Březen - Stavební bytové družstvo Havířov

Komentáře

Transkript

Březen - Stavební bytové družstvo Havířov
ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV
Ročník 6
březen 2008
číslo 1
PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY
VYCHÁZÍ ZDARMA
CO NÁS ZAJÍMÁ
• V ROCE 2008 SE PLÁNUJÍ komplexní opravy na 32 domech. Šest
z nich bylo zahájeno již v roce 2007.
Další KO budou zahájeny do 31. 5.
2008 a ve II. pololetí 2008.
• SBD HAVÍŘOV MĚLO ke 30. 6.
2002 finanční majetek 171 755 tis.
Kč a ke 30. 6. 2007 pak 181 841 tis.
Kč. Družstvo tedy hospodaří velmi
dobře.
• VÍTE, ŽE 22. březen je vždy vyhlášen OSN „SVĚTOVÝM DNEM
VODY“? Chraňme si vodu, dokud
jí máme ještě dostatek.
Čekáme na jaro....
CO NENÍ MOŽNO
ŘEŠIT ZÁKONEM
Rozhovor s poslankyní Parlamentu za KSČM Miladou HALÍKOVOU, členkou výboru pro veřejnou
správu a regionální rozvoj a bývalou
primátorkou Havířova.
Na lednové schůzi sněmovny byla
v prvním čtení projednána novela
zákona o vlastnictví bytů, a obchodního zákoníku, kterou připravili poslanci ODS Zdeňka Horníková a Oldřich Vojíř.
Předkladatelé zdůvodnili svůj návrh situací, že ani po dvanácti letech
po uplynutí lhůty, do níž byla bytová
družstva povinna na základě výzvy
převést byt členu družstva do vlastnictví, se tak v některých případech
nestalo.
Co vás vedlo k tomu, že jste tuto
novelu navrhla zamítnout už v prvním čtení?
Nemohu souhlasit s názorem předkladatelů, že transformace bývalých
stavebních bytových družstev nebyla
ukončena a je třeba je pod hrozbou
sankcí k tomu donutit. Podle tzv.
transformačního zákona ve stanovené
lhůtě 12 měsíců bývalá SBD a LBD
přizpůsobila své stanovy a jsou tedy
právnickými osobami podle obchodního zákoníku. Tak by se s nimi mělo
nakládat a ne zasahovat, a to dokonce
i retrospektivně, do jejich vztahů. Poukázala jsem proto na rozpor s Ústavou, zejména čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: „Vlastnické
právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.“ a čl. 11 odst.
4: „Vyvlastnění nebo nucené omezení
vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a
za náhradu.“ To byl můj hlavní argument pro návrh na zamítnutí.
Ale co obavy některých družstevníků, že jejich nárok na převod bytu
bude promlčen?
To bylo odstraněno novelou zákona č. 103/2000 Sb., o vlastnictví
bytů. V ní bylo stanoveno, že právo
na uzavření smlouvy o převodu bytu
lze uplatnit do deseti let od účinnosti
tohoto zákona, tedy do roku 2010. Pokud by ani to nestačilo, řada poslanců
projevila vůli lhůtu dále prodloužit. Zarážející na návrhu, který jsme v lednu
projednávali, je ovšem to, že důkazní
břemeno, že družstevník požádal v zákonné lhůtě do 30. 6. 1995 o převod,
se přenáší i na družstvo. Považuji za
neuvěřitelné, že by v tak zásadní věci
neměli lidé v ruce potvrzenou kopii
výzvy nebo doklad o jejím zaslání.
Výmluvu, že forma výzvy nebyla
pokračování na str. 2
• V LEDNU 2008 byli opět oceněni
v Havířově dárci krve. ZLATÝ KŘÍŽ
I., II. a III. stupně a Zlatou Jánského
plaketu získalo v loňském roce 97 občanů. Z prostředků města byly pro
tyto dárce zakoupeny čipové karty
MHD, a to v celkové hodnotě 17 280
Kč.
• HAVÍŘOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
letos navštěvuje 6 809 dětí (pro
srovnání – v roce 1995 to bylo
11 323 dětí). Kapacita ZŠ v našem
městě je 10 543 míst.
Informace k vyúčtování
12. 2007 ŽILO V HAVÍŘOVĚ
topné sezóny za období 1-12/2007 •82K76831.obyvatel
a 778 cizinců s plat-
1) Vyúčtování záloh za služby (teplo,teplá a studená voda) za období
1-12/2007 bude jednotlivým uživatelům jednotek předloženo do
30.4.2008.
2) Zúčtování eventuálních přeplatků z vyúčtování záloh za služby (teplo,teplá
a studená voda) bude dle našich předpokladů probíhat v průběhu května
a června letošního roku.
3) Způsob zúčtování přeplatků z vyúčtování záloh za služby (teplo,
teplá a studená voda):
a) V případě, že uživatel jednotky platí měsíční zálohy za nájemné a úhrady
za plnění spojená s užíváním jednotky (zálohy na služby a příspěvek
na správu společných částí domu) prostřednictvím sporožirového účtu
České spořitelny, a.s., bude mu zaslán přeplatek na tento účet.
b) Pokud uživatel jednotky hradí vyjmenované měsíční zálohy z jiného
běžného účtu, než je sporožirový účet, či chce zaslat přeplatek na
jakýkoliv jiný běžný účet, může o zaslání přeplatku požádat písemně,
nebo elektronickou poštou. Budou samozřejmě akceptovány i žádosti
podané u SBD Havířov již v minulosti. Nové žádosti o zaslaní přeplatků,
vzniklých z vyúčtování záloh za služby za období 1-12/2007, na běžné
účty u bank, je nutno doručit SBD Havířov nejpozději do 25.4.2008.
c) Všem ostatním uživatelům, kteří provádějí úhradu předmětných
měsíčních záloh jiným způsobem a nepožádají o zúčtování přeplatku
prostřednictvím běžného účtu ve stanoveném termínu, budou přeplatky
zaslány poštovními složenkami.
Doplňující informace lze získat na ekonomickém úseku družstva
(evidence nájemného, tel. 596499118,596499119). Žádost o zúčtování
přeplatků lze podat elektronickou poštou na e-mailových adresách:
[email protected], [email protected]
ným trvalým pobytem. Z celkového
počtu oby vatel je 34 179 mužů
a 36 377 žen. Ve správním obvodu
Havířova (s obcemi Albrechtice, Horní
Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko)
žije 98 156 občanů.
• ZNÍ TO NEUVĚŘITELNĚ, ale
podle statistických údajů v roce
2007 utratily ženy v ČR za kosmetiku 6,5 miliardy korun.
• V NAŠEM MĚSTĚ je celkově zaevidováno 7 tis. psů od téměř 6 tis.
poplatníků. Na poplatcích bylo za rok
2007 vybráno 2,4 mil. Kč.
(hak)
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
V letošním roce plánuje SBD Havířov pouze jedno Shromáždění delegátů, a to 26. května 2008 v 16.00
hod. ve Společenském domě Reneta, Havířov-Město.
2
CO NENÍ MOŽNO...........
dokončení ze str. 1
zákonem určena a mohla být uči
něna jen ústně, považuji za podivnou. Pokud někdo chtěl převést byt
do vlastnictví, opravdu to jen zašeptal na chodbě nějakému členu představenstva a myslel si, že to stačí?
