Městský úřad Horšovský Týn

Komentáře

Transkript

Městský úřad Horšovský Týn
Městský úřad Horšovský Týn
odbor životního prostředí
nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
___________________________________________________________________________________________
NAŠE ZN.: MUHT 6769/2013
SP. ZN.: ŽP 3646/2013
MUHTX00432C6 (284/2012 – ŽP/OPK)
DATUM: 8.července 2013
VYŘIZUJE: Mgr. Jana Königsmarková
TEL.: 379 415 173
E-MAIL: [email protected]
ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody
příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve věci řízení o omezení nebo
zákazu činnosti podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona, zásahu do významných krajinných prvků ex
lege podle § 4 odst. 2 zákona a v návaznosti na obecnou ochranu živočichů podle § 5 odst. 3
zákona,
pozastavuje do 15. srpna 2013
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly,
pokácení níže uvedených dřevin, jejichž kácení bylo zastupujícími společnostmi Tůma a spol.,
s.r.o. a Enerwood s.r.o. oznámeno odboru životního prostředí Městského úřadu Horšovský Týn
podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona:
−
- 7 000 m2 křovin a 25 ks stromů (akát, bříza jíva) s obvodem kmene 15-30 cm rostoucích
v k.ú. Hlohová na ppč. KN 349/5 (vlastník resp. správce: Lesy České republiky s.p.), KN
349/4, 349/6, 697, 696 (Obec Hlohová), KN 350 (Státní pozemkový úřad Praha), KN 534/1
(Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje)
v k.ú. Staňkov – ves na ppč. KN 1470 (Cyril Felix, Frauenfeld, Švýcarsko; Marie Felixová,
Staňkov; AGRO Staňkov a.s.), KN 1476, 1481, 1482, 1520 (Město Staňkov), KN 1474 (Marie
Cihlářová, Staňkov; František Paul, Staňkov; Zdeňka Remigerová, Hlohová), KN 1511 (Jana
Eichwaldová, Praha; Richard Felix, Rheinfelden, Švýcarsko; Bohumila Felixová, Praha; Marie
Felixová, Staňkov), KN 1472 (Anne Elizabeth Hewel, Solana Beach, USA; Eve Maria Malakhoff,
San Diego, USA; Joe Wilhelm, Morganville, USA), KN 1475 (Stanislava Janková, Staňkov),
KN 1483 (Anna Ličačenková, Štěnovice; Marek Roučka, Zahořany), KN 1510 (Jan Jaroslav
Petrásek, Staňkov), KN 1484 (Povodí Vltavy s.p.), KN 1473 (Václav Roučka, Staňkov), KN 1471
(Marie Volfová, Staňkov)
v k.ú. Staňkov- město na ppč. KN 3347 (Jaroslav Glaser, Staňkov), KN 3320, 3344 (Město
Staňkov), KN 3318 (Povodí Vltavy s.p.), KN 3363 (Bohumila Prošková, Praha), KN 3343 (Jiřina
Šlaisová, Domažlice)
- 25 topolů osik a bříz s obvodem kmene 15-30 cm rostoucích
−
v k.ú. Staňkov-ves na pč. KN 728/22, 728/25, 728/3 (Město Staňkov) a KN 758 (Ing. Jan
Rychlík, Skříněřov)
1/6
tel. ústředna: 379 415 111
fax
379 422 300
e-mail: [email protected]
www.horsovskytyn.cz
IČ:
DIČ:
00253 383
CZ-00253 383
- 3 topoly osiky s obvodem kmene 15-30 cm rostoucích
− v k.ú. Staňkov-ves na ppč. KN 764 (Jaroslav Glaser, Staňkov; Vlasta Kitzbergerová,
Domažlice)
- 100 m2 křovin rostoucích
v k.ú. Staňkov-ves na ppč. KN 765 (Jaroslav Glaser, Staňkov; Vlasta Kitzbergerová,
Domažlice), KN 795/1, 792/9 (Město Staňkov), KN 792/13 (Pavel Rybár, Bořice), KN 795/14
(Mojmír Smetana, Staňkov)
- 40 m2 křovin a 10 ks bříz s obvodem kmene 15-30 cm rostoucích
v k.ú. Staňkov-ves na ppč. KN 795/64 (Město Staňkov)
- 5 ks topolů osik a bříz s obvodem kmene 15-30 cm rostoucích
v k.ú. Staňkov-ves na ppč. KN 1083/4 (Město Staňkov), KN 795/50, 795/62, 795/63 (Luděk
Stauber, Staňkov)
- 600 m2 křovin
v k.ú. Staňkov-ves na ppč. KN 1557 (Jaroslava Chlíbcová, Staňkov), KN 1560 (Město
Staňkov), KN 1558 (Marie Schneiderová)
v k.ú. Hlohová na ppč. KN 637 (Obec Hlohová)
- 50 m2 křovin a 10 ks topolů osik a bříz s obvodem kmene 15-30 cm rostoucích
v k.ú. Hlohová na ppč. KN 793 (Obec Hlohová), KN 633 (Ludmila Wolfová, Hlohová)
- 250 m2 křovin a 4 ks břízy s obvodem kmene 15-30 cm rostoucích
v k.ú. Hlohová na ppč. KN 783 (Anežka Plocková, Praha)
