Katalog Eclisse

Komentáře

Transkript

Katalog Eclisse
Pouzdra pro posuvné dveře
www.eclisse.cz
www.eclisse.cz
www.eclisse.cz
2
O SPOLEČNOSTI
ECLISSE
Spoleènost Eclisse
vycházející z
dlouholetých zkušeností
se zpracováním kovù
a plechu (De Faveri
s.r.l.) se od roku 1989
zabývá výrobou
stavebních pouzder pro
posuvné dveøe.
Spoleènost ECLISSE ÈR, dodává stavební pouzdra pro dveøe zasouvací do zdìných a
sádrokartonových pøíèek na celém území Èeské republiky již od roku 2001.
Nabízíme širokou škálu modelù ve standardních i atypických rozmìrech. Pouzdra standardních
velikostí máme bìžnì skladem. Mùžeme zajistit dopravu až na místo dodání. Pro naše obchodní
partnery poøádáme zdarma prodejní i technické školení.
Systém pro zasouvací dveøe do zdi je chytré øešení pro Váš interiér, tuto zajímavou a úspornou
koncepci mùžete využít pro Váš byt, kanceláø, sklad, hotelové pokoje, nemocnièní i sociální
zaøízení.
Neváhejte nás kontaktovat:
tel.: 286 888 913
mobil: 603 453 645
mail: [email protected]
Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
www.eclisse.cz
3
Eclisse, chytré řešení
obsah
O SPOLEČNOSTI
3
Naše sluŽby
6
Výzkum a vývoj Certifikáty a testy
Eclisse je chytré Řešení charakteristika - pŘednosti
8
9
10
12
Charakteristika - PŘednosti 12
Výhody Eclisse - Verze zdivo 14
Výhody Eclisse - Verze sádrokarton 16
pŘehled našich modelŮ
18
Eclisse jednokŘídlé
20
Eclisse dvoukŘídlé
24
Eclisse teleskop
28
Eclisse teleskop proti sobě
32
Eclisse zákryt
36
Eclisse SYNTESIS lINE
40
Eclisse SYNTESIS LINE dvoukřídlé
44
Eclisse LUCE jednokřídlé
48
Eclisse LUCE dvoukřídlé
52
Eclisse NOVANTA
56
Eclisse cirkulár
60
Eclisse cirkulár proti sobě
64
Eclisse AURORA
68
Posuv po zdi
70
Příslušenství
71
RALLENTY SOFT 72
Samozavírání 73
Synchronizace pro dvoukŘídlo
74
Synchronizace pro teleskop
75
MOTORIZACE 76
Ochranný profil 77
www.eclisse.cz
5
NAŠE SLUŽBY
Internet
Veškeré potøebné informace naleznete na našich
webových stránkách. Staèí jeden Klik!
Telefonické poradenství
Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
pondìlí - ètvrtek 8:00 - 16:00
pátek 8:00 - 14:00
mobil: 603 453 645
Technická podpora
Poskytujeme technické poradenství telefonicky,
mailem i osobnì.
pro
DOMÁCNOSTI
Eclisse,
investice do budoucnosti
Získejte více místa! Pouzdra ECLISSE jsou chytrým
øešením. Posuvné dveøe neomezují, nepøekáží a
fungují efektivnì. Jednoduše zmizí ve zdi. Více než
20 patentù je zárukou kvality a dobré volby.
6
pro
PRODEJCE
Eclisse roste se svými
partnery
Klasické otáèivé dveøe zabírají místo, nabídnìte
Vašim zákazníkùm øešení. Spoleènì s našimi
obchodními partnery pružnì reagujeme na
požadavky trhu. Úèastníme se výstav a veletrhù,
poøádáme školení, poskytujeme prodejní a
marketingovou podporu.
NAŠE SLUŽBY
Prodejní síŤ
Pro naše zákazníky máme zastoupení v
každém kraji ÈR.
Školení
Pro naše obchodní partnery, školy a další
instituce poøádáme technická i prodejní školení.
Marketing
Úèastníme se veletrhù a výstav, individuálnì
pøipravujeme prodejní podporu v rùzných
médiích.
pro
PROJEKTANTY
PROBLÉM s místem?
Eclisse je Řešení!
S naší širokou škálou standardních i exkluzivních
modelù máte více jak 10.000 možných øešení.
Systém Eclisse pøináší nové pojetí interiérù.
Projektujte bez omezení.
pro
MONTÁŽNÍKY
A je to ...
záruka profesionálŮ!
Eclisse má hodnì "vychytávek" pro montážníky.
Snadná montហa kvalita výrobkù Eclisse zaruèují
výborný výsledek. S Eclisse je práce zábavou.
www.eclisse.cz
7
VÝZKUM A VÝVOJ
Inovace a výzkum se dají skloubit do jednoduchého slova: PATENT.
V prùbìhu èasu našlo Eclisse nové technické možnosti, jak vylepšit své produkty a vyøešit problémy s opotøebením a údržbou.
Více než 20 patentù je zárukou kvality a dobré volby.
Našimi patenty jsou napøíklad:
 LUCE, stavební pouzdro s kanály pro pøípravu kabelového vedení, vypínaèe a zásuvky.
 Odnímatelná kolejnice pro možnost (i dodateèné) montáže pøíslušenství a pro snadnìjší revizi stavebního pouzdra.
 Systém spojù výztužné sítì beze svárù pro zamezení vzniku koroze a uvolnìní sítì.
 Profil pod dveømi napomáhá odstranìní mírných nerovností mezi pouzdrem a dokonèenou podlahou pøi montáži a je
lehce odstranitelný.
 Pozinkovaná rozpìra slouží k vyrovnání pouzdra a vymezení šíøky prùchodu.
 ECLISSE zámek do dveøí s nábìhovým trnem.
LUCE
Profil pod
dveømi
Odnímatelná
kolejnice
Pozinkovaná
rozpìra
Systém spojù
výztužné
ECLISSE
zámek
Toto jsou pouze nìkteré z patentù Eclisse.
Eclisse byla první firmou na trhu, která pøedstavila motorizaci pro posuvné dveøe, synchronizaci pro dvoukøídlo, synchronizaci
pro teleskop, korozivzdorné a žáruvzdorné provedení pouzdra, otevøenou strukturu pro systémy suché výstavby a variabilní
SDK KIT (10,0-12,5) pro sestavení svépomocí.
8
CERTIFIKÁTY A TESTY
Certifikát zaruèuje
dlouholetou
schopnost
spolehlivého posuvu
pomocí nosných
vozíèkù s více než
100.000 cykly
otevøení a zavøení.
Společnost prověřena
certifikátem jakosti
UNI EN ISO 9001:2008
TESTY PROKAZUJÍCÍ KVALITU PRODUKTů ECLISSE
Eclisse pracuje dle normy UNI EN ISO 9001. Eclisse si vybudovalo odborný tým, který testuje své výrobky.
To vše je ovìøováno CSI institutem a certifikováno Sincert institutem.
Eclisse získalo od CSI institutu prohlášení o shodì pro nosné vozíèky se ètyømi koleèky dle EN 1527.
Po 100 000 zavøení a otevøení nebyly u nosných vozíèkù zaznamenány žádné funkèní zmìny.
Nosné vozíèky se také vyznaèují nejvyššími hodnotami korozivzdornosti (4.tøída) po 240 hodinách ve slaném vlhkém
prostøedí (produkty jsou hodnoceny od 1 do 4 dle normy UNI EN 1670).
Odnímatelná kolejnice
Je vyrobena z hliníku 6060 (norma UNI 9006/1) s povrchovou úpravou ponorného anodického lakování s tepelným
ošetøením T5, které zaruèuje vedle dlouhé životnosti ve vlhkých prostorách také velmi tvrdý povrch zajišující lepší schopnost
vedení vozíèkù v kolejnici.
Zkouška odolnosti proti vloupání
(dle UNI EN 1629): posuvné dveøe ve stavebním pouzdøe ECLISSE (varianty zdivo a pøíèka systému suché výstavby).
Vzorová dveøní výplò rozmìrù 1000 x 2100mm odolává nejsilnìjším nárazùm mìkkého pytle o hmotnosti 30kg spouštìného
kyvem z rùzných výšek v kolmé poloze. Stavební pouzdro a jeho pøíslušenství zùstaly nepoškozené, nezaznamenaly žádné
zmìny, které by mohly zamezit bezproblémovému otevírání dveøí.
Antikorozní test
Speciálnì lakované stavební pouzdro sestavené z plechu se tøemi ochrannými vrstvami (zinkování, základní nátìr, epoxidový
lak) bylo pøes 240 hodin vystaveno páøe s kyselinou (95% vzdušná vlhkost, 5% NaCl), aniž by projevilo známky oxidace.
Toto provedení stavebního pouzdra doporuèujeme pøi použití v koupelnách, saunách, na koupalištích nebo v místech s
vlhkým a slaným klimatem (u moøe).
Tyto výsledky potvrzují, s jakou péèí a rozvahou vybírá ECLISSE materiály pro své produkty. Kvalita stavebních pouzder
Eclisse dosahuje nejvyšší úrovnì mezi všemi stavebními pouzdry na trhu.
www.eclisse.cz
9
ECLISSE JE CHYTRÉ ŘEŠENÍ
Po otevøení dveøí si...
Klasické
otáÈivé dveØe
Otáèivé dveøe jsou tradièním
modelem bytù, ale èasto zabírají
prostor, který není k dispozici, nebo
by mohl být využit k jiným úèelùm.
Stále menší byty, nárùst jejich cen
ale i napø. požadavky na denní
osvìtlení vyžadují øešení.
Evoluce ukazuje, že dveøe musí
zmizet ve zdi, ne se otáèet.
Neotvírejte, šoupnìte si!
...ubíráte prostor
Omezující?

Ménì prostoru v místnosti.
 Klasické dveøe zabírají potøebný prostor.
 Omezení pøi volbì bytového zaøízení.
10
VÝVOJ
S Eclisse ho...
POSUVNÉ DVEØE
Systém Eclisse není jen odpovìdí
na nedostatek prostoru, ale i
zajímavým designovým øešením.
Zkrášlete svùj interiér!
Mùžete uzavøít jak malý prostor, tak
harmonicky propojit nebo oddìlit
dvì místnosti.
Proè se držet zastaralých konceptù,
když mùžete volit nový smìr?
Pouzdra ECLISSE jsou bezpeèná,
kvalitní a spolehlivá.
...získáte!
Výhodné?

