typový list - Kolejové pohony

Komentáře

Transkript

typový list - Kolejové pohony
KOLEJOVÉ
POHONY
pro optimalizaci železnièních vleèek
Kolejové tahaèe øady 211
Kolejové tahaèe øady 211
Urèení:
Kolejové tahaèe øady 211 jsou hnací kolejová vozidla
urèena pro lehký a støednì tìžký posun a manipulaci s
železnièními vozy na vnitropodnikových vleèkách,
terminálech a v pøístavech v místì nakládky a vykládky. Tyto
tahaèe pracují s minimálními nároky na energii, provozní
hmoty a obsluhující personál. Nejsou lokomotivou z dùvodu
nižších nárokù na obsluhu, kterou mùže být pouze osoba
proškolená s kvalifikací "vedoucí posunu", ale legislativnì
splòuje všechny podmínky pro provoz na kolejích v
souèinnosti s jinými drážními vozidly.
Tahaèe øady 211 jsou pohánìny trakèním elektromotorem. Jako zdroj elektrického proudu pro trakèní støídaè
slouží velkokapacitní trakèní akumulátor (verze A), nebo
diesel-elektrické soustrojí vyrábìjící støídavý proud.
(verze.D). Standardnì se vyrábí bez kabiny s dálkovým
ovládáním, ale je možno dodat také verzi s kabinou pro
obsluhu.
Hnací ústrojí
Akumulátorová verze tahaèe. Zdrojem elektrické
energie je trakèní akumulátor dodávající stejnosmìrný proud, který je pøiveden pøes odpojovaèe,
pojistky a jistièe na meziobvod trakèního støídaèe.
Trakèní støídaè s plným vektorovým øízením øídí otáèky
a kroutící moment trakèního elektromotoru. V pøípadì
pøevahy kladného kroutícího momentu od zátìže
pøechází trakèní motor do generátorické oblasti a
vyrobeným proudem dobíjí pomocí støídaèe trakèní
akumulátor.
Jako zdroj elektrického proudu pro trakèní støídaè
slouží olovìný akumulátor o nominálním napìtí 572 V a
kapacitì 330 Ah. Akumulátor je uzpùsobený pro trakèní
úèely a jeho ètyøi bloky jsou bezpeèné i v pøípadì
nárazu jiného kolejového vozidla o rychlosti v=20
km/hod. do stojícího tahaèe.
2
Pojezd vozidla je øešen jako kompletní rekonstrukce
lokomotivy øady T 211. Z pùvodní lokomotivy je použit hlavní
rám s táhlovým a narážecím ústrojím, nápravové pøevodovky,
dvojkolí a nìkteré mechanické èásti brzdy. Všechny ostatní
èásti jsou øešeny jako novostavba.
Rám je upraven pro zástavbu nových prvkù. Vozidlo má
dvì hnací dvojkolí o prùmìru obruèí 1000 m. Na každé
nápravì je na dvouøadých naklápìcích váleèkových
ložiskách uložena skøíò pohonu náprav. Pohon náprav je
proveden pøímo kardanovými høídeli z trakèní sestupné
pøevodovky. Skøíò pohonu nápravy se skládá z pøevodu
èelních a kuželových ozubených kol. Kuželové soukolí je
opatøeno spirálním ozubením, èelní soukolí má zuby pøímé.
Obì skøínì jsou stejného provedení. Klopné momenty skøínì
pohonu náprav jsou zachyceny vzpìrnými tyèemi k výztuhám
rámu.
Pro doplòování demineralizované vody do jednotlivých
èlánkù trakèního akumulátoru slouží poloautomatické
zaøízení AQUAMATIC. K promíchávání elektrolytu pøi
nabíjení je spoleènì s nabíjeèem na vozidle instalován
provzdušòovací systém. Olovìný trakèní akumulátor je
velmi tvrdý zdroj elektrické energie, který umožòuje
krátkodobì dodávat nìkolikanásobky nominálního
proudu.
Pøed nebezpeèím hlubokého vybití je trakèní
akumulátor jištìn elektronickým zaøízením. Pøi
dosažení nejnižší pøípustné kapacity v akumulátoru
dojde k zastavení vozidla a je spuštìno akustické
návìští. Obsluze je umožnìno dojet vozidlem k
nejbližšímu napájecímu místu, kde po pøipojení kabelu
do síové vidlice zapoène proces nabíjení trakèního
akumulátoru.
Dieselová verze tahaèe. Zdrojem výkonu je dieselelektrické soustrojí vyrábìjící støídavý proud. Støídavý
proud je pøiveden na usmìròovaè, napájející
meziobvod a do trakèního støídaèe který øídí otáèky a
krouticí moment trakèního elektromotoru. Hnací
agregát je tvoøen vznìtovým motorem spojeným
pružnou spojkou se synchronním generátorem.
Vlastní pohon tvoøí asynchronní elektromotor s
