Informace č. 10 ZM

Komentáře

Transkript

Informace č. 10 ZM
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
Informace
z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve středu dne 17. prosince 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořad jednání:
1. Zahájení - ověření zápisu, určení ověřovatelů, schválení programu
2. Návrh rozpočtu města Poděbrady na rok 2015
3. Návrh na rozpočtové opatření č. 11/2014
4. Informace o zaktualizování Komunitního plánu sociálních a návazných služeb
města Poděbrady a okolí na období 2015 - 2019
5. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru pro rok 2015
5a. Návrh plánu činnosti Finančního výboru na rok 2015
6. Návrh na osvobození od poplatku za svoz a zneškodnění TKO
7. Návrh na schválení převodu bytové jednotky č. 434/1 v domě č.p. 434/II, ulice
Studentská, Poděbrady
8. Návrh na schválení navýšení příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2014
o 40,-Kč na jednoho občana města Poděbrady
9. Návrh na schválení příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2015
10. Návrh na schválení „Akcí hodných zřetele“
11. Návrh na zařazení akce „Poděbradská liga“ Beachvolejbalového klubu
Poděbrady na seznam „Akcí hodných zřetele“
12. Návrh na schválení Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SFDI
(Poděbrady, bezbariérová trasa, úsek F)
13. Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 3854/3 v k.ú. Poděbrady
14. Návrh na bezúplatný převod pozemku
15. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí č. 8120040716 o realizaci
přeložky TS NB 0407 Poděbrady, Základní škola
16. Návrh na stanovení dalšího postupu ve věci intenzifikace ČOV
17. Návrh na koupi budovy „Záložna“
18. Informace o plnění usnesení ZM č. 14/2014 ze dne 19.2.2014 ohledně
vypracování posudku, zprávy stavu gravitační kanalizace, prováděných v roce
2013 ve Velkém Zboží a Kluku
19. Návrh na zřízení Místních výborů
20. Návrh na schválení odměn členům výborů ZM za rok 2014
21. Návrh na schválení termínů zasedání ZM v roce 2015
22. Návrh na vyřazení majetku města z účetní evidence
22a.Informace o soudním řízení
23. Rozprava
24. Závěr
1. Zahájení
Dnešní jednání zahájil a řídil starosta města PhDr. Langr.
Zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno, předsedající konstatoval přítomnost 20
členů zastupitelstva, a tím danou schopnost usnášení se o všech bodech pořadu
jednání. Omluven je Mgr. Schulz, avizoval příchod v průběhu jednání.
Starosta dále konstatoval, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva byl ověřen a
podepsán oběma ověřovateli.
PaedDr. Káninský - souhlasí se zápisem, ale u bodu č. 7 žádá o doplnění textu
z vystoupení občana města Poděbrady, dále požaduje uvést jméno osoby z ČEZ
Distribuce a.s., se kterou Ing. Křelinová během minulého zasedání o prodeji
trafostanic jednala a jakým způsobem došla k částce 80.000,-Kč za pronájem
trafostanic
Ing. Ďurčanský - připomínky PaedDr. Káninského - nejprve vyjádření ověřovatelů
1
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
zápisu, text připomínek PaedDr. Káninského by měli dostat všichni zastupitelé, aby
k nim vyjádřili souhlas, jde o věcný princip, který by v obdobných případech
připomínek k zápisu měl fungovat
RNDr. Mikolanda - v zápise není obsaženo vše slovo od slova, jde o zkrácený
záznam, ale pokud si kterýkoliv ze zastupitelů myslí, že určitá věc chybí, tak
respektuje, aby jeho připomínka byla do zápisu doplněna
JUDr. Jirásková - souhlasí s RNDr. Mikolandou, ale neuváděla by do zápisu
emotivně zabarvená slova
Hlasování o doplnění připomínky PaedDr. Káninského (k vystoupení občana města)
do zápisu z 9. zasedání ZM.
Hlasování: 10 pro 2 proti 8 se zdrželo (z 20 přítomných) - doplnění zápisu nebylo
přijato
Dr. Langr - zápis z minulého ZM považuje tímto za schválený.
Ověřovateli dnešního zápisu byli určeni Mgr. Slauková a Ing. Vlasák
Pan starosta požádal o následující doplnění programu jednání:
- doplnění bodu č. 3 (Ing. Dvorská)
- zařazení bodu č. 5a. (Ing. Veberová)
PaedDr. Káninský - zdůvodnil zařazení jím nově předloženého bodu - Návrh
na zrušení usnesení RM č. 733/2014, Dr. Langr - bod je procesně vadný a je
v rozporu se zákonem o obcích, nájmy jsou ve vyhrazené pravomoci RM, PaedDr.
Káninský - RM udělala špatné rozhodnutí, na neobvyklý nájem by mohlo být podáno
trestní oznámení, forma tunelování městského majetku, nenastavovat systém
pokřivených cen, RM nese odpovědnost za svá rozhodnutí, nejedná s péči řádného
hospodáře, Dr. Langr - jedná se o podporu sportu ve městě, veškerou zodpovědnost
nese RM
Ing. Ďurčanský - žádá po PaedDr. Káninském konkretizování výtek orientovaných
do minulosti, ZM nemůže zrušit usnesení RM, ZM může doporučit RM, aby
přehodnotila výši nájmu
Zařazení bodu Návrh na zrušení usnesení RM č. 733/2014 na program jednání:
Hlasování: 6 pro 8 proti 5 se zdrželo (z 19 přítomných) - nebylo přijato
Mgr. Vavřička - zdůvodnil zařazení bodu Informace o soudním řízení - došlo k vydání
rozsudku a je třeba stanovisko zastupitelstva do doby, než dojde k uplynutí odvolací
lhůty
