návod postupu_Tourex Middle East FZE_25062009

Komentáře

Transkript

návod postupu_Tourex Middle East FZE_25062009
PŘIPRAVA PRO PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVEK
ZATÍM NEODESÍLAT
DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ
VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ.
Tourex Middle East FZE
Advokátní kancelář CUNNINGHAM & MATAS, v.o.s se sídlem Masarykovo nábřeží
14, 110 00 Praha 1, si dovoluje nabídnout své právní služby při zastupování členů Klubu
volného času CZ, o.s. při uplatňování pohledávek vůči společnosti Tourex Middle East
FZE, vůči které je jako úpadci vedeno konkursní řízení u Zemského soudu (Landesgericht) ve
Feldkirchu v Rakousku pod spisovou značkou 14 S 58/08 d. V současné době je nutné podat
přihlášku pohledávky u Zemského soudu ve Feldkirchu, a to do 16.8.2009.
Advokátní kancelář CUNNINGHAM & MATAS, v.o.s je přední mezinárodní kanceláří se
sídlem v Praze, specializující se mj. na zastupování české klientely v německy hovořících
zemích a disponující mnohaletými zkušenostmi v oboru konkursního práva. Kancelář je
veden advokátem komunikujícím v německém a českém jazyce jakožto rodilým mluvčí.
Advokátní kancelář CUNNINGHAM & MATAS, v.o.s disponuje zázemím pro poskytování
právních služeb v Rakousku rovněž díky kooperaci s přední rakouskou advokátní kanceláří.
Jazyková vybavenost advokátní kanceláře a poloha kanceláře v centru Prahy jsou předností a
předpokladem zaručujícím optimální zastoupení a komunikaci s českou klientelou.
Advokátní kancelář CUNNINGHAM & MATAS, v.o.s nabízí své služby klientům spol.
Tourex Middle East FZE poskytnutím následujících právních služeb v souvislosti s
prohlášením konkursu na spol. Tourex Middle East FZE Zemským soudem ve Feldkirchu:
-
právním zastoupení při podání konkursních přihlášek za klienty za odstupňovaný
zvýhodněný honorář, uvedený v tabulce pod ad. 3a) Tyto konkursní přihlášky může
advokátní kancelář CUNNINGHAM & MATAS, v.o.s podat, neboť disponuje na
základě kooperace s přední rakouskou advokátní kanceláří zmocněncem pro
doručování písemností v Rakousku.
-
právní zastoupení při obecném monitoringu (sledování a vyhodnocování průběhu
řízení, zprostředkovávání informací o něm zástupcům klientů, komunikace se soudem
a správcem konkursní podstaty ve prospěch všech klientů a s tím spjaté služby)
1
dalšího průběhu konkursního řízení vedeného u Zemského soudu ve Feldkirchu, za
odstupňovaný zvýhodněný honorář, uvedený v tabulce pod ad. 3b)
-
právní zastoupení jednotlivých klientů v příp. incidenčních sporech (např. po popření
pohledávky) a jiných věcech nad shora uvedený rámec, a to na individuální bázi na
základě dohody s klientem, včetně dohody o výši honoráře
Služba je přitom zajištěna jak v českém, tak německém jazyce.
V případě, že hodláte využít služeb advokátní kanceláře CUNNINGHAM & MATAS,
v.o.s, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.
Pokyny k přihlášení pohledávek v konkursním řízení
vedeném vůči úpadci společnosti Tourex Middle East FZE
1. Plná moc
Klient by měl vyplnit plnou moc, která je k dispozici zde, tj. uvést jméno,
příjmení popř. titul, svou adresu, datum narození a rodné číslo, emailovou adresu,
datum a podepsat ji. Plnou moc je nutné vyhotovit ve 2 exemplářích. Vzor plné
moci je k dispozici zde.
Plnou moc je možno vyplnit vlastnoručně (ale čitelně hůlkovým písmem) nebo
na počítači, nutné je ale plnou moc vlastnoručně podepsat. Ověření podpisu není
nutné.
2. Podklady - kopie uzavřených smluv
Klient by měl vyhotovit kopie uzavřených smluv a případně dalších
podkladů, týkajících se smluvního vztahu se společností Tourex Middle East
FZE (všechny jejich strany), a to ve 3 exemplářích.
V případě, že došlo k postoupení pohledávek vůči společnosti Tourex
Middle East FZE z jedné osoby na další (např. ze syna na otce), je nutné
vyhotovit kopie také smlouvy o postoupení, která je k dispozici zde, (rovněž ve 3
exemplářích – datováno před blokací účtů TMEF 26.6.2007 ), s tím, že
pohledávka u konkursního soudu bude uplatňována jménem osoby, které byla
pohledávka postoupena, tj. jménem postupníka. U již vytvořených postoupení
pohledávek je nutno vyhotovit německý překlad.
Originály smluv a dalších podkladů vždy zůstávají klientům.
2
3. Tabulka pro výpočet pohledávek a vyplnění přihlášky
a) Výpočet pohledávek
Na této stránce si bude moci klient vypočítat, jaká mu vznikla vůči
společnosti Tourex Middle East FZE pohledávka. Informace k tomu, jakým
způsobem má postupovat při vyplňování jednotlivých polí, dostane, najede-li
myší na příslušné pole, které má vyplnit. Pro snadnější postup při výpočtu
pohledávky je na této stránce uveden vzor.
