Výroční zpráva APLA Praha 2011

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva APLA Praha 2011
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
výroční zpráva 2011
2011
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM – APLA PRAHA,
STŘEDNÍ ČECHY, O.S. – NEJKOMPLEXNĚJŠÍ NABÍDKA SLUŽEB
PRO LIDI S PAS A JEJICH RODINY V ČESKÉ REPUBLICE.
2011
Pomáháme světu porozumět autismu
a lidem s autismem porozumět světu.
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, o.s. je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce
odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického spektra. Hlavním důvodem založení byla naléhavá potřeba
začít řešit problematiku lidí s autismem komplexně, podat pomocnou ruku nejen
dětem a dospělým s poruchou autistického spektra, ale i všem těm, kteří o ně
pečují nebo jim poskytují své služby – rodinám, institucím a odborné veřejnosti.
Lidé s poruchou autistického spektra jsou jiní. Kvůli svému handicapu jiným způsobem vnímají a chápou svět, který je obklopuje. Jejich chování je odlišné
a mnohdy obtížně pochopitelné. K tomu, aby mohli dobře fungovat v našem
světě, potřebují pomoc. Běžná výchova, snaha přinutit je změnit se a fungovat
podle našich pravidel se obvykle míjí účinkem. Pokud chceme dosáhnout vzájemného porozumění, musíme se na svět podívat jejich očima. Potíže v sociální
interakci a komunikaci i běžné soužití s lidmi s poruchou autistického spektra
jsou nejméně z poloviny naším problémem. V současné době již známe možnosti,
jak upravit prostředí a činnosti, aby byly pro lidi s poruchou autistického spektra
srozumitelné. Víme, jaké prostředky používat ke smysluplné komunikaci, jak chápat a zacházet s problémovým chováním i jak pro ně chaotickému světu dodat
smysluplnost. Naše informovanost otvírá bránu k účinné pomoci, vzájemnému
setkání a porozumění. Autismus neznamená sám.
Kateřina Thorová, Poruchy autistického spektra
– včasná diagnóza branou k účinné pomoci, APLA 2007
3
Obsah
1. Stručně o poruchách autistického spektra
6
2. Vize a priority
8
3. Úvodní slovo
10
4. Historie APLA v datech
12
5. Lidé v APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
16
6. Činnost sdružení v roce 2011
20
6.1. Metodické středisko
20
6.1.1. Oddělení diagnostiky a metodické podpory 20
6.1.2. Oddělení odborného poradenství
22
6.2. Středisko rané péče
24
6.3. Terapeutické středisko
30
6.4. Středisko osobní asistence
36
6.5. Středisko pobytových služeb
38
6.5.1. Oddělení odlehčovacích služeb
38
6.5.2. Domov se zvláštním režimem
40
6.6. Středisko sociální rehabilitace
42
6.7. Volnočasové aktivity
46
6.8. Vzdělávání a osvěta
49
6.8.1. Vzdělávací kurzy
49
6.8.2. Projekt „Autismus a vzdělávání“
50
6.8.3. Projekt „Škola pro každého“
51
6.9. Dobrovolnická sekce
52
6.10. Rodičovská sekce
54
6.11. Publikační a osvětová činnost
56
6.12. Mezinárodní spolupráce
62
7. Finanční zpráva
66
7.1. Výrok auditora
67
7.2. Roční účetní závěrka
68
7.3. Další informace o hospodaření sdružení
6.6.1. Projekt „S pomocí to dokážu“
a projekt „Do práce bez bariér“
44
(grafy)
81
8. Jak pomoci
84
9. Děkujeme dárcům a partnerům
86
10. Základní informace o sdružení
91
5
1. Stručně o poruchách autistického spektra
CO JE AUTISMUS?
Autismus je vrozená vývojová porucha sociálního a emočního vývoje a komunikace, která ovlivňuje mnohé oblasti života
a navenek se projevuje nestandardním chováním. Autismus jako jedna z diagnostických kategorií spadá pod zastřešující
termín poruchy autistického spektra. Mezi poruchy autistického spektra spadá kromě dětského autismu i tzv. Aspergerův syndrom, atypický autismus, dezintegrační porucha aj. Tyto typy poruch mají mnoho společného, ale zároveň i odlišného. Pro všechny platí, že vývoj dítěte je narušen zejména v oblasti slovní a mimoslovní komunikace, vztahů s lidmi,
vnímání a představivosti. Nicméně manifestace projevů i v rámci jedné diagnostické kategorie může být velmi různorodá.
Modelový příklad člověka s diagnózou poruchy autistického spektra neexistuje. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně
inteligentní i s mentální retardací, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. Někteří
lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání
a vedou spokojený rodinný život. Nicméně u všech lidí s touto diagnózou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té
míry, že lze dopad poruchy na člověka a na jeho rodinu považovat za závažný a handicapující.
CO DĚLÁME?
V rámci několika detašovaných pracovišť poskytujeme nejkomplexnější nabídku služeb pro lidi s PAS v České republice.
V oblasti diagnostiky u nás pracuje psychiatr a psychologové. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků
rané péče. Speciální pedagogové sestavují pro děti, žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolupodílí se poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních zařízení, poskytují školám a školkám odborné poradenství. Vyškolení terapeuti vedou individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností nebo analyzují a řeší problémové chování.
Někteří pracovníci poskytují odborné poradenství pobytovým zařízením sociální péče, které mají v péči klienty s PAS.
Jsme současně registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb (osobní asistence, sociálně aktivizační služby)
a pobytových sociálních služeb (odlehčovací služby, chráněné bydlení, domov se zvl. režimem) a realizujeme programy
podporovaného zaměstnávání.
Procento výskytu poruch autistického spektra v populaci bylo vypočteno na 1%.
To znamená, že každé sté dítě se narodí s poruchou autistického spektra.
Toto vysoké číslo jasně ukazuje na potřebu uznání autismu jako velmi naléhavého
zdravotního problému, který vyžaduje řešení.
6
7
2. Vize a priority APLA
VIZE
Naší vizí je poskytovat vysoce kvalitní a cenově dostupné komplexní služby lidem s poruchou autistického spektra, jejich
rodinám a odborné veřejnosti prostřednictvím profesionálních a vysoce motivovaných zaměstnanců a externích spolupracovníků. Chceme prosazovat a zvyšovat standardy kvality sociálních služeb, samozřejmostí je plně individuální přístup k uživatelům služeb. Vnitřní motivace uživatelů efektivně využít poskytnutou podporu chceme dosáhnout
i prostřednictvím jejich finanční spoluúčasti na poskytovaných službách.
Fungování organizace zajistíme prostřednictvím všech dostupných veřejných a soukromých zdrojů a finančními prostředky získanými z prodeje služeb a produktů. Chceme aktivně rozvíjet a hledat možnosti samofinancování, firemního
a individuálního fundraisingu a podnikat kroky vedoucí k trvalé udržitelnosti a finanční nezávislosti organizace. Důvěryhodnost organizace chceme posilovat účinnými nástroji k budování transparentního hospodaření s vynaloženými prostředky. Zaměstnancům organizace budeme poskytovat odpovídající finanční ohodnocení, stabilní zázemí a možnosti
zvyšovat a upevňovat svou kvalifikaci doma i v zahraničí.
Prostřednictvím poskytovaných služeb, publikační činností, zapojením se do komunitního plánování sociálních služeb
a systematickým „public relations“ budeme podporovat komplexní profesionální péči o lidi s autismem a jejich blízké
především v těchto oblastech:
● psychologické a psychiatrické služby
● sociální služby
● vzdělávací, pracovní a sociální odborné programy pro lidi s poruchou autistického spektra
● vzdělávání odborníků, zejm. psychologů, lékařů, pedagogů a podpůrného personálu,
který se podílí na péči o osoby s PAS
● informovanost a osvěta odborné i laické veřejnosti
8
PRIORITY A CÍLE
vytvoření a provozování komplexního systému služeb sociální péče, sociální prevence a dalších služeb podporujících
osobní rozvoj lidí s poruchou autistického spektra a jejich integraci do společnosti s pomocí těchto aktivit:
● zlepšení diagnostiky poruch autistického spektra v České republice
● rozvoj komunikace, kognitivních a jiných schopností osob s PAS
● eliminace problémového chování
● rozvoj a podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS
● podpora rodin osob s PAS směrem k jejich funkčnímu životu
● informovat širokou veřejnost o problematice PAS
● rozšířit znalosti odborníků (zejména pediatrů, psychologů, psychiatrů, logopedů, neurologů a pedagogů)
v oblasti péče o osoby s PAS
● zprostředkovávání dalších sociálních služeb a poradenství
● provozování služeb podporujících rozvoj sdružení
● usilování o kvalitativní růst sociálních služeb pro lidi s PAS na území především Prahy a Středočeského kraje,
ale i celé České republiky a zemí EU
9
3. Úvodní slovo předsedy správní rady
a ředitelky sdružení
Vážení přátelé,
rok 2011 byl pro nás jiný oproti předchozím letům především v oblasti public relations. Uspořádali jsme řadu osvětových akcí zaměřených na širokou veřejnost, což nám
umožnil projekt financovaný Nadací Vodafone v rámci programu Rok jinak. Podnikli jsme i kroky vedoucí k naplnění
našeho plánu více se angažovat v oblasti naplňování práv
rodin s dětmi s autismem – zapojili jsme se do řady mezinárodních projektů, další projekty jsme vypracovali a podali do několika dotačních programů, rok 2011 byl bohatý
i na publikační činnost.
Bohužel některé plány se nám naplnit nepodařilo. Týká se
to zejména snahy o snížení objednacích lhůt na diagnostiku a poradenské služby. Na jedné straně nás těší obrovský
zájem o naše služby, na druhé straně je pro nás emočně náročné rodiče odmítat z důvodu plné kapacity a nechat je
bez podpory. Proto jsme se snažili, snažíme a snažit budeme prostřednictvím spolupráce s dalšími organizacemi
po celé ČR předávat naše zkušenosti formou supervizí, konzultací a vzdělávacích kurzů a vítáme, že vznikají další veřejně prospěšné organizace s kvalitní nabídkou služeb pro
rodiny s dětmi s PAS a roste počet proškolených a erudovaných odborníků ve školství i sociálních službách. I přes
naši intenzivní snahu a rostoucí počet diagnostikovaných
dětí a dospělých lidí s autismem se nepodařilo otevřít další
domácnost pobytového zařízení pro lidi s autismem a těžkým problémovým chováním, jak jsme plánovali. Dotace ze
10
státního rozpočtu stále klesají, je náročné udržet i stávající
provoz tří domácností Domova Libčice. V roce 2012 bychom chtěli alespoň rozšířit nabídku odlehčovacích služeb
a otevřít respitní centrum s větší nabídkou odlehčovacích
služeb, které bude schopné pružněji reagovat na aktuální
poptávku rodičů. Držte nám palce, abychom na podzim
roku 2012 mohli slavnostně přestřihnout pásku v novém
středisku a umožnili tak dalším rodičům alespoň na chvíli
vydechnout.
Na závěr dovolte, abychom poděkovali našim zaměstnancům, dárcům, dobrovolníkům i externím spolupracovníkům za skvělou spolupráci a kvalitně odváděnou práci.
Jsme si vědomi toho, že APLA má své jméno na trhu služeb
pro osoby s autismem právě díky našim zaměstnancům,
pro které není problém věnovat se své práci i nad rámec
běžných povinností. Vážíme si toho, že i po letech práce
v APLA neztrácejí chuť k hledání inovací a zlepšení, sebevzdělávání se a ochotu se o své zkušenosti dělit s nově
nastupujícími kolegy.
Děkujeme i rodičům a samotným klientům, kteří nás podporují a pomáhají i přes vlastní kupu starostí. Děkujeme
všem, kteří si našli čas a napsali nám pár řádků o tom, jak
a v čem jim pracovníci APLA pomohli. Podobné zprávy nám
dělají velkou radost a dávají jistotu, že se ubíráme správným směrem. Ale ocenili jsme a vítáme i reakce rodičů a klientů, kteří se neváhají ozvat, když s něčím nejsou spokojeni.
Takové zpětné vazby jsou pro nás velmi důležité a díky nim
víme, na co se zaměřit, co zlepšit a z čeho se poučit. Ještě
jednou díky vám všem.
Magdalena Čáslavská
Výkonná ředitelka
Hynek Jůn
Předseda sdružení
Přejeme úspěšný a pohodový rok 2012.
11
4. Historie APLA v datech
2000
Postupně se formuje
neoficiální spolupráce rodičů dětí s autismem a odborníků na ose Praha –
Brno, která se rozvíjí i do dalších regionů. Ukazuje se nutnost tyto aktivity
v celostátním měřítku organizačně zaštítit, a tím jim zajistit mnohem větší
průraznost a dopad. Vzniká Asociace
pomáhající lidem s autismem – APLA
ČR. Asociace se od svého počátku diferencuje do čtyř sekcí, které tak
mohou plně rozvinout akční potenciál
svých členů. Jsou to sekce rodičovská,
klinická, pedagogická a sociálněprávní.
2001
APLA realizuje první
projekty. Do sdružení se začali hlásit
aktivní lidé z celé republiky, kteří cítili
potřebu se stagnující situací v oblasti
problematiky dětského autismu a pervazivních vývojových poruch něco
udělat. Rodiče, odborníci různých profesí, studenti a dobrovolníci se začali
seskupovat do regionálních pracovních organizací. Hned od počátku se
APLA zaměřuje především na informovanost odborné i laické veřejnosti,
diagnostiku poruch autistického
spektra, vzdělávání odborníků, pod-
12
poru vzdělávacích a sociálních programů, a především podporu rodičů.
2002
Ukazuje se, že každý
kraj má v podpoře lidí s autismem jiné
možnosti a jiné priority, a tak dochází
k rozhodnutí zakládat regionální organizace APLA – samostatné účetní jednotky s vlastní právní subjektivitou
přímo v krajích. Národní APLA od té
doby působí pouze jako dohlížející
a zaštiťující orgán, který schvaluje
vznik a působnost nově vznikajících
organizací s názvem Asociace pomáhající lidem s autismem a používání
loga.
2003
Odborníci
působící
v rámci APLA ČR na území hlavního
města zakládají dne 1. 4. 2003 APLA
Praha. Své zázemí nachází APLA
Praha v areálu mateřské školy Fialka
v Řepích, ul. Brunnerova. Vizí APLA
Praha je zavedení komplexní péče
o lidi s autismem pro rodiny nejen
z Prahy a okolí.
2004
V roce 2004 se podařilo
získat první grant z veřejného rozpočtu
– od hl. m. Prahy. Díky němu se rozši-
řuje sdružení o tři další pracovní síly –
speciální pedagog, koordinátor respitní
péče a koordinátor sdružení. V rámci
programu Centrum pomoci se rozbíhá
nový projekt – Respitní péče – zahrnující domácí respitní péči a službu osobní
asistence. Nabídka programů z roku
2003 se rozšiřuje o Program osvěty
a vzdělávání. Program zahrnuje mimo
jiné pořádání odborných kurzů pro rodiče i odborníky. Kurzy získaly akreditaci MŠMT.
2005
Vznikají nové projekty,
služby stávající využívá stále více rodičů, APLA posiluje personálně. Na
úvazky je v organizaci zaměstnáno
8 lidí, asistenční služby poskytuje
62 asistentů. Stávající prostory v ul.
Brunnerova již nestačí, vzniká nové
detašované pracoviště v ul. V Holešovičkách. Koncem roku se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního
fondu (Globální grant) na projekt Příprava organizace na rozvoj pracovních
programů pro dospělé osoby s autismem. Projekt byl zaměřen zejména na
posílení kapacity APLA Praha, umožnil
přijmout nového pracovníka „fundraisera”, jehož hlavním úkolem je hledání
nových zdrojů financování, zejména
v oblasti firemního a individuálního
dárcovství. Cílem tohoto projektu bylo
především najít dostatečnou finanční
podporu pro rozvoj aktivit směřujících
k podpoře pracovních příležitostí pro
dospělé osoby s autismem.
2006
V rámci operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů získává APLA Praha od Evropského sociálního fondu (ESF) grant na projekt
Zvládání problémového chování osob
s mentální retardací a/nebo autismem.
Projekt je zaměřen na zabezpečení
vzdělávacích aktivit pro zadavatele
a poskytovatele sociálních služeb
v oblasti práce s lidmi s mentální retardací a/nebo autismem. V červenci
APLA Praha zahajuje další projekt
financovaný z evropských fondů
I s autismem to jde – podporované
zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem, který je zaměřen na
možnosti uplatnění lidí s PAS na otevřeném trhu práce. Výrazným počinem v osvětě bylo vydání odborné
publikace Poruchy autistického spektra
od K. Thorové, jejíž vydání podpořilo
Ministerstvo zdravotnictví. APLA rozšiřuje nabídku služeb o volnočasové aktivity pro děti s autismem. APLA Praha
již zaměstnává 16 osob na pracovní
smlouvy a téměř 70 asistentů na dohody o provedení práce. V rámci Poradenského střediska vzniká Centrum
včasné intervence, které se specializuje
na podporu rodin dětí s PAS do 7 let.
2007
APLA profesionalizuje
řízení organizace obsazením místa ředitele a posílením podpůrného managementu. APLA realizuje projekt
Komplexní rozvoj organizace APLA
Praha, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu. Cílovou skupinu projektu tvořili zaměstnanci
sdružení, kteří se účastnili vzdělávacích aktivit dle svých profesních potřeb
a zároveň byli zapojeni do činností zaměřených na posilování kvality poskytovaných služeb. V souvislosti se
zákonem 108/2006 Sb. APLA Praha
získává registraci na 6 sociálních služeb – raná péče, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, odlehčovací
služba, služba osobní asistence, odborné poradenství, sociální rehabilitace. S ohledem na potřebu zajistit
terminologii a personální obsazení služeb v souladu s podmínkami registrace a poskytovatelů státních dotací
se uzpůsobuje i programová struktura
APLA. Aktivity probíhají v rámci 3 hlavních programů: 1. psychologické
a psychiatrické služby, 2. sociální
služby a 3. vzdělávání a osvěta. Na základě personálního rozšíření se mění
i organizační struktura sdružení.
2008
Postupně končí projekty financované z evropských fondů.
Díky finanční podpoře Hl. m. Prahy
a MPSV se podařilo zajistit udržitelnost projektů, služby jsou i po ukončení
projektu
beze
změny
poskytovány. Služba rané péče posiluje personálně, o služby je z řad rodičů stále větší zájem. Z centra se
stává samostatné Středisko rané péče
s vlastním koordinátorem. Z kapacitních důvodů se stěhuje metodické
a diagnostické středisko do nových
prostor do ul. Dolanská v Praze 6.
S novými kancelářemi získává APLA
i vlastní školící místnost. Podařilo se
získat silného generální partnera, kterým je LBBW Bank CZ a.s.
2009
APLA zahajuje nový
projekt podpořený z ESF S pomocí to
dokážu zaměřený na podporované zaměstnávání osob s PAS. V rámci projektu otvírá APLA tréninkový byt
a rozšiřuje nabídku služeb sociální rehabilitace. Podařilo se rozběhnout
