Informační bulletin SVS č. 4/2008

Komentáře

Transkript

Informační bulletin SVS č. 4/2008
PROGRAM
OCHRANY ZVÍŘAT
Situace v roce 2008
ANIMAL PROTECTION
PROGRAMME
Situation in 2008
2009
Internet:
MZe - OOZ: http://www.oz.mze.cz
SVS ČR: http://www.svscr.cz
Technická příprava publikace:
Technical support and DTP:
Informační centrum SVS ČR
Ostašovská 521, CZ-460 11 Liberec 11,
Czech Republic
tel.: +420 485 107 696, fax: +420 485 107 903
e-mail: [email protected]
Vyrobil: Tisk Horák a.s.
Státní veterinární správa
České republiky
State Veterinary Administration
of the Czech Republic
Informační bulletin č. 4 / 2009
Information Bulletin No 4 / 2009
PROGRAM
OCHRANY ZVÍŘAT
Situace v roce 2008
ANIMAL PROTECTION
PROGRAMME
Situation in 2008
Státní veterinární správa České republiky
State Veterinary Administration of the Czech Republic
Informační bulletin č. 4 / 2009
Information Bulletin No 4 / 2009
PROGRAM OCHRANY ZVÍŘAT
Situace v roce 2008
ANIMAL PROTECTION PROGRAMME
Situation in 2008
Autoři - Authors:
MVDr. Jiří DOUSEK, Ph.D.
MVDr. Zbyněk SEMERÁD
MVDr. Aurika SMOLOVÁ
MVDr. Simona NINČÁKOVÁ
RNDr. Oldřich VALCL, CSc.
Ing. Jiří NOVÁK
JUDr. Jana SPURNÁ
Prof. MVDr. Vladimír VEČEREK, CSc., MBA
Doc. MVDr. Pavel NOVÁK, CSc.
Doc. MVDr. Eva BARANYIOVÁ, CSc.
Editor:
RNDr. Oldřich VALCL, CSc.
- odbor ochrany zdraví a pohody zvířat SVS ČR
- Department of Animal Health and Welfare SVA CR
- odbor ochrany zdraví a pohody zvířat SVS ČR
- Department of Animal Health and Welfare SVA CR
- odbor ochrany zdraví a pohody zvířat SVS ČR
- Department of Animal Health and Welfare SVA CR
- ochrany zdraví a pohody zvířat SVS ČR
- Department of Animal Health and Welfare SVA CR
- odbor informačních a komunikačních technologií SVS ČR
- Department of Information and Communication
Technology SVA CR
- Ministerstvo zemědělství – oddělení ochrany zvířat
- Ministry of Agriculture – Animal Welfare Division
- Ministerstvo zemědělství – oddělení ochrany zvířat
- Ministry of Agriculture – Animal Welfare Division
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
- University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences
Brno
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
- University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences
Brno
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
- University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences
Brno
- Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno
- Veterinary Research Institute Brno
- odbor informačních a komunikačních technologií SVS ČR
- Department of Information and Communication
Technology SVA CR
***
červen – June
2009
2
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
Obsah - Contents:
C - česká textová část
E - English text part
SOUHRN .............................................................................................................................................................................3
SUMMARY ..........................................................................................................................................................................4
C 1. ÚVOD...........................................................................................................................................................................5
C 2. STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR VE VZTAHU K OCHRANĚ ZVÍŘAT ...........................................6
C 3. PROGRAM OCHRANY ZVÍŘAT................................................................................................................................14
C 4. DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST....................................................................................................................19
C 4.1. DOZOR NAD OCHRANOU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT.....................................................................................20
C 4.1.1. DOZOR NAD OCHRANOU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT PŘI PORÁŽENÍ .......................................................21
C 4.1.2. DOZOR NAD OCHRANOU ZVÍŘAT PŘÍ PŘEPRAVĚ ........................................................................................22
C 4.1.3. SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍM ZEMĚDĚLSKÝM INTERVENČNÍM FONDEM (SZIF)..........................................23
C 4.2. DOZOR NAD OCHRANOU ZÁJMOVÝCH ZVÍŘAT ...............................................................................................23
C 4.3. DOZOR NAD PÉČÍ O VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA .....................................................................................................24
C 4.4. DOZOR NAD CHOVEM A VYUŽITÍM POKUSNÝCH ZVÍŘAT ...............................................................................24
C 5. ČINNOST ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT .......................................................................................24
C 5.1. VÝBOR PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (VOHZ) ..........................................................................25
C 5.2. VÝBOR PRO OCHRANU ZVÍŘAT V ZÁJMOVÝCH CHOVECH (VOZZCH) ..........................................................26
C 5.3. VÝBOR PRO OCHRANU VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT (VOVŽZ) .............................................................................26
C 5.4. VÝBOR PRO OCHRANU POKUSNÝCH ZVÍŘAT (VOPZ).....................................................................................27
C 5.5. SEKRETARIÁT ÚKOZ............................................................................................................................................28
C 6. ZÁVĚR ......................................................................................................................................................................30
E 1. INTRODUCTION ........................................................................................................................................................32
E 2. BRIEF OVERVIEW OF LEGISLATION OF THE CZECH REPUBLIC RELATED TO ANIMAL PROTECTION .......33
E 3. ANIMAL PROTECTION PROGRAMME ....................................................................................................................41
E 4. SUPERVISORY AND CONTROL ACTIVITIES..........................................................................................................47
E 4.1. SUPERVISION OF FARM ANIMAL HUSBANDRY ................................................................................................48
E 4.1.1. SUPERVISION OF THE PROTECTION OF FARM ANIMALS AT SLAUGHTER ...............................................50
E 4.1.2. SUPERVISION OF TRANSPORT OF ANIMALS.................................................................................................50
E 4.1.3. COOPERATION WITH THE STATE AGRICULTURAL INTERVENTION FUND (SAIF).....................................51
E 4.2. SUPERVISION OF PROTECTION OF COMPANION (PET) ANIMALS .................................................................51
E 4.3. SUPERVISION OF WILD ANIMALS.......................................................................................................................52
E 4.4. SUPERVISION OF BREEDING AND USE OF EXPERIMENTAL ANIMALS .........................................................53
E 5. ACTIVITY OF THE CENTRAL COMMISSION FOR ANIMAL WELFARE.................................................................53
E 5.1. COMMITTEE FOR THE PROTECTION OF FARM ANIMALS (CPFA) ..................................................................53
E 5.2. COMMITTEE FOR THE PROTECTION OF COMPANION ANIMALS (CPCA) .....................................................54
E 5.3. COMMITTEE FOR THE PROTECTION OF WILD ANIMALS (CPWA) ..................................................................55
E 5.4. COMMITTEE FOR THE PROTECTION OF EXPERIMENTAL ANIMALS (CPEA).................................................56
E 5.5. CCAW SECRETARIAT ...........................................................................................................................................57
E 6. CONCLUSIONS .........................................................................................................................................................59
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
3
Souhrn
Bulletin PROGRAM OCHRANY ZVÍŘAT obsahuje informace o ochraně zvířat v ČR za období od roku 1993 do roku
2008. Ochrana zvířat a péče o jejich pohodu byla po toto období realizována podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (zákon OZT), a dalších národních předpisů, nebo byla přímo využívána nařízení
Evropského společenství (ES). Současnou aktuální nosnou problematikou ES je Akční program welfare zvířat, který je
realizován i v našich podmínkách. Proto byly v roce 2008 připravovány podklady k jednáním ES a připravováno předsednictví
ČR v tomto orgánu, se zaměřením na ochranu zvířat při porážení a jiných způsobech usmrcování a novelu směrnice
o ochraně pokusných zvířat.
Vrcholovým orgánem ochrany zvířat v ČR je Ministerstvo zemědělství (MZe), které stanovuje hlavní úkoly a řídí výkon
státní správy na tomto úseku. Dalším orgánem ochrany zvířat byla do konce roku 2008 Ústřední komise pro ochranu zvířat
(ÚKOZ), složená ze zástupců příslušných státních orgánů a reprezentantů zájmových sdružení, která se po novele zákona
OZT stala poradním orgánem ministra zemědělství. Jako orgán ochrany zvířat bylo na Mze vytvořeno v rámci odboru
živočišných komodit oddělení ochrany zvířat. V bulletinu je uveden metodický podstup při činnosti dozorových orgánů Státní
veterinární správy (SVS ČR) s vyhodnocením a komentování této činnosti a prezentací údajů v tabulkách, grafech a
na mapách. Je podána informace o činnosti ÚKOZ včetně informace o využití pokusných zvířat.
Inspektoři krajských veterinárních správ (KVS) za rok 2008 provedli 16 918 kontrol. Celkový počet kontrol v ČR tak za
sledované období od roku 1993 dosáhl 179 971. V roce 2008 byla zjištěna nevyhovující péče 1 203 případech a týkala
431.854 zvířat. Počet podaných podnětů podle zákona OZT k zahájení správního řízení obecními úřady obcí s rozšířenou
působností se zvýšil z 327 v roce 2007 a na 705 v roce 2008. Podle údajů Ministerstva spravedlnosti ČR bylo za týrání zvířat
podle § 203 trestního zákona celkem za sledované období od roku 1993 stíháno 640 a odsouzeno 311 osob. V roce 2008 bylo
pro týrání zvířat stíháno 26, obžalováno 21 a odsouzeno 23 osob; zkrácené přípravné řízení proběhlo se 6 osobami
Předkládané mapy ukazují rozložení dozorových akcí a porovnávají situaci v roce 1994 a 2008. Z analýzy kontrolního
systému v chovech hospodářských zvířat vyplývá, že největší podíl 87,5% počtu kontrolovaných zvířat v roce 2008 tvořila
drůbež. Tato činnost však představovala pouze 6,7 % provedených kontrol, protože chovy drůbeže v ČR mají poměrně
početná hejna. Naopak, vzhledem k velikosti chovů, poměrně značný podíl kontrol (60,1 %) musel být proveden v chovech
skotu, který však představoval v počtu kontrolovaných zvířat pouze 0,9 %. Pro porovnání jsou uvedeny stejně vyhodnocené
údaje z roku 2007. Další grafy ukazují, že v hlavních směrech sledování (chov, přeprava, porážky zvířat) je v posledních letech
situace poměrně stabilizovaná. Mírné zvýšení je obecně zaznamenáno vždy po nástupu účinnosti nových předpisů. Nepříznivý
a trvale sledovaný trend vyšších podílů, a to jak doporučených opatření (v roce 2008 12,4%), tak porušení zákona (v roce
2008 8,9%), je od počátku sledování zjišťován u skupiny zájmových zvířat.
Pozornost je trvale soustředěna i na výzkumnou činnost a odborné vzdělávání na zemědělských univerzitách a
Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (VFU). Na VFU proběhla jubilejní 15. konference s mezinárodní účastí „Ochrana
zvířat a welfare 2008“. MZe a chovatelské svazy nadále začleňují do vzdělávacích akcí pro chovatele a poradce informace
o welfare zvířat. Pro inspektory KVS byl uspořádán další postgraduální kurz o předpisech ES a kurz pro získání kvalifikace
k výkonu dozoru nad ochranou zvířat (§ 26 zákona OZT). Proběhly k získání kvalifikace ke kontrole a řízení pokusů
na zvířatech (§ 17 odst. odst. 1 zákona OZT). Na 6 školicích pracovištích proběhly kurzy pro dopravce podle podmínek
nařízení (ES) č.1/2005. Probíhala odborná příprava pracovníků k získání kvalifikace pro zabezpečení odchytu toulavých zvířat
a péče o ně. V Praze bylo uspořádáno 3. zasedání EuroFAWC (European Forum of Animal Welfare Councils) - Evropského
fóra vládních subjektů zabývajících se ochranou zvířat. Ve spolupráci s Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
(RSPCA) školení pro inspektory SVS a ČIŽP na téma „Hodnocení pohody zvířat v obchodech se zvířaty“.
Péči o handicapovaná zvířata bylo věnováno další školení inspektorů KVS. Ve spolupráci s Policejním prezidiem připravila
SVS odbornou informaci pro pracovníky odborů kriminalistiky a vyšetřování.
Zájmová nevládní ochranářská sdružení a nadace se podílely na přípravě prováděcích předpisů k novele zákona.
Soustředily se na základě výzvy Compassion in World Farming (CIWF), Eurogroup for Animals a World Society for Protection
of Animals (WSPA) na zlepšení podmínek welfare zvířat, zejména nosnic a kuřat chovaných pro produkci masa, a ochrany
tuleňů. Nadace na ochranu zvířat hodnotila grantové řízení za rok 2008 a k problematice welfare zvířat vypsala další granty
na rok 2009.
Od 1. 1. 2006 je ke sběru dat z kontrol a poskytování informací o welfare zvířat používán welfarový modul nového klientserverového informačního systému SVS ČR, který je stále, zejména vzhledem ke změnám právních předpisů, dolaďován
a upravován. Další informace jsou získávány z TRACES a národního „Integrovaného registru zvířat“ a údajů Českého
statistického úřadu. Získaná data sloužila v rámci spolupráce se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) jako
nepřímý ekonomický nástroj ochrany zvířat v souvislosti s udělováním dotací.
Tato publikace je také prezentována na internetu: http://www.oz.mze.cz/ nebo http://www.svscr.cz/
4
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
Summary
The ANIMAL PROTECTION PROGRAMME bulletin presents information on the protection of animals in the Czech
Republic in the period from 1993 to 2008. In this period the protection of animals and care of their welfare was implemented in
accordance with Act No 246/1992 Coll., on the protection of animals against cruelty, as amended (the Animal Welfare Act),
and other national legislation, or the directly applicable European Community (EC) legislation. In the forefront of attention
of the EC is the Action Plan for the Protection and Welfare of Animals which is also implemented in the Czech Republic.
For that reason in 2008 supporting materials were drawn up for the EC discussions in the light of the preparations for the
Czech Presidency of the Council of the EU, with major focus on the protection of animals at the time of slaughter and on other
ways of killing as well as on the amendment to Directive on the protection of experimental animals.
The supreme animal protection authority in the CR is the Ministry of Agriculture (MoA) which sets out the main tasks
and is responsible for the management of the public administration in this field. Until the end of 2008 another animal protection
body was the Central Commission for Animal Welfare (CCAW), composed of representatives of competent state authorities
and interest associations, which following the amendment to the Animal Welfare Act has become an advisory body to the
Minister of Agriculture. Within the MoA, the Animal Welfare Division was set up within the Animal Commodities Department,
acting as the animal protection body. The bulletin outlines the methodological procedure followed by the supervisory bodies
of the State Veterinary Administration (SVA CR) in their activities accompanied by evaluations and comments to these
activities and presentation of data in tables, charts and maps. It also comprises information on activities of the CCAW,
including data on the use of experimental animals.
In 2008, a total of 16 918 inspections were conducted by inspectors of Regional Veterinary Administrations (RVA).
The total number of inspections conducted in the CR in the monitored period since 1993 equaled 179 971. In 2008,
inappropriate care was detected in 1 203 cases covering 431 854 animals. The number of proposals to initiate an
administrative procedure pursuant to the Animal Welfare Act submitted by municipal authorities of municipalities with extended
powers increased from 327 in 2007 to 705 in 2008. According to the data supplied by the Ministry of Justice of the CR, a total
of 640 persons were prosecuted and 311 persons were convicted for cruelty to animals pursuant to section 203 of the Penal
Code in the monitored period, i.e. since 1993. In 2008, a total of 26 persons were prosecuted, 21 persons were charged and
23 persons were convicted; 6 persons were tried summarily.
The presented maps indicate the distribution of inspections and compare the situation in 1994 and in 2008. The analysis
of the system of inspections in farm animal husbandry systems reveals that in 2008 the largest share in the number of
inspected animals, namely 87.5 %, was represented by poultry. This activity, however, amounted only to 6.7 % of conducted
inspections since the poultry farms in the CR have fairly large flocks. On the very contrary, due to the size of herds, quite a
large share of inspections (60.1 %) had to be carried out at cattle farms, which, however, in terms of the number of inspected
animals covered only 0.9 %. For the sake of comparison, the data from 2007 obtained in a comparable manner are presented.
Other charts show that the situation in the key monitored areas (breeding, transport, slaughter of animals) has been fairly
stable in the recent years. A slight increase is always reported when the new legislation takes effect. An adverse and
permanent rise in numbers, namely of both the recommended measures (12.4 % in 2008) and the violation of legislation
(8.9 % in 2008) has been identified since the commencement of monitoring in the group of companion animals.
Attention is continuously paid also to research activities and vocational training at the agricultural universities and the
th
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno (UVPS). The jubilee 15 International Conference “Protection of
Animals and Welfare 2008“ was held at the UVPS. The MoA and breeders associations continue to incorporate the information
on animal welfare in the agenda of training events for breeders and consultants. Another postgraduate course on EC
legislation and a course to acquire qualification for the performance of supervision of animal protection (section 26 of the
Animal Welfare Act) were held for RVA inspectors. Additional courses were organised for the acquisition of qualification for the
control and management of experiments on animals (section 17 para 1 of the Animal Welfare Act). At 6 training centres
courses were held for transporters in line with conditions of Regulation (EC) No 1/2005. Vocational training took place for staff
of municipal establishments and members of interest groups leading to the acquisition of qualification for the capture of stray
rd
animals and care of them. The 3 session of EuroFAWC (European Forum of Animal Welfare Councils) – European forum for
governmental bodies focusing on the protection of animals was held. In cooperation with the Royal Society for the Prevention
of Cruelty to Animals (RSPCA) a training for the inspectors of the SVA and the Czech Environmental Inspectorate was held on
the topic ”Evaluation of animal welfare in pet shops“. Another training devoted to the care of handicapped animals was held for
the RVA inspectors. In cooperation with the Police Presidium, the SVA compiled an information material for the staff of criminal
science and investigation departments.
The non-governmental animal protection associations and foundations were involved in the preparation of implementing
legislation for the amendment to the Animal Welfare Act. Based on the initiative of the Compassion in World Farming (CIWF),
Eurogroup for Animals and World Society for Protection of Animals (WSPA) they focused on the improvement of animal
welfare conditions, particularly laying hens and chickens kept for meat production, and on the protection of seals.
The Foundation for the Protection of Animals evaluated the grant procedure for 2008 and announced additional grants
concerning animal welfare for 2009.
Since 1 Jan 2006 a welfare module of the new client-server information system of the SVA CR has been used to collect data
from inspections and to provide information on animal welfare, which is still, as a consequence of changes in legislation,
being fine-tuned and modified. More information is obtained from TRACES and the national “Integral Animal Register“ and the
Czech Statistical Office. In the framework of cooperation with the State Agricultural Intervention Fund (SAIF) the gathered data
served as an indirect economic tool of animal protection in connection with granting aid.
This publication is also available on the following website: http://www.oz.mze.cz/ or http://www.svscr.cz/
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
5
C 1. ÚVOD
Informační bulletin zahrnuje přehledy a data o ochraně zvířat a jejich pohody v České republice za období
roku 2008, které jsou od roku 1993 každoročně hodnoceny a předkládány touto formou veřejnosti a příslušným
národním institucím. Nedílnou součástí jsou údaje požadované orgány Evropského společenství (ES) a Rady
Evropy (RE). Na konci uvedeného roku bylo významným krokem v koncepční činnosti Ministerstva zemědělství
ČR (MZe), které je v ČR vrcholným orgánem ochrany zvířat, přijetí novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (zákon OZT). Hlavním cílem novely bylo zajištění adaptace
nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic
64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (NR č. 1/2005), a transpozice dalších předpisů ES.
Nově byla realizována úprava oblasti ochrany zvířat v záchranných stanicích pro handicapovaná volně žijící
zvířata, úprava v organizačním členění orgánů ochrany zvířat a nové stanovení sankčních opatření. Ústřední
komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ) již není v zákoně OZT uvedena jako orgán ochrany zvířat, ale jako
poradní orgán ministra zemědělství. Vzhledem k výše uvedenému byla na konci roku 2008 ukončena činnost
ÚKOZ jako orgánu ochrany zvířat a nově se vytvoří poradní orgán ministra. Ochranou zvířat se tedy kromě
dalších orgánů ochrany zvířat bude v České republice nadále zabývat
•
Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat jako orgán
ochrany zvířat podle zákona OZT a
•
Ústřední komise pro ochranu zvířat jako poradní orgán ministra zemědělství.
Oba celky mají shodnou adresu Těšnov 17, 117 05 Praha 1, Česká republika.
V bulletinu je uveden aktuální metodický postup při činnosti dozorových orgánů Státní veterinární správy
(SVS ČR) s vyhodnocením a komentování této činnosti s prezentací údajů v tabulkách, grafech a na mapách.
Je podána informace o činnosti ÚKOZ včetně informace příslušných státních orgánů a Akademie věd ČR
(AV ČR) o využití pokusných zvířat. Již tradičně je podána informace Ministerstva spravedlnosti ČR (MS ČR)
o soudním projednávání trestné činnosti na tomto úseku.
Aktuální nosnou problematikou Evropské komise (EK) je „Akční program welfare zvířat“, který je realizován
i v našich podmínkách. Proto byly připravovány odborné podklady k jednáním ES a připravováno předsednictví
ČR v tomto orgánu v roce 2009 se zaměřením na ochranu zvířat při porážení a jiných způsobech usmrcování
a novelu směrnice o ochraně pokusných zvířat. Na zahraniční úrovni proběhla jednání k přípravě všeobecné
deklarace o ochraně zvířat OSN a speciální jednání k ochraně lovených tuleňů v Kanadě. Probíhala příprava pro
zapracování zásad směrnice ES o podmínkách pro welfare v chovech kuřat určených pro produkci masa
do našich předpisů. Přes probíhající konzultace, vzhledem k nedostatečným formulacím v NR č. 1/2005 zůstávají
stále nedořešené specifikace k technickým parametrům při přepravě zvířat. Delegáti ČR se dále také zúčastnili
jednání k doporučením o welfare zvířat Mezinárodního úřadu pro nákazy (OIE) a jednání příslušných orgánů rady
Evropy (RE). V Praze bylo uspořádáno 3. zasedání EuroFAWC (European Forum of Animal Welfare Councils) Evropského fóra vládních subjektů zabývajících se ochranou zvířat.
Pozornost v dané oblasti byla soustředěna i na výzkumnou činnost a odborné vzdělávání. Na zemědělských
univerzitách a Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (VFU) byly obhájeny závěrečné práce grantů
s tématikou welfare zvířat a péče o jejich pohodu. Na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU byl již v roce
2002 akreditován obor doktorského studia "Veřejné veterinářství a ochrana zvířat" a následně od 1.8.2007
probíhají habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru "Ochrana zvířat a welfare".
Na VFU úspěšně proběhla tradiční 15. konference s mezinárodní účastí „Ochrana zvířat a welfare 2008“.
V letošním jubilejním roce bylo prezentováno celkem 53 příspěvků a mezi téměř dvěma stovkami přihlášených
účastníků byli také odborníci z Nizozemska, Chorvatska, Slovenska, Německa, Irska, Nigérie a Bulharska.
MZe a chovatelské svazy nadále pravidelně začleňují do problematiky seminářů a vzdělávacích akcí pro
chovatele a poradce informace o podmínkách welfare zvířat, zejména o právních předpisech. V rámci odborné
přípravy byl pro inspektory krajských veterinárních správ uspořádán postgraduální kurz o předpisech ES,
a proběhl další kurz pro získání kvalifikace pro výkon dozoru nad ochranou zvířat (podle § 26 zákona OZT).
Na VFU a ČZU proběhly kurzy k získání kvalifikace ke kontrole a řízení pokusů na zvířatech (podle § 17 odst.
odst. 1 zákona OZT). Na 6 školících pracovištích proběhly kurzy pro dopravce podle podmínek
nařízení (ES) č.1/2005. Dále probíhala odborná příprava pracovníků zařízení obcí a členů zájmových organizací
k získání kvalifikace pro zabezpečení odchytu toulavých zvířat a péče o ně.
V listopadu v Praze uspořádala a financovala britská organizace Royal Society for the Prevention of Cruelty
to Animals (RSPCA) školení pro inspektory SVS a ČIŽP na téma „Hodnocení pohody zvířat v obchodech se
zvířaty“, které zúčastnil hlavní inspektoři KVS a SVS. Péči o handicapovaná zvířata bylo věnováno další školení
hlavních inspektorů KVS včetně praktické činnosti s návštěvou záchranných stanic. Ve spolupráci s Policejním
prezidiem připravila SVS odbornou informaci pro pracovníky odborů kriminalistiky a vyšetřování Policie ČR
se zaměřením na ochranu zvířat.
6
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
Zájmová nevládní ochranářská sdružení a nadace se podílely svou aktivitou na přípravě prováděcích
předpisů k novele zákona. Soustředily se na základě výzvy Compassion in World Farming (CIWF), Eurogroup
for Animals a World Society for Protection of Animals (WSPA) na zlepšení podmínek welfare zvířat, zejména
nosnic a kuřat chovaných pro produkci masa, a ochrany tuleňů. Nadace na ochranu zvířat hodnotila grantové
řízení za rok 2007 a k problematice welfare zvířat vypsala další granty na rok 2007.
Od 1.1.2006 je ke sběru dat z kontrol a poskytování informací o welfare zvířat nově používán
pracovníky SVS ČR welfarový modul nového klient-serverového informačního systému SVS ČR, který je
stále, vzhledem ke změnám právních předpisů, dolaďován a upravován. Další informace jsou získávány
ze systému TRACES a národního Integrovaného registru zvířat a údajů Českého statistického úřadu.
Se včasným získáním dat pro tento bulletin ode všech uvedených institucí vznikly určité problémy a termín na
vydání se opozdil. Získaná data byla v roce 2008 nadále v rámci spolupráce mezi SVS ČR a Státním
zemědělským intervenčním fondem (SZIF) využívána jako ekonomický nástroj ochrany zvířat.
C 2. STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR VE VZTAHU K OCHRANĚ ZVÍŘAT
(stav ke dni 1.4.2009)
Ochrana zvířat je v současnosti více či méně podrobně zakotvena v řadě právních předpisů. Tento
soubor právních předpisů je tak rozsáhlý, že je účelné jej členit na dvě oblasti. Je tedy možné, a v oblasti
ochrany zvířat je všeobecně přijímáno, rozdělení na tzv. přímou a nepřímou ochranu zvířat proti týrání.
Přímá ochrana zvířat proti týrání zahrnuje ochranu zvířat vymezenou právními předpisy, které vymezují,
zakazují a postihují činnosti považované za týrání zvířat. Nepřímá ochrana zvířat proti týrání zahrnuje
ochranu zvířat, kterou vymezují předpisy upravující zacházení se zvířaty a ochranu jejich pohody a zdraví.
Jedná se o předpisy, jejichž hlavním cílem není ochrana zvířat proti týrání, ale které svým obsahem přesto
k ochraně zvířat přispívají.
Přímá ochrana zvířat proti týrání je obsažena v těchto právních předpisech:
• zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona
č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb. (úplné znění bylo
vyhlášeno pod číslem 409/2008 Sb.),
•
vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat (zrušena 1.10.2008),
• vyhláška č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu
(zrušena 7.1.2009),
•
vyhláška č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě (zrušena 7.1.2009),
• vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve znění vyhlášky
č. 39/2009 Sb. (vyhláška č. 39/2009 Sb. nabyla účinnosti 4.2.2009),
• vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat,
ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.,
• vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném
usmrcování, ve znění vyhlášky č. 424/2005 Sb.,
•
vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat,
•
vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
• vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti
týrání (účinnost od 22. 1. 2009),
•
vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě (účinnost od 7.1.2009),
• vyhláška č. 5/2009
(účinnost od 7.1.2009),
Sb.,
o
ochraně
zvířat
při
veřejném
vystoupení
a
při
chovu
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
•
7
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že je Česká republika členem Evropské unie, je v rámci přímé ochrany
zvířat nutno dodržovat také nařízení EU:
• nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa
zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS,
• nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES)
č. 1255/97 pokud jde o použití míst zastávek,
• nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a
souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97,
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních
kontrolách za účelem ověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy o krmivech a potravinách a
ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.
Nepřímá ochrana zvířat je obsažena především v následujících právních předpisech:
Zdraví zvířat – veterinární péče:
• zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb. (úplné znění bylo vyhlášeno pod
číslem 332/2008 Sb.),
• vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou
určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek
kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich
produktech, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat
a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění
pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, ve znění
pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve
znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty
a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů,
•
vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat,
• vyhláška č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně
vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze
zvířat na člověka,
• vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení
a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí
přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.,
8
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
• vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při
jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně,
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných
veterinárních činností,
• zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Chov zvířat:
• zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence
a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů,
•
vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona,
• vyhláška č. 370/2006 Sb., o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti
šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat,
• zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém
zemědělství,
•
vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství,
• nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.
Krmiva:
•
zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění
pozdějších předpisů,
• zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském),
ve znění pozdějších předpisů.
Rostlinolékařská péče:
• zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin,
• vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění
pozdějších předpisů.
Ochrana přírody a krajiny:
•
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
9
• vyhláška č. 152/2006 Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení,
•
vyhláška č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného,
• zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobů výpočtu výše náhrady škody způsobené
vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících
k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních
porostech,
• zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů
(zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb.,
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými
druhy).
Ochrana životního prostředí:
• zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa,
ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy
a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.
Myslivost:
• zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a bližších podmínkách provádění
lovu, ve znění pozdějších předpisů.
Rybářství:
• zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
10
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
Zoologické zahrady:
• zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých
zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
Podnikání - obchod se zvířaty a jejich drezúra:
• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
• nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
Ochrana veřejného zdraví:
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Léčiva a chemické látky:
• zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných
na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy
v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé
přípravky,
•
vyhláška č. 86/2008 Sb., o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv,
• vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení
léčivých přípravků,
•
vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků,
•
vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv,
• vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování
veterinární péče,
• zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
•
vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní právní předpisy:
•
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
•
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
11
• vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které
tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci
působnosti Ministerstva zemědělství,
•
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
•
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
•
zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Česká republika je smluvní stranou následujících dohod Rady Evropy a smluv:
• Protokol týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu
k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, č. 200/1998 Sb.,
•
Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu, č. 19/2000 Sb. m. s.,
•
Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě, č. 20/2000 Sb. m. s.,
•
Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, č. 21/2000 Sb. m. s.,
•
Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat, č. 114/2003 Sb. m. s.,
• Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely,
č. 116/2003 Sb. m. s.,
• Protokol o změně Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné
vědecké účely, č. 118/2006 Sb. m. s.
Uvedené dohody vytvářejí základ předpisů pro ochranu zvířat i v Evropském společenství a jsou v obecných
zásadách i součástí českých právních předpisů.
Změny právních předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání od ledna 2008 do dubna 2009
V roce 2008 a počátkem roku 2009 došlo na úseku právní ochrany zvířat proti týrání k výrazným změnám
v českých právních předpisech. Proběhla rozsáhlá novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, některé vyhlášky na úseku ochrany zvířat proti týrání byly nahrazeny novými
právními předpisy, byla vydána jedna zcela nová vyhláška. Novinky jsou také v oblasti právních předpisů, které
s ochranou zvířat souvisejí nepřímo (zákon o Policii České republiky, trestní zákon).
Již v roce 2006 započala příprava další novelizace zákona OZT, která pokračovala také v roce 2007 a 2008.
Jednalo se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky k návrhu připojila také návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje problematiku záchranných stanic.
Návrh novely zákona (sněmovní tisk 184) byl v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky pozměňovacím návrhem doplněn o ustanovení umožňující při výcviku loveckého psa cvičení na
jiném živém zvířeti, tzv. kontaktní norování. MZe s tímto ustanovením nevyslovilo souhlas. Poslanecká sněmovna
jej přesto přijala a návrh novely zákona postoupila Senátu (senátní tisk 165). Senát toto ustanovení navrhl
vypustit a vrátil návrh novely zákona s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Poslanecká
sněmovna však většinou všech poslanců přehlasovala Senát a setrvala na původní verzi. Novela zákona
obsahující ustanovení umožňující kontaktní norování byla dne 12. února 2008 postoupena prezidentu republiky.
Prezident novelu zákona nepodepsal a vrátil ji Poslanecké sněmovně. O vrácené novele zákona jednala
12
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 11. března 2008 a prezidentské veto nebylo
přehlasováno. Zákon tedy nebyl přijat.
Vzhledem k tomu, že návrh novely zákona na ochranu zvířat proti týrání upravoval kromě tohoto
problematického ustanovení ještě mnoho podstatných institutů, především prováděl adaptaci nařízení Rady (ES)
č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy, bylo nutné urychleně znovu zahájit legislativní proces.
Návrh novely zákona na ochranu zvířat proti týrání byl 22.5.2008 opětovně předložen Parlamentu ČR
k projednání, a to bez ustanovení, které se týkalo sporného kontaktního norování. Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR byla novela zákona opětovně projednávána jako sněmovní tisk 518. S návrhem novely zákona
na ochranu zvířat proti týrání při druhém projednávání souhlasila Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR
(senátní tisk 281) i prezident republiky.
Novela byla dne 21.8.2008 vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 312/2008 Sb., kterým se mění
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dne 21.11.2008 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno úplné znění zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a to pod číslem 409/2008 Sb.
Novela obsahovala 190 novelizačních bodů. Nejvýznamnější novinky, které výše uvedená novela přinesla,
jsou následující:
Byla provedena adaptace nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během
přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. Oblast
ochrany zvířat při přepravě je upravena zcela nově. Toto bylo hlavním cílem novelizace. Oblast tzv. komerční
přepravy zvířat je tedy v převážné míře upravena pouze nařízením ES a v českém právním řádu jsou obsažena
pouze ta ustanovení, která jsou nezbytná pro zajištění aplikace nařízení ES – ustanovení o školení osob, které
manipulují se zvířaty při přepravě, kompetence pro orgány ochrany zvířat a sankce. V zákoně na ochranu zvířat
proti týrání jsou obsažena stanovení, která upravují ochranu zvířat při nekomerční přepravě.
Zcela nově byla zavedena ochrana zraněných volně žijících zvířat (handicapovaných zvířat) a úprava
činnosti záchranných stanic. Doposud se na handicapovaná zvířata a na záchranné stanice žádná zvláštní
pravidla nevztahovala. Na tato ustanovení navazuje novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
která upravuje povolování provozování záchranných stanic Ministerstvem životního prostředí.
Nově zavedena byla rovněž povinnost osob, které obchodují se zvířaty určenými pro zájmové chovy,
poskytnout kupujícímu písemné informace o podmínkách chovu a správné péči o kupované zvíře.
Novela přinesla povinnost čipování druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, které mohou zahrnovat i tzv.
exotická zvířata, např. velké kočkovité šelmy.
Nově je obcím umožněno označit čipem nebo tetováním toulavé a opuštěné psy v obci, což má přispět ke
snížení počtu toulavých a opuštěných zvířat a zamezit jejich opakovaným únikům.
Byly zpřísněny postihy za přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání, výrazně se zvýšila
výše pokut, které je možno uložit za přestupky. V souladu s koncepcí správního trestání Ministerstva vnitra se
nově používá pro označení přestupků a správních deliktů společné označení správní delikty. Správní delikty tedy
zahrnují přestupky a správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob.
Za týrání se podle novely zákona na ochranu zvířat proti týrání považuje také jiné jednání, v jehož důsledku
dojde k utrpení zvířete. Všechna ustanovení tohoto zákona mají za cíl chránit zvíře před týráním. Za týrání
zvířete je proto nutno považovat nejen činnosti uvedené v § 4 zákona, ale také porušení dalších ustanovení
zákona. Toto je důležité z hlediska sankcí, řada porušení ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání totiž
bude postihována jako „týrání zvířete“. Pokud nebude nalezeno v sankcích porušení konkrétního ustanovení,
půjde nejspíš o týrání zvířete - § 27 odst. 1 písm. b) a § 27a odst. 1 písm. b) zákona.
Upřesněna byla rovněž ustanovení, která se týkají kompetencí jednotlivých orgánů ochrany zvířat, tak aby
činnost na úseku ochrany zvířat probíhala co nejefektivněji. Upraveno bylo postavení Ústřední komise pro
ochranu zvířat, které bylo dáno do souladu s novým správním řádem.
Nově byla formulována ustanovení upravující výkon dozoru na úseku ochrany zvířat, práva a povinnosti
kontrolovaných chovatelů a pracovníků příslušných orgánů veterinární správy a obcí při kontrolách. Zásadní
změnou je to, že se tato ustanovení vztahují i na pracovníky obcí, kteří provádějí správní řízení.
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
13
Nové je ustanovení, které ukládá, že orgán nebo jiná osoba, která provádí zapečetění bytu nebo jiného
prostoru, či jiné opatření, v jehož důsledku nebude do bytu nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet,
je povinna se ujistit, že v bytě nebo jiném prostoru nezůstane živé zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku
omezení jeho výživy a napájení. Pokud zjistí, že takové ohrožení existuje, neprodleně to oznámí příslušnému
obecnímu úřadu nebo úřadu městské části. Tento úřad bezodkladně zajistí zvířeti potřebnou péči, popřípadě je
za tímto účelem umístí do náhradní péče.
Z dosavadní právní úpravy vychází také nově formulovaná ustanovení týkající se veřejných vystoupení, řádů
ochrany zvířat při veřejném vystoupení a ochrany zvířat při chovu. Je nutné zdůraznit, že co se týče řádů ochrany
zvířat při veřejném vystoupení, nejsou v právní úpravě žádné zásadní novinky.
Dochází ke zpřesnění řady ustanovení v oblasti ochrany zvířat v zájmových chovech, zejména druhů zvířat
vyžadujících zvláštní péči, zvířat pokusných i zvířat volně žijících. Zpřesněna jsou rovněž ustanovení upravující
ochranu zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování. Cílem novelizace bylo rovněž odstranit výkladové
problémy, které vznikaly v praxi.
V souvislosti s novelou zákona na ochranu zvířat došlo k vydání několika nových prováděcích
právních předpisů:
Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči (účinnost od 16.12.2008)
stanoví druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, vybrané druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, které musí být trvale
nezaměnitelně označeny, včetně věku, do kdy musí být tato zvířata označena, a vzor žádosti o povolení chovu
druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.
Vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání
(účinnost od 22.1.2009) upravuje obsah a rozsah odborného kurzu pro získání odborné způsobilosti k výkonu
dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, požadavky na školicí pracoviště, složení zkušební komise, průběh
zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany
zvířat proti týrání a vzor osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání.
Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě (účinnost od 7.1.2009) v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství stanoví školení a způsob potvrzení o absolvování školení
zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska, obsah a rozsah
odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel, požadavky na
vybavení školícího pracoviště, kvalifikaci lektorů, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob
vydávání osvědčení, podmínky a způsob vydávání osvědčení ve formě průkazu a jeho vzor, velikost prostor pro
přepravu zvířat.
Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu (účinnost od 7.1.2009)
stanoví vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení a žádosti o schválení řádu ochrany
zvířat při chovu, obsah poučení osob o ochraně zvířat při veřejném vystoupení, náležitosti řádu ochrany zvířat při
veřejném vystoupení a řádu ochrany zvířat při chovu, a podmínky chovu psů a koček, pokud se jedná o chovná
zvířata.
Vyhláška č. 39/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití
pokusných zvířat, (účinnost od 4.2.2009) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje
požadavky a podmínky ochrany pokusných zvířat proti týrání, podmínky chovu, využití a přepravy pokusných
zvířat.
