Senohrabská hláska - 2/2016

Komentáře

Transkript

Senohrabská hláska - 2/2016
)
wnÁvÁ oú SEI{OHRABY
ÚNoR zo16
C
Ittávštěva ústarnr pro dušewrě
choré v kateřinkách
Ano, i tam se ntůžeu rámci suého pestrého prograntu dostat starosta
či starostka malé obce. I mně se tak stalo, díky Bohu nikoliu z důuodu
dušeuní nemoci či úzkostliuých stauů, nýbrž jako host př,i příIežitosti
křtu knihy, která zmíňtLje naši obec Senohraby a je uěnouána
pr of. M U D r. Vladimír u Vondr áčko u i, D r S c., u ý z namné mtL
psychiatroui, který do Senohrab rád zajížděl,
rvní prosincový denjsem tedy s radostí přijala pozvání na tuto zajímavou akci na ještě zajímavějším
místě a byla jsem velmi překvapena, jak si
prof. MUDr. Vladimíra Vondráčka na psychiatrické klinice r. LF UK a VFN váží.Je
zde považován za ikonu, průkopníkačeské
psychiatrie. Protože v roce 2015 uplynulo
rzo let od jeho narození, lyšla o jeho životě
publikace s názvem ,,S anděly nad hlavoť'
s podtitulem Životaběh a dílo prof. MUDr.
Vladimíra Vondráčka (r8ss - rgz8). Editory knihy jsou Jiří Raboch, Allan Gintel
a Rita Hilprantová. Na její přípravě se podílelyVondráčkůvnadačnífond a Psychiatrická klinika r,Iékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v praze. obě
instituce nechaly také vltvořit profesorovu
bustu akademickou sochařkou Alžbětou
Kumstátovou, která byla při křtu knihy
slavnostně odhalena v předsálí Vondráč-
kor,y posluchárny Psychiatrické kliniky
v Praze z, Ke Karlovu rr. Kniha vyšla v nakladatelství Gasset. Je souhrnem vzpominání několika osobností na prof, Vondráčka
a výňatků zjeho prací,ježdalšíautoři komentují. Prof. Vondráček proslul nejenjako
lékař, ale také jako autor ce]é řady odborných knih. Mezi laickou veřejností je znám
svými vzpomínkami,,,Byl ztělesněním
obezřetného, vědoucího a neobyčejně kultivovaného univerzitního profesorď', dodal
sťr.
c
2
Uzemního plán
Přípravy nového plánu
přednosta Psychiatrické kliniky r. LF UK
a VFN prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Svým suchým humorem a charakteristickou vizáži se zapsal do paměti celých generací českých studentů medicíny. V roce
rg+8 byl jmenován mimořádným honorovaným profesorem farmako]ogie a lékařské
psychologie. V letech r957-:.g7o vedl Psychiatrickou kliniku.
Doc.Karel Černý Ph.D., přednosta Ústavu
dějin lékařstvía cízíchjazyků l. LF UK ho
popisuje takto: ,,Byl to poýhistor s renesančnímrozhledem a obsáhlým vědeckým dílem. Zabýval se lékařskou psychologií a obecnou psychiatrií, přispěl k rozvoji farmakologie, sexuologie, gerontologie, filozofie
a dějin lékařství.Z téchto oblastí publikoval přibližně z5o prací včetně několika monografií. Ojedinělým a neobyčejně čtivě napsanýmpohledemna životlékařeve zo. století jsou jeho paměti, které vyšly ve třech
svazcích pod názly Lékařvzpomíná, Lékař
dále vzpomíná a Konec vzpomínání. Prof.
Vondráček je psal na základě deníkových
zápisů, které si vedl celý život. Mezi jeho
badatelské priority patří objev glycero-fosfatázy v mozkové tkáni."
Bez Senohrab by si profesor Vondráček asi
jen těžko dokáza] představit své léto. Jezdil sem na letní byt užiako malé dítě, stu-
sfr.
2
Daňové přiznání
MÚ v Mnichovicích
dent medicíny a později se svou chotí Miladou Drahorádovou. Tak se naše obec stala
pro něho synonymem odpočinku. S otcem
a chůvou vystřídal v Senohrabech hned
několik vil. Úplně poprvé s vychovatelkou
paní Bubeníkovou bydleli v domě na Hůrce (dnešníškole), v dalšíchletech se přesunuli do Lador,y vilky jménem Jaroslava
a do Špirkoly vily čp.6o. Později zďe zakoupil chatu v ulici Nad Žlaaby, která dodnes patří rodině jeho manželky. Jak profesorvzpomíná:,, V pronajatých světnicích
u sedláků se muselo počítats močůvkou,
hnojem, volně se pohybujícím zvířectvem
a velmi nehygienickými hygienickými zařízeními, někdy třeba s vosím hnízdem
pod sedadlem. Ve vesnici byl obchod se
smíšenýmzbožim a švec, ke kterému bylo
nutné se přebrodit obecním blátem...." Zde
s oblibou v kšiltovce čeřil vody Sázavy,
studoval, četl, houbařil a hostil své kolegy
z
kliniky. Právě zde nacházel dostatek
klidu k tvůrčípráci, zde z jeho pera lyšla
mnohá jeho vědecká díla. V roce r97o bylo
prof. Vondráčkovi uděleno čestnéobčanství obce Senohraby.
Jana suaškouá
)
sťr.
4
Stopy slavných
vila Antonína klíra
i.
Přípra\ry novéh o izemního plánu obce Senohraby
Obec Senohraby připravuje nový územníplán celého správního území. Dle §46 zákona č. t8glzoo6 Sb. můžekaždý (fyzická nebo právnická osoba) uplatnit své návrhy, připomínky
a náměty a předat je nebo je zaslat na Obecní úřad Senohraby, Příčná 6t, z5t 66 Senohraby, email: [email protected]
Formulářje k dispozici na webových stránkách obce nebo na
OÚ. ,leho obsahem je jméno navrhovatele, číslodotčeného pozemku dle katastrální mapy nebo název lokality (území,ulice), současný stav využití a jeho navrhovaná změna a důvody
navrhované změny. Dále je nutné přiložit snímek katastrální
mapy s vyznačením plochy navrhované změny (neověřený
např. stažený z internetu), případně náčrtek, studii či 1,ýkres
navrhovaných změn. Žádosti doručenév minulých letech na
OÚ budou zahrnuty do procesu příprav nového územního plánu obce, nemusí být tedy podávány znovu. Veškeréinformace