provoz pobytového zařízení pro lidi
s autismem a těžkým problémovým
chováním v Libčicích nad Vltavou.
13
APLA Praha si registruje nové sociální
služby – chráněné bydlení a domov se
zvláštním režimem. Organizace se zaměřuje na zkvalitnění PR a osvětovou
činnost. Pravidelně vydává informační
Zpravodaj APLA, ve spolupráci s Českou televizí vzniká několik osvětových
pořadů (Diagnóza, Klíč), díky podpoře Ministerstva zdravotnictví vydává
ve spolupráci s Portálem publikaci
Hynka Jůna Moc, pomoc a bezmoc
v sociálních službách a zdravotnictví.
2010
V průběhu roku jsme
úspěšní v několika žádostech o podporu z Evropského sociálního fondu
a zahajujeme 3 velké víceleté projekty.
Projekt realizovaný v rámci programu
OPPA „Do práce bez bariér“ je, podobně jako již běžící projekt programu
OP LZZ S pomocí to dokážu zaměřen
na sociální rehabilitaci dospívajících
a dospělých osob s PAS, zejména na
programy podporovaného zaměstnávání. Každý z projektů je zaměřen na
jiné regiony a díky jejich souběžnému
harmonogramu tak služby určené dospělým lidem s PAS můžeme poskytovat téměř ve všech krajích ČR. Další
projekt financovaný z OP VK Škola pro
každého je určen dětem, jejich rodičům
a pedagogům ze Středočeského kraje.
Jeho hlavním cílem je rozvoj speciálně
14
pedagogických služeb pro děti s PAS
a jejich rodiče a pedagogy. Koncem
roku zahajujeme projekt OP LZZ Autismus a vzdělávání, který je zaměřen
na další vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti práce s lidmi
s autismem a na vzdělávání rodičů.
V průběhu roku zařizujeme chráněné
bydlení pro tři klienty s Aspergerovým
syndromem, Domov Libčice se rozrůstá o jednu domácnost a další tři klienty s autismem a problémovým
chováním. Navyšujeme počet pracovníků odborného poradenství o nového
speciálního pedagoga a pedagogického psychologa. V oblasti FR a PR vnímáme jako velký úspěch vítězství
v programu Rok jinak Nadace Vodafone a v programu Rok společně – krok
dopředu společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. Zpěvák Marek Ztracený
přijal naši nabídku a od konce roku
2010 má APLA svého patrona. Nakladatelství Portál vydává knihu Žáci s AS
v běžné škole, jejíž spoluautorkou je
kolegyně PhDr. Lucie Bělohlávková.
2011
Díky podpoře nadace
Vodafone a nástupu Simony Votyové
na místo PR manažerky a koordinátorky osvětových projektů se podařilo
uskutečnit řadu osvětových akcí –
např. bootcamp Ladronka, v tisku vy-
chází velké množství článků určených
zejména laické veřejnosti. APLA získává cenu Nadace O2. V rámci Evropských dnů autismu se v Praze konala
konference, které se zúčastnilo více
než 200 osob, nejčastěji z řad pracovníků ve školství a sociálních služeb, nechyběli ani zástupci rodičů. Pod
vedením Dany Cejpkové se významně
rozšiřují volnočasové aktivity pro děti
s PAS, kromě úspěšného cvičení v Sokole se přidává i keramika a plavání.
Do kolektivu dětí DDM na Smíchově
dochází již deset dětí s autismem, na
jejichž programu a vzdělávání se významně spolupodílí tým dobrovolníků
pod vedením pedagožky Dany Cejpkové. APLA začala pod vedením Romany Straussové realizovat pobyty
rané péče pro rodiče nejmenších dětí
s PAS. Terapeutické středisko rozšiřuje
nabídku služeb o rodičovské terapie.
Personálně posiluje ekonomické
a grantové středisko s cílem navázat intenzivnější spolupráci s firemním sektorem v České republice a věnovat
dárcům a partnerům péči a čas, které
jsou nutné k budování dlouhodobých,
vzájemně prospěšných vztahů. V Portálu vychází kniha Romany Straussové
a Moniky Knotkové Průvodce rodičů
dětí s PAS (Portál, 2011).
5. Lidé v APLA Praha, Střední Čechy, o.s
STAV K 1. 5. 2012
SPRÁVNÍ RADA
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. – předseda
PaedDr. Věra Čadilová – místopředsedkyně
Pavla Čížková – člen
REVIZNÍ KOMISE
Ing. Lenka Helebrantová – předseda
Ing. Eva Chudějová – člen
Tereza Takáčová – člen
ZAMĚSTNANCI APLA (STAV K 1. 5. 2012)
ŘEDITELSTVÍ A EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Ing. Magdalena Čáslavská – výkonná ředitelka
Mgr. Ellina Horalíková – vedoucí střediska PR a FR,
koordinátor mezinárodních aktivit
Ing. Michaela Hall – fundraising
Ing. Eva Petříková – finanční manažerka,
vedoucí ekonomického oddělení
Ing. Pavla Drozdová – ekonom
Markéta Kheilová – administrativní pracovnice
Jana Marášková – účetní
Mgr. Lucie Maršálková – koordinátor projektů ESF
16
1. METODICKÉ STŘEDISKO
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. – ředitelka metodického
střediska a psycholog
Oddělení diagnostiky a metodické podpory
Mgr. Irena Beranová – psycholog
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. – kognitivně-behaviorální terapeut
Pavla Čížková – asistentka, koordinátorka vzdělávání
Mgr. Alena Perlínová – psycholog
MUDr. Magdalena Ryšánková – psychiatr
Mgr. Veronika Šporclová – odborná asistentka
Oddělení služby odborného poradenství
PaedDr. Věra Čadilová – speciální pedagog,
vedoucí oddělení
PhDr. Klára Hyjánková, Ph.D. – pedagogický psycholog
Mgr. Lenka Michalíková – speciální pedagog
2. STŘEDISKO RANÉ PÉČE
MBc. Jan Kouřil – vedoucí střediska, speciální pedagog
Ing. Ivana Chlapcová, Ph.D. – asistentka střediska
PhDr. Monika Knotková – poradce rané péče
Mgr. Ivana Mátlová – poradce rané péče
Mgr. Irena Prchalová – poradce rané péče
Mgr. Romana Straussová – metodik a poradce rané péče
Bc. Linda Štegová – poradce rané péče
Mgr. Alena Valáková – poradce rané péče
3. TERAPEUTICKÉ STŘEDISKO
PhDr. Lucie Bělohlávková – vedoucí střediska, KBT terapeut
Mgr. Julius Bittmann – speciální pedagog
Mgr. Veronika Madler – gestalt terapeut
Mgr. Roman Pešek – KBT terapeut
4. STŘEDISKO OSOBNÍ ASISTENCE
A ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
Šárka Henychová – vedoucí střediska
Bc. Lucie Andrlová – osobní a pracovní asistentka
Bc. Lenka Bittmannová – vedení a koordinace
respitních víkendů
Jakub Cígner – osobní asistent
Zuzana Hagarová – osobní asistentka – klíčová pracovnice
Radoslav Havrda – řidič a osobní asistent
Marek Chábera – osobní asistent
Mgr. Barbora Chramostová – osobní asistentka
Mgr. Lenka Koudelková – osobní asistentka
– klíčová pracovnice
Lucie Mrázková – osobní asistentka
Ing. Renata Němcová – osobní asistentka
– vedoucí pracovník
Michaela Palková – osobní asistentka – klíčová pracovnice
Marcela Procházková –osobní asistentka
Anna Šťastná – osobní asistentka
Bc. Lenka Štěpánová – osobní asistentka
Bedřich Zuzánek – osobní asistent
Tým osobních asistentů pracujících
na dohody o provedení práce
Barvířová Lucie, Bendová Hana, Binková Dagmar,
Bittmanová Jana, Briššová Blanka, Bukovská Michaela,
Bumbová Aneta, Burdová Martina, Cetkovská Martina,
Černík Miroslav, Bc. Čižmářová Eliška, Doležalová Jana,
Bc. Donovalová Lucie, Dvořáková Tereza, Fojtíková
Jitka, Havránková Martina, Hlavinková Kateřina,
Jantošová Petra, Jauernig Jakub, Jilemnická Emilie,
Jindrová Kateřina, Klap Jaroslav, Bc. Kolínková
Michaela, Koňařík Jaroslav, Korousová Ivana, Kovařík
Martin, Kučera Jakub, Kučerová Tereza, Kudláček
Ondřej, Kumhera Jan, Lukšíková Lenka, Maliňák Pavel,
Mejzlík Jakub, Mrázková Lucie, Mgr. Navrátil Pavel,
Ondráčková Kamila, Pelikánová Tereza, Plachá
Markéta, Quaiserová Dominika, Říčánková Simona,
Schovánková Johana, Skalický Michael, Sluníčková
Ludmila, Szmeková Barbora, Šárková Kateřina,
Šindlerová Kateřina, Šípková Magdalena, Šimonková
Martina, Šmejcká Tereza, Šteglová Dominika, Šuk Oleg,
Tlášková Klára, Trojanová Lucie, Tupý Jiří, Trusina Tadeáš,
Tvrdík Kajetán, Valterová Kristýna, Vomočilová Zuzana,
Vosáhlová Julie, Zavřelová Dominika, Žárová Lucie
5. STŘEDISKO VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Mgr. Dana Cejpková – vedení programů volnočasových
aktivit a dobrovolníků
Tým dobrovolníků
Čápová Anna, Kafková Radana, Králová Renata,
Martincová Marie, Martinová Lenka, Matušková Eva,
Medalová Dana, Niederlová Veronika, Sechovcová
Eliška, Šafaříková Pavla, Veselá Jana
6. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
(DOMOV LIBČICE)
Kateřina Balická, DiS. – vedoucí střediska
Bc. Kateřina Šulcová – osobní asistentka v Domově,
zástupce vedoucí Domova Libčice
Radka Mazánková, DiS. – osobní asistentka v Domově
Libčice – vedoucí bytu 1
Martina Vargová – osobní asistentka
Vít Čapek – osobní asistent v Domově Libčice
17
Marika Hatašová – osobní asistentka v Domově Libčice
Mgr. Pavel Navrátil – osobní asistent v Domově Libčice
Tomáš Pinta – osobní asistent v Domově Libčice
Lubomír Solný – osobní asistent v Domově Libčice
Ladislav Kozák – osobní asistent v Domově Libčice
Petr Doležel – osobní asistent v Domově Libčice
Petr Krčmář – osobní asistent v Domově Libčice
Pavel Beránek – osobní asistent v Domově Libčice
Bohdan Prachař – osobní asistent v Domově Libčice
Hana Burdová – osobní asistentka v Domově Libčice
Eva Barvínková – osobní asistentka v Domově Libčice
7. STŘEDISKO SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Mgr. Eva Gnanová – vedoucí střediska, pracovní konzultant
Mgr. Lenka Mateásková – pracovní asistentka
Mgr. Lucie Prokopičová – pracovní konzultant,
sociální pracovník
Mgr. Pavel Kačur – lektor PC kroužku
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI A DODAVATELÉ
Mgr. Katarína Durecová – externí supervize
Mgr. Milena Vaňková – externí supervize
Easy Software, idea works s.r.o., správa a design webů
Marcela Vichrová, M.A.– ilustrátorka
Zuzana Vojtová, ak. mal. – grafika
Psi pro život, o.s. – canisterapie
Mgr. Jonáš Koukl – muzikoterapie
Jiný svět – internetový obchod M. Rejskové
PATRON Marek Ztracený
6. Činnost sdružení v roce 2011
6.1. METODICKÉ STŘEDISKO
6.1.1. ODDĚLENÍ DIAGNOSTIKY A METODICKÉ PODPORY
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
– ředitelka střediska a psycholog
Mgr. Irena Beranová – psycholog
Mgr. Alena Perlínová – psycholog
MUDr. Magdalena Ryšánková – dětský psychiatr
Mgr. Veronika Šporclová – psycholog
Chtěla bych Vám i vaší kolegyni moc poděkovat za včerejší přednášku. Šla
jsem na ni proto, jelikož mám u syna již delší dobu podezření právě na AS.
Úplně jsem ho poznávala, když jste s kolegyní hovořily a mně se tak moc
ulevilo, že náš problém nemusí být jen výchovou, kdy se poslední dva roky
ptám, kde jsem udělala chybu. Problémy začaly už od miminka. Velmi špatné
spaní, od roka a půl žádný spánek po obědě, v noci noční děsy, brzké ranní
vstávání, nechápala jsem, kde bere tu energii. Období vzdoru děs, běs, vztekací scény, do toho narození sestřičky, žárlivost. Ve školce vydržel dva měsíce, nic mu nepomohlo, že uměl písmena, čísla, znal hodiny a učitelkám
každé ráno říkal, jaké bude počasí. Prostě ho nezvládaly, prý je divný, vůbec
se nesměje. Nedivím se, měla jsem s Filipem stejný problém. Dostali jsme se
na psychologické vyšetření, kde závěr zněl ADHD, mírně zvýšený intelekt.
Syn začal na doporučení chodit do speciální MŠ, kde byl celkem klid, málo
dětí, učitelky zvládaly takové děti a syna braly takového, jaký je.
Nástup do školy v šesti letech psycholožka nedoporučila, nicméně šel, nedovedla jsem si představit, že by dítko umějící číst a počítat velkou násobilku zpaměti, mělo být ve školce. Prognózy, že mu to ve škole nepůjde, se
nenaplnily. Měl jiné problémy, s kamarády, vzhledem ke svým zájmům žádné
neměl a stával se často terčem posměchu. „On neví, že když mu spadnou při
20
tělocviku tepláky, že by si je měl natáhnout,“ hlásila mi jednoho dne učitelka.
Začal mít kázeňské problémy. Ve stejné době jsem ho přihlásila na atletiku
a turisťák. Vybil tam svoji přebytečnou energii a trošku se ode mě odpoutal.
O dva roky později začal chodit na sportovní školu.
Škola ho baví, kamarády tam má, sice ty největší grázlíky, ale má. Z toho
pramení různé problémy a žákovská by mohla vyprávět. Myslím, že svým
zlobením se snaží si kamarády udržet a získat respekt. Vyhrává matematické
olympiády, už dlouho ví, co chce studovat. Samozřejmě MATFYZ. Chce se
věnovat počasí, dokáže o něm mluvit pořád. Na otázku učitelky, proč jsou
záplavy, neodpoví jako všichni, že hodně prší, ale bere to přes okluzní fronty.
Přehled má všeobecný, ale vládne matematika. Známky jedničky a dvojky,
podle toho, jak ho zrovna které téma baví. Co ho nebaví, tak prostě dělat nebude, proto má pak i z tělocviku či atletiky dvojku, nechce hrát fotbal a jiné
kolektivní sporty. Terčem šikany se stal jednou na táboře. Jsem moc ráda, že
jsem se dozvěděla o diagnóze Aspergerova syndromu, myslím, že tohle je konečně to, co by mu mohlo pomoci se zbavit nálepky spratka a problémového dítěte. Opravdu vám chci moc, moc poděkovat.
Lenka
S žádostí o diagnostické vyšetření přichází do APLA Praha
děti i dospělí. Nejčastěji udávaným důvodem jsou sociálně
komunikační obtíže, které vyvolaly u člověka samotného, u
jeho blízkých či v jeho okolí, podezření na přítomnost poruchy autistického spektra.
Diagnostika se opírá o popis, pozorování a testování chování v oblastech, které jsou stěžejní pro diagnostiku poruch
autistického spektra s ohledem na vývojovou úroveň člověka. Jiné metody používáme pro batolata, jiné pro předškolní a školní děti a jiné pro dospělé.
Na vyšetření se objednávají klienti sami nebo přicházejí na
doporučení lékaře, pedagoga či jiného odborníka. Službu
poskytujeme klientům z České republiky a Slovenska, je
možné absolvovat vyšetření také v anglickém jazyce.
Zhruba po roce od stanovení diagnózy následuje kontrolní
vyšetření, při kterém je zhodnocen vývoj dítěte a dochází
ke zpřesnění diagnózy.
Kdo diagnostikuje:
Diagnózu stanovuje zkušený klinický psycholog či psychiatr
se vzděláním a praxí v oblasti diagnostiky poruch autistického spektra. Důležitá je podrobná znalost vývojové a klinické psychologie a psychopatologie.
Hlavní cíle psychodiagnostického vyšetření:
● stanovit, zda se u klienta jedná o vývojovou poruchu
z oblasti autistického spektra
● specifikovat diagnózu (typ a závažnost poruchy,
případně vyloučení psychopatologie)
● definovat důležité individuální charakteristiky klienta
● doporučit další opatření, postup či vyšetření
Doplňující diagnostické služby:
● konzultace psychiatra ohledně vhodné medikace
a související medicínské problematiky
● podrobné hodnocení vývojové úrovně dítěte nebo
vyšetření intelektu psychologem
Pracovníci oddělení současně poskytují metodickou a supervizní podporu všem střediskům APLA Praha a pracovníkům v přímé péči.
V roce 2011 prošlo diagnostickým vyšetřením 155 osob.
Z tohoto počtu obdrželo diagnózu PAS 134 osob (tj. 86 %).
Dalších 100 osob absolvovalo kontrolní vyšetření.
Celkem využilo služeb diagnostického střediska
255 klientů.
Lidé, kterým byla poskytnuta v rámci této služby jakákoliv forma podpory, pocházeli ze všech krajů České republiky.
Provoz střediska byl spolufinancován z rozpočtu hl. m.
Prahy, z rozpočtu Městské části Praha 1 a Prahy 3.
21
6.1.2. ODDĚLENÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ
PaedDr. Věra Čadilová
– vedoucí oddělení a speciální pedagog
PhDr. Klára Hyjánková, Ph.D.
– pedagogický psycholog
Mgr. Lenka Michalíková – speciální pedagog
Mgr. Veronika Šporclová – odborná asistentka
Bc. Pavla Čížková – asistentka střediska
Odmaturoval, studuje na vysoké škole. Pohledem z vnější stránky se situace zklidnila. Nepřestanu být nikdy APLA vděčná za to, že z nás
sňala břímě viny. Přestali jsme se cítit jako neschopní rodiče, kteří neumějí řádně vychovat své dítě. Největší úlevou bylo poznání, že Adamovo chování není záměrné, že nám neubližuje úmyslně. Dnes už víme, že Adam nebude sto pochopit a ocenit, čím jsme si s ním prošli a co jsme vydrželi. Celý jeho život jsme čekali a doufali v kouzelné „až“. Až vyroste z období negace, až si zvykne ve škole, až více vyzraje,
až přejde puberta …
(maminka dospělého muže s AS)
Pracovníci oddělení služby odborného poradenství poskytují služby dětem od 7 let (tedy dětem, které již nečerpají
služby rané péče) až do dospělosti. V rámci služby odborného poradenství provádí speciální pedagog či pedagogický psycholog speciálně pedagogické vyšetření za účelem
zjištění úrovně v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte. Na
jeho základě navrhuje odpovídající individuální vzdělávací
plán, jehož obsah konzultuje s rodiči a příslušným zařízením, které dítě navštěvuje. Speciálně pedagogická péče
spočívá v rozvoji vývoje dítěte se zaměřením na oblasti,
u kterých je deficit dán základním handicapem (komunikace, sociální chování, pracovní chování, hra). Pracovník
oddělení poskytuje poradenství o možnostech vzdělávání,
seznamuje rodiče se specifiky vzdělávání dětí s autismem
22
a principy strukturovaného učení, vysvětlí výhody a nevýhody vzdělávání v běžné škole, ve speciální škole či třídě,
vysvětlí roli asistenta pedagoga. Významnou měrou spolupracuje se zařízeními, která navštěvují děti s autismem, provádí zde supervize, poskytuje pracovníkům zařízení
metodickou podporu. V týmu pracuje i odborný asistent,
jehož náplní práce je poskytování odborných konzultací rodičům, kteří mají u svého dítěte podezření na PAS, provádí
screeningovou diagnostiku, konzultace a pozorování dítěte
v domácím prostředí a depistáž ve školských zařízeních.
Oddělení vede on-line poradnu na webových stránkách
www.autismus.cz a zodpovídá na dotazy týkající se odborné problematiky poruch autistického spektra zaslané do
APLA prostřednictvím e-mailu.
V roce 2011 poskytlo oddělení odborného poradenství
155 odborných konzultací rodičům, kteří měli podezření,
že jejich dítě má autismus.
Dále proběhlo 224 speciálně pedagogických vyšetření
spojených s následnou konzultací s rodičem týkající se výchovy a vzdělávání dětí s PAS. Na základě těchto speciálně pedagogických vyšetření byl vypracován stejný počet
podkladů pro individuální vzdělávací plán a ve školách
pracovníci uskutečnili celkem 160 konzultací a supervizí.
Projekt odborného sociálního poradenství byl v roce 2011
spolufinancován z rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, dále z rozpočtu
městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 8, Praha
9, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14.
