CERTIFIT

Komentáře

Transkript

CERTIFIT
ELEKTROTECHNICKY
ZKUSEBNI
US TAV
ELECTROTECHMCAL TESTING INSTITUTE. CZECH REPTJBLIC
ELEKTRoTECHMscHE
PRÚFANSTALT
. TscHEcH|scHE
REPIJBLIK
INSTrTUT ELECTRoTECHNIQUE DEssAIs - RÉPUBLIQI.JETclfiQUE
3JIEKTPoTDGII,IIIECICď HcnĎrrATEnĎHbM l,rl{cTýÍryr .qEU]CKA' PEcnyEJMKA
P o d L i s e ml 2 9 , l 7 l 0 2 P r a h a S - T r q j a
CERTIFIT<AT
č.: l l l07l5
Výrobek:
svorkovnice
Stoupačková
Tvp:
HVS 9 5 -1 2 0
.J
Jmenovitéhodnoty:
Imax l60 A 95 mmz,l20 mm2,pro vodiěeCu a A|
objednavate|: Elektro,výrobnídružstvov BečověnadTeplou
Továmí128,36464 BečovnadTeplou,Českárepublika
Výrobce:
Elektro,výrobnídruŽstvov Bečověnad Teplou
Továmi l28,364 ó4 BečovnadTeplou,Českárepub|ika
I
obchodníznačka:
Výs|edkyzkoušekjsouuvedenyv protoko|uč.:l03l79-0l/0l ze dne:04.08.20ll
Vzorek zkoušeného
výrobkuje ve shoděs požadavky:
TP-C-4t-01/10
Certifikát byl vydán na základě splněnípoŽadavků
certifikaěního
schématu
,,EZÚ certifikát..a na základě smlouvy č. l03l79 mezi
objednavatelem
a Elektrotechnichým
zkušebnimústavem.
-
Shoda výrobku s uvedenýminormami a předpisy zajišt'ujeshodu výrobku se zák|adnímipožadavkynařízenívlády č.Ún003
Sb. v p|atnémzněnía certiíikátmůžebýt použitjakopodk|adpro ProhlášenÍ
o shoděpod|ezákona é'22197
Sb. o technických
požadavcÍch
na rýrobky' v p|atnémzněnÍ'
-^-
-
!
-
a
n
-
Platnostcertiíikátuje omezenado: 3l.8.2014
-
.-lr
I
r
r
n
--,
l-47
r
-.
-,
I
---
-
8.8.201I
-V Prazedne
Mgr. Miroslav Sedláček
VedoucícertiÍikačního
orgánu
lliltiltil!lltilllI
ltiltililililIliltililtltillililttill!!l
103179-01
c€R/.l
110715*