týkajícíse příprav nového územního plánu najdete na internetových stránkách obce v odkazu Obecní úřad - územní plán a
na úřednídesce.
Návrhy zasílejte nejpozději do 3r. 3. zo16.
,Iana Suaškovó
Využijte možnosti podat daňové přiznánizarok 2oL5
na Městském úřadě v Mnichoúcích
yážení občané,
a DPPO isou také k dispozici na stránkách
oznamujeme Vám tímto, že ve spolupráci
s Finančním úřadem pro Středočeskýkraj
se sídlem v Říčanechbude umožněno občanůmMěsta Mnichovice a přilehlých obcí opět vyřídit si své zákonné povinnosti
vůčisvému správci daně tj. podat daňová
přiznánízarok zo15 abezplatně získat pomoc při vyplnění daňového přiznání v místě svého bydliště či vjeho dosahu a to bez
,,front" a v domácím prostředí.
pracovníci Finančníhoúřadu sk budou
přítomni na Městském úřadu v Mnichovicích - v sále Informačníhocentra v Mnichovicích, Masarykovo nám. 83, Mnichovice
a
to dne:
večtvrtek t7.g.zolr6
- r9.oo hod.
Letákkpodávání daňových přiznání kda-
od 16.oo
ním z příjmůje již vyvěšen na:
www.financnisprava.cz
pod záložkami ,,Daňové tiskopisy
-
Data-
báze aktuálních daňovýchtiskopisů - Daň
z příjmů (FO a PO) - Letáky".
Podávání daňových přiznání - přes aplikaci EPO na Daňovém portáIu, dostup-
ném téžna adrese:
www. daneelektronicky. cz
Interaktivní formuláře DAP k
DPFO
FS v záložce ,,Daňové tiskopisy". Pojistné
píiznáni pro poplatníky pojistného na důchodové spoření lze takjako v loňském roce podat pouze v papírovéformě. Tiskopis
pojistného přiznání je spolu s potvrzením
uveřeiněn na webových stránkách Finančnísprávy pod záložkmi ,,Daňové tiskopř
sy
-
poslední soboty
v březnu z6. 3. zot6,
kdy v tento den nebudou úřady otevřeny.
Doufáme, že využijete nabízených služeb
daňové správy avěříme, že nabízenéslužby Vám usnadní plnění Vašich daňových
povinností.
Ing
.
Mir
o slau
taj emnice
a Voj tíškouó
MěÚ Mnichouice
Databáze aktuálních daňových tiskopř
- poplatník", případně je k dispozici u správce pojistného. Zároveív průběhu měsíce února
- března zo16 budouv Informačním centru
v Mnichovicích k dispozici:
. formuláře na podání daňového přiznání
sů - Pojistné na důchodové spoření
fyzických a právnických osob a k dani
z nemovitých věcí včetně pokynů k vypl-
nění a to v úředních hodinách Informačního centra v Mnichovicích:
PÁl 8.oo - rz.oo
13.oo - r7.oo hod.
SO: 8.oo - rz.oo hod.
PO -
v
rámci rozšířeníúředních hodin bude
na všech finančníchúřadech a jejich územních pracovištích zajištěno přijímání
daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených v termínu:
od zr. 3. zo16 do t. 4. zot6vevšech pra-
covních dnech
do r8:oo hod.
kromě
ryH##,&
Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává Obec Senohraby.
Redaktorka: Jana Vrbová
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: Martin Vávra
Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: OÚ Senohraby, Příčná 6r,
Tel,: 3z3 6ss sg6, fax: 3z3 655 53
www.senohraby.cz
Příjem inzerce e-mailem:
[email protected]
E-mail redakce: [email protected]
Uzávěrka příspěvků do zo. stávajícího
měsíce. Nelyžádané podklady k tisku
se nevracejí. Redakce můžepříspěvky
redakčně krátit,
Povoleno MK ČR B 12710
Čislo zlzot6, ročník57
Yycházi B.3. zo16
Dva rydařené úlety v mateřské škole
Xžx,.lrŇ pa:#*tsť3c ť*f*s
?x#u§ ?-pu t*ťe§vr&
g
řmfu
se sřceťq #*. {sgš pr*
rtcď*sťgř*& setdlteg
xg,uš*w pť&n*wrrszú
agwžk,rx*
§s#mí'"§e§}
.ý
ě-l
?
S{hgre§čm€rrx ur*§zts
*:
Á
"&ďitťcťta:uď*a*ťt.
*m řeť§i ffip7*&l*3sm*
pr^* ďčrťjmlcm mdÉre"m#ag
xrsr g
rzta§xelucg ťď ďe,,m
4':§
#*p*ť*ďrzť u§§*ďw
ť§*
*k*ťi.
První byl společně s první třídou základní školy na zámek Berchtold. Asi si říkáte
- zámek a v zimě - ano zima byla, ale i tak
jsme si to užili. V klidu jsme si prohlédli
miniatury hradů a zámků v parku, který
hlídal tříhlavý drak a stráž u vchodu. Pak
jsme odvážně vstoupili do místníhopek
la, kde se někteří i trochu báli. Vše ale by
1o zapomenuto u zvířat v místníminizoo.
Roztomilá zvířátka se líbila všem. Ale to
už nás čekala prohlídka zámku. V teple
jsme se na chvíli stali zámec\ými hosty
a prohlédli si zdejšísály se sbírkami zbraní, lycpanými zvířaty, mincemi a dalšími zajímavostmi. Po prohlídce jsme se
lydali na naučnou stezku Kunickou přírodou, kdejsme se dozvěděli,jaká zvířata
zde žiji a jaké rostliny tu rostou, cestou
jsme plnili zajimavé úkoly, Na konci nás
zaujalo nové dopravní hřiště, na které se ale vydáme
příště.
Druhý výtet byl do Šestajovic - konkrétně do svíčkárny Rodas. Hned za vchodem jsme byli mile překva-
peni malou zoo, kde byla
spousta zajímavých domácích zvířat s mládátky. Děti se od nich nemohly odtrhnout. Ale to už na nás čekala exkurze
kam se určitě r.ydáme příště. Toto místo
svíčkárny.V příjemném a útulném pro- jsme si všichni moc užili a všem ho dopostředí si děti samy ozdobily dvě súčky, ručuji k návštěvě,
nasypaly si sáček s vonnou solí a r,ykrojily
si malé glycerinové mýdlo. Vše si pak od- Fotky z obou akcí si můžeteprohlédnout
vezly domů. Součástí svíčkárny je i pastelkárna, perníkárna a nově i čokoládovna,
na http://skolkasenohraby,raj ce.idnes.cz/
JitkaTichouská
Linka pomoci obětem kriminaliý a domácího násilí má číslo116 tl06
nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady, Na telefonní lin-
.116_ Pracuje
t§
b§''
€{iťlk0
ffi
ku 116 oo6 se můžeobrátit
každý kdo se cítíbýt obě-
tí trestného činu, a to bez ohledu na
to,
násilí, aťužfyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 oo6 mohou volat pozůsta-
lí poobětech úmyslných i nedbalostních
Volat mohou obětí různých forem násilí trestných činů,kterým linka zprostředvčetně násilí domácího. pomoc na lince kuje rychlou a nadstandardní pomoc
je určena i obětem nedbalostních trest- Bílého kruhubezpečí nebo nejblíže situozda trestný čin byl nebo nebyl oznámen,
ných činů,např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady
a informace ženám, mužůmi dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření,
že jsou obětí některé z forem domácího
vané kvalitní služby. Linka poskytuje po-
moc také svědkům trestných činů,kteří
byli událostí traumatizováni, potřebují
psychickou podporu a informace o srrých
právech a ochraně,
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečívěnuje vj,,raznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se
odůvodněně obávají, že se mohou stát obě-
tí trestného činu a svou situaci potřebují
konzultovat.
Vznik a provoz této nové službyje realizován díky finančnípodpoře Nadace Open
Society Fund Praha a programu Dejme (že)
nám šanci, který je financovánzNorslrych
fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách u.ww.linka-pom oci. cz.
.l
.'
r. .{.
l !,.
.rr !: l
\a:r'
:l_Yl]'
',
{''\
4];
vilaArrtonína klíra
Jubilantiúnor
§"tlzilk*uťl"
"f,{* n lr]ý;r:
l}
sll
hťurir
&,§
"^__ -S^-...___,--"§_
ifu š r
Ki,e3f í "lr;rt
l rs, nk * l: & ž,uďn zilrl
Sl,r"ťrlt,d ,líiťrirťc
§§ik r:lil
š ít *ue! áíez
nť,
§
šřry.ř
*
!]:::
Wnťůk"{}že,rws
;
F*Esďk*l.1il §*rlr:;
??ii:*rsfu* ,,l*n*
ť:ffuŤÁ"r;il#,4firt{J
§'giť
'"l*ďťmťn
Sď*r,lc
š'řilsík*u{l"
Í}lLtsllg1 slyi
"{tt"il,k
"9r;*&*ai#
!,(ií.*š
j,elrjťsťrtu
Pozuánka
do knihouny
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny. Byla
jsem vyměnit soubory knížek,takže máme 2oo kusů novýchknih. Jsou zrizných
žánrůod romantických pro ženy, přes de-
tektivky až po dětské knitiy pro malé i větší.
Jsem ráda, že knihovny v Říčanech a v Benešově tuto službu nabízí. Přijd'te se podívat, určitě si lyberete!
od března také zavádírn novinku.
Každou první sobotu v měsíci bude
knihovna otevřena dopoledne od devíti do jedenácti hodin!
Tě§ se na uós
zdena konuičkouá
ff*xf,*ff#*ruť
Na začátku letošníhoroku jsme se museli
se smutkem navždy rozloučit našísousedkou, občankou - pani Zlatou Homolkovou.
Byla zakladatelka, dlouholetá ředsedkyně
a dobrá duše senohrabského k]ubu zahrádkářů. Všichni si jí budeme pamatovat z trž-
nic, které spolu s ostatními zahrádkáři
a zahrádkářkami pořádala, ale i z mnoha
společných zájezdů,, na které ráda jezdila.
Budeme na ni vzpomínat
a stále zůstane v našich srdcích.
klub zahrádkářů
W
Tato pozdně secesní vila se nachází v Příč- a Troje. Roku r9oz převzal funkci sekčné ulici nedaleko Obecního úřadu, přičemž ního stavebního správce pro labskou trať
podplányjsou podepsániJosef Švob z Mnichovic a Josef Koreš z Říčan.Jde o obdél-
nou stavbu
s
vystupujícím rizalitem
z hlavního průčelí,které směřuje k jihu. Ke
Mělníka do Litoměřic, pro niž vypraco-
z
val kanalizační projekt a podílel se na ná-
vrzich zdymadel v Dolních Beřkovicích,
Štětía Roudnici.
vstupu je připojena ještě krytá dřevěná ve-
randa. Celkový
s
ýraz je
secesní, ovšem
prvky lidové architektury.
Postavil si ji profesor vodního stavitelství
na Českétechnice Antonín Klír (r4. rz.
1864 Strašice - 29.I.1939 Praha). Po studiu na reálce nastoupil roku 1885 na c. k.
vysokou školu technickou v Praze, kde se
věnoval stavebnímu inženýrství.Po absolvování vysokoškolského studia a také
i jednoročnídobrovolné vojenské služby
nastoupil r. r89o do vodního oddělení
státní stavební služby v Čechách. Zdepo
dvanácti letech praxe dosáhl funkce vrchního inženýra.
Vletech t89z až r9o7 navštívil při studij-
Neminula ho ani vysokoškolská pedagogická kariéra. Titul doktora technických
věd získal roku r9o3 a roku r9o5 se habilitoval. O tři léta později dostal profesuru
a vedení katedry vodního stavitelství. Třikrát byl zvolen děkanem oboru stavebního inžen},rstvía dokonce se stal rolor r9r4
i rektorem. Do důchodu odešel roku r9z9.
O Antonínu Klírovi se opět zmiňuje ve své
knize \4adimír Vondráček, jak to již bylo
v poněkud jiné formulaci zmíněno v tomto
časopise (ttlzoo7):
,,
§{tlr
"
1
p:d
l
l ruďť
§e
e,#r,ďr?ns#el
#aíckrs?tš*ď " .#ruír: l,xYrzfu
"
Německo, Belgii, Švýcarsko a*gíru*rd p*ďťr*ť s#"§,Ííra j}#
ních cestách
a Francii. Zkušenosti, které na těchto cestách získal, bohatě zúročilpři realizaci
řady prací v českých zemích. Kjeho prvním většímrealizacím patřilo zaměření
a vyprojektování úpraly řečištěLabe
u obce Povrly a následně provedení nivelace podél Vltaly z Prahy do Mělníka.
A. Klír se stal členem ,,Komise pro kanalisování řek Vltavy a Labe v Čechách",
vzniklé roku 1896, kde byl pověřen \Tapracováním projektů zdymadel u Klecan
§*rzrlllr*ť.:{|{:ň, §?#
t#wz,ěř
"§
l??{Jrf"ť{}
!§
ýl
{Ť#i"?{j§ť,
t:zc,l{t
!a: n
etls;,rsl zts §eíí*rra*tru