23
6.2. STŘEDISKO RANÉ PÉČE
Bc. Jan Kouřil – vedoucí rané péče
Ing. Ivana Chlapcová, Ph.D. – asistentka střediska
PhDr. Monika Knotková – poradce rané péče
Mgr. Romana Straussová – metodik rané péče
Bc. Linda Štegová – poradce rané péče
Mgr. Alena Valáková – poradce rané péče
DALŠÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI V RANÉ PÉČI:
● Nácviky individuálních dovedností (poradce pracuje přímo
s dítětem na rozvoji jednotlivých oblastí vývoje)
● Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
a následnou péči
● Videotrénink interakcí
● Půjčování hraček, pomůcek a literatury
● Setkávání rodičů spojené s přednáškou
● Kazuistické semináře
● Pobyty rané péče pro rodiny s dětmi
Dobrý den paní Straussová, velmi děkujeme za
Vaše bleskové odpovědi i komentáře. Moc nám to
pomáhá. Budeme doufat, že se bude Madlenka
i nadále takhle pěkně zlepšovat. My jsem rádi, že je
teď o poznání šťastnější a spokojenější. To je pro nás
oba vždy naprostá priorita a vždy byla. Madlence
se díky Vašemu přístupu otevřela nová cesta do života a já jsem ráda, že tak brzo. Dáváme jí teď oddech a spíš sledujeme, o co sama projeví zájem. Je
pravdou, že po mně sama od sebe zcela spontánně
občas opakuje nějaké zvuky (začíná víc napodobovat). Dokáže se víc zabavit a já ji spíš směruji než
řídím.
Posláním služby raná péče APLA je poskytovat ucelenou
podporu rodinám dětí s poruchou autistického spektra
v jejich nepříznivé životní situaci tak, aby mohly o své děti
pečovat ve svém prostředí, s dostatkem informací a dle
svých preferencí.
Raná péče je především terénní služba, zaměřená na rodiny pečující o dítě s poruchou autistického spektra do 7
let nebo do nástupu povinné školní docházky. Raná péče
má podobu konzultací v domácím prostředí. Poradce dojíždí do rodiny, kde rodičům předává své zkušenosti a znalosti metod práce s dítětem s PAS, učí je, jak s dítětem
pracovat, jak rozvíjet jeho sociální a komunikační dovednosti. Poradce posoudí schopnosti a dovednosti dítěte, na
základě vývojové úrovně dítěte navrhne edukační program
a pomoc při jeho zavádění – písemně zpracuje návrh konkrétních činností stimulujících vývoj dítěte navržený na ur-
24
čité časové období. U každého dítěte se postupuje individuálně, protože každé dítě s autismem je jiné, vycházíme
především z metod strukturovaného učení a z výchovných
přístupů s podporou vizualizace. Nedílnou součástí poradenství v rámci rané péče je podpora při vyhledávání vhodného předškolního zařízení, dojednání podmínek integrace,
případně supervize a konzultace s pracovníky daného zařízení.
Moc se zlepšila ve všech směrech. A velmi zásadně
od doby, co jsme začali pracovat dle Vašich rad
a pokynů, to je naprosto zjevné... Budeme pracovat
dál, aby Madlenka zažívala úspěchy a byla šťastná.
Jana
25
SCHŮZKY RODIČŮ DĚTÍ V RANÉ PÉČI
Jednou za měsíc mají rodiče možnost společně se sejít
v prostorách APLA a diskutovat o problémech a situacích,
které nastávají při výchově dětí s PAS. Těchto setkání se
kromě rodičů předškolních dětí zúčastňují i poradci rané
péče, kteří diskusi částečně řídí, a popřípadě další pozvaní
odborníci. Součástí setkání je přednáška na konkrétní téma
– rodiče si mohou volit témata, která je zajímají a pracovníci
Střediska rané péče se snaží jim zajistit program dle jejich
zájmu a potřeb. Některá témata jsou zařazována na program setkání záměrně pravidelně, protože jsou z našeho
pohledu klíčová – např. problematika komunikace s dětmi
s PAS, nácvik hry u dětí s PAS, strukturované učení, školská
problematika apod. Další témata pak zařazujeme podle aktuálnosti (např. sociální reforma, která zcela změnila systém podpory rodin s dětmi s postižením) nebo podle
projeveného zájmu rodičů, jejichž tipům a nápadům na zařazení konkrétního tématu se rozhodně nebráníme. Ze setkání jsou pořizovány zápisy, které jsou všem rodičům
pravidelně rozesílány, aby tak bylo možné alespoň touto
cestou zprostředkovat diskutované téma širšímu okruhu rodičů, kteří nemají možnost se setkání účastnit. V poslední
době zaznamenáváme zvýšený zájem o naše setkání zejména ze stran rodičů, kteří kvůli omezené kapacitě služby
rané péče musejí na zařazení do pravidelné péče čekat
v pořadníku. A tak jsou pro ně nabízené prezentace a diskuse často velmi důležitým zdrojem informací a možností
zorientovat se v tom, co, jak a proč se svými dětmi mají nacvičovat, jak podpořit jejich vývoj a jak jim pomoci.
26
Setkávání rodičů dětí do 7 let věku spojeného s přednáškami a diskuzí se konalo osm a rodiče na nich obsadili celkem 121 míst.
KAZUISTICKÉ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY
Kazuistické semináře jsou určené pro pedagogy a asistenty
pedagogy pracující s dětmi s poruchou autistického
spektra. Jednotlivé semináře vedou zkušení pedagogové ze
speciálních tříd pro děti s autismem, kteří prezentují osvědčené metody při práci s dětmi s PAS. Tematicky jsou zaměřeny především na práci s denním režimem, úpravu
prostředí třídy, konkrétní ukázky nácviků komunikace, hry,
sebeobsluhu a další dovednosti. Během seminářů lze zhlédnout videoprojekce, ukázky pomůcek a fotografie strukturovaných úloh.
V roce 2011 se uskutečnily 3 kazuistické semináře:
● 2x v MŠ Duha, Košíře – pro 46 pedagogů
● 1x ve speciální ZŠ Poděbrady – pro 21 pedagogů
POBYTY RANÉ PÉČE
Intenzivní pobytový program zaměřený na aktuální potřeby
rozvoje dětí s PAS a obtíže provázející jejich rodiče a sourozence. Je určen rodinám zařazeným do programu rané
péče APLA Praha, střední Čechy, o. s. - tj. oběma rodičům
a dítěti s PAS, popř. jeho sourozencům. Zaměřen je především na rodiny menších dětí, jejichž spolupráce s ranou
péčí je na začátku.
Součástí programu jsou nácviky s dětmi s PAS, věnované
především rozvoji komunikace, hry a dalších dovedností dítěte. Rodiče se nácviků zúčastňují a odnášejí si praktické
podněty, jak se svým dítětem pracovat. Tyto nácviky se střídají s doplňkovými aktivitami – muzikoterapie, canisterapie, výtvarné aktivity, cvičení s dítětem. Součástí programu
je i videotrénink.
Rodiče se na několika seminářích dozvídají užitečné informace související s péčí o děti s PAS a na každodenní rodičovské skupině mají možnost vyměnit si své zkušenosti,
ulevit si od starostí či získat nové podněty.
Pobyty v roce 2011 vedla a organizovala Mgr. Romana
Straussová.
V roce 2011 se konaly 4 pobyty.
● Pobyt ve Smečně v dubnu pro 9 rodin dětí s PAS.
● 2 pobyty proběhly v květnu a červnu v Herlíkovicích
a zúčastnilo se jej celkem 18 rodin dětí s PAS.
● Pobyt ve Střelských Hošticích v říjnu pro 8 rodin s dítětem s PAS.
Dobrý den, tímto bych Vám chtěla poděkovat za
červnový pobyt v Herlíkovicích a zároveň bych
chtěla poděkovat celému týmu APLA, který nás doprovázel. Měla jsem možnost poznat nové rodiny
s dětmi a předat si s nimi zkušenosti. S rodinami,
které jsme viděli v listopadu, bylo zase fajn konstatovat, že ty naše děti udělaly všechny velký pokrok
a že to přeci jen jde. Strašně moc mi daly přednášky
Romany Straussové a ostatních kolegů. Jsem ráda,
že mi ukázali, jak mám naučit si Ríšu hrát a pomohli
mi „zdokonalit“ komunikační karty a denní režim.
Bylo to pro nás velmi přínosné, odvezli jsme si nadšení, nové zkušenosti a motivaci. Dále bych chtěla
poděkovat Honzovi Kouřilovi, který nám velmi pomohl, nejen s umístěním Ríši do školky, k čemuž přispěla i Dana Cejpková, ke které Ríša chodí do klubu
předškoláků a za ten rok se velmi zvednul.Je fajn mít
se na koho obrátit, když si nevíme rady. Jste prostě
báječný tým.
Jana s Ríšou.
27
6.3. TERAPEUTICKÉ STŘEDISKO
PhDr. Lucie Bělohlávková – vedoucí střediska, KBT terapeut
Mgr. Veronika Madler – gestalt terapeut
Mgr. Julius Bittmann – speciální pedagog
Mgr. Roman Pešek – KBT terapeut
Mám syna, který má diagnostikovaný autismus. Deset let jsem žila s pocitem, že jsem špatná máma, že své dítě nezvládám, pořád jsem hledala vinu u sebe. Svého syna jsem nechápala, přiváděl mě k šílenství, ničilo mě to. Dneska už vím,
že to není jeho vina ani moje, za poslední týdny se mi dostalo tolik pochopeni od terapeutů, psychologů i psychiatrů, kteří
mi dali najevo, že jsem máma, která dokázala hodně věcí a hlavně, i pres to vše jsem stála za svým synem a bojovala za
něj, hlavně s pedagogy. Náš život je taky podle harmonogramu. Syn má svůj rozvrh i po škole, co kdy a jak bude dělat,
kdy je večeře, kdy se jde spát. Cely můj denní systém má řád a program. A jeho také... neexistují razantní změny, to by
narušilo vše. Můj syn má Aspergerův syndrom... zatím jsem na začátku, ale jsem šťastná, protože vím, proč je takový jaký
je a hlavně, že na to už nejsem sama. Po deseti letech jsem našla cestu ke svému dítěti, každým dnem si víc a víc rozumíme. Už vím, jak reagovat na různé výkyvy v jeho chování či reakci…
(vzkaz matky na www.facebook.com/apla.praha)
30
Pracovníci střediska poskytují terapeutické a poradenské
služby pod hlavičkou sociální služby nazvané: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (od nástupu školní docházky do 15 let) a sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením (od 15 let).
Terapeuti a speciální pedagogové pracují s dítětem či dospělým klientem na rozvoji jeho specifických schopností
a dovedností. Zaměřují se na nácvik praktických a sociálních dovedností, které osobám s PAS pomohou lépe se zapojit do kolektivu svých vrstevníků a zvyšují tak i schopnost
vzdělávání. Součástí práce terapeutů je i podpora rodiny
v náročné životní situaci. Terapeuti vysvětlují rodičům a dalším blízkým osobám potíže vyplývající z diagnózy PAS, seznamují je s principy a metodami práce, které se osvědčují
u osob s autismem. Učí rodiče, jak řešit obtížné situace související s výchovou. V rámci střediska nabízíme následující
programy:
INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE
Individuální terapie trvají obvykle 8–12 sezení (po 45–60
min). Počet a délka jednotlivých sezení závisí na náročnosti
zakázky, průběhu terapie, schopnosti uživatele soustředit
se, jeho aktivitě a věku.
Terapeut se s každým uživatelem, příp. jeho rodičem nebo
zákonným zástupcem dohodne na konkrétní zakázce, na
které poté společně pracují.
V rámci terapie u lidí s Aspergerovým syndromem se již
dlouhodobě osvědčuje užití prvků kognitivně-behaviorální
terapie (KBT).
Kognitivně-behaviorální terapie se zaměřuje na změnu
myšlení (kognice) a následně změnu chování (behavior).
Lze ji využít v situaci, kdy je klient ochoten spolupracovat,
je motivován ke změně, je schopen přiměřeně komunikovat
a dále je schopen popsat své myšlenky, pocity a situaci, kdy
se vyskytlo problémové chování.
Kritériem užití kognitivně-behaviorální terapie u lidí
s Aspergerovým syndromem je i věk. Pracovat pomocí této
metody se doporučuje cca od 11 let. U dětí mladších 11 let
se doporučuje využívat behaviorálních technik, jako je např.
aplikovaná-behaviorální analýza.
SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
Skupinové nácviky vychází ze skutečnosti, že lidé s PAS mají
obtíže s navazováním sociálních vztahů, řešením určitých
situací, mezilidskými vztahy. Skupinové nácviky sociálních
dovedností jsou určeny především lidem s Aspergerovým
syndromem od 6 let do dospělosti (v praxi se z důvodů
adaptačních obtíží osob s PAS osvědčuje zařadit na skupinové nácviky sociálních dovedností až děti, kteří již absolvovaly první rok školní docházky).
U uživatelů od 6 let do 18 let probíhají skupinové nácviky
dvakrát týdně (vždy 60 min) po dobu šesti týdnů. Na jedné
skupině je vždy cca 6 – 7 uživatelů. V současné době existují dvě formy těchto nácviků. Dělení vychází z věku klientů.
31
První formou jsou tzv. behaviorální skupiny. Zde se využívá
především technik přehrávání rolí, her a práce s pracovními
listy. Na skupině jsou probírána následující témata:
● rozvíjení smyslu pro spolupráci, střídání se v hovoru
i v činnosti,
● samostatná práce – neodbíhat od práce, dokončovat zadané úkoly,
● orientace v různých sociálních situacích, porozumět jim
a adekvátně reagovat,
● zvládání prohry,
● umění říci „nevím“, „nerozumím“, „potřebuji pomoc /poradit“,
● akceptace pravidel.
Tyto skupiny jsou určeny klientům od 6 do 11 let.
Uživatelům ve věku od 11 let do 18 let jsou určeny skupinové terapie, které využívají technik KBT (kognitivně-behaviorální terapie), tzn. edukace o problémech, kognitivní
restrukturalizace (práce s myšlenkami a jejich přerámováním), expozice (vystavení se problému), přehrávání rolí,
dále také hry a práce se systémem odměn. Na skupině se
probírají především tato témata:
● nácvik komunikačních dovedností,
● nácvik řešení problémů,
● interakce s druhými lidmi (navazování přátelství a známosti),
● emoce a jejich zvládání,
● nácvik praktických sociálních dovedností.
Dospělí uživatelé (tedy starší 18 let) dochází na skupinové
nácviky sociálních dovedností jednou za 14 dní. Jedno sezení
trvá 60 – 90 minut a zpravidla jednu skupinu navštěvuje cca
10 – 12 uživatelů. Principy práce vychází z technik KBT.
32
TERAPIE PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ
Problémové chování, které se u lidí s autismem může vyskytovat, je mnohdy vyřazuje z kolektivu vrstevníků, brání
jim ve vzdělávání, znemožňuje jim pobyt na určitých místech či účast na různých aktivitách. Abychom pomohli
lidem s autismem a problémovým chováním zapojit se do
činností běžného dne, zmírnili jejich úzkosti a přispěli ke
zlepšení společného soužití v rámci rodiny, je třeba se nejprve zabývat zvládnutím problémového chování. Terapeuti
používají podle míry handicapu a mentálního věku uživatele buď kognitivně-behaviorální terapii (KBT) nebo aplikovanou behaviorální analýzu (ABA).
Pracovníci terapeutického střediska v roce 2011
● poskytli celkem 269 konzultací 115 klientům
● dále uskutečnili 28 návštěv v 22 rodinách
● dále uskutečnili 70 návštěv ve školách, které se týkaly
80 klientů
● vystavili 21 odborných posudků pro 21 klientů
Konalo se 147 skupinových sezení, v rámci kterých se vystřídalo 100 osob s Aspergerovým syndromem a vysoko
funkčním autismem.
55 osob docházelo na pravidelné individuální terapie
a nácviky sociálních dovedností, kterých bylo celkem 333.
Rodičovských skupin se konalo 24 a docházelo na ně 25
rodičů.
V roce 2011 využili služeb střediska uživatelé z Prahy,
kraje Středočeského, Ústeckého, Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Jihočeského, Karlovarského
a Plzeňského.
PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI ŠIKANY
Děti s PAS se pro svou sociální naivitu stávají rychle středem pozornosti a terčem násilí či provokativního chování
ze strany spolužáků. Na tuto problematiku jsou zaměřeny
besedy pro spolužáky dětí, v jejichž kolektivu je integrován
žák s PAS. Formou diskuse zde dvojice terapeutů rozebírá
situace, které nastávají resp. mohou nastat a jak se v této
chvíli chovat. Právě neznalost vede děti k projevům násilí,
neboť si nevědí se vzniklou situací rady a řeší jí nevhodným
násilným chováním, resp. nechápou chování některých jedinců a jejich „jinakost“ je pak provokuje k provokování a šikaně. Ze zpětných vazeb pedagogů, dětí s PAS a jejich
rodičů vyplývá, že větší informovanost, seznámení spolužáků s problémy dětí s PAS vede k výraznému zlepšení celkové atmosféry ve třídě.
Celkem se uskutečnilo 19 přednášek v základních školách
pro spolužáky dětí s PAS zaměřených na prevenci sociopatologických jevů.
Služby poskytované terapeutickým střediskem byly spolufinancovány ze státního rozpočtu České republiky,
z rozpočtu hl. m. Prahy, Středočeského kraje. Další část
byla spolufinancována z rozpočtu hl. m.Prahy prostřednictvím městských částí Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha
5, Praha 8, Praha 11, Praha 13, Praha 17 a Praha 19.
33
6.4. STŘEDISKO OSOBNÍ ASISTENCE
Šárka Henychová – vedoucí střediska osobní asistence
Zuzana Hagarová – osobní asistentka – vedoucí pracovník
Mgr. Lenka Koudelková – osobní asistentka – vedoucí pracovník
Ing. Renata Němcová – osobní asistentka – vedoucí pracovník
Michaela Palková – osobní asistentka – vedoucí pracovník
Posláním osobní asistence je umožnit lidem, kteří potřebují
podporu osobního asistenta z důvodu dg. poruchy autistického spektra, aby mohli žít v přirozeném prostředí, podobně jako jejich vrstevníci. Osobní asistence nabízí lidem
s PAS trávit určitý čas se svými vrstevníky. Rodiče mohou
využít asistentů k doprovodu dítěte do a ze školy, na
kroužky a mimoškolní aktivity a to během celého školního
roku. V rámci služby osobní asistence zajišťujeme svoz sociálním automobilem.
SVOZ OSOBNÍM AUTOMOBILEM
provozujeme na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje.
Služba je k dispozici v pracovní dny od 8.00 hod. – 17.00
hod. Službu je možné využít k převozu dětí ze škol, zájmových aktivit, k lékaři nebo také k výletu s asistentem v rámci
volného času dítěte.
36
V roce 2011 se uskutečnilo12696 hodin osobní asistence.
Této formy podpory využilo 108 rodin z Prahy a ze Středočeského kraje.
Službu svoz sociálním automobilem využívalo pravidelně
7 osob z Prahy a Středočeského kraje.
V roce 2011 byly služby osobní asistence spolufinancovány z rozpočtu České republiky, z rozpočtu hl. m. Prahy,
z rozpočtu Středočeského kraje, společností LBBW Bank
CZ a.s., dále z rozpočtu městské části Prahy 4 a Prahy 10..
6.5. STŘEDISKO POBYTOVÝCH SLUŽEB
6.5.1. ODDĚLENÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
probíhají 2x měsíčně mimo letní prázdniny, vždy od pátku
od 17.00 hod. do neděle 17.00 hod.
Bc. Lenka Bittmannová
– vedoucí odlehčovacích víkendů a koordinátorka letních táborů
Posláním odlehčovací služby APLA Praha je poskytnout na
přechodnou dobu péči dětem a dospělým lidem s poruchou autistického spektra, kteří potřebují vysokou míru
podpory během celého dne a nemohou zůstat sami ve
svém přirozeném domácím prostředí. Smyslem služby je
umožnit pečujícím osobám prostor pro odpočinek a vyřizování osobních záležitostí (dovolená, návštěva lékaře,
úřadů apod.).
ODLEHČOVACÍ VÍKENDOVÝ POBYT
je určen pro děti i dospělé s autismem bez ohledu na jejich