Nemohu také souhlasit se sankcemi
pro družstva a vyplácení tržní hodnoty
bytu družstvem tomu, kdo pro hrubé
porušování stanov bude vyloučen.
V čem vidíte nebezpečí pro družstva při případném uplatnění takového zákona?
Především ve znejistění situace
družstva ve vztahu ke třetím osobám.
Mnoho družstev si vzalo či chce vzít
úvěry na velké investiční akce. Oprava
střechy, výměna oken, zateplení jsou
akce, které stojí miliony. Místo splácení úvěrů by teď měla družstva vyplácet spekulanty, kteří by se zákon
pokoušeli zneužít?
Jenže co ti, jimž družstva přes
řádně doloženou výzvu stále brání
v převodu bytu do vlastnictví?
Předně bych chtěla podotknout,
že v některých družstvech se domluvili na pozdějším převodu právě
proto, aby domy co nejlépe opravili.
Nicméně takové případy, kdy představenstvo družstva bezdůvodně nekoná, existují. Musí se ale řešit zákonem, který by uškodil mnoha jiným
družstevníkům? Jsem přesvědčena,
že ne. Je ale s podivem, že představenstva, která podle těchto stížností
nic nedělají, družstevníci stále volí.
Mohou si přece vybrat jiné, zodpovědnější představitele. Možná teď budu
poněkud tvrdá, ale lenost některých
členů družstva nemohou poslanci řešit zákonem.
Pokud si ale nechají převést byt
do osobního vlastnictví, starost o
řádné fungování družstva jim odpadne...
To je dost rozšířená iluze. Teď budu
svým pánem! Kdepak. Pokud bydlí v
bytovém domě, pak se musí sdružit
do společenství vlastníků. Opět schůzují, rozhodují o věcech, které patří
do společné správy, starají se o účetnictví. Dávno už také neplatí, že by za
převod práv k družstevnímu bytu tratili, naopak jde o jednoduchý a levný
úkon, přičemž nabyvatel běžně platí
tolik jako za koupi bytu. Pokud je družstvo dobře vedeno, pak kupec moc
dobře ví, že mu z toho plyne mnoho
výhod pro společnou správu domu.
Chtěla bych připomenout, že bytová
družstva vznikala i v devadesátých
letech při privatizaci bytového fondu
měst a obcí. To by zmíněná novela
také zasáhla.
Návrh novely ale postoupil do
druhého čtení...
Skutečně proti mému návrhu na zamítnutí hlasovali poslanci ODS, Strany
zelených a 13 poslanců ČSSD se hlasování zdrželo, nebo bylo proti. Byla
však prodloužena lhůta na projednání
ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Takže doufám, že tam
najdeme takové východisko, které
by nebylo v rozporu s Ústavou a neohrožovalo existenci tisíců bytových
družstev. Myslím si, že ministerstvo
pro místní rozvoj by mělo také zodpovědněji připravovat nový zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Legislativní rada vlády k prvnímu návrhu
vyslovila zásadní připomínky. Podle ní
se předloha ocitla „na hraně ústavnosti v souvislosti s převody bytů do
vlastnictví“. Ministerstvo ji tedy bude
přepracovávat. Jde o složitou otázku
a nejde ji podle mého názoru řešit horkou jehlou.
(red)
Jak řešit sousedské vztahy?
V minulých desetiletích si člověk obvykle bydlení podle svého naturelu vybírat nemohl. Většina lidí se stěhovala
na sídliště. Panelové domy vyhnaly
svá podlaží vysoko nahoru a lidé se
na rozdíl od obyvatel původních činžovních domů přestali navzájem znát.
Důsledky nefungujících sousedských
vztahů vedly k odcizování a k projevům vandalismu. Jak jinak si vysvětlit
devastaci společných prostor panelových domů? Člověk, který se cítí být
v daném místě „doma“ , nebude ničit
výtah a čmárat po zdech. A mnoho lidí
se skutečně v anonymitě sídlišť dobře
necítilo. Domov totiž nevytváří jen kožená sedací souprava nebo bublinková vana v koupelně. Domov je i pár
slov, prohozených se sousedem a vědomí, že někam patřím, a kdyby něco,
mám kde zazvonit.
Domov by měl být vaše útočiště,
kam si chodíte odpočinout a sbírat
síly. Jenže pokud máte nesnesitelného souseda, můžete si doma o relaxaci nechat jenom zdát. Mizerné sousedské vztahy komplikují život řadě
Čechů. Konflikty často trvají roky a
někdy dokonce vyvrcholí tragédií. Se
sousedy je to podobné jako s příbuznými většinou si je nemůžete vybrat,
ale musíte s nimi nějak vyjít.
Pracovníci městských úřadů potvrzují, že naprostá většina probíhajících občanskoprávních sporů se
týká špatných sousedských vztahů.
Zkušenosti některých z vás mluví za
vše: „Pouští hudbu tak hlasitě, že se
třese celý dům. Když jsem ho šla poprosit, aby muziku ztišil, vysmál se
mi, že není noční klid a tudíž si může
dělat, co chce. Mám jen jeden pokoj,
takže před hlukem ani nemám kam
utéct.“ Nebo např. „Uprostřed noci se
z jeho bytu ozývá ťukání kladiva nebo
kvílení brusky. Trpí zřejmě nespavostí,
protože často pracuje do půlnoci a ve
čtyři ráno už jede nanovo. Když jsme
si na něj stěžovali majiteli domu, nebylo nám to nic platné. Soused tvrdil, že si vymýšlíme a on žádný hluk
nedělá.“
Občanský zákoník jasně stanovuje,
že nikdo nesmí „nad míru přiměřenou
poměrům“ obtěžovat sousedy hlukem,
prachem, popílkem, kouřem, plynem,
parami, pachy, odpady, světlem, stíněním a vibracemi. Jenže v praxi je
těžké určit, kdy jeho nesnesitelné chování onu „míru přiměřenou poměrům“
přesáhlo.
Každý z nás má však právo užívat
svůj domov k relaxaci a tedy pokud
vám to soused jakýmkoli způsobem
Věžák v Havířově – Podlesí má na
boku dva velké ptáky – snad volavky,
a vypadá opravdu skvěle.
znemožňuje, měli byste se bránit. Ale
jak na to ?
V první řadě dotyčnému povězte,
že vám jeho chování vadí. Nemusí
si totiž vůbec uvědomovat, že dělá
něco, co ostatním nájemníkům komplikuje život. Mluvte slušně, zdvořile,
ale buďte neústupní. Je určitá šance,
že všechno srovná asertivní promluva
s rušitelem vašeho klidu. Pokud vás
soused nepřestane ani poté obtěžovat, zvolte některý z dalších kroků :
• Pošlete písemnou stížnost na
právní úsek našeho družstva.Před
tím si však přečtěte domovní řád,
který by měl být v každém domě k
dispozici (nejspíš visí v přízemí na
nástěnce). Do stížnosti uveďte bod
domovního řádu, který váš soused
porušuje.
