ATMOS Český návod E 201 Thorax

Komentáře

Transkript

ATMOS Český návod E 201 Thorax
ČESKY
ATMOS
E 201 Thorax
N
Á
V
O
D
K
O
B
S
L
U
Z
E
312.1100.B
2014-01 Index: 30
Obsah
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Úvod . . ....................................................................... 3-6
Poznámky k návodu k obsluze. ..................................... 3
Účel použití. ................................................................... 3
Kontraindikace. .............................................................. 3
Upozornění . ................................................................... 3
Opatření. . ...................................................................... 4
Funkce. . ........................................................................ 4
Vysvětlení obrázků a symbolů. . .................................... 5
Rozsah dodávky. ........................................................... 6
Doprava a skladování. . .................................................. 6
2.0
Pro vaši bezpečnost . ................................................... 7
3.0
3.1
3.1.1
3.2
3.3
Nastavení a spuštění. .......................................... 8-9
Nastavení . ..................................................................... 8
Zobrazit / Ovládací prvky . .............................................. 8
Uvedení do provozu. ...................................................... 8
Funkční test . .................................................................. 9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6
4.7
4.8
4.9
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4
4.9.5
4.9.6
4.9.7
4.10
4.11
4.12
Provoz. . . ............................................................... 10-18
Upravte vakuum. . ........................................................ 10
Sací postup . . .............................................................. 10
Proplachování hadice . . .............................................. 10
Dobíjení akumulátoru . . ............................................... 10
Kanystr. . ....................................................................... 11
Plnění vodního zámku. . ................................................ 11
Pop off valve. . ............................................................... 11
Vložení Kanystru. . ........................................................ 11
Držák hadice na Kanystru . . .......................................... 11
Připojení sady hadic . . ................................................. 12
Univerzální držák (volitelné). . ..................................... 12
Informace na displeji . .................................................. 13
funkce zobrazení . . ...................................................... 13
Přepnout menu. ........................................................... 13
Nastavení podtlaku . ..................................................... 13
zkouška těsnosti. ......................................................... 13
Zámek tlačítek. . .......................................................... 14
Výměna Kanystru. . ..................................................... 14
Kanystr pro gravitační použití drenážního systému . . . 15
Vypnout . . .................................................................... 15
Menu Nastavení. . ........................................................ 16
Alarm . . ........................................................................ 17
popruh. ......................................................................... 18
Další informace, příslušenství, spotřební materiál a
náhradní díly jsou k dispozici:
DIAMESYS.s.r.o.
DIAMESYS.s.r.o.
Třešńová 100
Rychvald 735 32
[email protected]
[email protected]
Tel: +420 731 227 201
2
5.0
5.1
5.2
5.3
Čištění . ................................................................... 19-20
Obecné informace o čištění a dezinfekci. . .................. 19
Čištění povrchu přístroje . . ........................................... 19
Doporučené dezinfekční roztoky . . .............................. 20
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
Údržba a servis. .......................................................... 21
Udrzba a servis . . ......................................................... 21
Opětovné použití . . ...................................................... 21
manipulace s baterií . . ................................................. 21
Výměna pojistek. ......................................................... 21
7.0
Odstraňování poruch . . ............................................. 22
8.0
8.1
8.2
Příslušenství a spotřební materiál. . ........................ 23
Příslušenství .. ............................................................. 23
Spotřební materiál . ...................................................... 23
9.0
Technické specifikace . .............................................. 24
10.0
10.1
10.2
10.3
Kontrola / Recyklován / Likvidace. ........................... 25
Kontrola. ...................................................................... 25
Recyklován. ................................................................. 25
Likvidace. . . ................................................................. 25
11.0
Poznámky k EMC . ................................................. 26-28
12.0
Prohlášení o shodě . ................................................... 29
Všeobecné Všeobecné obchodní podmínky
1.0
Úvod
1.1 Poznámky k návodu k obsluze
Provozní návod obsahuje důležité pokyny o tom, jak ovládat ATMOS E 201 Thorax bezpečně,
správně a účinně. Jejich čtení pomáhá vyhnout se rizikům, a také ke snížení nákladů na opravy a
prostoje. To zvyšuje, mimo jiné, na spolehlivost a provozní životnost přístroje. Tento návod k obsluze
slouží nejen pro nový provozní personál který musí být poučen v jeho použití, ale také pro použití
jako referenční příručka. Reprodukce tohoto návodu - a to i v rámci nemocnice- pouze s
písemným povolením společnosti DIAMESYS.s.r.o.
Návod k obsluze musí být vždy k dispozici v blízkosti zařízení.
Péče a bezpečnostní kontroly ve spojení s profesionálním provedením zajišťují provozní bezpečnost a
připravenost pro použití vašeho ATMOS E 201 Thorax, a proto musí kromě pravidelného čištění.
Opravy a bezpečnostní kontroly mohou být prováděny pouze odborným personálem autorizovaných
ATMOS. Při použití pouze originálních náhradních dílů budete mít jistotu, že provozní bezpečnost,
připravenost na práci a hodnota vašeho ATMOS E 201 Thorax bude zachována.
●Produkt ATMOS S 201 Thorax nese označení CE v souladu se směrnicí o ES
Rada pro zdravotnické produkty 93/42 / EHS a splňuje základní požadavky stanovené v příloze I
této směrnice.
●Systém řízení kvality aplikovat na ATMOS byl certifikovaný podle mezinárodních norem EN ISO
9001 a ČSN EN ISO 13485.
●Před uvedením do provozu si prosím prostudujte kapitolu 2.0 “Pro vaši bezpečnost”, aby jste byli
připraveni na případné nebezpečné situace.
1.2 Účel použití
Hlavní
funkce : Mobilní digitální hrudní drenáž
Lékařské indikace / aplikace:
1.
Obnova přirozeného podtlaku v pleurální dutině. Toho je dosaženo , odvodnění vzduchu a sekrece.
2.
Odvodnění sekrece a vzduchu po chirurgickém otevření hrudníku.
Specifikace hlavní funkce:Digitálního odvodňovací sací systémy ATMOS S & E 201 Thorax jsou zařízení pro mobilní
hrudní drenáže. Jsou určeny pro krátkodobé (<30 dní) aplikaci na lidské bytosti. Jsou přenosné, napájené ze sítě nezávislé a mají
elektronického monitorovacího systému s optickou a akustickou indikaci stavu. Tyto výrobky se používají v nesterilním stavu,
kromě sady hadice a sběrné nádobky, které jsou sterilní jednorázové výrobky. Jakékoliv trokary a katetry mohou být použity,
které jsou výrobci určeny pro použití v hrudní drenáže.
Skupiny pacientů:Pacienti s poranění hrudníku, kteří potřebují drenáž pleurální dutiny pro udržení funkce plic. Kromě toho, že
se používá u pacientů, kteří měli chirurgický zákroky které vyžaduje odtok krve a sekrecí z hrudní dutiny.
O r g á n A p l i k a c e : Thorax
Doba aplikace:Za normálního stavu je určen pro nepřetržité použití po dobu kratší než 30 dnů (krátkodobé).
P r o s t ř e d í a p l i k a c e : Prostředí aplikace je klinický oblast.Použití podtlakové jednotky mohou být prováděny pouze
odborníky ve zdravotnictví. Sekrece kanystr a odtokovou hadici jsou sterilní na jedno použití , které se používají ve sterilním
chirurgickém prostředí.
Produkt je:
sterilita:
aktivní:
ne pro základní jednotky
3
1.2.1 Použití sekrečního kanystru pro ATMOS E 201 Thorax
Hlavní funkce: 1. Předání vytvořeného podtlaku na drenážní hadice a pak do drenáže pacienta í.
2. Při shromažďování sekretu.
Specifikace hlavní funkce:
Negativní tlak generovaný čerpadlem evakuuje vzduch a sekreci z hrudníku. Sekrece se shromažďují v sekrečního kanystru,
kapacita je 2 litry.Bakteriální filtr zabraňuje náhodnému sání sekrece do hlavy čerpadla. Sterilní hadice s přípojkami zajišťuje
podtlak pro odvodnění pacienta .Přímé připojení k pacientovi neexistuje. Vakuum odvodnění se měří pomocí připojení měřicí
hadice v sadě,hadice je také vybavena filtrem . Kromě připojení měření slouží k prooplachování odtokové hadice atmosférickým
vzduchem.
Skupiny pacientů:
Pacienti s hrudním poraněním vyžadující odvodnění pleurální dutiny, aby byla zachována funkce plic.
Je vhodná pro pacienty po chirurgický zákroku, kde krev a sekreci je třeba odsát z hrudní dutiny .
Aplikace orgán: Thorax
Doba aplikace:
Za normálních okolností je vhodný pro nepřetržité použití po dobu kratší než 30 dnů.
Prostředí aplikace:
Prostředí aplikace je klinický oblast.Použití přístroje mohou být použity pouze pro zdravotnické pracovníky.sekrečního kanystr je
sterilní a na jedno použití, a mohou být použity ve sterilním OT oblasti.
Produkt .
Sterility:
nesterilní
Příslušenství je sterilní
Disposable product/reprocessing:
1.3 Kontraindikace
1.3.1 Kontraindikace ATMOS E 201 Thorax
V ambulancích v provozu a v domácí péči , který není pod dohledem zdravotníků.
1.3.2
Kontraindikace sekrečního kanystru pro ATMOS E 201 Thorax
Použití jiných negativních tlakových zařízení jako ATMOS S 201 Thorax & ATMOS E 201 Thorax
1.4 Upozornění:
trubka svorka Pacienta musí zůstat otevřenýá během provozu.
Přístroj není určen pro použití při koupání, sprchování, ani vhodné pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Nepoužívejte toto zařízení v MRI (magnetická rezonance).
Nesušte zařízení s mikrovlnami.
trubky hrudníku nesmí být sevřen, s výjimkou při výměně nádržky. V případě airleak, upínací hrudníku trubky by mohlo vést
k pneumotoraxu.
ATMOS S 201 Thorax musí zůstat ve vzpřímené poloze během používání.
Pacient by měl být pravidelně sledován dle vnitřních předpisů nemocnice.
ATMOS S 201 Thorax je zdravotnický prostředek, který vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření, a musí být instalována a
umístěna do provozu v souladu s přiloženou informací EMC. Přenosná a mobilní RF
komunikační zařízení (mobilní telefony) může mít vliv na drenážní systém.
náhradní zařízení musí být vždy k dispozici u pacientů, u kterých rozdělení zařízení může vést ke kritické situaci.
Nepoužívejte oddělit trubky pacient in-line konektor před upínací off trubice pacient fi RST.
Nenechávejte pacientskou Hadicovou svorku uzavřenou během odběru drenáží nebo přepravy pacientů.
Upozorňujeme, že při nastavený tlak je -50 mbar nebo vyšší, tento vysoký tlak může způsobit bolest nebo poranění pacienta.
4
1.0
Úvod
1.5 Bezpečnostní opatření
Federální (USA) zákon omezuje toto zařízení k prodeji,
nebo na pokyn lékaře.
Nádoba a set hadice jsou určeny pro použití u jednoho
pacienta a pouze pro jednorázové připojení pacienta.
Nepoužívejte resterilizaci toto zařízení. Kontejner a hadice
jsou jednorázové výrobky, je zde vysoké riziko infekce v pří2
padě opětovného použití.Kontejner nemůže být vyprázdněn.
Odvzdušňovací musí zůstat uzavřena po celou dobu, když
se nepoužívá. Všechny nemocnice protokoly pro
manipulaci nakládání a infekce
controI by měly být pečlivě dodržovány.
funkce přístroje musí být kontrolovány před použitím (viz
kapitola 3.0 - Nastavení a rozběhu, oddíl 3.3
Functionaltest)
Pokud je připojen hrudní katetr netěsné spoje
může vést k nesprávnému vyhodnocení únik vzduchu z plic a
času zpoždění léčby. Proto zjistit, že všechny spoje jsou
vzduchotěsné, aby se zabránilo vstupu vzduchu z z
atmosféry.
Při nastavení, nesprávně umístěné kanalizace
a trubka pacient může zhoršit průtok a vzduchu evakuaci.
Celkem obstrukce a letecké evakuaci může způsobit
zvýšení přetlaku a případné napnutí pneumotorax. Proto
umístěte do kanalizace pod úrovní pacientova hrudníku a
zkontrolujte, zda je trubka pacient netvoří smyčky nebo
smyčky, jímž odvodnění tekutiny a vzduchu.
Obecné. Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje jsou vzduchotěsné.
Pokud se hrudní drenáž tipy jednotka, nad ní je vhodné jej
nastavit znovu doprava k zajištění provozu a být schopen
znovu určit objem a vzhled
vyčerpané tekutiny. Pokud existuje sebemenší nejistota
ohledně provozu kanalizačního systému poté, co se převrhl,
se doporučuje, aby byl nainstalován nový odvodňovací
systém pro zajištění bezpečnosti pacientem.
Udržujte konektor adaptéru střídavého proudu od vlhkosti.
Udržujte napájecí kabel od horkých povrchů.
Nepoužívejte po fi ll vody těsněním nad 2cm fi ll řádek.
Voda těsnění musí být vyplněn fi na předepsanou úroveň
před použitím
a měly by být pravidelně kontrolovány, aby kon fi rmy správné
provoz.
Používejte pouze pre-balené sterilní fl uid FI lling vody
těsnění.
Při kontrole sběrné komory běžně
zjistit velikost a vzhled vyčerpaný fl uid a informuje o tom
příslušný lékařům abnormalit. Překročení doporučeného
objemu sběru mohou
způsobit ucpání tekutiny a letecké evakuaci, a proto může
dojít k přetlaku pneumotoraxu. Vždy vyměňte nádobu, kdy je
dosaženo maximální objem k zajištění bezpečnosti pacienta.
Vyměňte hrudi mozků v případě poškození. Připojení pacientů trubky a vodní
těsnění, je třeba pravidelně kontrolovat, aby kon fi rmy
správné provoz.
a). instalace.Přípravek musí být použit při pokojové teplotě a
nemělo by být umístěn na přímém slunci, protože to může mít za
následek chyby měření.
V případě nedodržení a zneužití ATMOS E 201 Thorax uplyne
nějaká záruka, reklamace a ATMOS Medizin-Technik GmbH &
Co KG nenesou žádnou odpovědnost.
1.6 Funkce
ATMOS E 201 Thorax je obzvláště užitečný malý sací Přístroj.
Přístroj je provozován elektromotorickým, bezúdržbovým
pístovým čerpadlem. Při provozu čerpadla se vytvoří VACUum v systému hadice a ve sběrné nádobě, s jehož pomocí
může být sekrety nasávána přes sadu hadic.
Čerpadlo se vypne po vytvoření vakua a poté opět zapne, dle
nastavení hodnot.V reálném čase měří tekutina to je zobrazeno
jako číselné hodnoty.sekreční se shromažďují ve sběrné
nádobě, jehož kapacita je 2l.Podtlak na trokaru se měří
pomocí měřícího potrubí v sadě hadic.Konečná vakuum lze
nastavit pomocí tlačítek na ovladacím panelu. Pokud je to
nutné, rychlost se nastaví automaticky.Zařízení nastavuje a
udržuje na předem očištěné vakuum automaticky v případě, že
podtlak v pleurální dutiny se liší. V tomto případě je čerpadlo
začne vyrovnání podtlaku až vakua pre-ad-tola je opět dosaženo a pak se vypne. Tyto kompenzace hodnoty, které se
mohou výrazně lišit, může být snadno přečíst na displeji. V
pravidelných intervalech se přístroj propláchne sací hadici se
vzduchem tak, aby se zamezilo coagulaci v sací hadici a
zabraňuje sekreci v pronikání kanystru. Přístroj je fi vybaven
dobíjecí baterií.Mikroprocesorem řízenou elektronickou
nabíječkou která zaručuje bezpečné nabíjení baterie, a tak
přebíjení akumulátoru je zabráněno. Navíc bakteriální filtr,
který se nachází v krytu sběrné nádoby zabraňuje vniknutí
bakterií a sekrecí do vnitřku zařízení.
Popruh je k dispozici i pro mobilní použití.Praktická taška pro
přenášení a montáž postele jsou doplňky, které mohou být
doplněny.
5
1.0
Úvod
1.7 Vysvětlení obrázků a symbolů
Zkratky / symboly obsažené v tomto návodu k obsluze
Postupujte podle šipek, zatímco budete pokračovat,
pořadí
Prosím, stiskněte tlačítkokde tečka naznačuje
■
Obecné informace
Pohyb, zástrčka ...
v tomto směru
●
číslování
Otočte, posun ... v
tomto směru
Prosím, přečtěte si
důležité informace
→
Sub číslování
nahradit
Zkontrolujte
click
zapojit,
zkontrolujte správnou fit
Obrázky uvedené v této příručce
Varování,
Zvláštní Důsledné upozornění!
!