Je-li nutné vypočítat úroky ze splatných, ale neproplacených voucherů,
použijte Tabulku pro výpočet úroků voucherů v téže tabulce, která bude
k dispozici zde.
Byla-li smlouva uzavírána v jiné měně než Euro, tzn. v CHF nebo USD,
použijte prosím přepočtu na Euro (v tabulce, která bude k dispozici zde).
b) Přihláška pohledávky v insolvenčním řízení
Bude nutné, aby přihlášku v insolvenčním řízení klient vyplnil
elektronicky na počítači, která bude později k dispozici na webových
stránkách.
Při vyplňování přihlášky prosíme klienty, aby používali výhradně
k tomu účelu vytvořené formuláře, které dodáme. Tato přihláška slouží
potřebám advokátní kanceláře uplatňování práv klientů u konkursního
soudu
ve
Feldkirchu
a
je
chráněna
autorským
právem
proti
neoprávněnému použití ze strany třetích osob.
Informace k tomu, jakým způsobem má klient postupovat při vyplňování
jednotlivých polí, dostane, najede-li myší na příslušné pole, které bude
vyplňovat. Pro snadnější postup při vyplňování přihlášky bude na této stránce
uveden vzor.
3
4. Náklady spojené s uplatněním pohledávky
A) Honorář
Klienti mohou využít domluvených zvýhodněných podmínek pro
zastupování a přihlášení pohledávky do konkursu a její monitoring. Honorář se
vypočítává z celkové přihlášené částky ze všech smluv uzavřených klientem.
a. Honorář za přihlášení klientovy pohledávky do konkursního řízení
(včetně úroků ke dni 9.4.2009)
Uvedený honorář je konečný a zahrnuje již 19% sazbu DPH.
Výše klientovi pohledávky
do 5.000,- Euro
do 10.000,- Euro
do 20.000,- Euro
do 30.000,- Euro
do 40.000,- Euro
do 50.000,- Euro
do 60.000,- Euro
do 70.000,- Euro
do 80.000,- Euro
do 90.000,- Euro
nad 90.000,- Euro
Paušální honorář
90,- Euro
100,- Euro
120,- Euro
160,- Euro
180,- Euro
200,- Euro
240,- Euro
280,- Euro
320,- Euro
400,- Euro
500,- Euro
b. Honorář za monitoring pohledávek klientů v konkursním řízení
Výše klientovi pohledávky
do 25.000,- Euro
do 50.000,- Euro
do 90.000,- Euro
nad 90.000,- Euro
Paušální roční honorář
10,- Euro
15,- Euro
20,- Euro
25,- Euro
c. soudní poplatek
S podáním přihlášky do konkursního řízení jsou spojeny soudní
poplatky ve výši 19,- Euro za osobu (bez ohledu na počet uzavřených
smluv).
4
B) Způsob uhrazení nákladů spojených s uplatněním pohledávky
Částku odpovídající nákladům klienta, které jsou spojeny s uplatněním
pohledávky, to znamená
a) paušální honorář za přihlášení klientovi pohledávky do konkursního řízení
b) paušální roční honorář za monitoring pohledávek klientů v konkursním
řízení dle výše uvedeného přehledu, a
c) soudní poplatek 19,- Euro za osobu
převeďte na následující učet:
CITIBANK
Částka v EUR
Číslo účtu: 8900144233/2600
Částku je možno uhradit v českých korunách, při
směnném kursu ke dni 8.6.2009:
27 CZK/EUR
Částka v CZK
Číslo účtu: 8900144225/2600
Částku je možno uhradit v amerických dolarech,
při směnném kursu ke dni 8.6.2009:
1,4 USD/EUR
Částka v USD
Číslo účtu: 8900066378
Do zprávy pro příjemce uveďte:
Přihláška do konkursu
Variabilní symbol:
Uveďte číslo první smlouvy uvedené v přihlášce
(např. 419452)
Příklad:
Klient chce přihlásit do konkursního řízení pohledávku ve výši do 20.000,Euro, tudíž uhradí
a) paušální honorář ve výši 120,- Euro,
b) paušální roční honorář za monitoring ve výši 10,- Euro,
c) soudní poplatek ve výši 19,- Euro za jednu osobu (nehledě na počet
uzavřených smluv)
V daném případě je nutné uhradit částku 149,- Euro.
5
5) Postup klienta po splnění předchozích pokynů
1.
Klient by měl
a)
plnou moc (2 exempláře), a
b)
kopie uzavřených smluv a dalších podkladů (3 exempláře),
týkajících se společnosti Tourex Middle East FZE, a
c)
potvrzení
o
převodu
částky
advokátní
kanceláři
CUNNINGHAM & MATAS, v.o.s
ZATÍM PŘIPRAVIT PODKLADY, NEPLATIT POPLATKY
A
VYČKAT
NA
DALŠÍ
INFORMACE
PODLE
VÝVOJE VE VĚCI ODVOLÁNÍ.
Vzhledem k velkému počtu klientů bohužel není možné, aby byly
advokátní kanceláří telefonicky zodpovídány jednotlivé dotazy!
Případné dotazy Vám ale mohou být zodpovězeny:
pan Vitnovský, prezident Klubu volného času CZ, o.s.
na telefonním čísle +420 274 771 936 v úředních hodinách, které
jsou středa od 13 hodin do 17 hodin
popř. emailem: [email protected] .
Klienti advokátní kanceláře CUNNINGHAM & MATAS, v.o.s
budou ale včas informováni o všech podstatných bodech postupu.
Přílohy:
1) plná moc – vzor
2) plná moc – s návodem
3) plná moc – prázdná, nevyplněná
4) smlouva o postoupení pohledávky
5) přihláška pohledávky – vzor
6) přihláška pohledávky – s návodem
7) přihláška pohledávky – nevyplněná
8) tabulka pro výpočet
je k dispozici
je k dispozici
je k dispozici
je k dispozici
bude k dispozici později
bude k dispozici později
bude k dispozici později
bude k dispozici později
6