• Můžete také požádat o slovo na
schůzi nájemníků,popř.vlastníků
jednotek, a na svého trýznitele si
přede všemi postěžovat a tento
fakt uvést do usnesení v zápise
z této schůze. Nepřizpůsobivému
nájemníku, který obtěžuje ostatní,
může totiž pronajímatel /družstvo/
z důvodu hrubého porušení příslušných ustanovení stanov družstva či
občanského zákoníku za určitých
podmínek zaslat výpověď z nájmu
a tím také může vedení družstva
vašemu trýzniteli pohrozit.V případě,že tímto narušitelem bude jeden
z vlastníků,lze tuto záležitost řešit
občanskoprávní cestou.
• V nutných případech požádejte
o pomoc ihned Městskou policii
nebo přímo Policii ČR.
• V případě, že sousedé nereagují na vaše předchozí pokusy o
domluvu a připomínky, obraťte se
na odbor vnitřních věcí Magistrátu
města Havířova, jehož pracovníci
mají v kompetenci agendu přestupků a mohou uložit provinilcům
pořádkovou pokutu.
• Pokud nepomůže žádná z výše
uvedených možností zbývá poslední,a tou je soud. Před tímto krokem
však rozhodně doporučuji pokusit
se ještě jednou se sousedy domluvit.Soudy bývají totiž velice vleklé,
obtížné, drahé a nepříjemné.
Ať zvolíte kteroukoliv z možností,vždy musíte počítat s tím, že budete
potřebovat důkazy. Pokuste se tedy
již předem obstarat si nezúčastněné
svědky, kteří vám písemně potvrdí,
že si pouze nevymýšlíte. Pokud vás
dotyčný obtěžuje hlukem, měli byste
si prostřednictvím hygienických orgánů zajistit měření hluku. Hygienici
však požadují předem pro změření
hluku odhad, kdy k hluku dojde a
kdy hluk naopak není slyšet.Z praxe
je známo,že toto se jeví někdy jako
dost složité.
Na závěr uvádím,že vzhledem k
tomu, že na družstvo v posledním
období dochází velké množství stížností, týkajících se ve většině případů
narušování sousedských vztahů, ráda
bych pouze dodala, že je věcí nás
všech uvědomit si,že tyto mezilidské vztahy,a to nejen v domech, jsou
velmi křehkou záležitostí,snadno zranitelnou a těžce navratitelnou.Jsou to
záležitosti s určitostí těžší než spravit
dům,vyměnit výtah anebo zabezpečit
teplo.Proto je zapotřebí naučit se naslouchat potřebám druhých,nedělat si
naschvály a vůbec naučit se upevňovat mezilidské vztahy malými činy
a po malých krůčcích.
Při soužití se sousedy se proto
řiďte pravidlem: „Nedělej ostatním to,
co nechceš, aby dělali oni tobě“.
Alena Milková
vedoucí právního úseku družstva
3
VÍTE JAK TO CHODÍ PŘI REKLAMACÍCH?
aneb seznamujeme Vás s reklamačním řádem
Když naše družstvo v roce 2001 začínalo s prvními komplexními opravami po uvedení do života programu PANEL, každý si
jen stěží mohl představit, že na konci roku 2007 budou domy
již ze 60% opraveny. Tato příznivá informace se však stala
faktem, který svědčí o pochopení družstevníků a vlastníků v
těchto domech žijících, že povinnosti udržovat dům v dobrém
stavebně-technickém stavu tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a navíc se co nejvíce prodloužila její životnost,
se jednoduše nevyhnou. Toto vysoké procento opravených
domů hovoří i o tom, že naši obyvatelé současně využili i poměrně příznivých podmínek, které se pro opravy panelových
domů nabízely včetně využití státní podpory.
Takovýto objem prací však přináší vysoké nároky na čas i odbornost našich pracovníků a v neposlední řadě i organizaci práce.
Vždyť činnost okolo komplexních oprav začíná její přípravou, tj.
před vydáním stavebního povolení, pokračuje realizací, ale tou
však nekončí. Po dokončení, předání a kolaudaci, to je v období
tzv. reklamační lhůty je nutné dořešit mnoho záležitostí ať už s dodavatelskou firmou nebo s nájemníky samostatnými.
U posledně jmenované problematiky bychom chtěli zůstat a seznámit Vás s tím, že mimo vytvoření speciální skupiny zaměstnanců
družstva (reklamačních techniků) zabývajících se pouze reklamacemi, došlo u nás i k vydání reklamačního řádu, který stanovuje
postupy a lhůty jednotlivých účastníkům tohoto procesu.
Komplexní znění tohoto vnitřního předpisu družstva Vám tedy
předkládáme touto cestou a otiskujeme níže:
Reklamační řád
SBD Havířov
I.
1. V případě, že se na zhotoÚČEL
veném díle projeví vady, tyto je
Účelem reklamačního řádu je oprávněno uplatnit a řešit SBD
řešení vztahů mezi zadavatelem Havířov jako účastník smlouvy
a zhotovitelem díla (stavby) po o dílo (zadavatel).
jeho dokončení, v záruční době
2. Pokud je účastníkem
(reklamační lhůtě), včetně stano- smlouvy o dílo na straně zadavení postupu, lhůt a zodpověd- vatele více osob (spoluvlastníků
objektu), řeší SBD Havířov vady
ností jednotlivých účastníků.
díla na základě zmocnění těchto
II.
osob.
ZÁRUČNÍ DOBA
A) Délka a specifikace záruční
3. SBD Havířov řeší reklamace
doby
prostřednictvím reklamačního
1. Délka záruční doby je stano- technika, který je k tomu oprávvena ve smlouvě o dílo.
něn dle své pracovní náplně.
2. Začíná běžet dnem pře4. Prostřednictvím reklamačdání a převzetí díla a končí po- ního technika SBD Havířov uvesledním dnem sjednané doby ve deného v bodě 3. mohou taktéž
smlouvě o dílo.
uplatnit reklamaci zástupci sa3.Záruční doba je doba, po mospráv, společenství vlastníků
kterou je zadavatel oprávněn po- jednotek domů, obvodních bytožadovat provedení náhradního vých správ a jednotliví uživatelé
díla, popř. jeho části, jestliže jednotek.
III.
předmět díla vzhledem k jeho
provedení neodpovídá výsledku
POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ
určenému ve smlouvě o dílo,
REKLAMACÍ A JEprojektové dokumentaci určené
JICH PRŮBĚH
k provedení díla a nevykazuje
A) Oznámení a evidence povlastnosti odpovídající současně daných reklamací:
platným právním předpisům
1. Zjištěnou vadu je možné
(dílo vykazuje vady). Současně u reklamačního technika SBD
platí, že se jedná o předmět díla, Havířov uplatnit účastníky uvekterý nelze vzhledem k povaze denými v bodě II., B, odst. 4 návrátit nebo předat zhotoviteli.
sledujícími způsoby:
B) Účastníci reklamačního ří- písemně zasláním prostředzení v záruční době
nictvím České pošty
- písemně na správě SBD Havířov nebo příslušné obvodní bytové správě
- osobně na správě SBD Havířov nebo příslušné obvodní bytové správě
- zasláním e-mailu na adresu:
[email protected]
2. Reklamace se eviduje centrálně prostřednictvím podatelny
SBD Havířov a následně v knize
reklamací.
