B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1210/2003 ze dne 7

Komentáře

Transkript

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1210/2003 ze dne 7
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 1
Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah
►B
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1210/2003
ze dne 7. července 2003
o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení
(ES) č. 2465/96
(Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6)
Ve znění:
Úřední věstník
Č.
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
►M8
►M9
►M10
►M11
►M12
►M13
►M14
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Rady (ES) č. 1799/2003 ze dne 13. října 2003
Komise (ES) č. 2119/2003 ze dne 2. prosince 2003
Komise (ES) č. 2204/2003 ze dne 17. prosince 2003
Komise (ES) č. 924/2004 ze dne 29. dubna 2004
Komise (ES) č. 979/2004 ze dne 14. května 2004
Komise (ES) č. 1086/2004 ze dne 9. června 2004
Rady (ES) č. 1412/2004 ze dne 3. srpna 2004
Komise (ES) č. 1566/2004 ze dne 31. srpna 2004
Komise (ES) č. 1087/2005 ze dne 8. července 2005
Komise (ES) č. 1286/2005 ze dne 3. srpna 2005
Komise (ES) č. 1450/2005 ze dne 5. září 2005
Komise (ES) č. 785/2006 ze dne 23. května 2006
Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006
Rady (ES) č. 195/2008 ze dne 3. března 2008
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
264
318
330
163
180
207
257
285
177
203
230
138
363
59
Strana
12
9
7
100
9
10
1
6
32
17
7
7
1
1
Datum
15.10.2003
3.12.2003
18.12.2003
30.4.2004
15.5.2004
10.6.2004
4.8.2004
4.9.2004
9.7.2005
4.8.2005
7.9.2005
25.5.2006
20.12.2006
4.3.2008
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 2
▼B
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1210/2003
ze dne 7. července 2003
o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních
vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména
na články 60 a 301 této smlouvy,
s ohledem na společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku a o zrušení
společných postojů 1996/741/SZBP a 2002/599/SZBP (1),
s ohledem na návrh Komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)
V návaznosti na rezoluci 661 (1990) Rady bezpečnosti OSN
a související následné rezoluce, zejména rezoluci 986 (1995),
uvalila Rada úplné embargo na obchod s Irákem. Toto embargo
je v současnosti stanoveno nařízením Rady (ES) č. 2465/96 ze
dne 17. prosince 1996 o přerušení hospodářských a finančních
vztahů mezi Evropským společenstvím a Irákem (2).
(2)
Svou rezolucí 1483 (2003) ze dne 22. května 2003 Rada bezpečnosti rozhodla, že by se měly přestat používat veškeré zákazy
týkající se obchodu s Irákem a poskytování finančních aktiv
nebo hospodářských zdrojů Iráku, a to s určitými výjimkami.
(3)
Uvedená rezoluce stanoví, že s výjimkou zákazu vývozu zbraní
a souvisejícího materiálu do Iráku, by se všeobecná omezení
obchodu měla zrušit a nahradit zvláštními omezeními vztahujícími se na veškeré výnosy ze všech vývozních prodejů ropy,
ropných produktů a zemního plynu z Iráku a na obchod
s kulturními statky, které jsou součástí iráckého kulturního
dědictví, s cílem usnadnit jejich bezpečný návrat.
(4)
Uvedená rezoluce rovněž stanoví, že určité prostředky
a hospodářské zdroje, zejména ty, které patří bývalému iráckému
prezidentovi Saddámu Husajnovi a vysokým představitelům jeho
režimu, určené výborem Rady bezpečnosti zřízeným na základě
rezoluce 661 (1990) by měly být zmrazeny a že by tyto
prostředky měly být následně převedeny do Fondu rozvoje pro
Irák.
(5)
Aby bylo členským státům umožněno převést zmrazené
prostředky, hospodářské zdroje a výnosy z hospodářských zdrojů
do Fondu rozvoje pro Irák, měly by být tyto prostředky
a hospodářské zdroje uvolněny.
(6)
Uvedená rezoluce stanoví, že veškerá ropa, ropné produkty
a zemní plyn vyvážené Irákem, jakož i platby za toto zboží, by
měly být osvobozeny od soudního řízení, zabavení, obstavení
nebo exekuce ze strany těch, kdo mají vůči Iráku pohledávky.
Toto dočasné opatření je nezbytné pro podporu hospodářské
obnovy Iráku a restrukturalizaci jeho dluhu, což pomůže odstranit
hrozbu, kterou současná situace v Iráku představuje pro mezinárodní mír a bezpečnost, což je ve společném zájmu mezinárodního společenství, a zejména Společenství a jeho členských států.
(1) Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 72.
(2) Úř. věst. L 337, 27.12.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením
Komise (ES) č. 208/2003 (Úř. věst. L 28, 4.2.2003, s. 26).
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 3
▼B
(7)
Společný postoj 2003/495/SZBP stanoví změnu současného
režimu Společenství tak, aby byl uveden v soulad s rezolucí
Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003).
(8)
Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a z tohoto
důvodu je nezbytné, aby právní předpisy Společenství provedly
příslušná rozhodnutí Rady bezpečnosti ve vztahu k území Společenství, zejména proto, aby se zamezilo narušení hospodářské
soutěže. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že území Společenství zahrnuje území členských států, na které se vztahuje
Smlouva za podmínek ve Smlouvě stanovených.
(9)
K dosažení maximální právní jistoty ve Společenství by měla být
zveřejněna jména a jiné důležité údaje týkající se fyzických
a právnických osob, skupin nebo subjektů, jež byly orgány
OSN označeny a jejichž prostředky a hospodářské zdroje mají
být zmrazeny, a ve Společenství by měl být stanoven postup
pro provádění změn těchto seznamů.
(10)
Z praktických důvodů by měla být Komise zmocněna
k provádění změn příloh tohoto nařízení obsahujících seznamy
kulturních statků, seznamy osob, orgánů a subjektů, jejichž
prostředky a hospodářské zdroje mají být zmrazeny, a dále
seznam příslušných orgánů.
(11)
Příslušné orgány členských států by měly být zmocněny k tomu,
aby v případě potřeby zajistily dodržování tohoto nařízení.
(12)
Komise a členské státy by se měly vzájemně informovat
o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělovat si veškeré
další užitečné údaje, které mají k dispozici v souvislosti s tímto
nařízením, a měly by spolupracovat s výborem zřízeným rezolucí
Rady bezpečnosti 661 (1990), zejména tím, že budou tomuto
výboru poskytovat informace.
(13)
Členské státy by měly stanovit pravidla pro ukládání sankcí za
porušení tohoto nařízení a zajistit jejich provádění. Tato opatření
by měla být účinná, přiměřená a odrazující.
(14)
Jelikož všeobecná obchodní opatření stanovená nařízením (ES)
č. 2465/96 se nyní nahrazují zvláštními obchodními omezeními
podle tohoto nařízení a toto nařízení ukládá zmrazení prostředků
a hospodářských zdrojů, což vyžaduje okamžité používání hospodářskými subjekty, je nezbytné zajistit, aby sankce za porušení
tohoto nařízení mohly být uloženy, jakmile toto nařízení vstoupí
v platnost.
(15)
Z důvodu jasnosti by nařízení (ES) č. 2465/96 mělo být zrušeno
v celém rozsahu.
(16)
V platnosti by mělo zůstat nařízení Rady (EHS) č. 3541/92 ze
dne 7. prosince 1992, kterým se zakazuje uspokojení nároků
Iráku, pokud jde o smlouvy a obchodní operace, jejichž plnění
bylo dotčeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených
národů 661 (1990) a rezolucemi s ní souvisejícími (1),
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Pro účely tohoto nařízení se:
1. „Výborem pro sankce“ rozumí výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený
podle odstavce 6 rezoluce 661 (1990);
2. „prostředky“ rozumí finanční aktiva a hospodářský prospěch jakéhokoli druhu, zejména:
(1) Úř. věst. L 361, 10.12.1992, s. 1.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 4
▼B
a) hotovost, šeky, peněžní pohledávky, směnky, platební příkazy
a jiné platební nástroje;
b) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na
účtech, dluhy a dlužní úpisy;
c) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje
včetně akcií a účastí, certifikáty zastupující cenné papíry, obligace, vlastní směnky, opční listy, dluhopisy a derivátové
smlouvy;
d) úroky, dividendy a jiné výnosy nebo hodnoty získané z aktiv
nebo jimi vytvořené;
e) úvěr, právo na započtení pohledávek, záruky, záruky za splnění
závazku nebo jiné finanční závazky;
f) akreditivy, náložné listy a kupní smlouvy;
g) dokumenty osvědčující podíl na finančních prostředcích nebo
zdrojích;
h) veškeré další nástroje financování vývozu.
3. „hospodářskými zdroji“ rozumí majetek všeho druhu, hmotný
i nehmotný, movitý i nemovitý, který nepředstavuje prostředky
samotné, ale může být k získání prostředků, zboží a služeb použit;
4. „zmrazením prostředků“ rozumí zabránění jakémukoli pohybu,
převodu, změně, použití prostředků nebo nakládání s prostředky
jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu,
výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně,
která by umožnila použití těchto prostředků, včetně řízení portfolia;
5. „zmrazením hospodářských zdrojů“ rozumí zabránění jejich použití
k získání prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem,
zejména prodejem, pronájmem nebo zástavou;
6. „Fondem rozvoje pro Irák“ rozumí Fond rozvoje pro Irák vedený
iráckou centrální bankou.