a, l,
,
t
"
t:i ť, 3i * a kÚ l i í}al ďř?$
e
N,
tr{ťF-u "§*#í lř#
"
t ssť
hy§*
ťl[ť
+í"
ř}řťřf
.
Pak ještě dodává poznámku o milencích
a indiskrétnosti dalekohledu, takžejen domýšlíme, co vše Vondráček s Klírovým synem, také Antonínem, pozorovali,..
Patrik LíbaI
*t,....11*'
l,;l-; l
|.l
Íi
....-:.
,,>,Ť' ,,,.
:
.
),' )]" l], .,.,.
1..
:,'
.
i
1
§agťhr"mtrxe*-z ť}řs**
i
seruoHRÁB§KÁ
iv
soh*Ť{* §tr"
c
!
jnno vós
pořódó
§,
gesenn
,\a\llDA^
:b\fffiry"
-o9rÁ::i[,7
a.
(
I
i
\
(
trffiá&€
,od 17 hod. v sóle resŤct-lRgee ,,u Ándělů"'
i
divodelní předstovení
ÁŤ' Ř$jm
o hroie Vo.itc
.
"
.
Kmcmrurfuww§§$
Vrtek o Jon Brůček
Po Gpěšné pohódce Kouzelnó kuličko (hlovní ceno nq festivolu v
Divodle v Ďlouhé v Proze) dwjice wedlo nové divodelní
předsiovení p,,§ {í;ii : ctóspt],l,É.
hról o hlouposti. abychon před ní lidi vuoyalí a
zároveň vós pobavilil"
sotirický příběh s nodsózko o ironií vypróví, kterok dvo
bývolí storostové městq Kocourkova puiují svět€m o hledojí
nčkoho, kdo by jim porodil- Otózko zní: ,,Kdo můžezg zkázu
,,Chceme
Kocourkovo?!l|!"
"
"
vypróví příběh o líčíokolrcsti, které ke zkáze vedly, Nokonec
díky své touze nojít odpověd'o dfuy své hlwposti přijdru no
1to, že za zkózu město Kocourkov může___
-Koždá zeně něla ěi mó svůj _Kocouťkov", slejně jako klždý
nórod mó své hlupóky tak se jin Pojd'}e zasmófl"
Slóvo!|!!
Át' žije Kocor.arkovlll!
linku 4or do Hrusic a zpět"
Odjezdy od nádraží Senohraby:
7:óz . 14132 , 16:37 hoó,"
Odjezdy z Hrusic:
7llg .
m
Kč
4. 3. pátek. lcirm Čerčaxry
pábk.kí,no Čenčany
Na cvióení si vezměte,sport, obuv, pitl, ručníka dobrou rtáladu!!!
Cvióení probíhají v tě|ocvičně TJ Sokol §enohraby.
i{utné být členern této jednoty.
BoDYBALL
po§l l-ovAcí n gnrnNčN í cvlčĚ Ní NA VE
Po]ednice. Začátek zo hodin.
úrenÝ í9:00 - 20:00 hod
Kde; těloev.ična TJ §OKOL
Laputa. Začátek r9:3o hodin.
5.3. sobota . Hruslce
Maškarni baráčr,lický ples. Za,čátek v ao hodirx.
6. 3. neděle .Zámek Berchtold pro děti
HudebTrí ďivsdélko Pohádka z písniček. Začatek r5 hodilr-
le. 3. sobota . kino Čerěany
0 kuřateoh a lidech. Začútekr9:3o hodin.
l3.3" neděle . zámek Berchtoldpro děti
a
nebi, Od rs hodin.
Sukův hudebni Štlrin. Grafforo Kvarteto. Začíftek l7 hodin.
14. 3. ponděI i - z+.3" čl,ntek . irrfocentrum Čerčany
Velikonočni lýstava.
ry. $. ětvrtek kino Na Fiatrae, Říčaty
.
Kung Fu Panda 3. Začátekr7 hod.in.
a
}<íno Čerě*4y
l. Zaěátek
lgl3o hodin.
í8- 3. pátck . zámek Egrehtold:
záraecftá diskotéka. začátek zo hodin.
te!. 602 §15 574
Kdy: od t, březa 20í6
Cena:80; Kěvstup
-
§.
trenérka gymnastiky
insfruktorka áéťóbiku
kř§[email protected]§okol nek,oz
i
březen a ďuben 2ot6
-kinoČerČany
Koncert Tomáš Linka + PŤ"írná tinka. Začátek l9:3o hodin.
23. 3. §tř€dfl " kultuTní důrn Kamenice
Div,adlo Elektrieká puu,m, Hra,}iřího §uchého e Fe-rdinanda
Havlíka" Parodie na anglické bondovky. Muzikál.
5.3. sobota . kino Čerčany
s.Irátek.
tlďc H míčícu
šrĚpÁltxn KRšKovÁ
ze. 3. riterý . kulturní důryr Karnenice
+.l. pátek. kino Na Fialce, fučany
Osr-rl
Těší se navás
Bára Janatová
.,
Pink Floyd Revjval Acoustic
{E"
ZIIMBU.
eo. 3. neděle . ánrek Eerchtold pno děti
I{rlde}mí divadáko Projdeme se po ZOO, Začátek l5 hodirr"
ee. g. riterý irrfrreentrrum Čerčany
tlkázky zdobení kraslic od 9 hodin do r5 hodin.
4.3. pátek. zámek Ee!.chtold
zámekŠ*iřítr
zacyičit a zatančit
stá]e aktuální
Posilovací a,balanční cvičen í na vel kých míčích,
které obsahuje některé z rehabilitačních prvků zlepšujicí stabilitu
i ohébnost pátéřé Sá po§ilovaóí cviky pro zBevnění i tvarování postavy,
Patří rnezi aerobní hodíny, při ktených se rnaximálně šetří kloubní systém
19. s. š[email protected]
Zkára krásorl . Začátak r9l3o hodin.
.
můžetepřijít do sokoiovny
Maebeth. Zaňátek r9l3o hodíll.
Krtek,a we_ekerrd. Začátek ro hodirl"
ry. s, neděle
1,1z4g " 16:49 hod"
0d iistopadu si každý
čtvrtelc od zo hodin
. spoje lze využítjakodopralu
na hrusiclcý hřbitov a zpět.
. lze přestoupit v zastávce Na Smejkalce
na spoj č. 49o v 7:zr hod do Ondřejova.
Akce v obcí a okolí §enohrah
Mobilrrí planetáriurn. Cesta ke hvězdám
v tětroevičmě
§enohraby
V§flpné dob.ovolné, doporučenédospělí [email protected] xč, děfl
4" 3"
Zumba
Připomínáme občanům
nově proiIlouženou
19.3. sobota . Chocenady
Maškarní karneva] pro děti. Sokolovna Chocerady.
začáteklo hodin.
24. 3. čtrtek " kino Na Fialce, fučany
Já, Olga Hepnarová. Začátek zo:3o hodin.
e6. 3. sobota
.
kino Če,rčany
trracioná}ní rnuž. Začátek rg6o hodin.
e7 5. neděle . aánlek tserctltold pro děti
Velikonočnídítnička. Začátek t5 hodin.
*8" 6" pondělí"pfunek tserehtold
Velikonočníhody.
3o.3. středa . kulturnídůrnKarnenice
Muaiirál pr,oděti Tři přadlorty,
Zaéátekg:oo hodin.
e. 4. sobota . řIr-rrsice
Společenský obečníple§ y llrusicích.
začátek v zo hodin.
16.4. uobota
-
sokolovna Hrusice . Začatekv lg:3ohodin.
Divadelní přodstaveni "Žnxsrcý ro.1" od Yáclava,Klr"rnÉrlta
Kliepery- Ilraje Občarlská vzdělál, cí,j,ednota Konrenský
a Chocerad. Rsžie M. Cinkejsová. Vstupné 6o,-Kč, děti zdarrna.
,_.N
/ ,..;1fŤ--.-J
]l,
Zprfury odhasičů
xa#l
&*ru5nrxis*uóm s&í* lwt*§x Sššrď Yýr*ďrzí ualnů fur*w"rsďa