Získaný prostor 8 m2*
Více prostoru v místnosti.
 Potøebný prostor je volnì k dispozici.
 Neomezuje pøi volbì bytového zaøízení.
*Odpovídá zobrazenému projektu
www.eclisse.cz
11
CHARAKTERISTIKA
Eclisse reaguje na požadavky projektantù i zákazníkù a pøichází
s inovacemi a novými nápady na získání místa. Neustálý vývoj
technologie umožòuje moderní pojetí interiérù.
Technické øešení od Eclisse zaruèuje jednoduchou montáž,
bezproblémový chod a dlouholetou funkènost.
Kvalita výrobkù a dobrý servis zaruèuje spokojenost našich zákazníkù.
12
PŘEDNOSTI
Eclisse studuje a vyvíjí jednotlivé detaily pouzder tak, aby byla lehce
sestavitelná a spolehlivá v prùbìhu životnosti:
 Omítkáøská sí je vyrobena z vroubkovaného drátu bez svaøování a je tvoøena malými oky (50x25mm) a má pøesah pøes okraje pouzdra, aby se zamezilo možnému praskání omítky. Sí je vycentrovaná na støed tak, aby optimalizovala spojení s maltou.
 Dorazový díl zabraòuje jakýmkoliv deformacím a usnadòuje opláštìní obložkami.
 Vodící trn je vycentrován na støed a lze ho pøipevnit pøímo na pouzdro nebo na zem.
 Vyztužené profily zajišují pouzdrùm vysokou pevnost a odolnost.
 Balení KIT - sádrokartonová pouzdra v rozloženém stavu - mají zámìrnì úsporné balení 14x11x231cm pro dopravní úèely a nejsou nároèná na místo pøi uskladnìní napø. na stavbì.
Omítkáøská sí
Dorazový díl
Vodící trn
Vyztužené profily
Balení KIT
www.eclisse.cz
13
VÝHODY ECLISSE
10
1
2
11
12
3
Eclisse: investice
do budoucnosti
4
Vysoká odolnost, technická
øešení a osvìdèené
postupy jsou kombinací,
která zajistí trvanlivost a
bezproblémový posuv v
prùbìhu životnosti.
13
5
6
7
8
9
Žádné tvoØení trhlin
Nová omítkáøská sí z vroubkovaného drátu zlepšuje
pøilnavost mezi pouzdrem a omítkou.
Řez vroubkovaným drátem
14
1
Odnímatelná kolejnice (patentováno)
Odnímatelná kolejnice dovoluje bezproblémové nastavení koncového dorazu nebo
dodateènou montហpøíslušenství i po zabudování pouzdra.
2
OMÍTKÁØSKÁ S͍
Pøesah sítì na stìnu zabraòuje praskání omítky.
3
PROFILOVANÝ PLECH
Profilovaný plech o síle cca 0,7mm je speciálnì bodovì vyztužen, èímž je zajištìna vysoká
tuhost a pevnost pouzdra.
Verze ZDIVO
4
Vodorovné výztuŽné profily
Vodorovné profily pøipevnìné k omítkáøskému sítu dávají pouzdru potøebnou pevnost a
rezistenci. Jsou speciálnì koncipované pro rovnomìrné rozprostøení malty po celém povrchu,
èímž zabraòují možnému praskání omítky.
5
OMÍTKÁØSKÁ S͍ (patentováno)
Systém spojení sítì je vyroben bez svaøování, které poškozuje zinkování a brání tím možnému
reznutí èi odlepení omítky.
6
Svislé výztuhy
Svislé profilované stojny jsou navrženy tak, aby s maltou tvoøily jedno tìlo a jsou tak vysoce
odolné.
7
RozpÌra k vyrovnání pouzdra (patentováno)
Pozinkovaná rozpìra slouží k vyrovnání pouzdra a vymezení šíøky prùchodu, je delší a
robustnìjší než støední kovová rozpìra. Je zavedená do vnitøku pouzdra a pøipevní se na
protilehlou stojnu. Nachází se jen u nìkterých výrobkù.
8
PoddveØní vytahovatelný plech (patentováno)
Funguje jako každý otvírák na konzervy: plech se vytáhne a zpod pouzdra lze vyjmout
cihly v pøípadì, že došlo k chybì pøi osazení (rozdíl mezi úrovní èisté podlahy a stavebním
pouzdrem). Nachází se jen u nìkterých výrobkù.
9
VODÍCÍ TRN
Je vymezen pøesnì na støed s možností pøišroubování pøímo do kapsy nebo na zem.
10
Vrchní kovová traverza s polystyrenovou ochranou
Polystyrenová ochrana na vrchní kovovné traverze absorbuje možnou strukturální diletaci malty.
11
NOSNÉ VOZÍÈKY S KULIÈKOVÝMI LOŽISKY
Kulièková ložiska zajišují bezúdržbovým, nosným vozíèkùm bezproblémový a tichý chod.
Standardnì dodáváme vozíèky s nosností 80kg, ale mùžeme nabídnout i zdvojené vozíèky s
nosností 120kg.
12
2 Regulovatelné zaráŽky dveøí
Zarážky dveøí v kolejnici jsou regulovatelné i po zabudování pouzdra a dávají možnost mìnit
pozici dveøí dle aktuální potøeby.
13
DORAZOVÝ DÍL
Dorazový díl zabraòuje jakýmkoliv deformacím a usnadòuje opláštìní obložkami.
www.eclisse.cz
15
VÝHODY ECLISSE
5
Perfektní zpracování!
Struktura je robustní díky neohebným
omega profilùm, které zaruèují vysokou
tuhost a pevnost kapsy.
1
2
6
7
8
3
4
Eclisse: Žádné poprodejní problémy
Eclisse vymyslelo hodnì “vychytávek” pro montážníky.
Díky tomu jsou stavební pouzdra lehce sestavitelná a spolehlivá
v prùbìhu životnosti; po osazení není zapotøebí prakticky žádná
údržba.
RozmÌry balení:
Balení KIT