důležité informace
Provozní tlačítka / symboly ATMOS E 201 Thorax
Aplikační část typu CF, defibrillator-proof,
doba zotavení 10 sec
ON = krátké stisknutí
(napájení, připojení k síti)
OFF = dlouhý stisk (napájení,
odpojení od elektrické sítě)
SN
Výrobní číslo
REF
Objednací číslo
datum výroby
Nastavitelné tlačítka ▲▼
Reset / Enter
2
Tento produkt není re-sterilizaci.
Opakované opětovné použití komponent, které jsou označeny
a je
2
zakázáno. V případě opakovaného
opakované použití těchto Compoponenty ztrácejí svoji funkci a je zde
vysoké riziko infekce.
CE značka ukazuje, že tento výrobek
splňuje příslušné požadavky směrnic
ES.
Protection class II
Pojistka
Dodržujte prosím návod k použití
Sterilní, pokud obal je poškozen, nebo
otevřený
6
1.0 Úvod
1.8
Rozsah dodávky
● Před expedicí, toto zařízení ATMOS byla podrobeno rozsáhlým funkčním zkouškám a byl pečlivě zabalen.
Nicméně, prosím, porovnat obsah zásilky na úplnost ihned po obdržení (viz dodací list).
Základní přístroj
Kontejner
Container set
set
sterilním
sterile balení
(nutno
(Must be
objednat
ordered
samostatně!)
separately!)
1.9
Hadice set, ve
sterilním balení
(nutno objednat
samostatně!)
napájecí kabel
návod k
použití
Doprava a skladování
● Pčepravovat pouze v krabici k tomu určené
Prosím, dokumentovat poškození ihned
ohlásit v tranzitu.
●
Okolní podmínky:
P ř e p r a v a / s k l a d o v á n í : -10...+50°C;
30...95 % vlhkost vzduchu
nekondenzující
Operation and
baterie:
●
při tlaku vzduchu 500 ...
1060 hPa
+10...+35°C;
30...95 % air humidity
nabíjení
non-condensing
at air pressure 700...1060 hPa
Jednotka musí být umožněno, aby stát po dobu až šesti hodin při pokojové teplotě před uvedením do provozu na dobu
fi prvn po dopravě při teplotách pod bodem mrazu. Přístroj
se nesmí používat, pokud to není aklimatizovat, protože to
by mohlo dojít k poškození agregátu.
7
2.0
Pro vaši bezpečnost
!
For your safety
 ATMOS E 201 Thorax je navržen v souladu s
normou IEC 60601-1 / EN 60601-1. Jedná se o
zařízení, které splňuje ochrany VDE třídy II. Může
být připojen k správně instalován na stěnu napájecího bodu zásuvky.
 Před uvedením do provozu zařízení, odvodňovací
kontejner, napájecí kabely, doplňky, spojovací kabely a hadice by měly být kontrolovány z hlediska
poškození. Poškozené kabely a hadice musí být
okamžitě vyměněny.Funkce tohoto zařízení by
měla být zkontrolována před použitím.
 ATMOS E 201 Thorax mohou být použity pouze
vyškolený odborný personál.
 ATMOS E 201 Thorax není určen pro provoz v
oblastech, kde je nebezpečí výbuchu (M a G) a na
kyslík bohatých prostředích. Oblasti, které jsou v
ohrožení od výbuchu může dojít v důsledku používání hořlavých anestetik, čištění kůže a kožních
dezinfekci materiá-ALS.
 Žádná kapalina nemůže vstoupit do zařízení. Je-li
kapalina dovnitř přístroje je třeba zkontrolovat, zákaznický servis, než je znovu použít.
 Po dlouhé cestě při teplotách pod bodem mrazu
zařízení musí být ponechána stát po dobu až šesti
hodin při teplotě místnosti, než se používá v době fi
prvn. Pokud není zařízení aklimatizovat, nesmí být
provozována, protože píst jednotky by mohl být poškozen, pokud to běží v tomto stavu.
 Pouze vyškolený personál může odstranit nádobu z přístroje v průběhu léčby.
Před použitím dokonalé funkce optický a akustický
signál musí být kontrolován uživatelem.
Z hygienických důvodů doporučujeme vyměnit
hadici vždy společně s kontejnerem.
Odpojení přístroje může být provedena pouze
tehdy, pokud je dosaženo maximální cílová
hodnota 15 mbar.
Dezinfekční prostředky by neměly vstupovat do zařízení.
Pokud dezinfekční prostředek pronikl do zařízení, pak
to musí být sušené propláchněte a následně musí být
provedena ef fi ovládání nosti. Je třeba jak zkontrolovat, zda je dosaženo cílové vakuum, když je systém
uzavřen a zda tekutina ow> 10 l / min je dosaženo po
chvíli, když systém je otevřený. Pokud tomu tak není,
musí být přístroj podrobit servisní kontrola před dalším
použitím.
8
 Zlikvidujte obalový materiál řádným způsobem.
 Předtím, než je zařízení připojeno kontrola musí být
provedena vidět, že síťové napětí a síťové frekvence
uvedené na přístroji souhlasí s hodnotami napájecího
systému.
 Musí být použity pouze pravidelné a nepoškozené
Připojení k síti a prodlužovací kabely.
 Sací hadice nesmí přijít do přímého kontaktu s sací místě, ale pouze přes sterilní drenáž.
 Chcete-li odpojit zařízení od elektrické sítě fi nejprve vy-
táhněte zástrčku ze zásuvky. Teprve pak odpojte propojovací kabel od zařízení. Nikdy se nedotýkejte zástrčky
nebo kabelu mokrýma rukama.
 Podmínky prostředí uvedené v technickéMusí být dodrženy specifikace (oddíl 9.0).
 Ovládací panel musí být vždy jasně s ohledem na provozovatele a musí být snadno přístupná.
 ATMOS E 201 Thorax splňuje odolnost proti rušení
podle normy IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2
“Elektromagnetická kompatibilita - Zdravotnické elektrické přístroje”.
 Nároky na záruku nelze přijmout za škodu, která se vyrábí pomocí doplňků třetích stran, nebo spotřební materiál
třetích stran.
 ATMOS není zodpovědný za škody osob nebo zboží
pokud
• jsou použity neoriginální ATMOS díly,
• Informace v tomto návodu k obsluze jsou
nebere v úvahu,
• montáž, nové instalace, modifikace, úpravy a opravy jsou
prováděny lidmi, kteří nejsou povoleny ATMOS.
 Tento návod k obsluze odpovídají designu přístroje a si-
tuace bezpečnostních norem, na nichž jsou založeny, kdy
byly vytištěny. Obvody, procesy, jména, programy a zařízení jsou zahrnuty patenty.
 Prosím, používejte pouze ATMOS nádoby s integrovaným
bakterie filtrem a ATMOS hadice s integrovaným bakterie
filtrem v měřicím kanálu.