Hlasování o zařazení bodu č. 22a.: 20 pro (z 20 přítomných)
Mgr. Uhlíř - požádal o předřazení bodu č. 15
RNDr. Mikolanda - požádal, aby bod č. 6 byl předřazen bodu č. 2
Dr. Langr - navrhl, aby byl projednán bod č. 15, č. 6 a poté další body programu
Hlasování o programu jako celku: 20 pro (z 20 přítomných)
Projednání bodu č. 15
Projednání bodu č. 6
2. Rozpočet města Poděbrady na rok 2015
U s n e s e n í č. 132/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
schvaluje
rozpočet města Poděbrady na rok 2015.
Hlasování: 15 pro 5 se zdrželi (z 20 přítomných)
2
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
3. Rozpočtové opatření č. 11/2014
U s n e s e n í č. 133/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 11/2014
II. u k l á d á
vedoucího finančního odboru zapracovat do rozpočtového opatření č. 11/2014
změny, které vyplynou z jednání krajského zastupitelstva, případně z jiných
nadřízených orgánů či potřeb města a o těchto změnách informovat na nejbližším
zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: 15 pro 5 se zdrželo (z 20 přítomných)
4. Informace o zaktualizování Komunitního plánu sociálních a návazných
služeb města Poděbrady a okolí na období 2015 - 2019
U s n e s e n í č. 134/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
bere na vědomí
informaci o zaktualizování Komunitního plánu sociálních a návazných služeb města
Poděbrady a okolí na období 2015 - 2019 vč. jeho příloh.
Hlasování: 19 pro (z 19 přítomných)
5. Plán činnosti Kontrolního výboru pro rok 2015
U s n e s e n í č. 135/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v a l u j e
plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015:
1. Kontrola plnění usnesení rady města za rok 2014
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města za rok 2014
3. Kontrola grantové a dotační politiky města za období 2010 – 2014
4. Kontrola vyřizování stížností a petic za období 2012 - 2014
5. Kontrola investičních akcí souvisejících s výstavbou zimního stadionu
6. Kontrola investičních akcí souvisejících s výstavbou kuželny
7. Kontrola darů schválených radou a zastupitelstvem města za období 2010-2014
8. Kontrola činnosti městské policie za rok 2014
9. Kontrola účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků z rozpočtu města
vynaložených na činnost Poděbradské sportovní s. r. o. za rok 2014
10. Kontrola účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků z rozpočtu města
vynaložených ve vztahu k Technickým službám města Poděbrady s. r. o.
za období 2013-2014
11. Kontrola účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků z rozpočtu města
vynaložených ve vztahu k Městské realitní Poděbrady, a. s. za období 2013-2014
12. Kontrola účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků z rozpočtu města
vynaložených na činnost Městského kulturního centra Poděbrady, p.o. za období
2013-2014
13. Kontrola nároků dodavatelské firmy TREPART s.r.o. na vícepráce dle změnových
listů č. 9 - 14 k akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Václava Havla“
II. u k l á d á
Kontrolnímu výboru doplnit termíny jednotlivých kontrol a jako doplňující informaci dát
na vědomí zastupitelům.
Hlasování: 20 pro (z 20 přítomných)
3
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
5a. Plán činnosti Finančního výboru na rok 2015
U s n e s e n í č. 136/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
schvaluje
plán činnosti Finančního výboru na rok 2015:
1. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací Města Poděbrady za rok 2014
na základě jejich účetních závěrek.
Termín: únor - březen 2015
2. Kontrola závěrečného účtu Města Poděbrady za rok 2014.
Termín: březen - duben 2015
3. Kontrola odpisových plánů: Základní školy Václava Havla, příspěvkové organizace
4. Kontrola odpisových plánů: Mateřské školy, příspěvkové organizace na rok 2015.
Termín: duben- květen 2015
5. Kontrola hospodaření s účtem města v Městské realitní Poděbrady, a.s.
Termín: květen - červen 2015
6. Průběžné kontroly rozborů hospodaření města.
Termín: srpen, listopad 2015
7. Kontrola návrhu rozpočtu na rok 2016.
Termín: listopad - prosinec 2015
Hlasování: 20 pro (z 20 přítomných)
6. Osvobození od poplatku za svoz a zneškodnění TKO
U s n e s e n í č. 137/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
souhlasí
s vytvořením expertní skupiny vytvořené ze zástupců jednotlivých politických
uskupení, která bude hledat cestu, jak řešit osvobození od poplatku za svoz a
zneškodnění TKO v sociálně slabších skupinách pro rok 2016.
Hlasování: 11 pro 1 proti 8 se zdrželo (z 20 přítomných)
7. Schválení převodu bytové jednotky č. 434/1 v domě č.p. 434/II, ulice
Studentská, Poděbrady
U s n e s e n í č. 138/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
rozhodlo
1. zrušit usnesení č. 67/2014
2. o převodu bytové jednotky č. 434/1 v domě č.p. 434/II, ulice Studentská
v Poděbradech, o velikosti 1+0, výměry 17,20 m2 a spoluvlastnického podílu
437/10000 k pozemku č. kat. st. 1515 o výměře 221 m2 podle zák. č. 89/2012 Sb.
v platném znění z majetku města Poděbrady do vlastnictví L. K za cenu 210.000,- Kč
