Výukové texty: Odborné články a statě

Komentáře

Transkript

Výukové texty: Odborné články a statě
Výukové texty:
SERAFÍN, Č. - HAVELKA, M. Konstrukční a elektrotechnické stavebnice ve výuce obecně
technického předmětu. Olomouc : Univerzita Palackého Olomouc, 2003, 172 s. ISBN 80-2440692-6
KLEMENT, M.; SERAFÍN, Č. Práce s počítačem 1. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci
kombinovaného studia. Olomouc: Vydavatelství UP 2005, 65 s., ISBN 80-244-1038-9
Odborné články a statě:
Rok 1998
SERAFÍN, Č. Modernizace laboratorní výuky elektrotechnických předmětů. In Modernizace
vysokoąkolské výuky technických předmětů. Sborník. Hradec Králové : Gaudeamus, 1998, s.
215-217. ISBN 80-7041-662-9.
SERAFÍN, Č. Problémy multimediální výuky v technických oborech. In Sborník XVI.
vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyąkov : VV© PV, 1998, s. 313-316.
ISBN 80-7231-025-9.
SERAFÍN, Č. Normalizace v oblasti bezpečnosti práce v elektrotechnice. In Sborník XVI.
vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyąkov : VV© PV, 1998, s. 317-323.
ISBN 80-7231-025-9.
SERAFÍN, Č. Počítačové programy v technické přípravě. In XI. DIDMATTECH '98. Sborník
II. Olomouc : Vydavatelství UP, 1998, s. 387-390. ISBN 80-7067-869-0.
SERAFÍN, Č. Počítač - součást vybavení výchovně vzdělávací laboratoře. In Sborník
mezinárodního sympózia: Aktuální otázky vyučování mechatroniky - MECHATRONIKA 98.
Bratislava - Kočovce : 1998. ISBN nemá.
SERAFÍN, Č. Nové aspekty bezpečnosti práce v elektrotechnických laboratořích. In
Technické vzdelávanie ako súčas» vąeobecného vzdelania. Sborník. Banská Bystrica : FPrV
UMB, 1998, s. 215-218. ISBN 80-85162-98-9.
SERAFÍN, Č. Otázky bezpečnosti práce v procesu technického vzdělávání. In Aktuální
otázky vyučování elektrotechnických předmětů na fakultách neelektrotechnického zaměření SEKEL ´98. Sborník. ®ilina - Vrátná : 1998, s. 31-34. ISBN nemá.
Rok 1999
Serafín Č. Otázky bezpečnosti práce v procesu technického vzdělávání. In Sborník XVII.
vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyąkov: 1999, s. 202-205, ISBN 807231-035-6.
Serafín Č. Modernizace laboratorní výuky elektrotechnických předmětů ve studiu učitelství
technické výchovy. In Sborník XVII. vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu.
Vyąkov: 1999, s. 206-209, ISBN 80-7231-035-6.
Serafín Č. Otázky bezpečnosti práce V procesu technického vzdělávání hendikepovaných
dětí. In Sborník Mezinárodního odborného semináře SEKEL 99. Ostrava - Krásná-Vislaje:
1999, s. 52-55, ISBN 80-7078-682-5.
Serafín Č. Výuka elektrotechnických předmětů ve studiu učitelství technické výchovy. In
Sborník Mezinárodního odborného semináře SEKEL 99. Ostrava - Krásná-Vislaje: 1999, s.
29-33, ISBN 80-7078-682-5.
Serafín Č. Modernizace laboratorní výuky elektrotechnických předmětů ve studiu učitelství
technické výchovy. In Sborník mezinárodního sympózia: MECHATRONIKA 99. Bratislava Kočovce: 1999, s. 140-143, ISBN 80-227-1258-2.
Serafín Č. Modernizace laboratorní výuky elektrotechnických předmětů. In Sborník
mezinárodní vědecko-odborné konference: Technické vzdělání jako součást vąeobecného
vzdělání. Bánská Bystrica : UMB 1999, s. 262-264, ISBN 80-8055-292-4.
Serafín Č. Počítačová technika v laboratorní přípravě učitelů technické výchovy. In Sborník
konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. II. díl. Olomouc:
Vydavatelství UP, 1999, s. 415-417. ISBN 80-244-0052-9.
Serafín Č. Technické vzdělávání hendicapovaných dětí v oblasti bezpečnosti práce. In
Sborník konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. II. díl. 1.vyd.
Olomouc: Vydavatelství UP, 1999, s.446-449. ISBN 80-244-0052-9.
Rok 2000
Serafín Č. Projekční činnost v laboratorní elektrotechnické přípravě. In Sborník konference
DIDMATTECH 99. (Sborník z mezinárodní vědecko-odborné konference). Nitra: PdF UKF,
2000, s. 193-195. ISBN 80-8050-283-8.
[Project act in laboratory prepare for electro technical]
SERAFÍN, J. Aktivní systémy termoemise energie slunečního záření v zemědělství.
(Informačno-propagačná recenzia) In XII. DIDMATTECH `99. (Sborník z mezinárodní
vědecko-odborné konference). Nitra: Univerzita Konątantína Filozofa, 2000, s. 387. ISBN 808050-283-8.
[AKTIVE SYSTEM HEAT EMISSION SHINE SUN IN AGRICULTURE]
SERAFÍN, Č. Elektrotechnická laboratoř a její modernizace. In Trendy technického
vzdělávání 2000. (Sborník z mezinárodní vědecko-odborné konference). 1. vyd. Olomouc :
Univerzita Palackého, 2000, s. 337-339. ISBN 80-244-0107-X.
[The electrician laboratory and its modernization]
SERAFÍN, Č. Výuka elektrotechniky a Internet. In XVIII. Vědecké kokokvium o řízení
osvojovacího procesu. (sborník příspěvků). Vyąkov : VV© PV, 2000, s. 291-294. ISBN 807231-059-3.
[TEACHING ELECTRICAL TECHNOLOGY SUBJECTS AND INTERNET]
SERAFÍN, Č. Laboratoř v počítači. In Modernizace vysokoąkolské výuky technických
předmětů. (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). 1. vyd. Hradec Králové :
Gaudeamus, 2000, s. 185-187. ISBN 80-7041-723-4.
[LABORATORY IN COMPUTER]
SERAFÍN, Č. Energetika na prahu 21. století. (informačně propagační recenze) In Trendy
technického vzdělávání 2000. (Sborník z mezinárodní vědecko-odborné konference). 1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2000, s. 355. ISBN 80-244-0107-8.
[POWER ENGINEERING ON THE THRESHOLD 21. ST. CENTURY]
SERAFÍN, Č. Technické vzdělávání na prahu nového tisíciletí. In Výchova vzdělávání ve
věku techniky. (Sborník vědecké konference). Plzeň : 2000, s. 195-1999. ISBN 80-7082-6274.
[TECHNICAL EDUCATION ON THE THRESHOLD NEW MILLENNIUM]
SERAFÍN, Č. Teaching electrical technology subjects in process technical educatuion. In
Sborník international conference Aplied Electronics 2000. Plzeň : 2000, s. 123-126. ISBN 807082-650-9.
SERAFÍN, Č. Vyuľití výpočetní techniky v laboratořei elektrotechniky. In Sborník vědecké
konferemce vyuľití výpočetní techniky v přípravě studentů technické výchovy. Brno : 2000, s.
31 - 34. bez ISBN
[PC TECHNOLOGY IN ELECTRO TECHNICAL LABORATORY]
SERAFÍN, Č. Moľnosti modernizace elektrotechnické laboratoře na pedagogické fakultě. In
Sborník mezinírodního odborného semináře SEKEL 2000. Praha : 2000, s. 119-122. ISBN