3. Kniha reklamací obsahuje
ucelený přehled o řešení jednotlivých reklamací a současně
s reklamačními techniky, vedoucími pracovníky technického
úseku družstva, je přístupna
i všem obvodním bytovým správám prostřednictvím vnitřní sítě
– Intranet.
B) Postup při řešení reklamací
1. Reklamační technik uplatní
reklamaci u zhotovitele nejpozději do 5 dnů od jejího zaevidování.
2. U nejednoznačných vad
bude provedeno místní šetření reklamačním technikem
za účasti zástupce zhotovitele
a zástupce samosprávy (SVJ) za
účelem ověření stavebně-technického stavu nahlášené vady.
3. Reklamační technik vyzve
současně s uplatněním reklamace zhotovitele k vyjádření
k reklamované vadě ( její uznání
popř. odmítnutí) do 10 dnů, od
data doručení jejího zhotoviteli,
v případě vad uvedených v bodě
2, do 10 dnů od konání místního
šetření.
4. Vady musí být odstraněny
v termínu určeném smlouvou
o dílo, popř. u složitějších vad
v termínu stanoveném k jejich
odstranění v zápise pořízeném
oběma zúčastněnými stranami.
5. V případě odmítnutí reklamace zhotovitelem a současně
trvání samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek
nadále na řešení reklamace je
nutný souhlas samosprávy nebo
společenství vlastníků jednotek
k vyžádání posouzení vady nezávislým znalcem a současně prohlášení, že pokud se v posudku
neprokáže oprávněnost reklamace, budou náklady, vynaložené na vypracování posudku
uhrazeny z fondu oprav domu.
V opačném případě budou tyto
náklady hrazeny zhotovitelem.
6. O odstranění vady bude
pořízen písemný doklad s potvr-
zením zástupcem samosprávy,
společenství vlastníků jednotek,
uživatelem nebo reklamačním
technikem.
7. Reklamační technik SBD
Havířov seznámí předsedu samosprávy, popř. společenství
vlastníků jednotek se skutečností, že uplatněné vady (s výjimkou drobných vad v bytech
nájemců a vlastníků jednotek)
byly zhotovitelem odstraněny
a jím převzaty.
8. Pět měsíců před ukončením záruční doby budou samosprávy a společenství vlastníků
jednotek domů vyzvány k sepsání vad a požadavků na jejich
reklamování a současně k jejich
předání na správu SBD Havířov.
Tento termín je stanoven s ohledem na možnost tyto vady uplatnit a odstranit ještě v rámci záruční doby.
9. Pokud reklamovanou vadu
nebude možné odstranit do 30
dnů od jejího uplatnění u zhotovitele, musí reklamační technik
seznámit s touto skutečností zástupce samosprávy, popř. společenství vlastníků jednotek.
10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu určeném ve smlouvě o dílo
nebo v zápise z místního šetření, bude uplatněna vůči němu
sankce uvedená ve smlouvě
o dílo.
11. V případě nečinnosti zhotovitele při řešení odstranění vad,
uplatní SBD Havířov odstranění
vady u jiného zhotovitele a to po
předchozím projednání se samosprávou, popř. společenstvím
vlastníků jednotek. Odstranění
vad jiným zhotovitelem bude
provedeno na náklady původního zhotovitele, popř. náhrada
škody takto vzniklé bude vymáhána formou snížení ceny díla.
12. Délka záruční doby reklamované části díla se prodlužuje
o dobu od uplatnění reklamace
do odstranění vady zhotovitelem.
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. SBD Havířov se při řešení
reklamací řídí ustanoveními zák.
513/1991 Sb. v úplném
znění – obchodní zákoník.
2. Tento reklamační řád byl
schválen představenstvem družstva dne 27. 3. 2007
3. Reklamační řád nabývá
účinnosti dnem 1. 5. 2007.
4
NAPSALI NÁM
Společný výbor vlastníků z domu
304 na ul. Moskevské nám napsal
článek s titulkem CHVÁLÍME A
KRITIZUJEME. Bylo to v čísle 3
z roku 2007. Kromě jiného tam
uvádějí kritiku na stavební dozor –
paní Dagmar Včelkovou. Redakce
v závěru článku uvedla, že tento
stavební dozor jinde chválí. Nelíbilo
se to paní Jiřině Polánkové, která
do redakce napsala, že tato věta v
závěru materiálu změnila charakter
článku. Je to názor a redakce jej
přijímá. Připojujeme omluvu.
(red)
DOBRÉ RADY
Dům na Junácké ulici má teď pěkné barvy a lidem se v něm dobře žije.
ZKRÁSNĚLA JAKO PROBUZENÁ
PRINCEZNA
Šli jste poslední dobou po
Junácké ulici v Havířově – Podlesí,
třeba na Úřad práce? Jestli ne,
udělejte si tam procházku a
porozhlédněte se celkově po této
čtvrti. Zkrásněla. Hýří barvami,
a to spolu s hustou zelení tvoří
pěkný celek. Hned zkraje stojí už
určitě 40 let dům, který byl, jak
jinak, pěkně šedivý. Je v něm 7
vchodů. Lidé si na tu šeď už zvykli,
tak jako všude jinde. Ale světe
div se, najednou se dům probral
z letitého spánku a obklopilo ho
lešení. Loni se začalo s komplexní
opravou.
Pan Jo sef PROCHÁ ZK A ,
n ě kd e j š í v ě r n ý p r a c o v n í k
Dolu Dukla, už se počítá mezi
důchodce, a tak se ujal funkce
předsedy Společného výboru.
Na opravu se připravoval se
svým výborem poměrně krátkou
dobu a hlavní bylo, že společně
vybrali dobrou firmu. Sáhli po
„Páté stavební“. Oprava vyšla na
27 milionů.
„Rozhodně jsme neprohloupili,“
říká dnes. „Pracovalo se dobře,
přestože byla ta vedra v létě a z
lidí lil pot, i když nic nedělali... Měli
jsme vlastně velké štěstí, že u nás
v domě bydlí další člen výboru,
který je zkušeným stavbařem
a ujal se stavebního dozoru.
Je to můj pracovitý kolega p.
Hynek BLANKA, který se velkou
měrou o úspěšné provedení KO
zasloužil.“
Spolupráce s firmou byla, podle
předsedy, dobrá, každé úterý
se na kontrolním dnu probraly
nedostatky a Ing. Krajíček, který
při pracích zastupoval firmu,
se snažil vše rychle řešit. Je
samozřejmé, že se problémy
v ysk y tly, jako asi při všech
opravách, ale ne takové, které by
se nedaly překonat v klidu.
Dnes čtyřpodlažní dům září do
dálky žluto-oranžovou barvou a
lidé jsou spokojeni. I když měli
někteří před KO strach, viděli
to, jak se říká, „černě“, tak už se
uklidnili a bydlí se jim o mnoho
lépe.
(hak)
Vlhké ponožky proti rýmě
První pomoc na ucpaný nos?
Zkuste své nohy nejprve ponořit
do horké vody, potom namočte
pár ponožek do vody studené,
vyždímejte je a dejte si je na
nohy. Přes ně si oblečte ještě
pár ponožek suchých a šup do
postele! Vlhké ponožky zlepší
krevní oběh, což pomůže i vašemu
ucpanému nosu.