V průběhu roku 2009 bude pravděpodobně vydána vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při
chovu a vyhláška o ochraně zvířat určených pro zájmové chovy v obchodech a na ostatních místech
prodeje.
V důsledku novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, již není Ústřední komise pro ochranu zvířat v zákoně na ochranu zvířat proti týrání uvedena
jako orgán ochrany zvířat, ale jako poradní orgán ministra zemědělství. Vzhledem k výše uvedenému byla
ukončena činnost ÚKOZ jako orgánu ochrany zvířat a nově se vytváří poradní orgán ministra Ústřední komise
pro ochranu zvířat.
Na úseku ochrany zvířat proti týrání došlo ke změnám také v právních předpisech, které se oblasti ochrany
zvířat dotýkají nepřímo. Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Tento
zákon v ustanovení § 40 upravuje právo vstupu policisty do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné
podezření, že se tam nachází týrané zvíře.
14
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
Významné změny na úseku ochrany zvířat proti týrání přinese nový trestní zákon, který nabude účinnosti
dnem 1. ledna 2010. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 9.2.2009.
Nový trestní zákoník přináší změny v oblasti postihu za týrání zvířat. Ministerstvo zemědělství v rámci
připomínkového řízení intenzivně spolupracovalo na formulaci nových ustanovení trestního zákoníku, která se
týkají zpřísnění postihů za týrání a utýrání zvířat. Jde jednak o zvýšení trestní sazby trestu odnětí svobody,
jednak o rozšíření případů, které bude možno postihnout jako trestný čin týrání zvířat. Trestný čin „týrání zvířat“ je
upraven v § 302 trestního zákona. Zavádí se nový trestný čin „zanedbání péče o zvíře z nedbalosti“ - § 303
trestního zákona. Z důvodu nové právní úpravy budou od 1. ledna 2010 některé skutky, které byly podle
dosavadní právní úpravy projednávány obecními úřady obcí s rozšířenou působností pouze jako přestupky podle
zákona na ochranu zvířat proti týrání, projednávány jako trestné činy orgány činnými v trestním řízení.
C 3. PROGRAM OCHRANY ZVÍŘAT
Činnost v ochraně zvířat proti týrání a péči o jejich pohodu metodologicky vychází jak ze standardních
mezinárodních požadavků pro sledování ochrany zvířat a péče o jejich pohodu, tak i z předpisů národních,
konkrétně z Metodického návodu SVS ČR č. 2000/01/EPIZ, „PROGRAM OCHRANY POHODY ZVÍŘAT“, který
byl vydán ústředním ředitelem SVS ČR a naposledy novelizován 1. 8. 2008 (dále jen „MN“). Tento MN zahrnuje
požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření
dodržování předpisů týkajících se krmiv, potravin a pravidel péče o zdraví a pohodu zvířat. Odbornou činnost
péče o pohodu a ochranu zvířat proti týrání, zejména metodické řízení dozoru a výkon dozoru ve vybraných
případech, pravidelné hodnocení činnosti, předkládání opatření a odborných návrhů, provádí v rámci SVS ČR
odbor ochrany zdraví a pohody zvířat – oddělení péče o pohodu zvířat.
Výkonem dozoru nad dodržováním povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým
osobám veterinárním zákonem a zákonem OZT jsou pověřeny příslušné krajské veterinární správy a Městská
veterinární správa v Praze (dále jen „KVS“), které v souvislosti s tím
a) povolují užití jiných postupů utrácení zvířat podle § 5h odst. 4 zákona OZT,
b) vydávají, mění nebo odnímají rozhodnutí o povolení chovu nebezpečných druhů zvířat / druhů zvířat
vyžadujících zvláštní péči,
c) přijímají oznámení podle § 13a odst. 1 zákona OZT a podávají návrh příslušnému živnostenskému
úřadu podle § 13a odst. 2 zákona OZT,
d) evidují dopravce zvířat v místě své působnosti a o aktuálním stavu neprodleně informují SVS ČR, která
vede a zveřejňuje centrální evidenci dopravců,
e) schvalují a kontrolují knihy jízd předložené odesílatelem před provedením přepravy zvířat a po jejím
ukončení; tyto dokumenty stanoveným způsobem archivují,
f) stanovují veterinární podmínky pro provádění pokusů na zvířatech podle § 4 odst. 3 veterinárního
zákona,
g) ukládají nápravná opatření chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým osobám, a to formou
rozhodnutí podle ustanovení § 143 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nebo formou rozhodnutí podle
ustanovení § 150 odst. 5 správního řádu, nebo formou rozhodnutí o závazném pokynu [§ 52 odst. 1 písm.
b) veterinárního zákona] podle části druhé správního řádu, a následně kontrolují jejich plnění,
h) podávají podněty obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k projednávání správních deliktů
vyplývajících z porušení povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým osobám
zákonem OZT; současně s podáním, nebo na vyžádání obecního úřadu s rozšířenou působností
vypracovávají podle § 24a odst. 5 zákona OZT odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je
v řízení o přestupku nebo správním deliktu závazné, dále se přesvědčí, zda obecní úřad s rozšířenou
působností projednal podaný podnět a vyrozuměl o tom KVS podle § 24a odst. 4 zákona OZT,
i) kontrolují podmínky ochrany zvířat pro konání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat, provádí kontrolu
splnění podmínek podle § 8 zákona OZT,
j) na základě § 28a (zvláštní opatření) zákona OZT podávají návrhy obcím s rozšířenou působností ke
správním rozhodnutím zajištění náhradní péče, snížení počtu chovaných zvířat a pozastavení činnosti,
k) vydávají závazné posudky podle § 56 veterinárního zákona pro stavby, ve kterých budou chována
zvířata (vyhláška č. 208/2004 Sb.).
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
15
l) vydávají, mění a odnímají fyzickým a právnickým osobám povolení k provozování asanační činnosti
(odchytu toulavých zvířat) dle § 39 odst. 2 veterinárního zákona,
m) vyjadřují se podle § 7 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
k chovu zvěře v zajetí,
n) podle pokynů SVS ČR zpracovávají a poskytují stanovené informace v návaznosti na dotační politiku
MZe ČR,
o) uplatňují stanoviska k územním plánům a závazná stanoviska v územním řízení podle § 49 veterinárního
zákona z hlediska veterinární péče.
Kvalifikačním předpokladem pro pověření k výkonu uvedené dozorové a odborné činnosti je pro
veterinárního lékaře, zaměstnance KVS, splnění podmínek § 26 zákona OZT doložené osvědčením.
Vrchní inspektor KVS pro péči o pohodu zvířat je pověřen vedením odborného úseku péče o pohodu
a dozoru nad ochranou zvířat na úrovni KVS. Přímo řídí odbornou činnost inspektorů – veterinárních lékařů KVS
pro péči o pohodu zvířat, v rozsahu MN jim stanovuje konkrétní úkoly činnosti. V rozsahu stanovém MN
spolupracuje s vrchními inspektory nebo s vedoucími odborů KVS, případně inspektory KVS, v problematice
péče o pohodu zvířat tuto činnost koordinuje a poskytuje aktuální informace o své činnosti vedení KVS, případně
SVS.
Zpracovává plán akcí na úseku péče o pohodu zvířat. Vede a archivuje odbornou dokumentaci související se
zajištěním ochrany a péče o pohodu zvířat. Odpovídá za evidenci a kontrolu akcí „Program OZ“ v databázi
„Klient-Welfare“.
V rozsahu působnosti KVS řídí, zabezpečuje a kontroluje dozor nad péčí o pohodu zvířat a v případech, kdy si to
vyhradí, jej přímo u chovatelů provádí. Při své činnosti zejména zajišťuje:
a) dozor nad péčí o pohodu hospodářských zvířat podle stanoveného plánu,
b) provedení periodických - ročních komplexních kontrol ochrany zvířat a péče o jejich pohodu při
porážení na jatkách a zajištění pravidelných provozních kontrol zvířat při porážení na jatkách a při sezónním
prodeji živých ryb,
c) dozor nad péčí o pohodu zvířat v zájmových chovech, včetně chovu nebezpečných druhů zvířat / druhů
zvířat vyžadujících zvláštní péči, kontrolu v obchodech se zájmovými zvířaty, ochranu zvířat v jezdeckých
a jízdních podnicích, kontrolu v útulcích včetně kontrol péče o toulavá a opuštěná zvířata obcemi, regulace
populace atd.,
d) dozor nad péčí o pohodu volně žijících zvířat, zvířat v zoologických zahradách, cirkusech a obdobných
zařízeních,
e) dozor nad péčí o pohodu pokusných zvířat,
f) v případech závad zjištěných ostatními odbornými pracovníky KVS nebo na základě podnětů jiných
osob jejich neodkladné prošetření a projednání,
g) spolupráci s orgány ochrany zvířat správní oblasti kraje a se zájmovými chovatelskými, profesními
(např. KVL ČR) a ochranářskými organizacemi,
h) výchovnou a osvětovou činnost na tomto úseku.
Inspektoři KVS – úřední veterinární lékaři na úseku ochrany pohody zvířat ve stanoveném rozsahu
podle zadání a pokynů vrchního inspektora KVS pro péči o pohodu zvířat, provádějí dozor nad ochranou a péčí
o pohodu zvířat na svém pracovišti (např. shromažďovací středisko, jatky) nebo ve vymezené územní působnosti
(inspektorát, zpravidla s činností na území okresu). Vedou odbornou dokumentaci související se zajištěním
ochrany a péče o pohodu zvířat v rozsahu vymezené působnosti. Zabezpečují evidenci, kontrolu a archivaci akcí
v databázi „Klient-Welfare“. Provádí hodnocení výsledků „Programu OZ“ získaných z příslušné oblasti vymezené
svou územní působností. Podle stanovených pokynů poskytují písemné, případně jiné aktuální informace o své
činnosti vrchnímu inspektorovi KVS pro péči o pohodu zvířat, zejména v případech kontrolních zjištění při
porušení předpisů ochrany zvířat, kde se podílejí na přípravě podkladů pro další řízení.
Konkrétní odbornou a dozorovou činnost v rámci ochrany zvířat proti týrání a péče o pohodu ve vymezené
územní působnosti zaměřují zejména na:
a) komplexní kontroly a následné kontroly ochrany a péče o pohodu hospodářských zvířat v chovech,
16
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
b) kontrolu ochrany a péče o pohodu zvířat při přemísťování,
c) kontrolu ochrany a péče o pohodu zvířat při veřejných vystoupeních a svodech,
d) kontrolu podmínek přepravy, včetně „Rejstříků vozidla pro přepravu zvířat“, případně „Knihy jízd“
předložených před provedením přepravy zvířat, při kontrole stanovených zastávek a po ukončení cesty;
podle NR (ES) 1/2005 tyto dokumenty stanoveným způsobem potvrzují,
e) kontrolu ochrany a péče o pohodu zvířat při veterinární činnosti,
f) kontrolu ochrany zvířat v zájmových chovech, zejména zvířat v útulcích, obchodech se zájmovými
zvířaty, ochranu zvířat v jezdeckých a jízdních podnicích apod.,
g) kontrolu chovů nebezpečných druhů zvířat / druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči před vydáním a
v průběhu platnosti povolení,
h) kontrolu ochrany volně žijících zvířat a zvířat při drezúře, zejména v cirkusech a podobných zařízeních,
i) řešení podnětů a stížností souvisejících s ochranou a péčí o pohodu zvířat,
j) zpracování podkladů na úseku pohody zvířat z vymezeného území pro vrchního inspektora KVS pro
péči o pohodu zvířat, které budou sloužit pro další rozhodování,
k) spolupráci se zájmovými chovatelskými a ochranářskými organizacemi,
l) výchovnou a osvětovou činnost na tomto úseku,
m) podíl na přípravě závazných posudků podle § 56 veterinárního zákona a při vydávání závazného
stanoviska podle § 49 veterinárního zákona pro územní řízení z hlediska veterinární péče,
n) předávání jím vydaných rozhodnutí o nápravných opatřeních uložených chovatelům a ostatním
fyzickým a právnickým osobám podle ustanovení § 143 nebo § 150 odst. 5 správního řádu.
Inspektoři KVS – veterinární lékaři na úseku veterinární hygieny zabezpečují konkrétní odbornou
a dozorovou činnost v rámci ochrany zvířat proti týrání a péče o pohodu:
a) pravidelnou (každodenní) kontrolu ochrany a péče o pohodu při přepravě zásilek zvířat na jatky,
b) pravidelnou (každodenní) kontrolu ochrany a péče o pohodu zvířat při porážení na jatkách,
c) pravidelným (minimálně 1x za čtvrtletí) vyhodnocováním nálezů při prohlídce masa a orgánů,
d) kontrolu rituálních porážek,
e) kontrolu sezónního prodeje živých ryb – namátkově minimálně 5 %,
f) minimálně čtvrtletní kontrolu zaměřenou na záznamy provozovatele o příjezdech a vykládce zásilek se
zvířaty, kontrolách použitých porážecích přístrojů a zařízení atd.
Údaje se zaznamenávají podle zásad uživatelského manuálu Metodická podpora odboru informačních
a komunikačních technologií (OIKT) SVS ČR pro práci s klientem Informačního systému SVS ČR - Vysvětlení
kontrolních bodů při evidování kontrol welfare v klientu IS SVS - manuál OIKT.
Uvedené základní rozdělení konkrétní odborné a dozorové činnosti v rámci ochrany zvířat proti týrání a péče
o pohodu v rámci KVS nevylučuje možnost zastupitelnosti inspektorů.
Vlastní kontrolní program a četnost dozorových akcí
Odborný rozsah prováděných kontrol vychází z podmínek stanovených platnými předpisy (např. zákon OZT,
vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, vyhláška č. 382/2004
Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování) a je stanoven např. podle
druhů a kategorií zvířat a prováděné činnosti podle zásad uživatelského manuálu OIKT. Prognózování četnosti
dozorových akcí a plánování činnosti má vycházet z těchto minimálních zásad:
a) Dozor nad ochranou hospodářských zvířat:
•
stáje a ostatní prostory pro chov (včetně rybářství apod.) – kontroluje se každoročně
minimálně 5 % hospodářství z celkového počtu. Pokud se na základě kontrol prokáže, že nebyla
dodržena ustanovení zákona OZT a vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro
ochranu hospodářských zvířat, procento kontrolovaných hospodářství musí být neprodleně
zvýšeno,
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
17
•
komplexní kontrola chovu hospodářských zvířat vyplývající z dotačních titulů – každoročně
v hospodářstvích stanovených metodikou MZe [Státního zemědělského a intervenčního fondu
(SZIF) apod.], v protokolu se popisuje kontrolovaná technologie chovu a dodržení minimálních
standardů podle Rámcové smlouvy uzavřené mezi SZIF a SVS ČR.
•
vnitrostátní přeprava zvířat
- jatečná zvířata - nakládka namátkově minimálně 5 % zásilek, vykládka na jatkách pravidelnou
(každodenní) kontrolou,
- plemenný skotu a koně minimálně 5 % zásilek,
- plemenná prasata, ovce, kozy, jelenovití z farmového chovu minimálně 3 % zásilek
- plemenná drůbež minimálně 5 % zásilek,
- chovní králíci, kožešinová zvířata (a ostatní „malá zvířata“ mimo drůbež) minimálně 3 % zásilek,
- chovné ryby při počtu nad 1000 ks každý případ, jinak namátkově,
- sportovní a dostihoví koně namátkově,
- kontrola nakládky, případně kontrola „na silnici“ u kategorií výkrmového nebo jatečného skotu,
jatečných koní, jatečných prasat, jatečných ovcí, jatečných koz a jatečné drůbeže minimálně
10 % z celkového počtu na území KVS,
• přeprava v rámci Evropské unie – přeprava nad 65 km – 8 hodin
- ve shromažďovacích střediscích - všechny zásilky skotu, dále koní, prasat, ovcí a koz,
- při nakládce na jednotlivých hospodářstvích minimálně 10 % zásilek skotu, zejména
telat, koní, prasat, ovcí a koz,
• přeprava v rámci Evropské unie – dlouhotrvající cesta nad 8 hodin (podle „Knihy jízd“)
- ve shromažďovacích střediscích - všechny zásilky skotu, zejména telat, dále koní, prasat, ovcí
a koz,
- ve stanicích odpočinku všechny zásilky skotu, zejména telat, dále koní, prasat ovcí a koz,
- sportovní a dostihoví koně namátkově a při všech mezinárodních akcích,
• přeprava do a ze třetích zemí
- ve shromažďovacích střediscích všechny zásilky skotu, zejména telat, dále koní, prasat, ovcí
a koz,
- v chovech zásilky skotu, zejména telat, dále koní, prasat, ovcí a koz,
- ve stanicích odpočinku všechny zásilky skotu, zejména telat, dále koní, prasat, ovcí a koz,
- kontrola vykládky namátkově minimálně 10 % všech zásilek,
- sportovní a dostihoví koně namátkově a při všech mezinárodních akcích,
• jatky - komplexní kontrola – minimálně 1x ročně, v protokolu se popisuje kontrolovaná technologie podle
vyhl. č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování,
a podrobná kontrolní zjištění,
• rituální porážky - komplexní kontrola při schvalování porážky – v protokolu se popisuje kontrolovaná
technologie,
• kontrola sezónního prodeje živých ryb – namátkově minimálně 5 %,
• cirkusy a podobná zařízení provádějící drezúru zvířat – vždy při příjezdu na území KVS,
Zvýšenou pozornost se doporučuje věnovat plemenným a šlechtitelským chovům, inseminačním stanicím,
střediskům pro odběr spermatu, provozním zařízením vysokých a odborných škol, výzkumných ústavů, na
závodištích a zařízeních pro výkonnostní zkoušky apod.
b) Dozor nad ochranou v zájmových chovech:
•
chovy zájmových zvířat – namátkově,
18
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
•
chov nebezpečných druhů zvířat / druhů vyžadujících zvláštní péči – minimálně 1x ročně,
•
svody zájmových zvířat – namátkově (kontroluje se plnění podmínek Řádů ochrany při veřejném
vystoupení nebo svodu zvířat),
•
chov a přeprava zvířat pro zájmové chovy – namátkově,
•
obchody se zájmovými zvířaty – minimálně 1x ročně,
•
útulky apod. – minimálně 1x za 2 roky,
•
areály pro norování – minimálně 1x za 2 roky.
c) Dozor nad ochranou volně žijících zvířat:
• zoologické zahrady – komplexně 1x ročně,
• záchranné stanice pro handicapovaná zvířata – 1x za 2 roky,
• myslivecké chovy zvěře (obory, chovy lišek pro norování) – 1x za 2 roky,
• odchytové akce – namátkově.
Zvýšenou pozornost se doporučuje věnovat akcím, při kterých je manipulováno s větším počtem zvířat
(odchyty zajíců apod.).
d) Dozor nad ochranou pokusných zvířat:
• uživatelská zařízení – se stabilními prostory 1x ročně,
• pokusy v alternativních pokusných prostorech – při každém projektu pokusu,
• chovná zařízení - 1x za 2 roky,
• dodavatelská zařízení - 1x za 2 roky.
Zvýšenou pozornost se doporučuje věnovat při pokusech v alternativních objektech a prostorech,
při pokusech s volně žijícími druhy zvířat včetně kroužkování ptáků apod.
e) Dozor nad ochranou a péči o pohodu zvířat v pohraniční veterinární stanici Praha – Ruzyně:
• kontrola péče o pohodu chráněných druhů zvířat (předpis IATA) - komplexně s protokolem 5%
zásilek,
• kontrola péče o pohodu zájmových zvířat – namátkově.
Dozor zpracování dat a hodnocení výsledků
Při dozorových akcích příslušný inspektor – veterinární lékař KVS pověřený dozorem na úseku péče
o pohodu zvířat vždy zpracovává „Protokol o kontrolním zjištění - welfare“ jehož údaje se dále zaznamenávají
podle zásad uživatelského manuálu OIKT do databáze “Klient-Welfare“.
Inspektoři pověření dozorem na shromažďovacích střediscích provádějí kontroly péče o pohodu zvířat ve
shromažďovacích střediscích a údaje zaznamenávají podle zásad uživatelského manuálu OIKT do databáze
“Klient-Welfare“. Při porušení předpisů OZT vedou o svém zjištění „Protokol o kontrolním zjištění - welfare“
a neprodleně informují vrchního inspektora KVS pro péči o pohodu zvířat.
Inspektoři - veterinární lékaři na úseku veterinární hygieny – při dozoru na úseku péče o pohodu zvířat
provádějí denní kontroly péče o pohodu zvířat na jatkách a zakládají podle manuálu OIKT do databáze “KlientWelfare“. Dále vedou záznamy o provedených periodických kontrolách zaměřených na záznamy provozovatele
o příjezdech a vykládce zásilek se zvířaty, kontrolách použitých porážecích přístrojů a zařízení atd. Při porušení
předpisů OZT vedou o svém zjištění „Protokol o kontrolním zjištění - welfare“ a neprodleně informují vrchního
inspektora KVS pro péči o pohodu zvířat, který zjištěná data zakládá do databáze „Klient-Welfare“.
O kontrole při sezónním prodeji živých ryb se vede „Protokol o kontrolním zjištění- welfare“, jehož údaje se
zaznamenávají podle zásad uživatelského manuálu OIKT do příslušné databáze “Klient-Welfare“
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
19
OIKT SVS ČR zpracovává celostátní přehledy o činnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání a péče
o pohodu:
a) měsíčně, v termínu nejpozději do 15. následujícího měsíce a zveřejňuje je ve stanoveném rozsahu
na internetových stránkách SVS,
b) celoročně,
c) podle požadavků SVS ČR.
Odborná kontrola
Odbornou kontrolu plnění MN jednotlivými inspektory KVS s vymezenou územní působností
a inspektory – veterinárními lékaři na úseku veterinární hygieny, při dozoru na úseku péče o pohodu zvířat,
inspektory na shromažďovacích střediscích a inspektory na dalších stanovených pracovištích provádí vrchní
inspektor KVS pro péči o pohodu zvířat, případně ředitelem KVS určený pracovník. Odbornou kontrolu plnění
tohoto MN jednotlivými KVS provádí vedoucí oddělení pro péči o pohodu zvířat SVS ČR, případně ředitelem
odboru pro péči o zdraví a pohodu zvířat SVS ČR určený pracovník minimálně jedenkrát za dva roky. V případě
zjištěných nedostatků se následná kontrola KVS provádí nejpozději do 2 měsíců po první kontrole.
Mimo kontrol prováděných podle uvedeného MN byli inspektoři KVS seznámeni na celostátních poradách se
„Směrnicí k provádění interního auditu systému úředních kontrol SVS ČR“.
C 4. DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST
V souladu s právními předpisy a s MN provedli inspektoři KVS v rámci dozoru za rok 2008 (viz příloha 1)
16 918 kontrol (16 127 kontrol v roce 2007). Celkový počet kontrol provedených v ČR za sledované období od
roku 1993 dosáhl 179 971 (viz příloha 18; 19; 20). Při zjištění nevyhovující péče byla ukládána termínovaná
nápravná opatření. V případě újmy zvířat, jejich utrpení nebo týrání, nebo nesplnění nápravných opatření byla
vyvozována sankční opatření, která se řešila ve správním řízení nebo byla v případě podezření na trestné činy
vyšetřována příslušnými orgány (viz příloha 13). Podle údajů Ministerstva spravedlnosti ČR bylo za týrání zvířat
podle § 203 trestního zákona celkem za sledované období od roku 1993 stíháno 640 a odsouzeno 311 osob.
V posledních dvou letech byl zaznamenán vzestupný trend těchto činů. V roce 2006 bylo pro týrání zvířat stíháno
16, obžalováno 11 a odsouzeny 4 osoby; zkrácené přípravné řízení proběhlo se 3 osobami. V roce 2007 bylo pro
týrání zvířat stíháno 21, obžalováno 16 a odsouzeno 17 osob; zkrácené přípravné řízení proběhlo se 3 osobami.
V roce 2008 bylo pro týrání zvířat stíháno 26, obžalováno 21 a odsouzeno 23 osob; zkrácené přípravné řízení
proběhlo se 6 osobami. Sankční opatření vycházela z konkrétních podkladů kontrolních zjištění při dozorové
činnosti jednotlivých KVS a byly řešeny na různé úrovni ve správním řízení (viz příloha 14).
Jak bylo uvedeno za rok 2008 bylo provedeno 16 918 kontrol. Z toho celkem v 1 203 případech byla zjištěna
nevyhovující péče, která se týkala 431 854 zvířat. Udělené sankce jsou přehledně uvedeny v příloze 1 a 2. Počet
podaných podnětů podle zákona OZT k zahájení správního řízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností
se zvýšil z 258 v roce 2006, na 327 v roce 2007 a na 705 v roce 2008. V tabulce Ochrana zvířat v roce 2008 –
přehled závad z kontrol podle zákona č. 246/1992 Sb., zákona č. 166/1999 Sb. a NR č.1/2005 (viz přílohy 9a; 9b;
10a; 11) jsou vyznačena porušení jednotlivých ustanovení zákona. Kódy v příslušné tabulce jsou shodné
s označením paragrafů, odstavců a písmen uvedeného zákona nebo nařízení. Uvedený soubor se vzhledem
k novelám právních předpisů stále rozšiřuje, pro přehlednost a zkrácení textu byly do publikace v letošním roce
vybrány pouze kódy těch paragrafů, u kterých došlo k porušení. Při posuzování předkládané tabulky je třeba si
uvědomit, že nelze porovnávat (např. pro souběžnost několika porušení zákona v jednom chovu) prosté součty
z této tabulky s výsledky uváděnými v tabulkách „Výsledky kontrol podle kategorií zvířat“ nebo “Výsledky kontrol
podle druhu činnosti se zvířaty“ (viz přílohy 1; 2; 3; 4; 5; 6), které byly získány jiným metodickým postupem.
V další části uvádíme přehledně výsledky dosažené v roce 2008. Mapy (viz příloha 23 – 31) pak ukazují
rozsah a územní rozložení dozorových a kontrolních akcí regionálně ve vyznačených okresech a porovnávají
situaci v roce 1994 a 2008. Vyváženost kontrolního systému v chovech hospodářských zvířat mají doložit
koláčové grafy v příloze 16. Vyplývá z nich, že největší podíl (87,5 %) z počtu zvířat kontrolovaných v roce 2008
tvořila drůbež. Tato činnost však představovala pouze 6,7 % provedených kontrol, protože chovy drůbeže v ČR
mají poměrně početná hejna. Naopak, vzhledem k velikosti chovů, poměrně značný podíl kontrol (60,1 %) musel
být proveden v chovech skotu, který však představoval v počtu kontrolovaných zvířat pouze 0,9 %. Pro porovnání
jsou uvedeny stejně vyhodnocené údaje z roku 2007.
V přílohách 17 – 22 je možné v grafech sledovat dynamiku vývoje od počátku sledovaného období, tedy od
roku 1993. Grafy ukazují, že v hlavních směrech sledování (chov, přeprava, porážky zvířat) je v posledních letech
situace poměrně stabilizovaná.
20
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
Stoupající procentický podíl v uložených doporučených opatřeních (viz příloha 21) a podíl porušení zákona
(viz příloha 22) lze vysvětlit i tím, že v chovech hospodářských zvířat se požadavky např. na minimální standardy
stále upřesňují. Mírné zvýšení je obecně zaznamenáno vždy po nástupu účinnosti nových předpisů, protože
určitou dobu trvá, než se s nimi chovatelé seznámí. Nepříznivý a trvale sledovaný trend vyšších podílů, a to jak
doporučených opatření (v roce 2008 12,4%), tak porušení zákona (v roce 2008 8,9%), je od počátku sledování
zjišťován u skupiny zájmových zvířat, přestože tato zvířata by měla sloužit zájmové činnosti nebo jako společníci
člověka.
C 4.1. Dozor nad ochranou hospodářských zvířat
Pro rozsah prováděné dozorové činnosti je třeba posoudit informaci o stavech hospodářských zvířat v ČR
tak, jak ji uvádí Český statistický úřad k 1.4.2008. Pro porovnání jsou v příloze 15 uvedeny také stavy zvířat ve
stejném období roku 2007 (viz příloha 15).
Při dozoru nad činností s hospodářskými zvířaty bylo realizováno celkem 12 224 kontrol, což je
o 1 004 kontrol více než v roce 2007. Tyto kontroly se týkaly 31 531 314 zvířat. V roce 2007 to bylo
43 738 991 zvířat, protože bylo kontrolováno více chovů drůbeže nebo ryb. Nevyhovující péče byla zjištěna
v roce 2008 při 650 kontrolách a týkala se 426 556 zvířat, v sankčním řízení bylo různým administrativním
způsobem (pokuty, podněty obcím) řešeno 372 případů (viz příloha 1).
Činnosti se skotem. Podle požadavků předpisů byla v chovech skotu kontrola soustředěna na různé
věkové kategorie. Při různých způsobech využití skotu bylo při 7 783 kontrolách celkem kontrolováno
568 634 zvířat všech kategorií. Údaje jsou uvedeny mimo data z denních kontrol welfare u zásilek zvířat na
jatkách, stejně tomu tak bude u ostatních dále uváděných druhů zvířat. Závady byly zjištěny při 283 kontrolách a
týkaly se 8 038 kusů skotu (viz příloha 3). Podle metodiky ES bylo kontrolováno 2 314 hospodářství s chovem
telat a nedostatky byly zjištěny pouze v 64 z nich. Oproti roku 2007 se počet zjištěných nedostatků snížil. Je to
možné vysvětlit nejen zlepšenou péčí, ale i zvýšenou osvětovou činností zemědělských agentur MZe.
Ze zjištěných závad ve 34 případech nebyly v hospodářstvích zajištěny správné chovatelské postupy.
Ve 12 hospodářstvích nevyhovovala velikost prostor a při 10 kontrolách byly zjišťovány nedostatky ve vedení
evidence a záznamů. Vyhodnocení uvádí příloha 7a (7b). Dále bylo kontrolováno 4 522 hospodářství s ostatními
kategoriemi skotu (mimo telat) a nedostatky byly zjištěny ve 179 případech. Opětně nejvyšší podíl byl zjištěn
v nedostatcích v chovatelských postupech (94 případů), v evidenci a identifikaci (25), krmení (23) a velikosti
prostor (22), tak jak je uvedeno v příloze 8a (8b). Rozbor uvedených nedostatků byl a nejčastějších porušení
minimálních standardů byl projednáván i na školeních pro chovatele a poradce v souvislosti s přípravou kontroly
křížovou shodou (Cross Compliance - CC).
Činnosti s prasaty. V chovech prasat bylo provedeno 1 359 kontrol, při kterých bylo celkem kontrolováno
791 246 prasat. Zjištěné závady se vyskytly při 127 kontrolách a týkaly se 22 669 prasat (viz příloha 4). V roce
2007 bylo se zjištěnými nedostatky 65 kontrol, které se týkaly 72 684 prasat. Při kontrolách v chovech
se skupinovými kotci byly např. zjištěny nevhodné podmínky chovu a nedostatky v péči o zvířata spojené
s nepochopením a neplněním podmínek vyhlášky o minimálních standardech, zejména nedostatků nemožnosti
trvalého přístupu prasat k čerstvé čisté vodě, v nedostatečné kapacitě vybavení pro krmení, v přístupu prasat
k manipulovatelnému materiálu, případně celkovému zhoršení zoohygienických podmínek vlivem nedostatečné
údržby. Poprvé v našich podmínkách zaznamenaným extrémním případem byl úhyn více než 300 ks na jednom
hospodářství vlivem nedostatečné péče, zejména při krmení prasat. Stejně jako v chovech skotu, respektive telat,
bylo provedeno vyhodnocení kontrol podle požadavku a metodiky směrnice č. 98/58/ES (viz příloha 7a, 7b).
Při kontrolách podle této metodiky bylo hodnoceno 25 % z počtu evidovaných hospodářství se skupinovým
ustájením prasat. Z hodnocení vyplynulo, že u tohoto druhu zvířat se největší podíl z celkového počtu závad
v obou druzích chovu vyskytuje při požadavku na zajištění správného krmení a napájení, a to ve skupinovém
ustájení v 21 %, při individuálním ustájení v 41 %. Jedná se zejména o zajištění dostatečného poměru vlákniny
v krmivu pro danou kategorii prasnic. Obdobný poměr závad byl zjištěn již v roce 2007. Další nedostatky zhruba
kolem 13 % byly zjištěny při nezajištění manipulovatelného materiálu pro různé kategorie prasat. Pro srovnání,
v roce 2006 se nejvíce problémů v kontrolovaných hospodářstvích vztahovalo k vybavení chovů a kvalitě
použitých objektů.
Činnosti s ovcemi a kozami byly kontrolovány v chovech při jejich hospodářském využití i v zájmových
chovech. Ovcí a koz bylo v chovech kontrolováno celkem 31100 při 752 kontrolách. Z toho byly zjištěny
nedostatky při 119 kontrolách v chovech a týkaly se 1 813 ovcí nebo koz (viz příloha 4). Při kontrolách podle
metodiky ES (viz příloha 8a) bylo nejvíce nedostatku zjištěno v označování zvířat, evidenci a vedení záznamů,
v chovatelských postupech (např. nezabezpečení vhodných chovatelských pomůcek) a poruch ve výživě.
V zájmových chovech se převážně jednalo o chov v nevyhovujících prostorách. Při kontrolách při veřejném
vystoupení byly zjištěny nedostatky pouze ojediněle při jedné kontrole a chovatelé se řídili příslušným
schválenými řády.
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
21
Činnosti s koňmi. Počet prováděných kontrol činností s koňmi, ať již při hospodářské činnosti nebo
v zájmových chovech, je stabilizován. Celkem bylo provedeno 1 050 kontrol v roce 2008 (1 061 kontrol v roce
2007; 1 082 kontrol v roce 2006), které se týkaly 23 331 koní. Počet kontrol s nevyhovující péčí se zvýšil na 104
a týkal se 842 koní (viz příloha 5). V roce 2007 to bylo při 60 kontrolách, nedostatky se týkaly 565 koní. Je možné
konstatovat, že počet nápravných opatření se vrátil na úroveň roku 2006. Zhoršené podmínky byly zjišťovány
zejména v zájmových chovech a týkaly se špatného výživného stavu, nezabezpečení koní před únikem,
používání nevhodných pomůcek nedostatečného vybavení ustájovacích prostor a péče o ně (nedostatečné
větrání, odklízení hnoje atd.). Zhoršila se úroveň péče o mladé, ale i přestárlé koně. Při kontrolách svodů
a veřejných vystoupení mohlo být konstatováno, že většina účastníků těchto akcí byla poučena a řády
dodržovala. Oproti roku 2007, kdy při 80 provedených dopingových kontrolách nebyl zjištěn pozitivní výsledek
na dostizích ani při ostatních sportovních akcích s koňmi, při 89 kontrolách v roce 2008 byla 3 vyšetření pozitivní.
Činnosti s drůbeží. Problematika chovu a dalších činností s drůbeží byla v uvedeném roce poznamenána
uklidněním nákazové situace. Kontroly welfare byly v chovech nosnic a brojlerů spojovány s kontrolami pro
realizaci ozdravovacího programu proti salmonelóze.
V chovech hrabavé drůbeže bylo provedeno 381 kontrol týkajících se 16 614 893 kusů. Závady byly zjištěny
ve 35 případech a týkaly se 272 790 ptáků (viz příloha 6). Zejména v letním období byly při 6 kontrolách
zjišťovány problémy se zajištěním zoohygienických podmínek (např. přehřívání nechlazených hal), v dalších
případech se závady týkaly nedodržení podmínek chovatelské péče (omezování výživy a napájení,
nezabezpečení nezbytných pomůcek a vybavení). Poměrně významný podíl představoval 89 kontrol
na výstavách a podobných zájmových chovatelských akcích, při kterých bylo ve 2 případech (526 ptáků) zjištěno
porušení předpisů.
V chovech nosnic bylo provedeno rovněž vyhodnocení podle požadavku a metodiky směrnice č. 98/58/ES
(viz příloha 7a, 7b) za období roku 2007, při kterém byla kontrolována evidovaná hospodářství.
V 61 hospodářstvích s neobohacenými klecemi byla kontrola v některých chovech provedena opakovaně
(intenzita kontrol 118,3 %), obdobně ve vybraných chovech s podestýlkou byla kontrola provedena opakovaně.
Dále bylo hodnoceno 25 hospodářství s výběhy (v roce 2007 evidována pouze 3 hospodářství), vzhledem
k nárůstu počtu chovů s touto technologií nelze vyloučit, že se kontrolní podmínky vzhledem k počtu chovaných
nosnic (více než 350 ks) na uvedený druh chovu plně vztahovaly. Závady byly zjišťovány u všech druhů chovů
nosnic jen ojediněle.
V chovech ostatních kategorií kura bylo evidováno 336 kontrol a závady byla zjištěny 12krát.
Při 18 kontrolách chovu krůt závady nebyly zjištěny (viz příloha 8a; 8b).
V chovech vodní drůbeže bylo provedeno 33 kontrol týkajících se 33 038 kusů. Kontroly v 6 chovech hus
nezjistily závady. V 1 hospodářství s chovem kachen byly opakovaně zjištěny nedostatky v ustájení (viz příloha 6;
8a; 8b).
Při 50 kontrolách hospodářství s chovem běžců, nevyhovovaly ustájovací prostory v jednom chovu (viz
příloha 8a).
Činnosti s králíky. Bylo provedeno celkem 35 kontrol ve farmových chovech, ve kterých bylo chováno
12 708 králíků pro hospodářské účely. Přitom byly 3krát zjištěny závady (zvýšená koncentrace zvířat v kleci,
závady napájení). V zájmových chovech bylo provedeno 39 kontrol, které se vztahovaly na 25 101 králíků.
Nevyhovujících v zájmových chovech bylo 6 kontrol a týkaly se pouze 26 králíků. Ukazuje to na situaci, kdy se
rozmáhá zájem o chov pet - králíků, ale bohužel ani těmto jednotlivým zvířatům není často z neznalosti věnována
dostatečná péče.
Činnosti s kožešinovými zvířaty - při 12 kontrolách nebyly vykázány závady (viz příloha 8a; 8b).
C 4.1.1. Dozor nad ochranou hospodářských zvířat při porážení
Přehled o počtu poražených zvířat v ČR v roce 2007 a 2008 podle údajů SVS je uveden v příloze č. 15.
Vzhledem k zájmu veřejnosti o porážení koní je třeba doplnit že porážka koní je v ČR výjimečná a že v roce 2008
nedosáhl podíl nutně poražených koní ani 5 %.
Pro systematické hodnocení je významné, že tak jako v předcházejícím období probíhala a vyhodnocovala
se komplexní kontrola podmínek welfare na jatkách. Celkem takových kontrol bylo provedeno 868 (2006 1 158 kontrol; 2007 - 970kontrol) na normálních porážkách. Závady byly zjištěny při 79 kontrolách (2006 –
99 kontrol, 2007 - 77 kontrol) a týkaly se 3 510 zvířat. Nápravná opatření podle § 22 písm. h) zákona OZT byla
uložena ve 32 případech, pokuty byly v příkazním řízení vyměřeny v 18 případech a ve správním řízení ve
20 případech. Po 4 kontrolách byl podán podnět ke správnímu řízení obcím.
