Stanovy svazku - Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

Komentáře

Transkript

Stanovy svazku - Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
úplné znění stanov Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko
STANOVY
svazku měst a obcí
„ Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko „
Článek 1
Základní ustanovení
1.1 Dobrovolný svazek měst a obcí „Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko“(dále jen svazek)
byl založen jednorázově zakladateli – městy a obcemi okresu Jihlava, dle § 20 a) a
následujících, zákona č.367/1990 Sb. ve znění pozdějších doplňků a změn. Jeho právní
způsobilost, registraci, zrušení a zánik upravuje § 20i a 20j občanského zákoníku a další
příslušná ustanovení zák.č.128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění
a zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
1.2 Svaz je právnickou osobou, jež vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající a nabývá právní způsobilosti zápisem do registru
sdružení pod č.j. R-5/93-ŽP.4513/93 ze dne 27.7.1993 na Okresním úřadě Jihlava,
sdružení od 1.1.2003 vedené u Krajského úřadu kraje Vysočina.
1.3 Svazek byl obcemi založen dne 2.července 1993 podpisem zakladatelské smlouvy.
Článek 2
Název a sídlo členů svazku obcí
2.1 Názvy a sídla členů svazku obcí jsou uvedeny v příloze ke smlouvě o nájmu a provozu
vodovodů a kanalizací a jsou každoročně aktualizovány.
Článek 3
Název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti
3.1
Název svazku :
Sídlo svazku :
Adresa
:
Identifikační číslo organizace :
Daňové identifikační číslo :
3.2 Doba trvání :
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
(dále v textu uváděno pouze „svazek“)
Jihlava
Žižkova 93, 586 01 Jihlava
48460915
CZ48460915
svazek se zakládá na dobu neurčitou.
3.3 Předmět činnosti svazku :
a) V rámci hlavní činnosti je předmětem činnosti svazku zejména:
- ochrana životního prostředí
- zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi
související zařízení v obcích, sdružených ve svazku, a to v rozsahu, který
definuje §50 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
- zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických
předpisů
1
-
stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již
uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní
úpravy
b) V rámci hospodářské (ekonomické) činnosti je předmětem činnosti svazku zejména:
- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě
- zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských síti vodních děl
- hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního
hospodářství
- nájem majetku, souvisejícího s hlavní činností svazku
- investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení
- zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací
z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí
valné hromady svazku
- ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost,
zprostředkovatelská činnost
Článek 4
Orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich
působnost a způsob jejich rozhodování
4.1 Orgány svazku jsou :
- valná hromada
- předsednictvo
- kontrolní výbor
Článek 5
Valná hromada svazku
5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku a rozhoduje o všech záležitostech svazku,
vymezených stanovami. Je složena z delegovaných zástupců všech členských obcí. Každá
obec je zastoupena jedním zástupcem, Statutární město Jihlava, vzhledem k velikosti
svého vloženého majetku, dvěma zástupci. Každý delegovaný zástupce obce je jmenován
radou obce a její rozhodnutí je písemně oznámeno svazku.
5.2 Každý z delegovaných zástupců obcí je oprávněn hlasovat a být volen do orgánů svazku
5.3 Mimo členů svazku se valné hromady zúčastní členové předsednictva, kontrolního
výboru, osoby pověřené předsednictvem k technickému zabezpečení průběhu valné
hromady a další osoby dle rozhodnutí předsednictva.
5.4 Řádná valná hromada svazku se koná nejméně 2x ročně. Mimořádné zasedání může svolat
předsednictvo z vlastní iniciativy, nebo pokud o to požádá nejméně 30% členů svazku.
Mimořádná valná hromada se koná zpravidla do 3. měsíců po konání voleb do obecních
zastupitelstev.
5.5 Vyžadují-li to zájmy svazku, může svolat valnou hromadu též kontrolní výbor.
5.6 Svolání valné hromady se uskutečňuje zaslaným písemným oznámením každému
členu svazku nejméně 15 dnů před jejím konáním s označením, zda se koná řádná,
mimořádná nebo náhradní valná hromada. V případech mimořádné nebo náhradní valné
hromady se lhůta pro oznámení zkracuje na 10 dnů.
2
5.7 Do výlučné pravomoci valné hromady patří:
a) rozhodovat o :
- založení svazku
- přijímání a změnách stanov svazku
- přijímání, vystoupení nebo vyloučení členů svazku
- zániku svazku, způsobu jeho likvidace a převodu práv a povinností na právního
nástupce
- převodech, pronájmech a dalších změnách struktury majetku svazku v hodnotě vyšší
než 300.000,- Kč
- stanovení výše členských příspěvků členů svazku