věk a míru problémového chování. Kapacita víkendového
pobytu je individuální, minimálně pro dva, maximálně pro
šest uživatelů. K počtu uživatelů se dle závažnosti handicapu
a míry problémového chování volí vhodný počet asistentů.
Ve většině případů je počet uživatelů shodný s počtem asistentů. Asistenti během pobytu individuálně pracují s uživatelem, důraz se klade převážně na jejich dovednosti v oblasti
sebeobsluhy a komunikace. Tým koordinuje vedoucí týmu,
který připravuje program víkendu, zodpovídá za jeho průběh, řídí a organizuje práci asistentů. Odlehčovací víkendy
Tak jsem počítala a pokud se nepletu, byl Vojtík s APLOU na táboře letos už poosmé! Přiznám se, že si prázdniny
bez této možnosti si odpočinout už ani neumíme představit. Letos se nám to vydařilo až příliš - naplánovali jsme
si toho tolik, že ten vymezený čas strašně rychle utekl. Navíc se nám Vojtík vrátil úplně v pohodové náladě, která
mu stále ještě vydržela. Je mu 18 let a stále více na něm vidím, že mu změna dělá dobře, uvědomuje si kam a s kým
jede, těší se a podle vašich zpráv i víme, že je na táboře spokojený. Nevím, co víc bychom si mohli přát! Snad
jenom to, aby prázdniny byly několikrát do roka a Vojta mohl jet pokaždé na tábor. Roky nám přibývají a my začínáme cítit stále větší potřebu občas vypnout, normálně se vyspat. Děkujeme Vám i všem asistentům za všechno.
Hanka K.
38
TÝDENNÍ ODLEHČOVACÍ POBYTY
V odlehčovacím bytě je zajištěna péče o děti nebo dospělé
klienty v průběhu celého pracovního týdne. Služba se přizpůsobuje programu dítěte – pokud je dítě z Prahy a blízkého okolí a chodí do školy, pak služba probíhá ve dnech
školního vyučování od 12.00 do 8.00 hodin následujícího
dne. S dítětem je vždy jeden asistent, který zajišťuje jeho
doprovod ze a do školy, plánuje s ním volnočasové aktivity,
pomáhá s přípravou do školy. Pracuje s ním na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností. Asistent
zajišťuje také chod domácnosti (praní, úklid bytu, aj.).
INDIVIDUÁLNÍ ODLEHČOVACÍ POBYTY
Podle potřeby rodiny a našich personálních možností lze
dohodnout individuální odlehčovací pobyty různého rozsahu. Tyto pobyty jsou určeny především dětem a dospělým lidem s výrazným problémovým chováním, kteří
nemohou být zařazeni v kolektivu ostatních klientů z různých důvodů (např. jim vadí hluk, kontakt s jinými dětmi či
z důvodů těžkých úzkostí). Individuální odlehčovací pobyt
lze dohodnout i v případě, že rodič potřebuje své dítě pohlídat mimo nahlášený harmonogram odlehčovacích víkendů.
LETNÍ REKONDIČNÍ ODLEHČOVACÍ POBYTY
„PRO RODIČE BEZ RODIČŮ“
V době prázdnin, kdy děti nedocházejí do škol, stacionářů
či jiných zařízení, musí rodiče řešit péči o své děti v době,
kdy chodí do práce. Mnoho rodin nemá možnost obrátit se
na své příbuzné či známé, či tuto variantu zcela znemo-
žňuje míra problémového chování dítěte. Pro řadu rodin je
to jediný týden v roce, který dítě tráví mimo domov. Pobytů
se mohou zúčastnit všechny děti i dospělí lidé s PAS bez
ohledu na míru jejich problémového chování či sebeobslužných dovedností.
Letní odlehčovací pobyty začínají a končí v sobotu odjezdem a příjezdem hromadným svozem. Každý uživatel se
pobytu může zúčastnit na jeden týden, ve výjimečných případech i na čtrnáct dní. Tato výjimka je určena především
dětem a dospělým lidem, kteří mají těžší problémy v chování (agrese, sebezraňování, stálý křik aj.), z důvodu, kterých nemohou využít žádný z jiných organizacemi
nabízených pobytů. Každý turnus vede zkušený zaměstnanec APLA s dlouholetou praxí v péči o osoby s PAS, a spolu
s ním tvoří tým 2 – 3 další kmenoví zaměstnanci (profesí
obvykle speciální pedagogové či terapeuti). Tento tým doplňují osobní asistenti tak, aby poměr personál versus klienti zajišťoval bezproblémový chod a pohodu během
celého pobytu. Asistenti odlehčovacích pobytů jsou proškolení v první pomoci a technikách pro zvládání krizových
situací a problémového chování uživatelů.
Pořádáme i speciální turnusy pro děti a dospělé s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem.
V roce 2011 se na 18 víkendových pobytech vystřídalo 72
uživatelů služby ze všech krajů České republiky, především pak z hl. m. Prahy, kraje Středočeského a Ústeckého.
Uspořádali jsme 5 individuálních odlehčovacích pobytů ,
na kterých se vystřídalo 5 uživatelů. Týdenních odlehčovacích pobytů využíval celoročně jeden klient z Ústeckého
kraje.
39
V roce 2011 probíhaly letní rekondiční odlehčovací pobyty od konce června do konce srpna 2011 v 13 týdenních turnusech. Na táborech se vystřídalo celkem 125 dětí
a dospělých osob. Pečovalo o ně celkem 78 asistentů pod
vedením 13 terapeutů a speciálních pedagogů ze stálého
týmu APLA. Tábory se konaly v následujících lokalitách:
Křižlice v Krkonoších, Libčice nad Vltavou, Lučany v Jizerských horách, Líchovy u Sedlčan.
Projekt odlehčovací služby pro osoby s PAS byl spolufinancován z rozpočtu České republiky prostřednictvím MPSV,
z rozpočtu hl. m. Prahy, Středočeského kraje, společností
LBBW Bank CZ a. s., společností SMP CZ, a. s. a Nadací
OKD, firmou ALUROL a řadou dalších drobných dárců.
6.5.2. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Posláním sociální služby Domov Libčice je poskytnout celoroční bydlení rodinného typu dětem a dospělým lidem
s PAS, kteří již nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí i za předpokladu zajištění podpory odlehčovací službou. Služba je určena lidem, kteří potřebují
vysokou míru kvalifikované podpory během celého dne
a nemohou čerpat pobytové služby u jiných poskytovatelů
služeb z důvodu těžkého problémového chování. Smyslem
služby je umožnit těmto lidem důstojný a ze svého pohledu
co nejspokojenější život. Domov Libčice poskytuje celoroční pobytové služby osobám s autismem a problémovým
chováním, které jsou starší osmi let. V domově fungují tři
domácnosti po 2 a 3 klientech. Každý z klientů má vlastní
dle svého přání a představ zařízený pokoj.
Základem aktivizačních a vzdělávacích činností, které jsou
součástí poskytovaných služeb, je rozvoj a udržení komunikačních a sociálních schopností, zajištění předvídatelnosti, relaxačních aktivit, snižování napětí, individuální
prevence stresových situací, na klienta orientovaný přístup.
Běh obou domácností je nastaven tak, aby kopíroval běžný
život. Děti chodí do škol, dospělí jsou zapojováni do pracovních terapií. K přepravě klientů využíváme veřejné dopravy nebo osobní vůz, který je během celého dne
asistentům k dispozici.
Celoročního ubytování v Domově Libčice využívá 8 klientů s autismem a problémovým chováním.
40
6. 6. STŘEDISKO SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Mgr. Eva Gnanová – vedoucí střediska
Mgr. Lucie Prokopičová – pracovní konzultant a sociální pracovník
Mgr. Lenka Mateásková – pracovní asistent
V rámci služby sociální rehabilitace pracujeme s klienty na
rozšíření a upevnění jejich dovedností v oblasti sebeobsluhy, organizace času, praktických dovednostech za účelem
dosažení co největší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Jedná se o nácviky výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností, alternativním způsobem
využívajících schopností a potenciálu osob s PAS. Středisko
dále realizuje programy podporovaného zaměstnávání,
provozuje tréninkové a chráněné bydlení pro osoby s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem.
INDIVIDUÁLNÍ NÁCVIKY SEBEOBSLUŽNÝCH
A SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
Individuální nácviky sebeobslužných a sociálních dovedností vychází vždy ze zakázky uživatele, příp. jeho rodičů
nebo zákonného zástupce. Uživatel se učí novým dovednostem, které nejprve nacvičuje v prostředí terapeutické
místnosti a následně v terénu v reálné situaci, kdy mu je terapeut nejprve nápomocen, postupně však svou podporu
odebírá, až je uživatel schopen zvládnout danou dovednost
samostatně. Nejčastěji se jedná o nácvik samostatného cestování MHD, nácvik nakupování, telefonování, vyplňování
dokumentů apod.
42
PROGRAMY PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Podporované zaměstnávání je určeno pro ty, kteří mají
zájem o uplatnění na otevřeném trhu práce. Samotnému
vstupu na trh práce předcházejí přípravné aktivity – vzdělávání, získání orientace na trhu práce, nácvik praktických
dovedností a aktivní hledání vhodného pracovního místa.
Po vstupu do zaměstnání je poskytována podpora směřující k vytváření odpovídajících pracovních návyků a zapracování na daném místě. Důležitou aktivitou zaměřenou na
rozvoj samostatnosti jednotlivců představuje tréninkové
bydlení.
KURZY – SKUPINOVÉ NÁCVIKY PRAKTICKÝCH
DOVEDNOSTÍ
Kurzy probíhají skupinovou výukou, ve výjimečných případech individuálně formou konzultací. Jsou zaměřeny na
rozvoj dovedností, které jsou nezbytné pro praktický život.
Středisko sociální rehabilitace nabízí kurzy:
● Počítačový kurz – nácvik počítačových dovedností a práci
s internetem. Je kladen důraz na praktické využití počítače při hledání zaměstnání. Kurz se skládá ze tří modulů
(MS Word, MS Excel, Internet a elektronická pošta),
které nabízíme ve verzi začátečníci nebo pokročilí.
● Kurz cestování – v teoretické části se věnujeme např. plánování trasy, zvládání krizových situací, orientaci v čase
a prostoru, nácviku telefonování. V praktické části kurzu
je nácvik konkrétní cesty, kterou bude účastník nadále
samostatně využívat, např. cesta ze školy domů.
● Kurz hospodaření s penězi – probíhá ve dvou úrovních,
podle potřeb jednotlivých účastníků. První úroveň je zaměřena na základní operace s penězi (např. jak si ušetřit; jak se peníze získávají; způsoby platby; příjmy
a výdaje domácnosti apod.). Druhá, vyšší úroveň, má za
cíl seznámit účastníky se složitějšími operacemi (např.
jak si založit bankovní účet; jak vyřídit reklamaci; cizí
měna; možnosti pojištění; nakupování přes internet).
● Job klub – je jednou z forem, jak se ve skupině bavit a připravovat na hledání zaměstnání. Každé setkání je zaměřeno na určité téma, např. jaké jsou druhy práce, jak
a kde najdu práci, jak si podat inzerát, jak poznat správný
inzerát, jak napsat životopis, jak se připravit na pracovní
pohovor.
českého kraje, 10 konzultací uživatelce z Moravskoslezského kraje, 9 konzultací jedomu uživateli z Královéhradeckého kraje a 7 konzultací uživatelce z Karlovarského
kraje s Aspergerovým syndromem a vysoko funkčním autismem. Celkem bylo tedy poskytnuto 271 konzultací PZ
32 klientům SR.
TRÉNINKOVÉ PRACOVIŠTĚ
Cílem tréninkového pracoviště je připravit klienty na režim,
který souvisí s výkonem práce. Klienti získají základní pracovní návyky, zjistí, jaká práce jim jde a vyhovuje. V dopoledních hodinách v pracovní dny za přítomnosti pracovního
asistenta probíhá příprava na zaměstnání. Klienti zde vykonávají jednoduchou manuální práci – lepení obálek, kompletace dokumentů, výroba a oprava drobných předmětů
a apod. pro konkrétního zaměstnavatele.
V roce 2011 si podařilo najít v rámci služby podporovaného zaměstnání práci 9 osob s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem.
V rámci přípravy na zaměstnání bylo poskytnuto 213 konzultací 19 uživatelům z Prahy, 13 konzultací 9 uživatelům
ze Středočeského kraje, 19 konzultací 1 uživatelce z Jiho-
V rámci pracovní asistence bylo uskutečněno 130 hodin
asistence pro 2 uživatele s Aspergerovým syndromem.
Uskutečnilo se 12 setkání Job klubů, kterých se zúčastnilo
17 osob, 12 setkání kurzů Hospodaření s penězi, kterých
se zúčastnilo 6 účastníků, 35 nácviků samostatného cestování pro 3 účastníky s Aspergerovým syndromem a vysoko funkčním autismem.
Uskutečnilo se 70 lekcí kurzu Práce na PC, kterých se zúčastnilo 12 uživatelů.
Pracovní konzultant vedl 36 konzultací na úřadech práce
a se zaměstnavateli lidí s autismem. 2 schůzky proběhly
v rodině uživatele.
V rámci tréninkové dílny bylo uskutečněno 179 setkání
pro 18 uživatelů z Prahy a 8 uživatelů se Středočeského
kraje s PAS. Dále bylo vedeno 23 jednání s 20 zaměstnavateli. Navštívili jsme 19 trhů a vyrobili 15 komunikačních
knih do rodin.
43
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Chráněné bydlení je určeno dospělým klientům s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem, tedy
klientům, kteří nepotřebují vysokou míru podpory během
celého dne a noci. Do bytu dochází 1 – 2x týdně asistent
na několik hodin a obyvatelům bytu pomáhá, s čím je potřeba. Se svým asistentem se klienti domlouvají individuálně na podobě využívané služby.
V rámci chráněného bydlení bylo uskutečněno 131 konzultací uživatelce z Karlovarského kraje, 7 konzultací
jedné uživatelce z Jihočeského kraje, 41 konzultací uživateli z Královéhradeckého kraje, 75 konzultací uživateli
z Prahy a 7 konzultací uživatelce z Moravskoslezského
kraje. Celkem proběhlo 262 konzultací v rámci služby
chráněného bydlení.
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
V týmu střediska sociální rehabilitace pracuje sociální pracovník, který prostřednictvím informací a rad poskytuje klientům potřebnou podporu při uplatňování práv a nároků
při jednání na úřadech, např. při vyřizování dávek státní sociální podpory.
V rámci sociálního poradenství byly napsány 4 zprávy pro
4 uživatele. Došlo k 15 osobním konzultacím pro 9 uživatelů. E-mailové poradenství bylo poskytnuto 33x pro 20
uživatelů, uskutečnila se 1 návštěva v rodině a 6 telefonických konzultací.
Projekt sociální rehabilitace byl v roce 2011 spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem
České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy a řadou dalších
drobných dárců.
6.6.1
PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ ESF DO PRÁCE BEZ BARIÉR
A S POMOCÍ TO DOKÁŽU
V roce 2011 pokračovaly dva projekty zaměřené na podporované zaměstnávání – projekt DO PRÁCE BEZ BARIÉR
a projekt S POMOCÍ TO DOKÁŽU – poskytování komplexních služeb pro vstup na trh práce. Projekty nabízejí
dlouhodobou pomoc a podporu lidem s Aspergerovým
syndromem a vysokofunkčním autismem v přípravě na samostatný život. Hlavním cílem je odstraňování bariér, které
lidem s poruchou autistického spektra brání v přístupu ke
vzdělávání a zaměstnání a zlepšení přístupu k zaměstnání.
Projekt DO PRÁCE BEZ BARIÉR byl zahájen v březnu 2010
44
a je určen lidem nad 17 let, kteří mají trvalé bydliště v hl. m.
Praha, nebo se zde více než polovinu roku zdržují.
Projekt S POMOCÍ TO DOKÁŽU pokračuje od roku 2009,
zapojit se do něj mohou osoby ze Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje ve věku
od 15 let.
Lidé s Aspergerovým syndromem se v pracovním životě potýkají s řadou problémů. Není to však z důvodu nižších rozumových schopností. Jejich IQ se pohybuje v pásmech
normality až nadprůměru. Hlavní handicap lidí s Aspergerovým syndromem tkví v nezvládání běžných sociálních situací. Obtížně chápou kontext a vztahy mezi lidmi. Bez
nadstandardní pomoci se často nedokážou přizpůsobit
pracovnímu prostředí, ačkoliv by konkrétní obsah práce dokázali dobře zvládnout.
Při volbě vhodného zaměstnání pomáhají účastníkům projektu pracovní konzultant a asistent, neboť lidé s PAS nemohou pracovat ve všech oborech. Mezi vhodné pracovní
obory patří ty, které vyžadují dokončené středoškolské
vzdělání s maturitou, ale kde zároveň dochází k minimálním sociálním interakcím. Samotnému vstupu na trh práce
předcházejí přípravné aktivity – nácviky praktických a sociálních dovedností, individuální terapie, intenzivní nácvik sociálních a pracovních dovedností, který se uskuteční jako
týdenní pobyt mimo Prahu, získání orientace na trhu práce
a aktivní hledání vhodného pracovního místa. V rámci projektu mohou zájemci navštěvovat počítačové kurzy a pravidelně docházet do Job klubu. V Job klubu se seznámí
s jednotlivými profesemi, dozví se, jak napsat životopis, jak
postupovat při hledání zaměstnání atd. K dispozici je tréninkové pracoviště, ve kterém za přítomnosti pracovního
asistenta probíhá příprava na zaměstnání a které slouží také
jako chráněná dílna. Po nalezení pracovního místa je asistence poskytována přímo na pracovišti. Pracovní asistent
a konzultant podporují klienta při zapracování na daném
místě, při začleňování do kolektivu spolupracovníků a komunikaci se zaměstnavatelem, poskytují mu pomoc při řešení problémů.
Důležitou aktivitou, zaměřenou na rozvoj samostatnosti,
představuje tréninkové bydlení, kde se účastník projektu za
podpory pracovních asistentů naučí vést běžný způsob života a připravit se na samostatný život. Tato služba je nabízena mimopražským klientům.
Součástí obou projektů je spolupráce s potencionálními
zaměstnavateli, kteří obdrží informační balíček. Balíček
poskytne zaměstnavateli komplexní pohled na problematiku zaměstnávání osob s Aspergerovým syndromem
či vysokofunkčním autismem. Bbalíček je ke stažení na
www.praha.apla.cz
Projekt DO PRÁCE BEZ BARIÉR byl podpořen v rámci
Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem. Do konce
roku 2011 bylo do něj zapojeno 46 klientů.
Projekt S POMOCÍ TO DOKÁŽU vznikl v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Do konce roku
2011 bylo do projektu zapojeno 66 klientů.
Oba projekty přispívají svými aktivitami k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením; zároveň zvyšují kvalitu sociálních
služeb. Všechny služby v rámci obou projektů jsou poskytovány zdarma.
6.7. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Mgr. Dana Cejpková,
vedoucí volnočasových aktivit
Cílem střediska volnočasových aktivit je připravovat a plánovat pro děti a mládež s PAS aktivity, které zohledňují jejich handicap, a zároveň napomáhají rozvoji oblastí,
v kterých se dětem daří. Pro některé je to hudba, pro jiné
sport, pro další výtvarné aktivity.
V roce 2011 byla rozšířena nabídka o kurz plavání, keramiku a muzikoterapii. Celkem bylo klientům s PAS nabídnuto 8 druhů volnočasových aktivit, kde vzniklo 63 míst,
které mohly zaplnit děti s PAS i jejich zdraví sourozenci. Volnočasové aktivity můžeme rozdělit do 3 základních skupin:
sportovní, výtvarné, terapeutické.
