Bulletin_Zabreh_11_08 5.60 Mb

Komentáře

Transkript

Bulletin_Zabreh_11_08 5.60 Mb
Číslo 8/2011
vydáno dne
20. 4. 2011
Zahrádkářské osady zatím nekončí
Téměř na hodinu se na 7. zasedání
zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I.
Důvod? Řešení přístupové cesty pro
zahrádkáře z kolonie Vápeníky II.
a hlavně otázka zaplavování prodávaných zahrádek přívalovými dešti a případných náhrad škod ze strany města.
Otázka cesty, která dlouhodobě slouží
jen pro přístup k zahrádkám, se objasnila brzy. Větší potíže vyvolaly možné
další záplavy, ještě více hrozící s plánovanou výstavbou rodinných domků nad
prodávanou lokalitou.
„Likvidaci dešových vod si musí
vyřešit stavebník na svém pozemku
například formou takzvaných vsakovacích jímek. Je to obtížné a drahé, ale my
už nedostáváme souhlas s jímáním vod
ani na svých pozemcích,“ vysvětloval
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Václav Doležal, že ke zhoršení
situace by výstavba neměla přispět. Po
tomto vysvětlení už stávajícím nájemníkům zastupitelé pozemky prodali.
Složitou problematikou zahrádek
a jejich kolonií se zabývala také rada
města. Kromě již zmiňovaných Vápe-
níků byly v Zábřeze v minulosti vybudovány zahrádkářské osady mezi železničním mostem přes Moravskou Sázavu
a lávkou u lomu, další za loděnicí na
ni téměř navazuje. Další z osad leží
v Ráječku, dvojosada tvořená oplocenou
kolonií a samostatnými zahrádkami leží
při silnici do Nemile. Pouze část zahrádek je ale dnes využívána k původnímu
účelu, tj. pěstování zeleniny apod. Noví
nájemci stále častěji pozemky využívají
k rekreačním účelům, což občas vyvolává spory se starousedlíky. Dalším problémem jsou stavby různých přístřešků,
chatek, fóliovníků, což se nelíbí správci
toku Moravské Sázavy. Většina osad
totiž leží v záplavovém území řeky.
Vzhledem k těmto i dalším problémům začalo jednání o dalším osudu
zahrádkářských kolonií. Rozhodnutím
rady nedojde k uvažovanému ukončení
zahrádkaření v osadě u Moravské Sázavy a loděnice, ani v kolonii při silnici
do Nemile. Ke změně ale zřejmě dojde
u sousedících třiadvaceti samostatných
a oplocených zahrádek, zde má majetkoprávní oddělení začít připravovat prodej
současným nájemcům.
(mk)
Město opět ožije májovým jarmarkem
Bohatá nabídka občerstvení, nejrůznějšího jarmarečního zboží i kulturní
program čeká na návštěvníky letošního
májového jarmarku, který se uskuteční
v neděli 1. května na náměstí Osvobození, ulici Postřelmovská a Československé armády.
Program slibuje zajímavé vyžití pro
všechny věkové kategorie, a to až do
odpoledních hodin. Spoustu zábavy si
užijí zejména děti, pro které jsou připraveny nejen trampolíny a skákací hrady,
ale i tvůrčí dílny a dětská scéna v režii
domu dětí a mládeže Krasohled. Svoje
stanoviště představí dobrovolníci červeného kříže a městská policie, výstavu drobného hospodářského zvířectva
nabídne místní svaz chovatelů. Objeví
se i autoveterány s pozvánkou na jejich
výstavu 7. května na Masarykově náměstí. Adrenalinovou zábavu si budou moci
návštěvníci užít při jízdě na motokárách
nebo na střelnici paintballu.
Kulturní program začne už v devět
hodin ráno, kdy se na pódiu před kulturním domem představí country skupina
Kamarádi, po ní vystoupí duo Vašek
a Petr a rocková kapela Atom, která bude
vyhrávat až do 18 hodin. Svým vystoupením se také pochlubí mažoretky
základní umělecké školy, několik tanečních skupin a skupina historického šermu Vanir, která připomene dobu raného
středověku.
(red)
Ochrana Ráječka dostává jasnější kontury
Zábřežská radnice spolu s Povodím
Moravy může začít připravovat žádost
o dotaci na zbudování protierozních opatření v Ráječku. Město má k dispozici
studii těchto opatření, na jejichž základě
vznikly dokumenty zabývající se přímo
suchými poldry či zasakovacími průlehy
v této oblasti. Ty byly odeslány na ministerstvo zemědělství k posouzení.
Právě jeho příznivý výsledek nyní
umožňuje, aby město prostřednictvím
Povodí Moravy s. p. požádalo o dotaci
z Programu prevence před povodněmi
II. Povodí Moravy by pak po případném
přidělení dotace také zbudovalo protipovodňová opatření. Dotace navíc kryje
náklady v plné výši, město by mělo výdaje spojené jen s výkupem pozemků pod
stavbou, což představuje částku asi 40
tisíc Kč.
V případě kladného výsledku by tak
už letos na podzim mohly obyvatelům
Ráječka ubýt starosti, které jim v případě průtrže mračen přinesl již několikrát
potok Vesna, rozbouřený přívaly vody
z polí.
(mk)
Pietní vzpomínka na Rudolfa Dvořáka
Položením kytice na hrob Rudolfa Dvořáka si v pondělí 18. dubna připomněli zástupci města i gymnázia výročí 150
let narození historika Moravy a ředitele
zábřežského gymnázia Rudolfa Dvořáka.
Ten se zapsal do historie zábřežského
gymnázia, kam přišel v roce 1908 ředitelovat po náhlé smrti prvního ředitele Františka Kahlika. Působení v čele nejstaršího
českého ústavu v této části Moravy mu
zkomplikovala 1. světová válka, na jejímž
konci se činorodý vlastenec dal plně do
služeb nového samostatného státu. Pouhého půl roku po ustavení Československé
republiky ale podlehl tyfové epidemii.
O významu historické práce Rudolfa
Dvořáka (jehož jméno nese podnes jedna
ze zábřežských ulic) vypovídá i čestný přídomek „historik Moravy“, který obdržel
především ze své obsáhlé pětisvazkové
Dějiny Moravy. Kromě nich vydal řadu
drobnějších prací, studií i učebnice dějepisu.
Význam Dvořákova působení zdůraznil
také starosta města František John, jenž se
připomenutí výročí u hrobu historika rovněž zúčastnil, jednatel Zábřežské kulturní
Zdeněk David pak pohovořil o jeho přínosu pro moravský dějepis. Na vzpomínce
nechyběli samozřejmě ani studenti gymnázia a jeho ředitel Martin Paclík.
(Text a foto: Milan Kratochvíl)
Hřiště na Výsluní snad podpoří dotace