22
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
V roce 2006 byl od druhého pololetí zaveden a ověřován nový systému sběru dat v IS SVS, který je nadále
upravován a docházelo k metodickým změnám. Proto výsledky stanovené pravidelné kontroly podmínek welfare
u zásilek jatečných zvířat, které zahrnují kontrolu podmínek přepravy, kontrolu přemísťování, případně ustájení
zvířat na jatkách, kontrolu omračování, vykrvování a termínu zahájení technologického opracovávání u všech
zásilek zvířat doručených na jatky v rámci předporážkové dozorové činnosti, jsou rozdílné oproti počtu kusů a je
třeba posuzovat i z tohoto hlediska. Např. vykazované počty zvířat se vztahují ke kontrole celých zásilek a
vykazují tedy vyšší počty než počet zvířat prohlednutých po porážce. Pro hodnocení jsou informativně vybrány
jen některé porovnatelné údaje.
V roce 2008 bylo vykázáno 113 066 akcí s počtem 299 541 kusů jatečného skotu (2007 - 121 504 kontrol;
295 784 kusů jatečného skotu). Nedostatky v nevyhovujících podmínkách přepravy byly zjištěny v roce 2008
v 3,31 % zásilek (2007 - 1,69 %) při 3 745 akcích a týkaly se 5275 ks skotu. Poškození (poranění, přehřátí apod.)
zvířat se týkalo 3 821 ks skotu, bylo zjištěno při 3 448 akcích a představoval 3,05 % (2007 - 0,07 %). Nedostatky
při omračování skotu byly evidovány třikrát a týkaly se 8 ks skotu.
V roce 2008 bylo dále evidováno 91 819 kontrol welfare u zásilek 3 687 383 prasat (2007 - 108 422 kontrol;
3 955 887 prasat). Nevyhovující podmínky přepravy byly zjištěny v roce 2008 v 0,37 % zásilek (2007 - 0,01 %) při
337 akcích a týkaly se 15 106 ks prasat. Poškození zdravotního stavu prasat bylo zjištěno v roce 2008 u 138 792
prasat při 880 akcích a představovalo 0,96 % (2007 - 0,07 %). Nedostatky při omračování prasat byly evidovány
jedenkrát a týkaly se 78 ks prasat.
Při 8 309 akcích bylo v roce 2008 celkem kontrolováno 134 408 511 kusů jatečné hrabavé drůbeže (2007 8 815 kontrol, 138 814 903 kusů); Při kontrole přepravy a dopravních prostředků jsou konstatovány obdobné
hodnoty kolem 0,75 - 1 %. Vyšší podíl 3,66 % (2007 - 2,61 %) byl evidován při poškození zdravotního stavu
přepravované drůbeže. Převážně se jednalo o úhyny vlivem klimatických podmínek v letním období. Pro další
období se předpokládá důslednější využití tohoto zavedeného systému při zpětné kontrole situace v péči
o zvířata a jejich zdravotní stav v chovech.
Při kontrolách prodeje živých ryb byly řešeny nedostatky (včetně zákazu prodeje) se zástupci dodavatelů
i prodejců již v průběhu roku 2008. Nedostatky zjištěné při prodeji a porážení živých ryb v prodejnách obchodních
řetězců byla odstraněny a dozorová činnost se soustředila v závěru roku na předvánoční prodej.
Přestože aktivisté vyvolali kritické protestní akce, je možné konstatovat, že při kontrolách vánočního stánkového
prodeje ryb nebyly zjištěny hrubé závady při přepravě, v péči o ryby při prodeji, ani při jejich porážení.
C 4.1.2. Dozor nad ochranou zvířat pří přepravě
Podmínky při přepravě zvířat (silniční, železniční a letecké) byly u všech druhů zvířat již kontrolovány podle
NR č. 1/2005/ ES o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS
a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. Vzhledem k nezměněné platnosti zákona OZT však byla ještě za platný
způsob považovaná při vnitrostátní přepravě registrace dopravců provedená před rokem 2005. Pro dlouhotrvající
cesty však bylo požadováno splnění podmínek stanovených uvedeným nařízením.
Evidovaných 2 456 kontrol (2 634 kontroly v roce 2007), které byly provedeny mimo kontroly přepravy
na jatky (viz odstavec C 4.1.1.), se týkaly počtu kolem 6,8 milionu přepravovaných zvířat. Nejvyšší počty byly
zaznamenány při kontrolách přepravy drůbeže a sladkovodních ryb. Závady byla zjištěny při 25 kontrolách a
týkaly se 105 946 zvířat. Nápravná opatření byla evidována ve 4 případech, v 5 případech byla vyměřeny pokuty
a v 9 případech byl dán podnět ke správnímu řízení. V dalších 14 případech byly informovány o závadách při
přepravě zvířat příslušné úřady členských států ES. V 5 případech se inspektoři KVS zúčastnili šetření havárií
silničních kamiónů se zvířaty, při nichž musela být některá trpící zvířata utracena na místě a další byla odvezena
na jatky.
Vyhodnocení podle metodiky ES, která zahrnuje i počty kontrol u zvířat poražených, vyvezených a
dovezených je uvedeno v příloze „Přehled o ochraně zvířat při přepravě v roce 2008“ (viz příloha 12a; 12b)
a přirozeně počty kontrolovaných zásilek i zvířat jsou několikanásobně vyšší.
Přes snahu získat informace při technickém jednání v Bruselu i při dalších kontaktech s EK je třeba
konstatovat, že zejména při kontrolách tranzitní přepravy a při schvalovacím řízení vznikaly vzhledem
k nevyjasněným technickým podmínkám problémy s kontrolou dodržování a praktickou realizací ustanovení
NR č. 1/2005. Tyto problémy jsme se pokusili řešit bilaterálním kontaktem s příslušnými úřady členských států.
Nenaplnil se ani příslib o možnosti získání aktuální komplexních informací ze systému TRACES. Určité problémy
byly při sledování provázanosti dat nově zavedeného IS SVS.
Dopravci zvířat byli upozornění na změny v novelizovaných předpisech, zejména o ukončení platnosti
původní registrace. Na 6 školicích pracovištích proběhlo 26 kurzů k získání kvalifikace pro řidiče a průvodce a
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
23
bylo proškoleno dalších 513 osob podle podmínek NR č. 1/2005. Na konci roku 2008 jejich celkový počet v ČR
dosahoval 3 296 osob.
C 4.1.3. Spolupráce se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF)
V roce 2008 probíhala spolupráce mezi SVS ČR a SZIF v oblasti předávání výsledků určitých kontrol
welfare, které prováděli inspektoři KVS. Podle analýzy rizika proběhla převážná většina požadovaných kontrol
v Jihočeském kraji. Technicky byla data předávána pomocí speciálního datového můstku, který vybíral určená
data z IS SVS a ve vhodném formátu je dodával do datového skladu Integrovaného registru zvířat na MZe.
Zde potom byla data zpřístupňována pro pracovníky SZIF prostřednictvím registračních čísel hospodářství.
C 4.2. Dozor nad ochranou zájmových zvířat
V roce 2008 bylo při činnostech se zájmovými zvířaty provedeno 4 289 kontrol (2006 - 3 896 kontrol; 2007 4 379 kontrol), týkajících se 1 781 104 zvířat. Nedostatky byla zjištěny při 532 kontrolách a týkaly se 4 926 zvířat.
Bylo uloženo celkem 34 blokových pokut, nápravná opatření uložená při 161 kontrole, v příkazním řízení bylo
uloženo 82 pokut a 38 pokut bylo vyměřeno ve správním řízení. Podnětů obcím bylo podáno 260 (viz příloha 1).
Z uvedeného počtu bylo 839 kontrol provedeno v chovech nebezpečných druhů zvířat / druhů zvířat vyžadujících
zvláštní péči. Tyto kontroly se týkaly 9 043 zvířat. V těchto chovech byly uloženo 8 nápravných opatření, 2 pokuty
a bylo podáno 12 podnětů obcím (viz příloha 1).
Závady v zájmových chovech kvalifikované podle jednotlivých paragrafů zákona OZT (viz příloha 9a; 9b)
byly zjištěny v 434 případech, nevhodné podmínky v chovu (chov skupinových zvířat individuálně,
nezabezpečení péče o mláďata, nevyhovující prostředí chovu atd.) byly zjištěny ve 104 případech, mimoto
v 54 případech nebylo zabezpečeno dostatečné napájení, byla zjištěna deficitní výživa nebo zvířata nebyla
krmena vůbec. Ve 107 případech nebyly zajištěny podmínky proti úniku zvířat z chovu, naproti tomu bylo 30krát
zjištěno neoznámení nalezeného zvířete. V útulcích a záchranných stanicích pro zvířata bylo provedeno
164 kontrol a bylo v nich kontrolováno 5 871 zvířat. Přitom byly zjištěny případy se zanedbáváním péče o zvířata
v útulcích. Stále opakovaným nedostatkem je nesprávně vedená evidence zvířat a případy neohlášení nálezu
zvířete ze zájmového chovu. Několik medializovaných případů se vyskytlo v zařízeních, která se prohlašují
za útulky, aniž by splňovala stanovené podmínky, a následně v nich dochází k utrpení zvířat. Bylo uloženo
10 nápravných opatření. Pokuty byly uloženy celkem ve 14 případech ve dvou případech a v 6 případech byl
podán podnět obci. Mezi závady zjištěné jako porušení veterinárního zákona patřilo ve 137 případech nezajištění
vakcinace proti vzteklině, nebo v dalších 26 případech nebyly dodrženy vhodné podmínky pro zajištění zdraví
zvířat (viz příloha 10). Dále byly kontrolovány podmínky dodržování řádů ochrany zvířat ze zájmových chovů při
veřejných vystoupeních a svodech. Zatím ne v plné míře je tato situace zvládnutá při kontrole prodeje zájmových
zvířat, a proto se očekává zlepšení po realizaci ustanovení novelizovaného zákona OZT. Na tuto problematiku
byla zaměřena odborná příprava, vztahující se současně i k ochraně volně žijících zvířat a obchodování s nimi
(viz C 4.3.)
Zájmová nevládní ochranářská sdružení a nadace se podílely na přípravě prováděcích předpisů k novele
zákona. Nadace na ochranu zvířat hodnotila grantové řízení za rok 2007 a k problematice welfare zvířat vypsala
další granty týkající se zejména zlepšení podmínek chovů zájmových zvířat a řízené regulace populace toulavých
koček (osvětové akce, kastrační programy atd.).
Podle požadavků veterinárního zákona probíhala i odborná příprava v kurzech pro odchyt toulavých
a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, které probíhají na ICVI v Brně od roku 1995. Tyto kurzy úspěšně
absolvovalo již celkem 2 242 absolventů. Náplň kurzů je stanovena vyhláškou č. 296/2003 Sb. tak, aby se
posluchači seznámili se současnou legislativou, právními předpisy, základy biologie, etologie, fyziologie a výživy
zvířat, s teoretickou i praktickou metodikou odchytu toulavých zvířat a některých vybraných synantropních zvířat
a nebezpečných druhů zvířat ze zájmových chovů, dále manipulaci s nimi, prakticky se seznámili s odchytovou
technikou a narkotizační zbraní. Po rozšíření kurzu o neškodné odstraňování kadáverů zvířat ze zájmových
chovů se seznamují posluchači se základy veterinární asanace pro chovy zájmových zvířat. Podle statistických
údajů je nejvíce absolventů z řad Městské policie, dále to jsou tzv. ostatní profese, při kterých je odborná
způsobilost při práci se zvířaty podmínkou, např. pracovníci CHKO, farmových chovů jelenovitých, pracovníci
ČSOP, dále pracovníci odborů životního prostředí obecních úřadů, útulků, technických služeb měst, DDD firem,
asanačních firem a žáků odborných zemědělských škol. V r. 2009 se počítá se zvýšením počtu pracovníků
útulků, kteří musí mít od 1.1.2007 také odbornou způsobilost v rozsahu tohoto kurzu.
24
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
C 4.3. Dozor nad péčí o volně žijící zvířata
Při dozoru nad činností s volně žijícími zvířaty z celkového počtu 243 kontrol (viz příloha 2), které se týkaly
312 700 zvířat (2007 - 381 kontrol, které se týkaly 283 619 zvířat), byly zjištěny závady při 19 kontrolách, které se
týkaly 337 zvířat. Nápravná opatření uložena při 4 kontrolách, byly vyměřeny 3 pokuty v příkazním řízení,
1 pokuta ve správním řízení a bylo podáno 9 podnětů obcím (viz příloha 1).
V souvislosti s další činností (přesuny, kontrola veterinárních opatřeni, licenční řízení), bylo provedeno
50 kontrol v zoologických zahradách; bylo při tom kontrolováno 13 913 zvířat. Nedostatky byla v zoo zjištěny ve
4 případech a týkaly se 13 zvířat, byla uložena 2 nápravná opatření a ve 2 případech byl podán podnět obcím.
V 7 licencovaných zoologických zahradách byly provedeny periodické kontroly komise Ministerstva životního
prostředí (MŽP) pro licencování zoo. Ve všech případech bylo komisionálně konstatováno plnění zákonem
stanovených podmínek.
V cirkusech při 69 kontrolách týkajících se 1 580 zvířat byly zjištěny závady 4krát a týkaly se 25 zvířat.
Byla uložena 3 nápravná opatření, která se týkala 11 zvířat, a 4krát byl podnět řešen ve správním řízení obcí.
Přes určité problémy s dodržením termínů pro schvalování řádů se situace v cirkusech a podobných zařízeních
zlepšila. Problémy byly pouze při návštěvě jednoho zahraničního cirkusu, jehož činnost byla na základě neplnění
podmínek ochrany zvířat předčasně ukončena.
Další kontroly byly ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) prováděny v chovech zvěře,
v zookoutcích a podobných zařízeních. Přitom byly při 11 kontrolách zjištěny závady, byla uložena 2 nápravná
opatření, 4 pokuty a podány 2 podněty obcím. Podíl byl i na vyšetřování případů pytláctví a vyšetřování otrav
zvěře (karbofuran apod.) i ryb.
Školení pro inspektory SVS a ČIŽP na téma Hodnocení pohody zvířat v obchodech se zvířaty, které
v listopadu v Praze uspořádala a financovala britská organizace Royal Society for the Prevention of Cruelty to
Animals se zúčastnil hlavní inspektoři KVS a SVS. Péči o hendikephandicapovaná zvířata bylo věnováno další
školení hlavních inspektorů KVS včetně návštěvy záchranných stanic. Ve spolupráci s MV připravila SVS
odbornou informaci pro pracovníky odborů kriminalistiky a vyšetřování Policie ČR se zaměřením na ochranu
zvířat.
C 4.4. Dozor nad chovem a využitím pokusných zvířat
V ČR bylo v roce 2008 k pokusům celkem použito 353 874 zvířat (406 414 zvířat v roce 2007) z toho
90 524 laboratorních myší, 33 158 laboratorních potkanů, 5 550 králíků, 2 569 morčat, atd.; kroužkováno bylo cca
142 200 volně žijících ptáků (viz příloha 31 - 37).
V zařízeních s chovem laboratorních zvířat (viz příloha 1) byly z celkového počtu 162 kontrol závady zjištěny
2krát. Pokuta byla uložena jednou a ve 2 případech byl podán podnět obci. V souvislosti s akreditací
uživatelských zařízení a vydáváním osvědčení chovným a dodavatelským zařízením byly kontrola provedeny
před akreditačním řízením nebo před zařízením k vydání osvědčení.
Při kontrole pokusů na zvířatech bylo provedeno v roce 2008 celkem 132 kontrol, které se týkaly
77 694 zvířat (viz příloha 2), pro zjištěné nedostatky byla dvakrát uložena pokuta.
Výuka s využitím zvířat byla kontrolována 12krát. Tyto kontroly se týkaly 1 770 zvířat (2007 - 678 zvířat; 2006
- 3 623 zvířat) a nebyly při nich zjištěny závady. Jednalo se zejména o kontroly při výuce v kurzech pro získání
osvědčení řidiče a průvodce, kurzech pro odchyt zvířat, a kurzech pro pracovníky, kteří chovají a využívají
pokusná zvířata, které vyžadují nácvik praktické manipulaci se zvířaty, která musí být schválena jako pokus se
zvířaty za účelem výuky. Na univerzitách se rozšířilo při výuce využívání alternativních metod; využití zvířat pro
tyto účely je stále omezováno.
C 5. ČINNOST ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT
Činnost Ústřední komise pro ochranu zvířat (dále jen ÚKOZ) vycházela z ustanovení § 21 zákona OZT. Pro
přehlednost je zpráva o činnosti rozčleněna podle jednotlivých výborů.
Všechny výbory pracovaly na průběžném řešení aktuálních problémů, připravovaly podklady pro
rozhodování pléna ÚKOZ a vyřizovaly přidělenou korespondenci. Někteří jejich členové publikovali nebo
přednášeli na téma ochrany zvířat jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost.
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
25
Předseda
Předsedou ÚKOZ a od.1.10.2008 vedoucím samostatného oddělení MZe ÚKOZ byl Doc. MVDr. Richard
Sovják, CSc.
C 5.1. Výbor pro ochranu hospodářských zvířat (VOHZ)
V tomto roce pracoval výbor v následujícím složení:
Ing. Romana Šonková, předsedkyně výboru (Pro-Bio, Svaz ekologických zemědělců)
Ing. Jiří Hojer (Ministerstvo zemědělství)
Ing. Jaroslav Kratochvíl (Agrární komora ČR)
plk. JUDr. Bohumil Radvan (Ministerstvo vnitra)
MVDr. Ivo Strauss (Státní veterinární správa ČR)
Ing. Karel Urban (Ministerstvo dopravy)
Stejně jako v předcházejícím roce, i v roce 2008 věnovali členové VOHZ nejvíce času a úsilí práci v oblasti
legislativy upravující problematiku ochrany a pohody zvířat na národní i celoevropské úrovni. Aktivní účast
vyžadovala jednání související s novelou zákona OZT. VOHZ se zabýval především přípravou nové vyhlášky
o ochraně zvířat při přepravě, a to hlavně s cílem zapracovat ustanovení umožňující přímou aplikaci
NR č. 1/2005/ES, a dále přípravou nové vyhlášky o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu.
Pokračovala také práce v pracovní skupině, složené ze zástupců MZe, odboru živočišných komodit a odboru
legislativního a právního, zástupců SVS a VOHZ, pro tvorbu nové vyhlášky o minimálních standardech pro
ochranu hospodářských zvířat, a to zejména v souvislosti s novou směrnicí Rady EU o minimálních pravidlech
pro ochranu kuřat chovaných na maso, jejíž plná implementace do naší legislativy se má uskutečnit do
30. června 2010.
Na podzim roku 2008 vydala Evropská komise návrh nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování.
Rozhovory o revizi směrnice Rady č. 93/119/ES o ochraně zvířat při porážení nebo jiném usmrcování probíhaly
již od roku 2004. Přepracování právních předpisů ES týkajících se ochrany zvířat při porážení nebo usmrcování,
včetně usmrcování zvířat v rámci tlumení nákaz je součástí Akčního plánu Společenství v oblasti dobrých
životních podmínek a ochrany zvířat 2006 - 2010. Návrh nového nařízení se stal předmětem projednávání
v pracovní skupině složené ze všech dotčených stran včetně členů VOHZ. Tato pracovní skupina připravovala
podklady pro tvorbu oficiální pozice ČR při jednáních veterinárních expertů v Bruselu.
Významný podíl na činnosti VOHZ patřil práci na přípravě a schvalování řádů ochrany zvířat při veřejném
vystoupení a při chovu. Tyto řády slouží jako významná pomůcka při kontrolách dozorových orgánů.
Členové VOHZ aktivně spolupracovali dle potřeby a svých možností s ostatními výbory ÚKOZ, zejména se
zapojili do práce pracovní skupiny pro přípravu nové vyhlášky o ochraně zvířat určených pro zájmové chovy
v obchodech a na ostatních místech prodeje. Předsedkyně VOHZ pomáhala zorganizovat školení pro inspektory
SVS a ČIŽP na téma Hodnocení pohody zvířat v obchodech se zvířaty, které v listopadu v Praze uspořádala
a financovala britská organizace Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals a nad kterým ÚKOZ
převzala záštitu. Dalšími mezinárodními organizacemi pro ochranu zvířat, s nimiž byl VOHZ průběžně v kontaktu
a od nichž získával informace, jsou Compassion in World Farming se sídlem ve Spojeném království a Eurogroup
for Animals se sídlem v belgickém Bruselu. Nejaktivnější národní nevládní organizací v oblasti ochrany
hospodářských zvířat, s níž VOHZ průběžně již po mnoho let komunikuje, zejména v rámci připomínkových řízení
k návrhům právních předpisů a jiných dokumentů, je Společnost pro zvířata, která je také členem Evropské
koalice pro hospodářská zvířata (European Coalition for Farm Animals – ECFA).
VOHZ se zájmem sledoval vývoj celoevropské diskuse o označování potravin z hlediska pohody zvířat
a o alternativách ke kastracím selat. Bohužel tyto diskuse prozatím nedospěly k žádným konkrétním návrhům.
Ve dnech 15. a 16. ledna 2008 se v Praze úspěšně uskutečnilo 3. zasedání EuroFAWC (European Forum of
Animal Welfare Councils) - Evropského fóra vládních subjektů zabývajících se ochranou zvířat, na jehož přípravě
se významně podílela předsedkyně VOHZ ve spolupráci se sekretariátem ÚKOZ a odborem zahraničních styků
MZe. Této důležité mezinárodní akce se zúčastnilo 25 delegátů z 15 evropských zemí a také zástupci Evropské
komise, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Rady Evropy. Hlavním cílem zasedání bylo opět vzájemné
sdílení zkušeností z činnosti komisí pro ochranu zvířat v jiných evropských zemích a také seznámení se
s aktuální problematikou, které jednotlivé země v současné době v oblasti ochrany zvířat řeší.
26
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
VOHZ se v průběhu celého roku scházel podle potřeby většinou v rozmezí 4 – 6 týdnů a mezi jednotlivými
schůzkami spolu členové komunikovali především prostřednictvím elektronické pošty.
C 5.2. Výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech (VOZZCH)
V tomto roce pracoval výbor v následujícím složení:
MVDr. Jan Šimr, předseda výboru (Komora veterinárních lékařů ČR)
Zuzana Semelová (Liga na ochranu zvířat ČR)
JUDr. Jana Spurná (Ministerstvo zemědělství - ÚKOZ)
Výbor spolupracoval na legislativních pracích při novelizaci zákona OZT na úseku ochrany zvířat v
zájmovém chovu.
Výbor se společně s VOHZ a VOVŽZ podílel na tvorbě vzorových řádů ochrany zvířat pro různá odvětví
chovatelské činnosti:
Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní - při činnosti fiakristů a povozníků, Řád ochrany zvířat
při veřejném vystoupení akvarijních ryb a vodních živočichů, chovaných v akváriích, při výstavách a při
společenských, soutěžních a prodejních setkáních chovatelů - akvaristů.
Výbor se dále podílel na úpravě vzorových řádů ochrany zvířat v souvislosti s novou právní úpravou řádů
ochrany zvířat po novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Výbor poskytoval informace městským a obecním úřadům k vydávání obecně závazných vyhlášek, týkajících
se chovu psů a při řešení přestupků a správních deliktů na úseku týrání zvířat pro pracovníky přestupkových
komisí obcí s rozšířenou působností.
Výbor spolupracoval na legislativních pracích při přípravě vyhlášek k novelizovanému zákonu OZT. Převzal
gesci nad vyhláškou o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a nad vyhláškou o odborné
způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání.
Výbor se podílel na práci skupiny pro přípravu vyhlášky týkající se obchodů se zvířaty v zájmovém chovu.
Výbor se nemalou měrou podílel na připomínkování a schvalování řádů ochrany zvířat při chovu a řádů
ochrany zvířat při svodech a veřejných vystoupeních, které přicházely z chovatelské praxe.
Předseda výboru se zúčastnil 10. mezinárodní konference o ochraně zvířat v zájmových chovech ve Strese,
Itálie.
Výbor zpracoval Vyjádření ÚKOZ k problematice vedení psa na vodítku v novele zákona OZT a Stanovisko
ÚKOZ k předčasnému odstavu mláďat u psů, koček a fretek.
Výbor spolupracoval s Ministerstvem vnitra na aktualizaci stanovisek k obecně závazným vyhláškám obcí
a vzorů obecně závazných vyhlášek (trvalé označování psů).
C 5.3. Výbor pro ochranu volně žijících zvířat (VOVŽZ)
V tomto roce pracoval výbor v následujícím složení:
Mgr. Marie Zelená, předsedkyně výboru (Ministerstvo životního prostředí)
Věra Aladzasová - Přibylová (Unie stanic pro záchranu živočichů)
Ing. František Havránek, CSc. (Ministerstvo zemědělství)
Mgr. Pavel Hlavička, CSc. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
Zbyněk Laube (Český svaz chovatelů)
MVDr. David Nejedlo (Unie českých a slovenských zoo)
Výbor se sešel na 2 schůzích v zoo Liberec a jedné schůzi v zoo Dvůr Králové nad Labem, kde využil
přítomnosti ředitelky zoo RNDr. Dany Holečkové ke konzultacím k navrhovaným vyhláškám. Vzhledem k
velkému pracovnímu vytížení členů byla důležitá témata a problémy řešeny při plenárních zasedáních ÚKOZ,
nebo elektronicky a telefonicky.
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
27
Výbor spolupracoval na legislativních pracích při novelizaci zákona na ochranu zvířat OZT, zejména při
řešení problematiky volně žijících zvířat. Především se zabýval ochranou handicapovaných zvířat při chovu a
chovem zvířat v záchranných stanicích.
Výbor uspořádal v červenci pracovní poradu se zástupci ÚVR ČSOP a SVS, na které proběhla diskuze
o přípravě vyhlášky o ochraně handicapovaných zvířat při chovu.
Výbor uspořádal v říjnu seminář pro pracovníky záchranných stanic, na kterém informoval o novele zákona
OZT a zákona o ochraně přírody a krajiny, o ustanoveních týkajících se péče o handicapovaná zvířata a
záchranných stanic. Zároveň informoval o připravovaných vyhláškách.
Na základě mnoha připomínek uplatněných na pracovní poradě bylo uspořádáno v listopadu jednání
s odborníky ze zoo a záchranných stanic. Připomínky vzešlé z tohoto jednání byly zapracovány a návrh vyhlášky
podstatně upraven. Především příloha č. 1 k této vyhlášce, která určuje velikost a vybavení prostor pro
handicapovaná zvířata, vznikala poněkud komplikovaně a po dlouhých diskuzích.
Výbor se podílel na zpracování návrhu nové vyhlášky, kterou se stanoví druhy zvířat vyžadující zvláštní péči.
Předsedkyně výboru se účastnila připomínkového řízení.
Výbor se podílel na zpracování návrhu vyhlášky o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu.
Předsedkyně výboru se účastnila připomínkového řízení.
Příprava publikace Doporučení ÚKOZ – Podmínky chovu ptáků volně žijících druhů v zajetí. Práce na této
publikaci pokračuje, spolupracovníci (autoři) předali své návrhy. Texty je nutno sjednotit a upravit.
Příprava publikace k DDD, zpracovává doc. Rödl – v roce 2008 předal následující texty:
Standardní metodika ochranné deratizace, Ochrana zvířat při deratizaci, Testace požerových chemických
deratizačních přípravků pro komunální sféru a potravinářství jako alternativní metoda při použití pokusných zvířat.
Výbor se podílel na správních řízeních a připravoval pro schválení řády ochrany zvířat při svodu a veřejném
vystoupení, které se týkaly volně žijících zvířat, a podílel se na připomínkách k řádům ochrany zvířat týkajících
se dalších zvířat. Výbor poskytoval konzultace při tvorbě řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení cirkusů
i dalších subjektů.
Předsedkyně výboru se zúčastnila 10. mezinárodní konference o ochraně zvířat v zájmových chovech
ve Strese, Itálie.
C 5.4. Výbor pro ochranu pokusných zvířat (VOPZ)
V tomto roce pracoval výbor v následujícím složení:
Ing. Iva Pipalová, předsedkyně výboru (Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech)
RNDr. Michael Boubelík, CSc. (Akademie věd ČR)
MUDr. Adriena Hammerová (Ministerstvo zdravotnictví)
RNDr. Jaroslav Pažout (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
MVDr. Stanislav Špelda (Ministerstvo obrany)
Pozornost byla zaměřena na udělování akreditací uživatelským zařízením a osvědčení chovným
a dodavatelským zařízením. V roce 2008 bylo provedeno jmenovanými posuzovateli posouzení 39 zařízení.
Tři členové VOPZ působili jako lektoři v kursech pro vysokoškolské pracovníky podle § 17 odst. 1 zákona na
ochranu zvířat. V roce 2008 organizovalo školící centrum ICVI VFU Brno dva kursy a tři kursy organizovalo
školicí středisko ČZU Praha. Dále proběhly dva kursy pro laboranty, techniky a ošetřovatele na školicím středisku
ČZU Praha a dva kursy na školicím centru ICVI VFU Brno; jeden kurs organizovala SVLZ. I v těchto kursech
působili jako lektoři členové VOPZ.
VOPZ spolupracoval rovněž se SVLZ při organizaci 11. konference o laboratorních zvířatech, která se
konala v říjnu 2008 v Hnanicích u Znojma.
VOPZ svolal schůzi zástupců grantových agentur, kde byly ujednány podmínky pro přihlášky do soutěže
v případech, kde žadatel hodlá použít ve své práci pokusná zvířata. Žadatelé přiloží projekt pokusů, který byl na
všech stupních schválen. VOPZ dále spolupracuje s grantovými agenturami a informuje o případných změnách
v projektu pokusů.
Stejně jako v minulých letech věnuje VOPZ neustále pozornost využívání alternativních metod. Průběžně
jsou získávány materiály týkající se využívání a validace jednotlivých metod. Na 11. konferenci o laboratorních
28
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
zvířatech byly uvedeny referáty na toto téma. Konference se zúčastnili představitelé CZECOPA,
která soustřeďuje validované alternativní metody. ÚKOZ je kolektivním členem CZECOPA.
Členové VOPZ se zúčastnili schůze rady a mezinárodní konference FELASA a COST v Jeruzalémě (Izrael),
FELASA v Portugalsku, zasedání COST v Portugalsku a konference o alternativních metodách v Linci. Materiály
z konferencí jsou k dispozici pro všechny členy ÚKOZ.
Členové VOPZ pracovali v orgánech Rady Evropy. RNDr. Boubelík a Ing. Pipalová se zúčastnili pracovního
setkání Komise EU pro ochranu obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely v Bruselu, kde byl
připraven na základě Evropské dohody o ochraně obratlovců požívaných pro pokusné a jiné vědecké účely
Dodatek „A“ a „B“.
Výbor se významně podílel na pracích na novelizaci zákona OZT a vyhlášky o ochraně, chovu a využití
pokusných zvířat.
C 5.5. Sekretariát ÚKOZ
V tomto roce pracovalo samostatné oddělení Ústřední komise pro ochranu zvířat (sekretariát) v následujícím
složení:
Ing. Kristýna Burešová (referentka - řády ochrany zvířat)
Ing. Jiří Novák (referent - informatik)
JUDr. Jana Spurná (referentka - právnička)
Eva Vurbsová (referentka - sekretářka)
Běžná denní agenda - vyřizována samostatně nebo ve spolupráci s příslušnými výbory Ústřední komise pro
ochranu zvířat.
Příprava řádných zasedání pléna a Rady ÚKOZ - uskutečnilo se 11 plenárních zasedání a 10 schůzí Rady.
Příprava podkladů pro tato jednání, vyhotovování zápisů z nich, plnění úkolů uložených zaměstnancům
samostatného oddělení Ústřední komise pro ochranu zvířat, sledování plnění úkolů uložených jednotlivým
výborům Ústřední komise pro ochranu zvířat.
Informační výstupy (veřejné i neveřejné):
- evidence a zpracování počtů zvířat použitých pro pokusné účely v ČR v roce 2007,
- vedení a průběžná aktualizace seznamu subjektů zabývajících se ochranou zvířat (především útulků
schválených KVS),
- vedení seznamu absolventů kursu podle § 17 odst. 1 zákona OZT (odborná způsobilost k řízení, provádění a
kontrole pokusů na zvířatech),
- vedení seznamu absolventů kursu podle § 26 zákona OZT (odborná způsobilost k výkonu dozoru na úseku
ochrany zvířat proti týrání),
- vedení seznamu absolventů kursu podle čl. 17 nařízení Rady č. 1/2005/ES (způsobilost pro řidiče a průvodce
silničních vozidel),
- vedení přehledu projednávaných, schválených i neschválených řádů ochrany zvířat při chovu, svodu a veřejném
vystoupení; pravidelné poskytování schválených řádů SVS ČR k využití při kontrolní činnosti,
- vedení seznamu akreditovaných uživatelských zařízení a chovných a dodavatelských zařízení s uděleným
osvědčením,
- vedení seznamu uživatelských zařízení, která žádají o udělení akreditace k provádění pokusů na zvířatech
a chovných a dodavatelských zařízení, která žádají o udělení osvědčení.
Tvorba a správa internetových stránek ÚKOZ, vedených především s cílem usnadnit orientaci a postup
žadatelů ve správním řízení a zlepšit informovanost veřejnosti o problematice ochrany zvířat. Dalším zásadním
cílem bylo v minulém roce zajištění informovanosti veřejnosti o novelizaci zákona OZT. Návštěvnost stránek
ÚKOZ je dlouhodobě stabilně zdaleka nejvyšší ze všech stránek MZe.
Příprava novely zákona OZT; účast na příslušných jednáních na MZe, na Úřadu vlády a především
v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Novela byla provedena zákonem č. 312/2008 Sb., kterým se
mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
29
Ve spolupráci s příslušnými výbory Ústřední komise pro ochranu zvířat tvorba nových vyhlášek
k novelizovanému zákonu a účast v legislativním procesu.
Provádění správních řízení o schvalování řádů ochrany zvířat podle vyhlášky č. 192/2004 Sb., o ochraně
zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu – v roce 2008 bylo pravomocně ukončeno 120 správních řízení
(81 řádů schváleno, 1 neschválen, 38 správních řízení zastaveno).
Provádění správních řízení při udělování akreditací a osvědčení podle zákona OZT a podle vyhlášky
č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, a spolupráce s posuzovateli v této oblasti – v roce
2008 bylo pravomocně ukončeno 39 správních řízení. Ve všech případech byly akreditace nebo osvědčení
uděleny.
Spolupráce se SVS ČR při tvorbě publikace „Program ochrany zvířat 2007“.
Poskytování informací a konzultací pro orgány státní správy, nevládní organizace a občany, včetně právních
porad.
Průběžná součinnost s Ministerstvem zemědělství, Státní veterinární správou ČR, Ministerstvem životního
prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem dopravy, i s ostatními orgány státní správy
a samosprávy.
Zpracovávání posudků, rozborů, stanovisek, vyjádření, metodických pokynů a expertíz z hlediska ochrany
zvířat proti týrání. Tvorba výkladových právních stanovisek k zákonu OZT.
Spolu s výbory ÚKOZ účast na připomínkovém řízení k návrhům zákonů, vyhlášek a dalších právních
předpisů od jiných subjektů, které se jakýmkoli způsobem dotýkají ochrany zvířat, zejména nový trestní zákoník a
občanský zákoník.
Účast na realizaci kursů pro pracovníky pověřené výkonem dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání podle
§ 26 zákona OZT.
Účast na realizaci kursů pro přepravce zvířat podle čl. 17 NR č. 1/2005/ES. Práce spojené s vydáváním
osvědčení způsobilosti pro řidiče a průvodce - celkem vydáno 513 osvědčení, a to i ve formě průkazů.
Práce na návrhu Statutu a Jednacího řádu ÚKOZ.
Zajišťování překladů a materiálů nutných pro práci ÚKOZ.
Publikační a přednášková aktivita - především JUDr. Spurná přednášela na téma ochrany zvířat na několika
seminářích organizovaných pro pracovníky veřejné správy a samosprávy. JUDr. Spurná se rovněž aktivně
zúčastnila 2 příspěvky konference „Ochrana zvířat a welfare 2008“ v Brně a 2 příspěvky prezentovala také na
odborném semináři s mezinárodní účastí „Manažment miest a obcí vo vzťahu k chovu psov, iných domácich
a exotických zvierat (čistota verejných priestranstiev)“ v Tatranské Lomnici na Slovensku. JUDr. Spurná a
Ing. Burešová se rovněž aktivně zúčastnily semináře, který se týkal řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení,
především postupů při jejich zpracování.
Ve spolupráci s odborem komunikace MZe poskytování informací pro sdělovací prostředky (TV, rozhlas,
tisk). JUDr. Spurná se v souvislostí s novelizací zákona na ochranu zvířat zúčastnila několika debat v Českém
rozhlase.
Spolupráce při uspořádání tradičních konferencí s mezinárodní účastí - s FVHE VFU Brno „Ochrana zvířat
a welfare 2008“ (Brno, září, 15. ročník), s Českou bioklimatologickou společností „Aktuální otázky bioklimatologie
zvířat 2008“ (Brno, prosinec, 23. ročník).
Organizace a účast na 3. zasedání EuroFAWC (European Forum of Animal Welfare Councils) - Evropského
fóra vládních subjektů zabývajících se ochranou zvířat, které se uskutečnilo v lednu 2008 na MZe v Praze.
Prezentace činnosti ÚKOZ na zemědělské výstavě Techagro v Brně.
Konzultační a poradenská činnost ve spolupráci s příslušnými výbory ÚKOZ.
Ostatní:
- ve spolupráci se SVS ČR monitorování tisku a rozesílání týdenních přehledů členům ÚKOZ,
- archivace odborných materiálů,
- sledování a nákup odborné literatury.
30
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
C 6. ZÁVĚR
V publikaci jsou předloženy výsledky koordinující činnosti MZe a dalších příslušných státních orgánů
i výsledky dozorové činnosti inspektorů státní veterinární správy. Je podána informace o novele zákona včetně
uvedení zásadních změn v ustanovení orgánů ochrany zvířat, včetně vzniku nového oddělení ochrany zvířat
v rámci odboru živočišných komodit MZe. Je předložen seznam platných předpisů a způsob metodického
zajištění dozorové činnosti. V jsou zpracovány a publikovány přehledy požadované ES, a to jak ve vztahu
k hodnocení podmínek činností s hospodářskými zvířaty, tak i podle stanovené metodiky hodnocení využití zvířat
v pokusech.
Vzhledem k přípravě na předsednictví ČR v ES se v roce 2008 soustředila i na tomto úseku činnost
na řešení problematiky ochrany zvířat a péče o jejich pohodu na snahu mezinárodních organizací,
zejména Mezinárodního úřadu pro nákazy (OIE), upravit tyto poměry i s přesahem hranic Evropy. Tento záměr
má nejen dopady na vlastní ochranu zvířat, ale má stanovit i limity ekonomické při respektování kulturních a
religiózních tradic. V daném směru je realizován „Akční plán ES v oblasti pohody a ochrany zvířat“. Proto byly
připravovány podklady k jednáním ES a připravováno předsednictví ČR v tomto orgánu, se zaměřením
na ochranu zvířat při porážení a jiných způsobech usmrcování a novelu směrnice o ochraně pokusných zvířat.