80-01-02242-0.
[MODERNISATION IN LABORATORY FOR ELECTRO TECHNICAL AT
PEDAGOGICAL FECULTY]
SERAFÍN, Č. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století.
(Recenze knihy) EFMERTOVÁ, C. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do
poloviny 20. století - studie k vývoji elektrotechnických oborů. In XIII. DIDMATTECH
2000. Sborník mezinárodní vědecko odborné konference. Preąov : 2000, s. . ISBN (v tisku)
[ELECTRO TECHNICAL IN CZECH COUNTRY AND CZECHOSLOVAKIA INTO
MIDDLE 20. CENTURY]
SERAFÍN, Č. Modernizace laboratoře elektrotechniky. In XIII. DIDMATTECH 2000.
Sborník mezinárodní vědecko odborné konference. Preąov : 2000, s. . ISBN (v tisku)
[MODERNISATION IN LABORATORY FOR ELECTRO TECHNICAL]
SERAFÍN, Č. Elektrotechnická stavebnice v technické přípravě. In Technické vzdělávání jako
součást vąeobecného vzdělávání. Sborník mezinárodní vědecko odborné konference. Banská
Bystrica : 2000, s. ISBN. (v tisku)
[ELECTRO TECHNICAL BRICKS IN TECHNICAL PREPARATION]
SERAFÍN, Č. a PROCHÁZKOVÁ, I. Design v elektrotechnice. In Technické vzdělávání jako
součást vąeobecného vzdělávání. Sborník mezinárodní vědecko odborné konference. Banská
Bystrica : 2001, s. ISBN. (v tisku)
[DESIGN IN ELECTRICAL TECHNOLOGY]
SERAFÍN, Č.Výchova a vzdělávání ve věku techniky. Recenze Sborníku: Výchova a
vzdělání ve věku techniky. Plzeň 2000. In Trendy technického vzdělávání 2000. (Sborník z
mezinárodní vědecko-odborné konference- dodatky). 1. vyd. Olomouc : Univerzita
Palackého, 2000, s. 50. ISBN 80-244-0211-4.
[TEACHING AND EDUCATION AT TECHNICAL EPOCH]
STOFFA, J. a SERAFÍN, Č. První česká monografie o elektromagnetické kopabilitě. Recenze
knihy Vaculíková, P. Vaculík, E. et al. Elektromagentická kompabilita elektrotechnických
systémů. Praktický průvodce techniky omezení elektromagnetického vf ruąení. In Trendy
technického vzdělávání 2000. (Sborník z mezinárodní vědecko-odborné konferencedodatky). 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000, s. 51 . ISBN 80-244-0211-4.
[THE FIRST CZECH PUBLICATION ABOUT ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY]
Rok 2001
Serafín, Č. Modernizace laboratoře elektrotechniky. In Sborník mezinárodní vědecko-odborné
konference XIII. DIDMATTECH 2000, část 2. Preąov: 2001, s. 365-367. ISBN 80-8068-006X.
Serafín, Č. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století.
Recenze knihy: Efmertová C. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do
poloviny 20. století - studie k vývoji elektrotechnických oborů. In Sborník mezinárodní
vědecko-odborné konference XIII. DIDMATTECH 2000, část 2. Preąov : 2001, s. 494-495.
ISBN 80-8068-006-X.
Serafín, Č. Výpočetní technika pro měření. In Sborník mezinárodní konference Modernizace
vysokoąkolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : UHK, 2001, s. 187-189. ISBN
80-7041-424-3.
Serafín, Č. Trvale udrľitelný rozvoj ve vztahu k elektrotechnice. In. Sborník XIX. Vědecké
kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyąkov : 2001, III. část, s. 352-355. ISBN 807231-071-2.
Serafín, Č. a Procházková, I. Design v elektrotechnice. In. Sborník XIX. Vědecké kolokvium
o řízení osvojovacího procesu. Vyąkov : 2001, III. část, s. 356-359. ISBN 80-7231-071-2.
Serafín, Č. Trvale udrľitelný rozvoj ve vztahu k elektrotechnice. In Sborník mezinárodní
vědecko-odborné konference TTV 2001. Olomouc : UP, 2001, s. 100 - 103. ISBN 80-2440287-4.
Serafín, Č. Vzdělávání pro mistry odborného výcviku. In Sborník mezinárodní vědeckoodborné konference TTV 2001. Olomouc : UP, 2001, s. 237 - 241. ISBN 80-244-0287-4.
Serafín, Č. Recenze učebního textu pedagogické fakulty UK v Praze. Recenze knihy: Novák
D., Pavlovkin J. Automatizace a kybernetika II. In Sborník mezinárodní vědecko-odborné
konference TTV 2001. Olomouc: 2001, s. 402. ISBN 80-244-0287-4.
Serafín, Č. Elektronické stavebnice - kreativní prvek výuky. In Sborník mezinárodního
odborného semináře SEKEL 2001. Zvolen : 2001, s. 20 - 23. ISBN 80-228-1001-0.
Serafín, Č. Measure and computer technique. In Materialy miedzynarodowej konferencji
naukowej XIV DIDMATTECH 2001. Radom : 2001, s. 602 - 605. ISBN 83-7204-221-7.
PROCHÁZKOVÁ, I. a SERAFÍN, Č. Bezpečnostní problematika hmotné kultury v technické
výchově.. In Sborník mezinárodní vědecko-odborné konference technické vzdělávání jako
součást vąeobecného vzdělávání. Bánská Bystrice : 2001, s. 253-256. ISBN 80-8055-559-1.
Serafín, Č. Internet při elektrotechnickém vzdělávání In Sborník mezinárodní vědeckoodborné konference technické vzdělávání jako součást vąeobecného vzdělávání. Bánská
Bystrice : 2001, s. 373-376. ISBN 80-8055-559-1.
Serafín, Č. Virtual Laboratory of Electricity. In Sborník mezinárodní vědecké konference COMAT-TECH 2001. Díl 2. Trnava : 2001, s. 352 - 355. ISBN 80-227-1591-3
Serafín, Č. Internet - součást výuky v technicky orientovaných předmětech. In Sborník
vědecký seminář: Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti ľiaka. Nitra : 2002, s. 141144. ISBN 80-8050-540-3
Rok 2002
SERAFÍN, Č. Internet – součást výuky v technicky orientovaných předmětech. Zborník z
vedeckej konferencie „Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti ľiaka“. Nitra : PdF
UKF, 2002. s. 141-144. ISBN 80-8050-540-3
SERAFÍN, Č. Vzdělávání pro mistry odborného výcviku. In Filosofie, výchova a tradice
evropského myąlení. (sborník příspěvků)Plzeň : ZČU, 2002 s. (v tisku)
SERAFÍN, Č. Kreativní prvek ve výuce – elektronické stavebnice. In e- Pedagogium, II.
2002. Olomouc : UP, 2002. ISSN 1213-7499, tiątěná forma ISSN 1213-7758.
SERAFÍN, Č. Budoucnost technologií ve vzdělávání. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení
osvojovacího procesu. III. část. (sborník příspěvků) Vyąkov : VV© PV, 2002, s. 362-364.
ISBN 80-7231-090-9
SERAFÍN, Č. Vyuľití výpočetní technicky v laboratorní výuce elektrotechnických předmětů.
In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. III. část. (sborník příspěvků)
Vyąkov : VV© PV, 2002, s. 365-368. ISBN 80-7231-090-9
SERAFÍN, Č. Technické vzdělávání a jeho význam pro rozvoj dítěte. In Technické vzdelanie
ako súčas» vąeobecného vzdelania. (zborník) Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002.