Podobné dokumenty

Výpověď TRX 1

Výpověď TRX 1 podmínek). Pozastavení činnosti TRX International Investments, LLC nemá oporu ve smluvních podmínkách a považuji část čl. 4 smluvních podmínek o účtování 19% ážia v této situaci za neplatné. Žádám ...

Více

Invoice V1B_V4_Reminders_CR76

Invoice V1B_V4_Reminders_CR76 .>4DAGN D>FK5H 04FJL>@O B>4E5H ;EFQJZ [email protected] D>FK85 ;STBTOb O^RPEOb NPCJMOb SbTa ,8>=8? I4 .>4DAGN D>FK5H

Více

AV LP interní12.4.2011_preklad_t

AV LP interní12.4.2011_preklad_t Pan Seiler a pan Sahli byli osloveni písemně insolenčním správcem s žádostí/výzvou, aby podali příslušné informace. Odpověď doposud nedošla. T.č. insolvenční správce dále ještě zkoumá, proti komu v...

Více

Právní stanovisko TRX - Klub volného času CZ os

Právní stanovisko TRX - Klub volného času CZ os (3) Dle § 10 odst. 1 ZMPS platí, že nezvolí-li účastníci rozhodné právo, řídí se jejich závazkové vztahy právním řádem, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu. Za dané situace, j...

Více

I. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VP“)

I. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VP“) Nutí-li vnější okolnosti CK změnit jiné než výše uvedené podmínky zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede CK v návrhu i výši nov...

Více

ToP_120_leto_2016_DEF

ToP_120_leto_2016_DEF zase zjistil od pana Jaroslava Vozobuleho, jenž byl v oněch letech tajemníkem redakce – a tudíž všechno ví – že šlo již o rok 1983! Při další návštěvě MK jsem již uspěl a panu Ovčáčkovi musím porad...

Více

Bericht 12032014 Pfefferkorn_český překlad

Bericht 12032014 Pfefferkorn_český překlad -6A to především proto, že po eventuálním zahájení konkurzního řízení proti Margrith Kanisové by všechny hodnoty jmění (které jsou dle dnešního stavu ve srovnatelně přehledném stavu) s velkou pravd...

Více

Bericht 18122013 Pfefferkorn_český překlad _2

Bericht 18122013 Pfefferkorn_český překlad _2 Po tom, co správce konkurzní podstaty resp. konkurzní podstata nemá na trestně právně zabavené předměty jmění Margrith Kanisové žádné přednostní právo (vyřazovací nebo zvláštní právo), další uplatň...

Více