Aspirin proti lupům
Rozpusťte tři aspiriny ve vašem
šamponu. Lupů se tak zázračně
zbavíte, aniž byste si museli
kupovat speciální drahé kúry.
Bramborou proti
ječnému zrnu
Bramboru rozpulte, zabalte do
hadříku a dejte ji do mikrovlnky,
když vychladne tak, že je možné
ji vzít do ruky, přidržte ji u oka na
10 minut.
DŮM NA ULICI EMY DESTINOVÉ
PROKOUKL
To j e p o h o d a , s t a r a t s e
o jednovchodový dům, povzdechne
si mnohý předseda, který má na
svých bedrech pět a více vchodů.
„Ale i takový dům potřebuje
pevnou ruku,“ říká předseda
samosprávy domu 394 na ul. Emy.
Destinové v Havířově – Šumbarku,
pan Štefan DENDIS. „Kdysi to
byl docela zanedbaný barák,
sklepy strašné, na kontě nic moc
– a komplexní oprava nutná... Přišel
jsem tam z Karviné v roce 1986
a trochu jsem se toho hospodaření
zhrozil. Dělám na šachtě ČSM ve
Stonavě, rád bydlím v pěkném
prostředí, a tak jsem po čase při
volbách vzal to předsedování. Není
to vůbec lehké, ale teď už jsme
za vodou. Máme po KO, lidé už
musí dům jen udržovat v dobrém
stavu...“
V domě 394 je 32 tří
a čtyřpokojových bytů. Za každý byt,
podle velikosti, se začalo do fondu
oprav platit 1.100 až 1.300 Kč. Až
si nájemníci dobrým hospodařením
nasbírali dostatečnou částku, aby se
mohli ucházet o Komplexní opravu,
tak s ní začali. Ve výběrovém řízení
si vybrali dobře, a to firmu Intoza
Ostrava. KO je přišla s vícepracemi
asi na 12 milionů Kč. Trochu
nespokojenosti je s výtahem, kvůli
jedněm dveřím v ceně 600 tis. Kč,
ale jezdí a snad i jezdit bude.
„Spolupráce se stavbyvedoucím
panem Gelnarem, stavebním
dozorem Ing. Kočím a výborem byla
velmi dobrá. Každou středu jsme se
sešli na kontrolním dnu a vše hned
řešili. Samozřejmě, že problémy byly,
hluk a prach také, ale vše se v dobré
obrátilo. Máme navíc zasklené
lodžie, jsou to takové zimní zahrady,
máme spodní část domu natřenou
speciální látkou proti sprejování,
takže, kdyby nějaký vandal chtěl
čmárat, existuje způsob, jak barvu
bez problémů smýt.“
Úplná kolaudace zatím na tomto
domě provedena není, ale bude
co nejdříve. Ještě snad je důležité
vědět, že KO byla započata v květnu
2007 a ukončena v listopadu téhož
roku. Lidé se nemusí obávat příliš
zvýšených splátek, protože se
ušetří za teplo a do fondu oprav se
již bude platit jen 400 Kč. Zbytek
zřejmě půjde na splátky.
Výbor má tedy jednu velkou
starost „z krku“, lidé vylepšené
bydlení a Šumbark opět o něco
zkrásněl.
(hak)
ODPOVĚDI NA DOTAZY
§ PRÁVNÍ PORADNA
Otázka:
„Můžete mi prosím poradit, jak
v současné době probíhá převod
družstevního bytu?“
Odpověď:
Převod práv a povinností,
spojených s členstvím v bytovém
dr už st v u (ve smy slu ustan.
§ 230 obchodního zákoníku) je
běžně označován jako „převod
družstevního bytu“, nebo dokonce
„prodej dr už stev ního by tu“ ,
případně garáže.
Podle platného pr áva se
jedná o převod práv a povinností,
spojených s členstvím v bytovém
družstvu. Tímto převodem se
na nabyvatele převádí jednak
členství v by tovém družstvu,
vedle toho peněžní nároky, které
převádějícímu do dne převodu
práv a povinností v družstvu vznikly
(např. členský podíl, základní
členský vklad, nespotřebovaná část
příspěvku na správu společných
částí domu (fond oprav), právo na
vyúčtování záloh na plnění spojená
s nájmem bytu (garáže) způsobem
dohodnutým mezi převádějícím
a nabyvatelem.
V neposlední řadě převádí
převádějící na nabyvatele právo
nájmu družstevního bytu (garáže)
s právem nabyvatele na uzavření
nové nájemní smlouvy.
Spolu s výše uvedeným se na
nabyvatele převádí všechna ostatní
práva a povinnosti, obsažená ve
stanovách a ostatních vnitřních
předpisech družstva.
Pro uzavírání dohody
o převodu práv a povinností platí
obecná ustanovení občanského
zákoníků, vyžaduje se tedy, aby
byli přesně a úplně označení
účastníci, družstvo, jehož členem
je převádějící, byt, k jehož nájmu
má převádějící právo a jehož právo
užívání přechází na nabyvatele
a finanční nároky, které jsou
převáděny.
Účinky převodu nastanou vůči
družstvu doručením uvedené
doho d y, n e b o p í s e mný m
oznámením dosavadního člena
o převodu členství, a písemným
souhlasem nabyvatele členství.
Družstvo si dovoluje své členy
informovat o tom, že nedodržení
těchto povinných náležitostí
dohody způsobuje její absolutní
neplatnost. Z toho vyplývá, že
pokud bude družstvu doručena
dohoda, která nebude obsahovat
zákonem předepsané náležitosti,
nenastanou, pro její neplatnost,
právní účinky v tom, že nedojde
k převodu práv a povinností
v družstvu ani k právu na uzavření
nájemní smlouvy na straně toho,
kdo je v takto neplatné dohodě
označen jako nabyvatel.
JUDr. Jiří Jurčík, v.r.
5
Soutěž pro děti!
Vyhlašujeme SOUTĚŽ PRO DĚTI všech věkových kategorií bydlící
v našich domech. Jedná se o výtvarnou soutěž pod názvem „Dům,
ve kterém žiji“. Děti do 15-ti let tak mohou posílat své výtvory,
na nichž bude zobrazeno jejich vidění domu, v němž bydlí, popř.
nejbližšího okolí.
Soutěžit se bude ve 3. kategoriích, a to:
I. kategorie - do 6-ti let
II. kategorie - 6 - 10 let
III. kategorie - 10 -15 let
Čtyři nejlepší obrázky v každé kategorii budou
odměněny pěknými cenami a zároveň použity
pro kalendář družstva na rok 2009.
Podmínky soutěže:
Obrázky mohou děti osobně nebo prostřednictvím svých
rodičů:
- předat na podatelně Stavebního bytového družstva Havířov
- zaslat poštou na adresu: Stavební bytové družstvo Havířov,
Hornosušská 1041/2, 735 64, Havířov – Prostřední Suchá
Obrázky nejlépe ve formátu A4 musí být opatřeny
- jménem soutěžícího
- adresou
- uvedením věku a vloženy do obálky označené
názvem soutěže „ Dům, ve kterém žiji“
Uzávěrka soutěže bude 31. srpna 2008
Nejlepší výtvory budou vyhodnoceny a označeny komisí složenou
ze zástupců Stavebního bytového družstva a čtvrtletníku
Havířovský družstevník v průběhu září 2008 a jejich jména budou
zveřejněna v Havířovském družstevníku č. 3/2008, který vyjde
koncem září 2008
•
•
•
•
STARÝ PÍSMÁK
Tak by se dal nazvat pan
František KOZIOREK, kterého
si mnozí ještě mohou pamatovat
jako ředitele školy, pedagoga a
znalce přírodních krás a stromů
v Havířově. Jeho usměvavého
syna pak mohou zařadit za pult
bývalého největšího havířovského
knihkupectví poblíž „Labužníku“.