ISBN (v tisku)
PROCHÁZKOVÁ, I. a SERAFÍN, Č. Bezpečnostní tematika v technickém vzdělávání na
1. stupni Z©. In Technické vzdelanie ako súčas» vąeobecného vzdelania. (zborník) Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. ISBN (v tisku)
SERAFÍN, Č. Katedra technické a informační výchovy na přelomu 21. století. In
Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z
mezinárodní vědecko-odborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s. 427-430. ISBN 807198-531-7
SERAFÍN, Č Elektromagnetismus. (Recenze) In Modernizace výuky v technicky
orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné
konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s. 475-476. ISBN 80-7198-531-7
SERAFÍN, Č. Elektronika součástky a obvody, principy a příklady. (Recenze) In
Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z
mezinárodní vědecko-odborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s. 477-478. ISBN 807198-531-7
SERAFÍN, Č. Stavebnice „Bytové rozvody pro II. st. Z©“. Sborník 5.th. In International
symposium on Mechatronics „Mechatronika 2002“. Bratislava : STU, 2002, s. 88-92. ISBN
80-227-17144-2
Rok 2003
SERAFÍN, Č. Spolehlivost jako určující rys při pouľití elektrotechnických stavebnic ve
výuce. In Mezinárodní konference SLOVENSKÉ ©KOLSTVO V KONTEXTE
EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE. Nitra: UKF, 2003, s. 438. ISBN 80-8050-599-3
SERAFÍN, Č. Vyuľití výpočetní techniky v laboratorní výuce elektrotechnických předmětů.
In sborník Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : UHK,
2003, s. 156 - 160. ISBN 80-7041-542-2, ISSN 1214-0554.
SERAFÍN, Č. - PARTÍKOVÁ, L. Elektrotechnické stavebnice z pohledu dějin. XXI.
Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM]. Vyąkov: VV© PV, 2003
[2003-05-22]. Adresář: /clanky/2serafic.pdf
SERAFÍN, Č. Klíčové podmínky pro budoucnost obecného technického vzdělávání s
ohledem na praktické činnosti. XXI. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu
[CD-ROM]. Vyąkov: VV© PV, 2003 [2003-05-22]. Adresář: /clanky/5serafic.pdf
SERAFÍN, Č. Technické vzdělávání - významný prvek rozvoji dítěte. In Sborník mezinárodní
vědecké konference SCHOLA 2003. Bratislava : 2003, s. 205-208. ISBN 80-227-1943-9.
SERAFÍN, Č. Vzdělávání pro mistry odborného výcviku. In. Sborník mezinárodní vědecké
konference Výchova a tradice evropského myąlení. Plzeň: 2003, s. 317-323. ISBN 80-8647349-X.
SERAFÍN, Č. Elektrotechnické stavebnice ve výuce z pohledu spolehlivosti. In Sborník
mezinárodního odborného semináře SEKEL 2003. Nitra, 2003: s. 135-138, ISBN 80-8069225-4
SERAFÍN, Č. Nové pojetí v celoľivotním učení učitelů praktického vyučování a odborného
výcviku. In Sborník mezinárodní konference Technické vzdelanie jako súčas» vąeobecného
vzdelania. Banska Bystrica : 2003, s. 35-39. ISBN 80-8055-870-1, EAN 9788080558703
SERAFÍN, Č. - PARTÍKOVÁ, L. Význam a úloha stavebnice v technciky orientovaných
předmětech na Z©. In Sborník mezinárodní konference Technické vzdelanie jako súčas»
vąeobecného vzdelania. Banska Bystrica : 2003, s. 105-109. ISBN 80-8055-870-1, EAN
9788080558703
SERAFÍN, Č. Kreativní prvek ve výuce-elektrotechnické stavebnice. In. Sborník mezinárodní
vědecko-odborné konference XV. DIDMATTECH 2002. Nitra: Pedagogická fakulta UKF a
Mechanizačná fakulta SPU 2003, s. 528-533. ISBN 80-8050-659-0
SERAFÍN, Č. Metodické poznámky k tématickému celku elektrotechnika a elektronika na 2.
stupni Z©. In. XVI. mezinárodní vědecko-odborná konference DIDMATTECH 2003. Část II.
Olomouc: Votobia Praha, 2003, s.583-586. ISBN 80-7220-150-6
SERAFÍN, Č. Zajímavá učebnice elektrotechnologie. Recenze: ©AVEL, J.
Elektrotechnologie, materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. Praha: BEN 1999.
In. Sborník mezinárodní vědecko-odborné konference XV. DIDMATTECH 2002. Nitra:
Pedagogická fakulta UKF a Mechanizačná fakulta SPU 2003, s. 606-607. ISBN 80-8050-6590
SERAFÍN, Č. - PARTÍKOVÁ, L. Elektrotechnické stavebnice z pohledu dějin. Doktorandský
klub. Olomouc: UP, 2003 [2003-06-10]. Adresář: http://ceskyjazyk.upol.cz/dk/text.php3?ID=7
SERAFÍN, Č. - PARTÍKOVÁ, L. Kritéria evaluace elektrotechnické stavebnice. Epedagogium III/2003, monotematické mimořádné vydání. Olomouc : UP, 2003 [2003-10-11].
Adresář: http://epedagog.upol.cz/eped3.2003/index.htm. ISSN 1213-7499, v tiątěné formě
ISSN 1213-7758
Rok 2004
SERAFÍN, Č. Moderní pojetí technického vzdělávání z pohledu elektrotechniky. In sborník
Mezinárodní konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. Hradec
Králové: UHK, 2004 str. 146 - 149. ISBN 80-7041-318-2, ISSN 1214-0554
SERAFÍN, Č. ©irąí souvislosti vąeobecného pojetí technického vzdělávání v podmínkách
základního ąkolství. Acta Paedagogicae Annus III. Preąov-Olomouc. ROKUS Preąov: 2004.
ISBN 80-8068-254-2
Dostál, J. - Serafín, Č. Role a místo elektrotechnických stavebnic v elektrotechnickém vyąąím
sekundárním vzdělávání. In. XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu :
sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu. [CD-ROM]. Vyąkov :
VV© PV, 2004, str. 38 [cit. 2004-05-20]. Adresář: D:6clanky2dostalj.pdf. ISBN 80-723-1166
Serafín, Č. Elektrotechnické stavebnice - historie a současnost vzdělávání. In. XXII.
mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a elektronických
verzí příspěvků na CD-ROMu. [CD-ROM]. Vyąkov : VV© PV, 2004, str. 64 [cit. 2004-0520]. Adresář: D:6clanky5serafic.pdf. ISBN 80-723-116-6
SERAFÍN, Č. Elektrotechnika a distanční vzdělávání. In. Sborník mezinárodní konference
TTV2004. Praha: VOTOBIA 2004, s.225-228. ISBN 80-7220-182-4.
SERAFÍN, Č. Restrukturalizace vąeobecně technicky zaměřeného studijního oboru. In.
Sborník mezinárodní konference TTV2004. Praha: VOTOBIA 2004, s. 229-234. ISBN 807220-182-4.
SERAFÍN, Č. Elektrotechnika ve vztahu k humanizaci ąkoly. In Sborník mezinárodní
konference XVII. DIDMATTECH 2004. Rzeszów: 2004, s. 136-140. USBN 83-88845-39-X.
SERAFÍN, Č. Tvorba učební pomůcky. In. SEKEL 2004. Ostrava: V©BTU, 2004, str. 23-26.
ISBN 80-248-0619-3
SERAFÍN, Č. Inovace v koncepci přípravy učitelů technické a informační výchovy. In.
SEKEL 2004. Ostrava: V©BTU, 2004, str. 18-22. ISBN 80-248-0619-3
