Wasserfibel CZ_Version 7_TPa_6571_br_katadyn

Komentáře

Transkript

Wasserfibel CZ_Version 7_TPa_6571_br_katadyn
PRŮVODCE SVĚTEM BEZPEČNÉ PITNÉ VODY Ke vzniku oceánů došlo před 3 miliardami let. Voda je
nejstarším „obyvatelem“ naší planety. Je domovem mnoha
živočišných druhů ‐ od velkých modrých velryb až po
mikroskopické jednobuněčné organizmy. A právě na ty se
kromě jiného zaměřuje i tato publikace. OBSAH
Předmluva ‐ MUDr. Burkhard Rieke, internista a odborník v oboru tropické medicíny ............................................... 5
Světové zásoby vody
-Modré zlato.......................................... 6
-Studie UNESCO a WHO................................. 7
Kontaminace vody
-Mikroorganizmy ...................................... 8
-Těžké kovy.......................................... 11
-Chemikálie používané v zemědělství ....................... 12
-Zákal a nerozpuštěné částice ............................. 13
Čištění vody v terénu
-Převaření ..........................................
-Dezinfekce ..........................................
-Konzervace .........................................
-Dechlorace ..........................................
-Mikrofiltrace ........................................
-Aktivní uhlík ........................................
-Změkčování vody .....................................
-Desalinace ..........................................
15
16
17
17
18
19
20
21
Z globálního pohledu ..................................... 22
Prevence a obezřetnost
-Kvalita vody ........................................ 25
-Hygiena ............................................ 28
Doporučení na cestu
-Cesty do exotických regionů ..............................
-Expedice ...........................................
-Nezávislé cestování ....................................
-Rekreační a krátké výlety ...............................
-Cestování za kulturou a dobrodružstvím .....................
31
32
33
34
37
Prevence v případech nouze a výjimečného stavu ................. 38
Fakta a čísla ........................................... 40
Zdroje a odkazy ........................................ 42
Voda je drobná molekula tvaru V vyjádřená chemickým vzorcem H2O. Molekulu vody tvoří 2 lehké atomy vodíku (H) a relativně těžší atom kyslíku (O).
PŘEDMLUVA
KONZUMUJTE PŘI CESTOVÁNÍ BEZPEČNOU VODU
NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOČICHOVÉ SE MOHOU VYSKYTOVAT I
V „PITNÉ VODĚ“
Pokud jde o cestování, Evropané jsou šampiony v celosvětovém měřítku. Poznávání nových kultur a přírodních krás skýtá zvláštní přitažlivost. Některé cesty jsou však spojeny se zdravotními riziky ‐ například do zemí s odlišnými hygienickými standardy, než na jaké jsme zvyklí doma. Cestovatelé mají
v takovém případě osobní odpovědnost za své zdraví, zejména pokud jde o příjem potravin a vody. V případě, že pověřené orgány zodpovědné za veřejné dodávky vody v cizím
státě nejsou schopny důkladně kontrolovat a garantovat kvalitu ptné vody, nezbývá cestovateli než nalézt spolehlivý způsob ve formě přenosného řešení
pro úpravu vody. Cílem této publikace je poskytnout informace o problémech spojených s pitnou
vodou při cestování a nastínit možná řešení. Následující stránky by měly přispět k vytvoření povědomí o pitné vodě, která v celosvětovém měřítku patří
mezi stále vzácnější zdroje. Informace, tipy a doporučení uvedená v této publikaci se zaměřují na praktickou využitelnost. Přesto je třeba zdůraznit, že
žádné zázračné řešení neexistuje. Z vody například nelze jednoduše odstranit
těžké toxické nebo mikrobiologické znečištění. Riziko zdravotní újmy
zkontaminovanévodyjevšakmožnésvyužitímznalostí,přiměřenéopatrnosti a zdravého rozumu snížit. Anipřicestováníprotonezapomínejte,žeto
nejdůležitějšíje Vaše zdraví! Burkhard Rieke M.D. Internista a odborník v oboru tropické medicíny, Düsseldorf, Německo
5
VODY JE NEPŘEDSTAVITELNÉ MNOŽSTVÍ, ALE PITNÁ VODA JE VZÁCNÁ.
MODRÉ ZLATO
97 % SVĚTOVÝCH ZÁSOB VODY PŘEDSTAVUJE SLANÁ MOŘSKÁ VODA. DVĚ TŘETINY ZBÝVAJÍCÍHO MNOŽSTVÍ UKRÝVAJÍ POLÁRNÍ LEDOVCE. DOSTUPNÉ SLADKOVODNÍ ZDROJE PŘEDSTAVUJÍ POUHÉ 1 % Z CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ VODY NA ZEMI. TO VŠAK JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE SE JEDNÁ O VODU PITNOU.
Sladkovodní zásoby na Zemi postupně ubývají. Pro stále početnější světovou populaci je však nutné zabezpečit dostatečné množství vody. O něco více než polovina obyvatel planety má k dispozici jen 36 % dostupných vodních zásob.