#h*rw tl*Fsr*zlrs{n{s*.hkrzsšť:rŤ S'eramfuret&g" §rýn*#reťac"l-n& fu"r*w*rťrs pr*&ťfr-reí**d z&:rsrs &,*ďťre.
Megi?z*sťy §srrle p;řiuítrs§, sřegnr:sť&u m&** fiag. -í*ratx Su*škuw*w, x{zstzcp** fďrast"#sfud&*
a&a?er*nreáh"u sřsr;-ru,a* st*w§*gŘť#artg p*r" kzg" ť"el&#§e F*p3:*t, x&s{upre #§u,*"smík*
ťsa;fomřa;
*3.
ť*ďrtel
pr,*b#Jef*
a:
s#resžerň&*sť#,a3 ***§, &§wrrsup a,Sřgas&rc *,cds.t"*u*ň z*stwp** #krskng č. s;:rxrax
§arua §qťr,u rr rrtrumíer: dcť§ťcfo hrssťl"s x mkmřreť*& g&*r#
o zahájení schůze byly
*
spts:{"írů x* §*rz*řzrl*ťs"
předneseny
zptávy členůvýboru sboru. Z jed-
i
notlivých zpráv se členovésboru
hosté dozvěděli informace o činnosti
sboru, výjezdové jednotky, družstev dětí
a sportovních družstev žen a mužů.Informace o hospodaření sboru byla přednesena předsedou revizní a kontrolní komise.
Po ukončení schůze mohlivšichnipřítomní sledovat přímý přenos pořadu Anketa
dobrovolní hasiči roku 2015, v které náš
sbor lyhrál první místo (o našem vítězství jsmevás informovali v minu]ém článku). Následovalo malé občerstvení aposezení v hotelové restauraci.
Vtento pro hasiče důležitýden, v den konání výročníschůze, byla naše jednotka
vyslána operačnímstřediskem k dopravní nehodě na dálnici Dr. většina hostů si
pravděpodobně ani nevšimla, že hasiči ve
r.ycházkových uniformách, kteří na schůzi vystupovali, jen pár desítek minut před
jejím zahájením pomáhali řidiči, který
nezvládl řízení a převrátil se i se svojí dodávkou na dálnici.
Tento výjezd samozřejmě nebyl jedinou
událostí od začátku roku. senohrabští
hasiči byli 5. února zo16 q,sláni k požáru
rodinného domu v Pětihostech, kde zasa-
hovali společně s HZS Říčany, HZS Benešov a SDH Pyšely. Včasným zásahem
hasičůbyla uchráněna většina majetku.
Majitel domu byl ošetřen přivolanou posádkou záchranné služby. Naše jednotka
byla v uplynulém období vyslána i k několika požárům porostů a několika dopravním nehodám.
Dne r3. z. zot6 od r5:oo hodin proběhla v senohrabech valná hromada
výroéízaloženíSDH Třemblat koncem
června a v rámci oslav založenísDH zvánovice na konci srpna. O plánovaných akcích vás budeme informovat.
Informace pro ěleny sboru:
Prosíme členy, kteří ještě nemají zaplacené člensképříspěvky na rok zo16, abytak
co nejdříve učinili.
Okrsku č. z. Tato valná hromada byla svoLána jlžpo desáté, z toho q,plývá, že Okr- Veškeré informace o členských příspěvsek č, z v tomto roce oslaví své ro. výročí cích Vám sdělí správce členskézákladny
(Ivana Fajstavrová) tel.; 6o8 z5r 8o6;
od svého založení. Okrsek č. z společně založily sbory dobrovolných hasičůz Hru- email: [email protected] Příspěv-
ky je možné zaplatit každou středu od
sic, Lensedel, Ondřejova, Pětihost, Senoqýročí
zo:oo do 21:oo v hasičskézbrojnici, neZv
ic.
Oslavy
Třemb]
at
a
ánov
hrab,
proběhnou v rámci dvou akcí. A to oslav bo individuálně po domluvě.
Občanská poradna Cesta integrace radí
yáženíčtenáři,
již v devátém čísleloňského ročníkuSe-
nohrabské hlásky jsem Vás informovala
o existenci občansképoradny Cesta integrace, o.p.s. Od té doby jsem navázala s poradnou aktivní spolupráci, která
spočívá ve větší informovanosti našich
občanůo poskytovaných službách, které jsou zcela zdarma, a dále v prevenci
formou otištěníčlánkůna nejrůznější
problematická témata v našem časopise.
Nyní Vám přinášíme první příspěvek,
který zahrnuje velmi ožehavétéma, kterým je exekuce.
Přeji Vám, abyste se z těchto článků poučiIi, našli odpověď na své otázky a mnohým
problémům dokázali včas předejít.
Jgna suaškouá
se bránit exekuci
S exekucí se dnes můžesetkat každý,vét,
šinoujako dlužníkaneboj akoten, j ehož majetek byl - atlž oprávněně nebo neoprávněně zařazen do exekuce. platební rozkaz
Jak
-
můžepřijít poštou nečekaně, klientyto většinou překvapí, znejistí, náhle neví, jak se
zachovat a co čekat.
pokračouánína straně 6
,"
ji
i..,,,.
,::.,
]-.
§xpďixs,s"e"r'ge"i}
?,
i.
]
T
,-e
:.§}ďéd§
Občanská poradna Cesta integrace radí
Pokračouóní ze strana 5
Pro tyto případy jsme v Občanské poradně Cesty integrace, o.p.s. pro Vás připra-
ky. Exekutor můžeobestavit bankovní účty, lybrat úspory ze stavebního spoření,
penzijního připojištění nebo kapitálového
situace, jež mohou v rámci finančnía dluhové problematiky nastat. Exekuce může
pojištění. Zabavit můžetaké vaše cenné
papíry, podíly na obchodních společnostech nebo i celou firmu.
vili sérii krátkých článků,které popisují
být totiž nařízena, i kdyžjste se nikdy nedostavili k soudu a nereagovalijste na výzvy k vyzvednutí doporučených zásilek.
dat platební rozkaz i bez žádosti žalobce
či bez slyšenížalovaného.V platebním
rozkazu soud ža]ovanému uloží,aby do 15
dnů od doručeníplatebního tozkazlžalobci zaplatil uplatněnou pohledávku
náklady řízení nebo aby v téželhůtě podal odpor u soudu, který platebni rozkaz
a
Exekutor nesmí zabavit pouze věci, které lrydal.
povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny Možnost žádat o vydání platebního rozPokud je váš majetek postižen exekucí, nebo k plnění pracovních úkolůnebo vý- kazu bez soudníhojednání umožňuje věkonu podnikatelské činnosti a věci, jejichž řiteli rychleji r,ymoci svůj dluh a slouží,