SERAFÍN, Č. Elektrotechnické stavebnice jako prostředek humanizace technického
vzdělávání. In. SCHOLA 2004.Bratislava: STU, 2004, str. 223-230. ISBN 80-227-2143-3
SERAFÍN, Č. Neznámé Lotyąsko..®urnál UP, Týdeník Univerzity Palackého v Olomouci,
28. května 2004, roč.13, č. 29, s. 3.
Rok 2005
SERAFÍN, Č. Hodnocení elektrotechnických stavebnic ve výuce na Z©. In Mezinárodní
vědecká konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů.
HradecKrálové: UHK, 2005, s. 112-118, část II. ISSN 1214-0554, ISBN 80-7041-966-0
SERAFÍN, Č. Významná publikace z oblasti oborové didaktiky. Recenze : KROPÁČ, J.;
KUBÍČEK, Z.; CHRÁSKA, M.; HAVELKA, M. Didaktika technických předmětů - vybrané
kapitoly. Olomouc : VUP 2004. In Sborník mezinárodní konference TTV2005. Praha :
VOTOBIA 2005, s. 476-477. ISBN 80-7220-227-8
SERAFÍN, Č. Elektrotechnické stavebnice na základní ąkole. In Sborník mezinárodní
konference TTV2005. Praha : VOTOBIA 2005, s.184-187. ISBN 80-7220-227-8
SERAFÍN, Č. Elektrotechnické stavebnice a jejich verifikace v obecně technických
předmětech. In XXIII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu: Sborník
abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. Brno : UO 2005, s. 47,
[cit. 2005-06-28]. Adresář: D:6clanky2serafic.pdf. ISBN 80-85960-92-3
SERAFÍN, Č. Elektrotechnické stavebnice historie a současnost. In Rozpravy Národního
technického muzea. Dějiny vědy a techniky 13. 22. seminář pro vyučující dějinám věd a
techniky. Praha : Národní technické muzeum 2005, s. 59-62. ISBN 80-7037-141-2
SERAFÍN, Č. Elektrotechnické stavebnice v technickém vzdělávání. In Sborník mezinárodní
konference XVIII. DIDMATTECH 2005 : Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků
na CD-ROMu [CD-ROM]. 1. vyd. Preąov : 2005, s. 48-49. ISBN 80-8068-381-6
SERAFÍN, Č. Vliv elektrotechnických stavebnic na technickou tvořivost ľáka. In Sborník
mezinárodní konference XVIII. DIDMATTECH 2005 : Sborník abstraktů a elektronických
verzí příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. 1. vyd. Preąov : 2005, s. 46-47. ISBN 80-8068381-6
SERAFÍN, Č. Místo elektrotechnických stavebnic ve ąkolství. In SEKEL 2005. 1. vyd. Zlín :
Univerzita Tomáąe Bati, 2005, s. ISBN 80-7318-346-3
SERAFÍN, Č. Evaluace elektrotechnických stavebnic. In Sborník III. Miedzinarodovej
Konferencje Naukowe Technika-Informatyka-Edukacja. 1. vyd. Iwonicz Zdoj, Rzeszow : UR,
2005, s. 330-334. ISBN 83-88845-56-X
SERAFÍN, Č. Electronics in common technical education on primary school. In Sborník
Miedzinarodovej Konferencje Naukowe Dziecko w ¶wiecie wiedzy, informacji i
komunikacji. 1. vyd. , Toruń : Adam Marszałek, 2005, s. 435-441. ISBN 83-7441-010-8
SERAFÍN, Č. Elektrotechnické stavebnice jako materiálně didaktický prostředek výuky.
Olomouc : e-PEDAGOGIUM [online]. 2005, č. 1 - [cit. 2005-25-11]. Dostupné z . ISSN
1213-7499. Dostupné v tiątěné formě: e-Pedagogium, 2005, č. 1, s. 80-91. ISSN 1213-7758
SERAFÍN, Č. Vyuľití elektrotechnických stavebnic na základních ąkolách. Olomouc : ePedagogium [online]. Olomouc : PDF, 2005, č. 1 - [cit. 2005-25-11]. Dostupné z . ISSN
1213-7499. Dostupné v tiątěné formě: e-Pedagogium, 2005, č. 1, s. 92-100. ISSN 1213-7758
SERAFÍN, Č. Bezpečnost a spolehlivost - určující rys v elektrotechnice. Elektrotechnika v
praxi, odborný časopis. Ostrava : BAEL 2005, č. 11-12, r. 15, s. 76-79. ISSN 0862-9730
SERAFÍN, Č. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti ąkolství. Safety21 [online].
Most : 2005, r. 3, č. 5, s. 6-7. - [cit. 2005-30-09]. Dostupné z
KLEMENT, M.; SERAFÍN, Č. Práce s počítačem 1. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci
kombinovaného studia. Olomouc: Vydavatelství UP 2005, 65 s., ISBN 80-244-1038-9
Rok 2006
Serafín, Č. Bezpečnostní tématika v technickém vzdělávání. In XXIV. Mezinárodní
kolokvium o řízení osvojovacího procesu (Sborník abstraktů a elektronických verzí
recenzovaných příspěvků). Brno : UO, 2006, s. 50. ISBN 80-7231-139-5
SERAFÍN, Č. Daląí vzdělávání pedagogických pracovníků odborných ąkol na podporu
přípravy a realizace ąkolních vzdělávacích programů. In Odborné vzdelávanie na stredných
ąkolách v podmienkach Európskej únie. Nitra : Nitran. Samosprávny kraj, 2006, s. 92-96.
ISBN 80-969614-2-X
SERAFÍN, Č. Elektrotechnické stavebnice – nástoroj moderního vzdělávání. In Modernizace
vysokoąkolské výuky technických předmětů. I. díl. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s.
139-143. ISSN 1214-0554
SERAFÍN, Č. Evaluace stavebnic pro pouľití při výuce elektrotechniky. In SCHOLA 2006.
Bratislava : STU, 2006, s. 343-350. ISBN 80-227-2389-4
SERAFÍN, Č. Rámcový vzdělávací program v kontextu středního odborného vzdělávání. In
Trendy ve vzdělávání 2006 – Technika a informační technologie. Olomouc : Votobia, 2006, s.
ISBN 80-7220-260-X
SERAFÍN, Č. Zasedali děkani pedagogických fakult. In ®urnál UP. Olomouc : UP, 2006, č.
25, s. 3.
Rok 2007
SERAFÍN, Č., KROPÁČ, J. a HOLOUŠOVÁ, D. Příprava koordinátorů ŠVP na SOŠ.
In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů
a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. Brno : UO, 2007.
Adresář: E:\6clanky\4serafic.pdf. ISBN 978-80-7231-228-3
SERAFÍN, Č. a KROPÁČ, J. Inovace elektrotechnické laboratoře. In Sborník příspěvků
SEKEL 2007 a PRINCIPIA CYBERNETICA 2007. 1. vyd. Praha 2007, s. 194-198. ISBN
978-80-01-03804-8
SERAFÍN, Č. Vizualizace – zvýšení názornosti ve výuce elektrotechniky. In Sborník
mezinárodní videokonference III. InEduTech 2007. 1. vyd. Prešov : PU, 2007, s. 132-137.
ISBN 978-80-8068-624-6 (Internet). ISBN 978-80-8068-612-3 (CD-ROM)
SERAFÍN, Č., KROPÁČ, J. a HOLOUŠOVÁ, D. Učitel v odborném vzdělávání. In Sborník
mezinárodní konference Wspólczesne problemy pedeutologii i edukaci. Radom :
Wydawnictwo Institutu Technologii Eksploatacii, 2007, s. 119 - 121. IBN 978-83-7204-649-9
SERAFÍN, Č. Učitelé středních odborných škol a školní vzdělávací program. In 8.
mezinárodní vědecká konference SCHOLA 2007. Sborník elektronických verzí recenzovaných
příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. Trnava : MTF STU, 2007. Adresář: E:\doc\serafin.doc.
ISBN 978-80-8096-038-4
SERAFÍN, Č. a PROCHÁZKOVÁ, I. Aspekty inovované přípravy učitelů pro oblast