Podle studie UNESCO jsou řeky a jezera po celém světě každý den
kontaminovány 2 miliony tun odpadních vod. Nadměrná těžba a mýcení
ekologickyvýznamnýchpralesů,intenzivnízemědělství,nespočetnáinfrastruktura
anekonečněrostoucíturistickýruchmajíenormnídopadnaexistujícívodní
zdrojeanarovnováhuvodyvpřírodě.Vícenežpolovinavýznamnýchsvětových
řektrpíznečištěnímnebovysycháním.Jezerníamokřadnísystémyjsouzasaženy
ještěvíce.
Každýdensenasvětěspotřebuje5,5miliardkubickýchmetrůvody.Nenípochyb
otom,žetotomnožstvíjekdispozici.Veskutečnostijekdispozicidokonce
desetkrátvětšímnožství.Problémspočívávgeografickémasezónnímrozdělení.
Dešťovésrážkyjsounerovnoměrnéanepravidelné.Tichomořskéostrovy,Indiea
Indonésiepřijímajívelkémnožstvísrážek,zatímcinaSahařejedéšťvším,jenne
realitou.
6
SVĚTOVÉ ZÁSOBY VODY
V budoucnosti bude pitná voda vyráběna za pomoci nových složitých technologií.
Příkladem mohou být již dnes využívaná desalinační zařízení a technologie umožňující extrakci vody z polárních ledovců.
Ale co když chceme cestovat? Každý pátý turista dnes tráví dovolenou v tropickém
nebo subtropickém regionu. Povědomí o kvalitě vody v dané oblasti je většinou na nízké nebo nedostačující úrovni. Přestože většina cestovatelů zná staré pravidlo z koloniálních časů „převařit, uvařit, oloupat nebo raději zapomenout“,
zahraniční turisté často důvěřují místním vodovodům stejně jako vodovodům ve své domovské zemi. Kvalita vody z kohoutku se může lišit i v rámci velkých městských oblastí v závislosti na tom, zda je daný rekreační objekt připojen
k vodovodní síti.
STUDIE UNESCO
V nedávno publikované studii o kvalitě vody v globálním měřítku uvádí UNESCO
Velkou Británii na 4. místě, USA na 12. a Austrálii na 20. místě. Nejlepších výsledků dosáhlo Finsko, Kanada a Nový Zéland. Poslední skončilaBelgie,a
to za Indií, Jordánském a devíti africkými státy.
STUDIE WHO
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) má 80 % všech onemocnění, která
se vyskytnou v průběhu cestování, příčinu v kontaminované vodě. Některým druhem onemocnění z vody je zasažen každý 2. cestovatel v meziregionálním nebo mezistátním měřítku. Průjem může občas převrátit plán cesty vzhůru nohama. Dosud nebyla objevena žádná vakcína, která by umožňovala prevenci těchto problémů. Při postižení průjmovým onemocněním dochází zpravidla ke zlepšení do 48 hodin. Přesto se opakovaně vyskytují případy vyžadující akutní hospitalizaci nebo lékařskou péči po návratu z cesty.
Kvalitnípitnávodaječirá,bezbarvá,bezvůněnebozápachuamápříjemnou
chuť.Vsouladusmezinárodnímihygienickýmistandardynesmíobsahovat
patogenysignalizujícístopylidskýchnebozvířecíchexkremenů.Celkový
obsahmikrobůnesmípřesáhnout100na100ml.Vpitnévoděbymělybýt
obsaženyminerályasolidůležitéprolidskýorganizmus.
7
MIKROORGANIZMY ŽIJÍCÍ VE VODĚ MIKROORGANIZMY
V MNOHA OBLÍBENÝCH TURISTICKÝCH DESTINACÍCH NEMAJÍ OBYVATELÉ PŘÍSTUP K VEŘEJNÉ VODOVODNÍ SÍTI. VODA ZE STUDNÍ A PRAMENŮ BÝVÁ ZŘÍDKAKDY KONTROLOVÁNA Z HLEDISKA MIKROBIOLOGICKÉ
NEZÁVADNOSTI. V MÉNĚ ROZVINUTÝCH A VENKOVSKÝCH OBLASTECH ČASTO
NAHRAZUJE PITNOU VODU POVRCHOVÁ VODA, A TO SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI DŮSLEDKY PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ.
Nejběžnější zdravotní riziko při cestování představují infekce způsobené
patogenními organizmy, jako jsou bakterie, viry nebo prvoci nacházející se v pitné vodě. Prvotním zdrojem kontaminace bývají lidské nebo zvířecí exkrementy, které
nějakým způsobem pronikly do vody. Takto kontaminovaná voda může při konzumaci, osobní hygieně nebo mytí ovoce a zeleniny vyvolat prudkou infekci organizmu. Podle direktivy EU o pitné vodě (98/83/ES) musí mít kvalitu pitné vody nejen voda určená ke konzumaci, ale také voda používaná pro osobní hygienu, praní prádla a mytí nádobí.