140x110x2310mm
Postavené pouzdro 
KIT
16
POSTAVENÉ
POUZDRO
640x110x2260mm
Variabilní sádrokartonový KIT
Balení KIT, neboli sádrokartonová pouzdra v
rozloženém stavu, nabízí úsporné øešení pro pøepravu
a je výhodné pøi uskladnìní napø. na stavbì (až
50ks na m2). Další výhodou tohoto balení je možnost
variabilního sestavení na dokonèenou sílu stìny 10cm
nebo 12,5cm (pøíp. 15cm pøi dvojitém opláštìní) pøímo
na místì montáže.
Verze sÁdrokarton
1
Odnímatelná kolejnice (patentováno)
Odnímatelná kolejnice dovoluje bezproblémové nastavení koncového dorazu nebo
dodateènou montហpøíslušenství i po zabudování pouzdra.
2
Zesílené omega profily
Speciálnì profilované pøíèné výztuhy z pozinkovaného plechu tl. 0,7mm poskytují odolný
vnitøní prostor pro bezpeèné vedení dveøního køídla.
3
Svislé výztuhy
Svislé výztuhy jsou vyrobeny ze zesílené oceli (1,2mm) a jsou speciálnì vyztužené, aby
odolaly vertikálním tlakùm.
4
VODÍCÍ TRN
Je vymezen pøesnì na støed s možností pøišroubování pøímo do kapsy nebo na zem.
5
Vrchní kovová traverza
Je navržena tak, aby zvýšila rezistenci pøípadných tlakù.
6
NOSNÉ VOZÍÈKY S KULIÈKOVÝMI LOŽISKY
Kulièková ložiska zajišují bezúdržbovým, nosným vozíèkùm bezproblémový a tichý chod.
Standardnì dodáváme vozíèky s nosností 80kg, ale mùžeme nabídnout i zdvojené vozíèky s
nosností 120kg.
7
2 Regulovatelné zaráŽky dveøí
Zarážky dveøí v kolejnici jsou regulovatelné i po zabudování pouzdra a dávají možnost mìnit
pozici dveøí dle aktuální potøeby.
8
DORAZOVÝ DÍL
Dorazový díl zabraòuje jakýmkoliv deformacím a usnadòuje opláštìní obložkami.
www.eclisse.cz
17
Eclisse JEDNOKŘÍDLÉ
Eclisse DVOUKŘÍDLÉ
Eclisse TELESKOP
Eclisse TELESKOP proti sobě
Eclisse ZÁKRYT
Eclisse NOVANTA
PŘEHLED NAŠICH MODELů
18
www.eclisse.cz
19
Eclisse CIRKULÁR proti sobě
Eclisse CIRKULÁR
Eclisse LUCE dvoukřídlé
Eclisse LUCE jednokřídlé
Eclisse SYNTESIS LINE dvoukřídlé
Eclisse SYNTESIS LINE
Eclisse JEDNOKŘÍDLÉ
Stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře
Základním modelem øady Eclisse je pouzdro pro jednokøídlé dveøe.
Tento typ je ideálním pøíkladem úèelnosti a kvality systémù Eclisse.
Hodí se pro každé použití jak do rekonstrukcí, tak i do novostaveb.
Svìtlost prùchodu až 1500mm do šíøky a 2900mm do výšky (u SDK).
20
“Rozšiøuje prostor
a zlepšuje design
místnosti.“
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Pokoj, šatna, komora, pracovna.
Příslušenství
Rallenty Soft
Samozavírání
Motorizace
Ochranný profil
zbrzdí dveøe, zavírání je lehké
a tiché, více na str. 72
umožòuje samostatné zavírání,
více na stranì 73
automaticky otevírá nebo
zavírá dveøe, více na stranì 76
zamezuje deformaci dveøí ve
vlhkých prostorech a zlepšuje
posuv, více na stranì 77
www.eclisse.cz
21
Eclisse JEDNOKŘÍDLÉ
verze ZDIVO
25
A
C
100 - 108 - 125 - 150
15
B
LP
50
H
HP
HX H
C
25
15
B
100-108-125-150
A
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
54 - 72 - 89 - 114
L
Standardní model verze zdivo
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
600
670
625
1335
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
650
1985
700
770
725
1535
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
750
1985
800
870
825
1735
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
850
1985
900
970
925
1935
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
950
1985
1000
1070
1025
2135
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
1050
1985
1100
1170
1125
2335
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
1150
1985
Verze ZDIVO
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 600 do 1500mm a od
èisté výšky prùchodu 500 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šíøky prùchodu 1200 a výšky 2200mm je síla
dokonèené stìny 125mm.
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 54mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Rozmìry pouzdra (mm)
22
Eclisse JEDNOKŘÍDLÉ
verze sÁdrokarton
100 - 125
C
16
A
B
20
LP
50
H
HX H
C
16
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
20
B
100 - 125
A
HP
54 - 79
Standardní model verze SÁDROKARTON
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
600
670
615
1321
2060
100 - 125
54 - 79
650
1985
700
770
715
1521
2060
100 - 125
54 - 79
750
1985
800
870
815
1721
2060
100 - 125
54 - 79
850
1985
900
970
915
1921
2060
100 - 125
54 - 79
950
1985
1000
1070
1015
2121
2060
100 - 125
54 - 79
1050
1985
1100
1170
1115
2321
2060
100 - 125
54 - 79
1150
1985
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 600 do 1500mm a od
èisté výšky prùchodu 500 do 2900mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šíøky prùchodu 1200 a výšky 2200mm je síla
dokonèené stìny 125mm.
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 54mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Verze sÁdrokarton
L
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
23
Eclisse DVOUKŘÍDLÉ
Stavební pouzdro pro dvoukřídlé dveře
Dvoukøídlé pouzdro pro dvoje dveøe proti sobì je vhodné zejména pro
spojení a oddìlení propojitelných místností.
Tento model udìlá z domu pøíjemný otevøený prostor, který usnadní váš
každodenní život.
Svìtlost prùchodu až 3000mm do šíøky a 2900mm do výšky (u SDK).
24
“Promìní dvì
oddìlené místnosti v
jeden velký prostor.”
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Jídelna, obývací pokoj, hala.
Příslušenství
x 2*
Synchronizace pro
Dvoukøídlo
umožòuje synchronní pohyb
obou dveøních køídel. Souèástí
balení synchronizace je i
Rallenty Soft, více na stranì 74
Rallenty Soft
Motorizace
Ochranný profil
zbrzdí dveøe, zavírání je lehké
a tiché, více na str. 72
automaticky otevírá nebo
zavírá dveøe, více na stranì 76
zamezuje deformaci dveøí ve
vlhkých prostorech a zlepšuje
posuv, více na stranì 77
*U dvou dveøních køídel bez
synchronizace jsou zapotøebí dvì
Rallenty soft, tedy jedno pro každé
dveøní køídlo.
www.eclisse.cz
25
Eclisse DVOUKŘÍDLÉ
verze ZDIVO
15
C
A
B
15
B
100 - 108 - 125 - 150
LP
50
H
HP
HX H
15
C
A
B
100-108-125-150
B
15
54 - 72 - 89 - 114
L
Standardní model verze zdivo
PRÙCHOD
L
A
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
DVEØNí KØíDLO
R OZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
B
C
H
LP
HP
1250
1325
625
2605
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
650
1985
1450
1525
725
3005
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
750
1985
1650
1725
825
3405
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
850
1985
1850
1925
925
3805
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
950
1985
2050
2125
1025
4205
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
1050
1985
2250
2325
1125
4605
2065
100 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
1150
1985
Verze ZDIVO
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 1250 do 3050mm a od
èisté výšky prùchodu 500 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šíøky prùchodu 2450 a výšky 2200mm je síla
dokonèené stìny 125mm.
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 54mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Rozmìry pouzdra (mm)
26
Eclisse DVOUKŘÍDLÉ
verze sÁdrokarton
20
100 - 125
C
A
B
B
20
LP
50
H
HX H
B
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
20
B
100 - 125
20
C
A
HP
54 - 79
Standardní model verze SÁDROKARTON
PRÙCHOD
L
A
DVEØNí KØíDLO
ROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
B
C
H
LP
HP
1250
1325
615
2595
2060
100 - 125
54 - 79
650
1985
1450
1525
715
2995
2060
100 - 125
54 - 79
750
1985
1650
1725
815
3395
2060
100 - 125
54 - 79
850
1985
1850
1925
915
3795
2060
100 - 125
54 - 79
950
1985
2050
2125
1015
4195
2060
100 - 125
54 - 79
1050
1985
2250
2325
1115
4595
2060
100 - 125
54 - 79
1150
1985
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 1250 do 3050mm a od
èisté výšky prùchodu 500 do 2900mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šíøky prùchodu 2450 a výšky 2200mm je síla
dokonèené stìny 125mm.
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 54mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Verze sÁdrokarton
L
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
27
Eclisse TELESKOP
Stavební pouzdro se dvěmi teleskopicky
vysouvacími dveřmi
Eclisse Teleskop schová do jednoho pouzdra dvì soubìžnì
posuvná dveøní køídla.
Tento model vyhovuje moderním trendùm - umožòuje velké prosvìtlené
prùchody.
28
“Velký prùchod s
jedním pouzdrem.”
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Jídelna, obývací pokoj, hala.
Příslušenství
Synchronizace pro
Teleskop
Synchronizace+
Rallenty Soft
umožòuje synchronizovaný
pohyb obou dveøních
køídel, více na stranì 75
zbrzdí dveøe, zavírání je lehké
a tiché, více na str. 72
Ochranný profil
zamezuje deformaci dveøí ve
vlhkých prostorech a zlepšuje
posuv, více na stranì 77
www.eclisse.cz
29
Eclisse TELESKOP
verze ZDIVO
16
C
A
20
B
180 - 205
LP
50
H
HP
HX H
16
C
20
B
180 - 205
A
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
134 - 158
L
Standardní model verze zdivo
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
1250
1315
625
1976
2060
180 - 205
134 - 158
650
1985
1450
1515
725
2276
2060
180 - 205
134 - 158
750
1985
1650
1715
825
2576
2060
180 - 205
134 - 158
850
1985
1850
1915
925
2876
2060
180 - 205
134 - 158
950
1985
2050
2115
1025
3176
2060
180 - 205
134 - 158
1050
1985
2250
2315
1125
3476
2060
180 - 205
134 - 158
1150
1985
Verze ZDIVO
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 1250 do 2450mm a od
èisté výšky prùchodu 500 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 134mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
• Dveøní køídla budou v otevøené poloze pøeènívat do prùchodu.
Rozmìry pouzdra (mm)
30
Eclisse TELESKOP
verze sÁdrokarton
16
C
A
20
B
180 - 205
LP
50
H
HP
HX H
16
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
20
B
180 - 205
A
C
134 - 158
Standardní model verze SÁDROKARTON
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
1250
1315
625
1976
2060
180 - 205
134 - 158
650
1985
1450
1515
725
2276
2060
180 - 205
134 - 158
750
1985
1650
1715
825
2576
2060
180 - 205
134 - 158
850
1985
1850
1915
925
2876
2060
180 - 205
134 - 158
950
1985
2050
2115
1025
3176
2060
180 - 205
134 - 158
1050
1985
2250
2315
1125
3476
2060
180 - 205
134 - 158
1150
1985
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 1250 do 2450mm a od
èisté výšky prùchodu 500 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 134mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
