7-4A
4 x 18 W
633
629
80
5,0
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, mfiíÏka BAP60/1000 v.l., pfiímé vyzafiování
5LH 21B 5-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,3
5LH 21B 5-1E
1 x 58 W
1558
192
80
4,1
5LH 21B 5-2C
2 x 36 W
1258
316
80
5,4
5LH 21B 5-2E
2 x 58 W
1558
316
80
7,0
5LH 21B 5-3A
3 x 18 W
633
629
80
5,0
5LH 21B 5-4A
4 x 18 W
633
629
80
5,1
02 5LH 4.0 CZ
03/4/7
17:43 Uhr
Seite 19
Stropní a závûsná svítidla
19
Stropní mfiíÏková svítidla 5LH
Stropní svítidlo 5LH s matovou
zrcadlovou mfiíÏkou BAP60 1000 cd/m2, urãené pro montáÏ
na strop nebo na závûs, s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním; tûleso z lakovaného ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL 9010), mfiíÏku lze (de-)
montovat bez pouÏití náfiadí.
Svítidlo je pfiipraveno k zapojení,
vybaveno svorkou max. 2,5 mm2;
krytí IP20.
Stropní svítidlo 5LH s matovou
hliníkovou profilovou mfiíÏkou,
urãené pro montáÏ na strop nebo na závûs, s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním; tûleso z lakovaného ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL 9010),
mfiíÏku lze (de-)montovat bez
pouÏití náfiadí. Svítidlo je pfiipraveno k zapojení, vybaveno svorkou max. 2,5 mm2; krytí IP20.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka Hmotnost
(W)
(mm)
(kg)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, mfiíÏka BAP60/1000 mat., smí‰ené vyzafiování
5LH 224 7-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,2
5LH 224 7-1E
1 x 58 W
1558
192
80
3,7
5LH 224 7-2C
2 x 36 W
1258
316
80
4,5
5LH 224 7-2E
2 x 58 W
1558
316
80
5,9
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, mfiíÏka BAP60/1000 mat., smí‰ené vyzafiování
5LH 224 5-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,3
5LH 224 5-1E
1 x 58 W
1558
192
80
4,1
5LH 224 5-2C
2 x 36 W
1258
316
80
5,4
5LH 224 5-2E
2 x 58 W
1558
316
80
7,0
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, mfiíÏka BAP60/1000 mat., pfiímé vyzafiování
5LH 214 7-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,2
5LH 214 7-1E
1 x 58 W
1558
192
80
3,7
5LH 214 7-2C
2 x 36 W
1258
316
80
4,5
5LH 214 7-2E
2 x 58 W
1558
316
80
5,9
5LH 214 7-3A
3 x 18 W
633
629
80
4,9
5LH 214 7-4A
4 x 18 W
633
629
80
5,0
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, mfiíÏka BAP60/1000 mat., pfiímé vyzafiování
5LH 214 5-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,3
5LH 214 5-1E
1 x 58 W
1558
192
80
4,1
5LH 214 5-2C
2 x 36 W
1258
316
80
5,4
5LH 214 5-2E
2 x 58 W
1558
316
80
7,0
5LH 214 5-3A
3 x 18 W
633
629
80
5,0
5LH 214 5-4A
4 x 18 W
633
629
80
5,1
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka Hmotnost
(W)
(mm)
(kg)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, profil. mfiíÏka Al, smí‰ené vyzafiování
5LH 226 7-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,2
5LH 226 7-1E
1 x 58 W
1558
192
80
3,7
5LH 226 7-2C
2 x 36 W
1258
316
80
4,5
5LH 226 7-2E
2 x 58 W
1558
316
80
5,9
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, profil. mfiíÏka Al, smí‰ené vyzafiování
5LH 226 5-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,3
5LH 226 5-1E
1 x 58 W
1558
192
80
4,1
5LH 226 5-2C
2 x 36 W
1258
316
80
5,4
5LH 226 5-2E
2 x 58 W
1558
316
80
7,0
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, profil. mfiíÏka Al, pfiímé vyzafiování
5LH 216 7-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,2
5LH 216 7-1E
1 x 58 W
1558
192
80
3,7
5LH 216 7-2C
2 x 36 W
1258
316
80
4,5
5LH 216 7-2E
2 x 58 W
1558
316
80
5,9
5LH 216 7-3A
3 x 18 W
633
629
80
4,9
5LH 216 7-4A
4 x 18 W
633
629
80
5,0
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, profil. mfiíÏka Al, pfiímé vyzafiování
5LH 216 5-1C
1 x 36 W
1258
192
80
3,3
5LH 216 5-1E
1 x 58 W
1558
192
80
4,1
5LH 216 5-2C
2 x 36 W
1258
316
80
5,4
5LH 216 5-2E
2 x 58 W
1558
316
80
7,0
5LH 216 5-3A
3 x 18 W
633
629
80
5,0
5LH 216 5-4A
4 x 18 W
633
629
80
5,1
2
02 5LH 4.0 CZ
20
03/4/7
17:43 Uhr
Seite 20
Stropní a závûsná svítidla
Pfiíslu‰enství k stropním svítidlÛm
Stropní svítidlo 5LH s bílou lakovanou mfiíÏkou, urãené pro
montáÏ na strop nebo na závûs,
s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním; tûleso z lakovaného
ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL 9010), mfiíÏku lze (de-)
montovat bez pouÏití náfiadí.
Svítidlo je pfiipraveno k zapojení,
vybaveno svorkou max. 2,5 mm2;
krytí IP20.
2
Vyrovnávací závaÏí
Urãeno pro montáÏ do okraje
svítidla pfii montáÏi na jednoduch˘ lankov˘ nebo pendov˘ závûs.
Kompletní sada: jednoduch˘
lankov˘ závûs
pro 1- nebo 2-zdrojová svítidla.
Pevná délka = 400 mm: Ocelové
lanko: Ø = 1,5 mm, vã. oãka, baldach˘nu a tfimenu na stranû svítidla.
Jednoduch˘ lankov˘ závûs
pro 1- nebo 2-zdrojová svítidla,
s nastavitelnou délkou aÏ 1,2 m;
ocelové lanko: Ø = 1,5 mm, vã. drÏáku na strop, bílého baldach˘nu
a tfimenu na stranû svítidla.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, bílá mfiíÏka, smí‰ené vyzafiování
5LH 227 7-1C
1 x 36 W
1258
192
80
5LH 227 7-1E
1 x 58 W
1558
192
80
5LH 227 7-2C
2 x 36 W
1258
316
80
5LH 227 7-2E
2 x 58 W
1558
316
80
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, bílá mfiíÏka, smí‰ené vyzafiování
5LH 227 5-1C
1 x 36 W
1258
192
80
5LH 227 5-1E
1 x 58 W
1558
192
80
5LH 227 5-2C
2 x 36 W
1258
316
80
5LH 227 5-2E
2 x 58 W
1558
316
80
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, bílá mfiíÏka, pfiímé vyzafiování
5LH 217 7-1C
1 x 36 W
1258
192
80
5LH 217 7-1E
1 x 58 W
1558
192
80
5LH 217 7-2C
2 x 36 W
1258
316
80
5LH 217 7-2E
2 x 58 W
1558
316
80
5LH 217 7-3A
3 x 18 W
633
629
80
5LH 217 7-4A
4 x 18 W
633
629
80
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, bílá mfiíÏka, pfiímé vyzafiování
5LH 217 5-1C
1 x 36 W
1258
192
80
5LH 217 5-1E
1 x 58 W
1558
192
80
5LH 217 5-2C
2 x 36 W
1258
316
80
5LH 217 5-2E
2 x 58 W
1558
316
80
5LH 217 5-3A
3 x 18 W
633
629
80
5LH 217 5-4A
4 x 18 W
633
629
80
Obj. ãíslo
Pro osazení
(W)
AGW 36 V/N
AGW 58 V/N
AGW 32-50 E/N
pro 36 W VVG
pro 58 W VVG
pro 32/50 W EVG
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LL 911 1-1
5LL 911 0-1
Sada závûsu 1)
Pfiídavn˘ závûs 2)
1) vÏdy jeden závûs s pfiívodem 3 x 0,75 mm2 a jeden závûs bez pfiívodu
2) jeden závûs bez pfiívodu
Obj. ãíslo
Oznaãení
Jednoduch˘ lankov˘ závûs
5LP 912 0-1X
bez svorky
5LP 912 1-1X
se svorkou1)
Pfiívod s transparentní izolací 2)
5LF 900 0-1L
3 x 0,75 mm2, d = 750 mm
5LF 900 0-2L
3 x 0,75 mm2, d = 1400 mm
5LF 900 0-5L
5 x 0,75 mm2, d = 1400 mm
1) s 5-pólovou svorkou max. 2,5 mm2 (bez vodiãe)
2) na jedné stranû vã. dvou resp. ãtyfi svorek
Hmotnost
(kg)
4,3
5,1
6,9
8,9
4,3
5,1
6,9
8,9
4,3
5,1
6,9
8,9
6,4
6,6
4,3
5,1
6,9
8,9
6,4
6,6
03/4/7
17:43 Uhr
Seite 21
Stropní a závûsná svítidla
21
Pfiíslu‰enství k stropním svítidlÛm
Dvojit˘ lankov˘ závûs
pro 1- nebo 2-zdrojová svítidla,
s nastavitelnou délkou aÏ 1,2 m;
ocelové lanko: Ø = 1,2 mm, vã. drÏáku na strop, bílého baldach˘nu
a tfimenu na stranû svítidla.
Obj. ãíslo.
Dvojit˘ lankov˘ závûs
5LP 913 0-1X
bez svorky
5LP 913 1-1X
se svorkou 1)
Pfiívod s transparentní izolací 2)
5LF 900 0-1L
3 x 0,75 mm2, d = 750 mm
5LF 900 0-2L
3 x 0,75 mm2, d = 1400 mm
5LF 900 0-5L
5 x 0,75 mm2, d = 1400 mm
1) s 5-pólovou svorkou max. 2,5 mm2 (bez pfiívodu)
2) na jedné stranû vã. dvou resp. ãtyfi svorek
Kompletní sada: pendov˘ závûs
pro 1- nebo 2-zdrojová svítidla,
délka = 400 mm; penda:
Ø = 13 mm, bílá, s oãkem a závitem na stranû svítidla pro sefiízení v˘‰ky zavû‰ení; vã. bílého baldach˘nu a tfimenu na stranû svítidla.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LL 915 1-1
5LL 915 0-1
sada závûsu 1)
pfiídavn˘ závûs 2)
1) vÏdy jeden závûs s pfiívodem 3 x 1,5 mm2 a jeden závûs bez pfiívodu
2) jeden závûs bez pfiívodu
2
Pendov˘ závûs
pro 1- nebo 2-zdrojová svítidla,
délka = 400 mm nebo 1000 mm;
penda: Ø = 13 mm, bílá, s drÏákem na strop a závitem na stranû svítidla pro sefiízení v˘‰ky zavû‰ení, vã. bílého baldach˘nu
a tfimenu na stranû svítidla.
Obj. ãíslo
Oznaãení
Délka = 400 mm
5LP 915 0-1X
5LP 915 1-1X
Délka = 1000 mm
5LP 916 0-1X
5LP 916 1-1X
bez svorky
se svorkou 1)
bez svorky
se svorkou 1)
1) 5-pólová svorka max. 2,5 mm2
Rozmûry:
v
02 5LH 4.0 CZ
‰
d
1 x 36 W
1 x 58 W
2 x 36 W
2 x 58 W
3 x 18 W
3 x 36 W
4 x 18 W
d
1258
1258
1258
1258
633
1258
633
‰
192
192
316
316
629
629
629
v
80
80
80
80
80
80
80
D
1100
1400
1100
1400
475
1100
475
E
Ø
Ø
Ø
Ø
200
200
300
F
20
20
158
158
215
215
315
02 5LH 4.0 CZ
22
03/4/7
17:43 Uhr
Seite 22
Stropní a závûsná svítidla
Comfit® M
Struãn˘ popis
Svítidlo Comfit® M je koncipováno jako mfiíÏkové svítidlo klasického
designu s minimalizovan˘mi rozmûry. âela bez okraje umoÏÀují uspofiádání do svûteln˘ch pásÛ s opticky spojit˘mi pásy mfiíÏek. Pomocí uzlÛ a pfiípojn˘ch ramen lze svítidla spojovat do kfiíÏového uspofiádání
nebo svûteln˘ch pásÛ spojen˘ch pod libovoln˘m úhlem.
Zvlá‰tnosti
Svítidlo s redukovanou konstrukãní v˘‰kou (v = 51 mm). MfiíÏky s optimalizovanou úãinností jsou koncipovány pro pouÏití záfiivek T5 “high
efficiency” a “high output”.
Technika tûlesa
Tûleso bez ãela, ocelov˘ plech, lakovan˘, barva bílá (podobná RAL
9010). První a poslední svítidlo lze vybavit barevnû sladûn˘mi ãely z
umûlé hmoty nebo pomocí spojÛ upevnit k uzlu. MfiíÏky lze montovat
bez pouÏití náfiadí, k tûlesu se upevÀují pomocí pruÏin. Bezpeãnostní
lanka zaruãují bezpeãnost i ve vyvû‰eném stavu. Varianta barvy:
■ barva stfiíbfiitá (podobná RAL 9006)
(doplnûk obj. ãísla: ...B0000A, na poÏádání)
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 5-pólovou
svorkou (EVG-DALI a EVG-Dynamic: 5-pólová + 2-pólová pro fiídicí signál), max. 2,5 mm2. Standardnû elektronick˘ pfiedfiadník EVG, EVG-DALI 4) nebo EVG-Dynamic 4). Svítidla jsou pfiipravena pro prÛbûÏné propojení uvnitfi svítidel (pomocí speciálních propojovacích sad). Sbûrnice
Instabus EIB a dal‰í elektrické vybavení se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
■ hliníková zrcadlová mfiíÏka BAP60, vysoce lesklá, s pfiím˘m nebo
smí‰en˘m vyzafiováním
L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech)
■ hliníková profilová mfiíÏka s profilovan˘mi pfiíãn˘mi lamelami, matnû eloxovaná , s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním
■ bílá hliníková mfiíÏka s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním
■ Wallwasher, hedvábnû-matovû eloxovan˘, s asymetrick˘m vyzafiováním pro rovnomûrné osvûtlení stûn, regálÛ nebo tabulí.
Samostatná svítidla
Svítidla s namontovan˘m ãelem se dodávají s doplÀkem obj. ãísla
...A000001 (barva bílá) nebo …A0000A1 (barva stfiíbfiitû bílá RAL 9006).
2
Svítidlo pro svûtelné pásy Comfit® M se zrcadlovou mfiíÏkou
BAP60, vysoce lesklou, L ≤ 1000
cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60°
(65° ve v‰ech smûrech); volitelnû
elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell, EVG-DALI 4) nebo
EVG-Dynamic 4); tûleso z ocelového plechu, barva bílá (podobná
RAL 9010), krytí IP20, tfiída ochrany I (SK I); bez ãel.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
S pfiím˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high efficiency)
5LF 51B 7-1P
1 x 28 W
1177
145
51+7
5LF 51B 7-1R
1 x 35 W
1477
145
51+7
5LF 51B 7-2P
2 x 28 W
1177
229
51+7
5LF 51B 7-2R
2 x 35 W
1477
229
51+7
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high output)
5LF 51B 7-1F
1 x 49 W
1477
145
51+7
5LF 51B 7-1J
1 x 54 W
1177
145
51+7
5LF 51B 7-2F
2 x 49 W
1477
229
51+7
5LF 51B 7-2J
2 x 54 W
1177
229
51+7
Se smí‰en˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high efficiency)
5LF 53B 7-1P
1 x 28 W
1177
145
51+7
5LF 53B 7-1R
1 x 35 W
1477
145
51+7
5LF 53B 7-2P
2 x 28 W
1177
229
51+7
5LF 53B 7-2R
2 x 35 W
1477
229
51+7
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high output)
5LF 53B 7-1F
1 x 49 W
1477
145
51+7
5LF 53B 7-1J
1 x 54 W
1177
145
51+7
5LF 53B 7-1X
1 x 80 W
1477
145
51+7
5LF 53B 7-2F
2 x 49 W
1477
229
51+7
5LF 53B 7-2J
2 x 54 W
1177
229
51+7
Hmotnost
(kg)
2,9
3,3
5,5
6,1
3,3
2,9
6,1
5,5
2,9
3,3
5,5
6,1
3,3
2,9
3,3
6,1
5,5
■ Svítidlo bez ãel urãené do svûteln˘ch pásÛ; sadu ãel (d = 2 x 15 mm) resp. spoje pro napojení na uzel
objednávejte zvlá‰È.
Svítidlo pro svûtelné pásy Comfit® M s charakteristikou Wallwasher, hedvábnû matné, s asymetrick˘m vyzafiováním; volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell nebo EVG-Dynamic4); tûleso z ocelového plechu,
barva bílá (podobná RAL 9010),
krytí IP20, tfiída ochrany I (SK I);
bez ãel.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
S pfiím˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high efficiency)
5LF 519 7-1P
1 x 28 W
1177
229
51+7
5LF 519 7-1R
1 x 35 W
1477
229
51+7
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high output)
5LF 519 7-1F
1 x 49 W
1477
229
51+7
5LF 519 7-1J
1 x 54 W
1177
229
51+7
5LF 519 7-1X
1 x 80 W
1477
229
51+7
Hmotnost
(kg)
2,9
3,3
3,3
2,9
4,5
■ Svítidlo bez ãel urãené do svûteln˘ch pásÛ; sadu ãel (d = 2 x 15 mm) resp. spoje pro napojení na uzel
objednávejte zvlá‰È.
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
02 5LH 4.0 CZ
03/4/7
17:43 Uhr
Seite 23
Stropní a závûsná svítidla
23
Comfit® M
Svítidlo pro svûtelné pásy Comfit® M s hliníkovou profilovou
mfiíÏkou, matovou, volitelnû
elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell, EVG-DALI 4) nebo
EVG-Dynamic4); tûleso z ocelového plechu, barva bílá (podobná
RAL 9010), krytí IP20, tfiída ochrany I (SK I); bez ãel.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
S pfiím˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high efficiency)
5LF 516 7-1P
1 x 28 W
1177
145
51+7
5LF 516 7-1R
1 x 35 W
1477
145
51+7
5LF 516 7-2P
2 x 28 W
1177
229
51+7
5LF 516 7-2R
2 x 35 W
1477
229
51+7
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high output)
5LF 516 7-1F
1 x 49 W
1477
145
51+7
5LF 516 7-1J
1 x 54 W
1177
145
51+7
5LF 516 7-2F
2 x 49 W
1477
229
51+7
5LF 516 7-2J
2 x 54 W
1177
229
51+7
Se smí‰en˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high efficiency)
5LF 536 7-1P
1 x 28 W
1177
145
51+7
5LF 536 7-1R
1 x 35 W
1477
145
51+7
5LF 536 7-2P
2 x 28 W
1177
229
51+7
5LF 536 7-2R
2 x 35 W
1477
229
51+7
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high output)
5LF 536 7-1F
1 x 49 W
1477
145
51+7
5LF 536 7-1J
1 x 54 W
1177
145
51+7
5LF 536 7-1X
1 x 80 W
1477
145
51+7
5LF 536 7-2F
2 x 49 W
1477
229
51+7
5LF 536 7-2J
2 x 54 W
1177
229
51+7
Hmotnost
(kg)
2,9
3,3
5,5
6,1
3,3
2,9
6,1
5,5
2,9
3,3
5,5
6,1
3,3
2,9
3,3
6,1
5,5
■ Svítidlo bez ãel urãené do svûteln˘ch pásÛ; sadu ãel (d = 2 x 15 mm) resp. spoje pro napojení na uzel
objednávejte zvlá‰È.
Svítidlo pro svûtelné pásy Comfit® M s bílou mfiíÏkou, volitelnû
elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell, EVG-DALI 4) nebo
EVG-Dynamic4); tûleso z ocelového plechu, barva bílá (podobná
RAL 9010), krytí IP20, tfiída ochrany I (SK I); bez ãel.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
S pfiím˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high efficiency)
5LF 517 7-1P
1 x 28 W
1177
145
51+7
5LF 517 7-1R
1 x 35 W
1477
145
51+7
5LF 517 7-2P
2 x 28 W
1177
229
51+7
5LF 517 7-2R
2 x 35 W
1477
229
51+7
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high output)
5LF 517 7-1F
1 x 49 W
1477
145
51+7
5LF 517 7-1J
1 x 54 W
1177
145
51+7
5LF 517 7-2F
2 x 49 W
1477
229
51+7
5LF 517 7-2J
2 x 54 W
1177
229
51+7
Se smí‰en˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high efficiency)
5LF 537 7-1P
1 x 28 W
1177
145
51+7
5LF 537 7-1R
1 x 35 W
1477
145
51+7
5LF 537 7-2P
2 x 28 W
1177
229
51+7
5LF 537 7-2R
2 x 35 W
1477
229
51+7
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high output)
5LF 537 7-1F
1 x 49 W
1477
145
51+7
5LF 537 7-1J
1 x 54 W
1177
145
51+7
5LF 537 7-1X
1 x 80 W
1477
145
51+7
5LF 537 7-2F
2 x 49 W
1477
229
51+7
5LF 537 7-2J
2 x 54 W
1177
229
51+7
Hmotnost
(kg)
2,9
3,3
5,5
6,1
3,3
2,9
6,1
5,5
2,9
3,3
5,5
6,1
3,3
2,9
3,3
6,1
5,5
■ Svítidlo bez ãel urãené do svûteln˘ch pásÛ; sadu ãel (d = 2 x 15 mm) resp. spoje pro napojení na uzel
objednávejte zvlá‰È.
Hliníkové ãelo
pro svítidla do svûteln˘ch pásÛ
umûlá hmota, barevná
Obj. ãíslo
Oznaãení
Pro ‰ífiku tûlesa 145 mm
5LF 940 1-1A
‰edé
5LF 940 1-1
bílé
Pro ‰ífiku tûlesa 229 mm
5LF 940 1-2A
‰edé
5LF 940 1-2
bílé
■ Pro kaÏd˘ úsek pásu resp. pro kaÏdé samostatné svítidlo jsou nutné 2 kusy (1 sada = 2 ks).
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
2
02 5LH 4.0 CZ
24
03/4/7
17:43 Uhr
Seite 24
Stropní a závûsná svítidla
Pfiíslu‰enství k svítidlu Comfit® M
Pendov˘ závûs
pro svítidla Comfit® M, délka =
400 mm; penda: Ø = 10 mm,
s drÏákem na strop a závitem na
stranû svítidla pro sefiízení v˘‰ky
zavû‰ení, vã. baldach˘nu a tfimenu na stranû svítidla.
Obj. ãíslo.
Pro ‰ífiku tûlesa 145 mm
Baldach˘n ‰ed˘, penda stfiíbfiitá
5LF 915 0-1A
bez svorek
5LF 915 1-1A
se svorkami 1)
5LF 912 0-5BA
pfiídavn˘ centrální závûs 2)
Baldach˘n bíl˘, penda bílá
5LF 915 0-1
bez svorek
5LF 915 1-1
se svorkami 1)
5LF 912 0-5B
pfiídavn˘ centrální závûs 2)
Pro ‰ífiku tûlesa 229 mm
Baldach˘n ‰ed˘, penda stfiíbfiitá
5LF 917 0-1A
bez svorek
5LF 917 1-1A
se svorkami 1)
5LF 912 0-6BA
pfiídavn˘ centrální závûs 2)
Baldach˘n bíl˘, penda bílá
5LF 917 0-1
bez svorek
5LF 917 1-1
se svorkami 1)
5LF 912 0-6B
pfiídavn˘ centrální závûs 2)
1) se tfiemi 1-pólov˘mi svorkami max. 2,5 mm2 (bez pfiívodu)
2) pro centrické zavû‰ení v místû spoje svítidel
2
Univerzální uzel
pro uspofiádání svítidel do mfiíÏek;
uzel z hliníkového profilu, lakovan˘;
spoj ke svítidlu z hliníkového
profilu, lakovan˘, vã. ãela svítidla
a montáÏního materiálu.
Obj. ãíslo.
Centrální uzel 1)
5LF 940 2-4A
‰ed˘, se svorkami
5LF 940 2-4
bíl˘, se svorkami
Spoj ke svítidlu, ‰ed˘
5LF 940 2-5A
pro ‰ífiku tûlesa = 145 mm 2)
5LF 940 2-6A
pro ‰ífiku tûlesa = 229 mm 3)
Spoj ke svítidlu, bíl˘
5LF 940 2-5
pro ‰ífiku tûlesa = 145 mm 2)
5LF 940 2-6
pro ‰ífiku tûlesa 229 mm 3)
1) vã. ‰esti 1-pólov˘ch svorek max. 2,5 mm2 pro prÛbûÏné propojení
2) pro libovolné úhly α ≥ 60°, max. 6 ramen na jednom uzlu
3) pro libovolné úhly α ≥ 90°, max. 4 ramena na jednom uzlu
■ prÛbûÏné propojení pomocí speciálních propojovacích sad
■ pevné napojení na uzel, zavû‰ení v uzlu moÏné (nosnost lankového závûsu uzlu: max. = 12 kg)
Lankov˘ závûs
pro zavû‰ení uzlu, s nastavitelnou délkou aÏ 1,2 m; ocelové
lanko: Ø =1,5 mm, nosnost:
12 kg; vã. drÏáku na strop, baldach˘nu a tfimenu na stranû uzlu
Obj. ãíslo.
Baldach˘n ‰ed˘
5LF 912 0-3A
5LF 912 1-3A
Baldach˘n bíl˘
5LF 912 0-3
5LF 912 1-3
bez svorek
se svorkami 1)
bez svorek
se svorkami 1)
Pfiívod s transparentní izolací 2)
5LF 900 0-1L
3 x 0,75 mm2, d = 750 mm
5LF 900 0-2L
3 x 0,75 mm2, d = 1400 mm
5LF 900 0-5L
5 x 0,75 mm2, d = 1400 mm
1) se ãtyfimi 1-pólov˘mi svorkami max. 2,5 mm2 (bez pfiívodu)
2) na jedné stranû vã. dvou resp. ãtyfi 1-pólov˘ch svorek, max. 2,5 mm2
Sada prÛbûÏného propojení
pro vzájemné propojení svítidel.
Obj. ãíslo
Oznaãení
pro 28 W a 54 W
5LY 911 5
3 x 1,5 mm2
5LY 911 7
5 x 1,5 mm2
pro 35 W/49 W a 80 W
5LY 911 6
3 x 1,5 mm2
5LY 911 8
5 x 1,5 mm2
■ PrÛchodky pro pfiívody k samostatn˘m svítidlÛm objednávejte zvlá‰È.
■ Pro 5-pólové prÛbûÏné propojení samostatn˘ch svítidel je pro kaÏdé svítidlo nutná 2-pólová pfiídavná svorka
(L2, L3).
02 5LH 4.0 CZ
03/4/7
17:43 Uhr
Seite 25
Stropní a závûsná svítidla
25
Pfiíslu‰enství ke svítidlu Comfit® M, rozmûry
Pfiídavná svorka
pro 2-pólové1) prÛbûÏné propojení (L2, L3) pfiímo nebo smí‰enû
záfiících samostatn˘ch svítidel.
3-pólová2)3) (L1, N, PE) pro pfiímo
záfiící samostatnû zavû‰ená svítidla.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 800 0-2XK
5LJ 800 0-3XK
2-pólová (L2, L3)1), max. 2,5 mm2
3-pólová (L1, N, PE)2) 3), max. 2,5 mm2
1) Pro 5-pólové pfiipojení samostatného svítidla (resp. 5-pólové prÛbûÏné propojení) je pro kaÏdé svítidlo nutn˘
1 ks.
2) Pro pfiímo záfiící, zavû‰ená samostatná svítidla je pro kaÏd˘ pfiípojn˘ bod navíc nutná polovina sady prÛbûÏného propojení.
3) Pro 5-pólové pfiipojení je navíc nutná jedna 2-pólová svorka.
PrÛchodka
pro vstup pfiívodÛ ãelem svítidla,
pro ochranu propojení samostatn˘ch svítidel pfii uspofiádání
do pásu a pro vzájemnou fixaci
svítidel.
Obj. ãíslo
Dvojit˘ lankov˘ závûs
pro svítidla Comfit® M, s nastavitelnou délkou aÏ 1,2 m; ocelové
lanko: Ø = 1,2 mm, vã. drÏáku na
strop, baldach˘nu a tfimenu na
stranû svítidla.
Obj. ãíslo
1) se tfiemi 1-pólov˘mi svorkami max. 2,5 mm2 (bez pfiívodu)
2) pro centrické zavû‰ení v místû spoje svítidel
3) na jedné stranû vã. dvou resp. ãtyfi 1-pólov˘ch svorek, max. 2,5 mm2
Osazení
5LY 918 3
Oznaãení
2
Pro ‰ífiku tûlesa 145 mm
Baldach˘n ‰ed˘
5LF 913 0-1A
bez svorek
5LF 913 1-1A
se svorkami 1)
5LF 913 0-5BA
s centrálním závûsem, bez svorek 2)
Baldach˘n bíl˘
5LF 913 0-1
bez svorek
5LF 913 1-1
se svorkami 1)
5LF 913 0-5B
s centrálním závûsem, bez svorek 2)
Pro ‰ífiku tûlesa 229 mm
Baldach˘n ‰ed˘
5LF 914 0-1A
bez svorek
5LF 914 1-1A
se svorkami 1)
5LF 913 0-6BA
s centrálním závûsem, bez svorek 2)
Baldach˘n bíl˘
5LF 914 0-1
bez svorek
5LF 914 1-1
se svorkami 1)
5LF 913 0-6B
s centrálním závûsem, bez svorek 2)
Pfiívod s transparentní izolací 3)
5LF 900 0-1L
3 x 0,75 mm2, d = 750 mm
5LF 900 0-2L
3 x 0,75 mm2, d = 1400 mm
5LF 900 0-5L
5 x 0,75 mm2, d = 1400 mm
Comfit® M: montáÏ na závûsu – uspofiádání do pásu
76
Osazení
1 x 14 W/24 W
1 x 21 W/39 W
1 x 28 W/54 W
1 x 35 W/80 W/49 W
2 x 14 W/24 W
2 x 21 W/39 W
1 x 28 W/54 W
2 x 35 W/80 W/49 W
3 x 14 W
l3
d3
l4
d4
d (mm)
592
892
1192
1492
592
892
1192
1492
592
d1 vzdálenost upevnûní pfii montáÏi na strop
d2 délka zavû‰ení
d1
350
650
950
1250
350
650
950
1250
430
d2
440
740
1040
1340
440
740
1040
1340
–
l3
d3
·ífika
145
145
145
145
229
229
229
229
313
V˘‰ka
51+7
51+7
51+7
51+7
51+7
51+7
51+7
51+7
51+7
d3
516
816
1116
1416
516
816
1116
1416
1416
d4
592
892
1192
1492
592
892
1192
1492
1492
02 5LH 4.0 CZ
26
03/4/7
17:43 Uhr
Seite 26
Stropní a závûsná svítidla
SiNOVA
Struãn˘ popis
Modulárnû koncipovan˘ systém reprezentativních svítidel s v˘razn˘m
designem zaloÏen˘m na oblém prÛfiezu. Svítidla jsou urãena pro samostatné pouÏití, tvarovaná nebo plochá ãela stejné barvy jsou montována ve v˘robû.
Zvlá‰tnosti
Svítidla SiNOVA v pfiímo záfiícím provedení jsou urãena pro montáÏ
jak ke stropu, tak na závûsu. V provedení s horním prismatick˘m krytem s extrémnû ‰irok˘m podílem nepfiímého svûtla je svítidlo moÏno
zavûsit velmi blízko pod stropem.
Technika tûlesa
Tûleso z hliníkového profilu, tvarovaná nebo volitelnû plochá ãela jsou
montována ve v˘robû; barva ‰edobílá (RAL 9002). MfiíÏky lze montovat
bez pouÏití náfiadí, k tûlesu se upevÀují pomocí pruÏin. Jsou zaji‰tûny
bezpeãnostními lanky a i ve vyvû‰eném stavu zaruãují bezpeãnost. Varianta barvy:
■ barva bílá (RAL 9010) (doplnûk obj. ãísla: ...7)
2
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 3-pólovou
svorkou (EVG-DALI a EVG-Dynamic: 3-pólová + 2-pólová pro fiídicí sig-
Svítidlo SiNOVA
se zrcadlovou mfiíÏkou BAP60,
vysoce lesklou, L ≤ 200 cd/m2 pro
úhel vyzafiování ≥ 60°; volitelnû
elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell, EVG-DALI 4) nebo
EVG-Dynamic4), tûleso z hliníkového profilu, barva ‰edobílá (RAL
9002), krytí IP20, tfiída ochrany I
(SK I); namontovaná ãela, volitelnû plochá nebo tvarovaná.
Svítidlo SiNOVA
s hedvábnû matovou zrcadlovou
mfiíÏkou BAP60,
obj. ãíslo 5LC .73 .-...
Svítidlo SiNOVA
s matovou hliníkovou profilovou
mfiíÏkou
obj. ãíslo 5LC .82 .-...
Ostatní varianty svítidel a systémová svítidla viz katalog Siteco
Österreich 2003/04, kap. 2 / strana 34.
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
nál), max. 2,5 mm2. Sériovû elektronick˘ pfiedfiadník EVG, EVG-DALI 4)
nebo EVG-Dynamic 4). Sbûrnice Instabus EIB a dal‰í elektrické vybavení
se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
■ hliníková zrcadlová mfiíÏka BAP60, eloxovaná, vysoce lesklá nebo
matová, s pfiím˘m nebo smí‰en˘m*) vyzafiováním
L ≤ 200 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech)
■ hliníková profilová mfiíÏka s profilovan˘mi pfiíãn˘mi lamelami, matnû eloxovaná, s pfiím˘m nebo smí‰en˘m*) vyzafiováním
*) Provedení se smí‰en˘m vyzafiováním je nahofie otevfiené nebo má
horní prismatick˘ kryt pro extrémnû ‰irok˘ nepfiím˘ podíl svûtla.
■ jiné svûtelnû-technické varianty se ‰iroce záfiící mfiíÏkou nebo bílou
mfiíÏkou se dodávají na poÏádání.
Systémová svítidla SiNOVA
Pomocí spojovacích prvkÛ a pfiechodov˘ch dílÛ je moÏno svítidla
uspofiádat nejen do pásÛ, n˘brÏ i do jin˘ch tvarÛ. Kromû svítidel osazen˘ch záfiivkami T8 jsou k dispozici moduly nízkonapûÈové, s halogenov˘mi zdroji, s downlighty, s elektrickou li‰tou a prázdné - viz katalog
Siteco Österreich 2003/04, kap. 2 / strana 36.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
Samostatná svítidla s ploch˘mi ãely
s pfiím˘m vyzafiováním, s horním reflektorem
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
5LC 477 7-1CS1
1 x 36 W
1234
210
82
5LC 477 7-1ES1
1 x 58 W
1534
210
82
Se smí‰en˘m vyzafiováním, s horním prismatick˘m krytem
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
5LC 477 7-1CS2
1 x 36 W
1234
210
82
5LC 477 7-1ES2
1 x 58 W
1534
210
82
Se smí‰en˘m vyzafiováním, nahofie otevfiená
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
5LC 477 7-1CS0
1 x 36 W
1234
210
82
5LC 477 7-1ES0
1 x 58 W
1534
210
82
Samostatná svítidla s tvarovan˘mi ãely
s pfiím˘m vyzafiováním, s horním reflektorem
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
5LC 377 7-1CS1
1 x 36 W
1350
210
82
5LC 377 7-1ES1
1 x 58 W
1650
210
82
Se smí‰en˘m vyzafiováním, s horním prismatick˘m krytem
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
5LC 377 7-1CS2
1 x 36 W
1350
210
82
5LC 377 7-1ES2
1 x 58 W
1650
210
82
Se smí‰en˘m vyzafiováním, nahofie otevfiená
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
5LC 377 7-1CS0
1 x 36 W
1350
210
82
5LC 377 7-1ES0
1 x 58 W
1650
210
82
Hmotnost
(kg)
5,8
7,2
5,8
7,2
5,8
7,2
5,8
7,2
5,8
7,2
5,8
7,2
02 5LH 4.0 CZ
03/4/7
17:43 Uhr
Seite 27
Stropní a závûsná svítidla
27
Administrativní
centrum Hadovka,
Siemens, Praha 6
uãebna, mfiíÏková
svítidla, vestavná
2
Kanceláfi
Lenze, s.r.o.
Humpolec, Wave
03 Leuchten für Decken 4.0 CZne
28
03/4/7
15:53 Uhr
Seite 28
Vestavná svítidla
Vestavná mfiíÏková svítidla 5LH
Struãn˘ popis
Klasické vestavné mfiíÏkové svítidlo pro záfiivku T8, urãené k montáÏi
pfiímo na strop nebo na závûs, pro univerzální pouÏití i pro obrazovková pracovi‰tû (bílá mfiíÏka aÏ BAP60, opálov˘ nebo prismatick˘ kryt).
Zvlá‰tnosti
MoÏné je úplnû v‰e: ‰iroké spektrum pouÏití díky individuální volbû
mfiíÏky; od ekonomické bílé mfiíÏky pfies rozptylující mfiíÏku z hliníkov˘ch profilÛ, ‰iroce záfiící mfiíÏku typu batwing, úzce záfiící parabolickou mfiíÏku aÏ po mfiíÏku BAP vhodnou pro obrazovková pracovi‰tû.
Tato svítidla jsou k dispozici také s opálov˘m nebo prismatick˘m krytem pro krytí vy‰‰ího stupnû.
Technika tûlesa
Svafiované tûleso z ocelového plechu, v˘‰ka 80 mm, modul 600, lakované, barva bílá (podobná RAL 9010).
3
Elektrické vybavení
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG (stmívateln˘ EVGd na poÏádání). Elektrické napojení tfiípólovou svorkou max. 2,5 mm2.
Provedení s nízkoztrátov˘m pfiedfiadníkem VVG s paralelní
kompenzací.
Svûtelná technika
bílá mfiíÏka – optimální a ekonomická mfiíÏka z hliníkového profilu –
ekonomická a dekorativní zrcadlová mfiíÏka BAP60 (vysoce lesklá nebo
matová) ≤ 1000 cd/m2 - ekonomická, vhodná pro obãasnou práci s poãítaãem
zrcadlová mfiíÏka BAP60 (vysoce lesklá) ≤ 200 cd/m2 – vhodná pro obrazovková pracovi‰tû
opálov˘ nebo prismatick˘ kryt pro vy‰‰í stupeÀ krytí.
Vestavné svítidlo 5LH pro obrazovková pracovi‰tû s vysoce lesklou zrcadlovou mfiíÏkou BAP60,
≤ 200 cd/m2; tûleso z lakovaného
ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL 9010), mfiíÏku lze (de-)
montovat bez pouÏití náfiadí.
Svítidlo je pfiipraveno k zapojení;
modul 600; stmívateln˘ elektronick˘ pfiedfiadník EVGd se dodává na poÏádání; krytí IP20.
Obj. ãíslo
Vestavné svítidlo 5LH s vysoce
lesklou zrcadlovou mfiíÏkou
BAP60, ≤ 1000 cd/m2; tûleso z lakovaného ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL 9010),
mfiíÏku lze (de-) montovat bez
pouÏití náfiadí. Svítidlo je pfiipraveno k zapojení; modul 600;
stmívateln˘ elektronick˘ pfiedfiadník EVGd se dodává na poÏádání; krytí IP20.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, mfiíÏka BAP60/200
5LH 122 7-1C
1 x 36 W
1195
182
5LH 122 7-1E
1 x 58 W
1495
182
5LH 122 7-2C
2 x 36 W
1195
295
5LH 122 7-2E
2 x 58 W
1495
295
5LH 122 7-3A
3 x 18 W
595
595
5LH 122 7-4A
4 x 18 W
595
595
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, mfiíÏka BAP60/200
5LH 122 5-1C
1 x 36 W
1195
182
5LH 122 5-1E
1 x 58 W
1495
182
5LH 122 5-2C
2 x 36 W
1195
295
5LH 122 5-2E
2 x 58 W
1495
295
5LH 122 5-3A
3 x 18 W
595
595
5LH 122 5-4A
4 x 18 W
595
595
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
3,3
3,8
4,5
6,0
4,5
4,7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
3,4
4,2
5,4
7,1
4,6
4,8
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, mfiíÏka BAP60/1000 vysoce lesklá
5LH 12B 7-1C
1 x 36 W
1195
182
80+7
5LH 12B 7-1E
1 x 58 W
1495
182
80+7
5LH 12B 7-2C
2 x 36 W
1195
295
80+7
5LH 12B 7-2E
2 x 58 W
1495
295
80+7
5LH 12B 7-3A
3 x 18 W
595
595
80+7
5LH 12B 7-3C
3 x 36 W
1195
595
80+7
5LH 12B 7-4A
4 x 18 W
595
595
80+7
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, mfiíÏka BAP60/1000 vysoce lesklá
5LH 12B 5-1C
1 x 36 W
1195
182
80+7
5LH 12B 5-1E
1 x 58 W
1495
182
80+7
5LH 12B 5-2C
2 x 36 W
1195
295
80+7
5LH 12B 5-2E
2 x 58 W
1495
295
80+7
5LH 12B 5-3A
3 x 18 W
595
595
80+7
5LH 12B 5-3C
3 x 36 W
1195
595
80+7
5LH 12B 5-4A
4 x 18 W
595
595
80+7
Hmotnost
(kg)
3,2
3,7
4,5
5,9
4,4
7,7
4,6
3,3
4,1
5,4
7,0
5,0
8,7
5,1
03 Leuchten für Decken 4.0 CZne
03/4/7
15:53 Uhr
Seite 29
Vestavná svítidla
29
Vestavná mfiíÏková svítidla 5LH
Vestavné svítidlo 5LH s matovou
zrcadlovou mfiíÏkou BAP60,
≤ 1000 cd/m2; tûleso z lakovaného ocelového plechu, barva bílá
(podobná RAL 9010), mfiíÏku lze
(de-) montovat bez pouÏití náfiadí. Svítidlo je pfiipraveno k zapojení; modul 600; stmívateln˘
elektronick˘ pfiedfiadník EVGd se
dodává na poÏádání; krytí IP20.
Vestavné svítidlo 5LH s matovou
hliníkovou profilovou lamelovou mfiíÏkou; tûleso z lakovaného ocelového plechu, barva bílá
(podobná RAL 9010), mfiíÏku lze
(de-) montovat bez pouÏití náfiadí. Svítidlo je pfiipraveno k zapojení; modul 600; stmívateln˘
elektronick˘ pfiedfiadník EVGd se
dodává na poÏádání; krytí IP20.
Vestavné svítidlo 5LH s bílou lakovanou mfiíÏkou; tûleso z lakovaného ocelového plechu, barva
bílá (podobná RAL 9010), mfiíÏku
lze (de-) montovat bez pouÏití
náfiadí. Svítidlo je pfiipraveno
k zapojení; modul 600; stmívateln˘ elektronick˘ pfiedfiadník
EVGd se dodává na poÏádání;
krytí IP20.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, mfiíÏka BAP60/1000 mat.
5LH 124 7-1C
1 x 36 W
1195
182
5LH 124 7-1E
1 x 58 W
1495
182
5LH 124 7-2C
2 x 36 W
1195
295
5LH 124 7-2E
2 x 58 W
1495
295
5LH 124 7-3A
3 x 18 W
595
595
5LH 124 7-3C
3 x 36 W
1195
595
5LH 124 7-4A
4 x 18 W
595
595
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, mfiíÏka BAP60/1000 mat.
5LH 124 5-1C
1 x 36 W
1195
182
5LH 124 5-1E
1 x 58 W
1495
182
5LH 124 5-2C
2 x 36 W
1195
295
5LH 124 5-2E
2 x 58 W
1495
295
5LH 124 5-3A
3 x 18 W
595
595
5LH 124 5-3C
3 x 36 W
1195
595
5LH 124 5-4A
4 x 18 W
595
595
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, profil. mfiíÏka Al
5LH 126 7-1C
1 x 36 W
1195
5LH 126 7-1E
1 x 58 W
1495
5LH 126 7-2C
2 x 36 W
1195
5LH 126 7-2E
2 x 58 W
1495
5LH 126 7-3A
3 x 18 W
595
5LH 126 7-3C
3 x 36 W
1195
5LH 126 7-4A
4 x 18 W
595
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, profil. mfiíÏka Al
5LH 126 5-1C
1 x 36 W
1195
5LH 126 5-1E
1 x 58 W
1495
5LH 126 5-2C
2 x 36 W
1195
5LH 126 5-2E
2 x 58 W
1495
5LH 126 5-3A
3 x 18 W
595
5LH 126 5-3C
3 x 36 W
1195
5LH 126 5-4A
4 x 18 W
595
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, bílá mfiíÏka
5LH 127 7-1C
1 x 36 W
1195
5LH 127 7-1E
1 x 58 W
1495
5LH 127 7-2C
2 x 36 W
1195
5LH 127 7-2E
2 x 58 W
1495
5LH 127 7-3A
3 x 18 W
595
5LH 127 7-3C
3 x 36 W
1195
5LH 127 7-4A
4 x 18 W
595
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, bílá mfiíÏka
5LH 127 5-1C
1 x 36 W
1195
5LH 127 5-1E
1 x 58 W
1495
5LH 127 5-2C
2 x 36 W
1195
5LH 127 5-2E
2 x 58 W
1495
5LH 127 5-3A
3 x 18 W
595
5LH 127 5-3C
3 x 36 W
1195
5LH 127 5-4A
4 x 18 W
595
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
3,2
3,7
4,5
5,9
4,4
7,7
4,6
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
3,3
4,1
5,4
7,0
5,0
8,7
5,1
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
182
182
295
295
595
595
595
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
3,2
3,7
4,5
5,9
4,4
7,7
4,6
182
182
295
295
595
595
595
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
3,3
4,1
5,4
7,0
5,0
8,7
5,1
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
182
182
295
295
595
595
595
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
4,1
4,8
6,0
7,8
4,4
10,4
4,6
182
182
295
295
595
595
595
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
4,2
5,1
6,9
8,9
6,4
11,2
6,6
3
03 Leuchten für Decken 4.0 CZne
30
03/4/7
15:53 Uhr
Seite 30
Vestavná svítidla
Vestavná svítidla s krytem
Vestavné svítidlo 5LH s prismatick˘m krytem; tûleso z lakovaného ocelového plechu, barva bílá. Svítidlo se v‰emi elektrick˘mi
komponenty je zapojeno na
3-pólovou svorku; krytí IP40.
Vestavné svítidlo 5LH s opálov˘m krytem; tûleso z lakovaného
ocelového plechu, barva bílá. Svítidlo se v‰emi elektrick˘mi komponenty je zapojeno na 3-pólovou svorku; krytí IP40.
3
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, prismatick˘ kryt
5LH 128 7-1C
1 x 36 W
1195
5LH 128 7-1E
1 x 58 W
1495
5LH 128 7-2C
2 x 36 W
1195
5LH 128 7-2E
2 x 58 W
1495
5LH 128 7-4A
4 x 18 W
595
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, prismatick˘ kryt
5LH 128 5-1C
1 x 36 W
1195
5LH 128 5-1E
1 x 58 W
1495
5LH 128 5-2C
2 x 36 W
1195
5LH 128 5-2E
2 x 58 W
1495
5LH 128 5-4A
4 x 18 W
595
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, opálov˘ kryt
5LH 12 W 7-1C
1 x 36 W
1195
5LH 12 W 7-1E
1 x 58 W
1495
5LH 12 W 7-2C
2 x 36 W
1195
5LH 12 W 7-2E
2 x 58 W
1495
5LH 12 W 7-4A
4 x 18 W
595
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, opálov˘ kryt
5LH 12 W 5-1C
1 x 36 W
1195
5LH 12 W 5-1E
1 x 58 W
1495
5LH 12 W 5-2C
2 x 36 W
1195
5LH 12 W 5-2E
2 x 58 W
1495
5LH 12 W 5-4A
4 x 18 W
595
Rychloupínací úchyty
(1 bal. = 4 ks) pro nosné profily
uspofiádané symetricky ke svítidlu; rozsah upínání mezi spodní
hranou svítidla a horní hranou
nosného profilu 27–44 mm,
max. ‰ífika pfiíruby profilu
25 mm.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LP 900 0-0XC
úchyt 27 - 44 mm
Rychloupínací úchyty
(1 bal. = 4 ks) jak popsány v˘‰e,
av‰ak rozsah upínání 44–56 mm
(nevhodné pro 5LJ 593, 5LJ 590)
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LP 900 1-0XC
úchyt 44 - 56 mm
M600
1 x 36 W
1 x 58 W
2 x 36 W
2 x 58 W
3 x 18 W
3 x 36 W
4 x 18 W
Délka1)
1195
1495
1195
1495
595
1195
595
1) v˘fiez stropu 1 resp. ‰ífika - 12 mm
2) pfiesah obruby
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
182
182
295
295
595
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
3,6
4,1
5,1
6,4
5,0
182
182
295
295
595
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
3,8
4,5
6,0
7,2
6,0
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
182
182
295
295
595
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
3,6
4,1
5,1
6,4
5,0
182
182
295
295
595
80+7
80+7
80+7
80+7
80+7
3,8
4,5
6,0
7,2
6,0
Hmotnost
0,16 kg
Hmotnost
·ífika1)
182
182
295
295
595
595
595
0,14 kg
V˘‰ka
80
80
80
80
80
80
80
D
30
30
30
30
30
30
30
03 Leuchten für Decken 4.0 CZne
03/4/7
15:53 Uhr
Seite 31
Vestavná svítidla
31
Vestavné mfiíÏkové svítidlo Comfit® M
Struãn˘ popis
Vestavná svítidla se vyznaãují malou vestavnou hloubkou 45 mm
(bez okraje svítidla). Svítidla jsou díky flexibilnímu, snadno pouÏitelnému montáÏnímu pfiíslu‰enství vhodná pro nejrÛznûj‰í stropní systémy. K instalaci do systémov˘ch podhledÛ není nutné montáÏní pfiíslu‰enství.
Zvlá‰tnosti
Vysoce kvalitní svûtelná technika. MfiíÏky jsou optimalizovány na maximální provozní úãinnost svítidel. Z dÛvodu minimalizované vestavné hloubky 45 mm (bez okraje svítidla) jsou svítidla vhodná i pro pouÏití za ztíÏen˘ch podmínek instalace.
Technika tûlesa
Tûleso a rám svítidla z lakovaného ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL 9010). Viditeln˘ rám svítidla je zhotoven z jediného kusu
(bez spojÛ).
Barevné varianty:
■ barva stfiíbfiitá (podobná RAL 9006)
(doplnûk obj. ãísla: …A0000A, na poÏádání)
■ barva stfiíbfiitá (podobná RAL 9006) se strukturovan˘m povrchem
(doplnûk obj. ãísla: …A0000C, na poÏádání)
■ barva bílá (podobná RAL 9010) se strukturovan˘m povrchem
(doplnûk obj. ãísla: …A0000B, na poÏádání)
Svítidlo Comfit® M
Modul 600, s vysoce lesklou
zrcadlovou mfiíÏkou BAP60,
L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech); volitelnû elektronick˘
pfiedfiadník EVG-Professionell nebo EVG-Dynamic 4); tûleso z ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL 9010), krytí IP20, tfiída
ochrany I (SK I).
Svítidlo Comfit® M
Modul 600, s hliníkovou profilovou mfiíÏkou, obj. ã. 5LF 126 .-..
MfiíÏky lze montovat bez pouÏití náfiadí, k tûlesu se upevÀují pomocí
pruÏin. Bezpeãnostní lanka zaruãují bezpeãnost i ve vyvû‰eném stavu.
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 3-pólovou
svorkou (EVG-Dynamic: 3-pólová + 2-pólová pro fiídicí signál), max.
2,5 mm2. Standardnû elektronick˘ pfiedfiadník EVG nebo EVG-Dynamic4). EVG-DALI, sbûrnice Instabus EIB a dal‰í elektrické vybavení se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
■ hliníková zrcadlová mfiíÏka BAP60, eloxovaná, vysoce lesklá
L ≤ 1000 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech)
■ hliníková profilová mfiíÏka s profilovan˘mi pfiíãn˘mi lamelami, matnû eloxovaná
■ bílá lakovaná hliníková mfiíÏka
Dal‰í varianta mfiíÏky:
hliníková zrcadlová mfiíÏka BAP60, eloxovaná, vysoce lesklá
L ≤ 200 cd/m2 pro úhel vyzafiování ≥ 60° (65° ve v‰ech smûrech)
(obj. ã. 5LF1227-■■) viz katalog Siteco Österreich 2003/04
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high efficiency)
5LF 12B 7-1P
1 x 28 W
1197
184
5LF 12B 7-1R
1 x 35 W
1497
184
5LF 12B 7-2P
2 x 28 W
1197
297
5LF 12B 7-2R
2 x 35 W
1497
297
5LF 12B 7-6M
2 x 14 W
597
597
5LF 12B 7-3M
3 x 14 W
597
597
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high output)
5LF 12B 7-1F
1 x 49 W
1197
184
5LF 12B 7-1J
1 x 54 W
1197
184
5LF 12B 7-1X
1 x 80 W
1497
184
5LF 12B 7-2F
2 x 49 W
1497
297
5LF 12B 7-2J
2 x 54 W
1197
297
5LF 12B 7-2X
2 x 80 W
1497
297
5LF 12B 7-6Y
2 x 24 W
597
597
5LF 12B 7-3Y
3 x 24 W
597
597
Svítidlo Comfit® M
Modul 600, s bílou mfiíÏkou,
obj. ã. 5LF 127 .-..
Rychloupínací úchyty
pro nosné profily nebo plochy
podél svítidla.
pro svítidla Comfit® M:
1 sv. zdroj, ‰ = 184 mm
2 sv. zdroje, ‰ = 297 mm
‰ = 309 mm
3 sv. zdroje, ‰ = 597 mm
‰ = 625 mm
4) Pro elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
Obj. ãíslo
5LF 900 1-4XC
5LF 900 2-4XC
Rozsah upínání: 21 -36 mm
Rozsah upínání: 37 -50 mm
■ Pro kaÏdé svítidlo jsou nutné 4 kusy (1 sada = 4 ks).
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
51+7
51+7
51+7
51+7
51+7
51+7
3,0
3,5
5,7
5,7
5,3
5,5
51+7
51+7
51+7
51+7
51+7
51+7
51+7
51+7
3,5
3,0
3,5
5,7
5,7
5,7
5,3
5,5
3
03 Leuchten für Decken 4.0 CZne
32
03/4/7
15:54 Uhr
Seite 32
Vestavná svítidla
Vestavná svítidla pro stropy modul 100
Struãn˘ popis
Tato svítidla byla vyvinuta speciálnû pro moduly 100. Úhelníky na podéln˘ch stranách tûlesa zakr˘vají styãné hrany stropu a slouÏí jako
podklad pro izolaãní rohoÏe.
Technika tûlesa
Ocelov˘ plech, lakovan˘, barva bílá (podobná RAL 9010), s matovû ãern˘mi úhelníky na podéln˘ch stranách tûlesa jako stínová ‰tûrbina. Svítidla jsou upravena pro vestavbu do stropÛ s modulem 100.
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 3-pólovou
svorkou max. 2,5 mm2. Standardnû elektronick˘ pfiedfiadník EVG nebo
3
Samostatné svítidlo modul 100,
s matovou hliníkovou profilovou
mfiíÏkou, volitelnû elektronick˘
pfiedfiadník EVG-Professionell nebo nízkoztrátov˘ pfiedfiadník
VVG; tûleso z ocelového plechu,
barva bílá (podobná RAL 9010),
úhelník na podéln˘ch stranách,
matovû ãern˘; krytí IP20, tfiída
ochrany I (SK I).
nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG. Provedení VVG s paralelní kompenzací
(s namontovan˘m kondenzátorem). Svítidla jsou pfiipravena na prÛbûÏné propojení pomocí vodiãÛ umístûn˘ch nad svítidly. Pfiedfiadníky
EVG-DALI nebo EVG-Dynamic,sbûrnice Instabus EIB a dal‰í elektrické
vybavení se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
■ hliníková profilová mfiíÏka s profilovan˘mi pfiíãn˘mi lamelami, matnû eloxovaná
■ bílá lamelová mfiíÏka
■ prismatická vana PMMA
■ opálová vana PMMA
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 494 7-1A
1 x 18 W
639
5LJ 494 7-1C
1 x 36 W
1249
5LJ 494 7-1E
1 x 58 W
1549
5LJ 494 7-2C
2 x 36 W
1249
5LJ 494 7-2E
2 x 58 W
1549
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8
5LJ 494 2-1A
1 x 18 W
639
5LJ 494 2-1C
1 x 36 W
1249
5LJ 494 2-1E
1 x 58 W
1549
5LJ 494 2-2C
2 x 36 W
1249
5LJ 494 2-2E
2 x 58 W
1549
Samostatné svítidlo modul 100,
s bílou lamelovou mfiíÏkou,
obj. ã. 5LJ 493 .-..
Samostatné svítidlo modul 100,
s prismatickou vanou PMMA,
obj. ã. 5LJ 492 .-..
Samostatné svítidlo modul 100,
s opálovou vanou PMMA,
obj. ã. 5LJ 491 .-..
MontáÏní úhelník
pro svítidla 5LJ 49... (IP20). Sada
úhelníkÛ k upevnûní na podélné
stranû svítidla; rozsah nastavení:
25 – 35 mm.
Obj. ãíslo
Pro osazení
5LJ 490 2-0AC
5LJ 490 2-0CC
5LJ 490 2-0EC
18 W
36 W
58 W
■ Pro kaÏdé svítidlo jsou nutné 2 kusy (1 sada = 2 ks).
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
107
107
107
207
207
110+7
110+7
110+7
110+7
110+7
2,6
4,3
4,5
5,7
6,8
107
107
107
207
207
110+7
110+7
110+7
110+7
110+7
2,9
4,7
5,4
6,5
8,6
03/4/7
15:54 Uhr
Seite 33
Vestavná svítidla
33
Svítidlo pro ãisté provozy nemocnic
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
KRR 232 E
2 x 36 W
KRR 250 E
2 x 58 W
KRR 332 E
3 x 36 W
KRR 350 E
3 x 58 W
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG
KRR 236 D
2 x 36 W
KRR 258 D
2 x 58 W
KRR 336 ICI
3 x 36 W
KRR 358 ICI
3 x 58 W
Svítidlo KRR pro ãisté provozy
nemocnic
Stropní a vestavné svítidlo pro
operaãní sály, jejich vedlej‰í prostory a jiné ãisté prostory. Je urãeno pro osvûtlení okolí operaãního stolu. Jednolité tûleso z ocelového plechu se svafien˘mi hranami je vybaveno ventilem pro
vyrovnání tlaku. Povrch lakovan˘
prá‰kov˘m lakem je odoln˘ proti
desinfekãním prostfiedkÛm. Jednovrstvé bezpeãnostní sklo
je uchyceno do krycího rámu
z hliníkového profilu, odolné
proti UV-záfiení. Hliníková zrcadlová mfiíÏka BAP60, eloxovaná,
vysoce lesklá (Darklight). MontáÏní rám z hliníkového profilu
pro instalaci svítidla do roviny
stropu. Verze 36 W a 58 W se
dvûma a tfiemi svûteln˘mi zdroji
(na poÏádání se záfiivkami T5).
Pfiedfiadníky: nízkoztrátov˘ VVG,
elektronick˘ EVG; tfiída ochrany I,
ÖVE IP65 – dvoustranné (ze strany místnosti a ze strany podhledu).
Délka
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
1272
1572
1272
1572
332
332
645
645
103,5
103,5
103,5
103,5
12,9
15,9
22,2
26,2
1272
1572
1272
1572
332
332
645
645
103,5
103,5
103,5
103,5
14,2
18,0
24,0
29,2
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
MontáÏní rám pro svítidlo KRR
ER/KRR 236
1282 x 342 mm
ER/KRR 258
1282 x 342 mm
ER/KRR 336
1282 x 342 mm
ER/KRR 358
1282 x 342 mm
MontáÏní rám: hliníkov˘ profil
Provedení:
ER
ER-A
ER-M
ER-E
..........
..........
..........
..........
samostatné svítidlo
zaãáteãní prvek
stfiedov˘ prvek
koncov˘ prvek
3
136,5
20
84
25
11
10
03 Leuchten für Decken 4.0 CZne
81
Pfiíkon
236
258
336
358
d1
1276
1576
1276
1576
d2
1272
1572
1272
1572
d3
1050
1350
1050
1350
d4
900
1200
900
1200
236
258
336
358
‰1
336
336
649
649
‰2
332
332
645
645
‰3
237
237
550
550
‰4
195,5
195,5
508,5
508,5
Pfiíkon
236
258
336
358
d1
1272
1572
1272
1572
d2
332
332
645
645
d3
1200
1500
1050
1350
d4
237
237
550
550
82
2
2
Vestavné svítidlo KRR
d4
L4
L3
d3
L2
d2
L1
20
d1
20
MontáÏní rám svítidla KRR
Stropní svítidlo KRR
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
34
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 34
Svítidla do vlhka
Vaniãková svítidla Monsun®
Struãn˘ popis
Pro vlhké nebo pra‰né prostfiedí jsou vaniãková svítidla do vlhka tím
prav˘m. Tûlesa z kvalitních umûl˘ch hmot, odolné vaniãky z PMMA,
uzávûry vaniãek, úchyty na strop, li‰ty a fietûzy z oceli V2A a speciální
tûsnící systémy byly konstruovány pro nasazení v extrémních provozních podmínkách. Design: Reinhard Segers
Zvlá‰tnosti
Svítidla Monsun® jsou urãena k osazení záfiivkami T8, T5 nebo kompaktními záfiivkami.
Tûlesa a vaniãky
Tûlesa jsou vyrobena z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, se
sníÏenou hofilavostí, odolného proti korozi a agresivnímu prostfiedí.
Vaniãky jsou vyrobeny z PMMA nebo polykarbonátu. Vnitfiní reflektor
je zároveÀ nosiãem elektrického vybavení a je v tûlese upevnûn aretací. Tûlesa a vaniãky jsou plnû recyklovatelné.
4
Vaniãkové svítidlo do vlhka
Monsun® ‰iroce záfiící, s pfiím˘m
vyzafiováním*; vstfiikovaná prismatická vaniãka volitelnû
z PMMA nebo polykarbonátu; volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník
EVG nebo EVG-Dynamic, pfiíp.
nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG;
tûleso z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, barva ‰edá, uzávûry vaniãky V2A, krytí IP65; tfiída ochrany I (SK I), volitelnû
F nebo FF, (ãásteãnû vã. fietízkového drÏáku V2A).
* pfiídavn˘ reflektor pro úzké nebo asymetrické vyzafiování (pfiíslu‰enství)
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 3-pólovou
svorkou max. 2,5 mm2. PrÛchodky jsou vhodné pro kabely nebo trubky
Ø 8,5 mm aÏ Ø 13,5 mm (PG7 aÏ PG11). Standardnû jsou vybavena
elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG nebo nízkoztrátov˘m pfiedfiadníkem
VVG, provedení VVG zahrnuje paralelní kompenzaci (s namontovan˘m kondenzátorem). Svítidla jsou pfiipravena pro prÛbûÏné propojení uvnitfi svítidel (pomocí speciálních propojovacích sad). Pfiedfiadník
EVG-Dynamic (není-li osazen sériovû), sbûrnice Instabus EIB a dal‰í
elektrické vybavení se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
■ vstfiikovaná prismatická vaniãka pro ‰iroké, pfiímé vyzafiování
■ pfiídavn˘ reflektor pro úzké nebo asymetrické vyzafiování (viz pfiíslu‰enství).
Obj. ãíslo
Osaz. / sv. zdr. Délka
·ífika
(W)
(mm)
Tfiída ochrany I, vaniãka PMMA,
-provedení
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8 1)
5LS 412 7-1A
1 x 18 W
667
84
5LS 412 7-1C
1 x 36 W
1277
84
5LS 412 7-1E
1 x 58 W
1577
84
5LS 412 7-2A
2 x 18 W
667
130
5LS 412 7-2C
2 x 36 W
1277
130
5LS 412 7-2E
2 x 58 W
1577
130
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T8 1)
5LS 412 6-1C
1 x 36 W
1277
84
5LS 412 6-1E
1 x 58 W
1577
84
5LS 412 6-2C
2 x 36 W
1277
130
5LS 412 6-2E
2 x 58 W
1577
130
Tfiída ochrany I, vaniãka PMMA, -provedení
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8
5LS 412 B-1A
1 x 18 W
667
84
5LS 412 B-1C
1 x 36 W
1277
84
5LS 412 B-1E
1 x 58 W
1577
84
5LS 412 B-2A
2 x 18 W
667
130
5LS 412 B-2C
2 x 36 W
1277
130
5LS 412 B-2E
2 x 58 W
1577
130
Tfiída ochrany I, vaniãka polykarbonát,
-provedení
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8 1)
5LS 422 7-1A
1 x 18 W
667
84
5LS 422 7-1C
1 x 36 W
1277
84
5LS 422 7-1E
1 x 58 W
1577
84
5LS 422 7-2A
2 x 18 W
667
130
5LS 422 7-2C
2 x 36 W
1277
130
5LS 422 7-2E
2 x 58 W
1577
130
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T8 1)
5LS 422 6-1C
1 x 36 W
1277
84
5LS 422 6-1E
1 x 58 W
1577
84
5LS 422 6-2C
2 x 36 W
1277
130
5LS 422 6-2E
2 x 58 W
1577
130
Tfiída ochrany I, vaniãka polykarbonát, -provedení
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8
5LS 422 B-1A
1 x 18 W
667
84
5LS 422 B-1C
1 x 36 W
1277
84
5LS 422 B-1E
1 x 58 W
1577
84
5LS 422 B-2A
2 x 18 W
667
130
5LS 422 B-2C
2 x 36 W
1277
130
5LS 422 B-2E
2 x 58 W
1577
130
1) vã. fietízkového drÏáku V2A
■ pfiíslu‰enství viz str. 36
■ montáÏní li‰ty viz kap. 6
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
102
102
102
110
110
110
1,0
2,3
3,0
2,0
3,1
4,1
102
102
110
110
2,3
3,0
3,1
4,1
102
102
102
110
110
110
1,5
2,7
3,4
2,5
3,6
5,1
102
102
102
110
110
110
1,0
2,3
3,0
2,0
3,1
4,1
102
102
110
110
2,3
3,0
3,1
4,1
102
102
102
110
110
110
1,5
2,7
3,4
2,5
3,6
5,1
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 35
Svítidla do vlhka
35
Vaniãková svítidla Monsun®
Vaniãkové svítidlo do vlhka
Monsun® ‰iroce záfiící, s pfiím˘m
vyzafiováním*; vstfiikovaná prismatická vaniãka volitelnû