- pověřovat předsednictvo prováděním úprav rozpočtu svazku v průběhu roku
- rozdělení zisku svazku
- úhradě ztrát svazku
b) schvalovat :
- roční zprávu o činnosti svazku a stavu jeho majetku
- roční závěrečný účet svazku
- dlouhodobé koncepce svazku
- ceny vodného a stočného
- použití prostředků pro obnovu a rozvoj vodovodů a kanalizací
- nájemní a provozní smlouvy a jejich změny a dodatky
c) volit a odvolávat :
- členy předsednictva
- členy kontrolního výboru
5.8 Valnou hromadu řídí zpravidla předseda předsednictva. Valná hromada jmenuje
zapisovatele, volí dva ověřovatele zápisu a osoby pro sčítání hlasů.
O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zápis je uložen u tajemníka svazku,
kopie je doručena všem členům svazku do 14ti dnů po skončení valné hromady.
5.9 O záležitosti, která nebyla uvedena v pořadu jednání může valná hromada rozhodovat
pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni členové svazku a jednomyslně souhlasí
s projednáváním této záležitosti.
5.10 Valná hromada rozhoduje usnesením :
a) valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 33% zástupců obcí, kteří
zároveň představují nadpoloviční počet všech hlasů svazku. Jednotliví členové svazku
mají určený počet hlasů podle počtu obyvatel obce, kterou zastupují. Na každých
započatých sto obyvatel obce se počítá 1 hlas ( vychází se z aktuálních údajů
vydaných Českým statistickým úřadem).
b) o jednotlivých bodech programu se hlasuje zvlášť a usnesení je přijato, hlasuje-li
pro něj alespoň 33% přítomných zástupců členských obcí, kteří zároveň představují
nadpoloviční počet přítomných hlasů, pokud stanovy neurčují jinak.
5.11 Nesejde-li se valná hromada v dostatečném počtu hlasů do jedné hodiny od
zahájení, svolá předsednictvo do 14ti dnů náhradní valnou hromadu. Ta je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu hlasů.
5.12 Zasedání valné hromady jsou veřejná, občané jsou o ní vyrozuměni ve všech
členských obcích na úřední deskách a způsobem v místě obvyklým.
5.13 Občané obcí, které vytvořily svazek obcí jsou oprávněni :
a) účastnit se jednání orgánů svazku a nahlížet do zápisů z jeho jednání
b) podávat orgánu svazku obcí své písemné návrhy
3
Článek 6
Předsednictvo svazku
6.1 Předsednictvo svazku je statutárním orgánem svazku zvoleným valnou hromadou. Řídí
činnost svazku v době mezi konáním valných hromad a jedná jeho jménem.
6.2 Předsednictvo má jedenáct členů, z toho je deset voleno z členů svazku, jedenáctým
členem je tajemník svazku s hlasem poradním. Ze svého středu volí a odvolává předsedu a
dva místopředsedy.
6.3 Funkční období předsednictva je zpravidla čtyři roky a končí zvolením nového
předsednictva na první valné hromadě po volbách do zastupitelstev v obcích. Opětovná
volba členů předsednictva je možná. Zvolený člen předsednictva může odstoupit
písemným prohlášením doručeným kontrolnímu výboru. V takovém případě končí jeho
výkon funkce dnem doručení prohlášení komisi. Nejbližší valná hromada musí zvolit
nového člena předsednictva.
Výkon funkce člena předsednictva je nezastupitelný.
6.4 Předsednictvo zasedá zpravidla 1x měsíčně a svolává jej předseda předsednictva.
Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů.
Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, z nichž každý má jeden hlas.
Předsednictvo zve na svá zasedání zástupce kontrolního výboru.
6.5 Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech svazku, pokud nejsou stanovami svěřeny
valné hromadě. Pokud usnesení valné hromady nepožaduje záležitost předložit ke
schválení nebo je valnou hromadou pověřeno, rozhoduje předsednictvo i o těchto
záležitostech.
6.6 Předseda předsednictva je statutárním zástupcem svazku a je oprávněn ve smyslu § 20g
Občan.zákoníku :
- se podepisovat za svazek
- zastupovat svazek navenek
- sjednávat a podepisovat po projednání v předsednictvu a na valné hromadě nájemní a
provozní smlouvy na nájem a provozování majetku svazku
- sjednávat a podepisovat další smluvní dohody spojené s činností svazku
Místopředsedové zastupují svazek v nepřítomnosti předsedy v pořadí zapsaném v registru
sdružení u Okresního úřadu v Jihlavě.
6.7 O průběhu zasedání předsednictva se pořizují zápisy, zpravidla ve formě přijatých
usnesení, podepsané zapisovatelem a předsedou předsednictva. Zápisy se ukládají u
tajemníka svazku.
6.8 Předsednictvo deleguje své zástupce do dalších orgánů, sdružení a společností. O
delegování informuje valnou hromadu svazku na jejím nejbližším zasedání.
Článek 7
Kontrolní výbor
7.1 Kontrolní výbor je kontrolním a revizním orgánem svazku. Dohlíží na výkon působnosti
předsednictva a uskutečňování činnosti svazku. Provádí revizi hospodaření a prověrku
4
ročního závěrečného účtu svazku. Zprávy o výsledcích těchto kontrol předkládá
zastupitelstvům členských obcí a valné hromadě.
Kontrolní výbor kontroluje a ověřuje postupy ve věcech svazku a je oprávněn nahlížet do
účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti svazku.
7.2 Kontrolní výbor je volen valnou hromadou svazku a jí odpovídá za svou činnost a