- 100 m2 křovin a 2 topoly osika s obvodem kmene 15-30 cm rostoucích
v k.ú. Hlohová na ppč. KN 748 (Libor Bernklau, Praha, Dagmar Bernklauová, Praha),
KN 749, 225/3, 225/4 (Michal Hanousek, Olomouc), KN 748 (Jiřina Roučková, Plzeň; Dagmar
Moravcová, Příbram), KN 802 (Obec Hlohová)
- 15 ks topolů osik a bříz s obvodem kmene 15-30 cm rostoucích
v k.ú. Čermná u Staňkova na ppč. KN 1223 (Milan Nosek, Plzeň), KN 1231 (Obec Čermná)
- 5 500 m2 křovin a 15 ks stromů osik a bříz s obvodem kmene 15-30 cm rostoucích
v k.ú. Čermná u Staňkova na ppč. KN 1239 (Petra Kořanová, Soběkury), KN 1241,
1242,1247 (Obec Čermná), KN 1224 (Povodí Vltavy s.p.)
v k.ú. Krchleby u Staňkova na ppč. KN 53/1 (Obec Hlohovčice), KN 493 (AGRO Staňkov
a.s.), KN 76/1 (Jiřina Sikorová, Plzeň).
Odůvodnění:
Dne 10.4.2013 a 12.4.2013 bylo Městskému úřadu Horšovský Týn oznámeno dvěma
podáními kácení výše uvedených dřevin s odůvodněním, že se jedná o odstraňování dřevin
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při jejím provozování dle energetického zákona.
Oznámení o kácení zaslala společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV – Podmokly, IČO 24729035, zastoupená na základě plné moci společností ČEZ Distribuční
služby, s.r.o., se sídlem 28.října 3123/152, 709 02 Ostrava, IČO 26871823, dále zastoupená
na základě plné moci společností Enerwood s.r.o., provozovna Plzeň, se sídlem Pod Všemi Svatými
43, 301 00 Plzeň, IČO 28142128, dále zastoupená na základě plné moci společností Tůma a spol.,
s.r.o., se sídlem Mohylová 111, 312 06 Plzeň, IČO 47715634. Tato dvě řízení zahájená podáním
2/6
tel. ústředna: 379 415 111
fax
379 422 300
e-mail: [email protected]
www.horsovskytyn.cz
IČ:
DIČ:
00253 383
CZ-00253 383
účastníků správní orgán spojil dle § 140 správního řádu usnesením ze dne 17.4.2013 č.j.
MUHT 3846/2013 v jedno řízení sp. zn. ŽP 3646/2013. V tomto usnesení správní orgán později
objevil nesprávnosti, které v souladu s § 70 správního řádu dne 1.7.2013 opravil usnesením č.j.
MUHT 6541/2013.
Oznamovatel kácení neuvedl ve svých oznámeních předpokládaný termín kácení, správní
orgán má tedy za to, že oznamovatel hodlal kácení zahájit bezodkladně po uplynutí zákonné lhůty
15-ti dnů ode dne podání oznámení.
Po prošetření oznámeného kácení shledal orgán ochrany přírody, že záměr odporuje
obecným požadavkům na ochranu dřevin, na zachování funkce významných krajinných prvků
i požadavkům na obecnou ochranu živočichů. Důvodem je, že má být prováděno na začátku
vegetačního období, zatímco dle § 8 odst. 5 vyhl. č. 395/1992 Sb. se povolení ke kácení vydává
zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Toto zákonné doporučení má dle názoru správního
orgánu vazbu na obecnou ochranu živočichů vyjádřenou v § 5 zákona, neboť rozmnožování volně
žijících živočichů v našich podmínkách probíhá ve vegetační době a především na jaře. V tomto
konkrétním případě má být kácení prováděno v době intenzivního hnízdění ptáků a rozmnožovací
době jiných drobných živočichů. Z hlediska ochrany přírody je závažným negativem lokalizace
záměru - kácení má probíhat z velké části a ve značném rozsahu v údolní nivě vodních toků Zubřina
a Radbuza, dále v menším rozsahu na lesních pozemcích a v rozptýlené zeleni kulturní krajiny.
Údolní niva a les jsou přitom chráněny jako významný krajinný prvek ze zákona (viz § 3 odst. 1
zákona). Niva Radbuzy a Zubřiny na soutoku toků je rovněž regionálním biokoridorem. Plánované
kácení velkého rozsahu - více než 13 500 m2 křovin - je jednoznačně zásahem snižujícím
ekologicko -stabilizační funkci významných krajinných prvků, je to však zásah nevyhnutelný
z důvodu existence el. vedení a jeho ochranného pásma. Jarní termín odstranění dřevin ale
nadměrně zvyšuje negativní dopad zásahu na zde žijící živočichy, především ptáky, v době, kdy
jsou jejich populace nejcitlivější, proto je snahou ochrany přírody v této době do zeleně