z PMMA nebo polykarbonátu; volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník
EVG nebo EVG-Dynamic, pfiíp.
nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG;
tûleso z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, barva ‰edá, uzávûry vaniãky V2A, krytí IP65; tfiída ochrany II (SK II), volitelnû
F nebo FF, (ãásteãnû vã. fietízkového drÏáku V2A).
* pfiídavn˘ reflektor pro úzké nebo asymetrické vyzafiování (pfiíslu‰enství)
Obj. ãíslo
Osaz. / sv. zdr. Délka
·ífika
(W)
(mm)
Tfiída ochrany II, vaniãka PMMA,
-provedení
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8 1)
5LS 417 7-1A
1 x 18 W
667
84
5LS 417 7-1C
1 x 36 W
1277
84
5LS 417 7-1E
1 x 58 W
1577
84
5LS 417 7-2A
2 x 18 W
667
130
5LS 417 7-2C
2 x 36 W
1277
130
5LS 417 7-2E
2 x 58 W
1577
130
S prÛbûÏn˘m propojením 4 x 1,5 mm2 1)
5LS 417 7-1EA0004 1 x 58 W
1577
84
5LS 417 7-2EA0004 2 x 58 W
1577
130
Tfiída ochrany II, vaniãka PMMA, -provedení
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8
5LS 417 B-1A
1 x 18 W
667
84
5LS 417 B-1C
1 x 36 W
1277
84
5LS 417 B-1E
1 x 58 W
1577
84
5LS 417 B-2A
2 x 18 W
667
130
5LS 417 B-2C
2 x 36 W
1277
130
5LS 417 B-2E
2 x 58 W
1577
130
S prÛbûÏn˘m propojením 4 x 1,5 mm2
5LS 417 B-1EA0004 1 x 58 W
1577
84
5LS 417 B-2EA0004 2 x 58 W
1577
130
Tfiída ochrany II, vaniãka polykarbonát,
-provedení
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8 1)
5LS 427 7-1C
1 x 36 W
1277
84
5LS 427 7-1E
1 x 58 W
1577
84
5LS 427 7-2E
2 x 58 W
1577
130
S prÛbûÏn˘m propojením 4 x 1,5 mm2 1)
5LS 427 7-1EA0004 1 x 58 W
1577
84
5LS 427 7-2EA0004 2 x 58 W
1577
130
Tfiída ochrany II, vaniãka polykarbonát, -provedení
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8
5LS 427 B-1C
1 x 36 W
1277
84
5LS 427 B-1E
1 x 58 W
1577
84
5LS 427 B-2E
2 x 58 W
1577
130
S prÛbûÏn˘m propojením 4 x 1,5 mm2
5LS 427 B-1EA0004 1 x 58 W
1577
84
5LS 427 B-2EA0004 2 x 58 W
1577
130
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
102
102
102
110
110
110
1,0
2,3
3,0
2,0
3,1
4,1
102
110
3,2
4,3
102
102
102
110
110
110
1,5
2,7
3,4
2,5
3,6
5,1
102
110
3,2
4,3
102
102
110
2,3
3,0
4,0
102
110
3,2
4,3
102
102
110
2,9
3,5
5,4
102
110
3,4
4,5
1) vã. fietízkového drÏáku V2A
■ pfiíslu‰enství viz str. 36
■ montáÏní li‰ty viz kap. 6
Vaniãkové svítidlo do vlhka
Monsun® ‰iroce záfiící, s pfiím˘m
vyzafiováním*; vstfiikovaná prismatická vaniãka z PMMA; volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník
EVG; volitelnû pro záfiivky T5 nebo kompaktní záfiivky; tûleso
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, barva ‰edá, uzávûry
vaniãky V2A, krytí IP65; tfiída
ochrany I (SK I), FF, (vã. fietízkového drÏáku V2A).
* pfiídavn˘ reflektor pro úzké nebo asymetrické vyzafiování (pfiíslu‰enství)
Obj. ãíslo
Osaz. / sv. zdr. Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
Tfiída ochrany I, vaniãka PMMA,
-provedení
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high efficiency) 1)
5LS 412 7-1M
1 x 14 W
667
84
102
5LS 412 7-1P
1 x 28 W
1277
84
102
5LS 412 7-1R
1 x 35 W
1577
84
102
5LS 412 7-2M
2 x 14 W
667
130
110
5LS 412 7-2P
2 x 28 W
1277
130
110
5LS 412 7-2R
2 x 35 W
1577
130
110
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T5 (high output) 1)
5LS 412 7-1Y
1 x 24 W
667
84
102
5LS 412 7-1J
1 x 54 W
1277
84
102
5LS 412 7-1F
1 x 49 W
1577
84
102
5LS 412 7-1X
1 x 80 W
1577
84
102
5LS 412 7-2Y
2 x 24 W
667
130
110
5LS 412 7-2J
2 x 54 W
1577
130
110
5LS 412 7-2F
2 x 49 W
1577
130
110
Tfiída ochrany I, vaniãka PMMA,
-provedení
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, sv. zdroj TC-L 1)
5LS 412 7-5U 2)
1 x TC-L 40 W
667
84
102
1) vã. fietízkového drÏáku V2A
2) v souãasné dobû je‰tû bez aprobace (VDE, ENEC)
■ pfiíslu‰enství viz str. 36
■ montáÏní li‰ty viz kap. 6
Hmotnost
(kg)
1,4
2,3
3,0
2,0
3,1
4,1
1,2
2,4
3,0
3,0
2,0
4,1
4,1
1,0
4
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
36
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 36
Svítidla do vlhka
Pfiíslu‰enství ke svítidlÛm Monsun®
Zrcadlov˘ reflektor
vysoce leskl˘ eloxovan˘ hliník.
Obj. ãíslo
Pro osazení
(W)
Symetricky úzce záfiící
pro záfiivky T5
5LS 442 0-1MS
1 x 14 W/24 W
5LS 442 0-1PS
1 x 28 W/54 W
5LS 442 0-1RS
1 x 35 W/49 W/80 W
5LS 442 0-2MS
2 x 14 W/24 W
5LS 442 0-2PS
2 x 28 W
5LS 442 0-2RS
2 x 35 W/49 W/54 W
pro sv. zdroje TC-L
5LS 442 0-5US
1 x TC-L 40 W
pro záfiivky T8
5LS 442 0-1CS
1 x 36 W
5LS 442 0-1ES
1 x 58 W
5LS 442 0-2CS
2 x 36 W
5LS 442 0-2ES
2 x 58 W
Asymetricky záfiící
pro záfiivky T8
5LS 443 0-1CS
1 x 36 W
5LS 443 0-1ES
1 x 58 W
5LS 443 0-2CS
2 x 36 W
5LS 443 0-2ES
2 x 58 W
Drátûn˘ ochrann˘ ko‰
Ocelov˘ drát, Ø = 4 mm, pozinkovan˘.
Obj. ãíslo
Pro osazení
(W)
5LS 209 0-2CDZ
1(2)x18/36 W
1230
1(2)x14/24/28/54/49 W
1(2)x58/35/80 W 1535
5LS 209 0-2EDZ
Délka
■ na stranû ãela otevfien˘
■ pouze pro upevnûní na strop
4
Sada prÛbûÏného propojení
pro vybavení prÛbûÏného propojení uvnitfi svítidel v pfieru‰ovan˘ch svûteln˘ch pásech (svítidla
se propojují standardními vodiãi, napfi. NYM). Sada obsahuje tepelnû odolné vodiãe, svorky
a montáÏní materiál.
Sada prÛbûÏného propojení
pro souvislé uspofiádání svítidel
do svûteln˘ch pásÛ - vzájemné
propojení svorek sousedících svítidel. Sada obsahuje trubku PC
pro spojení svítidel, tepelnû
odolné vodiãe, svorky a montáÏní
materiál.
Obj. ãíslo
5LS 443 0-1EK
5LS 443 1-1EK
5LS 443 2-1EK
3 x 1,5 mm 2
5 x 1,5 mm 2
5 x 2,5 mm 2
■ Pro kaÏdé svítidlo je nutná 1 sada.
■ vhodná pro 35 W/49 W/58 W/80 W (pfii 28 W/36 W/54 W: vytvofiit smyãku)
Obj. ãíslo
5LS 442 1-1EK
5 x 1,5 mm 2
■ Pro kaÏdé svítidlo je nutná 1 sada.
■ vhodná pro 35 W/49 W/58 W/80 W (pfii 28 W/36 W/54 W: vytvofiit smyãku)
·ífika
V˘‰ka
186
138
186
138
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 37
Svítidla do vlhka
37
Pfiíslu‰enství ke svítidlÛm Monsun®
Pfiídavná svorka 5-pólová
pro poslední svítidlo pfii instalaci
do svûtelného pásu (svítidla
uspofiádaná souvisle).
Obj. ãíslo
5LS 442 0-0EK
■ Pro kaÏd˘ pás svítidel je nutn˘ 1 kus.
Dvojitá kabelová prÛchodka pro
2 kabely, Ø 8,4 mm aÏ Ø 12 mm,
napfi. NYM 5 x 1,5 mm2.
Obj. ãíslo
¤etízkov˘ drÏák V2A
Obj. ãíslo
5LS 322 0-0XV
5LS 440 0-1
1 sada = 50 ks
■ Pro kaÏdé svítidlo jsou nutné 2 kusy.
Uzlíkov˘ fietízek
Nosnost: 40 kg, vnitfiní rozmûr
ãlánku 5,6 mm x 31 mm.
Obj. ãíslo
5LY 900 1
5LY 900 2
pozinkovan˘
V2A
■ 1 metr
Nouzov˘ ãlánek
Nosnost: 12 kg, vnitfiní rozmûr
ãlánku 5 mm x 15 mm.
Sada tûsnûní pro nástûnnou
montáÏ
Obsah: 2 x tûsnící podloÏka, podloÏka a krytka na ‰rouby
(Ø 5 mm, ‰rouby nejsou souãástí
dodávky).
UpevÀovací sada pro montáÏní
li‰ty DUS
Nerezová ocel V2A, montáÏ bez
pouÏití náfiadí.
Obj. ãíslo
5LY 900 3
5LY 900 4
pozinkovan˘
V2A
Obj. ãíslo
5LS 440 0-3
■ Pro kaÏdé svítidlo je nutná 1 sada.
Obj. ãíslo
5LS 440 0-2
1 sada = 6 ks
■ Pro kaÏdé svítidlo jsou nutné 2 kusy.
■ Na kaÏdém konci li‰ty je nutné 1 ãelo li‰ty.
■ ostatní pfiíslu‰enství viz kap. 4, montáÏní li‰ty: viz kap. 6 a katalog Siteco Österreich 2003/04, kap. 4, strana 37
4
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
38
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 38
Svítidla do vlhka
Vaniãková svítidla FR 100 pro v˘bu‰né prostfiedí
Struãn˘ popis
Pro vlhké nebo pra‰né prostfiedí jsou vaniãková svítidla do vlhka tím
správn˘m fie‰ením. Tûlesa z kvalitních umûl˘ch hmot, odolné vaniãky
z PMMA nebo polykarbonátu a speciální tûsnící systémy byly konstruovány pro nasazení v extrémních provozních podmínkách.
Zvlá‰tnosti
Provedení svítidel:
– F, FF nebo D (kromû svítidla 1 x 18 W)
– pro v˘bu‰né prostfiedí 2 resp. pro v˘bu‰né prostfiedí 11 dle smûrnice
76/117/EWG (platná do 30.06.2003) resp.
pro v˘bu‰né prostfiedí 2 resp. pro v˘bu‰né prostfiedí 22 dle smûrnice
94/9/94
– testována na odolnost proti rázu a schválena pro pouÏití v prostorech civilní obrany
– s atestem odolnosti proti zemûtfiesení
Svítidla jsou v závislosti na provedení vhodná pro mrazírny, chladírny
nebo prostfiedí s vysok˘mi teplotami (teplota okolí -40°C aÏ +70°C).
Tûlesa a vaniãky
Tûlesa jsou vyrobena z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, se
sníÏenou hofilavostí, odolného proti korozi a agresivnímu prostfiedí.
4
Vaniãkové svítidlo do vlhka
FR 100 ‰iroce záfiící, s pfiím˘m vyzafiováním*; perliãková vaniãka
z polykarbonátu, standardnû
elektronick˘ pfiedfiadník EVG; tûleso z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, barva ‰edá; krytí IP65; tfiída ochrany I (SK I),
standardnû provedení D, v˘bu‰né prostfiedí 2 7), resp. schváleno
pro v˘bu‰né prostfiedí 228), testované na odolnost proti rázu pro
civilní obranu.
* pfiídavn˘ reflektor pro úzké vyzafiování (pfiíslu‰enství)
Vaniãky jsou vyrobeny z PMMA nebo polykarbonátu se zv˘‰enou odolností proti rázÛm. Vnitfiní reflektor je zároveÀ nosiãem elektrického
vybavení a je v tûlese upevnûn ve dvou bodech. Tûlesa i vaniãky jsou
plnû recyklovatelné.
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 3-pólovou
svorkou (tfiída ochrany I) resp. 2-pólovou svorkou (tfiída ochrany II)
max. 2,5 mm2. PrÛchodky jsou vhodné pro kabely nebo trubky
Ø 8,5 mm aÏ Ø 13,5 mm (PG7 aÏ PG11). Standardnû elektronick˘ pfiedfiadník EVG nebo nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG. Provedení VVG s paralelní kompenzací (s namontovan˘m kondenzátorem). Svítidla s pfiedfiadníkem VVG pro mrazírny, chladírny nebo prostfiedí s vysok˘mi teplotami jsou volitelnû induktivní nebo paralelnû kompenzována. Svítidla jsou pfiipravena pro prÛbûÏné propojení uvnitfi svítidel (pomocí
speciálních propojovacích sad). Pfiedfiadník EVG-Dynamic, sbûrnice Instabus EIB a dal‰í elektrické vybavení se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
■ perliãková vaniãka pro ‰iroké, pfiímé vyzafiování
■ pfiídavn˘ reflektor pro úzké vyzafiování (viz pfiíslu‰enství).
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
(W)
(mm)
Tfiída ochrany I, vaniãka polykarbonát, provedení D 1)
pro v˘bu‰né prostfiedí 2 7)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LS 329 7-1CF4
1 x 36 W
1277
105
5LS 329 7-1EF4
1 x 58 W
1577
105
5LS 329 7-2CF4
2 x 36 W
1277
136
5LS 329 7-2EF4
2 x 58 W
1577
136
S prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
5LS 329 7-1CF4005 1 x 36 W
1277
105
5LS 329 7-1EF4005
1 x 58 W
1577
105
5LS 329 7-2CF4005 2 x 36 W
1277
136
5LS 329 7-2EF4005
2 x 58 W
1577
136
Tfiída ochrany I, vaniãka polykarbonát, provedení D 1)
pro v˘bu‰né prostfiedí 22 8)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LS 329 7-1CF3
1 x 36 W
1277
105
5LS 329 7-1EF3
1 x 58 W
1577
105
5LS 329 7-2CF3
2 x 36 W
1277
136
5LS 329 7-2EF3
2 x 58 W
1577
136
S prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
5LS 329 7-1CF3005 1 x 36 W
1277
105
5LS 329 7-1EF3005
1 x 58 W
1577
105
5LS 329 7-2CF3005 2 x 36 W
1277
136
5LS 329 7-2EF3005
2 x 58 W
1577
136
1) Dle EN 598-2-24 bude oznaãení FF do 1.8.2005 nahrazeno oznaãením D.
7) schváleno pro v˘bu‰né prostfiedí 2 dle smûrnice 94/9/EG
oznaãení: II 3 G EEx n R II T6
8) schváleno pro v˘bu‰né prostfiedí 22 dle smûrnice 94/9/EG
oznaãení: II 3 D IP65 T85°C
■ pfiíslu‰enství viz str. 40
■ montáÏní li‰ty viz kap. 6
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
116
116
132
132
2,5
3,3
3,3
4,3
116
116
132
132
2,7
3,5
3,5
4,5
116
116
132
132
2,5
3,3
3,3
4,3
116
116
132
132
2,7
3,5
3,5
4,5
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 39
Svítidla do vlhka
39
Vaniãková svítidla FR 100 pro v˘bu‰né prostfiedí
Vaniãkové svítidlo do vlhka
FR 100 ‰iroce záfiící, s pfiím˘m vyzafiováním*, perliãková vaniãka
volitelnû z polykarbonátu nebo
z PMMA; volitelnû elektronick˘
pfiedfiadník EVG-Professionell
nebo nízkoztrátov˘ pfiedfiadník
VVG; tûleso z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, barva ‰edá; krytí IP65; tfiída ochrany I (SK
I), volitelnû F nebo FF, ãásteãnû
schváleno pro v˘bu‰né prostfiedí
2, T6 resp. pro v˘bu‰né prostfiedí
11, ãásteãnû testované na odolnost proti rázu pro civilní obranu, ãásteãnû s atestem odolnosti
proti zemûtfiesení.
* pfiídavn˘ reflektor pro úzké vyzafiování (pfiíslu‰enství)
Vaniãkové svítidlo do vlhka
FR 100 ‰iroce záfiící, s pfiím˘m vyzafiováním*, perliãková vaniãka
volitelnû z polykarbonátu nebo
z PMMA, volitelnû elektronick˘
pfiedfiadník EVG-Professionell
nebo nízkoztrátov˘ pfiedfiadník
VVG; tûleso z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, barva ‰edá; krytí IP65; tfiída ochrany II
(SK II), volitelnû F nebo FF, ãásteãnû schváleno pro v˘bu‰né
prostfiedí 2, T6 resp. pro
pro v˘bu‰né prostfiedí 11.
* pfiídavn˘ reflektor pro úzké vyzafiování (pfiíslu‰enství)
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
(W)
(mm)
Tfiída ochrany I, vaniãka polykarbonát,
-provedení
pro v˘bu‰né prostfiedí 2, T6 1) 2) 3)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LS 329 7-1CF2
1 x 36 W
1277
105
5LS 329 7-1EF2
1 x 58 W
1577
105
pro v˘bu‰né prostfiedí 11 2)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LS 329 7-1CP1
1 x 36 W
1277
105
5LS 329 7-1EP1
1 x 58 W
1577
105
5LS 329 7-2CP1
2 x 36 W
1277
136
5LS 329 7-2EP1
2 x 58 W
1577
136
Tfiída ochrany I, vaniãka PMMA,
-provedení
pro v˘bu‰né prostfiedí 11 a pro civilní obranu 1) 2) 5)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LS 329 7-1A 7)
1 x 18 W
667
105
5LS 329 7-1C
1 x 36 W
1277
105
5LS 329 7-1E
1 x 58 W
1577
105
5LS 329 7-2C
2 x 36 W
1277
136
5LS 329 7-2E 6)
2 x 58 W
1577
136
Tfiída ochrany I, vaniãka PMMA, -provedení
pro v˘bu‰né prostfiedí 11 a pro civilní obranu 2) 5)
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8
5LS 329 B-1A 7)
1 x 18 W
667
127
5LS 329 B-1C
1 x 36 W
1277
127
5LS 329 B-1E
1 x 58 W
1577
127
5LS 329 B-2C
2 x 36 W
1277
132
5LS 329 B-2E 6)
2 x 58 W
1577
136
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
(W)
(mm)
Tfiída ochrany II, vaniãka polykarbonát,
-provedení
pro v˘bu‰né prostfiedí 2, T6 2) 3)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LS 228 7-1C
1 x 36 W
1277
105
5LS 228 7-1E
1 x 58 W
1577
105
S prÛbûÏn˘m propojením 4 x 1,5 mm2
5LS 229 7-1C
1 x 36 W
1277
105
5LS 229 7-1E
1 x 58 W
1577
105
Tfiída ochrany II, vaniãka polykarbonát,
-provedení
pro v˘bu‰né prostfiedí 11 2)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LS 228 7-1CP1
1 x 36 W
1277
105
5LS 228 7-1EP1
1 x 58 W
1577
105
5LS 228 7-2E
2 x 58 W
1577
136
S prÛbûÏn˘m propojením 4 x 1,5 mm2
5LS 229 7-1EP1
1 x 58 W
1577
105
5LS 229 7-2E
2 x 58 W
1577
136
Tfiída ochrany II, vaniãka PMMA, -provedení
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8
5LS 228 B-1C
1 x 36 W
1277
105
5LS 228 B-1E
1 x 58 W
1577
105
5LS 228 B-2C
2 x 36 W
1277
136
5LS 228 B-2E
2 x 58 W
1577
136
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
116
116
2,4
3,2
116
116
132
132
2,4
3,2
3,2
4,2
116
116
116
132
132
1,1
2,4
3,2
3,2
4,2
116
116
116
132
132
1,5
2,8
4,0
3,7
5,2
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
116
116
2,4
3,2
116
116
2,6
3,5
116
116
132
2,4
3,2
3,5
116
132
3,5
4,5
116
116
132
132
2,8
4,0
3,7
5,2
1) svítidla v provedení FF (kromû svítidla 18 W)
2) schváleno dle smûrnice 76/117/EWG (platná do 30.06.2003) pro v˘bu‰né prostfiedí 2 resp. pro v˘bu‰né prostfiedí 11
3) teplotní tfiída T6
5) testováno na odolnost proti rázu a schváleno pro pouÏití v prostorách civilní obrany (kromû 1 x 18 W, EVG)
6) 5LS 329 7-2E a 5LS 329 1-2E s atestem odolnosti proti zemûtfiesení
(dal‰í typy: FR 200 a SiPLAST, volnû záfiící)
7) 1x18 W není k dispozici
-provedení a -provedení
■ pfiíslu‰enství viz str. 40
■ montáÏní li‰ty (pozinkovaná ocel nebo umûlá hmota) viz kap. 6
4
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
40
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 40
Svítidla do vlhka
Vaniãková svítidla FR 100 pro nízké a vysoké teploty
Vaniãkové svítidlo do vlhka
FR 100 ‰iroce záfiící, s pfiím˘m vyzafiováním*; perliãková vaniãka
PMMA, standardnû elektronick˘
pfiedfiadník EVG-Professionell
nebo nízkoztrátov˘ pfiedfiadník
VVG4) induktivní; tûleso z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, barva ‰edá; krytí IP65; tfiída
ochrany I (SK I).
Rozsahy teplot:
(podle provedení)
-40°C aÏ -10°C,
-10°C aÏ +25°C,
do max. +55°C,
do max. +60°C,
do max. +70°C.
* pfiídavn˘ reflektor pro úzké vyzafiování (pfiíslu‰enství)
Obj. ãíslo
Osaz. / sv. zdr. Délka
·ífika
(W)
(mm)
Rozsah teplot: -40°C aÏ -10°C (mrazírny)
Tfiída ochrany I, vaniãka PMMA, uzávûry V2A
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8 1) 2)
5LS 329 B-1ET1
1 x 58 W
1577
105
5LS 329 B-2ET1
2 x 58 W
1577
136
Rozsah teplot: -10°C aÏ +25°C (chladírny)
Tfiída ochrany I, vaniãka PMMA, uzávûry V2A
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8 1)
5LS 329 B-2ET0
2 x 58 W
1577
136
Pro vysoké teploty okolí: do max. +70°C
Tfiída ochrany I, vaniãka polykarbonát, uzávûry V2A
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8 1)
5LS 329 B-1CT7
1 x 36 W
1277
136
5LS 329 B-1ET7
1 x 58 W
1577
136
Do max. +60°C
Tfiída ochrany I, vaniãka polykarbonát
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8 1)
5LS 329 B-1CT6
1 x 36 W
1277
105
5LS 329 B-1ET6
1 x 58 W
1577
105
5LS 329 B-2CT6
2 x 36 W
1277
136
5LS 329 B-2ET6
2 x 58 W
1577
136
Do max. +55°C
Tfiída ochrany I, vaniãka PMMA
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LS 329 7-1CT55
1 x 36 W
1577
136
5LS 329 7-1ET55
1 x 58 W
1577
136
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
116
132
4,4
6,4
132
5,3
132
132
3,3
4,5
116
116
132
132
2,8
4,0
3,7
5,3
132
132
3,3
4,5
1) U svítidel 5LJ 329 B- . nelze osadit pfiídavn˘ reflektor ET1.
2) Induktivní; sériová kompenzace není moÏná.
4
Reflektor pro FR 100
Symetricky úzce záfiící, hliníkov˘,
vysoce leskl˘.
Obj. ãíslo
Pro osazení
(W)
Symetricky úzce záfiící
5LS 322 0-1CS
1 x 36 W
5LS 322 0-1ES 1)
1 x 58 W
5LS 322 0-2CS
2 x 36 W
5LS 322 0-2ES 1)
2 x 58 W
1) Není vhodn˘ pro chladírenská svítidla 5LS 329 B-.ET1.
Drátûn˘ ochrann˘ ko‰ pro
FR 100
Ocelov˘ drát, Ø = 4 mm, pozinkovan˘.
Obj. ãíslo
5LS 209 0-2CDZ
5LS 209 0-2EDZ
Pro osazení
(W)
1(2)x18/36 W
1(2)x58 W
Délka
(mm)
1230
1535
·ífika
V˘‰ka
186
186
138
138
■ na stranû ãela otevfien˘
■ pouze pro upevnûní na strop
Sada prÛbûÏného propojení
pro vybavení prÛbûÏného propojení uvnitfi svítidel v pfieru‰ovan˘ch svûteln˘ch pásech (svítidla
se propojují standardními vodiãi, napfi. NYM). Sada obsahuje tepelnû odolné vodiãe, svorky
a montáÏní materiál.
Obj. ãíslo
5LS 313 0-1EK
5LS 313 1-1EK
5LS 313 2-1EK
3 x 1,5 mm2
5 x 1,5 mm2
5 x 2,5 mm2
■ Pro kaÏdé svítidlo je nutná 1 sada.
■ vhodné pro 58 W (pfii 36 W: vytvofiit smyãku)
■ ostatní pfiíslu‰enství viz kap. 4, montáÏní li‰ty: viz kap. 6 a katalog Siteco Österreich 2003/04, kap. 4, strana 37
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 41
Svítidla do vlhka
41
Vaniãková svítidla pro nouzov˘ provoz
Struãn˘ popis
Nûkterá vaniãková svítidla jsou standardnû vybavena bateriov˘mi
moduly nouzového osvûtlení nebo objímkami pro nouzov˘ provoz. Popisy v˘robkÛ, zvlá‰tnosti, materiály tûles a vaniãek vãetnû jejich vlastností jsou stejné jako u pfiíslu‰n˘ch fiad: FR 100 a Monsun®.
Standardnû elektronick˘ pfiedfiadník EVG nebo nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG; navíc objímka E14 pro pfiídavn˘ svûteln˘ zdroj (nouzov˘ provoz)*). Provedení VVG je pfiipraveno pro sériovou kompenzaci (se svorkou a úhelníkem pro kondenzátor). Svítidla jsou pfiipravena pro prÛbûÏné propojení uvnitfi svítidel (pomocí speciálních propojovacích
sad).
Elektrické vybavení
Svítidla s bateriov˘mi moduly nouzového osvûtlení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 4-pólovou
svorkou (3-pólová pro normální síÈ + 1-pólová pro pfiídavnou nespínanou fázi pro nouzové osvûtlení), max. 2,5 mm2. PrÛchodky jsou vhodné pro kabely nebo trubky Ø 8,5 mm aÏ Ø 13,5 mm (PG7 aÏ PG11). Svítidla jsou standardnû vybavena elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG
nebo nízkoztrátov˘m pfiedfiadníkem VVG a bateriov˘m modulem nouzového osvûtlení, volitelnû s provozní dobou 1 nebo 3 hodiny. Provedení VVG je pfiipraveno pro sériovou kompenzaci (se svorkou a úhelníkem pro kondenzátor). Svítidla jsou pfiipravena pro prÛbûÏné propojení uvnitfi svítidel (pomocí speciálních propojovacích sad).
*) Pro objímku nouzového svûtla je nutn˘ samostatn˘ okruh s externím napájením. Zapínání / vypínání nouzového svûtla zaji‰Èuje externí instalace.
*) Spínaná fáze (na svorce >L1<) a nespínaná fáze (na svorce >L2<) musí b˘t sousledné. Nespínanou fází je nabíjen akumulátor modulu nouzového osvûtlení; tato fáze souãasnû svítidlu indikuje provozní stav (normální
nebo nouzov˘ provoz):
nespínaná fáze pod napûtím:
Y normální provoz (napájení svítidla ze sítû, svítidlo lze bûÏnû zapínat/vypínat)
nespínaná fáze bez napûtí:
Y nouzov˘ provoz (napájení z akumulátoru); svítidlo je zapnuté, i kdyÏ
v normálním provozu bylo vypnuté
U 2-zdrojov˘ch svítidel: provoz jednoho svûtelného zdroje
Svítidla s objímkou pro nouzov˘ provoz pfiídavného svûtelného
zdroje
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena dvûma 3-pólov˘mi svorkami (vã. pfiídavné 3-pólové svorky pro objímku nouzového
svûtla) max. 2,5 mm2. PrÛchodky jsou vhodné pro kabely nebo trubky
Ø 8,5 mm aÏ Ø 13,5 mm (PG7 aÏ PG11), s dvojitou prÛchodkou (pfiíslu‰enství) pro 2 kabely Ø 8,4 mm aÏ Ø 12 mm.
4
Svûtelná technika
FR 100
■ perliãková vaniãka pro ‰iroké, pfiímé vyzafiování
■ pfiídavn˘ reflektor pro úzké vyzafiování (viz pfiíslu‰enství)
Monsun
■ vstfiikovaná prismatická vaniãka pro ‰iroké, pfiímé vyzafiování
■ pfiídavn˘ reflektor pro úzké nebo asymetrické vyzafiování (viz pfiíslu‰enství)
Svûteln˘ tok pfii provozu bateriového modulu nouzového osvûtlení
Provozní doba 3 hodiny:
Sv. tok Φ = 10% (sv. zdroj 36 W)
Sv. tok Φ = 7% (sv. zdroj 58 W)
Provozní doba 1 hodina:
Sv. tok Φ = 15% (sv. zdroj 36 W)
Sv. tok Φ = 12% (sv. zdroj 58 W)
Nouzov˘ provoz dvouzdrojového svítidla: provoz jednoho svûtelného
zdroje.
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
42
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 42
Svítidla do vlhka
Vaniãková svítidla pro nouzov˘ provoz
Vaniãkové svítidlo do vlhka
FR 100 ‰iroce záfiící, s pfiím˘m vyzafiováním; perliãková vaniãka
z PMMA, standardnû elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Professionell
nebo nízkoztrátov˘ pfiedfiadník
VVG; volitelnû bateriov˘ modul
nouzového osvûtlení na 3 hod.
nebo 1 hod. provozu resp. s objímkou E14; tûleso z polyesteru
vyztuÏeného skeln˘mi vlákny,
barva ‰edá; krytí IP65; tfiída
ochrany I (SK I).
4
Vaniãkové svítidlo do vlhka
Monsun® ‰iroce záfiící, s pfiím˘m
vyzafiováním; vstfiikovaná prismatická vaniãka z PMMA nebo
polykarbonátu (provedení 3
hod.); standardnû elektronick˘
pfiedfiadník EVG-Professionell nebo nízkoztrátov˘ pfiedfiadník
VVG; volitelnû bateriov˘ modul
nouzového osvûtlení na 3 hod.
nebo 1 hod. provozu resp. s objímkou E14; tûleso z polyesteru
vyztuÏeného skeln˘mi vlákny,
barva ‰edá, uzávûry vaniãky V2A;
krytí IP65; tfiída ochrany I (SK I).
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
Svítidla s bateriov˘mi moduly nouzového osvûtlení 3 hod.
Tfiída ochrany I, vaniãka PMMA, -provedení
■ FR 100
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, 3 hod.
5LS 329 7-1EA05
1 x 58 W
1577
105
116
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8, 3 hod.
5LS 329 1-1EA05
1 x 58 W
1577
105
116
5LS 329 1-2EA05
2 x 58 W
1577
136
132
Svítidla s objímkou E14
Tfiída ochrany I, vaniãka PMMA, -provedení
■ FR 100
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, objímka E14 12)
5LS 329 7-1EA01
1 x 58 W
1577
105
116
5LS 329 7-2EA01
2 x 58 W
1577
136
132
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8, objímka E14 12)
5LS 329 1-1EA01
1 x 58 W
1577
105
116
5LS 329 1-2EA01
2 x 58 W
1577
136
132
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Délka
(mm)
·ífika
■ Monsun
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, 1 hod. 1)
5LS 412 7-1EA04
1 x 58 W
1577
84
5LS 412 7-2EA04
2 x 58 W
1577
130
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8, 1 hod.
5LS 412 1-1EA04
1 x 58 W
1577
84
5LS 412 1-2EA04
2 x 58 W
1577
130
■ Monsun
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, 3 hod. 1)
5LS 412 7-1EA05
1 x 58 W
1577
84
5LS 412 7-2EA05
2 x 58 W
1577
130
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8, 3 hod.
5LS 412 1-1EA05
1 x 58 W
1577
84
5LS 412 1-2EA05
2 x 58 W
1577
130
Tfiída ochrany I, vaniãka polykarbonát, -provedení
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, 3 hod. 1)
5LS 422 7-1CC05
1 x 36 W
1277
84
5LS 422 7-1EC05
1 x 58 W
1577
84
5LS 422 7-2CC05
2 x 36 W
1277
130
5LS 422 7-2EC05
2 x 58 W
1577
130
■ Monsun
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, objímka E14 1) 12)
5LS 412 7-1EA01
1 x 58 W
1577
84
5LS 412 7-2EA01
2 x 58 W
1577
130
Hmotnost
(kg)
4,8
5,6
6,8
3,4
4,4
4,2
5,4
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
102
110
4,5
5,6
102
110
4,9
6,6
102
110
4,6
6,3
102
110
5,0
6,7
102
102
110
110
3,9
4,6
4,7
5,7
102
110
3,2
4,3
1) vã. fietízkového drÏáku
12) pro trubicov˘ svûteln˘ zdroj (IT resp. QT26), pfiíkon P ≤ 25 W, rozmûry sv. zdroje: d ≤ 85 mm, Ø ≤ 30 mm
■ pfiíslu‰enství viz pfiíslu‰ná fiada v˘robkÛ
■ montáÏní li‰ty viz kap. 6
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 43
Svítidla do vlhka
43
Svítidlo do vlhka SiPLAST, volnû záfiící
Struãn˘ popis
Pro vlhké nebo pra‰né prostfiedí jsou volnû záfiící svítidla do vlhka tím
prav˘m. Tûlesa z kvalitních umûl˘ch hmot a speciální tûsnící systémy
byly konstruovány pro nasazení v extrémních provozních podmínkách. Jako pfiíslu‰enství jsou k dispozici trubice pro ochranu svûteln˘ch zdrojÛ zhotovené ze silikátového skla nebo polykarbonátu a reflektorové ochranné trubice.
pro pfiívody nebo trubky Ø 8,5 mm aÏ Ø 13,5 mm (PG7 aÏ PG11). Standardnû elektronick˘ pfiedfiadník EVG, nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG
nebo konvenãní pfiedfiadník KVG. Provedení VVG s paralelní kompenzací (s namontovan˘m kondenzátorem). Svítidla jsou pfiipravena pro
prÛbûÏné propojení uvnitfi svítidel (pomocí speciálních propojovacích
sad). Pfiedfiadník EVG-Dynamic, sbûrnice Instabus EIB a dal‰í elektrické
vybavení se dodává na poÏádání.
Technika tûlesa
Horní a spodní ãást tûlesa jsou vyrobeny z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, se sníÏenou hofilavostí, odolného proti korozi a agresivnímu prostfiedí. Startéry je moÏno vymûÀovat zvenãí. Spojení horní
a spodní ãásti tûlesa je zaji‰tûno otoãn˘mi uzávûry 90° (provedení
18 W: ‰roubovací uzávûry). Tûlesa jsou plnû recyklovatelná.
Svûtelná technika
■ svítidla do vlhka, volnû záfiící
■ s reflektorem (pfiíslu‰enství): symetricky ‰iroce záfiící
■ s reflektorovou ochrannou trubicí (pfiíslu‰enství):
– úzce záfiící (ãirá)
– ‰iroce záfiící (ãirá nebo uvnitfi Ïebrovaná)
– asymetricky záfiící – manuální nastavení reflektorové ochranné trubice.
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 2-pólovou
svorkou max. 2,5 mm2, tfiída ochrany II (SKII). PrÛchodky jsou vhodné
Svítidlo do vlhka SiPLAST
volnû záfiící*, volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Professionell nebo nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG; tûleso z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, barva
‰edá; krytí IP65; tfiída ochrany II
(SK II) , testováno na odolnost
proti rázu pro civilní obranu,
ãásteãnû s atestem odolnosti
proti zemûtfiesení.
* symetricky ‰iroce pfiímo záfiící, úzce záfiící s reflektorem resp. ‰iroce záfiící s reflektorovou ochrannou
trubicí, asymetricky záfiící s reflektorovou ochrannou trubicí
Obj. ãíslo
Osaz. / sv. zdr. Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, -provedení 1) 3)
5LS 216 7-1CT1
1 x 36 W
1260
65
128
5LS 216 7-1ET12)
1 x 58 W
1560
65
128
5LS 216 7-2ET12)
2 x 58 W
1560
155
107
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8, -provedení 1)
5LS 216 B-1A
1 x 18 W
650
65
128
5LS 216 B-1CT1
1 x 36 W
1260
65
128
5LS 216 B-1ET1 2)
1 x 58 W
1560
65
128
5LS 216 B-2CT1
2 x 36 W
1260
155
107
5LS 216 B-2ET1 2)
2 x 58 W
1560
155
107
Hmotnost
(kg)
2,3
2,8
4,5
1,8
2,6
3,6
4,1
6,3
1) Svítidla s pfiedfiadníky EVG resp. VVG jsou testována na odolnost proti rázu a schválena pro pouÏití v prostorech civilní obrany.
2) 5LS 216 7-1ET1/ ... 2ET1 und 5LS 216 1-1ET1/ ... -2ET1 s atestem odolnosti proti zemûtfiesení
(dal‰í typy: FR 100)
3) Svítidla se znaãkou D se dodávají na poÏádání.
■ montáÏní li‰ty viz kap. 6
Rozmûry:
la
da
Osazení
T8
1 x 18 W
1 x 36 W
1 x 58 W
2 x 36 W
2 x 58 W
16
10
dL
H
v
63
SiPLAST volnû záfiící
B
‰
B‰
lb
db
dl
Délka
da
d
db
‰
v
650
1260
1560
1260
1560
95
145
145
145
145
460
970
1270
970
1270
190
290
290
290
290
65
65
65
155
155
128
128
128
107
107
4
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
44
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 44
Svítidla do vlhka
Pfiíslu‰enství ke svítidlu SiPLAST
Obj. ãíslo
Reflektorová ochranná trubice
PMMA, vysoce leskl˘ eloxovan˘
hliník, rozsah natoãení ±40°.
Oznaãení
Úzce záfiící, ãir˘ kryt
5LS 215 2-1CB
reflektorová ochranná trubice 36 W
5LS 215 2-1EB
reflektorová ochranná trubice 58 W
5LS 216 0-1XK
UpevÀovací krouÏek Ø = 50 mm
·iroce záfiící, ãir˘ kryt
5LS 215 0-1CB
reflektorová ochranná trubice 36 W
5LS 215 0-1EB
reflektorová ochranná trubice 58 W
5LS 216 0-2XK
UpevÀovací krouÏek Ø = 50 mm
·iroce záfiící, kryt uvnitfi Ïebrovan˘
5LS 215 1-1CB
reflektorová ochranná trubice 36 W
5LS 215 1-1EB
reflektorová ochranná trubice 58 W
5LS 216 0-2XK
UpevÀovací krouÏek Ø = 50 mm
■ Reflektorová ochranná trubice je vhodná v˘hradnû
pro 1-zdrojová svítidla.
■ Ke kaÏdé reflektorové ochranné trubici objednejte
2 upevÀovací krouÏky.
Obj. ãíslo
Jednoduch˘ reflektor
Ocelov˘ plech, lakovan˘, barva
bílá, vã. upevÀovacích svorek
a spojky reflektorÛ.
5LS 216 1-0CB1
5LS 216 1-0EB1
Pro osazení
(W)
36 W
58 W
■ Není vhodn˘ pro 2-zdrojová svítidla s ochrann˘mi trubicemi.
Obj. ãíslo
Silikátová ochranná trubice,
Ø 38 mm
4
Oznaãení
Pro osazení 18 W
5LS 215 0-1AG
ochranná trubice 18 W
5LY 308 1
UpevÀovací krouÏek Ø = 38 mm
Pro osazení 36/58 W
5LS 215 0-1CG
ochranná trubice 36 W
5LS 215 0-1EG
ochranná trubice 58 W
5LS 216 0-1XK
UpevÀovací krouÏek Ø = 38 mm
■ Vodná pro 1- a 2-zdrojová svítidla
■ Ke kaÏdé ochranné trubici objednejte 2 upevÀovací
krouÏky.
Obj. ãíslo
Ochranná trubice z polykarbonátu, Ø 38 mm
Oznaãení
Svítidla s nízkoztrátov˘m pfiedfiadníkem VVG a startérem DEOS
Pro osazení 18 W
5LS 215 1-1AG
ochranná trubice 18 W
5LY 308 1
UpevÀovací krouÏek Ø = 38 mm
Pro osazení 36 W
5LS 215 1-1CG
ochranná trubice 36 W
5LS 216 0-1XK
UpevÀovací krouÏek Ø = 38 mm
Svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG
Pro osazení 36/58 W
5LS 215 1-1CG
ochranná trubice 36 W
5LS 215 1-1EG
ochranná trubice 58 W
5LS 216 0-1XK
UpevÀovací krouÏek Ø = 38 mm
■ Vhodná pro 1- a 2-zdrojová svítidla
■ Ke kaÏdé ochranné trubici objednejte 2 upevÀovací krouÏky.
Obj. ãíslo
Drátûn˘ ochrann˘ ko‰
Ocelov˘ drát, Ø = 4 mm, pozinkovan˘.
5LS 209 0-1ADZ
5LS 209 0-1CDZ
5LS 209 0-1EDZ
5LS 209 0-2CDZ
5LS 209 0-2EDZ
Pro osazení
(W)
1x18 W
1x36 W
1x58 W
2x36 W
2x58 W
■ na stranû ãela otevfien˘
■ pouze pro upevnûní na strop
Sada prÛbûÏného propojení
pro vybavení prÛbûÏného propojení uvnitfi svítidel v pfieru‰ovan˘ch svûteln˘ch pásech (svítidla
se propojují standardními vodiãi, napfi. NYM). Sada obsahuje tepelnû odolné vodiãe, svorky
a montáÏní materiál.
Obj. ãíslo
•
5LS 216 0-1EK
4 x 1,5 mm2
■ Pro kaÏdé svítidlo je nutná 1 sada.
■ vhodné pro 58 W (pfii 36 W: vytvofiit smyãku)
Délka
(mm)
770
1230
1535
1230
1535
·ífika
V˘‰ka
83
83
83
186
186
138
138
138
138
138
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 45
Svítidla do vlhka
45
Pfiíslu‰enství ke svítidlu SiPLAST
Penda
‰ed˘ lak, na obou koncích závit
M13 x 1, vã. matek a tûsnûní pro
upevnûní k tûlesu svítidla.
Obj. ãíslo
Jednodílná
5LS 301 0-0XP
500 mm
5LS 301 1-0XP
1000 mm
Dvoudílná vã. spojovacího kusu
5LS 301 2-0XP
1500 mm
5LS 301 3-0XP
2000 mm
■ Pro kaÏdé svítidlo jsou nutné 2 kusy.
■ Pendov˘ drÏák objednávejte zvlá‰È.
Pendov˘ drÏák
ãern˘, lakovan˘, nahofie uzavfien˘, s vnitfiním závitem M13 x 1.
Obj. ãíslo
5LS 301 1-0XA
■ Pro kaÏdou pendu je nutn˘ 1 kus.
UpevÀovací sada 1
pro upevnûní svítidel na li‰tách
DUS
ocel, pozinkovaná, umûlohmotné
talífie, ‰roubovací spoje.
Obj. ãíslo
5LS 909 0-0XC1
1 sada = 2 ks
■ Pro kaÏdé svítidlo jsou nutné 2 kusy.
4
Univerzální drÏák svítidla
pro upevnûní na drátu
(Ø = ≤ 4,5 mm) nebo fietízku
(Øvnitfi. ≥ 7,5 mm); nosnost:
25 kg.
Obj. ãíslo
5LY 908 6
5LY 908 6-1
5LY 908 6-0
ãásteãnû pozinkovan˘, V2A
nerezová ocel V2A
V2A, bíl˘ lak
■ ostatní pfiíslu‰enství viz katalog Siteco Österreich 2003/04, kap. 4; montáÏní li‰ty: viz kap. 6 a katalog Siteco
Österreich 2003/04, kap. 4, strana 37
Univerzální drÏák s uzlíkov˘m fietûzem
Pendov˘ závûs
Upevnûní na montáÏní li‰tu DUS
Svítidlo s reflektorem
04 Feuchraum Leuchten 4.0 CZ
46
03/4/7
14:34 Uhr
Seite 46
PrÛmyslová reflektorová svítidla
Reflektorové svítidlo SiTECO 5NJ 200
5
05 Hallenspiegelleuchten 4.0 CZ
03/4/7
14:57 Uhr
Seite 47
PrÛmyslová reflektorová svítidla
47
Reflektorové svítidlo SiTECO 5NJ 200
Struãn˘ popis
Sv˘m charakteristick˘m vzhledem a cílen˘m materiálov˘m sloÏením
splÀují prÛmyslová reflektorová svítidla SiTECO vysokou mûrou poÏadavky na design a techniku, které se dnes kladou na moderní prÛmyslová svítidla. Díky ‰irokému v˘bûru reflektorÛ a rÛzn˘m variantám
osazení lze svítidla pouÏít v nejrÛznûj‰ích aplikacích.
(Optimální v˘‰ka svûtelného bodu: 3 – 4 m).
Zvlá‰tnosti
Dvû rÛzné konstrukãní velikosti a ‰iroká paleta barev prismatick˘ch
reflektorÛ otevírají ‰iroké moÏnosti pouÏití prÛmyslov˘ch svítidel
SiTECO i jinde, neÏ ve vysok˘ch halách prÛmyslov˘ch provozÛ.
Technika tûlesa
Horní ãást – elektroblok je tvofien lakovan˘m hliníkov˘m odlitkem kulatého, kompaktního tvaru, barva stfiíbfiitá (RAL 9006), s integrovan˘m
okem pro jednobodové zavû‰ení. (Reflektory, prismatická skla a horní
ãásti – elektrobloky objednávejte zvlá‰È.)
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena transparentním kabelem 3 x 1,5 mm2, délka 1,5 m. Volitelnû pro osazení vysokotlakou v˘bojkou E40 (standardnû s paralelní kompenzací), kompaktní
záfiivkou (standardnû s elektronick˘m pfiedfiadníkem Multipower) nebo s objímkou E27 pro vysokonapûÈov˘ halogenov˘ zdroj (230 V, max.
200 W). V‰echny souãásti potfiebné k provozu jsou zabudovány do tûlesa.
Svûtelná technika
■ Rotaãnû symetrick˘ prismatick˘ reflektor z PMMA (transparentní
nebo v barvách fialová, perlová, zelená, modrá, ‰edá nebo metalíza),
‰iroce záfiící, pro vysoké vertikální intenzity osvûtlení pfii mûkkém
kontrastu a dobré rovnomûrnosti.
■ Rotaãnû symetrick˘ hliníkov˘ reflektor, úzce nebo ‰iroce záfiící.
■ Rotaãnû symetrick˘ fazetov˘ hliníkov˘ reflektor, ‰iroce záfiící.
5
Horní ãást – elektroblok 5NJ 200
Prismatick˘ reflektor
5NJ 211
barva fialová, perlová, zelená,
modrá, ‰edá nebo metalíza
Prismatick˘ reflektor
5NJ 221
Ploché prismatické sklo 5NJ 844 0-1XC
Hliníkov˘ reflektor
5NJ 234
KuÏelové prismatické sklo 5NJ 844 0-1XD
Hliníkov˘ fazetov˘ reflektor
5NJ 235
05 Hallenspiegelleuchten 4.0 CZ
48
03/4/7
14:57 Uhr
Seite 48
PrÛmyslová reflektorová svítidla
Reflektorové svítidlo SiTECO 5NJ 200
Reflektorové svítidlo SiTECO
5NJ 200 pro zavû‰ení,
sloÏené z horní ãásti – elektrobloku* a reflektoru*; horní ãást –
elektroblok volitelnû s konvenãním pfiedfiadníkem KVG (pro vysokotlaké v˘bojky E40, standardnû s paralelní kompenzací),
s elektronick˘m pfiedfiadníkem
EVG (pro kompaktní záfiivky) nebo s objímkou E27 pro vysokonapûÈov˘ halogenov˘ zdroj (max.
200 W); tûleso z hliníkového odlitku, barva stfiíbfiitá (RAL 9006),
tfiída ochrany I (SK I).
* Reflektory a horní ãásti – elektrobloky objednávejte
zvlá‰È.
Reflektorové svítidlo SiTECO pro
zavû‰ení, prismatick˘ reflektor *
z PMMA, volitelnû transparentní, barevn˘, metalizovan˘ nebo
‰ed˘; ‰iroce záfiící s pfiisvûtlením
stropu; tûleso* z hliníkového odlitku, barva stfiíbfiitá (RAL 9006),
krytí IP20 nebo IP40 3), tfiída
ochrany I (SKI).
* Reflektory a horní ãásti – elektrobloky objednávejte
zvlá‰È.
5
Reflektorové svítidlo SiTECO pro
zavû‰ení, hliníkov˘ reflektor*, ‰iroce záfiící; tûleso* z hliníkového
odlitku, barva stfiíbfiitá (RAL
9006), krytí IP20, tfiída ochrany
I (SKI).
Obj. ãíslo
Osazení
PrÛmûr
V˘‰ka
(W)
(mm)
Horní ãást – elektroblok *
Konvenãní pfiedfiadník KVG, vysokotlaká v˘bojka
5NJ 200 3-1BP
1 x HIE/HSE 70 W
189
225
5NJ 200 3-1CP
1 x HIE 100 W
189
225
5NJ 200 3-1QP
1 x HST 35 W
189
225
5NJ 200 3-1RP
1 x HST 50 W
189
225
5NJ 200 3-1SP
1 x HST 100 W
189
225
5NJ 200 3-1UP
1 x HME 50 W
189
225
5NJ 200 3-1VP
1 x HME 80 W
189
225
5NJ 200 3-1WP
1 x HME 125 W
189
225
Elektronick˘ pfiedfiadník Multipower, sv. zdroj TC-TEL
5NJ 200 7-1VP
1 x TC-TEL 26/32/42 W 189
225
5NJ 200 7-1PP
1 x TC-TEL 57 W
189
225
Pro vysokonapûÈov˘ halogenov˘ zdroj E27, (230 V, max. 200 W)
5NJ 200 0-1AP
1 x QT32/A60...A80
189
225
Obj. ãíslo
Osazení
PrÛmûr
(W)
(mm)
Horní ãást – elektroblok
viz pfiedchozí tabulka *
Prismatick˘ reflektor PMMA, ‰iroce záfiící, IP20 * 3)
5NJ 221 0-00
reflektor transparentní
410
Prismatické sklo, IP40 3)
5NJ 844 0-1XC
ploché prismatické sklo
410
5NJ 844 0-1XD
kuÏelové prismatické sklo 410
Prismatick˘ reflektor PMMA, ‰iroce záfiící, IP20 *
5NJ 211 0-00
transparentní
305
5NJ 211 0-00 0000A fialov˘
305
5NJ 211 0-00 0000B perlov˘
305
5NJ 211 0-00 0000C zelen˘
305
5NJ 211 0-00 0000D modr˘
305
5NJ 211 0-00 0000E metalíza
305
5NJ 211 0-00 0000F ‰ed˘
305
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Horní ãást – elektroblok
viz pfiedchozí tabulka *
Hliníkov˘ reflektor, ‰iroce záfiící, IP20 *
5NJ 234 0-00
Hmotnost
(kg)
3,1
3,3
3,0
3,0
3,0
2,8
2,8
3,0
1,8
1,8
1,7
V˘‰ka Hmotnost
(kg)
285
1,7
41
75
1,0
0,9
200
200
200
200
200
200
200
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
PrÛmûr
(mm)
V˘‰ka Hmotnost
(kg)
325
208
0,7
* Reflektory a horní ãásti – elektrobloky objednávejte
zvlá‰È.
Reflektorové svítidlo SiTECO pro
zavû‰ení, hliníkov˘ fazetov˘ reflektor*, ‰iroce záfiící; tûleso* z hliníkového odlitku, barva stfiíbfiitá
(RAL 9006), krytí IP20, tfiída
ochrany I (SKI).
Obj. ãíslo
Osazení
PrÛmûr
(W)
(mm)
Horní ãást – elektroblok
viz pfiedchozí tabulka *
Hliníkov˘ fazetov˘ reflektor, ‰iroce záfiící, IP20 *
5NJ 235 0-00
325
3) s ploch˘m nebo kuÏelov˘m prismatick˘m sklem: krytí IP40
* Reflektory a horní ãásti – elektrobloky objednávejte
zvlá‰È.
V˘‰ka Hmotnost
(kg)
208
0,7
05 Hallenspiegelleuchten 4.0 CZ
03/4/7
14:57 Uhr
Seite 49
PrÛmyslová reflektorová svítidla
49
Reflektorové svítidlo SiTECO 5NJ 200
Ploché prismatické sklo z PMMA
pro transparentní prismatick˘
reflektor, vã. upevÀovací obruby
z pozinkované oceli a pruÏinového uzávûru.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5NJ 844 0-1XC
Ø = 410 mm, V = 41 mm
KuÏelové prismatické sklo
z PMMA
pro transparentní prismatick˘
reflektor, vã. upevÀovací obruby
z pozinkované oceli a pruÏinového uzávûru.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5NJ 844 0-1XD
Ø = 410 mm, V = 75 mm
Lankov˘ závûs
s nastavitelnou délkou aÏ
1450 mm; ocelové lanko:
Ø = 1,2 mm, vã. drÏáku na strop,
‰edého baldach˘nu a ‰roubového spoje na stranû svítidla.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5NJ 900 0-0A
se svorkami
Uzlíkov˘ fietízek
Nosnost: 40 kg, vnitfiní rozmûr
ãlánku 5,6 mm x 31 mm.
■ s 3-pólovou svorkou max. 2,5 mm2
Obj. ãíslo
5LY 900 1
5LY 900 2
5
pozinkovan˘
V2A
■ 1 metr
Nouzov˘ ãlánek
Nosnost: 12 kg, vnitfiní rozmûr
ãlánku 5 mm x 15 mm.
Obj. ãíslo
5LY 900 3
5LY 900 4
pozinkovan˘
V2A
Rozmûry:
Reflektorové svítidlo SiTECO 5NJ 200 ...
Tûleso
5NJ 200 ...
Hliníkov˘ reflektor
5NJ 234 0-00
Hliníkov˘ fazetov˘ reflektor
5NJ 235 0-00
Prismatick˘ reflektor
5NJ 211 0-00
Prismatick˘ reflektor
5NJ 221 0-00...
05 Hallenspiegelleuchten 4.0 CZ
50
03/4/7
14:58 Uhr
Seite 50
PrÛmyslová reflektorová svítidla
Reflektorové svítidlo SiTECO 5NJ 300
Struãn˘ popis
Sv˘m charakteristick˘m vzhledem a cílen˘m materiálov˘m sloÏením
splÀují reflektorová svítidla SiTECO vysokou mûrou poÏadavky na design a techniku, které se dnes kladou na moderní prÛmyslová svítidla.
Díky ‰irokému v˘bûru reflektorÛ pro úzké nebo ‰iroké vyzafiování
a rÛzn˘m variantám osazení lze svítidla pouÏít v nejrÛznûj‰ích aplikacích. (Optimální v˘‰ka svûtelného bodu: 6 – 14 m).
Zvlá‰tnosti
Dvû rÛzné konstrukãní velikosti a ‰iroká paleta barev prismatick˘ch
reflektorÛ otevírají ‰iroké moÏnosti pouÏití prÛmyslov˘ch svítidel
SiTECO i jinde, neÏ ve vysok˘ch halách prÛmyslov˘ch provozÛ. Díky vysoké pfiípustné teplotû okolí (podle typu aÏ 60°C) a vysokému stupni
krytí (IP65) tûles s hliníkov˘mi reflektory a krycími skly jsou reflektorová svítidla SiTECO vhodná i pro provoz v extremních podmínkách.
Technika tûlesa
Horní ãást – elektroblok je tvofien lakovan˘m hliníkov˘m odlitkem kulatého, kompaktního tvaru, barva stfiíbfiitá (RAL 9006), s integrovan˘m
okem pro jednobodové zavû‰ení. U provedení 1000 W: samostatná
pfiedfiadníková skfiíÀ s 4-bodov˘m upevnûním (pro Ø 8 mm) na stûnu
nebo strop; délka kabelu: max. = 0,9 m. Reflektory, prismatická skla
a horní ãásti – elektrobloky objednávejte zvlá‰È.
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena transparentním kabelem 3 x 1,5 mm2, délka 0,9 m.
Volitelnû pro osazení vysokotlakou v˘bojkou (standardnû s paralelní
kompenzací) nebo kompaktní záfiivkou (standardnû s elektronick˘m
pfiedfiadníkem EVG). V‰echny souãásti potfiebné k provozu jsou zabudovány do tûlesa, u provedení 1000 W (5NJ 300 3-1AN a ...-1TM) samostatn˘ pfiedfiadníkov˘ blok (s pfiedfiadníkem a kondenzátorem objednávejte zvlá‰È).
Svûtelná technika
■ Rotaãnû symetrick˘ prismatick˘ reflektor z PMMA (transparentní),
‰iroce záfiící, pro vysoké vertikální intenzity osvûtlení pfii mûkkém
kontrastu a dobré rovnomûrnosti.
■ Dekorativní skla (pfiíslu‰enství) pro obzvlá‰È mûkké rozpt˘lení svûtla.
■ Reflektor pro chodby: rotaãnû symetrick˘ prismatick˘ reflektor
z PMMA (transparentní), s hliníkov˘mi zrcadlov˘mi vloÏkami, podélná vyzafiovací charakteristika s dobrou rovnomûrností a vysokou
vertikální intenzitou osvûtlení pfii mûkkém kontrastu v hlavním
smûru vyzafiování.
■ Rotaãnû symetrick˘ hliníkov˘ reflektor, úzce nebo ‰iroce záfiící.
■ Rotaãnû symetrick˘ fazetov˘ hliníkov˘ reflektor, ‰iroce záfiící.
5
Horní ãást – elektroblok
5NJ 300
Prismatick˘ reflektor
5NJ 311
Prismatick˘ reflektor
pro chodby 5NJ 316
Hliníkov˘ reflektor
5NJ 331 / 5NJ 332
Ploché prismatické sklo 5NJ 143 0-1XC KuÏelové prismatické sklo 5NJ 143 0-1XD
Hliníkov˘ fazetov˘ reflektor
5NJ 333
Krycí bezpeãnostní sklo 5NJ 300
05 Hallenspiegelleuchten 4.0 CZ
03/4/7
14:58 Uhr
Seite 51
PrÛmyslová reflektorová svítidla
51
Reflektorové svítidlo SiTECO 5NJ 300
Reflektorové svítidlo SiTECO pro
zavû‰ení, prismatick˘ reflektor *
z PMMA, transparentní, ‰iroce záfiící s pfiisvûtlením stropu; standardnû konvenãní pfiedfiadník
KVG s paralelní kompenzací nebo
elektronick˘ pfiedfiadník EVG; tûleso* z hliníkového odlitku, barva
stfiíbfiitá (RAL 9006), krytí IP20
nebo IP40 1), tfiída ochrany I (SKI).
Pfiípustná teplota okolí: tu ≤ 50°C kromû:
4) HIE/HSE 400 W a TC-TEL: tu ≤ 35°C
* Reflektory a horní ãásti – elektrobloky objednávejte
zvlá‰È.
Reflektorové svítidlo SiTECO pro
zavû‰ení, prismatick˘ reflektor
pro chodby z PMMA, transparentní, podélná vyzafiovací charakteristika s pfiisvûtlením stropu;
standardnû konvenãní pfiedfiadník KVG s paralelní kompenzací;
tûleso* z hliníkového odlitku, barva stfiíbfiitá (RAL 9006), krytí IP20
nebo IP40 1), tfiída ochrany I (SKI).
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Horní ãást – elektroblok * 6)
5NJ 300 3-1DN
1 x HIE/HSE 150 W
5NJ 300 3-1EN
1 x HIE/HSE 250 W
5NJ 300 3-1FNA 4)
1 x HIE/HSE 400 W
5NJ 300 3-1XN
1 x HME 250 W
5NJ 300 7-3MN 4)
3 x TC-TEL 26/32 W
5NJ 300 7-3NN 4)
3 x TC-TEL 42 W
Prismatick˘ reflektor PMMA, IP20 * 1)
5NJ 311 0-00
‰iroce záfiící
Prismatické sklo PMMA, IP40 1)
5NJ 143 0-1XC
ploché prismatické sklo
5NJ 143 0-1XD
kuÏelové prismatické sklo
PrÛmûr V˘‰ka
(mm)
Hmotnost
(kg)
293
293
293
293
293
293
350
350
350
350
350
350
11,5
8,3
11,5
8,3
5,9
6,0
565
370
2,4
565
565
54
77
1,5
1,3
Obj. ãíslo
Osazení
PrÛmûr
(W)
(mm)
Horní ãást – elektroblok * 6)
5NJ 300 3-1EN
1 x HIE/HSE 250 W
293
5NJ 300 3-1FNA 4)
1 x HIE/HSE 400 W
293
5NJ 300 3-1XN
1 x HME 250 W
293
Prismatick˘ reflektor pro chodby PMMA, IP20 * 1)
5NJ 316 0-00
podélná vyzafi. char.
565
Prismatické sklo PMMA, IP40 1)
5NJ 143 0-1XC
ploché prismatické sklo 565
5NJ 143 0-1XD
kuÏelové prismatické sklo 565
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
350
350
350
8,3
11,5
8,3
370
3,0
54
77
1,5
1,3
Pfiípustná teplota okolí: tu ≤ 50°C kromû:
4) HIE/HSE 400 W: tu ≤ 35°C
* Reflektory a horní ãásti – elektrobloky objednávejte
zvlá‰È.
Reflektorové svítidlo SiTECO pro
zavû‰ení, hliníkov˘ reflektor*,
volitelnû úzce nebo ‰iroce záfiící;
standardnû konvenãní pfiedfiadník KVG s paralelní kompenzací
nebo elektronick˘ pfiedfiadník
EVG; tûleso* z hliníkového odlitku, barva stfiíbfiitá (RAL 9006),
krytí IP20 nebo IP65 2), tfiída
ochrany I (SKI); provedení 1000 W
se samostatn˘m pfiedfiadníkov˘m blokem**, krytí IP54, tfiída
ochrany I (SKI).
Pfiípustná teplota okolí: tu ≤ 50°C kromû:
3) HIE/HSE 1000 W: tu ≤ 30°C
4) HSE 400 W, HME 1000 W a TC-TEL: tu ≤ 35°C
HIE 400 W: tu ≤ 60°C
5) HME 400 W: tu ≤ 45°C
* Reflektory a horní ãásti – elektrobloky objednávejte zvlá‰È.
** Samostatn˘ pfiedfiadníkov˘ blok:
s pfiedfiadníkem, kondenzátorem a pojistkou.
Propojení se svítidlem pomocí kabelu
namontovaného na svítidle (délka 0,9 m).
Reflektorové svítidlo SiTECO pro
zavû‰ení, hliníkov˘ fazetov˘ reflektor*, ‰iroce záfiící, standardnû
konvenãní pfiedfiadník KVG s paralelní kompenzací nebo elektronick˘ pfiedfiadník EVG; tûleso*
z hliníkového odlitku, barva
stfiíbfiitá (RAL 9006), krytí IP20
nebo IP65 2), tfiída ochrany I (SKI).
Pfiípustná teplota okolí: tu ≤ 50°C kromû:
4) HSE 400 W a TC-TEL: tu ≤ 35°C
HIE 400 W: tu ≤ 60°C
5) HME 400 W: tu ≤ 45°C
* Reflektory a horní ãásti – elektrobloky objednávejte
zvlá‰È.
Obj. ãíslo
Osazení
PrÛmûr
V˘‰ka Hmotnost
(W)
(mm)
(kg)
Horní ãást – elektroblok * 6)
5NJ 300 3-1DN
1 x HIE/HSE 150 W
293
350
11,5
5NJ 300 3-1EN
1 x HIE/HSE 250 W
293
350
8,3
5NJ 300 3-1FN 4)
1 x HIE/HSE 400 W
293
350
11,5
5NJ 300 3-1AN 3)
1 x HIE/HSE 1000 W
293
350
5,7
bez pfiedfiadníkového bloku** (objednávejte zvlá‰È)
5NJ 300 3-1XN
1 x HME 250 W
293
350
8,3
5NJ 300 3-1YN 5)
1 x HME 400 W
293
350
11,5
5NJ 300 3-1TN 4)
1 x HME 1000 W
293
350
5,5
bez pfiedfiadníkového bloku** (objednávejte zvlá‰È)
5NJ 300 7-3MN 4)
3 x TC-TEL 26/32 W
293
350
5,9
5NJ 300 7-3NN 4)
3 x TC-TEL 42 W
293
350
6,0
Pfiedfiadníkové bloky pro provedení 1000 W, IP54
5NA 759 2-1VR0
HIE 1000 W
114x116 550
11,7
5NA 759 2-1VR11
HSE 1000 W
114x116 550
11,8
5NJ 300 3-1TM
HME 1000 W
114x116 550
11,6
Hliníkov˘ reflektor, IP20 * 2)
5NJ 331 0-00
‰iroce záfiící
522
335
1,1
5NJ 332 0-00
úzce záfiící
522
335
1,1
Krycí bezpeãnostní sklo, IP65 2)
5NJ 300 0-00
pro max. 400 W
522
2,0
5NJ 300 0-0T
pro 1000 W
522
2,0
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Horní ãást – elektroblok * 6)
5NJ 300 3-1DN
1 x HIE/HSE 150 W
5NJ 300 3-1EN
1 x HIE/HSE 250 W
5NJ 300 3-1FN 4)
1 x HIE/HSE 400 W
5NJ 300 3-1XN
1 x HME 250 W
5NJ 300 3-1YN 5)
1 x HME 400 W
3 x TC-TEL 26/32 W
5NJ 300 7-3MN 4)
5NJ 300 7-3NN 4)
3 x TC-TEL 42 W
Hliníkov˘ fazetov˘ reflektor, IP20 * 2)
5NJ 333 0-00
‰iroce záfiící
Krycí bezpeãnostní sklo, IP65 2)
5NJ 300 0-00
pro max. 400 W
PrÛmûr
(mm)
V˘‰ka Hmotnost
(kg)
293
293
293
293
293
293
293
350
350
350
350
350
350
350
11,5
8,3
11,5
8,3
11,5
5,9
6,0
522
335
1,1
522
2,0
1) krytí IP40 pfii pouÏití plochého nebo kuÏelového prismatického skla (pfiíslu‰enství)
2) krytí IP65 pfii pouÏití krycího skla (pfiíslu‰enství)
6) svítidla s doplÀkov˘m vybavením na poÏádání: okamÏit˘ hork˘ znovuzápal (HIT-DE-Best.) / objímka E27 pro pfieklenutí doby zápalu / pfiídavn˘ nouzov˘ svûteln˘ zdroj
5
05 Hallenspiegelleuchten 4.0 CZ
52
03/4/7
14:58 Uhr
Seite 52
PrÛmyslová reflektorová svítidla
Pfiíslu‰enství ke svítidlu SiTECO 5NJ 300
Ploché prismatické sklo z PMMA
pro transparentní prismatick˘
reflektor, vã. upevÀovací obruby
z pozinkované oceli a pruÏinového uzávûru.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5NJ 143 0-1XC
Ø = 565 mm, V = 54 mm
KuÏelové prismatické sklo
z PMMA
pro transparentní prismatick˘
reflektor, vã. upevÀovací obruby
z pozinkované oceli a pruÏinového uzávûru.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5NJ 143 0-1XD
Ø = 565 mm, V = 77 mm
Krycí bezpeãnostní sklo
pro hliníkov˘ reflektor, vã. rámu
a uzávûrÛ z nerezové oceli V2A.
Obj. ãíslo
Pro osazení
(W)
max. 400 W
1000 W
Uzlíkov˘ fietízek pozinkovan˘
Nosnost: 90 kg, vnitfiní rozmûr
ãlánku 8,5 x 41 mm.
Obj. ãíslo
5NJ 300 0-00
5NJ 300 0-0T
5LY 905 5
■ 1 metr