• Dveøní køídla budou v otevøené poloze pøeènívat do prùchodu.
Verze sÁdrokarton
L
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
31
Eclisse TELESKOP proti sobě
Stavební pouzdro se dvěmi teleskopicky
vysouvacími dveřmi proti sobě
Toto provední skryje 4 dveøní køídla (2+2 dvoukøídla).
Ideální pro oddìlení velice širokých prùchodù.
Tento posuvný systém optimalizuje každou plochu s promìnlivým využitím a
ještì jí dodá na eleganci.
32
“Dovolí oddìlení
místností o svìtlosti
prùchodu až 470cm.”
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Jídelna, obývací pokoj, hala, zasedací místnost.
Příslušenství
x 2*
x 2*
Synchronizace pro
Teleskop
Synchronizace+
Rallenty Soft
umožòuje synchronizovaný
pohyb obou dveøních
køídel, více na stranì 75
zbrzdí dveøe, zavírání je lehké
a tiché, více na str. 72
*U Teleskopu proti sobì je tøeba použít
dvì synchronizace.
Ochranný profil
zamezuje deformaci dveøí ve
vlhkých prostorech a zlepšuje
posuv, více na stranì 77
*U modelu Teleskop proti sobì je
zapotøebí 2x Rallenty Soft.
www.eclisse.cz
33
Eclisse TELESKOP proti sobě
verze ZDIVO
20
C
A
B
B
180 - 205
20
50
H
HX H
20
C
A
20
B
180 - 205
B
134 - 158
L
Standardní model verze zdivo
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
2500
2580
625
3870
2060
180 - 205
134 - 158
650
1985
2900
2980
725
4470
2060
180 - 205
134 - 158
750
1985
3300
3380
825
5070
2060
180 - 205
134 - 158
850
1985
3700
3780
925
5670
2060
180 - 205
134 - 158
950
1985
4100
4180
1025
6270
2060
180 - 205
134 - 158
1050
1985
4500
4580
1125
6870
2060
180 - 205
134 - 158
1150
1985
Verze ZDIVO
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 2500 do 4900 mm a od
èisté výšky prùchodu 1000 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 134mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
• Dveøní køídla budou v otevøené poloze pøeènívat do prùchodu.
Rozmìry pouzdra (mm)
34
Eclisse TELESKOP proti sobě
verze sÁdrokarton
20
C
A
B
B
180 - 205
20
50
H
HX H
B
C
A
B
L
134 - 158
20
180 - 205
20
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
2500
2580
625
3870
2060
180 - 205
134 - 158
650
1985
2900
2980
725
4470
2060
180 - 205
134 - 158
750
1985
3300
3380
825
5070
2060
180 - 205
134 - 158
850
1985
3700
3780
925
5670
2060
180 - 205
134 - 158
950
1985
4100
4180
1025
6270
2060
180 - 205
134 - 158
1050
1985
4500
4580
1125
6870
2060
180 - 205
134 - 158
1150
1985
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 2500 do 4900 mm a od
èisté výšky prùchodu 1000 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 134mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
• Dveøní køídla budou v otevøené poloze pøeènívat do prùchodu.
Verze sÁdrokarton
Standardní model verze SÁDROKARTON
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
35
Eclisse ZÁKRYT
Stavební pouzdro pro dvě dveřní křídla
Zákryt je optimální pro vzájemnì sousedící místnosti.
Tento model schová dvoje dveøe, které se otevírají na opaènou
stranu, do jedné kapsy uprostøed.
Zákryt pøináší øešení zejména v bytových jádrech u prostorù jako
jsou wc a koupelna vedle sebe.
36
“Když jsou dveøe v
pouzdøe, zabírají
pouze tolik
místa jako stìna.“
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Sousedící místnosti jako je napø. koupelna a wc.
Příslušenství
Rallenty Soft
Samozavírání
Motorizace
Ochranný profil
zbrzdí dveøe, zavírání je lehké
a tiché, více na str. 72
umožòuje samostatné zavírání,
více na stranì 73
automaticky otevírá nebo
zavírá dveøe, více na stranì 76
zamezuje deformaci dveøí ve
vlhkých prostorech a zlepšuje
posuv, více na stranì 77
www.eclisse.cz
37
Eclisse ZÁKRYT
verze ZDIVO
25
C
B
A
175 - 225
25
A
LP
50
HP
H
HX H
25
C
B
54 - 79
A
25
175 - 225
A
Pozn.: standardní pouzdra
Eclisse jsou pøiravena pro
osazení dveømi viz tabulka.
54 - 79
A
B
Pozn.: prosíme vždy v
zadání uvádìt smìr otevírání.
L
Standardní model verze zdivo
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
600
670
650
2040
2060
175 - 225
54 - 79
650
1985
700
770
750
2340
2060
175 - 225
54 - 79
750
1985
800
870
850
2640
2060
175 - 225
54 - 79
850
1985
900
970
950
2940
2060
175 - 225
54 - 79
950
1985
1000
1070
1050
3240
2060
175 - 225
54 - 79
1050
1985
1100
1170
1150
3540
2060
175 - 225
54 - 79
1150
1985
Verze ZDIVO
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 600+600 do
1500+1500mm a od èisté výšky prùchodu 500 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šíøky prùchodu
1200+1200mm a výšky 2200mm je síla dokonèené stìny 225mm.
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 54mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Rozmìry pouzdra (mm)
38
Eclisse ZÁKRYT
verze sÁdrokarton
16
C
B
A
175 - 225
16
A
LP
50
H
HP
HX H
16
A
54 - 79
175 - 225
A
Pozn.: standardní pouzdra
Eclisse jsou pøiravena pro
osazení dveømi viz tabulka.
54 - 79
A
B
Pozn.: prosíme vždy v
zadání uvádìt smìr otevírání.
L
Standardní model verze SÁDROKARTON
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
600
670
650
2022
2060
175 - 225
54 - 79
650
1985
700
770
750
2322
2060
175 - 225
54 - 79
750
1985
800
870
850
2622
2060
175 - 225
54 - 79
850
1985
900
970
950
2922
2060
175 - 225
54 - 79
950
1985
1000
1070
1050
3222
2060
175 - 225
54 - 79
1050
1985
1100
1170
1150
3522
2060
175 - 225
54 - 79
1150
1985
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 600+600 do
1500+1500mm a od èisté výšky prùchodu 500 do 2900mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šíøky prùchodu
1200+1200mm a výšky 2200mm je síla dokonèené stìny 225mm.
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 54mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Verze sÁdrokarton
16
C
B
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
39
Eclisse SYNTESIS® LINE
Bezobložkové stavební pouzdro
pro jednokřídlé dveře
Model Syntesis byl navržen tak, aby vyhovìl potøebám použití èistých linií v
souèasných moderních interiérech.
Odstranìním obložky dodává Syntesis více volnosti.
Toto moderní øešení vás okouzlí elegancí a svým jednoduchým designem.
40
“Zajímavé na první
pohled: žádné
zárubnì, žádné
obložky.”
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Pokoj, šatna, komora, pracovna
Příslušenství
U pouzdra ECLISSE Syntesis ve verzi do zdiva odpadá díky
speciálnì vyvinutým a pøedomítnutým profilùm riziko praskání
omítky okolo dveøního otvoru.
Ochranný profil
zamezuje deformaci dveøí ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv,
více na stranì 77
Dokonalá konečná úprava
Syntesis je dokonalý svou pevnou strukturou, designovì èistými
liniemi ve stylu minimalismu dodávající více volnosti interiérovým
návrháøùm, kteøí usilují o vyvážení mezi dalšími prvky interiéru.
www.eclisse.cz
41
Eclisse SYNTESIS® LINE
verze ZDIVO
50
C
A
108 - 125**
B
LP
H1
HP
HP
H H1
L
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
C
50
B
108 - 125**
A
L
40
20
LP
54
Pozn: horní èást dveøního
køídla je nutné upravit dle
zobrazeného nákresu.
200
20
20
EXKLUZIVNÍ MODEL VERZE ZDIVO
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHOD ROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
HX
H
LP
HP
535
615
590
1255
1993
2053
108/125**
54
650
1985
635
715
690
1455
1993
2053
108/125**
54
750
1985
735
815
790
1655
1993
2053
108/125**
54
850
1985
835
915
890
1855
1993
2053
108/125**
54
950
1985
935
1015
990
2055
1993
2053
108/125**
54
1050
1985
1035
1115
1090
2255
1993
2053
108/125**
54
1150
1985
Verze ZDIVO
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu (L) 600 do 1200mm a od èisté výšky
prùchodu 2100 do 2600mm. Atypická výroba je po 50mm.
Upozornìní
• Pouzdra jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 40mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• HX, èistý dveøní prùchod 1993mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí s výrobcem dveøí.
Pozn: L - èistý dveøní prùchod se odlišuje od rozmìru “A” z bezpeènostních a technických dùvodù, dveøní køídlo musí o 80 mm
vyènívat z pouzdra.
**Od šíøky prùchodu (A) 1150mm je síla dokonèené stìny 125mm pro každou výšku.
Rozmìry pouzdra (mm)
42
Eclisse SYNTESIS® LINE
verze sÁdrokarton
100 - 125**
50
C
A
B
LP
H1
HP
HP
H H1
L
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
C
50
B
100 - 125**
A
LP
L
20
12,5
Pozn: horní èást dveøního
køídla je nutné upravit dle
zobrazeného nákresu.
200
20
20
EXKLUZIVNÍ MODEL VERZE SÁDROKARTON
PRÙCHOD
L
A
DVEØNí KØíDLO
ROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
B
C
HX
H
LP
HP
535
615
590
1255
1993
2053
100/125**
54
650
1985
635
715
690
1455
1993
2053
100/125**
54
750
1985
735
815
790
1655
1993
2053
100/125**
54
850
1985
835
915
890
1855
1993
2053
100/125**
54
950
1985
935
1015
990
2055
1993
2053
100/125**
54
1050
1985
1035
1115
1090
2255
1993
2053
100/125**
54
1150
1985
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu (L) 600 do 1200mm a od èisté výšky
prùchodu 2100 do 2600mm. Atypická výroba je po 50mm.
Upozornìní
• Pouzdra jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 40mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• HX, èistý dveøní prùchod 1993mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí s výrobcem dveøí.
Pozn: L - èistý dveøní prùchod se odlišuje od rozmìru “A” z bezpeènostních a technických dùvodù, dveøní køídlo musí o 80 mm
vyènívat z pouzdra.
**Od šíøky prùchodu (A) 1150 mm a od výšky prùchodu (H) 2150mm je síla dokonèené stìny 125mm.
Verze sÁdrokarton
40
54
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
43
Eclisse SYNTESIS® LINE dvoukřídlé
Bezobložkové stavební pouzdro
pro dvoukřídlé dveře
Dvoukøídlé provedení dovolí velkorysé prùchody nabízející harmonické
propojení dvou místností.
Pevné spojení se stìnou, kterého je dosaženo bez zárubní a obložek,
umožòuje vytvoøit elegantní a osobitý design interiéru.
Syntesis pøetváøí prostor a vytváøí rovnováhu mezi jednotlivými místnostmi v
domì.
44
“Pro naplnìní
støízlivých pøedstav
moderního
interiérového
designu.”
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Pokoj, šatna, komora, pracovna
Příslušenství
U pouzdra ECLISSE Syntesis ve verzi do zdiva odpadá díky
speciálnì vyvinutým a pøedomítnutým profilùm riziko praskání
omítky okolo dveøního otvoru.
Ochranný profil
zamezuje deformaci dveøí ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv,
více na stranì 77
Dokonalá konečná úprava
Syntesis je dokonalý svou pevnou strukturou, designovì èistými