technické a informační výchovy na ZŠ. In IKT v technickom vzdelávaní. Banská Bystrica :
FPvUMB, 2008, s. 131-135. ISBN 978-80-8083-529-3
SERAFÍN, Č. a KROPÁČ, J. Inovace laboratoře elektrotechniky a elektroniky na
pedagogické fakultě. In IKT v technickom vzdelávaní. Banská Bystrica : FPvUMB, 2008, s.
147-153. ISBN 978-80-8083-529-3
Odborný časopis 2007
SERAFÍN, Č. Vizualizace jako prostředek zvýšení názornosti ve výuce elektrotechniky. In
Sborník mezinárodní vědecko odborné konference Modernizace vysokoškolské výuky
technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2007. s. 185-188. ISBN
978-80-7041-7. ISSN 1214-0554.
SERAFÍN, Č., HOLOUŠOVÁ, D. KROPÁČ, J. VAŠUTOVÁ, J Vzdělávací potřeby
středoškolských učitelů ve vztahu k realizaci školních vzdělávacích programů. In Sborník
mezinárodní vědecko odborné konference Modernizace vysokoškolské výuky technických
předmětů. 1. vyd. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2007. s. 189-193. ISBN 978-80-7041-7.
ISSN 1214-0554.
SERAFÍN, Č. Elektrotechnické stavebnice – nástroj rozvoje žáka. Technologia Vzdelávania.
Nitra : SLOVDIDAC 2007, roč. XV., 1/2007, s. 7-11. ISSN 1335-003X
SERAFÍN, Č. Spínač světlem. Člověka a svět práce na na 2. stupni ZŠ. Praktické náměty a
metodické podklady pro výuku. Praha : RAABE, 2007, D1.1, s.1-6, r. 1. ISSN 1802-4513
SERAFÍN, Č. Elektrotechnické stavebnice a jejich místo ve vzdělávání. Člověk a svět práce
na 2. stupni ZŠ. Praktické náměty a metodické podklady pro výuku. Praha : RAABE, 2007,
A1.2, s.1-12, r. 1. ISSN 1802-4513
Rok 2008
SERAFÍN, Č. Kvalita školy je kvalitou studentů. In Medzinárodna vedecka konferenci.
Pedagogická zposobilosť učitelov vysokých škol. 1. vyd. Trenčín : TUAD, 2008, s. 126-131.
ISBN 978-80-8075-302-3
SERAFÍN, Č. Příprava učitelů obecně technicky orientovaných předmětů. In Příprava
techniků na vzdělávání a řízení lidí. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2008, s. 99-105. ISBN978-80-0104046-1
SERAFÍN, Č. Specifika profese učitele v odborném vzdělávání. In Inovace přípravy učitelů
odborných předmětů na SOŠ A SOU – Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. 1. vyd.
Ostrava : OU 2008, s. CD. ISBN 978-80-7368-564-5
SERAFÍN, Č. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti školství. In XXVI International
Colloquium on the Management of Educational Process : proceed-ings of abstracts and
electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM [CD-ROM]. 1. vyd. Brno : UO,
2008. Adresář: 6clanky/1jarosom.pdf. ISBN 978-80-7231-511-6
SERAFÍN, Č., PROCHÁZKOVÁ, I. Realizaci přípravy na Rámcové vzdělávací programy ve
všeobecné technické oblasti výuky na VŠ. In TECHNIKA-INFORMATIKA-EDUKACJA. Tom
IX. 1. vyd. Rzeszow : UR 2008. s. 193-197. ISBN 978-83-7586-006-1
Odborný časopis:
SERAFÍN, Č., HOLOUŠOVÁ, D., KROPÁČ, J. Pedagogičtí pracovníci a realizace školních
vzdělávacích programů na odborných školách. In Mezinárodní vědecko odborná konference
Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. II. díl. Hradec Králové :
GAUDEAMUS, 2008. s. 39-43. ISBN 978-80-7041-154-4. ISSN 1214-0554.
SERAFÍN, Č., KROPÁČ, J. Laboratoř elektrotechniky v novém. In Mezinárodní vědecko
odborná konference Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. II. díl
Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2008. s. 165-168. ISBN 978-80-7041-154-4. ISSN 12140554.
SERAFÍN, Č. Blikač. Člověk a svět práce na 2. st. ZŠ. Praktické náměty a metodické
podklady pro výuku. Praha : RAABE, 2008, D1.5, s.1-6, září 2008. ISSN 1802-4513
Skripta, monografie:
CHRÁSKA, M.(ml.), KLEMENT, M. SERAFÍN, Č. (ed.) Monografie Trendy ve vzdělávání.
1. vyd. I. a II. díl. Olomouc : VOTOBIA, 2008, 630 s. ISBN 978-80-7220-311-6 (článek
SERAFÍN, Č. Učitel v technickém vzdělávání a kurikulární reforma. 1. vyd. I. díl. Olomouc :
VOTOBIA, 2008, s. 234-237)
SERAFÍN, Č. Bezpečnost a hygiena práce (studijní opora). 1. vyd. Olomouc : VUP 2008, 62
s. ISBN 9788024420950
SERAFÍN, Č. Elektrotechnika II. (studijní opora). 1. vyd. Olomouc : VUP 2008, 67 s. ISBN
9788024420936
SERAFÍN, Č. Elektronika (analogová část) (studijní opora). 1. vyd. Olomouc : VUP 2008, 65
s. ISBN 9788024420943
KROPÁČ, J. a SERAFÍN, Č. Teoretické základy technických předmětů I. Texty k distančnímu
vzdělávání v rámci KS. CD-ROM. Olomouc : UP, 2008. ISBN 978-80-244-2098-1
Rok 2009
SERAFÍN, Č. Uplatnění absolventů pedagogické fakulty na trhu práce. In 6. konference
TTNet2008 – Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR. 1. vyd. Praha : NUOV, 2009, s.
27-31. ISBN 978-80-87063-15-6
HAVELKA, M., SERAFÍN, Č. Učitel v odborném vzdělávání - jeho specifika v kontextu
kurikulárních změn. In. Mezinárodní konference „Strategie technického vzdělávání v reflexi
doby“. 1. vyd. Ústí nad Labem : UJEP, 2009, 5 s. ISBN 978-80-7414-126-3
SERAFÍN, Č. Integrovaný systém vzdělávání v oblasti BOZP a e-learning. In.
HÁJKOVÁ, E.; VÉMOLOVÁ, R. (ed.). XXVII International Colloquium on the Management
of Educational Pro-cess : proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed
contributions on CD-ROM [CD-ROM]. 1. vyd. Brno : UO, 2009. 4s. Adresář:
E:\6clanky\5serafic.pdf. ISBN 978-80-7231-650-2.
SERAFÍN, Č. Počítačová podpora experimentu. In. Mezinárodní konference učitelů
elektrotechniky SEKEL2009. 1. vyd. Brno : 2009, str. 64-67. ISBN 978-80-214-3934-4
HAVELKA, M., SERAFÍN, Č. Conception of teaching effectiveness supported by
information technologies. In TECHNIKA-INFORMATIKA-EDUKACJA. Tom XII. 1. vyd.
Iwonicz Zdoj, Rzeszow : UR 2009, s. 77-81. ISBN 978-83-7586-026-9
SERAFÍN, Č. Vytváření kompetencí k integrované výuce u učitelů technicky orientovaných
předmětů. In Sborník příspěvků ze 7. konference partnerství TTnet ČR - Aktuální problémy
dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v ČR. Praha : NÚOV
2009, s. 26-28. ISBN 978-80-87063-22-4
SERAFÍN, Č. Reforma terciárního vzdělávání v České republice. In. 9. Mezinárodní
konference SCHOLA 2009. 1. vyd. Trnava : STU Bratislava, MTF, 2009, str. 396-398. ISBN
978-80-8096-106-0
Odborný časopis 2009
SERAFÍN, Č. Humanizace - trend dnešní doby. Journal of Technology and Information