Strávil tam mnoho let. Také dnes
je pan Koziorek junior knížkám
věrný, a to v maličké knižní oáze
v kině „Centrum“ na náměstí
Republiky.
Pan František KOZIOREK
senior, dnes už jistě devadesátník,
píše velmi svěží postřehy, a také
aforismy. Pro dobrou pohodu
vám budeme některé postupně
představovat...
PSÍ ŽIVOT
Mám psí život,
praví pan Pivot.
Správně chápeš, dí jeho choť.
Ve dne vrčíš a v noci chrápeš.
POVZDECH
Ó, jak se cítím mlád,
já v autobusu musím stát.
Mládež na naše místa?
uskutečňuje se tu dozajista.
LOUTKÁŘ A DRUŽSTEVNÍK,
KTERÉHO ZNALY VŠECHNY DĚTI
Říká se, že čas vše zahojí, že to musíme si připomenout, že třeba
zlé a špatné zatáhne milosrdným v první polovině 60. let zakládá
závojem zapomnění. Nevím, ale filmovou kavárnu PONREPO
některé prožitky, nebo někteří lidé v Karviné; ve složitých letech
nevymizí z paměti asi nikdy. Zrovna 1968/69 jeho zásluhou vzniká
tak jako třeba známý loutkář, di vadélko dě t ského di váka
werichovec, režisér, dramaturg, „Větrník“, s nímž jezdil po celé
mim a občan-družstevník z Točité republice.
ul. Jirka TIBITANZL. Byl to muž
Snem Jirky Tibitanzla byla
skutečně podobný Werichovi, stálá scéna pro dětského diváka.
muž, jenž v posledních letech stál To se mu nakonec daří pomalu
v čele divadélka „KRUH“, které uskutečňovat a v roce 1972
v Havířově celá léta hrálo pro vzniká v Havířově divadélko
nejmenší diváky. Každou sobotu KRUH. Osazenstvo divadla se
a neděli odpoledne, ale i o volných, mění, ale principál věrně zůstává.
prázdninových dnech. KRUH také V roce 1974 se k němu připojuje
cestoval po republice na různé nadšená a nadaná spoluhráčka
festivaly, třeba na ten vodnický Zuzana VAŠKOVÁ z Rožnova pod
v Třeboni; v čele s Jirkou založil
hezkou tradici MINITEATRA, akci, Radhoštěm. Repertoár divadla
na kterou se do Havířova sjedou tvoří původní autorské hry Jiřího
malá divadélka pro děti z celé a divadélko získává své místo v
ČR a týden se předvádějí svému KDPB v loutkovém divadle Jiřího
Kurjana, havířovského nadšeného
dětskému publiku.
Dne 6. března 2006 se však loutkáře.
A pak se tu hraje a hraje, děti
stala ta strašně smutná věc...
Jirkovo srdíčko nevydrželo nápor jsou nadšené, rozesmáté, někdy
radostí, starostí a práce a prostě i zapláčí – to když čerti nebo
strašidla chtějí ublížit hodnému
vypovědělo službu...
Jiří Tibitanzl se narodil 17. března mlynáři. Jiří Tibitanzl to s dětmi
1938 v Českých Budějovicích, tedy opravdu uměl, a to nejen v divadle,
v době pomalu se probouzejícího ale třeba i při mikulášských
jara, a jaro se stalo také jeho nadílkách, které pro ně pravidelně
pořádal. Sama dobře vím, že moje
konečnou...
Když se ohlédneme jenom vnučka vždy chtěla chodit jen
po jeho aktivitách na Karvinsku, a jen na „Tibika“ a mezi prvními
cupitala na jeviště, když principál
děti k tomu vyzval.
Možná, že ti, co ho neznali jako
herce a režiséra, si vzpomenou
alespoň na to, že v domě v Točité
ul. na Podlesí působil i jako dobrý
družstevník. Škoda Tě, Jirko...
Hanka Kuchařová
NAŠE ANKETA
Některých předsedů samospráv a SVJ se Havířovský družstevník zeptal, zda u nich dobře
funguje výbor a zda jsou nějaké
potíže při získávání nových členů,
kteří by chtěli pracovat:
Viliam ČMARADA
– dům 250, Havířov - Podlesí
„Zatím nám to klape bez problémů, máme tříčlennou samosprávu a vchodové důvěrníky.
Dům je po KO, takže největší starost máme za sebou. Jestli se do
nového volebního období seženou
další lidé? To tedy nevím, ale myslím,
že u nás to problém nebude.“
Roman DURNÝ
– dům 606, Havířov - Šumbark
„Náš dům je sedmipatrový se 32
byty a máme pětičlennou samosprávu. S hledáním nových lidí na
práci problém byl, je a bude...“
Stanislav ŠPLÍCHAL
– dům 33b, Havířov - Město
„Zatím problémy nemáme, pracujeme docela dobře. V našem výboru
je 5 lidí a pak jeden delegát na shromáždění delegátů. Provádíme právě
KO, máme 36 bytů. Opravu provádí
firma NBS, která se integrovala s
Městskou stavební. Lidé zatím ve
výboru pracují.“
Ervín LABUDEK
- dům 288, Havířov – Podlesí
„U nás máme samosprávu i SVJ,
já jsem koordinátorem pro oba výbory, v nichž pracuje po dvou lidech.
Máme po KO, 48 bytů a je to teď
velmi dobré. Když jsem odstoupil, že
už to nebudu dělat, nenašel se nikdo
jiný... S lidmi je to docela těžké...“
Miroslav MAŤÁTKO
-dům č. 609, Havířov – Šumbark
„U nás máme samosprávu, dům
je třívchodový s pěti patry. Bydlí
nás asi 51 rodin. Ve výboru pracujeme čtyři. Problém je v tom, že
do června musíme zvolit nový výbor, nebo předsedu, protože já se
hodlám stěhovat. Věřím ale, že problémy nebudou. Dům je opravený
už 2 roky.“
(haK)
Jirka Tibitanzl (stojící druhý zprava) a vodníci
6
RECEPTY
Havířovského
družstevníka
Zná každý
družstevní dům
Tentokrát se podíváme do takzvané zdravé výživy. A na co se
zaměříme konkrétně? Bude to
především pohanka. Je to nenáročná plodina, kterou se zabývá
především známý Šmajstrlův
mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nedaleko mlýna je restaurace, kde vaří pohankové dobroty, které doporučujeme. Mlýn
funguje už od roku 1861 a Zdeněk Šmajstrla – mlynář, je čtvrtým v pořadí tohoto rodu.