liniemi ve stylu minimalismu dodávající více volnosti interiérovým
návrháøùm, kteøí usilují o vyvážení mezi dalšími prvky interiéru.
www.eclisse.cz
45
Eclisse SYNTESIS® LINE dvoukřídlé
verze ZDIVO
C
A
B
108 - 125**
B
LP
H1
HP
HP
H H1
L
C
A
B
108 - 125**
B
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
L
40
20
LP
54
Pozn: horní èást dveøního
køídla je nutné upravit dle
zobrazeného nákresu.
200
20
20
EXKLUZIVNÍ MODEL VERZE ZDIVO
PRÙCHOD
L
A
DVEØNí KØíDLO
ROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
B
C
HX
H
LP
HP
1070
1230
590
2410
1993
2053
108/125**
54
650
1985
1270
1430
690
2810
1993
2053
108/125**
54
750
1985
1470
1630
790
3210
1993
2053
108/125**
54
850
1985
1670
1830
890
3610
1993
2053
108/125**
54
950
1985
1870
2030
990
4010
1993
2053
108/125**
54
1050
1985
2070
2230
1090
4410
1993
2053
108/125**
54
1150
1985
Verze ZDIVO
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry do èisté šíøky prùchodu (L) 2400mm a od èisté výšky prùchodu
2100 do 2600mm. Atypická výroba je po 50mm.
Upozornìní
• Pouzdra jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 40mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• HX, èistý dveøní prùchod 1993mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí s výrobcem dveøí.
Pozn: L - èistý dveøní prùchod se odlišuje od rozmìru “A” z bezpeènostních a technických dùvodù, dveøní køídlo musí o 80 mm
vyènívat z pouzdra.
**Od šíøky prùchodu (A) 2230mm je síla dokonèené stìny 125mm pro každou výšku.
Rozmìry pouzdra (mm)
46
Eclisse SYNTESIS® LINE dvoukřídlé
verze sÁdrokarton
100 - 125**
C
A
B
B
LP
H1
HP
L
C
A
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
B
100 - 125**
B
HP
H H1
LP
L
20
12,5
Pozn: horní èást dveøního
køídla je nutné upravit dle
zobrazeného nákresu.
200
20
20
EXKLUZIVNÍ MODEL VERZE SÁDROKARTON
PRÙCHOD
L
A
DVEØNí KØíDLO
ROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
B
C
HX
H
LP
HP
1070
1230
590
2410
1993
2053
100/125**
54
650
1985
1270
1430
690
2810
1993
2053
100/125**
54
750
1985
1470
1630
790
3210
1993
2053
100/125**
54
850
1985
1670
1830
890
3610
1993
2053
100/125**
54
950
1985
1870
2030
990
4010
1993
2053
100/125**
54
1050
1985
2070
2230
1090
4410
1993
2053
100/125**
54
1150
1985
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry do èisté šíøky prùchodu (L) 2400mm a od èisté výšky prùchodu
2100 do 2600mm. Atypická výroba je po 50mm.
Upozornìní
• Pouzdra jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 40mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• HX, èistý dveøní prùchod 1993mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí s výrobcem dveøí.
Pozn: L - èistý dveøní prùchod se odlišuje od rozmìru “A” z bezpeènostních a technických dùvodù, dveøní køídlo musí o 80 mm
vyènívat z pouzdra.
**Od šíøky prùchodu (A) 2230mm a od výšky prùchodu (H) 2150mm je síla dokonèené stìny 125mm.
Verze sÁdrokarton
40
54
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
47
Eclisse LUCE jednokřídlé
Stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře
s přípravou vedení elektra
Jednokøídlé pouzdro s osvìtlením vystihuje zkušenosti a
know-how firmy Eclisse, ve které se odvážná myšlenka
stala skuteèností: toto pouzdro do sebe mùže pojmout
telefonní kabely, vypínaèe, termostaty a svìtla.
48
“Eclisse Jednokøídlé
s osvìtlením je
ideálním øešením, jak
disponovat svìtlem u
dveøního otvoru.“
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Hala, obývací pokoj, pracovna, jídelna, ložnice apod.
Příslušenství
Rallenty Soft
Samozavírání
Motorizace
Ochranný profil
zbrzdí dveøe, zavírání je lehké
a tiché, více na str. 72
umožòuje samostatné zavírání,
více na stranì 73
automaticky otevírá nebo
zavírá dveøe, více na stranì 76
zamezuje deformaci dveøí ve
vlhkých prostorech a zlepšuje
posuv, více na stranì 77
www.eclisse.cz
49
Eclisse LUCE jednokřídlé
verze ZDIVO
C
25
A
150
15
B
LP
1920
50
HP
HX H
175
285
1060
1490
H
195
25
C
15
B
150
A
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
64
L
Standardní model verze zdivo
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
600
670
625
1335
2065
150
64
650
1985
700
770
725
1535
2065
150
64
750
1985
800
870
825
1735
2065
150
64
850
1985
900
970
925
1935
2065
150
64
950
1985
1000
1070
1025
2135
2065
150
64
1050
1985
1100
1170
1125
2335
2065
150
64
1150
1985
Verze ZDIVO
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 600 do 1500mm a od
èisté výšky prùchodu 1000 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).
Upozornìní
• Pouzdra jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 45mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• Hloubka v univerzální krabici pro rozvod elektra je cca 40mm.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Rozmìry pouzdra (mm)
50
Eclisse LUCE jednokřídlé
verze sÁdrokarton
C
16
A
150
20
B
LP
50
H
HP
HX H
16
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
20
B
150
A
C
64
12,5
Standardní model verze SÁDROKARTON
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
600
670
615
1321
2060
150
64
650
1985
700
770
715
1521
2060
150
64
750
1985
800
870
815
1721
2060
150
64
850
1985
900
970
915
1921
2060
150
64
950
1985
1000
1070
1015
2121
2060
150
64
1050
1985
1100
1170
1115
2321
2060
150
64
1150
1985
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 600 do 1500mm a od
èisté výšky prùchodu 1000 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).
Upozornìní
• Pouzdra jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 45mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• Hloubka v univerzální krabici pro rozvod elektra je cca 40mm.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Verze sÁdrokarton
L
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
51
Eclisse LUCE dvoukřídlé
Stavební pouzdro pro dvoukřídlé dveře
s přípravou vedení elektra
Na každé stranì pouzdra je pøipraveno 5 míst pro
potenciální pøipojení elektra. Podle potøeby je tak možná
úprava jednoho pouzdra (5+5) nebo obou (10+10).
Tento model umožòuje úèelné a estetické propojení místností.
52
“Dvoukøídlo s
osvìtlením: úèelnost
a pohodlnost.”
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Hala, obývací pokoj, pracovna, jídelna apod.
Příslušenství
x 2*
Synchronizace pro
Dvoukøídlo
umožòuje synchronní pohyb
obou dveøních køídel. Souèástí
balení synchronizace je i
Rallenty Soft, více na stranì 74
Rallenty Soft
Motorizace
Ochranný profil
zbrzdí dveøe, zavírání je lehké
a tiché, více na str. 72
automaticky otevírá nebo
zavírá dveøe, více na stranì 76
zamezuje deformaci dveøí ve
vlhkých prostorech a zlepšuje
posuv, více na stranì 77
*U dvou dveøních køídel bez
synchronizace jsou zapotøebí dvì
Rallenty Soft, tedy jedno pro každé
dveøní køídlo.
www.eclisse.cz
53
Eclisse LUCE dvoukřídlé
verze ZDIVO
15
C
A
B
B
15
150
LP
1920
50
HP
HX H
175
285
1060
1490
H
195
B
B
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
15
150
15
C
A
64
L
Standardní model verze zdivo
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
1250
1325
625
2605
2065
150
64
650
1985
1450
1525
725
3005
2065
150
64
750
1985
1650
1725
825
3405
2065
150
64
850
1985
1850
1925
925
3805
2065
150
64
950
1985
2050
2125
1025
4205
2065
150
64
1050
1985
2250
2325
1125
4605
2065
150
64
1150
1985
Verze ZDIVO
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 1250 do 3050mm a od
èisté výšky prùchodu 1000 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).
Upozornìní
• Pouzdra jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 45mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• Hloubka v univerzální krabici pro rozvod elektra je cca 40mm.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
• Vedení elektra lze využít na obou kapsách.
Rozmìry pouzdra (mm)
54
Eclisse LUCE dvoukřídlé
verze sÁdrokarton
20
C
A
B
B
150
20
LP
50
H
HP
HX H
20
C
A
20
B
150
B
Pozn.: standardní
pouzdra Eclisse jsou
pøiravena pro osazení
dveømi viz tabulka.
12,5
64
Standardní model verze SÁDROKARTON
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP
HP
1250
1325
615
2595
2060
150
64
650
1985
1450
1525
715
2995
2060
150
64
750
1985
1650
1725
815
3395
2060
150
64
850
1985
1850
1925
915
3795
2060
150
64
950
1985
2050
2125
1015
4195
2060
150
64
1050
1985
2250
2325
1115
4595
2060
150
64
1150
1985
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 1250 do 3050mm a od
èisté výšky prùchodu 1000 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).
Upozornìní
• Pouzdra jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 45mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• Hloubka v univerzální krabici pro rozvod elektra je cca 40mm.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
• Vedení elektra lze využít na obou kapsách.
Verze sÁdrokarton
L
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
55
Eclisse NOVANTA
Stavební pouzdro pro posuvně-otočné dveře
Novanta je stavební pouzdro pro dveøe zèásti posuvné a zèásti otoèné:
zatímco jedna èást dveøí zmizí v pouzdøe, druhá se klasicky otáèí.
Hodí se tam, kde je pro pouzdro málo místa a šíøka stìny je limitovaná.
56
“Pro získání místa
tam, kde se to zdá
nemožné: do malých
místností s menší
plochou.”
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Komora, šatna, úložné prostory, apod.
Příslušenství
Vycentrovaný vodící trn usnadòuje montហa zajišuje plynulý
chod dveøí.
Ochranný profil
zamezuje deformaci dveøí ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv,
více na stranì 77
www.eclisse.cz
57
Eclisse NOVANTA
verze ZDIVO
25
A
C
90 - 108 - 125 - 150
15
B
LP
50
LP1
LP2
H
HP
HX H
25
Pozn.: model Novanta
nabízí jeden díl dveøí
rozdìlených na èást
posuvnou a otoènou viz
tabulka.
15
B
90 - 108 - 125 - 150
A
L
C
LP1
LP2
SX
54 - 72 - 89 - 114
DX
Pozn.: prosíme vždy v zadání uvádìt
smìr otevírání.
EXKLUZIVNÍ MODEL VERZE ZDIVO
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP1
LP2
HP
600
650
325
1015
2060
90 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
350
310
1985
700
750
425
1215
2060
90 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
400
360
1985
800
850
425
1315
2060
90 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
450
410
1985
900
950
525
1515
2060
90 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
500
460
1985
1000
1050
525
1615
2060
90 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
550
510
1985
1100
1150
625