SPORTOVNÍ AKTIVITY
Kurz plavání
Kurz plavání je zaměřen na získání základních plaveckých
dovedností, kterými jsou splývání, kontakt s vodou na obličeji, skok do vody atd. Děti jsou rozděleny do skupin podle
věku. Starší děti se již učí základním plaveckým způsobům
(znak, kraul, prsa).
46
Sportovní oddíl
Je nejdéle fungující volnočasovou aktivitou, kde děti získávají základy gymnastiky a atletiky. Cvičení je zaměřeno na
všestranný rozvoj koordinačních schopností, jež jsou procvičovány různými hry a cvičením na nařídí. Malí sportovci
se účastní každým rokem závodů v míčovém trojboji a závodů v atletice. Kromě zážitků si domů odnášejí i nějakou
tu medaili.(Míčový trojboj 2. místo v kategorii družstev,
Atletické závody 3. místo v kategorii družstev)
VÝTVARNÉ KURZY
Keramika
Ve spolupráci s Karlínským spektrem začal v únoru první
kurz keramiky pro děti s PAS. O kroužek byl velký zájem
a tak pokračoval i v říjnu a bude pokračovat i v roce 2012.
Děti se zde seznamují se základy práce s hlínou a glazováním. Nejvíce vždy děti potěší, když si mohou domů odnést
hotový výrobek.
Výtvarná dílna
Klienti zapojení do výtvarné dílny se mohou naučit různým
druhům výtvarných technik (malování, koláže apod.). Výtvarná dílka si účastníci kurzu odnášejí domů. Výrobky pak
zdobí příbytky svých blízkých.
TERAPEUTICKÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Canisterapie
APLA Praha spolupracuje se sdružení Psi pro život. Vedoucím aktivity je Mgr. Jana Drvotová. Canisterapie je léčebný
kontakt psa a člověka. Pravidelný kontakt se psem vyvolává
u klientů s PAS pocit bezpečí, redukuje úzkost a tenzi. Zvyšuje schopnost dítěte odolávat frustraci a dítě tak může
lépe přijímat nové informace a trénovat svoje schopnosti.
Muzikoterapie
Od září mohou děti navštěvovat muzikoterapii, kterou vede
Mgr. Jonáš Koukl. Jedná se o terapii, která je podporována
všemi druhy zvuků. Cílem muzikoterapie je zmírnění fyzických či psychických problémů. Pomáhá klientům, aby dospěli k souladu se sebou samým a okolím.
vazují vztahy s vrstevníky. Učí se pracovním i hygienickým
návykům odpovídajícím věku a potřebám klienta.
Návštěva Klubu předškolních dětí se ukázala jako velice
vhodná aktivita pro předškolní děti, kterým napomáhá
k úspěšnému začlení do školského systému.
V roce 2011 využilo této možnosti 14 dětí.
Sobotní výlety
Vždy první sobotu v měsíci je pro děti připraven výlet, jehož
náplň bývá pokaždé jiná. V roce 2011 se uskutečnilo 10 výletů, kterých se v průměru zúčastnilo 10 dětí.
Dětem se například velmi líbil výlet na letiště Nymburk, kde
si mohly prohlédnout letadla opravdu zblízka.
Sportovně-relaxační pobyt
V červenci se uskutečnil první Sportovně-relaxační pobyt
pro rodiny dětí s PAS. Celkem 9 rodin mělo možnost prožít
odpočinkový týden, kterým děti provázela mašinka Tomáš
a Tlustý přednosta. Malí účastníci pobytu plnili různé sportovní či výtvarné úkoly.
6.8. VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA
6.8.1. VZDĚLÁVACÍ KURZY
V rámci programu vzdělávání a osvěty pořádá APLA Praha
pravidelně řadu vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro
rodiče i odborníky.
KURZY AKREDITOVANÉ MŠMT:
● Aspergerův syndrom a vysocefunkční autismus I. , II.
CARS – škála dětského autismu I.+II.
● Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra
● Výchova a vzdělávání dětí s autismem I., II., III.
● Diagnostika dětí s PAS
● Zvládání agrese u dětí s dětským autismem nebo s mentální retardací
● Nácviky sociálních dovedností
V roce 2011 proběhlo 11 kurzů, kterými prošlo 165
účastníků.
VÝJEZDNÍ KURZY AKREDITOVANÉ MPSV SE TÝKAJÍ
NÁSLEDUJÍCÍCH TÉMAT:
● Zvládání problémového chování uživatelů včetně
problematiky diagnostiky handicapů
● Fyzické restrikce a krizové scénáře
● Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup
● Individuální plánování
● Sexualita lidí nejen s mentální retardací
● Supervize chování klientů a přístupů personálu a supervize fyzických úchopů
V roce 2011 uspořádali pracovníci APLA 65 výjezdních
kurzů a supervizí po celé České republice během kterých
bylo podpořeno přes 160 lidí s autismem žijících v pobytových zařízeních.
Aktuální nabídku a časový harmonogram naleznete
v sekci Vzdělávací kurzy na webových stránkách
www.praha.apla.cz.
Další volnočasové aktivity
Středisko volnočasových aktivit se nezaměřuje jen na konání aktivit, které vyplňují odpolední čas, ale i na aktivity,
které se odehrávají dopoledne (Klub předškolních dětí),
o víkendu (sobotní výlety), ale i o prázdninách (sportovněrelaxační pobyt).
Klub předškolních dětí
Je dopolední volnočasová aktivita, která je určena nejmenším dětem, které se nepodařilo umístit do mateřských škol.
Děti se zapojují do skupiny 15 dětí v DDM Praha 5, kde na-
48
49
6.8.2. PROJEKT ŠKOLA PRO KAŽDÉHO
V roce 2011 pokračovala realizace projektu ŠKOLA PRO
KAŽDÉHO – ROZVOJ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ S AUTISMEM, který vznikl
v rámci operačního programu Vzdělávání pro každého,
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt je zaměřen na dlouhodobou odbornou pomoc
dětem s poruchami autistického spektra, jejich rodičům
a spolužákům, a na podporu pedagogických pracovníků,
kteří přicházejí do styku s dítětem či žákem s PAS.
Děti s poruchami autistického spektra mají ve škole specifické potíže, které se projevují agresivním nebo autoagresivním chováním, sociální naivitou, problémy s adaptací
a začleněním se do kolektivu. Kvůli tomu se snadno mohou
stát středem pozornosti a terčem násilí či provokativního
chování ze strany spolužáků. Tyto problémy ovlivňují život
jejich rodičů a zasahují do práce pedagogů. Rodiče i pedagogové se potýkají s nedostatkem informací a často nevědí,
jak na dítě vhodně výchovně působit, jak mu pomoci při
učení a při integraci do kolektivu.
Projekt je zaměřen na všechny výše uvedené skupiny – na
děti a žáky s PAS, jejich spolužáky, rodiče i učitele a zahrnuje širokou škálu aktivit. Rodiče mohou využít speciální
poradenské služby, získat informace o vhodném výchovném přístupu a osvojit si základy metodiky strukturovaného
učení. Na základě speciálně pedagogického vyšetření je vytvořen ve spolupráci se školou individuální vzdělávací plán.
Pro pedagogy jsou připraveny specializované kurzy, které
jsou zaměřeny na výchovu a vzdělávání dětí s autismem
a nácviky sociálních dovedností, a to od seznámení s problematikou až po odbornější kurzy pro „pokročilé“. Učitelé
50
také mohou využívat služeb poradenského střediska i možnost supervize zkušeného speciálního pedagoga přímo při
výuce. Nabízené služby poskytují rodičům i pedagogům
možnost zvolit odpovídající přístup k dítěti a používat
vhodné výchovně vzdělávací metody. Protože integrace se
týká celého školního kolektivu, jsou připraveny specializované programy pro spolužáky dětí s PAS, zahrnující i prevenci sociálně patologických jevů. Pro děti s PAS jsou
v projektu zařazeny individuální a skupinové nácviky, které
jim pomohou zvládat různé životní situace a umožní integraci do běžných tříd.
Všechny projektové aktivity směřují k jednomu cíli – odstranit bariéry, které dětem s PAS brání v přístupu ke vzdělávání a vytvořit funkční a komplexní systém, který umožní
těmto dětem integraci do běžných tříd.
Do konce roku 2011 bylo rámci projektu podpořeno 72
dětí s PAS, kurzy pro pedagogické pracovníky navštívilo
337 účastníků. Ve třídách základních nebo středních škol
proběhlo 14 programů pro spolužáky dětí s PAS.
6.8.3. PROJEKT AUTISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ
V prosinci 2010 byl zahájen projekt, zaměřený na další
vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti práce
s lidmi s autismem a na vzdělávání osob pečujících o osobu
blízkou s poruchou autistického spektra. Projekt je financován z ESF prostřednictvím operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Hlavním cílem projektu je zvýšit znalosti a dovednosti pracovníků v soc. službách a osob pečujících o osobu blízkou
s poruchami autistického spektra (PAS), a tím přispět k začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených
sociálním vyloučením. Projekt bude realizován ve třech krajích – Středočeském, Plzeňském a Ústeckém v letech 2010
–2012.
Pro osoby pečující o osobu blízkou byly vytvořeny a akreditovány dva kurzy, kurz pro osoby pečující o dítě předškolního a mladšího školního věku a kurz pro osoby pečující
o dítě staršího školního věku, dospívající a dospělé. Cílem
kurzů je seznámit účastníky s problematikou péče o lidi
s autismem v rodině. Získají základní souhrn informací,
které je možné ihned prakticky využít při výchově dětí či
osob s poruchou autistického spektra, seznámí se s typickým chováním, projevy a specifickými obtížemi osob s PAS,
principy práce a možnostmi komunikace, základy strukturovaného učení a pomůckami. Kurzy jsou doplněny ukázkami praktických nácviků, nácvikem postupů pro zvládání
problémového chování a videoprojekcí.
Pro pracovníky v sociálních službách bylo vytvořeno
a akreditováno sedm prakticky zaměřených kurzů pro práci
s lidmi s autismem. Kurzy zahrnují nácvik alternativní komunikace, pracovního chování pomocí metodiky strukturovaného prostředí a odstraňování problémového chování
pomocí kognitivně behaviorální terapie či výcvik ve fyzických restrikcích a v předcházení agresivnímu chování.
Kurzy konají v zařízeních sociální péče a zúčastní se ho zaměstnanci tohoto zařízení. Jejich společným jmenovatelem
je snaha o zkvalitnění péče o osoby s autismem v pobytových zařízení sociálních služeb. Pracovníci v sociálních službách budou mít možnost prohloubit své teoretické znalosti
a obohatit praktické dovednosti.
Pro potřebu kurzů jsou zpracovávány metodické materiály:
● Příběhy lidí s autismem
● Krizové scénáře
● Poruchy autistického spektra a mentální retardace,
sexualita a vztahy
● Metodika sebeobslužných dovedností
Do konce roku 2011 bylo do projektu zapojeno 141
pracovníků v sociálních službách a 40 rodičů.
Podrobnější informace o projektech jsou na
www.praha.apla.cz, sekce projekty.
51
6.9. DOBROVOLNICKÁ SEKCE
Co mi přináší dobrovolnictví? Pocit smysluplného
Na podzim roku 2011 došlo ke vzniku dobrovolnického
programu s názvem Pomáháme a chceme porozumět. Do
uvedeného programu se mohou hlásit osoby starší 15 let,
které mají zájem věnovat se dobrovolnické službě, tak jak ji
vymezuje zákon č.198/2002 Sb.
Zájemce o práci dobrovolníka se může rozhodnout, zda
bude jeho práce dlouhodobá či krátkodobá. Zvolí si, zda
se chce podílet na přímé práci s klientem či se bude raději
věnovat práci napomáhající chodu organizace, např. administrativě, propagačním akcím.
Dobrovolníkem se může stát každý, kdo projeví zájem pomáhat lidem s PAS. APLA Praha pak nabízí možnost školení, jež se vztahuje k problematice autismu.
snažení. Mívám totiž pocit, že věci kolem mě smysluplné nejsou, že tu je mnoho samoúčelného, zbytečného a nesprávného. Takže když mi Eliška řekne,
že ji to na koloběžce baví, když vidím, jak je Péťa
spokojený nad dobrým obědem, nebo stihnu
Adámkovi dostatečně rychle přečíst nápis, tak mám
radost. Radost z toho, že to má smysl.
Marek
Všechny pomáhající profese zkrátka baví pomáhat.
Popsat proč, to neumím. Baví mne psychologie
a specializovala jsem se na lidi s autismem, takže je
V roce 2011 prošlo organizací kolem 40 dobrovolníků.
Všem patří dík i místo v této výroční zprávě, protože sobotní výlety či volnočasové aktivity by se bez jejich pomoci
daly jen těžko realizovat.
to pro mne koníček. Dneska mi v knihkupectví náhodou padla do ruky knížka, kde byl citát – život dostane smysl teprve tehdy, když z něj začnete dávat.
A to je asi ono. Ale není to cílený proces, jde to nějak
samo. A proč zadarmo a ve volném čase? Protože
pak má to pomáhání ty správné grády. Já to cítím
tak, že – dovolím se opět inspirovat klasikem – kolikrát jsi dobrovolníkem, tolikrát jsi člověkem. Mně je
zkrátka líp jako člověku, když si občas zadobrovolničím.
Dana Medalová
52
6.10. RODIČOVSKÁ SEKCE
ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH
Jednou ročně organizuje APLA týden na horách pro rodiny
dětí s poruchou autistického spektra.
Pobytu se účastní 5 až 8 rodin a stejný počet osobních asistentů, kteří se postarají o celodenní aktivity dětí a mladých
lidí s PAS. Na programu jsou především vycházky po okolí,
bobování nebo sáňkování. Rodiče mají možnost strávit den
dle svých představ. Pobyt pravidelně vede a organizuje
Mgr. Eva Gnanová.
V roce 2011 se zimního pobytu na horách zúčastnilo
6 rodin.
RODIČOVSKÉ SKUPINY PRO RODIČE DĚTÍ S VYSOKOFUNKČNÍM AUTISMEM A ASPERGEROVÝM SYNDROMEM
Rodičovské skupiny probíhaly v terapeutickém středisku
APLA v ul. Chodská 23, Praha 2 každé pondělí od 17.30 do
19.00 hod. Jednalo se o dvě paralelně probíhající skupiny,
kde každá se scházela jedenkrát za 14 dní (každá skupina
se sešla celkem dvanáctkrát). První skupina byla určená pro
rodiče dětí do šestnácti let, druhá pro rodiče dětí starších
šestnácti let. Skupiny byly polootevřené, mohli do nich po
předchozí konzultaci s terapeuty průběžně vstupovat noví
rodiče. Celkem bylo do obou skupin přihlášeno 21 rodičů
(z toho 3 muži), ale všichni rodiče do skupin pravidelně nedocházeli, v průměru se každé skupiny účastnilo 6 rodičů.
Rodičovské skupiny byly tematicky orientované a vedené
(moderované) psychoterapeuty Mgr. Romanem Peškem
a Mgr. Veronikou Madler.
54
RODIČOVSKÉ SKUPINY PRO RODIČE DĚTÍ V RANÉ
PÉČI APLA
Od září začala běžet rodičovská skupina pro rodiče dětí,
kteří jsou se svými malými dětmi s PAS v programu rané
péče. Šlo o uzavřenou skupinu (účastnili se stále stejní rodiče, kteří se takto dobře poznali). Z každé rodiny se většinou účastnili oba rodiče. Skupiny provázely lektorky
Romana Straussová (metodička rané péče APLA) a Magdalena Ryšánková (diagnostik APLA, dětský psychiatr a psychoterapeut).
Pocit společenství a sounáležitosti snižuje pocit osamění a míru sociální izolace, kterou může vyvolat
pocit výlučnosti z vlastnění určitého problému.
Mnoho rodičů opakovaně hovoří o tom, že nikdo,
kdo nemá jako oni podobnou zkušenost s dítětem
s Aspergerovým syndromem, je nemůže nikdy dostatečně dobře pochopit.
Roman Pešek, APLA 2011
6.11. PUBLIKAČNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST
Vyšla kniha: Straussová, R., Knotková M.: Průvodce rodičů dětí s PAS
Rovněž jsme si koupili knihu Průvodce rodičů dětí
s PAS a je opravdu zajímavá. V některých částech
to vypadá, že jste jí psali podle Jakuba, jak se to na
něj hodí. Také jsme vyzkoušeli radu ohledně natočení rukou při činnosti /hře/ a následné pouštění.
Jakub to hned pochopil a rovnání kostiček mu jde
jedna radost. 10 kostiček srovná vodorovně docela
rychle, vertikálně je to horší, ale zvládá to. Hned
chce odměnu a má radost.
Musím Vám napsat, jak moc se kniha líbí rodičům
i učitelům. Ještě o žádné knize týkající se autismu
jsem toho tolik kladného neslyšela. Kniha se všem
skvěle čte a je úžasně praktická, je prostě vidět, že
víte, o čem píšete. Mně se osobně navíc ještě moc líbilo, že jsem v těch příbězích a na fotkách poznávala známé tváře. Mělo to tak pro mě další rozměr.
Dokonce vím třeba o případu, že rodiče i učitelé začali opět s nácvikem komunikace pomocí kartiček
u kluka, kde to už tak trochu vzdali, tak moc je ta
kniha zase „nakopla“. To je přeci skvělé. Jedna věc je
tu knihu přečíst a říct, že je skvělá, druhá věc je začít
opravdu něco dělat.
56
MEZINÁRODNÍ DEN AUTISMU:
2. duben se stal Světovým dnem autismu a jako uznání tohoto dne jsme podpořili osvětu autismu i u nás. Jedním
z projektů byla mezinárodní kampaň s názvem „Light It Up
Blue,“ která se ve světě stala již tradicí. Z 1. na 2. dubna
osvěcují firmy a společnosti svoje budovy modrým světlem,
a tím dávají najevo, že jim problematika autismu není lhostejná. V Čechách se k této akci připojila LBBW BANK CZ,
která osvítila svoji budovu na Václavském náměstí a zároveň poskytla organizaci APLA krásné prostory k tiskové
konferenci pro novináře u příležitosti Dne autismu. Na konferenci byla také k vidění velmi zajímavá dílka klientů asociace APLA, např. komiksy Ladane Németa, olejomalby
Alice Haškové, básně Pavla Hlušičky či fotografie Vladimíra
Fencla. Firma KPMG Česká republika, s. r. o., která byla
partnerem APLA pro rok 2011 v rámci projektu ROK společně-KROK dopředu zase modře rozzářila recepci ve své
budově na Florenci v Praze a pro zaměstnance, kteří přišli
v modrých tričkách a hojném počtu, uspořádala přednášku
na téma autismus, kterou vedla ředitelka organizace APLA
Magdalena Čáslavská.
Další akcí na počest tohoto významného dne byla charitativní zumba v prostorách taneční školy Vavruška v Praze.
Účastníci v čele s patronem organizace APLA Markem Ztraceným „vytancovali“ pro asociaci 4 600 Kč.
K podpoře osvěty autismu se také připojili jednotlivci, kteří
se v tento den oblékli do modrého oblečení.
Na téma autismus odvysílala Česká televize půlhodinový
pořad Tep 24, o diagnóze také informovala televize Nova
v magazínu Střepiny a v hlavním zpravodajství. Několik reportáží přinesl i Český rozhlas Radiožurnál a další média.
festivalech Votvírák a Okolo Třeboně. Do soutěže se přihlásilo 160 soutěžících, mezi kterými byli i lidé s autismem.
Odborná porota, ve které zasedl zpěvák Marek Ztracený,
spisovatelka Bára Nesvadbová, zpěvák a skladatel Ondřej
Hejma, spisovatelka Petra Soukupová, skladatel a textař
Oskar Petr, básník s Aspergerovým syndromem Mnoháček
Zgublačenko. Ředitelka organizace APLA Magdalena Čáslavská a marketingová ředitelka LBBW Bank Martina Lambert vybrali jako vítěze pana Petra Hracha s textem Nechci
moc. Akce se konala pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy.
CHARITATIVNÍ AKCE:
DEN MATEK
APLA Praha a centrum trvalého zdraví Cordeus v Praze 6 dopřáli maminkám, které pečují o dítě s autismem alespoň
jeden den, kdy se mohly věnovat jenom samy sobě. Maminky měly možnost si dle své libosti užívat v bazénu, vířivce,
finské sauně, dopřát si masáž a zatančit si na hodině zumby.
ZTRACENÁ PÍSNIČKA