(slovy: dvě stě deset tisíc korun českých).
3. pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 17 pro 1 proti 2 se zdrželi (z 20 přítomných)
8. Schválení navýšení příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2014 o 40,-Kč
na jednoho občana města Poděbrady
U s n e s e n í č. 139/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v a l u j e
navýšení příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2014 o 40,- Kč na jednoho občana
města Poděbrady v celkové výši 559.440,-Kč a schvaluje uzavření dodatku č. 1
4
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
k mandátní smlouvě uzavřené dne 20.12.2013 mezi městem Poděbrady,
IČ 000239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 20/l jako mandantem a městem
Městec Králové, IČ 00239 437, se sídlem nám. Republiky č. 1, Městec Králové jako
mandatářem, kterým se navýší příspěvek města Poděbrady na dopravní obslužnost
pro rok 2014 o 40,-Kč na jednoho občana města Poděbrady v celkové výši 559.440,- Kč
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku č. 1 k smlouvě mandátní podle odst. I. tohoto
usnesení.
Hlasování: 19 pro (z 19 přítomných)
9. Schválení příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2015
U s n e s e n í č. 140/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v a l u j e
příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2015 ve výši 200,-Kč na jednoho občana
města Poděbrady v celkové výši 2.802.600,-Kč a uzavření příkazní smlouvy mezi
městem Poděbrady, IČ 000239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 20/l jako
příkazcem a městem Městec Králové, IČ 00239 437, se sídlem nám. Republiky č. 1,
Městec Králové jako příkazníkem, na základě kterého se příkazník za úplatu ve výši
5.000,-Kč za měsíc bez DPH + DPH v zákoně stanovené výši zaváže pro příkazce
provádět činnosti k zajištění dopravní obslužnosti a zároveň vysloví příkazce souhlas
s úhradami příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2015 ve výši 200,-Kč na jednoho
občana města Poděbrady v celkové výši 2.802.600,-Kč, přičemž platnost smlouvy se
stanoví na r. 2015 bez možnosti výpovědi
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem Příkazní smlouvy pro rok 2015 mezi městem Poděbrady a
městem Městec Králové dle ust. odst. I. tohoto usnesení.
Hlasování: 20 pro (z 20 přítomných)
10. Schválení „Akcí hodných zřetele“
U s n e s e n í č. 141/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
schvaluje
novelu všeobecných zásad města Poděbrady PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
V OBLASTI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, kterou se v odst. 5.2 bodě, 5.
„akce hodné zřetele“ spojka „a“ nahrazuje spojkou „nebo“ s účinností ode dne
17.12.2014.
Hlasování: 20 pro (z 20 přítomných)
Mgr. Uhlíř - navrhl ukončení diskuse
Hlasování o ukončení diskuse: 20 pro (z 20 přítomných)
U s n e s e n í č. 142/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v a l u j e
tento seznam akcí hodných zřetele pořádaných v roce 2015 v Poděbradech:
a) Setkání harleyářů v Poděbradech – otevření sezóny 2015, pořadatel: Harley
Owners Group Praha Chapter, IČ 63839679, se sídlem U Šalamounky 41, 150
00 Praha 5
Hlasování: 18 pro 2 se zdrželi (z 20 přítomných)
5
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
b) Poděbradské dny poezie – 53. ročník hudebního festivalu, pořadatel: Slovo a
hlas, IČ 26619130, se sídlem Křižovnická 97/8, 110 00 Praha 1
Hlasování: 20 pro (z 20 přítomných)
c) Gastro Poděbrady – kulinářský festival, pořadatel: SOU společného
stravování Poděbrady, IČ 00664359, se sídlem Dr. Beneše 413/II, 290
01Poděbrady
Hlasování: 18 pro 2 se zdrželi (z 20 přítomných)
d) Poděbradská padesátka – chodecké závody, pořadatel: Nezávislý sportovní
klub „Sportovní chůze Praha“, IČ 26541211, se sídlem Písnická 766/23, 142
00 Praha 4
Hlasování: 19 pro 1 se zdržel (z 20 přítomných)
e) Zahájení lázeňské sezóny – koncerty, dětský program, pořadatel: Městské
kulturní centrum Poděbrady, IČ 16577434, se sídlem Jiřího nám 1, 290 01
Poděbrady
Hlasování: 19 pro 1 se zdržel (z 20 přítomných)
f) Pohádkový les – dětská akce s pohádkovou tématikou, pořadatel: Turistický
oddíl mládeže 4005 Robinsoni, IČ 75063417, se sídlem Na Chmelnici 290,
290 01 Poděbrady
Hlasování: 17 pro 3 se zdrželi (z 20 přítomných)
g) Triatlon a běhy, pořadatel: Mgr. Jaroslav Formánek, IČ 12256102, Hlasování:
19 pro 1 se zdržel (z 20 přítomných)
h) Poděbradské dračí srdce - závody dračích lodí, pořadatel: Mgr. Ivo Bártl,
IČ 68591373.
Hlasování: Hlasování: 17 pro 3 se zdrželi (z 20 přítomných)
i) Slavnosti krále Jiřího, pořadatel: Městské kulturní centrum Poděbrady,
IČ 16577434, se sídlem Jiřího nám 1, 290 01 Poděbrady
Hlasování: 18 pro 2 se zdrželi (z 20 přítomných)
j) Mistrovství České republiky mažoretkových skupin, pořadatel: Svaz
Mažoretek ČR, IČ 16544709, se sídlem Letohradská 26, 170 00 Praha 7
Hlasování: 18 pro 1 proti 1 se zdržel (z 20 přítomných)
k) Evropa hraje Kmocha – 11. ročník festivalu dechových orchestrů, pořadatel:
Kristián production, spol. s.r.o., IČ 26498821, se sídlem Dobrovského 42, 170
00 Praha 7
Hlasování: 9 pro 4 proti 7 se zdrželo (z 20 přítomných) - nebylo přijato
l) Swingový festival, pořadatel: Kristián production spol. s.r.o., IČ 26498821, se
sídlem Dobrovského 42, 170 00 Praha 7
Hlasování: 9 pro 4 proti 7 se zdrželo (z 20 přítomných) - nebylo přijato
m) Poděbradské kolonádní koncerty, pořadatel: Městské kulturní centrum
Poděbrady, IČ 16577434, se sídlem Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
Hlasování: 18 pro 2 se zdrželi (z 20 přítomných)
n) FEMAD 2015 – divadelní festival, pořadatel: Divadelní spolek Jiří Poděbrady,
IČ 45066108, se sídlem Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
Hlasování: 19 pro 1 se zdržel (z 20 přítomných)
o) Pohár České republiky členů Společnosti Parkinson, z.s. ve stolním
tenise, pořadatel: TJ Sokol Poděbrady, IČ 473570, se sídlem Tyršova 26/III,
290 01 Poděbrady
Hlasování: 12 pro 8 se zdrželo (z 20 přítomných)
p) Národní konference Poděbradská éra v zemích koruny české, pořadatel:
Městské kulturní centrum Poděbrady, IČ 16577434, se sídlem Jiřího nám. 1,
290 01 Poděbrady
Hlasování: 15 pro 5 se zdrželo (z 20 přítomných)
6
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
q) Tóny Polabí – soubor 5 koncertů klasické hudby, pořadatel: Městské kulturní
centrum Poděbrady, IČ 16577434, se sídlem Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
Hlasování: 17 pro 3 se zdrželi (z 20 přítomných)
II. r o z h o d l o
1) že si pro rok 2015 vyhrazuje rozhodování o poskytnutí dotace včetně stanovení
její výše na podporu akcí zařazených do seznamu akcí hodných zřetele pořádaných
v roce 2015 v Poděbradech i u dotací, jejichž výše nepřesáhne částku 50.000,- Kč
v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo
právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních
služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
2) o poskytnutí dotace městem Poděbrady a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
mezi městem Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 20/I, 290
31 jako poskytovatelem dotace a pořadateli těchto akcí zařazených v Seznamu akcí
hodných zřetele, pořádaných v roce 2015 v Poděbradech jako příjemci dotace,
s těmito příjemci dotace:
a) Harley Owners Group Praha Chapter, IČ 63839679, se sídlem U Šalamounky
41, 150 00 Praha 5, na akci Setkání harleyářů v Poděbradech, na základě
které bude příjemci poskytnuta dotace ve výši 25.000,- Kč
b) Slovo a hlas, IČ 26619130, se sídlem Křižovnická 97/8, 110 00 Praha 1,
na akci Poděbradské dny poezie, na základě které bude příjemci poskytnuta
dotace ve výši 70.000,- Kč
c) SOU společného stravování Poděbrady, IČ 00664359, se sídlem Dr. Beneše
413/II, 290 01 Poděbrady, na akci Gastro Poděbrady, na základě které bude
příjemci poskytnuta dotace ve výši 20.000 Kč
d) Nezávislý sportovní klub „Sportovní chůze Praha“, IČ 26541211, se sídlem
Písnická 766/23, 142 00 Praha 4, na akci Poděbradská padesátka,
na základě které bude příjemci poskytnuta dotace ve výši 100.000,- Kč
e) Městské kulturní centrum Poděbrady, IČ 16577434, se sídlem Jiřího nám 1,
290 01 Poděbrady, na akci Zahájení lázeňské sezóny, na základě které bude
příjemci poskytnuta dotace ve výši 150.000,- Kč
f) Turistický oddíl mládeže 4005 Robinsoni, IČ 75063417, se sídlem
Na Chmelnici 290, 290 01 Poděbrady, na akci Pohádkový les, na základě
které bude příjemci poskytnuta dotace ve výši 10.000,- Kč
g) Mgr. Jaroslav Formánek, IČ 12256102 na akci Triatlon a běhy, na základě
které bude příjemci poskytnuta dotace ve výši 80.000,- Kč
h) Mgr. Ivo Bártl, IČ 68591373 na akci Poděbradské dračí srdce - závody
dračích lodí, na základě které bude příjemci poskytnuta dotace ve výši
40.000,- Kč
i) Městské kulturní centrum Poděbrady, IČ16577434 , se sídlem Jiřího nám 1,
290 01 Poděbrady, na akci Slavnosti krále Jiřího, na základě které bude
příjemci poskytnuta dotace ve výši 100.000,- Kč
j) Svaz Mažoretek ČR, IČ 16544709, se sídlem Letohradská 26, 170 00 Praha
7, na akci Mistrovství České republiky mažoretkových skupin, na základě
které bude příjemci poskytnuta dotace ve výši 150.000,- Kč
k) Městské kulturní centrum Poděbrady, IČ 16577434, se sídlem Jiřího nám. 1,
290 01 Poděbrady, na akci Poděbradské kolonádní koncerty, na základě
které bude příjemci poskytnuta dotace ve výši 150.000,- Kč
l) Divadelní spolek Jiří Poděbrady, IČ 45066108, se sídlem Jiřího nám. 1,
290 01 Poděbrady, na akci FEMAD 2015, na základě které bude příjemci
poskytnuta dotace ve výši 100.000,- Kč
7
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
m) TJ Sokol Poděbrady, IČ 473570, se sídlem Tyršova 26/III, 290 01 Poděbrady,
na akci Pohár České republiky členů Společnosti Parkinson,
z.s.ve stolním tenise, na základě které bude příjemci poskytnuta dotace
ve výši 50.000,- Kč
n) Městské kulturní centrum Poděbrady, IČ16577434, se sídlem Jiřího nám. 1,
290 01 Poděbrady, na akci Národní konference Poděbradská éra v zemích
koruny české, na základě které bude příjemci poskytnuta dotace ve výši
80.000,- Kč