1715
2060
90 - 108 - 125 - 150
54 - 72 - 89 - 114
600
560
1985
Verze ZDIVO
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 600 do 1200mm a od
èisté výšky prùchodu 1000 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 54mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Rozmìry pouzdra (mm)
58
Eclisse NOVANTA
verze sÁdrokarton
25
A
C
20
B
100 - 125
LP
50
LP1
LP2
H
HP
HX H
25
C
Pozn.: model Novanta
nabízí jeden díl dveøí
rozdìlených na èást
posuvnou a otoènou viz
tabulka.
20
B
100 - 125
A
L
12,5
LP1
54 - 79
LP2
SX
DX
Pozn.: prosíme vždy v zadání uvádìt
smìr otevírání.
DVEØNí KØíDLO
PRÙCHODROZMÌRY POUZDRA
DokonÈená síla stÌny
VnitØek pouzdra
L
A
B
C
H
LP1
LP2
HP
600
650
315
1010
2060
100 - 125
54 - 79
350
310
1985
700
750
415
1210
2060
100 - 125
54 - 79
400
360
1985
800
850
415
1310
2060
100 - 125
54 - 79
450
410
1985
900
950
515
1510
2060
100 - 125
54 - 79
500
460
1985
1000
1050
515
1610
2060
100 - 125
54 - 79
550
510
1985
1100
1150
615
1710
2060
100 - 125
54 - 79
600
560
1985
Poznámky
Atypy: kromì uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozmìry od èisté šíøky prùchodu 600 do 1200mm a od
èisté výšky prùchodu 1000 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).
Upozornìní
• Pouzdra s vnitøním otvorem 54mm jsou urèena pouze pro dveøe o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštìným sklem).
• Standardní nosnost posuvných vozíèkù je 80kg, na poptání 120kg.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Verze sÁdrokarton
EXKLUZIVNÍ MODEL VERZE SÁDROKARTON
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
59
Eclisse CIRKULÁR
Stavební pouzdro pro obloukové dveře
Pouzdro navržené pro splnìní nových požadavkù.
Výjimeèný model, který je schopen pojmout obloukové dveøe.
Cirkulár dovolí nové a kreativní rozdìlení prostoru.
60
“Nabízí harmonii a
eleganci pro celý
prostor.”
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Kanceláø, hala, atrium apod.
TECHNICKÉ PODROBNOSTI
Speciální ohnutá kolejnice se
spoleènì se zdvojenými vozíèky
vyrábí na rùzný radius.
Detail kolejnice modelu Cirkulár, verze zdivo Detail kolejnice modelu Cirkulár, verze
sádrokarton
www.eclisse.cz
61
Eclisse CIRKULÁR
HX H
verze ZDIVO
125
30
30
125
72
L
A
R
B
C
HX H
SX
EXKLUSIVNÍ MODEL72VERZE ZDIVO
RADIUS
ÈISTÝ PRÙCHOD
R
L x HX
1000
600 x 2000/2100
1250 x 2158/2258
700 x 2000/2100
1390 x 2158/2258
800 x 2000/2100
1545 x 2158/2258
900 x 2000/2100
1000 x 2000/2100
R
ROZMÌRY POUZDRA
B
DokonÈená
síla stÌny
660
650
125
760
735
125
860
860
125
1650 x 2158/2258
960
940
125
1760 x 2158/2258
1060
1055
125
C x H
L
A
B
C
Poznámky
A
VnitØek pouzdra Atypy: kromì uvedených
standardních velikostí
72
dodáváme i atypické
rozmìry od èisté šíøky
72
prùchodu 600
72
do 1200mm a od èisté
72
výšky prùchodu 1000
72
do 2600mm.
72
Modely Cirkulár nelze
72
individuálnì zkracovat ani
jakkoli mìnit radius.
72
600 x 2000/2100
1295 x 2158/2258
660
665
125
700 x 2000/2100
1450 x 2158/2258
760
755
125
800 x 2000/2100
1600 x 2158/2258
860
840
125
900 x 2000/2100
1770 x 2158/2258
960
970
125
72
1000 x 2000/2100
1890 x 2158/2258
1060
1055
125
72
1200
600 x 2000/2100
1305 x 2158/2258
660
760
125
72
700 x 2000/2100
1470 x 2158/2258
760
760
125
72
800 x 2000/2100
1625 x 2158/2258
860
850
125
72
900 x 2000/2100
1775 x 2158/2258
960
935
125
72
1000 x 2000/2100
1940 x 2158/2258
1060
1065
125
72
1300
600 x 2000/2100
1330 x 2158/2258
660
675
125
72
700 x 2000/2100
1500 x 2158/2258
760
770
125
72
800 x 2000/2100
1665 x 2158/2258
860
860
125
72
900 x 2000/2100
1825 x 2158/2258
960
950
125
72
1000 x 2000/2100
1975 x 2158/2258
1060
1040
125
72
1500
600 x 2000/2100
1300 x 2158/2258
660
640
125
72
700 x 2000/2100
1480 x 2158/2258
760
730
125
72
800 x 2000/2100
1695 x 2158/2258
860
870
125
72
900 x 2000/2100
1865 x 2158/2258
960
965
125
72
1000 x 2000/2100
2025 x 2158/2258
1060
1055
125
72
1700
600 x 2000/2100
1350 x 2158/2258
660
685
125
72
700 x 2000/2100
1530 x 2158/2258
760
780
125
72
800 x 2000/2100
1705 x 2158/2258
860
870
125
72
900 x 2000/2100
1875 x 2158/2258
960
965
125
72
1000 x 2000/2100
2040 x 2158/2258
1060
1055
125
72
Verze ZDIVO
Pozn.: prosíme vždy v zadání uvádìt smìr otevírání.
30
125
30
1800
600 x 2000/2100
1360 x 2158/2258
660
690
125
72
700 x 2000/2100
1540 x 2158/2258
760
785
125
72
800 x 2000/2100
1720 x 2158/2258
860
880
125
72
900 x 2000/2100
1900 x 2158/2258
960
970
125
72
1000 x 2000/2100
2070 x 2158/2258
1060
1065
125
72
2000
DX
Upozornìní
• Nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Rozmìry pouzdra (mm)
62
Eclisse CIRKULÁR
HX H
verze sÁdrokarton
125
30
30
72
125
L
A
R
2x6
B
C
HX H
SX
Pozn.: prosíme vždy v zadání uvádìt smìr otevírání.
EXKLUSIVNÍ MODEL VERZE
SÁDROKARTON
72
2
RADIUS
ÈISTÝ PRÙCHOD
R
L x HX
1000
L x 2000/2100
600
x6
ROZMÌRY POUZDRA
C x H
B
DokonÈená
síla stÌny
R
A x 2000/2100
700
B1390 x 2158/2258
660
650
125
760
735
125
800 x 2000/2100
C
1545 x 2158/2258
860
860
125
900 x 2000/2100
1650 x 2158/2258
960
940
125
1000 x 2000/2100
1760 x 2158/2258
1060
1055
125
1250 x 2158/2258
A
Poznámky
VnitØek pouzdra Atypy: kromì uvedených
standardních velikostí
72
dodáváme i atypické
72
rozmìry od èisté šíøky
72
prùchodu 600
72
do 1200mm a od èisté
72
výšky prùchodu 1000
do 2600mm.
72
Modely Cirkulár nelze
72
individuálnì zkracovat ani
72
jakkoli mìnit radius.
72
600 x 2000/2100
1295 x 2158/2258
660
665
125
700 x 2000/2100
1450 x 2158/2258
760
755
125
800 x 2000/2100
1600 x 2158/2258
860
840
125
900 x 2000/2100
1770 x 2158/2258
960
970
125
1000 x 2000/2100
1890 x 2158/2258
1060
1055
125
72
600 x 2000/2100
1305 x 2158/2258
660
760
125
72
700 x 2000/2100
1470 x 2158/2258
760
760
125
72
800 x 2000/2100
1625 x 2158/2258
860
850
125
72
900 x 2000/2100
1775 x 2158/2258
960
935
125
72
1000 x 2000/2100
1940 x 2158/2258
1060
1065
125
72
1200
1300
600 x 2000/2100
1330 x 2158/2258
660
675
125
72
700 x 2000/2100
1500 x 2158/2258
760
770
125
72
800 x 2000/2100
1665 x 2158/2258
860
860
125
72
900 x 2000/2100
1825 x 2158/2258
960
950
125
72
1000 x 2000/2100
1975 x 2158/2258
1060
1040
125
72
1500
600 x 2000/2100
1300 x 2158/2258
660
640
125
72
700 x 2000/2100
1480 x 2158/2258
760
730
125
72
800 x 2000/2100
1695 x 2158/2258
860
870
125
72
900 x 2000/2100
1865 x 2158/2258
960
965
125
72
1000 x 2000/2100
2025 x 2158/2258
1060
1055
125
72
1700
600 x 2000/2100
1350 x 2158/2258
660
685
125
72
700 x 2000/2100
1530 x 2158/2258
760
780
125
72
800 x 2000/2100
1705 x 2158/2258
860
870
125
72
900 x 2000/2100
1875 x 2158/2258
960
965
125
72
1000 x 2000/2100
2040 x 2158/2258
1060
1055
125
72
1800
600 x 2000/2100
1360 x 2158/2258
660
690
125
72
700 x 2000/2100
1540 x 2158/2258
760
785
125
72
800 x 2000/2100
1720 x 2158/2258
860
880
125
72
900 x 2000/2100
1900 x 2158/2258
960
970
125
72
1000 x 2000/2100
2070 x 2158/2258
1060
1065
125
72
2000
Upozornìní
• Nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Verze sÁdrokarton
30
125
30
DX
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
63
Eclisse CIRKULÁR proti sobě
Stavební pouzdro pro dvoukřídlé obloukové dveře
Toto stavební pouzdro pro dvì oblouková dveøní køídla
nabízí svobodu oblých tvarù v každé místnosti.
64
“Netradièní prostor.“
Kde mŮŽe být model vyuŽit
Kanceláø, hala, atrium apod.
TECHNICKÉ PODROBNOSTI
Boèní stìny pouzdra Cirkulár jsou
modulární a díky tomu je možné
vyrobit rùzný radius.
Detail kolejnice modelu Cirkulár, verze zdivo Detail kolejnice modelu Cirkulár, verze
sádrokarton
www.eclisse.cz
65
Eclisse CIRKULÁR proti sobě
verze ZDIVO
HX H
125
125
30
30
72
HX H HX H
30
30
B
C
R
30
30
7VERZE
2
EXKLUSIVNÍ MODEL
ZDIVO
72
B
1000
R
1200
Verze ZDIVO
B
L
A
C
ÈISTÝ PRÙCHOD
L
L x HX
A
1200 x 2000/2100
1400 x 2000/2100
C
ROZMÌRY POUZDRA
C x H
A
B
B
B
1870 x 2158/2258
1840 x 2158/2258
125
RADIUS
R
125
Poznámky
DokonÈená
síla stÌny
1260
695
125
1460
820
125
1200 x 2000/2100
2115 x 2158/2258
1260
665
125
1400 x 2000/2100
2265 x 2158/2258
1460
800
125
1600 x 2000/2100
2295 x 2158/2258
1660
930
125
1800 x 2000/2100
2180 x 2158/2258
1860
1055
125
1200 x 2000/2100
2180 x 2158/2258
1260
670
125
1300
VnitØek pouzdra Atypy: kromì uvedených
standardních velikostí
72
dodáváme i atypické
72
rozmìry od èisté šíøky
prùchodu 1200
72
do 2400mm a od èisté
72
výšky prùchodu 1000
72
do 2600mm.
72
Modely Cirkulár nelze
72
individuálnì zkracovat ani
jakkoli mìnit radius.
72
1400 x 2000/2100
2345 x 2158/2258
1460
760
125
1600 x 2000/2100
2460 x 2158/2258
1660
895
125
72
1800 x 2000/2100
2455 x 2158/2258
1860
1025
125
72
2000 x 2000/2100
2320 x 2158/2258
2060
1150
125
72
1200 x 2000/2100
2300 x 2158/2258
1260
680
125
72
1500
1400 x 2000/2100
2520 x 2158/2258
1460
770
125
72
1600 x 2000/2100
2730 x 2158/2258
1660
910
125
72
1800 x 2000/2100
2835 x 2158/2258
1860
1000
125
72
2000 x 2000/2100
2875 x 2158/2258
2060
1130
125
72
1200 x 2000/2100
2330 x 2158/2258
1260
640
125
72
1700
1400 x 2000/2100
2660 x 2158/2258
1460
780
125
72
1600 x 2000/2100
2885 x 2158/2258
1660
870
125
72
1800 x 2000/2100
3065 x 2158/2258
1860
965
125
72
2000 x 2000/2100
3225 x 2158/2258
2060
1100
125
72
1200 x 2000/2100
2355 x 2158/2258
1260
640
125
72
1800
1400 x 2000/2100
2685 x 2158/2258
1460
780
125
72
1600 x 2000/2100
2930 x 2158/2258
1660
875
125
72
1800 x 2000/2100
3135 x 2158/2258
1860
970
125
72
2000 x 2000/2100
3325 x 2158/2258
2060
1105
125
72
1200 x 2000/2100
2385 x 2158/2258
1260
645
125
72
2000
B
1400 x 2000/2100
2760 x 2158/2258
1460
785
125
72
1600 x 2000/2100
3030 x 2158/2258
1660
880
125
72
1800 x 2000/2100
3275 x 2158/2258
1860
975
125
72
2000 x 2000/2100
3480 x 2158/2258
2060
1070
125
72
Upozornìní
• Nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• Stavební otvor pøipravte na výšku H+20mm a na šíøku C+50mm.
• Otvor je nutno opatøit pøekladem.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Rozmìry pouzdra (mm)
66
125
L
A
Eclisse CIRKULÁR proti sobě
verze sÁdrokarton HX H
125
125
30
30
72
2x6
HX H HX H
30
C
30
72
72 SÁDROKARTON
EXKLUSIVNÍ MODEL VERZE
2x6
2
ÈISTÝ PRÙCHOD
LL x HX
B
1000
A
R
1400 x 2000/2100
C
1200 x 2000/2100
2115 x 2158/2258
1260
665
125
1400 x 2000/2100
2265 x 2158/2258
1460
800
125
1200
B
1200 Ax 2000/2100
C
L
ROZMÌRY POUZDRA
C x H B
A
B
125
RADIUS
R
125
x6
DokonÈená
síla stÌny
1870Bx 2158/2258
1260
695
125
1840 x 2158/2258
1460
820
125
1600 x 2000/2100
2295 x 2158/2258
1660
930
125
1800 x 2000/2100
2180 x 2158/2258
1860
1055
125