„Program ochrany zvířat“ je dlouhodobě v ČR vyhodnocován, a proto je možné sledovat dynamiku vývoje
této problematiky v našich podmínkách. V jednotlivých kapitolách je činnost systematicky hodnocena ve vztahu
k jednotlivým skupinám hospodářských, zájmových, volně žijících a pokusných zvířat. Pro názornost je
dokumentace doplněna tabulkami, grafy a mapami porovnávajícími současnou situaci se situací na počátku
sledování, tj. v roce 1994. Předložené výsledky ukazují, že je třeba nadále se věnovat především podmínkám
pohody v chovech kuřecích brojlerů a nosnic. Při realizaci NR č. 1/2005, bylo opětně konstatováno, že technické
podmínky pro realizaci tohoto nařízení jsou zatím známy pouze v obecné rovině a tento stav komplikuje snahu
dopravců i kontrolních orgánů s problémem se vyrovnat. Výsledky ukazují na to, že odborná péče věnovaná
rozvoji podmínek ochrany a péče o pohodu zvířat v zájmových chovech, volně žijících zvířat i v ochraně
pokusných zvířat přináší řadu problémů, které přes částečné úspěchy nadále přetrvávají a je třeba se jim
věnovat. Na useku ochrany zvířat v zájmových chovech je pozornost soustředěna především na osvětu a
výchovnou činnost. Nově je řešena problematika péče o handicapovaná zvířata.
Z rozboru výsledků vyplývají tato opatření:
ƒ V 1. pololetí roku 2009 se pozornost na úseku ochrany zvířat a péče o jejich pohodu soustředí na odborné
a organizační zajištění úkolů vyplývajících z předsednictví ČR v ES k jednáním
- bude předložen návrh k diskuzi o „Všeobecné deklaraci OSN ochrany zvířat a jejich pohody“,
- bude projednáván návrh nařízení pro ochranu zvířat při porážení a jiných způsobech
usmrcování,
- bude projednáván návrh novely směrnice o ochraně pokusných zvířat,
- bude projednáván návrh směrnice o omezení lovu tuleňů a dovozu výrobků z nich do ES,
- budou předkládány návrhy k aktuálním problémům ochrany zvířat a jejich pohody.
ƒ MZe, SVS ČR a příslušné státní orgány budou za spolupráce ÚKOZ jako poradního orgánu ministra
zemědělství při své činnosti vycházet z „Akčního plánu ES v oblasti pohody a ochrany zvířat“. K tvorbě
předpisů na úrovní ES budou předkládány další připomínky a analytické poznatky příslušným orgánům.
ƒ Při novelizaci legislativy budou uplatňovány požadavky návaznosti na legislativu EU - návaznost na
realizaci nařízení Rady (ES) č. 882/2005, o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních
předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat,
konkrétní činnost se zaměří na vydání právních předpisů (vyhlášek) v souladu se zmocněními zákona
OZT,
ƒ Orgány ochrany zvířat, zejména MZe a SVS ČR, budou spolu s rezortem dopravy připravovat podmínky
pro naplnění požadavků NR č. 1/2005.
ƒ Bude provedena další harmonizace s předpisy ES, zejména bude dokončena harmonizace směrnice
o podmínkách kuřat používaných k produkci masa.
ƒ MZe a příslušné orgány připraví podmínky k realizaci a hodnocení křížové shody (CC) na základě výsledků
kontrol v oblasti welfare zvířat v „Programu OZ“, případně podle rizik stanovených v ostatních oblastech
nebo podle zahraničních zkušeností budou stanovena vybraná rizika, která jsou významná pro welfare
zvířat v chovu a budou zohledněna při provádění kontrol; pro rok 2009 bude plánována činnost zahrnující
kontroly jednotlivých kategorií skotu a prasat.
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
31
ƒ SVS ČR v souladu s novelou veterinárního zákona a jeho prováděcích předpisů zabezpečí plnění
podmínek dozoru nad ochranou zvířat a jejich pohody; kontroly budou realizovány podle nového
metodického návodu a podle „Směrnice k provádění interního auditu systému úředních kontrol SVS ČR“
zahrnujícího účinné postupy pro ověřování účinnosti úředních kontrol a následných opatření.
ƒ SVS ČR bude analyzovat a vyhodnotí „Program OZ“ na poradách hlavních inspektorů KVS, orgánům ES
budou zaslány informace o vyhodnocení činnosti na úseku chovu hospodářských zvířat, kontrolách
přepravy a využití pokusných zvířat, včetně tohoto bulletinu.
ƒ SVS ČR zajistí prověření a dopracovaní welfarového modulu pro rok 2009 a přípravu nového modulu
informačního systému „Klient - Welfare“ se zaměřením na CC. Dokumentované postupy budou obsahovat
informace a pokyny, jak požaduje čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004, pro dostatečné hodnocení plnění
požadavků směrnic 91/629/EHS, 91/630/EHS a 99/74/ES.
ƒ MZe - oddělení ochrany zvířat, SVS ČR, inspektoři KVS a členové a pracovníci ÚKOZ budou na daném
úseku spolupracovat s občany, zájmovými sdruženími občanů, chovateli i orgány státní správy s cílem
stálého zlepšování situace v ochraně zvířat.
ƒ Bude využíváno informací a osvětová činnost bude poskytována pro potřeby občanů i chovatelů.
Informace o ochraně zvířat budou zveřejňovány na internetu:
MZe - OOZ, ÚKOZ: http://www.oz.mze.cz/
SVS ČR: http://www.svscr.cz/
32
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
E 1. INTRODUCTION
The Information Bulletin contains overviews and data on animal protection and welfare in the Czech
Republic for 2008. Since 1993 the data have been annually evaluated and submitted in the form of this
publication to the general public as well as relevant national institutions. An integral part is the data required by
the European Community (EC) and the Council of Europe (CoE). The end of the year witnessed an important
event in the policy-making activities of the Ministry of Agriculture of the CR (MoA), which is the supreme animal
protection authority the CR, namely the adoption of amendment to Act No 246/1992 Coll., on the protection of
animals against cruelty, as amended (the Animal Welfare Act). The main objective of the amendment was
to ensure the harmonisation with Council Regulation (EC) No 1/2005, on the protection of animals during
transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation
(EC) No 1255/97 (CR No 1/2005), and transposition of other EC legislation. New legislation was adopted in the
field of protection of animals in rescue centres for handicapped wild animals, the organisation structure of animal
protection authorities was rearranged and sanctions were redefined. The Central Commission for Animal Welfare
(CCAW) is no more referred to in the Animal Welfare Act as the animal protection authority, but as
an advisory body to the Minister of Agriculture. With respect to the above mentioned facts, at the end
of 2008 the CCAW wound up its activities of an animal protection authority and was newly established as
an advisory body to the Minister. Apart from other animal protection authorities, the following authorities in the
Czech Republic will focus on animal protection:
•
Ministry of Agriculture, Animal Commodities Department, Animal Welfare Division as the
animal protection authority in accordance with the Animal Welfare Act, and
•
Central Commission for Animal Welfare as an advisory body to the Minister of Agriculture.
The seat of both the authorities is located at Těšnov 17, 117 05 Prague 1, Czech Republic.
The bulletin outlines the current methodological procedure to be followed by the supervisory bodies of the
State Veterinary Administration (SVA CR) in their activities accompanied by evaluations and comments to these
activities and presentation of data in tables, charts and maps. It also presents information on the activities of
the CCAW, including data supplied by the competent state authorities and the Academy of Sciences (AS CR)
on the use of experimental animals. Traditionally, it also provides information supplied by the Ministry of Justice
of the CR (MoJ of the CR) on court proceedings concerning the criminal activity in this field.
In the forefront of attention within the European Commission (EC) is the Action Plan for the Protection and
Welfare of Animals which is also implemented in the Czech Republic. For that reason supporting technical
materials were drawn up for EC discussions in the light of the preparations for the Czech Presidency of the
Council of the EU in 2009, with major focus on the protection of animals at the time of slaughter and on other
ways of killing as well as on the amendment to Directive on the protection of experimental animals. Meetings at
international level were held for the preparation of the UN Universal declaration on animal welfare and special
discussions took place on the protection of hunted seals in Canada. Works were underway for the incorporation
of principles of the EC Directive laying down rules for the protection of chickens kept for meat production in the
Czech national legislation. Despite ongoing consultations, due to inadequate definitions laid down in Council
Regulation No 1/2005, there are still certain specifications of technical parameters for animal protection to be
clarified. The representatives of the CR also participated in meetings concerning the animal welfare
recommendations of the World Organisation of Animal Health (OIE) and in meetings of relevant bodies of the
rd
Council of Europe (CoE). The 3 session of EuroFAWC (European Forum of Animal Welfare Councils) –
European forum for governmental bodies focusing on the protection of animals was held in Prague.
Attention in the given field was also paid to research activities and vocational training. At the agricultural
universities and the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno (UVPS), final theses of grants
and habilitation theses on animal protection and welfare were defended. Since 2002 the VUPS Faculty
of Veterinary Hygiene and Ecology has been providing accredited doctor’s degree programmes in the field of
"Veterinary public health and animal protection" and starting from Aug 1 2007 also the habilitation procedures
and professor appointment procedures in the field of "Animal protection and welfare".
At the UVPS the traditional 15th International Conference ”Protection of Animals and Welfare 2008“ was
successfully held. At the jubilee conference a total of 53 papers were presented and among almost two hundred
registered participants there were experts from the Netherlands, Croatia, Slovakia, Germany, Ireland, Nigeria and
Bulgaria.
The MoA and breeders associations continue to incorporate the information on animal welfare, on legislation
in particular, in the agenda of seminars and training events for breeders and consultants. A post-graduate course
on EC legislation and a course to acquire qualification for the performance of supervision of animal protection
(section 26 of Animal Welfare Act) were held for RVA inspectors in the framework of vocational training. At the
UVPS and CULS courses were held to acquire qualification for the control and management of experiments on
animals (pursuant to section 17 para 1 of the Animal Welfare Act). At 6 training centres courses were organised
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
33
for transporters in line with conditions of Regulation (EC) No 1/2005. Vocational training took place for staff of
municipal establishments and members of interest groups leading to the acquisition of qualification for capture
of stray animals and care of them.
In November the British organisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)
organised and financed a training in Prague for the inspectors of the SVA and Czech Environmental Inspectorate
on the topic of the “Evaluation of animal welfare in pet shops“ which was attended by chief inspectors of the RVA
and SVA. Care of handicapped animals was on the agenda of another training for the RVA chief inspectors,
which also included hands-on experience during the visit to rescue centres. In cooperation with the Police
Presidium the SVA compiled a technical information material concerning animal protection for the staff of criminal
science and investigation departments of the Police of the CR.
The non-governmental animal protection associations and foundations were involved in the preparation of
implementing legislation for the amendment to the Animal Welfare Act. Based on the initiative of the Compassion
in World Farming (CIWF), Eurogroup for Animals and the World Society for Protection of Animals (WSPA) they
focused on the improvement of animal welfare conditions, particularly laying hens and chickens kept for meat
production, and on the protection of seals. The Foundation for the Protection of Animals evaluated the grant
procedure for 2008 and announced additional grants concerning animal welfare for 2009.
Since 1 Jan 2006 a welfare module of the new client-server information system of the SVA CR has been
used to collect data from inspections and to provide information on animal welfare, which is still,
as a consequence of changes in legislation, being fine-tuned and modified. More information is obtained from
TRACES and the national “Integral Animal Register“ and the Czech Statistical Office. All the above referred to
institutions faced difficulties in the supply of data necessary for the compilation of this bulletin which caused
delays in its publishing. In 2008 the gathered data continued to be used as an indirect economic tool of animal
protection in the framework of cooperation with the State Agricultural Intervention Funds (SAIF).
E 2. BRIEF OVERVIEW OF LEGISLATION OF THE CZECH REPUBLIC RELATED TO ANIMAL PROTECTION
(status as of 1 April 2009)
The animal protection is currently laid down to a higher or lower level of detail in a number of legislation.
This body of legislation is so extensive that it is useful to divide it into two categories. It is therefore possible
and generally accepted in the field of animal protection to divide it into the so called direct and indirect
protection of animals against cruelty. Direct protection of animals against cruelty covers the protection of
animals as stipulated by legislation defining, prohibiting and penalising activities considered to be the cruelty
to animals. Indirect protection of animals against cruelty covers the protection of animals as stipulated by
legislation laying down the handling of animals and protection of their welfare and health. That means the
legislation the main aim of which is not the protection of animals against cruelty, which nevertheless through
their provisions contribute to the protection of animals.
Direct protection of animals against cruelty is covered by the following legislation:
• Act No 246/1992 Coll., on the protection of animals against cruelty, as amended by
Act No 162/1993 Coll., Act No 193/1994 Coll., Act No 243/1997 Coll., finding of the Constitutional Court
No 30/1998 Coll., Act No 77/2004 Coll., Act No 413/2005 Coll., Act No 77/2006 Coll. and
Act No 312/2008 Coll. (the full text was promulgated under the No 409/2008 Coll.),
•
Decree No 75/1996 Coll., specifying dangerous animal species (repealed on 1 Oct 2008),
• Decree No 192/2004 Coll., on the protection of animals in breeding, public performance and
gathering (repealed on 7 Jan 2009),
• Decree No 193/2004 Coll., on the protection of animals during transport (repealed on 7 Jan
2009),
• Decree No 207/2004 Coll., on the protection, breeding and use of experimental animals,
as amended by Decree No 39/2009 Coll. (Decree No 39/2009 Coll. took effect on 4 Feb 2009)
• Decree No 208/2004 Coll., on minimum standards for the protection of farm animals,
as amended by Decree No 425/2005 Coll.,
34
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
• Decree No 382/2004 Coll., on the protection of farm animals at the time of slaughter, killing or
other ways of putting to death, as amended by Decree No 424/2005 Coll.,
• Decree No 346/2006 Coll., on laying down more detailed conditions on keeping and training
of animals,
•
Decree No 411/2008 Coll., defining animal species requiring special care,
• Decree No 3/2009 Coll., on professional competence for the performance of supervision in the
field of protection of animals against cruelty (took effect on 22 Jan 2009),
•
Decree No 4/2009 Coll., on the protection of animals during transport (took effect on 7 Jan 2009),
• Decree No 5/2009 Coll., on the protection of animals at a public performance and in breeding
(took effect on 7 Jan 2009),
•
Act No 140/1961 Coll., Penal Code, as amended.
As a EU Member State the Czech Republic is also obliged, in the framework of direct
protection of animals, to comply with the following EU regulations:
• Council Regulation (EC) No 1255/97 of 25 June 1997 concerning Community criteria for staging
points and amending the route plan referred to in the Supplement to Directive 91/628/EEC,
• Council Regulation (EC) No 1040/2003 of 11 June 2003 amending Regulation (EC) No 1255/97
as regards the use of staging points,
• Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during
transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation
(EC) No 1255/97,
• Regulation of the European Parliament and the Council (EC) No 882/2004 of 29 April 2004
on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law,
animal health and animal welfare rules.
Indirect protection of animals is laid down in the following legislation:
Animal Health – Veterinary Care:
• Act No 166/1999 Coll., on veterinary care and amending certain related laws (Veterinary Act),
as amended by Act No 29/2000 Coll., Act No 154/2000 Coll., Act No 102/2001 Coll., Act No 76/2002
Coll., Act No 120/2002 Coll., Act No 309/2002 Coll., Act No 320/2002 Coll., Act No 131/2003 Coll.,
Act No 316/2004 Coll., Act No 444/2005 Coll., Act No 48/2006 Coll., Act No 186/2006 Coll.,
Act No 124/2008 Coll. and Act No 182/2008 Coll. (full text was promulgated under the No 332/2008
Coll.),
• Decree No 291/2003 Coll., on prohibition of administering some substances to animals,
the products of which are intended for human consumption, and on monitoring of the presence of
unauthorised substances, residues and contaminants in live animals and animal products which could
make the products of animal origin harmful to human health, as amended,
• Decree No 296/2003 Coll., on animal health and its protection, on movements and transport of
animals and on authorisation and professional competence to perform certain professional veterinary
activities, as amended,
•
Decree No 372/2003 Coll., on veterinary checks in trading in animals, as amended,
• Decree No 377/2003 Coll., on veterinary checks on imports and transits of animals from third
countries, as amended,
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
35
• Decree No 382/2003 Coll., on veterinary requirements on trade in animals and on veterinary
conditions of their import from third countries, as amended,
•
Decree No 202/2004 Coll., on measures for prevention and eradication of African swine fever,
• Decree No 356/2004 Coll., on monitoring of zoonoses and zoonotic agents and amending
Decree No 299/2003 Coll., on measures for prevention and eradication of epizooties and zoonoses,
• Decree No 389/2004 Coll., on measures for control of foot and mouth disease and its prevention
and amending Decree No 299/2003 Coll., on measures for prevention and eradication of epizooties
and zoonoses, as amended by Decree No 356/2004 Coll.,
• Decree No 610/2004 Coll., on identification and passports for dogs, cats and ferrets kept as
companion animals during their non-commercial movements and amending Decree No 296/2003 Coll.,
on animal health and its protection, on movements and transport of animals and on authorisation and
professional competence to perform certain professional veterinary activities,
• Act No 381/1991 Coll., on the Chamber of Veterinary Surgeons of the Czech Republic,
as amended.
Animal husbandry:
• Act No 154/2000 Coll., on breeding, stirpiculture and record keeping of farm animals and
on amendments to some related laws (Breeding Act), as amended,
• Decree No 136/2004 Coll., laying down details concerning identification and registration of
animals and registration of farms and persons defined by the Breeding Act, as amended,
•
Decree No 448/2006 Coll., on implementing some provisions of the Breeding Act,
• Decree No 370/2006 Coll., on professional courses for the performance of some professional
activities in the field of breeding and stirpiculture,
• Act No 242/2000 Coll., on organic farming and amendments to Act No. 368/1992 Coll.,
on administrative fees, as amended,
•
Decree No 16/2006 Coll., implementing some provisions of Act on organic farming,
•
Decree No 191/2002 Coll., on technical requirements for agricultural buildings,
• Government Order No 27/2002 Coll., laying down the methods of organisation of work and work
procedures that the employer is obliged to ensure for work related to animal breeding.
Feedstuffs:
•
Act No 91/1996 Coll., on feedstuffs, as amended,
•
Decree No 356/2008 Coll., implementing Act No 91/1996 Coll., on feedstuffs, as amended,
• Act No 147/2002 Coll., on the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture and
on amendments to some related laws (Act on the Central Institute for Supervising and Testing
in Agriculture), as amended.
Phytosanitary Care:
• Act No 326/2004 Coll., on phytosanitary care and amendments to some related laws,
as amended,
• Decree No 327/2004 Coll., on the protection of bees, game and aquatic animals and other
nontarget organisms in the use of plant protection products,
36
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
•
Decree No 329/2004 Coll., on preparations and other plant protection products, as amended.
Protection of Nature and Landscape:
•
Act No 114/1992 Coll., on nature and landscape protection, as amended,
• Decree No 395/1992 Coll., implementing certain provisions of Act No 114/1992 Coll., on nature
and landscape protection, as amended,
• Decree No 152/2006 Coll., on different procedure in the protection of birds and a derogation from
basic conditions of protection of specially protected bird species for the purposes of their marking,
•
Decree No 294/2006 Coll., on different procedure in killing the Starling (Sturnus vulgaris),
• Act No 115/2000 Coll., on compensation of damages caused by selected specially protected
animals, as amended,
• Decree No 360/2000 Coll., on the calculations of amount of compensation of damages caused by
selected specially protected animals to specified domestic animals, guard dogs, fish, bee colonies,
apiaries, unharvested field crops and forest stand,
• Act No 100/2004 Coll., on the protection of wild animal and wild plant species by regulating trade
in them and other measures for the protection of these species and amendments to some laws (Act on
Trade in Endangered Species), as amended,
• Decree No 227/2004 Coll., implementing certain provisions of Act No. 100/2004 Coll., on the
protection of wild animal and wild plant species by regulating trade in them and other measures for
the protection of these species and amendments to some laws (Act on Trade in Endangered Species).
Protection of the Environment:
• Act No 282/1991 Coll., on the Czech Environmental Inspection and its functions in forest
protection, as amended,
•
Act No 17/1992 Coll., on the environment, as amended,
• Act No 100/2001 Coll., on the environmental impact assessment and amendments to some
related law (Environmental Impact Assessment Act), as amended,
• Act No 78/2004 Coll., on the genetically modified organisms and genetic products handling,
as amended,
• Decree No 209/2004 Coll., on detailed conditions of disposal of genetically modified organisms
and products, as amended.
Game Keeping:
•
Act No 449/2001 Coll., on game management, as amended,
• Decree No 244/2002 Coll., implementing some provisions of Act No 449/2001 Coll., on game
management, as amended,
• Decree No 245/2002 Coll., on hunting periods for the individual game species and on detailed
conditions governing hunting, as amended.
Fisheries:
• Act No 99/2004 Coll., on fishpond management, enforcement of fishery law, Fish Warden,
protection of marine fishery resources and amendments to some related laws (Act on Fishery),
as amended,
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
37
• Decree No 197/2004 Coll., implementing the Act No. 99/2004 Coll., on fishpond management,
enforcement of fishery law, Fish Warden, protection of fishery marine resources and amendments
to some related laws (Act on Fishery), as amended.
Zoological gardens:
• Act No 162/2003 Coll., laying down conditions for operating zoological gardens and amendments
to some laws (Act on Zoological Gardens), as amended.
Business – Trade in Animals and Their Training:
•
Act No 455/1991 Coll., on business in trade (Trade Act), as amended,
•
Government Order No 278/2008 Coll., laying down the subject of business of individual trades.
Protection of Public Health:
• Act No 258/2000 Coll., on protection of public health and amendment to some related laws,
as amended.
Pharmaceuticals and Chemical Substances:
• Act No 378/2007 Coll., on pharmaceuticals and on amendments to some related laws (Act on
Pharmaceuticals), as amended,
• Decree No 54/2008 Coll., on prescribing medicinal products, information included in the medical
prescription and on the rules governing the use of medical prescriptions, as amended,
• Decree No 84/2008 Coll., on good pharmacy practice, more detailed conditions for handling the
medicinal products in pharmacies, health care facilities and other operators and facilities supplying
medicinal products,
• Decree No 86/2008 Coll., on laying down the principles of good laboratory practice in the field of
medicinal products,
•
trials,
Decree No 226/2008 Coll., on good clinical practice and more detailed conditions for clinical
•
Decree No 228/2008 Coll., on authorisation of medicinal products,
•
Decree No 229/2008 Coll., on manufacturing and distribution of medicinal products,
• Decree No 344/2008 Coll., on the use, prescription and supply of medicinal products in the
provision of veterinary care,
• Act No 120/2002 Coll., on conditions for the placing on the market of biocide preparations and
active substances and on amendments to some related laws, as amended,
• Act No 356/2003 Coll., on chemical substances and chemical preparations and on amendments
to some laws, as amended,
•
Decree No 219/2004 Coll., on principles of good laboratory practice, as amended.
Other legislation:
•
Act No 40/1964 Coll., Civil Code, as amended,
•
Act No 200/1990 Coll., on infringements, as amended,
38
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
• Act No 361/2000 Coll., on road traffic and on amendments to some related laws (Act on Road
Traffic), as amended,
• Decree No 512/2002 Coll., on special professional competence of officials of territorial selfgoverning units, as amended,
• Decree No 213/2004 Coll., laying down a list of theoretical and practical areas constituting the
content of the education and training required in the Czech Republic for the performance of regulated
activities in the framework of competence of the Ministry of Agriculture,
•
Act No 634/2004 Coll., on administrative fees, as amended,
•
Act No 500/2004 Coll., Administrative Procedure Code, as amended,
•
Act No 273/2008 Coll., on the Police of the Czech Republic.
The Czech Republic is a contractual party to the following Council of Europe conventions
and treaties:
• The Protocol concerning sanitary, phytosanitary and animal welfare measures in relation to trade
to the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part,
and the Czech Republic, of the other part, No 200/1998 Coll.,
• European Convention on the Protection of Pet Animals, No 19/2000 Coll. of International
Treaties,
• European Convention for the Protection of Animals During International Transport, No 20/2000
Coll. of International Treaties,
• European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes, No 21/2000 Coll.
of International Treaties,
• European Convention for the Protection of Animals for Slaughter, No 114/2003 Coll. of
International Treaties,
• European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other
Scientific Purposes, No 116/2003 Coll. of International Treaties.
• The Protocol of amendment to the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals
Used for Experimental and Other Scientific Purposes, No 118/2006 Coll. of International Treaties.
The above mentioned conventions constitute the basis for animal protection legislation also in the European
Communities and their general principles are also enshrined in the Czech legislation.
Changes in legislation governing the protection of animals against cruelty in the period from January
2008 to April 2009
In 2008 and in early 2009 major modifications were made in the Czech legislation governing the protection
of animals against cruelty. A substantial amendment to Act No 246/1992 Coll., on the protection of animals
against cruelty, as amended, as well as a completely new decree were adopted, while some other decrees in
the field of protection of animals against cruelty were replaced by new legislation. Amendments were also made
to legislation not directly related to animal protection (Act on the Police of the Czech Republic, Penal Code).
Already in 2006 the preparation of another amendment to the Animal Welfare Act commenced which
continued throughout 2007 and 2008. It was a draft Act amending Act No 246/1992 Coll., on the protection of
animals against cruelty, as amended, and Act No 634/2004 Coll., on administrative fees, as amended.
The Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic added to the proposed amendments also a
proposal for an amendment to Act No 114/1992 Coll., on nature and landscape protection, as amended,
which provides for rescue centres related matters.
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
39
During the debate in the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic provisions enabling
to train a hunting dog with the use of another live animal, the so called contact earth dogging were added to the
proposal for an amendment to the Act (Chamber of Deputies Document No 184) through an amendment.
The MoA disagreed with this provision. Nonetheless, the Chamber of Deputies adopted the provision and passed
the amendment to the Act to the Senate (Senate Document No 165). The Senate proposed to omit this provision
and referred the proposed amendment to the Act with the amendments back to the Chamber of Deputies.
The Chamber of Deputies, however, outvoted the Senate and adopted the former version of the amendment.
On 12 February 2008 the amendment to the Act with the provision allowing for contact earth dogging was sent to
the President of the Republic. The President did not sign the amendment to the Act and referred it back to the
Chamber of Deputies. The referred back amendment to the Act was debated by the Chamber of Deputies of the
Parliament of the Czech Republic on 11 March 2008 and the veto of the President was not outvoted. Therefore
the Act was not passed.
Since the amendment to the Act on the protection of animals against cruelty modified apart from this
contentious provision also many other essential institutes, predominantly in order to adapt the Act to Council
Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport, the legislative process had to be
relaunched again promptly.
On 22 May 2008 the proposal for an amendment to the Act for the protection of animals against cruelty was
repeatedly submitted to the Parliament of the CR for consideration, namely without the provisions concerning the
controversial contact earth dogging. The Chamber of Deputies of the Parliament of the CR debated
the amendment to the Act again as the Chamber of Deputies Document No 518. In the course of this second
round of considerations an agreement was reached on the proposed amendment to the Act for the protection of
animals against cruelty between the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the CR (Senate
Document No 281) as well as the President of the Republic.
The amendment was promulgated on 21 Aug 2008 in the Collection of Laws as Act No 312/2008 Coll.,
amending Act No 246/1992 Coll., on the protection of animals against cruelty, as amended,
Act No 634/2004 Coll., on administrative fees, as amended, and Act No 114/1992 Coll., on nature and
landscape protection, as amended. On 21 Nov 2008 the consolidated text of Act No 246/1992 Coll., on the
protection of animals against cruelty, as amended, was promulgated in the Collection of Laws under No 409/2008
Coll.
The amendment comprised 190 amended points. The most significant changes brought about by the
amendment are the following:
The Act was adapted to Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of
animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and
Regulation (EC) No 1255/97. Provisions concerning the protection of animals during transport were substantially
reworded, which was the main objective of the amendment. The so called commercial transport of animals
is therefore largely governed only by the EC Regulation and the Czech body of law stipulates only those
provisions which are necessary to ensure the application of the EC Regulation – provisions on training of persons
handling the animals during transport, responsibility of animal protection authorities and sanctions. The Act on the
protection of animals against cruelty includes provisions laying down the protection of animals during noncommercial transport.
Newly added were provisions on the protection of injured wild animals (handicapped animals) as well as on
activities of rescue centres. So far no special rules have applied to handicapped animals and rescue centres.
As a follow up to these provisions, the Act No 114/1992 Coll., on nature and landscape protection was amended
providing for granting the authorisation to operate rescue centres by the Ministry of Environment.
Newly introduced is also the obligation of persons trading in companion animals to provide written
information on breeding conditions and proper care of the purchased animal.
The amendment introduced the obligation of microchipping of animal species requiring special care,
which may cover also the so called exotic animals such as large felines.
The municipalities are newly allowed to have the stray or abandoned dogs in the municipality marked by
microchipping or tattooing which shall contribute to the reduction in the number of stray and abandoned animals
and to avoid their repeated escapes.
More stringent penalties have been imposed on infractions and administrative delicts in the field of protection
of animals against cruelty, the amount of penalties which may be imposed on infractions was considerably
increased. In line with the concept of administrative punishment of the Ministry of Interior, the common term
administrative delicts is now newly used for both the infractions and administrative delicts.
40
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
Thus, the administrative delicts cover the infractions and administrative delicts of legal persons and natural
persons conducting business.
According to this amendment, cruelty to an animal is also considered to be other behaviour the consequence
of which is the animal suffering. All provisions of this Act aim at the protection of an animal against cruelty.
As cruelty to an animal it is therefore necessary to consider not only activities referred to in section 4 of this Act,
but also the breach of other provisions of the Act. This is essential with regard to penalties since a number of
violations of the Act on the protection of animals against cruelty shall be punished as ”cruelty to an animal”.
Unless a violation of a specific provision is established, it will most likely be considered to be the case of cruelty
to an animal as defined in section 27 para 1 letter b) and section 27a para 1 letter b) of the Act.
Specified were also the provisions concerning the responsibility of individual animal protection authorities so
that the maximum effectiveness is reached in the performance of animal protection activities. The status of the
Central Commission for Animal Welfare was changed in order to be brought into line with the new rules of
administrative procedure.
Newly worded have been provisions stipulating the performance of supervision in the field of animal
protection, rights and obligations of inspected breeders and staff of the competent veterinary administration
authorities and municipalities during inspections. A substantial change makes these provisions applicable also
to the staff of municipalities conducting administrative procedure.
The Act introduces a new provision laying down that the authority or another person, who seals off an
apartment or other premises or who executes other measures as a consequence of which it will be temporarily
impossible for anybody to enter the apartment or other premises, shall make sure that there is no live animal left
in the apartment or other premises which could suffer due to restriction of feeding and watering. If it is established
that such a danger exists, the authority or another person shall without undue delay inform the competent
municipal authority or the city district authority. This authority shall immediately provide for necessary care of the
animal or shall place the animal in foster care.
The amendment also includes the new wording of provisions governing the public performances, the rules of
animal protection at a public performance and in breeding. It shall be pointed out that no essential amendments
have been to the rules of protection of animals at a public performance.
Multiple provisions concerning the protection of companion animals, particularly the animal species requiring
special care, experimental animals or wild animals are further specified. The same applies to provisions laying
down the protection of animals at slaughter, euthanasia or other ways of killing. The aim of the amendment was
also to eliminate interpretation related problems encountered in everyday practice.
The amendment to the Act on the protection of animals against cruelty brought about the adoption of
several pieces of new implementing legislation:
Decree No 411/2008 Coll., on defining animal species requiring special care (effective as of 16 Dec
2008) which stipulates animal species requiring special care, selected animal species requiring special care
which shall be marked with permanent and unmistakable identification, including the age by which the animals
shall be identified, and a specimen application for approval of breeding of animal species requiring special care.
Decree No 3/2009 Coll., on professional competence for the performance of supervision in the field
of protection of animals against cruelty (effective as of 22 Jan 2009) stipulates the content and the scope of
technical course for the acquisition of professional competence for the performance of supervision in the field
of protection of animals against cruelty, requirements for the training center, composition of the board of
examiners, course of the examination, conditions for and method of issuance of certificates of professional
competence for the performance of supervision in the field of protection of animals against cruelty, and the
specimen certificate of professional competence for the performance of supervision in the field of protection
of animals against cruelty.
Decree No 4/2009 Coll., on the protection of animals during transport (effective as of 7 Jan 2009)
in compliance with the directly applicable Community legislation stipulates the training and the way of certifying
the completion of a training course for staff of a transporter or operator of an assembly center or a gathering
center, content and scope of a technical course for the acquisition of a certificate of competence for drivers and
attendants of road vehicles, requirements for equipment of the training center, qualification of lecturers,
composition of board of examiners, course of the examination, conditions for and method of issuance of a
certificate, conditions for and method of issuance of a certificate in the form of a card and its specimen,
and space allowances for the transport of animals.
Decree No 5/2009 Coll., on the protection of animals at a public performance and in breeding
(effective as of 7 Jan 2009) stipulates the specimen application for approval of the rules of animal protection at a
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
41
public performance and the specimen application for approval of the rules of animal protection in breeding,
the content of instructions that shall be given to persons concerning protection of animals at a public
performance, the requisites of the rules of animal protection at a public performance and the rules of animal
protection in breeding, and conditions for breeding cats and dogs in so far as it concerns the animals for
breeding.
Decree No 39/2009 Coll., amending Decree No 207/2004 Coll., on the protection, breeding and use of
experimental animals (effective as of 4 Feb 2009) incorporates the relevant Community legislation and
stipulates the requirements and conditions for the protection of experimental animals against cruelty, conditions
of breeding, use and transport of experimental animals.
In the course of 2009, the Decree on the protection of handicapped animals in breeding and the
Decree on the protection of companion animals in pet shops and other points of sale will most likely be
adopted.
As a consequence of the amendment to Act No 246/1992 Coll., on the protection of animals against cruelty,
as amended, the Central Commission for Animal Welfare is no more referred to in the Act on the protection of
animals against cruelty as the animal protection authority but as an advisory body to the Minister of Agriculture.
That is why the CCAW ceased to act as an animal protection authority and is newly established as an advisory
body of the Minister of Agriculture.
In the field of animal protection against cruelty, changes were made also in legislation which relates to the
field of animal protection only indirectly. On 1 Jan 2009 the Act No 273/2008 Coll., on the Police of the Czech
Republic took effect. The provision of section 40 of this Act stipulates the right of entry of a policeman into other
premises or property in case of his/her reasonable suspicion of the presence of an abused animal there.
Major changes in the field of protection of animals against cruelty will be introduced by the new Penal Code
which will come into effect on 1 January 2010. Act No 40/2009 Coll., Penal Code, was promulgated in the
Collection of Laws on 9 Feb 2009. The new Penal Code will introduce changes in the field of punishment for
the cruelty to animals. During the comment procedure the Ministry of Agriculture took an active part in the
wording of new provisions of the Penal Code regarding the tightening of punishment for cruelty to animals
or torturing animals to death. The terms of imprisonment will be extended and the offense of cruelty to animals
will be redefined so as to cover a broader portfolio of cases. The offense of “cruelty to animals” is defined
in section 302 of the Penal Code. A new offense of ”animal neglect caused by negligence“ - section 303 of the
Penal Code. Due to the adoption of this new legislation, starting with 1 January 2010 some acts, which have so
far been dealt with by the municipal authorities of municipalities with extended powers as infractions pursuant to
the Act on the protection of animals against cruelty, will be heard as offences by law enforcement bodies.
E 3. ANIMAL PROTECTION PROGRAMME
Activities aimed at the protection of animals against cruelty and care of their welfare in terms of the
methodology follow from both the standard international requirements for monitoring animal protection and
the national legislation, namely the SVA CR Methodological Guidelines No 2000/01/EPIZ, ANIMAL
PROTECTION PROGRAMME” issued by the SVA CR Director General (Chief Veterinary Officer) and last
amended on 1 August 2008 (hereinafter referred to as the “MG”). These guidelines include the requirements of
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council on official controls performed to
ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules. Technical
activities within the animal welfare and protection of animals against cruelty, especially the methodology
governing the supervision and its performance in selected cases, regular evaluation of activities, putting forward
measures and technical proposals are conducted by the Department of Animal Health and Welfare – Division of
Animal Welfare within the SVA CR.
The performance of supervision of the observation of duties imposed upon breeders and the other natural
and legal persons pursuant to the Veterinary Act and the Animal Welfare Act is entrusted to the competent
regional veterinary administrations and the Municipal Veterinary Administration in Prague (hereinafter referred to
as the “RVA“) which shall in this respect
p) authorise the use of other methods for euthanasia of animals pursuant to section 5h para 4 of the
Animal Welfare Act,
q) issue, modify or withdraw the decision on authorisation to breed dangerous animal species / animal
species requiring special care,
42
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
r) receive notification as referred to in section 13a para 1 of the Animal Welfare Act and file a petition to
the competent Trade License Office pursuant to section 13a para 2 of the Animal Welfare Act,
s) keep records of animal transporters in the place of their competence and immediately inform on the
current status the SVA CR which keeps and publishes the central register of transporters,
t) approve and check the journey logs submitted by the sender before the transport of animals and after
its completion; these documents are archived in the prescribed manner,
u) determine veterinary conditions for the conduct of experiments on animals pursuant to section 4 para 3
of the Veterinary Act,
v) impose corrective measures upon keepers and other natural and legal persons, namely in the form of a
decision in accordance with provisions of section 143 of Act No 500/2004 Coll., rules of administrative
procedure, or in the form of a decision in accordance with provisions of section 150 para 5 of the rules of
administrative procedure, or in the form of a decision on a binding instruction [section 52 para 1 letter b) of
the Veterinary Act] pursuant to Part II of the rules of administrative procedure, and subsequently control
their observation,
w) file motions with the municipal authorities of municipalities with extended powers to initiate hearings
of administrative delicts with respect to the violation of obligations imposed upon keepers and other natural
or legal persons by the Animal Welfare Act; together with the filing or upon request raised by the municipal
authority of the municipality with extended powers elaborate an expert opinion of the Veterinary
Administration Authorities pursuant to section 24a para 5 of the Animal Welfare Act, which is binding in the
procedure on an infraction or an administrative delict, they also make sure that the municipal authority of the
municipality with extended powers considered the filed motion and notified the RVA pursuant to section 24a
para 4 of the Animal Welfare Act,
x) inspect the conditions of animal protection for the organisation of a public performance or animal
gathering, check compliance with conditions as laid down in section 8 of the Animal Welfare Act,
y) pursuant to section 28a (special measures) of the Animal Welfare Act submit proposals to the
municipalities with extended powers for administrative decisions providing for a placement of animals
in foster care, reduction of the number of kept animals and suspension of activities,
z) issue binding opinions pursuant to section 56 of the Veterinary Act for buildings in which the animals will
be kept (Decree No 208/2004 Coll.).
aa)
issue, amend and withdraw authorisation to conduct sanitary activities (capture of stray animals)
in accordance with section 39 para 2 of the Veterinary Act,
bb)
pursuant to section 7 para 1 of Act No 449/2001 Coll., on game management, as amended,
express their opinion on keeping game in captivity,
cc) in accordance with guidelines of the SVA CR process and provide the required information related to
the state aid policy of the MoA of the CR,
dd)
issue opinion on territorial plans and binding opinions in the course of planning permission
procedure with respect to veterinary care pursuant to section 49 of the Veterinary Act.
The qualification prerequisite for a veterinarian or a RVA officer to be authorised to perform the above referred to
supervisory and technical activities is the compliance with conditions of section 26 of the Animal Welfare Act
evidenced by a certificate.