podává jí zprávy o své činnosti. Opětovná volba členů kontrolního výboru je možná.
7.3 Kontrolní výbor má tři členy. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Funkční
období je zpravidla čtyři roky s tím, že končí zvolením nových členů kontrolního výboru
na první valné hromadě svazku po volbách do obecních zastupitelstev.
7.4 Kontrolní výbor zasedá nejméně 1x za 3 měsíce, zasedání svolává její předseda. O
zasedání výboru a přijatých usneseních se pořizuje zápis. Přijatá usnesení se zapisují
v plném znění.
7.5 Kontrolní výbor
svazku.
svolává mimořádnou valnou hromadu , jestliže to vyžadují zájmy
7.6 Člen kontrolního výboru nesmí
oprávněnou jednat jménem svazku.
být zároveň členem předsednictva nebo osobou
7.7 Výkon člena výboru je nezastupitelný. Zasedání výboru jsou neveřejná. Podle své
úvahy může výbor na své zasedání přizvat i členy předsednictva nebo zástupce člena
svazku, případně i jiné osoby s ohledem na projednávané záležitosti.
7.8 Kontrolní výbor je schopen se usnášet, je-li přítomen nadpoloviční počet jeho členů.
K přijetí usnesení se požaduje nadpoloviční počet hlasů zvolených členů výboru, z nichž
každý má jeden hlas.
Článek 8
Majetek svazku obcí
8.1 Svazek obcí hospodaří s vodohospodářským majetkem, ke kterému nabyl vlastnické právo
do 31.12.2000 a s majetkem, který získal svou vlastní činností po 31.12.2000. Dále
hospodaří s majetkem, který ze svého majetku vložily do svazku jeho členské obce podle
stanov svazku po 31.12.2000 v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 250/2000 Sb. a § 85
zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění.
8.2 Členská obec je povinna vložit majetek do hospodaření svazku pouze jako funkční celek a
který je v odpovídajícím technickém stavu a má úplnou technickou a správní
dokumentaci.
8.3 O majetku, který není v odpovídajícím technickém stavu a nemá příslušnou
dokumentaci, se sepíše protokol mezi členskou obcí, svazkem a smluvním
provozovatelem, který bude obsahovat zjištěné vady a nedostatky , včetně určení způsobu,
času, subjektu provádění a finančních nákladů a jejich zajištění k odstranění těchto závad
a nedostatků. Součástí finančního zajištění bude ujednání o zdrojích financování nápravy
výše uvedených závad a nedostatků.
5
8.4 Svazek vede odděleně evidenci majetku sloužícího k zásobování vodou, odvádění a
čištění odpadních vod ( dále jen infrastrukturní majetek). Evidence je vedena podle níže
uvedených skupin majetku a jednotlivých členských obcí:
a) majetek nabytý do vlastnictví do 31.12.2000 :
- majetek získaný na základě Dohody o bezúplatném převodu majetku mezi svazkem a
Fondem národního majetku Praha
- majetek získaný na základě převodů podle zák.č. 92/1991 Sb. a č. 171/1991 Sb. ve
znění pozdějších předpisů
- převodem od obcí podle § 20a odst. 3 zákona č. 367/1990 Sb. , o obcích ve znění
pozdějších předpisů
- majetek získaný na základě darovacích, kupních či jiných smluv o převodu
vlastnického práva
- majetek nabytý vlastní činností
b) majetek nabytý svou vlastní činností po 31.12.2000 (§ 38 zákona č. 250/2000 Sb.)
c) majetek, který do hospodaření svazku vložily ze svého vlastního majetku členské
obce po 31.12.2000 a který zůstává ve vlastnictví těchto obcí podle ustanovení § 38
zákona č. 250/2000 Sb.
d) infrastrukturní majetek svazku se dále dělí na :
- společný infrastrukturní majetek, uvedený v příloze č. 2 těchto stanov dle stavu ke dni
31.10.2001, který bude průběžně aktualizovaný způsobem uvedeným v čl. 18 stanov.
Příloha č. 2 je nedílnou součástí těchto stanov.
- místní infrastrukturní majetek, tj. takový, který slouží pouze jedné obci
8.5 Svazek hospodaří s majetkem, ke kterému nabyl a nabude vlastnické právo a dále
s majetkem, který členské obce z vlastního majetku vložily do svazku a do hospodaření
svazku.
Majetek vložený obcí do hospodaření svazku zůstává ve vlastnictví obce. Vložením
majetku obcí do hospodaření svazku přecházejí na svazek veškerá práva s výhradou
majetkových práv, která jsou vyhrazena dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
zastupitelstvu obce. Rozsah majetkových práv přenesených na svazek bude specifikován
ve smlouvě o vkladu majetku do hospodaření.
8.6 Svazek ke svému majetku, jakož i k majetku, který převzal do hospodaření, přejímá
veškerou zodpovědnost stanovenou právními předpisy a má povinnost zabezpečovat jeho
provoz, zejména provoz vodárenských a kanalizačních zařízení, je povinen o tento
majetek pečovat s péčí řádného hospodáře a zabezpečovat jeho další rozvoj.
8.7 V případě, že majetek svazek neprovozuje sám, uzavírá ke splnění povinností dle čl. 8.6
stanov, smlouvy s podnikatelskými subjekty, právnickými nebo fyzickými osobami,
v souladu s ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
zejména na :
- nájem a provozování vodárenských a kanalizačních zařízení s tím, kdo vlastní
oprávnění dle platných předpisů
- projektovou přípravu a zabezpečení staveb vodárenských a kanalizačních zařízení a