Žádost o příspěvek na zbudování dětského hřiště na Výsluní odešla za Zábřehu na Nadaci OKD. Ta vyhlásila dotační
program na projekty na veřejném prostranství. Odbor rozvoje a územního plánování vytipoval vhodné místo pro případnou realizaci dětského hřiště z těchto
dotačních prostředků. Hřiště v ceně asi
660 tisíc korun by mělo být situováno na
sídlišti Výsluní, a to vzhledem k situaci,
kdy se na tuto lokalitu zpracovává doku-
mentace na rozšíření parkovacích míst. Ta
předpokládá zrušením stávajícího hřiště
u kotelny, které dnes už nesplňuje normy.
Náhradní hřiště by tedy mohlo vzniknout na tzv. pobytové loučce při ulici
Ladislava Fialy, kde jsou už dnes některé
herní prvky. Každopádně by v případě
získání dotace hřiště mělo být realizováno a připomínkováno za účasti veřejnosti. Jak se Zábřehu s žádostí zadařilo, by
mělo být známo v červnu.
(mk)
KRÁTCE
• EKO servis o velikonočních svátcích. V Pondělí velikonoční 25. dubna
nebude prováděn svoz domovních odpadů.
Náhradní svoz bude uskutečněn v úterý
26. dubna společně s pravidelným úterním
svozem dle stanoveného harmonogramu.
• Plavání o velikonočních prázdninách. Ve snaze umožnit dětem a studentům aktivní odpočinek v době volných
velikonočních dnů prodloužil zábřežský
krytý bazén ve čtvrtek 21. dubna a v pátek
22. dubna otevírací dobu. Tyto dny bude
krytý bazén otevřen stejně jako o víkendu,
a to od 10 do 21 hodin. K tomu je navíc od
čtvrtku až do neděle připraveno zvýhod-
něné vstupné pro děti 1+1 zdarma. Platí
i pro rodinné vstupné.
• Uzavírka ulic v době jarmarku.
V souvislosti s pořádáním májového jarmarku dojde v neděli 1. května k úplné
uzavírce části ulic ČSA, Postřelmovská
a náměstí Osvobození po křižovatku
s ulicí Školská. Objížka bude vedena po
ulicích Školská, Postřelmovská Třešňová,
Na Křtaltě a Leštinská. Po dobu uzavírky
nebudou obsluhovány autobusové zastávky MEP, nám. Osvobození a poliklinika.
Zastávka u polikliniky bude přemístěna na
náhradní místo – ulici Bezručovu, zubní
oddělení.
(red)
strana 2
ZPRAVODAJSTVÍ
Zábřeh 8/2011
Farmářské trhy v Zábřeze
Gymnázium patřilo Týdnu mateřského jazyka
Sčítání dopravy na Javorové
Pravidelné farmářské trhy po vzoru sousedních měst chystá také město
Zábřeh ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Horní Pomoraví. Ty první
se uskuteční v neděli 1. května na Masarykově náměstí v Zábřehu.
„V současné době oslovujeme producenty, kteří by chtěli nabízet své produkty.
Pokud jste takovým producentem, přihlaste se prosím na telefonním čísle 583
285 615, případně pište na [email protected],“ vyzývá pěstitele ředitelka
MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová.
Důvodem pro zavedení trhů je především zájem obyvatel regionu o místní
kvalitní potraviny, produkty pěstované či
vyráběné s ohledem na šetrné využívání
krajiny.
(red)
čů. Pracovním prostředkem jim bylo
skutečně seříznuté
brko a rovněž jejich
výtvory jsou umístěné na školním
webu.
V pátek se strašidelnými
proprietami vyzdobené nejen učebny
a chodby školy, ale
i sklep či půda proměnily v zakletý
hrad a celé dopoledne
studenti
nižšího gymnázia
soutěžili v různých
disciplínách. Ty pro
ně připravili jejich
starší spolužáci nazdobení v dokonalých
pohádkových kostýmech od Mrazíka přes
Červenou Karkulku či Honzu s drakem
až po Pata a Mata. Studenti si vyzkoušeli
hrát divadlo, ke kterému si museli vyrobit
rekvizity, otestovali svoje smysly, jazykové dovednosti, literární či filmové vědomosti, ale i obratnost a fyzickou kondici. Kromě plnění disciplín hledali podle
indicií poklad ukrytý ve formě amuletu.
Celé dopoledne běhaly po škole skupinky reportérů z řad studentů, které ve
svých reportážích přiblížují atmosféru
klání veřejnosti na webu www.gyza.cz.
(red)
Město Zábřeh ve spolupráci s Vyšší
odbornou školou a Střední školou automobilní uskutečnilo 13. dubna sčítání dopravy při výjezdu z ulice Javorová na Dvorskou ulici. Hlavním cílem sčítání bylo
zmapovat hustotu dopravy v této lokalitě.
Do akce se zapojilo dvanáct studentů, kteří
zde v dopoledních a odpoledních hodinách
evidovali průběh dopravy v šesti sledovaných pohybových trasách. Výsledná data
budou sloužit jako podklad pro přípravu
trvalého připojení Javorové ulice.
(red)
Nebezpečí číhalo v Perle
Chátrající areály bývalých textilek Hedvy a Perly se už několikrát staly veřejným
ohrožením. Budovy Hedvy opakovaně
zachvátil požár zapálený bezdomovci,
sníh strhl ze Perly přímo do ulice 28. října. Úraz, který utrpěl ve čtvrtek 7. dubna
sedmnáctiletý mladík, ale na svědomí stav
areálů nemá.
Mladý muž se totiž vydal spolu se svým
jednadvacetiletým a osmatřicetiletým
komplicem do Perly pravděpodobně krást
mě i jiný kovový materiál. V hale vypáčili dveře do elektrického zařízení. Když se
mladík na ně pokusil vylézt, aby ho mohl
odmontovat, dostal zásah 22 tisíci volty.
Místo do sběrny tak hoch s hlubokými
popáleninami asi 20 procent těla směřoval letecky vrtulníkem, který přistával na
městském stadionu, do ostravské nemocnice. Zde podle zatím neověřených informací ale svému zranění podlehl.
(mk)
Slavnost čarodějnic
V pátek 29. dubna se na hřiště za
Domem dětí a mládeže Krasohled sletí čarodějnice a čarodějové na Slavnosti
u čarodějnice Berty.
Berta zve všechny své čarodějnické kolegyně a kolegy na slavnost, která
vypukne v 15 hodin. Účastníci se mohou
těšit například na zdolávání čarodějnické
pavučiny, naučí se nová kouzla nebo se
mohou zdokonalit v letu na koštěti. Nebudou chybět tance okolo ohně a opékání
moučných hadů.
Na slavnosti bude také možnost ochutnat lektvary čarodějnice Kanimůry. Závěr
bude patřit pasování nových čarodějnic
a čarodějů, konec je plánován na 18 hodin.
Při nepřízni počasí se akce uskuteční v prostorách DDM Krasohled. Bližší informace
Veronika Křenová, tel. 774 414 286. (red)