The Chief Inspector of the RVA for animal welfare is responsible for the management of technical
aspects of animal welfare and for the supervision of animal protection at the level of the RVA. He has a direct
control over the technical activities of inspectors – RVA veterinary surgeons for animal welfare, assigns them
specific tasks in line with the MG. As laid down in the MG, he cooperates with chief inspectors or heads of RVA
departments, or RVA inspectors, coordinates activities concerning animal welfare and regularly updates the RVA
management, or the SVA, on his activities.
He develops a plan of inspections carried out in the field of animal welfare. He keeps and archives the technical
documents associated with safeguarding animal protection and welfare. He is responsible for record keeping and
checking of data on inspections of the Animal Protection Programme“ in the ”Client-Welfare“ database.
Within the scope of RVA responsibilities, he shall manage, ensure and control the supervision of animal welfare
and, if appropriate, also perform the supervision himself directly at the keeper. In his activities he shall ensure:
a) supervision of welfare of farm animals in compliance with the elaborated plan,
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
43
b) performance of regular – annual comprehensive inspections of animal protection and welfare at the time
of slaughter at slaughterhouses and safeguards regular operation checks on animals at the time of slaughter
at slaughterhouses and during seasonal sale of live fish,
c) supervision of animal welfare in companion (pet) animal establishments, including establishments
of dangerous animal species / animal species requiring special care, inspections in pet shops, protection of
animals in horse riding and carriage driving activities, inspections of animal shelters including inspections
of care of stray and abandoned animals performed by municipalities, population regulation etc.,
d) supervision of welfare of wild animals, animals in zoological gardens, circuses and similar
establishments,
e) supervision of welfare of experimental animals,
f) in case of deficiencies identified by other RVA professional staff or upon the notification of other
persons, their immediate investigation and consideration,
g) cooperation with animal protection authorities in the respective administrative area of the region and
breeders, professional (Chamber of Veterinary Surgeons of the CR) and animal protection organisations,
h) education and awareness enhancement activities in this field,
RVA inspectors – official veterinary surgeons in the field of animal welfare, to the extent laid out in
the assignment and instructions of the Chief Inspector of the RVA for animal welfare, shall perform the
supervision of animal protection and welfare at their workplace (e.g. assembly centre, slaughterhouse) or within
their defined area of responsibility (inspectorate, usually covering the territory of a district). They keep technical
documents relevant for the ensurance of animal protection and welfare within their area of responsibility.
They ensure record keeping, checks and archiving of inspections in the “Client-Welfare” database. They evaluate
the results of the “Animal Protection Programme” obtained in the respective area under their territorial
responsibility. In keeping with the guidelines they provide written or other topical information on their activities to
the Chief RVA inspector for animal welfare, particularly in case of inspection findings of violation of animal
protection legislation where they are involved in the preparation of supporting documents for further procedure.
In their professional and supervisory activities related to the protection of animals against cruelty and
animal welfare within their area of responsibility they focus especially on:
a) comprehensive and follow-up inspections of the protection and welfare of farm animals in breeding,
b) inspections of protection and welfare of animals during their movements,
c) inspection of protection and welfare of animals at public performances and animal gatherings,
d) inspection of transport conditions, including “Register for road vehicle used for the transport of animals”,
or “Journey Log” submitted prior to the transport of animals, during the inspection of the set control posts
and after the end of the journey; pursuant to Council Regulation (EC) 1/2005 these documents shall be
stamped by them in the prescribed manner,
e) inspection of animal protection and welfare during veterinary activities,
f) inspection of protection of companion (pet) animals, especially animals in shelters, pet shops,
protection of animals in horse riding and carriage driving activities, etc.,
g) inspection of dangerous animal species/ animal species requiring special care establishments prior to
the issuance of certificate and during the period of its validity,
h) inspection of protection of wild animals and animals in training, particularly in circuses and similar
establishments,
i) addressing the notifications and complaints related to animal protection and welfare,
j) development of background materials in the field of animal welfare concerning the territory within
their responsibility for the RVA Chief Inspector for animal welfare, to be used as a supporting
information for the future decision making,
k) cooperation with breeders and animal protection interest organisations,
l) education and awareness enhancement activities in this field,
m) are involved in the preparation of binding opinions pursuant to section 56 of the Veterinary Act
and in the issuance of binding opinions pursuant to section 49 of the Veterinary Act for territorial procedure
with respect to the veterinary care
44
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
n) handing over of the by them issued decisions on corrective measures imposed upon keepers and other
natural and legal persons in accordance with section 143 or section 150 para 5 of the rules of administrative
procedure.
RVA inspectors – veterinary surgeons in the field of public health and veterinary hygiene ensure
specific professional and supervisory activities in the framework of protection of animals against cruelty and
animal welfare by:
a)
regular (“daily”) checks on animal protection and welfare during the transport of animal
consignments to slaughterhouses,
b)
regular (“daily”) checks on animal protection and welfare at the time of slaughter at
slaughterhouses,
c) regular (at least once every quarter) evaluation of findings detected in the inspections of
meat and organs,
d) checks on ritual slaughters,
e) random checks on the seasonal sale of live fish - 5 % at least,
f)
at least quarterly inspection focused on the records held by the operator on the arrivals and
unloading of animal consignments, checks on the slaughtering devices and equipment used, etc.
The data are recorded in accordance with principles as defined in the users manual entitled Methodological
support of the SVA CR Department for information and communication technologies (DICT) for work with the
client of the Information system of the SVA CR – Explanation of control points in record keeping of welfare
inspections - DICT manual.
The above mentioned division of the specific professional and supervisory activities in the framework of
protection of animals against cruelty and animal welfare within the RVA does not exclude the substitutability
of inspectors.
Inspection plan and frequency of inspections
The professional scope of inspections conducted reflects the conditions laid down in the legislation in force
(e.g. Animal Welfare Act, Decree No 208/2004 Coll., on minimum standards for the protection of farm animals,
Decree No 382/2004 Coll., on the protection of farm animals at the time of slaughter, killing or other ways of
putting to death) and is defined e.g. by animal species and category and performed activity in keeping with the
principles of the DICT user’s manual. Planning of the frequency of inspections and activities shall be derived from
the following minimum standards:
a) Supervision of protection of farm animals:
•
housing and other accommodation for breeding (including fisheries, etc.) – annually at least
5 % of the total number of farms is inspected. If the noncompliance with the provisions of the
Animal Welfare Act and Decree No 208/2004 Coll., on minimum standards for the protection of
farm animals is established during the inspections, the percentage of inspected farms shall be
immediately increased,
•
comprehensive inspections of farm animal husbandry ensuing from aid schemes – annually,
at farms selected pursuant to the MoA [State Agricultural Intervention Fund (SAIF), etc.]
methodology, the protocol describes the inspected breeding technology and compliance with the
minimum standards pursuant to the Framework Agreement between the SAIF and SVA CR,
•
national transport of animals
- in animals for slaughter – random checks on loading, at least 5 % of consignments at loading,
regular (daily) checks on unloading at slaughterhouses,
- in cattle and horses for breeding at least 5 % of consignments,
- in pigs, sheep, goats for breeding, farmed deer at least 3 % of consignments,
- in poultry for breeding at least 5 % of consignments,
- in rabbits for breeding, fur animals (and other small animals excluding poultry) at least 3 % of
consignments,
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
45
- in fish for breeding when amounting to more than 1000 pieces each fish, otherwise randomly,
- in sport and race horses random checks are conducted,
- inspections of loading, or „roadside checks“ in categories of cattle for fattening or slaughter,
horses, pigs, sheep, goats and poultry for slaughter, at least 10 % of the total number within the
respective RVA territory,
•
transport within the European Union – transport exceeding the distance of 65 km – 8 hours
- at assembly centres – all consignments of cattle, and also of horses, pigs, sheep and goats
- on loading at individual farms – at least 10 % of cattle, in particular calves, horses, pigs, sheep
and goats,
•
transport within the European Union – long distance transport exceeding 8 hours
(in keeping with the “Journey log“)
- at assembly centres – all consignments of cattle, calves in particular, and also of horses, pigs,
sheep and goats,
- at control posts - all consignments of cattle, calves in particular, and also of horses, pigs, sheep
and goats,
- in sport and race horses random checks at every international event,
•
transport into and from third countries
- at assembly centres all consignments of cattle, calves in particular, and also of horses, pigs,
sheep and goats,
- at breeding establishments consignments of cattle, calves in particular, and also of horses,
pigs, sheep and goats,
- at control posts all consignments of cattle, calves in particular, and also of horses, pigs, sheep
and goats,
- random checks on unloading, at least 10 % of all consignments,
- in sport and race horses random checks and checks at every international event,
•
slaughterhouses – comprehensive inspection - at least 1x per year, the protocol of inspection
includes the description of inspected slaughtering technology pursuant to Decree No 382/2004
Coll., on the protection of farm animals at the time of slaughter, killing or other way of putting to
death, and detailed findings of inspections,
•
ritual slaughter - comprehensive inspection during the approval procedure of the slaughter the protocol of inspection includes the description of inspected technology,
•
inspection of seasonal sale of live fish - random inspection covering at least 5 %,
•
circuses and similar establishments training animals territory.
always at the arrival to the RVA
Special attention should be paid to breeding and improvement establishments, artificial insemination
centres, semen collection centres, higher education institutions and vocational schools operational facilities,
research institutes, racing fields and performance testing establishments, etc.
b) Supervision of protection of companion (pet) animal establishments:
•
companion animal establishments – random checks,
•
dangerous animal species / animal species requiring special care establishments – at least 1x per
year,
•
companion animal gatherings – random checks (subject to inspections is the compliance with the
Rules of animal protection in breeding, public performance and gathering),
•
breeding and transport of animals for companion animal establishments – random checks,
•
pet shops – at least 1x per year,
46
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
•
animal shelters etc. – at least 1x every 2 years,
•
areas for earth dogging – at least 1x every 2 years.
c) Supervision of protection of wild animals:
• zoological gardens – comprehensive inspection 1x per year,
• rescue centres for handicapped animals - 1x every 2 years,
• game keeping establishments (deer parks, fox breeding establishments for earth dogging) – 1x
every 2 years,
• catching of game – random checks.
Special attention should be paid to events when higher numbers of animals are handled (catching of
hares, etc.)
d) Supervision of protection of experimental animals:
• user establishments – with fixed premises 1x per year,
• experiments at alternative experimental premises – during each experimental project,
• breeding establishments - 1x every 2 years,
• supplying establishments - 1x every 2 years.
Special attention should be paid to experiments at alternative facilities and premises, to experiments with
wild animal species, including bird banding, etc.
e) Supervision of animal protection and welfare at the Border Inspection Post in Prague – Ruzyně:
• inspection of welfare of protected animal species (IATA regulation) – comprehensive inspections of
5 % of consignments,
• inspection of welfare of companion animals – random checks.
Supervision, data processing and evaluation of results
During inspections the competent inspector – veterinary surgeon of the RVA authorised to conduct
supervision in the field of animal welfare always completes the “Protocol on control findings – welfare”, the data of
which are further processed and entered into the “Client-Welfare” database in line with the principles of the DICT
user’s manual.
Inspectors authorised to conduct the supervision of assembly centres conduct inspections of animal welfare
in assembly centres and enter the data pursuant to the principles as defined in the DICT user’s manual in the
“Client-Welfare” database. In case of a violation of the Animal Welfare Act, they produce a ”Protocol on control
findings – welfare“ and immediately inform the Chief RVA inspector for animal welfare.
Inspectors – veterinary surgeons in the field of veterinary hygiene – in the supervision of animal welfare
carry out daily checks of animal welfare at slaughterhouses and enter the data in line with the DICT manual in the
“Client-Welfare” database. They also keep records of carried out regular checks focused on the records kept by
the operator of arrivals and unloading of animal consignments, checks of used slaughtering devices and
equipment, etc. In case of a violation of the Animal Welfare Act, they produce a ”Protocol on control findings –
welfare“ and immediately inform the Chief RVA inspector for animal welfare who enters the data in the “Client –
Welfare“ database.
The inspection findings of seasonal sale of live fish are recorded in the ”Protocol on control findings - welfare“
the data from which is entered in line with the principles of the DICT user’s manual in the relevant ”ClientWelfare“ database.
The DICT of the SVA CR develops national overviews of activities in the field of protection of animals against
cruelty and animal welfare:
th
d) monthly, no later than on 15 of the following month and publishes them in the requested scope on the SVA
website,
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
47
e) annually,
f) following the SVA CR requirements.
Professional inspection
Professional inspection of compliance with the MG by individual RVA inspectors with the defined
territorial responsibility and by inspectors – veterinary surgeons in the field of veterinary hygiene, during
supervision of animal welfare, by inspectors at assembly centres and inspectors at other prescribed workplaces
is conducted by the RVA Chief inspector for animal welfare, or another RVA inspector designated by the RVA
Director. Professional inspection of compliance with this MG by individual RVAs is conducted by the head
of the Division of Animal Welfare of the SVA CR, or an inspector designated by the SVA CR Department of
Animal Health and Welfare Director, at least once in every two years. In case of any detected deficiencies, the
follow-up check of the RVA is conducted no later than 2 months after the first inspection.
Apart from inspections carried out pursuant to the referred to MG, the “Guidelines on conducting an internal
audit of the SVA CR official controls system” were introduced to the RVA inspectors at national meetings.
E 4. SUPERVISORY AND CONTROL ACTIVITIES
In compliance with legislation and the MG, the RVA inspectors within their supervisory activities carried out a
total of 16 918 inspections (see Supplement 1) in 2008 (as opposed to 16 127 inspections in 2007). The total
number of inspections carried out in the CR in the monitored period since 1993 was 179 971 inspections (see
Suplement 18; 19; 20). Where deficiencies were detected, corrective measures with set deadlines were imposed.
In case of any harm caused to animals, animal suffering or cruelty to animals, or in case of a failure to adopt
corrective measures, penalties were imposed within the administrative procedure or the cases of suspected
crimes were investigated by the competent authorities (see Supplement 13). Based on the data supplied by the
Ministry of Justice of the CR a total of 640 persons have been prosecuted and 311 persons have been convicted
for cruelty to animals as defined in section 203 of the Penal Code since 1993. The last two years witnessed an
upward trend in the number of these acts. In 2006 a total of 16 persons were prosecuted, 11 persons were
charged and 4 persons were convicted for cruelty to animals; a total of 3 persons were tried summarily. In 2007,
a total of 21 persons were prosecuted, 16 persons were charged and 17 persons were convicted for the cruelty to
animals; a total of 3 persons were tried summarily. In 2008 a total of 26 persons were prosecuted, 21 persons
were charged and 23 persons were convicted for cruelty to animals; altogether 6 persons were tried summarily.
The sanctions reflected the specific control findings detected during supervisory activities of the individual RVAs
and were decided upon at various levels in the administrative procedure (see Supplement 14).
As referred above, a total of 16 918 inspections were carried out in 2008, of which in the total of 1 203 cases
non-compliant care was detected involving 431 854 animals. An overview of imposed sanctions is presented in
Supplement 1 and 2. The number of proposals submitted to municipal authorities of municipalities with extended
powers to initiate an administrative procedure pursuant to the Animal Welfare Act increased from 258 in 2006 to
327 in 2007 and to 705 in 2008. The Protection of animals in 2008 table – a summary of non-compliances
detected during inspections pursuant to Act No 246/1992 Coll., Act No 166/1999 Coll. and Council Regulation No
1/2005 (see Supplement 9a; 9b; 10a; 11) gives a list of violations of individual provisions of the Act. The codes
used in the table are identical with designations of sections, paragraphs and letters of the referred to Act or EC
Regulation. The presented list has been ever longer due to the amendments to legislation. For the sake of clarity
and in order to make the text shorter only this publication includes only codes of those sections which were
violated. When studying the presented table, it is necessary to bear in mind that it is impossible (e.g. because of
parallel multiple violation of law at one animal husbandry establishment) to compare mere sums total from this
table with the results stated in the tables ”Results of inspections by animal category“ or “Results of inspections by
type of activity involving animals“ (see Supplement 1; 2; 3; 4; 5; 6) which were collected through different
methodology.
The next part presents a summary of results achieved in 2008. The maps (see Supplement 23 – 31) show
the scope and territorial distribution of supervisory activities and inspections by region in the indicated districts
and compare the situation in 1994 and 2008. The balance of the system of inspections in farm animal
establishments shall be demonstrated by pie charts included in Supplement 16. They indicate that the largest
share (87.5 %) in the total number of inspected animals in 2008 was represented by poultry. Nonetheless,
this activity accounted for only 6.7 % of conducted inspections since at poultry farms in the CR fairly numerous
flocks of birds are kept. On the contrary, due to the size of establishments, a relatively large share of inspections
(60.1 %) had to be carried out in cattle establishments, which however accounted for only 0.9 % in terms of the
48
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
number of inspected animals. For the sake of comparison, the data from 2007 obtained in comparable manner
are presented.
The charts included in Supplements 17 – 22 show the dynamics of development since the beginning of the
monitored period, i.e. since 1993. The charts indicate that the situation in the key monitored areas (breeding,
transport, slaughter of animals) has been fairly stable in the recent years. The growing share of imposed
recommended measures (see Supplement 21) and the share of violation of law (see Supplement 22) can also be
attributed to more precise definition of requirements for e.g. minimum standards in farm animal establishments.
A slight increase is always reported when the new legislation takes effect, since it takes some time for the
breeders to adjust to it. An adverse and consistent rise in numbers, namely of both the recommended measures
(12.4 % in 2008) and of the violation of law (8.9 % in 2008), has since the commencement of monitoring been
identified in the group of companion animals, although these animals should be considered in the perspective of
hobby activities of man or as his companion.
E 4.1. Supervision of farm animal husbandry
The extent of conducted supervisory activities shall be judged in light of the data on population of farm
animals in the CR as given by the Czech Statistical Office as of 1 April 2008. The Supplement 15 presents also
the data on population of farm animals in the same period in 2007 (see Supplement 15) for the purposes of
comparisons.
In the supervision of farm animals related activities, a total of 12 224 inspections were conducted which is by
1 004 inspections more than in 2007. These inspections covered 31 531 314 animals. In 2007 the inspections
involved 43 738 991 animals since a larger number of poultry and fish farms were inspected. In 2008 noncompliant care was detected during 650 inspections involving 426 556 animals and 372 cases were addressed in
administrative procedures (penalties, proposals submitted to municipalities) (see Supplement 1).
Activities involving cattle. In line with requirements laid down in legislation, the inspections of cattle farms
focused on various age categories of animals. A total of 7 783 inspections were carried out involving
568 634 animals of all categories covering all sorts of use of cattle. The given data do not include the data of daily
welfare checks in consignments of animals at slaughterhouses. The same shall apply to the other animal species
referred to below. Deficiencies were detected during 283 inspections and involved 8 038 heads of cattle
(see Supplement 3). In accordance with the EC methodology a total of 2 314 calve establishments were checked
and only in 64 cases deficiencies were detected. As against 2007, the number of detected deficiencies dropped.
This being the fact thanks to not only better care of animals, but also the enhanced awareness campaigns of the
MoA agricultural agencies. In 34 cases deficiencies detected at farms related to the failure to apply good
husbandry practice. In 12 establishments the size of space for animals was non-compliant and during
10 inspections shortcomings were detected in registration and record keeping. The results are presented in
Supplement 7a (7b). Also 4 522 establishments with other categories of cattle (excluding calves) were inspected
and 179 cases of deficiencies were detected. Once again, the largest share of identified deficiencies concerned
the shortcomings in husbandry practice (94 cases), registration and identification (25), feeding (23) and size
of space (22) as presented in Supplement 8a (8b). The referred to shortcomings and the most frequent violation
of minimum standards were analysed and discussed at training courses for breeders and advisors in connection
with preparation for Cross Compliance (CC) controls.
Activities involving pigs. A total of 1 359 inspections involving altogether 791 246 pigs were performed.
Deficiencies were detected during 127 inspections and involved 22 669 pigs (see Supplement 4). In 2007
deficiencies were identified during 65 inspections involving 72 684 pigs. During inspections at farms with group
pens e.g. unfit husbandry conditions and shortcomings in the care of animals caused by misunderstanding and
failure to comply with conditions stipulated in the decree on minimum standards were detected, particularly the
lack of permanent access of pigs to fresh water, inappropriate capacity of feeding equipment, insufficient access
of pigs to material for manipulation, or overall deterioration of animal hygiene conditions due to insufficient
maintenance. For the first time in the Czech Republic an extreme case of death of more than 300 heads was
reported at a single farm due to non-compliant care, especially in feeding of pigs. Similarly as in cattle or calve
establishments, the results of inspections were evaluated pursuant to the requirements and methodology laid
down by Directive No 98/58/EC (see Supplement 7a; 7b). Inspections based on this methodology were
conducted in 25 % of the number of registered establishments with group housing of pigs. The evaluations show
that in this animal species the largest share in the total number of deficiencies in both the types of breeding
establishments was associated with the requirement for appropriate feeding and watering, namely in 21% in the
group rearing, and 41% in case of farms with individual pens. It concerns especially the provision of adequate
share of crude fiber in feedingstuffs for the given category of sows. Similar level of deficiencies was detected
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
49
already in 2007. More shortcomings, accounting for approximately 13 %, concerned the failure to provide
material for manipulation for various categories of pigs. For the sake of comparison, in 2006 the highest number
of shortcomings identified in the inspected establishments related to the equipment of farms and the quality of
used premises.
Activities involving sheep and goats were inspected both in breeding establishments and in companion
animal establishments. A total of 31 100 sheep and goats were checked during 752 inspections. Deficiencies
were detected during 119 inspections at farms and involved 1 813 sheep and goats (see Supplement 4).
During inspections pursuant to the EC methodology (see Supplement 8a), the largest number of noncompliances were detected in identification of animals, registration and record keeping, husbandry practice (e.g.
failure to provide suitable breeding aids) and malnutrition. In case of companion animal establishments the
deficiencies consisted first and foremost in breeding in non-compliant premises. During inspections of public
performances, shortcomings were found only sporadically and breeders observed the respective approved rules.
Activities involving horses. The number of inspections carried out in the activities involving horses, both in
breeding establishments and companion animal establishments, has become stable. In 2008 a total of 1 050
inspections were conducted (as opposed to 1 061 inspections carried out in 2007; 1 082 inspections in 2006)
involving 23 331 horses. The number of inspections detecting non-compliant care increased to 104 and involved
842 horses (see Supplement 5). In 2007 deficiencies were identified during 60 inspections and involved 565
horses. It could be stated that the number of corrective measures dropped to the 2006 level. Inappropriate
conditions were found particularly in companion animal establishments and consisted in malnutrition, failure to
prevent the escape of horses, use of unsuitable aids, improper equipment of accommodation facilities and care of
them (insufficient ventilation, manure removal, etc.). The care of young horses but also aging horses deteriorated.
The inspections of animal gatherings and public performances clearly indicated that the majority of participants in
these events was aware of and observed the rules. Compared to 2007 when during 80 doping controls at horse
races and other sports events with horses no positive finding was detected, in 2008 during 89 controls 3 positive
findings were detected.
Activities involving poultry. In 2008 as to the disease status the situation at poultry farms and in activities
involving poultry calmed down. The welfare inspections of laying hens and broilers establishments were
accompanied by checks for the implementation of Salmonellosis eradication programme.
In gallinaceous fowl establishments a total of 381 inspections were carried out involving 16 614 893 birds.
Deficiencies were detected in 35 cases and involved 272 790 birds (see Supplement 6). Especially in summer
season, 6 inspections detected difficulties with ensuring animal hygiene conditions (e.g. overheating of houses
without adequate ventilation) and some more inspections identified deficiencies related to the failure to observe
good husbandry practice (insufficient feeding and watering, failure to provide necessary aids and equipment).
A considerable number of inspections was conducted at exhibitions and similar events of breeders interest
groups (89 inspections), during which in 2 cases (526 birds) violation of legislation was detected.
In laying hens establishments the evaluation of compliance with the requirements and methodology of
Council Directive No 98/58/EC (see Supplement 7a; 7b) was made for 2007, in the course of which the registered
establishments were inspected. A total of 61 establishments with unenriched cage systems were repeatedly
inspected (the intensity of inspections reached 118.3 %). The same applies to selected establishments with deep
litter system, where inspections were repeatedly conducted. More inspections were done in 25 establishments
with free range conditions (in 2007 only 3 such establishments were registered). Due to the rise in the number
of establishments equipped with this technology, the conditions of controls may fully apply to the referred to type
of breeding establishment due to the number of kept laying hens (more than 350 birds). In all types of
establishments with laying hens deficiencies were detected only sporadically.
A total of 336 inspections were conducted in the establishments with other categories of domestic fowl,
during which 12 cases of deficiencies were discovered. No deficiencies were detected during inspections on
turkey farms (see Supplement 8a; 8b).
In water fowl establishments a total of 33 inspections were carried out involving 33 038 birds. No deficiencies
were discovered during inspections in 6 goose establishments. In 1 ducks establishment shortcomings were
repeatedly detected in housing (see Suplement 6; 8a; 8b).
During 50 inspections done in ratites establishments, one case of non-compliant housing was identified (see
Suplement 8a).
.
Activities involving rabbits. A total of 35 inspections were conducted at rabbit farms, in which a total of
12 708 rabbits were kept for farming purposes. Deficiencies were detected in 3 cases (higher stocking density in
cages, deficient watering). Altogether 39 inspections were conducted in companion animal establishments
involving 25 101 rabbits. Non-compliances were discovered during 6 inspections and involved only 26 rabbits.
50
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
It is obvious that rabbits tend to be more often kept as pet animals, unfortunately though for reasons of ignorance
even the individually kept animals are often taken poor care of.
Activities involving fur animals – no deficiencies were detected during 12 inspections (see Supplement
8a; 8b).
E 4.1.1. Supervision of the protection of farm animals at slaughter
The summary of the number of slaughtered animals in the CR in 2007 and 2008 based on the SVA data is
given in Supplement 15. With respect to the interest of the general public in horse slaughter, it shall be noted that
the slaughter of horses in the CR occurs only rarely and that in 2008 the share of emergency killing in horses was
below 5 %.
It is essential for the overall evaluation that just like in the previous year comprehensive inspections of
welfare conditions at slaughterhouses were conducted and evaluated. Altogether 868 such inspections were
carried out (2006 - 1 158 inspections; 2007 – 970 inspections) during regular slaughter. Deficiencies were
detected during 79 inspections (2006 – 99 inspections, 2007 - 77 inspections) and involved 3 510 animals.
Corrective measures in accordance with Section 22 letter h) of the Animal Welfare Act were imposed in 32 cases,
in 18 cases penalties were imposed in the procedure to issue an administrative order and in 20 cases in the
administrative procedure. Altogether 4 inspections resulted in submitting a proposal to municipalities to initiate
an administrative procedure.
Starting from the second half of 2006 a new system of data collection in the SVA IS was introduced and
tested, which is still being fine-tuned and modified as to the methodology. For that reason, the results of the
prescribed regular welfare checks of consignments of animals for slaughter, comprising the inspections of
transport conditions, moving of animals or their lairaiging at slaughterhouses, inspection of stunning, bleeding
and onset of technological processing in all the consignments of animals delivered to slaughterhouses within the
pre-slaughter supervisory activities, differ as against the number of heads and shall be perceived as such. E.g.
the reported number of animals is related to the inspection of the whole consignments, thus showing higher
number of animals than the number of animals subject to post-mortem checks. Only a few comparable data are
selected for general evaluation.
In 2008 a total of 113 066 inspections were conducted involving 299 541 heads of cattle for slaughter (2007 121 504 inspections; 295 784 heads of cattle for slaughter). In 2008 non-compliant transport conditions were
discovered in 3.31 % of consignments (2007 – 1.69 %), namely during 3 745 inspections, and involved
5 275 heads of cattle. Damage to animals (injury, heat stress, etc.) occurred in 3 821 heads of cattle, it was
detected during 3 448 inspections and represented 3.05 % (2007 – 0.07 %). In three cases involving 8 heads of
cattle shortcomings were detected in stunning.
In 2008 a total of 91 819 welfare inspections of consignments comprising 3 687 383 pigs were recorded
(2007 - 108 422 inspections; 3 955 887 pigs). Non-compliant transport conditions were revealed in 0.37 % of
consignments in 2008 (2007 – 0.01 %) during 337 inspections and involved 15 106 pigs. In 2008 the damage to
health status of pigs was detected in 138 792 pigs during 880 inspections and represented 0.96 % (2007 –
0.07 %). Only once improper stunning involving 78 pigs was detected..
In the course of 8 309 inspections conducted in 2008 a total of 134 408 511 birds of gallinaceous fowl for
slaughter was inspected (2007 - 8 815 inspections, 138 814 903 birds); Similar values of approximately 0.75 –
1 % were ascertained during inspections of transport and transport vehicles. Higher percentage of injuries was
reported in transported poultry, namely 3.66 % (2007 – 2.61 %). These were mostly the cases of death due to
higher temperatures in the summer season. It is assumed that in the upcoming period the established system will
be used more consistently during the follow-up checks of animal welfare and their health status in breeding
establishments.
Inspections of live fish addressed the shortcomings (including the prohibition of sale) with the representatives
of suppliers as well as sales persons already throughout 2008. Shortcomings detected in the sale and slaughter
of live fish in retail outlets were eliminated and towards the end of the year the supervisory activities focused on
Christmas sale. Despite the protest events organised by activists, it may be stated that inspections of Christmas
sale of fish at stalls did not detect any gross violations during the transport of fish, care of it during the sale or its
slaughter.
E 4.1.2. Supervision of transport of animals
Conditions of (road, railway and air) animal transport were inspected already in line with Council Regulation
No 1/2005/EC on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives
64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97. Since the unamended wording of the Animal
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
51
Welfare Act was still effective, the registration of transporters in the national transport made prior to 2005 was still
considered to be valid. With respect to long-term journeys the observance of conditions laid down in the above
referred to Regulation was however required.
The recorded 2 456 inspections (2 634 inspections in 2007), conducted apart from those of transport to
slaughterhouses (see E 4.1.1.), involved approximately 6.8 million of transported animals. The highest numbers
were reported in case of inspections of transport of poultry and freshwater fish. Deficiencies were revealed during
25 inspections and involved 105 946 animals. Corrective measures were imposed in 4 cases, while in 5 cases
penalties were imposed and in 9 cases the administrative procedure was initiated. In additional 14 cases the
information on deficiencies during transport of animals were forwarded to the competent authorities in the EU
Member States. In 5 cases the RVA inspectors participated in the investigation of traffic accidents of trucks
transporting animals, which resulted in the necessity to conduct immediate euthanasia of some suffering animals
and to transport other animals to slaughterhouses.
Evaluations pursuant to the EC methodology, comprising also the number of inspections in slaughtered,
exported and imported animals, are presented in the supplement called ”Report on the protection of animals
during transport in 2008“ (see Supplement 12a; 12b) and naturally, the number of inspected consignments as
well as animals are much higher.
In spite of all the efforts to acquire more information during the technical consultations held in Brussels and
during other contacts with the EC, it shall be stated that particularly during the inspections of transit transport and
at approval procedure difficulties arose in the checks of compliance with and implementation of provisions of
Council Regulation No 1/2005 as a consequence of unclear technical conditions. We tried to tackle these
difficulties through bilateral meetings with the competent authorities of the Member States. The promised
possibility of acquiring data from the TRACES system has not come true either. Certain difficulties also arose in
monitoring the consistency of data in the newly introduced SVA IS.
The animal transporters were advised of changes in amended legislation, above all of the end of validity of
the original registration. At 6 training centres 26 courses were held for drivers and attendants for the acquisition
of qualification and additional 513 persons were trained in line with conditions laid down by Council Regulation
No 1/2005. At the end of 2008 altogether 3296 persons were trained in the CR.
E 4.1.3. Cooperation with the State Agricultural Intervention Fund (SAIF)
In 2008, the SVA CR collaborated with the SAIF in communicating results of certain welfare inspections
carried out by the RVA inspectors. According to risk analysis, the majority of required inspections were conducted
in the South Bohemia region. Technically speaking, the data were transmitted by means of a special data bridge
which transferred selected data from the SVA CR IS and delivered them in an appropriate format to the data
warehouse of the Integral Animal Register at the MoA. Data were made available to the SAIF staff under the
registration numbers of holdings.
E 4.2. Supervision of protection of companion (pet) animals
In 2008 activities involving companion animals were subject to 4 289 inspections (2006 - 3 896 inspections;
2007 - 4 379 inspections) involving 1 781 104 animals. Shortcomings were detected during 532 inspections and
involved 4 926 animals. Altogether 34 on-the-spot fines were inflicted, corrective measures were imposed
in 161 inspections, 82 penalties were imposed during the procedure to issue an administrative order and
38 penalties in the administrative procedure. A total of 260 proposals to initiate an administrative procedure were
submitted to municipalities (see Supplement 1). Of the above mentioned number of inspections, 839 inspections
were carried out in dangerous animal species / animal species requiring special care establishments. These
inspections covered 9 043 animals. A total of 8 corrective measures and 2 penalties were imposed upon these
establishments and 12 proposals were submitted to municipalities (see Supplement 1).
Deficiencies in companion animal establishments qualified pursuant to individual sections of the Animal
Welfare Act (see Supplement 9a; 9b) were detected in 434 cases, inadequate breeding conditions (keeping
group animals individually, failure to ensure the care of younglings, non-compliant breeding environment, etc.)
were discovered in 104 cases, and apart from that there were 54 cases in which insufficient watering and feeding
was identified or animals were not fed at all. In 107 cases no provisions against the escape of animals from the
establishment were put in place. On the other hand, there were 30 cases of failure to report a finding of
an animal. A total of 164 inspections were carried out in animal shelters and rescue centres, which involved
5 871 animals. Cases of animal neglect in animal shelters were identified. Repeatedly detected shortcomings are
improper registration of animals and failure to report a finding of a companion animal. Several cases heavily
covered by media occurred in establishments which claim to be shelters, but do not comply with the set
52
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
conditions and cause animals to suffer. For that reason 8 corrective measures were imposed. Penalties were
imposed in 2 cases and in 12 cases a proposal to initiate an administrative procedure was submitted to the
municipality. The detected violations of the Veterinary Act comprised 137 cases of failure to provide vaccination
against rabies and other 26 cases of non-compliance with proper conditions for ensuring animal health
(see Supplement 10). Moreover, the observation of rules of companion animal protection at a public performance
and gathering was checked. The situation prevailing in the sale of companion animals has so far not been fully
under control, but improvements are expected once the amended Animal Welfare Act is implemented. These
issues were on the agenda of vocational training which also concentrated on the protection of wild animals and
trade in them (see E 4.3.)
Non-government interest associations of animal protection and foundations were involved in the preparation
of implementing legislation to the amended Act. The Foundation for the Protection of Animals evaluated the grant
procedure for 2007 and announced additional grants concerning animal welfare, particularly the improvement of
conditions in companion animal establishments and controlled regulation of stray cat population (awareness
campaigns, castration programmes, etc).
In line with requirements of the Veterinary Act, also the vocational trainings in the form of courses on the
capture of stray and abandoned animals and their handling them have been held at the Institute of Life-long
Education and Informatics in Brno since 1995. These courses were successfully attended by altogether
2 242 participants. The content of courses is defined by Decree No 296/2003 Coll. in order to acquaint the
participants with current legislation, regulations, ABCs of biology, ethology, physiology and animal nutrition, with
the theory and practice of capture of stray animals and some selected synanthropic animals and dangerous
animal species kept as companion animals and their handling. They also had the opportunity of hands
on experience with the technique of capture and the use tranquilizer guns. Once the courses were extended to
include harmless disposal of companion animal cadavers, the participants were also introduced to the ABCs of
veterinary sanitation practices for companion animal establishments. According to the statistics, the largest
number of graduates recruit from the Municipal Police, and also include the members of other professions,
for whom the professional competence for work with animals is a precondition, such as staff of the protected
landscape areas, deer farms, staff of the Czech Union for Nature Conservation and also the staff of departments
of environment at municipal authorities, of shelters, municipal services, disinfection, disinfestation and rodent
control companies, rendering companies and students of vocational agricultural schools. In 2009 the number of
staff of shelters with the obligation to have professional competence acquired at this course as of 1 January 2007
is foreseen to increase.
E 4.3. Supervision of wild animals
During the supervision of activities involving wild animals, of the total of 243 inspections (see Supplement 2)
involving 32 720 animals (2007 - 381 inspections involving 283 619 animals) deficiencies were detected in case
of 19 inspections involving 337 animals. Corrective measures were imposed during 4 inspections, 3 penalties
were imposed in the procedure to issue an administrative order, 1 penalty in the administrative procedure and
9 proposals were submitted to municipalities (see Supplement 1).
In connection with other activities (movements, inspection of veterinary measures, licensing procedure),
a total of 50 inspections were conducted in zoological gardens, during which 13 913 animals were inspected.
Shortcomings in zoos were discovered in 4 cases and involved 13 animals. Two corrective measures were
imposed and in 2 cases a proposal was submitted to the municipality. Regular inspections were carried out in
7 licensed zoological gardens by the Ministry of Environment (MoE) commission responsible for zoo licensing.
In all the cases the commission concluded that the conditions as laid down in the legislation had been complied
with.
During 69 inspections conducted in circuses and involving 1 580 animals, deficiencies were detected in
4 cases and involved 25 animals. Altogether 3 corrective measures were imposed involving 11 animals and 4 and
9 proposals were submitted to municipalities (see Supplement 1). Despite certain difficulties to observe the
deadlines for approval of the rules, the situation in circuses and similar establishments improved. Problems
accompanied only the visit of a foreign circus, the performances of which were prematurely terminated due to the
non-compliance with animal protection conditions.
Additional inspections were conducted in cooperation with the Czech Environmental Inspectorate (CEI) at
game farms, zoo corners and similar establishments. Deficiencies were detected during 11 inspections,
2 corrective measures and 4 penalties were imposed and 2 proposals were submitted to municipalities.
The inspection bodies were also engaged in the investigation of cases of game and fish poaching and poisoning
(carbofuran poisoning, etc.).
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
53
In November the British organisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals organised and
financed a training in Prague for the inspectors of the SVA and the Czech Environmental Inspectorate on the
topic of the “Evaluation of animal welfare in pet shops“, which was attended by chief inspectors of the RVA and
SVA. Care of handicapped animals was on the agenda of another training for the RVA chief inspectors,
which also included hands-on experience during the visit to rescue centres. In cooperation with the Police
Presidium, the SVA compiled a technical information material concerning animal protection for the staff of
criminal science and investigation departments of the Police of the CR.
E 4.4. Supervision of breeding and use of experimental animals
In 2008 a total of 353 874 animals were used for experiments in the CR (406 414 animals in 2007), of which
90 524 laboratory mice, 33 158 laboratory rats, 5 550 rabbits, 2 569 guinea pigs, etc.; approximately 142 200 wild
birds were banded (see Supplement 3 - 37).
The laboratory animal breeding establishments (see Supplement 1) were subject to a total of
162 inspections, of which in 2 cases deficiencies were detected. One penalty was imposed and in 2 cases a
proposal was submitted to the municipality. In connection with the accreditation of user establishments and
granting certificates to breeding and supplying establishments, inspections were conducted prior to the
accreditation procedure or prior to the certificate granting procedure.
Altogether 132 inspections of experiments on animals were carried out in 2008, involving 77 694 animals
(see Supplement 2). In 2 cases a penalty was imposed due to detected shortcomings.
The education using animals was subject to 12 inspections. These inspections involved 1 770 animals (2007
- 678 animals; 2006 - 3 623 animals) and no deficiencies were revealed. These inspections concerned
predominantly the courses for the acquisition of a certificate for drivers and attendants, the courses for the
capture of animals and courses for staff breeding and using experimental animals, which require a training
of animal handling subject to approval as an experiment on animals for the purpose of education. The use of
alternative methods in university education has spread and the use of animals for these purposes continued
to decline.
