M stský ú ad Starý Plzenec odbor výstavby

Komentáře

Transkript

M stský ú ad Starý Plzenec odbor výstavby
Městský úřad Starý Plzenec
odbor výstavby
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Spis. zn.: 366/2013/MěÚSP/OV/Luk
Č.j.: 366/2013/MěÚSP-6-Roz
Vyřizuje: Lukuczová Renata
E-mail: [email protected]
Telefon: 377 183 667
idDS: dyrbzpq
Starý Plzenec 30.04.2013
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí,
kterou dne 08.02.2013 podala
Obec Chválenice, IČO 256714, Chválenice 21, 332 05 Chválenice
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje
o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby dne 17.06.2011 pod č.j. Výst/2716/10/Pri na umístění
stavby:
vodovod Chválenice, Želčany, Chouzovy (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 21/3, 83, 106/2,
128/1, 138, 139, 142, 306/1, 306/8, 306/12, 310, 318, 323, 325/1 v katastrálním území Chouzovy, st. p.
44, parc. č. 15/1, 15/6, 46/2, 47/1, 53/3, 73/1, 302/2, 302/4, 304/8, 382/1, 391, 434/2, 618/1, 618/15,
619/6, 625/4, 625/6, 640/20, 640/38, 640/55, 640/56, 640/57, 640/68, 640/83, 640/98, 640/107, 644, 645,
650/5, 651/3, 676/1, 676/2, 676/13, 695/1, 695/12, 695/13, 765/1, 765/2, 770/1, 770/2, 772/1, 781/5,
781/6, 782, 789/1, 792/1, 792/4, 792/8, 792/9, 792/11, 803/6, 819/1, 819/10, 819/11 v katastrálním území
Chválenice, parc. č. 5, 10/1, 14/1, 50/1, 125, 381, 394/3, 394/12, 483/1, 500/1, 500/3, 501/1, 505, 507/3,
518/1, 519, 527/3, 531, 534/1 v katastrálním území Želčany.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Chválenice, Chválenice 21, 332 05 Chválenice
Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že
termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, projektová dokumentace není zpracována a nemůže být
dosud požádáno o vydání stavebního povolení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti
a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
námitek a připomínek. Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního
povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, tak
stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Č.j. 366/2013/MěÚSP-6
str. 2
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Ing. Bohuslava Nolčová, Eva Nováková, Jiří Špinka, Vlasta Špinková, Richard Hofrichter, AG PRODUKT a.s., Josef Petr, Václav Mašát, Vlasta Zlatošová, Václav Cingroš, Ing. arch. Lubomír
Korčák, ProjektyDomů.cz, Zdeněk Hlavsa, Jarmila Hlavsová, Jan Vokoun, Jana Vokounová,
František Egermajer, Tomáš Jirsa, RNDr. Petr Martinec, Mgr. Lenka Martincová, Václav
Procházka, Vlasta Procházková, Radim Martinec, Petr Klas, Ing. Václav Šebek, Zdeňka Baunoch,
Miloslav Benešovský, Helena Holečková, Jiřina Klášterková, Šárka Moláčková, Zdeněk
Kratochvíl, Jiřina Kratochvílová, Hana Vyletová, Alois Boček, Zdeňka Egermajerová, Lenka
Sobotová, Jindřiška Fialová, Vladimír Basl, Irena Baslová, Jitka Malinová, Státní pozemkový úřad,
Petr Řezníček, Iveta Řezníčková, ing. Jiří Basl, Zuzana Baslová, Václav Sosnovyj, Jaroslav
Sosnovyj, Zbyněk Boehm, Miroslava Boehmová, Václav Šmolík, Alan Egermajer, Vladislav
Řežábek, Jana Řežábková, Václav Petr, Zuzana Petrová, Karel Hrdonka, Bohumila Hrdonková, Jiří
Pertlíček, Lucie Pertlíčková, Iosif Gherhard Kobau, Maria Elisabeta Kobau, Václav Štádler, Jiří
Hartl, Miloš Fremr, Oldřich Kvídera, Petr Babka, Karel Rojt, Stanislav Hikl, Olga Hiklová,
Římskokatolická farnost Starý Plzenec, Jaromír Vavrejn, Petr Šporer, Václav Květoň, Ivana
Čermáková, Jan Sobota, Vratislav Sobota, Josef Praj, Bohumila Prajová, František Šebek, Mgr.
Pavlína Fialová, Václav Fiala, Jan Tafat, Jitka Tafatová, Jiří Belbl, Jaroslava Novotná, Pavel