8
KONTAMINACE VODY
Ve vodě mohou být obsaženy tři druhy patogenních mikroorganismů
Druh
Choroboplodné zárodky
Velikost
Bakterie
E‐coli (Escherichia coli), Salmonella
(Salmonella typhimurium), Cholera
(Vibrio cholerae)
~0,2 – 5 mikronů
Viry
Hepatitis A, Norwalk virus, Rotavirus,
Poliovirus
~0,02 – 0,2 mikronu
Prvoci
Amoeobiasis (Entamoeba histolytica),
Giardia lamblia (Giardia intestinalis),
Cryptosporidium (Cryptosporidum parvum)
1 – 15 mikronů
Zdroj: Osmonics, Inc.
Kromě uvedených choroboplodných zárodků existuje ještě mnoho dalších druhů. Nicméně podle Světové zdravotnické organizace je jejich patogenní účinek pouze mírný, respektive se do lidského organizmu dostávají primárně s potravou.
TŘI DRUHY PATOGENNÍCH MIKROORGANIZMŮ
Bakterie – rychlá reprodukce
Bakteriejsoujednobuněčnéorganizmy,kterésev
teplémprostředí–zejménavevodě–přidostatku
živinrychlemnoží.Zapříhodnýchpodmínekje
bakterieschopnádělenízadobukratšínež10
minut.Nevšechnybakteriepředstavujírizikopro
našezdraví,nicméněvokamžiku,kdyproniknou
dopitnévodyspolečněsezvířecíminebolidskýmiexkrementy,jenebezpečí
velké.Vtakovémpřípaděmusíbýtvodapředkonzumacíchemickyošetřena
nebojenutnéchoroboplodnézárodkyodstranitprostřednictvímmikrofiltrů.
9
Viry – drobní parazité s neblahým účinkem
Virysemohourozmnožovatpouzeuvnitř
živýchbuněk,protoženemajívlastní
metabolismus.Vdůsledkumalévelikostije
složitéviryzvodymechanickyodstranit.
Ktomutoúčelubybylozapotřebípoužítfiltry
smembránoumenšínež0,02mikronu.Viry
jsounicméněcitlivénateplotuapřítomnost
chemickýchdezinfekčníchlátek.Vzakalené
vodějsouvirynejčastějipřichycenyknerozpuštěnýmčásticímamohoubýt
odstraněnyprostřednictvímfiltrůsmembrnouspórymenšíminež0,2mikronu.
Přestojezdůvodunaprostéjistotydoporučeníhodnépřefiltrovanouvoduještě
chemickyošetřit.
Prvoci – malí, ale houževnatí
Prvoci(protozoa)jsoujednobuněční
živočichovévyššíhovývojovéhostádianež
bakterie.Tojezřejméizjejichvětšívelikosti.
Dopitnévodyseprvocimohoudostat
prostřednictvímzvířecíchalidskýchfekálií.
Dokudnenajdouhostitele,rozvíjejíseve
vlastnímembráně(cystě),kterájimposkytuje
dobrouochranupřednepříznivýmivlivy
okolí.Knarušenícystyprostřednictvím
chemickýchlátekjezapotřebídlouhádobaúčinku,až4hodiny.Vdůsledku
většívelikostilzenicméněprvokyzvodysnadnoapohotověodfiltrovat.
10
KONTAMINACE VODY
PŘÍRODNÍ, NE VŠAK ZDRAVÉ
TĚŽKÉ KOVY
TĚŽKÉ KOVY SE PŘIROZENĚ VYSKYTUJÍ V ZEMSKÉ KŮŘE. ODTUD PRONIKAJÍ
DO PODZEMNÍCH VOD PROSTŘEDNICTVÍM DEŠŤOVÉ VODY, KTERÁ
PROSTUPUJE VRSTVOU HORNIN.
Těžkékovynacházejícísevpodzemníchvodáchsemohouvlidskémorganizmu
usazovat.ZtohotodůvoduvydalaSvětovázdravotnickáorganizacedoporučenío
maximálnětolerovanýchhodnotáchtěžkýchkovůvpitnévodě.Veveřejných
úpravnáchpitnévodyjsoutytohodnotypřísněsledovány.Odstranittěžkékovyz
vodylzepouzeprostřednictvímnákladnýchmetod,jakojedestilacenebo
koagulace.
Namíledalekoodveřejného
vodovoduženyadívkyv
Africeobstarávajídodávky
vody.Tétočinnostivěnujív
průměru3hodinydenně.
11
DŮSLEDKY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
CHEMIÁLIE POUŽÍVANÉ V ZEMĚDĚLSTVÍ
LÁTKYPOUŽÍVANÉVZEMĚDĚLSTVÍJAKOHERBICIDY,PESTICIDY,MINERÁLNÍ
ASTATKOVÁHNOJIVAMOHOUPRONIKNOUTDOSPODNÍCHVOD.
POKUDNEJSOUPŘIJATANÁLEŽITÁOPATŘENÍ,TYTOLÁTKYSEMOHOU
DOSTATIDOZDROJŮPITNÉVODY.
Vzávislostinaformězemědělskévýrobyapoužívanýchtypechpřípravkůjsou
chemickélátkydřívenebopozdějizpůdyvyplavenyapronikajído
podzemníchapovrchovýchvod.StopyDDTbylyobjevenyvevysokohorských
jezerechdalekoodzemědělskýchoblastí.Existujístudieupozorňujícína
možnýpřenosDDTprostřednictvímodpařenévody,kteránáslednězasáhla
horskéoblastiformoudešťovýchsrážek.