Do Nymburka míří přespolní
Možná vůbec poprvé v historii
Zábřežské Mateřinky – festivalu dětských
hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných vystoupení, domácí
mateřské školy „ostrouhaly“.
V nabité konkurenci sedmnácti školek
se letos více dařilo přespolním, do květnového nesoutěžního finále v Nymburku postoupila MŠ Štíty s vystoupením
Táhnu se jak těsto štrůdlu a MŠ Drozdov,
která v Zábřeze ukázala taneční představení Když dítě škrtne zápalkou. „Oběma
školám moc a moc gratuluji a přeji, aby
i v celostátním finále byly úspěšné a přivezly si ty nejkrásnější zážitky,“ poznamenala ředitelka MŠ Zahradní Ivona Pisková,
organizátorka Zábřežské Mateřinky. (mk)
Již zažitou tradicí se na zábřežském
gymnáziu stal Týden mateřského jazyka. Ten letos vyšel na 4. až 8. dubna a byl
zasvěcen pohádkám. V pondělí navštívili studenti filmové představení Fimfárum
– Do třetice všeho dobrého a bavili se
humorem Jana Wericha.
V úterý proběhlo klání v autorském
čtení, jehož součástí byla také soutěž
o nejlepší autorskou pohádku. Pohádky
studentů školy byly umístěné na školním
webu a všichni, kdo si je přečetli, měli
možnost přispět ke konečnému hodnocení.
Ve středu do lavic usedli ti, kteří si chtěli vyzkoušet práci středověkých opisova-
Představujeme zastupitele – Ing. Bc. Antonín Janhuba
Čtyřiapadesátiletý Antonín Janhuba
kandidoval v loňských komunálních volbách za volební stranu Volba pro město. Bývalý tajemník Městského úřadu
Zábřeh je dnes zaměstnán na Magistrátu
města Olomouce.
V čem spatřujete největší problémy
současného Zábřeha?
Slabé stránky – to jsou zejména ekonomické problémy. Nejen že nejsou
rezervy na dofinancování projektů nutných k rozvoji města, to dnes už hlavně
není schopné udržet základní
provoz na úrovni minulých
let, protože finanční náročnost na jeho udržení přesahuje příjmy.
Tyto problémy jsou podle mého soudu způsobeny
zejména velmi krátkozrakou
investiční politikou města.
Nejde ani tak o její zaměření (tedy že se investovalo
do rekonstrukce bazénu),
jako spíš o způsob řešení. Prakticky celá
investice se financovala z prostředků
města a jenom malá část z dotací. Tento
poměr cca 80:20 byl úplně opačný než
u srovnatelných akcí v jiných městech
realizovaných v tomto období. Zábřeh
musí řešit, stejně jako kterékoli jiné město za současné krize veřejných financí,
řadu problémů. Zcela rozhodující pro
další osud však bude, zda společnost
Vodohospodářská zařízení Šumperk získá evropskou dotaci na realizaci výstavby kanalizace a město dodrží avizovaný
příslib tuto akci spolufinancovat.
V tom případě si Zábřeh bude muset
vzít úvěr v celkové výši 100 milionu
korun, jehož splácení výrazně zatíží
městský rozpočet až do roku 2022. To
bude město nutit k maximálním možným úsporám, včetně utlumení investič-
ních aktivit tak, aby byl udržen alespoň
běžný provoz úřadu. Přitom už nyní je
situace například v oblasti podpory kultury, sportu či volnočasových aktivit kritická.
Jaké budou v tomto volebním období Vaše priority? Na kterou oblast
života města se chcete především
zaměřit?
Chtěl bych se zejména uplatnit při
prosazení systému dlouhodobého plánovitého financování rozvoje města
– tedy řešení problému, který
považuji za slabinu Zábřeha.
Jde zejména o to přesvědčit
komunální politiky a veřejnost, že hlavním úkolem
zastupitelů je připravovat
„budoucnost“.
Jinak řečeno, připravovat
po všech směrech realizaci
nutných investičních akcí
i za cenu, že už u výsledku
jejich realizace nemusí být.
Jde prostě o to, že příprava těchto akcí
trvá někdy déle než volební období a že
někdy je mediálně oslavován někdo jiný
než ten, kdo akci prosadil a připravil.
Za normální považuji, když v první
části volebního období, kdy se nová garnitura rozkoukává, zároveň sklízí ovoce
práce svých předchůdců, aby pak v druhé části volebního období připravovala
akce, které už třeba budou realizovat „ti
následující“. Předpokladem pro takovou
ideální situaci je plánování ne na jeden
rok nebo jedno volební období, ale rozpracování akcí a myšlenek.
Takovéto politické „praktiky“ z hlediska krátkodobé popularity moc úspěšné nejsou, víc se do novin dostaneme
pomocí sporů a tahání kostlivců ze
skříní. Přesto změnit tuto situaci je můj
(možná bláhový) cíl.
(red)
Let balónem provází
romantický příběh
Zajímavý dozvuk mělo zveřejnění
fotografie horkovzdušného balónu nad
Zábřehem v minulém čísle bulletinu.
Na krátký text zareagovala s doplněním
ne zcela všedních podrobností Táňa
Dvořáková. „Neletěli jsme od Mohelnice. Vše začalo prostě tak, že ráno po
noční přispěchal přítel a bez nějakého
většího vysvětlování mě odvezl na louku
k Brasáku, kde už se zvedal balón, který
vlastní jeho kolega z práce,“ říká. Překvapení ale ani zdaleka nebyl konec.
„Vzlétli jsme jen několik desítek metrů nad město, bylo to super, za Zábřehem
jsme vystoupali nad mraky, kde krásně
svítilo slunce,“ pochvaluje si. Kromě
slunce ale na ni stovky metrů nad zemí
čekalo i nenadálé pokračování letu.
„Martin mě tam v koši nad mraky totiž slavnostně požádal o ruku,“
vysvětluje Táňa romantickou zápletku, „já jsem vůbec netušila, co má za
lubem.“ Jaká byla odpově na nečekaný návrh? „Samozřejmě jsem řekla ano,
nedalo se říci nic jiného,“ dodává se
smíchem.
Z letu, který skončil až v Arnolticích
u Rýmařova, si tak spolu s přítelem
Martinem Čukou kromě „křestního listu“ o absolvování prvního balónového
přeletu odnesla i významné životní rozhodnutí.
(mk)
Začaly sběrové soboty
EKO servis upozorňuje občany města,
že od 1. dubna do 30. listopadu je v EKO
servisu na ul. Dvorská 19 (vedle Agrodružstva) nově zavedena mimořádná
sezónní služba – sběrová sobota.
Jen každou sobotu dopoledne v době od
8 do 12 hodin mají zábřežští občané možnost mimořádně zcela zdarma odevzdat