Novotný, Jaroslav Jäger, Helena Jägerová, Ladislav Herejk, Anna Herejková, Miroslav Koubek,
Václav Žítek, Žítková, HZ PROFIN s.r.o., Zdeňka Bušová, Zdeněk Šála, Rudolf Jelen, ing. Robert
Caithaml, Eva Caithamlová, Ing. Magdalena Polková, Michal Ježek, Ing. Zbyněk Müller, Jan
Zajíček, Lucie Zajíčková, Marcela Kejzlarová, Alice Nová, Bba. Zdeňka Ježková, Jiří Kochman,
Mgr.Ivana Kochmanová, Ing. Pavla Prošková, Pavel Salák, Katharina Dürrová, Christoph Dürr,
Jaromír Hábr, Vladimír Seliger, Milan Jan, Jaroslav Basl, Heda Baslová, Stanislav Poláček, Jana
Poláčková, Jiří Koubek, Jiří Koubek, Věra Koubková, Tomáš Průcha, Václav Sosnovyj, Hana
Vondrová, Jaroslav Fremr, Zdeněk Fremr, Jindřiška Červená, Vlastimil Fajfrlík, Miloslava
Fremrová, Jaroslav Balvín, Jan Vaněk, Ing. Petr Jílek, Ing. Jana Jílková, DiS., Miroslav Kail, Marie
Kailová, Marie Šmolíková, Ing. Václav Hajšman, Jiří Benetka, Olga Benetková, Mgr. Pavlína
Fialová, Luboš Brabec, Vlasta Brabcová, Daniel Malý, Pavel Malý, Věra Kvíderová, Jan Nohovec,
Ladislava Nohovcová, Petr Dürr, Jindřich Seidler, Milena Seidlerová, Pavel Peterka, Jaroslav Jäger,
Helena Jägerová, Jaroslav Jäger, Stanislav Valenta, Hana Valentová, Břetislav Kopřiva, Marta
Kopřivová, Ing. Zdeněk Pangrác, Ing. Hana Pangrácová, Daniel Malý, Jiří Kučera, Miroslava
Kučerová, Antonín Mašek, Vlasta Mašková, Jiří Hrach, Jiří Basl, Gabriela Baslová, Zdeňka Hrubá,
Iveta Vyletová, Vlastimil Votípka, Milan Větrovec, Jana Větrovcová, Marie Richterová, Markéta
Cingrošová, Jana Richterová, Jana Richterová, Stanislava Richterová, Věra Blašková, Šubert
Casian Suciu, Ana Suciu, Ladislav Velíšek, Jana Velíšková, Ing. Jiří Šustr, Pavlína Šustrová,
Jaromír Vanžura, Jana Vanžurová, Jiří Szabó, Ivana Müllerová, Josef Hauer, Alena Hauerová,
Zdeněk Votípka, Roman Kuna, Romana Kunová, Ing. Robert Zemčík, Ph.D., Milan Liška, Alena
Lišková, Marcela Bláhová, Ing. Miroslav Ernest, Akad.soch. František Bálek, Pavel Novotný,
Karolína Andrlíková, František Chmelík, Anna Chmelíková, Roman Kuchynka, Renáta
Kuchynková, Jiří Chlumský, Svatava Chlumská, Eva Koutná, Oldřich Koutný, Jiří Szabó,
Vladislav Kovanda, Alena Kovandová, Zdenek Horák, Lenka Horáková, Martin Jiřík, Jitka
Jiříková, Jarmila Hlavsová, Libuše Šroubková, Miroslav Holeček, Petr Šipatka, Vladimír Čapek,
Alena Čapková, Marie Drahoňovská, Milan Sobota, Zuzana Šiklová, Viera Ladická, Alena
Dobrsteinová, Ing. Václav Mráz, Lenka Mrázová, Pavel Brejcha, Benedikta Stunová, TOMEGAS
s. r. o., BEXON s.r.o., Václav Mencl, Jaroslava Trykarová, Václav Kosnar, Ing. František Přibík,
František Přibík, Miloslava Přibíková, Jaroslava Milfortová, Petr Janda, Vladimír Švec, Jana
Švecová, Zbyněk Mašek, Stavební práce KULE s.r.o., Václav Janda, Jiří Benda, Jana Hovorková,
Marie Šneberková, Josef Škala, Věra Škalová, Silvie Škalová, Richard Škala, Ing. Jana Škalová,
Petr Kosnar, Tereza Kosnarová, Martina Svobodová, Ing. Daniel Hajný, Miloslav Procházka, Marie
Přibáňová, Gabriela Alblová, Zdeňka Králová, Ladislav Král, Vladislav Kouba, Vlasta Koubová,
Václav Benda, Jiřina Bendová, Jiří Nový, Hana Nová, Vendula Kolrosová, Jaroslava Škalová,
Pavla Voříšková, Ing. Václav Trykar, Vladislava Kuncendörferová, Amalie Nováková, Jaroslav
Janda, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Miloš Vimr, Václav Kasl, Anna
Kaslová, Jan Uzel, Dana Sinkulová, Emilián Uzel, David Kolman, Zdeňka Kolmanová, Alois
Boček, Jaroslava Bočková, Alois Škala, Jakub Aubrecht, Václav Tupý, Radek Hora, Beata Horová,
Vojtěch Kroupa, Danuše Kroupová, Ing. Jiří Bořík, Václav Kasl, Alena Kaslová, Josef Vimr, Ing.