o) Městské kulturní centrum Poděbrady., IČ16577434 , se sídlem Jiřího nám. 1,
290 01 Poděbrady, na akci Tóny Polabí, na základě které bude příjemci
poskytnuta dotace ve výši 30.000,- Kč
vše za podmínky, že výše uvedené dotace budou kryty schváleným rozpočtem města
Poděbrady na rok 2015
III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem „Smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací“
uzavřených dle ust. odst. II. tohoto usnesení.
Hlasování: 19 pro 1 se zdržel (z 20 přítomných)
11. Zařazení akce „Poděbradská liga“ Beachvolejbalového klubu Poděbrady
na seznam „Akcí hodných zřetele“
U s n e s e n í č. 143/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. s c h v a l u j e
zařazení této akce na seznam akcí hodných zřetele pořádaných v roce 2015
v Poděbradech:
Poděbradská liga - série beachvolejbalových turnajů, pořadatel: Beachvolejbalový
klub Poděbrady, IČ 22757759, se sídlem U Bažantnice 1259, 290 01 Poděbrady
II. r o z h o d l o
o poskytnutí dotace městem Poděbrady a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
mezi městem Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 20/I, 290
31 jako poskytovatelem dotace a pořadatelem této akce zařazené na Seznamu akcí
hodných zřetele, pořádaných v roce 2015 v Poděbradech jako příjemce dotace,
s tímto příjemcem dotace:
Beachvolejbalový klub Poděbrady, IČ 22757759, se sídlem U Bažantnice 1259, 290
01 Poděbrady, na akci Poděbradská liga, na základě které bude příjemci poskytnuta
dotace ve výši 25.200,- Kč
vše za podmínky, že výše uvedená dotace bude kryta schváleným rozpočtem města
Poděbrady na rok 2015
III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“
uzavřené dle ust. odst. II. tohoto usnesení.
Hlasování: 18 pro 2 se zdrželi (z 20 přítomných)
12. Schválení Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SFDI
(Poděbrady, bezbariérová trasa, úsek F)
U s n e s e n í č. 144/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 173/2014 O poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 pro akci „Poděbrady,
bezbariérová trasa, úsek F“ ve výši 1.214.000,- Kč včetně DPH mezi městem
8
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
Poděbrady se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady, IČ 00239640 a Státním
fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČ 70856508, jehož účelem je upřesnění celkových uznatelných nákladů akce ve výši
1.918.387,19 Kč včetně DPH v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo, které byly
vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem Dodatku č. 173/2014/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014.
Hlasování: 20 pro (z 20 přítomných)
13. Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 3854/3 v k.ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 145/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
zrušit tuto část usnesení Zastupitelstva města Poděbrady č. 18/2013 ze dne
13.2.2013:
bod I. b). o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3854/3 o 1.733 m2 v k.ú.
Poděbrady od Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 na město Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Jiřího
náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady a
bod II. pověřilo starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
II. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 3854/3 o výměře 1.450 m2 v k.ú. Poděbrady,
oddělený z pozemku parc.č. 3854/3 v k.ú. Poděbrady, geometrickým plánem č. 276734/2014, který vyhotovila a ověřila paní Ing. Linda Poustková, dne 5.6.2014
pod č. 45/2014 do majetku města Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Jiřího náměstí
20/I, 290 31 Poděbrady od Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, se sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
III. r o z h o d l o
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3854/3 o výměře 1.450 m2
v k.ú. Poděbrady, oddělený z pozemku parc.č. 3854/3 v k.ú. Poděbrady,
geometrickým plánem č. 2767-34/2014, který vyhotovila a ověřila paní Ing. Linda
Poustková, dne 5.6.2014 pod č. 45/2014, mezi městem Poděbrady, IČ 00239640, se
sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady a Státním pozemkovým úřadem,
IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, na základě které se
město Poděbrady stane vlastníkem uvedeného pozemku
IV. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle odstavce
č. III. tohoto usnesení.
Hlasování: 18 pro 3 se zdrželi (z 21 přítomných)
14. Bezúplatný převod pozemku
U s n e s e n í č. 146/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
rozhodlo
vyslovit předběžný souhlas s bezúplatným převodem části pozemku par.č. 517/10
o výměře cca 1.187 m2 v k.ú. Velké Zboží z vlastnictví České republiky, Státním
pozemkovým úřadem, IČ 01312774, DIČ CZ1312774, se sídlem Husinecká
1021/11a, 130 00 Praha 3, do vlastnictví Města Poděbrady, IČ 00239640, DIČ
CZ00239640, se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady.
Hlasování: 21 pro (z 21 přítomných)
9
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
15. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí č. 8120040716 o realizaci
přeložky TS NB 0407 Poděbrady, Základní škola
U s n e s e n í č. 147/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí č. 8120040716 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi provozovatelem
distribuční soustavy: ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405
02 Děčín, IČ 24729035 a zákazníkem město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1,
Poděbrady IČ 00239640, na základě kterého se mění lhůta k plnění povinností
na dobu nejpozději do 31.12. 2015
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem dodatku č. 1. schváleného bodem I. tohoto usnesení.
Hlasování: 19 pro 1 se zdržel (z 20 přítomných)
16. Stanovení dalšího postupu ve věci intenzifikace ČOV
U s n e s e n í č. 148/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l o,
že na úhradu nezbytného podílu města Poděbrady na intenzifikaci ČOV využije
finančních prostředků získaných přijatým úvěrem
II. s c h v a l u j e
expertní komisi ve složení PhDr. Ladislav Langr, Mgr. Ivan Uhlíř, Ing. Jana Veberová
a Ing. Radek Smejkal pro jednání o konkrétním vyčíslení podílu města
na intenzifikaci ČOV a následné výši nájmu a o výsledku jednání informovat
na únorovém ZM
III. u k l á d á
a) expertní skupině jednat se společností Vodovody a kanalizace
Nymburk, a.s. o konkrétním vyčíslení podílu města na intenzifikaci a
následné výši nájmu a o výsledku jednání informovat na únorovém
zasedání zastupitelstva města
b) finančnímu odboru zahájit poptávkové řízení na uzavření co
nejvýhodnější uvěrové smlouvy, za účelem financování podílu města
Poděbrady na intenzifikaci čističky odpadních vod.
Hlasování: 18 pro 3 se zdrželi (z 21 přítomných)
17. Koupě budovy „Záložna“
U s n e s e n í č. 149/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
rozhodlo
že město Poděbrady nepřijímá nabídku na koupi budovy čp. 10 na nám. Jiřího
v Poděbradech, včetně části pozemku p.č. 1890 v k.ú. Poděbrady, na němž je
budova umístěna, od majitele pana Hoang Viet Hung a paní Do Thi Bich Thao, oba
bytem Praha 9, Náchodská 2370/76, za částku 30.350.000,-Kč.
Hlasování: 17 pro 4 se zdrželi (z 21 přítomných)
10
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
18. Plnění usnesení ZM č. 14/2014 ze dne 19.2.2014 ohledně vypracování
posudku, zprávy stavu gravitační kanalizace, prováděných v roce 2013
ve Velkém Zboží a Kluku
U s n e s e n í č. 150/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
bere na vědomí
Situační zprávu stavu oprav kanalizace ve Velkém Zboží a Kluku v Poděbradech.
Hlasování: 19 pro 2 se zdrželi (z 21 přítomných)
19. Zřízení Místních výborů
U s n e s e n í č. 151/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. z ř i z u j e
Místní výbor městské části Velké Zboží
II. v o l í
tyto členy Místního výboru městské části Velké Zboží: Jaroslav Černý, Tomáš Kurka,
Tomáš Lokajíček, Žaneta Lokajíčková, Mgr. Jana Mračková, Stanislav Tvrdý ml.,
Nina Zákostelecká
Hlasování: 21 pro (z 21 přítomných)
III. v o l í
Ninu Zákosteleckou za předsedkyni Místního výboru městské části Velké Zboží
Hlasování: 20 pro 1 se zdržel (z 21 přítomných)
IV. z ř i z u j e
Místní výbor městské části Polabec
V. v o l í
tyto členy Místního výboru městské části Polabec Luděk Hejcman, Václav
Chvalovský, Jana Kučerová, Petr Kulhavý, Josef Michalík, Simona Tesařová,
Jaroslav Třešňák
Hlasování: 21 pro (z 21 přítomných)
VI. v o l í
Janu Kučerovou za předsedkyni Místního výboru městské části Polabec
Hlasování: 21 pro (z 21 přítomných)
VII. z ř i z u j e
Místní výbor městské části Kluk
VIII. v o l í
tyto členy Místního výboru městské části Kluk: Soňa Dušková, Pavel Beneš, Radek
Bulíř, Ing. Simona Navrátilová, Dagmar Sezimová, Jaroslav Štěpán
Hlasování: 21 pro (z 21 přítomných)
IX. v o l í
Soňu Duškovou za předsedkyni Místního výboru městské části Kluk
Hlasování: 21 pro (z 21 přítomných)
X. z ř i z u j e
Místní výbor městské části Přední Lhota
XI. v o l í
tyto členy Místního výboru městské části Přední Lhota: Mgr. Miroslava Homolová,
Vladimír Hovorka, Marie Charvátová, Jan Jirka, Ing. Lucie Kurková, Mgr. František
Laluch, Jaroslav Stehlík
Hlasování: 20 pro 1 se zdržel (z 21 přítomných)
11
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
XII. v o l í
Mgr. Miroslavu Homolovou za předsedkyni Místního výboru městské části Přední
Lhota
Hlasování: 14 pro 1 proti 6 se zdrželo (z 21 přítomných)
20. Schválení odměn členům výborů ZM za rok 2014
U s n e s e n í č. 152/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
rozhodlo
1. o peněžním plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy ZM za výkon funkce
členů místních výborů a výborů kontrolního a finančního s tím, že konkrétní
návrhy budou přílohou zápisu ze zasedání ZM
2. že odměna může být vyplacena pouze v případě, že člen výboru předloží
do mzdové účtárny do 22.12.2014 vyplněný ,,dotazník člena komise/výboru‘‘,
který podmiňuje výplatu peněžního plnění.
Hlasování: 21 pro (z 21 přítomných)
21. Shválení termínů zasedání ZM v roce 2015
U s n e s e n í č. 153/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