Jednorázový materiál.
2
Tento produkt není k re-sterilizaci. Opakované opětovné použití komponenty, které jsou označené je
zakázáno. V případě opakovaného opakované použití
tyto komponenty ztrácejí svoji funkci a je zde vysoké
riziko infekce.
3.0
Nastavení a spuštění
3.1.1
Displej / ovládací tlačítka



  

Obr. 1








Symbol “Start čerpadlo“
Zapnutí / vypnutí
Symbol “zastavení čerpadla”
Display
▼-úprava hodnoty
▲-úprava hodnoty
Enter / Reset / Menu

3.2




Uvedení do provozu
 Ovládací panel
 Rukojeť
 měřicí kanál
 sací kanál
 displej
 sekreční kontejner
 Stav zařízení (LED)
● Vyjměte přístroj z krabice. Zkontrolujte, zda hodnoty
napětí na typovém štítku odpovídají napětí zabudování.
Nastavte přístroj na rovině, na fi rm povrchu.

Obr. 2
3.1
Nastavení
 Nastavte zařízení na úrovni, firemní nastavení
 Připojte napájecí kabel pro nabíjení baterie.
Síťové napětí a pojistky:
Síťové napětí:100-240 V; 50/60 Hz
Pojistka: 1 x T 1A, L
Před prvním zapojením , dbejte na bezpečnostní pokyny v kapitole 2.0.
Před prvním spuštěním musí být baterie plně nabitá. Doba nabíjení cca. 2,5 h.
Přístroj musí být umožněno, aby stál po dobu až šesti
hodin při pokojové teplotě před uvedením do provozu na
dobu Před prvním zapojením po dopravě při teplotách
pod bodem mrazu. Přístroj se nesmí používat, pokud to
není aklimatizovat, protože to by mohlo dojít k poškození jeho pístu.
Zařízení lze provozovat pouze se speciálním ATMOS
nádoby, proto je nutné dbát na to, mít alespoň jeden
náhradní zásobník k dispozici.
9
4.0
Provoz
3.3



Funkční test
 Montáž ATMOS E 201 Thorax, jak je popsáno v Obr.
2.
 Před použitím systému musí být vždy testovány, pokud
jde o těsnost.
 Použijte zátku na kanystru k ucpání konce hadice u pacienta. Používejte ochranné rukavice!
  
Obr. 3

 Spuštění zařízení v stisknutím tlačítka . Zkouška těsnosti je prováděna automaticky v přístroji. Spusťte start
stisknutím tlačítka. Zkouška těsnosti je prováděna
automaticky v přístroji. Prosím stiskněte Enter  pro
pokračování.

Propustnost lze zkontrolovat po delší době, kdy přístroj
dosáhne standardní obrazovku (obr.8). Zapněte čerpadlo
“P. On” hermeticky tekutina stisku tlačítka 
když je dosaženo cílové vakuum, vypne čerpadlo “S. off”
znovu brie tekutina y stisknutím tlačítka 4. skutečné
vakuum by neměla klesnout o více než 12 mbar do 10
sekund, když je konec hadice je uzavřen.
 V případě, že se objeví těsnosti úspěšná Obr 4 na
displeji. Prosím potvrďte tlačítkem  (Obr. 3).
 Je-li zkouška těsnosti nebyla úspěšná, prosím, vypněte
přístroj a nechte si zobrazit všechny připojení (hadice,
contai-Ner, atd). Restart zkouška těsnosti při zakládání
zařízení.
Display readout:
Obr. 4
 Pokud bude potřeba obnovit
propustnost(Zkontrolujte připojení
hadic).
 Přepnutí do standardního režimu zajištění je čerpadlo
vypnuto (”P. OFF”).
10
4.0
Provoz
Roční kalibrace a kontrola související s
bezpečností PBTK. Kontaktovat autorizovaného
partnera. Diamesys.s.r.o.
4.1
Nastavení vakua
Nastavte cílovou vakua pomocí tlačítek
.
Základní nastavení je -20 mbar. Tuto hodnotu lze změnit v menu Nastavení.
V závislosti na zvolené vakuové jednotky, cílová vakuum může být nastaveno v 1mbar nebo 1kPa krocích.
Poznámka: 1kPa = 10mbar, tedy je-li vybrána kPa,
podtlak rozsah je 1kPa na 10kPa.
4.2
Procedůra odsávání
● Po nastavení cílového podtlaku drenážní systém udržuje a řídí nastavený podtlak automaticky, pokud je třeba
čerpadlo se zapne.
Fig. 5

Bakteriální filtr je bezpečná ochrana proti pronikání
kapaliny do čerpadla.
4.3
!
Funkce automatického proplachování hadice bude
pracovat pravidelně. Tato rostoucí funkce je
navržena tak, aby nedošlo k ucpání hadic a nasátí
sekretu do přístroje.
Pokud je funkce zámku použitá voda, bublinky
vzduchu je pravděpodobné, že se během období
proplachu se objevují vzduchové bubliny, které se
objevují v pravidelných intervalech (obvykle 5 minut), se nevztahují ke stavu pacienta
Zavlažovací hadice je neaktivní, pokud skutečná
hodnota vakua je mezi -10 a 0 mbar.
● Používejte pouze originální ATMOS
na jedno použití sekrečního kontejneru!
● Z hygienických důvodů doporučujeme vyměnit hadici
vždy společně s kontejnerem.
● připojení vakua
Vakuové spojení mezi čerpadlem a
Important
sběrné nádoby je vytvořeno
notes on safety
automaticky, jakmile sekrečního
the secretion container nádoba nádoba je ve správné
system
poloze.
80 %
100 %
4.4
20 %
40 %
60 %
Dobíjení baterie
Baterie se dobíjí pomocí integrované dobíjecí elektroniky, jakmile
připojíte zařízení k síti s napájecím kabelem. Upozorňujeme, že
informace o tom, jak zacházet dobíjecí baterie v kapitole 6.3.
Obr. 6
80 %
100 %
Stav nabíjení:
20 %
40 %
60 %
for
Proplachování hadice
Prosím, dbejte na to, aby se odkryla zařízení do zdroje tepla v
průběhu nabíjení, protože by to snížilo dostupné nabíjecí
kapacitu a prodloužilo dobu nabíjení.
Správné zacházení akumulátorů prodlužuje jejich maximální
životnost.
Nabíjecí baterie jsou součásti podléhající opotřebení, a proto
vyloučeny z odpovědnosti záruky 2 roky .
11
4.0
Provoz
4.5