5
Pfiedfiadníková jednotka
pro svûtelné zdroje HSE 1000 W
resp. HME 1000 W; pfiedfiadníková jednotka kompletnû pfiipravena k zapojení, vã. pojistek
(2 x NEOZED 16A/T); paralelní
kompenzace.
Obj. ãíslo
5NA 759 2-1VR01)
5NA 759 2-1VR11
5NJ 300 3-1TM
Pro osazení
(W)
HIE 1000 W
HSE 1000 W
HME 1000 W
Délka
(mm)
114
114
114
·ífika
V˘‰ka
116
116
116
550
550
550
1) bez pojistky
Reflektorové svítidlo SiTECO 5NJ 300 ...
Tûleso
5NJ 300 ...
Hliníkov˘ reflektor, ‰iroce záfiící
5NJ 331 0-00
Hliníkov˘ reflektor, ‰iroce záfiící
5NJ 333 0-000
fazetov˘
Hliníkov˘ reflektor, úzce záfiící 5NJ 332 0-00
Hmotnost
(kg)
11,7
11,8
11,6
05 Hallenspiegelleuchten 4.0 CZ
03/4/7
14:58 Uhr
Seite 53
PrÛmyslová reflektorová svítidla
53
ASTER
Struãn˘ popis
PrÛmyslová reflektorová svítidla ASTER splÀují sv˘m charakteristick˘m
vzhledem vysokou mûrou poÏadavky na design a techniku, které se
dnes kladou na moderní prÛmyslová svítidla. Díky ‰irokému v˘bûru
reflektorÛ pro úzké nebo ‰iroké vyzafiování a rÛzn˘m variantám osazení lze svítidla pouÏít v nejrÛznûj‰ích aplikacích ve vysok˘ch halách.
Zvlá‰tnosti
Vysok˘ stupeÀ krytí pfii pouÏití krycího skla (viz pfiíslu‰enství).
Technika tûlesa
Horní ãást – elektroblok je tvofien lakovan˘m hliníkov˘m odlitkem kulatého, kompaktního tvaru, barva stfiíbfiitá (RAL 9006) nebo ãerná
(RAL 9005), s integrovan˘m okem pro jednobodové zavû‰ení.
PrÛmyslové reflektorové svítidlo
ASTER pro zavû‰ení, hliníkov˘
reflektor, volitelnû úzce nebo ‰iroce záfiící, standardnû s krycím
bezpeãnostním sklem; standardnû konvenãní pfiedfiadník KVG
s paralelní kompenzací; tûleso*
z hliníkového odlitku, barva
stfiíbfiitá (RAL 9006), krytí IP65,
tfiída ochrany I (SKI).
PrÛmyslové reflektorové svítidlo
ASTER pro zavû‰ení, hliníkov˘ fazetov˘ reflektor, ‰iroce záfiící;
standardnû konvenãní pfiedfiadník KVG s paralelní kompenzací,
s kabelem 0,5 m; tûleso* z hliníkového odlitku, barva ãerná (RAL
9005), krytí IP23 nebo IP43 4), tfiída
ochrany I (SKI).
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, vybavena 3-pólovou
svorkou pod krytem v horní ãásti svítidla, max. 4,0 mm2. PrÛchodka
pro kabel na horní ãásti (proti zavû‰ovacímu oku), se ‰roubením PG
13,5 (pro kabely Ø 6,5 aÏ 12,5 mm). U typu 5NJ 851...: kabel délky
0,5 m a síÈová zástrãka. Standardnû s paralelní kompenzací. V‰echny
souãásti potfiebné k provozu jsou zabudovány do tûlesa.
Svûtelná technika
■ Rotaãnû symetrick˘ hliníkov˘ reflektor, úzce nebo ‰iroce záfiící.
■ Rotaãnû symetrick˘ fazetov˘ hliníkov˘ reflektor, ‰iroce záfiící.
Obj. ãíslo
Osazení
PrÛmûr V˘‰ka
(W)
(mm)
Velk˘ hliníkov˘ reflektor, úzce záfiící, IP65
5NJ 943 2-1W
HIE/HSE 400 W 585
590
5NJ 943 2-1F
HME 400 W
585
590
Mal˘ hliníkov˘ reflektor, ‰iroce záfiící, IP65
5NJ 942 2-0R
HIE/HSE 250 W 485
545
5NJ 942 2-1E
HME 250 W
485
545
Velk˘ hliníkov˘ reflektor, ‰iroce záfiící, IP65
5NJ 944 2-1W
HIE/HSE 400 W 585
590
5NJ 944 2-1F
HME400 W
585
590
Svítidla s doplÀkov˘m vybavením
Pfieklenutí doby zápalu
Redukce pfiíkonu
Bateriové napájení 1 hod. pro sv. zdroj TC-DEL 18 W
Objímka E27 pro pfiídavn˘ nouzov˘ sv. zdroj
Provedení FF
Obj. ãíslo
Osazení
PrÛmûr
(W)
(mm)
Hliníkov˘ fazetov˘ reflektor, ‰iroce záfiící, IP23 4)
5NJ 851 2-0R
HIE/HSE 250 W 485
5NJ 851 2-1W
HIE/HSE 400 W 485
5NJ 851 2-1E
HME 250 W
485
5NJ 851 2-1F
HME 400 W
485
Krycí bezpeãnostní sklo, IP43 4)
5NJ 910 0-0XG
485
4) krytí IP43 pfii pouÏití krycího skla (pfiíslu‰enství)
V˘‰ka refl. Hmotnost
(kg)
290
290
12,8
11,4
245
245
10,4
10,3
290
290
13,2
11,8
5
V˘‰ka V˘‰ka refl. Hmotnost
(kg)
495
495
495
495
300
300
300
300
9,8
10,6
9,7
10,5
3,0
05 Hallenspiegelleuchten 4.0 CZ
54
03/4/7
14:58 Uhr
Seite 54
PrÛmyslová reflektorová svítidla
Pfiíslu‰enství ke svítidlÛm ASTER
Krycí bezpeãnostní sklo
pro hliníkov˘ reflektor, vã. silikonového tûsnûní a uzávûrÛ z nerezové oceli V2A.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5NJ 910 0-0XG
5NJ 930 0-0XG
Ø = 485 mm
Ø = 585 mm
Uzlíkov˘ fietízek pozinkovan˘
Nosnost: 90 kg, vnitfiní rozmûr
ãlánku 8,5 mm x 41 mm.
Obj. ãíslo
5LY 905 5
5LY 911 1
pozinkovan˘
V2A
■ 1 metr
Uzlíkov˘ fietízek z nerezové oceli
V2A
Nosnost: 60 kg, vnitfiní rozmûr
ãlánku 7,5 mm x 40 mm.
Nouzov˘ ãlánek pozinkovan˘
Nosnost: 50 kg, vnitfiní rozmûr
ãlánku 8,0 mm x 20 mm.
Obj. ãíslo
5LY 911 3
pozinkovan˘
5
Rozmûry:
Svítidlo ASTER s hliníkov˘m reflektorem, úzce nebo ‰iroce záfiící
Svítidlo ASTER s hliníkov˘m fazetov˘m reflektorem, ‰iroce záfiící
Ø275
Ø274
Ø20
Ø20
HSrefl.
v˘‰ka
H
V
HSrefl.
v˘‰ka
H
V
Ø34
20
Ø34
120
D
Ø
D
Ø
05 Hallenspiegelleuchten 4.0 CZ
03/4/7
14:58 Uhr
Seite 55
PrÛmyslová reflektorová svítidla
55
HS 100
Struãn˘ popis
Opticky atraktivní prÛmyslové reflektorové svítidlo s bílou horní ãástí
– elektroblokem a s reflektorem z transparentní umûlé hmoty nebo
z hliníku, uvnitfi vysoce leskl˘m, zvenãí matnû eloxovan˘m. Transparentní prismatick˘ reflektor pro vysoké vertikální intenzity osvûtlení
pfii mûkkém kontrastu. Jednotn˘ vzhled svítidel HS 100 s rotaãnû symetrick˘m hliníkov˘m reflektorem: identick˘ reflektor pro úzké i ‰iroké vyzafiování a pro v‰echny varianty osazení (díky nastavitelné poloze
objímky).
Zvlá‰tnosti
Zavû‰ovací oko je integrováno do tûlesa svítidla, elektrické napojení se
provádí zástrãkou bez otevfiení tûlesa. Takto je znaãnû usnadnûna instalace a údrÏba (zástrãka je souãástí dodávky).
Technika tûlesa
Horní ãást – elektroblok tûlesa z pozinkovaného ocelového plechu, termolak, barva bílá (RAL 9010), s integrovan˘m zavû‰ovacím okem pro
jednobodové zavû‰ení; provedení pro regálové sklady je vybaveno
dvoubodov˘m zavû‰ením (pro pfiesnou orientaci reflektoru).
Elektrické vybavení
Svítidla jsou kompletnû pfiipravena k zapojení, se zásuvkou integrovanou do horní ãásti – elektrobloku tûlesa s 3-pólovou svorkou max.
2,5 mm2 (souãást dodávky svítidla). Standardnû s paralelní kompenzací. V‰echny souãásti potfiebné k provozu jsou zabudovány do tûlesa.
Svûtelná technika
■ Rotaãnû symetrick˘ prismatick˘ reflektor z PMMA (transparentní),
‰iroce záfiící, pro vysoké vertikální intenzity osvûtlení pfii mûkkém
kontrastu a dobré rovnomûrnosti.
■ Dekorativní skla (pfiíslu‰enství) pro obzvlá‰È mûkké rozpt˘lení svûtla.
■ Rotaãnû symetrick˘ hliníkov˘ reflektor, identick˘ pro úzké i ‰iroké
vyzafiování (rozdílné nastavení polohy objímky, dané z v˘roby).
■ Speciální hliníkov˘ reflektor pro regálové sklady se dvûma hlavními
smûry vyzafiování. Dvoudíln˘ kryt z perforovaného plechu pod svûteln˘m zdrojem (lze pfii v˘mûnû zdroje odklopit) zabraÀuje oslnûní
pfii pfiímém pohledu do svítidla.
PrÛmyslové reflektorové svítidlo
HS 100 pro zavû‰ení, prismatick˘ reflektor z PMMA, transparentní, ‰iroce záfiící s pfiisvûtlením stropu; standardnû konvenãní pfiedfiadník KVG s paralelní
kompenzací; tûleso z ocelového
plechu, barva bílá (RAL 9010),
krytí IP20, tfiída ochrany I (SKI).
Obj. ãíslo
PrÛmyslové reflektorové svítidlo
HS 100 pro zavû‰ení,
hliníkov˘ reflektor, transparentní, volitelnû úzce nebo ‰iroce záfiící; standardnû konvenãní pfiedfiadník KVG s paralelní kompenzací; tûleso z ocelového plechu,
barva bílá (RAL 9010), krytí IP20,
tfiída ochrany I (SKI).
Obj. ãíslo
PrÛmyslové reflektorové svítidlo
HS 100 pro zavû‰ení,
speciální reflektor pro regálové
sklady, extrémnû úzce záfiící se
dvûma hlavními smûry vyzafiování*; standardnû konvenãní
pfiedfiadník KVG s paralelní kompenzací; tûleso z ocelového plechu, barva bílá (RAL 9010), krytí
IP20, tfiída ochrany I (SKI).
Obj. ãíslo
*Orientace svítidla: podélná strana reflektoru napfiíã
k chodbû.
Osazení
(W)
Prismatick˘ reflektor PMMA, ‰iroce záfiící, IP20 3)
5NJ 143 2-0RK
HIE/HSE 250 W
5NJ 143 2-1WK
HIE/HSE 400 W
5NJ 143 2-1EK
HME 250 W
5NJ 143 2-1FK
HME 400 W
Prismatické sklo PMMA, IP40 3)
5NJ 143 0-1XC
ploché prismatické sklo
5NJ 143 0-1XD
kuÏelové prismatické sklo
Osazení
(W)
Hliníkov˘ reflektor, úzce záfiící, IP20
5NJ 143 2-0RT
HIE/HSE 250 W
5NJ 143 2-1WT
HIE/HSE 400 W
5NJ 143 2-1ET
HME 250 W
5NJ 143 2-1FT
HME 400 W
Hliníkov˘ reflektor, ‰iroce záfiící, IP20
5NJ 143 2-0RB
HIE/HSE 250 W
5NJ 143 2-1WB
HIE/HSE 400 W
5NJ 143 2-1EB
HME 250 W
5NJ 143 2-1FB
HME 400 W
PrÛmûr
(mm)
565
565
565
565
645
645
645
645
11,5
12,2
11,5
12,2
565
565
54
77
1,5
1,3
PrÛmûr
(mm)
V˘‰ka Hmotnost
(kg)
570
570
570
570
600
600
600
600
10,6
11,6
10,6
11,3
570
570
570
570
600
600
600
600
10,6
11,6
10,6
11,3
Osazení
Délka
·ífika
(W)
(mm)
Reflektor pro regálové sklady, extrémnû úzce záfiící, IP20
5NE 722 2-1E
HME 250 W
720
490
5NE 722 2-1F
HME 400 W
720
490
3) s ploch˘m nebo kuÏelov˘m prismatick˘m sklem: krytí IP40
V˘‰ka Hmotnost
(kg)
V˘‰ka Hmotnost
(kg)
680
680
6,8
8,3
5
05 Hallenspiegelleuchten 4.0 CZ
56
03/4/7
14:58 Uhr
Seite 56
PrÛmyslová reflektorová svítidla
Pfiíslu‰enství ke svítidlÛm HS 100
Ploché prismatické sklo z PMMA
pro transparentní prismatick˘
reflektor, vã. upevÀovací obruby
z pozinkované oceli a pruÏinového uzávûru.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5NJ 143 0-1XC
Ø = 565 mm, V = 54 mm
KuÏelové prismatické sklo
z PMMA
pro transparentní prismatick˘
reflektor, vã. upevÀovací obruby
z pozinkované oceli a pruÏinového uzávûru.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5NJ 143 0-1XD
Ø = 565 mm, V = 77 mm
Uzlíkov˘ fietízek pozinkovan˘
Nosnost: 90 kg, vnitfiní rozmûr
ãlánku 8,5 mm x 41 mm.
Obj. ãíslo
5LY 905 5
5LY 911 1
pozinkovan˘
V2A
■ 1 metr
Uzlíkov˘ fietízek z nerezové oceli
V2A
Nosnost: 60 kg, vnitfiní rozmûr
ãlánku 7,5 mm x 40 mm.
5
Svítidlo HS 100 s hliníkov˘m reflektorem, úzce nebo ‰iroce záfiící
HS 100 s prismatick˘m reflektorem
Ø200
Ø200
70
70
v˘‰kaHSrefl.
HSrefl.
v˘‰ka
H
V
H
V
37
10x20
37
10x20
D
Ø
D
Ø
Obj. ãíslo
5NJ 143 2-..K
PrÛmûr
565
V˘‰ka refl.
355
V˘‰ka
645
Obj. ãíslo
5NJ 143 2-..T
5NJ 143 2-..B
PrÛmûr
570
570
V˘‰ka refl.
310
310
V˘‰ka
600
600
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:49 Uhr
Seite 57
Svûtelné pásy
57
Einleitung
Moravská zemská
knihovna, Brno
Hexal
6
Thomson hala,
Gramofonové závody,
Lodûnice u Berouna, DUS
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
58
03/4/7
14:49 Uhr
Seite 58
Svûtelné pásy
Pfiehled systému Hexal
D2
D1
5
C
5
A
G2
B
21
11 b
22
23
G1
24
5
2
25
F
12
H
21
10 b
22
23
24
1
25
5
12
13
21
22
23
24
25
3
13
21
22
23
24
25
25
24
11 a
23
6
22
21
Závûs
A
B
C
D1
D2
E
F
G1
G2
H
Stropní drÏák
Lankov˘ závûs
DoplÀkov˘ baldach˘n
âelní lankov˘ závûs
DoplÀkov˘ baldach˘n
DrÏák na stûnu / strop
Závûsn˘ tfimen
¤etízkov˘ závûs
¤etûz
UpevÀovací sada
vã. lanka 2 m, smyãka nahofie
se svorkami / bez svorek, pro lankov˘ závûs (B)
vã. hliníkového ãela, lanka 2 m a stropního drÏáku
se svorkami, pro ãelní lankov˘ závûs (D1)
vã. hliníkového ãela
V2A
na stranû svítidla, bez fietízku
pozinkovan˘, V2A
Svítidlo Hexal v li‰tû DUS, vãetnû pfiívodu a zástrãky
10 a
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:49 Uhr
Seite 59
Svûtelné pásy
59
Pfiehled systému Hexal
Einleitung
Hexal-a, hliník – s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním
1
Modul svítidla 1-délkov˘
2
Modul svítidla 2-délkov˘
3
4
Modul nouzového osvûtlení 1-délkov˘
Prázdn˘ modul 1-délkov˘
5
Horní kryt
10
11
12
13
Hliníkové ãelo
âelo
Spojka
Krytka spoje
21
22
Zrcadlová mfiíÏka BAP60
Profilová lamelová mfiíÏka Al matová
23
Lamelová mfiíÏka bílá/stfiíbrná
24
Prismatické sklo
25
Difuzor pro sv. zdroj opálov˘
pro záfiivky T5
pro záfiivky T8
pro záfiivky T5
pro záfiivky T8
pro záfiivky T8 a sv. zdroje s objímkou E14 (pouze pfiímo záfiící)
stejné délky jako modul svítidla 28 W / 54 W (T5)
stejné délky jako modul svítidla 58 W (T8)
umûlá hmota, stfiíbfiitû ‰ed˘
umûlá hmota, bíl˘
stfiíbfiitû ‰edé
umûlá hmota, bílé
ocelová, pozinkovaná
umûlá hmota, stfiíbfiitû ‰edá
umûlá hmota, bílá
pro záfiivky T5
pro záfiivky T5
pro záfiivky T8
pro záfiivky T5
pro záfiivky T8
pro záfiivky T5
pro záfiivky T8
pro záfiivky T5
pro záfiivky T8
Hexal-s, ocelov˘ plech – s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním
pro záfiivky T8
pro záfiivky T8
pro záfiivky T8 a sv. zdroje s objímkou E14 (pouze pfiímo záfiící)
stejné délky jako modul svítidla 58 W (T8)
umûlá hmota, stfiíbfiitû ‰ed˘
umûlá hmota, bíl˘
umûlá hmota, stfiíbfiitû ‰edé
umûlá hmota, bílé
ocelová, pozinkovaná
umûlá hmota, stfiíbfiitû ‰edá
umûlá hmota, bílá
1
2
3
4
5
Modul svítidla 1-délkov˘
Modul svítidla 2-délkov˘
Modul nouzového osvûtlení 1-délkov˘
Prázdn˘ modul 1-délkov˘
Horní kryt
10
11
12
13
Hliníkové ãelo
âelo
Spojka
Krytka spoje
22
23
24
25
Profilová lamelová mfiíÏka Al matová
Lamelová mfiíÏka bílá, stfiíbrná
Prismatické sklo
Difuzor pro sv. zdroj opálov˘
pro záfiivky T8
pro záfiivky T8
pro záfiivky T8
pro záfiivky T8
Hexal-a – kompletní svítidlo
pro záfiivky T5 viz str. 64
6
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
60
03/4/7
14:49 Uhr
Seite 60
Svûtelné pásy
Hexal-a pro záfiivky T5
Struãn˘ popis
Hexal, dekorativní svítidlo s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem,
urãené pro svûtelné pásy. Díky modulární konstrukci je pouÏitelné i jako samostatné svítidlo. Dodává se s obsáhl˘m svûtelnû-technick˘m
pfiíslu‰enstvím, je vhodné pro montáÏ na strop i stûnu nebo jako závûsné svítidlo.
Zvlá‰tnosti
Hexagonálnû strukturovan˘ povrch dodává svítidlÛm jedineãn˘ optick˘ vzhled. Nosná li‰ta, svítidlová vloÏka a reflektor jsou integrovány
v kompaktní celek. Díky tomu jsou moduly vhodné i pro sanaci mnoh˘ch star˘ch osvûtlovacích systémÛ na bázi svûteln˘ch li‰t.
Technika tûlesa
Hliníkové moduly s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem, eloxovan˘m do vysokého lesku.
Svítidlo Hexal-a pro svûtelné pásy, vhodné pro montáÏ na strop
nebo na závûs, s pfiím˘m vyzafiováním; elektronick˘ pfiedfiadník
EVG-Professionell4), 1-, 2-, 3a více délkové tûleso z hliníku
s hexagonálnû strukturovan˘m
povrchem, krytí IP20, tfiída
ochrany I (SK I).
6
Elektrické vybavení
Moduly svítidel jsou kompletnû pfiipraveny k zapojení, vybaveny sériovû elektronick˘mi pfiedfiadníky EVG, EVG-Dynamic 4) nebo EVG-DALI 4)
a tfiípólovou (1-délkové moduly) nebo pûtipólovou (2-, 3- a 4-délkové
moduly, prázdné moduly) svorkou, max. 2,5 mm2. Moduly pro uspofiádání do svûteln˘ch pásÛ jsou vybaveny vodiãi pro prÛbûÏné propojení
5 x 1,5 mm2.
Sbûrnice Instabus EIB se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
Hliník eloxovan˘ do vysokého lesku, s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním a nasvûtlením stropu. Sefiízením patice lze volit úzké nebo ‰iroké vyzafiování. Díky hexagonálnû strukturovanému povrchu a optimalizovanému tvaru svítidla velmi vysoká svûtelná úãinnost
(cca 90 %). Vysoce leskl˘ eloxovan˘ zrcadlov˘ reflektor BAP60 (pfiíslu‰enství): L ≤ 1000 cd/m2 pfii úhlu vyzafiování ≥ 60°. Provedení se dvûma
svûteln˘mi zdroji na poÏádání. Asymetrické vyzafiování na poÏádání.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
Modul svítidla 1-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 913 7-1P
1 x 28 W
1197
132
85
5LJ 913 7-1R
1 x 35 W
1497
132
85
5LJ 913 7-1U
1 x 54 W
1197
132
85
5LJ 913 7-1X
1 x 80 W
1497
132
85
Prázdn˘ modul
5LJ 913 0-1UB
1197
132
85
Modul svítidla 2-délkov˘ s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm 2
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 913 7-1UMD
2 x 1 x 54 W 2385
132
85
5LJ 913 7-1XMD
2 x 1 x 80 W 2977
132
85
Modul svítidla 2-délkov˘ bez prÛbûÏného propojení
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 913 7-1UM
2 x 1 x 54 W 2385
132
85
Modul svítidla 3-délkov˘ s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
EVG, T5
5LJ 913 7-1UX03D 3 x 1 x 54 W 3571
132
85
5LJ 913 7-1XX03D 3 x 1 x 80 W 4470
132
85
Modul svítidla 4-délkov˘ s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 913 7-1UX04D 4 x 1 x 54 W 4762
132
85
5LJ 913 7-1XX04D 4 x 1 x 80 W 5954
132
85
Hm.
(kg)
1,3
1,6
1,3
1,6
1,0
2,6
3,5
2,5
3,9
5,1
5,2
7,0
■ âela nutno objednat zvlá‰È
Svítidlo Hexal-a pro svûtelné pásy, vhodné pro montáÏ na strop
nebo na závûs, s nasvûtlením
stropu a pfiím˘m vyzafiováním;
elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell4), 1-, 2-, 3- a více délkové tûleso z hliníku s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem, krytí IP20, tfiída ochrany I
(SK I).
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(W)
(mm)
Modul svítidla 1-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 933 7-1P
1 x 28 W
1197
132
85
5LJ 933 7-1R
1 x 35 W
1497
132
85
5LJ 933 7-1U
1 x 54 W
1197
132
85
5LJ 933 7-1X
1 x 80 W
1497
132
85
Prázdn˘ modul
5LJ 933 0-1UB
1197
132
85
Modul svítidla 2-délkov˘ bez prÛbûÏného propojení
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 933 7-1UM
2x1x54 W
2385
132
85
Modul svítidla 2-délkov˘ s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 933 7-1UMD
2 x 1 x 54 W 2385
132
85
5LJ 933 7-1XMD
2 x 1 x 80 W 2977
132
85
Modul svítidla 3-délkov˘ s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 933 7-1UX03D 3 x 1 x 54 W 3571
132
85
5LJ 933 7-1XX03D 3 x 1 x 80 W 4470
132
85
Modul svítidla 4-délkov˘ s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 933 7-1UX04D 4 x 1 x 54 W 4762
132
85
5LJ 933 7-1XX04D 4 x 1 x 80 W 5954
132
85
Hm.
(kg)
1,3
1,6
1,3
1,6
1,0
2,6
2,0
3,5
3,9
5,1
5,2
7,0
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:49 Uhr
Seite 61
Zvlá‰tnosti
Hexagonálnû strukturovan˘ povrch dodává svítidlÛm jedineãn˘ optick˘ vzhled. Nosná li‰ta, svítidlová vloÏka a reflektor jsou integrovány
v kompaktní celek. Díky tomu jsou moduly vhodné i pro sanaci mnoh˘ch star˘ch osvûtlovacích systémÛ na bázi svûteln˘ch li‰t.
Technika tûlesa
Hliníkové moduly s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem, eloxovan˘m do vysokého lesku.
Svítidlo Hexal-a pro svûtelné pásy, vhodné pro montáÏ na strop
nebo na závûs, s pfiím˘m vyzafiováním; elektronick˘ pfiedfiadník
EVG-Professionell4), 1-, 2-, 3a více délkové tûleso z hliníku
s hexagonálnû strukturovan˘m
povrchem, krytí IP20, tfiída
ochrany I (SK I).
61
Hexal-a pro záfiivky T8
Einleitung
Struãn˘ popis
Hexal, dekorativní svítidlo s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem,
urãené pro svûtelné pásy. Díky modulární konstrukci je pouÏitelné i jako samostatné svítidlo. Dodává se s obsáhl˘m svûtelnû-technick˘m
pfiíslu‰enstvím, je vhodné pro montáÏ na strop i stûnu nebo jako závûsné svítidlo.
Svûtelné pásy
Elektrické vybavení
Moduly svítidel jsou kompletnû pfiipraveny k zapojení, vybaveny sériovû elektronick˘mi pfiedfiadníky EVG, EVG-Dynamic 4) nebo EVG-DALI 4)
a tfiípólovou (1-délkové moduly) nebo pûtipólovou (2-, 3- a 4-délkové
moduly, prázdné moduly) svorkou, max. 2,5 mm2. Moduly pro uspofiádání do svûteln˘ch pásÛ jsou vybaveny vodiãi pro prÛbûÏné propojení
5 x 1,5 mm2.
Sbûrnice Instabus EIB se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
Hliník eloxovan˘ do vysokého lesku, s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním a nasvûtlením stropu. Sefiízením patice lze volit úzké nebo ‰iroké vyzafiování. Díky hexagonálnû strukturovanému povrchu a optimalizovanému tvaru svítidla velmi vysoká svûtelná úãinnost (cca 90 %).
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
Hm.
(W)
(mm)
(kg)
Modul svítidla 1-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 913 7-1C
1x36 W
1255
132
85
0,8
5LJ 913 7-1E
1x58 W
1555
132
85
0,9
Prázdn˘ modul
5LJ 913 0-1EB
1555
132
85
0,6
Modul svítidla 2-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, bez prÛbûÏného propojení
5LJ 913 7-1EM
2 x 1 x 58 W 3091
132
85
3,5
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
5LJ 913 7-1EMD
2 x 1 x 58 W 3091
132
85
3,7
Modul svítidla 3-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
5LJ 913 7-1EX03D
3 x 1 x 58 W 4635
132
85
4,6
Modul svítidla 4-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
5LJ 913 7-1EX04D
4 x 1 x 58 W 6168
132
85
7,4
■ âela prosím objednávejte zvlá‰È.
6
Svítidlo Hexal-a pro svûtelné pásy, vhodné pro montáÏ na strop
nebo na závûs, s nasvûtlením
stropu a pfiím˘m vyzafiováním;
elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell4), 1-, 2-, 3- a více délkové tûleso z hliníku s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem, krytí IP20, tfiída ochrany I
(SK I).
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
Hm.
(W)
(mm)
(kg)
Modul svítidla 1-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 933 7-1C
1 x 36 W
1255
132
85
0,8
5LJ 933 7-1E
1 x 58 W
1555
132
85
0,9
Prázdn˘ modul
5LJ 933 0-1UB
1555
132
85
0,6
Modul svítidla 2-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, bez prÛbûÏného propojení
5LJ 933 7-1EM
2 x 1 x 58 W 3091
132
85
3,5
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
5LJ 933 7-1EMD
2 x 1 x 58 W 3091
132
85
3,7
Modul svítidla 3-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
5LJ 933 7-1EX03D
3 x 1 x 58 W 4635
132
85
4,6
Modul svítidla 4-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8, s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
5LJ 933 7-1EX04D
4 x 1 x 58 W 6168
132
85
7,4
■ âela prosím objednávejte zvlá‰È.
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
62
03/4/7
14:49 Uhr
Seite 62
Svûtelné pásy
Hexal-s pro záfiivky T8
Struãn˘ popis
Hexal, dekorativní svítidlo s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem,
urãené pro svûtelné pásy. Díky modulární konstrukci je pouÏitelné i jako samostatné svítidlo. Dodává se s obsáhl˘m svûtelnû-technick˘m
pfiíslu‰enstvím, je vhodné pro montáÏ na strop i stûnu nebo jako závûsné svítidlo.
Zvlá‰tnosti
Hexagonálnû strukturovan˘ povrch dodává svítidlÛm jedineãn˘ optick˘ vzhled. Nosná li‰ta, svítidlová vloÏka a reflektor jsou integrovány
v kompaktní celek. Díky tomu jsou moduly vhodné i pro sanaci mnoh˘ch star˘ch osvûtlovacích systémÛ na bázi svûteln˘ch li‰t.
Elektrické vybavení
Moduly svítidel jsou kompletnû pfiipraveny k zapojení, vybaveny sériovû elektronick˘mi pfiedfiadníky EVG a tfiípólovou (1-délkové moduly)
nebo pûtipólovou (2-délkové moduly, prázdné moduly) svorkou, max.
2,5 mm2. Moduly pro uspofiádání do svûteln˘ch pásÛ jsou vybaveny
vodiãi pro prÛbûÏné propojení 5 x 1,5 mm2. Elektronické pfiedfiadníky
EVG-DALI a osazení záfiivkami T5 na poÏádání. Sbûrnice Instabus EIB
a elektronické pfiedfiadníky EVG-Dynamic na poÏádání.
Svûtelná technika
Reflektor s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem kryt˘m bíl˘m
lakem, s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním a nasvûtlením stropu.
Sefiízením patice lze volit úzké nebo ‰iroké vyzafiování.
Technika tûlesa
Moduly z ocelového plechu s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem
kryt˘m bíl˘m lakem (barva podobná RAL 9010).
Svítidlo Hexal-s pro svûtelné pásy, vhodné pro montáÏ na strop
nebo na závûs, s pfiím˘m vyzafiováním; elektronick˘ pfiedfiadník
EVG-Professionell4), tûleso z ocelového plechu s hexagonálnû
strukturovan˘m povrchem, barva bílá (podobná RAL 9010), krytí
IP20, tfiída ochrany I (SK I).
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Modul svítidla 1-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 914 7-1C
1 x 36 W
1255
5LJ 914 7-1E
1 x 58 W
1555
Prázdn˘ modul
5LJ 914 0-1EB
1555
Modul svítidla 2-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 914 7-1EM
2 x 1 x 58 W 3091
s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
5LJ 914 7-1EMD
2 x 1 x 58 W 3091
·ífika
V˘‰ka
Hm.
(kg)
132
132
85
85
1,4
2,7
132
85
2,3
132
85
5,8
132
85
6,0
·ífika
V˘‰ka
Hm.
(kg)
132
132
85
85
1,4
2,7
132
85
2,3
132
85
5,8
132
85
6,0
■ âela prosím objednávejte zvlá‰È.
6
Svítidlo Hexal-s pro svûtelné pásy, vhodné pro montáÏ na strop
nebo na závûs, s pfiím˘m vyzafiováním a nasvûtlením stropu;
elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell4), tûleso z ocelového
plechu s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem, barva bílá (podobná RAL 9010), krytí IP20, tfiída
ochrany I (SK I).
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Modul svítidla 1-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 934 7-1C
1 x 36 W
1255
5LJ 934 7-1E
1 x 58 W
1555
Prázdn˘ modul
5LJ 934 0-1EB
1555
Modul svítidla 2-délkov˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 934 7-1EM
2 x 1 x 58 W 3091
s prÛbûÏn˘m propojením 5 x 1,5 mm2
5LJ 934 7-1EMD
2 x 1 x 58 W 3091
■ âela prosím objednávejte zvlá‰È.
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:49 Uhr
Seite 63
63
Hexal – moduly nouzového osvûtlení
Einleitung
Struãn˘ popis
Hexal, dekorativní svítidlo s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem,
urãené pro svûtelné pásy. Díky modulární konstrukci je pouÏitelné i jako samostatné svítidlo. Dodává se s obsáhl˘m svûtelnû-technick˘m
pfiíslu‰enstvím, je vhodné pro montáÏ na strop i stûnu nebo jako závûsné svítidlo.
Svûtelné pásy
Zvlá‰tnosti
Hexagonálnû strukturovan˘ povrch dodává svítidlÛm jedineãn˘ optick˘ vzhled. Moduly nouzového osvûtlení lze zcela integrovat do svûteln˘ch pásÛ Hexal.
Elektrické vybavení
Moduly nouzového osvûtlení jsou kompletnû pfiipraveny k zapojení;
pro nouzové osvûtlení doplÀková tfiípólová svorka. Modul svítidla s doplÀkovou funkcí nouzového svítidla realizovanou pfiepínacím relé pro
provoz s druh˘m externím napájením (230 V st nebo ss). Pfii vypnutí
síÈového napûtí se relé pfiepne na svorku druhého napájení. Je-li druhé napájení aktivní, záfiivka se opût rozsvítí. Modul svítidla pro záfiivky T8, s doplÀkovou paticí E14.
Provoz záfiivky T8 z bûÏné sítû, napájení patice E14 externím autarkním napájením. Integrované pfiístrojové pojistky (G0,4 A/250 V)
max. 40 W (napfi. sv. zdroj IT), D ≤ 85mm, Ø ≤ 30 mm.
Technika tûlesa
Hliníkové moduly s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem, eloxovan˘m do vysokého lesku, pfiíp. moduly z ocelového plechu krytého bíl˘m lakem.
Svûtelná technika
Stejná pro moduly svítidel Hexal-a resp. Hexal-s, pfiímo záfiící. U v‰ech
modulÛ nouzového osvûtlení lze pouÏít hliníkové profilové mfiíÏky, bílé lamelové mfiíÏky nebo prismatická skla.
Svítidlo Hexal pro svûtelné pásy,
vhodné pro montáÏ na strop nebo na závûs, s pfiím˘m vyzafiováním; elektronick˘ pfiedfiadník
EVG-Professionell, 1-délkové tûleso z hliníku resp. ocelového plechu s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem, krytí IP20, tfiída
ochrany I (SK I).
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Modul svítidla s doplÀkovou
funkcí nouzového modulu, s pfiepínacím relé
Hexal-a, hliník
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 913 7-1ED1
1 x 58 W
1555
Hexal-s, bíl˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 914 7-1ED1
1 x 58 W
1555
Modul svítidla pro záfiivky T8, doplÀková
patice nouzového modulu E14, max 40 W
Hexal-a, hliník
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 913 0-0XK
1 x 36 W + E141555
Hexal-s, bíl˘
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 914 0-0XK
1 x 36 W + E141555
·ífika
V˘‰ka
Hm.
(kg)
132
85
2,1
132
85
2,1
132
85
2,1
132
85
2,1
6
Rozmûry:
Hexal-a a Hexal-s
52
H
43
B
·
L1
d1
Rozteãe uchycení:
Max. vzdálenost mezi dvûma body uchycení:
lmax = 4,0 m.
Spojka modulÛ samonosná, závûs není v místû spoje potfiebn˘.
Délka samonosného konce pásu 1):
lamin = 0,2 m,
lamax = 0,8 m.
1) Neplatí pro lankov˘ a pendov˘ závûs ãela.
U tûchto závûsÛ se závûs pfiipevÀuje pfiímo k ãelu.
V
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
64
03/4/7
14:49 Uhr
Seite 64
Svûtelné pásy
Hexal-a, kompletní svítidlo
Struãn˘ popis
Hexal, kompletní svítidlo s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem,
urãené pro svûtelné pásy. Díky modulární konstrukci je pouÏitelné i jako samostatné svítidlo. Dodává se s obsáhl˘m svûtelnû-technick˘m
pfiíslu‰enstvím, je vhodné pro montáÏ na strop i stûnu nebo jako závûsné svítidlo.
Zvlá‰tnosti
Hexagonálnû strukturovan˘ povrch dodává svítidlÛm jedineãn˘ optick˘ vzhled. Nosná li‰ta, svítidlová vloÏka a reflektor jsou integrovány
v kompaktní celek. Kompletní svítidlo se záfiivkou, mfiíÏkou BAP60, hliníkov˘mi ãely a závûsem vã. baldach˘nu se svorkou.
Technika tûlesa
Hliníkové moduly s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem, eloxovan˘m do vysokého lesku.
Elektrické vybavení
Moduly svítidel jsou kompletnû pfiipraveny k zapojení, vybaveny sériovû elektronick˘mi pfiedfiadníky EVG, EVG-Dynamic 4) nebo EVG-DALI 4);
1-délkov˘ modul s tfiípólovou svorkou, max. 2,5 mm2.
Sbûrnice Instabus EIB se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
Hliník eloxovan˘ do vysokého lesku, s pfiím˘m vyzafiováním a nasvûtlením stropu. Vysoce leskl˘ eloxovan˘ zrcadlov˘ reflektor BAP60:
L ≤ 200 cd/m2 pfii úhlu vyzafiování ≥ 60°.
6
Hexal-a, kompletní svítidlo
vhodné k zavû‰ení, pfiímo záfiící
s nasvûtlením stropu, zrcadlová
mfiíÏka BAP60; elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Professionell4), tûleso
z hliníku s hexagonálnû strukturovan˘m povrchem, krytí IP20,
tfiída ochrany I (SK I).
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Kompletní svítidlo 1-délkové
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 933 7-1UX01
1 x 54 W
5LJ 933 7-1XX01
1 x 80 W
2-délkové
el. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 933 7-1UX02
2 x 1 x 54 W
■ se svûteln˘m zdrojem
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
Délka
(mm)
·ífika
V˘‰ka
Hm.
(kg)
1197
1497
132
132
85
85
2,0
2,4
2385
132
85
2,0
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:49 Uhr
Seite 65
Hliníková profilová mfiíÏka
pro moduly se sv. zdroji T5 a T8,
s profilovan˘mi pfiíãn˘mi lamelami, matnû eloxovaná.
65
Hexal – svûtelnû-technické pfiíslu‰enství
Einleitung
Zrcadlová mfiíÏka BAP60,
pro moduly svítidel Hexal-a se
sv. zdroji T5.
Vysoce leskl˘ eloxovan˘ hliník.
L ≤ 1000 cd/m2 pfii úhlu vyzafiování ≥ 60°.
Svûtelné pásy
Obj. ãíslo
T5
5LE 982 1-1UR2
5LE 982 1-1RR2
Osazení
(W)
Délka
·ífika
V˘‰ka
Hm.
(kg)
28W/54 W
35W/80 W
1188
1488
85
85
58
58
1,2
1,5
■ MontáÏ pomocí dodan˘ch pruÏin bez pouÏití náfiadí.
Obj. ãíslo
T5
5LE 980 1-1UR
5LE 980 1-1RR
T8
5LE 980 1-1CR
5LE 980 1-1ER
Osazení
(W)
Délka
·ífika
V˘‰ka
Hm.
(kg)
28 W/54 W
35 W/80 W
1188
1488
117
117
24
24
0,6
0,7
36 W
58 W
1246
1543
117
117
24
24
0,6
0,7
·ífika
V˘‰ka
Hm.
(kg)
117
117
24
24
0,9
1,1
117
24
0,9
117
117
24
24
0,9
1,1
■ MontáÏ pomocí dodan˘ch pruÏin bez pouÏití náfiadí.
Bílá lamelová mfiíÏka
pro moduly se sv. zdroji T5 a T8,
lakovaná.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
T5, bílá lamelová mfiíÏka
5LE 981 1-1UR
28 W/54 W
1188
5LE 981 1-1RR
35 W/80 W
1488
T5, bílá lamelová mfiíÏka-polokulatá
5LE 984 1-1UR
28 W/54 W
1188
T8, bílá lamelová mfiíÏka
5LE 981 1-1CR
36 W
1246
5LE 981 1-1ER
58 W
1543
■ MontáÏ pomocí dodan˘ch pruÏin bez pouÏití náfiadí.
Stfiíbfiitá lamelová mfiíÏka
pro moduly se sv. zdroji T5 a T8,
lakovaná.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
T5, stfiíbfiitá lamelová mfiíÏka
5LE 983 1-1UR
28/54 W
T8
5LE 983 1-1CR
36 W
5LE 983 1-1ER
58 W
Délka
·ífika
Hm.
(kg)
1188
117
0,6
1246
1543
117
117
0,6
0,7
■ MontáÏ pomocí dodan˘ch pruÏin bez pouÏití náfiadí.
Prismatické sklo
pro moduly se sv. zdroji T5 a T8,
PMMA, s podéln˘mi hliníkov˘mi
li‰tami.
Obj. ãíslo
T5
5LE 981 1-1UG
5LE 981 1-1RG
T8
5LE 981 1-1CG
5LE 981 1-1EG
Osazení
(W)
Délka
·ífika
Hm.
(kg)
28 W/54 W
35 W/80 W
1188
1488
117
117
0,6
0,7
36 W
58 W
1246
1543
117
117
0,6
0,7
■ MontáÏ pomocí dodan˘ch pruÏin bez pouÏití náfiadí.
Difuzor pro sv. zdroj opálov˘
pro moduly se sv. zdroji T5 a T8,
nasazuje se na svûteln˘ zdroj.
Obj. ãíslo
T5
5LE 981 1-1UH
5LE 981 1-1RH
T8
5LE 981 1-1CH
5LE 981 1-1EH
Osazení
(W)
Délka
·ífika
V˘‰ka
Hm.
(kg)
28 W/54 W
35 W/80 W
1188
1488
45
45
23
23
0,5
0,6
36 W
58 W
1246
1546
56
56
28
28
0,5
0,6
6
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
66
03/4/7
14:49 Uhr
Seite 66
Svûtelné pásy
Hexal - pfiíslu‰enství
Hliníkové ãelo
dráÏkovaná struktura, montáÏ
bez pouÏití náfiadí, hliníkov˘ v˘lisek.
âelo
umûlá hmota, bílé, montáÏ bez
pouÏití náfiadí.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 1-0ED
âelo, hliník
■ DráÏkovaná struktura ãela umoÏÀuje pfiesnou aretaci jednotliv˘ch modulÛ pfii uspofiádání do pásÛ (spojení
není samonosné).
■ (1 sada = 2 ks)
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 1-2ED
âelo, umûlá hmota, bílé
■ (1 sada = 2 ks)
Spojka modulÛ
Pozinkovan˘ ocelov˘ plech. ·roubov˘ spoj umoÏÀuje samonosné
spojení modulÛ.
Krytka spojÛ
Umûlá hmota s tûsnûním.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 1-0XV1
1 spojka modulÛ
■ pro kaÏdé spojení dvou svítidel nutn˘ 1 kus
■ závûs není v místû spojení nutn˘.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 2-0ED1
5LJ 900 2-0ED1
bílá
stfiíbfiitû ‰edá
■ pro kaÏd˘ spoj nutné 2 kusy
■ (1 sada = 2 ks)
6
Horní kryt modulu
Umûlá hmota
Obj. ãíslo
Oznaãení
Horní kryt modulu, umûlá hmota
5LJ 900 3-0ED
bíl˘
5LJ 900 3-0ED1
stfiíbfiitû ‰ed˘
5LJ 900 3-0UD1
stfiíbfiitû ‰ed˘
Hliník
5LJ 900 3-0EDA1
5LJ 900 3-0EDA2
5LJ 900 3-0EDA3
D = 1555 mm
D = 1555 mm
D = 1197 mm
D = 1555 mm
D = 1555 mm
D = 1197 mm
■ Umûlá hmota, upravitelná délka, montáÏ nasazením, urãen pro pra‰né prostfiedí.
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:49 Uhr
Seite 67
Svûtelné pásy
67
Hexal - pfiíslu‰enství
Einleitung
Stropní drÏák
Pozinkovaná ocel, montáÏ k modulu bez pouÏití náfiadí, libovolnû nastavitelná poloha.
Nosnost: 12 kg
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 3-0XC1
5LJ 900 3-0XC2
bíl˘
pozinkovan˘
Lankov˘ závûs
Ocelov˘ pozinkovan˘ tfimen
s nastavitelnou v˘‰kou vã. lanka,
smyãka nahofie. MontáÏ k modulu bez pouÏití náfiadí, libovolnû
nastavitelná poloha.
Ocelové lanko: délka = 1,5 mm
Nosnost: 12 kg
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 2-0XC1
5LJ 900 2-0XC2
Lankov˘ závûs, lanko 2 m
Lankov˘ závûs, lanko 3 m
DoplÀkov˘ baldach˘n pro lankov˘ závûs
Umûlá hmota, stfiíbfiitû ‰ed˘,
vãetnû stropního drÏáku,
montáÏního materiálu a lanka.
Lanko: délka = 2 m, Ø = 1,5 mm
Nosnost: 12 kg
DoplÀkov˘ baldach˘n pro lankov˘ závûs
Umûlá hmota, stfiíbfiitû ‰ed˘,
vãetnû stropního drÏáku,
montáÏního materiálu a lanka.
Lanko: délka = 2 m, Ø = 1,5 mm
Nosnost: 12 kg
âelní lankov˘ závûs
Hliníkové dráÏkované ãelo vãetnû
lanka, stropního drÏáku s nastavitelnou v˘‰kou a upevnûním
pro pfiívodní vodiãe.
Ocelové lanko: délka = 2 m,
Ø = 1,5 mm
Nosnost: 12 kg
■ také pro svítidla s krytem
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 7-0XC
bez svorek
■ Lanko se smyãkou pÛvodního lankového závûsu je nutno nahradit.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 8-0XC
s 5-pólovou svorkou
■ Lanko se smyãkou pÛvodního lankového závûsu je nutno nahradit.
6
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 5-0ED
âelní lankov˘ závûs
■ (1 sada = 2 ks)
■ DráÏkovaná struktura ãela umoÏÀuje pfiesnou aretaci jednotliv˘ch modulÛ pfii uspofiádání do pásÛ (spojení
není samonosné).
DoplÀkov˘ baldach˘n pro ãelní
lankov˘ závûs
Baldach˘n, umûlá hmota, stfiíbfiitû ‰ed˘, vãetnû stropního drÏáku
s nastavitelnou v˘‰kou a 5-pólovou svorkou, max. 2,5 mm2, bez
lanka.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 9-0XC
DoplÀkov˘ baldach˘n pro 5LJ 900 5-0ED
âelní pendov˘ závûs
s hliníkov˘m dráÏkovan˘m ãelem, pendou a drÏákem na strop
a stûnu (nastaviteln˘ úhel 90°
a 45°)
délka = 150 mm
Nosnost: 12 kg
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 0-0ED
DrÏák na strop / stûnu
■ (1 sada = 2 ks)
■ DráÏkovaná struktura ãela umoÏÀuje pfiesnou aretaci jednotliv˘ch modulÛ pfii uspofiádání do pásÛ (spojení
není samonosné).
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
68
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 68
Svûtelné pásy
Hexal - pfiíslu‰enství
DoplÀkové lanko
délka = 6 m, Ø = 1,5 mm
oba konce pozinkované, pro
max. 2 díly ≤ 3 m
¤etízkov˘ závûs
Ocelov˘ pozinkovan˘ tfimen, bezpeãnostní háãky s nastavením
v˘‰ky. MontáÏ k modulu bez
pouÏití náfiadí, libovolnû nastavitelná poloha.
Nosnost: 12 kg
Tfimeny pro svítidla, V2A
pro zavû‰ení do modulÛ Hexal
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LK 913 0-0
DoplÀkové lanko
■ vhodné pro ãelní lankov˘ závûs
■ ãela prosím objednávejte zvlá‰È
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 1-0XC
¤etízkov˘ závûs
■ fietízek v poÏadované délce prosím objednávejte zvlá‰È
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 6-0XC
Tfimeny pro svítidla V2A
■ (1 sada = 50 ks)
6
Uzlíkov˘ fietízek / nouzové ãlánky
Nosnost: 20 kg
Rozmûr ãlánku vnitfiní:
5,6 x 31 mm
Nouzov˘ ãlánek pozinkovan˘
Nosnost: 14 kg
Nouzov˘ ãlánek, V2A
Nosnost: 14 kg
Rozmûr ãlánku vnitfiní: 6 x 17 mm
Sanaãní a montáÏní sada:
Hexal-DUS 5LJ 909...
Hexal-DUS classic 5LJ 809…
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LY 900 1
5LY 900 2
5LY 900 3
5LY 900 4
Uzlíkov˘ fietízek pozinkovan˘
Uzlíkov˘ fietízek V2A
Nouzov˘ ãlánek pozinkovan˘
Nouzov˘ ãlánek V2A
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 4-0XC
5LJ 900 5-0XC
UpevÀovací sada pro Hexal-DUS 5LJ 909...
UpevÀovací sada pro DUS classic 5LJ 809...
■ pro kaÏd˘ modul nutná 1 sada
Lankov˘ závûs s drÏákem pro
podhledy s viditelnou nosnou
konstrukcí svítidel
bíl˘,
lanko: délka = 30 cm
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 2-0XCA
Lankov˘ závûs s drÏákem pro podhledy s viditelnou
nosnou konstrukcí svítidel
DrÏák pro podhledy s viditelnou nosnou konstrukcí
svítidel a nouzov˘ ãlánek
5LJ 900 2-0XCT
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 69
Svûtelné pásy
69
Svûtelné pásy DUS
Einleitung
6
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
70
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 70
Svûtelné pásy
Pfiehled systému DUS IP20
11
12
13
A
B
C
D
15
E
F
2a
14
G
1
4
1
2b
21
31
23
53
56
24
48
51
26
25
48
41
43
48
27
28
48
44
42
47
52
47
47
47
6
70
71
90
72
73
98.
81
74
91
75
82
99.
92
76
77
78
93
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 71
Svûtelné pásy
71
Pfiehled systému DUS IP20
Einleitung
Závûs
A
B
C
D
E
F
G
DrÏák na strop
Lankov˘ závûs
Lankov˘ závûs
Lankov˘ závûs
¤etízkov˘ závûs
¤etízkov˘ závûs
¤etízkov˘ závûs
bez lanka
vã. lanka (1 m nebo 2 m), smyãka nahofie
vã. lanka 2 m, baldach˘nu a svorky
na stranû li‰ty, bez fietízku
s baldach˘nem, bez fietízku
ploch˘, na stranû li‰ty, bez fietízku
Nosné li‰ty a pfiíslu‰enství
1
2
4
11
14
15
Nosné li‰ty bílé/stfiíbfiité
âela IP20, bílá/stfiíbfiitá
Spojka
Prvky X, T, L bílé/stfiíbfiité
Pfiípojné rameno bílé/stfiíbfiité
Centrální uzel bíl˘/stfiíbfiit˘
1-, 2- nebo 3-délkové
pro nosné li‰ty
pro nosné li‰ty
pro nosné li‰ty
pro napojení nosné li‰ty na centrální uzel
pro max. 4 pfiípojná ramena ve variabilním uspofiádání
Svítidlové vloÏky a kryty nosn˘ch li‰t
21
31
23
24
25
26
27
28
Zaslepovací krytka bílá/stfiíbfiitá
Záslepka bílá/stfiíbfiitá
Svítidlová vloÏka IP20 bílá/stfiíbfiitá
Svítidlová vloÏka IP20 bílá/stfiíbfiitá
Svítidlová vloÏka s doplÀkovou funkcí nouzového svítidla bílá/stfiíbfiitá
VloÏka nouzového osvûtlení s objímkou E27, bílá/stfiíbfiitá
VloÏka pro rozvodnou li‰tu bílá/stfiíbfiitá
Zásuvková vloÏka bílá/stfiíbfiitá
pro nosné li‰ty, umûlá hmota, upravitelná délka
pro nosné li‰ty, noÏno upevnit reflektor
1 sv. zdroj 36 W nebo 58 W
2 sv. zdroje 36 W nebo 58 W
1 x 58 W s pfiepínacím relé pro pfiídavné napájení
pro doplÀkové samostatné napájení (307 mm)
pro 1 nebo 2 reflektory s univerzálním adaptérem (614 mm)
vybavená interní pojistkou (307 mm)
Reflektory
41
43
44
42
47
48
51
52
53
56
Reflektor bíl˘/stfiíbfiit˘
Reflektor bíl˘/stfiíbfiit˘
Reflektor bíl˘/stfiíbfiit˘
Reflektor bíl˘
âelo bílé/stfiíbfiité
Spojka bílá/stfiíbfiitá
Zrcadlov˘ reflektor Al
âelo bílé/stfiíbfiité
Spojka bílá/stfiíbfiitá
Zrcadlov˘ reflektor Al
pfiímo záfiící
se smí‰en˘m vyzafiováním
s dekorativní dûrovanou strukturou
pfiímo záfiící, L = 307 mm
pro reflektor
pro reflektor
‰iroce záfiící – Batwing
pro hliníkov˘ zrcadlov˘ reflektor, ‰iroce záfiící
pro hliníkov˘ zrcadlov˘ reflektor, ‰iroce záfiící
úzce záfiící pro regálové sklady
MfiíÏky reflektory a prismatická skla
70
71
72
73
74
75
76
77
78
81
82
91
92
93
DrÏák mfiíÏky
Zrcadlová mfiíÏka BAP60 vysoce lesklá
Zrcadlová mfiíÏka BAP60 vysoce lesklá
Parabolická zrcadlová mfiíÏka vysoce lesklá
Parabolická zrcadlová mfiíÏka asymetrická, vysoce lesklá
Parabolická zrcadlová mfiíÏka matová
Parabolická zrcadlová mfiíÏka asymetrická, matová
Profilová mfiíÏka Al matová
Bílá mfiíÏka
Reflektor úzce záfiící, vysoce leskl˘
Reflektor ‰iroce záfiící, vysoce leskl˘
Profilová lamelová mfiíÏka Al matová
Bílá lamelová mfiíÏka
Prismatické sklo
pro osazení jedním sv. zdrojem
pro osazení dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním sv. zdrojem
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním sv. zdrojem
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
Sanace pomocí svítidlov˘ch modulÛ Hexal
98
99
UpevÀovací sada
Moduly Hexal
Moduly Hexal v nosn˘ch li‰tách DUS
v rÛzn˘ch provedeních
6
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
72
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 72
Svûtelné pásy
Pfiehled systému DUS IP60
A
B
C
D
E
3a
F
G
1
4
5
1
3b
61
32
33
53
56
34
48
51
35
48
41
43
31
48
44
6
52
47
47
90
64
81
91
82
92
93
47
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 73
Svûtelné pásy
73
Pfiehled systému DUS IP60
Einleitung
Závûs
A
B
C
D
E
F
G
DrÏák na strop
Lankov˘ závûs
Lankov˘ závûs
Lankov˘ závûs
¤etízkov˘ závûs
¤etízkov˘ závûs
¤etízkov˘ závûs
¤etízek pozinkovan˘
bez lanka
vã. lanka (1 m nebo 2 m), smyãka nahofie
vã. lanka 2 m, baldach˘nu a svorky
na stranû li‰ty, bez fietízku
s baldach˘nem, bez fietízku
ploch˘, na stranû li‰ty, bez fietízku
Nosné li‰ty a pfiíslu‰enství
1
3
4
5
Nosné li‰ty
âela IP60
Spojky
Krytka spojÛ IP60
1-, 2- nebo 3-délkové s prÛbûÏn˘m propojením
pro nosné li‰ty
pro nosné li‰ty
pro nosné li‰ty
Svítidlo pro svûtelné pásy, svítidlové vloÏky a kryty nosn˘ch li‰t
31
32
33
34
35
61
Záslepka IP60 bílá
Svítidlová vloÏka IP60 bílá
Svítidlová vloÏka IP60 bílá
Svítidlová vloÏka IP60 bílá
Svítidlová vloÏka IP60 bílá
Svítidlo do pásÛ IP60 bílá
pro nosnou li‰tu, kovová, vhodná pro montáÏ reflektorÛ
1 x 58 W
2 x 58 W
1 x 58 W, s ochrannou trubicí PC
2 x 58 W, s ochrannou trubicí PC
1 x 58 W, symetrické vyzafiování, s krycím sklem
2 x 58 W, symetrické vyzafiování, s krycím sklem
1 x 58 W, asymetrické vyzafiování, s krycím sklem
Reflektory
41
43
44
47
48
51
52
53
56
Reflektor
Reflektor
Reflektor
âelo
Spojka
Zrcadlov˘ reflektor Al
âelo
Spojka
Zrcadlov˘ reflektor Al
pfiímo záfiící
se smí‰en˘m vyzafiováním
s dekorativní dûrovanou strukturou
pro reflektor
pro reflektor
‰iroce záfiící - Batwing
pro zrcadlov˘ reflektor Al, ‰iroce záfiící
pro zrcadlov˘ reflektor Al, ‰iroce záfiící
pro 1 x 58 W (pfii IP60), úzce záfiící pro regálové sklady
MfiíÏky, reflektory a prismatická skla
64
81
82
91
92
93
Lamelová mfiíÏka bílá
Zrcadlov˘ reflektor úzce záfiící, vysoce leskl˘
Zrcadlov˘ reflektor ‰iroce záfiící, vysoce leskl˘
Profilová lamelová mfiíÏka Al matová
Lamelová mfiíÏka bílá
Prismatické sklo
k instalaci do svítidla pro svûteln˘ pás
pro 1 x 58 W (pfii IP60)
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji
6
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
74
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 74
Svûtelné pásy
Nosné a montáÏní li‰ty DUS
Struãn˘ popis
Modulárnû koncipovan˘ stavebnicov˘ systém DUS je zaloÏen na základních prvcích – nosné li‰tû a svítidlov˘ch vloÏkách. K nim lze dle individuálních potfieb snadno, bez pouÏití náfiadí instalovat doplÀující
prvky, napfi. reflektory nebo mfiíÏky.
Zvlá‰tnosti
MoÏnosti napojení svítidla v odstupu 307 mm pfii libovolné kombinaci v‰ech vloÏek, a to i pfies spoje li‰t. Nosné li‰ty jsou identické pro IP20
a IP60. Krytí IP60 je zaruãeno pouÏitím speciálních ãel, doplÀkov˘ch
krytek spojÛ li‰t a svítidlov˘ch vloÏek s krytím IP60. Stabilní spojky li‰t
umoÏÀují vzdálenosti aÏ 3,5 m mezi body upevnûní. Systém DUS Plus
je kompatibilní se svûteln˘mi pásy DUS.
Elektrické vybavení
Komponenty jsou pfiipraveny k zapojení – vybaveny vodiãi pro prÛbûÏné propojení 5 x 2,5 mm2 (zátûÏ do 16 A) a 5-pólovou svorkou max.
2,5 mm2. Volitelnû s prÛbûÏn˘m propojením 7 x 2,5 mm2. Vstup vodiãÛ
je moÏn˘ horní stranou li‰ty nebo ãelem. PrÛbûÏné propojení li‰t navzájem je zaruãeno sériovû dodávan˘mi svorkami. Pro napojení svítidlov˘ch vloÏek jsou li‰ty vybaveny 5-pólov˘mi zásuvkami, které jsou
pevnû namontované ve vzdálenostech 307 mm. DoplÀkové propojení,
napfi. pro nouzové osvûtlení nebo ãlenûní okruhÛ je moÏné na li‰tû
nebo uvnitfi li‰ty.
Technika tûlesa
Stabilní nosná li‰ta z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, lakovaná, barva bílá (podobná RAL 9010) nebo stfiíbfiitá (podobná RAL
9006), pfiíp. hliníková nosná li‰ta. Dvoudílné pozinkované spojky nosn˘ch li‰t zaruãují stabilitu svûteln˘ch pásÛ. Závûs není v místû spojení
nutn˘.
Nosná li‰ta DUS
pro montáÏ na závûsech nebo
na strop, ocelov˘ plech, barva
volitelnû stfiíbfiitá (podobná
RAL 9006) nebo bílá (podobná
RAL 9010), krytí IP20/60, tfiída
ochrany I (SK I).
6
MontáÏní li‰ta DUS
Ocel pozinkovaná, lakovaná, barva bílá (podobná RAL 9010), bez
vodiãÛ, bez svorek. IP 60.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika V˘‰ka
(mm)
(W)
Nosná li‰ta, barva bílá (podobná RAL 9010), 5 x 2,5 mm2
5LJ 909 1-0U
1-délková 36/54 W 1228
68
55
5LJ 909 2-0U
2-délková 36/54 W 2455
68
55
5LJ 909 3-0U
3-délková 36/54 W 3683
68
55
5LJ 909 1-0E
1-délková 58/80 W 1535
68
55
5LJ 909 2-0E
2-délková 58/80 W 3070
68
55
5LJ 909 3-0E
3-délková 58/80 W 4605
68
55
7 x 2,5 mm2
5LJ 909 1-0U1 1-délková 36/54 W 1228
68
55
5LJ 909 2-0U1 2-délková 36/54 W 2455
68
55
5LJ 909 3-0U1 3-délková 36/54 W 3683
68
55
5LJ 909 1-0E1 1-délková 58/80 W 1535
68
55
5LJ 909 2-0E1 2-délková 58/80 W 3070
68
55
5LJ 909 3-0E1 3-délková 58/80 W 4605
68
55
Nosná li‰ta, barva stfiíbfiitá (podobná RAL 9006), 5 x 2,5 mm2
5LJ 969 1-0U
1-délková 36/54 W 1228
68
55
5LJ 969 2-0U
2-délková 36/54 W 2455
68
55
5LJ 969 3-0U
3-délková 36/54 W 3683
68
55
5LJ 969 1-0E
1-délková 58/80 W 1535
68
55
5LJ 969 2-0E
2-délková 58/80 W 3070
68
55
5LJ 969 3-0E
3-délková 58/80 W 4605
68
55
7 x 2,5 mm2
5LJ 969 1-0U1 1-délková 36/54 W 1228
68
55
5LJ 969 2-0U1 2-délková 36/54 W 2455
68
55
5LJ 969 3-0U1 3-délková 36/54 W 3683
68
55
5LJ 969 1-0E1 1-délková 58/80 W 1535
68
55
5LJ 969 2-0E1 2-délková 58/80 W 3070
68
55
5LJ 969 3-0E1 3-délková 58/80 W 4605
68
55
Obj. ãíslo
5LS 909 2-0E
5LS 909 3-0E
Pro osazení
(58 W)
2-délková
3-délková
Délka
·ífika
V˘‰ka
3153
4730
68
68
55
55
Hmotnost
(kg)
2,5
4,8
7,2
3,1
5,8
8,7
3,2
6,0
9,0
3,1
5,8
8,7
3,1
5,8
8,7
3,1
5,8
8,7
3,2
6,0
9,0
3,1
5,8
8,7
Hmotnost
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 75
75
Svítidlové vloÏky DUS IP20 pro záfiivky T8
Einleitung
Struãn˘ popis
Modulárnû koncipovan˘ stavebnicov˘ systém DUS je zaloÏen na základních prvcích – nosné li‰tû a svítidlov˘ch vloÏkách. K nim lze dle individuálních potfieb snadno, bez pouÏití náfiadí, instalovat doplÀující
prvky, napfi. reflektory nebo mfiíÏky.
Svûtelné pásy
Elektrické vybavení
VloÏky jsou kompletnû pfiipraveny k zapojení; vybaveny tfiípólovou zástrãkou pro napojení na nosnou li‰tu. Fázi lze zvolit pfied instalací na
li‰tu. Svítidlové vloÏky jsou vybaveny elektronick˘mi pfiedfiadníky EVG,
EVG-Dynamic 4) nebo EVG-DALI 4). Provedení s nízkoztrátov˘m pfiedfiadníkem VVG je volitelnû pfiipraveno pro sériovou kompenzaci (se svorkou pro napojení kondenzátoru) nebo vybaveno paralelní kompenzací
(s namontovan˘m kondenzátorem). VloÏky s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic jsou navíc vybaveny dvoupólovou zástrãkou pro
regulaci jasu (+,-). Zásuvková vloÏka je vybavena interní pojistkou
(G 10 A/250 V). VloÏka s elektrickou li‰tou je urãena pro dva svûtlomety a vybavena univerzálním adaptérem (max. 10 A, nosnost max.
2 x 5 kg).
Zvlá‰tnosti
Celokovové lakované otoãné uzávûry zaji‰Èují pfii instalaci svítidlov˘ch
vloÏek spolehlivé a bezpeãné spojení vloÏky s li‰tou. Pfied montáÏí svítidlové vloÏky lze zvolit fázi. V‰echny vloÏky lze napojit do nosn˘ch li‰t
kaÏd˘ch 307 mm.
Technika tûlesa
Svítidlové vloÏky jsou z lakovaného ocelového plechu, barva volitelnû
stfiíbfiitá (podobná RAL 9006) nebo bílá (podobná RAL 9010). MontáÏ a
elektrické napojení na nosnou li‰tu se provádí bez pouÏití náfiadí. Mechanické upevnûní je zaji‰tûno otoãn˘mi uzávûry.
Svûtelná technika
Svítidlové vloÏky jsou volnû záfiící, charakteristiku vyzafiování lze mûnit doplÀujícími prvky, napfi. reflektory nebo mfiíÏkami.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(mm)
(W)
Svítidlové vloÏky bílé (barva podobná RAL 9010)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
5LJ 908 7-1C
1 x 36 W
1228
60
45
5LJ 908 7-1E
1 x 58 W
1535
60
45
5LJ 908 7-2C
2 x 36 W
1228
102
45
5LJ 908 7-2E
2 x 58 W
1535
102
45
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG
5LJ 908 1-1C
1 x 36 W
1228
60
45
5LJ 908 1-1E
1 x 58 W
1535
60
45
5LJ 908 1-2C
2 x 36 W
1228
102
45
5LJ 908 1-2E
2 x 58 W
1535
102
45
Svítidlové vloÏky T8 stfiíbfiité (barva podobná RAL 9006)