ČOV s tím, kdo vlastní příslušné oprávnění k této činnosti
- zajištění inženýrskoinvestorské činnosti, stavební dozor, právní pomoc, vedení
účetnictví, daňové poradenství a smlouvy na výkon jiných činností
6
Článek 9
Zdroje příjmů svazku obcí.
9.1 Svazek je samostatným právním subjektem, samostatně hospodařícím na svůj účet a
nesoucím právní a majetkovou odpovědnost za svou činnost. Hospodaření svazku
upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
9.2 Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet sestavuje na příslušný
kalendářní rok a vyúčtování výsledků svého hospodaření provede nejpozději do tří
měsíců po skončení kalendářního roku. Hospodářský rok svazku je totožný s
kalendářním rokem.
9.3 Svazek sestavuje roční závěrečný účet, jehož sestavení zajišťuje předsednictvo svazku a
předkládá jej valné hromadě ke schválení, společně se zprávou o přezkoumání
hospodaření svazku.
9.4 Svazek vede předepsaným způsobem účetnictví o stavu a pohybu svého majetku a
majetku vloženého obcemi, o svých příjmech a výdajích a o finančních vztazích
k rozpočtu obcí, které jsou členy svazku.
Za řádné vedení účetnictví zodpovídá předsednictvo svazku.
9.5 Návrh rozpočtu a závěrečný účet za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným
způsobem zveřejněny ve všech členských obcích svazku nejméně 15 dnů před jejich
projednáváním na valné hromadě, aby se mohli občané těchto obcí k nim vyjádřit.
Připomínky mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání
valné hromady.
9.6 Svazek dá přezkoumat příslušným okresním úřadem nebo auditorem hospodaření
svazku za uplynulý kalendářní rok. Výsledek přezkoumání předloží na zasedání valné
hromady spolu se závěrečným účtem.
9.7 Svazek zajišťuje a sdružuje finanční prostředky pro obnovu a rozvoj vodovodů,
kanalizací a ČOV obcí, které jsou jeho členy. Zdrojem těchto prostředků jsou
zejména :
- členské příspěvky sdružených obcí
- nájemné dle smlouvy s provozovatelem vodovodů a kanalizací
- státní a jiné dotace
- dotace a dary právnických a fyzických osob
- úroky z vkladů na účtech svazku
- nájemné a ostatní výnosy z hospodaření s majetkem svazku a majetkem obcí, ke
kterému obce převedly právo hospodaření
- případné další příjmy
9.8 Použití finančních prostředků je stanoveno rozpočtem svazku, schváleným na příslušný
rok valnou hromadou. V rozpočtu je zahrnuto použití finančních prostředků na
investiční výstavbu, obnovu a rozvoj vodovodů a kanalizací, nezbytné provozní
náklady svazku, mzdy zaměstnanců a odměny funkcionářů svazku.
9.9 Požadavky na poskytnutí finančních prostředků na obnovu a rozvoj a investiční
výstavbu vodovodního a kanalizačního
zařízení předkládají obce a smluvní
provozovatel do 30.10. pro rok následující. Finanční prostředky, které svazek získá, se po
7
odečtení nezbytných provozních nákladů svazku, zpravidla rozdělí na obnovu a rozvoj
vodárenských a kanalizačních zařízení v jednotlivých obcích svazku, v poměru výše
hodnoty jejich infrastrukturního majetku ve svazku. Rozdělení a použití finančních
prostředků schvaluje valná hromada.
9.10 Svazek může vytvářet fondy. O výši přídělů do těchto fondů rozhoduje valná hromada.
O použití fondů rozhoduje předsednictvo.
Článek 10
Práva a povinnosti členů svazku obcí
10.1 Každá členská obec má právo kontroly hospodaření svazku, právo nahlížení do dokladů
svazku a kontroly tam obsažených údajů. Za členskou obec má toto právo zástupce obce
zmocněný radou obce.
10.2 Členská obec je povinna :
- uhradit řádný členský příspěvek ve výši, kterou stanoví valná hromada. Členské
příspěvky jsou splatné do 31.března příslušného roku. Nově přijaté obce splatí
členský příspěvek do třiceti dnů po jejich přijetí valnou hromadou za člena svazku.
- při výpočtu řádných členských příspěvků se vychází z posledních údajů o počtu
obyvatel vydaných Českým statistickým úřadem
- dodržovat stanovy svazku a plnit usnesení jeho orgánů
- umožnit smluvnímu provozovateli vodohospodářských zařízení využívat bezplatně a
v nezbytné míře pozemky ve vlastnictví obce k provádění všech prací potřebných pro
provoz, údržbu a opravy vodovodů a kanalizací
10.3 Přistoupením k zakladatelské smlouvě a stanovám svazku se obce zavazují, že na dobu
svého členství bezplatně vloží svá vodárenská a kanalizační zařízení, která jsou
v odpovídajícím technickém stavu a mají úplnou technickou a správní dokumentaci,
do hospodaření svazku.
10.4 Vložený majetek se stává vloženým podílem obce ve svazku. Tento oceněný podíl je
finančním vyjádřením hodnoty majetku . Součástí podílu obce ve svazku se stává také
původní majetek příslušející obci dle privatizačního projektu s.p. JmVaK Brno.
10.5 Výše majetkových podílů obcí, včetně majetku vloženého do hospodaření, bude
každoročně upřesňována podle skutečnosti k 1.1. daného kalendářního roku. Tyto
podíly budou rozhodné pro všechny propočty a rozhodování v daném kalendářním roce.
10.6 Vstupem do svazku obcí a vložením svého vodohospodářského majetku nemají obce
právo volného nakládání s vodárenskými a kanalizačními zařízeními, které byly do