▼M14
Článek 2
Od 22. května 2003 se veškeré výnosy ze všech vývozních prodejů
ropy, zemního plynu a ropných produktů uvedených v příloze I z
Iráku ukládají do Fondu rozvoje pro Irák za podmínek stanovených
v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003), a zejména
v odstavcích 20 a 21 uvedené rezoluce.
▼B
Článek 3
1.
Zakazuje se:
a) dovoz nebo uvedení na území Společenství;
b) vývoz nebo přemístění z území Společenství a
c) obchodování s iráckými kulturními statky a jinými předměty, které
mají archeologickou, historickou, kulturní nebo mimořádnou
vědeckou či náboženskou hodnotu, včetně předmětů uvedených
v příloze II, jestliže byly protiprávně odvezeny z míst v Iráku,
zejména jestliže:
i) dotyčné předměty tvoří nedílnou součást buď veřejných sbírek
zapsaných v inventářích iráckých muzeí, archivů nebo fondů
knihoven, anebo inventářů iráckých náboženských institucí nebo
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 5
▼B
ii) existuje důvodné podezření, že dotyčné předměty byly z Iráku
přemístěny bez souhlasu jejich zákonného vlastníka nebo
v rozporu s iráckými právními předpisy.
2.
Tyto zákazy se nepoužijí, jestliže se ukáže, že:
a) dotyčné kulturní statky byly z Iráku vyvezeny před 6. srpnem 1990
nebo
b) dotyčné kulturní statky se navracejí iráckým institucím v souladu
s cílem bezpečného návratu uvedeným v odstavci 7 rezoluce Rady
bezpečnosti OSN 1483 (2003).
▼M1
Článek 4
1.
Zmrazují se veškeré prostředky a hospodářské zdroje předchozí
irácké vlády nebo jakýchkoli státních subjektů, podniků, včetně soukromoprávních společností, v nichž mají státní orgány většinový nebo
kontrolní podíl, a dále institucí irácké vlády, které jsou označeny
Výborem pro sankce a uvedeny v příloze III, pokud se nacházely
mimo území Iráku ke dni 22. květnu 2003.
2.
Zmrazují se veškeré prostředky a hospodářské zdroje, jež jsou ve
vlastnictví nebo držení následujících osob, které jsou označeny
Výborem pro sankce a uvedeny v příloze IV:
a) bývalý prezident Saddám Husajn;
b) vysocí představitelé jeho režimu;
c) blízcí příbuzní těchto osob, nebo
d) právnické osoby, orgány nebo subjekty vlastněné nebo přímo či
nepřímo ovládané osobami uvedenými pod písmeny a), b) a c)
nebo jakoukoli fyzickou či právnickou osobou jednající jejich
jménem nebo podle jejich pokynů.
3.
Žádné prostředky nesmí být dány přímo či nepřímo k dispozici
fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům
uvedeným v přílohách III a IV.
▼M14
4.
Žádné hospodářské zdroje nesmí být dány přímo či nepřímo
k dispozici fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo
subjektům uvedeným v přílohách III a IV anebo v jejich prospěch,
aby tak těmto osobám, orgánům nebo subjektům nebylo umožněno
získat prostředky, zboží nebo služby.
Článek 4a
Zákaz uvedený v čl. 4 odst. 3 a 4 nezakládá jakoukoli odpovědnost
dotčených fyzických nebo právnických osob či subjektů, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že by svým jednáním
mohly tento zákaz porušit.
▼B
Článek 5
1.
Připsání určité částky na zmrazené účty se povoluje pouze za
podmínky, že veškeré přírůstky budou rovněž zmrazeny.
▼M1
__________
▼M14
Článek 6
1.
Odchylně od článku 4 mohou příslušné orgány uvedené na internetových stránkách v příloze V povolit uvolnění zmrazených prostředků
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 6
▼M14
nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny všechny tyto
podmínky:
a) prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudního,
správního nebo arbitrážního zástavního práva, které vzniklo před
22. květnem 2003, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené
soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí;
b) prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně
k uspokojení nároků zajištěných takovým zástavním právem nebo
uznaných jako platné takovým rozhodnutím v rámci limitů stanovených platnými právními a správními předpisy, kterými se řídí práva
osob uplatňujících dané nároky;
c) uspokojení nároku není v rozporu s nařízením (ES) č. 3541/92; a
d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí neodporuje veřejnému
pořádku příslušného členského státu.
2.
Za všech ostatních okolností se prostředky, hospodářské zdroje
a výnosy z hospodářských zdrojů, které jsou zmrazeny podle článku
4, uvolní pouze za účelem jejich převodu do Fondu rozvoje pro Irák
vedeného iráckou centrální bankou za podmínek stanovených v rezoluci
Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003).
Článek 7
1.
Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž předmětem nebo účinkem je přímo nebo nepřímo obejít článek 4 nebo
podporovat transakce uvedené v článcích 2 a 3.
2.
Každá informace o tom, že ustanovení tohoto nařízení jsou nebo
byla obcházena, se oznámí příslušným orgánům uvedeným na internetových stránkách v příloze V a přímo nebo prostřednictvím těchto
orgánů Komisi.
Článek 8
1.
Aniž jsou dotčena příslušná pravidla pro ohlašování, důvěrnost
a služební tajemství a ustanovení článku 284 Smlouvy, fyzické
a právnické osoby, subjekty a orgány:
a) neprodleně poskytnou každou informaci, která by umožňovala
dodržování tohoto nařízení, např. účty a částky zmrazené podle
článku 4, příslušným orgánům uvedeným na internetových stránkách
v příloze V v členských státech, v nichž mají trvalé bydliště nebo
sídlo, a přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů
Komisi;
b) spolupracují s příslušnými orgány uvedenými na internetových stránkách v příloze V při každém ověřování těchto informací.
2.
Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto
článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo
obdrženy.
▼B
Článek 9
Zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů provedené v dobré víře, že
takový postup je v souladu s tímto nařízením, nezakládá odpovědnost
žádného druhu pro fyzické či právnické osoby nebo subjekty, které je
provádějí, nebo pro jejich ředitele či zaměstnance, pokud se neprokáže,
že prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny v důsledku nedbalosti.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 7
▼B
Článek 10
1.
Soudnímu řízení ani žádné formě zabavení, obstavení nebo
exekuce nepodléhají:
a) ropa, ropné produkty a zemní plyn pocházející z Iráku, a to do
okamžiku převodu práva k tomuto zboží na kupujícího;
b) výnosy a závazky, které vyplývají z prodeje ropy, zemního plynu
a ropných produktů pocházejících z Iráku, včetně plateb za toto
zboží uložených do Fondu rozvoje pro Irák vedeného iráckou
centrální bankou;
c) prostředky a hospodářské zdroje zmrazené podle článku 4;
d) Fond rozvoje pro Irák vedený iráckou centrální bankou.
2.
Odchylně od odstavce 1 mohou být výnosy a závazky, které
vyplývají z prodeje ropy, zemního plynu a ropných produktů pocházejících z Iráku, a dále Fond rozvoje pro Irák předmětem uplatňování
nároků na základě odpovědnosti Iráku za škody v souvislosti
s jakoukoli ekologickou havárií, k níž dojde po 22. květnu 2003.
▼M7
3.
Ustanovení odst. 1 písm. a), b) a d) se nevztahují na soudní řízení
týkající se smluvních závazků uzavřených Irákem, včetně zejména jeho
prozatímní vládou, Iráckou centrální bankou a Fondem rozvoje pro Irák,
po 30. červnu 2004 ani na žádná pravomocná rozhodnutí vyplývající
z těchto smluvních závazků.
▼B
Článek 11
Komise je zmocněna:
a) měnit přílohu II v případě potřeby;
b) měnit nebo doplňovat přílohy III a IV na základě rozhodnutí Rady
bezpečnosti OSN nebo Výboru pro sankce a
c) měnit přílohu V na základě informací poskytnutých členskými státy.
Článek 12
Aniž jsou dotčena práva a povinnosti členských států podle Charty
OSN, udržuje Komise veškeré styky s Výborem pro sankce, které
jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto nařízení.
Článek 13
Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o všech
opatřeních přijatých podle tohoto nařízení. Předávají si navzájem
příslušné informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace přijaté podle článku 8 a informace týkající se
porušení tohoto nařízení, problémů s jeho vynucováním a soudních
rozhodnutí vnitrostátních soudů.
Článek 14
Toto nařízení se použije bez ohledu na jakákoli udělená práva nebo
povinnosti uložené jakoukoliv podepsanou mezinárodní dohodou či
uzavřenou smlouvou anebo jakoukoliv licencí nebo jakýmkoliv povolením udělenými před vstupem tohoto nařízení v platnost.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 8
▼B
Článek 15
1.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce, které se budou uplatňovat při porušení tohoto nařízení, a přijmou veškerá opatření nezbytná
k zajištění toho, aby tato pravidla byla prováděna. Stanovené sankce
musejí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.
Do přijetí právních předpisů, pokud jsou k tomuto účelu nezbytné,
se v případech porušení tohoto nařízení ukládají sankce stanovené členskými státy ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) 2465/96.
3.
Každý členský stát odpovídá za zahájení soudního řízení proti
kterékoli fyzické či právnické osobě, skupině nebo subjektu podléhající
soudní pravomoci tohoto členského státu v případech porušení kteréhokoli z omezujících opatření stanovených tímto nařízením touto osobou,
skupinou nebo subjektem.
▼M14
Článek 15a
1.
Členské státy určí příslušné orgány uvedené v článcích 6, 7 a 8
tohoto nařízení a označí je na internetových stránkách uvedených
v příloze V, nebo jejich prostřednictvím.
2.
Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány do 15. března
2008 a oznámí jí rovněž veškeré pozdější změny.
Článek 16
Toto nařízení se použije:
a) na území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru;
b) na palubě všech letadel nebo plavidel podléhajících soudní pravomoci některého členského státu;
c) na všechny osoby uvnitř či vně Společenství, které jsou státními
příslušníky členského státu;
d) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány zapsané
v rejstříku nebo zřízené podle práva členského státu a
e) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti
s jakoukoli podnikatelskou činností provozovanou zcela nebo
částečně v rámci Společenství.
▼B
Článek 17
Zrušuje se nařízení (ES) č. 2465/96.
Článek 18
1.
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
2.
S výjimkou článků 4 a 6 se použije ode dne 23. května 2003.
3.
Články 2 a 10 se použijí do 31. prosince 2008.
▼M14
▼B
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 9
▼B
PŘÍLOHA I
Seznam produktů uvedených v článku 2
Kód KN
Popis produktů
2709 00
Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů surové
2710
Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, jiné než
surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí
ze živičných nerostů, jsou-li tyto frakce základní složkou
těchto přípravků
2711
Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky
2712 10
Ropná vazelína
2712 20 00
Parafín obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje
ex 2712 90
Montánní vosk („slack wax“), rašelinový vosk („scale wax“)
2713
Ropný koks, ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí ze
živičných nerostů
2714
Přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi; živičné nebo
ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny
2715 00 00
Asfaltové směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice,
ropného asfaltu, minerálního dehtu nebo minerální dehtové
smoly (např. živičné tmely, ředěné produkty)
2901
Acyklické uhlovodíky
2902 11 00
Cyklohexan
2902 20 00
Benzen
2902 30 00
Toluen
2902 41 00
o-Xylen
2902 42 00
m-Xylen
2902 43 00
p-Xylen
2902 44
Směs isomerů xylenu
2902 50 00
Styren
2902 60 00
Ethylbenzen
2902 70 00
Kumen
2905 11 00
Methanol (methylalkohol)
3403 19 10
Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků
k uvolňování šroubů a matic, přípravků odstraňujících rez
nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na
bázi maziv) a přípravky obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů,
které nejsou považovány za základní složku
3811 21 00
Přísady do mazacích olejů obsahující ropné oleje nebo oleje
získané ze živičných nerostů
3824 90 10
Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických
kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfokyseliny
z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 10
▼B
PŘÍLOHA II
Seznam předmětů uvedených v článku 3
Kód ex KN
9705 00 00
Popis produktů
1.
Archeologické předměty starší 100 let, pocházející z:
— vykopávek či objevů na zemi nebo pod vodní
hladinou
9706 00 00
— archeologických nalezišť
— archeologických sbírek
9705 00 00
2.
Fragmenty tvořící nedílnou součást uměleckých, historických nebo náboženských památek starších 100 let, které
byly rozebrány na části
9701
3.
Obrazy a malby jiné než ty, které jsou zahrnuté
v kategorii 3A nebo 4, zcela provedené ručně jakýmkoliv
materiálem na jakémkoliv podkladu, pokud jsou starší 50
let a nenáležejí svému autoru
9701
3A. Akvarely, kvaše a pastely zcela provedené ručně na
jakémkoliv podkladu, pokud jsou starší 50 let
a nenáležejí svému autoru
6914
4.
Mozaiky v jakémkoliv materiálu zcela provedené ručně,
jiné než ty, které spadají do kategorií 1 a 2, a kresby
zcela provedené ručně jakýmkoliv materiálem na jakémkoliv podkladu, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí
svému autoru
5.
Originální rytiny, tisky, sítotisky a litografie
s příslušnými deskami a originály plakátů, pokud jsou
starší 50 let a nenáležejí svému autoru
9703 00 00
6.
Originály plastik nebo soch a kopie vyrobené stejným
způsobem jako originál, pokud jsou starší 50 let
a nenáležejí svému autoru, s výjimkou těch, které patří
do skupiny 1
3704
7.
Fotografie, filmy a jejich negativy, pokud jsou starší 50
let a nenáležejí svému autoru
8.
Prvotisky a rukopisy, včetně map a partitur, jednotlivě
nebo ve sbírkách, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí
svému autoru
9.
Knihy starší 100 let, jednotlivě nebo ve sbírkách
9706 00 00
9701
Kapitola 49
9702 00 00
8442 50 99
3705
3706
4911 91 80
9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
9705 00 00
9706 00 00
9706 00 00
10. Tištěné mapy starší 200 let
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 11
▼B
Kód ex KN
3704
3705
Popis produktů
11. Archivy všech druhů a na
s archiváliemi staršími 50 let
jakémkoli
podkladu
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00
9705 00 00
9705 00 00
12. a) Sbírky ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora ve věci
252/84 (1) a jednotlivé exempláře ze zoologických,
botanických, mineralogických a anatomických sbírek;
b) Sbírky ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora ve věci
252/84 historické, paleontologické, etnografické
a numizmatické hodnoty
9705 00 00
13. Dopravní prostředky starší 75 let
Kapitoly 86-89
14. Ostatní starožitnosti, které nejsou zahrnuty v kategoriích
1 až 13
a)
staré 50-100 let
Kapitola 95
— hračky, hry
7013
— skleněné předměty
7114
— zlatnické práce
Kapitola 94
— nábytek
Kapitola 90
— optické, fotografické a kinematografické nástroje
Kapitola 92
— hudební nástroje
Kapitola 91
— hodiny, hodinky a jejich součástky
Kapitola 44
— předměty ze dřeva
Kapitola 69
— keramické předměty
5805 00 00
— tapisérie
Kapitola 57
— koberce
4814
— tapety
Kapitola 93
— zbraně
9706 00 00
b) starší 100 let
(1)
Sběratelské kusy jsou ve smyslu záhlaví č. 97.05 společného celního sazebníku předměty vhodné k zahrnutí do sbírky, to znamená předměty, které jsou poměrně vzácné,
obvykle se nepoužívají ke svému původnímu účelu, jsou předmětem zvláštního trhu
odlišného od obvyklého trhu s podobnými užitkovými předměty a mají vysokou
hodnotu
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 12
▼M2
PŘÍLOHA III
Seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických
osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády uvedených v článku 4
1.
Central Bank of Iraq, Rashid Street, Baghdad, Iraq. Další informace:
bývalým guvernérem byl Dr. Issam El Moulla HWEISH; pobočky
v Mosulu a Basře.
2.
Iraq Re-insurance Company, Al Khalani Square, Baghdad, Iraq.
3.
Rasheed Bank (alias a) Al-Rashid Bank, b) Al Rashid Bank, c) Al-Rasheed
Bank); PO Box 7177, Haifa Street, Baghdad, Iraq nebo Al Masarif Street,
Baghdad, Iraq.
4.
Rafidain Bank (alias Al-Rafidain Bank), Rashid Street, Baghdad, Iraq.
Další informace: pobočky v Iráku, Spojeném království, Jordánsku, Spojených arabských emirátech, Jemenu, Súdánu a Egyptě.
5.
Iraqi Airways Company (alias a) Iraq Airways Company, b) Iraqi Airways,
c) Iraq Airways, d) IAC, e) I.A.C.).
6.
AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB.
Adresa: Baghdad International Airport, General Street, Baghdad, Iraq.
▼M5
▼M12
__________
▼M5
9.
AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Adresa: P.O. Box 46, Al Hassaka
Al Azizeh, Iraq.
10. AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY. Adresa: P.O. Box 2147, Alwiya,
Al-Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.
▼M12
__________
▼M5
13. AMANAT AL-ASIMA. Adresa: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad
Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.
14. ANIMAL HEALTH DEPARTMENT. Adresa: P.O. Box 22055, Al-Shaikh
Omar Street, Baghad, Iraq.
15. ARAB IRAQI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT. Adresa:
P.O. Box 29041, Baghdad, Iraq.
16. ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY. Adresa: P.O. Box 293,
Ninevah, Ninevah, Iraq.
17. ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING. Adresa: P.O.
Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.
18. AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE. Adresa: Near Andulus Square, off
Nidal Street, P.O. Box 3270, Baghdad, Iraq.
▼M12
__________
▼M5
20. BABYLON PROJECT. Adresa: Hashmiya District, Babylon, Iraq.
21. BAGHDAD MUNICIPALITY. Adresa: Khulafa Street, Khulafa Square,
Baghdad, Iraq.
22. BAGHDAD STOCK EXCHANGE. Adresa: The White Palace, Al Nidhal
Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Iraq.
23. CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 5271, Khulafa
Street, Khuilani Square, Baghdad, Iraq.
24. CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE. Adresa: P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Iraq.
25. DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION. Adresa: P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66,
Baghdad, Iraq.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 13
▼M5
26. DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING.
Adresa: P.O. Box 552, Baghdad, Iraq.
27. DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION
OF ELECTRICITY. Adresa: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356,
Baghdad, Iraq.
28. DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND
MINERAL INVESTIGATION. Adresa: P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon
Park Area, Baghdad, Iraq.
29. DIRECTORATE GENERAL OF GOVERNORATE ELECTRICITY
DISTRIBUTION. Adresa: P.O. Box 20107, New Baghdad Aqaba Bin
Nafii Square, Baghdad, Iraq.
30. DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES (alias DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES). Adresy: a) P.O. Box
17041, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Iraq.
31. DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL
ELECTRIFICATION. Adresa: - P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya,
Arasat Al-Hindiya no. 81, Building No 137/327, Baghdad, Iraq.
32. DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL.
Adresa: P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Iraq.
33. DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT. Adresa: P.O. Box 21,
Baquba, Diala, Iraq.
34. DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (alias DIWANIYA
COTTON STATE COMPANY). Adresy: a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq; b) P.O. Box 15, Diwaniya, Iraq.
35. ELECTRONIC INDUSTRIAL COMPANY. Adresa: P.O. Box 11359,
Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.
36. FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY. Adresa: Karh - Otaefia, near Steel Bridge,
Baghdad, Iraq.
37. FINE TEXTILE STATE COMPANY. Adresa: P.O. Box 2, Hilla, Iraq.
38. GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG. Adresa:
Ahrar, Kut, Iraq.
39. GENERAL AGRICULTURAL ORGANIZATION IN KHALIS. Adresa:
P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Iraq.
40. GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS. Adresa: P.O. Box 21015, Battawin, Baghdad, Iraq.
41. GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS (alias
GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS). Adresy:
a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, Iraq; b)
Milla, Iraq; c) Basrah, Iraq; d) Kerbala, Iraq; e) Diwaniya, Iraq; f) Najaf,
Iraq; g) Mosul, Iraq; h) Arbil, Iraq; i) Kirkuk, Iraq; j) Nasiriya, Iraq; j)
Samawa, Iraq; k) Baquba, Iraq; m) Amara, Iraq; n) Sulaimaniya, Iraq; o)
Dohuk, Iraq.
42. GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH.
Adresa: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq.
43. GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS (alias STATE
ENTERPRISE OF FLOUR MILLS). Adresy: a) P.O. Box 170, entrance
to Hurriyah City, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 17011, entrance of Huriah
City, Baghdad, Iraq.
44. GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING (alias (a)
GRAIN BOARD OF IRAQ; (b) STATE ORGANIZATION OF GRAIN).
Adresy: a) P.O. Box 329, Bab Al Mouadham-Midan, Baghdad, Iraq; b)
P.O. Box 2261, Allque, Irkheta, Karada Al-Shakira, Baghdad, Iraq.
45. GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS. Adresa:
P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq.
46. GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN. Adresa:
P.O. Box 113, Nassiriyah, Iraq.
47. GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS. Adresa: P.O. Box
21035, General Ramadi Street, entrance of Agaruf Street, Baghdad, Iraq.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 14
▼M5
48. GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT. Adresa:
P.O. Box 21, Fallouja, Iraq.
49. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL
CARGO (alias STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT). Adresy: a) A H Al Baghdadi Building, Jumhouriya St., near
Khullani Square, P.O. Box 5745, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5745, Al
Jumhurya, Building no. 33, Baghdad, Iraq.
50. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST
SERVICES. Adresa: P.O. Box 10028, Karrada, no 19, Hay Al-Wadha,
Mahala (904), Baghdad, Iraq.
51. GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (alias
WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Adresa: P.O. Box 9114,
Khadhumiya, Baghdad, Iraq.
52. GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE
TRADING. Adresa: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate,
Baghdad, Iraq.
53. IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Adresa: P.O. Box 9, Idleb, Iraq.
54. IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC).
Adresa: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Baghdad, Iraq.
55. INDUSTRIAL COMPLEX – DIALA. Adresa: P.O. Box 7, Baquba, Diala,
Iraq.
56. INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA. Adresa: Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Baghdad, Iraq.
57. IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY. Adresa: P.O. Box
1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Baghdad, Iraq.
58. IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT.
Adresa: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Baghdad, Iraq.
59. IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE. Adresa: Muaskar Al Rashid
Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Baghdad, Iraq.
60. IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES. Adresa: P.O.
Box 29029, Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.
61. IRAQI FAIRS ADMINISTRATION. Adresa: Baghdad International Fair,
Al Mansour, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.IRAQI LIFE INSURANCE
COMPANY. Adresy: a) Aqaba Bin Nafie Square, P.O. Box 989, Baghdad,
Iraq; b) P.O. Box 989, Karradah Al Sharkiya, Baghdad, Iraq
62. IRAQI LIFE INSURANCE COMPANY. Adresy: a) Aqaba Bin Nafie
Square, P.O. Box 989, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 989, Karradah Al
Sharkiya, Baghdad, Iraq.
63. IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC), así como sus filiales
y empresas asociadas: CENTRAL PETROLEUM ESTABLISHMENT;
NORTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; SOUTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; STATE ESTABLISHMENT FOR EXPLORATION OF OIL AND GAS; GAS AND STATE ESTABLISHMENT OF
OIL TANKERS. Adresy: a) Jumhuriya Street, Khullani Square, P.O. Box,
476, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 1, Kirkuk, Iraq; c) P.O. Box 240, Basrah,
Iraq.
64. IRAQI NEWS AGENCY. Adresa: 28 Nissan Complex, Al Salihiya,
Baghdad, Iraq.
65. IRAQI OIL TANKERS COMPANY (alias IRAQI OIL TANKERS
ENTERPRISE). Adresa: P.O. Box 37, Basrah, Iraq.
66. IRAQI REFRESHMENT COMPANY. Adresa: P.O. Box 2339, Alwiyah,
Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Iraq.
67. IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING, Adresa:
P.O. Box 548, Baghdad, Iraq.
68. IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION. Adresa: P.O. Box 5670,
Sadoon Street, Baghdad, Iraq.
69. IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION (alias IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS). Adresa: - P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay
Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Baghdad, Iraq.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 15
▼M5
70. IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI STATE
TEXTILE COMPANY). Adresa: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O.
Box 9106, Baghdad, Iraq.
71. IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI TOBACCO
STATE ENTERPRISE). Adresy: a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O.
Box 10026, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani
Square, Baghdad, Iraq.
72. IRAQI TRADING STATE COMPANY (alias IRAQI TRADING STATE
ESTABLISHMENT). Adresa: P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Iraq.
73. KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (alias a) TRAINING
CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT, b) KUT INDUSTRIAL
COMPANY). Adresy: a) P.O. Box 25, Kut, Iraq; Kut Opp, Al-Zahra
Town, Iraq; b) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Iraq.
74. LIGHT INDUSTRIES COMPANY. Adresa: P.O. Box 164 Baghdad,
Za'Afaraniya, Baghdad, Iraq.
▼M12
__________
▼M5
76. MAYSAN SUGAR STATE ENTERPRISE. Adresy: a) P.O. Box 9, Amara,
Maysan, Iraq; b) P.O. Box 3028, Maysan, Iraq.
77. MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA. Adresa: P.O. Box 65,
Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq.
78. MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Adresa: Baghdad, Iraq.
▼M12
__________
▼M5
80. MINISTRY OF OIL [IRAQ]. Adresa: P.O. Box 6178, Baghdad, Iraq.
81. MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING
AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION. Adresa: P.O. Box 19055, Palestine Street, near Al-Shaab Stadium, Baghdad, Iraq.
82. MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 54, Al
Ishraq-Ninawa, Mosul, Iraq.
83. MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY. Adresa: P.O. Box 2436,
Alwiya, Baghdad, Iraq.
▼M12
__________
▼M5
85. MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY. Adresa: P.O.
Box 13, Mosul, Iraq.
86. MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adresa: P.O. Box 18,
Mosul, Iraq.
87. MOSUL SUGAR STATE COMPANY (alias MOSUL SUGAR STATE
ENTERPRISE). Adresa: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq.
88. NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT. Adresa: P.O. Box
20195, New Baghdad, Nahrawan, Baghdad, Iraq.
89. NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION. Adresa: P.O. Box 31,
Nassiriyah, Iraq.
90. NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL
CONSULTANCY. Adresa: Rashid Street, P.O. Box 11387, Baghdad, Iraq.
91. NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Adresa: P.O. Box
2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.
92. NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES. Adresa: P.O. Box
3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, Iraq.
93. NATIONAL COMPUTER CENTRE. Adresa: P.O. Box 3267, Saadoun
Nafoora Square, Baghdad, Iraq.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 16
▼M5
94. NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND
MAINTENANCE. Adresa: P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad,
Iraq.
95. NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING
ADVERTISING. Adresa: Al Jamhuria Street, Baghdad, Iraq.
AND
96. NATIONAL INSURANCE COMPANY [IRAQ]. Adresy: a) Khullani
Street, P.O. Box 248, Baghdad, Iraq; b) Aman Building, Khullani Square,
Baghdad, Iraq.
97. NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adresa: P.O. Box 5664,
Kadhumia, Baghdad, Iraq.
98. NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY (alias NATIONAL
TOBACCO STATE ENTERPRISE). Adresa: P.O. Box 6, Arbil, Iraq.
99. NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 13,
Mosul, Iraq.
100. NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY.
Adresa: P.O. Box 5603 Baghdad, Tahreer Square, Baghdad, Iraq.
101. NORTH REFINERIES COMPANY. Adresa: Baiji, Iraq.
102. NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 1,
Sulaimaniya, Iraq.
103. NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Iraq.
104. RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS (alias STATE ORGANIZATION FOR DAMS). Adresy: a) Saddoun St., Baghdad, Iraq; b) P.O.
Box 5982, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.
105. RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS.
Adresa: a) P.O. Box 14186, Baghdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering
College, Baghdad, Iraq.
106. RAYON STATE ESTABLISHMENT (alias RAYON
COMPANY). Adresa: P.O. Box 11230, Hindiya, Babylon, Iraq.
STATE
107. READY MADE CLOTHES CO. SA. Adresa: P.O. Box 5769, Baghdad,
Masbah - Arasat Al-Hindiya, Baghdad, Iraq.
108. SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 1,
Sarchina, Sulaimaniya, Iraq.