Většinuchemickýchlátekpoužívanýchvzemědělstvínicméněpředstavujílátky,
kterélzezvodyodstranitprostřednictvímabsorpcenaaktivnímuhlíku.
Kvypěstováníjednohopomerančev
oblastiBlízkéhovýchodujezapotřebí50
litrůvody.OSNstanovilaminimální
požadovanémnožstvívodynaosobua
denvobjemu20litrů.Vícenež450
miliónůlidíve26státechsvětanemák
dispozicianitotominimálnímnožství.
12
KONTAMINACE VODY
ZÁKAL A NEROZPUŠTĚNÉ ČÁSTICE
VODNÍZÁKALZPŮSOBUJÍNEROZPUŠTĚNÉ,TZV.DISPERGOVANÉČÁSTICE.
ZPRAVIDLASEJEDNÁONEŠKODNÉUSAZENINY.
Nerozpuštěnéčásticejsousloučeninyplovoucívevodě,kteréposkytují
mikroorganizmůmvýživuaumožňujíjejichrůst.Přestoževětšinousamyosobě
nepředstavujízdravotníriziko,mohoubránitúčinnédezinfekcivody.Dezinfekční
látkapřilnekpovrchučástic,čímždojdekjejímuvyčerpánínebooslabení.
Použitíchemickýchdezinfekčníchlátekmáprotovýznampouzeučirévody.
Zakalenávodamusíbýtpředdezinfekcínejprvepřefiltrována.
JAKÁ JE MÍRA ZÁKALU?
Intenzituvodníhozákalulzeměřitprostřednictvímnefelometrickýchjednotek
zakalení(NTU).PodleSvětovézdravotnickéorganizacebymělamítvoda
zveřejnéhovodovoduzákalnižšínež1NTU.WHOuvádí,ževodase
zákalemvyššímnež5NTUnenívhodnáprokonzumacibezpředchozífiltrace.
5NTU
50NTU
500NTU
13
ČIŠTĚNÍ VODY V TERÉNU
ZPŮSOBY A MOŽNOSTI
POZNATKY O ČISTÉ VODĚ
VZÁSADĚJEMOŽNÉJAKOUKOLIVVODUPŘEMĚNITVČISTOUPITNOU
VODU.CESTOVATELÉBYNICMÉNĚMĚLIVĚDĚT,ŽENELZEJEDNODUŠE
NABRATVODUZESTOKY.VZÁVISLOSTINAPOVAZEAINTENZITĚ
ZNEČIŠTĚNÍANALOKÁLNÍCHPODMÍNKÁCHLZEPOUŽÍTNÁSLEDUJÍCÍ
METODYÚPRAVYVODY:
PŘEVAŘENÍ
Převařeníjejednouznejstaršíchanejúčinnějšíchmetodsterilizacevody.
Vyžadujenicménědostatekčasuatakéenergieveforměelektřiny,dřevanebo
jinéhopaliva.Převařenímzahubímemikroorganizmy,aleneodstranímezákalani
chemickélátky,kterézůstanouvevoděnadálepřítomné.
Různédruhyvodníchpatogenůmajírozdílnoucitlivostnateplotu.Nevšechnylze
zneškodnitzastejnoudobu.Abysepřicestovánípředešloinfekčnímuprůjmu,je
nutnédodržovaturčitoudobuvaru.Vzhledemktomu,ženelzejednodušezjistit,
jakédruhychoroboplodnýchzárodkůvodaobsahuje,jenejvhodnějšímřešením
počítatsnejodolnějšímipatogeny.Nahladiněmoře(0mn.m.)dosahujevoda
varupři100°C.Převařenívdélcepětiminutjedostatečné.Vnadmořskévýšce
4000mn.m.klesábodvaruna86,8°C.Zatěchtookolnostíjetřebavodu
převařovatpodobu20minut.
Jak postupovat při průjmovém onemocnění
Uosobpostiženýchprůjmem‐ zejménavteplých
regionech‐ jedůležiténahraditztrátutekutinaiontův
nichobsažených.Tohonejlépedosáhnemekonzumací
rehydratačníchroztokůzaloženýchnasměsiiontůa
cukru,kteréjsoudostupnévevětšiněstátů.Mezi
doporučenétekutinypatřítakévývar,ovocnéšťávya
lehceslazenéčaje.Mírnépřípadycestovatelskéhoprůjmulzeléčitprostřednictvím
běžnědostupnýchléčiv(antidiarhoika).Vpřípadech,kdyprůjemdoprovázíhorečka
nebokrvácenínebokdyžprůjempřetrváváněkolikdní,jenutnévyhledatlékařskou
pomoc.
15
DEZINFEKCE
Dezinfekčnílátkyusmrcujímikroorganizmyapůsobítakpreventivněproti
onemocněním,kterátytopatogenyzpůsobují.Přiúpravěvodyjsoupovoleny
následujícímetodyaúčinnélátky:chlórvplynnéformě,chlór,oxidchloričitý,
jód,ozón,stříbroaultrafialové(UV)záření.Tytolátkyjesmysluplnépoužívat
pouzepřiošetřeníčirévody(viz„Zákalanerozpuštěnéčástice“nastraně13).