svazku jako majetek vloženy.
10.7 Majetek, který přestane sloužit účelu, pro který byl do svazku vložen (tj. nebude
využíván pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod), bude
svazkem písemně nabídnut obci, které tento majetek přísluší.
10.8 Voda vyrobená nebo získaná v zařízeních na katastrálním území obce bude přednostně
použita pro zásobování obce a případný přebytek vody bude využit ve prospěch svazku.
8
10.9 V případě, že obec za doby členství ve svazku nabude majetková práva (vlastnická i
spoluvlastnická) k dalšímu majetku, jež je dle svého určení vodárenským nebo
kanalizačním zařízením, nebo k tomuto účelu slouží, je povinna tento majetek, který bude
v odpovídajícím technickém stavu a s příslušnou technickou a dokladovou dokumentací,
vložit bez zbytečného odkladu do hospodaření svazku a tento je povinen jej přijmout. O
hodnotu vloženého majetku se zvýší majetkový podíl obce ve svazku. Výše podílu se
upraví vždy k 1.1. následujícího roku.
10.10 Svaz pro své členské obce, které samostatně provádí investiční výstavbu vodárenského
nebo kanalizačního zařízení, zajišťuje formou smlouvy o kontrolní činnosti se svým
smluvním provozovatelem tzv. dozor budoucího provozovatele, aby tato investiční
výstavba byla realizována v rámci příslušných předpisů.
Obce jsou povinny :
- oznámit svazku úmysl nebo zahájení výstavby vodárenského nebo kanalizačního
zařízení
- smluvního provozovatele k této činnosti přizvat a jeho technicky oprávněné a
ekonomicky přijatelné připomínky a požadavky respektovat
10.11 Členským obcím mohou být svazkem poskytovány dotace na investiční akce, které
svým určením budou sloužit pro vodárenské nebo kanalizační zařízení a které jako
majetek bude po dokončení vloženo do svazku. Dotace se poskytují dle plánu investic,
schváleného valnou hromadou svazku pro daný kalendářní rok.
Obci budou tyto finanční prostředky poskytnuty po předložení písemné žádosti.
V případě, že obec použije dotaci mimo určený předmět, je povinna takto neoprávněně
použité prostředky neprodleně vrátit svazku, včetně úroku za dobu jejich neoprávněného
držení. Výši úroku stanoví předsednictvo.
Za účelem zjištění oprávněnosti použití těchto prostředků, má svazek právo kontroly
všech účetních dokladů vykazujících toto použití a obec je nesmí zadržovat.
Článek 11
Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí
11.1 Svazek hospodaří s vyrovnaným účtem, kdy jsou veškeré získané finanční prostředky
po odpočtu nezbytných nákladů na provoz svazku, použity na investiční výstavbu,
obnovu a rozvoj vodovodů a kanalizací v členských obcích. Svazek nevytváří zisk.
11.2 O způsobu rozdělení výsledku hospodaření a způsobu úhrady ztráty svazku rozhoduje
valná hromada.
Článek 12
Podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj
12.1Při založení svazku se obec stala členem zakládaného svazku obcí podpisem
zakladatelské smlouvy a stanov svazku.
12.2 Obec, která přistupuje do již existujícího svazku musí v písemném prohlášení
zastupitelstva obce o vstupu do již existujícího svazku výslovně uvést, že souhlasí
s podmínkami zakladatelské smlouvy a se stanovami svazku.
Přistoupení obce musí být projednáno a schváleno valnou hromadou a to prostou většinou
přítomných členů. Členství vzniká dnem rozhodnutí valné hromady o přijetí za člena.
9
12.3 Obec se může stát členem svazku pouze jako celek, členem svazku nemůže být část
obce.
12.4 Členství obce ve svazku zaniká:
a) obec může ze svazku vystoupit podle projevu své vůle na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce, které bude doručeno předsednictvu do 14. dnů od rozhodnutí
zastupitelstva.
Písemné oznámení musí být doručeno nejpozději do 30.6. (včetně) kalendářního roku.
Členství může být ukončeno nejdříve k 1.1. následujícího kalendářního roku. Smlouvy o
finančním vypořádání mezi vystupující obcí a svazkem musí být vypořádány nejpozději
do 1 měsíce ode dne zániku členství.
Pokud nedojde k uzavření smluv o majetkovém vypořádání v daném termínu z důvodů
na straně vystupující obce, zaplatí obec smluvní pokutu ve výši ročního členského
příspěvku pro příslušný rok.
Pokud nedojde k uzavření smluv z důvodů ze strany svazku, je svazek povinen plnit
povinnosti dané stanovami tak, jako by byla vystupující obec právoplatným členem
svazku. Stejná ustanovení platí i při vyloučení obce ze svazku valnou hromadou.
b) rozhodnutím valné hromady svazku o vyloučení na základě hrubého porušení
stanov svazku obcí nebo dlouhodobého neplnění členských povinností, avšak pouze
třípětinovou většinou účastníků valné hromady:
- nevložení veškerého vodohospodářského majetku a zařízení obce, které splňuje
stanovené podmínky, do svazku ani po písemné výzvě orgánu svazku
- neplacení členských příspěvků na činnost svazku, ač byla obec na toto neplnění
písemně upozorněna
- dlouhodobá neúčast na činnosti svazku (více jak jeden rok)
- hrubé porušování stanov a zakladatelské smlouvy svazku