109. SOUTH REFINERIES COMPANY. Adresa: Basrah, Iraq.
110. SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (alias SOUTHERN CEMENT
STATE ENTERPRISE). Adresa: P.O. Box 5, Samawah, Iraq.
111. SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adresa:
P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no. 192, Baghdad,
Iraq.
112. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI. Adresa:
Dujail - Salah Eldin, Iraq.
113. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB. Adresa:
Mussayib Establishment, Babylon, Iraq.
114. STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT (alias
STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE). Adresa: P.O.
Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Iraq.
115. STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias
(a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, (b) KIMADIA), Adresa: Mansour City, P.O. Box 6138,
Baghdad, Iraq.
116. STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES (alias a) STATE
ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES, b) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES/ELECTRICAL LAMPS, c)
STATE ENTERPRISE FOR GENERATION AND TRANSMISSION OF
ELECTRICITY). Adresy: a) P.O. Box 1118, Waziria, Baghdad, Iraq; b)
P.O. Box 9145, Al-Kadhmiyah, Al-Taji, Baghdad, Iraq; c) 4/356 Al
Masbah Building, P.O. Box 1098, Baghdad, Iraq.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 17
▼M5
117. STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES.
Adresa: Baghdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Baghdad, Iraq.
118. STATE COMPANY FOR MACHINERY (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR). Adresy: a)
Sara Camp, P.O. Box 2218, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 12050, AlDoura, Baghdad, Iraq.
119. STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS (alias STATE ORGANIZATION FOR OIL PROJECTS). Adresy: a) Ministry of Oil Complex, Port
Said St., P.O. Box 198, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 198, Sadoon St.,
Baghdad, Iraq.
120. STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT.
Adresa: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Iraq.
121. STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY (alias STATE
COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS). Adresa: P.O. Box 19036,
Al Nahda Area, Baghdad, Iraq.
122. STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY. Adresa:
P.O. Box 5784, Baghdad, Iraq.
123. STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY
(alias STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS). Adresa: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, near Sharki Baghdad
Station, Baghdad, Iraq.
124. STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS
COMPANY (alias a) STATE ORGANIZATION FOR WATER AND
SEWAGE, b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND
SEWAGE PROJECTS, c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS, d) GENERAL
ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE
PROJECTS). Adresy: a) Street no. 52, Alwiya, P.O. Box 5738, Baghdad,
Iraq; b) P.O. Box 1011, Basil Square, Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 1011, Al
Wathba Square, Baghdad, Iraq.
125. STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND
CONSTRUCTION. Adresa: Nidhal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq.
126. STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS. Adresa:
P.O. Box 38, Nasiriyah, Iraq.
127. STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE). Adresa:
Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Iraq.
128. STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY (alias STATE
ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES). Adresa: P.O. Box
138, Iskandariya-Babylon, Iraq.
129. STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES. Adresy: a) Khalid
Bin Walid Street, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3007, St. 52, The Unity
Square, Baghdad, Iraq.
130. STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES (alias STATE
CABLES AND WIRES ENTERPRISE). Adresa: P.O. Box 44, Nassiriyah,
Iraq.
131. STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES. Adresa: Abu
Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.
132. STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Adresa: P.O. Box
11183, Baghdad, Iraq.
133. STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL WATER (alias
STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS). ). Adresy:
a) P.O. Box 5689, Sara Khatoon Camp, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 2108,
Al-Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.
134. STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES (alias STATE
COMPANY FOR DRUG PRODUCTS). Adresa: P.O. Box 271, Samara,
Iraq.
135. STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES. Adresa: P.O.
Box 74, Basrah, Iraq.
136. STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES.
Adresa: Ramadi, Al Anbar, Iraq.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 18
▼M5
137. STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES. Adresa: a) Nidhal
Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3176, Sa'doon St.,
Baghdad, Iraq.
138. STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (alias HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Adresa: Al Nasir Square,
Arbil, Iraq.
139. STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES. Adresy:
a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Iraq; b) P.O. Box 438, Khur AlZubair, Basrah, Iraq.
140. STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS. Adresa: Karantina,
near Sarafiya Bridge, Baghdad, Iraq.
141. STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (alias STATE
LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Adresa: Karrada Al Sharkiya,
Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq.
142. STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND
LIME BRICKS INDUSTRIES. Adresa: P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala,
Iraq.
143. STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE. Adresa: Daura, P.O. Box 12014, Baghdad, Iraq.
144. STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL INDUSTRIES. Adresy: a)
P.O. Box 5763, Iskandariya, Iraq; b) P.O. Box 367, Iskandariyah-Babylon
Governate, Iraq.
145. STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES. Adresa:
Khor Al Zubair, P.O. Box 933, Basrah, Iraq.
146. STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES. Adresy: a) P.O. Box 5954,
East Gate, Sadoon St., Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5954, South Gate, AlKaim, Anbar, Baghdad, Iraq.
147. STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES. Adresy:
P.O. Box 248, Hartha District, Basrah, Iraq.
148. STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS. Adresy:
P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad,
Iraq.
149. STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Adresa: P.O. Box
71, Diwaniya, Iraq.
150. STATE ENTERPRISE FOR SALTS. Adresa: P.O. 2330 Aiwiya, Unknown
Soldier, Baghdad, Iraq.
151. STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES. Adresy: a) P.O. Box
3095, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Iraq; b) P.O.
Box 3095, Andalus Square, Baghdad, Iraq.
152. STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS
IMPORTING AND DISTRIBUTION (alias STATE ORGANIZATION
FOR TEXTILE INDUSTRIES). Adresy: a) Al Zawria Building, Al
Hindiya, P.O. Box 5856, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5817, Al-Nidhal
St., Baghdad, Iraq.
153. STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Adresa: P.O. Box 2379,
Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Iraq.
154. STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES. Adresy: a) Abu
Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Iraq; b) Manadhira, Al-Najaf, Iraq.
155. STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA /
DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX. Adresa: P.O. Box Aioroba,
K 29 Oroba, Kut, Iraq.
156. STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING.
Adresa: Eastern Karrda, Baghdad, Iraq.
157. STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF
SOUTHERN AREA. Adresa: P.O. Box 16, Misan, Iraq.
158. STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES. Adresa: P.O. Box 26,
Rashid Street, Baghdad, Iraq.
159. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING. Adresa: P.O. Box 3069, Sa'doon St., Baghdad, Iraq.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 19
▼M5
160. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING. Adresa: P.O. Box,
6073, Al-Mansoor, Baghdad, Iraq.
161. STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS.
Adresa: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Baghdad, Iraq.
162. STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES. Adresa:
Dora, Baghdad, Iraq.
163. STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST
UTILITIES. Adresa: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad,
Iraq.
164. STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM. Adresa: Haklanya,
Haditha, Iraq.
165. STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM. Adresa: 6 Mukdadiya,
Mukdadiya, Iraq.
166. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION. Adresa:
P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, Iraq.
167. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN
RURAL AREAS. Adresa: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square,
Baghdad, Iraq.
168. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF
NORTHERN AREA. Adresa: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Iraq.
169. STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM. Adresa: Ninewa Governorate, Mosul, Iraq.
170. STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS.
Adresa: Sinak, Baghdad, Iraq.
171. STATE OIL MARKETING ORGANIZATION. Adresa: P.O. Box 5118,
Khanat Al-Jaysh, Baghdad, Iraq.
172. STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL
Adresa: Karkh, Nisoor Square, Baghdad, Iraq.
MARKETING.
173. STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION
AND AGRICULTURAL SUPPLIES (alias a) STATE ORGANIZATION
FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION, b) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION, c) CENTRE FOR
AGRICULTURAL MECHANIZATION, d) STATE ESTABLISHMENT
FOR AGRICULTURAL SUPPLIES). Adresy: a) P.O. Box 26028, Waziriya, opp Al Bakr University, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 96101, Abu
Nuvas St., Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 26061, Al Wazeria, Baghdad,
Iraq; Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq; d) P.O. Box 1045, Waziriyah,
Baghdad, Iraq.
174. STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION. Adresa: Zafaraniya Area, near Post Office, Baghdad, Iraq; P.O. Box 3073, Karadde
Charkieya/Erkhaita, Baghdad, Iraq.
175. STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS (alias a) STATE ORGANIZATION OF BUILDING, b) DESIGN AND STUDIES SECTION, c)
GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL
REGION, d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR
NORTHERN REGION, e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION). Adresy: a) Museum Square,
Karkh, Baghdad, Iraq; b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O.
Box 368, Baghdad, Iraq; c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq; d)
Maysan, Iraq.
176. STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES. Adresa:
Jumhiriya St., Khullani Square, P.O. Box 5424, Baghdad, Iraq.
177. STATE ORGANIZATION FOR CONSTRUCTION
Adresa: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Baghdad, Iraq.
INDUSTRIES.
178. STATE ORGANIZATION FOR ELECTRICITY (alias a) STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION; b)
STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY / DEPARTMENT OF
COMPUTING AND STATISTICS). Adresy: a) Off Jumhuriya St/Building
166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 230,
Basrah, Iraq; c) P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building no. 9,
Baghdad, Iraq.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 20
▼M5
179. STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adresy:
a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad,
Iraq; b) P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq.
180. STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES (alias a) STATE FISHERIES
ORGANIZATION, (b) STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES, c)
STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES). Adresy: a) P.O. Box
3296, near Aqaba Bin Nafa Square, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 260,
Basrah, Iraq.
181. STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES. Adresa: P.O. Box
2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq.
182. STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT. Adresa:
Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Iraq.
183. STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS (alias
GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS). Adresy:
a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq; b) Al-Muadham,
near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, Iraq.
184. STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION (alias a)
GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS, d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS,
c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF
CENTRAL AND NORTHERN AREAS, d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS). Adresy:
a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 6061,
Aamrlya 7, Nisan, Iraq; c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Iraq; d)
P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq.
185. STATE ORGANIZATION FOR MINERALS. Adresa: P.O. Box 2330,
Sa'doon Street, Baghdad, Iraq.
186. STATE ORGANIZATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION (alias STATE ORGANIZATION FOR DISTRIBUTION OF OIL
PRODUCTS AND GAS). Adresa: Khayam Cinema St., Southgate, P.O.
Box 302, Baghdad, Iraq.
187. STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES (alias a)
STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION, b)
STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS), c) STATE
ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN
AREA), d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF
ROADS (NORTHERN AREA), e) STATE ESTABLISHMENT OF
CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE), f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS).
Adresy: a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Iraq; b)
Nassiryah, Iraq; c) Kirkuk, Iraq; d) Hilla, Iraq; e) Yousufia, Iraq.
188. STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES. Adresa:
Khullani St., Baghdad, Iraq.
189. STATE ORGANIZATION FOR TOURISM. Adresy: a) P.O. Box 2387,
Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq; b) Al-Masbah,
near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq.
190. STATE ORGANIZATION OF HOUSING. Adresa: P.O. Box 5824,
Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq.
191. STATE SEWING COMPANY. Adresa: P.O. Box 14007, Waziriya,
Baghdad, Iraq.
192. STATE STEEL PIPES COMPANY. Adresa: P.O. Box 352, Um Qasr,
Basrah, Iraq.
193. STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D. Adresy:
(a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box
5948, Baghdad, Iraq; (b) 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square,
Baghdad, Iraq.
194. STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS. Adresy:
a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box
322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.
195. STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS.
Adresy: a) P.O. Box 602-5720, Baghdad, Iraq; b) Al-Karradah Al Sharkiya,
P.O. Box 5720, Baghdad, Iraq.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 21
▼M5
196. STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND
TOOLS. Adresy: a) Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad,
Iraq; b) Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq.
197. STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY. Adresa: P.O. Box
2218, Camp Sarah, Baghdad, Iraq.
198. STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS
(alias STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS).
Adresa: Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, Iraq.
199. STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE (alias STATE TRADING
ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER). Adresa: - Arasat Al Hindya
St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq.
200. SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY (alias SULAIMANIYA
SUGAR STATE ENTERPRISE). Adresa: P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Iraq.
201. TAJI INDUSTRIAL COMPLEX. Adresa: P.O. Box 526, Baghdad/Alwyiyah Kadhmiyah/Taji, Baghdad, Iraq
202. VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND
METALLIC INDUSTRIES (alias VOCATIONAL TRAINING CENTRE
FOR ENGINEERING). Adresa: Iskandariya-Babil, Iraq.
203. WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (alias WOOLLEN
TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Adresa: P.O. Box 101,
Arbil, Iraq.
▼M6
204. WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (alias WOOLLEN
TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA). Adresa: P.O. Box 108,
Nassiriyah, Iraq.
__________
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 22
▼B
PŘÍLOHA IV
Seznam fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů spojených
s režimem bývalého prezidenta Saddáma Husajna uvedených v čl. 4
odst. 2, 3 a 4
1.
JMÉNO: Saddám Husajn Tikrítí
TAKÉ ZNÁM JAKO: Abú Alí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 28. dubna 1937, Avja u Tikrítu
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
Uveden v 1483
2.
JMÉNO: Kusaj Saddám Husajn Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1965 nebo 1966, Bagdád
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
druhý syn Saddáma Husajna,
dohlížel na Zvláštní republikánskou gardu, na Zvláštní bezpečnostní službu
a na Republikánskou gardu
3.
JMÉNO: Udaj Saddám Husajn Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1964 nebo 1967, Bagdád
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
nejstarší syn Saddáma Husajna,
vůdce polovojenské organizace „Saddámovi fidájíni“
4.
JMÉNO: Abid Hámid Mahmúd Tikrítí
TAKÉ ZNÁM JAKO: Abid Hámid Bid Hámid Mahmúd
Col Abdel Hámid Mahmúd
Abed Mahmúd Hammúd
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1957, Avja u Tikrítu
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
tajemník a hlavní poradce prezidenta Saddáma Husajna
5.
JMÉNO: Alí Hasan Madžíd Tikrítí
TAKÉ ZNÁM JAKO: Al-Kimawi
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1943, Avja u Tikrítu, Irák
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
poradce prezidenta a vysoký představitel Rady revolučního velení
6.
JMÉNO: Izzat Ibráhím Dúrí
TAKÉ ZNÁM JAKO: Abú Brajs
Abú Ahmad
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1942, Dúr
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 23
▼B
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
zástupce hlavního velitele irácké armády,
zástupce tajemníka oblastního velitelství strany Baas,
místopředseda Rady revolučního velení
7.
JMÉNO: Haní Abdal Latíf Tilfá Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1962, Avja u Tikrítu
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
druhý nejvyšší představitel Zvláštní bezpečnostní služby
8.
JMÉNO: Azíz Sálih Numán
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1941 nebo 1945, Násiríja
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas,
bývalý guvernér oblastí Karbalá a Nadžaf,
bývalý ministr zemědělství a agrární reformy (1986-1987)
9.
JMÉNO: Muhammad Hamzá Zubajdí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1938, Babylon
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
bývalý předseda vlády
10.
JMÉNO: Kamál Mustafá Abdalláh
TAKÉ ZNÁM JAKO: Kamál Mustafá Abdalláh Sultán Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1952 nebo 4. května 1955, Tikrít
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
tajemník Republikánské gardy,
vedl Zvláštní republikánské gardy a velel oběma sborům Republikánské
gardy
11.
JMÉNO: Barzán Abdal Ghafúr Sulajmán Madžíd Tikrítí
TAKÉ ZNÁM JAKO: Barzán Razúkí Abdal Ghafúr
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1960, Saláhaddín
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
velitel Zvláštní republikánské gardy
12.
JMÉNO: Muzahim Saab Hasan Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1946 nebo 1949 nebo 1960, Saláhaddín nebo Avja u Tikrítu
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
velitel protivzdušné obrany,
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 24
▼B
zástupce ředitele Organizace vojenského průmyslu
13.
JMÉNO: Ibrahím Ahmad Abdal Sattar Muhammad Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1950, Mosul
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
náčelník generálního štábu armády
14.
JMÉNO: Sajfaddín Fulajjih Hasan Táhá Ráví
TAKÉ ZNÁM JAKO: Ajád Fulajjih Ráví
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953, Ramádí
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
náčelník generálního štábu Republikánské gardy
15.
JMÉNO: Rafi Abdal Latíf Tilfá Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1954, Tikrít
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
velitel vnitřní bezpečnostní služby
16.
JMÉNO: Táhir Džalíl Habbúš Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1950, Tikrít
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
ředitel iráckých zpravodajských služeb,
velitel vnitřní bezpečnostní služby 1997-1999
17.
JMÉNO: Hámid Radža Šalláh Tikrítí
TAKÉ ZNÁM JAKO: Hasan Tikrítí, Hámid Radža-Šalláh Hasum Tikrítí,
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1950, Bajdží, oblast Saláhaddín
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
velitel letectva
18.
JMÉNO: Latíf Nusajjif Džasím Dulajmí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1941, Rašidíja, předměstí Bagdádu
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
místopředseda vojenského výboru strany Baas,
ministr práce a sociálních věcí (1993-1996)
19.
JMÉNO: Abdal Tavváb Mulláh Huvajš
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1957 nebo 14. března 1942, Mosul
nebo Bagdád
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 25
▼B
místopředseda vlády,
ředitel Organizace vojenského průmyslu
20.
JMÉNO: Táhá Jasín Ramadán Džizráví
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1938, Mosul
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
viceprezident od roku 1991
21.
JMÉNO: Rukan Razúkí Abdal Ghafar Sulajmán Tikrítí
TAKÉ ZNÁM JAKO: Rukan Abdal Ghafar Sulajmán Madžíd,
Rukan Razúkí Abdal Ghafar Madžíd,
Rukan Abdal Ghafar Madžíd Tikrítí Abú Valíd,
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1956, Tikrít
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
v kanceláři prezidenta předseda výboru pro kmenové záležitosti
22.
JMÉNO: Džamál Mustafá Abdalláh Sultán Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 4. května 1955, Samná u Tikrítu
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
v kanceláři prezidenta místopředseda výboru pro kmenové záležitosti
23.
JMÉNO: Mizbán Chádir Hádí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1938, oblast Mandali, Dijála
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
člen Rady oblastního velitelství strany Baas a Rady revolučního velení od r.
1991
24.
JMÉNO: Táhá Muhíaddín Maarúf
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1924, Sulajmaníja
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
místopředseda Rady revolučního velení
25.
JMÉNO: Tárik Azíz
TAKÉ ZNÁM JAKO: Tárik Michail Azíz
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1. července 1936, Mosul nebo Bagdád
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
místopředseda vlády
PAS: (červenec 1997): č. 34409/129
26.
JMÉNO: Valíd Hámid Taufík Tikrítí
TAKÉ ZNÁM JAKO: Valíd Hámid Taufík Násirí
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 26
▼B
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1954, Tikrít
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
guvernér provincie Basra
27.