r o z h o d l o,
že zasedání zastupitelstva města pro rok 2015 se bude konat vždy ve středu
od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 8 v budově radnice na Jiřího náměstí 20/I.
v těchto termínech: 18.2., 1.4., 20.5., 17.6., 9.9., 4.11., 16.12.
Hlasování: 21 přítomných (z 21 přítomných)
22. Vyřazení majetku z účetní evidence
U s n e s e n í č. 154/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
rozhodlo
o vyřazení předmětů uvedených v zápisu z likvidační komise konané dne 6.11.2014
tj.:
1) MŠ Poděbrady – předměty dle seznamu
v celkové hodnotě pořizovací ceny 584.562,24 Kč
v celkové hodnotě zůstatkové ceny 11.815,70 Kč
2) ZŠ Václava Havla - předměty dle seznamu
v celkové hodnotě pořizovací ceny 288.990,40 Kč
3) ZŠ T.G.Masaryka - předměty dle seznamu
v celkové hodnotě pořizovací ceny 228.073,79 Kč
4) MKC Poděbrady – předměty dle seznamu
v celkové hodnotě pořizovací ceny 277.502,90 Kč
5) Městská policie – předměty dle seznamu
v celkové hodnotě pořizovací ceny 34.807,- Kč
6) Městský úřad Poděbrady předměty dle seznamu – příloha č. 6
v celkové hodnotě pořizovací ceny 283.191,65 Kč
v celkové hodnotě zůstatkové ceny
3.231,70 Kč
Hlasování: 21 pro (z 21 přítomných)
12
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
22a. Informace o soudním řízení
U s n e s e n í č. 155/2014:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o výsledku soudního řízení ve věci žalobkyně, zastoupené Mgr. Ondřejem
Maderem, advokátem se sídlem Praha 7, Dukelských hrdinů 14, proti žalovanému
Městu Poděbrady se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, o určení neplatnosti
nabídky převodu vlastnictví bytové jednotky
II. r o z h o d l o
a) nepodávat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Nymburce ve věci
žaloby žalobkyně, zastoupené Mgr. Ondřejem Maderem, advokátem
se sídlem Praha 7, Dukelských hrdinů 14, proti žalovanému Městu Poděbrady
se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, o určení neplatnosti nabídky
převodu vlastnictví bytové jednotky
b) uzavřít smír s A. P. a M. Py jako žalobci vůči žalovanému Městu Poděbrady,
IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 20/I, 290 01 ve věci žaloby
o určení neplatnosti nabídky převodu vlastnictví bytové jednotky, na základě
kterého město Poděbrady vezme zpět svoji nabídku převodu vlastnictví bytové
jednotky v domě čp. 37/I v k.ú. Poděbrady
c) ukončit proces prodeje bytových jednotek v domě čp. 37/I v k.ú. Poděbrady.
Hlasování: 18 pro 3 se zdrželi (z 21 přítomných)
23. Rozprava
Ing. Smejkal
- formální pochybení v bodu č. 10 - osobní propojení se žadatelem, napříště se
tohoto pochybení vyvaruje
RNDr. Mikolanda
- podnět pro expertní skupinu ČOV - 29.5.2014 proběhla valná hromada
společnosti VaK Nymburk, a.s., která schválila nové znění stanov, přeměnila
akcie na jméno, doposud není zapsáno v obchodním rejstříku, Ing. Křelinová
upozorní společnost VaK Nymburk, a.s., aby zajistil tuto změnu
Ing. Fiala
- popis, kdo je facilitátor a způsob vedení diskuse, starosta by se neměl nazývat
facilitátorem, Dr. Langr - je zastupitel ve funkci facilitátora, Ing. Veberová navrhuje změnit Jednací řád ZM, Mgr. Slauková - pro příští jednání navrhla
časoměřič diskusních příspěvků, Dr. Langr - diskusní příspěvky nejsou časově
omezené, ale Mgr. Slauková má možnost předložit tento návrh do ZM
PaedDr. Káninský
- pronájem haly Bios - uznal, že jeho návrh do ZM byl předložený špatně, ale
měl pravdu v tom, že byly nastaveny nestandardní podmínky obchodní
společnosti s.r.o. na úkor městského rozpočtu, apeluje na RM, aby se
nenastavovaly pokřivené ceny, v této souvislosti upozornil na případy trestního
oznámení, pokud RM nejedná s péčí řádného hospodáře. Dr. Langr vyhrožování trestním oznámení vidí jako nový styl jednání některých
zastupitelů, PaedDr. Káninský - nejde o vyhrožování, ale o upozornění na
nestandardní věci
Ing. Ďurčanský
- požádal o úpravu zasedacího pořádku, aby mohl sedět na konci stolu a být tak
blíže občanům
13
Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
Mgr. Vavřička
- popřál přítomným a občanům pěkné vánoční svátky, k přání se připojil i
PaedDr. Káninský
Dr. Langr
- pozvánka na Silvestrovský a Novoroční ohňostroj
občanská veřejnost
Ing. Abrle
- poděkoval ředitelce základní školy TGM Ing. Piskačové, že umožnila
proškolení zaměstnanců MěÚ v počítačové učebně ZŠ TGM
- vyjádřil se k pěkné vánoční výzdobě města
p. Havlas
- vyjádřil se k přidělování peněz radou města z dotační rezervy - někteří
žadatelé nevyužívají řádné termíny - bude prověřeno
Ing. Rakušan
- špatná osobní zkušenost u železničního přejezdu - křížení ul. Jiráskova a
Družstevní - bude prověřeno včetně dopravního značení
24. Závěr
Dr. Langr poděkoval zastupitelům za účast na jednání a jejich aktivní přístup,
občanské veřejnosti za jejich připomínky a náměty a popřál všem příjemné prožití
vánočních svátků.
1. zasedání zastupitelstva města v příštím roce se koná ve středu 18.2.2015.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta města ve 20.25 hodin.
14