c) zánikem obce a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zániku obce
12.5 Vystoupení členské obce ze svazku bude předloženo ke schválení nejbližší valné
hromadě svazku
12.6 Vystoupí-li obec dle čl. 12.4, písm.a) ze svazku, je svazek povinen obci vrátit vložený
majetek a majetek, který byl do svazku převeden dle privatizačního projektu, včetně
technického zhodnocení na tomto majetku provedeném a majetek pořízený pro potřeby
obce s jejím finančním přispěním, avšak bez podílu na společném zařízení vodovodů a
kanalizací, jehož seznam je uveden v příloze č. 2 stanov. Tento majetek je nedělitelný a
zůstává majetkem svazku. Seznam společného majetku nelze rozšířit o další majetek bez
souhlasu zastupitelstva obce, o jejíž majetek by se seznam rozšiřoval.
12.7 U místního infrastrukturního majetku, který byl vybudován a vložen do svazku v době
členství obce ve svazku, musí obec provést při vystoupení ze svazku finanční
vypořádání v závislosti na zdrojích, ze kterých bylo vodárenské nebo kanalizační
zařízení vybudováno. Obec je povinna finančně vypořádat jen tu část, kterou na
vybudování zařízení přispěl svazek nad podíl investičních prostředků příslušející obci
dle vloženého majetku.
V případě, že náklady na pořízení věci byly hrazeny z úvěru, uhradí vystupující obec i
úroky z tohoto úvěru. Dále je obec povinna poukázat svazku finanční prostředky ve výši
DPH, vyměřené v souvislosti s převodem místního infrastrukturního majetku.
10
12.8 Při vypořádání společného infrastrukturního majetku je povinna vystupující obec uhradit
svazku zbývající část úvěru, jímž je tento majetek zatížen. Podíl obce bude vypočten
takto:
- zůstatková hodnota úvěru včetně úroku se vydělí celkovým počtem obyvatel všech
členských obcí svazku a tato částka se vynásobí počtem obyvatel vystupující obce .
Článek 13
Způsob majetkového vypořádání při zániku svazku
13.1Svazek může zaniknout těmito způsoby:
a) zrušením na základě rozhodnutí valné hromady a to v důsledku:
- rozpuštění, požádá-li o to kvalifikovaná většina členů svazku (nejméně dvě
třetiny členů)
- postupného odstoupení všech členů svazku až po posledního jeho člena
- přeměny svazku na jiný typ společnosti
b) v souvislosti s konkursním řízením na majetek svazku
13.2 Dojde-li k zániku svazku, převezmou jednotliví členové svazku majetek, který do svazku
vložili nebo byl svazku převeden z majetku státu v rámci privatizačního projektu, včetně
přírůstků a úbytků, avšak bez podílů na společném zařízení vodovodů a kanalizací.
Pro správu tohoto majetku jsou členové svazku povinni:
- vytvořit novou právnickou osobu a jí svěřit tento majetek
- nebo tento majetek po dohodě svěřit některému členu svazku
- nebo rozdělit tento majetek do podílového spoluvlastnictví se smluvním zajištěním
povinností a práv řádného hospodaření a správy tohoto majetku spoluvlastníky.
13.3 V případě, že majetek svazku nepřechází na právního nástupce, musí být provedena
likvidace. Likvidaci svazku provede likvidátor jmenovaný valnou hromadou.
O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku svazku rozhoduje valná
hromada
13.4 Svazek právně zaniká až výmazem z registru sdružení vedeném Krajským úřadem
kraje Vysočina.
O výmaz z registru sdružení požádá likvidátor nebo člen svazku – Statutární město
Jihlava.
Článek 14
Zaměstnanci svazku
14.1 Pro zajištění administrativních a jiných běžných činností má svazek právo zaměstnávat
pracovníky. Pro nezbytné činnosti jsou zřízeny funkce :
a) tajemník svazku, který je jmenován a odvoláván předsednictvem svazku.
Organizačně a pracovně je podřízen předsedovi předsednictva a jemu se odpovídá ze své
funkce.
b) účetní, jako funkci pro vedení účetnictví svazku. Účetní je ve své funkci podřízen a
zodpovídá se tajemníkovi svazku
14.2 V případě potřeby mohou být zřízeny další funkce. O jejich zřízení rozhoduje valná
hromada svazku.
14.3 O způsobu odměňování zaměstnanců a funkcionářů svazku rozhoduje předsednictvo.
11
Článek 15
Zastupování svazku
15.1 Svazek vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány zastupují :
a) předseda předsednictva samostatně
nebo
b) první nebo druhý místopředseda samostatně
nebo
c) tajemník svazku na základě písemného zmocnění uděleného předsedou předsednictva
k zastupování svazku
nebo
d) jiné osoby, kterým bude předsedou předsednictva uděleno písemné zmocnění
k zastupování svazku
Článek 16
Podepisování za svazek
16.1 Podepisování za svazek se provádí tak, že k vytištěnému textu nebo napsanému
názvu svazku připojí své podpisy předseda předsednictva nebo v době jeho
nepřítomnosti první nebo druhý místopředseda, nebo jiný pověřený člen předsednictva,
který k tomu obdržel písemné zmocnění předsedy předsednictva.
Obdobně podepisují v rozsahu svých kompetencí a písemného zmocnění tajemník,
popřípadě jiné osoby zmocněné předsedou předsednictva k zastupování.
Článek 17
Spolupráce svazků
17.1 Svazek spolupracuje a koordinuje svoji činnost s jinými svazky obcí, zřízenými pro
zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Zvláště usiluje o koordinovaný