objemný odpad z domácností a zahrad
o celkové váze do 300 kg (mimo stavební suti, vybouraných oken či vybouraného bytového jádra). Jedná se především
o koberce, lino, starý textil, starý nábytek
a garnyže, větve, klestí, trávu, listí či později padaná jablka.
Podmínkou bezplatného odběru je
trvalý pobyt v Zábřehu, který je původce
odpadu povinen doložit platným občanským průkazem.
Sběrný dvůr nebezpečných odpadů pro
odevzdání vyřazených elektrospotřebičů,
PC, televizorů, rádií, bílé techniky (ledničky, mrazničky), pneumatik, aku baterií, barev, laků, ředidel, zářivek, hydraulických olejů, brzdové kapalina a různých
chemických přípravků bude v sezóně
o sběrových sobotách rovněž otevřen.
Stálý celoroční provoz sběrného dvora v areálu EKO servisu každé pondělí (7
– 17 hod.) a každý pátek (7 – 14 hod.)
mimo svátků zůstává zachován.
(red)
INZERCE
Zábřeh 8/2011
ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ DŘEVO
strana 3
El Paso Bowling
Provozní doba: denně 10:00 - 5:00 • Rezervace: 723 285 325, 583 415 222
Křížkovského 10, Zábřeh na Moravě
Výroba a sklady Rovensko 54 (areál fy. JANCO)
! POZOR AKCE EL PASO !
Telefon: 603 818 996, 602 672 721
Jehličnaté 729 Kč
za prostorový metr sypaný
Tvrdé listnaté 915 Kč
za prostorový metr sypaný
3P[WP[OBÝÓBVUPEPQSBWPVt%ÏMLBQPMÓOFLEMFQPäBEBWLVDNDNOFCPDN
od 1.4.2011 do 31.10.2011
slevněný bowling a to PO - PÁ
hodina hry za 150,- Kč a SO - NE
hodina hry za 200,- Kč
18. - 21.4.
JAMESON ..................................................... 32,-Kč
22. - 24.4.
TEQ. SOMBRERO (2+1 zdarma) ................ 30,-Kč
25. - 28.4.
RUM FLOR DE CANA .................................. 30,-Kč
29. -
1.5.
BERENTZEN ................................................ 15,-Kč
2. -
5.5.
PUSCHKIN TIME WARP .............................. 15,-Kč
6. -
8.5.
FERNET Z - GENERATION + dárky ........... 20,-Kč
,,veškeré naše akce najdete na facebooku“
v
Masarykovo nám. 19, Zábřeh • tel.: 583 450 322 • mobil: 774 959 533
MULTIFOKÁLNÍ brýlové čočky VARILUX Samozabarvovací čočky TRANSITIONS
nejlepší řešení 3 v 1 - blízko/práce/dálka
• Přirozené vidění na všechny vzdálenosti - blízko/práce/dálka
• Řešení vše v jednom - odpadá nutnost střídání brýlí
• Možné i v samozabarvování
• Moderní vzhled
Přivítejte jarní sluníčko
a přijďte si vyzkoušet
samozabarvovací
brýlové čočky
TRANSITIONS!
Brýlové čočky Varilux i Transitions jsou CRIZAL! Žádné odlesky a proto jsou vždy čiré a čisté.
Nyní AKCE na MULTIFOKÁLNÍ a SAMOZABARVOVACÍ čočky TRANSITION až -20%
Akční cena platí v očním centru OPTOMEDIC DD s.r.o. od 1.4.20011 do 3..2011.
INZERCE
strana 4
Zábřeh 8/2011
Váš odpočinek
naše starost!
Naše nabídka pro Vás v roce 2011:
ceny zahrnují dopravu luxusním busem, popř. letadlem, ubytování,
pojištění, průvodce, příp. trajekty a stravu
CESTY ZA POZNÁNÍM: některé destinace možno i letecky
Maďarsko - termály
duben, květen, červen, říjen 2011 od 1.790 Kč
Francie - Riviera a Provence
4. - 10.6.2011
7.890 Kč
Korsika– perla Středomoří
17. – 26.6.2011
12.990 Kč
Itálie- antický Řím a slunná Sicílie
30.6. - 11.7.2011
11.890 Kč
Slovinsko – Alpy. moře, jeskyně – NOVINKA
1. – 6.7.2011
6.990 Kč
Německo – hanzovní města – NOVINKA
9. – 13.7.2011
5.850 Kč
Irsko - mystický zelený ostrov
14. - 24.7.2011
15.950 Kč
Pobaltí, Rusko – Petrohrad
16. – 23.7.2011
13.290 Kč
Skandinávie- norské fjordy a Stockholm
26.7. - 4.8.2011
13.390 Kč
To nejkrásnější z Alp
27.7. - 1.8.2011
7.590 Kč
Podkarpatská Rus
5. - 12.8.2011
6.850 Kč
Grandtour Velkou Británií
6. - 14.8.2011
12.950 Kč
Island - země ohně a ledu
8. - 21.8.2011
29.950 Kč
Francie - Bretaň a Normandie
24. - 30.8.2011
7.990 Kč
Rakousko - příroda a historie
25. - 28.8.2011
5.450 Kč
Paříž, Versailles, zámky na Loiře
23. - 28.9.2011
6.990 Kč
SRN, Rakousko – Oktoberfest, Alpy –NOVINKA
24. – 27.9.2011
5.990 Kč
USA – San Francisco, Las Vegas - NOVINKA
24.9. - 8.10.2011 od 48.850 Kč
Spojené arabské emiráty
12. - 20.11.2011 od 32.950 Kč
CESTY ZA ODPOČINKEM luxusní apartmány, možno i letecky:
Itálie -Kalábrie – Praia a Mare – NOVINKA
červenec, září 2011 od 8.190 Kč
Maledivy – tropický ráj na rovníku – NOVINKA
15. – 27.7.2011
37.750 Kč
Dánsko - cykloturistika Bornholm
1. – 7.8.2011
7.690 Kč
Španělsko – poznání i odpočinek - NOVINKA
8. - 19.9.2011
10.950 Kč
S K V Ě L Á M Á J OVÁ N A B Í D K A J E N P R O VÁ S ! ! !
Mimořádný termín na zájezd do maďarských termálních
lázní exklusive - Šarvár, Györ - 14.-15.5.2011 !!!!
DETAILNÍ NABÍDKA SE ZAJÍMAVÝMI CENAMI
zájezdů v kanceláři CK – Šumperk, Lidická 18 (Po-Pá 14 -18, tel. 583 280 066) nebo na
w w w . h o r n e t t o u r. c z
Chcete prodat nebo pronajmout
Váš byt, dům, chatu, pozemek,
obchod nebo kancelář?
Obraťte se na PETRA KOLČAVU
realitního makléře
DACHI, s.r.o.
Pobočka: Malá Strana 9, 789 01 Zábřeh
Centrála: Ztracená 34, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 224 559 gsm: 604 436 752
e-mail: [email protected] www.dachi.cz
ZAHAJUJEME JARNÍ SEZÓNU
Nabízíme:
Otevřeno:
- přísady zeleniny
- široký sortiment balkonových květin
- substráty a semena zeleniny
Po - Pá 8 - 16
So
9 - 12
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zábřeh, Třešňová 19, tel.: 583 414 332
Po předložení inzerátu sleva 10% - platí do 24.4.2011
Cena je včetně materiálu ve standartní kvalitě. Dopravu neúčtujeme!
INZERCE
Zábřeh 8/2011
K prodeji chata v Dolním Bušínově
Vstup do chaty je přes zasklenou verandu do obytného prostoru s kuch. koutem. Do podkroví, které je řešeno jako
ložnice, se dostanete po dřevěném schodišti. Chata se nachází přímo u přírodní
vodní nádrže. Přístup autem až k samotné chatě po zpevněné komunikaci.
strana 5
Ladies Studio
V L A D I M Í R A P L H Á KOVÁ
Nově otevřená PEDIKÚRA v Zábřehu
Jarní akce 20% sleva na pedikúru
po předlození tohoto inzerátu.
Platí do 30.května 2011.