můžete přijít o jakoukoliv nemovitost, automobil nebojinýmovitýmajetek. Exeku- prodej by byl v rozporu s morálními pra- vzhledem ke zdlouhavosti soudních sporů azahlcenosti českých soudů, kurychleci ukládající zaplacení peněžité částky lze vidly. Jedná se zejména o oděly a obvyní procesu.
provést srážkami ze mzdy a jiných pří- klé vybavení domácnosti, snubní prsten,
jmů, přikázáním pohledávky, prodejem zdravotnické potřeby a pomůcky a hotomovitých věcí a nemovitostí, postižením vé peníze do výše dvojnásobku životního Upozorňujeme na patnáctidenní lhůtu,
která se počítáod následujícího dne ode
podniku, zíizenim exekutorského zástav- minima.
dne doručení.Platební rozkaz, proti něního práva na nemovitostech, správou nemovitosti nebo třeba pozastavením řidič- Exekutor můžezabavit téměř všechny vě- muž nebyl podán odpor, má totiž účinky
ci, o nichž se má důvod domnívat, že pa- pravomocného rozsudku. Pravomocný
ského oprávnění.
tří povinnému. Znamená to věci, které platební tozkaz je tedy samotným exekuZpůsob exekuce ukládajícíjinou povin- povinný užívá,nebo jsou uloženy v bytě, čnímtitulem.
nost než zaplacení peněžitéčástky se ří- v němž se zdržuje. Pokud to budou věci
Vpřípadě, že potřebujete pomoci se sepsáněkoho jiného, musí to tato osoba prokádí povahou uložené povinnosti. Takovou
zat a neprodleně podat tzv. vylučovací ním odporu, navštivte naši Občanskou
exekuci lze provést vyklizením, odebráporadnu, rádi Vám pomůžeme,naše služním věci, rozdělením společnévěci, pro- žalobu k soudu, který pověřil exekutora
byjsou zdarma.
vedením prací a výkonů nebo prodejem kvedení exekuce.
zastavených movitých věcí a nemovitostí.
Byl mi doručen platební tozkaz...
co můžeexekutor zabavit
a co
Platební rozkazje druh soudního rozhodnutí. Na jeho základě lze požaďovat zaplacení peněžitého plnění. Soud můževy-
Exekutor tedy můžepostihnout exekučním příkazem vaši mzdu, důchod nebo
jakýkoliv jiný příjem, tedy i sociální dáv-
-."wwwa
ř
, ':',,|j
;,
dál?
§]=:F=
il lU
a=.*,r
il['* :§B
,á*
,,=
vo.*rcl.nffii r
1#lrl
V,,
srdečně rve
m
B#§lffi
ry:
ť
Ěj,it*liffi §Es,§##fi}####á
ffi lffi N &jfilim§l{$#tffi
a::::v
!'
=
=
1::V
a.
|i;"
,urJ
:*
§
WW
:.=
'.f; ..l
WW
,,
15;CI0 do 18:00 hod.
ĚelO Ť il liffi
llN,
l ijil
,,]
11,1,1
HW§ffiWffiWffi&ffi%á
fd
Občanská poradna Mnichovice
*
ffi ffilffi#e
ffi&ffi
ffifififii trB Www
Wa W W
§B ffi
do kostela)
S.a
{l§áx*t*xnx
í{ . =,
='
w
ffidffi
pondělí + středa - 9:oo - 17ioo
Masarykovo nám. 6, z5r or Říčany
(blízká budova vpravo od vchodu
§::
* §§ot*t*vím
=
,=*
Občanská poradna Říčany
iA
',:
onr,
Pro objednání k nám volejte:
312 315 z84 nebo pište na:
[email protected]
Odpor můžete také sepsat sami nebo se
objednat u Vámi zvoleného advokáta.
:
=,
..=.*'.::=
čtvrtek r3:oo - 16:oo
Masarykovo nám. 83
z5r 64 Mnichovice
(zadní část budovy Informačního
a turistického centra MÚ Mnichovice)
Občanská poradna Benešov
pondělí 9:oo
středa r3:oo
- 17:oo
- |7ioo
Masarykovo nám. t, Benešov u Prahy
(budova piaristické koleje, Arcibiskupství pražské).
Tento projekt byl podpořen Československou obchodní bankou, a.s,
]
fl
9j{_,á,{ť.
}P"ě€
3
Obarry nerhaúproblémů
Lednaué číslaS§ uyšIo u nauént a podl.e ohlasu úspěšnérlz
designu a pojetí, což.jistě napantohlo i k přízniuému př§etí
autor skéllo přísp ěu ku,, I slánr sunnirs& ý, šíitský ..."
K pozitiuninzu ghlusu w čtenářůzřejrně téžpřispěIa sntlřza
awtor tl u y hnawt s e ho dnatícím, p ř íp. p aíttický nl s ťgnouťskům a uuádět pCIuze releuantní ouěřiteínáfakta.
Ne ušQk ušechna témtlta toto umožňují.
roblém islámu a teror Islámského
státu, který ČR zařadil do ,,koalice ďáblů", zastínila současná
migračníkrize, kde se nelze vyhnout
politickému přístupu, protože jde o důsledek politiky. Nezvládnutelná mohutnost migrace do Evropy vyvolala u veřejnosti obavy z kulturních, sociálních
Dnes již téměř nikdo, včetně politických
elit, nezpochybňuje, že rozhodující příčinou vzniku jak Islámského státu, tak
migračníkrize, byla chybná politika intervencí a podpory sektářsky a etnicky
motivovaných střetů v arabských zemích,
vedená představou nahrazení nepohodl-
a
ných autoritářských režimůeuroatlantickou liberální demokracií. problém
ních sil touto migrací rozmělnit historické národní státy Evropy a vytvořit
nebyl, podle mého, v chybném provedení ,,náhrady", ale v neproveditelnosti to
provést v zemích s tak odlišným spole-
bezpečnostních dopadů až po spekulace, že jde o programovou snahu globál-
jakéhosi,,evropského občana". Nekontrolovaný příliv migrantů proto opráv-
vým příkladem výše uvedeného je Irák,
Libye a Sýrie. Po rozvratu státu a ve
vzniklém chaosu statisíce lidí prchají
takové množství,aniž by to nerozkolísalo
sociální a politickou stabilitu zemí. Skokově se totiž zvyšuje počet vyznavačůvíry, kteří mají, při všíúctě k islámu, obtíže
před válečnými útrapami a zvěrstvy pá-
tolerancí k jiným vyznánim, k jiným etnikům i jinému životnímu stylu.
s
chanými IS. Nejprve migrují po vlastní
zemi, potom do uprchlických táborů
v nejbližšíchbezpečných zemích v regionu a nyní také masivně do Evropy.
Nekontrolauaný přílíu
S migrací jsou však spojena také pozitirmig rantŮ pr oto opr áuněně
ní očekávání. Např. německý ministr houquoláuá abauy1 a řadu otÓzek,
spodářství S. Gabriel nedávno novinářům