1200 x 2000/2100
2180 x 2158/2258
1260
670
125
1300
Poznámky
VnitØek pouzdra Atypy: kromì uvedených
standardních velikostí
72
dodáváme i atypické
72
rozmìry od èisté šíøky
prùchodu 1200
72
do 2400mm a od èisté
72
výšky prùchodu 1000
72
do 2600mm.
72
Modely Cirkulár nelze
72
individuálnì zkracovat ani
jakkoli mìnit radius.
72
1400 x 2000/2100
2345 x 2158/2258
1460
760
125
1600 x 2000/2100
2460 x 2158/2258
1660
895
125
72
1800 x 2000/2100
2455 x 2158/2258
1860
1025
125
72
2000 x 2000/2100
2320 x 2158/2258
2060
1150
125
72
1200 x 2000/2100
2300 x 2158/2258
1260
680
125
72
1500
1400 x 2000/2100
2520 x 2158/2258
1460
770
125
72
1600 x 2000/2100
2730 x 2158/2258
1660
910
125
72
1800 x 2000/2100
2835 x 2158/2258
1860
1000
125
72
2000 x 2000/2100
2875 x 2158/2258
2060
1130
125
72
1200 x 2000/2100
2330 x 2158/2258
1260
640
125
72
1700
1400 x 2000/2100
2660 x 2158/2258
1460
780
125
72
1600 x 2000/2100
2885 x 2158/2258
1660
870
125
72
1800 x 2000/2100
3065 x 2158/2258
1860
965
125
72
2000 x 2000/2100
3225 x 2158/2258
2060
1100
125
72
1200 x 2000/2100
2355 x 2158/2258
1260
640
125
72
1800
1400 x 2000/2100
2685 x 2158/2258
1460
780
125
72
1600 x 2000/2100
2930 x 2158/2258
1660
875
125
72
1800 x 2000/2100
3135 x 2158/2258
1860
970
125
72
2000 x 2000/2100
3325 x 2158/2258
2060
1105
125
72
1200 x 2000/2100
2385 x 2158/2258
1260
645
125
72
2000
1400 x 2000/2100
2760 x 2158/2258
1460
785
125
72
1600 x 2000/2100
3030 x 2158/2258
1660
880
125
72
1800 x 2000/2100
3275 x 2158/2258
1860
975
125
72
2000 x 2000/2100
3480 x 2158/2258
2060
1070
125
72
Upozornìní
• Nosnost posuvných vozíèkù je 80kg.
• HX, èistý dveøní prùchod 1970mm.
• Doporuèujeme konzultovat rozmìry dveøí a obložek s výrobcem dveøí a obložek.
Verze sÁdrokarton
30
30
R
B
125
L
A
B
Rozmìry pouzdra (mm)
www.eclisse.cz
67
Eclisse AURORA
Jednoduchá elegance...
Systém AURORA díky kombinaci nerezavìjící oceli a skla nebo
døeva dotváøí atmosféru moderního interiéru.
Jednoduchá montហnevyžaduje stavební zásah do Vašeho bytu.
68
Posuòte se dál...
Posuvný systém pro sklenìné a døevìné
dveøe AURORA umožòuje posuv dveøí
po stìnì. Její montហnevyžaduje žádné
zednické práce, spoèívá pouze v ukotvení
konzoly nad dveøním otvorem a vodícího
pr vku do podlahy. Kromì snadné
montáže Vás AURORA zaujme robustním
kováním z nerezavìjící oceli, které je
samo o sobì zajímavým prvkem interiéru.
Kombinace nerezavìjící oceli a skla Váš
interiér prosvìtlí a dodá mu moderní ráz.
Spojení døeva a kování upoutá pozornost
laikù i bytových architektù. AURORA
je moderní produkt splòující veškeré
požadavky nároèných zákazníkù.
RozmĚry
www.eclisse.cz
69
Eclisse POSUV PO ZDI
Eclisse s.r.l. stále rozšiøuje sortiment
nabídky.
Spoleènost každý rok pøichází na trh s novým
výrobkem, nejnovìji se systémem posuvných dveøí
po zdi.
Systém posuvných dveøí po zdi je funkèní a
praktický, ideální øešení pro ušetøení prostoru pøi
zachování moderního interiéru.
Konstrukèní technologie využívá stejný zpùsob,
jakým se vyznaèuje každé pouzdro ECLISSE,
garantuje otestovaný výrobek, bezpeènou a
snadnou instalaci.
Obsah sady
1
Hliníková kolejnice; 2000mm
2
Nosné vozíèky (2ks)
3
Matice; M8 (2ks)
4
Matice; M8 (2ks)
5
Podložka (2ks)
6
Regulaèní šroub; M8 x 40 (2ks)
Ukázka upevnĚní sady pro posuvné dveŘe po zdi
28÷52
1
2
3
4
5
6
7
7
Pøipevòovací vruty; 4,5 x 25 (8ks)
8
Kovový držák dveøí (2ks)
8
9
Koncový doraz (2ks)
9
10
Vroubkovaná podložka (2ks)
11
Šroub; 6 x 30 (2ks)
12
Vodící prvek (1ks)
10
11
12
70
Příslušenství
Inovace je být vždy o krok napøed. Znamená to vynalézat
a vyvíjet nejen funkèní, ale i avantgardní øešení a také
vytváøet nové nástroje, které jsou schopny pøedvídat potøeby
zákazníkù.
Eclisse je inovace: nápady a nové podnìty pro modernizaci
a pøevrat v pojetí prostorù a interakce s prostøedím, rozvoj
pøíslušenství.
www.eclisse.cz
71
Příslušenství
RALLENTY SOFT
Vhodné øešení u JEDNOKØÍDLÝCH, DVOUKØÍDLÝCH pouzder a u
modelù Eclisse LUCE (jednokøídlé, dvoukøídlé), stejnì jako ZÁKRYTU.
Rallenty Soft je mechanický zavírací systém, který zvyšuje pohodlí obsluhy a
funkènost posuvných dveøí.
 zavírání je lehké, zpomalené a tiché
 systém není vidìt, je zcela schován
 lze jej instalovat dodateènì
Rallenty Soft je k dostání ve tøech variantách:
 k samozavírání ..........................................................................(Kód: OPRS1)
 pro dveøní køídlo o nosnosti do 40 kg. .................................(Kód: OPRS2)
 pro dveøní køídlo o nosnosti od 40 do 60 kg. ....................(Kód: OPRS3)
Detail instalace Rallenty Soft na horní èást
dveøního køídla.
(1) Modely, u kterých je tøeba 2 Rallenty Soft (pro každé dveøní køídlo) i u Teleskopu proti sobì, je tøeba 1 Rallenty Soft pro každou synchronizaci.
(2) U dveøních køídel o nosnosti 25 kg + 25 kg umožòuje Rallenty Soft lehké zpomalení a jemné zavøení dveøí. U dveøních køídel o nosnosti vìtší než 25 kg + 25 kg
(max. do 50 kg + 50 kg) umožòuje systém zpomalení bìhem zavírání, ale zavøení
není úplné.
Výhradnì pro døevìné dveøe.
72
Příslušenství
SAMOZAVÍRÁNÍ
Tento samozavírací mechanismus dovoluje automatické zavírání dveøního
køídla. I samozavírání lze instalovat až po osazení pouzdra.
Naše modely se systémem samozavírání: Jednokøídlá pouzdra v provedení
do zdiva o dokonèené síle stìny 100, 108, 125 a 150mm.
Jednokøídlá pouzdra v provedení do sádrokartonu o dokonèené síle stìny
100 a 125mm.
Ideální pro koupelny, sklady apod.
Pozn.: instalace systému samozavírání snižuje svìtlou šíøku prùchodu
cca o 1cm.
www.eclisse.cz
73
Příslušenství
SYNCHRONIZACE pro Dvoukřídlo
Na pøání dodáváme synchronizaèní mechanismus pro dvoukøídlé dveøe,
který lze kdykoli instalovat.
Zjednodušuje manipulaci s dveøními køídly, zejména v pøípadì širokých
prùchodù. Použitelné u modelù Dvoukøídlo nebo Dvoukøídlo LUCE.
U dveøních køídel o nosnosti 25 kg + 25 kg umožòuje Rallenty Soft lehké
zpomalení a jemné zavøení dveøí. U dveøních køídel o nosnosti vìtší než
25 kg + 25 kg (max. do 50 kg + 50 kg) umožòuje systém zpomalení
bìhem zavírání, ale zavøení není úplné.
Výhradnì pro døevìné dveøe.
Ideální pro obývací pokoje a zasedací místnosti.
Synchronizace pro dvoukøídla je sériovì dodávaná s Rallenty Soft.
Upozornìní: u dvoukøídlého pouzdra s èistým prùchodem 1250, nelze zasunout dveøe
celé do pouzdra.
74
Příslušenství
SYNCHRONIZACE pro Teleskop
Synchronizace je použitelná u modelu Teleskop nebo Teleskop proti sobì.
Umožòuje synchronní pohyb dvou dveøních køídel ve stejném smìru.
Novou synchronizaci lze jednoduše instalovat na dveøní køídlo, aniž by bylo
tøeba demontovat kolejnici.
Synchronizace je vhodná pro všechny modely Teleskop o šíøkách dveøních
køídel 650+650mm až 1250+1250mm. Maximální nosnost je 80kg.
Použitelná s Rallenty Soft (Kód OPRS2)
U dveøních køídel o nosnosti 25 kg + 25 kg umožòuje Rallenty Soft lehké
zpomalení a jemné zavøení dveøí. U dveøních køídel o nosnosti vìtší než
25 kg + 25 kg (max. do 50 kg + 50 kg) umožòuje systém zpomalení
bìhem zavírání, ale zavøení není úplné.
Pozn.: dveøní køídla budou v zavøené poloze pøeènívat cca 1cm do prùchodu
stavebního pouzdra.
U Teleskopu proti sobì je tøeba použít dvì synchronizace.
www.eclisse.cz
75
Příslušenství
MOTORIZACE
Motorizace od ECLISSE je jedineèným produktem na trhu.
Elektrický pohonný systém je zcela schován v pouzdøe a zajistí automatické
otevírání a zavírání posuvných dveøí. U dvoukøídlého pouzdra je pohyb
dveøních køídel synchronní.
Rychlost pohybu dveøních køídel lze automaticky regulovat podle velikosti
prùchodu a hmotnosti dveøí, nebo dle potøeby.
V pøípadì výpadku elektrického proudu lze dveøe po 20 vteøinách otevøít èi
zavøít ruènì.
Montហnové motorizace je snadná, pøesto ji musí
vykonat odborník (elektrikáø). Díky odnímatelné kolejnici
lze motorizaci instalovat i po zabudování pouzdra. V
tomto pøípadì se však sníží svìtlost prùchodu o cca
70mm.
K motorizaci dodáváme na poptání také radar èi
dálkový ovladaè.
76
Motorizace je využitelná:
 u modelù od dokonèené síly stìny 100mm (vnitøek pouzdra 54mm)
 u modelù: Jednokøídlé, Dvoukøídlé, Jednokøídlé LUCE, Dvoukøídlé LUCE, Zákryt od rozmìrù L 600 – 1500mm a H do 2600mm
 u døevìných i celosklenìných dveøí do nosnosti 70kg pro jedno dveøní køídlo, tedy až 140kg celkem u dvou dveøních køídel.
Příslušenství
OCHRANNÝ PROFIL
Ochranný profil vyrobený z hliníku je navržen speciálnì k zasunutí na spodní
hranu dveøního køídla.
Dá se velmi jednoduše namontovat do vyfrézovaného otvoru dveøního køídla.
Výhodou je zlepšení posuvu dveøí a zvýšená odolnost samostatných dveøí
oproti opotøebení a deformacím z dùvodu vlhkosti.
17
10.3
9.7
www.eclisse.cz
77
Eclisse: kreativní možnosti pro architekturu.
Cílem Eclisse je vnést inovaci do obytných prostorù: otoèné dveøe se mohou vymìnit za posuvné;
získáte prostor a všechna místa se stanou využitelnými, nebo zmizí bariéry a prostory
blokované otoènými dveømi.
Stavební pouzdra pro posuvné dveøe jsou k dostání v provedení do sádrokartonu a do zdiva, hodí
se pro novostavby i rekonstrukce a jsou dostupné ve standardních i atypických rozmìrech.
Uvedená vyobrazení slouží výhradnì ke znázornìní našich produktù a jsou ilustraèní. Eclisse s.r.l. si vyhrazuje právo provádìt úpravy, které mohou
být nezbytné ke zlepšení výrobkù bez pøedchozího upozornìní; soulad obsahu tohoto katalogu si mùžete ovìøit pøes call centrum spoleènosti.
Eclisse s.r.l. rovnìž odmítá jakoukoli zodpovìdnost za pøípadné chyby v dùsledku tiskové chyby, pøepisu, nebo z jakéhokoli jiného dùvodu.
78
www.eclisse.cz
09/2010 © ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití
a nebo vydávání a to jak úplné nebo èásteèné mechanické nebo
elektronické, textù, obrázkù a nákresù obsažených v této publikaci
bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE
600003801
Eclisse splňuje stále se zvyšující nároky zákazníků
díky dlouholetým zkušenostem, prověřené
kvalitě a technologickým inovacím.
Důraz kladený na kvalitu zpracování zaručuje
neměnnost výrobku po celou dobu jeho
životnosti.
Široká nabídka produktů nabízí řešení pro každý
interiér.
ECLISSE ČR, s.r.o.
V Mokřinách 8 - 147 00 Praha 4
Telefon: + 420 286 888 913
Mobil: + 420 603 453 645
Fax: + 420 286 580 174
[email protected] - www.eclisse.cz
Tento katalog je platný od 09/ 2010
Záruční podmínky
naleznete na
www.eclisse.cz
Společnost prověřena
certifikátem jakosti
UNI EN ISO 9001:2008