Více informací získáte:
www.realityorka.cz
%a
2s0l e v
ORKA realitní kancelář,
nám. Osvobození 16, Zábřeh.
Tel.: 583 455 588, 774 733 330
e-mail: [email protected]
Kontakt:
Tel.:
Postřelmovská 10, Zábřeh
+420 603 811 165
Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 18.00 nebo dle objednávek
VÝHODY PACIENTSKÉ KARTY
10% sleva na doplatky
3% sleva na volně prodejný sortiment lékárny
Diabetický koutek s literaturou
pro diabetiky, glukometry.
Objemné balíky inkontinenčních pomůcek
Vám po domluvě zavezeme domů.
OBUJTE SE
V LÉKÁRNĚ ZDRAVÍ
SLEVOVÝ KUPÓN -10%
L
GS CONDRO FORTE 120+60 TBL
749,- KČ
679,-KČ
60
E
RT
Platí 25.4. – 10.5. 2010.
U
FO
D
PÓ
N
O
N
0%
RO
S
C
12
6
Prodejna DOOL SPORT HALENS
pánská – dámská – dětská
Masarykovo nám.8,Zábřeh,
tel. 583 416 701, mob. 605 238 134, email: [email protected]
Jarní kolekce v prodeji. Letní kolekce od 18.5. 2011.
ZAHÁJILA VÝPRODEJ, VÝPRODEJ, VÝPRODEJ
POJĎTE SLAVIT S NÁMI
SLEVY AŽ 60% - SLEVY AŽ 60%- SLEVY AŽ 60%
PRODEJ kol zn. Dandy /vybavení Shimano/,šipkařské potřeby, ping
pong,tenis,kopaná,fines… OBJEDNÁVKY podle katalogů HALENS – jaro/léto 2011
a
10
e %
v
ČSA 10, Zábřeh / směr vlakové nádraží
STARÝCH ZÁSOB - TEXTILU, BUND, ZIMNÍ, TREKOVÉ, FOTBALOVÉ A SPORTOVNÍ OBUVI...
Prodejna DOOL SPORT HALENS, Masarykovo nám. 8, Zábřeh, tel. 583 416 701,
mob. 605 238 134, email: [email protected]
sl
Jsme tady již 20let. Při předložení tohoto inzerátu
na prodejně dostanete slevu na nákup 10%.
Akce platí do 30. května 2011.
PRODEJNA AKVAPET • akvaristika - teraristika
NABÍZÍME:
• akvarijní a jezírkové ryby
• čerpadla, filtry, vodotrysky a UV lampy
• akvarijní a jezírkové rostliny
• výrobu akvárií/terárií
• akvarijní a terarijní pomůcky
• chovatelské potřeby
• odborné poradenství
Petr Zemánek, Polní 14, Zábřeh • Tel.: 608 736 393
NOVINKA: čerpací technika, vodárny, neviditelné obrubníky a další
MUDr. Jakub Krtička
oční ambulance
Masarykovo nám. 19, Zábřeh
tel.: 583 450 315
•
•
•
•
•
•
ordinujeme každý den od 7.30 hodin
ordinace v pondělí do 17 hodin
ve čtvrtek do 16 hodin
minimální čekací doby
možnost objednání
v pátek sudý týden neordinujeme
- oční lékař
č
-K
,
79
G
OBUV EVA
TB
0+
K
-1
VÝ
O
EV
SL
Platí 25.4. – 10.5. 2010 na zdravotní
obuvy SANTÉ.
MĚSÍC ZDARMA ZA
SUPER CENU
V LÉKÁRNĚ ZDRAVÍ
strana 6
INZERCE
Zábřeh 8/2011
Odstranění nežádoucích tukových polštářků a celulitidy!
Zpevnění a vypnutí pokožky těla i obličeje!
Zaváděcí ceny na všechny služby!!! Darkové poukazy.
nám. Osvobození 2, Zábřeh (bývalá Beseda)
-
profilové oceli
jackely
trubky
nástrojové oceli
-
plechy ocelové, nerez, Cu, Alu
rošty a schodnice, dráty
pletiva a sloupky, zemní vruty
bronz, nerez, silon a další...
Materiál Vám nařežeme na požadované rozměry
NEJVĚTŠÍ ŽELEZÁŘSTVÍ
V ZÁBŘEHU
(najdete nás naproti čerpací stanici Slovnaft)
VŠE PRO VAŠI DÍLNU
Nářadí, nástroje, stroje, vybavení dílen
SPOJOVACÍ MATERIÁL
pondělí - pátek 7:00 - 17:00 h. / sobota 8:00 - 11:00 h.
CENA POZEMKU VČETNĚ ZASÍŤOVÁNÍ 980 Kč / m2
Zábřeh 8/2011
KRÁTCE
Velikonoční beránek
Spolek Metoděj Zábřeh zve všechny
malé i velké do Katolického domu ke
společnému prožití svátečních chvil velikonoční neděle 24. dubna. Kromě tradičního pečeného jehněčího a občerstvení
všeho druhu připravují pořadatelé celou
řadu dalších zajímavostí. Dámy a děti
si mohou vyzkoušet malování kraslic či
zdobení perníkových zajíčků. Pánové se
mohou přiučit, jak se pletou pomlázky
a košíčky. Známé melodie k poslechu
i k tanci zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin, vstupné
dobrovolné.
Trio představí afro
– kubánskou hudbu
Na koncert salsové kapely, která se
vyprofilovala na českého specialistu
v afro-kubánské hudbě a vydala i první
české CD s tímto hudebním žánrem, se
mohou těšit návštěvníci kina ve čtvrtek
28. dubna. Repertoár skupiny Los Rumberos trio je tvořen jak ze skladeb předních světových interpretů (Carlos Santana), tak z vlastních kompozic. Kapela hraje ve složení: zpěvačka Kateřina
Myšková, kytarista Jan Burian a pianista
Petr Smetáček. Vstupenky na koncert,
který začíná v 19 hodin, stojí v předprodeji 70 korun.
Májový turnaj ve volejbale
VSK Sulko Zábřeh srdečně zve na tradiční Májový turnaj ve volejbale, který se uskuteční v neděli 1. května od
9 hodin na městském stadionu. Turnaj je
určen pro družstva mužů a žen do úrovně krajského přeboru (včetně).
Povinnosti družstev jsou stejné jako
na ostatních turnajích, systém hry bude
stanoven podle počtu přihlášených
družstev, vklad za družstvo činí 300 Kč.
Kontakty: Pavel Penka, tel. 603 506 584,
[email protected] a Martin Vitásek,
tel. 605 182 458, [email protected]
KULTURA A SPORT
One woman show okouzlilo diváky
Volných vstupenek na „one woman
show“ Simony Stašové se před představením v kulturním domě nedostávalo.
A není divu. Osobitou herečku a její Shirley Valentine předchází chvála
divadelních kritiků i přízeň obecenstva.
Že oprávněně, to potvrdila vyhledávaná
divadelní i filmová herečka v úterý 5.
dubna v Zábřeze bezezbytku.
Už samotný fyzický výkon je ohromující – v představení trvajícím přes dvě
a půl hodiny je na jevišti herečka sama,
i když zároveň s ní vystupuje téměř dvacet postav, které dokáže ztvárnit pomocí
mimiky, gest (mnohdy fyzicky náročných
výkonů) i modulací hlasu.
Chvíli se před divákem objevuje
samotná Shirley, stárnoucí žena žijící tuctovým životem a toužící po změně, chvíli
její nepříliš oduševnělý muž, revoltující
synek, rozmazlená dcerka ale i epizodní
taxikář a spousta dalších postav.
Shirley Valentine je obyčejná žena
– a zároveň není. Proti ubíjející všednosti
se postaví a vyrazí (bez vědomí manžela)
na dovolenou do Řecka, kde na ni čekají
Divadelní komedii přiveze plejáda herců
„Divadlo je bordel a náš úkol je
vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu
vzrušení a senzace, za který jsou lidi
ochotní zaplatit u kasy.“ Takto vidí
milované divadlo protřelý inspicient
Oskar (Vladimír Kratina alt. Ladislav
Mrkvička) ve hře předního finského
dramatika píšícího švédsky Bengta
Ahlforse.
Jeho vtipný pohled do divadelního
mikrosvěta s názvem Divadelní komedie
uvede Zábřežská kulturní ve středu 4.
května večer. Aktéři hry, zaměstnanci
provinčního divadla, zdánlivě tvoří
nesourodý spolek, v němž vřou žabomyší
Kostelem zazní Händel
Händelův koncert pro varhany a orchestr a výběr z jeho oratoria Mesiáš zazní
v neděli 1. května od 16 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje, a to v podání
mohelnického komorního orchestru Collegium Musicum a smíšeného pěveckého
sboru Carmen.
Ten sdružuje téměř padesát nadšenců ze Zábřeha a širokého okolí a pod
vedením manželů Ozorovských a Jiřího
Nováka se zaměřuje především na latinské, české a německé duchovní skladby.
Mohelnický komorní orchestr byl založen
v roce 2000, od té doby odehrál přes třicet koncertů převážně barokní hudby.
Je složen z amatérských hráčů, přičemž
sólisté bývají angažováni z řad profesionálů. Na zábřežském koncertu zazní
sólové party v podání Šárky Hlochové,
Veroniky Demelové, Karola Ozorovského a Martina Hrocha, orchestr bude řídit
Milan Plodek.
Koncert, který slibuje mimořádný umělecký zážitek, pořádá Zábřežská kulturní
ve spolupráci s římskokatolickou farností.
Vstupné je dobrovolné.
(red)
spory nebo milostné avantýry. Nakonec
je ale propojí společná touha – pobavit
publikum a odehrát dobré představení.
V roli ambiciózní ředitelky a režisérky
diváci uvidí Jitku Čvančarovou, v roli
herců se představí David Matásek,
Lukáš Vaculík, Kateřina Hrachovcová
– Herčíková a Dana Syslová, dále hraje
Martina Hudečková a Filip Čapka.
Většina míst na představení je již
blokována, proto v případě zájmu
o vstupenky kontaktujte pokladnu
kulturního domu (tel. 583 416 408, mobil
775 279 558). Rezervace budou uvolněny
ve čtvrtek 28. dubna.
(red)
Trojice výtvarnic v Tunklově dvorci
Malíř Bartoš ve fotografii
Zajímavou výstavu s názvem Lubomír
Bartoš ve filmu a fotografii připravuje kino Retro. To představí známého akademického malíře fotografiemi jeho obrazů
i záběry z ateliéru, jejichž autory jsou Jan
Šmíd a Alois Majda. Součástí vernisáže,
která proběhne v úterý 3. května, je i historicky první veřejné promítání osmnáctiminutového filmu Lubomír Bartoš – malíř
našeho kraje z roku 2009. Vernisáž začne
v 17 hodin, výstava v galerii a kavárně kina potrvá až do 22. června.
(red)
dobrodružství, o nichž už přestávala i snít.
Především je to ale v podání Simony Stašové žena plná životní energie a humoru.
Její občas pěkně sarkastické komentáře dostávají diváky do varu, ale není to
humor laciný. Zanechává za sebou podnět
k zamyšlení a občas trochu hořkosti.
Snad proto je představení Shirley
Valentine tak nevšední, rozhodně se do
programu letošní divadelní sezóny kulturního domu zapsalo nezapomenutelným způsobem.
(Text a foto: Milan Kratochvíl)
Trojice výtvarnic z východních Čech se
představila na vernisáži v Galerii Tunklův
dvorec. Výstavní síň ve čtvrtek 7. dubna
zaplnili diváci, kterým na úvod zahrály
žačky zábřežské ZUŠ, poté ředitel ZUŠ
Pavel Doubrava uvedl tři vystavující.
Pavlína Šebková Jonesová (na snímku
uprostřed) pobývala v Kalifornii a na její
tvorbě je to do velké míry znát – motivy
s pohledem na moře i volba výrazných
„warholovských“ barev jejím obrazům
dávají do značné míry nádech exotičnosti
a dálek. Významným motivem Pavlíny
Jonesové jsou květiny – tedy téma společné s další vystavující, Lucií Wrbovou (na
snímku vpravo). Ta na rozdíl od výrazné
linie a barevnosti Jonesové volí spíše barvy tlumené, pastelové, její obrazy působí
zasněným dojmem. I ona však dokáže
dramatičnost zachytit, její abstrakce oslovují nahromaděným napětím, a přestože
je jich k vidění jen několik, dostatečně
dokládají kvality mladé výtvarnice.
Třetí vystavující Dagmar Vašková (na
snímku vlevo) v galerii vystavuje ruční
práce – z proutí či pedigu upletené košíky,
květináče i figurky, tedy výrobky s jarem
úzce související. V minigalerii pak návštěvníci Tunklova dvorce najdou práce dětí
z MŠ Zahradní, výstava je k vidění do 29.
dubna.
(Text a foto: Milan Kratochvíl)
Farní muzeum nabízí cestu na východ
Neděle 9. dubna patřila ve Farním muzeu vernisáži výstavy Kříže
křesanského Východu, součásti Akademického týdne 2011. V prostorách muzea
ve věži chrámu sv. Bartoloměje se kromě
desítek návštěvníků představili i členové
smíšeného pěveckého sboru Carmen, kteří
při této příležitosti zazpívali několik písní
z oblasti slovensko-ukrajinské.
Právě na východ je zaměřena pozornost
Jiřího Kocicha, který na výstavě představuje přes třicet kreseb, zachycujících kříže
– symbol křesanství v různých epochách
(a to od starověku až po 19. století) i kulturách. Kresby znázorňují skutečné objekty,
a už se jedná o kamenné arménské stély,
tzv. chačkary, kříže syrské (nestoriánské),
etiopské, koptské, ale i bohatě zdobené
gruzínské či ruské (staroobřadní).
O tom všem v úvodním slově poutavě
přednášel Michal Řoutil, který přítomné
seznámil s mnohdy neznámým šířením
křesanství syrskými křesany na východ,
kteří doputovali až do Mongolska nebo
Číny. Zajímavá výstava bude ve Farním
muzeu k vidění i o Velikonocích.
(Text a foto: Milan Kratochvíl)
strana 7
Na interpretační kurzy
míří významní hudebníci
Po velkém úspěchu z loňského roku
se také o letošních prázdninách v Zábřeze uskuteční mezinárodní interpretační
kurzy Hudba ve městě J. E. Welzla.
Šest dnů trvající umělecký workshop
má nejen vyhledat nové talenty, ale především jim pomoci zkušenostmi starších kolegů. Kurzy jsou určeny hlavně
pro žáky základních uměleckých škol,
posluchače konzervatoří i vysokých škol