Edication (Časopis pro technickou a informační výchovu). Dostupné na <
http://www.jtie.upol.cz/09_1.htm > Olomouc : KTE 2009, roč. I., 1/2008, s. 29-32. ISSN
1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line)
SERAFÍN, Č. Technické myšlení ve vztahu k výuce podporované a realizované
elektrotechnickými stavebnicemi. Journal of Technology and Information Education (Časopis
pro technickou a informační výchovu), Dostupné na <http://www.jtie.upol.cz/09_2.htm>.
Olomouc : KTE 2009, roč. 1 , č. 2 , s. 13-17. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (online)
SERAFÍN, Č. Zavádění integrované podoby výuky o technice ve vysokoškolské přípravě
pedagogů. In Mezinárodní vědecká konference Modernizace vysokoškolské výuky technických
předmětů. 1. vyd. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2009, s. 134-137. ISBN 978-80-7041611-2. ISSN 1214-0554
SERAFÍN, Č. Kapesní svítilna s diodami. Člověk a svět práce na 2. st. ZŠ. Praktické náměty a
metodické podklady pro výuku. Praha : RAABE, 2009, D1.6, s.1-8, duben 2009. ISSN 18024513
SERAFÍN, Č. Elektromotor. Člověk a svět práce na 2. st. ZŠ. Praktické náměty a metodické
podklady pro výuku. Praha : RAABE, 2009, D1.7, s.1-8, červen 2009. ISSN 1802-4513
SERAFÍN, Č. Tester dálkového ovládání. Člověk a svět práce na 2. st. ZŠ. Praktické náměty a
metodické podklady pro výuku. Praha : RAABE, 2009, D1.8, s.1-8, září 2009. ISSN 18024513
SERAFÍN, Č. K výročí katedry technické a informační výchovy. Padesát let technického
vzdělávání učitelů na UP. Žurnál UP, Týdeník Univerzity Palackého v Olomouci. 2009, r. 19,
č. 1, s. 6
SERAFÍN, Č. Konference trendy ve vzdělávání. Žurnál UP, Týdeník Univerzity Palackého
v Olomouci. 2009, r. 19, č. 1, s. 7
Skripta, monografie 2009
SERAFÍN, Č. Elektronika (digitální část) (studijní opora). 1. vyd. Olomouc : VUP 2008, 62 s.
ISBN 978-80-244-2298-5
SERAFÍN, Č. Padesáté výročí vzniku katedry technické a informační výchovy. (klíčový
referát). In. Monografie CHRÁSKA, M. , HAVELKA, M. (ed.) Trendy ve vzdělávání.
Olomouc : VOTOBIA, 2009, s. 3-8. ISBN 978-80-7220-316-1
FESZTEROVÁ, M., SERAFÍN, Č., JENISOVÁ, Z. Chemické laboratórium a ochrana
zdravia pri práci. 1. vyd. Nitra : FPV UKF 2009, 120 s. ISBN 978-80-8094-607-4
SERAFÍN, Č. Stavebnice jako nástroj simulace vybraných celků ve výuce obecně
technického předmětu. In. Monografie SALATA, E. (red.) Problemy doksztalcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 1. vyd. Radom : Instytut Technoogii Eksploatacji -
Panstwowy Instytut Badawczy, Polytechnika Radomska, 2009 str.414-418. ISBN 978-837204-851-6
SERAFÍN, Č. PROCHÁZKOVÁ, I. Profesní aspekty základního technického vzdělávání
v současném školském systému České republiky. In. Monografie SALATA, E. (red.)
Problemy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 1. vyd. Radom : Instytut
Technoogii Eksploatacji - Panstwowy Instytut Badawczy, Polytechnika Radomska, 2009 str.
474-477. ISBN 978-83-7204-851-6
Rok 2010
SERAFÍN, Č. Virtuální stavebnice v technickém vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání 2010.
Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc : ALTYN, 2010, s. 569-572.
ISBN 978-80-87224-09-0
SERAFÍN, Č. Elektrotechnická laboratoř – metodologie práce. In XXVIII. Mezinárodní
kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Příspěvky na CD-ROMu. Brno : Univerzita obrany,
2010, s. 6-6 (Abstrakt příspěvků). ISBN 978-80-7231-722-6
SERAFÍN, Č. a PROCHÁZKOVÁ, I. K problematice realizace rámcových vzdělávacích
programů (RVP) a školních vzdělávacích programů (ŠVP) v oblasti Člověk a svět práce. In
XXII. DIDMATTECH 2009. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava University Trnava – J. Selye
Universtity Komárno, 2010, s. 307-311. ISBN 978-80-8122-006-7
SERAFÍN, Č. Electronic kit in education. In XXIII. DIDMATTECH 2010. Education and
Technology. Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010, s. 409413. ISBN 978-83-7204-915-5
SERAFÍN, Č. Bezpečnost a ochrana zdraví v systému vzdělávání základní školy. In
MEDIA4u – Magazine. 2010, Hradec Králové, Vydala Univerzita UHK, sv. 4, č. X1/2010, s.
155-157. ISSN 1214-9187
SERAFÍN, Č. Elektromontážní soupravy v technickém vzdělávání. In Journal of Technology
and Information Education. 2010, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Sv. 2, č. 1, s. 1318. ISSN 1803-537X
SERAFÍN, Č. Virtual Electronic Construction Kits in Technical Subjects. In EdukacijaTechnika-Informatyka. 2010, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, sv. 1, č. 2, s. 138-144. ISSN
2080-9069
HAVELKA, M. a SERAFÍN, Č. Podpora vytváření kompetencí k technické tvořivé činnosti
v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně ZŠ. In Edukacija-Technika-Informatyka. 2010,
Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, sv. 1, č. 2, s. 130-136. ISSN 2080-906
SERAFÍN, Č. - FESZTEROVÁ, M. Bezpečnost a ochrana zdraví v systému vzdělávání
základní školy. Media4u Magazine - mimořádné vydání X1/2010 (on-line), dostupné na
<http://www.media4u.cz>. Praha : VŠH, 2010, s. 155-157. ISSN 1214-9187
SERAFÍN, Č. Elektromontážní soupravy v technickém vzdělávání. Journal of Technology
and Information Education. 2010, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 2, Číslo 1, s.
13 - 18. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
HAVELKA, M., SERAFIN, Č., KROPÁČ, .J. Podpora vytváření kompetencí k technické
tvořivé činnosti v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně ZŠ. Edukacija - Technika –
Informatika. Rzeszow : FOSZE, 2010, ročník 1/2010, číslo 2, s.130-136. ISSN 2080-9069.
ISBN 978-83-7586-043-6.
SERAFIN, Č. Virtual Electronic Construction Kits in Technical Subjects. Edukacija Technika – Informatika. Rzeszow : FOSZE, 2010, ročník 1/2010, číslo 2, s.139-144. ISSN
2080-9069. ISBN 978-83-7586-043-6.
CHRÁSKA, M. (ml.), KLEMENT, M., SERAFÍN, Č. (ed.) Trendy ve vzdělávání. 1. vyd. I. a
II. díl. Olomouc : ALTYN, 2010, 615 s. ISBN 978-80-87224-09-0 (stať: SERAFÍN, Č.
Virtuální stavebnice v technickém vzděláván. 1. vyd. II. díl. Olomouc : ALTYN, 2010, s.
569-572)
STOFFOVÁ, V. (ed.) XXII. DIDMATTECH 2009. 1. vyd. Trnava : TRIBUN, 2010, 368 s.
ISBN 978-80-8122-006-7 (stať. SERAFÍN, Č., PROCHÁZKOVÁ, I. K problematice