nezasahovat. Dalším neopomenutelným důvodem, proč nekácet dřeviny ve vegetačním období, je
hledisko výchovné, neboť likvidace dřevin s hnízdy v jarním období může vyvolávat u veřejnosti
negativní reakce a oprávněnou kritiku.
Plánované kácení proto nemůže být prováděno se souhlasem státní ochrany přírody, byť by
tento souhlas byl vyjádřen jen pasivním uplynutím lhůty o oznámení kácení v ochranném pásmu.
Z výše popsaných důvodů odbor životního prostředí MěÚ Horšovský Týn zahájil spojené
správní řízení dopisem ze dne 18.4.2013 č.j. MUHT 3847/2013 spisu č. ŽP 3646/2013
o pozastavení oznámených kácení v souladu s ustanovením § 8 odst. 2, § 4 odst. 2 a § 5 zákona, a to
v zákonem dané lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení oznámení o kácení podle zvláštních předpisů.
V oznámení o zahájení řízení bylo popsáno, co vedlo správní orgán k zahájení řízení, a byl vyjádřen
záměr povolit kácení od 15.8.2013. Tento termín určil správní orgán proto, že v polovině srpna je
již ukončeno hnízdění, ale zároveň je tím zohledněn zákonem podložený zájem oznamovatele na
ochranu distribuční soustavy, neboť oproti tradičně užívanému termínu začátku vegetačního klidu
(1.10.) hodlá kácení umožnit významně dříve. Dále byl vyzván hlavní účastník řízení k upřesnění
osoby, která jeho jménem jedná, protože oznámení zaslaná správnímu orgánu byla na hlavičkovém
papíře a s razítky společnosti Enerwood s.r.o., podepsány však nebyly jejím jednatelem (kterým je
dle plné moci Ing. Miroslav Jaroš), ale jednatelem další zplnomocněné společnosti Tůma a spol.,
s.r.o. panem Františkem Tůmou. Požadavek na upřesnění byl rovněž opakovaně tlumočen panu
F.Tůmovi při dvou telefonických hovorech, které proběhly mezi ním a zástupkyní odboru životního
prostředí. Přesto však správní orgán žádné upřesnění neobdržel, proto v celém průběhu řízení jsou
písemnosti zasílány jak společnosti Enerwood s.r.o. tak Tůma a spol., s.r.o.
Pro velký počet účastníků byli tito uvědoměni o zahájení řízení formou veřejné vyhlášky
3/6
tel. ústředna: 379 415 111
fax
379 422 300
e-mail: [email protected]
www.horsovskytyn.cz
IČ:
DIČ:
00253 383
CZ-00253 383
(vyvěšena dne 22.4.2013, sejmuta dne 7.5.-2013), s výjimkou hlavních účastníků, kterým bylo
zasláno osobně - oznamovatel Tůma a spol. s r.o. obdržel písemnost dne 20.4.2013, oznamovatel
Enerwood s.r.o. dne 22.4.2013. Lhůta pro vyjádření uplynula dne 17.5.2013 aniž by některý
z účastníků vznesl námitky či připomínky.
Dne 24.4.2013 vydal správní orgán rozhodnutí o předběžném opatření č.j. MUHT
3956/2013, kterým nařídil hlavnímu účastníku řízení zdržet se pokácení výše uvedených dřevin.
Proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání. Dle § 61 odst. 3 správního řádu pozbývá
předběžné opatření účinnosti dnem, kdy se stane vykonatelným toto rozhodnutí ve věci spisu č. ŽP
3646/2013 o pozastavení kácení.
Správní orgán oznámil ukončení dokazování a shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí
dne 5.6.2013 účastníkům řízení jednotlivě a veřejnou vyhláškou (vyvěšena dne 6.6.2013, sejmuta
dne 28.6.2013). Lhůtu stanovenou k seznámení s podklady žádný z účastníků nevyužil.
Dne 10.6.2013 byl správní orgán telefonicky informován panem F.Tůmou, že věc byla
předána ČEZ Distribuční služby, s.r.o., Ostrava, neboť probíhající řízení je komplikací pro termíny
zakázek určených výběrovým řízením. Předáním odůvodňuje, proč na zasílané písemnosti
zastupující osoby nereagují.
Žádný z účastníků nevyužil v průběhu řízení svoji možnosti vyjádřit se či uplatnit další
důkazy. Proto správní orgán rozhodl dle svého uvážení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí a vysvětleno v jeho odůvodnění.
Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí se podle ust. § 81 a § 83 správního řádu lze odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u Městského
úřadu Horšovský Týn.