s hudebním zaměřením, ale také zájemce z řad veřejnosti. Ti všichni se mohu
zúčastnit kurzů v oborech klavír, cembalo, violoncello, housle, klasický zpěv či
komorní hra, zájemci se mohou přihlásit
do poloviny května.
Už loni, při úvodním ročníku, projevily zájem desítky mladých hudebníků.
Letos na ně čekají lektoři – významní interpreti mezinárodního věhlasu,
v Zábřeze by se měli mj. představit klavíristé Vanda Jandová, Martina Mergentalová, Ondřej Hubáček z kroměřížské
konzervatoře a Hana Vlasáková z Hochschule für Musik „C. M. von Weber“
v Drážanech. Cembalovou třídu povede Martin Hroch – člen londýnské The
British Harpsichord Society a pedagog
ZUŠ Zábřeh. Mimořádná sestava se
očekává v klasickém zpěvu – sólistka
Opery Moravského divadla Olomouc
Lea Vítková, slavný tenor Antonio Carangelo – sólista operních scén v Itálii,
Švýcarsku, Tokiu, New Yorku, profesor
na Carangelo akademii ve Vídni a operní režisér a dirigent Ivan Parik z vídeňské univerzity. Housle bude vyučovat
Jan Schulmeister působící na v Londýně a na mistrovských kurzech na univerzitách v Manchesteru, Birminghamu,
Bristolu či Cardiffu, violoncello Kamil
Žvak z kroměřížské konzervatoře.
Součástí kurzů jsou kromě individuálních lekcí i debaty a přednášky, veřejnost jistě zaujmou koncerty lektorů
i absolventů akce. Ta bude od 10. do 16.
července probíhat především v Galerii
Tunklův dvorec a na základní umělecké
škole, prostory obřadní síně ale zapůjčí
rovněž radnice.
(red)
Odešel velký loutkař
Miroslav Červinka
Ve čtvrtek 31. března zemřel pan
Miroslav Červinka, který byl v loutkářských řadách známý nejen v Zábřehu,
ale i ve svém rodišti v Olomouci.
Členem loutkářského souboru Klubíčko byl několik let a zpráva o jeho smrti
nás všechny hluboce zasáhla. Budeme
jej upřímně postrádat, protože pro nás
byl spolupracovníkem spolehlivým, obětavým, vždy ochotným poradit i pomoci.
Práce s loutkami pro něj byla skutečnou
radostí a dovedl do ní vložit nejen své
umění a šikovnost, ale celé své srdce.
Loutka Jana Eskymo Welzla, kterou
vytvořil pro zábřežské Welzlování, nám
jeho práci bude trvale připomínat.
Členové o. s. Klubíčko
Městská policie Zábřeh
tísňové volání: 156
mobil na hlídku: 737 518 492
INFORMACE
strana 8
Zábřeh 8/2011
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ 20. 4. – 7. 5. 2011
Neděle 1. května
Středa 20. dubna
MÁJOVÝ JARMARK
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ODDĚLENÍ ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ
Tradiční jarmark se stánkovým prodejem a bohatým občerstvením. Doprovodný program pro děti
i dospělé. Hudební program: Vašek a Petr, Kamarádi (country), ATOM (rock), mažoretky, Dance club
senior a další. 9:00 – 16:00 dětská scéna, tvůrčí dílny, atrakce pro děti, vystoupení skupiny historického
šermu, výstava historických vozidel a hospodářského zvířectva, motokáry, paintballová střelnice atd.
Náměstí Osvobození a okolí kulturního domu, 8:00 – 19:00, vstup volný
Galerie Tunklův dvorec, 17:00
LUCIE BÍLÁ – KLAVÍRNÍ DOPROVOD PETR MALÁSEK
Dvanáctinásobná Zlatá slavice, novopečená držitelka Anděla v kategorii zpěvačka roku a nejlepší
zpěvačka posledních dvaceti let zazpívá vůbec poprvé v Zábřehu.
Velký sál KLUBu, 19:00, 490, 590, 690 a 890 Kč
COLLEGIUM MUSICUM A CARMEN
Čtvrtek 21. dubna
Koncert pro varhany a orchestr a výběr z oratoria Mesiáš G. F. Händela v podání mohelnického
komorního orchestru a smíšeného pěveckého sboru Carmen.
Kostel sv. Bartoloměje, 16:00, vstupné dobrovolné
SCREAMERS V ŘÍŠI DIVŮ
Nejúspěšnější česká travesti skupina. Vystoupení vás pobaví spoustou muziky starší i nové produkce.
Velký sál KLUBu, 19:00, 200 a 230 Kč
LONDÝNSKÝ GANGSTER
Krimi, romantický, přístupno od 15 let, české titulky, USA/GB 2010, 103 min.
Kino Retro, 20:00, 78 Kč
SK SULKO
Zábřeh
Městský stadion, 16:30
Domácí zápas MSFL.
Pondělí 2. května
JAK SE ŽIJE KŘESŤANŮM V MUSLIMSKÉ ZEMI V ZÁPADNÍ AFRICE
Pátek 22. dubna
Tvrz Nemile
SK SULKO ZÁBŘEH – FC ZBROJOVKA BRNO „B“
Přednáška Jany Škubalové.
Katolický dům, 18:00
JARNÍ PROHLÍDKY TVRZE NEMILE
Tvrz Nemile, 14:00 – 22:00
Úterý 3. května
Sobota 23. dubna
KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÝCH TŘÍD
Galerie Tunklův dvorec, 16:30
VELIKONOCE NA VESELÉM KOPCI (HLINSKO)
Trasa: 10 km. Vedoucí: p. Malá. Na tuto vycházku je nutné se telefonicky přihlásit na tel. č. 732 572 629
nejpozději do 20. dubna 2011.
Odjezd ČD, 5:45
Tvrz Nemile
Tvrz Nemile, 10:00 – 22:00
Ateliér
Designfoods
APRÍLOVÁ DISKOTÉKA S TOMBOLOU NA MOTOKÁRÁCH
Z&T kart Arena Zábřeh, 20:00
Neděle 24. dubna
Tvrz Nemile
DIVADELNÍ KOMEDIE
Vtipný pohled do divadelního mikrosvěta. Hrají: Jitka Čvančarová, David Matásek, Lukáš Vaculík,
Kateřina Hrachovcová – Herčíková a další.
Velký sál KLUBu, 19:00, 230 a 260 Kč
JARNÍ PROHLÍDKY TVRZE NEMILE
Tvrz Nemile, 10:00 – 22:00
Středa 4. května
KOSMETIKA MARY KAY
Heřmánek
VÍKENDOVÉ FILMY PRO CELOU RODINU
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Přijte si vyzkoušet líčení luxusní kosmetikou a vyzkoušet nové trendy v líčení pro nadcházející léto.
Bylinná lékárna Heřmánek, 14:00 – 17:00
NAĎA CERMANOVÁ – MALBA, JOSEF MACEK – MALBA
Vernisáž výstavy. Minigalerie ZUŠ Zábřeh.
Kino Retro, 17:00, 74 Kč
Úterý 26. dubna
Galerie Tunklův dvorec, 17:00
Heřmánek
IVANA ŠUBRTOVÁ – VEVERKOVÁ: PODVEČER S KONSTELACEMI
Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 200 Kč
KURZY VAŘENÍ – ITALSKÁ KUCHYNĚ
Rezervace: [email protected], tel. č. 722 689 531.
Ateliér Designfoods Zábřeh, 18:00
Ateliér
Designfoods
Čtvrtek 28. dubna
DEN ZEMĚ: „ABY BYLO NAŠÍ ZEMI MILO“
Ateliér Designfoods Zábřeh, 18:00
Komedie, přístupno od 13 let, české titulky, USA 2010, 107 min.
Kino Retro, 19:00, 64 Kč
Ateliér Designfoods Zábřeh, 18:00
JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SLAVICE