Karel Němeček, MUDr. Milada Němečková, Ing. Jiří kolena, Václav Šlajer, Jiří Steinhäusel,
Zuzana Steinhäuselová, Mgr. Zuzana Bartoňová, Milan Albl, Správa a údržba silnic Plzeňského
Č.j. 366/2013/MěÚSP-6
str. 3
kraje, příspěvková organizace, příspěvková organizace, Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, Ivana Šatrová, Josef Červený, Gabriela Široká, Jan Široký, Milena
Matheislová, Jana Nouzecká, Jitka Vaňková, Zuzana Greifová, Roman Černý, Mgr. Petra
Vonášková, Tereza Belblová, Jakub Slavík, Irena Boeckling, Anna Baslová, Ivana Müllerová,
Milada Plačková, Lenka Jermářová, Šárka Jánská, Josef Jánský, Jaroslava Štolbová, Povodí Vltavy,
státní podnik
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost se k podkladům nevyjádřila
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“
Renata Lukuczová v. r.
referentka odboru výstavby
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Starý Plzenec a Obecního
úřadu Chválenice.
Vyvěšeno dne: ……………….
Sejmuto dne: ....................................
V elektronické podobě:
Vyvěšeno dne: ……………….
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve
výši 1500 Kč byl zaplacen.
Č.j. 366/2013/MěÚSP-6
str. 4
Obdrží:
účastníci řízení podle §85 odst. 1 stavebního zákona do vl. rukou:
Obec Chválenice, IDDS: meqbwqp
účastníci řízení podle §85 odst. 2 stavebního zákonaveřejnou vyhláškou:
Ing. Bohuslava Nolčová, Chválenice č.p. 2, 332 05 Chválenice
Eva Nováková, Chválenice č.p. 29, 332 05 Chválenice
Jiří Špinka, Chválenice č.p. 54, 332 05 Chválenice
Vlasta Špinková, Chválenice č.p. 54, 332 05 Chválenice
Richard Hofrichter, Chválenice č.p. 19, 332 05 Chválenice
AG - PRODUKT a.s., IDDS: egqck9x
Josef Petr, Chválenice č.p. 40, 332 05 Chválenice
Václav Mašát, Skupova č.p. 2523, 440 01 Louny 1
Vlasta Zlatošová, U čtvrté baterie č.p. 1960/9, Praha 6-Břevnov, 162 00 Praha 616
Václav Cingroš, Chválenice č.p. 118, 332 05 Chválenice
Ing. arch. Lubomír Korčák, ProjektyDomů.cz, Lobezská 80, 301 00 Plzeň 1
Zdeněk Hlavsa, Habrmanova č.p. 479, 332 03 Šťáhlavy
Jarmila Hlavsová, Habrmanova č.p. 479, 332 03 Šťáhlavy
Jan Vokoun, Chválenice č.p. 16, 332 05 Chválenice
Jana Vokounová, Chválenice č.p. 16, 332 05 Chválenice
František Egermajer, Chválenice č.p. 15, 332 05 Chválenice
Tomáš Jirsa, Chválenice č.p. 210, 332 05 Chválenice
RNDr. Petr Martinec, Na Vyhlídce č.p. 277/8, Lobzy, 326 00 Plzeň 26
Mgr. Lenka Martincová, Na Vyhlídce č.p. 277/8, Lobzy, 326 00 Plzeň 26
Václav Procházka, Terezie Brzkové 60, 318 11 Plzeň 18
Vlasta Procházková, Terezie Brzkové 60, 318 00 Plzeň 18
Radim Martinec, Na Vyhlídce č.p. 277/8, Lobzy, 326 00 Plzeň 26
Petr Klas, Souběžná 1a, 312 00 Plzeň 12
Ing. Václav Šebek, Pod Ohradou č.p. 185, 337 01 Rokycany 1
Zdeňka Baunoch, Klardorfer str. č.p. 39, 92 421 Schwandorf, SRN
Miloslav Benešovský, Chválenice č.p. 9, 332 05 Chválenice
Helena Holečková, Chválenice 103, 332 05 Chválenice
Jiřina Klášterková, Pancířská č.p. 2, 340 04 Železná Ruda
Šárka Moláčková, Chválenice č.p. 10, 332 05 Chválenice
Zdeněk Kratochvíl, náměstí Milady Horákové 14, 326 00 Plzeň 26
Jiřina Kratochvílová, náměstí Milady Horákové 14, 326 00 Plzeň 26
Hana Vyletová, Robčice 52, 332 09 Útušice
Alois Boček, Chouzovy č.p. 9, 332 05 Chválenice
Zdeňka Egermajerová, Chválenice č.p. 15, 332 05 Chválenice
Lenka Sobotová, Chválenice č.p. 56, 332 05 Chválenice
Jindřiška Fialová, Sokolovská č.p. 849, 334 41 Dobřany
Vladimír Basl, Chválenice č.p. 69, 332 05 Chválenice
Irena Baslová, Chválenice č.p. 69, 332 05 Chválenice
Jitka Malinová, Chválenice č.p. 64, 332 05 Chválenice
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Petr Řezníček, Chválenice 133, 332 05 Chválenice