Chlór,jód,stříbroajejichkombinacejsouvhodnéproúpravuvodypři
cestování. Chlór jenejrozšířenějšídezinfekčnílátkoupoužívanoupocelémsvětě.Rychlý
účinek,širokádostupnost,snadnáaplikaceavelkémnožstvízpůsobůpoužití
jsouhlavnímipřednostmitétolátky.Nicméněstejnějakomnohoostatních
dezinfekčníchlátekanichlórnemádlouhodobýsterilizačníúčinek.Voda
ošetřenáchlóremmůžebýtpřidelšímskladováníopětovněkontaminována.
Jód jepodobnějakochlórhalovýmprvkem,alevyznačujesevyššíchemickou
stabilitou,kteráusnadňujeskladováníamanipulaci.Zhistorickýchdůvodů
(jódbylpoprvépoužitbritskouaamerickouarmádou)jejódpopulární
předevšímvanglosaskýchzemích,atoveformětablet.Značnounevýhodou
tétolátkyjevšaknepříjemnáchuť.Navícvysokédávkyjóduvprůběhu
několikatýdnůmohouvéstkvážnýmporuchámštítnéžlázy(hypertyreóza).
Kodstraněníjódupovydezinfikovánívodylzepoužítfiltrysaktivnímuhlíkem.
Stříbro, přesnějiiontystříbra,přestavujejednuznejstaršíchmetodpro
deaktivacibakterií.Účinekstříbrajepomalý,alejehodlouhodobýefektje
ohromující‐ zabraňujemnoženímikrobůpodobuaž6měsíců.Přípravkyna
bázistříbrnýchiontůjsouideálníjakprotábornicképotřebyapoužitína
lodíchavkaravanech,takiproprevenciařešenínásledkůpřírodnícha
humanitárníchkatastrof.
Oxid chloričitý byldonedávnavyráběnpouzeprostřednictvímgenerátoruve
forměplynu.Vsoučasnostijejlzevyrobitpouhýmpřidánímtabletydovody.
Mezihlavnívýhodytétodezinfekčnílátkypatřívysokáúčinnost,krátkýčas
působeníapHnezávislost.Oxidchloričitýjenavícjedinoudezinfekčnílátkou,
kterájeúčinnáivzakalenévodě.Jehojedinounevýhodoujevyššícena.
16
ČIŠTĚNÍ VODY V TERÉNU
KONZERVACE
Veveřejnévodovodnísítijepitnávoda,kteráprošlaprůmyslovouúpravou,
rozváděnaprostřednictvímpotrubníchvětvíkjednotlivýmdomácnostem.Voda
jedopravovánapodvysokýmtlakem,přinízkéteplotěajechráněnapřed
světlem‐ podmínkynepříznivépromikroby.Uvyústěnívodovodu,
vrezidenčníchajinýchobjektechjevšaksituaceodlišná.Vodazůstává
vzakončenívodovoduajeohřívánasouběžnýmpotrubímteplévody.Toto
prostředípodporujerůstbakterií.Vpřípadě,ževodavystavenátakovým
podmínkámjenásledněstočenazkohoutkudoskleniceavystavenadennímu
světlu,přítomnémikroorganizmyse
mohourychlenamnožit.
StříbrobyloužoddobstaréhoŘíma
používánokochranězásobvodyna
cestách.Přidánímiontůstříbraveformě
tabletneboroztokudovydezinfikované
vodyzajistímeochranupředopětovnou
kontaminacíamůžmevoduskladovat
vlahvíchnebozásobnícíchpodobuaž Čistávodajedůležitáiproosobní
hygienu.Srůstemhygienických
6měsíců.
DECHLORACE
standardůsesnižujevýskytnemocí,
zlepšujísepodmínkyprorozvojaroste
prosperitaspolečnosti.
Vmnohastátechjedopitnévodyve
veřejnémvodovodupřidávánchlór.Tojevhodnéřešenívpřípaděstarých
potrubníchrozvodů,kterébymohlyvodukontaminovat.Negativním
důsledkemtétometodyošetřenívodyjenepříjemnáchuť,nakterounemusíbýt
cestovatelézvyklí.Lepšímřešenímneždoporučením,abychomsipřiústní
hygienězacpalinos,jepoužitídechloračníhočinidla(antichlorine).Tento
přípravek,obvykledostupnývlékárnách,přeměňujechlórnasůlaobnovuje
neutrálníchuťvody.
17
MIKROFILTRACE
Bakterieaprvocijsounejčastějšímidruhymikroorganizmů,kterésenacházejí
vevodě.Kodstraněníběžnýchdruhůbakteriízvodyjenezbytnýmikrofiltr
svelikostípórůmenšínež0,3mikronu.Filtračnímembránamůžebýtvyrobena
zkeramiky,skelnéhovláknaneboplastu.PrvocijakoGiardiaa
Kryptosporidiumdosahujívětšívelikosti(1až15mikronů)amohoubýtzvody
odstraněnyfiltryspóryovelikostiméněnež1mikron.