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
5LJ 968 7-1C
1 x 36 W
1228
60
45
5LJ 968 7-1E
1 x 58 W
1535
60
45
5LJ 968 7-2C
2 x 36 W
1228
102
45
5LJ 968 7-2E
2 x 58 W
1535
102
45
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG
5LJ 968 1-1C
1 x 36 W
1228
60
45
5LJ 968 1-1E
1 x 58 W
1535
60
45
5LJ 968 1-2C
2 x 36 W
1228
102
45
5LJ 968 1-2E
2 x 58 W
1535
102
45
DUS IP20 Svítidlová vloÏka
pro montáÏ na nosnou li‰tu, volnû záfiící; elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Professionell4), tûleso
z ocelového plechu, barva volitelnû stfiíbfiitá (podobná RAL 9006)
nebo bílá (podobná RAL 9010),
krytí IP20, tfiída ochrany I (SK I).
Hmotnost
(kg)
1,2
1,4
1,3
1,4
1,4
1,9
2,2
2,9
1,2
1,4
1,3
1,4
6
1,4
1,9
2,2
2,9
Rozmûry:
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6,
pro paralelnû kompenzovaná svítidla nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 1 písmenem B.
68
102
100
20
65
dL
100
Nosná li‰ta s vloÏkou
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
76
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 76
Svûtelné pásy
Svítidlové vloÏky DUS IP20 pro záfiivky T5
Struãn˘ popis
Modulárnû koncipovan˘ stavebnicov˘ systém DUS je zaloÏen na základních prvcích – nosné li‰tû a svítidlov˘ch vloÏkách. K nim lze dle individuálních potfieb snadno, bez pouÏití náfiadí, instalovat doplÀující
prvky, napfi. reflektory nebo mfiíÏky.
Zvlá‰tnosti
Celokovové lakované otoãné uzávûry zaji‰Èují pfii instalaci svítidlov˘ch
vloÏek spolehlivé a bezpeãné spojení vloÏky s li‰tou. Pfied montáÏí svítidlové vloÏky lze zvolit fázi. V‰echny vloÏky lze napojit do nosn˘ch li‰t
kaÏd˘ch 307 mm.
Technika tûlesa
Svítidlové vloÏky jsou z lakovaného ocelového plechu, barva volitelnû
stfiíbfiitá (podobná RAL 9006) nebo bílá (podobná RAL 9010). MontáÏ
a elektrické napojení na nosnou li‰tu se provádí bez pouÏití náfiadí.
Mechanické upevnûní je zaji‰tûno otoãn˘mi uzávûry.
DUS Plus Svítidlová vloÏka
pro montáÏ na nosnou li‰tu, volnû záfiící; elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Professionell, EVG-DALI4)
nebo EVG-Dynamic4); tûleso
z ocelového plechu, barva volitelnû stfiíbfiitá (podobná RAL 9006)
nebo bílá (podobná RAL 9010),
krytí IP20, tfiída ochrany I (SK I).
6
Elektrické vybavení
VloÏky jsou kompletnû pfiipraveny k zapojení. Svítidlové vloÏky a zásuvkové vloÏky jsou vybaveny tfiípólovou zástrãkou pro napojení na
nosnou li‰tu. Fázi lze zvolit pfied instalací na li‰tu, u vloÏky s elektrickou li‰tou s pûtipólovou zástrãkou nelze fázi volit. Svítidlové vloÏky
jsou vybaveny elektronick˘mi pfiedfiadníky EVG, EVG-Dynamic 4) nebo
EVG-DALI 4). Zásuvková vloÏka je vybavena interní pojistkou (G 10 A /
250 V). VloÏka s elektrickou li‰tou je urãena pro dva svûtlomety a vybavena univerzálním adaptérem (max. 10 A, nosnost max. 2 x 5 kg).
Svûtelná technika
Svítidlové vloÏky jsou volnû záfiící, charakteristiku vyzafiování lze mûnit doplÀujícími prvky, napfi. reflektory nebo mfiíÏkami.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
(mm)
(W)
Svítidlová vloÏka bílá (barva podobná RAL 9010)
El. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 908 7-1U
1 x 54 W
1228
60
5LJ 908 7-1X
1 x 80 W
1535
60
5LJ 908 7-2U
2 x 54 W
1228
60
5LJ 908 7-2X
2 x 80 W
1535
60
Svítidlová vloÏka stfiíbfiitá (barva podobná RAL 9006)
El. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 968 7-1U
1 x 54 W
1228
60
5LJ 968 7-1X
1 x 80 W
1535
60
5LJ 968 7-2U
2 x 54 W
1228
60
5LJ 968 7-2X
2 x 80 W
1535
60
VloÏka s elektrickou li‰tou
s pûtipólovou zástrãkou bez volby fáze, krytí IP20, tfiída ochrany I
(SK I).
Obj. ãíslo
Zásuvková vloÏka
s interní pojistkou (G 10 A / 250 V),
krytí IP20, tfiída ochrany I (SK I).
Obj. ãíslo
Záslepka
Kovová s otoãn˘m uzávûrem
IP20/60 resp. z umûlé hmoty
(upravitelná délka), krytí IP20.
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
45
45
45
45
1,5
1,7
1,5
1,7
45
45
45
45
1,5
1,7
1,5
1,7
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(mm)
(kg)
(W)
VloÏka s elektrickou li‰tou, bílá (barva podobná RAL 9010) pro dva svûtlomety,
s univerzálním adaptérem (max. 10A, nosnost max. 2 x 5 kg)
5LJ 908 0-0XB
614
60
9+9
1,0
Stfiíbfiitá (barva podobná RAL 9006)
5LJ 968 0-0XB
614
60
9+9
1,0
Osazení
Délka
·ífika
(mm)
(W)
Zásuvková vloÏka bílá (barva podobná RAL 9010),
s interní pojistkou (G 10 A / 250 V)
5LJ 908 1-2XK
307
60
Stfiíbfiitá (barva podobná RAL 9006)
5LJ 968 1-2XK
307
60
Obj. ãíslo
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
9+9
0,4
9+9
0,4
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(mm)
(kg)
(W)
Záslepka kovová, s otoãn˘m uzávûrem, bílá (barva podobná RAL 9010)
5LS 908 0-0ED
1535
60
9+9
1,0
Stfiíbfiitá (barva podobná RAL 9006)
5LS 968 0-0ED
1535
60
9+9
1,0
Záslepka z umûlé hmoty, bílá (upravitelná délka)
5LJ 908 3-0ED
1535
60
9
0,3
Stfiíbfiitá (barva podobná RAL 9006)
5LJ 968 3-0ED
1535
60
9
0,3
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 77
Svûtelné pásy
77
Svítidlové vloÏky pro nouzové osvûtlení DUS IP20
Einleitung
Struãn˘ popis
Modulárnû koncipovan˘ stavebnicov˘ systém DUS je zaloÏen na základních prvcích – nosné li‰tû a svítidlov˘ch vloÏkách. K nim lze dle individuálních potfieb snadno, bez pouÏití náfiadí, instalovat doplÀující
prvky, napfi. reflektory nebo mfiíÏky.
Zvlá‰tnosti
Celokovové lakované otoãné uzávûry zaji‰Èují pfii instalaci svítidlov˘ch
vloÏek spolehlivé a bezpeãné spojení vloÏky s li‰tou. Pfied montáÏí svítidlové vloÏky lze zvolit fázi. V‰echny vloÏky lze napojit do nosn˘ch li‰t
kaÏd˘ch 307 mm.
Technika tûlesa
Svítidlové vloÏky jsou z lakovaného ocelového plechu, barva stfiíbfiitá
(podobná RAL 9006) nebo bílá (podobná RAL 9010). MontáÏ a elektrické napojení na nosnou li‰tu se provádí bez pouÏití náfiadí. Mechanické upevnûní je zaji‰tûno otoãn˘mi uzávûry.
DUS IP 20 Svítidlová vloÏka
pro montáÏ na nosnou li‰tu, volnû záfiící; elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Professionell, tûleso
z ocelového plechu, barva volitelnû stfiíbfiitá (podobná RAL 9006)
nebo bílá (podobná RAL 9010),
krytí IP20, tfiída ochrany I (SK I),
s doplÀkovou funkcí nouzového
svítidla.
Elektrické vybavení
VloÏky jsou kompletnû pfiipraveny k zapojení. Svítidlová vloÏka s doplÀkovou funkcí nouzového svítidla realizovanou pfiepínacím relé
pro provoz s druh˘m externím napájením (230 V st nebo ss) pfies doplÀkovou tfiípólovou zástrãku (vhodná spojka pro aretaci do li‰ty je
souãástí dodávky). Pfii vypnutí síÈového napûtí se relé pfiepne na doplÀkovou svorku druhého napájení. VyÏaduje doplÀkové vodiãe. PouÏijte buì nosnou li‰tu se sedmipólov˘m prÛbûÏn˘m propojením nebo
instalujte doplÀkové vodiãe. Je-li druhé napájení aktivní, záfiivka se
opût rozsvítí. VloÏka nouzového osvûtlení s objímkou E27 a tfiípólovou
svorkou max. 2,5 mm2. Pro doplÀkové propojení jsou jako pfiíslu‰enství k dispozici drÏáky vodiãÛ, svorky a drÏáky svorek.
Svûtelná technika
Svítidlové vloÏky jsou volnû záfiící, charakteristiku vyzafiování lze mûnit doplÀujícími prvky, napfi. reflektory nebo mfiíÏkami.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(mm)
(kg)
(W)
Svítidlová vloÏka s doplÀ. funkcí nouzového svítidla, bílá
(barva podobná RAL 9010)
5LJ 908 7-1ED1
1 x 58 W
1535
60
45
1,4
Stfiíbfiitá (barva podobná RAL 9006)
5LJ 968 7-1ED1
1 x 58 W
1535
60
45
1,4
VloÏka nouzového osvûtlení s objímkou E27, bílá (barva podobná RAL 9010)
5LJ 908 0-0XK
≤ A 60 W
307
60
45
0,4
Stfiíbfiitá (barva podobná RAL 9006)
5LJ 968 0-0XK
≤ A 60 W
307
60
45
0,4
6
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
78
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 78
Svûtelné pásy
Dekorativní svítidlové vloÏky DUS IP20 pro záfiivky T5
Struãn˘ popis
Modulárnû koncipovan˘ stavebnicov˘ systém DUS je zaloÏen na základních prvcích – hliníkové nosné li‰tû a dekorativních svítidlov˘ch
vloÏkách pro záfiivky T5. MontáÏ na nosnou li‰tu se provádí bez pouÏití
náfiadí.
Zvlá‰tnosti
Svítidla ‰piãkového designu na základû kombinace hliníku a reflektoru z akrylátu jsou urãena pro osazení jedním svûteln˘m zdrojem. Svítidlová vloÏka tvofií s dekorativním prvkem jeden celek, kter˘ je moÏno
bez pouÏití náfiadí upevnit na hliníkové nosné li‰tû.
6
Kompletní dekorativní svítidlová jednotka, pfiímo záfiící.
Reflektor z oranÏového akrylátového skla a hliníku, krytí IP20,
tfiída ochrany I (SK I).
Kompletní dekorativní svítidlová jednotka, nepfiímo záfiící.
Reflektor z oranÏového akrylátového skla a hliníku, zavû‰en˘ nosiã svûtelného zdroje, krytí IP20,
tfiída ochrany I (SK I).
Technika tûlesa
Dekorativní svítidlové vloÏky se skládají z prÛhledného oranÏového
akrylátového reflektoru, kombinovaného s matovû eloxovan˘m hliníkov˘m zrcadlov˘m reflektorem.
Svûtelná technika
Dekorativní svítidlové vloÏky, pfiímo záfiící se zrcadlov˘m reflektorem
BAP65. Dekorativní svítidlové vloÏky, sekundárnû záfiící se zavû‰en˘m
nosiãem svûtelného zdroje, doplnûn˘m na spodní stranû krytem proti
pfiímému oslnûní.
Obj. ãíslo
5LJ 988 7-1U
5LJ 988 7-1X
Osazení
(W)
1 x 54 W
1 x 80 W
Délka
(mm)
1228
1535
·ífika
V˘‰ka
278
278
98
98
Hmotnost
(kg)
2,0
2,0
■ Hliníkovou nosnou li‰tu prosím objednávejte zvlá‰È (viz str. 74).
Obj. ãíslo
5LJ 978 7-1U
5LJ 978 7-1X
Osazení
(W)
1 x 54 W
1 x 80 W
Délka
(mm)
1228
1535
·ífika
V˘‰ka
278
278
61
61
■ Hliníkovou nosnou li‰tu prosím objednávejte zvlá‰È (viz str. 74).
Hmotnost
(kg)
2,0
2,0
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 79
Zvlá‰tnosti
Celokovové lakované otoãné uzávûry zaji‰Èují pfii instalaci svítidlov˘ch
vloÏek spolehlivé a bezpeãné spojení vloÏky s li‰tou. Pfied montáÏí svítidlové vloÏky lze zvolit fázi.
79
Svítidlové vloÏky DUS IP60
Einleitung
Struãn˘ popis
Modulárnû koncipovan˘ stavebnicov˘ systém DUS je zaloÏen na základních prvcích – nosné li‰tû a svítidlov˘ch vloÏkách. K nim lze dle individuálních potfieb snadno, bez pouÏití náfiadí, instalovat doplÀující
prvky, napfi. reflektory nebo mfiíÏky.
Svûtelné pásy
Elektrické vybavení
VloÏky jsou kompletnû pfiipraveny k zapojení; vybaveny tfiípólovou zástrãkou pro napojení na nosnou li‰tu; volba fáze moÏná. Svítidlové
vloÏky jsou volitelnû vybaveny elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG nebo
nízkoztrátov˘m pfiedfiadníkem VVG. Provedení VVG je pfiipraveno pro
sériovou kompenzaci (svorka pro napojení kondenzátoru) 4). Sbûrnice
Instabus EIB se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
Svítidlové vloÏky jsou volnû záfiící, charakteristiku vyzafiování lze mûnit doplÀujícími prvky.
Technika tûlesa
Svítidlové vloÏky jsou z lakovaného ocelového plechu, barva bílá (podobná RAL 9010). MontáÏ a elektrické napojení na nosnou li‰tu se
provádí bez pouÏití náfiadí v jediné operaci. Mechanické upevnûní je
zaji‰tûno otoãn˘mi uzávûry.
DUS IP60 Svítidlová vloÏka
pro montáÏ na nosnou li‰tu, volnû záfiící; elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Professionell, tûleso
z ocelového plechu, barva bílá
(podobná RAL 9010), krytí IP60,
tfiída ochrany I (SK I),
.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
Svítidlové vloÏky, IP60
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
5LS 908 7-1E
1x58 W
1535
5LS 908 7-2E
2x58 W
1535
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG
5LS 908 1-1E
1x58 W
1535
5LS 908 1-2E
2x58 W
1535
Svítidlové vloÏky1), IP60
5LS 908 7-1EF1
1x58 W
1535
5LS 908 7-2EF1
2x58 W
1535
Záslepka kovová s otoãn˘m uzávûrem
5LS 908 0-0ED
1535
·ífika
V˘‰ka
(kg)
Hmotnost
60
102
45
45
1,7
2,1
60
102
45
45
2,5
4,1
60
60
45
45
2,3
3,3
60
9+9
0,9
1) vã. ochranné trubice PC
Rozmûry:
1535
4) Pro paralelnû kompenzovaná svítidla nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 1 písmenem B.
68
20
117
116
116
65
Rozmûry: Nosná li‰ta s vloÏkou
6
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
80
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 80
Svûtelné pásy
Svûtelnû-technické pfiíslu‰enství DUS
Struãn˘ popis
Modulární stavebnicov˘ systém. DoplÀující prvky, napfi. reflektory
nebo mfiíÏky, lze snadno instalovat bez pouÏití náfiadí.
Zvlá‰tnosti
Jednotn˘ vzhled díky stejné ‰ífice reflektoru pro osazení jedním nebo
dvûma svûteln˘mi zdroji. V‰echny reflektory lze bez pouÏití náfiadí
upevnit pomocí otoãn˘ch uzávûrÛ na svítidlov˘ch vloÏkách. Reflektory
jsou vhodné k pouÏití dal‰ích svûtelnû-technick˘ch prvkÛ.
Reflektor DUS
pro montáÏ na svítidlovou vloÏku, ‰iroce záfiící, s pfiím˘m vyzafiováním.
1/2 x 58 W, 1-délkov˘; tûleso z
ocelového plechu, barva stfiíbfiitá
(podobná RAL 9006) nebo bílá
(podobná RAL 9010), krytí
IP20/60.
Technika tûlesa
Ocelov˘ plech, lakovan˘, barva bílá (podobná RAL 9010). Na horní stranû reflektorÛ lze vylomit otvory pro montáÏ drÏákÛ mfiíÏky. Pfii uspofiádání do pásÛ slouÏí krytky spojÛ ke vzájemnému spojení a vyrovnání.
Krytky spojÛ a ãela lze nasadit bez pouÏití náfiadí.
Svûtelná technika
Reflektor ‰iroce záfiící, s pfiím˘m nebo smí‰en˘m vyzafiováním a 10 %
pfiisvûtlením stropu. âelo reflektoru a vnitfiní clona reflektoru slouÏí
k zaclonûní v podélné ose svûteln˘ch zdrojÛ. Pro vy‰‰í svûtelnû-technické nároky je moÏno reflektory vybavit zrcadlov˘mi reflektory a
mfiíÏkami.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka ·ífika V˘‰ka
(W)
(mm)
Pfiímo záfiící, bíl˘ (barva podobná RAL 9010)
5LJ 140 1-0XB0
Zásuvka/objímka E27 307
210
80
5LJ 140 1-2CB0
1 x /2 x 36 W
1228 210
80
5LJ 140 1-2EB0
1 x /2 x 58 W
1535 210
80
Stfiíbfiit˘ (barva podobná RAL 9006)
5LJ 140 1-2EB0S
1 x /2 x 58 W
1535 210
80
Pfiímo záfiící s pfiisvûtlením stropu, bíl˘ (barva podobná RAL 9010)
5LJ 140 2-2CB0
1 x /2 x 36 W
1228 210
80
5LJ 140 2-2EB0
1 x /2 x 58 W
1535 210
80
Stfiíbfiit˘ (barva podobná RAL 9006)
5LJ 140 2-2EB0S
1 x /2 x 58 W
1535 210
80
Hmotnost
(kg)
0,51)
1,9
2,3
2,3
3,5
2,2
2,2
■ Reflektory se zásuvkou, s objímkou E27, 36 W, stfiíbfiit˘ se dodávají na poÏádání
1) pouze IP20.
Reflektor DUS
pro montáÏ na svítidlovou vloÏku, 1-délkov˘; tûleso z ocelového
plechu s dûrovanou strukturou,
barva bílá (podobná RAL 9010),
krytí IP20/60.
6
Obj. ãíslo
Osazení
Délka ·ífika V˘‰ka
(W)
(mm)
S dûrovanou strukturou, bíl˘ (barva podobná RAL 9010)
5LJ 140 4-1EB0
1 x /2 x 58 W
1535 210
80
Hmotnost
(kg)
1,8
■ Reflektory s dûrovanou strukturou stfiíbfiité se dodávají na poÏádání.
Maße:
1535
68
117
145
20
116
116
65
Nosná li‰ta s vloÏkou a bíl˘m reflektorem, IP 60
210
68
145
100
20
65
L
100
Nosná li‰ta s vloÏkou a reflektorem, IP 20
102
210
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 81
Zrcadlov˘ reflektor, hliníkov˘,
DUS
pro montáÏ na svítidlové vloÏky,
‰iroce záfiící, s pfiím˘m vyzafiováním.
Batwing 1/2 x 58 W, 1-délkov˘,
IP20/60.
Zvlá‰tnosti
Speciální reflektor s extrémnû úzk˘m vyzafiováním pro optimální
osvûtlení regálov˘ch skladÛ. Zrcadlov˘ reflektor Al urãen˘ k montáÏi
pfiímo na volnû záfiící svûteln˘ pás (bez doplÀkového reflektoru), montáÏ bez pouÏití náfiadí.
81
Svûtelnû-technické pfiíslu‰enství DUS
Einleitung
Zvlá‰tnosti
V˘razná vyzafiovací charakteristika Batwing (nízká intenzita osvûtlení
pod svítidlem). Jednotn˘ vzhled díky stejné ‰ífice reflektoru pro osazení jedním nebo dvûma svûteln˘mi zdroji. Hliníkov˘ zrcadlov˘ reflektor
je urãen˘ k montáÏi pfiímo na volnû záfiící svûteln˘ pás (bez doplÀkového reflektoru), montáÏ bez pouÏití náfiadí, upevnûní pomocí otoãn˘ch uzávûrÛ na svítidlov˘ch vloÏkách.
Svûtelné pásy
Technika tûlesa
Hliník, uvnitfi i vnû matnû eloxovan˘, montáÏ bez pouÏití náfiadí. Pfii
uspofiádání do pásu slouÏí krytky spojÛ ke vzájemnému spojení a vyrovnání reflektorÛ. Krytky spojÛ a ãela lze nasadit bez pouÏití náfiadí.
Svûtelná technika
·iroké vyzafiování s v˘raznou charakteristikou Batwing (redukovaná
intenzita osvûtlení pod svítidlem).
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
(W)
(mm)
S dûrovanou strukturou
5LJ 140 5-1EB0
1 x /2 x 58 W 1535
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
170
66
1,2
Technika tûlesa
Hliník, uvnitfi i vnû matnû eloxovan˘, s ãelními lamelami, vã. spojovacích svorek pro vyrovnání reflektorÛ pfii uspofiádání do pásu (ãela reflektorÛ a krytky spojÛ nejsou nutné).
Svûtelná technika
Extrémnû úzké vyzafiování.
Zrcadlov˘ reflektor, hliníkov˘,
DUS
pro regálové sklady; montáÏ na
svítidlové vloÏky, úzce záfiící,
s pfiím˘m vyzafiováním,
1 x 58W, 1-délkov˘, IP20/60.
Zvlá‰tnosti
U tohoto svítidla pro svûtelné pásy jsou vloÏka, reflektor, zrcadlov˘ reflektor a kryt svûtelného zdroje slouãeny v jeden celek. Spodní kryt reflektoru je z bezpeãnostního skla tl. 5 mm.
Technika tûlesa
Ocelov˘ plech, lakovan˘, barva bílá (podobná RAL 9010). Krycí bezpeãnostní sklo tl. 5 mm. Upevnûní na závûsech a rychlouzávûrech. Sklo lze
sklopit a sejmout. Svítidlo se montuje pfiímo na nosnou li‰tu DUS pomocí dvou stabilních kovov˘ch destiãek se ‰roubov˘m spojem.
Svítidlo DUS IP60 do svûteln˘ch
pásÛ
pro montáÏ na nosnou li‰tu,
s bezpeãnostním sklem a hliníkov˘m zrcadlov˘m reflektorem,
pfiímo záfiící; elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Professionell 1 x 58 W,
tûleso z ocelového plechu, barva
bílá (podobná RAL 9010), krytí
IP60, tfiída ochrany I (SK I).
Obj. ãíslo
5LJ 170 3-1ES0
Osazení
(W)
1 x 58 W
Délka
(mm)
1535
·ífika
V˘‰ka
293
140
Hmotnost
(kg)
1,3
6
Elektrické vybavení
Svítidlo je kompletnû pfiipraveno k zapojení; vybaveno tfiípólovou zástrãkou pro napojení na nosnou li‰tu; volba fáze moÏná. Svítidla jsou
sériovû vybavena elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG. Sbûrnice Instabus
EIB a elektronické pfiedfiadníky EVG-Dynamic se dodávají na poÏádání.
Svûtelná technika
Hliníkov˘ reflektor umístûn˘ v tûlese, chránûn˘ sklem pfied zneãi‰tûním, eloxovan˘ do vysokého lesku, se symetrick˘m nebo asymetrick˘m vyzafiováním pro velmi dobré vertikální intenzity osvûtlení. Pro
omezení oslnûní lze osadit vnitfiní lamelovou mfiíÏkou.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
(W)
(mm)
Kompletní svítidlo se symetrick˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
5LS 173 7-1EB0
1x58 W
1535
210
5LS 173 7-2EB0
2x58 W
1535
210
Kompletní svítidlo s asymetrick˘m vyzafiováním
Elektronick˘ pfiedfiadník EVG
5LS 174 7-1EB0
1x58 W
1535
210
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
165
165
9,0
10,5
165
9,0
■ Max. vzdálenost mezi dvûma body uchycení nosné li‰ty lmax = 3,0 m, voln˘ konec li‰ty: lmax = 0,8 m.
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
82
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 82
Svûtelné pásy
Svûtelnû-technické pfiíslu‰enství DUS
Zrcadlov˘ reflektor BAP60,
vysoce leskl˘, eloxovan˘:
L ≤ 200 cd/m2
pfii úhlu vyzafiování ≥ 60°
IP20.
Obj. ãíslo
5LJ 657 0-1CS
5LJ 657 0-1ES
5LJ 657 0-2CS
5LJ 657 0-2ES
DrÏák mfiíÏky
5LJ 140 0-0XC
Osazení
(W)
1 x 36 W
1 x 58 W
2 x 36 W
2 x 58 W
Délka
(mm)
1228
1528
1228
1528
Hmotnost
(kg)
0,7
0,9
0,7
0,9
Délka
(mm)
1228
1528
Hmotnost
(kg)
0,6
0,8
Délka
(mm)
1228
1528
Hmotnost
(kg)
0,6
0,8
Délka
(mm)
1228
1528
Hmotnost
(kg)
0,6
0,8
Délka
(mm)
1228
1528
Hmotnost
(kg)
0,6
0,8
Délka
(mm)
1228
1528
Hmotnost
(kg)
0,6
0,8
(1 sada = 4 ks)
■ Pro kaÏdou mfiíÏku jsou nutné 4 drÏáky.
Parabolická zrcadlová mfiíÏka,
eloxovaná do vysokého lesku,
IP20.
Obj. ãíslo
5LJ 617 0-1CR
5LJ 617 0-1ER
DrÏák mfiíÏky
5LJ 140 0-0XC
Osazení
(W)
1 x / 2 x 36 W
1 x / 2 x 58 W
(1 sada = 4 ks)
■ Pro kaÏdou mfiíÏku jsou nutné 4 drÏáky.
Parabolická zrcadlová mfiíÏka
s asymetrick˘m vyzafiováním,
eloxovaná do vysokého lesku,
IP20.
Obj. ãíslo
5LJ 637 0-1CR
5LJ 637 0-1ER
DrÏák mfiíÏky
5LJ 140 0-0XC
Osazení
(W)
1 x 36 W
1 x 58 W
(1 sada = 4 ks)
■ Pro kaÏdou mfiíÏku jsou nutné 4 drÏáky.
Parabolická zrcadlová mfiíÏka,
matnû eloxovaná , IP20.
Obj. ãíslo
5LJ 614 0-1CR
5LJ 614 0-1ER
DrÏák mfiíÏky
5LJ 140 0-0XC
6
Osazení
(W)
1 x / 2 x 36 W
1 x / 2 x 58 W
(1 sada = 4 ks)
■ Pro kaÏdou mfiíÏku jsou nutné 4 drÏáky.
Parabolická zrcadlová mfiíÏka
s asymetrick˘m vyzafiováním,
matnû eloxovaná , IP20.
Obj. ãíslo
5LJ 634 0-1CR
5LJ 634 0-1ER
DrÏák mfiíÏky
5LJ 140 0-0XC
Osazení
(W)
1 x 36 W
1 x 58 W
(1 sada = 4 ks)
■ Pro kaÏdou mfiíÏku jsou nutné 4 drÏáky.
Hliníková profilová mfiíÏka
s profilovan˘mi pfiíãn˘mi lamelami, matnû eloxovaná , IP20.
Obj. ãíslo
5LJ 612 0-1CR
5LJ 612 0-1ER
DrÏák mfiíÏky
5LJ 140 0-0XC
Osazení
(W)
1 x / 2 x 36 W
1 x / 2 x 58 W
(1 sada = 4 ks)
■ Pro kaÏdou mfiíÏku jsou nutné 4 drÏáky.
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 83
Zrcadlov˘ reflektor
s úzk˘m vyzafiováním, hliník eloxovan˘ do vysokého lesku,
IP20/60.
83
Svûtelnû-technické pfiíslu‰enství DUS
Einleitung
Bílá mfiíÏka
ocelov˘ plech, lakovan˘, barva bílá, IP20.
Svûtelné pásy
Obj. ãíslo
5LJ 611 0-1CR
5LJ 611 0-1ER
DrÏák mfiíÏky
5LJ 140 0-0XC
Obj. ãíslo
5LJ 140 1-0BI
5LJ 140 1-1ES
Osazení
(W)
1 x / 2 x 36 W
1 x / 2 x 58 W
Délka
(mm)
1228
1528
Hmotnost
(kg)
1,6
1,3
Délka
(mm)
1228
1528
Hmotnost
(kg)
0,2
0,2
(1 sada = 4 ks)
Osazení
(W)
1 x / 2 x 36 W
1 x /2 x 58 W
■ moÏná kombinace s hliníkovou profilovou lamelovou mfiíÏkou nebo bílou lamelovou mfiíÏkou
Zrcadlov˘ reflektor
se ‰irok˘m vyzafiováním, hliník
eloxovan˘ do vysokého lesku,
IP20/60.
Obj. ãíslo
5LJ 140 1-1CS
5LJ 140 0-1ES
Osazení
(W)
1 x / 2 x 36 W
1 x / 2 x 58 W
Délka
(mm)
1228
1528
Hmotnost
(kg)
0,2
0,2
■ Asymetrické vyzafiovací charakteristiky (podobné Wallwasher) lze dosáhnout kombinací úzce a ‰iroce záfiící
ãásti reflektoru.
■ moÏná kombinace s hliníkovou profilovou lamelovou mfiíÏkou nebo bílou lamelovou mfiíÏkou
Profilová mfiíÏka, hliníková
s profilovan˘mi lamelami,
matnû eloxovaná , IP20/60.
Obj. ãíslo
5LE 785 1-2CR
5LE 785 1-2ER
Osazení
(W)
1 x / 2 x 36 W
1 x / 2 x 58 W
Délka
(mm)
1228
1528
Hmotnost
(kg)
0,7
0,9
■ moÏná kombinace s úzce- nebo ‰iroce záfiícím zrcadlov˘m reflektorem
■ montáÏ zasazením
Prismatické sklo
z akrylátu (PMMA), s podéln˘mi
umûlohmotn˘mi profily,
IP20/60.
Bílá lamelová mfiíÏka
ocelov˘ plech, lakovan˘, barva bílá, IP20/60.
Obj. ãíslo
5LE 780 3-2EG0
Osazení
Délka
(mm)
(W)
1 x / 2 x 58 W 1535
Hmotnost
(kg)
0,7
■ Pro úplné zakrytí svûtelného zdroje je ke kaÏdému spoji dvou reflektorÛ navíc nutná vnitfiní clona.
■ snadno upravitelná délka pro provedení 36 W
Obj. ãíslo
5LE 780 1-2CR
5LE 780 1-2ER
Osazení
(W)
1 x / 2 x 36 W
1 x / 2 x 58 W
Délka
(mm)
1228
1528
■ moÏná kombinace s úzce nebo ‰iroce záfiícím zrcadlov˘m reflektorem
■ montáÏ zasazením
Hmotnost
(kg)
0,9
1,1
6
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
84
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 84
Svûtelné pásy
Svûtelnû-technické pfiíslu‰enství DUS
Silikátová ochranná trubice
Ø = 38 mm.
Obj. ãíslo
Pro osazení
(W)
Ochranná trubice
5LS 215 0-1EG
1 x / 2 x 58 W
UpevÀovací krouÏek
5LS 9081-1XK
Ø = 38 mm
Hmotnost
(kg)
0,6
■ Ke kaÏdé ochranné trubici objednejte dva upevÀovací krouÏky.
■ Sklenûná ochranná trubice není pro provedení
pfiípustná.
Ochranná trubice PC
Ø = 38 mm.
Obj. ãíslo
Pro osazení
(W)
Ochranná trubice
5LS 215 1-1EG
1 x / 2 x 58 W
UpevÀovací krouÏek
5LS 9081-1XK
Ø = 38 mm.
Hmotnost
(kg)
0,3
■ vhodná pouze pro svítidlové vloÏky s el. pfiedfiadníkem EVG
■ Ke kaÏdé ochranné trubici objednejte dva upevÀovací krouÏky.
âelo DUS pro reflektor záfiivky T8,
z umûlé hmoty.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 140 1-2XD
5LJ 140 1-2XDS
âelo bílé
âelo stfiíbfiité
■ 1 sada = 2 ks
Vnitfiní clona reflektoru
pro reflektor záfiivky T8, z bílé
umûlé hmoty.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 140 0-2XD
Vnitfiní clona bílá
■ Pro úplné zakrytí svûtelného zdroje s prismatick˘m sklem je ke kaÏdému spoji dvou reflektorÛ nutná vnitfiní
clona.
6
Spojka reflektorÛ
pro reflektor záfiivky T8, umûlá
hmota.
Obj. ãíslo
Oznaãení
Spojka reflektorÛ bílá
5LJ 140 2-0XD
stfiíbfiitá
5LJ 140 2-0XDS
■ 1 sada = 2 ks
■ Pro kaÏd˘ spoj jsou nutné 2 kusy.
■ Pfii uspofiádání do pásu slouÏí ke vzájemnému spojení a vyrovnání reflektorÛ.
âelo
pro hliníkov˘ zrcadlov˘ reflektor,
‰iroce záfiící, umûlá hmota.
Obj. ãíslo
Oznaãení
âelo bílé
5LJ 140 5-2XD
stfiíbfiité
5LJ 140 5-2XDS
■ 1 sada = 2 ks
Spojka reflektorÛ
pro hliníkov˘ zrcadlov˘ reflektor,
‰iroce záfiící, umûlá hmota.
Obj. ãíslo
Oznaãení
Spojka reflektorÛ bílá
5LJ 140 5-5XD
stfiíbfiitá
5LJ 140 5-5XDS
■ 1 sada = 2 ks
■ Pro kaÏd˘ spoj nutné 2 kusy.
■ Pfii uspofiádání do pásu slouÏí ke vzájemnému spojení a vyrovnání reflektorÛ.
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 85
Svûtelné pásy
85
Svûtelnû-technické pfiíslu‰enství DUS Plus pro záfiivky T5
Einleitung
Struãn˘ popis
Modulárnû koncipovan˘ stavebnicov˘ systém DUS Plus je zaloÏen na
základních prvcích – nosné li‰tû a svítidlov˘ch vloÏkách. K nim lze dle
individuálních potfieb snadno, bez pouÏití náfiadí, instalovat doplÀující prvky, napfi. reflektory nebo mfiíÏky.
Technika tûlesa
Ocelov˘ plech, barva stfiíbfiitá (podobná RAL 9006), lakovan˘, barva bílá (podobná RAL 9010). Pfii uspofiádání do pásu slouÏí krytky spojÛ ke
vzájemnému spojení a vyrovnání reflektorÛ. Krytky spojÛ a ãela lze
nasadit bez pouÏití náfiadí.
Zvlá‰tnosti
Jednotn˘ vzhled díky stejné ‰ífice reflektoru pro osazení jedním nebo
dvûma svûteln˘mi zdroji. V‰echny reflektory lze bez pouÏití náfiadí
upevnit pomocí otoãn˘ch uzávûrÛ na svítidlov˘ch vloÏkách. Reflektory
jsou vhodné k pouÏití dal‰ích svûtelnû-technick˘ch prvkÛ.
Svûtelná technika
Reflektor ‰iroce záfiící s pfiím˘m vyzafiováním. âelo reflektoru slouÏí
k zaclonûní v podélné ose svûteln˘ch zdrojÛ. Pro vy‰‰í svûtelnû-technické nároky je moÏno reflektory vybavit zrcadlov˘mi reflektory
a mfiíÏkami.
Reflektor DUS Plus
pro montáÏ na svítidlovou vloÏku, ‰iroce záfiící s pfiím˘m vyzafiováním, 1-délkov˘ a 2-délkov˘;
lakovan˘, barva stfiíbfiitá (podobná RAL 9006) nebo bílá (podobná
RAL 9010).
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
(mm)
(W)
Pfiímo záfiící, barva bílá (podobná RAL 9010)
5LJ 145 1-2U
1x /2x 54 W
1228
103
5LJ 145 1-2X
1x /2x 80 W
1535
103
Pfiímo záfiící, barva stfiíbfiitá (podobná RAL 9006)
5LJ 145 1-2US
1x /2x 54 W
1228
103
5LJ 145 1-2XS
1x /2x 80 W
1535
103
Reflektor DUS Plus
pro montáÏ na svítidlovou vloÏku, s pfiím˘m vyzafiováním, se
zrcadlov˘mi vloÏkami, ‰iroce,
úzce nebo asymetricky záfiící,
1-zdrojov˘ nebo 2-zdrojov˘; lakovan˘, barva stfiíbfiitá (podobná
RAL 9006) nebo bílá (podobná
RAL 9010).
Obj. ãíslo
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
55
55
1,1
1,2
55
55
1,1
1,2
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
(mm)
(W)
Reflektor se zrcadlem, barva bílá (podobná RAL 9010)
Úzce záfiící
5LJ 145 1-1U
1 x/2 x 54 W
1228
103
55
5LJ 145 1-1R
1 x/2 x 80 W
1535
103
55
·iroce záfiící
5LJ 145 2-1U
1 x/2 x 54 W
1228
103
55
5LJ 145 2-1R
1 x/2 x 80 W
1535
103
55
Asymetricky záfiící
5LJ 145 3-1U
1 x 54 W
1228
103
55
5LJ 145 3-1R
1 x 80 W
1535
103
55
Reflektor se zrcadlem, barva stfiíbfiitá (podobná RAL 9006)
Úzce záfiící
5LJ 145 1-1US
1 x/2 x 54 W
1228
103
55
5LJ 145 1-1RS
1 x/2 x 80 W
1535
103
55
·iroce záfiící
5LJ 145 2-1US
1 x/2 x 54 W
1228
103
55
5LJ 145 2-1RS
1 x/2 x 80 W
1535
103
55
Asymetricky záfiící
5LJ 145 3-1US
1 x 54 W
1228
103
55
5LJ 145 3-1RS
1 x 80 W
1535
103
55
Wallwasher
hliníkov˘; pro montáÏ na svítidlovou vloÏku, asymetricky záfiící
s pfiím˘m vyzafiováním, 1-zdrojov˘, vã. ãela.
Obj. ãíslo
5LJ 149 1-2U
5LJ 149 1-2R
Osazení
(W)
1 x 36/54 W
1 x 58/80 W
Délka
(mm)
1228
1535
MfiíÏka pro Wallwasher
ocelov˘ plech, lakovan˘.
Obj. ãíslo
Oznaãení
Délka
(mm)
MfiíÏka pro Wallwasher, barva bílá
5LE 146 0-1UR2 1 x 36/54 W
1228
5LE 146 0-1RR2
1 x 58/80 W
1535
MfiíÏka pro Wallwasher, barva stfiíbfiitá
5LE 146 0-1UR1 1 x 36/54 W
1228
5LE 146 0-1RR1
1 x 58/80 W
1535
Hmotnost
(kg)
1,3
1,4
1,3
1,4
1,3
1,4
6
1,3
1,4
1,3
1,4
1,3
1,4
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
1,2
1,3
142
142
65
65
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
90
90
25
25
0,6
0,8
90
90
25
25
0,6
0,8
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
86
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 86
Svûtelné pásy
Svûtelnû-technické pfiíslu‰enství DUS Plus IP20 pro záfiivky T5
Parabolická zrcadlová mfiíÏka,
eloxovaná do vysokého lesku, vã.
pruÏiny pro montáÏ na svítidlovou vloÏku, reflektor není nutn˘.
Obj. ãíslo
5LE 979 0-1UR
5LE 979 0-1XR
Osazení
(W)
1 x 54 W
1 x 80 W
Délka
(mm)
1228
1534
Zrcadlová mfiíÏka BAP65
Vysoce leskl˘ eloxovan˘ hliník.
L ≤ 1000 cd/m2 pfii úhlu vyzafiování ≥ 65°, reflektor nutn˘.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LE 145 0-1UR
5LE 145 0-1RR
5LE 145 0-2UR
5LE 145 0-2RR
1 x 54 W
1 x 80 W
2 x 54 W
2 x 80 W
Délka
(mm)
1228
1535
1228
1535
MfiíÏka bílá
ocelov˘ plech, doplnûk reflektoru, pro osazení jedním nebo dvûma sv. zdroji.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LE 146 0-1UR
5LE 146 0-1RR
pro 54 W
pro 80 W
Spojka reflektorÛ
pro reflektor záfiivky T5, umûlá
hmota.
Obj. ãíslo
6
Délka
(mm)
1228
1534
·ífika
V˘‰ka
84
84
50
50
·ífika
V˘‰ka
84
84
84
84
50
50
50
50
·ífika
V˘‰ka
90
90
25
25
Oznaãení
Spojka reflektorÛ, barva bílá
5LJ 145 1-1XD
Spojka reflektorÛ, barva stfiíbfiitá
5LJ 145 1-1XDS
■ 1 sada = 2 ks
■ Pro kaÏd˘ spoj jsou nutné 2 kusy.
■ Pfii uspofiádání do pásu slouÏí ke vzájemnému spojení a vyrovnání reflektorÛ.
âelo reflektoru
pro reflektor záfiivky T5, umûlá
hmota.
Obj. ãíslo
âelo bílé
5LJ 145 1-0XD
âelo stfiíbfiité
5LJ 145 1-0XDS
■ 1 sada = 2 ks
Vnitfiní ãelo reflektoru
pro uspofiádání do pásu, se
zrcadlovou mfiíÏkou BAP60.
Obj. ãíslo
Vnitfiní ãelo bílé
5LJ 145 1-2XD
Vnitfiní ãelo stfiíbfiité
5LJ 145 1-2XDS
■ 1 sada = 2 ks
Hmotnost
(kg)
1,2
1,5
Hmotnost
(kg)
1,2
1,5
1,2
1,5
Hmotnost
(kg)
0,6
0,8
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 87
Obj. ãíslo
87
Pfiíslu‰enství k li‰tám DUS
Einleitung
âelo
z umûlé hmoty. Pro nasazení na
li‰tu. Otvor pro vodiãe lze vylomit, vã. krytky pro izolaci ukonãení prÛbûÏného propojení; IP20.
Svûtelné pásy
Popis
âelo bílé
5LJ 909 1-0XD
stfiíbfiité
5LJ 969 1-0XD
■ Dal‰í otvory pro vodiãe jsou k dispozici na horní stranû li‰ty.
Spojovací prvky nosn˘ch li‰t ve
tvaru X, T, L pro kfiíÏové – a popfi.
pravoúhlé uspofiádání svûteln˘ch pásÛ. Ocelov˘ plech, lakovan˘, barva volitelnû stfiíbfiitá (podobná RAL 9006) nebo bílá (podobná RAL 9010), vybavení vãetnû integrovan˘ch spojek
nosn˘ch li‰t a fietûzov˘m závûsem s nastavitelnou v˘‰kou (bez
fietûzu). Vstup pro vodiãe na horní stranû, propojovací sada 5 x
2,5 mm2, vã. svorek pro propojení
nosn˘ch li‰t. Nosnost fietízkového závûsu: 20 kg, krytí IP20.
Obj. ãíslo
Oznaãení
Spojovací prvky nosn˘ch li‰t, bílé (barva podobná RAL 9010)
5LJ 909 0-0XV
Prvek X
5LJ 909 2-0XV
Prvek T
5LJ 909 3-0XV
Prvek L
Spojovací prvky nosn˘ch li‰t, stfiíbfiité (barva podobná RAL 9006)
5LJ 969 0-0XV
Prvek X
5LJ 969 2-0XV
Prvek T
5LJ 969 3-0XV
Prvek L
■ U prvkÛ X a T lze svítidlové vloÏky instalovat v jednom smûru pfies spojovací prvek.
■ Prvky jsou vhodné pouze pro montáÏ na závûsu.
6
Univerzální uzel
pro kfiíÏové spojení svûteln˘ch
pásÛ pod témûfi libovoln˘m
úhlem:
α ≥ 30° pro volnû záfiící resp.
α ≥ 75° pfii pouÏití reflektoru.
Uzel z hliníkového profilu, lakovan˘, bíl˘. Volitelnû s fietízkov˘m
nebo lankov˘m závûsem s nastavitelnou v˘‰kou (bez fietûzu) a se
svorkami pro propojení nosn˘ch
li‰t. Pfiípojné rameno hliníkové,
barva volitelnû stfiíbfiitá (podobná RAL 9006) nebo bílá (podobná
RAL 9010), vã. montáÏního materiálu a propojovací sady 5 x 2,5
mm2 pro propojení nosn˘ch li‰t.
Nosnost fietízkového závûsu:
20 kg, krytí IP20.
Spojka nosn˘ch li‰t
ocelová, pozinkovaná. Dvojit˘
‰roubovací spoj zaji‰Èuje samonosné, pevné a tvarovû pfiesné
spojení. Krytí IP20/60.
Obj. ãíslo
Oznaãení
Univerzální uzel bíl˘ (barva podobná RAL 9010)
5LJ 909 6-0XV
Uzel pro fietízkov˘ závûs
5LP 940 2-4
Uzel pro lankov˘ závûs
5LJ 909 4-0XV
Pfiípojné rameno
stfiíbfiit˘ (barva podobná RAL 9006)
5LJ 969 6-0XV
Uzel pro fietízkov˘ závûs
5LP 940 2-4A
Uzel pro lankov˘ závûs
5LJ 969 4-0XV
Pfiípojné rameno
■ pro max. 4 pfiípojná ramena
■ Univerzální uzel je vhodn˘ pouze pro montáÏ na závûsu.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 909 1-0XV
Spojka nosn˘ch li‰t
■ Hmotnost: 1 kg
■ Závûs není v místû spojení nutn˘, spojení je samonosné.
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
88
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 88
Svûtelné pásy
Pfiíslu‰enství k li‰tám DUS
âelo IP60
z umûlé hmoty, bílé, pro nasazení na li‰tu. Otvor pro vodiãe lze
vylomit; vã. krytky pro izolaci
ukonãení prÛbûÏného propojení.
Krytka spojÛ DUS
pro nosné li‰ty IP60, z umûlé
hmoty, bílá.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LS 909 1-0XD
âelo IP60
■ Dal‰í otvory pro vodiãe jsou k dispozici na horní stranû li‰ty.
■ 1 sada = 2 ks
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LS 909 0-0XD
■ Pro kaÏdé spojení dvou nosn˘ch li‰t je nutn˘ 1 kus.
DrÏák vodiãÛ
pro pfiídavné napájení, napfi. pro
nouzové osvûtlení, Ø ≤ 13,5 mm
(napfi. NYM 5 x 2,5 mm2).
Obj. ãíslo
Oznaãení
pro jeden vodiã na li‰tû
5LJ 908 0-0XY
pro dva vodiãe na li‰tû
5LJ 908 1-0XY
■ doporuãená rozteã drÏákÛ: 0,3 m
■ 1 sada = 10 ks
Pfiídavná svorka
pro napojení pfiídavn˘ch vodiãÛ
max. 2,5 mm2, na zaãátku li‰ty
(napfi. nouzové osvûtlení, ãlenûní
okruhÛ apod.).
6
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 800 0-5XK
5LJ 800 0-3XK
5LJ 800 0-2XK
Svorka 5-pólová (L1, L2, L3, N, PE)
Svorka 3-pólová (L1, N, PE)
Svorka 2-pólová (L2, L3)
■ Pro kaÏdou svorku je nutn˘ 1 drÏák svorky.
DrÏák svorek
pro upevnûní pfiídavn˘ch svorek
do li‰ty.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 909 0-0XY
DrÏák svorek
■ Pro kaÏdou svorku je nutn˘ 1 kus.
Sada prÛbûÏného propojení
pro elektronické stmívatelné
pfiedfiadníky EVG-Dynamic
Pfiedmontovaná sada vodiãÛ pro
prÛbûÏné propojení (+/-) vã.
svorky, max. 2,5 mm2 a 2-pólov˘ch zásuvek pro napojení (+,-)
svítidlov˘ch vloÏek EVG-Dynamic. Vhodná pro kompletnû osazené svûtelné pásy 58 W.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 909 6-1XY
5LJ 909 6-2XY
5LJ 909 6-3XY
1-délková
2-délková
3-délková
■ montáÏ bez pouÏití náfiadí
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 89
Svûtelné pásy
89
MontáÏní pfiíslu‰enství DUS
Einleitung
Rozteãe upevnûní
Doporuãené max. rozteãe upevnûní pro svûtelné pásy DUS
Osazení
Pfiedfiadník
EVG
1 x 58 W
VVG
EVG
2 x 58 W
VVG
Svítidlo 5LS 173 7-...
jiná svítidla
3,0 m
3,5 m
–
3,5 m
3,0 m
3,5 m
–
3,5 m
voln˘ konec nosné li‰ty: max. = 0,8 m.
Pfii dodateãném zatíÏení li‰ty (napfi. vloÏkou s elektrickou li‰tou
osazenou svûtlomety) jsou nutné pfiídavné závûsy.
DrÏák na strop „A”
ocelov˘, pozinkovan˘, vã. distanãního krouÏku; nosnost: 20 kg.
Obj. ãíslo
Oznaãení
Lankov˘ drÏák „B”
s nastavitelnou v˘‰kou,
bez lanka
(pro lanko: Ø = 1,5 mm);
nosnost: 16 kg.
Obj. ãíslo
Lankov˘ drÏák „C”
s nastavitelnou v˘‰kou, vã. lanka,
smyãka nahofie.
Lanko: Ø = 1,5 mm,
nosnost: 16 kg.
Obj. ãíslo
5LJ 909 0-0K
5LJ 909 0-1K
Lankov˘ drÏák „C” 1 m
Lankov˘ drÏák „C” 2 m
Lankov˘ drÏák „D”
s nastavitelnou v˘‰kou, vãetnû
drÏáku na strop, baldach˘nu
a 5-pólové svorky max. 2,5 mm2.
Lanko: d = 2 m, Ø = 1,5 mm,
nosnost: 16 kg.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 909 2-1XC2
Lankov˘ drÏák „D”
Pfiídavné lanko
d = 6 m, Ø = 1,5 mm,
nosnost: 16 kg.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LK 913 0-0
Pfiídavné lanko
5LJ 909 3-0XC
Oznaãení
5LJ 909 2-1XCZ
6
■ doporuãeno pro lankov˘ závûs „D”
■ DrÏáky prosím objednávejte zvlá‰È.
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
90
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 90
Svûtelné pásy
MontáÏní pfiíslu‰enství DUS
6
¤etízkov˘ drÏák „E”
s nastavitelnou v˘‰kou, urãen na
stranu nosné li‰ty, bez fietízku,
vã. bezpeãnostní destiãky. Ocel
pozinkovaná, nosnost: 20 kg.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 909 1-0XC
¤etízkov˘ drÏák „E”
¤etízkov˘ drÏák „F”
s nastavitelnou v˘‰kou, vã. závûsného tfimenu, nouzového ãlánku
a baldach˘nu, bez fietízku. Ocel
pozinkovaná, ãásteãnû hliník,
nosnost: 20 kg.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 909 1-2XC
¤etízkov˘ drÏák „F”
¤etízkov˘ závûs „G”
s nastavitelnou v˘‰kou, plochá
destiãka, bez fietûzu. Ocel pozinkovaná, ãásteãnû hliník;
nosnost: 20 kg.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 909 1-1XC
¤etízkov˘ závûs „G”
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 969 0-0
Lankov˘ drÏák „H”
Lankov˘ drÏák „I”
s nastavitelnou v˘‰kou, vãetnû
lanka, drÏáku na strop, baldach˘nu a 5-pólové svorky max.
2,5 mm2.
Lanko: d = 2 m, Ø = 1,2 mm,
nosnost: 16 kg.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 969 0-1
Lankov˘ drÏák „I”
Lankov˘ drÏák „J”
pro asymetrick˘ Wallwasher,
nutn˘ navíc pro lankov˘ nebo fietízkov˘ drÏák.
Obj. ãíslo
5LJ 969 0-2
Lankov˘ drÏák „J”
Uzlíkov˘ fietízek pozinkovan˘
Nosnost: 90 kg.
Vnitfiní rozmûr 8,5 mm x 41 mm
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LY 905 5
Uzlíkov˘ fietízek
Lankov˘ drÏák „H”
s nastavitelnou v˘‰kou, vã. lanka,
drÏáku na strop a baldach˘nu.
Lanko: d = 2 m, Ø = 1,2 mm,
nosnost: 16 kg.
■ jeden metr
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 91
Svûtelné pásy
91
MontáÏní pfiíslu‰enství DUS
Einleitung
Nouzov˘ ãlánek DUS,
pozinkovan˘
Vnitfiní rozmûr 8,0 mm x 20 mm.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LY 911 3
Nouzov˘ ãlánek pozinkovan˘
Drátûn˘ ko‰
Ocelov˘ drát, Ø = 4 mm, pozinkovan˘.
Obj. ãíslo
5LS 209 0-1ADZ
5LS 209 0-1CDZ
5LS 209 0-1EDZ
5LS 209 0-2CDZ
5LS 209 0-2EDZ
Pro osazení
(W)
1 x 18 W
1 x 36 W
1 x 58 W
2 x 36 W
2 x 58 W
Délka
(mm)
630
1230
1535
1230
1535
·ífika
V˘‰ka
73
73
73
186
186
138
138
138
138
138
Hmotnost
■ na stranû ãela otevfien˘
■ pouze pro upevnûní na strop
UpevÀovací sada: Hexal-DUS
pro upevnûní a elektrické napojení svítidel Hexal do li‰t DUS.
Sada se skládá z tûchto prvkÛ:
4 pruÏiny, 1 sada vodiãÛ s 3-pólovou zástrãkou s moÏností volby
fáze (u DUS-classic bez volby fáze). MontáÏ bez pouÏití náfiadí.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LJ 900 4-0XC
5LJ 900 5-0XC
Hexal do li‰ty DUS 5LJ 909…
Hexal do li‰ty DUS 5LJ 809…
6
MontáÏní sada 1
pro upevnûní svítidel do vlhkého
prostfiedí: FR500, FR200, FR100,
SiPLAST 92, SiPLAST 98 nebo
SiPLAST1)-volnû záfiící na li‰tách
DUS.
Zaslepovací krytka
z umûlé hmoty, ‰edá, délka upravitelná, vhodná pro svítidla
z montáÏní sady 1. Urãena pro
zakrytí koncÛ li‰ty DUS v pfieru‰ovan˘ch pásech.
Obj. ãíslo
5LS 909 0-0XC1
1 sada = 2 ks
■ Pro kaÏdé svítidlo jsou nutné 2 kusy.
Obj. ãíslo
5LS 908 0-0XD
Délka
(mm)
1596
■ Zaslepovací krytka obepíná otvor pro vodiãe a umoÏÀuje nataÏení vodiãÛ od jednoho svítidla k druhému.
1) Svítidla FR 500, FR 200, SiPLAST 92 a SiPLAST 98 viz Katalog Siteco Österreich 2003/2004
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
92
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 92
Svûtelné pásy
MontáÏní pfiíslu‰enství DUS
MontáÏní sada 2
V2A, pro upevnûní svítidel Monsun® na li‰tách DUS.
Obj. ãíslo
5LS 440 0-2
1 sada = 6 ks
■ Pro kaÏdé svítidlo jsou nutné 2 kusy.
■ Na kaÏdém konci svûtelného pásu je nutné 1 ãelo li‰ty.
Zaslepovací krytka
z umûlé hmoty, bílá, délka upravitelná, vhodná pro svítidla
z montáÏní sady 2, 3 a 4. Urãena
pro zakrytí li‰t DUS v pfieru‰ovan˘ch pásech.
6
Obj. ãíslo
5LJ 908 3-0ED
Osazení
Délka
(mm)
1535
■ Otvory pro vodiãe svítidel jsou uvnitfi li‰ty. Zaslepovací krytka slouÏí k upevnûní vodiãÛ uvnitfi li‰ty od jednoho
svítidla k druhému.
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 93
Zvlá‰tnosti
Velmi úzká konstrukce, atraktivní design, zejména u variant pro záfiivky T5. Velmi snadná montáÏ i díky moÏnosti zavû‰ení na tfimeny bez
pouÏití náfiadí (tfimeny jsou souãástí pfiíslu‰enství).
Technika tûlesa
Ocelov˘ plech, lakovan˘, barva bílá (podobná RAL 9010), prÛfiez optimalizovan˘ pro záfiivky T5 a T8, pro jeden nebo dva svûtelné zdroje.
âela jsou vybavena dráÏkami, které kromû estetického vzhledu zaruãují i vzájemnou soudrÏnost svítidel pfii montáÏi do pásÛ. Svítidla je
moÏno pomocí tfimenÛ zavûsit na lankách nebo fietízcích.
Svûtelná li‰ta pfiímo záfiící,
s elektronick˘m pfiedfiadníkem
EVG-Professionell, nebo nízkoztrátov˘m pfiedfiadníkem,
1-délková; tûleso z ocelového
plechu, barva bílá (podobná
RAL 9010), krytí IP20, tfiída ochrany I (SKI).
B
H
HG
H
5
HG
Rozmûry:
B
v˘‰ka tûl.: pro záfiivky T8 = 43 mm
pro záfiivky T5 = 36 mm
93
Svûtelné li‰ty pro záfiivky T5 a T8
Einleitung
Struãn˘ popis
Samostatné svítidlo s nov˘m, atraktivním designem pro upevnûní na
strop, stûnu nebo závûs.
Svûtelné pásy
Elektrické vybavení
Svítidla jsou pfiipravena k zapojení, vybavena tfiípólovou svorkou max.
2,5 mm2. Dodávají se s elektronick˘mi pfiedfiadníky EVG resp. EVG-Dynamic (rozhraní 1…10 V). Provedení pro nízkoztrátové pfiedfiadníky
VVG je pfiipraveno pro sériovou kompenzaci (svorka pro napojení kondenzátoru a úchytn˘ úhelník) resp. jsou paralelnû kompenzována. Svítidla jsou vhodná pro prÛbûÏné propojení 5 x 2,5 mm2 Sbûrnice Instabus EIB se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
Volné vyzafiování.
Obj. ãíslo
Osazení
Délka
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(W)
(mm)
(kg)
El. pfiedfiadník EVG, záfiivka T5
5LJ 100 7-1M
1 x FH14 W
575
43
65
0,6
5LJ 100 7-1N
1 x FH21 W
875
43
65
0,8
5LJ 100 7-1P
1 x FH28 W 1175
43
65
1,1
5LJ 100 7-2P
2 x FH28 W 1175
90
50
1,2
5LJ 100 7-1U
1 x FQ54 W 1175
43
65
1,2
5LJ 100 7-2U
2 x FQ54 W 1175
90
50
1,4
5LJ 100 7-1X
1 x FQ80 W 1475
43
65
1,4
El. pfiedfiadník EVG, záfiivka T8
5LJ 100 7-1A
1 x 18 W
622
55
80
0,75
5LJ 100 7-1C
1 x 36 W
1232
55
80
1,4
5LJ 100 7-2C
2 x 36 W
1232
110
60
1,6
5LJ 100 7-1E
1 x 58 W
1532
55
80
1,4
5LJ 100 7-2E
2 x 58 W
1532
110
60
1,5
El. pfiedfiadník EVG-Dynamic, záfiivka T8
5LJ 100 6-1C
1 x 36 W
1232
55
80
1,4
5LJ 100 6-1E
1 x 58 W
1532
55
80
1,7
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8, úprava pro sériovou kompenzaci
5LJ 100 1-1A
1 x 18 W
622
55
80
1,1
5LJ 100 1-1C
1 x 36 W
1232
55
80
1,7
5LJ 100 1-2C
2 x 36 W
1232
55
60
2,4
5LJ 100 1-1E
1 x 58 W
1532
55
80
2,3
5LJ 100 1-2E
2 x 58 W
1532
55
60
3,3
Nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG, záfiivka T8, paralelní kompenzace
5LJ 100 B-1A
1 x 18 W
622
55
80
1,2
5LJ 100 B-1C
1 x 36 W
1232
55
80
1,8
5LJ 100 B-2C
2 x 36 W
1232
110
60
2,5
5LJ 100 B-1E
1 x 58 W
1532
55
80
2,4
5LJ 100 B-2E
2 x 58 W
1532
110
60
3,4
6
06 Lichtbandsystem-cz.qx4
94
03/4/7
14:50 Uhr
Seite 94
Svûtelné pásy
Pfiíslu‰enství ke svûteln˘m li‰tám
Sada prÛbûÏného propojení
pro svûtelnou li‰tu 5LJ 100…
5 x 2,5 mm2.
Závûsn˘ tfimen
pro svûtelnou li‰tu 5LJ 100…
Obj. ãíslo
5LJ 100 2-1EK
Sada prÛbûÏného propojení
Obj. ãíslo
5LJ 100 1-0XC
Závûsn˘ tfimen
■ 1 sada = 2 ks
Reflektor pro záfiivku T8
Ocelov˘ plech, lakovan˘, bíl˘.
Reflektor pro záfiivku T8
Vysoce leskl˘ eloxovan˘ hliník.
6
Reflektor pro záfiivku T5
Ocelov˘ plech, lakovan˘, bíl˘.
Reflektor pro záfiivku T5
Vysoce leskl˘ eloxovan˘ hliník
Drátûn˘ ko‰
Ocelov˘ drát, Ø = 4 mm, pozinkovan˘.
Obj. ãíslo
Obj.ã. / sv. zdroj
(W)
Ocelov˘ plech, lakovan˘, bíl˘
5LG 100 0-1C
1 x 36 W
5LG 100 0-1E
1 x 58 W
5LG 100 0-2C
2 x 36 W
5LG 100 0-2E
2 x 58 W
Obj. ãíslo
Obj.ã. / sv. zdroj
(W)
Vysoce leskl˘ eloxovan˘ hliník
5LG 100 0-1CA 1 x 36 W
5LG 100 0-1EA 1 x 58 W
5LG 100 0-2CA 2 x 36 W
5LG 100 0-2EA 2 x 58 W
Obj. ãíslo
Obj.ã. / sv. zdroj
(W)
Ocelov˘ plech, lakovan˘, bíl˘
5LG 100 0-1U
1 x 28/54 W
5LG 100 0-2U
2 x 28/54 W
5LG 100 0-1X
1 x 80 W
Obj. ãíslo
Obj.ã. / sv. zdroj
(W)
Vysoce leskl˘ eloxovan˘ hliník
5LG 100 0-1UA 1 x 28/54 W
5LG 100 0-2UA 2 x 28/54 W
5LG 100 0-1XA 1 x 80 W
Obj. ãíslo
5LS 209 0-1ADZ
5LS 209 0-1CDZ
5LS 209 0-1EDZ
5LS 209 0-2CDZ
5LS 209 0-2EDZ
Pro osazení
(W)
1 x 18 W
1 x 36 W
1 x 58 W
2 x 36 W
2 x 58 W
■ na stranû ãela otevfien˘
■ pouze pro upevnûní na strop
Délka
(mm)
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
1228
1528
1228
1528
160
160
240
240
60
60
60
60
0,9
1,1
1,4
1,7
Délka
(mm)
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
1228
1528
1228
1528
160
160
240
240
60
60
60
60
0,3
0,4
0,5
0,6
Délka
(mm)
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
1172
1172
1472
130
200
130
40
55
40
0,6
1,1
0,8
Délka
(mm)
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
(kg)
1172
1172
1472
130
200
130
40
55
40
0,2
0,4
0,3
Délka
(mm)
630
1230
1535
1230
1535
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost
73
73
73
186
186
138
138
138
138
138
07 Downlights-cz.qx4
03/4/7
15:06 Uhr
Seite 95
Svítidla downlight
95
Lunis_R
Einleitung
7
Struãn˘ popis
Lunis_R je systémová stavebnice svítidel pro kruhové svûtelné zdroje
T5 s velkou variabilitou: Svítidla pro vestavnou nebo stropní montáÏ
pfiíp. pro zavû‰ení na pendách; svûtelnû-technické kryty pro rÛzné svûtelné charakteristiky. Volitelnû lze do centrálního modulu integrovat
funkãní prvky, napfi. reproduktory, vzduchotechnické prvky, senzory/detektory nebo downlighty.
Zvlá‰tnosti
Svítidla Lunis_R spojují pfiíjemn˘, estetick˘ design s pfiesvûdãiv˘mi
technick˘mi parametry.
Tûleso
Samonosné tûleso z hliníku s optimalizovanou hmotností. Tfiíbodové
upevnûní Fastlock pro stropy tlou‰Èky 2 aÏ 40 mm. Vestavná hloubka
pouze 70 mm. ·irok˘, vysoce leskl˘ eloxovan˘ okraj reflektoru jako
pfiechod ke stropu. U provedení pro stropní montáÏ nebo pro zavû‰ení na pendách hliníkové tûleso, lakované, stfiíbfiitû bílé RAL9006 resp.
bílé 9010, v˘‰ka tûlesa 70 mm. Centrální modul: dekorativní krycí deska z plechu, z perforovaného plechu, lakovaná, stfiíbfiitû bílá RAL9006
resp. bílá RAL9010.
Elektrov˘zbroj
Pro svûtelné zdroje T5-R (T16-R) 40 W resp. 55 W. Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Professionell. Stmívateln˘ elektronick˘ pfiedfiadník s rozhraním 1-10 V (rozsah stmívání 10 % ... 100 %), resp. volitelnû s rozhraním
DALI nebo DSI (rozsah stmívání 3 % ... 100 %). Tfiípólová svorka max.
2,5 mm2, vhodná pro prÛbûÏné zapojení. Pro vestavné provedení samostatná pfiedfiadníková jednotka s konektorem. Vybavení nouzov˘m
modulem na poÏádání.
Svûtelná technika
Reflektorov˘ systém z vysoce ãistého hliníku AL 99,98 %. Svûtelnûtechnick˘ kryt pro osvûtlení kanceláfií dle BAP60 (C-rastr), pro jemné
prostorové svûtlo (opálov˘ difusor) nebo úzké vyzafiování (kolektorová
deska); stropní svítidla resp. svítidla zavû‰ená na pendách s pfiím˘m
nebo smí‰en˘m vyzafiováním a s dekorativními barevn˘mi efekty (volitelnû).
Upozornûní
Svûtelnû-technické kryty objednávejte jako pfiíslu‰enství zvlá‰È. Dal‰í
varianty viz broÏura „Siteco Lunis_R“ resp. na adrese www.siteco.de.
07 Downlights-cz.qx4
96
03/4/7
15:06 Uhr
Seite 96
Svítidla downlight
Lunis_R
Lunis_R
Vestavné svítidlo pro kruhov˘
svûteln˘ zdroj T5-R (T16-R) 40 W
resp. 55 W. Reflektor z vysoce lesklého, eloxovaného extrémnû ãistého hliníku s 3-bodov˘m upevnûním Fastlock pro stropy tlou‰Èky 2 aÏ 40 mm. Centrální modul
s dekorativní krycí deskou z perforovaného plechu.
Samostatná pfiedfiadníková jednotka s tfiípólovou svorkou. Elektronick˘ pfiedfiadník EVG-Professionell 4).
MontáÏní rozmûry:
Ø = 398 mm, v˘fiez str. = 385 mm,
vest. v˘‰ka = 70 mm
Pfii montáÏi do prÛhledn˘ch
stropÛ prosím objednejte kryt
proti rozpt˘lení svûtla.
Obj. ãíslo
Obj.ã. / sv. zdroj
Hm. (kg)
(W)
Refl.+pfiedfi.
S krycí deskou centrálního modulu, barva bílá RAL9010
5LR 610 7-1SA1-1AB
1 x T16-R 40 W
1,2+0,8
5LR 610 7-1TA1-1AB
1 x T16-R 55 W
1,2+0,8
S krycí deskou centrálního modulu, barva stfiíbfiitû bílá RAL9006
5LR 610 7-1SA1-1AC
1 x T16-R 40 W
1,2+0,8
5LR 610 7-1TA1-1AC
1 x T16-R 55 W
1,2+0,8
S perforovanou krycí deskou centrálního modulu, barva bílá RAL9010
5LR 610 7-1SA1-1AE
1 x T16-R 40 W
1,2+0,8
5LR 610 7-1TA1-1AE
1 x T16-R 55 W
1,2+0,8
S perforovanou krycí deskou centrálního modulu, barva stfiíbfiitû bílá RAL9006
5LR 610 7-1SA1-1AF
1 x T16-R 40 W
1,2+0,8
5LR 610 7-1TA1-1AF
1 x T16-R 55 W
1,2+0,8
Svûtelnû-technické kryty
Sklenûn˘ difuzor z jednovrstvého
bezpeãnostního skla pro mûkké
prostorové svûtlo, kolektorová
deska z prÛhledného PMMA pro
úzké vyzafiování, C-rastr z vysoce
lesklého kvalitního polymeru pro
osvûtlení kanceláfií dle BAP60.
Kolektorová deska
Kolektorová deska se pouÏívá
v‰ude tam, kde je Ïádáno mírné
zv˘raznûní. Kryt z akrylátu se
soustfiednou prizmatickou geometrií je vhodn˘ pro pouÏití
v místnostech s vy‰‰ími stropy.
7
C-rastr
C-rastr umoÏÀuje pouÏití svítidel
Lunis_R pro osvûtlení kanceláfií.
Díky speciální geometrii radiálního rastru se dosahuje zamezení oslnûní dle BAP60 pfii
vysoké úãinnosti aÏ 60 %.
Sklenûn˘ difuzor
Obj. ãíslo
Obj.ã. / sv. zdroj
v˘fiez
vest.
(W)
str.
v˘‰ka
Svûtelnû-technické kryty
5LR 946 8-5EE
Sklenûn˘ difuzor
5LR 946 8-3DT
Kolektorová deska
5LR 946 8-1CE
C-rastr
5LR 946 8-5UM Kryt proti rozpt˘lení
svûtla ãern˘
Pfiíslu‰enství pro montáÏ
5LR 916 8-0BD
Hrnec pro vestavbu do
betonového stropu
380
75
5LR 916 8-4BG
Modulová deska M100 380
22
5LR 916 8-0BJ
MontáÏní tfimen 625
380
25
5LR 916 8-0BI
MontáÏní tfimen 600
380
25
5LR 916 8-0BC
Krycí krouÏek
380
Elektrické pfiíslu‰enství
5LR 800 0-2XK
Pfiídavná svorka 2-pólová