Iveta Řezníčková, Chválenice 133, 332 05 Chválenice
ing. Jiří Basl, Živnostenská 18, 312 02 Plzeň
Zuzana Baslová, Živnostenská 18, 312 02 Plzeň
Václav Sosnovyj, Chválenice č.p. 119, 332 05 Chválenice
Jaroslav Sosnovyj, Chválenice č.p. 126, 332 05 Chválenice
Zbyněk Boehm, Chválenice č.p. 130, 332 05 Chválenice
Miroslava Boehmová, Chválenice č.p. 130, 332 05 Chválenice
Václav Šmolík, Chválenice č.p. 113, 332 05 Chválenice
Alan Egermajer, Chválenice č.p. 15, 332 05 Chválenice
Vladislav Řežábek, Chválenice č.p. 60, 332 05 Chválenice
Jana Řežábková, Chválenice č.p. 60, 332 05 Chválenice
Václav Petr, Chválenice č.p. 137, 332 05 Chválenice
Č.j. 366/2013/MěÚSP-6
str. 5
Zuzana Petrová, Chválenice č.p. 137, 332 05 Chválenice
Karel Hrdonka, Chválenice č.p. 55, 332 05 Chválenice
Bohumila Hrdonková, Chválenice č.p. 55, 332 05 Chválenice
Jiří Pertlíček, Hřímalého 50, 301 00 Plzeň
Lucie Pertlíčková, Hřímalého 50, 301 00 Plzeň
Iosif Gherhard Kobau, Chválenice 48, 332 05 Chválenice
Maria Elisabeta Kobau, Chválenice 48, 332 05 Chválenice
Václav Štádler, Chválenice č.p. 46, 332 05 Chválenice
Jiří Hartl, Vojanova č.p. 758/45, Plzeň 3-Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Miloš Fremr, Chválenice č.p. 111, 332 05 Chválenice
Oldřich Kvídera, Chválenice č.p. 44, 332 05 Chválenice
Petr Babka, Krátká 5, 301 00 Plzeň
Karel Rojt, Lobezská 31, 326 00 Plzeň
Stanislav Hikl, Lomená 10, 326 00 Plzeň
Olga Hiklová, Lomená 10, 326 00 Plzeň
Římskokatolická farnost Starý Plzenec, Třebízského náměstí č.p. 1, 332 02 Starý Plzenec
Jaromír Vavrejn, Chválenice 110, 332 05 Chválenice
Petr Šporer, Chválenice 3, 332 05 Chválenice
Václav Květoň, Chválenice č.p. 107, 332 05 Chválenice
Ivana Čermáková, Chválenice č.p. 5, 332 05 Chválenice
Jan Sobota, Chválenice č.p. 6, 332 05 Chválenice
Vratislav Sobota, Šťáhlavice č.p. 89, 332 04 Nezvěstice
Josef Praj, Strýčkovice č.p. 5, 345 43 Koloveč
Bohumila Prajová, Strýčkovice č.p. 5, 345 43 Koloveč
František Šebek, Ukrajinská č.p. 1060/19, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Mgr. Pavlína Fialová, Chválenice č.p. 132, 332 05 Chválenice
Václav Fiala, IDDS: 8nuffrm
Jan Tafat, Tachovská 87, 323 00 Plzeň
Jitka Tafatová, Tachovská 87, 323 00 Plzeň 23
Jiří Belbl, Chválenice č.p. 127, 332 05 Chválenice
Jaroslava Novotná, Chválenice č.p. 120, 332 05 Chválenice
Pavel Novotný, Chválenice č.p. 120, 332 05 Chválenice
Jaroslav Jäger, Chválenice č.p. 109, 332 05 Chválenice
Helena Jägerová, Chválenice č.p. 109, 332 05 Chválenice
Ladislav Herejk, Chválenice č.p. 108, 332 05 Chválenice
Anna Herejková, Chválenice č.p. 108, 332 05 Chválenice
Miroslav Koubek, Chválenice č.p. 135, 332 05 Chválenice
Václav Žítek, Chválenice č.p. 112, 332 05 Chválenice
Žítková, Chválenice č.p. 112, 332 05 Chválenice
HZ PROFIN s.r.o., IDDS: nk8a9gz
Zdeňka Bušová, Svatoplukova č.p. 3965/3, 615 00 Brno
Zdeněk Šála, Chválenice č.p. 121, 332 05 Chválenice
Rudolf Jelen, České údolí 16, 301 00 Plzeň 1
ing. Robert Caithaml, K lomu č.p. 1089, 332 02 Starý Plzenec
Eva Caithamlová, K lomu č.p. 1089, 332 02 Starý Plzenec
Ing. Magdalena Polková, K lomu 1095, 332 02 Starý Plzenec
Michal Ježek, Chválenice 151, 332 05 Chválenice
Ing. Zbyněk Müller, Bzenecká 14, 323 00 Plzeň
Jan Zajíček, Cílkova 3, 142 00 Praha 12-Kamýk, Praha 411
Lucie Zajíčková, Cílkova č.p. 3, 142 00 Praha 12-Kamýk, Praha 411
Marcela Kejzlarová, Radčická 4, 301 00 Plzeň 1
Alice Nová, Chválenice č.p. 150, 332 05 Chválenice
Bba. Zdeňka Ježková, Chválenice č.p. 151, 332 05 Chválenice
Jiří Kochman, Chválenice č.p. 154, 332 05 Chválenice
Mgr.Ivana Kochmanová, Chválenice č.p. 154, 332 05 Chválenice