Kontejner






Pop off ventil (bezpečn. ventil)

Ochranný kryt pro utěsnění sekrečního kanálu

Ochranný kryt pro utěsnění pop off ventil
4.5.1
Plnicí otvor pro zámek vody
Hydrofobní bakteriální filtr
Plnící úroveň pro funkci zámku
Stupnice pro měření v ml
Připojení k pacientovi (sekrece kanál)
Plnění vodního zámku
Silikonové těsnění vodního zámku je na pravé straně
kontejneru. Pro plnění vodního zámku použijte sterilní kanylu 20
G, sterilní injekční stříkačka a 50 ml sterilní vodu. S kanylou
můžete propíchnutí silikonové těsnění nad stoupačky a stříkačkou naplnit prostor vodního zámku . Opakujte tento postup,
dokud není zámek naplněn až po značku.
Znovu připojte kanystr k přístroji., jak je popsáno v 4.5.3

Při běžném provozu je použití vodního zámku volitelné.
Obr.. 7

!
Přístroj pracuje i bez vodního zámku.
Nádoba může být odstraněna pouze tehdy, když je čerpadlo
vypnuto.
click
!
Před vložením sekrečního kanystr do zařízení, se ujistěte, že
silikonový uzávěr je uzavřen zástrčkuou.
!
4.5.2
Pop off valve
Ventil pop off úniky v případě přetlaku (například
kašel ).
Obr. 8
4.5.3
Vložení kontejneru
Připojte firemní vyplněn kanystr na zařízení.
Vložte novou nádobu (firemní g 9). Vložte zadní levý okraj
kontejneru v úhlu cca. 30 ° ke stěně skříně a posuňte
kontejner doleva, až zapadne. Pak se přesuňte nádoby k
bydlení, dokud nezapadne na místo (obr 10).ATMOS S 201
Thorax je opět připraven k použití. Znovu otevřete svorku
na sací hadici.
4.5.4
Držák hadice na obalu
Prosím, změnit pořadí držák hadice pod REF 312.1029.0.
Vytáhnout z oboustranné lepicí pásky a firemní x držáku,
jak je znázorněno na obr 11.
Obr. 9
12
4.0
Provoz
4.6
Připojení set hadice
 měřicí kanál
 sací kanál
 Těsnící víčko pro uzavření sekrečního kanálu

Ochranný kryt pro utěsnění sekrečního kanál, viz
kapitola 4.5.3 Vložení kontejneru.
Měřicí kanál:
Připojte koncovky Luer s integrovaným firemní ltr na baňky,
kroužku kanálu a otočte jím doprava.


!
Obr.10
sací kanál:
Připojte přípojku luer na měřicí kanál a otočte jím doprava.
Vakuum se měří přímo měřicím kanálu v odpadu.
Bakteriální filtr chrání měřicí kanál před kontaminací
bakteriemi a pronikání do zařízení.sekreční tekutiny
Systém dvojitý lumen hadice je nezbytná! Obě hadice musí
být připojen. Sada hadice je na jedno použití výrobku,pro
použití pouze jedním pacientem.

Při použití jiných hadicových systémů, což může vést k
poškození zařízení.

!


4.7
Univerzální držák (volitelné)
Upevnění lze namontovat na infustion stativy, invalidní vozíky,
na posteli nebo na standardní lištu. Zatčení seřizovací
páku,tímto směrem, prosím vytáhněte kolík a otočte
seřizovací páku až do požadované polohy (v krocích po 90
°), dokud čepu zapojuje automaticky. Fix seřizovací páku .

!
Věnujte prosím pozornost tomu, aby šroub se zašroubuje do
před umístit ATMOS E 201 Thorax na podporu!

Obr. 11




Dejte ATMOS E 201 Thorax na podporu.
Lehce vytáhněte horní tlačítko  a otočte jej o 90 °, dokud se
dvěma konektory  jsou na úrovni otvorů  a poté tlačítko
uvolněte.
13
4.0

Provoz




4.8
Informace na displeji



Aktuální vacuum
Cílové vacuum

textový řádek
(např. čerpadlo zapnuto
nebo vypnuto)






Stav baterie
Zámek
Servisní display  Prosím, obraťte se na
servis


Obr. 12
Zobrazení úniku vzduchu tekutiny
4.9
 Signál alarmu je potlačen.
 Alarm symbol
 Aktuální únik vzduchu
Zobrazovací funkce
4.9.1. zapnutí
Zapněte ATMOS E 201 Thorax s I / O tlačítka.
Úvodní obrazovka se zobrazí na 2 sekundy.
Obr. 13
Zobrazení vizualizovat proudění .:
Každý sloupec představuje další dodatečný tok.
Od 1-3: 0,25 l / min (malý)
Od 4-6: 0,25 l / min (střední)
Od 7-9: 3,80 l / min (velký)
4.9.2
Nastavení podtlaku
Nastavení cílového vakua pomocí tlačítek▼▲.
Základní nastavení je -20 mbar.Poslední zvolená hodnota je
uložena a je přijata jako cílové hodnoty při dalším spuštění
zařízení.
V závislosti na zvolené vakuové jednotky, cílového vakuum
může být nastavení v 1mbar nebo 1kPa krocích.
Poznámka: 1kPa = 10mbar, tedy je-li vybrána kPa, podtlak
rozsah je 1kPa na 10kPa.
Obr.14
4.9.3
!
Obr. 15
14
Zkouška těsnosti
Proveďte zkoušku těsnosti (viz kapitola 3.3).
Pokud se zkouška těsnosti se nezdařilo, prosíme opakujte test.
Opustíte toto menu pouze pokud chcete zahájit léčbu.
4.0
Provoz
4.9.4
Zámek
Pro ruční aktivaci zámku tlačítek, stiskněte tlačítka
a
současně, dokud se na obrazovce zobrazí
symbol zámek.
Po zapnutí přístroje je blokování tlačítek se
automaticky aktivuje, Přístroj se po uplynutí doby
samostatně uzamkne, dobu lze nastavit v menu
nastavení mezi 1 ... 20 minut (viz kapitola 4.9).
Je-li aktivován zámek tlačítek, symbol klíče se
zobrazí na displeji. Pro deaktivaci, stiskněte
tlačítka
a
současně, dokud symbol zámek již
není zobrazen na obrazovce.
Obr. 16

click
4.9.5
!
Výměna kanystru
Odpojení zařízení mohou být provedeny pouze po odstřihnout hadici a je-li
dosažena cílová hodnota 15 mbar.