zda je uíbec Eurapa schopwl
připomněl ,,hospodářský zázrak NSR ",
jich přljmout takou é množstui,
který byl prokazatelně svázaný s přijetím
téměř 8oo tisíc Tirrků na počátku 6o, let ctniž by to nerazkoltsa|,o sociá{ní
minulého století. Nutno podotknout, že cr politickau strsbilitu z€Tnt.
zatím nikdo z odpovědných činitelůnedokázal s jistotou řícia do jaké míry a zda
vůbec ohrožuje tato migrace náš způsob
života, stejně tak se veřejnosti nedostává
objektivních informací, proč a tak náhle
se dávají do pohybu statisíce lidí, proč má
migrace znaky organizovanosti a obchodu s lidmi, atd., které by napomohly lépe
porozumět migrujícím proč, kam a za óim
i za cenu zffát na životech jdou. V tomto
ohledu se k občanůmjiž delšídobu dostávaií jen informace z tzv. mainstreamo
vého zpravodajství, které v zájmu politické korektnosti potlačujíkritické hlasy
a neuvádí, co se ,,nesluší",co neprospívá
spojeneckým vztahům, zájmům, apod.
líky naprostou většinu migračních vln
tvoří migranti z uprchlických táborů
v Turecku (z,5 mil. uprchlíků), Libanonu
(r,4 mil.), Iráku (o,9 mil.), Jordánsku (o,6
mil.), Maroku (o,s mil.). V samotné Sýrii
nyní migruje cca 4 mil syrských běženců.
Uvedený rezervoár uprchlíků napovídá,
že pokud se rychle nestabilizuje nejen Sýrie, ale celý region, nelze očekávat pozitivní změny v přílivu běženců.
Problém s uprchlíky pochopitelně domia to přesto, že ČR
je pro uprchliky, z tizných důvodů,jen
tranzitní zemí, kdy jen jednotlivci z migračních proudů projevují zájem o udělení azylu v ČR. V minulém roce požádalo
o azyl t5z5 osob zejména z Ukrajiny (46
osobám udělen). Jsme tedy spíšepozorovateli migračníkrize. Přesto, podle průzkumu agentury STEM,, ... v Česku mají
čenským prostředím. Téměř čítanko- nuje v domácí politice
něně vyvolává obavy a řadu otázek, zda
je vůbec Evropa schopna jich přijmout
Černá Hora, Makedonie i Srbsko jde převážně o tzv. ekonomickou migrací. Ekonomičtímigranti tvoří více jak tlg z cd,kového počtu migrantů a je nezbytné jejich oddělení před azylovým řízením. Dalšímaspektem je, odkud migranti přicházeji, zda bezprostředně z míst konfliktů
nebo po pobytu v tzv. bezpečných zemích
či jejich uprchlických táborech. S odkazem na tvrzení komisaře OSN pro uprch-
Obecně obavy vyvolává dosud nevídaný
rozsah náboženskoetnické migrace, umocněné mylným náhledem, že jde o jednolitou masu běženců. označovánímigrantů za běžence, uprchlíky, azylanty
nebo ekonomické migranty ukazuje, že
jde o nepříliš sourodé společenství, ne-
jen s rozdílnými důvody migrace, ale
i s rozdílným právním statutem. Podle
dostupných statistik OSN a agentury
Frontex převažují uprchlíci ze zemi po-
stižených válkou a regionálními konflikty
(Sýrie, Irák, Libye, Afghánistán) a některých afrických zemí (Mali, Eritrea), zatím-co ze zemi Kosovo, Albánie, Bosna,
obavy z uprchlíkůaž zlg obyvatel a 8o%
se bojí rozšířeníislámu v zemi." Vedle
těchto obav se vyjevují obavy z možných
dopadů migračníkrize na vnitřní bezpečnost, omezování volného pohybu bez
hraničníchkontrol, ze zátéžesociální
a kulturní. Obavy původně je4 platonic-
ké přerůstajíza vydatné podpory popu-
listů a xenofobů od verbálních projevů
nenávisti, odmítání ubytování (Benešov,
F. Místek, apod.), až po davové hysterie
připomínající pamětníkům neblahá 3o.
léta minulého století, což zpětně vytváří
ve společnosti dalšínežádoucí sociálněpolitické napětí dalšíobavy.
Domnívám se, že nerostou ahi tak obavy z důsledkůpronikání islámu do Evropy, ale spíše z individuálních či skupinových postojů a chování části veřejnosti
kvýše uvedeným aspektům migračníkrize. Každopádně problémů nezbaví obavy, zejména když obavy ubírajísíly problémy řešit
PhDr.V. Kopper
Autoškola
Vágner
ffiffiffi& §ÝŤ&ŘH§*VA
§§ďcxpafu*x
,n,,
S*p-caťar*epsfu#
býuaiú sĎormťsf ryrlě
MsT?,"ěm{žs ťk Msmrruas
zeklf.dá ruouý
pěuecký s&gl1
ťeníakrát i s muži.!
Provádíme výcvik řidičů
pro skupiny:
Repertoár cd i<lasiky
pc swing, jaze a rcck,
aileb zpívat se clá cokolir.,
xottolčttílízoy
zkouškv v zš §enohrabv
i.pondělí
AM .A,| . A2. A .B .c
.
.cE
.
Vysoká Lhota 43, Čerčany
A, Vágner: 603 869 529
B. Vágnerová.604 593 030
www.vag ner-autos ko la.cz
Jednouýdně, z hodinv
vedení úč*tnicŤví
a daňové gvldenee
přizxání, §F|{
" daňová
, přehledy řP a ZP pr* §§VČ
" zpráťování mezd
, ekónomické a účetní
poradenství
,
NaxcrlÁŘ:
p|k, Mráze 1189
Praha - Hostivař
|"lUH,iL'
3U4 l5V / 3l
úd }edna zol§
ZOi,a m a reSove
Te1,.rzqz66 6t6
Předem děkuji za odpověd'.
Zora Mar*šová
Autoservis JK auto
. nabizímechanické a klempířské práce,
příprava a provedení STK vozů7gtt45z45
. seřizování a oprar,y BZ sekaček
úkup nefunkčních strojů (odvezu - přivezu)
.
P.
LJe§TNlCTVi A DA.i,.JE
,;iž cn ROKLj 199l
Kočí. 736 6z3 4z4
@sezna
i^n,cz
Prodej slepiček
DrůbežCervený Hrádek opět prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14-19 týdnů. Cenal49-r.8o,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční:z6. března zo16
Senohraby-u vlakového náěraži-tz.go hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičíchkožek
-cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.oo-16.oo hod.
tel. 6o1 576 z7o,6o6 55o zo4,7z8 6o5 84o