realizace rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školních vzdělávacích programů (ŠVP)
v oblasti člověk a svět práce. s. 307-311)
BEDNARCZYK, H., SAŁATA, E.(ed.) Education and technology. 1.vyd. Radom :
Wydawnictwo IteE-PIB, 2010, 582 s. ISBN 978-83-7204-915-5 (stať: SERAFIN, Č.
Electronic kit in education. s. 409-413)
Rok 2011
SERAFÍN, Č. Technické výukové prostředky v technickém vzdělávání. In. Mezinárodní
vědecko-odborná konference Trendy ve vzdělávání. Olomouc: agentura Gevak s.r.o., 2011,
str. 198-201. ISBN 978-80-86768-34-2
SERAFÍN, Č., PROCHÁZKOVÁ, I. Inovační podněty k pregraduální přípravě pro všeobecné
technické vzdělávání z hlediska současné modifikace školského systému. In. Mezinárodní
vědecko-odborná konference Trendy ve vzdělávání. Olomouc: agentura Gevak s.r.o., 2011,
str. 202-205. ISBN 978-80-86768-34-2
SERAFÍN, Č. Development of advisory services in support of lifelong learning for ICT. In.
Mezinárodní vědecko-odborná konference ICTE 2011. Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská
Univerzita, 2011, str. 301-306. ISBN 978-80-7368-979-7
SERAFÍN, Č. Bezpečnost a ochrana zdraví v kontextu vzdělávání. Media4u Magazíne.
Hradec Králové, Praha: 2011, Ročník 8, Číslo X1, s. 136 – 138, dostupné na http://
www.media4u.cz.ISSN 1214-0554.
NOVOTNÝ, J., ZUKERSTEIN, J. Současné trendy v oblasti popularizace technického
vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. Monografie. 1. vyd. Ústí nad Labem:
2011, 394 s. ISBN 978-80-7414-353-3. Kapitola: SERAFÍN, Č. Efektivnost projektové výuky
s elektrotechnickými stavebnicemi, str. 53-59
NOVOTNÝ, J., ZUKERSTEIN, J. Současné trendy v oblasti popularizace technického
vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. Monografie. 1. vyd. Ústí nad Labem:
2011, 394 s. ISBN 978-80-7414-353-3. Kapitola: PROCHÁZKOVÁ, I., SERAFÍN, Č.,
HAVELKA, M. Životní prostředí v kontextu současné výuky technické výchovy a
konstruktivistického přístupu, str. 294-298
SERAFÍN, Č., HAVELKA, M. Elektrotechnické stavebnice. 1. vyd. Olomouc: VUP, 2011, 79
s. ISBN 978-80-244-2834-5 (studijní opora)
STOFFOVÁ, V., MASTALERZ, E., NOGA, H. (ed.) Problems in Teachers Education. XXIV
DIDMATTECH2011. Monografie. 1. Vyd. Krakow: 2011, 270 s. ISBN 978-83-7271-679-8.
(stať: SERAFÍN, Č. Teaching Model Integration of Information Technology and
Communication, str.176-180)
2012
1. SERAFIN, Č. Bezpečnost a ochrana zdraví v pojetí českého školství. In. Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP 2012. Nitra:
UKF, 2012, s. 267-271. ISBN 978-80-558-0072-1
2. SERAFÍN, Č. On-line elektrotechnická laboratoř. In. HÁJKOVÁ, Eva a Rita VÉMOLOVÁ (ed.). XXX International
Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed
contributions on CD-ROM [CD-ROM]. Brno: UO, 2012, 5 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
3. HAVELKA, M., SERAFÍN, Č., KROPÁČ, J. Příspěvek k rozvoji technické tvořivé činnosti žáků v odborných technických
předmětech. In. Trendy ve vzdělávání 2012. Olomouc: GEVAK, 2012, s. 102-105. ISBN 978-80-86768-36-6
4. SERAFÍN, Č. Vzdělávání v digitálním věku - digitální generace. In. Education for information and knowledge based society
Editor Veronika Stoffová (http://didmattech.selyeuni.sk/proceedings.php). 1. edition. Komárno : J. Selye Universtity
Komárno, 2012, p. 31-37. ISBN 978-80-8122-064-7
Odborný časopis 2012
1. SERAFIN, Č. Bezpečnost a ochrana zdraví v pojetí českého školství. Media4u Magazíne. Praha: 2012, Ročník 9, č. X2/2012,
s. 49 – 52, dostupné na: http://www.media4u.cz/mmx22012.pdf. ISSN 1214-9187
2. SERAFÍN, Č. Electrical construction kits and their influence on teaching. Journal of Technology and Information Education.
2012, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 1, Volume 4, Issue 1, s. 46-49. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805
(on-line).
3. SERAFÍN, Č., HAVELKA, M., DOSTÁL, J., KUBRICKÝ, J. Metodická podpora učitelů technických předmětů v
konstruktivistickém pojetí. Technika a vzdelávanie. Bánská Bystrice: 2012, ročník 1, č. 1, s. 50-52. ISSN 1338-9742
4. HAVELKA, M., SERAFÍN, Č., KROPÁČ, J. Uplatnění konstruktivistického pojetí při realizaci výuky s konstrukční
stavebnicí LEGO MINDSTORMS ve spojení s rozšiřujícím setem Tetrix education base set. Technika a vzdelávanie. Bánská
Bystrice: 2012, ročník 1, č. 2, s. 24-26. ISSN 1338-9742
5. SERAFÍN,
Č,
DOSTÁL,
J.,
HAVELKA,
M.,
KUBRICKÝ,
J.,
BÁNESZ,
G.,
LUKÁČOVÁ, D., HAŠKOVÁ, A., SITÁŠ A. Diseminace nástrojů metodické podpory učitelů technických předmětů.
Inovační podnikání & transfer technologií. Praha: 2012, ročník 20, č. 4, s. 6-7. ISSN 1210-4612
6. KROPÁČ Jiří, Martin HAVELKA a Čestmír SERAFÍN. Žákův obraz techniky a základní poznání dějin. Journal of technology
and information education. 2012, Olomouc, Univerzita Palackého, Ročník 4, Číslo 2, s. 54 - 56. ISSN 1803-537X (print).
ISSN 1803-6805 (on-line).
7. DOSTÁL Jiří, Čestmír SERAFÍN, Martin HAVELKA a Josef MINARČÍK Assessment of Quality of Material Educational
Tools for Technical Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012 Elsevier Ltd. Volume 69, p. 709-718. ISSN
1877-0428
8. HAVELKA, M., SERAFÍN, Č., KROPÁČ, J. Příprava učitelů technicky orientovaných předmětů v oblasti experimentální
práce. Journal of technology and information education. 2012, Olomouc, Univerzita Palackého, Ročník 4, Číslo 3, s. 47 - 53.
ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
9. SERAFÍN, Č., HAVELKA, M., DOSTÁL, J., KUBRICKÝ, J. Nástroj metodické podpory učitelů obecně technických
předmětů. Journal of technology and information education. 2012, Olomouc, Univerzita Palackého, Ročník 4, Číslo 3, s. 74 78. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
Skripta, monografie 2012
1. SERAFÍN, Č. Základy mechatroniky a automatizace. (studijní opora, projekt ESF: č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014) 1. vyd.
Olomouc: VUP, 2012, 63 s.
2. SERAFIN, Č., PECINA, J., PECINA, P., JANOVEC, J. Design a konstruování. Praktické náměty pro výuku tematického
okruhu Design a konstruování. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2012, 96 s. ISBN 978-80-87553-14-5