Ing. Pavla Prošková, Jedlová č.p. 360, 330 08 Zruč-Senec
Pavel Salák, Velenovy č.p. 46, 341 01 Nalžovské Hory
Katharina Dürrová, Hálkova č.p. 1392/48, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Č.j. 366/2013/MěÚSP-6
str. 6
Christoph Dürr, Hálkova č.p. 1392/48, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Jaromír Hábr, Chválenice 165, 332 05 Chválenice
Vladimír Seliger, Chválenice 160, 332 05 Chválenice
Milan Jan, Chválenice 163, 332 05 Chválenice
Jaroslav Basl, Chválenice 91, 332 05 Chválenice
Heda Baslová, Chválenice 91, 332 05 Chválenice
Stanislav Poláček, Rubešova č.p. 652/18, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Jana Poláčková, Rubešova č.p. 652/18, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Jiří Koubek, Chválenice č.p. 97, 332 05 Chválenice
Jiří Koubek, Chválenice č.p. 135, 332 05 Chválenice
Věra Koubková, Chválenice č.p. 135, 332 05 Chválenice
Tomáš Průcha, Žákava č.p. 130, 332 04 Nezvěstice
Václav Sosnovyj, Chválenice č.p. 119, 332 05 Chválenice
Hana Vondrová, Pod Nemocnicí č.p. 1019, 337 03 Rokycany 3-Nové město
Jaroslav Fremr, Chválenice č.p. 71, 332 05 Chválenice
Zdeněk Fremr, Čs. armády č.p. 403, 254 01 Jílové u Prahy
Jindřiška Červená, Chválenice č.p. 89, 332 05 Chválenice
Vlastimil Fajfrlík, Chválenice č.p. 86, 332 05 Chválenice
Miloslava Fremrová, Chválenice č.p. 111, 332 05 Chválenice
Jaroslav Balvín, Chválenice č.p. 81, 332 05 Chválenice
Jan Vaněk, Chválenice č.p. 92, 332 05 Chválenice
Ing. Petr Jílek, Božkovská č.p. 646/38, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Ing. Jana Jílková, DiS., Božkovská č.p. 646/38, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Miroslav Kail, Chválenice č.p. 83, 332 05 Chválenice
Marie Kailová, Chválenice č.p. 83, 332 05 Chválenice
Marie Šmolíková, Chválenice č.p. 88, 332 05 Chválenice
Ing. Václav Hajšman, Chválenice č.p. 66, 332 05 Chválenice
Jiří Benetka, Chválenice č.p. 75, 332 05 Chválenice
Olga Benetková, Chválenice č.p. 75, 332 05 Chválenice
Mgr. Pavlína Fialová, Chválenice č.p. 132, 332 05 Chválenice
Luboš Brabec, Chválenice č.p. 101, 332 05 Chválenice
Vlasta Brabcová, Chválenice č.p. 101, 332 05 Chválenice
Daniel Malý, Chválenice č.p. 115, 332 05 Chválenice
Pavel Malý, Chválenice č.p. 115, 332 05 Chválenice
Věra Kvíderová, Chválenice č.p. 105, 332 05 Chválenice
Jan Nohovec, Habrová č.p. 249, 332 09 Štěnovice
Ladislava Nohovcová, Chválenice č.p. 157, 332 05 Chválenice
Petr Dürr, Hálkova č.p. 1392/48, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Jindřich Seidler, Popelnicová č.p. 1053/54, 312 00 Plzeň 4-Doubravka
Milena Seidlerová, Popelnicová č.p. 1053/54, 312 00 Plzeň 4-Doubravka
Pavel Peterka, Habrmanova 41, 326 00 Plzeň 26
Jaroslav Jäger, Chválenice č.p. 109, 332 05 Chválenice
Helena Jägerová, Chválenice č.p. 109, 332 05 Chválenice
Jaroslav Jäger, Chválenice č.p. 146, 332 05 Chválenice
Stanislav Valenta, Chválenice č.p. 158, 332 05 Chválenice
Hana Valentová, Chválenice č.p. 158, 332 05 Chválenice
Břetislav Kopřiva, Chválenice č.p. 175, 332 05 Chválenice
Marta Kopřivová, Popelnicová 58, 312 00 Plzeň
Ing. Zdeněk Pangrác, Kopretinová 5, 301 00 Plzeň 1
Ing. Hana Pangrácová, Kopretinová 5, 301 00 Plzeň 1
Daniel Malý, Chválenice č.p. 115, 332 05 Chválenice
Jiří Kučera, Chválenice č.p. 155, 332 05 Chválenice
Miroslava Kučerová, Chválenice č.p. 155, 332 05 Chválenice
Antonín Mašek, Hradišťská č.p. 1673/7, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Vlasta Mašková, Brod u Stříbra č.p. 12, Kladruby, 349 01 Stříbro
Jiří Hrach, Francouzská třída č.p. 1915/37, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Jiří Basl, Chválenice č.p. 69, 332 05 Chválenice