kotvou nakrátko, který je vybaven cizím chlazením.
Ventilátor cizího chlazení je øízen mìnièem,
pracuje na základì teplotních údajù získaných z polovodièových èidel KTY umístìných ve statorovém vinutí
trakèního elektromotoru.
Dieselelektrická jednotka je uzpùsobena pro
potøeby zimního startu a její požadavky na údržbu jsou
minimalizovány. V pøípadì, že vozidlo neobdrží
od obsluhy povel po dobu cca. 10 min., dieselový
pohon se samoèinnì vypne.
Základní technické údaje kolejových tahaèù øady 211:
Upspøádání dvojkolí / rozchod
B / 1435 mm
Max. šíøka, výška, délka pøes nárazníky
2600 mm, 2600 mm, 7240 mm
Rozvor / pr. dvojkolí
2700 mm / 1000 mm
Nejmenší polomìr projíždìného oblouku
60 m
Celková hmotnost / hmotnost na nápravu
24 t / 12 t
Maximální / trvalý výkon trakèního elektromotoru
Pøenos výkonu
elektromechanický, støídavý
Schéma
akumulátorové verze
M
A
77 kW / 37 kW
E
S
P
A
Legenda:
M
Mìniè (støídaè)
E
Elektromotor
G
Generátor
SM Spalovací motor
A
Sestava akumulátorù
SP Sestupná pøevodovka
Schéma
dieselové verze
M
E
G
SM
S
P
Kolejový tahac A211
3
Øízení vozidla:
Kolejový tahaè øady 211 je ovládán dálkovì pomocí
pøenosné radiové soupravy HBC Radiomatic. Lze jej dálkovì
nastartovat a ovládat pracovní pojezd vozu vpøed a vzad,
zrychlený pojezd bez zátìže i spøáhnutí vozu automatickým
spøáhlem. Obsluha mùže být pøi pojíždìní na vleèce na
stupaèce nebo ochozu vozidla.
Kapotáž
Kapotáž zajišuje spolehlivé krytí agregátù pøed
povìtrnostními vlivy. Kapota vozidla je na obou stranách
vybavena pøedepsanýmobrysovým osvìtlením a dálkovým
svìtlometem a dále pak svìtelnou i akustickou signalizací,
která je v èinnosti pøi pohybu tahaèe.
Nástøik vozidla je proveden trvanlivou barvou PUR2,
která se používá také k ochranì vozidel Èeských drah. Na
pøání odbìratele je možno vozidlo opatøit nástøikem ve
firemních barvách v libovolném designu.
Spotøeba elektrické energie a nabíjení akumulátorù
Elektrická energie olovìných akumulátorù o nominálním
napìtí 600 V a kapacitì 330 Ah mùže být využita z 80%
kapacity. Po dosažení této hranice se posunovací
mechanismus automaticky vypne aby se zabránilo
absolutnímu vybití akumulátorù. Pøed dosažením této
hranice je potøeba dojet s posunovacím mechanismem k
dobíjecímu místu. Maximální doba nabíjení jeho akumulátorù
je 6 hodin. Pokud je míra vybití menší, znamená to kratší
dobu dobíjení. Životnost soupravy baterií je kolem 1500
nabíjecích cyklù.
Kapacita baterií
330 Ah
Využitelná kapacita baterií*
254 Ah
Nominální napìtí
600 V
Zaruèená nepøetržitá pracovní doba
pøi plném zatížení (800t) a rychlosti 5 km/h
4,24 hod
Kolejový tahaè A211 je schopen dopravit maximální
dovolenou zátìž na vzdálenost 21 km.
* 80% kapacity – 3% (vlastní spotøeba mechanismu)
** doba využití nabitých akumulátorù je závislá na provozním vytížení
mechanismu
Certifikace a dokumentace
Všechna kolejová vozidla nabízené naší spoleèností jsou
již od r 2008 certifikována u TÜV SÜD Czech s.r.o. a jsou
vyrábìna ve spolupráci s Dodávkami automatizace s.r.o.
Pøínos a pøednosti kolejových tahaèù øady 211
pøíznivá poøizovací cena v porovnání s klasickou
lokomotivou
nízké provozní náklady, zvláštì u akumulátorového typu
je cena spotøebované energie cca. 10x nižší, než cena
spotøebované nafty u dieselových posunovacích lokomotiv
nízké náklady na údržbu a servisní prohlídky
rychlá návratnost v závislosti na využití v provozu
jednoduchá obsluha
úspora kvalifikované pracovní síly - vozidlo není
lokomotivou a není potøeba kvalifikace strojvedoucího
výrazné snížení hluènosti a emisí, obzvláštì u akumulátorové verze.
4
Kolejové pohony, a.s., ul. Mostárenská 2917/40, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Czech Republic
www.kolejovepohony.cz, [email protected]
A211 / D211
12/2013
Cz