E 5. ACTIVITY OF THE CENTRAL COMMISSION FOR ANIMAL WELFARE
The activity of the Central Commission for Animal Welfare (hereinafter referred to as the CCAW) is laid down
in provisions of Section 21 of the Animal Welfare Act. For the sake of clarity the report on its activity is structured
along the individual committees.
All the CCAW committees continuously addressed the topical issues, prepared supporting materials for
decision making of the CCAW Plenary Sessions and handled the assigned correspondence. Some of their
members were authors of publications or gave lectures on the topic of animal protection intended for both the
professional and general public.
Chairman
The CCAW Chairman and the head of the autonomous CCAW Division of the MoA was Doc. MVDr. Richard
Sovják, CSc.
E 5.1. Committee for the Protection of Farm Animals (CPFA)
In 2008 the composition of the Committee was the following:
Ing. Romana Šonková, Chairlady of the Committee (Pro-Bio, Association of Ecological Farmers)
Ing. Jiří Hojer (Ministry of Agriculture)
Ing. Jaroslav Kratochvíl (Agrarian Chamber of the CR)
plk. JUDr. Bohumil Radvan (Ministry of Interior)
MVDr. Ivo Strauss (State Veterinary Administration of the CR)
Ing. Karel Urban (Ministry of Transport)
54
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
Just like in the year before, in 2008 the CPFA members devoted most of their time and efforts to legislation
governing the animal protection and welfare at the national and international level. They took an active part in
discussions on the amendment to the Animal Welfare Act. The CPFA focused predominantly on the preparation
of a new decree on the protection of animals during transport, namely with a view to incorporate therein
provisions allowing for direct application of Council Regulation No 1/2005/EC, and also on the preparation of a
new decree on the protection of animals at a public performance and in breeding. The continued to work in the
working group made up of the representatives of the MoA, Animal Commodities Department and Legislative and
Legal Department, representatives of the SVA and CPFA, set up for the purposes of drafting a new decree on
minimum standards for the protection of farm animals, namely with respect to the new EU Council Directive
laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production, which should have been fully
implemented in the Czech legislation by 30 June 2010.
In autumn 2008 the European Commission published a proposal for Council Regulation on the protection of
animals at the time of killing. Discussions on the revision of Council Directive No 93/119/EC on the protection
of animals at the time of slaughter or killing started already in 2004. The revision of EC legislation concerning the
protection of animals at the time of slaughter or killing, including the killing of animals in the framework of the
disease control is a component of the Community Action Plan for the Protection and Welfare of Animals 2006 2010. The proposal for the new regulation has been debated by the working group composed of all the
stakeholders, including the CPFA members. This working group elaborated supporting materials for the official
position of the CR to be presented at the meeting of veterinary experts in Brussels.
A substantial part of the CPFA activities consisted in the preparation and approval of the rules of animal
protection at a public performance and in breeding. These rules constitute an important instrument for inspections
conducted by supervisory bodies.
The CPFA members were engaged, where appropriate, in active collaboration with the other CCAW
committees, particularly in the activities of the working group for drafting a new decree on the protection of
companion animals in pet shops and other points of sale. The CPFA Chairlady helped organise a training for
inspectors of the SVA and the CEI on the topic of Evaluation of Animal Welfare in Pet Shops, financed by the
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals and held in Prague in November, which was organised
under the auspices of the CCAW. Among other international animal protection organisations, with which the
CPFA has continuously been in contact and from which it has obtained information, are the Compassion in World
Farming with the seat in the United Kingdom and the Eurogroup for Animals with the seat in Brussels, Belgium.
The most active national non-governmental organisation in the field of protection of farm animals, with which the
CPFA has been in close contact, particularly when it comes to the comments procedure to draft legislation and
other documents, is the Society for Animals which is also a member of the European Coalition for Farm Animals
– ECFA.
The CPFA eagerly followed the progress of EU-wide discussion on food labelling with respect to animal
welfare and on alternatives to castration of piglets. Unfortunately though, these discussions have so far not led to
any specific proposals.
rd
On 15 and 16 January 2008 the 3 session of the EuroFAWC (European Forum of Animal Welfare Councils)
– European forum for governmental bodies focusing on the protection of animals took place in Prague,
also thanks to major contribution of the CPFA Chairlady as well as the CCAW Secretariat and the MoA Foreign
Relations Department. This major international event was attended by 25 delegates from 15 European countries
and also by the representatives of the European Commission, European Food Safety Authority and the Council of
Europe. The mission of the meeting was to share experience gained by the commissions for the protection
of animals in other European countries and also to present the latest issues currently faced by individual
countries in animal protection.
The CPFA kept meeting throughout the year, as necessary, mostly every 4 – 6 weeks, while in between the
individual meetings the members communicated mostly via e-mail.
E 5.2. Committee for the Protection of Companion Animals (CPCA)
In 2008 the composition of the Committee was the following:
MVDr. Jan Šimr, Chairman of the Committee (Chamber of Veterinary Surgeons of the CR)
Zuzana Semelová (League for the Protection of Animals of the CR)
JUDr. Jana Spurná (Ministry of Agriculture - CCAW)
The Committee contributed to drafting the amendment to the Animal Welfare Act as concerns the protection
of companion animals.
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
55
The Committee, in synergy with the Committee for the Protection of Farm Animals and the Committee for the
Protection of Wild Animals, was involved in drawing up the model rules of animal protection for various fields of
breeding activities:
Rules of animal protection at a public performance of horses – in carriage driving activities. The rules of
protection of animals at a public performance of ornamental fish and aquatic animals kept in aquariums,
at exhibitions and at social gatherings, competitions and sales meetings of breeders – ornamental fishkeepers.
The Committee was also involved in the modification of model rules of animal protection in order to keep the
rules of animal protection in line with the amendment to the Act for the protection of animals against cruelty.
The Committee provided information to municipal and local authorities in matters related to the issuance
of generally binding decrees laying down breeding of dogs and in matters related to infringements and
administrative delicts in the field of cruelty to animals for members of infringement commissions of municipalities
with extended powers.
The Committee contributed to drafting the decrees to the amended Animal Welfare Act. It was responsible
for the drawing up of the Decree on the protection of animals at a public performance and in breeding and the
Decree on professional competence for the performance of supervision in the field on protection of animals
against cruelty.
The Committee took part in activities of the group for the preparation of the decree concerning the pet shops.
The Committee considerably contributed to the comments on and approval of the rules of animal protection
in breeding and the rules of animal protection at a public performance and gathering, together with the community
of breeders.
The Chairman of the Committee attended the 10th international conference on the protection of companion
animals held in Strese, Italy.
The Committee elaborated the CCAW Statement on matters of walking the dog on a leash as defined in the
amendment to the Animal Welfare Act and the CCAW Opinion on premature weaning of dogs, cats and ferrets.
The Committee cooperated with the Ministry of Interior on updating the opinions on generally binding
decrees of municipalities and the specimen generally binding decrees (permanent identification of dogs).
E 5.3. Committee for the Protection of Wild Animals (CPWA)
In 2008 the composition of the Committee was the following:
Mgr. Marie Zelená, Chairlady of the Committee (Ministry of Environment)
Věra Aladzasová-Přibylová (Union of Animal Rescue Centres)
Ing. František Havránek, CSc. (Ministry of Agriculture)
Mgr. Pavel Hlavička, CSc. (Ministry of Education, Youth and Sports)
Zbyněk Laube (Czech Union of Animal Breeders)
MVDr. David Nejedlo (Union of Czech and Slovak Zoological Gardens)
The Committee met at 2 meetings held at the Liberec zoo and at one meeting held at the Dvůr Králové nad
Labem zoo, where the proposed decrees were consulted with RNDr. Dana Holečková, the manager of the zoo.
Due to extreme workload of the members, important topics and issues were addressed at the CCAW Plenary
Sessions, or via e-mail or telephone.
The Committee contributed to drafting the amendment to the Animal Welfare Act, especially in addressing
issues of wild animals. First and foremost it focused on the protection of handicapped animals in breeding and on
keeping animals in rescue centres.
In July the Committee organised a working session with the representatives of the Central Executive Board
of the Czech Union for Nature Conservation and the SVA, at which the preparation of the decree on the
protection of handicapped animals in breeding was debated.
In October the Committee held a seminar for rescue centres staff, at which it presented information on the
amendment to the Animal Welfare Act and to the Act on nature and landscape protection, and on provisions
governing the care of handicapped animals and rescue centres. Information was also offered on drafted decrees.
56
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
Based on a number of comments raised at the working session, a meeting with experts from zoos and
rescues centres took place in November. The comments made at this meeting were incorporated in the draft
decree, the wording of which was substantially changed. Especially the Annex 1 to this decree, laying down the
size and equipment of spaces for handicapped animals was adopted only after time consuming and complicated
discussions.
The Committee contributed to drafting the new decree defining animal species requiring special care.
The Chairlady of the Committee participated in the comment procedure.
The Committee was also engaged in drafting the decree on the protection of animals at a public
performance, and in breeding. The Chairlady of the Committee took part in the comment procedure.
The publication of the CCAW Recommendation – Conditions of breeding wild animals in captivity was being
prepared. The work on this publication has progressed, the co-authors submitted their proposals. The texts have
to be unified and edited.
The publication on Disinfection, Disinfestation and Rodent Control has been compiled by doc. Rödl –
in 2008 he submitted the following texts: Standard methodology of preventive rodent control, Protection of
animals during rodent control, Testing of chemical rodent control baits for municipalities and food industry as an
alternative method to the use of experimental animals.
The Committee was involved in administrative procedures and prepared the rules of animal protection at a
public performance and gathering concerning wild animals and also made comments to the rules of animal
protection concerning other animals. The Committee provided consultations in the development of the rules of
animal protection at a public performance of circuses and other entities.
The Chairlady of the Committee participated in the 10th international conference on the protection
of companion animals in Strese, Italy.
E 5.4. Committee for the Protection of Experimental Animals (CPEA)
In 2008 the composition of the Committee was the following:
Ing. Iva Pipalová, Chairlady of the Committee (Society for Laboratory Animal Science)
RNDr. Michael Boubelík, CSc. (Academy of Sciences of the CR)
MUDr. Adriena Hammerová (Ministry of Health)
RNDr. Jaroslav Pažout (Ministry of Industry and Trade)
MVDr. Stanislav Špelda (Ministry of Defence)
Attention was paid to granting accreditations to user establishments and granting certificates to breeding and
supplying establishments. In 2008 a total of 39 establishments were evaluated by the appointed evaluators.
Three members of the CPEA lectured at courses for higher education institutions staff pursuant to Section 17
para 1 of the Animal Welfare Act. In 2008 the Training Centre at the Institute of Life-long Education and
Informatics of the UVPS in Brno organised two courses, while three courses were held by the Training Centre of
the CULS in Prague. In addition, two courses for laboratory staff, technicians and attendants took place at the
Training Centre of the CULS in Prague and two courses were organised by the ILEI UVPS in Brno; one course
was organised by the Society for Laboratory Animal Science. Members of the CPEA acted as lecturers also in
these courses.
The CPEA collaborated also with the Society for Laboratory Animal Science in the organisation of the 11th
conference on laboratory animals held at Hnanice near Znojmo in October 2008.
The CPEA convened a meeting of the representatives of grant agencies, at which conditions were
negotiated for tenders in cases where the applicant intends to use experimental animals in his work.
The applicants shall submit the experimental project approved at all the relevant levels. The CPEA further
cooperates with grant agencies and informs on potential changes in experimental projects.
Just like in previous years, the CPEA keeps paying attention to the application of alternative methods.
Information was continuously collected on the use and validation of the respective methods. At the
11th Conference on Laboratory Animals papers on this topic were presented. The conference was attended by the
representatives of CZECOPA, which is in charge of the validated alternative methods. The CCAW is a collective
member of CZECOPA.
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
57
The CPEA members attended the FELASA and COST Board meeting and international conference in
Jerusalem (Israel), FELASA held in Portugal, COST meeting held in Portugal and a conference on alternative
methods in Linz. Materials from the conferences have been made available to all the CCAW members.
The CPEA members worked in the Council of Europe bodies. RNDr. Boubelík and Ing. Pipalová participated
in the working meeting of the EU Commission for the protection of vertebrate animals used for experimental and
other scientific purposes held in Brussels at which the Appendix “A“ and “B“ were elaborated based on the
European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific
purposes.
The Committee considerably contributed to the amendment to the Animal Welfare Act and Decree on the
protection, breeding and use of experimental animals.
E 5.5. CCAW Secretariat
In 2008 the composition of the autonomous Central Commission for Animal Welfare Division (secretariat)
was the following:
Ing. Kristýna Burešová (officer – animal protection rules)
Ing. Jiří Novák (officer – IT expert)
JUDr. Jana Spurná (officer - laywer)
Eva Vurbsová (officer - secretary)
Everyday agenda – dealt with by the Secretariat itself or in cooperation with the relevant committees of the
Central Commission for Animal Welfare.
Preparation of regular CCAW Plenary Sessions and CCAW Council meetings - 11 Plenary Sessions and
10 Council meetings were held. Elaboration of background materials for these meetings, taking minutes thereof,
fulfillment of tasks assigned to the staff of the autonomous Central Commission for Animal Welfare Division,
monitoring of the fulfillment of tasks assigned to individual committees of the Central Commission for Animal
Welfare.
Information outputs (both public and private):
- record keeping and processing of the number of animals used for experimental purposes in the CR in 2007,
- keeping and regular updates of the list of entities involved in animal protection (shelters approved by the RVA in
particular),
- keeping a list of graduates from the course pursuant to section 17 para 1 of the Animal Welfare Act
(professional competence to manage, conduct and control experiments on animals),
- keeping a list of graduates from the course pursuant to section 26 of the Animal Welfare Act (professional
competence to conduct supervision in the field of protection of animals against cruelty),
- keeping a list of graduates from the course pursuant to Article 17 of Council Regulation No 1/2005/EC
(competence for drivers and attendants of road vehicles),
- keeping a list of discussed, approved and not approved rules of animal protection in breeding, at a public
performance and gathering; regular provision of the approved rules to the SVA CR for the purposes of
inspections,
- keeping a directory of accredited user establishments and of certified breeding and supplying establishments,
- keeping a directory of user establishments that have applied for accreditation to conduct experiments on
animals and of breeding and supplying establishments that have applied for the issuance of certificate.
Creation and management of the CCAW website, kept particularly in order to facilitate orientation and
simplify the process for applicants in administrative procedure as well as to enhance public awareness on animal
protection. In 2008, another main objective was to provide information to the general public concerning the
amendment to the Animal Welfare Act. The number of visits to the CCAW website has consistently been the
highest from among all the MoA websites.
Preparation of the amendment to the Animal Welfare Act; participation in the relevant meetings held at the
MoA, Office of the Government and first and foremost in the Chamber of Deputies and the Senate of the
Parliament of the CR. The amendment was executed by Act No 312/2008 Coll., amending Act No 246/1992 Coll.,
58
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
on the protection of animals against cruelty, as amended, Act No 634/2004 Coll., on administrative fees,
as amended, and Act No 114/1992 Coll., on nature and landscape protection, as amended.
In cooperation with the relevant committees of the Central Commission for Animal Welfare the drafting of
new decrees to the amended Animal Welfare Act and participation in the legislative process.
Conduct of administrative procedures on approval of the rules of animal protection pursuant to Decree
No 192/2004 Coll., on the protection of animals in breeding, at a public performance and gathering – in 2008 a
total of 120 administrative procedures were closed upon a final judgment (81 rules were approved, in 1 case the
rules were not approved, 38 administrative procedures were discontinued).
Conduct of administrative procedures on granting accreditations and certificates pursuant to the Animal
Welfare Act and Decree No 207/2004 Coll., on the protection, breeding and use of experimental animals, and
cooperation with evaluators in this field – in 2008 a total of 39 administrative procedures were closed upon a final
judgment. In all the cases the accreditation or certificate was granted.
Cooperation with the SVA CR on the compilation of the ”Animal Protection Programme 2007“.
Provision of information and consultancy services for state administration bodies, non-governmental
organisations and citizens, including legal advice.
Ongoing synergy with the Ministry of Agriculture, the State Veterinary Administration of the CR, the Ministry
of Environment, the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Transport and other state administration bodies
and self-governing authorities.
Elaboration of expert opinions, standpoints and judgments, methodological guidelines and expertise
concerning the protection of animals against cruelty. Development of legal interpretations of the Animal Welfare
Act.
Together with the CCAW Committees, involvement in the comment procedures to bills, decrees and other
legislation submitted by other entities, which relate in any way whatsoever to animal protection, the new Penal
Code and Civil Code in particular.
Participation in the organisation of courses for staff in charge of supervision in the field of animal protection
against cruelty pursuant to Section 26 of the Animal Welfare Act.
Participation in the organisation of courses for animal transporters pursuant to Article 17 of Council
Regulation No 1/2005/EC. Activities associated with the issuance of certificates of competence for drivers and
attendants – a total of 513 certificates were issued, namely in the form of IDs.
Drafting the Statute and Rules of Procedure of the CCAW.
Provision of translations and materials necessary for CCAW activities.
Publishing and lecturing - JUDr. Spurná gave lectures on the topic of animal protection at several seminars
held for the staff of public administration and self-government bodies. JUDr. Spurná also took an active part in the
”Protection of Animals and Welfare 2008“ conference held in Brno where she delivered two presentations.
She also delivered two presentations at an international technical seminar called “Urban and municipal
management in relation to breeding of cats, dogs and other domestic and exotic animals (cleanliness of public
spaces)“ held in Tatranská Lomnice in Slovakia. JUDr. Spurná and Ing. Burešová also participated in the seminar
on the rules of animal protection at a public performance, with a special focus on their drafting.
In cooperation with the MoA Communication Department supplying information to mass media (TV, radio
broadcasting, press). In connection to the amendment to the Animal Welfare Act, JUDr. Spurná participated in a
few talks on the Czech Radio.
Cooperation in the organisation of traditional international conferences – with the Faculty of Veterinary
Hygiene and Ecology of the UVPS in Brno “Protection of Animals and Welfare 2008“ (Brno, September, 15th
year), with the Czech Society of Bioclimatology ”Topical Issues of Bioclimatology of Animals 2008“ (Brno,
December, 23rd year).
Organisation of and participation in the 3rd session of EuroFAWC (European Forum of Animal Welfare
Councils) – European forum for governmental bodies focusing on the protection of animals, which was held at the
MoA in Prague in January 2008.
Presentation of CCAW activities at the agricultural exhibition Techagro in Brno.
Consultancy and advisory activities in cooperation with the relevant CCAW Committees.
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
59
Other activities:
- in cooperation with the SVA CR, press monitoring and distributing weekly overviews to the CCAW
members,
- archiving technical documents,
- monitoring and purchase of technical literature.
E 6. CONCLUSIONS
The publication presents results of coordination activities performed by the MoA and other competent state
authorities as well as results of supervisory activities conducted by the State Veterinary Administration inspectors.
It provides information on the amendment to the Animal Welfare Act, including the list of substantial changes in
provisions concerning animal protection authorities, the establishment of a new animal welfare division within the
Animal Commodities Department of the MoA. A list of legislation in force and the methodology of supervisory
activities is included. The publication also compiles and publishes summaries required by the EC, namely both
with respect to the evaluation of conditions of activities involving farm animals and pursuant to the set out
methodology of evaluation of the use of animals in experiments.
In the light of preparation for the Czech Presidency of the Council of the EU, the activities in 2008 in this field
focused on matters related to animal protection and welfare with respect to the efforts exerted by international
organisations, the World Organisation for Animal Health (OIE) in particular, to improve the situation beyond the
borders of Europe. This intention not only impacted the animal protection itself, but shall also set economic limits
while respecting cultural and religious traditions. To this end the “Community Action Plan for the Protection and
Welfare of Animals“ has been implemented. For that reason the supporting technical materials were drawn up for
EC discussions in the light of preparations for the Czech Presidency of the Council of the EU in 2009, with major
focus on the protection of animals at the time of slaughter and killing as well as on the amendment to Directive
on the protection of experimental animals.
The “Animal Protection Programme“ in the CR has been run and evaluated for a long time already,
which makes it possible to see the dynamic development in this area in the Czech Republic. The individual
chapters outline the evaluation of activities in relation to individual groups of farm, companion, wild and
experimental animals. For the sake of clarity, tables, charts and maps are added to the text comparing the
existing situation and the situation at the beginning of the monitored period, i.e. in 1994. The submitted results
suggest that continuous attention shall be paid to the conditions of animal welfare in the laying hens and chicken
broilers establishments. During the implementation of Council Regulation No 1/2005, it was repeatedly asserted
that the technical conditions for the implementation of this Regulation are only general, which complicates
the efforts of transporters as well as inspection bodies. The results indicate that the professional care devoted to
the development of conditions of animal protection and welfare in companion animal establishments, wild animals
as well as in the protection of experimental animals gives rise to multiple problems, which despite of partial
achievements still prevail and have to be taken care of. In the field of protection of companion animals attention
concentrates particularly on public awareness and education activities. Newly addressed are the matters
concerning the care of handicapped animals.
The following measures are to be adopted based on the analysis of results:
ƒ In the first half of 2009, the attention in the field of animal protection and welfare will be focused on
technical and organisational matters necessary for the fulfillment of the following tasks ensuing from the
Czech Presidency of the Council of the EU:
- a submission of a proposal for discussions on the UN “Universal Declaration on Animal
Welfare“,
- discussion on the proposal for Regulation for the protection of animals at the time of slaughter
and killing,
- discussion on the proposal for the amendment to Directive on the protection of experimental
animals,
- discussion of the proposal for Directive on restricting seal hunting and import of seal products
to EC,
- submission of proposals concerning topical animal protection and welfare issues.
60
Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 2009
ƒ The MoA, SVA CR and competent state authorities in cooperation with the CCAW as an advisory body to
the Minister of Agriculture will in their activities build on the “Community Action Plan for the Protection and
Welfare of Animals“. Additional comments and analytical findings will be submitted to the competent
authorities with regard to the drafting of legislation at the Community level.
ƒ When amending the legislation, requirements to reflect the EU legislation shall be met - compliance with
the implementation of Council Regulation (EC) No 882/2005 on official controls performed to ensure the
verification of compliance with feed and food law and animal health and animal welfare rules.
The emphasis will be placed on the adoption of legislation (decrees) in compliance with the provisions of
the Animal Welfare Act.
ƒ Animal protection authorities, particularly the MoA and SVA CR, shall together with the Ministry of
Transport create conditions for the implementation of Council Regulation No 1/2005.
ƒ More legislation will be harmonised with the EC legislation, the Czech legislation will be fully harmonised
with Directive laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production.
ƒ The MoA and competent authorities shall create conditions for the implementation and evaluation of crosscompliance (CC) based on the results of inspections conducted in animal welfare under the Animal
Protection Programme, or bearing in mind the risks identified in other areas, or based on foreign
experience selected risks shall be identified, which are relevant for the welfare of animals for breeding and
which shall be taken into account in the conduct of inspections. In 2009 activities involving inspections
of individual cattle and pig categories are foreseen.
ƒ The SVA CR in keeping with the amended Veterinary Act and its implementing legislation shall ensure the
compliance with the conditions of supervision of the protection of animals and animal welfare; inspections
will be conducted in line with the new methodological guidelines and in accordance with the “Guideline for
the conduct of internal audit of the SVA CR official control systems“ comprising efficient procedures for the
verification of effectiveness of official controls and follow-up measures.
ƒ The SVA CR shall analyse and evaluate the “AP Programme“ at the meetings of RVA Chief inspectors.
Information on the evaluation of activities in the field of farm animals breeding, inspections of transport and
use of experimental animals, including this bulletin, will be sent to the EC.
ƒ The SVA CR shall be responsible for testing and fine-tuning of the welfare module for 2009 and the
preparation of a new module of Client-welfare Information System with special focus on CC.
The documented procedures shall contain information and instructions as defined in Article 8 para 1
Regulation (EC) No 882/2004, for adequate evaluation of compliance with the requirements laid down
in Directives No 91/629/EEC, 91/630/EEC and 99/74/EC.
ƒ The MoA - Animal Welfare Division, SVA CR, RVA inspectors and CCAW members and staff shall work
in the given field in synergy with citizens, interest associations of citizens, breeders and state
administration bodies with a view to continuously improve the situation in animal protection.
ƒ Information and public awareness activities will be provided to both the citizens and breeders. Information
on the protection of animals will be made available on the Internet.
MoA - AWD, CCAW: http://www.oz.mze.cz/
SVA CR: http://www.svscr.cz/
Přílohy
Příloha 1
Supplement No. 1
Výsledky kontrol podle skupin zvířat v roce 2008
Results of inspections by animal category in 2008
Česká republika
Czech Republic
Zjištěné závady
Deficiencies detected
provedeno
kontrol
No of
inspections
kontrolováno
zvířat
No of animals
inspected
12 224
31 531 314
650
426 556
31
184
105
71
165
4 289
1 781 104
532
4 926
34
161
82
38
260
839
9 043
22
123
0
8
1
1
12
3 450
1 772 061
510
4 803
34
155
81
37
248
243
32 720
19
337
0
4
3
1
9
- zvířata v ZOO
- zoo animals
50
13 913
4
13
0
2
0
0
2
- zvířata cirkusů
- circus animals
Skupina zvířat
Animal categories
Hospodářská zvířata celkem
Farm animals total
Zájmová zvířata celkem
Companion animals total
- zájmová zvířata - nebezpečný druh
- companion animals - dangerous animal
species
- ostatní zájmová zvířata
- other companion animals
Volně žijící zvířata celkem
Wild animals total
počet
kontrol
No of
inspections
počet
zvířat
No of
animals
pokuty
pokuty
vyměřené v vyměřené ve
nápravná
příkazním
počty
správním
opatření
podněty obce
řízení
blokových
řízení
§ 22 písm. l
Proposals to
Penalties
pokut
Penalties
Corrective
municipaliimposed in
Number of on- measures
imposed in
ties
the-spot fines Section 22 the procedure
the
to issue an administratiletter l
ve procedure
order
69
1 580
4
25
0
0
0
0
4
- ostatní volně žijící zvířata
- other wild animals
124
17 227
11
299
0
2
3
1
3
Laboratorní zvířata celkem
Laboratory animals
162
123 957
2
35
1
0
0
0
2
16 918
33 469 095
1 203
431 854
100
516
275
149
705
Celkem / TOTAL
Ot8ce Kontroly podle kategorií zvířat.xls
Příloha 2
Supplement No. 2
Výsledky kontrol podle druhu činnosti se zvířaty v roce 2008
Results of inspections by type of activity involving animals in 2008
Česká republika
Czech Republic
Zjištěné závady
Detected deficiencies
počty
blokových
pokut
No of on-thespot-fines
nápravná
opatření
§ 22 písm. l
Corrective
measures
pursuant to
section 22
letter l
pokuty
pokuty
vyměřené v
vyměřené ve
příkazním
správním
řízení
podněty obce
řízení
Penalties
Proposals to
Penalties
imposed in
municipalities
procedure to imposed in
issue an
administratiadministrati- ve procedure
ve order
provedeno
kontrol
No of
inspections
kontrolováno
zvířat
No of animals
inspected
počet
kontrol
No of
inspections
počet
zvířat
No of
animals
11 133
20 243 164
1 017
316 529
88
401
221
121
651
Svody zvířat
Performances and animal gatherings
1 033
276 533
35
1 087
10
32
13
0
13
Přeprava zvířat
Transport of animals
2 456
6 795 144
25
105 946
0
4
5
0
9
807
401 726
35
1 140
2
37
10
0
22
Rituální porážky zvířat
Ritual slaughter
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ostatní porážky zvířat
Commercial slaughter
868
4 754 658
79
3 510
0
32
18
20
4
Činnost
Type of activity
Chov zvířat
Animal husbandry
Obchod se zvířaty
Trade in animals
Výuka na zvířatech
Education using animals
12
1 770
0
0
0
0
0
0
0
Ostatní pokusy na zvířatech
Experiments on animals
132
77 694
0
0
0
0
0
0
0
Veterinární činnost
Veterinary activities
313
912 535
2
3 150
0
0
2
0
0
Útulky a záchranné stanice
Animal shelters
164
5 871
10
492
0
10
6
8
6
Ot8ce Kontroly podle činnosti se zvířaty.xls
Příloha 3
Supplement No. 3
Výsledky kontrol podle druhu činnosti se zvířaty v roce 2008 - SKOT
Results of inspections by type of activity involving animals in 2008 - CATTLE
Česká republika / Czech Republic
Zjištěné závady
Detected deficiencies
Činnost
Type of activity
Chov zvířat
Animal husbandry
Svody zvířat
Performances and animal gatherings
Přeprava zvířat
Transport of animals
Obchod se zvířaty
Trade in animals
Rituální porážky zvířat
Ritual slaughter
Ostatní porážky zvířat
Commercial slaughter
Výuka na zvířatech
Education using animals
Ostatní pokusy na zvířatech
Experiments on animals
Veterinární činnost
Veterinary activities
provedeno
kontrol
No of
inspections
kontrolováno
zvířat
No of animals
inspected
počet
kontrol
No of
inspections
počet
zvířat
No of animals
5 862
482 682
224
7 869
21
545
0
0
1 460
59 971
5
72
11
191
0
0
0
0
0
0
308
4 540
59
97
4
8
0
0
15
229
0
0
102
20 468
0
0
Výsledky kontrol podle druhu činnosti se zvířaty v roce 2008 - TELATA
Results of inspections by type of activity involving animals in 2008 - CALVES
Česká republika / Czech Republic
Zjištěné závady
Detected deficiencies
Činnost
Type of activity
Chov zvířat
Animal husbandry
Svody zvířat
Performances and animal gatherings
Přeprava zvířat
Transport of animals
Obchod se zvířaty
Trade in animals
Rituální porážky zvířat
Ritual slaughter
Ostatní porážky zvířat
Commercial slaughter
Výuka na zvířatech
Education using animals
Ostatní pokusy na zvířatech
Experiments on animals
Veterinární činnost
Veterinary activities
provedeno
kontrol
No of
inspections
kontrolováno
zvířat
No of animals
inspected
počet
kontrol
No of
inspections
počet
zvířat
No of animals
2 315
80 675
64
924
7
63
0
0
373
29 001
1
20
0
0
0
0
0
0
0
0
18
137
0
0
0
0
0
0
2
74
0
0
20
1 032
0
0
Ot8ce Kontroly podle činnosti se zvířaty - 01 Skot, telata.xls
Příloha 4
Supplement No. 4
Výsledky kontrol podle druhu činnosti se zvířaty v roce 2008 - PRASATA
Results of inspections by type of activity involving animals in 2008 - PIGS
Česká republika / Czech Republic
Zjištěné závady
Detected deficiencies
Činnost
Type of activity
Chov zvířat
Animal husbandry
Svody zvířat
Performances and animal gatherings
Přeprava zvířat
Transport of animals
Obchod se zvířaty
Trade in animals
Rituální porážky zvířat
Ritual slaughter
Ostatní porážky zvířat
Commercial slaughter
Výuka na zvířatech
Education using animals
Ostatní pokusy na zvířatech
Experiments on animals
Veterinární činnost
Veterinary activities