Mikrofiltry jsou schopny mechanicky odstranit bakterie a prvoky,
zatímco chemické procesy mikroby zabíjejí, ale neodstraňují je z
vody.
Přimechanickéfiltraciprostřednictvímmikrofiltruprocházívodavždypřímo
filtrem.Veškeréčásticevětšínežmikroskopicképóryfiltrujsouzachycenyna
povrchufiltračnímembrány.Značnouvýhodoukeramickýchfiltrůjemožnost
opakovanéhoočišťovánímembrányatímobnovováníkapacityfiltru,což
zajišťujejedinečnědlouhouživotnostkeramickýchfiltrů.Naopakohebnost
skelnýchvlákenvkompozitníchmembránáchumožňujesloženímembrány
sobrovskýmpovrchemdovelmimaléhoobjemu.Filtryseskelnýmvláknem
jsouprotoschopnézajistitvysokýprůtokatakézfiltrovatextrémnímnožství
vody.Bezúdržbovésklovláknitéfiltryvšaknelzečistit,ajejichživotnostje
protopodstatněnižšínežukeramickýchfiltrů.
Zdravípředevším:Čistoupitnouvodulzespomocí
lahvesintegrovanýmfiltremvyrobitzhorského
potoku,říčky,studněnebokašny.
18
ČIŠTĚNÍ VODY V TERÉNU
AKTIVNÍ UHLÍK
Našeokolíjestálevíceznečišťovánoorganickýmiaanorganickýmilátkami,
kterépronikajídovody,vzduchuapůdy.Přírodnívodnízdrojevždyobsahují
neškodnéorganickéaanorganickésubstance.Napříkladhumusovákyselina,
kterátvořísoučástpůdy,jepřivyplavenízodpovědnázazahnědlézabarvení
vody.Škodlivélátkyjakoherbicidyapesticidysevevodězpravidlavyskytují
jenvevelmimalémmnožství.Tytolátkyjsouzvodyodstraňoványpouze
vpřípaděpřekročeníbezpečnostníchlimitůzdůvoduochranyveřejného
zdraví.
Vodaježivot,základzdravía
prosperity.Předvícenež6000let
došlovoblastiMezopotámiemezi
řekouTigrisaEufratkevzniku
prvníchvyspělýchspolečností.Jejich
prosperitabylazaloženana
propracovanémsystémuhrázía
regulovanýchvodníchcest
umožňujícíchúčinnézavlažovánía
odvodňování.
Zmíněnélátkyzodpovědnézaznečištěnívodylzeodstranitprostřednictvím
filtracevyužívajícíaktivníuhlík.Přitomtoprocesupřicházejídanélátkydo
kontaktusaktivnímuhlíkem,kjehožpovrchuseváží.Aktivníuhlíkmůžemít
formusypkéhogranulátunebostlačenýchbloků.Komprimovanéuhlíkovébloky
majímnohemhustšístrukturunežgranulát,aprotodisponujípodstatněvětší
schopnostíabsorpcenečistot.Životnostfiltrůsaktivnímuhlíkemzávisínamíře
znečištěnívody.
19
ZMĚKČOVÁNÍ VODY Dešťovékapkyzachycujíoxiduhličitýobsaženývevzduchu.Přirozpuštěníve
vodějejpřeměňujívkyselinuuhličitou.Mírněokyselenýdéšťpronikádopůdy
arozpouštíminerály,jakojevápníkahořčík,obsaženévhorninách.Tytolátky
jsouprolidskýorganizmusdůležité(kostnísystém,prevencesrdečníchchorob),
nicméněnejsouvítány,kdyžsevdomácnostiobjevíveforměvodníhokamene.
Tvrdostvodylzenejlépeodstranitprostřednictvímiontovévýměny.Filtrační
systémyBRITAjsouběžněznámýmpříklademtétometody.Zásobníkfiltru
obsahujemalékuličkysměničemiontů.Připrůchoduvodyfiltremdochází
kvýměněiontůvápníkuahořčíkuzaiontyvodíkuaalkalickýchkovů,které
tvořírozpustnějšísloučeninyanesrážejísejakovodníkámen.Tentotypfiltru
jeurčenpouzeproúpravumikrobiologickynezávadnévodyanedokáže
odstranitžádnébakterie.Filtrjenutnéčastovyměňovat,abysezamezilo
množeníbakteriíuvnitř.Filtračníkonvicebymělabýtuloženavlednici,
protožetmaanízkáteplotazamezujímnoženíbakterií.
20
ČIŠTĚNÍ VODY V TERÉNU
DESALINACE MOŘSKÉ VODY
Vodajevšudekolem,alepitnávoda
schází!Tojeběžnýproblémpři
cestovánípomoři.PodleSvětové
zdravotnickéorganizacemávoda
kvalitupitnévody,pokudobsahuje
méněnež1000ppm(1‰)nebo
1000mgsolinalitr.Průměrná
salinitamořskévodyje35000ppm.
Je snadné přidat do vody sůl, ale
mnohem obtížnější je ji odstranit.