Gabriela Baslová, Chválenice č.p. 69, 3320 Chválenice
Č.j. 366/2013/MěÚSP-6
str. 7
Zdeňka Hrubá, Chválenice č.p. 80, 332 05 Chválenice
Iveta Vyletová, Lipnice 121, 335 61 Spálené Poříčí
Vlastimil Votípka, Chválenice č.p. 87, 332 05 Chválenice
Milan Větrovec, IDDS: pjphbaf
Jana Větrovcová, Školní č.p. 1258/58, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Marie Richterová, Chválenice č.p. 142, 332 05 Chválenice
Markéta Cingrošová, Chválenice č.p. 118, 332 05 Chválenice
Jana Richterová, Chválenice č.p. 142, 332 05 Chválenice
Jana Richterová, Chválenice č.p. 142, 332 05 Chválenice
Stanislava Richterová, Chválenice č.p. 142, 332 05 Chválenice
Věra Blašková, Srázná 11, 326 00 Plzeň
Šubert Casian Suciu, Chválenice č.p. 51, 332 05 Chválenice
Ana Suciu, Chválenice č.p. 51, 332 05 Chválenice
Ladislav Velíšek, Chválenice č.p. 117, 332 05 Chválenice
Jana Velíšková, Chválenice č.p. 117, 332 05 Chválenice
Ing. Jiří Šustr, Chválenice č.p. 172, 332 05 Chválenice
Pavlína Šustrová, Chválenice č.p. 172, 332 05 Chválenice
Jaromír Vanžura, Chválenice č.p. 153, 332 05 Chválenice
Jana Vanžurová, Chválenice č.p. 153, 332 05 Chválenice
Jiří Szabó, Chválenice č.p. 139, 332 05 Chválenice
Ivana Müllerová, Chválenice č.p. 167, 332 05 Chválenice
Josef Hauer, Čižice č.p. 45, Čižice, 332 09 Štěnovice
Alena Hauerová, Čižice č.p. 45, Čižice, 332 09 Štěnovice
Zdeněk Votípka, Chválenice č.p. 87, 332 05 Chválenice
Roman Kuna, Chválenice č.p. 49, 332 05 Chválenice
Romana Kunová, Chválenice č.p. 49, 332 05 Chválenice
Ing. Robert Zemčík, Ph.D., Chelčického 7, 301 00 Plzeň
Milan Liška, Chválenice č.p. 140, 332 05 Chválenice
Alena Lišková, Chválenice č.p. 140, 332 05 Chválenice
Marcela Bláhová, Nezvěstice č.p. 259, 332 04 Nezvěstice
Ing. Miroslav Ernest, Gerská 44, 323 00 Plzeň
Akad.soch. František Bálek, Chválenice 131, 332 05 Chválenice
Pavel Novotný, Chválenice 120, 332 05 Chválenice
Karolína Andrlíková, Skašov 11, 336 01 Skašov
František Chmelík, Chválenice č.p. 128, 332 05 Chválenice
Anna Chmelíková, Chválenice č.p. 128, 332 05 Chválenice
Roman Kuchynka, Chválenice č.p. 128, 332 05 Chválenice
Renáta Kuchynková, Chválenice č.p. 128, 332 05 Chválenice
Jiří Chlumský, Chválenice č.p. 26, 332 05 Chválenice
Svatava Chlumská, Chválenice č.p. 26, 332 05 Chválenice
Eva Koutná, Chválenice č.p. 27, 332 05 Chválenice
Oldřich Koutný, Chválenice č.p. 27, 332 05 Chválenice
Jiří Szabó, Chválenice č.p. 139, 332 05 Chválenice
Vladislav Kovanda, Rabštejnská 20, 323 00 Plzeň
Alena Kovandová, Rabštejnská 20, 323 00 Plzeň
Zdenek Horák, Wornitzstrasse č.p. 111, 60449 Nurnberg, SRN
Lenka Horáková, Pražská č.p. 94, 417 63 Žalany
Martin Jiřík, Chválenice č.p. 25, 332 05 Chválenice
Jitka Jiříková, Chválenice č.p. 25, 332 05 Chválenice
Jarmila Hlavsová, Habrmanova č.p. 479, 332 03 Šťáhlavy
Libuše Šroubková, Podbrahy č.p. 19, 294 74 Předměřice nad Jizerou
Miroslav Holeček, Chválenice č.p. 103, 332 05 Chválenice
Petr Šipatka, Waltrova č.p. 938/13, Plzeň 3-Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Vladimír Čapek, Chválenice č.p. 63, 332 05 Chválenice
Alena Čapková, Chválenice č.p. 63, 332 05 Chválenice
Marie Drahoňovská, Chválenice č.p. 98, 332 05 Chválenice
Milan Sobota, Chválenice č.p. 95, 332 05 Chválenice
Zuzana Šiklová, Lesní č.p. 1098/4, Plzeň 4-Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Č.j. 366/2013/MěÚSP-6
str. 8
Viera Ladická, Chválenice č.p. 122, 332 05 Chválenice
Alena Dobrsteinová, Soběslavova č.p. 1296, 349 01 Stříbro
Ing. Václav Mráz, Chválenice č.p. 136, 332 05 Chválenice
Lenka Mrázová, Chválenice č.p. 136, 332 05 Chválenice