Obr. 17
Stiskněte tlačítko I / O klíč, čerpadlo se zastaví.Zobrazí se symbol II. Uzavřít sací hadici v blízkosti
pacienta pomocí svorky, aby se zabránilo ztrátě z vakua.
Stiskněte uvolňovací tlačítko a otočte nádobku systém dopředu, do uvolnění z jeho vodičů.. Odpojte nádobku
ze systému hadic a sekrece kanálu. Uzavřete sekrece kanál a pop off ventil s ochrannými kryty (viz kapitola 4.5).
První uzávěr pro hadici pacienta. Odstraňte víčko z pop-off ventil otočením a utrhněte. Vstup do zařízení na
kanystru není třeba utěsnit, těsní ho bakteriální filtr.
Prosím, používejte ochranné rukavice. Zlikvidujte nádoby samostatně.
Vložte novou kanystr. Vložte zadní levý okraj kontejneru v úhlu cca. 30 ° ke stěně skříně a posuňte kanystr doleva, až
zapadne. Pak zatlačte kanystr k přístroji, dokud nezapadne na své místo.ATMOS S 201 Thorax je opět připraven k
použití. Spusťte čerpadlo stisknutím tlačítka I / O tlačítko. Znovu otevřete svorku na
sací hadici.
Vyměňte nádobku nejpozději při dosažení 1900 ml.
4.9.7
Vypnout
Chcete-li vypnout přístroj, stiskněte tlačítko I / O
po dobu 3 sekund.
Obr.18e
15
4.0
4.10
Provoz
Menu Nastavení
tovární
nastavení
Submenu
Enter / návrat
k příslušným
podmenu
Exit
menu
Jazyk
Jednotky
vakua
Výchozí
vakuum
German
English
mbar
kPa
5.......................................................................100 mbar
Displej
1............................................4
klávesnice
tón
Ano
jas
Zámkové
aktivace
času
Alarm History
Vyčištění
Alarm History
Ne
1 min..............5min.............20 min
1................10 Alarms
Ano
Ne
S dlouhým držením tlačítka z menu  (3 sekundy), můžete vstoupit do menu nastavení.Aktivuje dialogové okno fi První je “jazyk”. Pomocí tlačítka
nebo
tlačítka můžete přepínat z jednoho dialogového
okna k druhému. Aktivujete-li nastavení v klávesou Enter. Můžete si vybrat požadované nastavení v
dialogovém okně stisknutím tlačítka
a tlačítka
a potvrďte nastavení v stisknutím tlačítka znovu
zadávat. Poté můžete přejít k další položce menu s tlačítky
. Pokud jsou všechna nastavení
provedena, opuštění menu nastavení při sešlápnutí položku menu “exit” a potvrďte tlačítkem enter on
displej. Vaše nastavení jsou také uložena po vypnutí z ATMOS E 201 Thorax.
16
4.0
4.11
Provoz
Alarm
!
Blokování tlačítek se automaticky vypne, pokud je aktivován alarm!
Před uvedením do provozu se přístroj kontroluje uživatelem správnou funkci vizuálních a akustických alarmů
V případě poplachu se systém automaticky přepne do menu alarmu. Zobrazí se chybová zpráva. Níže je uveden
informace o tom, jak vyřešit tento problém je znázorněno na obrázku. Současně je aktivován akustický alarm.LED
svítí oranžově nebo červeně.
Proveďte následující kroky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Připevněte nádobu na ATMOS E 201 thorax
Připojte hadici k přístroji.
Zapněte zařízení.
Proveďte zkoušku těsnosti.
Po absolvování zkoušky těsnosti, nastavit cílový-vakuum -20 mbar nebo -2,0 kPa.
Ujistěte se, že konec hadice připojené sady je otevřen - tlak v systému nádrže, trubky odpovídá okolnímu tlaku.
Nenechte přístroj déle než 10 minut v zapnutém stavu bez spuštění vakuové terapie.
Vyčkejte, dokud se zařízení detekuje trvalý nízké vakuum a odpovídající alarm.
Zkontrolujte, zda se na displeji objeví alarmové hlášení.
Zkontrolujte, zda je zvukový alarm signál.
Ujistěte se, že stavová kontrolka bliká červeně.
Pokud jste provedli všechny výše uvedené kroky úspěšně, přístroj bude pracovat správně.
Fig. 19
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Za účelem potlačení alarmu v případě poplachové signalizace, stiskněte  tlačítko
Alarm pokračuje být zobrazeny dokud nebude splněna podmínka pro vyřešení problému (např. Dosáhnout cílové
vakuum, baterie Rechar-GED).
Pokud je to nutné,přerušit sání stiskněte tlačítko I / O tlačítko pro vypnutí čerpadla. “P. OFF”.Alarm pokračuje být zobrazeny dokud nebude splněna podmínka pro alarm je vyřešen (například cíle dosaženo, vysavač, akumulátor nabít)!
!
Příčiny chyby musí být vždy řešeny v každém případě jakéhokoliv varovného hlášení!
Display
Nízké vakuum
Vysoké vakuum
Kapacita baterie je nízká
Systém blokován
Příčina závady
Poradce při potížích
V případě, že konečná vakuum nemůže být dosaženo akustický a optický alarm se uvolní a “nízké
vakuum” je na displeji. Možnou příčinou této
chyby: Únik zablokoval bakteriální filtr nebo
jakékoliv zablokování měřicího kanálu nebo
sekrece v čerpadle.
Zkontrolujte připojení a hadice.
Pokud je nadměrný podtlak měří “vakuum
high” je aktivován alarm (akustická a optická).
Zkontrolujte připojení a hadice.
V případě, že napětí baterie klesne pod určitou
hodnotu, signál (acoustinc a optický) pro “Battery
Low” je aktivována.
Připojte zařízení k elektrické síti,
Baterie se nabíjí a zobrazí Stav nabíjení.
Informace, které je systém blokován aktivován.
Zkontrolujte hadici a v případě, že je fi
ltr blokován, vyměnit zásobník s filtrem.
Další výstražné hlášení, najdete v kapitole 7.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.
17
4.0
Provoz
4.12
Popruh
Upevněte popruh s zapínáním na suchý zip na rukojeti,
nastavte požadovanou délku nosného popruhu a pověste
přístroj.
Obr. 23
Obr.24
18
5.0
Čištění
5.1 Obecné informace o čištění a dezinfekci
Před čištěním
Zdravotnické prostředky musí být vždy čisté nabízející maximum bezpečnosti a
funkčnost. Proto doporučujeme:
Před každou aplikací:
if
necessary
 Popsané
opatření k čištění a dezinfekci nebo
sterilizaci nenahrazují pokyny uve dené v dané
nemocnici.
 Všechny dezinfikuje používané k dezinfekci ATMOS E 201 hrudníku musí být dezinfekční legálně uváděny na trh.
 Kontejner sekrece a sada hadic jsou na jedno použití produktů a nesmí být opakovaně použitý.
 Vždy dodržujte koncentrace specifikace a instrukce
od příslušného výrobce!
5.2 Čištění povrchu přístroje
!
Pokud se kapalina pronikla jednotky, nemůže být znovu provozovat, dokud není zkontrolován autorizovaným zákaznickém centru.
Vezměte prosím na vědomí, že dezinfekční prostředek se nesmí dostat do zařízení. Nepoužívejte sprej dezinfekční prostředek přímo na
zařízení, ale sprej na plátně (jen vlhký ne mokrý). Při čištění a dezinfekci musí být přístroj vypnutý. Může být znovu zapnout, pokud čištění
pouze
Čisticí a dezinfekční na povrchu zařízení je dokonale suchá.
Odpojte napájecí kabel od sítě před čištění a dezinfekci povrchu přístroje.
● Přístroj sám o sobě může být setřít vlhkým (ne mokrým) hadříkem.
● povrchy ATMOS E 201 Thorax lze čistit / dezinfikovat produkty z následujících léčivých irgredients:
● QAV (sloučeniny quartanary amoniové)
 Nepoužívejte
• Dezinfekční prostředky, které obsahují koncentrované organické nebo anorganické kyseliny nebo zásady, protože to může
způsobit korozi a škody.
• Dezinfekční prostředky obsahující chloramides nebo fenolové deriváty, protože by mohly způsobit vznik trhlin v materialu.
■ Zabarvení může dojít v případě, dezinfekční prostředky, obsahující aldehydy a aminy se používají ve stejném objektu.
19
6.0
6.1
!
Údržba a servis
Základní informace
6.2
Opětovné zpracování
● Provést vizuální kontrolu zařízení před každým
použitím, včetně hadic, sběrné nádoby a připojovací kabel. Poškozené kabely a hadice musí být
okamžitě vyměněny.
Způsob, jakým se používá sací zařízení určuje jeho
spolehlivost a bezpečnost. Tato hygienická opatření
popsané v předchozí kapitole jsou nepostradatelné pro
ochranu pacienta a uživatele a pro zachování bezpečného
a spolehlivého odsávacího zařízení.
● Údržba nebo otevření a oprava ATMOS E 201 Thorax
je možné provádět pouze ATMOS nebo odborníkem
oprávněným podle ATMOS. V tomto případě je třeba
věnovat pozornost, aby ochranných technických a
hygienických opatření, poznámky o bezpečnosti plus
popisy v pokynech pro údržbu pro ATMOS E 201.
Tato opatření nejsou náhradou za PBTK zařízení
nařízeno výrobcem, nebo odborníkem oprávněným
podle ATMOS. Přístroj by měl být kontrolováno alespoň každých 12 měsíců.
● Pro opravy, tento přístroj může být vrácen do ATMOS.
Před vrácením zařízení k opravě, musí být
přístroj čistý a plochy musí být dezinfikovány. Protože z hygienických důvodů by
být likvidovány v průběhu opravy, prosím
pošlete do zařízení bez obalu a hadic.
ATMOS nemůže zaručit dokonalé fungování ani
zodpovědnost za poškození osob nebo majetku,
pokud:
• Jsou použity neoriginální díly ATMOS ,
• uživatelské pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze nejsou přesně dodrženy, nebo se neberou
v úvahu,
• montáž, reset, změn, rozšíření a opravy se
provádějí lidé autorizovaných ATMOS.
Záruka zaniká způsobené použitím jiného než
ATMOS příslušen-ES nebo non-ATMOS spotřebního materiálu.
Je-li návod k obsluze uvedené v tomto návodu k
obsluze jsou dodržovány není zdraví škodlivé.
Přesto doporučujeme, v závislosti na typu aplikace, hygienické přepracování zařízení v rámci
ročního kalibrace a kontroly týkající se
bezpečnosti.
Dávejte pozor, aby předpisy a pokyny platnými pro
příslušnou oblast použití.
6.3
Manipulace s baterií
● Před prvním použitím, musí být baterie plně nabitá!
Vybítí může vést ke zničení baterie. Proto, prosím, plné nabití baterie v ATMOS S 201 hrudníku každé 3 měsíce, a to i v
případě, že přístroj není používán.
Baterie-run zařízení, by měly být uloženy pouze v případě,
že jsou plně nabité.
V případě, že zařízení není v provozu po delší dobu, plná
kapacita baterie může být dosaženo pouze tehdy, když 4
kompletní nabíjení a vybíjení cykly budou dokončeny.
Použité baterie musí být okamžitě nahrazen cu-Stomer
služby.Síťový provoz zařízení s použitými bateriemi může
zničit nabíjecí elektroniku, resp nadměrnou spotřebu energie
zařízení, může mít za následek spontánní cut-off.
Teplo ničí baterie. Proto, prosím, bránit je před přímým slunečním zářením a držet je pryč od radiátorů. Perfektní teplota
pro skladování je mezi
8-15 ° C.
Baterie by měly být vyměňovány v servisu, pokud je k
dispozici kapacita (provozní doba) je menší než 80% ve
srovnání s novou baterií.
Podmíněné výrobních baterií spustit dolů po cca. 800-900
nabíjecích cyklů.
Baterie jsou spotřební materiál.
6.4 Výměna pojistek
click
+
...
20
+...
7.0
Odstraňování poruch
Popis
Možné důvody
Opatření
Device cannot be switched on
Baterie je zcela vybitá
Připojte napájecí kabel a dobíjet baterii; viz
indikátor vlevo úroveň nabití na displeji
Battery cannot be recharged,
symbol for mains connection
does not appear in the display
although the mains cable is
plugged in
Pojistka je vadná
Zkontrolujte, pojistku
Síťový kabel je vadný nebo není
správně zapojen
Zkontrolujte napájecí kabel
Interní napájení nebo baterie je
vadná
Zařízení musí být kontrolována autorizovaným servisem
Únik
Zkontrolujte všechny hadice a nádoby na
případné netěsnosti
Ucpání v sadě hadice
Možné zablokování musí být odstraněny v případě ucpání musí být sada hadice
vyměněny
„Vacuum low“
Filtr / bezpečnostní filtr je zablokován
Hadice a filtr je třeba zkontrolovat, je-li filtr
blokován, nádoba včetně filtr, musí být
vyměněna
Sekrece pronikla do agregátu
Zařízení musí být kontrolována autorizovaným servisem
„Vacuum high“
Nadměrné vakuum je přiváděn zvenčí
Zkontrolujte správnou funkcihadice
„Battery Low“
Baterie je vybitá
Připojte zařízení do elektrické sítě; Baterie
se dobíjí a indikátor úrovně nabití se zobrazí na displeji vlevo
„System blocked“
Na displeji se ukazuje, že
Systém je blokován
System is shutting down
Baterie je vybitá
Zkontrolujte hadici a je-li fi ltr je blokován,
kontejneru včetně fi ltr, musí být
vyměnit.
Připojte zařízení do elektrické sítě; baterie
nabití a indikátor stavu nabití
se zobrazí na displeji vlevo
High Temperature
Proveďte, prosím, dodatečné chlazení
Device Overheated
Kontaktujte Servis
Leakage test failed
Vnitřní chyba
Component chyba
Flow readout is always 0 l/min
Sekrece zatekla do zařízení
Service is required.
Service is required. If necessary
restart without mains connection.
V případě úniku během automatického
Zkouška těsnosti, přístroj musí být kontrolován
autorizovaný servisní technikem.
1) Zkontrolujte, zda je flow také 0 l / min,
když je systém otevřený.
2) Zařízení musí být zkontrolovány autorizovaným servisem
Kontaktujte Servis
hhardware / software poruchy
Kontaktujte servis. Během restartu se zobrazí
chybová zpráva každých 30 sekund.
21
8.0
Příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly
REF
Příslušenství
Univerzální držák
Držák pro upevnění ATMOS E 201 Thorax na posteli pacienta, standardní lištu,
invalidní vozík, stativ, atd
312.1160.0
Spotřební materiál
312.1031.0
OT set
Do chirurgické sady patří:
Kanistr pro ATMOS E 201 Thorax
Jednorázový kanystr systém 2 l, s hadicovou přípojkou bez do drenážního
systému 10 ks
Odpadní hadice, sterilní, L = 1,8 m, 10 ks
Výměna: jednou za pacienta
312.0850.0
Popruh na nošení pro ATMOS E 201 Thorax
9.0
Technické specifikace