5LR 800 0-2XW Odlehãení tahu Multiwire
Roz‰ífiení obj. ãísla pro nouzové svûtlo
- 01
Prvek nouzového osvûtlení E14
- 02
Bateriové napájení 1h
- 03
Bateriové napájení 3h
- 04
Pfiepínání na nouzové osvûtlení
D
·
536
487
620
595
410
487
500
500
Zmûna obj. ãísla pro centrální modul “Aluminium-Passepartout”
- 1AA místo koncovek obj. ãísla -AB,-AC,-AE nebo -AF
V aplikacích, kde je vyÏadováno extrémnû ‰iroké rozpt˘lení
svûtla, je nejvhodnûj‰í sklenûn˘ difuzor z bílého opálového
jednovrstvého bezpeãnostního skla. Díky decentnû tfipytivému, minerály pfiipomínajícímu vyzafiování skla se
dosahuje velmi jemného
osvûtlení.
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla se stmívateln˘m pfiedfiadníkem 1-10V nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
07 Downlights-cz.qx4
03/4/7
15:06 Uhr
Seite 97
Svûtelnû-technické kryty
Sklenûn˘ difuzor z jednovrstvého
bezpeãnostního skla pro mûkké
prostorové svûtlo, kolektorová
deska z prÛhledného PMMA pro
úzké vyzafiování, C-rastr z vysoce
lesklého kvalitního polymeru pro
osvûtlení kanceláfií dle BAP60.
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) pro dekorativní svûtelné
efekty díky podílu nepfiímého
svûtla.
Sada lankového závûsu 50 mm 1500 mm.
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla se stmívateln˘m pfiedfiadníkem 1-10V nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
Obj. ãíslo
Obj.ã. / sv. zdroj
(W)
97
Lunis_R
Einleitung
Lunis_R
Nástropní svítidlo pro kruhov˘
svûteln˘ zdroj T5-R (T16-R) 40 W
resp. 55 W. Vysoce leskl˘ eloxovan˘ reflektor z extrémnû ãistého hliníku. Tûleso z hliníku, lakované barvou RAL 9006 resp.
RAL 9010. Tfiíbodové ‰roubovací
upevnûní. Centrální modul:
dekorativní krycí deska z perforovaného plechu, lakovaná barvou RAL 9006 resp. RAL 9010.
Tfiípólová svorka.
Elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell 4). Rozmûry:
Ø = 380 mm, V = 70 mm,
Vzdálenost od stropu = 15 mm.
Svítidla downlight
Hm.
(kg)
Pfiímo záfiící
Tûleso bílé RAL9010, centrální modul s bílou krycí deskou
5LR 611 7-1SA3-1AB
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 611 7-1TA3-1AB
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso stfiíbfiitû bílé RAL9006, centrální modul se stfiíbfiitû bílou krycí deskou
5LR 611 7-1SA4-1AC
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 611 7-1TA4-1AC
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso bílé RAL9010, centrální modul s perforovanou bílou krycí deskou
5LR 611 7-1SA3-1AE
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 611 7-1TA3-1AE
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso stfiíbfiitû bílé RAL9006, centrální modul s perforovanou, stfiíbfiitû bílou
krycí deskou
5LR 611 7-1SA4-1AF
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 611 7-1TA4-1AF
1 xT5-R 55 W
2,2
Pfiímo záfiící s dekorativním podílem nepfiímého svûtla
Tûleso bílé RAL9010, centrální modul s bílou krycí deskou
5LR 612 7-1SA3-1AB
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 612 7-1TA3-1AB
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso stfiíbfiitû bílé RAL9006, centrální modul se stfiíbfiitû bílou krycí deskou
5LR 612 7-1SA4-1AC
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 612 7-1TA4-1AC
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso bílé RAL9010, centrální modul s perforovanou bílou krycí deskou
5LR 612 7-1SA3-1AE
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 612 7-1TA3-1AE
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso stfiíbfiitû bílé RAL9006, centrální modul s perforovanou, stfiíbfiitû bílou
krycí deskou
5LR 612 7-1SA4-1AF
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 612 7-1TA4-1AF
1 xT5-R 55 W
2,2
Obj. ãíslo
Oznaãení
Hm.
(kg)
Sada závûsu s prÛsvitn˘m vodiãem 1,5 m
5LR 926 8-00M
s bíl˘m baldach˘nem, 3-pólová
5LR 926 8-00N
se ‰ed˘m baldach˘nem, 3-pólová
5LR 926 8-00P
s bíl˘m baldach˘nem, 5-pólová
5LR 926 8-00G
se ‰ed˘m baldach˘nem, 5-pólová
Svûtelnû-technické kryty
5LR 946 8-5EE
Sklenûn˘ difuzor
5LR 946 8-3DT
Kolektorová deska
5LR 946 8-1CE
C-rastr
5LR 946 8-5UM
Kryt proti rozpt˘lení svûtla/ãern˘
5LR 946 8-5CM
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) bílé
5LR 946 8-5QM
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) ãervené
5LR 946 8-5TM
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) zelené
5LR 946 8-5RM
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) modré
5LR 946 8-5SM
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) oranÏové
5LR 946 8-5CN
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) vícebarevné
Roz‰ífiení obj. ãísla pro nouzové osvûtlení
- 01
Prvek nouzového osvûtlení E14
- 02
Bateriové napájení 1h
- 03
Bateriové napájení 3h
- 04
Pfiepínání na nouzové osvûtlení
7
07 Downlights-cz.qx4
98
03/4/7
15:06 Uhr
Seite 98
Svítidla downlight
Lunis_R
7
Lunis_R
Svítidlo pro zavû‰ení na pendách pro kruhov˘ svûteln˘ zdroj
T5-R (T16-R) 40W resp. 55W. Vysoce leskl˘ eloxovan˘ reflektor
z extrémnû ãistého hliníku. Hliníkové tûleso, lakované RAL 9006
resp. RAL 9010. Dvoubodové
upevnûní, centrální modul s dekorativní krycí deskou z perforovaného ocelového plechu,
lakovanou barvou RAL 9006 resp.
RAL 9010.
3 jednopólové svorky.
Elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell 4). Rozmûry:
Ø = 380 mm, V = 70 mm, vzdálenost od stropu k dolní hranû svítidla 500 mm.
Obj. ãíslo
Svûtelnû-technické kryty
Sklenûn˘ difuzor z jednovrstvého
bezpeãnostního skla pro mûkké
prostorové svûtlo, kolektorová
deska z prÛhledného PMMA pro
úzké vyzafiování, C-rastr z vysoce
lesklého kvalitního polymeru pro
osvûtlení kanceláfií dle BAP60.
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) pro dekorativní svûtelné
efekty díky podílu nepfiímého
svûtla.
Obj. ãíslo
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla se stmívateln˘m pfiedfiadníkem 1-10V nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6.
Obj.ã. / sv. zdroj
(W)
Hm.
(kg)
Pfiímo záfiící
Tûleso bílé RAL9010, centrální modul s bílou krycí deskou
5LR 617 7-1SA3-1AB
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 617 7-1TA3-1AB
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso stfiíbfiitû bílé RAL9006, centrální modul se stfiíbfiitû bílou krycí deskou
5LR 617 7-1SA4-1AC
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 617 7-1TA4-1AC
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso bílé RAL9010, centrální modul s perforovanou bílou krycí deskou
5LR 617 7-1SA3-1AE
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 617 7-1TA3-1AE
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso stfiíbfiitû bílé RAL9006, centrální modul s perforovanou, stfiíbfiitû bílou
krycí deskou
5LR 617 7-1SA4-1AF
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 617 7-1TA4-1AF
1 xT5-R 55 W
2,2
Pfiímo záfiící s dekorativním podílem nepfiímého svûtla
Tûleso bílé RAL9010, centrální modul s bílou krycí deskou
5LR 618 7-1SA3-1AB
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 618 7-1TA3-1AB
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso stfiíbfiitû bílé RAL9006, centrální modul se stfiíbfiitû bílou krycí deskou
5LR 618 7-1SA4-1AC
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 618 7-1TA4-1AC
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso bílé RAL9010, centrální modul s perforovanou bílou krycí deskou
5LR 618 7-1SA3-1AE
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 618 7-1TA3-1AE
1 xT5-R 55 W
2,2
Tûleso stfiíbfiitû bílé RAL9006, centrální modul s perforovanou, stfiíbfiitû bílou
krycí deskou
5LR 618 7-1SA4-1AF
1 xT5-R 40 W
2,2
5LR 618 7-1TA4-1AF
1 xT5-R 55 W
2,2
Oznaãení
Hm.
(kg)
Svûtelnû-technické kryty
5LR 946 8-5EE
Sklenûn˘ difuzor
5LR 946 8-3DT
Kolektorová deska
5LR 946 8-1CE
C-rastr
5LR 946 8-5UM
Kryt proti rozpt˘lení svûtla/ãern˘
5LR 946 8-5CM
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) bílé
5LR 946 8-5QM
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) ãervené
5LR 946 8-5TM
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) zelené
5LR 946 8-5RM
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) modré
5LR 946 8-5SM
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) oranÏové
5LR 946 8-5CN
Barevné krycí sklo (Color-Shutter) vícebarevné
Roz‰ífiení obj. ãísla pro nouzové osvûtlení
- 01
Prvek nouzového osvûtlení E14
- 02
Bateriové napájení 1h
- 03
Bateriové napájení 3h
- 04
Pfiepínání na nouzové osvûtlení
07 Downlights-cz.qx4
03/4/7
15:06 Uhr
Seite 99
Svítidla downlight
99
Lunis_R – Rozmûry
Einleitung
Závûsné svítidlo
Stropní svítidlo
PrÛchodka pro vodiã
Vestavné svítidlo s centrálním downlightem
(U provedení 3B, 3C, 3G, 3H, 3V jsou dvû pfiedfiadníkové jednotky!)
Délka cca 500 mm
7
Lankov˘ závûs
DA – v˘fiez str.
ET – vest. v˘‰ka
Rozmûry v mm
07 Downlights-cz.qx4
100
03/4/7
15:06 Uhr
Seite 100
Svítidla downlight
Lunis®
7
Vestavné downlighty s kompaktními záfiivkami jsou nejãastûji pouÏívan˘m prvkem v oblasti architektonicky ztvárnûného osvûtlení interiérÛ. S fiadou Lunis® je k dispozici
program rozmanitû pouÏiteln˘ch produktÛ, jejichÏ modularita poskytuje zákazníkovi vysokou uÏitnou hodnotu. Díky pouÏití kvalitních materiálÛ, vynikajícímu zpracování
a pfiesvûdãiv˘m v˘konÛm zaruãuje tato fiada v˘robkÛ,
navrÏená podle nové koncepce, vynikající pomûr v˘konu
k cenû.
Lunis_S – nástropní downlight
Lunis_E – vestavn˘ downlight
Dekorativní pfiíslu‰enství vysoké jakosti viz Katalog Siteco
Österreich 2003/2004, kap. 7
07 Downlights-cz.qx4
03/4/7
15:06 Uhr
Seite 101
Svítidla downlight
Einleitung
Vestavn˘ downlight Lunis®
101
U konvenãních downlightÛ mÛÏe vlivem váhy pfiedfiadníku resp. silového pÛsobení elektrick˘ch kabelÛ vznikat nepfiípustné boãní zatíÏení
krycího krouÏku. V mnoh˘ch pfiípadech dojde ke vzniku ‰tûrbiny mezi
krycím krouÏkem a stropem, která negativnû ovlivÀuje vzhled celé
osvûtlovací soustavy. Oddûlením pfiedfiadníkové jednotky od vlastního
svítidla je u downlightÛ Lunis® resp. Lunis_E zaruãeno minimální zatíÏení reflektoru a upevÀovacího krouÏku, ãímÏ je vznik ‰tûrbin vylouãen. Nízká hmotnost reflektoru znaãnû redukuje zatíÏení nosn˘ch
prvkÛ podhledÛ. Samostatnou pfiedfiadníkovou jednotku je moÏno
umístit v libovolném místû poblíÏ reflektoru. Tak je moÏno se snáze
vyhnout pfiekáÏkám v podhledu, jako jsou vzduchotechnické kanály,
potrubí sprinklerÛ nebo kabelové trasy, které pfii návrhu osvûtlovacích soustav ãasto neb˘vají zohledÀovány.
Kompletní sortiment svítidel Lunis® je zaloÏen na pouh˘ch dvou prÛmûrech. V rámci jednoho prÛmûru je pfiitom k dispozici prakticky
kompletní sortiment rÛzn˘ch svûteln˘ch charakteristik, resp. pfiíkonÛ.
Pfii zohlednûní moderních trendÛ designu je takto moÏno realizovat
osvûtlovací soustavu s nejrÛznûj‰ími cíli osvûtlení s jednotn˘m designem stropu. S tím spojená snadná zamûnitelnost optick˘ch systémÛ
zvy‰uje pruÏnost projektu a instalace.
To platí ve stejné mífie i pro optické dekorativní pfiíslu‰enství, které je
moÏno doplnit bez pouÏití náfiadí. Plovoucí skla (Floatglas) a krycí
skla je moÏno pomocí tfií spon snadno pfiipevnit k upevÀovacímu
krouÏku svítidla. Díky patentovanému rychlouzávûru je vybavení
extrémnû ‰iroko záfiícího svítidla (5LR114...) turbomfiíÏkou nebo kfiíÏovou mfiíÏkou je‰tû snaz‰í. Modulární konstrukce ve formû tfií komponent zaji‰Èuje, Ïe choulostiv˘ zrcadlov˘ reflektor je nutno brát do rukou jen jednou a lze jej montovat bez pouÏití náfiadí aÏ úplnû na konci instalace, po úklidu celé stavby. Do tohoto okamÏiku zÛstává v bezpeãí, zvlá‰È zabalen˘ do bublinové fólie. Svítidla fiady Lunis®
a Lunis_E1) lze podle potfieb projektu dodávat po komponentách postupnû v souladu s postupem stavby, pfiiãemÏ je moÏno zaãít instalací
upevÀovacích krouÏkÛ pfii suché stavbû. MoÏnost kombinace s ãetn˘mi optick˘mi a dekorativními prvky a ‰iroké spektrum montáÏního a
elektrického pfiíslu‰enství zaruãují u svítidel fiady Lunis® mnohostrannost, vysokou kvalitu a pfiesvûdãiv˘ pomûr kvality k cenû.
1)
Svítidla Lunis_E viz Katalog Siteco Österreich 2003/2004
7
Vyklápûcí upínací tfimen
07 Downlights-cz.qx4
102
03/4/7
15:07 Uhr
Seite 102
Svítidla downlight
Vestavn˘ downlight Lunis®
Koncepce fiady svítidel Lunis® je zaloÏena na rozãlenûní funkcí downlightu do tfií samostatn˘ch základních komponent.
1) Pro uÏivatele je zrcadlov˘ reflektor jedin˘m viditeln˘m prvkem,
kter˘ urãuje estetiku a komfort osvûtlení. Proto jsou reflektory fiady
Lunis® zhotoveny ze ‰piãkového materiálu (Al 99,98 %). V kombinaci
s ‰irok˘m okrajem reflektoru a exaktnû propoãten˘m geometrick˘m
tvarem je to zárukou vysoké úãinnosti a estetického, nevtíravého
vzhledu.
Pro obecné úlohy osvûtlení v kanceláfisk˘ch, vefiejn˘ch a obchodních
prostorech se pouÏívají jedno- nebo dvouzdrojová ‰iroce záfiící svítidla (5LR112...). Reflektorové systémy jsou navrÏeny tak, aby bylo dosaÏeno redukce oslnûní dle BAP60. Pro aplikace s nedostatkem prostoru
v podhledu jsou k dispozici svítidla s vestavnou v˘‰kou 115 mm
(5LR114...). PouÏitím doplÀkov˘ch, speciálnû vyvinut˘ch turbomfiíÏek
nebo kfiíÏov˘ch mfiíÏek je moÏno dosáhnout redukce oslnûní BAP60.
Svítidla úzce záfiící (5LR111...) jsou vhodná zejména pro optické zv˘raznûní, resp. pro nasazení v místnostech s velmi vysok˘m stropem
a vyhovují poÏadavkÛm praktické neprÛsvitnosti pfii instalaci v prÛhledn˘ch podhledech.
2) Styk reflektoru s podhledem je tvofien upínacím krouÏkem z ocelového plechu. Tento krouÏek má na obvodu tfii odnímatelné upínací
spony, které zaruãují pevné uchycení. Tfii pruÏinové spony na vnitfiním obvodu krouÏku umoÏÀují upevnûní reflektoru bez pouÏití náfiadí.
3) Tfietí komponentou je elektrické vybavení. Objímka, chránûná odnímateln˘m krytem, je s pfiedfiadníkovou jednotkou propojená kabelem o délce cca 50 cm. Nezávisle na pfiíkonu, druhu pfiedfiadníku resp.
variantû elektrického pfiipojení je pfiedfiadníková jednotka vÏdy stejnû
velká. Jednotku je moÏno buì uloÏit v podhledu, nebo pomocí v˘klopného upínacího tfimenu upevnit na konstrukci podhledu resp. na
hrubém stropu. Pfiedfiadníková jednotka je vybavena nízkoztrátov˘m
pfiedfiadníkem VVG (pfiipraven˘m pro paralelní kompenzaci), elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG nebo stmívateln˘m elektronick˘m pfiedfiadníkem EVGd (rozhraní 1 ... 10 V). Sbûrnice Instabus EIB se dodává
na poÏádání.
5LR 114./5LR 11. .-...51
7
Kompenzace (paralelní - nízkoztrátov˘ pfiedfiadník VVG)
Délka cca 500 mm
v˘fiez str.
5LR 112 .-...61
Obj. ãíslo
Pro
osazení
Potfiebná
kapacita
5LY 502 0
5LY 501 7
5LY 501 8
5LY 501 6
5LY 500 2
1 x 10/13 W
1 x 18/26 W
2 x 10/13 W
2 x 18 W
2 x 26 W
2 µF
3 µF
4 µF
4,5 µF
7 µF
5LR 111...,
Délka cca 500 mm
Délka cca 500 mm
v˘fiez str.
v˘fiez str.
07 Downlights-cz.qx4
03/4/7
15:07 Uhr
Seite 103
Svítidla downlight
LUNIS®
¤ada 5LR114...
Vestavn˘ downlight, extrémnû
‰iroce záfiící pro univerzální pouÏití ve v‰eobecném osvûtlení. Pfiipraven˘ pro instalaci kfiíÏov˘ch,
kruhov˘ch nebo turbomfiíÏek pro
dosaÏení redukce oslnûní dle
BAP60. Malá vestavná hloubka.
Pro svûtelné zdroje TC-T(TEL)
resp. TC-D(DEL). Vãetnû samostatné pfiedfiadníkové jednotky 4).
Kryt tûlesa z polykarbonátu (PC),
svûtlemodr˘, krytí IP23. Pfiedfiadníková jednotka: tfiída ochrany I
(SK I).
Reflektorov˘ systém:
tfiída ochrany II (SK II):
Ø = 230 mm,
v˘fiez str. = 212 mm,
vest. v˘‰ka = 115 mm.
LUNIS®
¤ada 5LR111...
Vestavn˘ downlight, úzce záfiící
pro svûtelné zv˘raznûní resp.
pouÏití ve vy‰‰ích místnostech.
Pro svûtelné zdroje TC-T(TEL)
resp. TC-D(DEL).
Vãetnû samostatné pfiedfiadníkové jednotky. Kryt tûlesa z polykarbonátu (PC), svûtlemodr˘, krytí IP23. Pfiedfiadníková jednotka:
tfiída ochrany I (SK I). Reflektorov˘ systém: tfiída ochrany II (SK II):
Ø = 180 mm,
v˘fiez str. = 162 mm,
vest. v˘‰ka = 240 mm.
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6,
pro paralelnû kompenzovaná svítidla nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 1 písmenem B.
Obj. ãíslo
Obj.ã. / sv. zdroj
(W)
Kompaktní záfiivka, 1 sv. zdroj, el. pfiedfiadník EVG
5LR 114 7-1FA61
1 x TC-DEL 13 W
5LR 114 7-1GA61
1 x TC-DEL 18 W
5LR 114 7-1HA61
1 x TC-DEL 26 W
5LR 114 7-1LA61
1 x TC-TEL 26 W
5LR 114 7-1MA61
1 x TC-TEL 32 W
5LR 114 7-1NA61
1 x TC-TEL 42 W
5LR 114 7-1PA61
1 x TC-TEL 57 W
Multipower
5LR 114 7-1VA61
1 x TC-TEL 26/32/42 W
Kompaktní záfiivka, 1 sv. zdroj, nízkoztr. pfiedfiadník VVG
5LR 114 1-1FA61
1 x TC-D 13 W
5LR 114 1-1GA61
1 x TC-D 18 W
5LR 114 1-1HA61
1 x TC-D 26 W
5LR 114 1-1LA61
1 x TC-T 26 W
Kompaktní záfiivka, 2 sv. zdroje, el. pfiedfiadník EVG
5LR 114 7-2FA61
2 x TC-DEL 13 W
5LR 114 7-2GA61
2 x TC-DEL 18 W
5LR 114 7-2HA61
2 x TC-DEL 26 W
5LR 114 7-2LA61
2 x TC-TEL 26 W
5LR 114 7-2MA61
2 x TC-TEL 32 W
5LR 114 7-2NA61
2 x TC-TEL 42 W
Multipower
5LR 114 7-2VA61
2 x TC-TEL 26/32 W
Kompaktní záfiivka, 2 sv. zdroje, nízkoztr. pfiedfiadník VVG
5LR 114 1-2FA61
2 x TC-D 13 W
5LR 114 1-2GA61
2 x TC-D 18 W
5LR 114 1-2HA61
2 x TC-D 26 W
5LR 114 1-2LA61
2 x TC-T 26 W
1 vysoce leskl˘ reflektor
2 matnû leskl˘ reflektor
Obj. ãíslo
Einleitung
Vestavn˘ downlight Lunis®
103
Hm. (kg)
Refl.+pfiedfi.
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+1,2
0,8+1,2
0,8+1,2
0,8+1,2
Obj.ã. / sv. zdroj
(W)
Kompaktní záfiivka, 1 sv. zdroj, el. pfiedfiadník EVG
5LR 111 7-1FA51
1 x TC-DEL 13 W
5LR 111 7-1GA51
1 x TC-DEL 18 W
5LR 111 7-1LA51
1 x TC-TEL 26 W
5LR 111 7-1MA51
1 x TC-TEL 32 W
Hm. (kg)
Refl.+pfiedfi.
5LR 111 1-1FA51
1 x TC-D 13 W
5LR 111 1-1GA51
1 x TC-D 18 W
5LR 111 1-1LA51
1 x TC-T 26 W
1 vysoce leskl˘ reflektor
2 matnû leskl˘ reflektor
0,5+0,8
0,5+0,8
0,5+0,8
0,5+0,4
0,5+0,4
0,5+0,4
0,5+0,4
7
07 Downlights-cz.qx4
104
03/4/7
15:07 Uhr
Seite 104
Svítidla downlight
Vestavn˘ downlight Lunis®
7
LUNIS®
¤ada 5LR112....51
Vestavn˘ downlight, ‰irocezáfiící,
redukce oslnûní dle BAP60. Pro
svûtelné zdroje TC-T(TEL) resp. TCD(DEL), HIT, HST (SDW-T) a QT32.
Provedení pro HIT s ochrann˘m
sklem integrovan˘m do reflektoru. Vãetnû samostatné pfiedfiadníkové jednotky. Kryt tûlesa z polykarbonátu (PC), svûtlemodr˘,
krytí IP23.
Pfiedfiadníková jednotka:
tfiída ochrany I (SK I).
Reflektorov˘ systém:
tfiída ochrany II (SK II):
Ø = 180 mm,
v˘fiez str. = 162 mm,
vest. v˘‰ka = 130 mm.
Obj. ãíslo
LUNIS®
¤ada 5LR112....61
Vestavn˘ downlight, ‰irocezáfiící,
redukce oslnûní dle BAP60. Pro
svûtelné zdroje TC-T(TEL) resp. TCD(DEL). Vãetnû samostatné pfiedfiadníkové jednotky 4). Kryt tûlesa
z polykarbonátu (PC), svûtlemodr˘, krytí IP23. Pfiedfiadníková jednotka: tfiída ochrany I (SK I). Reflektorov˘ systém: tfiída ochrany II
(SK II)
Ø = 230 mm,
v˘fiez str. = 212 mm,
vest. v˘‰ka = 170 mm.
Obj. ãíslo
4) Pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem DALI nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 písmenem D,
pro svítidla s elektronick˘m pfiedfiadníkem EVG-Dynamic nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 7 ãíslicí 6,
pro paralelnû kompenzovaná svítidla nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 1 písmenem B.
Obj.ã. / sv. zdroj
Hm. (kg)
(W)
Refl.+pfiedfi.
Kompaktní záfiivka, 1 sv. zdroj, el. pfiedfiadník EVG
5LR 112 7-1FA51
1 x TC-DEL 13 W
0,5+0,4
5LR 112 7-1GA51
1 x TC-DEL 18 W
0,5+0,4
5LR 112 7-1LA51
1 x TC-TEL 26 W
0,5+0,4
Kompaktní záfiivka, 1 sv. zdroj, nízkoztr. pfiedfiadník VVG
5LR 112 1-1FA51
1 x TC-D 13 W
0,5+0,8
5LR 112 1-1GA51
1 x TC-D 18 W
0,5+0,8
5LR 112 1-1LA51
1 x TC-T 26 W
0,5+0,8
Kompaktní záfiivka, 2 sv. zdroje, el. pfiedfiadník EVG
5LR 112 7-2FA51
2 x TC-DEL 13 W
0,5+0,8
5LR 112 7-2GA51
2 x TC-DEL 18 W
0,5+0,8
5LR 112 7-2LA51
2 x TC-TEL 26 W
0,5+0,8
Kompaktní záfiivka, 2 sv. zdroje, nízkoztr. pfiedfiadník VVG
5LR 112 1-2FA51
2 x TC-D 13 W
0,5+1,2
5LR 112 1-2GA51
2 x TC-D 18 W
0,5+1,2
5LR 112 1-2LA51
2 x TC-T 26 W
0,5+1,2
halogenidová v˘bojka (HIT)
5LR 112 0-1GA51
1 x HIT 35 W
0,5+3,0
5LR 112 0-1HA51
1 x HIT 70 W
0,5+3,0
5LR 112 0-1JA51
1 x HIT 150 W
0,5+4,3
Pfiedfiadníkovou jednotku je nutno objednat zvlá‰È (viz pfiíslu‰enství)
Vysokotlaká sodíková v˘bojka SDW-T
5LR 112 0-1QA51
1 x SDW-T 35 W
0,5+2,8
5LR 112 0-1RA51
1 x SDW-T 50 W
0,5+2,8
5LR 112 0-1SA51
1 x SDW-T 100 W
0,5+3,3
Pfiedfiadníkovou jednotku je nutno objednat zvlá‰È (viz pfiíslu‰enství)
VysokonapûÈov˘ halogenov˘ sv. zdroj QT32, Ïárovka A60
5LR 112 0-1AA51
max. 150 W
0,5
1 vysoce leskl˘ reflektor
2 matnû leskl˘ reflektor
Obj.ã. / sv. zdroj
(W)
Kompaktní záfiivka, 1 sv. zdroj, el. pfiedfiadník EVG
5LR 112 7-1FA61
1 x TC-DEL 13 W
5LR 112 7-1GA61
1 x TC-DEL 18 W
5LR 112 7-1HA61
1 x TC-DEL 26 W
5LR 112 7-1LA61
1 x TC-TEL 26 W
5LR 112 7-1MA61
1 x TC-TEL 32 W
5LR 112 7-1NA61
1 x TC-TEL 42 W
5LR 112 7-1PA61
1 x TC-TEL 57 W
Multipower
5LR 112 7-1VA61
1 x TC-TEL 26/32/42 W
Kompaktní záfiivka, 1 sv. zdroj, nízkoztr. pfiedfiadník VVG
5LR 112 1-1FA61
1 x TC-D 13 W
5LR 112 1-1GA61
1 x TC-D 18 W
5LR 112 1-1HA61
1 x TC-D 26 W
5LR 112 1-1LA61
1 x TC-T 26 W
Kompaktní záfiivka, 2 sv. zdroje, el. pfiedfiadník EVG
5LR 112 7-2FA61
2 x TC-DEL 13 W
5LR 112 7-2GA61
2 x TC-DEL 18 W
5LR 112 7-2HA61
2 x TC-DEL 26 W
5LR 112 7-2LA61
2 x TC-TEL 26 W
5LR 112 7-2MA61
2 x TC-TEL 32 W
5LR 112 7-2NA61
2 x TC-TEL 42 W
Multipower
5LR 112 7-2VA61
2 x TC-TEL 26/32 W
Kompaktní záfiivka, 2 sv. zdroje, nízkoztr. pfiedfiadník VVG
5LR 112 1-2FA61
2 x TC-D 13 W
5LR 112 1-2GA61
2 x TC-D 18 W
5LR 112 1-2HA61
2 x TC-D 26 W
5LR 112 1-2LA61
2 x TC-T 26 W
1 vysoce leskl˘ reflektor
2 matnû leskl˘ reflektor
Hm. (kg)
Refl.+pfiedfi.
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,4
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,8
0,8+0,4
0,8+0,8
0,8+1,2
0,8+1,2
0,8+1,2
0,8+1,20
07 Downlights-cz.qx4
03/4/7
15:07 Uhr
Seite 105
Svítidla downlight
Einleitung
Vestavn˘ downlight Lunis®
105
7
Administrativní centrum Hadovka,
Siemens, Praha 6
vestavn˘ Lunis®
07 Downlights-cz.qx4
106
03/4/7
15:07 Uhr
Seite 106
Svítidla downlight
Pfiíslu‰enství k svítidlÛm Lunis®
Dekorativní krouÏek Standard
Dekorativní krouÏek z kvalitního
polymeru. Vhodn˘ k upnutí na
okraj reflektorÛ downlightÛ
Lunis®.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LR 953 5-4CP
5LR 953 6-4CP
bíl˘, Ø 180 mm
bíl˘, Ø 230 mm
Dekorativní lem
Z barevného silikonového kauãuku, vhodn˘ k nataÏení na okraj
reflektoru downlightÛ Lunis®.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LR 951 5-4GP
5LR 951 6-4GP
5LR 951 5-6GP
5LR 951 6-6GP
bíl˘, Ø 180 mm
bíl˘, Ø 230 mm
modr˘, Ø 180 mm
modr˘, Ø 230 mm
Sklenûn˘ krouÏek Standard
Dekorativní krouÏek z jednovrstvého bezpeãnostního skla
resp. kobaltového skla, satinovan˘. Upevnûní k upínacímu
krouÏku downlightÛ Lunis®
pomocí tfií spon.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LR 951 5-3ES
5LR 951 6-3ES
5LR 951 5-6ES
5LR 951 6-6ES
bezp. sklo satinované, Ø 180 mm
bezp. sklo satinované, Ø 230 mm
Kobaltové sklo satinované, Ø 180 mm
Kobaltové sklo satinované, Ø 230 mm
Plovoucí sklo Standard
Jednovrstvé bezpeãnostní sklo,
rÛzná dekorativní provedení.
Pfiichycení k upínacímu krouÏku
downlightÛ Lunis® pomocí tfií
spon.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LR 951 5-3EJ
5LR 951 6-3EJ
5LR 951 5-3EK
5LR 951 6-3EK
5LR 951 5-3EL
5LR 951 6-3EL
satinované ve stfiedu, Ø 180 mm
satinované ve stfiedu, Ø 230 mm
satinované u okraje, Ø 180 mm
satinované u okraje, Ø 230 mm
satinované celé, Ø 180 mm
satinované celé, Ø 230 mm
Krycí sklo IP 44 Standard
Jednovrstvé bezpeãnostní sklo,
rÛzná dekorativní provedení.
Pfiichycení k upínacímu krouÏku
downlightÛ Lunis® pomocí tfií
spon.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LR 951 5-3EB
5LR 951 6-3EB
5LR 951 5-3EF
5LR 951 6-3EF
5LR 951 5-3EE
5LR 951 6-3EE
5LR 951 5-3EA
5LR 951 6-3EA
satinované ve stfiedu, Ø 180 mm
satinované ve stfiedu, Ø 230 mm
satinované u okraje, Ø 180 mm
satinované u okraje, Ø 230 mm
satinované celé, Ø 180 mm
satinované celé, Ø 230 mm
ãiré, Ø 180 mm
ãiré, Ø 230 mm
Krycí sklo IP 54 Standard
Jednovrstvé bezpeãnostní sklo,
rÛzná dekorativní provedení.
Tûsnûní ze silikonového kauãuku, vhodné k nasazení na
okraj reflektoru. Pfiichycení
k upínacímu krouÏku downlightÛ Lunis® pomocí tfií spon.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LR 951 5-3ED
5LR 951 6-3ED
5LR 951 5-3EH
5LR 951 6-3EH
5LR 951 5-3EG
5LR 951 6-3EG
5LR 951 5-3EC
5LR 951 6-3EC
satinované ve stfiedu, Ø 180 mm
satinované ve stfiedu, Ø 230 mm
satinované u okraje, Ø 180 mm
satinované u okraje, Ø 230 mm
satinované celé, Ø 180 mm
satinované celé, Ø 230 mm
ãiré, Ø 180 mm
ãiré, Ø 230 mm
7
07 Downlights-cz.qx4
03/4/7
15:07 Uhr
Seite 107
Svítidla downlight
TurbomfiíÏka
Optická vloÏka z eloxovaného, vysoce lesklého hliníku, s nylonov˘mi koncovkami; redukce oslnûní
dle BAP60. Snadná montáÏ pomocí pruÏin. Vhodná pro fiady
5LR114.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LR 941 6-1AA
TurbomfiíÏka pro 5LR114..,
KfiíÏová mfiíÏka
MfiíÏková vloÏka z eloxovaného,
vysoce lesklého hliníku, s nylonov˘mi koncovkami; redukce oslnûní dle BAP60. Snadná montáÏ
pomocí pruÏin. Vhodná pro fiady
5LR114.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LR 941 6-1AD
KfiíÏová mfiíÏka pro 5LR114..,
Kruhová mfiíÏka
MfiíÏková vloÏka z kvalitního, vysoce lesklého polymeru pro redukci oslnûní. Vãetnû sady pro
centrické upevnûní. Vhodná pro
fiady 5LR114, 112.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LR 941 6-1AB
5LR 941 5-1AB
Kruhová mfiíÏka, Ø 230 mm
Kruhová mfiíÏka, Ø 180 mm
Vybavení pro nouzové osvûtlení
V‰echny downlighty Lunis, Lunis_E a Lunis_R lze vybavit komponentami pro nouzové osvûtlení: prvek nouzového osvûtlení
E14, bateriové napájení 1h nebo
3h resp. pfiepínání na nouzové
osvûtlení. Upozornûní:
Pfied objednáním projednejte
technické detaily!
Roz‰ífiení
obj. ãísla
- 01
- 02
- 03
- 04
Pfiedfiadníková jednotka pro sv.
zdroje HIT resp. HID-DE
S 3-pólovou síÈovou svorkou
max. 2,5 mm2, konektor pro napojení svítidla.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5NG 160 1-6L
5NG 160 1-7L
5NG 160 1-8L
5NG 160 7-6L
5NG 160 7-7L
5NG 160 7-8L
Nízkoztr. pfiedfi. VVG pro HIT 35 W
Nízkoztr. pfiedfi. VVG pro HIT 70 W
Nízkoztr. pfiedfi. VVG pro HIT 150 W
El. pfiedfi. EVG pro HIT 35 W
El. pfiedfi. EVG pro HIT 70 W
El. pfiedfi. EVG pro HIT 150 W
Pfiedfiadníková jednotka pro sv.
zdroje HST (SDW-T)
S 3-pólovou síÈovou svorkou
max. 2,5 mm2, konektor pro napojení svítidla.
Obj. ãíslo
Oznaãení
5LR 000 3QA
5LR 000 3RA
5LR 000 3SA
pro SDW-T 35 W
pro SDW-T 50 W
pro SDW-T 100 W
Einleitung
Pfiíslu‰enství k svítidlÛm Lunis®
107
Oznaãení
Prvek nouzového osvûtlení E14
Bateriové napájení 1h
Bateriové napájení 3h
Pfiepínání na nouzové osvûtlení
7
07 Downlights-cz.qx4
108
03/4/7
15:07 Uhr
Seite 108
Svítidla downlight
Compact Downlight
Compact Downlight
Ekonomick˘ vestavn˘ downlight,
extrémnû ‰irocezáfiící pro univerzální pouÏití ve v‰eobecném
osvûtlení. Jednodílné tûleso s reflektorem z kvalitního polymeru
odolného proti vysok˘m teplotám.
Redukce rozpt˘lení svûtla.
Varianty reflektorÛ: fazetov˘
stfiíbrn˘ vysoce leskl˘, stfiíbrn˘
vysoce leskl˘ nebo bíl˘. ·irok˘,
vysoce leskl˘ okraj reflektoru,
barva stfiíbfiitá nebo bílá. Provedení s pfiedfiadníkem EVG-Professionell tfiída ochrany II (SK II),
znaãka F. Provedení s nízkoztr.
pfiedfiadníkem VVG 4), tfi. ochr. I
(SK I).
Ø = 230 mm,
v˘fiez str. = 212 mm,
vest. v˘‰ka = 108 mm
(min. 100 mm).
7
Optické dekorativní pfiíslu‰enství Opálov˘ difuzor resp. Fresnelova ãoãka pro rovnomûrné
rozprostfiení svûtla resp. pro
úpravu na krytí IP 44. Kruhová
mfiíÏka pro redukci oslnûní a voliteln˘ dekorativní krouÏek bíl˘.
Obj. ãíslo
Obj.ã. / sv. zdroj
(W)
Hm. (kg)
Refl.+pfiedfi.
bíl˘ reflektor
1 sv. zdroj, el. pfiedfiadník EVG
5LR 377-7-1FA61
1 x TC-DEL 13 W
0,8
5LR 377 7-1GA61
1 x TC-DEL 18 W
0,8
Multipower
5LR 377 7-1VA61
1 x TC-T(D)EL 26/32/42 W
0,8
1 sv. zdroj, nízkoztr. pfiedfiadník VVG4)
5LR 377 1-1FA61
1 x TC-D 13 W
1,1
5LR 377 1-1GA61
1 x TC-D 18 W
1,1
5LR 377 1-1LA61
1 x TC-T(D) 26 W
1,1
2 sv. zdroje, el. pfiedfiadník EVG
5LR 377-7-2FA61
2 x TC-DEL 13 W
0,9
5LR 377 7-2GA61
2 x TC-DEL 18 W
0,9
5LR 377 7-2LA61
2 x TC-TEL 26 W
0,9
2 sv. zdroje, nízkoztr. pfiedfiadník VVG4)
5LR 377 1-2FA61
2 x TC-D 13 W
1,5
5LR 377 1-2GA611)
2 x TC-D 18 W
1,5
vysoce leskl˘ reflektor
1 sv. zdroj, el. pfiedfiadník EVG
5LR 357-7-1FA61
1 x TC-DEL 13 W
0,8
5LR 357 7-1GA61
1 x TC-DEL 18 W
0,8
Multipower
5LR 357 7-1VA61
1 x TC-T(D)EL 26/32/42 W
0,8
1 sv. zdroj, nízkoztr. pfiedfiadník VVG4)
5LR 357 1-1FA61
1 x TC-D 13 W
1,1
5LR 357 1-1GA61
1 x TC-D 18 W
1,1
5LR 357 1-1LA61
1 x TC-T(D) 26 W
1,1
2 sv. zdroje, el. pfiedfiadník EVG
5LR 357-7-2FA61
2 x TC-DEL 13 W
0,9
5LR 357 7-2GA61
2 x TC-DEL 18 W
0,9
5LR 357 7-2LA61 1)
2 x TC-TEL 26 W
0,9
2 sv. zdroje, nízkoztr. pfiedfiadník VVG4)
5LR 357 1-2FA61
2 x TC-D 13 W
1,5
5LR 357 1-2GA61
2 x TC-D 18 W
1,5
fazetov˘ vysoce leskl˘ reflektor
1 sv. zdroj, el. pfiedfiadník EVG
5LR 367-7-1FA61
1 x TC-DEL 13 W
0,8
5LR 367 7-1GA61
1 x TC-DEL 18 W
0,8
Multipower
5LR 367 7-1VA61
1 x TC-T(D)EL 26/32/42 W
0,8
1 sv. zdroj, nízkoztr. pfiedfiadník VVG4)
5LR 367 1-1FA61
1 x TC-D 13 W
1,1
5LR 367 1-1GA61
1 x TC-D 18 W
1,1
5LR 367 1-1LA61
1 x TC-T(D) 26 W
1,1
2 sv. zdroje, el. pfiedfiadník EVG
5LR 367 7-2FA61
2 x TC-DEL 13 W
0,9
5LR 367 7-2GA61
2 x TC-DEL 18 W
0,9
5LR 367 7-2LA61 1)
2 x TC-TEL 26 W
0,9
2 sv. zdroje, nízkoztr. pfiedfiadník VVG4)
5LR 367 1-2FA61
2 x TC-D 13 W
1,5
5LR 367 1-2GA61
2 x TC-D 18 W
1,5
Optické dekorativní pfiíslu‰enství
5LR 943 6-3DK
Fresnelova ãoãka PMMA ãirá
5LR 943 6-5CH
Opálov˘ difuzor PMMA bíl˘
5LR 943 6-1AB
Kruhová mfiíÏka, Ø 230 mm
5LR 953 6-4GP
Dekorativní krouÏek bíl˘, Ø 230 mm
1) Pfiedem projednejte technické detaily.
4) Pro paralelnû kompenzovaná svítidla nahraìte v obj. ãísle tuãnou ãíslici 1 ãíslicí 2.
07 Downlights-cz.qx4
03/4/7
15:07 Uhr
Seite 109
Svítidla downlight
5-25
42
vest.ET
v˘‰ka
Einleitung
Compact Downlighty – rozmûry
109
v˘fiez
= Ø212
DAstr.
= ø212
Øø230
230
318
Snadn˘ návrh vlastními silami…
PruÏnost pomocí Multipower.
Návrh osvûtlovací soustavy se pomocí
Multipower stává je‰tû jednodu‰‰í! Z tabulky vyãtûte poãet svítidel pro velikost
místnosti a pro poÏadovanou intenzitu
osvûtlení. Návrh koncipujte na
32 W*. Potfiebujete-li je‰tû více svûtla,
osaìte kompaktní downlighty zdroji
42 W, pro slab‰í osvûtlení pouÏijte zdroje 26 W.
26
W
26
W
32
W
42
W
Navrhujte downlighty Siteco Compact:
Snadnûji to nejde!
7
Multipower znamená: Úspora
VVG / EVG
13
W
13
W
Multipower
26
W
= 26 W
18
W
18
W
32
W
= 36 W
26
W
26
W
= 52 W
42
W
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 110
110
Venkovní svítidla
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 111
111
Dekorativní parková svítidla
strana 112
8
Uliãní technická svítidla
strana 133
9
Svítidla pro sportovi‰tû
strana 145
10
Osvûtlení rozlehl˘ch venkovních prostor
strana 151
11
Pfiíloha
strana 153
Pfiíloha
Venkovní svítidla
Venkovní svítidla
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 112
112
Dekorativní parková svítidla
Svítidla DL 500
Struãn˘ popis
Modernû tvarovaná stoÏárová svítidla DL 500 se vyznaãují vysokou
funkãností. Dvû konstrukãní velikosti a vysoce úãinná svûtelná technika ve spojení s rÛzn˘mi variantami otevírají tûmto svítidlÛm aplikace
v konvenãní a moderní mûstské architektufie.
PouÏití
Provedení MIDI pro v˘‰ku svûtelného bodu 3 – 5 m je urãeno pro obchodní ulice, sbûrné nebo prÛjezdové komunikace, reprezentativní námûstí a parky. Provedení MAXI pro v˘‰ku svûtelného bodu 6 – 8 m
najde uplatnûní v obchodních ulicích, na hlavních komunikacích, reprezentativních námûstích a v parcích.
Technika tûlesa
Tfiída ochrany II, krytí IP65, tûleso z umûlé hmoty vyztuÏené skeln˘mi
vlákny, stoÏárov˘ nástavec z hliníkového odlitku a oceli, prvky nosiãe
z nerezové oceli V4A, obvodové tûsnûní tûlesa s dut˘m profilem EPDM;
svûtelnû-technick˘ kryt – volitelnû ploché sklo nebo vana z PMMA – lze
otevfiít a sklopit bez pouÏití náfiadí. Provedení s vanou se dodává na
poÏádání. Lak odoln˘ proti povûtrnostním vlivÛm, barva SiTECO slídovû ‰edá (podobná DB 702), jiné barvy se dodávají na poÏádání.
DL 500 MIDI - M
Svítidlo s integrovan˘m stoÏárov˘m nástavcem pro dfiík
Ø 76 mm. Tûleso z polyesteru
vyztuÏeného skeln˘mi vlákny,
stoÏárov˘ nástavec z hliníkového
odlitku, barva SiTECO slídovû ‰edá; radiální fazetová optika pro
svûtelné zdroje HME, HSE/HST,
TC-L, ploché sklo.
8
DL 500 MIDI - T
Svítidlo s integrovan˘m stoÏárov˘m nástavcem pro dfiík
Ø 76 mm. Tûleso z polyesteru
vyztuÏeného skeln˘mi vlákny,
stoÏárov˘ nástavec z hliníkového
odlitku, prvky nosiãe z nerezové
oceli V4A, barva SiTECO slídovû
‰edá; radiální fazetová optika
pro svûtelné zdroje HME,
HSE/HST, TC-L, ploché sklo.
Upozornûní: Svítidla se dvûma pfiíkony jsou z v˘roby zapojena na mal˘ pfiíkon.
U svítidel pro v˘bojky HST/HSE je reflektor z v˘roby nastaven na v˘bojky HST.
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
1) uspofiádání svûteln˘ch zdrojÛ vedle sebe
Elektrické vybavení
V˘mûna svûtelného zdroje bez pouÏití náfiadí. V‰echny elektrické souãásti jsou montovány na nosiã elektrov˘zbroje, kter˘ lze vyklopit a zavûsit bez pouÏití náfiadí. Automatické odpojení od sítû pfii vyklopení
nosiãe. Pfiipojení pomocí zástrãky. Obvod pro redukci pfiíkonu ECO pro
v‰echny varianty osazení vysokotlak˘mi v˘bojkami.
Svûtelná technika
Díky novû vyvinuté radiální fazetové optice lze dosáhnout ‰irokého
a pfiitom velmi rovnomûrného vyzafiování. Nastavitelná optika umoÏÀuje zmûnu kfiivky svítivosti. Vysoké úãinnosti osvûtlení pfii velké
vzdálenosti svûteln˘ch bodÛ se dosahuje optimalizací svûtelné charakteristiky na danou aplikaci. Svûtelnû-technick˘ kryt: ploché sklo
nebo ãirá vana. Tfiída redukce oslnûní: KB 1 se svûteln˘mi zdroji T, KB 2
se svûteln˘mi zdroji E.
Zvlá‰tnosti
¤ada svítidel ve dvou konstrukãních velikostech s více variantami designu. Provedení pro montáÏ na stoÏár nebo zavû‰ení na lana. V˘mûna svûtelného zdroje a elektrov˘zbroje bez pouÏití náfiadí. Vysoce
úãinná svûtelná technika se ‰iroce záfiící radiální fazetovou optikou.
Komponenty jsou pfii dodávce baleny samostatnû (tûleso, kryt, elektrov˘zbroj).
Obj. ãíslo
Ploché sklo, pro v˘bojky HME
5NA 247 2-1AE0MS 08
5NA 247 2-1AE1MS 08
5NA 247 2-1CE0MS 08
5NA 247 2-1CE1MS 08
Pro v˘bojky HST/HSE
5NA 247 2-1MT0MS 08
5NA 247 2-1MT1MS 08
Pro kompaktní záfiivky TC1)
5LA 247 1-2 KA0MS 08
5LA 247 7-2 KA0MS 08
Obj. ãíslo
Ploché sklo, pro v˘bojky HME
5NA 247 2-1AE0TS 08
5NA 247 2-1AE1TS 08
5NA 247 2-1CE0TS 08
5NA 247 2-1CE1TS 08
Pro v˘bojky HST/HSE
5NA 247 2-1MT0TS 08
5NA 247 2-1MT1TS 08
Pro kompaktní záfiivky TC1)
5LA 247 1-2KA0TS 08
5LA 247 7-2KA0TS 08
Osazení
(W)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80 W ECO
1 x HME 80/125 W
1 x HME 125 W ECO
10,0
10,1
10,3
10,4
1 x HST/HSE 50/70 W
1 x HST/HSE 70 W ECO
10,3
10,4
2 x TC-L 18 W
2 x TC-L 18 W EVG
11,9
12,1
Osazení
(W)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80 W ECO
1 x HME 80/125 W
1 x HME 125 W ECO
11,0
11,1
11,3
11,4
1 x HST/HSE 50/70 W
1 x HST/HSE 70 W ECO
11,3
11,4
2 x TC-L 18 W
2 x TC-L 18 W EVG
12,9
13,1
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 113
Dekorativní parková svítidla
DL 500 MIDI - S
Svítidlo pro zavû‰ení na lanû (lanov˘ závûs objednávejte zvlá‰È).
Tûleso z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, integrovan˘ závit G3/4”, barva SiTECO slídovû
‰edá; radiální fazetová optika
pro svûtelné zdroje HME,
HSE/HST, ploché sklo.
Obj. ãíslo
DL 500 MAXI - M
Svítidlo, velké provedení s integrovan˘m stoÏárov˘m nástavcem pro dfiík Ø 76 mm. Tûleso
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, stoÏárov˘ nástavec
z hliníkového odlitku, barva
SiTECO slídovû ‰edá; radiální fazetová optika pro svûtelné zdroje
HME, HSE/HST, TC-L, ploché sklo.
Obj. ãíslo
DL 500 MAXI - S
Svítidlo, velké provedení pro zavû‰ení na lanû (lanov˘ závûs objednávejte zvlá‰È). Tûleso z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi
vlákny, integrovan˘ závit G3/4”,
barva SiTECO slídovû ‰edá; radiální fazetová optika pro svûtelné
zdroje HME, HSE/HST, ploché
sklo.
Upozornûní: Svítidla se dvûma pfiíkony jsou z v˘roby zapojena na mal˘ pfiíkon.
U svítidel pro v˘bojky HST/HSE je reflektor z v˘roby nastaven na v˘bojky HST.
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
1) uspofiádání svûteln˘ch zdrojÛ vedle sebe
Ploché sklo, pro v˘bojky HME
5NA 247 2-1AE0SS 08
5NA 247 2-1AE1SS 08
5NA 247 2-1CE0SS 08
5NA 247 2-1CE1SS 08
Pro v˘bojky HST/HSE
5NA 247 2-1MT0SS 08
5NA 247 2-1MT1SS 08
Ploché sklo, pro v˘bojky HME
5NA 246 2-1CE0MS 08
5NA 246 2-1CE1MS 08
Pro v˘bojky HST/HSE
5NA 246 2-1MT0MS 08
5NA 246 2-1MT1MS 08
5NA 246 2-1NT0MS 08
5NA 246 2-1NT1MS 08
5NA 246 2-1PT0MS 08
5NA 246 2-1PT1MS 08
5NA 246 2-1ST0MS 08
Pro kompaktní záfiivky TC1)
5LA 246 1-2KS0MS 08
5LA 246 7-2KS0MS 08
Obj. ãíslo
Ploché sklo, pro v˘bojky HME
5NA 246 2-1CE0SS 08
5NA 246 2-1CE1SS 08
Pro v˘bojky HST/HSE
5NA 246 2-1MT0SS 08
5NA 246 2-1MT1SS 08
5NA 246 2-1NT0SS 08
5NA 246 2-1NT1SS 08
5NA 246 2-1PT0SS 08
5NA 246 2-1PT1SS 08
5NA 246 2-1ST0SS 08
Osazení
(W)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80 W ECO
1 x HME 80/125 W
1 x HME 125 W ECO
8,0
8,1
8,3
8,4
1 x HST/HSE 50/70 W
1 x HST/HSE 70 W ECO
8,3
8,4
Osazení
(W)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 80/125 W
1 x HME 125 W ECO
13,3
13,4
1 x HSE 50/70 W
1 x HSE 70 W ECO
1 x HST/HSE 100 W
1 x HST/HSE 100 W ECO
1 x HST/HSE 150 W
1 x HST/HSE 150 W ECO
1 x HST/HSE 250 W
13,4
13,5
14,3
14,4
14,3
14,4
15,2
2 x TC-L 18/24 W
2 x TC-L 18/24 W EVG
15,0
15,2
Osazení
(W)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 80/125 W
1 x HME 125 W ECO
11,3
11,4
1 x HSE 50/70 W
1 x HSE 70 W ECO
1 x HST/HSE 100 W
1 x HST/HSE 100 W ECO
1 x HST/HSE 150 W
1 x HST/HSE 150 W ECO
1 x HST/HSE 250 W
11,4
11,5
12,3
12,4
12,3
12,4
13,2
Einleitung
Svítidla DL 500
113
8
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 114
114
Dekorativní parková svítidla
Svûtelná technika a pfiíslu‰enství pro svítidla DL 500
Typ svítidla
Leuchtentyp
Osazení
Bestückung
DL 500 MIDI ( 5NA 247 2-1MT0MS08 )
1 x HST 70 W
Svûtelná
Lichtverteilung
charakteristika
C0-180
C90-270
IZOLUX kfiivky
ISOLUX-Kurven
(int. osv. v lx, nové sv. zdroje)
LPH = 4m
N = 0°
LPH = 6m
C90
■ Radialfacettenoptik
radiální fazetová optika
Planglas
■ ploché sklo
C90
10
breitstrahlend
■ extrem
extrémnû
‰iroce záfiící
DL 500 MAXI ( 5NA 246 2-1NT0MS08 )
1 x HST 100 W
C0-180
C90-270
10
0
0
-10
-10
m -20
-10
0
10
LPH = 5m
m -20
20
N = 0°
-10
0
breitstrahlend
■ extrem
extrémnû
‰iroce záfiící
N = 0°
DL 500 MAXI ( 5NA 246 2-1PT0MS08 )
1 x HST 150 W
C0-180
C90-270
10
0
0
-10
-10
m -20
-10
0
10
LPH = 6m
m -20
20
N = 0°
breitstrahlend
■ extrem
extrémnû
‰iroce záfiící
DL 500 MAXI ( 5NA 246 2-1ST0MS08 )
1 x HST 250 W
C0-180
C90-270
■ Planglas
ploché sklo
breitstrahlend
■ extrem
extrémnû
‰iroce záfiící
0
0
-10
-10
0
10
LPH = 7m
m -20
20
N = 0°
C90
-10
0
10
10
0
0
-10
-10
N = 0°
-20
-20
Dal‰í svûtelnû-technické údaje najdete v na‰em programu SiSTRA pro návrh osvûtlovacích systémÛ.
Lanov˘ závûs
2 osy otáãení
20
C90
20
-20
Lanov˘ závûs
1 osa otáãení
10
LPH = 8m
20
m -30
20
N = 0°
C90
■ Radialfacettenoptik
radiální fazetová optika
10
10
-10
m -20
0
20
10
■ Planglas
ploché sklo
-10
LPH = 7m
C90
■ Radialfacettenoptik
radiální fazetová optika
20
C90
10
■ Planglas
ploché sklo
10
LPH = 6m
C90
■ Radialfacettenoptik
radiální fazetová optika
8
N = 0°
-10
0
10
20
m -30
30
-20
-10
0
10
LPH = v˘‰ka svûtelného bodu
N = vyklopení svítidla
Obj. ãíslo
Oznaãení
5NA 181 0-0XA08
Lanov˘ závûs, 1 osa otáãení
Obj. ãíslo
Oznaãení
5NY 9004 08
Lanov˘ závûs, 2 osy otáãení
20
30
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 115
Dekorativní parková svítidla
115
GALAXSiE – FANTASiE
Struãn˘ popis
Svítidla s moderním designem a inovativní svûtelnou technikou: vysoce úãinná radiální fazetová optika resp. technologie sekundárního zrcadlového systému umoÏÀuje neoslÀující, normám vyhovující, osvûtlení pro individuální fie‰ení.
Elektrické vybavení
V˘mûna svûtelného zdroje bez pouÏití náfiadí. Elektrov˘zbroj je díky
bajonetovému uzávûru pfiístupná bez pouÏití náfiadí. Svítidlo
FANTASiE je vybaveno obvodem pro redukci pfiíkonu ECO pro v‰echny
varianty osazení vysokotlak˘mi v˘bojkami.
PouÏití
Svítidla jsou urãena pro v˘‰ku 4 – 6 m a najdou uplatnûní na hlavních, prÛjezdn˘ch a boãních komunikacích, v pû‰ích zónách, parcích
a v˘stavi‰tích.
Svûtelná technika
GALAXSiE: Zrcadlov˘ systém pro symetrické nebo asymetrické vyzafiování. Rovnomûrné osvûtlení bez oslnûní. Svûtelnû-technick˘ kryt: ploché sklo. FANTASiE: Radiální fazetová optika pro ‰iroké a pfiitom velmi
rovnomûrné vyzafiování. Nastavitelná optika umoÏÀuje zmûnu kfiivky
svítivosti. Varianta s reflektorem pro cyklistické stezky. Svûtelnû-technick˘ kryt: ãirá vana, volitelnû opálová vana nebo ploché sklo. Tfiída redukce oslnûní: KB1.
Technika tûlesa
Tfiída ochrany II, krytí IP65. Tûleso z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi
vlákny, prvky nosiãe z nerezové oceli V4A, stoÏárov˘ nástavec pro dfiík
Ø 76 mm; bajonetové uzávûry pro otevfiení tûlesa bez pouÏití náfiadí.
Lak odoln˘ proti povûtrnostním vlivÛm, barva SiTECO slídovû ‰edá
(podobná DB 702), spodní strana stfií‰ky stfiíbfiitá (RAL 9006); jiné barvy se dodávají na poÏádání.
GALAXSiE
Inovativní svítidlo pro montáÏ
na stoÏár s dfiíkem Ø 76 mm. Tûleso z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, stoÏárov˘ nástavec z hliníkového odlitku, barva SiTECO slídovû ‰edá, spodní
strana stfií‰ky stfiíbfiitá (RAL
9006) s integrovan˘m sekundárním zrcadlem. Urãeno pro halogenidové v˘bojky HIT. Blok elektrov˘zbroje je chránûn ploch˘m
sklem.
FANTASiE
Inovativní svítidlo pro montáÏ
na stoÏár s dfiíkem Ø 76 mm. Tûleso z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, stoÏárov˘ nástavec z hliníkového odlitku;
stfie‰ní nástavec s radiální fazetovou optikou nebo reflektorem
pro cyklistické stezky. Barva
SiTECO slídovû ‰edá, spodní strana stfií‰ky stfiíbfiitá. Urãeno pro
v˘bojky HME, HST/HSE. Svûtelnûtechnick˘ kryt: ãirá vana.
Zvlá‰tnosti
SvítidlÛm bylo udûleno vyznamenání “iF – die gute Industrieform”
(dobr˘ prÛmyslov˘ design). Inovativní svûtelná technika. Svítidla se
dodávají kompletnû smontovaná.
Obj. ãíslo
Osazení
Hmotnost
(W)
(kg)
Symetrické vyzafiování, pro halogenidové v˘bojky HIT-CRI
5NA 314 2-1MS08
1 x HIT-CRI 70 W
14,0
5NA 314 2-1PS08
1 x HIT-CRI 150 W
16,5
Asymetrické vyzafiování, pro halogenidové v˘bojky HIT-CRI
5NA 314 2-1MA08
1 x HIT-CRI 70 W
14,0
5NA 314 2-1PA08
1 x HIT-CRI 150 W
16,5
Upozornûní: Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Radiální fazetová optika, pro v˘bojky HME
5NA 312 2-1AE0 8
1 x HME 50/80 W
5NA 312 2-1AE1 8
1 x HME 80 W ECO
5NA 312 2-1CE0 8
1 x HME 80/125 W
5NA 312 2-1CE1 8
1 x HME 125 W ECO
Pro v˘bojky HST/HSE
5NA 312 2-1MT0 8
1 x HST/HSE 50/70 W
5NA 312 2-1MT1 8
1 x HST/HSE 70 W ECO
Reflektor pro cyklistické stezky, pro v˘bojky HST
5NA 312 2-1MR0 8
1 x HST 50/70 W
5NA 312 2-1MR1 8
1 x HST 70 W ECO
Upozornûní: Svítidla se dvûma pfiíkony jsou z v˘roby zapojena na mal˘ pfiíkon.
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
Hmotnost
(kg)
14,0
14,0
16,2
14,0
16,3
16,5
14,0
14,0
8
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 116
116
Dekorativní parková svítidla
GALAXSiE – FANTASiE: svûtelná technika a rozmûry
Typ svítidla
Leuchtentyp
FANTASiE ( 5NA 312 2-1MT08 )
Osazení
Bestückung
1 x HST 70 W
Svûtelná
Lichtverteilung
charakteristika.
C0-180
C90-270
IZOLUX kfiivky
ISOLUX-Kurven
(int. osv. v lx, nové sv. zdroje)
LPH = 5m
Wanne
■ Klare
ãirá vana
■ asymmetrisch
asymetrické
N = 0°
1 x HIT-CRI 70 W
C0-180
C90-270
C90
10
10
0
0
-10
-10
m -20
-10
0
10
LPH = 4m
20
N = 0°
m -20
-10
0
■ symmetrisch
symetrické
10
5
5
0
0
-5
-5
N = 0°
-10
m -15 -10
C0-180
C90-270
■ Sekundärreflektor
sekundární zrcadlo
■ asymmetrisch
asymetrické
-5
0
5
LPH = 5m
10
15
N = 0°
m -15 -10
-5
0
5
LPH = 6m
10
15
N = 0°
C90
C90
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
m -15 -10
Dal‰í svûtelnû-technické údaje najdete v na‰em programu SiSTRA pro návrh osvûtlovacích
systémÛ.
20
C90
10
-10
1 x HIT-CRI 150 W
10
LPH = 6m
C90
■ Sekundärreflektor
sekundární zrcadlo
GALAXSiE ( 5NA 314 2-1PA08 )
LPH = 6m
C90
■ Radialfacettenoptik
radiální fazetová optika
GALAXSiE ( 5NA 314 2-1MS08 )
N = 0°
-5
0
5
10
15
m -15 -10
-5
0
5
10
15
LPH = v˘‰ka svûtelného bodu
N = vyklopení svítidla
GALAXSiE
AW = 0,14 m2
5NA 314...
Ø 800
V‰echny rozmûry
v mm
d1
524
l1
d1
l1
1074
Rozmûry dfiíku
8
d1x l1 = Ø 76 mm x 100 mm
FANTASiE
5NA 312...
GALAXSiE / FANTASiE s kónick˘m stoÏárem
AW = 0,14 m2
438
1161
Ø 800
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 117
Dekorativní parková svítidla
117
Laterna
Struãn˘ popis
Klasické dekorativní stoÏárové svítidlo s modulární konstrukcí a tfiemi
variantami designu. Vzhled a rÛzné charakteristiky osvûtlení vynikajícím zpÛsobem harmonizují se soudobou architekturou.
PouÏití
Svítidla jsou urãena pro v˘‰ku 3 –5 m a najdou uplatnûní na sbûrn˘ch, prÛjezdn˘ch a boãních komunikacích, v obchodních ulicích, pû‰ích zónách a námûstích.
Technika tûlesa
Tfiída ochrany I nebo II (na poÏádání), krytí IP54. Stfií‰ka z polyesteru
vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, stoÏárov˘ nástavec z hliníkového odlitku pro dfiík Ø 76 mm; svûtelnû-technick˘ kryt z PMMA odolného proti
UV-záfiení a elektrov˘zbroj se upevÀují na nástavec. Vrchní strana
stfií‰ky a stoÏárov˘ nástavec s lakem odoln˘m proti povûtrnostním
vlivÛm; barva SiTECO slídovû ‰edá (podobná DB 702), resp. vínovû ãervená nebo ãerná. Spodní strana stfií‰ky bílá, s funkcí reflektoru. Samostatná redukce pro dfiík Ø 60 mm viz pfiíslu‰enství, str. 123.
Laterna s ãir˘m krytem
StoÏárové svítidlo ve tvaru svítilny pro montáÏ na stoÏár s dfiíkem Ø 76 mm. Stfií‰ka z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny,
stoÏárov˘ nástavec z hliníkového
odlitku, barva SiTECO slídovû ‰edá; svûtelná charakteristika závislá na pouÏité zrcadlové vloÏce,
kterou lze objednat zvlá‰È – viz
pfiíslu‰enství, str. 123. Urãeno pro
svûtelné zdroje HME, HSE, TC-L;
ãir˘ svûtelnû-technick˘ kryt.
Pro zvlá‰tní poÏadavky:
dal‰í barvy viz odkaz.
Elektrické vybavení
V˘mûna svûtelného zdroje a pfiístup k elektrov˘zbroji bez pouÏití náfiadí. Jednotná elektrov˘zbroj spoleãná se svítidly “CITY-LIGHT” – viz katalog Siteco Österreich 2003/04, kap 11, str. 31 – 37. Obvod pro redukci
pfiíkonu ECO pro v‰echny varianty osazení vysokotlak˘mi v˘bojkami,
pfii 2-zdrojovém provedení samostatné spínání svûteln˘ch zdrojÛ.
Svûtelná technika
RÛzné svûtelnû-technické varianty díky kombinaci svûtelnû-technick˘ch krytÛ a zrcadlov˘ch vloÏek: volnû záfiící, kruhovû záfiící se clonou
resp. s vûjífiov˘m zrcadlem, pfiíp. s odstínûním smûrem k budovû, asymetricky záfiící. Svûtelnû-technické kryty: ãiré nebo perliãkové sklo. Tfiída redukce oslnûní: KB2 pfii pouÏití zrcadlov˘ch vloÏek – viz str. 123.
Zvlá‰tnosti
Varianty tûles a modulární konstrukce umoÏÀují variabilní fie‰ení
osvûtlení uzpÛsobené dané aplikaci.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Tfiída ochrany I
Pro v˘bojky HME
5NA 524 2-1AS2 8
1 x HME 50/80 W
5NA 524 2-1AR2 8
1 x HME 80 W ECO
5NA 524 2-1CS2 8
1 x HME 80/125 W
5NA 524 2-1CR2 8
1 x HME 125 W ECO
Pro v˘bojky HSE
5NA 524 2-1MS2 8
1 x HSE 50/70 W
5NA 524 2-1MR2 8
1 x HSE 70 W ECO
5NA 524 2-1NS2 8
1 x HSE 100 W
5NA 524 2-1NR2 8
1 x HSE 100 W ECO
Pro kompaktní záfiivky TC1)
5LA 524 2-2KS2 8
2 x TC-L 18/24 W
Vhodná
zrcadla
Hmotnost
(kg)
B3/F5/F5H
B3/F5/F5H
B3/F5/F5H
B3/F5/F5H
9,7
9,8
10,0
10,1
B3/F5/F5H
B3/F5/F5H
F5/F5H
F5/F5H
10,1
10,2
11,0
11,1
F6/F6H
12,2
8
Laterna s perlov˘m krytem
StoÏárové svítidlo ve tvaru svítilny pro montáÏ na stoÏár s dfiíkem Ø 76 mm. Stfií‰ka z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny,
stoÏárov˘ nástavec z hliníkového
odlitku, barva SiTECO slídovû ‰edá; svûtelná charakteristika závislá na pouÏité zrcadlové vloÏce,
kterou lze objednat zvlá‰È – viz
pfiíslu‰enství, str. 123. Urãeno pro
svûtelné zdroje HME, HSE,
TC-L; perlov˘ svûtelnû-technick˘
kryt.
Pro zvlá‰tní poÏadavky:
dal‰í barvy viz odkaz.
Obj. ãíslo
Tfiída ochrany I
Pro v˘bojky HME
5NA 524 2-1AF1 8
5NA 524 2-1AR1 8
5NA 524 2-1CF1 8
5NA 524 2-1CR1 8
5NA 524 2-2AF1 8
Pro v˘bojky HSE
5NA 524 2-1MF1 8
5NA 524 2-1MR1 8
5NA 524 2-1NF1 8
5NA 524 2-1NR1 8
5NA 524 2-2MF1 8
Pro v˘bojky TC1)
5LA 524 2-2KF1 8
Osazení
(W)
Vhodná
zrcadla
Hmotnost
(kg)
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80 W ECO
1 x HME 80/125 W
1 x HME 125 W ECO
2 x HME 50/80 W1)
H1/A3
H1/A3
H1/A3
H1/A3
H1/A4
9,7
9,8
10,0
10,1
11,4
1 x HSE 50/70 W
1 x HSE 70 W ECO
1 x HSE 100 W2)
1 x HSE 100 W ECO2)
2 x HSE 50/70 W1)
H1/A3
H1/A3
A3
A3
H1/A4
10,1
10,2
11,0
11,1
12,3
2 x TC-L 18/24 W
H1
12,2
Upozornûní pro objednání barvy svítidla:
Pro jiné barvy svítidla neÏ SiTECO slídovû ‰edá nahraìte ãervenou ãíslici na konci objednacího ãísla ãíslicí:
■■■ ■■■ ■-■■■■ 1 = ãerná RAL 9005
■■■ ■■■ ■-■■■■ 3 = vínovû ãervená RAL 3005
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
Vhodná zrcadla – zobrazení s daty pro objednání viz pfiíslu‰enství, str. 123.
B3
clona
F6
vûjífiové zrcadlo pro sv. zdroje TC-L
F5
vûjífiové zrcadlo pro vysokotlaké v˘bojky
F6H
vûjífiové zrcadlo s odstínûním
F5H vûjífiové zrcadlo s odstínûním
smûrem k budovû, pro sv. zdroje TC-L
smûrem k budovû, pro vysokotlaké v˘bojky
Upozornûní: Svítidla se dvûma pfiíkony jsou z v˘roby zapojena na mal˘ pfiíkon.
1) uspofiádání svûteln˘ch zdrojÛ vedle sebe
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 118
118
Dekorativní parková svítidla
Pfiehled systému svítidel Laterna
Moduly tûles
1 stfií‰ka
2 tûleso “DE LUXE”
3 tûleso “CLASSIC”
4 ãir˘ kryt
1
5 perlov˘ kryt
Svûtelnû-technické moduly
2
3
6 clona B3
7 vûjífiové zrcadlo F5/F6
8 vûjífiové zrcadlo s odstínûním
smûrem k budovû
F5H/F6H
9 odstínûní smûrem
k budovû H1
10 asymetrické zrcadlo
pro 1 sv. zdroj /
pro 2 sv. zdroje A3/A4
4
5
11 kryt elektrov˘zbroje
Elektrov˘zbroj
12 elektrov˘zbroj
Komponenty pro montáÏ na
stoÏár
13 stoÏárov˘ nástavec
14 redukce
6
7
8
9
11
8
12
13
14
10
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 119
Dekorativní parková svítidla
119
Einleitung
8
Hfiibové svítidlo, Jiãín
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 120
120
Dekorativní parková svítidla
Hfiibové svítidlo
Struãn˘ popis
Dekorativní stoÏárové svítidlo populárního vzhledu. MoÏnost kombinace rÛzn˘ch svûtelnû-technick˘ch krytÛ a zrcadlov˘ch vloÏek roz‰ifiuje pouÏití svítidel této fiady.
PouÏití
Svítidla jsou urãena pro v˘‰ku 3 –5 m a najdou uplatnûní na sbûrn˘ch, prÛjezdn˘ch a boãních komunikacích, v pû‰ích zónách a námûstích.
Technika tûlesa
tfiída ochrany I nebo II (na poÏádání), krytí IP54; stfií‰ka z polyesteru
vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, stoÏárov˘ nástavec z hliníkového odlitku pro dfiík Ø 76 mm; svûtelnû-technick˘ kryt a elektrov˘zbroj se
upevÀují na nástavec. Svûtelnû-technick˘ kryt z PMMA odolného proti
UV-záfiení. Vrchní strana stfií‰ky a stoÏárov˘ nástavec s lakem odoln˘m
proti povûtrnostním vlivÛm, barva SiTECO slídovû ‰edá (podobná
DB 702), resp. svûtle ‰edá 2) nebo vínovû ãervená. Spodní strana stfií‰ky
bílá, s funkcí reflektoru. Samostatná redukce pro dfiík Ø 60 mm viz
pfiíslu‰enství, str. 123.
Hfiibové svítidlo s ãir˘m krytem
Dekorativní stoÏárové svítidlo
hfiibovitého tvaru pro montáÏ na
stoÏár s dfiíkem Ø 76 mm.
Stfií‰ka z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, stoÏárov˘ nástavec z hliníkového odlitku, barva SiTECO slídovû ‰edá; svûtelná
charakteristika závislá na pouÏité zrcadlové vloÏce, kterou lze
objednat zvlá‰È – viz pfiíslu‰enství, str. 123. Urãeno pro svûtelné
zdroje HME, HSE, TC-L; ãir˘ svûtelnû-technick˘ kryt.
Pro zvlá‰tní poÏadavky:
dal‰í barvy viz odkaz.
8
Vhodná zrcadla – zobrazení s daty pro objednání viz pfiíslu‰enství, str. 123.
B3
clona
F6 vûjífiové zrcadlo pro sv. zdroje TC-L
F5
vûjífiové zrcadlo pro vysokotlaké v˘bojky F6H vûjífiové zrcadlo s odstínûním
F5H vûjífiové zrcadlo s odstínûním
smûrem k budovû, pro sv. zdroje TC-L
smûrem k budovû, pro vysokotlaké v˘bojky
Upozornûní: Svítidla se dvûma pfiíkony jsou z v˘roby zapojena na mal˘ pfiíkon.
1) uspofiádání svûteln˘ch zdrojÛ vedle sebe
2) zbarvená stfií‰ka (RAL 7035)
Elektrické vybavení
V˘mûna svûtelného zdroje a pfiístup k elektrov˘zbroji bez pouÏití náfiadí. Jednotná elektrov˘zbroj spoleãná se svítidly “CITY-LIGHT” a “Laterna” – viz katalog Siteco Österreich 2003/04. Obvod pro redukci pfiíkonu ECO pro v‰echny varianty osazení vysokotlak˘mi v˘bojkami, pfii
2-zdrojovém provedení samostatné spínání svûteln˘ch zdrojÛ.
Svûtelná technika
RÛzné svûtelnû-technické varianty díky kombinaci svûtelnû-technick˘ch krytÛ a zrcadlov˘ch vloÏek: volnû záfiící, kruhovû záfiící se clonou
resp. s vûjífiov˘m zrcadlem, pfiíp. s odstínûním smûrem k budovû,
a asymetricky záfiící. Svûtelnû-technické kryty: ãiré, satinované nebo
opálové sklo. Tfiída redukce oslnûní: KB2 pfii pouÏití zrcadlov˘ch vloÏek
– viz str. 123.
Zvlá‰tnosti
Jednoduchá montáÏ s elektrov˘zbrojí a zrcadly rÛzn˘ch variant. V˘loÏníky pro nástûnnou montáÏ, na stoÏáry nebo vícenásobné v˘loÏníky
lze objednat jako pfiíslu‰enství.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Tfiída ochrany I
Pro v˘bojky HME
5NA 522 2-1AS2 8
1 x HME 50/80 W
5NA 522 2-1AR2 8
1 x HME 80 W ECO
5NA 522 2-1CS2 8
1 x HME 80/125 W
5NA 522 2-1CR2 8
1 x HME 125 W ECO
Pro v˘bojky HSE
5NA 522 2-1MS2 8
1 x HSE 50/70 W
5NA 522 2-1MR2 8
1 x HSE 70 W ECO
5NA 522 2-1NS2 8
1 x HSE 100 W
5NA 522 2-1NR2 8
1 x HSE 100 W ECO
Pro kompaktní záfiivky TC1)
5LA 522 2-2KS2 8
2 x TC-L 18/24 W
Vhodná
zrcadla
Hmotnost
(kg)
B3/F5/F5H
B3/F5/F5H
B3/F5/F5H
B3/F5/F5H
7,7
7,8
8,0
8,1
B3/F5/F5H
B3/F5/F5H
F5/F5H
F5/F5H
7,8
7,9
8,8
8,9
F6/F6H
9,0
Upozornûní pro objednání barvy svítidla:
Pro jiné barvy svítidla neÏ SiTECO slídovû ‰edá nahraìte ãervenou ãíslici na konci objednacího ãísla ãíslicí:
■■■ ■■■ ■-■■■■ 3 = vínovû ãervená RAL 3005
■■■ ■■■ ■-■■■■ 5 = svûtle ‰edá RAL 7035
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 121
Dekorativní parková svítidla
Hfiibové svítidlo se satinovan˘m
krytem
Dekorativní stoÏárové svítidlo
hfiibovitého tvaru pro montáÏ na
stoÏár s dfiíkem Ø 76 mm. Stfií‰ka
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, stoÏárov˘ nástavec
z hliníkového odlitku, barva
SiTECO slídovû ‰edá; svûtelná
charakteristika závislá na pouÏité zrcadlové vloÏce, kterou lze
objednat zvlá‰È – viz pfiíslu‰enství, str. 123. Urãeno pro svûtelné
zdroje HME, HSE, TC-L; satinovan˘ svûtelnû-technick˘ kryt. Pro
zvlá‰tní poÏadavky:
dal‰í barvy viz odkaz.
Hfiibové svítidlo s opálov˘m krytem
Dekorativní stoÏárové svítidlo
hfiibovitého tvaru pro montáÏ na
stoÏár s dfiíkem Ø 76 mm.
Stfií‰ka z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, stoÏárov˘ nástavec z hliníkového odlitku, barva SiTECO slídovû ‰edá; volnû záfiící nebo s odstínûním smûrem
k budovû. Urãeno pro svûtelné
zdroje HME, HSE, TC-L; opálov˘
svûtelnû-technick˘ kryt. Pro
zvlá‰tní poÏadavky: dal‰í barvy
viz odkaz.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Tfiída ochrany I
Pro v˘bojky HME
5NA 522 2-1AS3 8
1 x HME 50/80 W
5NA 522 2-1AR3 8
1 x HME 80 W ECO
5NA 522 2-1CS3 8
1 x HME 80/125 W
5NA 522 2-1CR3 8
1 x HME 125 W ECO
5NA 522 2-2AS3 8
2 x HME 50/80 W1)
Pro v˘bojky HSE
5NA 522 2-1MS3 8 1 x HSE 50/70 W
5NA 522 2-1MR3 8 1 x HSE 70 W ECO
5NA 522 2-1NS3 8
1 x HSE 100 W
5NA 522 2-1NR3 8
1 x HSE 100 W ECO
5NA 522 2-2MS3 8 2 x HSE 50/70 W1)
Pro kompaktní záfiivky TC1)
5LA 522 2-2KS3 8
2 x TC-L 18/24 W
Obj. ãíslo
Vhodná
zrcadla
Hmotnost
(kg)
H1/B3/F5/F5H
H1/B3/F5/F5H
H1/B3/F5/F5H
H1/B3/F5/F5H
H1
7,7
7,8
8,0
8,1
9,0
H1/B3/F5/F5H
H1/B3/F5/F5H
F5/F5H
F5/F5H
H1
7,8
7,9
8,8
9,0
8,6
H1,F6,F6H
9,0
Osazení
(W)
Tfiída ochrany I
Pro v˘bojky HME
5NA 522 2-1AF1 8
1 x HME 50/80 W
5NA 522 2-1AR1 8
1 x HME 80 W ECO
5NA 522 2-1CF1 8
1 x HME 80/125 W
5NA 522 2-1CR1 8
1 x HME 125 W ECO
5NA 522 2-2AF1 8
2 x HME 50/80 W1)
Pro v˘bojky HSE
5NA 522 2-1MF1 8
1 x HSE 50/70 W
5NA 522 2-1MR1 8
1 x HSE 70 W ECO
5NA 522 2-1NF1 8
1 x HSE 100 W
5NA 522 2-1NR1 8
1 x HSE 100 W ECO
5NA 522 2-2MF1 8
2 x HSE 50/70 W1)
Pro kompaktní záfiivky TC1)
5LA 522 2-2KF1 8
2 x TC-L 18/24 W
Vhodná
zrcadla
Hmotnost
(kg)
H1
H1
H1
H1
H1
7,7
7,8
8,0
8,1
9,0
H1
H1
H1
7,8
7,9
8,8
9,0
8,6
H1
9,0
Einleitung
Hfiibové svítidlo
121
Upozornûní pro objednání barvy svítidla:
Pro jiné barvy svítidla neÏ SiTECO slídovû ‰edá nahraìte ãervenou ãíslici na konci objednacího ãísla ãíslicí:
■■■ ■■■ ■-■■■■ 3 = vínovû ãervená RAL 3005
■■■ ■■■ ■-■■■■ 5 = svûtle ‰edá RAL 7035
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
8
Vhodná zrcadla – zobrazení s daty pro objednání viz pfiíslu‰enství, str. 123.
B3
clona
F6
vûjífiové zrcadlo pro sv. zdroje TC-L
F5
vûjífiové zrcadlo pro vysokotlaké v˘bojky
F6H vûjífiové zrcadlo s odstínûním
F5H vûjífiové zrcadlo s odstínûním
smûrem k budovû, pro sv. zdroje TC-L
smûrem k budovû, pro vysokotlaké v˘bojky H1
odstínûní smûrem k budovû
Upozornûní: Svítidla se dvûma pfiíkony jsou z v˘roby zapojena na mal˘ pfiíkon.
1) uspofiádání svûteln˘ch zdrojÛ vedle sebe
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 122
122
Dekorativní parková svítidla
Pfiehled systému Hfiibov˘ch svítidel
Moduly tûles
1 stfií‰ka
2 ãir˘ kryt
3 satinovan˘ kryt
4 opálov˘ kryt
1
Svûtelnû-technické moduly
5 clona B1
6 vûjífiové zrcadlo
F5/F6
2
3
4
7 vûjífiové zrcadlo s odstínûním
smûrem k budovû
F5H/F6H
8 odstínûní smûrem k budovû
H1
9 kryt elektrov˘zbroje
Elektrov˘zbroj
10 elektrov˘zbroj
Komponenty pro montáÏ na
stoÏár
11 stoÏárov˘ nástavec
12 redukce
5
6
7
8
9
8
10
11
12
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 123
Dekorativní parková svítidla
Redukce
Obj. ãíslo
Ø
Redukce
5LA 522 0-1XR
76/60 mm
Einleitung
Pfiíslu‰enství ke svítidlÛm Laterna / Hfiíbek
123
Hmotnost
(kg)
0,1
Nutná k montáÏi svítidel na dfiík Ø 60 mm.
Odstínûní smûrem k budovû
Obj. ãíslo
Oznaãení
Odstínûní smûrem k budovû
5NA 532 0-0XB
H1
Asymetrické zrcadlo
Obj. ãíslo
Oznaãení
Asymetrické zrcadlo pro 1 sv. zdroj
5NA 547 0-1XS
A3
Asymetrické zrcadlo pro 2 sv. zdroje
5NA 547 0-2XS
A4
Clona
(kryt elektrov˘zbroje)
Vûjífiové zrcadlo pro vysokotlaké
v˘bojky
Hmotnost
(kg)
0,1
Hmotnost
(kg)
0,3
0,4
Obj. ãíslo
Oznaãení
Hmotnost
(kg)
Clona
5NA 520 0-3XS
B3
0,1
Obj. ãíslo
Oznaãení
Hmotnost
(kg)
Vûjífiové zrcadlo pro vysokotlaké v˘bojky
5NA 520 0-0XS
F5
0,4
Vûjífiové zrcadlo pro vysokotlaké v˘bojky s odstínûním smûrem k budovû 1)
5NA 520 0-2XS
F5H
0,4
8
1)
Vûjífiové zrcadlo pro sv. zdroje TC
Clona B3 je souãástí dodávky.
Obj. ãíslo
Oznaãení
Hmotnost
(kg)
Vûjífiové zrcadlo pro sv. zdroje TC-L
5NA 520 0-5XS
F6
0,4
Vûjífiové zrcadlo pro sv. zdroje TC-L s odstínûním smûrem k budovû
5NA 520 0-5XS1
F6H
0,4
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:24 Uhr Seite 124
124
Dekorativní parková svítidla
8
Lysá nad Labem, Zvon
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:25 Uhr Seite 125
Dekorativní parková svítidla
Struãn˘ popis
Dekorativní svítidla pfiirozeného tvaru ve dvou konstrukãních velikostech s ãetn˘mi svûtelnû-technick˘mi variantami. Jako samostatné svítidlo nebo uspofiádána do skupin se harmonicky zaãleÀují do nejrÛznûj‰ích prostfiedí.
PouÏití
Mal˘ zvon pro v˘‰ku svûtelného bodu 2,5 – 4 m a velk˘ zvon pro v˘‰ku
4 – 8 m najdou uplatnûní na námûstích, v ulicích, pû‰ích zónách, parcích a obytn˘ch ãtvrtích.
Technika tûlesa
Tfiída ochrany II, krytí IP54. Tûleso z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi
vlákny s integrovan˘m bajonetov˘m úchytem na speciální stoÏárové
obloukové v˘loÏníky Siteco urãené k tûmto svítidlÛm (pfiíslu‰enství –
nutno objednat spolu se svítidlem, viz str. 128). Tûsnûní z vlnûné plsti
mezi horní ãástí a spodním krytem pro vyrovnání tlaku ve svítidle;
svûtelnû-technick˘ kryt z PMMA ve tfiech variantách, s bajonetov˘m
uzávûrem; lak odoln˘ proti povûtrnostním vlivÛm, barva SiTECO slídovû ‰edá (podobná DB 702), resp. vínovû ãervená nebo ãerná. Spodní
strana stfií‰ky tûlesa s funkcí reflektoru.
Elektrické vybavení
V˘mûna svûtelného zdroje bez pouÏití náfiadí. Elektrov˘zbroj jako
kompaktní jednotka se v‰emi elektrick˘mi souãástmi, pfiipojení po-
Velk˘ zvon s ãir˘m krytem
Dekorativní svítidlo ve tvaru zvonu, velké provedení. MontáÏ jako
samostatné svítidlo nebo ve skupinách na stoÏárov˘ch obloukov˘ch v˘loÏnících, upevnûní pomocí bajonetového úchytu. Tûleso z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, barva SiTECO
slídovû ‰edá; svûtelná charakteristika závislá na pouÏité zrcadlové vloÏce, kterou je nutno objednat zvlá‰È – viz pfiíslu‰enství,
str. 128 – 130.
Urãeno pro svûtelné zdroje
HME, HSE, TC-L; ãir˘ svûtelnûtechnick˘ kryt.
Pro zvlá‰tní poÏadavky: dal‰í barvy viz odkaz. Vícenásobné v˘loÏníky, nástûnné obloukové v˘loÏníky nebo lanové závûsy viz pfiíslu‰enství, str. 128 – 130.
Velk˘ zvon, kryt s ledov˘m dekorem
Dekorativní svítidlo ve tvaru zvonu, velké provedení. MontáÏ jako
samostatné svítidlo nebo ve skupinách na stoÏárov˘ch obloukov˘ch v˘loÏnících, upevnûní pomocí bajonetového úchytu. Tûleso z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, barva SiTECO
slídovû ‰edá; svûtelná charakteristika závislá na pouÏité zrcadlové vloÏce, kterou je nutno objednat zvlá‰È – viz pfiíslu‰enství,
str. 128 – 130.
Urãeno pro svûtelné zdroje
HME, HSE, TC-L; svûtelnû-technick˘ kryt s ledov˘m dekorem.
Pro zvlá‰tní poÏadavky: dal‰í barvy viz odkaz. Vícenásobné v˘loÏníky, nástûnné obloukové v˘loÏníky nebo lanové závûsy viz pfiíslu‰enství, str. 128 – 130.
Einleitung
Velk˘ zvon
125
mocí zástrãky. Obvod pro redukci pfiíkonu ECO pro v‰echny varianty
osazení vysokotlak˘mi v˘bojkami.
Svûtelná technika
RÛzné svûtelnû-technické varianty díky kombinaci svûtelnû-technick˘ch krytÛ a zrcadlov˘ch vloÏek pro horizontální nebo vertikální orientaci svûtelného zdroje. Vertikální sv. zdroj: volnû záfiící, kruhovû záfiící
s pagodov˘m nebo vûjífiov˘m zrcadlem, pfiíp. s odstínûním smûrem
k budovû. MontáÏ zrcadlov˘ch vloÏek bez pouÏití náfiadí. Horizontální
sv. zdroj: extrémnû ‰iroce nebo asymetricky záfiící. Svûtelnû-technick˘
kryt: ãir˘, s ledov˘m dekorem nebo opálov˘2). Tfiída redukce oslnûní:
KB2 pfii pouÏití zrcadlov˘ch vloÏek, resp. KB1 nebo KB2 nastavitelná
pomocí radiální fazetové optiky – viz str. 128.
■ ãir˘ kryt
■ kryt s ledov˘m dekorem
■ opálov˘ kryt
(obj. ã. 5NA ■■■ ■-■■■1-■)
(obj. ã. 5NA ■■■ ■-■■■2-■)
(obj. ã. 5NA ■■■ ■-■■■3-■)
Zvlá‰tnosti
Varianty tûles a zrcadel spolu s modulární konstrukcí umoÏÀují pouÏití v ‰irokém spektru aplikací. Varianta s vysoce úãinnou radiální fazetovou optikou nebo s reflektorem pro cyklistické stezky. Tato svítidla
jsou vhodná zejména pro skupinové uspofiádání. Komponenty jsou
pfii dodávce baleny samostatnû (tûleso, zrcadlo, kryt, elektrov˘zbroj).
Svítidla je nutno objednávat vãetnû v˘loÏníkÛ (obj. ãísla viz str. 130).
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Pro v˘bojky HME
5NA 156 2-1AA1 08
1 x HME 50/80 W
5NA 156 2-1AB1 08
1 x HME 80 W ECO
5NA 156 2-1CA1 08
1 x HME 80/125 W
5NA 156 2-1CB1 08
1 x HME 125 W ECO
Pro v˘bojky HSE
5NA 156 2-1MA1 08
1 x HSE 50/70 W
5NA 156 2-1MB1 08
1 x HSE 70 W ECO
Pro kompaktní záfiivky TC1)
5LA 156 2-2KA1 08
2 x TC-L 18 W
5LA 156 7-2KA1 08
2 x TC-L 18 W EVG
5LA 156 2-2KG1 08
2 x TC-L 24 W
5LA 156 7-2KG1 08
2xTC-L 24 W EVG
Vhodná
zrcadla
Hmotnost
(kg)
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
8,6
8,9
9,2
9,4
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
9,3
9,6
F1/F1H
F1/F1H
F2/F2H
F2/F2H
8,8
10,4
10,2
9,4
Upozornûní pro objednání barvy svítidla: Pro jiné barvy svítidla neÏ SiTECO slídovû ‰edá nahraìte ãervené ãíslice
na konci objednacího ãísla ãíslicemi:
01 = ãerná RAL 9005
03 = vínovû ãervená RAL 3005
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
8
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Pro v˘bojky HME
5NA 156 2-1AA2 08
1 x HME 50/80 W
5NA 156 2-1AB2 08
1 x HME 80 W ECO
5NA 156 2-1CA2 08
1 x HME 80/125 W
5NA 156 2-1CB2 08
1 x HME 125 W ECO
Pro v˘bojky HSE
5NA 156 2-1MA2 08
1 x HSE 50/70 W
5NA 156 2-1MB2 08
1 x HSE 70 W ECO
Pro kompaktní záfiivky TC1)
5LA 156 2-2KA2 08
2 x TC-L 18 W
5LA 156 7-2KA2 08
2 x TC-L 18 W EVG
5LA 156 2-2KG2 08
2 x TC-L 24 W
5LA 156 7-2KG2 08
2 x TC-L 24 W EVG
Vhodná
zrcadla
Hmotnost
(kg)
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
8,5
8,9
9,1
9,3
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
9,3
9,5
F1/F1H
F1/F1H
F2/F2H
F2/F2H
8,9
10,5
10,1
9,3
Upozornûní pro objednání barvy svítidla: Pro jiné barvy svítidla neÏ SiTECO slídovû ‰edá nahraìte ãervenou ãíslici na konci objednacího ãísla ãíslicí:
01 = ãerná RAL 9005
03 = vínovû ãervená RAL 3005
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
1) uspofiádání svûteln˘ch zdrojÛ vedle sebe
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ
126
03/4/7
17:45 Uhr
Seite 126
Dekorativní parková svítidla
Mal˘ zvon
Mal˘ zvon s ãir˘m krytem
Dekorativní svítidlo ve tvaru zvonu, malé provedení. MontáÏ jako
samostatné svítidlo nebo ve skupinách na stoÏárov˘ch obloukov˘ch v˘loÏnících, upevnûní pomocí bajonetového úchytu. Tûleso z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, barva SiTECO
slídovû ‰edá; svûtelná charakteristika závislá na pouÏité zrcadlové vloÏce, kterou je nutno objednat zvlá‰È – viz pfiíslu‰enství,
str. 128 – 130. Urãeno pro svûtelné zdroje HME, HSE, TC-L; ãir˘
svûtelnû-technick˘ kryt.
Pro zvlá‰tní poÏadavky: dal‰í barvy viz odkaz. Vícenásobné v˘loÏníky, nástûnné obloukové v˘loÏníky nebo lanové závûsy viz pfiíslu‰enství, str. 128 – 130.
Mal˘ zvon, kryt s ledov˘m dekorem
Dekorativní svítidlo ve tvaru zvonu, malé provedení. MontáÏ jako
samostatné svítidlo nebo ve skupinách na stoÏárov˘ch obloukov˘ch v˘loÏnících, upevnûní pomocí bajonetového úchytu. Tûleso z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, barva SiTECO
slídovû ‰edá; svûtelná charakteristika závislá na pouÏité zrcadlové vloÏce, kterou je nutno objednat zvlá‰È – viz pfiíslu‰enství,
str. 128 – 130. Urãeno pro svûtelné zdroje HME, HSE, TC-L; svûtelnû-technick˘ kryt: s ledov˘m dekorem.
Pro zvlá‰tní poÏadavky: dal‰í barvy viz odkaz. Vícenásobné v˘loÏníky, nástûnné obloukové v˘loÏníky nebo lanové závûsy viz pfiíslu‰enství, str. 128 – 130.
8
Mal˘ zvon, reflektor pro cyklistické stezky
Dekorativní svítidlo ve tvaru zvonu, malé provedení. MontáÏ jako
samostatné svítidlo nebo ve skupinách na stoÏárov˘ch obloukov˘ch v˘loÏnících, upevnûní pomocí bajonetového úchytu. Tûleso z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny, barva SiTECO
slídovû ‰edá; extrémnû ‰iroce záfiící díky pevnû zabudovanému
reflektoru pro cyklistické stezky.
Urãeno pro v˘bojky HST; svûtelnû-technick˘ kryt ãir˘ nebo s ledov˘m dekorem.
Pro zvlá‰tní poÏadavky: dal‰í barvy viz odkaz. Vícenásobné v˘loÏníky, nástûnné obloukové v˘loÏníky nebo lanové závûsy viz pfiíslu‰enství, str. 128 – 130.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Pro v˘bojky HME
5NA 157 2-1AA1 08
1 x HME 50/80 W
5NA 157 2-1AB1 08
1 x HME 80 W ECO
Pro v˘bojky HSE
5NA 157 2-1MA1 08
1 x HSE 50/70 W
5NA 157 2-1MB1 08
1 x HSE 70 W ECO
Pro kompaktní záfiivky TC1)
5LA 157 2-2KA1 08
2 x TC-L 18 W
5LA 157 7-2KA1 08
2 x TC-L 18 W EVG
Vhodná
zrcadla
Hmotnost
(kg)
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
7,7
8,1
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
8,4
8,6
F1/F1H
F1/F1H
7,9
9,5
Upozornûní pro objednání barvy svítidla: Pro jiné barvy svítidla neÏ SiTECO slídovû ‰edá nahraìte ãervené ãíslice
na konci objednacího ãísla ãíslicemi:
01 = ãerná RAL 9005
03 = vínovû ãervená RAL 3005
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Pro v˘bojky HME
5NA 157 2-1AA2 08
1 x HME 50/80 W
5NA 157 2-1AB2 08
1 x HME 80 W ECO
Pro v˘bojky HSE
5NA 157 2-1MA2 08
1 x HSE 50/70 W
5NA 157 2-1MB2 08
1 x HSE 70 W ECO
Pro kompaktní záfiivky TC1)
5LA 157 2-2KA2 08
2 x TC-L 18 W
5LA 157 7-2KA2 08
2 x TC-L 18 W EVG
Vhodná
zrcadla
Hmotnost
(kg)
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
7,6
8,1
P2/P2H/A1
P2/P2H/A1
8,4
8,6
F1/F1H
F1/F1H
7,8
9,4
Upozornûní pro objednání barvy svítidla: Pro jiné barvy svítidla neÏ SiTECO slídovû ‰edá nahraìte ãervené ãíslice
na konci objednacího ãísla ãíslicemi:
01 = ãerná RAL 9005
03 = vínovû ãervená RAL 3005
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
Obj. ãíslo
Osazení
Hmotnost
(W)
(kg)
âir˘ kryt, reflektor pro cyklistické stezky, pro v˘bojky HST
5NA 157 2-1ME1 08
1 x HST 50/70 W
10,8
5NA 157 2-1MF1 08
1 x HST 70 W ECO
10,4
Kryt s ledov˘m dekorem, reflektor pro cyklistické stezky, pro v˘bojky HST
5NA 157 2-1ME2 08
1 x HST 50/70 W
10,9
5NA 157 2-1MF2 08
1 x HST 70 W ECO
10,3
Upozornûní pro objednání barvy svítidla: Pro jiné barvy svítidla neÏ SiTECO slídovû ‰edá nahraìte ãervené ãíslice
na konci objednacího ãísla ãíslicemi:
01 = ãerná RAL 9005
03 = vínovû ãervená RAL 3005
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
Vhodná zrcadla – zobrazení s daty pro objednání viz pfiíslu‰enství, str. 128–129.
A1
asymetrické zrcadlo
F1H vûjífiové zrcadlo s odstínûním smûrem k budovû, krátké
B1
clona
P2
pagodové zrcadlo
F1
vûjífiové zrcadlo, krátké
P2H pagodové zrcadlo s odstínûním smûrem k budovû
Upozornûní: Svítidla se dvûma pfiíkony jsou z v˘roby zapojena na mal˘ pfiíkon.
1) uspofiádání svûteln˘ch zdrojÛ vedle sebe
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:25 Uhr Seite 127
Dekorativní parková svítidla
Einleitung
Pfiehled systému svítidel Zvon
127
Komponenty pro montáÏ
1 obloukov˘ v˘loÏník
(mal˘/velk˘)
2 lanov˘ závûs
(otoãn˘ ve dvou osách)
3
2
3 lanov˘ závûs
(otoãn˘ v jedné ose)
4 úchyt pro
lanov˘ závûs
1
Moduly tûles
5 tûleso
(malé/velké)
4
6 ãir˘ kryt
(mal˘/velk˘)
7 kryt s ledov˘m dekorem
(mal˘/velk˘)
8 opálov˘ kryt
(mal˘/velk˘)
Svûtelnû-technické pfiíslu‰enství
9 pagodové zrcadlo P2
10 pagodové zrcadlo s odstínûním
smûrem k budovû
P2H
5
5
11 Asymetrické zrcadlo A1
12 vûjífiové zrcadlo krátké, dlouhé
F1/F2
13 vûjífiové zrcadlo krátké, dlouhé
s odstínûním
smûrem k budovû F1H/F2H
14 Odstínûní smûrem
k budovû B1
16
17
Elektrov˘zbroj
15
15 elektrov˘zbroj pro
vertikální sv. zdroj
16 elektrov˘zbroj
s radiální fazetovou optikou
17 elektrov˘zbroj
s reflektorem pro cykl. stezky
8
9
6
10
11
12
7
13
14
8
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:25 Uhr Seite 128
128
Dekorativní parková svítidla
Pfiíslu‰enství ke svítidlÛm Zvon
Lanov˘ závûs
Obj. ãíslo
Oznaãení
Lanov˘ závûs
5NA 181 0-0XA
1 osa otáãení
■ pro zavû‰ená svítidla Zvon
■ pro montáÏ na lanech Ø 5 – 12 mm
■ svítidlo nastavitelné v jedné ose
Lanov˘ závûs
Obj. ãíslo
Oznaãení
Lanov˘ závûs
5NY 9004
2 osy otáãení
■ pro zavû‰ená svítidla Zvon
■ pro montáÏ na lanech Ø 5 – 12 mm
■ svítidlo nastavitelné ve dvou osách
Úchyt pro lanov˘ závûs
Obj. ãíslo
Oznaãení
Lakovan˘, barva SiTECO slídovû ‰edá
5NY 157 0-0XH0 8 pro Mal˘ zvon
5NY 156 0-0XH0 8 pro Velk˘ zvon
Standardní provedení (pozinkovan˘)
5NY 157 0-0XH0 0 pro Mal˘ zvon
5NY 156 0-0XH0 0 pro Velk˘ zvon
■ pfiíslu‰enství potfiebné pro montáÏ svítidel Zvon na závûsech
Asymetrické zrcadlo
Obj. ãíslo
Oznaãení
Asymetrické zrcadlo
5NA 140 0-0XS5
A1
Clona
Hmotnost
(kg)
0,4
Obj. ãíslo
Oznaãení
Hmotnost
(kg)
Clona
5NA 140 0-0XB0
B1
0,1
Obj. ãíslo
Oznaãení
Hmotnost
(kg)
8
Vûjífiové zrcadlo krátké
Vûjífiové zrcadlo krátké
5NA 140 0-0XS3
F1
S odstínûním smûrem k budovû
5NA 140 0-0XS31 F1H
0,5
0,6
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:25 Uhr Seite 129
Dekorativní parková svítidla
Obj. ãíslo
Oznaãení
Hmotnost
(kg)
Vûjífiové zrcadlo dlouhé
Vûjífiové zrcadlo dlouhé
5NA 140 0-0XS4
F2
S odstínûním smûrem k budovû
5NA 140 0-0XS41 F2H
Obj. ãíslo
Pagodové zrcadlo
0,6
0,7
Oznaãení
Hmotnost
(kg)
Pagodové zrcadlo
5NA 140 0-0XS2
P2
S odstínûním smûrem k budovû
5NA 140 0-0XS21 P2H
Svûtelnû-technické kryty
Obj. ãíslo
Startéry
0,5
0,6
Oznaãení
Hmotnost
(kg)
ãir˘, PMMA
s ledov˘m dekorem, PMMA
opálov˘, PMMA
0,8
0,8
0,9
ãir˘, PMMA
s ledov˘m dekorem, PMMA
opálov˘, PMMA
1,3
1,2
1,4
Obj. ãíslo
Oznaãení
Hmotnost
(kg)
Startéry
5NZ 408 1
5NZ 408 2
Startér pro HSE 50/70 W
Startér pro HSE 100 W
0,1
0,1
Mal˘ zvon
5NA 147 0-0XG
5NA 147 0-1XG
5NA 147 0-2XG
Velk˘ zvon
5NA 146 0-0XG
5NA 146 0-1XG
5NA 146 0-2XG
Einleitung
Pfiíslu‰enství ke svítidlÛm Zvon
129
Obr. 1 (ke str. 130)
Vystfiedûné v˘loÏníky
8
1-ramenn˘
2-ramenn˘
3-ramenn˘
4-ramenn˘
a2
b
c
a1
Bajonett
Bajonet
Detail
Mastanbin
Anordnung
Rozmístûní
Anordnung
Rozmístûní
Anordnung
Rozmístûní
Mal˘ zvon
Velk˘ zvon
a1
360
500
a2
460
610
b
436
500
c
829
1040
Anordnung
Rozmístûní
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ 29.03.2003 9:25 Uhr Seite 130
130
Dekorativní parková svítidla
Pfiíslu‰enství ke svítidlÛm Zvon
Vystfiedûné v˘loÏníky
(viz obr. 1, str. 129) pro kónické
a cylindrické stoÏáry s vnitfiním
rozpínacím úchytem
Obr. 2
Odsazené v˘loÏníky
1-ramenn˘
Odsazené v˘loÏníky
(viz obr. 2) pro cylindrické stoÏáry
c
b
Bajonet
di1
Standardní v˘loÏníky
(viz obr. 3) pro kónické a cylindrické stoÏáry
2-ramenn˘
a
Mal˘ zvon
5NY 157 1-1XX0 8
5NY 157 2-1XX0 8
5NY 157 2-2XX0 81)
5NY 157 2-3XX0 8
5NY 157 2-4XX0 8
Velk˘ zvon
5NY 156 2-1XX0 8
5NY 156 2-2XX0 8
5NY 156 2-3XX0 8
5NY 156 2-4XX0 8
Obj. ãíslo
Mal˘ zvon
5NY 157 1-1XA0 8
5NY 157 2-1XA0 8
5NY 157 2-2XA0 8
Velk˘ zvon
5NY 156 2-1XA0 8
5NY 156 2-2XA0 8
a
Bajonett
Obj. ãíslo
a
Mal˘ zvon
5NY 157 0-1XW0 8
Velk˘ zvon
5NY 156 0-1XW0 8
di2
Mal˘ zvon
Velk˘ zvon
445
595
b
829
1040
c
200
200
di1
Ø 60 / Ø 78
Ø 78
di2
Ø 78
Ø 78
Mal˘ zvon
5NY 157 1-1XF0 8
5NY 157 2-1XF0 8
Velk˘ zvon
5NY 156 2-1XF0 8
Obj. ãíslo
Nástûnné v˘loÏníky
(viz obr. 4)
a
Obj. ãíslo
Obr. 3
Poãet
v˘loÏníkÛ
pro dfiík
Ø (mm)
Hmotnost
(kg)
1
1
2
3
4
60
76
76
76
76
5,6
6,1
11,5
15,7
19,9
1
2
3
4
76/89
76/89
76/89
76/89
11,2
18,9
26,2
33,5
Poãet
v˘loÏníkÛ
pro dfiík
Ø (mm)
Hmotnost
(kg)
1
1
2
60
76
76
9,8
10,4
18,9
1
2
76
76
0,1
19,8
Poãet
v˘loÏníkÛ
pro dfiík
Ø (mm)
Hmotnost
(kg)
1
1
60
76
9,7
9,9
1
76
10,8
Poãet
v˘loÏníkÛ
Hmotnost
(kg)
1
14,3
1
15,0
Upozornûní pro objednání barvy svítidla:
Pro jiné barvy neÏ SiTECO slídovû ‰edá nahraìte ãervenou ãíslici na konci objednacího ãísla ãíslicí:
■■■ ■■■-■■■■ 0 = pozinkovan˘, nelakovan˘
■■■ ■■■-■■■■ 1 = ãerná RAL 9005
■■■ ■■■-■■■■ 3 = vínovû ãervená RAL 3005
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
Standardní v˘loÏníky
Mal˘ zvon
Velk˘ zvon
500
360
Bajonet
Bajonet
Bajonett
Bajonett
725
ø42
ø60
M10 3x120° odsazeno
M10 3x120° versetzt
M10 3x120° odsazeno
M10 3x120° versetzt
200
115
465
450
850
8
Obr. 4
Nástûnn˘ v˘loÏník
a
b
h
g
e
d
c
Bajonet
Bajonett
f
Mal˘ zvon
Velk˘ zvon
a
610
820
b
430
500
c
829
1040
d
Ø 42
Ø 60
e
Ø 203
Ø 272
f
92,5
120
g
92,5
120
h
Ø 8,5
Ø 10,5
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ
03/4/7
17:35 Uhr
Seite 131
Dekorativní parková svítidla
Tato svítidla si za princip vzala jednoduchost. RÛzné prÛmûry a provedení, moÏnosti uspofiádání a svûtelné úãinky nabízejí ‰irokou paletu
osvûtlení. Kulová svítidla jsou ve dne i v noci pfiíjemn˘m a dobfie znám˘m dekorativním prvkem.
Povrch:
– stoÏárov˘ nástavec ãern˘, matov˘
– koule ãiré (polykarbonát), opálové a s ledov˘m dekorem (PMMA)
– polokoule z pÛlky lakovaná, dvû vrstvy, smûrem ven ãerná, uvnitfi bílá jako reflexní vrstva.
PouÏití:
– pro parky, pû‰í zóny a vstupní prostory
– pro v˘‰ku svûtelného bodu: 3 – 6 m
StoÏáry a upevnûní na stoÏár:
– vhodné stoÏáry, vícenásobné v˘loÏníky a nástûnné v˘loÏníky.
Pro zvlá‰tní poÏadavky:
– provedení pro volné aÏ smûrované vyzafiování
– provedení ve dvou prÛmûrech
– polykarbonát s ochrannou vrstvou proti UV-záfiení (faktor 10)
– na poÏádání stoÏárové varianty a v˘loÏníky.
Zrcadla:
– upevnûní zrcadel bez pouÏití náfiadí
– volnû záfiící s tepeln˘m ‰títem pro kruhové vyzafiování, s vûjífiov˘m
zrcadlem pro zonální osvûtlení, s prismov˘m refraktorem pro rotaãnû symetrické ‰iroké vyzafiování.
Technika tûlesa
Tfiída ochrany II,
krytí IP54;
Tûleso:
– stoÏárov˘ nástavec z polykarbonátu s bajonetov˘m uzávûrem pro
nosiã elektrov˘zbroje a tûleso svítidla
– koule z rÛzn˘ch materiálÛ ve dvou velikostech
– ochranná vrstva proti UV-záfiení (faktor 10) u koulí z polykarbonátu.
Redukce oslnûní:
– bez zrcadla: bez odstínûní
– s vûjífiov˘m zrcadlem nebo prismov˘m refraktorem: KB2 (ãásteãné
odstínûní).
Svûtelnû-technick˘ kryt:
– ãir˘, s ledov˘m dekorem, opálov˘, napÛl lakovan˘.
Koule I
âir˘ kryt, tfiída ochrany II,
s kompenzací. Dekorativní svítidlo pro montáÏ na stoÏár s v˘‰kou
svûtelného bodu 3 – 6 m a dfiíkem Ø 60 mm. Vzhledové varianty díky dvûma velikostem
(Ø 400 mm nebo Ø 500 mm).
EN 60598, krytí IP54, e
Obj. ãíslo
Koule I
Kryt s ledov˘m dekorem,
tfiída ochrany II, s kompenzací.
Dekorativní svítidlo pro montáÏ
na stoÏár s v˘‰kou svûtelného
bodu 3 – 6 m a dfiíkem Ø 60 mm.
Vzhledové varianty díky dvûma
velikostem (Ø 400 mm nebo
Ø 500 mm). EN 60598, IP54, e
Obj. ãíslo
Vhodná zrcadla – zobrazení s daty pro objednání viz pfiíslu‰enství, str. 132.
R1
prismov˘ refraktor
F1 vûjífiové zrcadlo
Upozornûní: Svítidla se dvûma pfiíkony jsou z v˘roby zapojena na mal˘ pfiíkon.
1) provedení 1 x HME 125 W z termick˘ch dÛvodÛ pouze volnû záfiící
Einleitung
Kulová svítidla a svítidlo Auris
131
Malá koule
5NA 484 2-1AK16
5NA 484 2-1CK16
5NA 484 2-1MK16
Velká koule
5NA 484 2-1AK36
5NA 484 2-1CK36
5NA 484 2-1MK36
Malá koule
5NA 484 2-1AE16
5NA 484 2-1CE16
5NA 484 2-1ME16
Velká koule
5NA 484 2-1AE36
5NA 484 2-1CE36
5NA 484 2-1ME36
Osazení
(W)
Ø
(mm)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80/125 W
1 x HSE 50/70 W/E
400
400
400
6,5
6,8
6,6
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80/125 W
1 x HSE 50/70 W/E
500
500
500
6,8
7,1
6,9
Osazení
(W)
Ø
(mm)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80/125 W
1 x HSE 50/70 W/E
400
400
400
6,5
6,8
6,6
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80/125 W
1 x HSE 50/70 W/E
500
500
500
6,8
7,1
6,9
8
08 Dekoratives Licht.qx4 CZ
132
03/4/7
17:35 Uhr
Seite 132
Dekorativní parková svítidla
Kulová svítidla a svítidlo Auris
Koule I
Opálov˘ kryt, tfiída ochrany II,
s kompenzací. Dekorativní svítidlo pro montáÏ na stoÏár s v˘‰kou
svûtelného bodu 3 – 6 m a dfiíkem Ø 60 mm. Vzhledové varianty díky dvûma velikostem
(Ø 400 mm nebo Ø 500 mm).
EN 60598, krytí IP54, e
Obj. ãíslo
Polokoule
âir˘ kryt, tfiída ochrany II,
s kompenzací. Dekorativní svítidlo pro montáÏ na stoÏár s v˘‰kou
svûtelného bodu 3 – 6 m a dfiíkem Ø 60 mm. Vzhledové varianty díky dvûma velikostem
(Ø 400 mm nebo Ø 500 mm).
EN 60598, krytí IP54, e
Obj. ãíslo
Minisvítilna Auris
Tfiída ochrany II, s kompenzací.
Dekorativní svítidlo pro montáÏ
na stoÏár s v˘‰kou svûtelného
bodu 3 – 6 m a dfiíkem Ø 60
nebo 76 mm. Tûleso z PMMA
s na‰roubovanou hliníkovou
stfií‰kou.
tx, krytí IP54, e
Obj. ãíslo
Vûjífiové zrcadlo pro kulová svítidla
Obj. ãíslo
Malá koule
5NA 484 2-1AW16
5NA 484 2-1CW16
5NA 484 2-1MW16
Velká koule
5NA 484 2-1AW36
5NA 484 2-1CW36
5NA 484 2-1MW36
Malá koule
5NA 484 2-1AL16
5NA 484 2-1CL16
5NA 484 2-1ML16
Velká koule
5NA 484 2-1AL36
5NA 484 2-1CL36
5NA 484 2-1ML36
Pro dfiík Ø 60 mm
5NA 485 2-1AA16
5NA 485 2-1CA16
5NA 485 2-1MA16
Pro dfiík Ø 76 mm
5NA 485 2-1AA17
5NA 485 2-1CA17
5NA 485 2-1MA17
Osazení
(W)
Ø
(mm)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80/125 W
1 x HSE 50/70 W/E
400
400
400
6,5
6,8
6,6
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80/125 W
1 x HSE 50/70 W/E
500
500
500
6,8
7,1
6,9
Osazení
(W)
Ø
(mm)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80/125 W
1 x HSE 50/70 W/E
400
400
400
6,5
6,8
6,6
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80/125 W
1 x HSE 50/70 W/E
500
500
500
6,8
7,1
6,9
Osazení
(W)
Ø
(mm)
V˘‰ka
(mm)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80/125 W
1 x HSE 50/70 W
482
482
482
600
600
600
5,0
5,1
5,1
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80/125 W
1 x HSE 50/70 W
482
482
482
600
600
600
5,0
5,1
5,1
8
Oznaãení
Vejífiové zrcadlo pro kulová svítidla
5NA 484 0-0XS
F1
Prismov˘ refraktor
Obj. ãíslo
Oznaãení
Prismov˘ refraktor
5NA 484 0-0XP
R1
Hmotnost
(kg)
0,4
Hmotnost
(kg)
0,9
09 Technisches Licht-CZ.qx4
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 133
Technická svítidla
Struãn˘ popis
Moderní uliãní svítidla ve tfiech konstrukãních velikostech s inovativní
svûtelnou technikou. Snadná montáÏ a manipulace díky stejn˘m jednotkám.
PouÏití
SR 50 s v˘‰kou svûtelného bodu 4 – 6 m je urãeno pro cyklistické stezky, boãní a sbûrné komunikace, SR 100 s v˘‰kou svûtelného bodu
6 – 10 m pro sbûrné a hlavní komunikace, kfiiÏovatky a parkovi‰tû, SR
200 s v˘‰kou svûtelného bodu 8 – 15 m pro sbûrné a hlavní komunikace, víceproudé silnice, dálnice a parkovi‰tû. Dal‰í moÏnosti pouÏití
s ploch˘mi krycími skly pro speciální poÏadavky ohlednû omezení oslnûní a s okamÏit˘m hork˘m znovuzápalem v bezpeãnostních aplikacích.
Technika tûlesa
Tfiída ochrany II resp. I (na poÏádání), krytí IP65; tûleso a nosiã elektrov˘zbroje z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, konstrukãní rám
a stoÏárová pfiíruba z hliníkového odlitku; stoÏárové pfiíruby ve 4 velikostech (nezbytné pfiíslu‰enství) pro montáÏ svítidla na dfiík stoÏáru
nebo na v˘loÏník pod ãtyfimi rÛzn˘mi úhly (0°, 3°, 8° a 15°). Centrální
otoãn˘ rychlouzávûr pro pfiístup do prostoru svûtelného zdroje a k nosiãi elektrov˘zbroje; obvodové tûsnûní s dut˘m profilem EPDM integrované do tûlesa, vana z polymetylmetakrylátu (PMMA) resp. ploché
sklo s rámem z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny; vana z polykarbonátu viz pfiíslu‰enství; barva svûtle ‰edá (RAL 7035).
SR 50
Pouliãní svítidlo pro montáÏ na
dfiík stoÏáru nebo na v˘loÏník
pomocí stoÏárové pfiíruby. Tûleso
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, konstrukãní rám a stoÏárová pfiíruba z hliníkového odlitku, barva svûtle ‰edá; radiální
fazetová optika pro svûtelné
zdroje HME, HSE, HST, TC-L; svûtelnû-technick˘ kryt: ãirá vana
PMMA.
Zvlá‰tnost: StoÏárovou pfiírubu
je nutno objednat zvlá‰È pro dan˘ prÛmûr dfiíku.
Einleitung
Svítidla SR
133
Elektrické vybavení
Nosiã elektrov˘zbroje tvofií kompletní jednotku s objímkou svûtelného
zdroje, u dvouzdrojov˘ch variant se zásuvkou pro druhou objímku
a samostatn˘m spínáním. Elektrické napojení prostfiednictvím odpojovací svorky zaruãuje automatické odpojení v‰ech pfiívodÛ od sítû pfii
otevfiení prostoru elektrov˘zbroje. Jednozdrojové varianty lze dodat
s redukãním obvodem ECO. Zapalovaã s odpojovaãem se dodává na
poÏádání.
Svûtelná technika
Vysoce úãinná radiální fazetová optika pro vysokou úãinnost pfii osazení svûteln˘mi zdroji T a E s pfiíkonem od 50 W do 400 W. Nastaviteln˘ bod zlomu svûtelné charakteristiky, u svítidla SR 50 varianta se zrcadlem pro cyklistické stezky pro extrémnû ‰iroké vyzafiování. Svûtelnû-technick˘ kryt: ãirá vana resp. ploché sklo. Tfiída redukce oslnûní:
KB 1 se svûteln˘mi zdroji T, KB 2 se svûteln˘mi zdroji E (KB 1 na poÏádání).
Zvlá‰tnosti
StoÏárovou pfiírubu pro montáÏ svítidla na dfiík stoÏáru nebo na v˘loÏník pro prÛmûr dfiíku 42 mm, 48 mm, 60 mm nebo 76 mm je nutno
objednat zvlá‰È jako nezbytné pfiíslu‰enství. StoÏárové, vícenásobné
a nástûnné v˘loÏníky jsou k dispozici jako dal‰í pfiíslu‰enství.
Obj. ãíslo4)
Osazení
(W)
Pro v˘bojky HME
5NA 551 2-1AE
1 x HME 50/80 W
5NA 551 2-1AE1
1 x HME 80 W ECO
5NA 551 2-1CE
1 x HME 80/125 W
5NA 551 2-1CE1
1 x HME 125 W ECO
Pro v˘bojky HSE
5NA 551 2-1ME
1 x HSE 50/70 W
5NA 551 2-1ME1
1 x HSE 70 W ECO
5NA 551 2-1NE
1 x HSE 100 W
5NA 551 2-1NE1
1 x HSE 100 W ECO
Pro v˘bojky HST
5NA 551 2-1MT
1 x HST 50/70 W
5NA 551 2-1MT1
1 x HST 70 W ECO
Pro v˘bojky HST se zrcadlem pro cyklistické stezky
5NA 551 2-1MT01
1 x HST 50/70 W
5NA 551 2-1MT11
1 x HST 70 W ECO
Pro v˘bojky TC
5LA 551 1-2GL
2 x (LM)TC-L 18 W3)
5LA 551 1-2KL
2 x (LM)TC-L 18/243)
5LA 551 7-2KL
2 x (LM)TC-L 18/24 W1) mit EVG
Hmotnost
(kg)
6,3
6,4
6,6
6,8
6,7
6,9
7,2
7,4
6,7
6,9
6,9
7,1
7,4
7,5
7,3
Provedení s vanou z polykarbonátu se dodává na poÏádání.
SR 50
Pouliãní svítidlo pro montáÏ na
dfiík stoÏáru nebo na v˘loÏník
pomocí stoÏárové pfiíruby. Tûleso
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, konstrukãní rám a stoÏárová pfiíruba z hliníkového odlitku, barva svûtle ‰edá; radiální
fazetová optika pro svûtelné
zdroje HME, HSE, HST, TC-L; svûtelnû-technick˘ kryt: ploché sklo
s rámem.
Zvlá‰tnost: StoÏárovou pfiírubu
je nutno objednat zvlá‰È pro dan˘ prÛmûr dfiíku.
Obj. ãíslo4)
Pro v˘bojky HME
5NA 551 2-1AE02
5NA 551 2-1AE12
5NA 551 2-1CE02
5NA 551 2-1CE12
Pro v˘bojky HSE
5NA 551 2-1ME02
5NA 551 2-1ME12
5NA 551 2-1NE02
5NA 551 2-1NE12
Pro v˘bojky HST
5NA 551 2-1MT02
5NA 551 2-1MT12
Osazení
(W)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 50/80 W
1 x HME 80 W ECO
1 x HME 80/125 W
1 x HME 125 W ECO
7,1
7,2
7,4
7,6
1 x HSE 50/70 W
1 x HSE 70 W ECO
1 x HSE 100 W
1 x HSE 100 W ECO
7,5
7,7
8,0
8,2
1 x HST 50/70 W
1 x HST 70 W ECO
7,5
7,7
Provedení s vanou z polykarbonátu se dodává na poÏádání.
1) svûtelnû-technicky optimalizováno pro svûteln˘ zdroj TC-L 24 W
3) bez kompenzace
4) Komponenty dodávané v souãasné dobû na poÏádání jako doplÀkové: pfiedfiadníky s termickou ochranou, zapalovaãe s odpojovaãem (pro v˘bojky HSE nebo HST) nebo ãasovaã pro typy s redukcí pfiíkonu budou v budoucnosti, po zavedení standardu Siteco-Savelight, jiÏ souãástí standardního svítidla. Pfii zavedení Siteco-Savelight proto budou zmûnûna objednací ãísla v˘‰e uveden˘ch standardních svítidel! Podstatnou zmûnou pro oznaãení balíku Siteco Savelight bude náhrada ãíslice „2“ na sedmém místû obj. ãísla písmenem „E“.
9
09 Technisches Licht-CZ.qx4
134
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 134
Technická svítidla
Svítidla SR
SR 100
Pouliãní svítidlo pro montáÏ na
dfiík stoÏáru nebo na v˘loÏník
pomocí stoÏárové pfiíruby. Tûleso
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, konstrukãní rám a stoÏárová pfiíruba z hliníkového odlitku; barva svûtle ‰edá; radiální
fazetová optika pro svûtelné
zdroje HME, HSE, HST; svûtelnûtechnick˘ kryt: ãirá vana PMMA.
Zvlá‰tnost: StoÏárovou pfiírubu
je nutno objednat zvlá‰È pro dan˘ prÛmûr dfiíku.
Obj. ãíslo4)
Pro v˘bojky HSE
5NA 552 2-1ME
5NA 552 2-1ME1
5NA 552 2-1NE
5NA 552 2-1NE1
5NA 552 2-1PE
5NA 552 2-1PE1
5NA 552 2-1SE
5NA 552 2-1SE1
Pro v˘bojky HST
5NA 552 2-1MT
5NA 552 2-1MT1
5NA 552 2-1NT
5NA 552 2-1NT1
5NA 552 2-1PT
5NA 552 2-1PT1
5NA 552 2-1ST
5NA 552 2-1ST1
Osazení
(W)
Hmotnost
(kg)
1 x HSE 50/70 W
1 x HSE 70 W ECO
1 x HSE 100 W
1 x HSE 100 W ECO
1 x HSE 100/150 W
1 x HSE 150 W ECO
1 x HSE 250 W1)
1 x HSE 250 W ECO
9,5
9,7
10,0
10,3
11,0
11,2
12,4
13,0
1 x HST 50/70 W
1 x HST 70 W ECO
1 x HST 100 W
1 x HST 100 W ECO
1 x HST 100/150 W
1 x HST 150 W ECO
1 x HST/HIT 250 W
1 x HST 250 W ECO
9,5
9,7
10,0
10,3
11,0
11,2
12,4
13,0
Provedení s vanou z polykarbonátu se dodává na poÏádání.
SR 100
Pouliãní svítidlo pro montáÏ na
dfiík stoÏáru nebo na v˘loÏník
pomocí stoÏárové pfiíruby. Tûleso
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, konstrukãní rám a stoÏárová pfiíruba z hliníkového odlitku; barva svûtle ‰edá; radiální
fazetová optika pro svûtelné
zdroje HME, HSE, HST; svûtelnûtechnick˘ kryt: ploché sklo
s rámem.
Zvlá‰tnost: StoÏárovou pfiírubu
je nutno objednat zvlá‰È pro dan˘ prÛmûr dfiíku.
SR 200
Uliãní svítidlo pro montáÏ na
dfiík stoÏáru nebo na v˘loÏník
pomocí stoÏárové pfiíruby. Tûleso
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, konstrukãní rám a stoÏárová pfiíruba z hliníkového odlitku; barva svûtle ‰edá (RAL
7035). Radiální fazetová optika
u 1-zdrojové varianty, zrcadla u
2-zdrojové. svûtelnû-technick˘
kryt: ãirá vana PMMA.
Zvlá‰tnost: StoÏárovou pfiírubu
je nutno objednat zvlá‰È pro dan˘ prÛmûr dfiíku.
9
Obj. ãíslo4)
Pro v˘bojky HME
5NA 551 2-1CE02
5NA 551 2-1CE12
Pro v˘bojky HSE
5NA 552 2-1ME02
5NA 552 2-1ME12
5NA 552 2-1NE02
5NA 552 2-1NE12
5NA 552 2-1PE02
5NA 552 2-1PE12
5NA 552 2-1SE02
5NA 552 2-1SE12
Pro v˘bojky HST
5NA 552 2-1MT02
5NA 552 2-1MT12
5NA 552 2-1NT02
5NA 552 2-1NT12
5NA 552 2-1PT02
5NA 552 2-1PT12
5NA 552 2-1ST02
5NA 552 2-1ST12
Obj. ãíslo4)
Pro v˘bojky HME
5NA 553 2-1EE
5NA 553 2-1EE1
5NA 553 2-2CE
Pro v˘bojky HSE
5NA 553 2-1SE
5NA 553 2-1SE1
5NA 553 2-1TE
5NA 553 2-1TE1
5NA 553 2-2ME
5NA 553 2-2NE
Pro v˘bojky HST
5NA 553 2-1ST
5NA 553 2-1ST1
5NA 553 2-1TT
5NA 553 2-1TT1
5NA 553 2-2MT
Osazení
(W)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 80/125 W
1 x HME 125 W ECO
10,4
10,9
1 x HSE 50/70 W
1 x HSE 70 W ECO
1 x HSE 100 W
1 x HSE 100 W ECO
1 x HSE 150 W
1 x HSE 150 W ECO
1 x HSE 250 W
1 x HSE 250 W ECO
10,8
11,0
11,3
11,6
12,3
12,5
13,7
14,3
1 x HST 50/70 W
1 x HST 70 W ECO
1 x HST 100 W
1 x HST 100 W ECO
1 x HST 150 W
1 x HST 150 W ECO
1 x HST 250 W
1 x HST 250 W ECO
10,8
11,0
11,3
11,6
12,3
12,5
13,7
14,3
Osazení
(W)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 250 W
1 x HME 250 W ECO
2 x HME 80/125 W
11,5
11,7
12,2
1 x HSE 250 W
1 x HSE 250 W ECO
1 x HSE 400 W
1 x HSE 400 W ECO
2 x HSE 50/70 W
2 x HSE 100 W
12,7
13,2
14,3
14,9
12,4
13,8
1 x HST 250 W
1 x HST 250 W ECO
1 x HST 400 W
1 x HST 400 W ECO
2 x HST 50/70 W
12,7
13,2
14,3
14,9
12,4
Provedení s vanou z polykarbonátu se dodává na poÏádání.
Provedení s vanou z polykarbonátu se dodává na poÏádání.
4) Komponenty dodávané v souãasné dobû na poÏádání jako doplÀkové: pfiedfiadníky s termickou ochranou, zapalovaãe s odpojovaãem (pro v˘bojky HSE nebo HST) nebo ãasovaã pro typy s redukcí pfiíkonu budou v budoucnosti, po zavedení standardu Siteco-Savelight, jiÏ souãástí standardního svítidla. Pfii zavedení Siteco-Savelight proto budou zmûnûna objednací ãísla v˘‰e uveden˘ch standardních svítidel! Podstatnou zmûnou pro oznaãení balíku Siteco Savelight bude náhrada ãíslice „2“ na sedmém místû obj. ãísla písmenem „E“.
1) zapojeno na 70 W
09 Technisches Licht-CZ.qx4
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 135
Technická svítidla
SR 200
Uliãní svítidlo pro montáÏ na
dfiík stoÏáru nebo na v˘loÏník
pomocí stoÏárové pfiíruby. Tûleso
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, konstrukãní rám a stoÏárová pfiíruba z hliníkového odlitku; barva svûtle ‰edá (RAL
7035). Radiální fazetová optika
u 1-zdrojové varianty, zrcadla
u 2-zdrojové. svûtelnû-technick˘
kryt: ploché sklo s rámem.
Zvlá‰tnost: StoÏárovou pfiírubu
je nutno objednat zvlá‰È pro dan˘ prÛmûr dfiíku.
StoÏárové pfiíruby
Obj. ãíslo4)
Pro v˘bojky HME
5NA 553 2-1EE02
5NA 553 2-1EE12
5NA 553 2-2CE02
Pro v˘bojky HSE
5NA 553 2-1SE02
5NA 553 2-1SE12
5NA 553 2-1TE02
5NA 553 2-1TE12
5NA 553 2-2ME02
5NA 553 2-2NE02
Pro v˘bojky HST
5NA 553 2-1ST02
5NA 553 2-1ST12
5NA 553 2-1TT02
5NA 553 2-1TT12
5NA 553 2-2MT02
Obj. ãíslo
StoÏárové pfiíruby
5NA 551 0-0XM1
5NA 551 0-0XM2
5NA 551 0-0XM3
5NA 551 0-0XM4
Osazení
(W)
Hmotnost
(kg)
1 x HME 250 W
1 x HME 250 W ECO
2 x HME 80/125 W
13
13,2
13,7
1 x HSE 250 W
1 x HSE 250 W ECO
1 x HSE 400 W
1 x HSE 400 W ECO
2 x HSE 50/70 W
2 x HSE 100 W
14,2
14,7
15,8
16,4
13,9
15,3
1 x HST 250 W
1 x HST 250 W ECO
1 x HST 400 W
1 x HST 400 W ECO
2 x HST 50/70 W
14,2
14,7
15,8
16,4
13,9
Pro dfiík
Hmotnost
Ø (mm)
(kg)
76
60
48
42
0,5
0,5
0,4
0,4
Einleitung
Svítidla SR
135
■ nezbytné pfiíslu‰enství pro montáÏ na dfiík stoÏáru nebo na v˘loÏník (5NA 551 0-0XM1 pouze na dfiík)
■ vã. upevÀovacích ‰roubÛ
9
Provedení s vanou z polykarbonátu se dodává na poÏádání.
4) Komponenty dodávané v souãasné dobû na poÏádání jako doplÀkové: pfiedfiadníky s termickou ochranou, zapalovaãe s odpojovaãem (pro v˘bojky HSE nebo HST) nebo ãasovaã pro typy s redukcí pfiíkonu budou v budoucnosti, po zavedení standardu Siteco-Savelight, jiÏ souãástí standardního svítidla. Pfii zavedení Siteco-Savelight proto budou zmûnûna objednací ãísla v˘‰e uveden˘ch standardních svítidel! Podstatnou zmûnou pro oznaãení balíku Siteco Savelight bude náhrada ãíslice „2“ na sedmém místû obj. ãísla písmenem „E“.
09 Technisches Licht-CZ.qx4
136
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 136
Technická svítidla
Svûtelná technika a pfiíslu‰enství pro svítidla SR
Typ svítidla
Leuchtentyp
Osazení
Bestückung
1 x HST 70 W
SR 50 ( 5NA 551 2-1MT )
Svûtelná
Lichtverteilung
charakteristika
IZOLUX-kfiivky
ISOLUX-Kurven
(nové sv. zdroje)
C0-180
C90-270
LPH = 5m
N = 0°
N = 0°
C90
Radialfacettenoptik
■ radiální
fazetová optika
C90
10
10
0
0
-10
-10
Klare
Wanne
■ ãirá
vana
breitstrahlend
■ ‰iroké
vyzafiování
m -20
1 x HST 100 W
SR 100 ( 5NA 552 2-1NT )
C0-180
C90-270
-10
0
10
LPH = 8m
20
N = 0°
m -20
-10
0
Klare
Wanne
■ ãirá
vana
breitstrahlend
■ ‰iroké
vyzafiování
20
10
10
0
0
-10
-10
1 x HST 250 W
C0-180
C90-270
0
10
LPH = 10m
20
30
N = 0°
C90
Radialfacettenoptik
■ radiální
fazetová optika
Klare
Wanne
■ ãirá
vana
breitstrahlend
■ ‰iroké
vyzafiování
Vany
0
10
LPH = 12m
40
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
m -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Plochá skla
m -30 -20 -10
30
Dal‰í svûtelnû-technické údaje najdete v na‰em programu SiSTRA pro návrh osvûtlovacích systémÛ.
N = 0°
-20
-20
SR 200 ( 5NA 553 2-1ST )
20
30
N = 0°
C90
m -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
LPH = v˘‰ka svûtelného bodu
N
= vyklopení svítidla
Obj. ãíslo
Oznaãení
Hmotnost
(kg)
Plochá skla
5NA 551 0-0XG
5NA 552 0-0XG
5NA 553 0-0XG
SR 50
SR 100
SR 200
1,1
1,6
1,8
Obj. ãíslo
Oznaãení
Hmotnost
(kg)
vana PMMA
vana PC
0,3
0,4
vana PMMA
vana PC
0,3
0,4
vana PMMA
vana PC
0,3
0,4
SR 50
5NA 551 0-0XW
5NA 551 1-0XW
SR 100
5NA 552 0-0XW1)
5NA 552 1-0XW2)
SR 200
5NA 553 0-0XW3)
5NA 553 1-0XW2)
20
C90
20
m -30 -20 -10
10
LPH = 10m
C90
Radialfacettenoptik
■ radiální
fazetová optika
9
LPH = 6m
09 Technisches Licht-CZ.qx4
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 137
Technická svítidla
Einleitung
Svítidla SR - rozmûry
137
SR 50 s vanou
5NA 551... AW = 0,11 m2
290
237
178
603
SR 100 s vanou
5NA 552... AW = 0,18 m2
V‰echny rozmûry v mm
806
358
302
198
Dfiík
d1
d2
l1
l1
d1
l2
d2
SR 200 s vanou
l2
5NA 553... AW = 0,20 m2
358
StoÏárová pfiíruba ld x Ø1
302
198
870
SR 50 s ploch˘m sklem
d2 x Ø2
Typ 76
130 x Ø 76
–-----
Typ 60
100 x Ø 60
100 x Ø 60
Typ 48
–
100 x Ø 48
Typ 42
–
100 x Ø 42
StoÏárové pfiíruby
MontáÏ na dfiík stoÏáru
5NA 551... AW = 0,10 m2
290
197
178
603
Typ 76
Typ 60
MontáÏ na v˘loÏník
SR 100 s ploch˘m sklem
5NA 552... AW = 0,16 m2
806
358
Typ 48
Typ 42
216
198
Typ 60
9
SR 200 s ploch˘m sklem
5NA 553... AW = 0,18 m2
358
216
198
870
09 Technisches Licht-CZ.qx4
138
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 138
Technická svítidla
Obchvat Bratislava,
ulice Senecká-Mierová,
SR 50
Brno, SR 50
9
09 Technisches Licht-CZ.qx4
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 139
Technická svítidla
Einleitung
Svítidla ST
139
ST 50/100
ST 50 / ST 100
Svítidla ST byla vyvinuta s cílem nabídnout vysoce kvalitní osvûtlovací
techniku, která efektivním uloÏením v robustních tûlesech umoÏní
hospodárné osvûtlení komunikací s optimálním pomûrem cena/
v˘kon.
Vysoce úãinné fazetové zrcadlo s povrchovou vrstvou z ãistého hliníku
pfienese ‰iroce rozpt˘lené svûtlo na vozovku takfika beze ztrát.
Tyto dva typy svítidel umoÏní vybudovat normám vyhovující osvûtlení
pro v‰echny závûsné v˘‰ky od 4 do 10 m s pfiekvapivou rozteãí svûteln˘ch míst a pfii nízk˘ch nákladech.
Vysok˘ stupeÀ krytí a strukturovan˘ povrch umoÏní pouÏití svítidel
ST 50 a ST 100 v ‰irokém spektru aplikací ve v‰ech klimatick˘ch oblastech od stfiedozemské aÏ po severskou.
Typová fiada venkovních svítidel ve dvou velikostech se shodn˘m designem a stejn˘mi funkãními prvky.
PouÏití:
– pro komunikace, parkovi‰tû a prÛmyslové zóny
– pro závûsné v˘‰ky
ST 50: 4 – 6 m
ST 100: 6 – 10 m
Zvlá‰tnosti:
– v˘konná fazetová optika pro velké rozteãe svûteln˘ch míst
– v˘mûna svûteln˘ch zdrojÛ bez pouÏití náfiadí
– tûleso extrémnû odolné proti povûtrnostním vlivÛm
Provedení svítidla:
Tfiída ochrany: II
Krytí: IP 65 (prostor elektrov˘zbroje a prostor svûtelného zdroje)
Tûleso:
– horní ãást svítidla a nosiã elektrov˘zbroje z polyesteru vyztuÏeného
skeln˘mi vlákny
– horní ãást svítidla se strukturovan˘m povrchem pro lep‰í odolnost
proti povûtrnostním vlivÛm
– konstrukãní rám s integrovanou stoÏárovou pfiírubou z hliníkového
odlitku
– 3 rozdílné svûtelnû-technické kryty
Barva:
– svûtle ‰edá (RAL 7035)
Systém tûsnûní:
– obvodové tûsnûní s dut˘m profilem EPDM integrované do tûlesa
Elektrické vybavení:
– kaÏdou variantu osazení lze dodat s redukcí pfiíkonu
– automatické odpojení od sítû pfii manipulaci s elektroblokem.
9
09 Technisches Licht-CZ.qx4
140
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 140
Technická svítidla
Svítidla ST
Pouliãní technická svítidla
Svûtelná technika
Optick˘ systém:
– vysoce kvalitní, extrémnû ‰iroce vyzafiující
fazetov˘ reflektor
– optimalizovan˘ pro svûtelné zdroje T
– úprava svûtelné charakteristiky nastavením
fazetového reflektoru
Redukce oslnûní:
– svûtelné zdroje T: tfiída redukce oslnûní
KB 1 (odstínûné)
– svûtelné zdroje E: tfiída redukce oslnûní
KB 2 (ãásteãnû odstínûné), KB 1 na poÏádání
Svûtelnû-technick˘ kryt:
– vana s krytem prostoru pfiedfiadníku z polymetylmetakrylátu (PMMA) – standardnû
– vana z polykarbonátu (PC) pro tepelnû kritické aplikace resp. pro zv˘‰ené mechanické
namáhání
– ploché sklo v rámu vyztuÏeném skeln˘mi
vlákny pro redukci oslnûní a rozptylu svûtla.
ÚdrÏba svítidel ST 50 a ST 100 je obzvlá‰È snadná – svûtelné
zdroje i elektroblok lze vymûÀovat bez pouÏití náfiadí.
9
ST 50
ST 100
Aw = 0,08 m2
Hmotnostmax = 7,5kg
Aw = 0,113 m2
Hmotnostmax = 10,5kg
Vhodné rozmûry dfiíku:
MontáÏ na dfiík stoÏáru
d1xl1= Ø 60/76 mm x 100 mm
MontáÏ na v˘loÏník
d2xl2= Ø 34/60 mm x 100 mm
09 Technisches Licht-CZ.qx4
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 141