Odvolatel není dle §144 odst. 5 správního řádu povinen podávat odvolání s potřebným
počtem stejnopisů (tj. odpovídajícím počtu účastníků plus jeden pro správní orgán).
Ing. Jitka F I A L O V Á
Vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Horšovský Týn
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne.
4/6
tel. ústředna: 379 415 111
fax
379 422 300
e-mail: [email protected]
www.horsovskytyn.cz
IČ:
DIČ:
00253 383
CZ-00253 383
Rozdělovník:
(hlavní účastník řízení – v zastoupení, doporučeně)
− Tůma a spol., s.r.o., Mohylová 111, 312 06 Plzeň
− Enerwood s.r.o., provozovna Plzeň, Pod Všemi Svatými 43, 301 00 Plzeň
(vedlejší účastníci, obce – veřejnou vyhláškou)
− Město Staňkov, nám. T.G.Masaryka 35, 345 61 Staňkov
− Obec Hlohová, Hlohová 58, 345 61 Staňkov
− Obec Čermná, Čermná 49, 345 61 Staňkov
− Obec Hlohovčice, Hlohovčice 80, 345 61 Staňkov
− Povodí Vltavy s.p., povodí Berounky, provoz Domažlice, Masarykova 45, 344 01
Domažlice
− Lesy České Republiky s.p. Hradec Králové, LS Horšovský Týn, Gorkého 79, 346 01
Horšovský Týn
− Státní pozemkový úřad Praha, odloučené pracoviště Paroubkova 228, 344 01 Domažlice
− Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko výroby Domažlice, Sadová 324,
344 01 Domažlice
− AGRO Staňkov a.s., Plzeňská 350, 345 61 Staňkov
− Cyril Felix, Schönenhofstr. 8500, Frauenfeld, Švýcarsko
− Marie Felixová, Trnkova 306, 345 61 Staňkov
− Jaroslav Glaser, Baarova 397, 345 61 Staňkov
− Bohumila Prošková, Ravennská 317, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
− Jiřina Šlaisová, Hradská 93, 344 01 Domažlice
− Marie Cihlářová, Soukenická 46, 346 01 Staňkov
− Jana Eichwaldová, Jivenská 1273/1, 140 00 Praha 4 – Michle
− Richard Felix, Rheinweg 42, 4310 Rheinfelden, Švýcarsko
− Bohumila Felixová, Ravennská 317, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
− Anne Elizabeth Hewel, San Ignacio 1428, Solana Beach 92075, CA, USA
− Stanislava Janková, Nádražní 122, 345 61 Staňkov
− Anna Ličačenková, Liliová 416, 332 09 Štěnovice
− Eve Maria Malakhoff, Via Precipicio 4483, San Diego CA 92122, USA
− František Paul, Příčná 316, 345 61 Staňkov
− Jan Jaroslav Petrásek, Plovární 64, 345 61 Staňkov
− Zdeňka Remigerová, Hlohová 36, 345 61 Staňkov
− Marek Roučka, Bořice 54, 344 01 Domažlice
− Václav Roučka, Plzeňská 95, 345 61 Staňkov
− Marie Volfová, Trnkova 181, 345 61 Staňkov
− Joe Wilhelm, Georgian Bay Drive, Morganville, New Jersey 07751, USA
− Ing. Jan Rychlík, Skříněřov 21, 383 01 Zbytiny
− Vlasta Kitzbergerová, Kosmonautů 189, 344 01 Domažlice
− Pavel Rybár, Bořice 41, 344 01 Domažlice
− Mojmír Smetana, Husova 214, 345 61 Staňkov
− Luděk Stauber, Slepá 426, 345 61 Staňkov
− Antonín Janský, Domažlická 23, 345 61 Staňkov
− Josef Kazda, Domažlická 162, 345 61 Staňkov
− Helena Kazdová, Domažlická 162, 345 61 Staňkov
− Josef Princl, Jankovského 353, 345 61 Staňkov
− Anna Rottová, Husova 165, 345 61 Staňkov
− Jiřina Saláková, Husova 230, 345 61 Staňkov
5/6
tel. ústředna: 379 415 111
fax
379 422 300
e-mail: [email protected]
www.horsovskytyn.cz
IČ:
DIČ:
00253 383
CZ-00253 383
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Jaroslava Chlíbcová, Wenigova 130, 345 61 Staňkov
Ludmila Wolfová, Hlohová 103, 345 61 Staňkov
Anežka Plocková, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Libor Bernklau, Tunelářů 323, 156 00 Praha – Zbraslav
Dagmar Bernklauová, Tunelářů 323, 156 00 Praha – Zbraslav
Michal Hanousek, Družební 716/13, 772 00 Olomouc
Dagmar Moravcová, Bratří Čapků 265, 261 01 Příbram
Jiřina Roučková, Francouzská třída 1862/16, 326 00 Plzeň 2 – Slovany
Milan Nosek, Rabštejnská 1568/15, 323 00 Plzeň – Bolevec
Petra Kořanová, Soběkury č. ev. 21, 334 01 Soběkury
Jiřina Sikorová, Sokolovská 779/43, 323 00 Plzeň
6/6
tel. ústředna: 379 415 111
fax
379 422 300
e-mail: [email protected]
www.horsovskytyn.cz
IČ:
DIČ:
00253 383
CZ-00253 383