Podobné dokumenty

ABERLE, G. Droth der Elektrotechnik die „Anschiebung“? Arbeit und

ABERLE, G. Droth der Elektrotechnik die „Anschiebung“? Arbeit und DOSTÁL, J. a SERAFÍN, Č. Role a místo elektrotechnických stavebnic v elektrotechnickém vyšším sekundárním vzdělávání. XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a...

Více

Zobrazit celý článek - JTIE - Journal of Technology and Information

Zobrazit celý článek - JTIE - Journal of Technology and Information potřebných pro jejich smysluplné začlenění do plánované výuky. Důležitou a doposud částečně opomíjenou otázkou je zde oblast aplikace vzdáleného experimentu ve výuce obecně technického a odborného ...

Více

Výukové texty: Odborné články a statě

Výukové texty: Odborné články a statě Výukové texty: KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M. a HAVELKA, M. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého, 2004. 223 s. ISBN 80244-0848-1. KROPÁČ, J....

Více

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy STOFFA, J.: Publikácia nielen pre ekológov. (Informačně propagační recenze) [A publication not only for ecologists]. In Trendy technického vzdělávání 2001 : (Dodatky). 1. vyd. Olomouc : Univerzita ...

Více

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy Univerzity Konątantína Filozofa, 2000. s. 204-208. ISBN 80-8050-283-8 70 % STOFFOVÁ, V.: Databázové a expertné systémy ako základ systémov ICAI. In: X. DIDMATECH '99 : Zborník. 1. vyd. Nitra : Peda...

Více

Přehled publikační a vědecko-výzkumné činnosti - Index of

Přehled publikační a vědecko-výzkumné činnosti - Index of 1. RERICHOVÁ, V., VALA, J., SLADOVÁ, J. Poetry in School – the Old Issues and New Challenges. E-Pedagogium, 2014, roč. 14, č. 4, s. 127–139. ISSN 1213-7758. Podíl na publikaci 30 %. 2. VALA, J., CH...

Více