Technická svítidla
ST 50 s vanou PMMA
Tfiída ochrany II;
tûleso a nosiã elektrov˘zbroje
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, konstrukãní rám a integrovaná stoÏárová pfiíruba z hliníkového odlitku; barva svûtle ‰edá
(RAL 7035)
tx, IP 65, e
Obj. ãíslo4)
5NA 392 2-1AE01
5NA 392 2-1AE11
5NA 392 2-1CE01
5NA 392 2-1CE11
5NA 392 2-1ME01
5NA 392 2-1ME11
5NA 392 2-1MT01
5NA 392 2-1MT11
vana PC
5NA 392 2-1MT03
5NA 392 2-1MT13
Osazení
(W)
1 x HME
1 x HME
1 x HME
1 x HME
1 x HSE
1 x HSE
1 x HST
1 x HST
50/80 W1)
80 W
80/125 W1)
125 W
50/70 W1)
70 W
50/70 W1)
70 W
1 x HST
1 x HST
50/70 W1)
70 W
Einleitung
Svítidla ST
141
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
■ Provedení se zapalovaãem s odpojovaãem a provedení s redukcí pfiíkonu se dodávají na poÏádání.
■ Svítidla s provozním napûtím 230/240 V a svítidla s pojistkou Diazed se dodávají na poÏádání.
ST 50 s ploch˘m sklem
Tûleso a nosiã elektrov˘zbroje
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, konstrukãní rám a integrovaná stoÏárová pfiíruba z hliníkového odlitku; tfiída ochrany II;
barva svûtle ‰edá (RAL 7035)
tx, IP 65, e
Obj. ãíslo4)
5NA 392 2-1AE02
5NA 392 2-1AE12
5NA 392 2-1CE02
5NA 392 2-1CE12
5NA 392 2-1ME02
5NA 392 2-1ME12
5NA 392 2-1MT02
5NA 392 2-1MT12
Osazení
(W)
1 x HME
1 x HME
1 x HME
1 x HME
1 x HSE
1 x HSE
1 x HST
1 x HST
50/80 W1)
80 W
80/125 W1)
125 W
50/70 W1)
70 W
50/70 W1)
70 W
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
■ Provedení se zapalovaãem s odpojovaãem a provedení s redukcí pfiíkonu se dodávají na poÏádání.
■ Svítidla s provozním napûtím 230/240 V a svítidla s pojistkou Diazed se dodávají na poÏádání.
ST 100 s vanou PMMA
Tûleso a nosiã elektrov˘zbroje
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, konstrukãní rám a integrovaná stoÏárová pfiíruba z hliníkového odlitku; tfiída ochrany II;
barva svûtle ‰edá (RAL 7035)
tx, IP 65, e
ST 100 s ploch˘m sklem
Tûleso a nosiã elektrov˘zbroje
z polyesteru vyztuÏeného skeln˘mi vlákny, konstrukãní rám a integrovaná stoÏárová pfiíruba z
hliníkového odlitku; tfiída ochrany
II; barva svûtle ‰edá (RAL 7035)
tx, IP 65, e
Obj. ãíslo4)
5NA 393 2-1PE01
5NA 393 2-1PE11
5NA 393 2-1PT01
5NA 393 2-1PT11
5NA 393 2-1NT11
Osazení
(W)
1 x HSE
1 x HSE
1 x HST
1 x HST
1 x HST
100/150 W1)
150 W
100/150 W1)
150 W
100 W
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
■ Provedení se zapalovaãem s odpojovaãem a provedení s redukcí pfiíkonu se dodávají na poÏádání.
■ Svítidla s provozním napûtím 230/240 V a svítidla s pojistkou Diazed se dodávají na poÏádání.
Obj. ãíslo4)
5NA 393 2-1EE02
5NA 393 2-1EE12
5NA 393 2-1PE02
5NA 393 2-1PE12
5NA 393 2-1SE02
5NA 393 2-1SE12
5NA 393 2-1PT02
5NA 393 2-1PT12
5NA 393 2-1ST02
5NA 393 2-1ST12
Osazení
(W)
1 x HME
1 x HME
1 x HSE
1 x HSE
1 x HSE
1 x HSE
1 x HST
1 x HST
1 x HST
1 x HST
9
250 W
250 W
100/150 W1)
150 W
250 W
250 W
100/150 W1)
150 W
250 W
250 W
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
s redukcí pfiíkonu
■ Provedení se zapalovaãem s odpojovaãem a provedení s redukcí pfiíkonu a zapalovaãem s odpojovaãem se dodávají na poÏádání.
■ Pro svítidla ST s vanou z polykarbonátu (PC) nahraìte ãervenou ãíslici 2 ãíslicí 3.
■ Svítidla s provozním napûtím 230/240 V a svítidla s pojistkou Diazed se dodávají na poÏádání.
4) Komponenty dodávané v souãasné dobû na poÏádání jako doplÀkové: pfiedfiadníky s termickou ochranou, zapalovaãe s odpojovaãem (pro v˘bojky HSE nebo HST) nebo ãasovaã pro typy s redukcí pfiíkonu budou v budoucnosti, po zavedení standardu Siteco-Savelight, jiÏ souãástí standardního svítidla. Pfii zavedení Siteco-Savelight proto budou zmûnûna objednací ãísla v˘‰e uveden˘ch standardních svítidel! Podstatnou zmûnou pro oznaãení balíku Siteco Savelight bude náhrada ãíslice „2“ na sedmém místû obj. ãísla písmenem „E“.
09 Technisches Licht-CZ.qx4
142
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 142
Technická svítidla
SiSTELLAR
Struãn˘ popis
¤ada kruhov˘ch uliãních svítidel v rÛzn˘ch konstrukãních velikostech
pro montáÏ na dfiík stoÏáru. MoÏnost vícenásobného osazení otevírá
‰iroké spektrum aplikací.
PouÏití
Svítidla SiSTELLAR MIDI pro v˘‰ku svûtelného bodu 8 – 12 m
a SiSTELLAR MAXI pro v˘‰ku 10 – 16 m jsou urãena pro námûstí, kfiiÏovatky, hlavní mûstské komunikace se stfiedov˘m pruhem, rychlostní
komunikace s nájezdy a pro prÛmyslové objekty.
Technika tûlesa
Tfiída ochrany I, SiSTELLAR MAXI také tfi. ochrany II; krytí IP40; tûleso
z hliníkového plechu, konstrukãní rám pro centrickou montáÏ na stoÏár; obvodové tûsnûní z vlnûné plsti, lakovan˘, strukturovan˘ povrch,
barva ‰edostfiíbfiitá (RAL 9007).
9
Elektrické vybavení
V˘mûna svûtelného zdroje bez pouÏití náfiadí. Elektrov˘zbroj je namontována na plechov˘ch drÏácích/rámech a je pfiístupná z prostor
u svûtelného zdroje bez pouÏití náfiadí, u svítidla SiSTELLAR MAXI je
elektroblok pfiístupn˘ shora. Svûtelné zdroje lze spínat jednotlivû nebo
ve skupinách. Obvod pro redukci pfiíkonu ECO se dodává na poÏádání.
Svûtelná technika
Svítidla SiSTELLAR MIDI a SiSTELLAR MAXI jsou vybavena otoãn˘mi reflektorov˘mi jednotkami SiVARIAL (zrcadlové vloÏky vã. objímek svûteln˘ch zdrojÛ), které umoÏÀují nastavení svûtelné charakteristiky optimální pro danou aplikaci. Svûtelnû-technické kryty: SiSTELLAR MIDI
a SiSTELLAR MAXI se tfiemi ploch˘mi segmentov˘mi skly.
Zvlá‰tnosti
Svítidla SiSTELLAR MIDI a SiSTELLAR MAXI jsou vybavena variabilními,
samostatnû nastaviteln˘mi reflektorov˘mi jednotkami, které umoÏÀují nastavení optimální svûtelné charakteristiky. Základní nastavení
je symetrické, jiné nastavení z v˘roby je moÏné na poÏádání.
SiSTELLAR MIDI
Kruhové uliãní svítidlo
pro montáÏ na dfiík stoÏáru
Ø 89 mm. Tûleso z hliníkového
plechu, konstrukãní rám z oceli,
lakovan˘, barva ‰edostfiíbfiitá;
reflektorové jednotky SiVARIAL,
v˘bojky HME, HSE; svûtelnû-technick˘ kryt: segmentová bezpeãnostní skla. Zvlá‰tnosti: otoãné
reflektorové jednotky pro dosaÏení individuální svûtelné charakteristiky. Svûtelné charakteristiky optimalizované na danou
aplikaci viz str. 143.
Obj. ãíslo
SiSTELLAR MAXI
Kruhové uliãní svítidlo pro montáÏ na dfiík stoÏáru Ø 108 mm,
obzvlá‰È vhodné pro neoslÀující
osvûtlení koleji‰È a pfiístavi‰È. Tûleso z hliníkového plechu, konstrukãní rám z oceli, lakovan˘,
barva ‰edostfiíbfiitá; reflektorové
jednotky SiVARIAL, v˘bojky HME,
HSE, HST; Svûtelnû-technick˘
kryt: segmentová bezpeãnostní
skla. Zvlá‰tnosti: nastavení reflektorov˘ch jednotek na individuální svûtelnou charakteristiku
pfiímo ve v˘robû je moÏné na poÏádání. Svûtelné charakteristiky
optimalizované na danou aplikaci viz str. 143.
Obj. ãíslo
Upozornûní: Svítidla se dvûma tfiídami pfiíkonu jsou z v˘roby zapojena na mal˘ pfiíkon.
(1) Nastavení reflektorÛ zadejte dodatkem “Z, Z = …“ k obj. ãíslu, napfi. 5NA 631 2-4EZ, Z = nastavení 2a (pro
kfiíÏové vyzafiování svítidla SiSTELLAR MIDI)
5NA 630 2-6EZ, Z = nastavení 4 (pro podélné vyzafiování svítidla SiSTELLAR MAXI)
Pro v˘bojky HME
5NA 631 2-4E
5NA 631 2-6C
Pro v˘bojky HSE
5NA 631 2-4T
5NA 631 2-6M
Osazení
(W)
Hmotnost
(kg)
4 x HME 250 W
6 x HME 80/125 W
42,0
50,0
4 x HSE 150 W
6 x HSE 50/70 W
42,0
50,0
Osazení
Hmotnost
(W)
(kg)
Tfiída ochrany I, pro v˘bojky HME
5NA 630 2-6E
6 x HME 250 W
97,0
5NA 630 2-6ER
6 x HME 250 W ECO
97,2
5NA 630 2-6F
6 x HME 400 W
104,0
Pro v˘bojky HSE
5NA 630 2-6T
6 x HSE 150 W
100,0
5NA 630 2-6TR
6 x HSE 150 W ECO
100,2
5NA 630 2-6U
6 x HSE 250 W
105,0
5NA 630 2-6UR
6 x HSE 250 W ECO
105,2
Pro v˘bojky HST
5NA 630 2-6S
6 x HST 150 W
105,0
5NA 630 2-6SR
6 x HST 150 W ECO
105,2
5NA 630 2-6N
6 x HST 250 W
105,0
5NA 630 2-6NR
6 x HST 250 W ECO
105,2
5NA 630 2-6V
6 x HST 400 W
111,0
5NA 630 2-6VR
6 x HST 400 W ECO
112,3
Svítidla pro nástupi‰tû a koleji‰tû schválená Rakousk˘mi drahami a dal‰ími
provozovateli
Tfiída ochrany II, pro v˘bojky HSE/HST
5NA 650 2-6U
6 x HSE 250 W
105,0
5NA 650 2-6V
6 x HST 400 W
111,0
Pro v˘bojky HME
5NA 650 2-6E
6 x HME 250 W
97,0
5NA 650 2-6F
6 x HME 400 W
104,0
09 Technisches Licht-CZ.qx4
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 143
Technická svítidla
SiSTELLAR MAXI
SiSTELLAR MIDI
Rotationssymmetrische
AusstrahlungvyRotaãnû-symetrické
zafiování
(WerKseinstellung)
(z v˘roby)
Vorwiegend
zur
Hlavnû pro osvûtlení
Beleuchtung
von
námûstí
Plätzen
Reflektor
Znaãka
Teller Marke
5
Hlavní
vzpûra
Richtstrebe
6
4
1
3
2
Svûtelná
charakteristika
Ausstrahlungs-Charakteristik
reflektorové
jednotky
des Spiegeleinsatzes
Nr. des Spiegeleinsatzes
â. reflektoru
(Teller)
Nastavení 2 2
Einstellung
6
Beleuchtung
von
KfiíÏové vyzafiování
Straßenkreuzungen
Osvûtlení kfiiÏovatek
4
1
3
2
Nastavení 3 3
Einstellung
6
4
3
1
Ausstrahlungs-Charakteristik
Svûtelná charakteristika
Nastavení 4 4
Einstellung
6
4
3
1
Ausstrahlungs-Charakteristik
Svûtelná charakteristika
Nastavení 5 5
Einstellung
45
90
3
45
4
90
4
90
5
90
6
90
1
30
2
90
3
60
4
120
5
90
6
60
1
60
2
60
3
120
4
60
5
120
6
120
3
2
Nastavení 2a2a
Einstellung
Reflektor
Znaãka
Teller Marke
4
1
3
1
90
2
90
3
90
4
90
2
Nastavení
3a3a
Einstellung
Reflektor
Teller Znaãka
Marke
4
Spreizung
15°
Roz‰ífiení 15°
1
3
1
15
2
75
3
15
4
75
2
1
30
2
90
3
150
4
30
5
90
6
150
Svûtelná technika
■ SiSTELLAR MIDI a SiSTELLAR MAXI:
Nastavitelné reflektorové jednotky
SiVARIAL, zahrnující nosiã, zrcadla
a objímky svûteln˘ch zdrojÛ, umoÏÀují dosaÏení svûtelné charakteristiky optimalizované pro danou
aplikaci.
Svûtelnû-technické kryty
■ SiSTELLAR MIDI a SiSTELLAR MAXI:
3 plochá segmentová skla
Ausstrahlungs-Charakteristik
Svûtelná
charakteristika
SiSTELLAR MIDI a SiSTELLAR
MAXI:
Otoãné reflektorové jednotky
jsou nastaveny z v˘roby, lze je
v‰ak snadno sefiídit i na místû
instalace.
Reflektor
Znaãka
Teller Marke
5
6
4
3
1
1
30
2
90
3
150
4
30
5
90
6
150
2
Ausstrahlungs-Charakteristik
Svûtelná
charakteristika
Nastavení 6 6
Einstellung
Reflektor
Znaãka
Teller Marke
5
mit Blende
Asymmetrische
Se clonou
Breitstrahlung
Asymetrické ‰iroké vyBeleuchtung
zafiování
von
Plätzen
bei pfii
Osvûtlení
námûstí
umístûní Leuchtensvítidel na
seitlicher
okraji
anordnung
90
2
1
2
Ohne Spreizung
Asymmetrisch
Se clonou
gerichtete
Asymetrické úzké vyzaAusstrahlung
fiování
Osvûtlení námûstí pfii
Beleuchtung
umístûní
svítidel
von
Plätzen
bei na
okraji
seitlicher Leuchtenanordnung
1
(Werkseinstellung)
(z v˘roby)
Reflektor
Znaãka
Teller Marke
5
mit Blende
3
Reflektor
Znaãka
Teller Marke
4
2
Spreizung 30°
Bandförmige
Ausstrahlung
Podélné vyzafiování
Beleuchtung
Osvûtlení rychlostních
von
Schnellstraßen
komunikací
a úzk˘ch
und
schmalen
námûstí
Plätzen
Bez roz‰ífiení
90
Reflektor
Znaãka
Teller Marke
5
Bandförmige
Ausstrahlung
Podélné vyzafiování
Beleuchtung
Osvûtlení rychlostních
von
Schnellstraßen
komunikací
a úzk˘ch
námûstí
und
schmalen
Roz‰ífiení 30°
Plätzen
90
2
Reflektor
Znaãka
Teller Marke
5
Kreuzförmige
Ausstrahlung
1
Nastavení 1a1a
Einstellung
6
4
3
1
Nastavení
6a6a
Einstellung
1
75
mit Blende
2
90
Se
clonou 15°
Spreizung
Roz‰ífiení 15°
3
90
4
90
5
90
6
105
2
Ausstrahlungs-Charakteristik
Svûtelná
charakteristika
Reflektor
Znaãka
Teller Marke
4
1
3
1
15
2
75
3
15
4
75
MIDI
5NA 631... AW = 0,29 m2
292
324
Nastavení 1 1
Einstellung
2
Ausstrahlungs-Charakteristik
Svûtelná
charakteristika
d1
Ø 1100
Dfiík stoÏáru
MAXI
Typ
l1
l1
d1
5NA 630
Ø1 x d1
Ø 108 x 280
5NA 631
Ø 89 x 200
280
365
5NA 630... AW = 0,47 m2
d1
Einleitung
SiSTELLAR: Svûtelná technika a rozmûry
143
d1
Ø1500
9
09 Technisches Licht-CZ.qx4
144
03/4/7
15:25 Uhr
Seite 144
Technická svítidla
SiSTELLAR
SiSTELLAR MAXI
Celní sklad automobilÛ KrálÛv DvÛr
9
10 Sportives Licht.qx4 CZ
03/4/7
15:29 Uhr
Seite 145
Svítidla pro sportovi‰tû
Struãn˘ popis
¤ada svûtlometÛ s asymetrick˘m vyzafiováním pro rovnomûrné osvûtlení s minimalizovan˘m rozptylem svûtla. ·iroké spektrum variant
osazení a tfii konstrukãní velikosti svûtlometÛ umoÏÀují nasazení
v nejrÛznûj‰ích aplikacích.
Elektrické vybavení
Svûtlomety MINI/MIDI jsou vybaveny integrovan˘m pfiedfiadníkem,
oddûlen˘m od prostoru svûtelného zdroje, svûtlomet MAXI pfiípojnou
jednotkou se startérem / bez startéru (pfiedfiadník objednávejte
a montujte zvlá‰È). Varianty se startérem pro okamÏit˘ hork˘ znovuzápal jsou k dispozici pro v‰echny tfii konstrukãní velikosti.
PouÏití
Svûtlomety SiCOMPACT A2 MINI ve v˘‰ce svûtelného bodu 1 – 6 m,
SiCOMPACT A2 MIDI (6 - 12 m) a SiCOMPACT A2 MAXI (12 – 25 m) jsou
urãeny pro osvûtlení ploch interiérÛ i exteriérÛ, sportovních, plaveck˘ch a víceúãelov˘ch hal, sportovi‰È a stadionÛ s tribunami, prÛmyslov˘ch objektÛ, koleji‰È, leti‰tních ploch atd.
Svûtelná technika
Pfii horizontální orientaci svûtelnû-technického krytu nedochází k vyzafiování svûtla smûrem nahoru. Asymetrická úzká nebo ‰iroká vyzafiovací charakteristika (MINI: pouze ‰iroká); svûtelnû-technick˘ kryt: ploché sklo. Tfiída redukce oslnûní: KB 1 u svûtlometÛ MINI a MIDI.
Technika tûlesa
Tfiída ochrany I, krytí IP65 (MAXI) resp. IP66 (MINI, MIDI). Tûleso z hliníkového odlitku, obvodové tûsnûní s dut˘m profilem EPDM. Ploché bezpeãnostní sklo (MINI: s rámem). Lomen˘ montáÏní tfimen s otvory, pozinkovaná ocel.
Zvlá‰tnosti
Minimální rozptyl svûtla zaruãuje vysoce úãinné osvûtlení objektu. V˘mûna svûtelného zdroje je moÏná beze zmûny polohy svûtlometu. Lomené tfimeny zamezují vzájemnému stínûní pfii kaskádové montáÏi.
Pro svûtlomety MINI a MIDI jsou k dispozici stoÏárové tfimeny.
Nastavení pfii venkovních
aplikacích
10°
350°
A2 MINI
Svûtlomet kompaktní konstrukce s asymetrick˘m vyzafiováním montáÏ na stoÏár (stoÏárov˘ tfimen) nebo na stûnu,
rozsah otoãení 360° v interiérov˘ch aplikacích; pozinkovan˘
a lakovan˘ tfimen. Tfiída ochrany I (SK I; SKII na poÏádání),
krytí IP66; vysoce leskl˘ reflektor, ‰iroce záfiící; svûtelnû-technick˘ kryt: ploché sklo. Pfiesné
sefiízení svûtlometu díky aretaci s integrovanou ochranou
proti neÏádoucímu otoãení. Povrch: barva SiTECO slídovû ‰edá
nebo bílá (RAL 9010).
Svûtlomet je vhodn˘ k osvûtlení ploch a fasád, pro nepfiímé
osvûtlení a k instalaci v blízkosti budov.
Pro zvlá‰tní poÏadavky:
– verze s elektronick˘m pfiedfiadníkem (bezhluãn˘ provoz,
vysoká barevná stálost, prodlouÏená Ïivotnost svûteln˘ch zdrojÛ)
– verze s okamÏit˘m hork˘m
znovuzápalem
– clony a ochranné mfiíÏky.
Einleitung
Asymetrické svûtlomety
145
Obj. ãíslo
Osazení
Svûtelná
(W)
charakt.
Bez startéru a pfiedfiadníku
pro halogenové svûtelné zdroje
5NA 757 0-1SS0208H
1 x Haloline 200/300 W
‰iroká
Se zabudovan˘m startérem a pfiedfiadníkem
pro v˘bojky HIT-/HST-DE
5NA 757 2-1NS0208
1 x HIT-/HST-DE 70 W
‰iroká
5NA 757 2-1PS0208
1 x HIT-/HST-DE 150 W
‰iroká
Se zabudovan˘m startérem a pfiedfiadníkem (kompenz.)
pro v˘bojky HIT-/HST-DE (objímka E27)
5NA757 2-1NS0108
1 x HST 70 W
‰iroká
Se zabudovan˘m elektronick˘m pfiedfiadníkem
pro v˘bojky HIT-/HST-DE
5NA 757 7-1NS0208
1 x HIT-/HST-DE 70 W
‰iroká
Se zabudovan˘m startérem pro okamÏit˘ znovuzápal
a pfiedfiadníkovou jednotkou v samostatném krytu
5NA 757 6-1NS0208
1 x HIT-/HST-DE 70 W
‰iroká
5NA 757 6-1PS0208
1 x HIT-/HST-DE 150 W
‰iroká
Hmotnost
(kg)
5,4
7,8
8,5
7,8
7,8
8,5
9,5
DÛleÏité upozornûní pro objednání barvy svítidla:
Pro jiné barvy svitidla neÏ SiTECO slídovû ‰edá nahraìte ãervenou ãíslici na konci objednacího ãísla ãíslici:
5 = bílá RAL 9010
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
Pfiíslu‰enství viz str. 148
10
10 Sportives Licht.qx4 CZ
146
03/4/7
15:29 Uhr
Seite 146
Svítidla pro sportovi‰tû
Asymetrické svûtlomety
A2 MIDI
Ploch˘ svûtlomet s asymetrick˘m
vyzafiováním. Ocelov˘ upevÀovací tfimen, pozinkovan˘, lakovan˘.
Jednodílné tûleso z hliníkového
odlitku, barva: SiTECO slídovû ‰edá. Vysoce leskl˘ hliníkov˘ reflektor s úzk˘m nebo ‰irok˘m vyzafiováním. V˘bojky HIT/HST,
HIT/HST-DE, QT-DE, ploché sklo.
Pro zvlá‰tní poÏadavky: verze
s okamÏit˘m hork˘m znovuzápalem. Clony, ochranné mfiíÏky
a tfimeny lze dodat jako pfiíslu‰enství – viz str. 148. Krytí IP66,
tfiída ochrany I (SK I).
10
A2 MAXI
Ploch˘ svûtlomet s asymetrick˘m
vyzafiováním. Ocelov˘ upevÀovací tfimen, pozinkovan˘. Dvoudílné tûleso z hliníkového odlitku,
povrch pískovan˘ hliník. Eloxovan˘ hliníkov˘ reflektor s úzk˘m
nebo ‰irok˘m vyzafiováním. Urãen pro v˘bojky HIT-DE, HST-DE.
Svûtelnû-technick˘ kryt: ploché
bezpeãnostní sklo. Pro zvlá‰tní
poÏadavky: pfiípojná jednotka na
upevÀovacím tfimenu se startérem / bez startéru. Na obou stranách stupnice pro nastavení polohy s aretací a ochranou proti
otoãení. Verze s okamÏit˘m hork˘m znovuzápalem. UpevÀovací
tfimeny se dodávají na poÏádání.
Krytí IP65, tfiída ochrany I ( SK I).
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Bez startéru a pfiedfiadníku
pro halogenové svûtelné zdroje
‰iroce záfiící
5NA 758 0-1VS0208H
1 x Haloline 1000 W
Úzce záfiící
5NA 758 0-1VB0208H
1 x Haloline 1000 W
Se zabudovan˘m startérem a pfiedfiadníkem
pro v˘bojky HIT-/HST
‰iroce záfiící
5NA 758 2-1SS0108
1 x HIT-/HST 250 W
5NA 758 2-1TS0108
1 x HIT-/HST 400 W
Úzce záfiící
5NA 758 2-1SB0108
1 x HIT-/HST 250 W
5NA 758 2-1TB0108
1 x HIT-/HST 400 W
Pro v˘bojky HIT-/HST-DE
‰iroce záfiící
5NA 758 2-1RS0208
1 x HIT-DE 250 W
5NA 758 2-1SS0208
1 x HST-DE 250 W
5NA 758 2-1TS0208
1 x HIT-/HST-DE 400 W
Úzce záfiící
5NA 758 2-1RB0208
1 x HIT-DE 250 W
5NA 758 2-1SB0208
1 x HST-DE 250 W
5NA 758 2-1TB0208
1 x HIT-/HST-DE 400 W
Se zabudovan˘m startérem a pfiedfiadníkem
pro okamÏit˘ hork˘ znovuzápal, v˘bojky HIT-/HST-DE
‰iroce záfiící
5NA 758 7-1RS0208
1 x HIT-DE 250 W
5NA 758 6-1SS0208
1 x HST-DE 250 W
5NA 758 7-1TS0208
1 x HIT-DE 400 W
5NA 758 6-1TS0208
1 x HST-DE 400 W
Úzce záfiící
5NA 758 7-1RB0208
1 x HIT-DE 250 W
5NA 758 6-1SB0208
1 x HST-DE 250 W
5NA 758 7-1TB0208
1 x HIT-DE 400 W
5NA 758 6-1TB0208
1 x HST-DE 400 W
Hmotnost
(kg)
Obj. ãíslo
Hmotnost
(kg)
Osazení
(W)
Bez startéru a pfiedfiadníku*
pro v˘bojky HIT s interním startérem, ‰iroce záfiící
5NA 759 0-1WS01
1 x HIT 2000 W/D/I
5NA 759 0-1WS01
1 x HIT 2000 W/N
Se startérem, bez pfiedfiadníku*
pro v˘bojky HIT/HST, ‰iroce záfiící
5NA 759 0-2TS01
2 x HIT/HST 250/400 W
5NA 759 0-1VS01
1 x HIT/HST 1000 W
Pro v˘bojky HIT-DE,
‰iroce záfiící
5NA 759 0-1VS02
1 x HIT-DE 1000 W/D/S
5NA 759 0-1WS02
1 x HIT-DE 2000 W/D/S
Úzce záfiící
5NA 759 0-1VB02
1 x HIT-DE 1000 W/D/S
5NA 759 0-1WB02
1 x HIT-DE 2000 W/D/S
Se startérem pro okamÏit˘ hork˘ znovuzápal,
bez pfiedfiadníku*, pro v˘bojky HIT-DE
‰iroce záfiící
5NA 759 7-1WS02
1 x HIT-DE 1000/2000 W/D/S
Úzce záfiící
5NA 759 7-1WB02
1 x HIT-DE 1000/2000 W/D/S
12,7
12,7
16,0
17,9
16,0
17,9
16,0
16,0
17,9
16,0
16,0
17,9
19,0
19,0
20,9
20,9
19,0
19,0
20,9
20,9
22,0
22,0
23,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
26,0
26,0
*Provoz svûtlometÛ jen s pouÏitím vhodného pfiedfiadníku (objednávejte a montujte zvlá‰È – viz str. 149)
10 Sportives Licht.qx4 CZ
03/4/7
15:30 Uhr
Seite 147
Svítidla pro sportovi‰tû
A2 MINI
A2 MIDI
AW = 0,08 m2
5NA 758...
AW = 0,10 m2
293
184
155
95
355
565
ø10,5
Pfiedfiadník
ø21
420
465
250
276
51 51
261
ø13
ø11
102
230
440
5NA 757...
Einleitung
Asymetrické svûtlomety – rozmûry:
147
A2 MAXI
Pfiedfiadníková jednotka
Pfiedfiadník se svorkami
5NA 759...
AW = 0,13 m2
630
630
L
410
228
L
561
114
ø15
63
790
ø22
ø13,5
107
ø8-15
160
620
114
optional
116
V‰echny rozmûry
v mm
ø13,5
10
10 Sportives Licht.qx4 CZ
148
03/4/7
15:32 Uhr
Seite 148
Svítidla pro sportovi‰tû
Pfiíslu‰enství k asymetrick˘m svûtlometÛm
Clona
Ocelov˘ plech, pozinkovan˘, barva ãerná (RAL 9005 matová).
Lamelová clona
Ocelov˘ plech, pozinkovan˘, barva ãerná (RAL 9005 matová).
Ochranná mfiíÏka
Nerezová ocel V4 A
Oznaãení
Clona
5NA 757 0-0XB
5NA 758 0-0XB
pro A2 MINI
pro A2 MIDI (bez obr.)
Obj. ãíslo
Oznaãení
Lamelová clona
5NA 757 0-0XL
5NA 758 0-0XL
pro A2 MINI
pro A2 MIDI (bez obr.)
Obj. ãíslo
Oznaãení
Ochranná mfiíÏka
5NA 757 0-0XD
5NA 758 0-0XD
pro A2 MINI
pro A2 MIDI (bez obr.)
Obj. ãíslo
Oznaãení
Zemní tyã
5NA 757 0-0ES
pro A2 MINI
Obj. ãíslo
Oznaãení
Tfimen V4A
5NA 757 0-0EB00
5NA 758 0-0EB00
pro A2 MINI
pro A2 MIDI (bez obr.)
Obj. ãíslo
Oznaãení
Délka
(mm)
Estetick˘ tfimen
5NA 757 0-1X08
pro A2 MINI
190
L
Zemní upevÀovací tyã
ocelová, pozinkovaná
Obj. ãíslo
Tfimen V4A
nerezová ocel nelakovaná
Estetick˘ tfimen
ocelov˘
10
DÛleÏité upozornûní pro objednání barvy svítidla: pro jiné barvy svitidla neÏ SiTECO slídovû ‰edá nahraìte ãervenou ãíslici na konci objednacího ãísla ãíslici:
■■■ ■■■ ■-■■4 = bílá (RAL 9010)
Dal‰í odstíny RAL a DB se dodávají na poÏádání.
10 Sportives Licht.qx4 CZ
03/4/7
15:32 Uhr
Seite 149
Svítidla pro sportovi‰tû
d
Pfiedfiadníky pro A2 MAXI
Obj. ãíslo
Pro osazení
d
Obr. 1
Hmotnost
(kg)
Pfiedfiadníkové jednotky s pojistkou (viz obr. 1)
5NA 759 2-1VK6
1 x HST 600 W
8,0
5NA 759 2-1VK11
1 x HST 1000 W
12,1
5NA 759 2-1VK8
1 x HIT 2000 W/N
15,5
5NA 759 2-1VK10
1 x HIT 2000 W/D/I
19,5
5NA 759 2-1VK0
1 x HIT-DE 1000 W/D/S 12,0
5NA 759 2-1VK0
1 x HIT 1000 W/D
12,0
5NA 759 2-1VK10
1 x HIT-DE 2000 W/D/S 19,5
Pfiedfiadníkové jednotky bez pojistky (viz obr. 1)
5NA 759 2-1VR3
1 x HIT/HST 250 W
5,0
5NA 759 2-1VR4
1 x HIT/HST 400 W
7,0
5NA 759 2-1VR6
1 x HST 600 W
7,7
5NA 759 2-1VR11
1 x HST 1000 W
11,8
5NA 759 2-1VR8
1 x HIT 2000 W/N
15,2
5NA 759 2-1VR10
1 x HIT 2000 W/D/I
19,5
5NA 759 2-1VR0
1 x HIT-DE 1000 W/D/S 11,7
5NA 759 2-1VR0
1 x HIT 1000 W/D
11,7
5NA 759 2-1VR10
1 x HIT-DE 2000 W/D/S 19,2
5NA 759 2-2VR3
2 x HIT/HST 250 W
8,5
5NA 759 2-2VR4
2 x HIT/HST 400 W
12,5
Pfiedfiadníky se svorkami (viz obr. 2)
5NA 749 2-1VE6
1 x HST 600 W
6,3
5NA 749 2-1VE11
1 x HST 1000 W/D/S
10,3
5NA 749 2-1VE8
1 x HIT 2000 W/N
15,2
5NA 749 2-1VE10
1 x HIT 2000 W/D/I
19,7
5NA 749 2-1VE0
1 x HIT-DE 1000 W/D/S 10,2
5NA 749 2-1VE0
1 x HIT 1000 W/D
10,2
5NA 749 2-1VE10
1 x HIT-DE 2000 W/D/S 19,7
Délka
(mm)
Proud
sv. zdroje (A)
Einleitung
Pfiíslu‰enství k asymetrick˘m svûtlometÛm
149
Napûtí sítû
(V)
490
550
570
640
550
550
640
6,2
10,3
8,8
10,3
9,5
9,5
10,3
230/240
230/240
380/400
380/400
230/240
230/240
380/400
385
460
490
550
570
640
550
550
640
500
570
3,0
4,4
6,2
10,3
8,8
10,3
9,5
9,5
10,3
2 x 3,0
2 x 4,4
230/240
230/240
230/240
230/240
380/400
380/400
230/240
230/240
380/400
230/240
230/240
130
190
235
295
190
190
295
6,2
10,3
8,8
10,3
9,5
9,5
10,3
230/240
230/240
380/400
380/400
230/240
230/240
380/400
Obr. 2
10
10 Sportives Licht.qx4 CZ
150
03/4/7
15:32 Uhr
Seite 150
Svítidla pro sportovi‰tû
Symetrické svûtlomety
Struãn˘ popis
Svûtlomet se symetrick˘m vyzafiováním pro efektivní osvûtlení. Technologie reflektorÛ zaji‰Èující vysokou úãinnost umoÏÀuje nasazení
v ‰irokém spektru aplikací.
PouÏití
Svûtlomet S2 MIDI ve v˘‰ce/vzdálenosti svûtelného bodu 6 – 12 m je
vhodn˘ nejen k osvûtlení sportovi‰È a arén, interiérÛ sportovních a víceúãelov˘ch hal nebo prÛmyslov˘ch objektÛ, n˘brÏ také k nasvícení
budov a reklamních ploch.
Technika tûlesa
Tfiída ochrany I (SK I), krytí IP66. Tûleso z hliníkového odlitku je vybaveno obvodov˘m silikonov˘m tûsnûním. Svûtelnû-technick˘ kryt: ploché
bezpeãnostní sklo. Ocelov˘ upevÀovací tfimen, pozinkovan˘.
S2 MIDI
Ploch˘ svûtlomet se symetrick˘m
vyzafiováním. Ocelov˘ upevÀovací tfimen, pozinkovan˘, lakovan˘.
Tûleso z hliníkového odlitku. Barva: SiTECO slídovû ‰edá. Vysoce
leskl˘ eloxovan˘ hliníkov˘ reflektor s úzk˘m nebo ‰irok˘m vyzafiováním. V˘bojky HIT/HST,
HIT/HST-DE, QT-DE, ploché sklo.
Pro zvlá‰tní poÏadavky: verze
s okamÏit˘m hork˘m znovuzápalem. Pfiíslu‰enství a upevÀovací
tfimeny se dodávají na poÏádání.
Krytí IP66.
10
Elektrické vybavení
Svûtlomet S2 MIDI je vybaven integrovan˘m pfiedfiadníkem, oddûlen˘m od prostoru svûtelného zdroje.
Svûtelná technika
Symetrická vyzafiovací charakteristika s úzk˘m nebo ‰irok˘m vyzafiováním. Svûtlomet S2 MAXI je vybaven bifokální optikou pro rovnomûrné osvûtlení blízkého i vzdáleného prostoru. Svûtelnû-technick˘
kryt: ploché sklo.
Zvlá‰tnosti
Rychlá v˘mûna svûtelného zdroje beze zmûny polohy svûtlometu.
Obj. ãíslo
Osazení
Hmotnost
(W)
(kg)
Bez startéru a pfiedfiadníku, pro halogenové svûtelné zdroje,
‰iroce záfiící
5NA 752 0-1VS0208H
1 x Haloline 1000 W
12,7
Úzce záfiící
5NA 752 0-1VB0208H
1 x Haloline 1000 W
12,7
Se zabudovan˘m startérem a pfiedfiadníkem pro v˘bojky HIT/HST,
‰iroce záfiící
5NA 752 2-1SS0108
1 x HIT-/HST 250 W
16,0
5NA 752 2-1TS0108
1 x HIT-/HST 400 W
17,9
Úzce záfiící
5NA 752 2-1SB0108
1 x HIT-/HST 250 W
16,0
5NA 752 2-1TB0108
1 x HIT-/HST 400 W
17,9
Pro v˘bojky HIT-/HST-DE,
‰iroce záfiící
5NA 752 2-1RS0208
1 x HIT-DE 250 W
16,0
5NA 752 2-1SS0208
1 x HST-DE 250 W
16,0
5NA 752 2-1TS0208
1 x HIT-/HST-DE 400 W
17,9
Úzce záfiící
5NA 752 2-1RB0208
1 x HIT-DE 250 W
16,0
5NA 752 2-1SB0208
1 x HST-DE 250 W
16,0
5NA 752 2-1TB0208
1 x HIT-/HST-DE 400 W
17,9
Se zabudovan˘m startérem a pfiedfiadníkem pro okamÏit˘ hork˘ znovuzápal,
pro v˘bojky HIT-/HST-DE,
‰iroce záfiící
5NA 752 7-1RS0208
1 x HIT-DE 250 W
19,0
5NA 752 6-1SS0208
1 x HST-DE 250 W
19,0
5NA 752 7-1TS0208
1 x HIT-DE 400 W
20,9
5NA 752 6-1TS0208
1 x HST-DE 400 W
20,9
Úzce záfiící
5NA 752 7-1RB0208
1 x HIT-DE 250 W
19,0
5NA 752 6-1SB0208
1 x HST-DE 250 W
19,0
5NA 752 7-1TB0208
1 x HIT-DE 400 W
20,9
5NA 752 6-1TB0208
1 x HST-DE 400 W
20,9
11 Areales Licht.qx4 CZ 29.03.2003 10:03 Uhr Seite 151
Osvûtlení pro rozlehlé prostory
Struãn˘ popis
Svûtlomet s rotaãnû-symetrick˘m vyzafiováním, vhodn˘ pro montáÏ
na stoÏárech, traverzách nebo nosn˘ch konstrukcích.
Zvlá‰tnosti
Varianta s okamÏit˘m hork˘m znovuzápalem pro bezpeãnostní aplikace (1000 / 2000 W). Zapalovaã pro svûtlomety SiSTAR s odpojovaãem.
Technika tûlesa
Tûleso z hliníkového odlitku, krytí IP65 (R2 MAXI) nebo IP55 (SiSTAR),
v˘mûna svûtelného zdroje je moÏná po odklopení zadní ãásti tûles bez
pouÏití náfiadí; lakované, barva ‰edá (RAL 7036). Pfiední ãást je tvofiena
zrcadlem z hliníkového plechu s upevÀovací obrubou z hliníkového
odlitku (R2 MAXI). Proti vlivÛm poãasí je svûtlomet chránûn tûsnícím
systémem a ventilem pro vyrovnání vnûj‰ího a vnitfiního tlaku. Stabilní ocelová kostra, pozinkovaná.
Svûtlomet R2 MAXI
s rotaãnû-symetrick˘m vyzafiováním. Tûleso lakované, barva ‰edá
(RAL 7036); krytí IP65.
Pfiedfiadník objednávejte zvlá‰È,
viz str. 149.
Doporuãená vzdálenost svûtlomet – zrcadlo: 4 – 12 m.
Einleitung
Sekundární zrcadlové systémy
151
Elektrické vybavení
Zapalovaã v termicky oddûlené pfiípojné jednotce. Bezpeãnost zaruãena automatick˘m odpojením v‰ech pólÛ zátûÏe pfii otevfiení tûlesa.
Provoz s pouze jedním externím pfiedfiadníkem dimenzovan˘m na dan˘ v˘kon. Vhodné pfiedfiadníky viz str. 149.
Svûtelná technika
R2 MAXI: Zrcadla z eloxovaného hliníku pro extrémnû úzké resp. úzké
vyzafiování.
Svûtelnû-technick˘ kryt: sklo Neo Ceram.
Svítidlo SiSTAR: Pfiední ãást je tvofiena zrcadlem z vysoce jakostního
hliníkového plechu. Zrcadlov˘ systém: extrémnû úzce záfiící nebo extrémnû úzce záfiící s vnitfiní kruhovou clonou. Svûtelnû-technick˘ kryt:
sklo Neo Ceram, odolné proti zmûnám vysok˘ch teplot.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Svûtlomet s horizontálním svûteln˘m zdrojem
se zapalovaãem, bez pfiedfiadníku, se sklem Neo Ceram
pro v˘bojky HIT-DE
5NA 726 0-1VS11C 1 x HIT-DE 1000 W/D/S
5NA 726 0-1 WS11C 1 x HIT-DE 2000 W/D/S
Se zapalovaãem pro okamÏit˘ hork˘ znovuzápal
pro v˘bojky HIT-DE
5NA 726 7-1 WS11C 1 x HIT-DE 1000/2000 W/D/S
Svûtlomet s axiálním svûteln˘m zdrojem
se zapalovaãem, bez pfiedfiadníku
pro v˘bojky HIT/HST
5NA 726 0-1TT01
1 x HIT/HST 250/400 W
Pro v˘bojky HST
5NA 726 0-1UT01
1 x HST 400/600 W
Hmotnost
(kg)
10,0
10,0
14,5
10,0
10,0
■ Pfiíslu‰enství (pfiedfiadník) objednávejte zvlá‰È (viz str. 149).
■ svûtlomet 250/400/600 W, úzce záfiící
SiSTAR
Svûtlomet s rotaãnû-symetrick˘m vyzafiováním. Tûleso lakované, barva ‰edá (RAL 7036);
krytí IP55.
Pfiedfiadník objednávejte zvlá‰È,
viz str. 149.
Doporuãená vzdálenost svûtlomet – zrcadlo: 5 – 15 m.
Kompletní systémy se zrcadlem
SiSTAR se dodávají na poÏádání.
Obj. ãíslo
Osazení
(W)
Se zapalovaãem, bez pfiedfiadníku
pro v˘bojky HST
5NA 726 0-1TF01 1 x HST 600 W beze clony
5NA 726 0-1TB01 1 x HST 600 W
s vestavûnou clonou
Pro v˘bojky HIT-DE
5NA 726 0-1VF01 1 x HIT-DE 1000 W/D/S
beze clony
5NA 726 0-1VB01 1 x HIT-DE 1000 W/D/S
s vestavûnou clonou
5NA 726 0-1 WF01 1 x HIT-DE 2000 W/D/S
beze clony
5NA 726 0-1 WB01 1 x HIT-DE 2000 W/D/S
s vestavûnou clonou
Se zapalovaãem pro okamÏit˘ hork˘ znovuzápal
pro v˘bojky HIT-DE
5NA 726 7-1 WF01 1 x HIT-DE 1000/2000 W/D/S
beze clony
5NA 726 7-1 WB01 1 x HIT-DE 1000/2000 W/D/S
s vestavûnou clonou
■ Pfiíslu‰enství (pfiedfiadník) objednávejte zvlá‰È (viz str. 149).
Hmotnost
(kg)
12,5
13,5
12,5
13,5
12,5
13,5
17,0
11
18,0
11 Areales Licht.qx4 CZ 29.03.2003 10:03 Uhr Seite 152
152
Osvûtlení pro rozlehlé prostory
Sekundární zrcadlové systémy
Zrcadlo 5NW 112
Odrazné zrcadlo sloÏené z tvarovan˘ch fazet pokoven˘ch hliníkem s vysokou odrazností. Nosná
kostra lakovaná, barva stfiíbfiitá
(RAL 9006), jiné barvy na poÏádání. Rozmûry jednotliv˘ch konkávních fazet: 100 x 100 mm.
Hliníkové fazety jsou proti korozi
chránûny lakem. Vhodné pro interiéry, doporuãená v˘‰ka svûtelného bodu: 5 – 15 m; symetrické
vyzafiování.
Obj. ãíslo
Rozmûry
Hmotnost
(mm)
(kg)
Odrazné zrcadlo, ãtvercové
5NW 112 9-0QA 0,8 m x 0,8 m
8,2
(upevÀovací pfiísl.: lanko I, penda I, stûna I)
5NW 112 9-0QB 1 m x 1 m
12,9
(upevÀovací pfiísl.: lanko I, penda I, stûna II)
5NW 112 9-0QC 1,2 m x 1,2 m
18,6
(upevÀovací pfiísl.: lanko I, penda I, stûna II)
Odrazné zrcadlo, kruhové
5NW 112 9-0KA Ø = 0,8 m
5,9
(upevÀovací pfiísl.: lanko I, penda I, stûna I)
5NW 112 9-0KB Ø = 1,025 m
9,6
(upevÀovací pfiísl.: lanko I, penda I, stûna II)
Pfiíslu‰enství:
Penda s kulov˘m kloubem I
5NW 912 1-0AA
2 otvory pro ‰rouby Ø = 12 mm, v = 130 mm
Penda s montáÏní deskou, kulov˘ kloub otoãn˘ o 360°, úhel vyklopení 90°;
upevÀovací plech pro zrcadlo a bezpeãnostní lanko, d = 0,5 m, do 15 kg
Nástûnn˘ v˘loÏník I
5NW 912 1-0BA
Nástûnn˘ v˘loÏník s montáÏní deskou, 4 otvory pro ‰rouby Ø = 10 mm,
v = 120 mm, kulov˘ kloub otoãn˘ o 360°, úhel vyklopení 90°; upevÀovací plech
pro zrcadlo a bezpeãnostní lanko, d = 0,5 m.
Nástûnn˘ v˘loÏník II
5NW 912 1-0BB
Nástûnn˘ v˘loÏník s montáÏní deskou, 4 otvory pro ‰rouby Ø = 10 mm,
v = 120 mm, kulov˘ kloub otoãn˘ o 360°, úhel vyklopení 90°; upevÀovací plech
pro zrcadlo a bezpeãnostní lanko, d = 0,65 m.
Lankov˘ závûs I
5NW 912 2-0A
4 lanka z nerezové oceli, kloubov˘ úchyt na stranû zrcadla, stropní úchyt pro
‰rouby M5, délka lanka 1,5 m, Ø = 1,5 mm, do 25 kg.
■ Pfii v˘bûru pfiíslu‰enství zohlednûte hmotnost zrcadel.
Zrcadlo 5NW 137
Odrazné zrcadlo
sloÏené z tvarovan˘ch fazet pokoven˘ch hliníkem s vysokou odrazností. Rozmûry jednotliv˘ch
konkávních fazet: 225 x 225 mm.
Fazety jsou namontovány na
nosnou kostru a opatfieny rámem z hliníkového profilu.
Vhodné pro pouÏití v interiérech
a zastfie‰en˘ch exteriérech. V˘‰ka svûtelného bodu:
7 – 30 m; symetrické vyzafiování.
Obj. ãíslo
Rozmûry
Hmotnost
(m)
(kg)
Odrazné zrcadlo, ãtvercové
5NW 137 9-0QA
1x1
11,5
5NW 137 9-0QB
1,5 x 1,5
26,0
Pfiíslu‰enství:
Lankov˘ závûs I
5NW 912 2-0A
4 lanka z nerezové oceli, kloubov˘ úchyt na stranû zrcadla, stropní úchyt pro
‰rouby M5, délka lanka 1,5 m, Ø = 1,5 mm, do 25 kg.
Lankov˘ závûs II
5NW 912 2-0AA
4 lanka z nerezové oceli, s napínáky a oãnicemi pro upevnûní na ‰rouby M8 s
okem, délka lanka 1,5 m, Ø = 4 mm, od 25 kg.
■ Pfii v˘bûru pfiíslu‰enství zohlednûte hmotnost zrcadel.
11
Zrcadlo SiSTAR
Odrazné zrcadlo
sloÏené z umûlohmotn˘ch fazet
pokoven˘ch hliníkem s vysokou
odrazností, chránûné proti korozi. Centrální upevÀovací bod pro
montáÏ pod krytem. Vhodné pro
osvûtlení velk˘ch ploch
s vysok˘mi nároky na kvalitu
osvûtlení; v˘‰ka svûtelného bodu: 7 – 50 m, asymetrické vyzafiování.
Obj. ãíslo
Délka
·ífika
(mm)
Hmotnost
(kg)
Odrazné zrcadlo SiSTAR
5NA 726 4-0XS
420
416
2,2
Kompletní systémy se zrcadlem SiSTAR se dodávají na poÏádání.
12 Anhang-CZ.qx4
03/4/7
18:30 Uhr
Seite 153
Pfiíloha
Certifikaãní znaãky
Zhotoveno a zkou‰eno
podle Evropské normy pro
svítidla
EN 60598, VDE 0711.
Znaãka ENEC (European
Norm Electrical Certification) je evropskou zku‰ební a certifikaãní znaãkou pro
svítidla a elektrické komponenty
svítidel. Stvrzuje dodrÏení evropsk˘ch norem bezpeãnosti a funkce. âíslo 10 za znaãkou indikuje, Ïe
zkou‰ky byly provedeny zku‰ebnou VDE. Na svítidle mÛÏe b˘t navíc umístûna znaãka VDE.
Ochrana aktivních ãástí
pod napûtím proti dotyku
prstem a proti rozpt˘lené
vodû (napfi. de‰ti). Podle normy EN
60598 jsou stropní a vestavná interiérová svítidla zkou‰ena v dané
montáÏní poloze na stupeÀ ochrany proti vniknutí vody. Pro vestavná svítidla to znamená, Ïe zkou‰ky
jsou provádûny s instalaãní krabicí
poÏadovanou normou, umístûnou
nad svítidlem. Pro stropní svítidla
se zkou‰ky provádûjí se stropním
dílcem podle údajÛ uveden˘ch v˘robcem v návodu k montáÏi. Krytí
IP x3 (ochrana proti de‰ti) je takto
dáno situací montáÏe a není vlastností svítidla. V tomto smyslu splÀují v‰echna interiérová svítidla,
doposud oznaãená krytím IP20,
poÏadavky krytí IP23.
Svítidlo chránûné proti
prachu a tryskající vodû.
Einleitung
Znaãky ve svûtelné technice
153
Svítidla se znaãkou D jsou
vhodná pro provozy se
zv˘‰en˘m nebezpeãím
poÏáru z dÛvodu v˘skytu prachu
a vláken v ovzdu‰í (EN 60 598-224). Tato znaãka nejpozdûji 1.8.05
nahradí znaãku FF.
Prachotûsné svítidlo.
Svítidlo je vhodné pro
pouÏití ve v˘bu‰ném prostfiedí zóny 2 (VDE 0165).
Prachotûsné svítidlo chránûné proti tryskající vodû.
Svítidlo je vhodné pro
pouÏití ve v˘bu‰ném prostfiedí zóny 11 (VDE 0165).
Ochrana aktivních ãástí
pod napûtím proti dotyku
drátem o prÛmûru 1 mm.
Ochrana proti úrazu elektrick˘m proudem je zaloÏena na základní izolaci a
propojení v‰ech dosaÏiteln˘ch kovov˘ch souãástí s ochrann˘m vodiãem.
Svítidla se znaãkou VDE
jsou odzkou‰ená Zku‰ebním a certifikaãním ústavem VDE. Základem kontroly jsou
bezpeãnostní normy platné v Nûmecku.
Znaãka VDE zahrnuje znaãku „Odzkou‰ená bezpeãnost”.
Ochrana aktivních ãástí
pod napûtím proti dotyku
drátem o prÛmûru 1 mm
a proti rozpt˘lené vodû.
âásti pod napûtím jsou
navíc k základní izolaci
vybaveny ochrannou izolací. Napojení ochranného vodiãe
není povoleno.
Svítidla se znaãkou ÖVE
jsou odzkou‰ená zku‰ebnou Rakouského svazu
pro elektrotechniku. Základem
kontroly jsou bezpeãnostní normy
platné v Rakousku.
Ochrana aktivních ãástí
pod napûtím proti dotyku
drátem o prÛmûru 1 mm
a proti stfiíkající vodû.
Ochrana proti úrazu elektrick˘m proudem je zaloÏena na pouÏití bezpeãného nízkého napûtí.
Svítidlo je vhodné pro v˘jimeãné teploty odli‰né
od poÏadavkÛ EN 60 598.
Dle EN 60 598 jsou svítidla konstruována pro teploty okolí max.
+25 °C. Doãasn˘ provoz pfii + 35 °C
je moÏn˘.
Svítidlo je vhodné pro
osvûtlení koleji‰È. Maximální hodnoty intenzity
osvûtlení závislé na úhlu odpovídají pfiedpisÛm Rakousk˘ch Ïeleznic ÖBB.
Svítidlo chránûné proti
prachu.
Svítidla se znaãkou F jsou
vhodná pro upevnûní na
normálnû vznûtliv˘ch
materiálech (EN 60 598/
VDE 0711).
Svítidla jsou zkou‰ena podle evropského standardu EN 12 193 (resp. DIN
VDE 0710) na odolnost proti úderu míãem.
Ochrana aktivních ãástí
pod napûtím proti dotyku prstem.
Svítidlo chránûné proti
prachu a stfiíkající vodû.
Svítidla se znaãkou FF
jsou vhodná pro provozy
se zv˘‰en˘m nebezpeãím
poÏáru z dÛvodu v˘skytu prachu a
vláken v ovzdu‰í (VDE 0710, díl 5).
Dle EN 60 598-2-24 bude tato
znaãka nejpozdûji do 1.8.05 nahrazena znaãkou D.
Svítidla jsou zkou‰ena podle DIN VDE 0710 na
odolnost proti úderu tenisov˘m míãkem.
Svítidlo je zkou‰eno na
odolnost proti rázu a
schváleno pro pouÏití v
objektech civilní obrany. Zku‰ební
atest se dodává na poÏádání.
Svítidlo absolvovalo vibraãní zkou‰ky pro prokázání bezpeãnosti proti zemûtfiesení a srovnateln˘m vlivÛm (nutné napfi. pro pouÏití v atomov˘ch elektrárnách).
Zku‰ební atest se dodává na poÏádání.
Pfiíloha
12 Anhang-CZ.qx4
154
03/4/7
18:30 Uhr
Seite 154
Pfiíloha
Znaãky ve svûtelné technice
Znaãky jakosti
Znaãky v návodech k montáÏi
Materiál se zv˘‰enou odrazností, celková odraznost 95 % (DIN 5036), zcela bez barevn˘ch interferencí.
MontáÏ a údrÏbu smí provádût pouze odborn˘ personál.
Svítidlo je standardnû vybaveno paralelní kompenzací.
Pozor: Na toto je nutno
pfii montáÏi obzvlá‰tû
dbát.
Svítidlo je volitelnû vybaveno paralelní kompenzací, resp. pfiipraveno pro sériovou kompenzaci.
Oznaãení CE dokumentuje v˘hradnû soulad se
smûrnicemi Evropské unie
platn˘mi pro dan˘ produkt. Pro svítidla to jsou smûrnice
EMV a smûrnice pro nízkonapûÈová zafiízení. Pro dosaÏení souladu
se smûrnicí pro elektromagnetickou kompatibilitu je nutno splnit
normy pro odru‰ení (EN 55015),
odolnost proti ru‰ení (EN 61547)
a zpûtn˘ vliv na síÈ (EN 6100-3-2).
Soulad se smûrnicí pro nízkonapûÈová zafiízení poÏaduje splnûní
normy pro svítidla EN 60 598.
Hork˘ povrch, napfi. v prostoru pfiedfiadníkÛ. PouÏívejte pouze vhodné kabely resp. dbejte na vhodné uloÏení
kabelÛ.
Svûteln˘ zdroj musí b˘t
schválen˘ pro provoz bez
krycího skla.
Podmínky oznaãení F nejsou splnûny, je-li svítidlo
zakryto izolaãním materiálem (napfi. tepelnou izolací).
Dbejte na koncovou zanãku (bez dorazu).
PouÏívejte ochranné rukavice (vyvarujte se dotyku holou rukou).
Pfiíloha
Údaj o v˘konu a poãtu
svûteln˘ch zdrojÛ.
Obvod je vybaven paralelní kompenzací.
Pfiedfiadníky jsou vhodné
pro uvedené pfiíkony svûteln˘ch zdrojÛ.
Obvod je vybaven sériovou kompenzací.
Znaãka GS stvrzuje shodu se zákonem o bezpeãnosti pfiístrojÛ. Autorizovaná zku‰ebna navíc umístí svoji
znaãku.
Údaj o kapacitû kompenzaãního kondenzátoru.
Dal‰í údaje jsou obsaÏeny
v návodech k montáÏi pfiíslu‰enství.
Znaãka dobrého prÛmyslového designu. V˘robky
oznaãené znaãkou iF byly
pro své vynikající ztvárnûní vyznamenány institucí Industrie-forum
Design Hannover.
Pfiipojení ochranného
vodiãe
Dbejte na pfiesné sefiízení.
Pfied provádûním údrÏby
odpojte zafiízení od sítû.
12 Anhang-CZ.qx4
03/4/7
18:30 Uhr
Seite 155
Pfiíloha
Svûtelnû-technické vlastnosti
Volnû záfiící
Pfiímo asymetricky záfiící
·iroké vyzafiování
DALI (Digital Addressable
Lighting Interface) je definice rozhraní pro fiízení
digitálnû ovladateln˘ch stmívateln˘ch pfiedfiadníkÛ. Na jednom fiídicím vedení je moÏno ovládat maximálnû 64 zafiízení tfiídy DALI. Tato zafiízení je moÏno seskupit do
maximálnû 16 skupin (skupiny se
mohou pfiekr˘vat). Lze uloÏit maximálnû 16 osvûtlovacích scénáfiÛ.
Definice protokolu je dána pfiílohou normy EN 60929.
Pfiímo záfiící
Extrémnû úzké vyzafiování pro optimální osvûtlení
uliãek regálov˘ch skladÛ
Smí‰enû asymetricky záfiící
Pfiím˘ podíl: ‰iroké vyzafiování Nepfiím˘ podíl: pro
pfiisvûtlení stropu
Pfiímo záfiící
Úzké vyzafiování
Svûtlomet na stûnu
Asymetrické vyzafiování
pro rovnomûrné osvûtlené svisl˘ch ploch resp.
regálÛ
Správa bezdrátové komunikace pro pfienos fiídicích
povelÛ v pásmu ISM
433,42 MHz.
Pfiímo záfiící
·iroké vyzafiování
Pfiímo záfiící
·iroké vyzafiování
Pfiímo záfiící
Extrémnû ‰iroké vyzafiování
Stropní svûtlomet: nepfiímo asymetricky záfiící
Rovnomûrné osvûtlení
místnosti s vyuÏitím stropu jako
sekundárního reflektoru
Stropní svûtlomet: nepfiímo asymetricky záfiící
·iroké vyzafiování
Smí‰enû záfiící
Pfiím˘ podíl: ‰iroké vyzafiování. Nepfiím˘ podíl: pro
pfiisvûtlení stropu
Smí‰enû záfiící s boãním
vyzafiováním
·iroké vyzafiování
Nepfiím˘ podíl: prÛsvitn˘m prizmatick˘m reflektorem
Sekundární zrcadlov˘
systém
Svûtlomet: úzce záfiící
Pfiímo záfiící s boãním vyzafiováním
·iroké vyzafiování
Pfiisvûtlení stropu: boãní
vyzafiování
Sekundárnû záfiící
Vyzafiování prostfiednictvím sekundárního zrcadla, sv. zdroj chránûn proti pfiímému pohledu
Sekundární zrcadlov˘
systém
Sekundární zrcadlo: asymetrické vyzafiování
Nepfiímo záfiící
·iroké vyzafiování
Pfiíloha
Smí‰enû záfiící s boãním
vyzafiováním
·iroké vyzafiování. Nepfiím˘ podíl: prostfiednictvím svûtlovodn˘ch prizmat
Einleitung
Znaãky ve svûtelné technice
155
12 Anhang-CZ.qx4
156
03/4/7
18:30 Uhr
Seite 156
Pfiíloha
Znaãky ve svûtelné technice
Svûtelné zdroje
Kompaktní záfiivka TCDEL, 4-kolíková patice pro
provoz s elektronick˘m
pfiedfiadníkem
Vysokotlaká sodíková v˘bojka, elipsoid, ‰roubovací
patice
Záfiivka podlouhlá,
trubice Ø = 7mm
Kompaktní záfiivka TC-T,
2-kolíková patice s integrovan˘m startérem
Vysokotlaká sodíková v˘bojka, trubice, ‰roubovací
patice
Záfiivka podlouhlá,
trubice Ø = 16mm
Kompaktní záfiivka TC-TEL,
4-kolíková patice pro provoz s elektronick˘m pfiedfiadníkem
Vysokotlaká sodíková v˘bojka, sofita, kontakty na
obou koncích
Záfiivka podlouhlá,
trubice Ø = 26mm
Kompaktní záfiivka TC-L,
4-kolíková patice
Vysokotlaká rtuÈová v˘bojka, elipsoid, ‰roubovací
patice
Záfiivka kruhová, trubice
Ø = 16mm
Metal-halogenidov˘ svûteln˘ zdroj, elipsoid, ‰roubovací patice
Univerzální Ïárovka, ‰roubovací patice
Kompaktní záfiivka TC-S,
2-kolíková patice s integrovan˘m startérem
Metal-halogenidov˘ svûteln˘ zdroj, trubice
Trubicová Ïárovka, ‰roubovací patice
Metal-halogenidov˘ svû-
VysokonapûÈová halogenová Ïárovka (230 V),
sklenûná zasouvací patice
Kompaktní záfiivka TC-SEl,
4-kolíková patice pro provoz s elektronick˘m pfiedfiadníkem
Pfiíloha
Kompaktní záfiivka TC-D,
2-kolíková patice s integrovan˘m startérem
HIT-CRI teln˘ zdroj se zlep‰en˘m
podáním barev, trubice
Halogenidov˘ svûteln˘
HIT-DE zdroj, sofita, kontakty na
obou koncích
VysokonapûÈová halogenová Ïárovka (230 V), bajonetová patice
VysokonapûÈová halogenová Ïárovka (230 V), ‰roubovací patice E14
VysokonapûÈová halogenová Ïárovka (230 V), ‰roubovací patice E27
VysokonapûÈová halogenová Ïárovka (230 V), sofita, kontakty na obou koncích
NízkonapûÈová halogenová Ïárovka (12 V), zasouvací patice
NízkonapûÈová halogenová Ïárovka (12 V), s otevfien˘m reflektorem, zasouvací patice
NízkonapûÈová halogenová Ïárovka (12 V), se zakryt˘m reflektorem, zasouvací patice
NízkonapûÈová halogenová Ïárovka (12 V), s hliníkov˘m reflektorem
(Ø = 111 mm), zasouvací
patice
12 Anhang-CZ.qx4
03/4/7
18:30 Uhr
Seite 157
B, C
Comfit® M – stropní mfiíÏkové svítidlo
Comfit® M – vestavné mfiíÏkové svítidlo
53
145
132
22
31
D, E
DL 500
DUS IP20 – pfiehled systému
DUS IP60 – pfiehled systému
112
70
72
F
FANTASiE
FR – svítidlo do vlhka, volnû záfiící
FR 100 – vaniãkové svítidlo pro v˘bu‰né prostfiedí
FR 100 – vaniãkové svítidlo pro nízké a vysoké teploty
Futurel, mobilní svûtlo
115
43
38
40
12
G
GALAXSiE
115
H
Hexal-a, kompletní svítidlo
Hfiibové svítidlo
HS 100 – prÛmyslové reflektorové svítidlo
64
120
55
I, J, K
Kompaktní downlighty
KRR - svítidlo pro ãisté provozy nemocnic
Kulové svítidlo a svítidlo Auris
108
33
132
L
Laterna
Lunis® - vestavn˘ downlight
Lunis_R
117
100
95
M
Monsun® – vaniãková svítidla
MontáÏní li‰ta DUS
N, O, P
Panelová svítidla
Pfiedfiadníkové jednotky
Pfiehled systému Hexal
Pfiíslu‰enství ke svítidlÛm Lunis®
Pfiíslu‰enství ke svítidlÛm Monsun®
PrÛmyslová reflektorová svítidla
Q, R
Quadrature, stropní svítidla
Quadrature, vestavná stropní svítidla
S
SiNOVA
SiPLAST - svítidlo do vlhka, volnû záfiící
SiSTELLAR
SiTECO 5NJ 200 - reflektorové svítidlo
SiTECO 5NJ 300 - reflektorové svítidlo
SiTECO Orbiter
Stropní svítidla
Svûtelné li‰ty
Svûtelné li‰ty DUS
Svûtelné pásy DUS
Svûtlomet SiCOMPACT A2 MAXI
Svûtlomet SiCOMPACT A2 MIDI
Svûtlomet SiCOMPACT A2 MINI
Svûtlomet SICOMPACT R2 MAXI
Svûtlomet SICOMPACT S2 MIDI
Svûtlomet SISTAR MAXI
Svûtlomety
Svûtlomety pro sekundární zrcadlové systémy
Svítidla SR
Svítidla ST
Symetrické svûtlomety
157
Rejstfiík
Einleitung
A
ASTER – prÛmyslové reflektorové svítidlo
Asymetrické svûtlomety
Auris
Pfiíloha
33
74
32
149
58
106
36
47
6
10
26
43
143
47
50
17
18
93
93
69
146
146
145
151
150
151
145
151
133
139
150
T, U, V
Vaniãková svítidla pro nouzov˘ provoz
Vestavná mfiíÏková svítidla
Vestavná svítidla pro panelové stropy
Vestavná svítidla s mfiíÏkou
Vestavná svítidla s umûlohmotn˘m krytem
41
28
32
28
30
W
Wave
15
Z
Zrcadla pro sekundární zrcadlové systémy
Znaãky ve svûtelné technice
Zvon
5NJ 200 – reflektorové svítidlo
5NJ 300 – reflektorové svítidlo
5LH stropní svítidla
5LH vestavná svítidla
152
153
125
47
50
18
28
Pfiíloha
12 Anhang-CZ.qx4
158
03/4/7
18:30 Uhr
Seite 158
Pfiíloha
Seznam objednacích ãísel
Obj. ãíslo
Stránka
5LA 156
5LA 157
5LA 246
5LA 247
125
126
113
112
5LA 522
5LA 524
5LA 551
5LC 377
120, 121, 123
117
133
26
5LC 477
5LE 145
5LE 146
5LE 780
Obj. ãíslo
5LH 226
5LH 227
5LH 22B
5LJ 100
Stránka
Obj. ãíslo
Stránka
19
20
18
93, 94
5LM 530
5LM 540
5LM 591
5LM 592
8
8
10
8
5LJ 140
5LJ 145
5LJ 149
5LJ 170
80, 81, 82, 83, 84
85, 86
85
81
5LM 593
5LP 900
5LP 912
5LP 913
8
30
20
21
26
86
85, 86
83
5LJ 490
5LJ 494
5LJ 611
5LJ 612
32
32
83
82
5LP 915
5LP 916
5LP 940
5LR 000
21
21
87
107
5LE 785
5LE 979
5LE 980
5LE 981
83
86
65
65
5LJ 614
5LJ 617
5LJ 634
5LJ 637
82
82
82
82
5LR 111
5LR 112
5LR 114
5LR 357
103
104
103
108
5LE 982
5LE 983
5LE 984
5LF 12B
65
65
65
31
5LJ 657
5LJ 800
5LJ 900
5LJ 908
82
25, 88
66, 67, 68, 91
75, 76, 77, 88, 92
5LR 367
5LR 377
5LR 610
5LR 611
108
108
96
97
5LF 216
5LF 217
5LF 21B
5LF 236
23
23
22
23
5LJ 909
5LJ 913
5LJ 914
5LJ 933
74, 87, 88, 89, 90
60, 61, 63
62, 63
60, 61, 64
5LR 612
5LR 617
5LR 618
5LR 800
97
98
98
96
5LF 237
5LF 23B
5LF 900
5LF 912
23
22
8, 20, 21, 24, 25, 31
24
5LJ 934
5LJ 968
5LJ 969
62
75, 76, 77
74, 87, 90
5LR 916
5LR 926
5LR 941
96
97
107
5LF 913
5LF 914
5LF 915
5LF 917
8, 25
25
8, 24
24
5LJ 978
5LJ 988
5LK 913
5LL 911
5LL 915
78
78
68,89
20
21
5LR 943
5LR 946
5LR 951
5LR 953
5LS 173
108
96, 97, 98
106
106, 108
81
5LF 940
5LG 100
5LH 122
5LH 124
24, 25
94
28
29
5LM 377
5LM 411
5LM 412
5LM 423
17
12
12
13
5LS 174
5LS 209
5LS 215
5LS 216
81
36, 40, 44, 91, 94
44, 84
43, 44
5LH 126
5LH 127
5LH 128
5LH 12B
29
29
30
28
5LM 424
5LM 426
5LM 427
5LM 433
13
13
13
14
5LS 228
5LS 229
5LS 301
5LS 313
39
39
45
40
5LH 12W
5LH 212
5LH 214
5LH 216
30
18
19
19
5LM 436
5LM 440
5LM 477
5LM 511
14
13, 14
15, 16
10
5LS 322
5LS 329
5LS 412
5LS 417
37, 40, 42
38, 39, 40, 42
34, 35, 42
35
5LH 217
5LH 21B
5LH 222
5LH 224
20
18
18
19
5LM 512
5LM 521
5LM 522
5LM 523
10
6
7
7
5LS 422
5LS 427
5LS 440
5LS 442
34, 42
35
37, 92
36, 37
Pfiíloha
12 Anhang-CZ.qx4
03/4/7
18:30 Uhr
Seite 159
Pfiíloha
Obj. ãíslo
Stránka
Obj. ãíslo
Stránka
Obj. ãíslo
Stránka
5LS 443
5LS 908
5LS 909
5LS 968
36
76, 79, 84, 91
45, 74, 88, 91
76
5NA 524
5NA 532
5NA 547
5NA 551
117
123
123
133, 135, 136
5NJ 331
5NJ 332
5NJ 333
5NJ 844
51
51
51
48, 49
5LY 308
5LY 900
5LY 905
5LY 908
44
37, 49, 68
52, 54, 56, 90
45
5NA 552
5NA 552
5NA 553
5NA 630
134, 136
136
134, 135, 136
143
5NJ 851
5NJ 900
5NJ 910
5NJ 930
53
49
53, 54
54
5LY 911
5LY 914
5LY 918
5NA 140
25, 54, 56, 91
92
25
128, 129
5NA 631
5NA 650
5NA 726
5NA 747
143
143
151, 152
148
5NJ 942
5NJ 943
5NJ 944
5NW 112
53
53
53
152
5NA 146
5NA 147
5NA 156
5NA 157
129
129
125
126
5NA 749
5NA 752
5NA 757
5NA 758
149
150
145, 148
146, 148
5NW 137
5NW 912
5NY 156
5NY 157
152
152
128, 130
128, 130
5NA 181
5NA 246
5NA 247
5NA 300
114, 128
113
112, 113
51
5NA 759
5NE 722
5NG 160
5NJ 143
51, 52, 146, 149
55
107
51, 52, 55, 56
5NY 900
5NZ 408
AGW
ER/KRR
114, 128
129
20
33
5NA 312
5NA 314
5NA 392
5NA 393
115
115
141
141
5NJ 200
5NJ 211
5NJ 221
5NJ 234
48
48
48
48
5NA 484
5NA 485
5NA 520
5NA 522
131, 132
132
123
120, 121
5NJ 235
5NJ 300
5NJ 311
5NJ 316
48
51, 52
51
51
KRR
Einleitung
Seznam objednacích ãísel
159
33
Pfiíloha
12 Anhang-CZ.qx4
03/4/7
18:30 Uhr
Seite 160
160
Parkovi‰tû Management centrum âelákovice
Sekundární zrcadlov˘ systém
Administrativní centrum Hadovka, Siemens, Praha 6
Sekundární zrcadlov˘ systém, vstupní hala
Umschlag-CZ.qx4
03/4/7
14:08 Uhr
Seite 2
Pfiíloha
2
Na‰e zastoupení v âeské a Slovenské republice
Einleitung
BRATISLAVA
BUDAPEST
A-1222 Wien, Puchgasse 2
Tel :
+43(0)1 25 0 24-0
Fax:
+43(0)1 25 0 24-291
e-mail: [email protected]
Internet: www.siteco.at
Siteco Österreich GmbH
zastoupení v âeské republice
Fiat Lux, Ing. Ludvík Adámek
Kostelní 25/25
250 88 âelákovice
Tel.:
+420 326 991 409
Fax:
+420 326 996 480
Mobil: +420 602 377 304
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.siteco.cz
Icenter, s.r.o.
·tûrboholská 44
Praha 10 – Hostivafi
102 00 Praha
Tel.:
+420 272 101 101-08
Fax:
+420 272 101 100
e-mail: [email protected]
Partnerlux, s.r.o.
DráÏní 9
627 00 Brno-Slatina
Tel.:
+420 545 231 345
Fax:
+420 545 231 346
e-mail: [email protected]
PROFI Lighting, s.r.o.
Volutova 2523
158 00 Praha 5
Tel.:
+420 251 610 677
Fax:
+420 251 610 677
Mobil: +420 604 273 610
e-mail: [email protected]
Ami, spol. s r. o.
PováÏská 16
940 67 Nové Zámky
Tel.:
+421 (0)35 64 24 500 – 501
Fax:
+421 (0)35 64 48 960
email: [email protected]
i-center, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava
Tel.:
+421 (0)2 49 10 16 25
Fax:
+421 (0)2 49 10 16 37
e-mail: [email protected]
Pfiíloha
Icenter, s.r.o.
Langrova 43
627 00 Brno-Slatina
Tel.:
+420 545 427 311-40
Fax:
+420 545 218 244
Mobil: +420 603 211 118
e-mail: [email protected]
Siteco Österreich GmbH
zastoupeni ve Slovenské republice