9.1Technické specifikace kanystru pro ATMOS E 201 Thorax
Kapacita
Max. 2000 ml
kanistr
ATMOS jednorázový kanystr transparentní s integrovaným zámkem vody, tlakového regulačního ventilu, klasifikační dle. podle
DIN EN ISO 10079, max. objem 2 l, připojení k zařízení s Plug and
Play systému “, materiál: PC Lexan 144R pryskyřice
Sací hadice
ATMOS jednorázový sací hadice pro Thorax, double-lumen, s
integrovaným bakteriální filtr v měřicím kanálu, medicinální PVC
(ModenPlast RB4 NDG), 180 cm dlouhý
Další součásti
a) Pop-off ventil (silikon)
b) hydrofobní bakteriální filtr ze sintrované PE
Váha
430 g
Rozměry HxWxD (max.)
214 x 280 x 96 mm (max. )
Balení
Kanystr je pokryt PE-sáčku, zabalené v tištěné PET / PE sáčku s
Tyvek pásky, štítků pro identifi kaci obsahu
Obalová jednotka 10 Ks
10 jednotlivé zabalené kanystry v hnědé krabici, samostatně de
definován s potiskem ATMOS logem!
Sterilizace
VVE výše popsané na paletě s EO (Ethylenoxid)
Okolní podmínky Přeprava /
skladování
-20 ... + 50 ° C
5 ... 95% vlhkosti bez kondenzace pomocí tlaku vzduchu
700 ... 1060 hPa
ATMOS REF:
312.1150.0
Označení na nádobce
Značka CE na obalu
Pro jednorázové použití
Věnujte pozornost informační balíček lea fl et
Klasifikace dle. přílohy IX EGpokyny 93/42 / EWG
je
GMDN Code
UMDNS Code
37770
15-270
22
9.0
Technické specifikace
Napětí
100 – 240 V~, 50/60 Hz
Příkon
max. 70 VA
Pojistka
1 x T 1 A, type L
Vestavěná dobíjecí baterie
21.6 V at least 2250 mAH, lithium-ionic cells
Další možnosti připojení
ne
Další bezpečnostní opatření
Regulační ventil tlaku “pop off” v omezení kontejneru vakua v zařízení na cca. 150 mbar Akustické a
optické chybové upozornění
výkon čerpadla
Volný flow 16 l / min +/- 4 l / min
Vakuové nastavitelná 5-100 mbar, velikost kroku 1 mbar
Displej, podsvícení
Grafický displej s rozlišením cílové vakuu a skutečného vakua v
mbar nebo kPa, průchodu proudu v l / min, různé symboly a
nastavení menu, jazyk, které budou vybrány: německy, anglicky
nádoba
ATMOS na jedno použití kontejneru, průsvitná, s integrovaným
vodním zámkem, ventil pro regulaci tlaku, promoce, max. naplnění
2l, připojení k zařízení přímé, materiál: polykarbonát
sací hadice
ATMOS na jedno použití sací kontejner na Thorax, dvojité lumen, s
integrovaným bakteriální filtrem , měřicí kanál, 180 cm délka
Provozní doba
Nepřetržitý provoz, v uvedeném teplotním rozsahu
Provozní doba akumulátoru na maximální trvale přípustný sání
1h
Provozní doba akumulátoru při běžném provozu (bez úniku)
12 h
Dobíjení akumulátoru čas
Plně nabití (nejméně 95%) za cca. 2,5 h
Svodový proud
max. 0,5 mA
Svodový proud pacient
max. 0,01 mA
Okolní podmínky Přeprava / skladování
-10 ... + 50 ° C
30 ... 95% vlhkost vzduchu bez kondenzace při tlaku vzduchu 500 ... 1060 hPa
10 ... + 35 ° C
30 ... 95% vlhkost vzduchu bez kondenzace při tlaku vzduchu 700 ... 1060 hPa
provoz
Rozměry HxWxD
cca. 365 x 250 x 168 mm
Váha
3,6 kg přístroj s kontejnerem
Materiál pouzdra
ABS/PC UL 94 V0, šedo-bílá a modrá
hlučnost
39 dBA při normálním provozu
Pravidelné kontroly týkající se bezpečnosti
Řízení vztahující se k bezpečnosti musí být provedeno každý
rok. ATMOS doporučuje každoroční údržbu.
třída ochrany (EN 60601-1)
II, ochranný vodič pouze pro ochranu EMC
Aplikační část
ttyp CF, defibrillator- doba obnovení: 10 sekund
Typ ochrany
IP X0
Klasifikace dle. dodatku IX
směrnice ES 93/42 / EHS
II a
označení CE
CE 0124
Použité normy
EN 60 601-1
EN 60601-1-2
EN ISO 10079-1
UMDNS code
10-218, sací zařízení, hrudní
GMDN code
36787
Ident No.
312.1100.0 ATMOS E 201 Thorax
* 1 bar ≈ 750,06 mm Hg ≈ 1000 hPa / závisí na denním atmosférickým tlaku
23
10.0 Kontrola / Přepracování / Likvidace
10.1 Kontrola ATMOS sací zařízení
Pro ATMOS E 201 by měla být kalibrace a kontrola jednou za rok PBTK.
V závislosti na počtu cyklů nabíjení baterií doporučujeme v této souvislosti jejich výměny. Pravidelné důkladně
čištění a dezinfekce částí aplikace, respektive provoz v souladu s
návodem k použití se předpokládá.
10.2 Kontrola Přístroje
V případě sekrece nebo jiné kapaliny pronikly do zařízení, musí být Zkontrolován v zájmu ochrany pacienta a uživatele.
Z hygienických důvodů ATMOS doporučuje každoroční servisní údržbu. Tuto údržbu je možné provádět pouze
Diamesys, ATMOS nebo autorizovaným odborníkem.
10.3 Likvidace
● ATMOS E 201 Thorax se neskládá z žádných nebezpečných materiálů.
Materiály na bydlení může být plně recyklovatelný.
Před likvidací zařízení a příslušenství je třeba dekontaminovat.
Tyto materiály musí být pečlivě odděleny.
Věnujte pozornost f směrnicím příslušné země speci k odstranění (například
zařízení na spalování odpadu).
Likvidace v rámci ES
Odsávací zařízení je popsáno výše, je vysoce kvalitní zdravotní produkt s dlouhou životností. Po dobu
jeho životnosti musí být likvidovány profesionální. Podle směrnic ES (WEEE a RoHS) zařízení nesmí být
likvidován s domovním odpadem. Prosím, dodržujte stávající vnitrostátní právní předpisy a pravidla pro
likvidaci starých přístrojů.
Likvidace v rámci Spolkové republiky Německo
Ve Spolkové republice Německo vládne zákon o elektrických přístrojů (ElektroG) likvidaci elektrických
zařízení. Je třeba předpokládat, že tyto odsávací zařízení mohou být kontaminovány. Z tohoto důvodu je
tento typ zařízení je vyloučen z práva pro elektrická zařízení. Aby bylo zajištěno správné likvidace starého zařízení, prosím, buď přenést na své staré zařízení do specializovaného prodejce nebo jej poslat
přímo na ATMOS Medizintechnik k odborné likvidaci.
Než přistoupíte k likvidaci, respektive před přepravou, musí být odstraněny všechny sekrece nádoby a
hadice. Povrch zařízení musí být dezinfikovány.
24
11.0 Poznámky k EMC
■ Zdravotnický elektrický přístroj je předmětem zvláštních opatření s ohledem na EMC a musí být instalován dle.
následujících EMC poznámek.
Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení mohou ovlivnit Zdravotnické elektrické přístroje.
Použití jiných doplňků, jiných měničů a kabelů, než je uvedeno, může vést ke zvýšení emisí
nebo sníženou odolnost proti rušení ze zařízení nebo systému.
11.1 Pokyny a Číslo výrobce Prohlášení - emise
ATMOS E 201 Thorax stanice je určena pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikace níže.Zákazník
nebo uživatel ATMOS E 201 Thorax by měl zajistit, že je používán v takovém prostředí.
Emissions Test
Compliance
Electromagnetic Environment - Guidance
RF Emissions
CISPR 11
Group 1
ATMOS E 201 používá vysokofrekvenční energii pouze pro
své vnitřní funkce. Proto jsou jeho RF emise jsou velmi
nízké a není pravděpodobné, že způsobí jakékoliv rušení
blízkých elektronických zařízení.
RF Emissions
CISPR 11
Class B
Harmonics IEC 61000-3-2
Class A
Flicker
IEC 61000-3-3
shoda.
ATMOS E 201 Thorax je vhodný pro použití ve
všech zařízeních, včetně domácí, a které jsou
přímo připojeny k veřejné nízkonapěťové napájecí síti, která napájí budovy určené k bydlení.
11.2 Pokyny a Číslo výrobce Prohlášení - Odolnost pro ATMOS E 201 Thorax
ATMOS E 201 Thorax je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí speci fi ed níže.Zákazník nebo uživatel
ATMOS E 201 Thorax by měl zajistit, že je používán v takovém prostředí.
IEC 60601Test Level
Compliance Level
ESD
IEC 61000-4-2
± 6 kV Contact
± 6 kV Contact
± 8 kV Air
± 8 kV Air
EFT
IEC 61000-4-4
± 2 kV Mains
± 1 kV I/Os
± 2 kV Mains
inapplicable
± 1 kV I/Os
Kvalita napájecí sítě musí odpovídat typickému komerčnímu nebo
nemocničnímu prostředí.
Surges
IEC 61000-4-5
± 1 kV Differential
± 2 kV Common
± 1 kV Differential
± 2 kV Common
Kvalita napájecí sítě musí odpovídat typickému komerčnímu nebo
nemocničnímu prostředí.
Power Frequency
50/60 Hz
Magnetic field
IEC 61000-4-8
3 A/m
applicable
3 A/m
Kvalita napájecí sítě musí odpovídat typickému komerčnímu
nebo nemocničnímu prostředí.
Immunity Test
Electromagnetic Environment - Guidance
Podlahy by měly být dřevěné, betonové nebo keramické dlaždice.
Jsou-li fl oors SYN-kých, relativní
vlhkost by měla být alespoň 30%.
25
11.0 Poznámky k EMC
Immunity Test
Voltage Dips / Dropout
IEC 61000-4-11
Poznámka
IEC 60601Test Level
Compliance Level
< 5 % UT
(> 95 % Dip of the UT)
for 0.5 Cycle
< 5 % UT
(> 95 % Dip of the UT)
for 0.5 Cycle
40 % UT
(60% Dip of the UT)
for 5 Cycles
40 % UT
(60% Dip of the UT)
for 5 Cycles
70% UT
(30 % Dip of the UT)
for 25 Cycles
70% UT
(30 % Dip of the UT)
for 25 Cycles
< 5 % UT
(>95 % Dip of the UT)
for 5 s
< 5 % UT
(>95 % Dip of the UT)
for 5 s
Electromagnetic Environment - Guidance
Kvalita napájecí sítě musí
odpovídat typickému komerčnímu
nebo nemocničnímu prostředí. V
případě, že uživatel z ATMOS E
201 Thorax požadavky nadále
funkci i při přerušení dodávky
energie, a proto se doporučuje
dodávat ATMOS E 201 Thorax z
nepřerušitelného napájení proudem nebo z baterie.
UT je síťový střídavý proud před použitím zkušební úrovně.
11.3 Pokyny a Číslo výrobce Prohlášení - Odolnost
ATMOS E 201 Thorax je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí speci fi ed níže.Zákazník nebo uživatel
ATMOS E 201 Thorax by měl zajistit, že je používán v takovém prostředí.
Immunity Test
IEC 60601Test Level
Conducted RF
IEC 61000-4-6
V1 = 3 Veff
150 kHz to 80 MHz
Radiated RF
IEC 61000-4-3
E1 = 3 V/m
80 MHz to 2,5 GHz
Compliance Level
3V
3 V/m
Electromagnetic Environment Guidance
Přenosné a mobilní komunikační zařízení
by měly být odděleny od ATMOS E 201
Thorax vč. kabely ne méně než vzdálenosti vypočtené / uvedených níže.
Recommended distances:
d = [ 3,5 / V1] √P
d = [ 3,5 / E1 ] √P
80 MHz to 800 MHz
d = [ 7,0 / E1 ] √P
800 MHz to 2500 MHz
kde “P” je maximální. výkon ve wattech
(W) a d je doporučená separační
vzdálenost v metrech (m).
Intenzita pole z dlouhodobého
hmotného vysílačů, jak je stanoveno
elektromagnetické areálu hotelu (a)
průzkumu, by měla být nižší než
úroveň shody (B).
Rušení může dojít v blízkosti zařízení,
které obsahují následující symbol.
26
11.0 Poznámky k EMC
POZNÁMKA 1
Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
POZNÁMKA 2
Tyto pokyny nemusí být použitelná v každém případě.Šíření elektromagnetických velikostí je
v FL uenced o pohlcování a zpětným ections budov, objektů a osob.
a
Polních stacionárních vysílačů, jako jsou základnové stanice mobilních telefonů a mobilních terénu rádia
zařízení, amatérské rádiové vysílače, cbm vysílání a televizní stanice nemůže být předurčen přesně.
Chcete-li zjistit elektromagnetického prostředí s ohledem na stacionárních vysílačů, studie lokality je
považovat. Pokud naměřená polních pevnost na místě, kde ATMOS E 201 Thorax
je přesahuje výše uvedené úrovně shody, ATMOS E 201 Thorax je třeba dodržovat, aby
ověřit zamýšlené použití.Pokud je abnormální vlastnosti výrobku uvedeno jinak, může být nutné provést
další opatření, změnit uspořádání nebo jiný umístění zařízení.
b V kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz polních síla má být nižší než 3 V / m.
11.4 Doporučené separace mezi přenosnými a mobilními RF komunikace
zařízení a pracovní stanice ATMOS E 201 Thorax
Doporučené separace mezi přenosnými a mobilními RF komunikačním
zařízením a ATMOS E 201 Thorax
ATMOS E 201 Thorax je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí, v němž je vyzařované rušení
regulováno. Zákazník nebo uživatel ATMOS E 201 Thorax může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení
dodržením minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením a ATMOS E 201
Thorax, jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.
Separační vzdálenost, v závislosti na vysílací frekvence m
150 kHz to 80 MHz
80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 2,5 GHz
d = [ 3,5 / 3] √P
d = [ 3,5 / 3] √P
d = [ 7,0 / 3] √P
0.01
0.12
0.12
0.233
0.1
0.37
0.37
0.74
Jmenovitý výkon
vysílače
W
1
1.16
1.16
2.33
10
3.69
3.69
7.38
100
11.66
11.66
23.33
U vysílačů, u nichž je maximální jmenovitý výkon není uvedeno v tabulce výše, je doporučená vzdálenost v
metrech (m) lze určit pomocí rovnice patřící do příslušného sloupce, zatímco P je maximální jmenovitý výkon
vysílače ve wattech (W) podle. k VÝROBCE speci fi kace.
POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí být použitelná v každém případě.Šíření elektromagnetických velikostí je
v FL uenced o pohlcování a zpětným ections budov, objektů a osob.
27
12.0 Declaration of conformity
28
ATMOS General terms and conditions
MedizinTechnik
1. General:
case. Should the delivery delay be caused by a culpable infringement
is limited to damage which is regarded as typical for tthat case. This
Our General Standard Terms and Conditions apply exclusively. Client’s
of non-substantial contractual duties, our client is also entitled to claim
also applies in the case of our culpable infringement of substantial
terms and conditions which are contrary to or deviate from our General
a one-off damage compen-sation worth 3 percentage points of the