Pokudjekdispozicidostatektepelné
energie,můžebýtvodaodpařenaa
zachycenavpodobězkondenzované
sladkévody.Reverzníosmózaje
proces,přikterémjeslanávodapod
vysokýmtlakemprotlačovánaskrze
speciálnípolopropustnoumembránu,
kterázabráníprůchodunežádoucích Odsolovánímořskévodydřívevyžadovalo
velkémnožstvíenergie.Tentozpůsob
minerálů.Některézáchrannéčluny
získávánípitnévodybylprotovyužíván
jsouuždnesvybavenyručně
pouzenavelkýchplavidlech.Díkyaplikaci
poháněnýmzařízenímvyužívajícím
novýchmetodjenynímožnévyužítpřínosů
technologiireverzníosmózya
desalinaceiujachetamalýchlodí.
umožňujíposádcevnouzových
případechvyrobitdostatekpitnévodypropřežití.Nicméněvdůsledkunízkého
výkonunejsoutatozařízenívhodnáprorekreačníúčely.
21
Z GLOBÁLNÍHO POHLEDU
CO STÁT, TO JINÉ NEBEZPEČÍ
VPITNÉVODĚMOHOUBÝT,VZÁVISLOSTINAKONKRÉTNÍMSTÁTĚA
REGIONU,OBSAŽENYRŮZNÉDRUHYMIKROBŮ.NÁSLEDUJÍCÍMAPY
OBSAHUJÍPŘEHLEDVÝSKYTUINFEKČNÍCHONEMOCNĚNÍZVODY
VCELOSVĚTOVÉMMĚŘÍTKU.
PŮVODCE A DRUH ONEMOCNĚNÍ
•
•
•
•
Bakterie fekálního původu (cholera, břišní tyfus, dyzentérie)
Bakterienefekálníhopůvodu(pseudomonádovéinfekce,infekcepři
poranění,legionela)
Prvoci (giardióza, entamoební úplavice, kryptosporidióza)
Viry (hepatitida A, dětská obrna)
Entamoební úplavice
Vysoké riziko
Střední riziko
22
Z GLOBÁLNÍHO POHLEDU
Cholera
Regiony s ohniskem nákazy
Ojedinělé importované
případy
Lamblie střevní
Vysoké riziko
Hepatitida A
Vysoké riziko
Střední riziko
Nízké riziko
Břiš. tyfus (Salmonella)
Endemický/ hyperendemický výskyt
Epidemický výskyt
Sporadický nebo regionálně ohraničený výskyt
Zdroj:www.reise-tropenmedizin.de
23
PREVENCE A OBEZŘETNOST
KONTAMINOVANÁVODAVÁMMŮŽEZPŮSOBITZDRAVOTNÍÚJMU
CO JE OBSAŽENO VE VODĚ?
NEJBĚŽNĚJŠÍMDŮSLEDKEMPOŽITÍKONTAMINOVANÉVODYJE
NEVOLNOSTAPRŮJEM.AVŠAKONEN„TRADIČNÍ“PRŮJEM
DOPROVÁZEJÍCÍCESTOVÁNÍNENÍNEVYHNUTELNÝ.PREVENCENENÍ
SLOŽITÁ.DŮLEŽITÉJEPOUŽÍVATČISTOUPITNOUVODU.NICMÉNĚNE
VŠECHNAVODAJESTEJNÁ.
PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODA
Označení„přírodníminerálnívoda“jevEvropěregulovánoprostřednictvím
řadyzákonnýchnorem.Jednáseovoduzpodzemníhozdroje,kterávykazuje
původníčistotu.Lahvovánímusíprobíhatpřímouzdroje.Obalmusíbýt
označenoficiálnímověřenímkvality.Přírodníminerálnívodamůžebýt
dodávánajaksycená,takibezpřídavkuoxiduuhličitého.
NEPERLIVÁ VODA
Termínneperlivávodasevztahujekobsahukyselinyuhličité.Neperlivávoda
obsahujepouzemalénebožádnémnožstvíoxiduuhličitého.Existujítři
rozdílnékategorie:
Přírodní minerální voda: Stáčenímusíprobíhatpřímouzdroje,voda
zdanéhozdrojemusímítstálýobsahminerálůastopovýchprvků.
Pramenitá voda: Voda pochází z označenéhozdroje,alenemusísplňovat
jiné náležitostinež čistotu. Pitná nebo stolní voda: Jevyráběnaprůmyslovězminerální,pramenité,
vodovodnínebomořskévody.Musísplňovatzákonnépožadavky,alejejí
původnemusíbýtpřesněurčen.Stolnívodabývávprůběhuvýrobyčištěnaa
mineralizovánascílemzískatstandardizovanouvodu,kteroujemožnévyrábět
podkonkrétníobchodníznačkouvestejnékvalitěvevícestátech.
25
BALENÁ VODA
Balená voda není přírodním produktem.Jevyráběnaprůmyslově.Zahrnuje
všechnydruhy vody,kterémohoufirmydodávajícíbalenouvodustočitdolahvía
prodatvdanédestinaci.Můžejítominerálnívodu,pramenitouvodunebovodu
získanouzlokálnívodovodnísítě,dokterémůžebýtpřidávánoxiduhličitý.