postup svazků jako společníků Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí, s.r.o.
17.2 Svazek je oprávněn vstupovat do vytvářených sdružení a společností a být jejich
právoplatným členem.
Článek 18
Doplňování a změna stanov
18.1 K doplňování a změně stanov je oprávněna valná hromada. Usnesení o stanovách
svazku je přijímáno třípětinovou většinou hlasů všech členů svazku a hlasuje-li pro
doplnění nebo změnu více než 50% zástupců všech členských obcí přítomných na valné
hromadě.
18.2 Změna a doplňování stanov se zapisuje do registru sdružení vedeného Krajským
úřadem kraje Vysočina.
18.3 Doplňování stanov se provádí dodatkem. V případě více dodatků se přistupuje k
přepracování celých stanov.
12
Článek 19
Závěrečná ustanovení
19.1 Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou svazku a účinnosti
dnem jejich zápisu do registru sdružení vedeném Okresním úřadem Jihlava.
19.2 Změny a doplnění stanov schválené valnou hromadou svazku nabývají účinnosti
dnem zapsání do registru sdružení vedeném Okresním úřadem Jihlava.
19.3 Stanovy schválené valnou hromadou svazku dne 12.května 1998 pozbývají platnosti
dnem zápisu nových stanov do registru sdružení vedeného Okresním úřadem Jihlava.
19.4 Tyto stanovy mají 14 stran a jsou vyhotoveny ve třech stejnopisech, z nichž jeden pro
registr sdružení a dva budou uloženy v sídle svazku. Každý člen svazku obdrží kopii
stanov.
Příloha č. 1 – seznam obcí k 1.1.2009
Příloha č. 2 – seznam společného majetku k 31.7.2009
13
Příloha č. 1
SEZNAM OBCÍ
sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
k 1.1.2009
město, městys, obec
adresa sídla
1
Bítovčice
Bítovčice 124
588 22 Luka nad Jihlavou
2
Černá
Černá 87
594 42 Měřín
3
Dobronín
Polenská 221/2a
588 12 Dobronín
4
Dušejov
Dušejov 109
588 05 Dušejov
5
Jihlava
Masarykovo náměstí 1
586 28 Jihlava
6
Knínice, Bohusoudov
Knínice 2
588 56 Telč
7
Kostelec u Jihlavy
Kostelec 87
588 61 Kostelec u Jihlavy
8
Kozlov
Kozlov 68
588 21 Velký Beranov
9
Luka nad Jihlavou
1. Máje 76
588 22 Luka nad Jihlavou
10
Meziříčko
Meziříčko 69
588 27 Jamné
11
Nová Říše
Náměstí 40
588 65 Nová Říše
12
Olšany
Olšany 2
588 56 Telč
13
Polná
Husovo náměstí 39
588 13 Polná
14
Puklice
Puklice 1
588 31 Puklice
15
Rančířov
Rančířov 36
586 01 Jihlava
16
Rantířov
Rantířov 78
588 41 Vyskytná nad Jihlavou
17
Sedlejov
Sedlejov 45
588 62 Urbanov
18
Stonařov
Stonařov 232
588 33 Stonařov
19
Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč
20
Velký Beranov
Velký Beranov 58
588 21 Velký Beranov
21
Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov 5
588 42 Větrný Jeníkov
22
Věžnička
Věžnička 39
588 13 Polná
23
Vysoké Studnice
Vysoké Studnice 122
588 21 Velký Beranov
24
Ždírec
Ždírec 25
588 13 Polná
25
Malý Beranov
Malý Beranov 36
586 03 Jihlava
26
Ořechov
Ořechov 14
588 62 Urbanov
27
Boršov
Boršov 17
588 05 Dušejov
28
Bohuslavice
Bohuslavice 17
588 56 Telč
29
Brtnice
nám. Svobody 379
588 32 Brtnice
30
Zbinohy
Zbinohy 39
588 42 Větrný Jeníkov
31
Dolní Cerekev
Dolní Cerekev 107
588 45 Dolní Cerekev
32
Vystrčenovice
Vystrčenovice 4
588 56 Telč
14
Příloha č.2
SPOLEČNÝ MAJETEK
stav k 31.7.2009
101
199
200
299
499
599
699
799
899
Vodárenský dispečink
Jihlava (Jihlava, Malý Beranov, Velký Beranov, Kozlov,
Rantířov, Rančířov, Kostelec u Jihlavy) :
- ÚV Hosov, včetně technolog. zařízení ÚV
- sklad chloru, VDJ Hosov 3 000 m3, oplocení
- vozovky, venkovní vodovod a kanalizace
- přivaděč surové vody, výtlačný řad do ÚV Hosov
- kalové nádrže Hosov, spojovací řady
- ČS Pístov
- vodojem Pístov 1 000 m3, vodovodní přívodní řad
- rozšíření vodovodu III. etapa
- ČS Rantířov, včetně strojního zařízení
- čerpání z řeky, ČS Henčov, včetně výtlaku V. Beranov
- přeložení odběru vody z Jedlovského potoka
Vodovodní přivaděč Jihlava - Polná (Polná, Dobronín)
Černá (Černá, Meziříčko) :
- 2x prameniště, svodné řady
- VDJ Černá 250 m3, včetně odkyselovacího filtru
Luka nad Jihlavou (Luka n.Ji., Bítovčice, Vysoké Studnice):
- ÚV Bítovčice, včetně technolog. Zařízení
- vodní nádrž, výtlačný řad Luka
- přívodní řad V. Beranov - Luka nad Jihlavou
Nová Říše (Nová Říše, Kostelec u Jihlavy, Sedlejov, Telč,
Stonařov, Bohuslavice) :
- ÚV Nová Říše, včetně technolog. zařízení
- přívodní řad do ÚV
- ČS Na Lazích, včetně technologie
- výtlačný řad do ČS Na Lazích
- vodovodní řad do Třeště, VDJ Hochův kopec
- chlorovna Třešť, vodojem Třešť
- vodovodní přivaděč Třešť-Jihlava
Polná (Polná, Dobronín) :
- ÚV Polná, včetně technolog.zařízení
- ČS Polná, odběrný objekt na toku
- VDJ Polná, výtlačný řad do VDJ
Velký Beranov (Velký Beranov, Vysoké Studnice, Kozlov,
Luka nad Jihlavou, Bítovčice) :
- studny (vrty) Rytířsko
- napojovací a svodné řady z prameniště
- odkyselovací stanice, vodojem
- odradonovací stanice
Dušejov (Dušejov, Boršov) :
- ČOV Dušejov
Celkem společný majetek
4 954 847,00 Kč
217 952 149,00 Kč
14 419 159,00 Kč
911 495,00 Kč
10 418 865,00 Kč
123 138 878,00 Kč
18 487 699,00 Kč
9 194 558,00 Kč
1 564 549,00 Kč
401 042 199,00 Kč
15