Podobné dokumenty

Katalog general

Katalog general Certifikáty a testy Zkouška odolnosti proti vloupání (dle UNI EN 1629): posuvné dveøe ve stavebním pouzdøe ECLISSE (varianty zdivo a pøíèka systému suché výstavby). Vzorová dveøní výplò rozmìrù 10...

Více

World of entertainment World of entertainment World of

World of entertainment World of entertainment World of Reportáž o několika významných českých firmách na následujících stránkách bohužel nenajdete, výstavy se nazúčastnily.

Více

Karta Gwarancyjna_CZ - Pol

Karta Gwarancyjna_CZ - Pol Záruka se prodlužuje o dobu opravy reklamované souèásti (výrobku), která se poèítá od dne oznámení reklamace do dne provedení opravy. Tato doba musí být potvrzena v záruèním listu. 3. Pokud montáž ...

Více

návod - Sprchové kouty

návod - Sprchové kouty a při sprchování stojíte ve vodě. Pokud není jiná možnost, je možno vyjít z podlahy kolenem, a to opět tak, aby spodní hrana kolena byla max 1,5 cm nad podlahou. Pokud ovšem bude přívod v blízkosti...

Více

Technické popisy a ceník ve formátu PDF lze stánout

Technické popisy a ceník ve formátu PDF lze stánout RAL (z vnìjší strany): RAL 5010 (modrá), RAL 7016 (popelavá), RAL 8014 (hnìdá), RAL 8017 (tmavì hnìdá), RAL 9016 (bílá), BTX 2701 (bordó), BTX 2702 (cihlová), BTX 4702 (olivová), BTX 6702 (hnìdá), ...

Více

základní katalog

základní katalog funguje jako každý otvírák na konzervy: plech se vytáhne a zpod pouzdra lze vyjmout cihly v případě, že došlo k chybě při osazení (rozdíl mezi úrovní čisté podlahy a stavebním pouzdrem).

Více

CENÍK – vydání 2014

CENÍK – vydání 2014 Standardně Bílá výplň tl 36mm s trojsklem - rám vypalovanou barvou RAL 9016 komaxit - bílé, hnědé, stříbrné a zlaté panty - bílé, hnědé, stříbrné a zlaté kování koule/klika nerezové aplikace obou...

Více

Rozváděče NN

Rozváděče NN pøístrojù až po nároènou výstupní kontrolu. Pøi vývoji a výrobì rozvádìèù NN zavedla a používá spoleènost EMCOS systém øízení jakosti ISO 9001:2000. Spoleènost EMCOS se snaží maximálnì pøiblížit po...

Více

M STSKÝ Ú AD BENEŠOV Masarykovo nám stí 100 256 01

M STSKÝ Ú AD BENEŠOV Masarykovo nám stí 100 256 01 nejméně 900 mm. Dveřní křídla, která se otevírají, musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří a...

Více