Pavel Brejcha, Přemyslova č.p. 316, 337 01 Rokycany 1
Benedikta Stunová, Nezvěstice č.p. 95, 332 04 Nezvěstice
TOMEGAS s. r. o., IDDS: 9mx7mj8
BEXON s.r.o., IDDS: zztrjac
Václav Mencl, Žákava č.p. 168, 332 04 Nezvěstice
Jaroslava Trykarová, Losiná č.p. 284, 332 04 Nezvěstice
Václav Kosnar, Chválenice č.p. 162, 332 05 Chválenice
Ing. František Přibík, Studentská č.p. 1231/12, Plzeň 1-Bolevec, 323 00 Plzeň 23
František Přibík, Nekmíř č.p. 63, 331 52 Nekmíř
Miloslava Přibíková, Palackého č.p. 309, 336 01 Blovice
Jaroslava Milfortová, Pod Tratí č.p. 842, 336 01 Blovice
Petr Janda, Želčany č.p. 26, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Vladimír Švec, Želčany č.p. 3, 332 05 Chválenice
Jana Švecová, Želčany č.p. 3, 332 05 Chválenice
Zbyněk Mašek, Tovární č.p. 38, 266 01 Beroun 1
Stavební práce KULE s.r.o., IDDS: 3xb4exz
Václav Janda, Želčany č.p. 5, 332 05 Chválenice
Jiří Benda, Želčany č.p. 13, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Jana Hovorková, Želčany č.p. 12, 332 05 Chválenice
Marie Šneberková, Želčany č.p. 12, 332 05 Chválenice
Josef Škala, Želčany č.p. 11, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Věra Škalová, Želčany č.p. 11, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Silvie Škalová, Želčany č.p. 18, 332 05 Chválenice
Richard Škala, Želčany č.p. 31, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Ing. Jana Škalová, Želčany č.p. 31, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Petr Kosnar, Řenče č.p. 99, 334 45 Řenče
Tereza Kosnarová, Jetelová 21, 326 00 Plzeň
Martina Svobodová, Želčany č.p. 33, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Ing. Daniel Hajný, Želčany č.p. 29, 332 04 Nezvěstice
Miloslav Procházka, Želčany č.p. 20, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Marie Přibáňová, Nezvěstice č.p. 350, 332 04 Nezvěstice
Gabriela Alblová, Chválenice č.p. 125, 332 05 Chválenice
Zdeňka Králová, Želčany č.p. 28, 332 05 Chválenice
Ladislav Král, Želcany č.p. 28, 332 05 Chválenice
Vladislav Kouba, Želčany č.p. 10, 332 05 Chválenice
Vlasta Koubová, Želčany č.p. 10, 332 05 Chválenice
Václav Benda, Želčany č.p. 24, 332 05 Chválenice
Jiřina Bendová, Želčany č.p. 24, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Jiří Nový, Želčany č.p. 27, 332 05 Chválenice
Hana Nová, Želčany č.p. 27, 332 05 Chválenice
Vendula Kolrosová, Želčany č.p. 19, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Jaroslava Škalová, Želčany č.p. 19, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Pavla Voříšková, Želčany č.p. 30, 332 05 Chválenice
Ing. Václav Trykar, Nerudova č.p. 285, 332 02 Starý Plzenec
Vladislava Kuncendörferová, Bendova 28, 301 00 Plzeň
Amalie Nováková, Lukavická 24, 301 00 Plzeň
Jaroslav Janda, Jungmannova č.p. 330, 334 01 Přeštice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Miloš Vimr, Chouzovy č.p. 12, 332 05 Chválenice
Václav Kasl, Chouzovy č.p. 20, 332 05 Chválenice
Anna Kaslová, Chouzovy č.p. 20, 332 05 Chválenice
Jan Uzel, Chouzovy č.p. 11, 332 05 Chválenice
Dana Sinkulová, Chouzovy č.p. 14, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Emilián Uzel, Chouzovy č.p. 26, 332 05 Chválenice
Č.j. 366/2013/MěÚSP-6
str. 9
David Kolman, Zahradní č.p. 432, 334 42 Chlumčany u Přeštic
Zdeňka Kolmanová, Zahradní č.p. 432, 334 42 Chlumčany u Přeštic
Alois Boček, Chouzovy č.p. 9, 332 05 Chválenice
Jaroslava Bočková, Chouzovy č.p. 9, 332 05 Chválenice
Alois Škala, Chouzovy č.p. 7, 332 05 Chválenice
Jakub Aubrecht, Chouzovy č.p. 6, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Václav Tupý, Chouzovy č.p. 21, 332 05 Chválenice
Radek Hora, Chouzovy č.p. 3, 332 05 Chválenice