Podobné dokumenty

Oznámení o zahájení řízení o pozastavení

Oznámení o zahájení řízení o pozastavení pozemcích a dále v rozptýlené zeleni kulturní krajiny. Údolní niva a les jsou přitom chráněny jako významný krajinný prvek ze zákona (viz § 3 odst. 1 zákona). Niva Zubřiny je rovněž regionálním bio...

Více

9 Části motorových pil

9 Části motorových pil Madla pil přední vhodné pro stroje rozděleno dle výrobců Husqvarna Silenbloky vhodné pro stroje rozděleno dle výrobců Husqvarna

Více

708

708 = vyznačení polohy výpravní budovy ve stanicích, kde cestující při nástupu a výstupu přecházejí dopravní koleje; na vícekolejné trati v zastávce s jednostranným nástupištěm vyznačení směru výstupu ...

Více

Zapalování - Zahradales.cz

Zapalování - Zahradales.cz Cívky zapalování pro Briggs Cívky zapalování pro Dolmar Cívky zapalování pro Honda Cívky zapalování pro Husqvarna, Partner Cívky zapalování pro Homelite Cívky zapalování pro Mitsubishi Cívky zapalo...

Více

4 Palivová soustava

4 Palivová soustava vhodné pro Briggs, Walbro, Ryobi, Homelite, MTD, Tecumseh, Zama

Více

1 Sekací části - Zahradales.cz

1 Sekací části - Zahradales.cz New Grada 350, Agro Testarossa Trend 330, 350, Kiwi

Více