Textařská soutěž Ztracená písnička si vzala za úkol podpořit a propagovat umělecké snažení amatérských autorů,
představit je na veřejnosti a motivovat je k další činnosti.
Na autory tří nejlepších textů čekaly samozřejmě hodnotné
ceny, ale největší výzvou určitě bylo, že vítězný text zhudebnil zpěvák a patron naší organizace Marek Ztracený,
který zbrusu novou písničku poprvé představil na letních
BOOTCAMPOVÝ TURNAJ NADORAZ
Charitativní turnaj Nadoraz, který organizovala APLA Praha
pod záštitou Magistrátu hl.m.Prahy se nesl v duchu - předvedeme veřejnosti, jak se člověk, který pečuje o někoho
s autismem může dostat až na pokraj fyzického vyčerpání.
Tentokrát se ovšem na pokraji svých sil ocitli soutěžící
57
v aktivitách, při kterých se pořádně zapotili a diváci zas nasmáli. Tři týmy – UMĚLCI x PRAŽANÉ x APLA bojovaly
proti sobě a rozhodně nikdo nikoho nešetřil. Všichni museli zvládnout netradiční discipliny, kterými byl např. psí
parkur, běh na běžkách po trávě, souboj v bahně a nebo
zumba ve 30 stupňovém vedru.
APLA tým dokázal, že má nervy nejen z oceli, ale pořádnou
fyzičku a i když byla konkurence silná a horlivá, stal se vítězem. Výhrou byl šek na 10 000 Kč a peníze se použijí na
rozvoj rané péče dětí s autismem. Kromě soutěžení si
všichni užili skvělého doprovodného programu. V rámci
osvěty autismu jsme se také pokusili o rekord a snažili jsme
se vytvořit co nejdelší řadu z dětských vláčků. A povedlo se!
Organizace APLA se stala rekordmanem a bude zapsaná
do České knihy rekordů.
VERNISÁŽ OBRAZŮ
V předvánočním čase pořádala APLA Praha v pražské galerii Carpe Diem charitativní vernisáž, které se zúčastnili
i známí umělci. Marek Ztracený, Michaela Dolinová, David
Suchařípa, Ilona Csáková, Libor Baselides, Bára Fišerová,
Varhan Orchestrovič Bauer a další umělci vlastnoručně namalovali obrazy, které věnovali na vánoční charitativní vernisáž s výtěžkem pro naši organizaci. Svojí tvorbou také
přispěli naši klienti. Výtěžek z akce putoval na rozvoj rané
péče.
ADVENTNÍ KONCERTY V ČESKÉ TELEVIZI
Charitativní projekt Adventní koncerty České televize pomáhá přes dvacet let neziskovým organizacím. Na sklonku
minulého roku mohli diváci ČT svou štědrostí ulehčit život
spoluobčanům s handicapem. První Adventní koncert byl
věnován asociaci APLA Praha. Tradičními průvodci byli
60
Marta Kubišová, Táňa Fischerová a Jan Kačer, kteří si na
téma autismus povídali s Hynkem Jůnem a Kateřinou Balickou. V příspěvku byly také uvedeny reportáže z Domova
v Libčicích.
MÉDIA, VE KTERÝCH BYLA APLA PREZENTOVÁNA:
Česká televize: Dobré ráno, Pomáhejme si,
Tep 24, Události
Nova: Střepiny, zpravodajství
Prima: VIP zprávy
TV Metropol: City koktejl, Ranní ladění, zprávy
Radiožurnál
Rádio Bonton
Rádio Kiss
Časopisy:
Maminka
Překvapení
Chvilka pro tebe
Perfect woman
Moje zdraví
Učitelské noviny
Ona Dnes
iDnes
Žena-in
6.12. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Mgr. Ellina Horalíková,
koordinátorka mezinárodní spolupráce,
členka správní rady
(Council of Administration)
Autism-Europe
EVROPSKÉ DNY AUTISMU:
APLA Praha, střední Čechy, o.s. se v minulém roce stala členem mezinárodní organizace Autism Europe se sídlem
v Bruselu, která se zabývá osvětou a prosazováním práv lidí
s autismem v evropských institucích. Měli jsme tu čest uvítat delegáty z organizace Autism Europe v Praze na konferenci vztahující se k problematice autismu. Zúčastnili se jí
hosté z 12 států Evropy, např. z Belgie, Maďarska, Polska,
Francie, Slovenska, Německa, Velké Británie aj. Pozvání
také přijaly ředitelka organizace Autism Europe paní Aurelie Baranger a prezidentka mezinárodní asociace AE paní
Zsuzsanna Szilvasy.
V rámci konference byl také premiérově promítnut dokument o autismu, na kterém se podíleli studenti, z nichž někteří mají poruchu autistického spektra. Snímek, který je
ojedinělým počinem díky spolupráci lidí s handicapem,
představil jeho režisér a kameraman Daniel Zezula, se kterým přijela i protagonistka dokumentu, šestnáctiletá Michaela Zezulová, studentka s autismem. Dokument byl
natáčen v rámci grantu z programu EU „Mládež v akci“.
V průběhu dne měli účastníci možnost navštívit přednášky
a workshopy našich předních odborníků v oblasti autismu
PhDr. Hynka Jůna, Ph.D., PhDr. Kateřiny Thorové, Ph.D.,
PhDr. Lucie Bělohlávkové, Mgr. Romany Straussové,
62
Mgr. Miroslava Vosmika, Mgr. Evy Gnanové a Kateřiny Balické, DiS. Unikátním projektem byl též Kulatý stůl pro lidi
s Aspergerovým syndromem z Čech a ze zahraničí, u kterého se za účasti zástupců organizací z celé Evropy sešlo
několik osob s touto diagnózou, jež se podělili o svoje zkušenosti se životem s handicapem pod vedením terapeutek
APLA Mgr. Veroniky Madler a Mgr. Evy Gnanové.
Diskuze se zaobírala především hledáním možných efektivních cest ve vzdělávání a zaměstnáváním osob s poruchou autistického spektra.
Akce se konala pod záštitou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody.
ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍ ASOCIACI
AUTISM EUROPE:
V červnu 2010 byla APLA Praha, střední Čechy , o.s. přijata
do mezinárodní organizace Autism-Europe jako stálý člen
s plnými právy (full member). Od roku 2012 je APLA Praha
členem správní rady této asociace (Council of Administration), kde naši organizaci zastupuje Ellina Horalíková.
Autism-Europe je mezinárodní asociací neziskových organizací, jejichž hlavním cílem je prosazovat práva osob s autismem a jejich rodin a pomáhat jim zlepšovat kvalitu jejich
života.
Autism-Europe hraje v Evropě klíčovou roli ve zvyšování povědomí veřejnosti o autismu a v ovlivňování evropských
rozhodovacích orgánů ve všech záležitostech týkajících se
autismu včetně prosazování práv žen a mužů s autismem
a jiným zdravotním postižením. Za účelem realizace svých
cílů a maximalizace dopadu při ovlivnění politických rozhodnutí EU vytvořila Autism-Europe strategické aliance
s evropskými sociálními partnery. Zástupce Autism-Europe
je místopředsedou předsednictva Evropského fóra zdravotně postižených (EDF). Autism-Europe je také členem
Evropské koalice pro komunitní život (ECCL) a je členem
Platformy evropských nevládních sociálních organizací. Autism-Europe vede strukturovaný dialog s evropskými institucemi a je také aktivní ve Světové zdravotnické organizaci
(WHO). AE vydává klíčové dokumenty, příručky (Toolkit),
publikuje informace a zprávy vytvářené členy sítě a projektovými týmy na internetových stránkách AE http://www.autismeurope.org a v mezinárodním časopisu LINK, informuje
o výsledcích a výstupech společných projektů na zasedáních
AE (např. na mezinárodních zasedáních AE dvakrát ročně,
na konferencích a workshopech členských organizací, na
kongresu AE jednou za tři roky).
Členství v AE přináší APLA Praha možnost se zapojit do
mezinárodních projektů členských organizací s důvěryhodnou pověstí a dlouhodobou historií. Pro realizaci vlastních projektů APLA Praha poskytuje AE kontakty na více
než 80 členských asociací sdružujících lidi s autismem a jejich rodiny ve více než 30 evropských zemích, podporovaných vládními, evropskými a mezinárodními institucemi.
Rok 2011 odstartoval řadu významných mezinárodních
událostí, kterých se APLA Praha zúčastnila nebo které
přímo pořádala.
KALENDÁŘ MEZINÁRODNÍCH UDÁLOSTÍ, KTERÝCH
SE V ROCE 2011 ZÚČASTNILA NEBO KTERÉ POŘÁDALA APLA PRAHA:
● 21.—23. 2. 2011: mezinárodní workshop Podpůrné
služby pro osoby se zdravotním postižením při přechodu
mezi školou a pracovním životem v rámci projektu Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe. Za APLA Praha se
zúčastnila Mgr. Eva Gnanová.
● 2. duben 2011: APLA Praha se zapojila do mezinárodní
osvětové kampaně Light it up blue v rámci Světového
dne porozumění autismu (World Autism Awareness
Day). Proběhla tisková konference pro novináře, soutěž
o fotografii v modrém, řada charitativních akcí jako charitativní zumba, které se zúčastnil i zpěvák Marek Ztracený, patron APLA. V televizi a rozhlasu v různých
pořadech vystoupili metodici APLA s osvětou problematiky autismu. Společnosti LBBW Bank CZ a.s. KPMG CR
rozsvítili v ten den modře svá sídla na podporu lidí s PAS.
Firma Media channel promítala v ten den spot APLA
Praha na jednom ze svých elektronických billboardů
v Praze.
● 11. 4.—12. 4. 2011: mezinárodní konference v Silberbachu, Německo, s názvem Autismus a výzkum mozku
se zúčastnily PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. a Mgr. Veronika Šporclová. Podělily se o nové poznatky s kolegy
a obohatily své znalosti pro diagnostiku autismu.
● 15.—17. 4. 2011: Výroční valná hromada a schůze
správní rady Autism Europe – Atény, Řecko. Vystoupila
Mgr. Ellina Horalíková s prezentací o činnosti APLA
Praha.
● 14. 10. 2011: Mezinárodní konference Evropské dny
autismu v Praze 2011 s účastí hostů ze Slovenska,
63
Belgie a Maďarska. Vystoupily: Ing. Magdalena Čáslavská, Mgr. Lucie Maršálková. Přednášeli: PhDr. Hynek
Jůn, Ph.D., PhDr. Kateřina Thorová, Mgr. Romana
Straussová, PhDr. Lucie Bělohlávková, Mgr. Eva Gnanová, Kateřina Balická, Mgr. Miroslav Vosmik. Mezinárodní konference se zúčastnilo přes 200 lidí z celé České
republiky a ze zahraničí.
● 14. 10. 2011: Mezinárodní setkání lidí s Aspergerovým
syndromem v Praze, diskuze Kulatý stůl na téma „Podmínky a možnosti ve školách a v zaměstnání pro lidi
s Aspergerovým syndromem“. Účastníci kulatého stolu
měli možnost si vzájemně sdělovat své zkušenosti o tom,
s jakými možnostmi a překážkami se lidé s Aspergerovým syndromem setkávají, jakých služeb mohou využívat, apod. Dozvěděli se, jaká je situace jinde v Evropě.
Setkání se zúčastnilo 10 mladých lidí s AS z České republiky, 2 zástupci sebeobhájců – lidí s AS, členové Autism
Europe Jan Verhaegh (Holandsko) a Pietro Cirrincione
(Itálie). Na setkání bylo přítomno 34 zástupců členských
organizací Autism-Europe z evropských zemí. Setkání
připravili: Mgr. Veronika Madler, Mgr. Eva Gnanová,
Mgr. Lucie Prokopičová, Mgr. Ellina Horalíková.
● 15. 10.—16. 10. 2011: zasedání správní rady (Council of
Administration) mezinárodní asociace Autism-Europe
v Praze. Prezentaci na téma prosazování práv lidí s autismem a jejich rodin přednesla ředitelka APLA Praha
Ing. Magdalena Čáslavská. Workshop na téma Fundraising v neziskové organizaci, který v angličtině pro 43
členy správní rady Autism-Europe připravily členky týmu
Mgr. Ellina Horalíková, Ing. Michaela Hall, Simona Votyová a Ing. Eva Petřiková. Zasedání správní rady se aktivně zúčastnila i psycholožka APLA Mgr. Veronika
Šporclová.
64
● 18. 10. 2011: Mezinárodní konference MČ Praha 5 a jejích partnerských měst na téma Začleňování osob se
zdravotním znevýhodněním do společnosti a odstraňování bariér ve veřejném sektoru – přednáška Mgr. Evy
Gnanové o podporovaném zaměstnávání lidí s PAS
v APLA Praha.
● Listopad 2011: Autism-Europe a APLA Praha se dohodly na partnerství v tříletém mezinárodním projektu
„TWCM – Společně to zvládneme – mezinárodní tematická síť na podporu zaměstnatelnosti lidí s PAS“, který
byl schválen k financování na tři roky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Evropského sociálního fondu ČR. Projekt je zaměřen na
vytvoření efektivně fungující tematické sítě evropských
organizací pomáhajících lidem s poruchami autistického
spektra (PAS) s cílem shrnout a vyhodnotit již existující,
v praxi využívané nástroje a vypracovat koncepci podporovaného zaměstnávání lidí s PAS v ČR. Předpokládá
se zapojení do práce této mezinárodní sítě lidí s PAS. Projekt začíná 1. 6. 2012.
● Listopad 2011: vychází nové číslo mezinárodního časopisu LINK. Na obálce tohoto výtisku byla umístěna fotografie, kterou do APLA Praha poslali učitelé a děti ze ZŠ
Šitbořice pod vedením pana učitele Mgr. Zdenka Farkaše
v rámci jarní osvětové akce „Všichni v modrém“s cílem
upozornit na problematiku autismu. Fotografovala
Mgr. Petra Strouhalová. Jsme pyšní, že fotografie dětí
z české školy byla v evropské konkurenci všech účastníků
vyhodnocena jako nejhezčí a nejlepší, a proto zdobí
přední stranu magazínu LINK jako skvělá reprezentace
České republiky.
● Prosinec 2011: navázána spolupráce s pobytovým zařízením pro mládež se zdravotním postižením Centre de
Guénouvry ve Francii. Spolupráce vyústila ve společný
projekt Open your mind to the world outside podpořený v grantovém programu Evropské komise pro vzdělávání a kulturu Mládež v akci, podprogram Výměnné
pobyty mládeže. Pobyt mladých lidí z centra Guénouvry
z malého městečka GUEMENE PENFA poblíž Nantes
společně se skupinou teenagerů s Aspergerovým syndromem se uskuteční v Praze v červenci 2012.
● Prosinec 2011: Národní komise NAEP ve spoluprácí
s Domem zahraniční spolupráce schválily grant Evropské komise pro vzdělávání a kulturu v programu
GRUNDTVIG zaměřeném na další vzdělávání dospělých. V rámci projektu Unknowing Hurts – Neznalost
ubližuje proběhne v červnu 2012 pětidenní mezinárodní
WORKSHOP, kterého se zúčastní rodiče dětí s PAS a zájemci o problematiku autismu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie, Lucemburska, Francie, Dánska,
Rumunska, Turecka, Bulharska a z celé České republiky.
7.1. VÝROK AUDITORA
7. Finanční zpráva
Ing. Eva Petříková – finanční manažerka, vedoucí ekonomického oddělení
Ing. Michaela Hall – fundraiser
Markéta Kheilová – administrativní pracovnice
Jana Marášková – účetní
Mgr. Lucie Maršálková – koordinátorka projektů financovaných z ESF
VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST K DATU SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
K datu sestavení Výroční zprávy nejsou radě sdružení známy žádné významné následné události,
které by ovlivnily Výroční zprávu za rok 2011.
66
67
7.2. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
68
Rozvaha ke dni 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)
69
70
71
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
72
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)
73
74
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (NEKONSOLIDOVANÁ). ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2011 (V TISÍCÍCH KČ)
1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY
Vznik a charakteristika účetní jednotky
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. (dále
jen „APLA“ nebo „občanské sdružení“) je občanské sdružení poskytující
služby psychologické, psychiatrické, sociální a vzdělávací.
Od svého vzniku v dubnu 2003 si APLA ustanovila dva základní pilíře činnosti:
● podporovat systematickou a komplexní odbornou pomoc lidem s poruchami autistického spektra
● spoluvytvářet podmínky pro všestrannou a konkrétní podporu jejich
rodin.
V roce 2011 APLA poskytovala sociální péči, sociální prevenci a sociálního
poradenství jako nedílné součásti všech poskytovaných služeb lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně jim umožnit začlenění do společnosti. APLA nabízí služby
terénní a ambulantní.
V současnosti má občanské sdružení dle zákona č. 108/2006 o sociálních
službách zaregistrováno 9 druhů služeb. Dále APLA provádí diagnostická
vyšetření, psychologická vyšetření a konzultace. V rámci programu Vzdělávání a osvěta pořádá pravidelně řadu vzdělávacích kurzů, které jsou určeny
pro rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, psychiatry, pediatry, pracovníky v sociálních službách, personál pobytových zařízení), kteří pečují
o osobu s poruchou autistického spektra.
Občanské sdružení má 89 členů, kteří tvoří valnou hromadu.
Sídlo občanského sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem
– APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Brunnerova 1011/3
Praha 17 – Řepy
Česká republika
Identifikační číslo
26623064
Rada sdružení a členové revizní komise k 31. prosinci 2011
Rada sdružení
Členové revizní komise
PhDr. Hynek Jůn, PhD. (předseda) Ing. Lenka Helebrantová
PaedDr. Věra Čadilová
Ing. Eva Chudějová
Pavla Čížková
Tereza Takáčová
Změny v rejstříku Ministerstva Vnitra ČR
V roce 2011 nenastaly žádné změny, které by vyžadovaly zápis v rejstříku
občanských sdružení.
76
2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ
OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý
nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze
a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.
Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč je evidován
v rozvaze a jeho účtování do nákladů podléhá odpisům podle zákona o dani
z příjmů.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin
majetku:
Majetek
Odpisová skupina
Metoda
Doba odpisování
Automobily
2. skupina
Lineární
5 let
Kancelářské stroje
1. sk. mimořádná
Lineární
2 roky
(b) Zásoby
Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu
pořízení, celní poplatky a dopravné. Úbytek zboží je oceňován průměrnou
cenou.
(c) Stanovení opravných položek a rezerv
Pohledávky
Občanské sdružení stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na
základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek.
(d) Přepočty cizích měn
Sdružení používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB.
Aktiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle
kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB.
(e) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně.
Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím
daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky
a vratky za minulá období.
Občanské sdružení požívá daňové úlevy dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992
Sb o daních z příjmů.
(f) Klasifikace závazků
Sdružení dělí závazky na krátkodobé a dlouhodobé v závislosti na době jejich splatnosti, přičemž závazky, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok
vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.
(g) Účtování darů a dotací
Občanské sdružení účtuje příjem dotací na syntetický účet Provozní dotace
a dále pro každou dotaci vytváří analytický účet. Každá dotace je také označena číslem zakázky a pod tímto číslem je vedeno její vyúčtování.