Podobné dokumenty

Strategický plán rozvoje města Poděbrady do roku 2025

Strategický plán rozvoje města Poděbrady do roku 2025 Pracovní skupiny se sešly ve 3 kolech jednání, provedly analýzu oblasti, stanovily vizi rozvoje oblasti, strategické a specifické cíle pro oblast, přiřadily k nim dostupné ukazatele úspěšnosti a st...

Více

Ke stažení

Ke stažení kolegové v holandském zařízení Bartimeus. Film byl průběžně zastavován a odborně komentován hlavní přednášející semináře, instruktorkou stimulace zraku a zrakovou terapeutkou PaedDr. Markétou Skali...

Více

Informace č. 29 z jednání ze dne 29.10.2014

Informace č. 29 z jednání ze dne 29.10.2014 21. Určení Akcí hodných zřetele v roce 2015 U s n e s e n í č. 813/2014: Rada města Poděbrady po projednání Zastupitelstvu města Poděbrady I. s c h v á l i t Akce hodny zřetele pořádané v roce 2015...

Více

Obecní zpravodaj 01-2015

Obecní zpravodaj 01-2015 prostranství v obci Opolany” od Ing. arch. Roberta Barčíka z Hlušic, cena 37.700,- Kč (není plátce DPH). Pro hlasovalo všech 7 členů ZO. 2. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace sadov...

Více

Behringer F-Control Audio FCA202 Behringer B

Behringer F-Control Audio FCA202 Behringer B čtveřice otočných kontrolérů, které fungují zároveň jako tlačítka pro různé kombinace parametrů. Pod každým kontrolérem je další samostatné tlačítko. V horní části panelu se nalézají dvě tlačítka p...

Více

noviny PDF 06.01.11 Poděbradské noviny 1/2011

noviny PDF 06.01.11 Poděbradské noviny 1/2011 slíbila redakci Poděbradských novin, že se pokusím připomenout čtenářům, co významného se v našem městě událo za posledních dvacet let a jak se v té době postupně měnila tvář Poděbrad do současné p...

Více

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo související realizace. V případě, že nedojde k uvedené dohodě prodlužuje se termín dokončení díla, jeho části, resp. Související realizace o dobu, po kterou nebylo možno z objektivních příčin dílo ...

Více