JMÉNO: Sultán Hášim Ahmad Taj
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Mosul
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
ministr obrany
28.
JMÉNO: Hikmat Mizbán Ibráhím Azzáví
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1934, Dijála
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
místopředseda vlády a ministr financí
29.
JMÉNO: Mahmud Zijáb Ahmad
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953, Bagdád nebo Mosul
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
ministr vnitra
30.
JMÉNO: Ajád Fulajjih Chalífa Ráví
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1942, Ravá
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
náčelník štábu milicí Al-Kuds 2001-2003,
bývalý guvernér Bagdádu a provincie Tamím
31.
JMÉNO: Zuhajr Tálib Abdas Sattár Nagíb
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1948
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
ředitel vojenské zpravodajské služby
32.
JMÉNO: Ámir Hammúdí Hasan Saadí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 5. dubna 1938, Bagdád
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
poradce prezidenta pro vědu,
první náměstek ředitele Organizace vojenského průmyslu 1988-1991,
bývalý předseda technického útvaru pro zvláštní projekty
PASY:? č. 33301/862
datum vydání: 17. října 1997
platnost do: 1. října 2005
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 27
▼B
?M0003264580
datum vydání: neznámé
platnost: neznámá
?H0100009
datum vydání: květen 2001
platnost: neznámá
33.
JMÉNO: Ámir Rášid Muhammad Ubajdí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1939, Bagdád
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
ministr ropného průmyslu 1996-2003,
ředitel Organizace vojenského průmyslu počátkem 90. let
34.
JMÉNO: Husam Muhammad Amin Jasín
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953 nebo 1958, Tikrít
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
ředitel státního kontrolního úřadu
35.
JMÉNO: Muhammad Mahdí Sálih
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1947 nebo 1949, provincie Anbár
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
ministr obchodu 1987-2003,
vedoucí kanceláře prezidenta v polovině 80. let
36.
JMÉNO: Sabáví Ibráhím Hasan Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1947, Tikrít
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
poradce prezidenta,
ředitel veřejné bezpečnosti počátkem 90. let,
ředitel iráckých zpravodajských služeb 1990-1991,
nevlastní bratr Saddáma Husajna
37.
JMÉNO: Vatbán Ibráhím Hasan Tikrítí
TAKÉ ZNÁM JAKO: Vatab Ibráhím Hasan
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1952, Tikrít
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
poradce prezidenta,
ministr vnitra počátkem 90. let,
nevlastní bratr Saddáma Husajna
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 28
▼B
38.
JMÉNO: Barzán Ibráhím Hasan Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1951, Tikrít
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
poradce prezidenta,
stálý zástupce u OSN (Ženeva) 1989-1998,
ředitel iráckých zpravodajských služeb počátkem 80. let,
nevlastní bratr Saddáma Husajna
39.
JMÉNO: Húda Sálih Mahdí Ammaš
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953, Bagdád
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
členka oblastního velitelství strany Baas,
vedoucí biologických
v polovině 90. let,
laboratoří
Organizace
vojenského
průmyslu
bývalá vedoucí studentské a mládežnické kanceláře strany Baas,
bývalá vedoucí odborné kanceláře pro záležitosti žen
40.
JMÉNO: Abdal Baki Abdal Karím Abdalláh Saadún
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1947
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Dijála,
zástupce velitele jižního oblasti 1998-2000,
bývalý předseda Národního shromáždění
41.
JMÉNO: Muhammad Zimam Abdar Razzák Saadún
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1942, oblast Suk Aššujúch, provincie
Zikár
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Tamím,
ministr vnitra 1995-2001
42.
JMÉNO: Sámir Abdal Azíz Nadžm
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1937 nebo 1938, Bagdád
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas ve východním Bagdádu
43.
JMÉNO: Humám Abdal Chálik Abdal Ghafúr
TAKÉ ZNÁM JAKO: Humám „Abdal Chálik“ Abdal Rahman,
Humám „Abdal Chálik Rášid“
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1945, Ramádí
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 29
▼B
ministr vyššího školství a vědeckého výzkumu 1992-1997, 2001-2003,
ministr kultury 1997-2001,
ředitel a zástupce ředitele irácké organizace pro atomovou energii v 80.
letech
PAS: 0018061/104, vydán 12. září 1993
44.
JMÉNO: Jahjá Abdalláh Ubajdí
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v Basře
45.
JMÉNO: Najíf Šindach Sámir Ghálib
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Nadžaf,
poslanec iráckého Národního shromáždění,
POZNÁMKA: Zemřel roku 2003
46.
JMÉNO: Sajfaddín Mašhadání
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1956, Bagdád
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Musanna
47.
JMÉNO: Fadil Mahmúd Gharíb
TAKÉ ZNÁM JAKO: Gharíb Muhammad Fazíl Mašajch
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Dudžail
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Babylon,
předseda Všeobecné federace iráckých odborů
48.
JMÉNO: Muhsín Chadr Chafádží
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Kádisíja
49.
JMÉNO: Rášid Taan Kázim
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Anbár
50.
JMÉNO: Ukla Abid Sakr Kubajsí
TAKÉ ZNÁM JAKO: Sakr Kabisi Abd Akala
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Kubajsí, Anbár
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 30
▼B
předseda oblastního velitelství strany Baasv provincii Majsán
51.
JMÉNO: Ghazí Hammúd Ubajdí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Bagdád
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Vasit
52.
JMÉNO: Ádil Abdalláh Mahdí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1945, Dúr
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Zikár,
bývalý předseda oblastního velitelství strany Baas v provinciích Dijála
a Anbár
53.
JMÉNO: Qaid Husajn Aváví
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v Ninive,
bývalý guvernér provincie Nadžaf asi 1998-2002
54.
JMÉNO: Chámis Sirhán Muhammad
TAKÉ ZNÁM JAKO: Dr. Fnu Mnu Chámis
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Karbalá
55.
JMÉNO: Saad Abdal Madžíd Fajsal Tikrítí
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Tikrít
STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Saláhaddín,
na ministerstvu zahraničních věcí bývalý podtajemník pro bezpečnostní
záležitosti
▼M4
56.
Sajida Khayrallah Tilfah. Datum narození: 1937. Místo narození: Al-Awja,
poblíž Tikritu, Irák. Státní příslušnost: Irák. Další informace: Úředně
uznaná manželka Saddáma Husajna a matka pěti jeho dětí, včetně Qusaye
Saddáma Husajna a Udaye Saddáma Husajna.
57.
Raghad Saddam Husajn Al-Tikriti. Datum narození: 1967. Místo narození:
Irák. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ammán, Jordán. Další informace:
dcera Sajidy Khayrallah Tilfah a Saddáma Husajna.
58.
Rana Saddam Husajn Al-Tikriti. Datum narození: 1969. Místo narození:
Irák. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ammán, Jordán. Další informace:
dcera Sajidy Khayrallah Tilfah a Saddáma Husajna.
59.
Hala Saddam Husajn Al-Tikriti. Datum narození: 1972. Místo narození:
Irák. Státní příslušnost: Irák. Další informace: dcera Sajidy Khayrallah
Tilfah a Saddáma Husajna.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 31
▼M4
▼M6
60.
Samira Shahbandar (známá jako Chadian) Datum narození: 1946. Místo
narození: Bagdád, Irák. Státní příslušnost: Irák. Další informace: druhá
žena Saddáma Husajna a matka jeho třetího syna.
61.
Ali Saddam Husajn Al-Tikriti (známý jako Hassan). Datum narození: 1980
nebo 1983. Místo narození: Irák. Státní příslušnost: Irák. Další informace:
syn Samiry Shahbandar a Saddáma Husajna.
62.
Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, Datum narození: 2. listopadu 1972. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ženeva, Švýcarsko. Další informace: dítě Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikrita.
63.
Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum narození: 1. ledna 1978.
Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ženeva, Švýcarsko. Dítě Barzana Ibrahima
Hasana Al-Tikrita.
64.
Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum narození: 18. dubna 1981.
Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ženeva, Švýcarsko. Další informace: dítě
Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikrita.
65.
Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum narození: 2. listopadu 1983.
Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ženeva, Švýcarsko. Další informace: dítě
Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikrita.
66.
Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum narození: 3. prosince 1986.
Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ženeva, Švýcarsko. Další informace: dítě
Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikrita.
67.
Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum narození:
19. prosince 1980 nebo 19. ledna 1980. Státní příslušnost: Irák. Adresa:
Irák. Další informace: dítě Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikrita.
68.
Jawhar Majid Al-Duri. Datum narození: asi 1942, Al-Dur, Irák. Státní
příslušnost: Irák. Adresa: Irák. Další informace: manželka Izzata Ibrahima
Al-Dura.
69.
Sundus Abd Al-Ghafur. Datum narození: asi 1967, Kirkuk, Irák. Státní
příslušnost: Irák. Adresa: Irák. Další informace: manželka Izzata Ibrahima
Al-Dura.
70.
Nidal Al-Rabi'i. Datum narození: asi 1965. Místo narození: Al-Dur, Irák.
Státní příslušnost: Irák. Adresa: Irák. Další informace: manželka Izzata
Ibrahima Al-Dura.
71.
Intissar Al-Ubaydi. Datum narození: asi 1974. Státní příslušnost: Irák.
Adresa: Irák. Další informace: manželka Izzata Ibrahima Al-Dura.
72.
Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Datum narození:
6. června 1964. Místo narození: Irák. Národnost: Iráčan.
73.
Adib Shaban Al-Ani (alias (a) Dr. Adib Sha’ban, (b) Adib Shaban. Datum
narození: 1952. Národnost: Iráčan.