Slavice
LOS RUMBEROS TRIO
Koncert salsové kapely, která se vyprofilovala na českého specialistu v afro – kubánské hudbě.
Kino Retro, 19:00, v předprodeji 70 Kč, v den koncertu 100 Kč
Jako host vystoupí sbor TAP TÝDA z Loučné nad Desnou.
Galerie Tunklův dvorec, 18:00, vstupné dobrovolné
Sobota 7. května
Pátek 29. dubna
VÝSTAVA A SOUTĚŽ AUTOVETERÁNŮ
SLAVNOST U ČARODĚJNICE BERTY
S sebou: čarodějnický obleček a košata, buřta na opékání. Kontakt: Veronika Křenová, tel. 774 414 286.
Hřiště DDM Krasohled Zábřeh, 15:00 – 18:00, čarodějnické dobrovolné
ODCHÁZENÍ
Tragikomedie, přístupno od 13 let, ČR 2011, 98 min.
Rezervace: [email protected], tel. č. 722 689 531.
Pátek 6. května
KURZY VAŘENÍ – HOVĚZÍ MASO I.
Rezervace: [email protected], tel. č. 722 689 531.
KURZY VAŘENÍ – VÝLET DO THAJSKÉ KUCHYNĚ
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Program: 9:00 – 12:30, 13:30 – 16:00 aktivity pro děti a mládež. 16:00 – 17:00 koncert pro Zemi (hraje
skupina SIOUX). Bližší na plakátech. Kontakt: p. Jarmila Švecová, [email protected]
Wolkerovy sady, 9:00 – 17:30, 10 Kč
Kino Retro, 19:00, 70 Kč
ČARODĚJNICKÁ DISCOPÁRTY, DJ HOFIK & MR. STROU
Pro všechny, kteří se chtějí dobře pobavit a skvěle si zatančit! Videoprojekce klipů, nejlepší songy české
i zahraniční hudební scény.
Velký sál KLUBu, 21:00 – 03:00, 50 Kč
Sobota 30. dubna
MS ČČK
Hněvkov
Přednáška pro přátele astrologie i zájemce o téma partnerství.
Bylinná lékárna Heřmánek, 18:00, 90 Kč
Věž kostela sv. Bartoloměje, 9:30 – 12:15
Přátelské posezení při tradičním velikonočním pokrmu. Malování kraslic, zdobení perníčků. Hraje Vašek
a Petr.
Katolický dům, 14:00, vstupné dobrovolné
Ateliér
Designfoods
Ateliér Designfoods Zábřeh, 18:00
Středa 4. května
VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Ateliér
Designfoods
Rezervace: [email protected], tel. č. 722 689 531.
ANTONÍN BAUDYŠ – TYPOLOGIE V PARTNERSKÉM ŽIVOTĚ
Heřmánek
VELIKONOČNÍ PROHLÍDKY FARNÍHO MUZEA
Loutkový, rodinný, přístupno, ČR 2010, 75 min.
KURZY VAŘENÍ – VAŘÍME Z CHŘESTU
Kino Retro, 17:00, 74 Kč
Loutkový, rodinný, přístupno, ČR 2010, 75 min.
Farní
muzeum
Zábřeh
Vernisáž výstavy, která představuje akademického malíře Lubomíra Bartoše fotografiemi jeho obrazů
a záběry z ateliéru. Součástí vernisáže je první veřejné promítání krátkého filmu Lubomír Bartoš – malíř
našeho kraje (18 min.).
Galerie a kavárna kina Retro, 17:00
JARNÍ PROHLÍDKY TVRZE NEMILE
VÍKENDOVÉ FILMY PRO CELOU RODINU
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Z&T kart
Arena
JAN ŠMÍD – ALOIS MAJDA: LUBOMÍR BARTOŠ VE FILMU A FOTOGRAFII
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Průvod čarodějnic povede na místní hřiště. Připraven bohatý program plný her a soutěží. Večer táborák.
Sraz u malé kapličky v Hněvkově, 14:00
ODCHÁZENÍ
Tragikomedie, přístupno od 13 let, ČR 2011, 98 min.
Kino Retro, 19:00, 70 Kč
1. dámský klub
historických
vozidel
11. ročník výstavy a soutěže historických vozidel do roku výroby 1975 za účasti šestinásobného vítěze
Rallye Paříž – Dakar Karla Lopraise. V doprovodném programu vystoupí country skupina Hubertus
a mažoretky ZUŠ. Občerstvení po celou dobu akce zajištěno.
Masarykovo náměstí, start 10:30, cíl 13:00 – 14:00, vstup volný
VÍKENDOVÉ FILMY PRO CELOU RODINU
AUTOPOHÁDKY
Animovaný pohádkový film, přístupno, ČR 2011, 87 min.
Kino Retro, 17:00, 74 Kč
VÝSTAVY
Muzeum Zábřeh
Velikonoce.
Výstava potrvá do 1. 5. 2011.
Galerie kina Retro
Svět Eskymo Welzla. Výstava potrvá do 30. 4. 2011.
Jan Šmíd – Alois Majda: Lubomír Bartoš ve filmu
a fotografii .
Výstava potrvá do 22. 6. 2011.
Galerie Tunklův dvorec
Pavlína Jonesová, Lucie Wrbová – malba,
Dagmar Vašková – umělecké práce z proutí.
Výstava potrvá do 29. 4. 2011
Naa Cermanová – malba, Josef Macek – malba.
Výstava potrvá do 30. 5. 2011.
Nabízím pronájem zavedené hospody
v Zábřehu na frekventovaném místě.
Kapacita je 60 míst.
Vážní zájemci volejte na tel. 728 371 261
» AUTOSERVIS AUTOKELLY - PNEUSERVIS
» PŮJČOVNA VOZIDEL ((NOVĚ!))
» DOVOZ VOZIDEL NA OBJEDNÁVKU
» PRODEJ ND, AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ A PNEU
» KLIMATIZACE-DEZINFEKCE
» PŮJČOVNA AUTOBOXŮ
» GEOMETRIE
AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 2271/33, Zábřeh 789 01
tel. 604 273 215, 603 791 493
www.autozabreh.cz
ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh, e-mail: [email protected] Vydavatel: Město Zábřeh,
Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo 12891. Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: 583 415 400,
mobil: 731 109 406, e-mail: [email protected] Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: 583 411 653, mobil: 603 984 313, e-mail: [email protected] U textů označených -pr- se jedná
o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad 6 400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 27. dubna 2011.

Podobné dokumenty

Buletin Zábeh 09_23.indd

Buletin Zábeh 09_23.indd Zábřeh míří na veletrh Také Zábřeh se bude na konci května příštího roku prezentovat na veletrhu Urbis invest, konaném na brněnském výstavišti. Město bylo osloveno k účasti na veletrhu Olomouckým k...

Více

Číny, Ruska a USA

Číny, Ruska a USA • Povinná edukace v mandarinské čínštině napomáhá další jazykové asimilaci

Více

formát

formát negována (srv. např. výrazné snižování výuky dějepisu na některých typech středních škol, anebo relativně četné verbální i písemné projevy osob, které lze považovat za veřejné činitele svého druhu ...

Více

Buletin Zábeh 09_20.indd

Buletin Zábeh 09_20.indd Přes šedesát pětasedmdesátníků se po roce sešlo v jídelně zábřežského gymnázia na setkání, které pro jubilanty každoročně připravuje radnice. V sobotu 24. října byl pro oslavence s ročníkem narozen...

Více