Dary jsou účtovány při jejich přijetí na syntetický účet Fondy a teprve při jejich čerpání se přeúčtují na účet Přijaté příspěvky (dary).
(b) Krátkodobé závazky za dodavateli činí 121 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 24
tis. Kč).
7. VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
V roce 2011 neproběhly žádné změny účetních metod a postupů.
Výnosy příštích období činí 1 701 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 3 280 tis.
Kč). Hlavní část představují neutracené provozní dotace od Středočeského
kraje – Humanitárního fondu a dotace od Evropských fondů, které sdružení
využije v roce 2012 a dále platby na rok 2012 za zájmové kroužky, skupiny
sociální nácviků a odlehčovacích pobytů rodin v roce 2012.
4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
8. NÁROKY NA DOTACE A OSTATNÍ ZÚČTOVÁNÍ S ROZPOČTEM ÚSC
3. ZMĚNA ÚČETNÍCH METOD A POSTUPŮ
Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1. 2011
Přírůstky v roce 2011
Úbytky
Zůstatek k 31.12. 2011
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2011
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Zůstatek k 31.12.2011
Zůst. hodn. 1.1.2011
Zůst. hodn. 31.12.2011
Stroje a zařízení
Dopravní prostř.
Celkem
70
--70
180
--180
250
--250
52
18
-70
18
--
20
40
-60
160
120
72
58
-130
178
120
V roce 2011 nedošlo k žádnému přírůstku dlouhodobého majetku.
5. ZÁSOBY
Občanské sdružení neeviduje žádné zásoby k 31. prosinci 2011 (k 31. prosinci 2010 – 0 tis. Kč). Výše opravné položky vytvořené k 31. prosinci 2011
je 0 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 0 tis. Kč).
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC činí 667 tis. Kč (k 31.
prosinci 2010 – 667 tis. Kč). Nároky se vztahují k provozní dotaci od Středočeského kraje – Humanitárního fondu, za účelem poskytování sociálních
služeb.
9. VLASTNÍ JMĚNÍ
Vlastní jmění činí 120 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 178 tis. Kč). V roce 2011
došlo ke snížení původní výše vlastního jmění, což bylo způsobeno zúčtováním daru proti odpisům zůstatkové ceny samostatných movitých věcí.
10. FONDY
Fondy k 1.1.2011
Přijaté dary ve 2011
Použité dary ve 2011
Fondy k 31.12.2011
3 388
1 395
-2 675
2 108
11. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
Náklady na zaměstnance a sociální zabezpečení představují převážnou část
nákladů sdružení. Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků zaměstnaných na pracovní poměr a dohodu o pracovní činnosti a osobní náklady za rok 2011 a 2010 jsou následující:
6. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
(a) Pohledávky za odběrateli činí 554 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 232 tis. Kč),
ze kterých 158 tis. Kč (k31. prosinci 2010 – 82 tis. Kč) představují pohledávky po
lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám činí 73 tis. Kč (k
31. prosinci 2010 – 0 tis. Kč).
2011
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
2010
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet
50
1
51
Počet
39
1
40
Ve sdružení je zaměstnán na hlavní pracovní poměr předseda občanského
sdružení jako terapeut.
Mzdové náklady
17 812
501
18 313
Mzdové náklady
13 572
503
14 075
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
5 047
171
5 218
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
3 949
171
4 120
77
12. ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH
ORGÁNŮ
V průběhu roku 2011 a 2010 nebyly občanským sdružením vyplaceny ani
poskytnuty žádné odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů.
Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by občanské sdružení zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve statutárních a dozorčích orgánech občanského sdružení.
13. STÁT – DAŇOVÉ ZÁVAZKY
Daňové závazky činí 37 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 2 tis. Kč) a představují
vyhradně závazky z daně z příjmů fyzickych osob.
14. SPOTŘEBA MATERIÁLU
Účet spotřeba materiálu činí 2 767 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 2 690 tis.
Kč). Účet zahrnuje veškeré nákupy zboží či materiálu, pomocí nichž jsou
poskytovány sociální služby. Nejvýznamnějšími položkami jsou potraviny
pro klienty (převážně Domov Libčice) 591 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 628
tis. Kč), pořízení DDHM 725 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 449 tis. Kč), kancelářské potřeby 284 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 315 tis. Kč) a ostatní materiál 413 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 489 tis. Kč).
15. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 90 tis. Kč (k
31. prosinci 2010 – 44 tis. Kč), ze kterých 65 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 0
tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 25 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 44 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění.
Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
Rok
16. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
21. PROVOZNÍ DOTACE
Občanské sdružení neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni
nebyly vykázány v rozvaze.
Přijaté dotace na provozní účely ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, ze státních fondů a z evropských fondů poskytnutých
převážně na financování sociálních služeb jsou nejvýznamnějším zdrojem občanského sdružení. Seznam významných přijatých dotací:
17. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ
Účet opravy a udržování činí 280 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 568 tis. Kč).
APLA má v současné době pronajato 9 různých objektů, které musí pravidelně udržovat. Položka dále obsahuje opravy a údržbu vozového parku občanského sdružení, který je složen ze tří automobilů, z nichž jsou dva na
konci životnosti.
18. OSTATNÍ SLUŽBY
Účet ostatní služby činí 5 896 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 4 640 tis. Kč). Jednou z nejvýznamnějších položek účtu Ostatní služby jsou náklady na lektory
ve výši 837 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 1 260 tis. Kč), kteří pro APLA Praha
školí na odborných kurzech. Dále si občanské sdružení pro svoji činnost pronajímá celkem 9 objektů a suma nájemného v roce 2011 činila 1 769 tis. Kč
(k 31. prosinci 2010 – 1 255 tis. Kč). Třetí položkou v pořadí jsou náklady na
komunikaci obsahující pronájem pevných linek, internetu a služby mobilních operátorů ve výši 754 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 565 tis. Kč).
19. INFORMACE O TRŽBÁCH
Součástí tržeb občanského sdružení jsou tržby za sociální služby, u kterých
je ze zákona o sociálních službách možná spoluúčast klientů, dále za diagnostiku, fakultativní služby, vzdělávací kurzy a za prodej brožur, reklamních výrobků APLA a výrobků chráněné dílny. Nejvyšší podíl tvoří tržby za
sociální služby. V průběhu roku 2011 došlo k rozšíření způsobů získávání finančních prostředků v rámci Veřejné sbírky. Nově může APLA pro Sbírku
získávat prostředky i prodejem vlastních výrobků. Proto jsou v roce 2011
tržby z prodeje výrobků výrazně nižší, protože jsou výnosy nově zahrnuty do
veřejné sbírky, tj. do Fondu neutracených darů. Prodeje těchto dvou typů
byly v roce 2011 a 2010 následující:
Tržby za služby v tis. Kč
Prodej zboží a výrobků v tis. Kč
Celkem v tis. Kč
2011
5 560
1
5 561
2010
3 866
41
3 907
Poskytovatel
Účel dotace
Výše dotace použitá v roce 2011 v tis. Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Úřad Vlády ČR
NROS Pomozte dětem
Magistrát hl. města Prahy
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 1
Městská část Praha 8
Městská část Praha 2
Městská část Praha 14
Městská část Praha 5
Městská část Praha 13
Městská část Praha 4
Městská část Praha 12
Městská část Praha 9
Městská část Praha 18
Národní institut dětí mládeže
OPLZZ
OPLZZ
OPLZZ
OPVK
OPPA
Celkem
Poskytování soc.služeb a program Rodina
Poskytování soc.služeb
Zpravodaj APLA
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb + další programy
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc.služeb
Poskytování soc.služeb
Poskytování soc.služeb
Poskytování soc.služeb
Poskytování soc.služeb
Poskytování soc.služeb
Poskytování soc.služeb
Poskytování soc.služeb
Poskytování soc.služeb
Poskytování soc.služeb
Poskytování soc.služeb
Mládež v akci
S pomocí to dokážu
Profesionál
Agrese a vzdělávání
Škola pro každého
Do práce bez bariér
15 282
250
40
366
2 447
717
170
105
70
50
50
40
30
25
25
20
20
15
15
135
1 968
266
1 194
2 105
1 706
27 111
Zdroj dotace
Státní rozpočet
Státní rozpočet
Státní rozpočet
Nadační příspěvek
Rozpočet hl.města Prahy
Rozpočet kraje
Rozpočet kraje
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
ESF
ESF
ESF
ESF
ESF
ESF
20. DAŇ Z PŘÍJMŮ
78
Daň z příjmů zahrnuje splatnou daň za zdaňovací období 2011 ve výši 137
tis. Kč (k 31. prosinci 2010 – 0 tis. Kč) a dále splatnou daň za zdaňovací období 2010 ve výši 112 tis. Kč, jelikož o této splatné dani nebylo účtováno
k 31. prosinci 2010.
79
22. PŘIJATÉ DARY
7.3. DALŠÍ INFORMACE O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ (GRAFY)
V roce 2011 APLA obdržela dary v celkové výši 1 505 tis. Kč.
Následující tabulka uvádí nejvýznamnější dárce, kteří občanskému sdružení poskytli dar vyšší než 20 tis. Kč:
Jméno dárce
Místo
LBBW Bank CZ a.s.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Nadace OKD
Řízení letového provozu ČR
Martin Roman
ALUROL spol. s r.o.
Neumann Josef – PEPSICO CZ s.r.o.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
SMP CZ, a.s.
HUFI s.r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Kratochvílová Šárka
Blue Panther s.r.o.
ASE, s.r.o.
Výbor Dobré vůle Nadace Olgy Havlové
Praha 5
Praha 8
Ostrava
státní podnik Jeneč
Čtení pomáhá
Nové Město nad Metují
Praha 9
Praha 3
Praha 8
Praha 8
Praha 8
Praha 4
Líbeznice
Praha 1
Výše daru v tis. Kč
330
222
155
150
100
85
60
40
30
30
28
25
20
20
20
Celkem 1 315
Účel daru
Asistenční a odlehčovací služba
Rekondiční pobyt „Pro rodiče bez rodičů“
Rekondiční pobyt „Pro rodiče bez rodičů“
Nákup pomůcek
Nákup pomůcek
Plnění cílů organizace
Nespecifikováno (použití na provoz Klubovny)
Domov Libčice
Rekondiční pobyt „Pro rodiče bez rodičů“
Plnění cílů organizace
Odlehčovací služba
Nespecifikováno (použití pro plnění cílů organizace)
Plnění cílů organizace
Plnění cílů organizace
Domov Libčice
ROČNÍ OBRAT V LETECH 2003—2011 (TIS KČ)
KČ V TISÍCÍCH
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
23. VÝZNAMNÉ NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
K datu sestavení účetní závěrky nejsou radě občanského sdružení známy žádné významné následné události,
které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2011.
15 000
Sestaveno dne: 25. června 2012
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
předseda sdružení
81
10 000
5 000
80
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
81
2011
ZDROJE PROSTŘEDKŮ PRO ROK 2011 (%)
SROVNÁNÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V LETECH 2007—2011 (V KČ)
2007
2008
2009
2010
2011
20 000 000
● 5% Evropské projekty
● 15% Vlastní příjmy
15 000 000
● 5% Nadace
10 000 000
● 4% Individuální a firemní dárci
20% Další veřejné zdroje
82
● 51% Státní dotace
5 000 000
0
Evropské projekty
Státní dotace
Další veřejné
zdroje
Individuální
a firemní dárci
Nadace
83
Vlastní příjmy
JAKO DOBROVOLNÍK
8. jak pomoci
LBBW Bank je generálním partnerem APLA již od roku 2008. Za tuto dobu jsme velmi dobře poznali, jak APLA funguje
a spolupráce s nimi je velmi přínosná. Naše banka podporuje zejména odlehčovací služby a pobytové tábory. Je pro nás
radost vidět, kolika rodinám již tyto odlehčovací služby a pobyty pomohly a těší nás, že toto číslo stále narůstá.
Martina Lambert, ředitelka marketingu a komunikace LBBW Bank CZ a.s.
FINANČNÍM DAREM:
Je vám víc než 15 let? Máte zájem se spolupodílet na smysluplných projektech? Můžete si vybrat, zdali chcete jako
dobrovolník pomáhat dlouhodobě či krátkodobě, zda se
chcete podílet na přímé práci s klientem či se raději věnovat
práci napomáhající chodu organizace např. v administrativě
či se účastnit nějaké propagační akce. Dobrovolníkem se
může stát každý, kdo projeví zájem pomáhat lidem s PAS
prostřednictvím APLA. V případě zájmu kontaktujte danu
Cejpkovou na [email protected] Děkujeme.
Dne 17.5.2010 nabylo právní moci rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy pod. č.j. S–MHMP/379406/2010 ze dne 6.5. 2010 o zahájení veřejné sbírky formou dárcovských zpráv, pokladniček a poukázáním finančních darů na účet Asociaci pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s..
JAK PŘISPĚT DO VEŘEJNÉ SBÍRKY:
1. Formou dárcovské zprávy:
DMS APLA na číslo 87777
Pokladničku APLA najdete v obchodních domech OBI
Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější. Odešlete
České Budějovice, OBI Brno a OBI Praha – Roztyly a OBI
dárcovskou SMS ve tvaru DMS APLA na číslo 87777.
Pardubice.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. Cena DMS je 30,- Kč.
3. Zasláním libovolné finanční částky na sbírkový účet:
42 00 09 59 97/6800
APLA obdrží 27,- Kč.
2.
Finančním příspěvkem do pokladničky:
Účet je veden u Volksbank CZ, a.s. se sídlem Katarská 8,
Praha 2. Kromě převodu finančních prostředků na účet či
vkladem na přepážce banky jsme rozšířili nabídku nástrojů
darování i o platební karty nebo elektronickou peněženku
Paysec.
4. Zasláním finančního daru prostřednictvím interneto-
84
vých stránek na www.darujspravne.cz/APLA. APLA je součástí programu Fóra dárců, které v rámci projektu Daruj
správně sdružuje prověřené neziskové organizace.
VĚCNÝM DAREM ČI SLUŽBOU
Významnou pomocí pro nás může být i věcný dar či služba.
V minulosti nám naši podpororovatelé pomohli překladem
cizojazyčného textu, právním rozborem, provedením finančního auditu a řadou dalších služeb a věcných darů jako
byl dar notebooků, automobilu, nábytku či truhlářských
prací. Poptávku po tom, co právě akutně potřebujeme, zveřejňujeme na našich webových stránkách v sekci Jak pomoci. Máte-li sami nějakou možnost či nápad, čím byste
nám mohli pomoci, kontaktujte nás na [email protected]
KOUPÍ NAŠICH VÝROBKŮ
V našem e-shopu na www.praha.apla.cz můžete zakoupit
řadu dárkových a propagačních předmětů či publikací. Zisk
z prodeje využíváme stejně jako dary – vracíme jej zpět do
poskytování služeb lidem s autismem. Koupí trička či osvětových placek tak podpoříte činnost APLA Praha a přispějete i k větší osvětě problematiky autismu v České republice.
Děkujeme i za reklamu, kterou nám nošením trička a placek uděláte. Zboží můžete objednávat přes e-shop na
www.praha.apla.cz/eshop.cz.
DEJTE PRÁCI KLIENTŮM
NAŠÍ TRÉNINKOVÉ DÍLNY.
Máte firmu a hledáte někoho, kdo by pro vás vykonával jednoduchou manuální práci jako je lepení obálek, skartace,
kompletace dokumentů, výroba a oprava drobných předmětů? Obraťte se na naši tréninkovou dílnu – mladí lidé
s AS, kteří v dílně získávají v rámci sociální rehabilitace pracovní dovednosti, splní zakázku dle vašeho přání. Kontaktujte nás na [email protected]
DEJTE LIDEM S PAS MOŽNOST
PRACOVAT NA OTEVŘENÉM
TRHU PRÁCE.
Jste zaměstnavatel a hledáte posilu do svého týmu? Dejte
našim klientům možnost ukázat, co umějí. Pro více informací kontaktujte Evu Gnanovou, konzultantku podporovaného zaměstnávání a vedoucí střediska podporovaného
zaměstnávání na [email protected]
Další informace naleznete
na webových stránkách
www.praha.apla.cz
v sekci Jak pomoci.
Za veškerou podporu
a pomoc děkujeme.
85
9. V roce 2011 naši činnost podpořili:
Generální partner APLA
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 8
86
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 9
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 10
87
Marta Rozeneková, Blue Panther, s. r. o., Innova Medical s. r. o., Šárka Kratochvílová, ALUROL s. r. o., David Mayer,
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 12
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 13
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 14
Marie Sadowská, ASE, s. r. o., Lenka Klabíčková, žáci ZŠ Kamenný přívoz, studenti Gymnázia Nad Alejí,
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18
PharmDr. Venuše Suchanová, GIS trade, s. r. o., AQUASERV, a. s. a řada dalších drobných dárců.
Děkujeme.
10. Základní informace o sdružení
Název: Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Sídlo: Brunnerova 1011/3, Praha 17 – Řepy, 163 00
Právní forma: Občanské sdružení
IČO: 26 62 30 64
Bankovní spojení: 5111440001/4000 (účet veden u LBBW Bank CZ a.s.)
Vznik: 1. 4. 2003
E-mail: [email protected] web: www.apla.cz, www.praha.apla.cz
Facebook: www.facebook.com/apla.praha
Infolinka: 606 729 672
PRACOVIŠTĚ:
● ŘEDITELSTVÍ A EKONOMICKÉ STŘEDISKO
● STŘEDISKO POBYTOVÝCH SLUŽEB
A OSOBNÍ ASISTENCE
(ZÁZEMÍ VEDOUCÍCH SLUŽEB)
V Holešovičkách 593/1A, Praha 8, 182 00,
tel.: 284 684 959
● DIAGNOSTICKÉ A METODICKÉ STŘEDISKO:
Dolanská 23, Praha 6, 162 00, tel.: 220 571 249,
mob.: 606 729 672
90
● STŘEDISKO RANÉ PÉČE:
Brunnerova 1011/3, Praha 17, 163 00,
tel.: 235 302 111, mob.: 775 241 515
● TERAPEUTICKÉ STŘEDISKO:
Chodská 23, Praha 2, 120 00 Praha 2,
tel.: 267 311 606
● DOMOV LIBČICE
Chýnovská 563, 252 66 Libčice nad Vltavou,
Byt č. 1, mobil: 774 723 182, 777 723 179
Byt č. 2, mobil: 774 404 600
Byt č. 3, mobil: 774 404 001, 774 404 002
91
Koupí trička osvětových placek podpoříte činnost APLA Praha a přispějete tak
k větší osvětě problematiky autismu v České republice. Děkujeme i za reklamu,
kterou nám nošením trička a placek uděláte.
www.praha.apla.cz.
a u ti sm
autismus.cz
a u ti sm
u s. cz
u s. cz
Zboží můžete objednávat přes e-shop na
www.autismus.cz
92
© Vydalo o.s. APLA Praha, Střední Čechy, o.s. v roce 2012, Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 – Řepy.
Graficky zpracovala: Zuzana Vojtová ([email protected]),
Fotografie: archiv APLA Praha, foto na obálce: Monika Rejsková
Kresby: děti s poruchou autistického spektra
K vydání připravila Magdalena Čáslavská ([email protected])
2011
www.praha.apla.cz