contractual duties The indispensable conditions of German Liability
Standard Terms and Conditions are not recognised unless their validity
delivery value of the goods for each week’s delay, up to a maximum
Law remain unaffected thereby.
is explicitly confirmed in writing. Our General Standard Terms and
which is no higher than 15 percentage points of the delivery value of
Conditions also apply even if we deliver to clients without reservation,
the goods
- For second-hand equipment, the period of warranty shall be reduced
to a period of twelve months.
in the knowledge of the client’s contrary terms and conditions. Our
General Standard Terms and Conditions also apply to all future business
with that client.
7. Delivery - Familiarisation
10. Reservation of Ownership
In the case of the delivery of devices for the medico-technical industry
We retain ownership of our goods until the receipt of all payments
which require assembly and/or familiarisation for the final customer using
arising from the business relationship, including all demands arising
2. Proposal - Order Confirmation
specialist trade personnel (such as Ear, Nose and Throat Apparatus and
from installation orders, subsequent orders, repairs, accessory deliveries
Our proposals are subject to change without notice unless otherwise
Suction Units), we reserve the right to deliver the goods exclusively to
and replacement orders. Should we have agreed upon payment on the
stated in our order confirmation. Each order is only accepted by us
the relevant specialist traders. Should the trader not carry out assembly
basis of cheque and bill transactions, the ownership reservation applies
following our written order confirmation.
and/or familiarisation for the final customer, this is carried out by us. In
until the cheque received byus has been paid in, and does not expire
such cases, we reserve the right to charge the client for the additionally
through our credit upon receiving the client’s cheque. In the case of
3. Orders
created costs. Our specialist traders operate a recording system so
a breach of contract by the client, especially payment arrears, we are
Every order requires an exact description of all of our product’s details.
that, if necessary, our products can be traced to the final customer. The
entitled to repossess our goods. Repossession of our goods repre-sents
We assume no liability for errors and damage caused by inaccurate or
specialist trader undertakes to immediately report to us all events and
a withdrawal from the contract, unless explicitly declared in writing by
incomplete ordering details.
risks which must be reported in connection with our products.
us. We have the right to utilise the product after its repossession, whilst
4. Prices
8. Passage of Risk - Packaging
deducting appropriate utilisation costs.The client is responsible for
the income form such use is balanced against the client’s arrears, after
Unless otherwise stated in the order confirmation, our prices in the
Unless otherwise stated in our order confirmation, delivery is agreed
order confirmation are ex factory prices and exclude packaging and
ex factory. The risk of the goods’ damage or loss is therefore transferred
be necessary, the client must carry these out punctually at his own cost.
value added tax. Packaging is charged separately at cost price in the
to the client as soon as the goods leave the factory or the client is in
Our client is entitled to sell the goods he has bought from us in a proper
handling the goods with care. Should maintenance and inspection work
invoice. Value added tax is charged separately in the invoice according
default of acceptance of the goods. This also applies to cases where we
sale transaction. However, he must immediately assign all outstanding
to the legal rate on the invoice date. We reserve the right to change
confirm prepaid carriage. Transport packaging and all other packaging
claims to the value of the final invoice sum (including value added tax)
prices appropriately should price reductions or increases, especially
according to the packaging regulations is not returnable. Our client is
of our claims to his customers or third parties. The client is entitled to
due to wage settlements, changes in the price of materials or currency
responsible for disposing the packaging at its own cost. Our deliveries are
collect this claim even after such assignment. Our right to collect the
fluctuations, be incurred. Proof of such changes will be provided for the
insured by us at the client’s expense unless explicitly otherwise agreed.
claim ourselves remains unaffected thereby.We undertake to release
client on request.
No insurance is arranged in the case of goods which are collected by
the securities to which we are entitled if requested to do so by the
our clients. In the case of transport damage, claims are only handled if
client should the realisable value of the our securities be more than 10
5. Payment Conditions - Balancing
the client receives confirmation of any damage, reduced weight or loss
percentage points higher than the outstanding claims. We reserve the
Unless otherwise stated in the order confirmation, our invoices
by the shipping company before accepting the delivery.
right to choose the securities to be released.
9. Warranty
11. Plans and Illustrations
are payable with a 3% discount within 10 days (except for repair and
assembly services) or within 21 days from the invoice date net cash;
money receipts is decisive for complying with this term. We are entitled
The client is responsible for examining the delivered goods
We retain ownership of and copyrights to all plans, illustrations,
to charge interest after the due date at a rate 2% above the relevant
immediately after receiving them to determine any eventual deficiencies
calculations and other documents which are attached to our proposals.
basic interest rate of the German Federal Bank. Should the client have
or delivery errors, and to report these immediately. Should the client
The client must receive explicit written permission before passing these
payment arrears, we are entitled to charge interest on arrears at a rate
fulfil this examining and reporting responsibility, and should payment
on to third parties. Imitating our legally patented products is forbidden
5% above the relevant basic interest rate of the German Federal Bank.
conditions be fulfilled, we shall be liable to the client within the scope
and will be prosecuted.
Should we be able to prove higher damages due to arrears, we are also
of legal regulations. Our period of warranty shall in all cases be two
entitled to claim these. The client only has the right to balance invoices
years. Our client can make use of the warranty as follows, so long as
against its own claims should such claims be confirmed in a court of
he can provide first buyer proof (in the form of an invoice or delivery
Our central office is the place of performance for all disputes in
law or recognised by us. The client does not have the right of retention
note) and provided that the product still has the original, unchanged
connection with these General Standard Terms and Conditions and
due to disputed counterclaims.
serial number:
6. Delivery Periods
Fulfilment of our delivery duties requires the punctual and proper
12. Jurisdiction and Place of Performance
the contracts closed with clients under them. This jurisdiction excludes
a. We choose whether to fulfil our guarantee by providing repair
other jurisdiction relating to persons or subject-matter. Furthermore, our
services free of charge - either on the client’s premises or in our factory
client is not entitled to bring charges against us in another court should
- or replacing the product. We can also provide these guarantee
he file counter-charges, carry out counterbalancing or declare retention.
fulfilment of the client’s duties. The right to defense on the grounds of an
services through an authorised company;
We, however, are entitled to bring charges against our client at their
general place of jurisdiction or at another relevant court recognised by
unfulfilled contract is reserved.Should the client default in accepting the
b. Should a product be returned to us, the client agrees to send
goods delivery or breach other cooperation duties, we are entitled either
the product in its original or similar packaging, offering the same
German or foreign law.Unless otherwise stated in the order confirmation,
to withdraw from the contract or claim compensation for any increased
protection as the original packaging, to our address or any address
our central office is the place of performance.
costs incurred up to that time without setting a further deadline. The right
notified by us.
to make further claims is reserved. Furthermore, in such cases, the risk
c. Our guarantee ceases to apply if changes of any kind have been
of coin-cidental destruction or a coincidental deterioration in the quality
made to our product, unless such changes have been made by us
Lenzkirch, September 2008
of the delivered goods is transferred to the client in the case of default
or a company authorised by us, or have been previously agreed
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
in accepting such goods or payment arrears. Acts of God or stoppages
upon in writing by us. Our guarantee also ceases to apply if third
79853 Lenzkirch/Germany
(due to insufficient supplies of material, industrial disputes etc.) entitle
parties have carried out repairs to our products or replaced parts
us either to demand an appropriate extension of delivery periods or to
thereof. This applies regardless of the fact whether these measures
partly or entirely dissolve the delivery contract. This does not give the
individually or collectively led to a deficiency of the product;
client the right to claim damages. We have fulfilled delivery periods if the
d. We accept no responsibility for damage defects caused by
delivery goods have left our factory or the client has been informed of
- operational wear and tear;
the goods’ readiness for delivery within such delivery periods. Delivery
- incorrect installation or incorrect or insufficient maintenance;
periods stipulated by the client are not recognisedby us unless they
- incorrect operation of the product (in contradiction to the operating instructions
form part of our order confirmation. We adhere to legal terms and
delivered with the product); - improper use or operating faults; -
conditions in cases where, as a result of an undue delay in the delivery
inappropriate or negligent handling and care, especially with respect
for which we are liable, the client is entitled to claim that his interests
to dirt, lime, suction of fluids, inappropriate cleaning and sterilisation;
in a continued fulfilment of the contract have ceased. We also adhere
- using accessories and/or replacementpartswhich are not explicitly
to legal terms and conditions should a delay in delivery be caused by
approved;
deliberate or grossly negligent action by us or our representatives for
- incorrect assembly and/or initial operation by the client or third
which we are responsible. We are also responsible for such actions by
parties; - the client’s negligence in handling the product; - unacceptable
our representatives or agents. Should the delivery delay not be caused
operating conditions, such as humidity, temperatures, the power supply,
by our deliberate infringement of contractual duties for which we are
vibrations.
responsible, our liability is limited to damage which is regarded as typical
- accidents, acts of God, especially lightening, water, fire, public
for that case. We are liable according to the legal terms and conditions if
unrest and insufficient ventilation. We are not liable for damage to
and in so far as the delivery delay for which we are responsible is caused
other objects apart from our product itself, except in thecase of any
by an infringement of a substantial contractual duty. In such cases, our
deliberate or grossly negligent actions by us or our representatives or
liability is also limited to damage which is regardedas typical for that
agents. Should no deliberate breach of contract be claimed, our liability
This document is copyrighted. Duplication, translations, microfilming and savings on electronic systems, particularly for commercialpurposes
are illegal without prior agreement of the manufacturer. All compiled data are based on manufacturers instructions. All logos,
product names and designations used in this document are property of the respective manufacturer.
We do not take over any warranty and liability in the case of missing inscriptions. Subject to modifications and amendments.