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2008 - Havlíčkův Brod

Výroční zpráva 2008 - Havlíčkův Brod J sem rád a,že jste se ro zho d lio tevøítnašivý ro ènízprávu ad o ufám ,že jipøeètete ažd o k o nc e. V ìøte,je to zajím avé ètení.Z d e se d o zvíte,že naše prác e je velm iro zm anitá astejnìtak...

Více

k2_4_v03 Zvedák ARCHIMEDES, SURFER Bather

k2_4_v03 Zvedák ARCHIMEDES, SURFER Bather Vanový zvedák Archimedes je nejnovìjším vyvinutým vanovým zvedákem, který splòuje vysoké nároky uživatele: jednoduchá obsluha, skladnost, nízká hmotnost, komfort pøi koupání, životnost, všestrannos...

Více

sz normal zeus.cdr

sz normal zeus.cdr Soustavy ZEUS se prodávají jako zabudované rozvodnice na omítku (IP 55) na bázi zaøízení firmy Legrand FAEL. Technické parametry:

Více

číslo 3 - SeniorTip

číslo 3 - SeniorTip z návštěvy lidé odnesou, záleží na nich. Určitě to ale může být jakýsi nevšední zážitek exotiky, zvláště u dětí.“ V případě, že vaši zoo navštíví vozíčkář, jaké služby mu nabízíte a s čím musí počí...

Více

CZ LOKO Katalog lokomotiv a speciálních vozidel

CZ LOKO Katalog lokomotiv a speciálních vozidel uložením trakčních motorů, rádiovým dálkovým ovládáním, automatickým spřáhlem a protismykovým systémem. Ergonomické pracoviště, nezávisle vytápěná a klimatizovaná kabina, chladnička a mikrovlnná tr...

Více

Fw 190 A-6/R11 Fritz Krause

Fw 190 A-6/R11 Fritz Krause The plane is equiped with FuG 217J – 1 Neptune radar systeme, the anti-dazzle shades are installed on the both sides of the fuselage over the exhausts and landing light on left half of the wing.

Více

KL9H - Ekomaziva

KL9H - Ekomaziva Kontakt pro získání  dalších informací: www.ekomaziva.cz, www.molydal.com  nebo +420 374 802 803 Ekomaziva s.r.o., 338 06 Cheznovice 7, ÈR, Tel: +420 374 802803 – Email: [email protected] MOLYDAL ­...

Více