Podobné dokumenty

a. obec b. charakteristika obce - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

a. obec b. charakteristika obce - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Místní (městská) část Bilantova Lhota Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímk...

Více

tvrdost vody 2015

tvrdost vody 2015 Tvrdost vody [mmol/l] - statistika za rok 2015 Obec Bítovčice Bohuslavice Bohusoudov Černá Černá - Milíkov Dobronín Dušejov Dyjice Janovice Jihlava Jihlava - Popice Jihlava - Zborná Kostelec u Jihl...

Více

důvěra - Franklin Covey

důvěra - Franklin Covey • Uvědomíte si, proč by vysoká úroveň důvěry ve vztazích se všemi partnery v podni kání i mimo něj měla patřit k vašim cílům. • Zjistíte, za co platíte skutečné a vyčíslitelné daně z nedůvěry...

Více

289694-602-12 zp - Exekutorský úřad Český Krumlov

289694-602-12 zp - Exekutorský úřad Český Krumlov Spoluvlastnická práva k oceňovaným nemovitostem jsou omezena dle výpisu z KN exekučním příkazem k prodeji a zástavním právem smluvním, na nemovitostech neváznou jako závady žádná věcná břemena. Nem...

Více

Zpráva

Zpráva Vodohospodářská bilance minulého roku v povodí Moravy za rok 2008 obsahuje šest samostatných okruhů hodnocení nazvaných: A – Morava Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti povodí Mora...

Více