Podobné dokumenty

ATMOS® i View DENT - ATMOS MedizinTechnik

ATMOS® i View DENT - ATMOS MedizinTechnik pohodlí a jsou vhodné pro každodenní používání také díky vynikajícímu intuitivnímu ovládání. Pomocí ovládacího panelu lze aktivovat jednotlivé možnosti zařízení ATMOS® i View DENT. Kromě spuštění k...

Více

pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Základní - lékaři (členové ČSOT) Základní - lékaři (nečlenové ČSOT) 1-denní poplatek - lékaři čtvrtek, pátek SZP, studenti, fyzioterapeuti

Více

FINEPIX HS10

FINEPIX HS10 kontaktu elektrolytu s pokožkou nebo oblečením, ihned silně opláchněte zasažené místo čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc nebo zavolejte na linku první pomoci. Nabíječku nepoužívejte k nabíje...

Více

Janos Kornai - Cesta ke svobodne ekonomice

Janos Kornai - Cesta ke svobodne ekonomice Cesta ke svobodné ekonomice vyjadrovala nesouhlas se základní koncepcí tržního socialismu, Odmítala predstavu, že by melo být zachováno dominantní státní vlastnictví, spojené s tržní koordinací. Te...

Více

český manuál

český manuál Videosekvence Propojení fotoaparátu Menu fotoaparátu Technické informace Řešení možných problémů Doplňující informace

Více

Brožura se základními informacemi o LVR

Brožura se základními informacemi o LVR část Laboratoří aboratoří zaručují pro výrobu, diagnostiku diagnostik a skladování prostředí s čistotou odpovídající čistotě operačního sálu. Vytvoření požadované požadova čistoty v příslušných pro...

Více

Panametrics-NDT Epoch 4 Plus

Panametrics-NDT Epoch 4 Plus rozhraní USB, lehce zvládnutelný interface - podobný EPOCH 4

Více