Výrobně-technická náměstkyně
SBD Havířov paní Hildegarda
Petříková má spoustu starostí
souvisejících s komplexními
opravami, ale i dalšími problémy MLYNÁŘSKÉ
domů, doslova v malíku. Její KNEDLÍKY S OVOCEM
práce není rozhodně procházkou 250 g tvarohu, 1 vejce, 180 g porůžovým sadem, hlavně když hankové krupice, ovoce, cukr.
se konají nejrůznější schůze v Suroviny spojíme v těsto, děláme
domech, kde se lidé ne a ne knedlíky, které můžeme plnit
domluvit. Když družstevníci sedí švestkami, jahodami nebo jiným
pěkně doma v teploučku a sledují ovocem. Uvaříme a na talíři poletelevizní noviny, ona často ještě
zdaleka není se svou prací hotova.
Je to jeden z hnacích motorů Našemu městu se v loňském
družstva… Je dobře, že takoví lidé roce podařilo získat dotaci z
u nás jsou a sluší se jim alespoň Evropské Unie a z rozpočtu
čas od času poděkovat. Tím Moravskoslezského kraje ve výši
spíše když slaví, jako právě ona, 1,8 mil. Kč na asistenční službu
své neuvěřitelné kulaté jubileum. pro rodiny sociálně znevýhodněné
/haK/ s dětmi.
jeme máslem a sypeme kakaem
nebo skořicovým cukrem.
POHANKOVÁ PIZZA
1 kelímek bílého jogurtu, 1 kelímek pohankové mouky, půl čajové lžičky prášku do pečiva, koření, tvrdý sýr, čerstvá zelenina
(rajčata, papriky), můžeme přidat
šunkový salám
Jogur t a mouku s práškem
do pečiva smícháme, osolíme,
plech hodně vymastíme a těsto
upečeme. Potom poklademe
zeleninou (příp. salámem), okořeníme, posypeme strouhaným
sýrem a zapečeme.
Dobrou chuť!
KULTURA
•V š e m
n a š i m d r u ž s te v n í k ů m
připomínáme, že Havířov má několik
výstavních galerií. Každý měsíc se
tam obměńují výstavy, které stojí za
shlédnutí.Až nebudete vědět kam
ve špatném počasí, podívejte se do
výstavní síně v KD.Leoše Janáčka,
která je největší a nejkomfortnější
v Havířově, nebo do nové galerie v
KD Radost, další najdete v KD Petra
Bezruče, jmenuje se MARYČK A,
nebo se zajděte podívat do soukromé
galerie SPIRÁLA na ul.Dělnické.
Pěkné výstavy s vernisážemi, každou
poslední středu v měsíci pořádá
Knihovna, oddělení hudby a umění
na ul. Pavlovově, nedaleko kina
CENTRUM.
•Vydáte-li se za kulturou do Ostravy
najdete tam hodně zajímavého, třeba
v Divadle P. Bezruče, v nové scéně
ARÉNA, nebo v Národním divadle
moravskoslezkém.
/haK/
KDYŽ SE KONÍČKEM
STANE MALOVÁNÍ
VÍTE, ŽE...
DÁMA je časopis pro každou ženu, zejména ve věku od 30 do 60 let.
Magazín D
už 15 let.
Á M A vychází
« A CO NAJDETE
V KAŽDÉM ČÍSLE?
Hodně čtení – rozhovory,
reportáže, tématické
články o zdraví a zdravém životním stylu.
Samozřejmě módu,
spoustu kosmetických
novinek, soutěže o kosmetické taštičky Estée
Lauder a hodinky
PRIM i luxusní dámské
hodinky ELYSEE
a mnoho dalšího.
Za předplatné 444 Kč získá každá
abonentka jako dárek kosmetický
balíček přípravků LIRENE
v hodnotě 1000 Kč.
4/08
Tato nabídka platí jen s ústřižkem z Havížovského družstevníka, který
zašlete s vaší adresou do redakce magazínu DÁMA, Biskupcova 30,
P.O.Box 96, 130 11 Praha 3 do 15. dubna 2008! Poté obdržíte složenku
a po jejím zaplacení první číslo časopisu a zvlášť balíček s dárkem.
Vladimír ČONDÁK je docela
obyčejný obyvatel družstevního
bytu, ale přece jen je něčím trochu odlišný od ostatních sousedů.
Maluje. A maluje rád, už od dětství. V poslední době jsou u něho
v kurzu veselí čertíčci a čerti; moc
rád by ilustroval nějakou „čertovskou“ knihu. Třeba někde zase
žije NĚKDO, kdo rád píše a takovou knížku stvoří...? Bylo by to ideální spojení a radost by měly děti,
ale možná i dospělí, kteří rádi věří
na pohádky.
Ale vraťme se k panu Čondákovi. V mládí „vychodil“ LŠU v
Havířově, ale na střední a vysoké
školy se nehlásil. Maloval a maluje si pro radost. Když už obrazů –
olejomaleb na plátně přibylo tolik,
že mohl vystavovat, oslovil některé
galerie a jeho dílka jste mohli spatřit třeba v Galerii „H“ ve Vejprtech,
v Galerii v Kostelci nad Černými
lesy, ale i v Těšínském divadle, v
AMO Karviná. Vždy se zúčastňuje
výstav havířovských výtvarníků,
jeho obrazy jsou k vidění ve Výstavní síni V. Wünscheho, nebo v
Galerii Maryčka.
Momentálně se veselými čertisky můžete potěšit v prostorách malé „vinotéky“ v obchodním komplexu HRUŠKA na ul.
17. listopadu v Havířově – Podlesí. Půjdete-li do těchto míst na
procházku, nebo něco vyřizovat
do družstva, je to přímo u cesty.
A co víc, bude-li se vám některý
obrázek líbit, můžete si ho koupit.
Dílka jsou navíc ke zhlédnutí na
webových stránkách http://www.
bestdvd.cz sekce hobby – obrazová galerie. Kdybyste chtěli
vidět víc, nebo budete mít zájem
o nákup, můžete také zavolat na
tel. č. 723 901 478.
A nás může jen těšit, že mezi
družstevníky máme hodně nenápadných a přitom zajímavých
lidí.
(hak)
7
JAK NA ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIÍ
Od začátku letošního roku
zdražily všechny druhy energií,
na př. teplo v průměru o 9 %,
cena zemního plynu o 7 %. Tato
zdražení se přímo promítnou do
nákladů na vytápěni, zejména
v bytových prostorách.Většina
distributorů tepla pro dálkové
vytápění avizuje zvýšení cen pro
rok 2008 o 10 %. Stejný výsledek
předpovídají ekonomové i pro
příštích 5 - 8 let. Jedinou cestou
jak se těmto zdražováním bránit
jsou úsporná opatření a opatření
v místech kde dochází k největším
únikům.
V panelovém domě je rozdělení
úniků tepla přibližně následující:
s t ř e c h a 5 -10 % , s p o l e č n é
nev y tápěné prostor y 10 - 15
% digestoře a komíny 5 -010%
obvodové zdivo c15 -30 %, okna
a lodžie 30 - 60 %.
Z toho vyplývá, že nejefektivnější
způsob jak snížit spotřebu tepla
je zateplení obvodového pláště
domu a výměna všech oken a
prosklení.