Podobné dokumenty

8:S - Honda MCH

8:S - Honda MCH pouze na závodní trati, ale značka naopak zacílíla na silniční jezdce-

Více

Okénko 1/00 - Okénko Novojičínských farností

Okénko 1/00 - Okénko Novojičínských farností do tohoto roku, do vlastní:ho života svého okolí, do života svìta. Mnoho lidí se na to ptá i mimo oblast víry. Chtìjí pøinéstvíc a víc snahy,úsilí, lidskýchhodnot. Snažitse a pracovatje opravdunutn...

Více

My z Lásenice 1/2007

My z Lásenice 1/2007 co 5e ,č. silric I/34 . NÁ! špovdllanl korcěnž *ohýó|ob|. že s ,,'fu krtjský nkd zčdl Jedndr' ',od pzapouaa dž J. PrhÍ kaeznr ř.š.rÍ W. ió* @.ždčlLÉ |út, že bLné rrejbllží dabě adóo poýudit rypfu,&...

Více

Zpráva o podpoře podnikání mladých

Zpráva o podpoře podnikání mladých podporovat začleňování tím, že bude klást zvláštní důraz na poskytování rovného přístupu studentům s odlišným sociálním a ekonomickým zázemím;

Více

Prazdroj – best of 2007

Prazdroj – best of 2007 Medium získal stříbro, Kozel výčepní ve své kategorii bronz u odborné poroty.

Více

SuPREman

SuPREman âipování zvífiat je stále roz‰ífienûj‰í. PouÏívá se nejenom pro domácí mazlíãky, ale také pro hospodáfiská zvífiata.

Více