provedeno
kontrol
No of
inspections
kontrolováno
zvířat
No of animals
inspected
počet
kontrol
No of
inspections
počet
zvířat
No of animals
1 359
791 246
127
22 669
4
186
1
4
414
92 836
8
1 134
1
549
0
0
0
0
0
0
423
1 035 499
14
779
2
108
0
0
14
568
0
0
35
15 830
2
3 150
Výsledky kontrol podle druhu činnosti se zvířaty v roce 2008 - OVCE a KOZY
Results of inspections by type of activity involving animals in 2008 - SHEEP
and GOATS
Česká republika / Czech Republic
Zjištěné závady
Detected deficiencies
Činnost
Type of activity
Chov zvířat
Animal husbandry
Svody zvířat
Performances and animal gatherings
Přeprava zvířat
Transport of animals
Obchod se zvířaty
Trade in animals
Rituální porážky zvířat
Ritual slaughter
Ostatní porážky zvířat
Commercial slaughter
Výuka na zvířatech
Education using animals
Ostatní pokusy na zvířatech
Experiments on animals
Veterinární činnost
Veterinary activities
provedeno
kontrol
No of
inspections
kontrolováno
zvířat
No of animals
inspected
počet
kontrol
No of
inspections
počet
zvířat
No of animals
752
31 100
119
1 813
35
680
1
2
34
4 471
0
0
1
27
0
0
0
0
0
0
12
127
4
9
8
55
0
0
3
510
0
0
3
92
0
0
Ot8ce Kontroly podle činnosti se zvířaty - 02 Prasata, ovce a kozy.xls
Příloha 5
Supplement No. 5
Výsledky kontrol podle druhu činnosti se zvířaty v roce 2008 - KONĚ
Results of inspections by type of activity involving animals in 2008 - HORSES
Česká republika / Czech Republic
Zjištěné závady
Detected deficiencies
Činnost
Type of activity
Chov zvířat
Animal husbandry
Svody zvířat
Performances and animal gatherings
Přeprava zvířat
Transport of animals
Obchod se zvířaty
Trade in animals
Rituální porážky zvířat
Ritual slaughter
Ostatní porážky zvířat
Commercial slaughter
Výuka na zvířatech
Education using animals
Ostatní pokusy na zvířatech
Experiments on animals
Veterinární činnost
Veterinary activities
provedeno
kontrol
No of
inspections
kontrolováno
zvířat
No of animals
inspected
počet
kontrol
No of
inspections
počet
zvířat
No of animals
674
6 624
81
669
341
15 964
22
170
30
167
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
5
20
0
0
3
357
0
0
5
187
0
0
Výsledky kontrol podle druhu činnosti se zvířaty v roce 2008 - PSI
Results of inspections by the type of handling animals in 2008 - DOGS
Česká republika / Czech Republic
Zjištěné závady
Detected deficiencies
Činnost
Type of activity
Chov zvířat
Animal husbandry
Svody zvířat
Performances and animal gatherings
Přeprava zvířat
Transport of animals
Obchod se zvířaty
Trade in animals
Výuka na zvířatech
Education using animals
Ostatní pokusy na zvířatech
Experiments on animals
Veterinární činnost
Veterinary activities
Útulky
Shelters
provedeno
kontrol
No of
inspections
kontrolováno
zvířat
No of animals
inspected
počet
kontrol
No of
inspections
počet
zvířat
No of animals
1 321
5 716
419
1 587
408
33 206
2
3
54
2 011
0
0
29
913
2
31
1
1
0
0
10
436
0
0
145
948
0
0
134
3 915
6
149
Ot8ce Kontroly podle činnosti se zvířaty - 03 Koně, psi.xls
Příloha 6
Supplement No. 6
Výsledky kontrol podle druhu činnosti se zvířaty v roce 2008 - HRABAVÁ DRŮBEŽ
Results of inspections by type of activity involving animals in 2008 - GALLINACEOUS
POULTRY
Česká republika / Czech Republic
Zjištěné závady
Detected deficiencies
Činnost
Type of activity
Chov zvířat
Animal husbandry
Svody zvířat
Performances and animal gatherings
Přeprava zvířat
Transport of animals
Obchod se zvířaty
Trade in animals
Rituální porážky zvířat
Ritual slaughter
Ostatní porážky zvířat
Commercial slaughter
Výuka na zvířatech
Education using animals
Ostatní pokusy na zvířatech
Experiments on animals
Veterinární činnost
Veterinary activities
provedeno
kontrol
No of
inspections
kontrolováno
zvířat
No of animals
inspected
počet
kontrol
No of
inspections
počet
zvířat
No of animals
381
16 614 893
13
272 790
89
12 989
2
526
356
6 372 202
5
103 565
2
51
0
0
0
0
0
0
73
3 692 449
1
2 565
5
120
0
0
17
4 411
0
0
17
874 114
0
0
Výsledky kontrol podle druhu činnosti se zvířaty v roce 2008 - VODNÍ DRŮBEŽ
Results of inspections by type of activity involving animals in 2008 - WATER FOWL
Česká republika / Czech Republic
Zjištěné závady
Detected deficiencies
Činnost
Type of activity
Chov zvířat
Animal husbandry
Svody zvířat
Performances and animal gatherings
Přeprava zvířat
Transport of animals
Obchod se zvířaty
Trade in animals
Rituální porážky zvířat
Ritual slaughter
Ostatní porážky zvířat
Commercial slaughter
Výuka na zvířatech
Education using animals
Ostatní pokusy na zvířatech
Experiments on animals
Veterinární činnost
Veterinary activities
provedeno
kontrol
No of
inspections
kontrolováno
zvířat
No of animals
inspected
počet
kontrol
No of
inspections
počet
zvířat
No of animals
33
33 038
2
3 004
49
1 521
1
200
6
22 378
0
0
1
30
0
0
0
0
0
0
7
4 427
0
0
1
38
0
0
1
120
0
0
0
0
0
0
Ot8ce Kontroly podle činnosti se zvířaty - 04 Hrabavá drůbež, vodní drůbež.xls
Příloha 7a
Supplement No. 7a
Informace o kontrole vybraných druhů a kategorií zvířat podle Směrnice 98/58/ES
Information on checks of selected animal species and categories pursuant to Directive 98/58/EC
Členský stát - Member State
Česká republika / Czech Republic
Období - Period of reference
2008
Počet nedostatků
Number of infringements
NOSNICE
LAYING HENS
TELATA
CALVES
výběh
Free range
podestýlka
Deep litter
obohacené
klece
Enriched
cages
PRASATA
PIGS
neobohacené
klece
Unenriched
cages
skupinové
boxy
Group pens
individuální
boxy
Individual
pens
1
Hospodářství podléhající kontrole
Holdings subject to inspection
22
36
7
61
11 573
3 727
306
2
Hospodářství kontrolována
Holdings inspected
25
44
14
64
2 314
932
327
3
Hospodářství s nedostatky
Holdings with detected deficiencies
0
1
0
2
64
111
14
4
Personál
Staffing
0
0
0
0
0
1
0
5
Denní kontroly
Daily checks
0
0
0
0
1
0
0
6
Evidence a vedení záznamů
Record keeping
0
0
0
0
10
17
1
7
Výběhy
Free range
0
0
0
0
2
1
0
8
Prostory pro zvířata - velikost plochy
Space for animals - size of the area
0
0
0
1
12
4
0
9
Objekty a ustájení
Buildings and accommodation
0
0
0
0
4
3
0
10
Minimální osvětlení
Minimum lighting
0
0
0
0
1
1
0
11
Povrchy podlah
Floor surfaces
5
0
12
Manipulovatelné materiály
Materials for manipulation
0
0
0
0
0
17
2
13
Automatické a mechanické zařízení
Automatic or mechanical equipment
0
0
0
0
0
0
0
14
Krmení, voda a další látky
Feed, water and other substances
0
0
0
0
8
28
5
15
Hemoglobin u telat
Hemoglobin in calves
0
16
Minimální obsah vlákniny
Minimum crude fiber content
0
0
0
17
Nedovolené zákroky
Unauthorised interventions
0
0
0
0
1
0
0
18
Chovatelské postupy
Breeding procedures
0
1
0
0
34
54
4
19
Nedostatek A
Deficiency A
0
1
0
1
51
80
8
20
Nedostatek B
Deficiency B
0
0
0
0
17
14
2
21
Nedostatek C
Deficiency C
0
0
0
0
14
16
1
Ot8ce EK Telata, prasata, nosnice.xls
Příloha 7b
Supplement No. 7b
Informace o kontrole vybraných druhů a kategorií zvířat podle Směrnice 98/58/ES - %
Information on checks of selected animal species and categories pursuant to Directive 98/58/EC
Členský stát - Member State
Česká republika / Czech Republic
Období - Period of reference
2008
NOSNICE
LAYING HENS
PRASATA
PIGS
skupinové
boxy
Group pens
individuální
boxy
Individual
pens
19,99%
25,01%
106,86%
1
73
131
12
0,00%
1,56%
3,15%
14,06%
3,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,76%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,37%
0,00%
0,00%
Evidence a vedení záznamů
Record keeping
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,70%
12,98%
8,33%
7
Výběhy
Free range
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,74%
0,76%
0,00%
8
Prostory pro zvířata - velikost plochy
Space for animals - size of the area
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
16,44%
3,05%
0,00%
9
Objekty a ustájení
Buildings and accommodation
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,48%
2,29%
0,00%
10
Minimální osvětlení
Minimum lighting
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,37%
0,76%
0,00%
11
Povrchy podlah
Floor surfaces
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,82%
0,00%
12
Manipulovatelné materiály
Materials for manipulation
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12,98%
16,67%
13
Automatické a mechanické zařízení
Automatic or mechanical equipment
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
14
Krmení, voda a další látky
Feed, water and other substances
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,96%
21,37%
41,67%
15
Hemoglobin u telat
Hemoglobin in calves
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16
Minimální obsah vlákniny
Minimum crude fiber content
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
17
Nedovolené zákroky
Unauthorised interventions
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,37%
0,00%
0,00%
18
Chovatelské postupy
Breeding procedures
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
46,58%
41,22%
33,33%
19
Nedostatek A
Deficiency A
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
69,86%
61,07%
66,67%
20
Nedostatek B
Deficiency B
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
23,29%
10,69%
16,67%
21
Nedostatek C
Deficiency C
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
19,18%
12,21%
8,33%
výběh
Free range
podestýlka
Deep litter
obohacené
klece
Enriched
cages
113,64%
122,22%
200,00%
104,92%
0
1
0
Poměr závad
Rate of deficiencies
0,00%
2,27%
4
Personál
Staffing
0,00%
5
Denní kontroly
Daily checks
6
Poměr kontrol
Rate of inspections
Celkem závad
Deficiencies total
Počet nedostatků
Number of infringements
TELATA
CALVES
neobohacené
klece
Unenriched
cages
Ot8ce EK Telata, prasata, nosnice.xls
Příloha 8a
Supplement No. 8a
Informace o kontrole ostatních vybraných druhů a kategorií zvířat podle Směrnice 98/58/ES
Information on checks of other selected animal species and categories pursuant to Directive 98/58/EC
Počet nedostatků / Number of infringements
Krůty
Turkeys
Kožešinová zvířata
Fur animals
Husy
Geese
Běžci
Ratites
Kozy
Goats
Kachny
Ducks
2008
Kur domácí
(vyjma nosnic)
Domestic fowl
(excluding laying
hens)
Období / Period of reference
Ovce
Sheep
Česká republika / Czech Republic
Skot (vyjma telat)
Cattle (excluding
Calves)
Členský stát / Member State
1
Hospodářství podléhající kontrole
Holdings subject to inspection
7 776
7 233
2 125
270
198
116
29
10
145
2
Hospodářství kontrolována
Holdings inspected
4 522
497
211
336
50
17
8
12
18
3
Hospodářství s nedostatky
Holdings with detected deficiencies
179
80
34
12
1
1
0
0
0
4
Personál
Staffing
1
2
0
0
0
0
0
0
0
5
Denní kontroly
Daily checks
4
0
0
1
0
0
0
0
0
6
Evidence a vedení záznamů
Record keeping
25
40
24
2
0
1
0
0
0
7
Výběhy
Free range
18
11
2
1
0
0
0
0
0
8
Manipulovatelné materiály
Materials for manipulation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Objekty a ustájení
Buildings and accommodation
11
1
0
0
0
0
0
0
0
10
Prostory pro zvířata - velikost plochy
Space for animals - size of the area
22
3
1
4
1
1
0
0
0
11
Automatické a mechanické zařízení
Automatic or mechanical equipment
2
0
0
1
0
0
0
0
0
12
Krmení, voda a další látky
Feed, water and other substances
23
10
4
5
0
0
0
0
0
13
Nedovolené zákroky
Unauthorised interventions
3
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Chovatelské postupy
Breeding procedures
94
44
11
1
0
1
0
0
0
15
Nedostatek A
Deficiency A
217
111
43
15
0
2
0
0
0
16
Nedostatek B
Deficiency B
63
36
18
1
0
1
0
0
0
17
Nedostatek C
Deficiency C
34
10
5
4
1
0
0
0
0
Ot8ce EK Ostatní zvířata.xls
Příloha 8b
Supplement No. 8b
Informace o kontrole ostatních vybraných druhů a kategorií zvířat podle Směrnice 98/58/ES - %
Information on checks of other selected animal species and categories pursuant to Directive 98/58/EC
Hospodářství podléhající kontrole
Holdings subject to inspection
Počet nedostatků / Number of infringements
Hospodářství kontrolována
Holdings inspected
Krůty
Turkeys
Kožešinová zvířata
Fur animals
Husy
Geese
Kachny
Ducks
Běžci
Ratites
Kur domácí
(vyjma nosnic)
Domestic fowl
(excluding laying
hens)
2008
Kozy
Goats
Období / Period of reference
Ovce
Sheep
Česká republika / Czech Republic
Skot (vyjma telat)
Cattle (excluding
Calves)
Členský stát / Member State
58,15%
6,87%
9,93%
124,44%
25,25%
14,66%
27,59%
120,00%
12,41%
203
111
42
15
1
3
0
0
0
Hospodářství s nedostatky
Holdings with detected deficiencies
4,49%
22,33%
19,91%
4,46%
2,00%
17,65%
0,00%
0,00%
0,00%
4
Personál
Staffing
0,49%
1,80%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5
Denní kontroly
Daily checks
1,97%
0,00%
0,00%
6,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6
Evidence a vedení záznamů
Record keeping
12,32%
36,04%
57,14%
13,33%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
7
Výběhy
Free range
8,87%
9,91%
4,76%
6,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8
Manipulovatelné materiály
Materials for manipulation
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9
Objekty a ustájení
Buildings and accommodation
5,42%
0,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10
Prostory pro zvířata - velikost plochy
Space for animals - size of the area
10,84%
2,70%
2,38%
26,67%
100,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
11
Automatické a mechanické zařízení
Automatic or mechanical equipment
0,99%
0,00%
0,00%
6,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12
Krmení, voda a další látky
Feed, water and other substances
11,33%
9,01%
9,52%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13
Nedovolené zákroky
Unauthorised interventions
1,48%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
14
Chovatelské postupy
Breeding procedures
46,31%
39,64%
26,19%
6,67%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
15
Nedostatek A
Deficiency A
106,90%
100,00%
102,38%
100,00%
0,00%
66,67%
0,00%
0,00%
0,00%
16
Nedostatek B
Deficiency B
31,03%
32,43%
42,86%
6,67%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
17
Nedostatek C
Deficiency C
16,75%
9,01%
11,90%
26,67%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Ot8ce EK Ostatní zvířata.xls
Příloha 9a
Supplement No. 9a
Přehled o ochraně zvířat při přepravě v roce 2008
Annual report on the protection of animals during transport in 2008
Česká republika
Czech Republic
Skot
Bovine
Počet přepravených zvířat (v kusech)
Animals transported (in heads)
a Poraženo
Slaughtered
b Vyvezeno
Exported
c Dovezeno k chovu
Imported for breeding
d Ostatní přepravená zvířata
Other animals transported
a+b+c+d
Prasata
Porcine
Malí přežvýkavci
Koně
Small ruminants Equidae
Domácí ptáci a
králíci
Domestic birds
and rabbits
Ostatní druhy
zvířat
Other species
289 998
3 671 779
15 122
274
138 428 006
1 477
177 091
207 797
15 793
287
91 593 125
335
3 522
274 702
162
66
11 212 263
0
755 958
X
46 263
X
X
X
1 226 569
4 154 278
77 340
627
241 233 394
1 812
V počtu zvířat / In number of animals
Počet kontrol
Number of inspections
a Během silniční přepravy
During transport by road
b1 V místě určení
At the place of destination
V počtu dopravních
prostředků
In means of transport
Skot
Bovine
Prasata
Porcine
Malí přežvýkavci
Koně
Small ruminants Equidae
Domácí ptáci a
králíci
Domestic birds
and rabbits
Ostatní druhy
zvířat
Other species
5
113
0
1
0
4 005
0
289
1 224
33 406
0
59
2 222 514
0
213 601
112 587
3 505 334
1 679
274
136 629 421
161
X
X
X
X
X
X
X
1 799
52 911
34 762
4 462
51
4 047 944
3
187
5 576
22 257
0
38
0
0
7
75
0
8
16
8
0
a+b1+b2+c1+c2+c3+c4
215 888
172 486
3 595 759
6 150
438
142 903 892
164
d Kontroly dokumentů
Documents checks
2 287
X
X
X
X
X
X
b2 V místě určení - jatky
At the place of destination Slaughterhouse
c1 Na trhu
At markets
c2 V místě odjezdu
At place of departure
c3 Ve stanicích odpočinku
At staging points
c4 V místě překládky
At transfer points
V počtu zvířat / In number of animals
Počet přestupků
Number of infringements
a Během silniční přepravy
During transport by road
b1 V místě určení
At the place of destination
V počtu dopravních
prostředků
In means of transport
Skot
Bovine
Koně
Malí přežvýkavci
Small ruminants Equidae
Prasata
Porcine
Domácí ptáci a
králíci
Domestic birds
and rabbits
Ostatní druhy
zvířat
Other species
1
0
199
0
0
0
0
7
2
265
0
0
70 833
0
1 208
51
136 828
6
0
2 149 158
1
X
X
X
X
X
X
X
8
34
245
0
3
53 000
0
3
36
1 702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a+b1+b2+c1+c2+c3+c4
1 227
123
139 239
6
3
2 272 991
1
d Kontroly dokumentů
Documents checks
19
X
X
X
X
X
X
b2 V místě určení - jatky
At the place of destination Slaughterhouse
c1 Na trhu
At markets
c2 V místě odjezdu
At place of departure
c3 Ve stanicích odpočinku
At staging points
c4 V místě překládky
At transfer points
X - Nesledováno / No data
Ot8ce EK Transport 2008.xls
Příloha 9b
Supplement No. 9b
Přehled o ochraně zvířat při přepravě v roce 2008
Annual report on the protection of animals during transport in ratios in 2008
Česká republika
Czech Republic
Podíl zvířat kontrolovaných /
přepravených
Percentage of heads inspected /
transported
%
Všechny druhy
All species
Skot
Bovine
59,46%
Prasata
Porcine
14,06%
Malí
přežvýkavci
Small ruminants
86,56%
7,95%
Koně
Equidae
Domácí ptáci a
králíci
Domestic birds
and rabbits
69,86%
59,24%
Ostatní druhy
zvířat
Other species
9,05%
V počtu zvířat / In number of animals
Podíl kontrol podle kategorií
Percentage of inspection
by categories
a Během silniční přepravy
During transport by road
b1 V místě určení
At the place of destination
b2 V místě určení - jatky
At the place of destination Slaughterhouse
c1 Na trhu
At markets
c2 V místě odjezdu
At place of departure
c3 Ve stanicích odpočinku
At staging points
c4 V místě překládky
At transfer points
V počtu dopravních
prostředků
In means of transport
Skot
Bovine
Prasata
Porcine
Malí
přežvýkavci
Small ruminants
Koně
Equidae
Domácí ptáci a
králíci
Domestic birds
and rabbits
Ostatní druhy
zvířat
Other species
0,00%
0,07%
0,00%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
0,71%
0,93%
0,00%
13,47%
1,56%
0,00%
98,94%
65,27%
97,49%
27,30%
62,56%
95,61%
98,17%
X
X
X
X
X
X
X
0,83%
30,68%
0,97%
72,55%
11,64%
2,83%
1,83%
0,09%
3,23%
0,62%
0,00%
8,68%
0,00%
0,00%
0,00%
0,04%
0,00%
0,13%
3,65%
0,00%
0,00%
V počtu zvířat / In number of animals
Podíl přestupků podle kategorií
Percentage of infringements by
categories
a Během silniční přepravy
During transport by road
b1 V místě určení
At the place of destination
b2 V místě určení - jatky
At the place of destination Slaughterhouse
c1 Na trhu
At markets
c2 V místě odjezdu
At place of departure
c3 Ve stanicích odpočinku
At staging points
c4 V místě překládky
At transfer points
V počtu dopravních
prostředků
In means of transport
Skot
Bovine
Prasata
Porcine
Malí
přežvýkavci
Small ruminants
Koně
Equidae
Domácí ptáci a
králíci
Domestic birds
and rabbits
Ostatní druhy
zvířat
Other species
0,08%
0,00%
0,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,57%
1,63%
0,19%
0,00%
0,00%
3,12%
0,00%
98,45%
41,46%
98,27%
100,00%
0,00%
94,55%
100,00%
X
X
X
X
X
X
X
0,65%
27,64%
0,18%
0,00%
100,00%
2,33%
0,00%
0,24%
29,27%
1,22%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
V počtu zvířat / In number of animals
Podíl přestupků na počet inspekcí V počtu dopravních
Percentage of infringements per
prostředků
inspections
In means of transport
a Během silniční přepravy
During transport by road
b1 V místě určení
At the place of destination
b2 V místě určení - jatky
At the place of destination Slaughterhouse
c1 Na trhu
At markets
c2 V místě odjezdu
At place of departure
c3 Ve stanicích odpočinku
At staging points
c4 V místě překládky
At transfer points
PRŮMĚR %
na počet fyzických kontrol
AVERAGE %
per physical checks
d Kontroly dokumentů
Documents checks
Skot
Bovine
Prasata
Porcine
Malí
přežvýkavci
Small ruminants
Koně
Equidae
Domácí ptáci a
králíci
Domestic birds
and rabbits
Ostatní druhy
zvířat
Other species
20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,42%
0,16%
0,79%
0,00%
0,00%
3,19%
0,00%
0,57%
0,05%
3,90%
0,36%
0,00%
1,57%
0,62%
X
X
X
X
X
X
X
0,44%
0,06%
0,70%
0,00%
5,88%
1,31%
0,00%
1,60%
0,65%
7,65%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,57%
0,07%
3,87%
0,10%
0,68%
1,59%
0,61%
0,83%
X
X
X
X
X
X
Ot8ce EK Transport 2008.xls
Příloha 10
Supplement No. 10
Přehled závad z kontrol podle zákona č. 246/1992 Sb. v roce 2008
Non-compliances with provisions of Act No 246/1992 Coll. In 2008 as detected by inspections
neodpovídající výkony zvířat
Inappropriate performance of animals
propagace týrání - vystavováním zvířat
246-04a-a0
Promoting cruelty - by exhibiting animals
nesprávný výcvik, vystupování
246-04-b0
Inappropriate training, performance )
omezování výživy a napájení
246-04-c1
Restriction of the provision of feed and water
potrava se škodlivou příměsí
246-04-c2
Feed containing harmful admixture
bezúčelné omezování pohybu
246-04-c3
Unnecessary restriction of freedom of movement
neusmrcení trpícího zvířete
246-04-d0
Failure to kill a suffering animal
nedovolené podněty a pomůcky
246-04-h0
Unauthorised impulses and aids
nedovolená léčiva a zákroky
246-04-i0
Unauthorised medicinal products and interventions
nepřiměřený stres
246-04-j0
Undue stress
nevhodné podmínky chovu
246-04-k0
Inappropriate breeding conditions
nevhodné zacházení a přeprava
246-04-m0
Inappropriate handling and transport
nevhodné způsoby uvazování
246-04-n0
Inappropriate tethering
opuštění zvířete
246-04-s0
Abandoning an animal
neplnění podmínek chovu podle vyhlášek
246-04-v0
Noncompliance with breeding conditions as laid down by decrees
bezdůvodné usmrcení zvířete
246-05-01
Groundless killing of an animal
nekvalifikované porážení
246-05-03
Unqualified slaughtering
použití nedovolených látek pro usmrcení
246-05-7b
Use of unauthorised substances for killing
výroba, dovoz a prodej čelisťových pastí
246-05-80
Production, import and sale of jaw traps
jatky - konstrukční vady a vybavení
246-05a-02
Slaughterhouse - defects in construction and equipment
jatky - špatná a neevidovaná údržba porážecích nástrojů
246-05a-05
Slaughterhouse - poor maintenance of slaughtering instruments with no records kept
jatky - chyby v kvalifikaci a poučení personálu
246-05a-06
Slaugjhterhouse - inadequate qualification and uinstructions given to the staff
jatky - nedostatky v evidencí kvalifikace
246-05a-07
Slaughterhouse - shortcomings in the record keeping of qualification
nedodržení podmínek nutné pořážky mimo jatky
246-05b-01
Noncompliance with the conditions of emergency slaughter outside the slaughterhouse
nedodržení podmínkek přesunu na nutnou porážku
246-05b-02
Noncompliance with the conditions of transport to emergency slaughter
jatky - nevhodné rampy a naháněcí uličky
246-05c-02
Slaughterhouse - inappropriate ramps and gangways
jatky - zakázané způsoby pohánění
246-05c-03
Slaughterhouse - forbidden methods of guiding animals
jatky - nezabezpečení ochrany před klimatickými vlivy
246-05c-06a
Slaughterhouse - failure to provide protection against climatic conditions
jatky - nezabezpečení napájení
246-05c-06b
Slaughterhouse - failure to provide watering
jatky - nezabezpečení péče při ustájení
246-05c-07
Slaughterhouse - failure to provide care during lairage
jatky - použití omračovacího přístroje bez kontroly
246-05f-04
Slaughterhouse - uncontrolled use of stunning equipment
opuštení (zbavení se) zvířete
246-06-00
Abandoning (getting rid of) an animal
neumožnění dozoru chovatelem
246-08-01
Failure to enable the supervision by the keeper
před svodem - neplnění povinností pořadatelem
246-08-03
Prior to the animal gathering - failure of the organiser to fulfill his obligations
při svodu - neplnění povinností pořadatelem
246-08-04
During the animal gathering - failure of the organiser to fulfill his obligations
svod - nezpracování řádu veřejného vystoupení a svodu
246-08-06
Animal gathering - failure to draw up the rules of a public performance and animal gathering
246-04-a0
Ot8ce Zákon 246.xls
ostatní volně žijící
Other Wild
cirkusu
Circus
ZOO
ostatní zájmová
Other Companion
nebezpečný druh
Dangerous Species
No of
deficiencies
hospodářská
Farm
počet
závad
Odstavec zákona č. 246/1992 Sb.
Paragraph of the Act No 246/1992 Coll. of laws
laboratorní
Laboratory
1/2
Z TOHO ZVÍŘATA / ANIMALS:
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
91
37
0
54
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
29
6
2
21
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
5
2
0
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
23
3
0
20
0
0
0
0
168
62
0
104
0
0
2
0
5
1
0
4
0
0
0
0
7
3
0
4
0
0
0
0
21
0
0
21
0
0
0
0
24
19
2
2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
1
0
2
0
0
0
0
10
1
0
6
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
2
0
1
1
0
Příloha 10
Supplement No. 10
Přehled závad z kontrol podle zákona č. 246/1992 Sb. v roce 2008
Non-compliances with provisions of Act No 246/1992 Coll. In 2008 as detected by inspections
přeprava - zvířata vyloučená zákonem z přepravy
Transport - animals excluded from transport by law
přeprava - porušení podmínek registrace dopravce
246-08k-02
Transport - violation of the transporter´s conditions of registration
hospodářská zvířata - nedovolená izolace
246-09-01a
Farm animals - unauthorised isolation
hospodářská zvířata - vzájemné napadání mezi zvířaty
246-09-01b1
Farm animals - mutual attacks of animals
hospodářská zvířata - nemožnost odpočinku a péče
246-09-01b2
Farm animals - no possibility to rest and be taken care of
hospodářská zvířata - nemožnost příjmu potravy
246-09-01b3
Farm animals - inability to satisfy feeding requirements
hospodářská zvířata - tma nebo trvale intenzivní světlo
246-09-1c
Farm animals - dark or permanent intensive light
hospodářská zvířata - poškození nevhodnou technologií
246-10-00
Farm animals - damage by inappropriate technology
hospodářská zvířata - nezabezpečení kontrol chovatelem
246-11-10
Farm animals - failure to ensure checks by the keeper
hospodářská zvířata - nezabezpečení nezbytných pomůcek a opatření
246-11-20
Farm animals - failure to provide necessary aids and measures
hospodářská zvířata - nezajištění pohody a etologických podmínek
246-12-01
Farm animals - failure to ensure animal welfare and ethological conditions
hospodářská zvířata - nevhodný způsob krmení a napájení
246-12-03
Farm animals - inappropriate manner of feeding and watering
hospodářská zvířata - neposkytnutí první nebo odborné pomoci
246-12-04
Farm animals - failure to provide the first or professional aid
hospodářská zvířata - omezení volnosti pohybu, neumožnění odpočinku
246-12a-01
Farm animals - restriction of freedom of movement, failure to enable rest
hospodářská zvířata - poplašný systém chybí - není kontrola
246-12a-03
Farm animals - absence of the alarm system - no checks
hospodářská zvířata - neposkytnutí ochrany před klimatickými vlivy
246-12a-04
Farm animals - failure to provide protection from weather conditions
hospodářská zvířata - nevhodná potrava - nedostatečné množství
246-12b-01
Farm animals - inappropriate food - insufficient quantity
hospodářská zvířata - závadná napájecí voda nebo její nedostek
246-12b-02
Farm animals - harmful drinking water or lack of it
hospodářská zvířata - nedodržení minimálních standardů
246-12c-01
Farm animals - noncompliance with minimum standards
zájmová zvířata - nezabezpečení podmínek zájmového chovu - únik zvířete
246-13-01
Companion animals - failure to ensure breeding conditions for companion animals - escape of an animal
zájmová zvířata - nedostatečná péče - neoznámení nálezu zvířete
246-13-02
Companion animals - insufficient care - failure to report the finding of an animal
zájmová zvířata - chov nebezpečného druhu nezletilou osobou
246-13-05
Companion animals - keeping a dangerous animal species by a minor
zájmová zvířata - nezaregistrovaný chov nebezpečného druhu
246-13-06
Companion animals - unregistered keeping of a dangerous animal species
zájmová zvířata - neoznámění změny podmínek chovu nebezpečného druhu
246-13-08
Companion animals - failure to notify the changes of breeding conditions of a dangerous animal species
zájmová zvířata - neoznámení činnosti
246-13a-1
Companion animals - failure to notify the activity
zájmová zvířata - porušení podmínek chovu
246-13a-2
Companion animals - violation of breeding conditions
zájmová zvířata - nesprávná evidence zvířat při obchodu
246-13a-3
Companion animals - incorect record keeping of animals in trading
zájmová zvířata - porušení péče o toulavá a opuštěná zvířata
246-13b-00
Companion animals - noncompliant care for stray and abandoned animals
porušení povinností chovatelem
246-27-1b
Violation of obligations by the keeper
nedovolený chov nebezpečného druhu zvířat
246-28-1b
Unauthorised breeding of a dangerous animal species
porušení povinností občanem
246-28-1c
Violation of obligations by the citizen
246-08b-01
Celkem / TOTAL
Ot8ce Zákon 246.xls
ostatní volně žijící
Other Wild
cirkusu
Circus
ZOO
ostatní zájmová
Other Companion
nebezpečný druh
Dangerous Species
No of
deficiencies
hospodářská
Farm
počet
závad
Odstavec zákona č. 246/1992 Sb.
Paragraph of the Act No 246/1992 Coll. of laws
laboratorní
Laboratory
2/2
Z TOHO ZVÍŘATA / ANIMALS:
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
24
24
0
0
0
0
0
0
39
38
0
1
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
0
0
19
18
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
18
18
0
0
0
0
0
0
77
77
0
0
0
0
0
0
115
3
5
107
0
0
0
0
34
4
0
30
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
7
1
6
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
7
1
0
6
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
1
0
1
0
0
1
0
3
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
832
387
20
414
0
4
6
1
Příloha 11
Supplement No. 11
Přehled závad z kontrol podle zákona č. 166/1999 Sb. v roce 2008
Non-compliances with provisions of Act No 166/1999 Coll. in 2008 as detected by inspections
laboratorní
Laboratory
ostatní volně žijící
Other Wild
cirkusu
Circus
ZOO
No of
deficie
ncies
ostatní zájmová
Other Companion
Odstavec zákona č. 166/1999 Sb.
Paragraph of Act No 166/1999 Coll. of laws
nebezpečný druh
Dangerous Species
počet
závad
hospodářská
Farm
Z TOHO ZVÍŘATA / ANIMALS:
166-04-01a
chov - nevhodné podmínky chovu
Breeding - inappropriate breeding conditions
86
61
0
25
0
0
0
0
166-04-01b
chov - neposkytnutí 1. pomoci, nevyžádání odborné pomoci
Breeding - failure to provide the first aid, no request of professional help
34
21
0
13
0
0
0
0
166-04-01c
chov - nedostatky v bránění vzniku a šíření nákaz
Breeding - shortcomings in the prevention of outbreak and spread of contagious diseases
12
3
0
7
0
0
2
0
166-04-01d
chov - nedostatečná součinnost chovatele
Breeding - insufficient cooperation of the keeper
4
1
0
3
0
0
0
0
166-04-01f
vzteklina - nenavakcinované zvíře( pes liška …) starší 6 měsíců
Rabies - animal without vaccination (dog, fox …) older than 6 months
140
3
0
137
0
0
0
0
166-04-01g
vzteklina - vyšetření zvířete po poranění člověka
Rabies - examination of the animal after a person was injured
4
0
0
4
0
0
0
0
166-04-02
chov - použití nevhodných zvířat k plemenitbě
Breeding - use of unsuitable animals for selection breeding
1
1
0
0
0
0
0
0
166-05-01a
chov - provádění vyšetření a diagnostických úkonů - uchování záznamů min.1rok
Breeding - examinations and diagnostic actions - keeping the records for at least 1 year
28
26
0
2
0
0
0
0
166-05-01b
chov - nezajištění DDD stájí, ostatních prostor, technologických zařízení aj.
Breeding - failure to ensure disinfection, disinfestation and rodent control of stables, other premises, technical
equipment, etc.
11
10
0
1
0
0
0
0
166-05-01g
chov - evidence a označování zvířat podle zvláštních předpisů
Breeding - registration and identification of animals pursuant to special legislation
127
118
0
6
0
0
2
1
166-05-01h
chov - oznámení o zahájení a ukončení farmového chovu zvěře
Breeding - notification of the commencement and termination of farmed game keeping
2
2
0
0
0
0
0
0
166-05-02b
chov - podávání léčiv bez souhlasu veterinárního lékaře, vedení evidence aplikací léčiv
Breeding - administering medicinal products without the approval of a veterinary surgeon, keeping records of
medicinal products administration
12
12
0
0
0
0
0
0
166-05-02c
chov - odborně nezpůsobilý personál
Breeding - professionally incompetent staff
1
1
0
0
0
0
0
0
166-06-01a
veterinární osvědčení - nesprávně vyplněné, neúplné, chybějící
Veterinary certificate - incorrectly completed, incomplete, missing
9
0
0
9
0
0
0
0
166-06-01b
zdravotní potvrzení - nesprávně vyplněné, neúplné, chybějící
Health attestation - incorrectly completed, incomplete, missing
8
2
0
6
0
0
0
0
166-07-03a
přeprava - porušení podmínek registrace dopravce
Transport - violation of conditions of transporter registration
1
0
0
1
0
0
0
0
166-07-03b
přeprava - nedostatky v evidenci o čištění a dezinfekci dopravních prostředků
Transport - shortcomings in record keeping of cleaning and disinfection of the means of transport
2
1
0
0
0
0
1
0
166-09-02
vyžádání veterinárních podmínek před konáním svodu
Request of veterinary conditions prior to the animal gathering
7
2
0
4
0
0
1
0
166-09b-01d
obchodník - nezajištění péče, odborně nezpůsobilý personál
Entrepreneur - failure to provide care, professionally incompetent staff
1
0
0
1
0
0
0
0
166-21-04
jatky - dodávka kategorií zvířat, které není dovoleno porážet (březí zvířata; mláďata)
Slaughterhouse - delivery of animal categories whose slaughter is not allowed (pregnant animals, younglings)
62
62
0
0
0
0
0
0
166-40-01a
asanace - prodlení při hlášení konfiskátů k odvozu
Sanitation - delay in the report of presence of confiscates to collection and transport
16
13
0
2
0
0
1
0
166-40-01b
asanace - netřídění nebo nevhodné úchovávání konfiskátů
Sanitation - failure to sort confiscates or inappropriate storage of confiscates
9
9
0
0
0
0
0
0
166-40-01c
asanace - chyby v součinnosti, předávání a placení svozu konfiskátů
Sanitation - deficiencies in cooperation, handing over and payment for the collection of confiscates
1
1
0
0
0
0
0
0
166-40-02a
asanace - závady ve zřízení, provozu a dezinfekci asanačního boxu
Sanitation - deficiencies in installation, operation and disinfection of the rendering box
8
8
0
0
0
0
0
0
166-40-02b
asanace - provozně nevhodné umístění asanačního boxu
Sanitation - unsuitable placement of the rendering box
2
0
0
2
0
0
0
0
166-40-04
asanace - nevhodný způsob odstranění kadáveru zvířete zájmového chovu
Sanitation - unsuitable method of the disposal of a cadaver of a companion animal
4
2
0
2
0
0
0
0
166-42-02
odchyt toulavých zvířat nekvalifikovanou osobou
Capture of stray animals by an unqualified person
3
0
0
3
0
0
0
0
166-61-01e
zdravotní potvrzení je vyplněno nesprávně, neúplně, ...
Health certificate is completed incorrectly, it is incomplete ...
9
9
0
0
0
0
0
0
604
368
0
228
0
0
7
1
Celkem / TOTAL
Ot8ce Zákon 166.xls
Příloha 12
Supplement No. 12
Přehled závad z kontrol podle NR 1/2005 v roce 2008
Non-compliances with provision of Council Regulation No 1/2005 in 2008
as detected by inspections
laboratorní
Laboratory
ostatní volně žijící
Other Wild
cirkusu
Circus
ZOO
No of
deficiencies
ostatní zájmová
Other Companion
Odstavec nařízení 1/2005
Paragraph of Regulation No 1/2005
nebezpečný druh
Dangerous Species
počet
závad
hospodářská
Farm
Z TOHO ZVÍŘATA / ANIMALS:
NR1-05-Cl-04
Transport documentation
přepravní doklady
2
1
0
1
0
0
0
0
NR1-05-Cl-10
Type 1 authorisation check
kontrola povolení Typ 1
2
2
0
0
0
0
0
0
NR1-05-Cl-11
Type 2 authorisation check
kontrola povolení Typ 2
3
3
0
0
0
0
0
0
NR1-05-Cl-14
Check of the journey log prior to the journey
kniha jízd kontrola před cestou
1
1
0
0
0
0
0
0
NR1-05-Cl-17
Certificate of competence of personnel
osvědčení o způsobilosti personálu
3
3
0
0
0
0
0
0
NR1-05-př01ka02
Fitness of the means of tranport
způsobilost dopravních prostředků
1
0
0
1
0
0
0
0
SM64-432.Cl12-02
Keeping of the register for the road vehicle and its scope
vedení a rozsah rejstříku vozidla
Celkem / TOTAL
Ot8ce NR 1-2005.xls
2
2
0
0
0
0
0
0
14
12
0
2
0
0
0
0
Příloha 13
Supplement No. 13
Soudní projednávání § 203 - týrání zvířat *)
Court proceedings concerning the violation of Section 203
- cruelty to animals *)
Rok
Year
stíháno
Prosecuted
obžalováno
Charged
zkrácené
přípravné
řízení
Tried
summarily
navrženo k
potrestání
Proposed for
punishment
odsouzeno
Convicted
1992
9
7
--
--
4
1993
26
16
--
--
7
1994
32
26
--
--
13
1995
34
26
--
--
14
1996
57
46
--
--
23
1997
63
60
--
--
31
1998
63
45
--
--
25
1999
53
48
--
--
31
2000
56
50
--
--
20
2001
53
37
--
--
22
2002
36
28
6
5
17
2003
40
33
4
4
14
2004
39
32
12
12
31
2005
16
12
3
3
15
2006
16
11
3
3
4
2007
21
16
3
3
17
2008
26
21
6
6
23
640
514
37
36
311
Celkem
TOTAL
*)
Pro tabulku sdělil informace odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti
ČR podle údajů státních zastupitelství a soudů
Vzhledem k tomu, že trestní řízení probíhají i přes přelom roku,
nesouhlasí počet obžalovaných s počtem odsouzených.
Table prepared by Department of Informatics, Ministry of Justice
of the Czech Republic; data provided by state prosecutor's offices.
Since the criminal proceedings are still pending at the end of the year,
the number of persons charged does not match the number of persons
convicted.