ZE SPORTU
•Město opět ocenilo sportovce
– SK vzpírání, Baník Havířov,
Jan POLÁŠEK – oddíl atletiky,
Slávia Havířov, Jaroslav GOJ a
Aleš HEKERA – Klub sálového
fotbalu, Markéta MAŇÁSKOVÁ
– JUDO Club Havířov a Lukáš
TREFIL – oddíl softtenisu, TJ
Slovan. Byli oceněni také
družstva, žáci, junioři, a to
Ivo POL ÁŠEK a Roman
PICH. Ocenění se dočkali
rovněž zasloužilí pracovníci
spor tu Adolf CIENCIAL A
– SK vzpírání Baník Havířov,
Ladislav VŠOLÁK – oddíl
atletiky Slávia Havířov a in
memoriam Ferdinand POLÁK
– Městský fotbalový klub.
•V
kategorii dospělých byli
oceněni Radka MIKULOVÁ –
oddíl kulturistiky Slávie Havířov,
Josef BĚLICA – oddíl karate,
TJ Baník, Petra HOSTINSKÁ
– Klub sportovního potápění
Rejnok, Monika PECHOČOVÁ
MUZEUM ZVE
PRYČ
Další pěknou výstavou v našem
SKonečně
FALDÍKY!
přichází tolik očeká- MUSAIONU bude od 29. dubna
vané jaro a pomalu začínáme od- výstava Řezbáři.
••••••
kládat vrstvy teď už nadbytečného
V KOTULOVĚ DŘEVĚNCE bude,
šatstva. Pokud jste ovšem pod tak jako každoročně, zahájena
ním přes zimu úspěšně skrývali sezóna 1. května, a to Dnem
nabyté faldíky, je načase s nimi řemesel.
něco udělat.
••••••
V sortimentu lékáren je široká V p a m á t n í k u Ž I V O T I C K É
škála přípravků, které jsou určeny TRAGEDIE můžete zhlédnout
k podpoře procesu hubnutí. Na- v ý s t a v u Z m i z e l í s o u s e d é
jdete tam i novinku: konjugovanou – projekt Židovského muzea v
kyselinu linolovou (CLA), ke které Praze. Výstava potrvá do 25.
je přimíchán extrakt ze zeleného května 2008.
••••••
čaje (GTE). Tato zesílená kombiDo Petřvaldu se vypravte na
nace biologicky aktivní CLA se ze- výstavu do Technického muzea.
leným čajem zlepšuje schopnost Uvidíte nejen stálou expozici
organismu spalovat tuky v těle, Tradice hornictví na Těšínsku,
takže vaše postava bude štíhlejší ale také další výstavy: Kouzelný
a pevnější. Navíc vám pomůže vy- svět tramvají, Slepice nebo vejce?,
hnout se obávanému jo-jo efektu. Reklama nebo výrobek?, a to do
Úplně nejlépe přípravek s CLA a 31. října 2008.
••••••
zeleným čajem působí, když se zároveň začnete i více hýbat. Takže Do Muzea Těšínska patří také
vytáhněte kamarádku na koleč- ARCHEOPARK v Chotěbuzi.
kové brusle, vyjeďte si na kole Představuje slovanské sídliště z
a nebo si alespoň udělejte pěk- doby od poloviny 8. do 11 století.
Protože se Archeopark stále
nou procházku do probouzející buduje, je třeba návštěvy ohlásit
se přírody. Budete se nejen lépe na tel. čísle 558 761 227. Na
cítit, ale také znásobíte účinek bi- dohodnutou dobu bude uvolněn
oaktivní CLA se zeleným čajem průvodce, bez nějž není zatím
a vaše postava se vám zformuje prohlídka možná.
rychleji.
(red)
Dejte si
mě k ledu
Jsem vaše
Flexibilní hypotéka
• možnost začít splácet až za 12 měsíců
• možnost snížení či zvýšení splátek
• přerušení splácení až na 3 měsíce
Zpracování
ZDARMA
A
Pro všechny
š
fixace
fi
stejná
j á
sazba od
4,99 %
Zpracování úvěru zdarma při podání žádosti o hypotéku
od 10. 3. do 16. 5. 2008 a zároveň uzavření
smlouvy do 30. 6. 2008 a s fixací na 5 a více let.
3/08
za rok 2007, a to 6. března
2008. V loňském roce získali
havířovští sportovci 51 titulů
mistra České republiky, 1
titul mistra Evropy, 2 tituly
vicemistrů Evropy, 1 titul
vicemistra světa a několik
dalších význačných ocenění.
/Převzato z magazínu TM č. l/ 08.
1/08
8
CENÍK INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ:
(Výhodné pro soukromé osoby)
1 řádek ve sloupci šíře 4 cm
1 řádek ve sloupci šíře 4 cm vysázený tučně
rámeček kolem textu – příplatek
Rodinná inzerce (narozeniny, jubilea)
na dva sloupce šíře 8 cm
s fotografií v rámečku
INZERCE PLOŠNÁ
(Výhodný pro malé i větší firmy a organizace)
barevný rastr
tučný rámeček
zhotovení zvláštních firemních značek
CELÁ INZERTNÍ STRANA:
25 Kč
30 Kč
+10 Kč
250 Kč
15 Kč/1 cm²
+20 Kč
+15 Kč
+50 Kč
7 000 Kč
Objednávky zasílejte písemně na adresu naší redakce, nebo
e-mailem na [email protected]
Plošná inzerce bude sjednána osobně s klientem.
HD vyjde v červnu 2008.
Finanční poradenství
¾ Nezávislá konzultační společnost
v oblasti finančního poradenství
¾ Spolupráce s téměř všemi významnými společnostmi
českého finančního trhu
¾ Klientům vždy zajišťujeme zdarma
na základě analýzy a jejich finančních možností
optimální řešení jejich finančních potřeb
¾ Nemusíte obcházet finanční instituce,
všechny potřebné dokumenty připravíme k podpisu
a vše vyřídíme přímo s centrálou
Možnosti
¾ Financování bydlení – hypoteční úvěry,
úvěry ze stavebního spoření
¾ Finanční majetkové vypořádání
¾ Zajištění osob a majetku
¾ Zajištění dětí
¾ Zajištění na stáří - penzijní připojištění, renta
¾ Investice a spoření
Kontakt
¾ JUDr. Zbyněk Krupička s týmem spolupracovníků
¾ mobil: 737 768 895, 737 778 659
¾ www.fincentrum.com
HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK - čtvrtletník Stavebního bytového družstva Havířov. Adresa vydavatele: SBD Havířov-Suchá, Hornosušská 2,
tel.: 596 499 111, fax: 596 411 385, [email protected] a www.sbdhavirov.cz Evidenční číslo Ministerstvo kultury ČR E 14170. Šéfredaktorka: HANA KUCHAŘOVÁ. Adresa redakce: Junácká 1, 736 01 Havířov-Podlesí, tel.: 737 116 037, e-mail: [email protected]
Korespondenci pro čtvrtletník je možno zasílat na tuto adresu. HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK je neprodejný,
distribuce: samosprávy v jednotlivých domech do schránek. Sazba a tisk: Kartis + Co s.r.o.
2/08
INZERUJTE LEVNĚ V NAŠEM ČTVRTLETNÍKU
(Oslovujeme 11 tisíc domácností v Havířově)

Podobné dokumenty