Podobné dokumenty

Výsledky 1. výzvy programu ALFA

Výsledky 1. výzvy programu ALFA Výsledky veřejné soutěže programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro pr...

Více

Počítejte s námi - Česká unie pro podporované zaměstnávání

Počítejte s námi - Česká unie pro podporované zaměstnávání vám při řešení situace, včetně případného obnovení asisten-

Více

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012 2005 Vznikají nové projekty, služby stávající využívá stále více rodičů, APLA Praha posiluje personálně. Stávající prostory v ul. Brunnerova již nestačí, vzniká proto nové detašované pracoviště v u...

Více

Rozumíme financím I.

Rozumíme financím I. Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet hry o tom, jak s penězi zacházet správně. Pár tako...

Více

Syndrom CAN text

Syndrom CAN text a pozornosti jakéhokoliv dospělého (nedělá rozdíly mezi blízkými a cizími lidmi, vrhá se k cizím dospělým a doslova na nich visí – emocionálně ulpívá). Takto týrané dítě se vyznačuje nedostatečným ...

Více

2011/2 Zpravodaj

2011/2 Zpravodaj určitě jste si všimli, že nové číslo Zpravodaje je opět o něco tlustší, než minulé. Velkou zásluhu na tom nese naše současná PR manažerka Simona Votyová, která na jeho vydání spolupracovala. Bylo t...

Více