Ot8ce Soud.xls
Ot8ce Správní akty podle krajů.xls
1 117
1 819
Vysočina
Jihomoravský
1 147
14 452
Moravskoslezský
Celkem / TOTAL
880
650
Pardubický
Zlínský
919
Královéhradecký
841
606
Olomoucký
1 492
262
Karlovarský
Liberecký
824
Plzeňský
Ústecký
1 497
Jihočeský
683
1 715
Středočeský
Praha
Kraj
Region
16 936
1 600
997
1 004
2 123
1 213
1 067
951
629
1 488
259
1 203
1 697
2 043
662
65
7
18
7
0
4
0
0
0
4
0
2
0
18
5
44 300
3 500
9 000
4 000
0
1 500
0
0
0
2 300
0
5 500
0
15 500
3 000
248
24
0
18
4
0
0
21
1
52
1
13
67
21
26
Počty
Celkem
Nápravné
Počet
blokových
blokové
opatření
Počet akcí
kontrol
pokut
pokuty
Corrective
No of acts Number of Number of
On-the-spot
measures
inspections on-the-spot
fines total
fines
Správní akty podle krajů 2008
Administrative acts by region 2008
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
4
0
14
Závazný
pokyn
Binding
instruction
179
28
5
1
3
16
4
1
17
1
0
48
22
18
15
Vyměření
pokuty
Imposition
of a penalty
757 000
45 000
18 000
500
3 500
44 000
28 500
1 000
50 500
1 000
0
356 000
124 000
63 500
21 500
Celkem
pokuty
Penalties
total
Příkazní řízení
Procedure to issue an administrative
order
9
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
85
1
0
7
6
0
0
0
0
8
0
6
50
4
3
Mimořádné
Závazný
Vyměření
vet. opatření
pokyn
pokuty
Emergency
Binding
Imposition
veterinary
instruction
of a penalty
measures
Správní řízení
Administrative procedure
397 500
1 000
0
11 000
0
0
0
0
0
11 000
0
66 000
308 500
0
0
Celkem
pokuty
Penalties
total
223
21
1
13
8
2
1
19
40
28
9
22
39
9
11
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Obce
OČTŘ
Municipali- Law enforcement bodies
ties
Podněty
Proposals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Živ. úřadu
Trade
Licence
Office
Příloha 14
Supplement No. 14
Příloha 15
Supplement No. 15
Počty hospodářských zvířat k 1. dubnu 2007/2008
Numbers of farm animals as of 1 April 2007/2008
Česká republika / Czech Republic
Ukazatel
Indicator
Skot celkem
Cattle total
Krávy dojné
DaIry cows
Krávy bez tržní produkce mléka
Suckler cows
Prasata celkem
Pigs total
Prasnice celkem
Sows total
Ovce celkem
Sheep total
Kozy a kozli celkem
Goats total
Koně celkem
Horses total
Osli, muly, mezci celkem
Donkeys and mules total
Drůbež celkem
Poultry total
Kur domácí
Domestic fowl
Husy, houseři, housata
Geese, ganders, goslings
Kachny, kačeři, kachňata
Ducks, drakes, ducklings
Krůty, krocani, krůťata
Turkey hens, turkeys, turk. chicks
rozdíl
Difference
index v %
Index in %
1 401 607
10 214
101
405 532
-4 817
99
2007
2008
1 391 393
410 349
154 337
163 163
8 826
106
2 830 415
2 432 984
-397 431
86
224 878
179 297
-45 581
80
168 910
183 618
14 708
109
16 222
16 627
405
102
24 009
27 274
3 265
114
92
114
22
124
24 592 085
27 316 866
2 724 781
111
23 599 149
26 105 186
2 506 037
111
16 311
18 993
2 682
116
410 335
496 095
85 760
121
566 290
696 592
130 302
123
Zdroj: ČSÚ
Source: CSO
Počty poražených zvířat v ČR v roce 2007/2008
Numbers of slaughtered animals in the CR in 2007/2008
Česká republika / Czech Republic
2008
2007
Kategorie zvířat
Category of animals
Krávy
Cows
Jalovice
Heifers
Ostatní skot
Other catlle
Celkem skot
Cattle total
Telata
Calves
Prasnice
Sows
Ostatní prasata
Other pigs
Celkem prasata
Pigs total
Ovce, jehňata
Sheep, lambs
Kozy, kůzlata
Goats, kids
Koně, hříbata
Horses, foals
Celkem červené maso
Red meat total
Kuřata
Chickens
Slepice, kohouti
Hens, roosters
Krůty
Turkey hens
Celkem hrabavá drůbež
Gallinaceous poultry total
Kachny, husy
Ducks, geese
Králíci, nutrie
Rabbits, coypu
Běžci
Ratites
celkem
poraženo
Slaughtered
total
z toho nutně
Of which
emergency
slaughter
% nutně
Emergency
slaughter in %
celkem
poraženo
Slaughtered
total
z toho nutně
Of which
emergency
slaughter
% nutně
Emergency
slaughter in %
128 682
31 838
24,74
120 801
7 605
6,30
24 213
2 658
10,98
25 624
549
2,14
132 759
4 158
3,13
132 713
603
0,45
285 654
38 654
13,53
279 138
8 757
3,14
10 130
3 342
32,99
10 860
713
6,57
114 257
15 370
13,45
109 566
2 970
2,71
3 841 630
53 869
1,40
3 562 213
9 395
0,26
3 955 887
69 239
1,75
3 671 779
12 365
0,34
14 864
40
0,27
14 431
0
0,00
892
1
0,11
691
0
0,00
291
49
16,84
274
13
4,74
4 267 718
111 325
2,61
3 977 173
21 848
0,55
135 121 814
45 206
0,03
130 294 615
0
0,00
3 267 132
0
0,00
3 484 062
0
0,00
425 957
0
0,00
283 655
0
0,00
138 814 903
45 206
0,03
134 062 332
0
0,00
2 749 719
0
0,00
3 111 158
0
0,00
1 222 875
0
0,00
1 254 516
0
0,00
1 879
0
0,00
1 477
0
0,00
Ot8ce Hospodářská zvířata.xls
Příloha 16
Supplement No. 16
Chovy hospodářských zvířat
Herds and flocks of farm animals
Počty kontrolovaných zvířat
Numbers of inspected animals
3,6%
2008
2007
6,1%
2,5%
1,8%
3,9%
1,4%
A
A
0,9%
1,0%
D
D
91,4%
87,5%
A
skot
prasata
drůbež
ostatní zvířata
sladkovodní ryby
D
Cattle
Pigs
Poultry
Other animal species
Freshwater fish
Počty kontrol
Numbers of inspections
2008
6,1%
2007
17,3%
B
22,0%
5,4%
B
C
5,4%
C
4,8%
C
D 8,7%
D 6,7%
2,0%
2,2%
A
60,1%
A
2,8%
A
B
C
D
skot
prasata
kozy a ovce
lichokopytníci
drůbež
ostatní zvířata
sladkovodní ryby
53,4%
Cattle
Pigs
Goats and sheep
Horses, donkeys and cross-breds
Poultry
Other animal species
Freshwater fish
Oo8ce Chovy hospodářských zvířat.xls; graf 01-04
3,1%
500
400
300
0
Volně žijící zvířata
Wild animals
150
100
50
186
600
1993 * Pouze druhé pololetí roku 1993
The second half of the year 1993 only
Oo8ce Počty kontrol podle kategorií zvířat.xls; graf 01-06
153
147
162
100
800
700
839
2 982
3 643
4 284
3 770
3 705
3 790
3 553
3 139
3 212
3 896
4 379
4 289
3 000
93
1 000
423
358
331
468
438
520
437
405
605
684
2 000
281
413
600
2 040
4 000
177
159
171
171
149
200
105
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
15
14
6
151
193
180
190
157
Hospodářská zvířata
Farm animals
81
97
103
102
127
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
105
110
117
87
119
116
113
110
2 000
576
2 068
2 489
6 239
8 393
8 529
8 363
9 034
8 188
8 990
8 435
7 906
9 712
11 087
11 220
12 224
4 000
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
6 000
107
39
8 000
61
19
16
10 000
243
448
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
381
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
39
93
101
161
218
257
187
228
178
237
198
135
179
12 000
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Příloha 17
Supplement No. 17
Počty kontrol podle kategorií zvířat
Numbers of inspections by the animal categories
Zájmová zvířata
Companion animals
5 000
0
Zvířata ZOO a cirkusů
ZOO and circus animals
Nebezpečné druhy zvířat
ZOO and circus animals
Laboratorní zvířata
Laboratory animals
200
0
800 000
600 000
400 000
200 000
0
0
Volně žijící zvířata
Wild animals
0
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
5 012 747
7 081 266
16 634 715
23 610 320
25 842 672
26 496 643
24 908 025
27 983 046
40 277 845
39 064 178
32 268 221
26 820 790
41 016 180
43 738 991
31 531 314
X
500 000
0
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
150 000
100 000
50 000
1 506 121
515 372
2 175 290
3 311 999
4 080 858
3 067 537
1 970 964
2 145 760
2 275 586
2 618 905
2 093 487
1 422 478
2 067 346
1 282 437
1 781 104
X
4 000 000
10 000
8 000
6 000
4 000
200 000
2 548
4 053
2 966
2 555
3 804
6 210
4 687
4 256
8 584
8 423
10 073
10 481
9 043
X
171
201
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Hospodářská zvířata
Farm animals
47 756
168 066
148 500
15 013
151 814
229 928
132 438
109 673
167 741
116 421
120 067
62 334
137 859
123 957
1 200 000
2 000
196 742
100 000
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
250 000
X
Zvířata ZOO a cirkusů
ZOO and circus animals
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1 000 000
1 146 938
150 000
241 522
309 401
156 462
101 848
71 869
131 948
84 420
57 867
118 211
100 476
283 619
32 720
200 000
68 404
125 786
202 424
11 633
18 024
9 986
10 619
16 322
11 974
8 423
30 470
17 928
15 493
X
5 355
9 666
0
88 714
72 998
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
X
50 000
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Příloha 18
Supplement No. 18
Počty zvířat podle kategorií zvířat
Numbers of animals by the animal categories
Zájmová zvířata
Companion animals
4 500 000
Nebezpečné druhy zvířat
Dangerous animal species
12 000
Laboratorní zvířata
Laboratory animals
250 000
X Počty zvířat v roce 1993 nesledovány
X No data available
Oo8ce Počty zvířat podle kategorií zvířat.xls; graf 01-06
1 000
500
1 400
3 000
1 200
2 500
2 000
1 500
0
600
400
200
0
1 000
800
800
1 549
1 200
Přeprava zvířat
Transport of animals
1993 * Pouze druhé pololetí roku 1993
The second half of the year 1993 only
Oo8ce Počty kontrol podle činností.xls; graf 01-04
1 971
1 675
1 654
1 852
1 627
1 424
1 179
1 018
869
807
1 165
1 600
960
1 171
1 158
970
868
982
1 072
1 075
2 000
727
714
724
742
621
0
400
133
254
405
614
Chovy zvířat
Animal husbandry
421
4 000
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
6 000
2 153
2 503
6 954
8 650
8 235
8 617
9 580
8 683
9 158
8 651
7 618
9 025
9 116
9 672
11 133
8 000
186
529
10 000
247
3 500
1 774
2 220
2 161
2 391
2 925
3 026
2 564
2 988
2 438
2 634
2 456
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2 000
165
61
194
256
1 105
12 000
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Příloha 19a
Supplement No. 19a
Počty kontrol podle druhu činnosti se zvířaty
Numbers of inspections by the type of handling animals
Obchod se zvířaty
Trade in animals
0
Porážky zvířat
Slaughter of animals
Příloha 19b
Supplement No. 19b
Počty kontrol podle druhu činnosti se zvířaty
Numbers of inspections by the type of handling animals
60
40
20
7
20
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
Veterinární činnost
Veterinary activities
Útulky pro zvířata v nouzi
Animal shelters
954
0
230
185
164
173
1
15
10
50
122
100
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
337
392
370
335
313
150
157
152
168
200
234
214
210
684
250
549
69
77
50
88
145
192
296
813
300
230
968
350
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
103
80
25
17
18
15
13
12
63
59
76
40
61
60
90
80
97
100
65
120
100
26
140
106
108
115
132
157
161
152
153
139
131
160
120
23
40
47
36
180
Výuka na zvířatech
Education using animals
32
33
Pokusy na zvířatech
Experiments on animals
1993 * Pouze druhé pololetí roku 1993
The second half of the year 1993 only
Oo8ce Počty kontrol podle činností.xls; graf 05-08
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
10 000 000
5 000 000
0
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
Přeprava zvířat
Transport of animals
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
1 841 034
1 692 268
1 010 836
1 431 607
1 436 373
1 772 268
1 879 927
2 056 539
2 356 687
3 003 113
2 148 881
1 474 936
1 776 539
535 643
401 726
X
15 000 000
6 454 063
6 387 048
12 906 546
19 005 810
21 855 727
22 291 538
21 225 446
19 731 000
25 222 220
25 581 560
23 944 480
21 218 149
27 450 014
27 053 654
20 243 164
20 000 000
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
X
25 000 000
3 500 000
X
334 873
1 024 028
4 476 874
3 005 474
3 181 520
1 688 280
2 111 079
5 230 293
12 160 341
11 039 242
6 071 458
1 564 580
7 733 431
9 806 338
4 754 658
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
X
45 538
525 333
1 651 996
3 931 608
5 370 960
7 188 138
4 729 106
7 915 877
7 309 443
6 790 793
5 894 868
6 441 688
5 705 677
6 895 759
6 795 144
30 000 000
Chovy zvířat
Animal husbandry
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Příloha 20a
Supplement No. 20a
Počty zvířat podle druhu činnosti se zvířaty
Numbers of animals by the type of handling
Obchod se zvířaty
Trade in animals
Porážky zvířat
Slaughter of animals
X Počty zvířat v roce 1993 nesledovány
X No data available
Oo8ce Počty zvířat podle činností.xls; graf 01-04
60 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Veterinární činnost
Veterinary activities
90 000
3 500 000
80 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
20 000
10 000
X Počty zvířat v roce 1993 nesledovány
X No data available
Oo8ce Počty zvířat podle činností.xls; graf 05-08
3 623
678
1 770
64 403
64 797
50 000
23 284
9 455
9 803
1 780
2 887
6 697
6 729
4 735
22 215
4 870
X
0
70 000
60 000
76 384
140 000
5 871
120 000
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
70 000
109 389
47 327
25 112
41 243
66 637
71 175
146 678
70 357
70 854
102 968
72 870
48 864
40 412
89 897
77 694
X
160 000
X
2 028
1 138
7 427
7 281
13 733
16 889
12 992
10 182
7 677
6 569
5 325
5 642
18 409
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Pokusy na zvířatech
Experiments on animals
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4 000 000
X
23 885
4 286
107 490
9 354
32 982
582 646
1 240 999
2 229 790
3 756 999
829 263
774 301
728 092
355 710
710 053
912 535
0
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Příloha 20b
Supplement No. 20b
Počty zvířat podle druhu činnosti se zvířaty
Numbers of animals by the type of handling
Výuka na zvířatech
Education using animals
40 000
30 000
Útulky pro zvířata v nouzi
Animal shelters
50 000
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1,9%
2,7%
1,7%
2,8%
6,7%
0%
Zvířata ZOO a cirkusů
ZOO and circus animals
% závad při kontrolách
26,7%
20%
10%
35,2%
30%
16,2%
19,5%
14,0%
10,7%
9,1%
6,5%
6,4%
6,3%
7,7%
7,6%
9,9%
9,7%
8,2%
11,6%
12,4%
30%
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
5%
12,3%
9,8%
10,5%
5,1%
6,7%
2,0%
2,7%
4,5%
2,6%
5,0%
5,4%
2,8%
4,0%
5,1%
5,3%
10%
1,3%
1,7%
0,9%
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
15%
10,3%
3,6%
0,9%
1,1%
43,8%
20%
26,3%
% závad při kontrolách
25%
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
% závad při kontrolách
Příloha 21
Supplement No. 21
Doporučená opatření při péči o zvířata
Corrective measures recommended on the results of inspections
Hospodářská zvířata
Farm animals
Zájmová zvířata
Companion animals
40%
0%
1993 * pouze druhé pololetí roku 1993
the second half of the year 1993
only
% závad při kontrolách
% of law violations
Oo8ce Veterinární opatření.xls; graf 01-03
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0,95%
1,82%
0,85%
1,15%
5,04%
0,88%
0,0%
Zvířata ZOO a cirkusů
ZOO and circus animals
30,0%
7,64%
% závad při kontrolách
3,74%
2,55%
1,75%
1,67%
1,64%
1,04%
0,79%
1,31%
1,89%
1,28%
1,34%
1,45%
1,98%
2,79%
5,66%
12,0%
9,0%
6,0%
3,0%
16,67%
15,0%
10,60%
8,22%
7,38%
5,56%
4,56%
4,75%
4,72%
4,84%
5,29%
6,26%
5,83%
6,87%
8,86%
Hospodářská zvířata
Farm animals
12,38%
11,38%
8,0%
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2,0%
0,64%
20,0%
2,56%
0,91%
0,91%
0,01%
25,0%
26,32%
4,0%
18,75%
% závad při kontrolách
6,0%
1993 *
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
% závad při kontrolách
Příloha 22
Supplement No. 22
Podíly porušení zákona č. 246/1992 Sb.
Percentage of cases in which Act No. 246/1992 Coll. was violated
Zájmová zvířata
Companion animals
18,0%
0,0%
1993 * pouze druhé pololetí roku 1993
the second half of the year 1993
only
% závad při kontrolách
% of law violations
Oo8ce Podíly porušení zákona.xls; graf 01-03
Příloha 23
Supplement No. 23
Kontroly plnění zákona na ochranu zvířat
Checks of compliance winth the Welfare Act
DC
TP
MO
UL
KV
RA
PS
PM
PZ
NA
HK
KH
BR
SU
OP
CR
SY
ZR
PE
BK
JH
CB
FM
VS
KM
ZL
HO
ZN
KI
PR
PV
VY
BM
BO
TR
OS
NJ
OL
JI
ST
PT
UO
HB
TA
JE
RK
PU
BN
PI
KT
JC
KO
PY
PB
PJ
DO
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
1994
JN
CL
LT
CV
SO
LB
UH
BV
CK
DC
MO
TP
UL
KV
RA
PS
DO
PM
PZ
JC
PY
NA
HK
KH
PI
TA
ST
JH
PT
CB
UO
BR
SU
OP
CR
SY
HB
PE
JE
RK
PU
KO
BN
PB
PJ
KT
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
SO
JN
CL
LT
CV
2008
LB
ZR
JI
BM
BO
TR
ZN
CK
Om8ce Všechny kontroly.cdr
NJ
OL
BK
PV
VS
ZL
HO
BV
PR
KM
VY
OS
UH
KI
FM
Příloha 24
Supplement No. 24
Uložená opatření při ochraně zvířat
Localities in which corrective measures were recommended
based on the results of inspections
DC
MO
TP
LB
UL
CL
LT
CV
KV
SO
RA
PS
PM
PZ
NA
HK
KH
UO
BM
BO
TR
JH
PT
BK
CB
KI
FM
PR
PV
VS
KM
VY
ZL
HO
ZN
OS
NJ
OL
JI
ST
OP
SY
ZR
PE
BR
SU
CR
HB
TA
JE
RK
PU
BN
PI
KT
JC
KO
PY
PB
PJ
DO
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
1994
JN
UH
BV
CK
DC
MO
TP
UL
KV
RA
PS
DO
PM
PZ
JC
PY
NA
HK
KH
PI
TA
ST
JH
PT
CB
UO
BR
SU
OP
CR
SY
HB
PE
JE
RK
PU
KO
BN
PB
PJ
KT
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
SO
JN
CL
LT
CV
2008
LB
ZR
JI
BM
BO
TR
ZN
CK
Om8ce Opatření.cdr
NJ
OL
BK
PV
VS
ZL
HO
BV
PR
KM
VY
OS
UH
KI
FM
Příloha 25
Supplement No. 25
Kontroly chovu zvířat
zákon na ochranu zvířat neporušen
Inspections of animal herds and flocks
with no defects detected
DC
MO
TP
LB
UL
CL
LT
CV
KV
SO
RA
PS
PM
PZ
NA
HK
KH
UO
BM
BO
TR
JH
PT
BK
CB
KI
FM
PR
PV
VS
KM
VY
ZL
HO
ZN
OS
NJ
OL
JI
ST
OP
SY
ZR
PE
BR
SU
CR
HB
TA
JE
RK
PU
BN
PI
KT
JC
KO
PY
PB
PJ
DO
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
1994
JN
UH
BV
CK
DC
MO
TP
UL
KV
RA
PS
DO
PM
PZ
JC
PY
NA
HK
KH
PI
TA
ST
JH
PT
CB
UO
BR
SU
OP
CR
SY
HB
PE
JE
RK
PU
KO
BN
PB
PJ
KT
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
SO
JN
CL
LT
CV
2008
LB
ZR
JI
BM
BO
TR
NJ
OL
BK
ZN
CK
Om8ce Chovy - zákon neporušen.cdr
PV
VS
ZL
HO
BV
PR
KM
VY
OS
UH
KI
FM
Příloha 26
Supplement No. 26
Kontroly chovů zvířat
zákon na ochranu zvířat porušen
Inspections of animal herds and flocks
with law violation detected
DC
MO
TP
LB
UL
CL
LT
CV
KV
SO
RA
PS
PM
PZ
NA
HK
KH
UO
BM
BO
TR
JH
PT
BK
CB
KI
FM
PR
PV
VS
KM
VY
ZL
HO
ZN
OS
NJ
OL
JI
ST
OP
SY
ZR
PE
BR
SU
CR
HB
TA
JE
RK
PU
BN
PI
KT
JC
KO
PY
PB
PJ
DO
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
1994
JN
UH
BV
CK
DC
MO
TP
UL
KV
RA
PS
DO
PM
PZ
JC
PY
NA
HK
KH
PI
TA
ST
JH
PT
CB
UO
BR
SU
OP
CR
SY
HB
PE
JE
RK
PU
KO
BN
PB
PJ
KT
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
SO
JN
CL
LT
CV
2008
LB
ZR
JI
BM
BO
TR
NJ
OL
BK
ZN
CK
Om8ce Chovy - zákon porušen.cdr
PV
VS
ZL
HO
BV
PR
KM
VY
OS
UH
KI
FM
Příloha 27
Supplement No. 27
Kontroly vnitrostátní přepravy
Inspections of national animal transport
DC
MO
TP
LB
UL
CL
LT
CV
KV
SO
RA
PS
PM
PZ
NA
HK
KH
UO
BM
BO
TR
JH
PT
BK
CB
KI
FM
PR
PV
VS
KM
VY
ZL
HO
ZN
OS
NJ
OL
JI
ST
OP
SY
ZR
PE
BR
SU
CR
HB
TA
JE
RK
PU
BN
PI
KT
JC
KO
PY
PB
PJ
DO
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
1994
JN
UH
BV
CK
zákon neporušen
law observed
DC
MO
TP
LT
RA
PS
DO
PM
PZ
JC
PY
NA
HK
KH
PI
TA
ST
JH
PT
CB
UO
BR
SU
OP
CR
SY
HB
PE
JE
RK
PU
KO
BN
PB
PJ
KT
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
KV
JN
CL
LN
SO
2008
LB
UL
CV
porušení zákona
law violated
ZR
JI
BM
BO
TR
ZN
CK
Om8ce Přeprava zvířat.cdr
NJ
OL
BK
PV
VS
ZL
HO
BV
PR
KM
VY
OS
UH
KI
FM
Příloha 28
Supplement No. 28
Kontroly porážek zvířat
Inspections of commercial slaughterhouses
DC
MO
TP
LB
UL
CL
LT
CV
KV
SO
RA
PS
PM
PZ
NA
HK
KH
UO
BM
BO
TR
JH
PT
BK
CB
KI
FM
PR
PV
VS
KM
VY
ZL
HO
ZN
OS
NJ
OL
JI
ST
OP
SY
ZR
PE
BR
SU
CR
HB
TA
JE
RK
PU
BN
PI
KT
JC
KO
PY
PB
PJ
DO
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
1994
JN
UH
BV
CK
zákon neporušen
law observed
DC
MO
TP
LT
RA
PS
DO
PM
PZ
JC
PY
NA
HK
KH
PI
TA
ST
JH
PT
CB
UO
BR
SU
OP
CR
SY
HB
PE
JE
RK
PU
KO
BN
PB
PJ
KT
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
KV
JN
CL
LN
SO
2008
LB
UL
CV
porušení zákona
law violated
ZR
JI
BM
BO
TR
ZN
CK
Om8ce Porážky.cdr
NJ
OL
BK
PV
VS
ZL
HO
BV
PR
KM
VY
OS
UH
KI
FM
Příloha 29
Supplement No. 29
Kontroly obchodů se zájmovými zvířaty
Inspections of trade in companion animals
DC
MO
TP
LB
UL
CL
LT
CV
KV
SO
PM
PZ
KH
UO
BM
BO
TR
JH
PT
BK
CB
KI
FM
PR
PV
VS
KM
VY
ZL
HO
ZN
OS
NJ
OL
JI
ST
OP
SY
ZR
PE
BR
SU
CR
HB
TA
JE
RK
PU
BN
PI
KT
HK
KO
PY
PB
PJ
DO
AB
BE
RO
NA
NB
RA
PS
TU
JC
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
1994
JN
UH
BV
CK
zákon neporušen
law observed
DC
MO
TP
LT
RA
PS
DO
PM
PY
PZ
JC
NA
HK
KH
PI
TA
ST
JH
PT
CB
UO
BR
SU
OP
CR
SY
HB
PE
JE
RK
PU
KO
BN
PB
PJ
KT
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
KV
JN
CL
LN
SO
2008
LB
UL
CV
porušení zákona
law violated
ZR
JI
BM
BO
TR
ZN
CK
Om8ce Obchod se zvířaty.cdr
NJ
OL
BK
PV
VS
ZL
HO
BV
PR
KM
VY
OS
UH
KI
FM
Příloha 30
Supplement No. 30
Kontroly útulků
Inspections of animal shelters
DC
MO
TP
LB
UL
CL
LT
CV
KV
SO
RA
PS
PM
PZ
NA
HK
KH
UO
BM
BO
TR
JH
PT
BK
CB
KI
FM
PR
PV
VS
KM
VY
ZL
HO
ZN
OS
NJ
OL
JI
ST
OP
SY
ZR
PE
BR
SU
CR
HB
TA
JE
RK
PU
BN
PI
KT
JC
KO
PY
PB
PJ
DO
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
1994
JN
UH
BV
CK
zákon neporušen
law observed
DC
MO
TP
LT
RA
PS
DO
PM
PZ
JC
PY
NA
HK
KH
PI
TA
ST
JH
PT
CB
UO
BR
SU
OP
CR
SY
HB
PE
JE
RK
PU
KO
BN
PB
PJ
KT
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
KV
JN
CL
LN
SO
2008
LB
UL
CV
porušení zákona
law violated
ZR
JI
BM
BO
TR
ZN
CK
Om8ce Útulky pro zvířata.cdr
NJ
OL
BK
PV
VS
ZL
HO
BV
PR
KM
VY
OS
UH
KI
FM
Příloha 31
Supplement No. 31
Kontroly pokusů se zvířaty
Inspections of experiments using animals
DC
MO
TP
LB
UL
CL
LT
CV
KV
SO
PM
PZ
KH
UO
BM
BO
TR
JH
PT
BK
CB
KI
FM
PR
PV
VS
KM
VY
ZL
HO
ZN
OS
NJ
OL
JI
ST
OP
SY
ZR
PE
BR
SU
CR
HB
TA
JE
RK
PU
BN
PI
KT
HK
KO
PY
PB
PJ
DO
AB
BE
RO
NA
NB
RA
PS
TU
JC
KL
CH
TC
SM
MB
ME
LN
1994
JN
UH
BV
CK
zákon neporušen
law observed
DC
MO
TP
LT
RA
PS
DO
PM
PZ
JC
PY
NA
HK
KH
PI
TA
ST
JH
PT
CB
UO
BR
SU
OP
CR
SY
HB
PE
JE
RK
PU
KO
BN
PB
PJ
KT
AB
BE
RO
TU
NB
KL
CH
TC
SM
MB
ME
KV
JN
CL
LN
SO
2008
LB
UL
CV
porušení zákona
law violated
ZR
JI
BM
BO
TR
ZN
CK
Om8ce Pokusy se zvířaty.cdr
NJ
OL
BK
PV
VS
ZL
HO
BV
PR
KM
VY
OS
UH
KI
FM
Příloha 32
Supplement No. 32
Počty a druhy zvířat použitých v pokusech
Numbers and species of animals used in experiments
Druh zvířat
Animal species
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Hmyzožravci (Insectivora)
Insectivora
N
74
20
56
0
0
28
21
20
3 449
148
20
57
103
0
Letouni (Chiroptera)
Bats
N
0
300
0
100
55
10
15
806
152
363
132
343
615
2 034
Myš laboratorní (Mus musculus)
Mice
1994
2008
133 264
129 086
131 052
117 590
113 700
101 967
111 421
96 393
91 879
81 917
83 792
87 468
81 046
77 253
90 524
Potkan laboratorní (Rattus norvegicus)
Rats
53 471
55 778
43 689
48 033
44 560
35 260
37 443
39 121
36 995
37 919
36 687
41 971
40 981
39 699
33 158
Morče domácí (Cavia porcellus)
Guinea Pigs
14 182
15 674
14 528
11 737
13 330
11 368
9 669
9 846
8 448
7 431
6 458
4 213
4 014
3 361
2 569
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
492
195
190
286
194
Ostatní hlodavci (ostatní Rodentia)
Other Rodents
2 889
2 767
4 281
2 633
2 367
2 382
2 713
5 034
5 921
2 208
4 931
6 009
3 079
3 100
1 264
Králík domácí (Oryctolagus cuniculus)
Rabbits
9 357
9 064
9 314
7 495
12 132
12 137
9 974
8 631
7 770
5 627
5 583
5 716
6 406
4 770
5 550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opice (Cercopithecoidea, Ceboidea)
Monkeys
2
18
11
1
22
49
75
92
101
75
N
N
N
N
N
Opice Starého světa (Cercopithecoidea)
Old World Monkeys
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
82
51
51
81
80
Opice Nového světa (Ceboidea)
New World Monkeys
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
Poloopice (Prosimia)
Prosimians
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 395
266
257
313
390
315
248
202
233
277
236
265
371
301
552
310
36
31
87
27
43
24
40
23
22
44
29
28
52
45
122
Křeček (Mesocricetus sp.)
Hamsters
Lidoopi (Hominoidea)
Apes
Pes domácí (Canis familiaris)
Dogs
Kočka domácí (Felis catus)
Cats
Fretka (Mustela putorius furo)
Ferrets
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
92
159
231
184
Ostatní šelmy (ostatní Carnivora)
Other Carnivores
22
15
9
37
39
6
18
21
23
54
3
2
16
51
45
Koně, osli a kříženci (Equidae)
Horses, Donkeys and Crossbreds
348
34
14
30
74
60
541
189
182
213
209
326
317
298
372
Prase domácí (Sus sp.)
Pigs
6 288
1 677
2 163
1 207
7 122
2 264
2 685
2 122
1 384
2 361
2 246
1 514
1 599
2 433
2 282
Kozy a ovce (Capra sp. + Ovis sp.)
Goats and Sheep
1 532
327
326
294
295
249
350
620
859
758
N
N
N
N
N
Kozy (Capra sp.)
Goats
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
181
60
173
304
166
Ovce (Ovis sp.)
Sheep
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
371
714
1 081
1 174
1 092
4 489
951
759
689
751
1 031
828
763
1 160
1 182
1 013
806
1 280
1 061
785
N
76
58
62
40
75
76
105
67
57
65
94
87
87
99
319
70
38
0
172
0
25
12
0
175
16
27
30
8
298
Skot (Bos sp.)
Cattle
Jelenovití (Cervidae)
Deer
Ostatní savci (ostatní Mammalia)
Other Mammals
Křepelka obecná (Coturnix coturnix)
Quails
Ostatní ptáci (ostatní Aves)
Other Birds
N
N
N
N
N
N
N
N
N
175 570
40 845
16 903
17 646
28 613
28 931
77 472
13 030
38 805
Plazi (Reptilia)
Reptiles
Obojživelníci (Amphibia)
Amphibians
N
136 796 *
550
134 798 *
30
129 580 *
28
172 278 *
27
192 594 *
8
150 497 *
50
42
70
63
107
13
165
162
429
254
649
755
1 038
1 662
996
1 587
444
313
74
525
351
299
574
850
13 570
663
293
3 548
2 951
3 016
Ryby (Pisces)
Fish
154 453
32 409
14 073
8 388
8 372
10 002
11 633
47 001
42 810
32 816
56 116
73 566
73 507
73 959
58 126
CELKEM
TOTAL
559 568
289 655
238 209
216 435
232 738
206 558
265 697
223 994
238 765
327 313
335 788
353 995
391 779
406 414
353 874
N - nesledovalo se / No data
Ot8ce ÚKOZ2.xls
Příloha 33
Supplement No. 33
Počty a druhy zvířat použitých v pokusech podle rezortů v roce 2008
Numbers and species of animals used in experiments
at various institutions in 2008
MO
MV
MK
MPO
MZe
MŽP
MZd
MŠMT
AV
MO
MV
MK
MPO
MZe
MŽP
MZd
1 550
MŠMT
AV
484
2 602
9 224
22 282
5 588
17 833
32 995
1 458
5 724
1 419
2 506
11 945
10 106
80
202
1 282
134
138
733
52
128
25
4
536
3 999
85
1
14
18
1 076
100
56
914
80
81
žádná použitá zvířata - no used animals
Druh zvířat
Animal species
Hmyzožravci (Insectivora)
Insectivora
Letouni (Chiroptera)
Bats
Myš laboratorní (Mus musculus)
Mice
Potkan laboratorní (Rattus norvegicus)
Rats
Morče domácí (Cavia porcellus)
Guinea Pigs
Křeček (Mesocricetus sp.)
Hamsters
Ostatní hlodavci (ostatní Rodentia)
Other Rodents
Králík domácí (Oryctolagus cuniculus)
Rabbits
Lidoopi (Hominoidea)
Apes
Opice Starého světa (Cercopithecoidea)
Old World Monkeys
Opice Nového světa (Ceboidea)
New World Monkeys
Poloopice (Prosimia)
Prosimians
Pes domácí (Canis familiaris)
Dogs
Kočka domácí (Felis catus)
Cats
Fretka (Mustela putorius furo)
Ferrets
Ostatní šelmy (ostatní Carnivora)
Other Carnivores
Koně, osli a kříženci (Equidae)
Horses, Donkeys and Crossbreds
Prase domácí (Sus sp.)
Pigs
Kozy (Capra sp.)
Goats
Ovce (Ovis sp.)
Sheep
Skot (Bos sp.)
Cattle
Jelenovití (Cervidae)
Deer
Ostatní savci (ostatní Mammalia)
Other Mammals
Křepelka obecná (Coturnix coturnix)
Quails
Ostatní ptáci (ostatní Aves)
Other Birds
Plazi (Reptilia)
Reptiles
Obojživelníci (Amphibia)
Amphibians
Ryby (Pisces)
Fish
CELKEM
TOTAL
190
314
48
45
118
4
36
10
341
253
1 418
9
21
73
158
299
166
956
73
366
289
18
45
130
99
115
183
8
142 200
4 222
381
2 722
26
8
2 982
315
205
476
783
2 100
133
2 178
348
21 916
1 925
3 700
11 786
15 151
3 300
143 846
40 033
36 376
7 608
20 217
51 905
49 667
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Akademie věd ČR
- Ministry of Defense of the CR
- Ministry of Interior of the CR
- Ministry of Culture of the CR
- Ministry of Industry and Trade of the CR
- Ministry of Agliculture of the CR
- Ministry of Environment of the CR
- Ministry of Health of the CR
- Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
- Academy of Sciences of the CR
Ot8ce ÚKOZ3.xls
Příloha 34
Supplement No. 34
Počty zvířat použitých v pokusech pro vybrané účely
v roce 2008
Numbers of animals used in experiments for selected
purposes in 2008
Druh zvířat
všechny druhy
"1"
"2"
247 738
"3"
48 547
"4"
10 228
"5"
40 359
vybrané druhy:
hlodavci a králíci
psi a kočky
primáti
Animal species
5 632 All species
Selected species:
73 390
42 323
6 878
3 889
4 668 Rodents and rabbits
44
549
2
0
2 Dogs and cats
0
80
0
0
0 Primates
"1" biologické studie (včetně lékařských) základní povahy
Biological (including medical) studies of a fundamental nature
"2" objevy, vývoj a řízení jakosti (včetně vyhodnocení bezpečnosti)
výrobků nebo léčiv pro lidské a veterinární lékařství
Discovery, development and quality control (including safety evaluations)
of products and drugs for human and veterinary medicine
"3" diagnostika nemocí
Diagnosis of disease
"4" ochrana člověka, zvířat a životního prostředí před jedy a jiná hodnocení
bezpečnosti
Protection of man, animals and the environment by toxicological and
other safety evaluations
"5" výuka a výchova
Education and training
Ot8ce ÚKOZ4.xls; tab 01
Příloha 35
Supplement No. 35
Počty zvířat použitých v pokusech pro vybrané účely na ochranu
člověka, zvířat a životního prostředí před jedovatými látkami nebo
pro jiné vyhodnocení bezpečnosti v roce 2008
Numbers of animals used in experiments for selected purposes
in protection of man, animals and environment against toxic
substances or for other safety evaluations in 2008
Druh zvířat
"1"
"2"
"3"
všechny druhy
3 655
3 115
"4"
574
"5"
422
"6"
0
"7"
0
"8"
733
31 928 All species
vybrané druhy:
Selected species:
hlodavci a králíci
835
2 140
25
0
0
0
633
192 Rodents and rabbits
psi a kočky
0
0
0
0
0
0
0
0 Dogs and cats
primáti
0
0
0
0
0
0
0
0 Primates
"1" látky použité nebo uvažované pro použití především v zemědělství
Substances used or intended to be used mainly in agriculture
"2" látky použité nebo uvažované pro použití především v průmyslu
Substances used or intended to be used mainly in industry
"3" látky použité nebo uvažované pro použití především v domácnostech
Substances used or intended to be used mainly in households
"4" látky použité nebo uvažované pro použití především jako toaletní zboží
Substances used or intended to be used mainly as toiletries
"5" látky použité nebo uvažované pro použití především jako přísady
do kosmetických prostředků
Substances used or intended to be used mainly as additives in cosmetics
"6" kosmetické prostředky a jejich prototypy
Cosmetics and its prototypes
"7" látky použité nebo uvažované pro použití především jako přísady
do potravin pro lidskou spotřebu
Substances used or intended to be used mainly as additives in food
for human consumption
"8" potenciálně nebo skutečně nebezpečné znečišťující látky v životním
prostředí
Potential or actual hazards of contaminants in the general environment
Ot8ce ÚKOZ4.xls; tab 02
Příloha 36
Supplement No. 36
Počty zvířat použitých v pokusech zabývajících se nemocemi
a poruchami v roce 2008
Numbers of animals used in experiments related to
diseases and disorders in 2008
Druh zvířat
"1"
"2"
všechny druhy
14 756
"3"
6 943
"4"
7 137
vybrané druhy:
34 626 All species
Selected species:
13 362
6 757
7 101
psi a kočky
0
39
2
primáti
0
31
0
hlodavci a králíci
Animal species
29 379 Rodents and rabbits
196 Dogs and cats
49 Primates
"1" nádorová onemocnění (mimo vývojových nádorových rizik)
Cancer (excluding evaluations of carcinogenic hazards)
"2" kardiovaskulární nemoci
Cardiovascular diseases
"3" nervové a duševní poruchy
Nervous and mental disorders
"4" ostatní lidské a zvířecí nemoci
Other human and animal diseases
Ot8ce ÚKOZ4.xls; tab 03
40 000
8 000
6 000
4 000
2 000
1 400
1 200
400
200
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
50 000
40 000
30 000
20 000
20 000
10 000
0
0
14 000
16 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
300
1 000
250
800
200
600
150
100
50
53 471
55 778
43 689
48 033
44 560
35 260
37 443
39 121
36 995
37 919
36 687
41 971
40 981
39 699
33 158
Myš laboratorní
Mice
9 357
9 064
9 314
7 495
12 132
12 137
9 974
8 631
7 770
5 627
5 583
5 716
6 406
4 770
5 550
60 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
80 000
133 264
129 086
131 052
117 590
113 700
101 967
111 421
96 393
91 879
81 917
83 792
87 468
81 046
77 253
90 524
100 000
310
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
120 000
36
31
87
27
43
24
40
23
22
50
29
28
52
45
18 000
14 182
15 674
14 528
11 737
13 330
11 368
9 669
9 846
8 448
7 431
6 458
4 213
4 014
3 361
2 569
140 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
10 000
1 395
12 000
266
257
313
390
315
248
202
233
277
235
265
371
301
552
14 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Příloha 37a
Supplement No. 37a
Počty zvířat použitých v pokusech
Numbers of animals used in experiments
Potkan laboratorní
Rats
60 000
Morče domácí
Guinea pigs
Králík domácí
Rabbits
0
Pes domácí
Dogs
Kočka domácí
Cats
350
0
Oo8ce ÚKOZ1.xls; graf 01-06
800
600
400
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
1 600
1 000
200
0
160 000
0
2 000
1 500
1 000
500
0
951
759
689
751
1 031
828
763
1 160
1 182
910
806
1 280
1 061
785
4 489
3 500
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
500 000
400 000
300 000
200 000
40 845
16 903
17 646
28 613
28 931
77 472
13 030
38 805
136 796
133 360
129 580
172 306
192 621
150 505
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4 000
7 122
7 000
175 570
1 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2 000
2 264
2 685
2 122
1 384
2 361
1 866
1 514
1 599
2 433
2 282
6 288
4 500
559 568
289 655
238 209
216 435
232 738
206 558
265 697
223 994
238 765
327 313
334 607
353 611
391 779
406 414
353 874
3 000
1 677
2 163
1 207
8 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4 000
1 254
1 478
1 258
1 532
1 200
327
326
294
295
249
350
620
859
758
615
774
1 400
32 409
14 073
8 388
8 372
10 002
11 633
47 001
42 810
32 816
51 534
73 566
73 507
73 959
58 126
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
5 000
154 453
6 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Příloha 37b
Supplement No. 37b
Počty zvířat použitých v pokusech
Numbers of animals used in experiments
Prase domácí
Pigs
Skot
Cattle
3 000
2 500
Kozy a ovce
Goats and sheep
Ptáci
Birds
Ryby
Fish
Celkem zvířata
Total Animals
600 000
100 000
0
Oo8ce ÚKOZ1.xls; graf 07-12
Příloha 37c
Supplement No. 37c
Podíly zvířat použitých v pokusech
Share of different animal species used in experiments
2001
2002
17,5%
15,5%
4,4%
3,9%
B
43,0%
A
3,3%
2004
0,7%
0,6%
11,0%
1,9%
A
B
2,3%
1,5%
E
11,6%
25,0%
0,2%
D
1,7%
15,4%
A
0,1%
1,7%
2006
11,9%
1,2%
D
B
1,6%
E
10,5%
0,4%
1,0%
A
18,8%
D
B
E
C
0,5%
36,6%
0,4%
0,6%
0,8%
0,1%
1,6%
1,7%
0,1%
C
1,5%
44,0%
2007
2008
9,8%
19,0%
A
0,8%
D
B
C
25,6%
0,6%
E
9,4%
0,7%
A
0,6%
0,8%
0,1%
1,2%
D
0,4%
0,2%
1,6%
1,5%
C
0,6%
0,6%
B
16,4%
47,4%
A
B
0,1%
5,5%
20,7%
0,4%
20,8%
C
0,7%
41,8%
2005
A
0,6%
E
C
40,0%
24,7%
D
B
10,0%
2,6%
C
18,2%
1,0%
17,9%
2003
25,1%
2,5%
0,1%
16,3%
0,5%
21,0%
E
C
0,1%
0,6%
0,8%
A
2,2%
5,8%
D
B
38,5%
0,6%
E
C
3,5%
0,9%
D
E
2,0%
42,5%
ptáci - birds
ryby - fish
laboratorní myši - mice
laboratorní potkani - rats
morčata - guinea pigs
králíci - rabbits
D
E
prasata - pigs
skot, kozy, ovce
- cattle, goats, sheep
ostatní hlodavci - other rodents
psi a kočky - dogs and cats
ostatní zvířata - other animals
Oo8ce ÚKOZ1.xls; graf 13-18
Vydalo Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
http: www.mze.cz, e-mail: [email protected]
ISBN 978-80-7084-849-4

Podobné dokumenty

Pozvánka + program všech sekcí - Nemocnice ve Frýdku

Pozvánka + program všech sekcí - Nemocnice ve Frýdku 5. Ambulantní kardiovaskulární rehabilitační programy v Nemocnici ve FrýdkuMístku Pohludková L., Zeman K., Kološová R. ( Frýdek-Místek ) 6. Akutní koronární syndromy v krajské nemocnici Vaňková V. ...

Více

žijeme tady společně living here together

žijeme tady společně living here together Rok 2004 byl pro naši Nadaci obzvlášť významný - slavili jsme 10. výročí založení a při této příležitosti jsme uspořádali benefiční koncert s názvem Podejte pac. Doufáme, že se nám podařilo vzbudit...

Více

Celý text - Česká společnost pro právo životního prostředí

Celý text - Česká společnost pro právo životního prostředí Josef Vedral :Ještě k otázce právního režimu správy poplatku za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech

Více