Podobné dokumenty

FORD TRANSIT COURIER KOMBI VAN CENÍK

FORD TRANSIT COURIER KOMBI VAN CENÍK *Prostředí systému SYNC a palubního počítače je k dispozici ve světových jazycích.

Více

Katalog v pdf ke stažení

Katalog v pdf ke stažení Karbid kfiemíku. Papír s pojivem z vodovzdorné pryskyfiice. Vhodn˘ pro mokré i suché aplikace. Pro kov i dfievo, kde zajistí vysokokou kvalitu povrchu a vytváfií dobr˘ základ pro dal‰í povlaky. Obsah: ...

Více

E4 - Rousselet Robatel

E4 - Rousselet Robatel automatické procesní linky pro rychlé vysoušení zeleniny, salátů a ovocných produktů, bez jejich poškození

Více

Zde

Zde OSRAM – svûtov˘ leader v oblasti moderních automobilov˘ch svûteln˘ch zdrojÛ. Divize OSRAM “Automotive lighting“ je v mezinárodním měřítku jedničkou ve světelných zdrojích pro vozidla. S naší inova...

Více

emma modular chain conveyor - F

emma modular chain conveyor - F AFPC-08-88 APSB-Lx88 AFPF-88M

Více

FUJI_TP_ S5000

FUJI_TP_ S5000 Manuální (denní, pod mrakem, záfiivka denní, záfiivka teplé svûtlo, záfiivka studené svûtlo, Ïárovka) elektronick˘ hledáãek 0,3” 110 000 bodÛ 1,5” nízkoteplotní polykrystalick˘ kfiemíkov˘ TFT (114 000 ...

Více

Nápojový lístek je k dispozici v PDF verzi

Nápojový lístek je k dispozici v PDF verzi Rychtář Klasik 10 o ( A-1) Rychtář Klasik 10 o ( A-1) Rychtář Premium světlý 12 o ( A-1) Rychtář Premium světlý 12 o ( A-1) Rychtář Natur kvasnicový 12 o ( A-1) Rychtář Natur kvasnicový 12 o ( A-1)...

Více

G6 Sanpress Inox labs-frei

G6 Sanpress Inox labs-frei unikajícícho média nebo poklesu tlaku na ­manometru. ­SC-Contur je ­certifikována a ­splňuje požadavky na ­spojky s ­nucenou netěsností podle DVGW-pracovního listu W

Více

G6 Sanpress Inox (labs-frei)

G6 Sanpress Inox (labs-frei) Lisovací spojky se ­závitovým přípojem z ­ušlechtilé oceli Oblasti použití Pitná voda Dešťová voda Zařízení se ­stlačeným vzduchem Zemědělství Průmysl Speciální ­aplikace Stavba lodí Hasicí zařízen...

Více