Beata Horová, Chouzovy č.p. 3, 332 05 Chválenice
Vojtěch Kroupa, Chouzovy 5, 332 05 Chválenice
Danuše Kroupová, Chouzovy č.p. 5, 332 05 Chválenice
Ing. Jiří Bořík, Újezd č.p. 24, 334 01 Přeštice
Václav Kasl, Chouzovy č.p. 27, 332 05 Chválenice
Alena Kaslová, Chouzovy č.p. 27, 332 05 Chválenice
Josef Vimr, Chouzovy č.p. 28, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Ing. Karel Němeček, Liliová č.p. 31, 326 00 Plzeň 26
MUDr. Milada Němečková, Liliová č.p. 31, 326 00 Plzeň 26
Ing. Jiří kolena, Mánesova č.p. 1139, 436 01 Litvínov 1
Václav Šlajer, Chouzovy č.p. 23, 332 05 Chválenice
Jiří Steinhäusel, Chouzovy č.p. 24, 332 05 Chválenice
Zuzana Steinhäuselová, Chouzovy č.p. 24, 332 05 Chválenice
Mgr. Zuzana Bartoňová, Chouzovy č.p. 1, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Milan Albl, Chouzovy č.p. 15, 332 05 Chválenice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IDDS:
qbep485
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn
Ivana Šatrová, Chválenice č.p. 32, 332 05 Chválenice
Josef Červený, Chválenice č.p. 12, 332 05 Chválenice
Gabriela Široká, Chválenice č.p. 70, 332 05 Chválenice
Jan Široký, Chválenice č.p. 70, 332 05 Chválenice
Milena Matheislová, Losiná č.p. 180, 332 04 Nezvěstice
Jana Nouzecká, Heyrovského č.p. 474/46, Doudlevce, 301 00 Plzeň 1
Jitka Vaňková, Chválenice č.p. 33, 332 05 Chválenice
Zuzana Greifová, Hojerova č.p. 1316/13, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Roman Černý, Losiná č.p. 112, 332 04 Nezvěstice
Mgr. Petra Vonášková, Radyňská č.p. 369, 332 02 Starý Plzenec
Tereza Belblová, Chválenice č.p. 127, 332 05 Chválenice
Jakub Slavík, Šimerova č.p. 459/5, Doudlevce, 301 00 Plzeň 1
Irena Boeckling, Schulstrase č.p. 8, D-75233 Tiefenbronn, Srn
Anna Baslová, Hornická č.p. 1406, 347 01 Tachov 1
Ivana Müllerová, Chválenice č.p. 167, 332 05 Chválenice
Milada Plačková, Nohova č.p. 1395/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Lenka Jermářová, Chválenice č.p. 124, 332 05 Chválenice
Šárka Jánská, Mánesova č.p. 28, 334 41 Dobřany
Josef Jánský, Mánesova č.p. 28, 334 41 Dobřany
Jaroslava Štolbová, Želčany č.p. 2, Chválenice, 332 04 Nezvěstice
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
dotčené orgány:
Magistrát města Plzně, odbor živ. prostředí, IDDS: 6iybfxn
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, IDDS: 6iybfxn
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
Magistrát města Plzně, odbor dopravy, IDDS: 6iybfxn
Plzeňský kraj, odbor dopravy a sil. hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Podobné dokumenty

Rozhodnutí - Nezvěstice

Rozhodnutí - Nezvěstice můžebýt přímo dolčen' Protl tomuto ÍozhodnLrtíse ]ze odvola! do ]5 dnů ode dne jeho oznámení k odboÍu regionálníbo rozvoje KÍajskéhoúřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího spÍávního orgánu' Včas ...

Více

Otevřít

Otevřít Společenství nezávislých států – SNS (rus. Содружество Независимых Государств),

Více

M stský ú ad Starý Plzenec odbor výstavby

M stský ú ad Starý Plzenec odbor výstavby Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdější...

Více

Gotické malířství

Gotické malířství jehož autorem je Mistr Honoré. Do obrazu se dostává kromě architektonického rámování i krajina. Figury určuje linie, jak je charakteristické pro poklasickou gotiku. V první čtvrtině 14. století půs...

Více

postup při požadavku vlastníka na uznání vydržení

postup při požadavku vlastníka na uznání vydržení legislativním odborem MMP sepsáno souhlasné prohlášení a po jeho podpisu zajišťuje odbor evidence majetku sepsání a doručení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k příslušnému...

Více