74.
Dr. Sahir Berhan (alias (a) Dr. Sahir Barhan, (b) Saher Burhan Al-Deen,
(c) Sahir Burhan). Datum narození: 1967. Adresa: (a) Bagdád, Irák, (b)
Spojené arabské emiráty. Národnost: Iráčan.
75.
Maki Mustafa Hamudat (alias (a) Maki Hamudat, (b) Mackie Hmodat, (c)
General Maki Al-Hamadat, (d) Macki Hamoudat Mustafa). Datum narození: kolem 1934. Adresa: Mosul, Irák. Národnost: Iráčan.
76.
Roodi Slewa (alias (a) Rudi Slaiwah, (b) Rudi Untaywan Slaywah, (c)
Rudi Saliwa). Národnost: Iráčan.
77.
Nabil Victor Karam. Datum narození: 1954. Adresy: (a) C/o Trading and
Transport Services, Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman,
Jordánsko, (b) C/o Alfa Company Limited for International Trading and
Marketing, P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordánsko. Národnost: Libanonec.
78.
Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Adresa: Bagdád, Irák. Číslo
pasu 035667 (irácký).
79.
Tarik Nasser S. Al Obaidi (alias (a) Tarik al'Ubaydi, (b) Tariq al'Ubaydi).
Datum narození: 1945. Místo narození: Bagdád, Irák. Adresa: Bagdád, Irák.
Číslo pasu 212331 (irácký).
80.
Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Datum narození:
25. ledna 1932. Číslo pasu H0044232 (irácký).
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 32
▼M6
▼M9
▼M10
81.
Adnan S. Hasan Ahmed (alias (a) Hasan Ahmed S. Adnan, (b) Ahmed
Sultan). Adresa: Amman, Jordánsko.
82.
Munir Al Qubaysi (alias (a) Munir Al-Kubaysi, (b) Muneer Al-Kubaisi, (c)
Munir Awad, (d) Munir A Mamduh Awad). Datum narození: 1966. Místo
narození: Heet, Irák. Adresa: Sýrie. Národnost: Iráčan.
83.
ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND
MARKETING (alias (a) ALFA TRADING COMPANY, (b) ALFA
INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING). Adresa: P.O. Box
910606, Amman 11191, Jordánsko.
84.
TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Adresy:
(a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordánsko; (b)
P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordánsko; (c) P.O. Box 910606,
Amman 11191, Jordánsko.
85.
Muhammad Yunis Ahmad (také znám jako a) Muhammad Yunis AlAhmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad AlBadrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Adresy: a) Al-Dawar
Street, Bludan, Sýrie, b) Damašek, Sýrie, c) Mosul, Irák, d) Wadi AlHawi, Irák, e) Dubai, Spojené arabské emiráty, f) Al-Hasaka, Sýrie.
Datum narození: 1949. Místo narození: Al-Mowall, Mosul, Irák. Státní
příslušnost: Irák.
86.
Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (také znám jako a) Yassir Sabawi
Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c)
Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan
Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Datum narození: a) 15.5.1968, b) 1970.
Místo narození: a) Al-Owja, Irák, b) Bagdád, Irák. Státní příslušnost: Irák.
Adresy: a) Mosul, Irák, b) Az Zabadani, Sýrie. Číslo pasu: irácké číslo
pasu: 284158 (platný do 21.8.2005; jméno: Ali Thafir Abdallah; datum
narození: 1970; místo narození: Bagdád, Irák). Další informace: syn Sabawiho Ibrahima Hasana Al-Tikriti, bývalého prezidentského poradce
Saddáma Husajna.
87.
Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (také znám jako a) Umar Sabawi
Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c)
Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi).
Datum narození: a) kolem 1970, b) 1970). Místo narození: Bagdád, Irák.
Státní příslušnost: Irák. Adresy: a) Damašek, Sýrie, b) Al-Shahid Street, AlMahata Neighborhood, Az Zabadani, Sýrie, c) Jemen. Číslo pasu: irácké
číslo pasu: 2863795S (platný do 23.8.2005; jméno: Umar Ahmad Ali AlAlusi; datum narození: 1970; místo narození: Bagdád, Irák). Další informace: syn Sabawiho Ibrahima Hasana Al-Tikriti, bývalého prezidentského
poradce Saddáma Husajna.
88.
Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (také znám jako a) Aiman Sabawi
Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c)
Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman).
Datum narození: 21.10.1971. Místo narození: a) Bagdád, Irák, b) Al-Owja,
Irák. Státní příslušnost: Irák. Adresy: a) Bludan, Sýrie, b) Mutanabi Area,
Al Monsur, Bagdád, Irák. Další informace: syn Sabawiho Ibrahima Hasana
Al-Tikriti, bývalého prezidentského poradce Saddáma Husajna.
89.
Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (také znám jako a) Ibrahim
Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan AlTikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad
Da’ud Salman). Datum narození: a) 25.10.1983, b) 1977. Místo narození:
Bagdád, Irák. Státní příslušnost: Irák. Adresy: a) Al-Shahid Street, AlMahata Neighborhood, Az Zabadani, Sýrie, b) Fuad Dawod Farm, Az
Zabadani, Damascus, Sýrie, c) Irák. Číslo pasu: irácké číslo pasu:
284173 (platný do 21.8.2005; jméno: Muhammad Da’ud Salman; datum
narození: 1977; místo narození: Bagdád, Irák). Další informace: syn Sabawiho Ibrahima Hasana Al-Tikriti, bývalého prezidentského poradce
Saddáma Husajna.
90.
Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (také znám jako a) Bashar Sab’awi
Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti,
c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim
Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir „Abdullah“). Datum narození: 17.7.1970.
Místo narození: Bagdád, Irák. Státní příslušnost: Irák. Adresy: a) Fuad
Dawod Farm, Az Zabadani, Damašek, Sýrie, b) Bejrút, Lebanon. Další
informace: syn Sabawiho Ibrahima Hasana Al-Tikriti, bývalého prezidentského poradce Saddáma Husajna.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 33
▼M10
▼M12
91.
Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (také znám jako a) Sa’ad Sabawi
Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Datum narození: 19.9.1988. Státní příslušnost: Irák. Adresy: a) Al-Shahid Street, AlMahata Neighborhood, Az Zabadani, Sýrie, b) Jemen. Další informace: syn
Sabawiho Ibrahima Hasana Al-Tikriti, bývalého prezidentského poradce
Saddáma Husajna.
92.
AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresy: a) Hai Babil, Lane 11,
District 929, Bagdád, Irák; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office
10, Bagdád, Irák, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdád, Irák.
93.
AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias AL-BASHAER
TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY,
LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR
TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY,
LTD). Adresa: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdád, Irák.
94.
AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (alias a)
AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA
STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR
RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adresa: Irák.
95.
AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adresy: a)
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631,
Dubaj, Spojené arabské emiráty; b) 638, Rashidiya, Dubaj, Spojené arabské
emiráty; c) Lootah Building, Airport Road, blízko Aviation Club, Rashidya,
Dubaj, Spojené arabské emiráty; d) Vila ve čtvrti Harasiyah, Bagdád, Irák.
96.
AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT).
Adresa: Ruggell, Lichtenštejnsko.
97.
LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adresa: Chemin du
Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Švýcarsko. Další informace: Federální
číslo: CH-2 17-0-431-423-3 (Švýcarsko).
98.
LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Další informace: Federální
číslo: CH-660-0-469-982-0-3 (Švýcarsko).
99.
MONTANA MANAGEMENT, INC. Adresa: Panama.
100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG
Ltd.). Identifikační číslo společnosti: 02150590 (Spojené království).
Oficiální adresa společnosti: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU,
Spojené království. Další informace: Poslední známí ředitelé: Hana Paul
JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.
101. T. M. G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Identifikační číslo
společnosti: 02150590 (Spojené království). Oficiální adresa společnosti:
53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Spojené království. Další
informace: Poslední známí ředitelé: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim
AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 34
▼M14
PŘÍLOHA V
Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech uvedených
v článcích 6, 7 a 8 a adresa Evropské komise pro účely oznamování
A.
Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech
BELGIE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULHARSKO
http://www.mfa.government.bg
ČESKÁ REPUBLIKA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DÁNSKO
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
NĚMECKO
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONSKO
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRSKO
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
ŘECKO
hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
ŠPANĚLSKO
www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales
FRANCIE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITÁLIE
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
KYPR
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LOTYŠSKO
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITVA
http://www.urm.lt
LUCEMBURSKO
http://www.mae.lu/sanctions
MAĎARSKO
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NIZOZEMSKO
http://www.minbuza.nl/sancties
RAKOUSKO
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
2003R1210 — CS — 04.03.2008 — 011.001 — 35
▼M14
POLSKO
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALSKO
http://www.min-nestrangeiros.pt
RUMUNSKO
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVINSKO
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVENSKO
http://www.foreign.gov.sk
FINSKO
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ŠVÉDSKO
http://www.ud.se/sanktioner
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
http://www.fco.gov.uk/competentauthorities
B.
Adresa Evropské komise pro účely oznamování:
Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign
and Security Policy
Unit A.2. Crisis Management and Peace Building
CHAR 12/106
B-1049 Brussels
Tel: (32-2) 295 55 85
Fax (32-2) 299 08 73

Podobné dokumenty

Orl-2014-7 - Otevřený Rozšalovávací List

Orl-2014-7 - Otevřený Rozšalovávací List nerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností (Academia 2011). V tomto počínání jsme vycházeli z předpokladu, že jsou-li v minulosti jisté společné tr...

Více