Balenávodamusísplňovaturčitékvalitativnístandardyzávisejícínáprávní
úpravěpříslušnéhostátu.Můžebýtskladovánavkanystrech,sudech,cisternácha
potrubníchsystémech.VsoučasnostijebalenávodavětšinouprodávánavPET
lahvích.Ubalenévodynenívevšechstátechzaručenanezávadnostzhlediska
choroboplodnýchzárodků.
Tip pro cestovatele: Bakterie se rozmnožují pomaleji ve vodě sycené
oxidem uhličitým.
NasvětovémfóruovoděvKjótu(Japonsko)vbřeznu
2003seúčastnícinedokázalishodnoutnatom,že
vodaje„společnýmveřejnýmstatkem“,aniustanovit
přístupkčistépitnévodějakojednozezákladních
lidskýchpráv.
VODA Z VODOVODU
Vodazvodovodníhopotrubípocházízpodzemnívody,povrchovévodya
zhorskýchpramenů.Takovávodamohlabýtvystavenamnohavlivům
prostředí.Legislativapovolujejejíúpravurůznýmichemickýmiprostředky.
Vzávislostinadruhupotrubí,sekterýmvodapřicházídokontaktu,může
obsahovatstopyolova,mědinebojinýchkovů.Základnímpravidlemjenikdy
nepítvoduzvodovoduvtropickýchasubtropickýchregionech.
Tip pro cestovatele: Ani v kvalitních ubytovacích zařízeních v
tropických a subtropických státech nikdy nepijte vodu přímo z
vodovodu.
26
PREVENCE A OBEZŘETNOST
POVRCHOVÁ VODA
Pojmempovrchovávodajeoznačovánastojatá
nebotekoucívoda.Většinousejednáosměs
podzemnívody,vodypramenitéadešťovévody.
Povrchovávodamůženicméněobsahovattaké
odpadnívodu.Potoky,řekyajezeraobsahují
minerályvevelmiodlišnémpoměru.Vodaaokolí
vodníchtokůjedomovemmnohaživých
organizmů.Vpovrchovévodělzeprotonalézt
Vevoděsenacházejíbizarní
velkémnožstvíorganických-především
formyživota.Vodní
metabolických-látek.Povrchovávodamůžebýt
živočichovéžijívjezerech,
kontaminovánatěžkýmikovyaorganickými
řekáchipotocích.
sloučeninamipocházejícímizprůmyslovévýroby
nebodomácíhoodpadu.Závažnýmzdrojemznečištěnímůžebýttaké
zemědělství,atozejménavpřípadech,kdyhospodářsképostupynejsou
ekologickyšetrné.Vedlepesticidůaherbicidů,jejichžúčinnélátkyčastoobsahují
halogenizovanéuhlovodíky,můževdůsledkunešetrnéhozemědělstvíproniknout
dopovrchovévodytakévelkémnožstvífosforečnanůadusičnanů(hnojiva)a
organickýchlátek(močůvka).Povrchovávodavždyobsahujerůznébakterie,viry
aprvoky.
Tip pro cestovatele: Vodu získanou z řek, potoků, jezer, pramenů,
studának a vodních nádrží vždy filtrujte a/nebo chemicky ošetřete.
Konzumovanávodapochází
častozestejnéhozdroje
jakovodaurčenápro
osobníhygienuapraní
prádla.Připoužitívhodné
metodyapatřičného
vybavenímůžebýtitakto
znečištěnávodapřeměněna
vbezpečnoupitnouvodu.
27
LEPŠÍHYGIENAZNAMENÁNIŽŠÍNEMOCNOST
HYGIENICKÉ TIPY NA CESTY
VMNOHASTÁTECHJSOULIDSKÉEXKREMENTYPOUŽÍVÁNYJAKO
ZEMĚDĚLSKÉHNOJIVO.DŮKLADNÁASYSTEMATICKÁHYGIENICKÁ
OPATŘENÍPŘIKONZUMACIJÍDLAAPITNÉVODYJSOUTEDYNUTNOSTÍ.
1.
Ledpodávanýsjídlemnebonápojimusíbýtvyrobenzmikrobiologicky
nezávadnévody.Nekonzumujtežádnýled,jehožpůvodemsinejstejisti.
2.
Vyhýbejtesenebalenýmnápojům,kterénebylyprůmyslověvyrobeny.
3.
Dávejtepřednostdobřeuvařenýmpokrmůmavyhýbejtesesyrovéstravě,
lehceosmaženémujídlunebopokrmům,kteréprošlypouzekrátkodobým
varem-mořsképlody,majonézy,zmrzliny,pomazánkyapod.
4.
Vyvarujtesekonzumacepokrmůzpouličníchstánků.
5.
Ovoce,syrovouzeleninuasalátykonzumujtepouzezapředpokladu,že
kjejichomytíbylapoužitamikrobiologickynezávadnávoda.Vopačném
případějepředkonzumacíradějisaminezávadnouvodouopláchněte.
6.
Nepijtečerstvémléčnénápoje.Jediněpasterizovanémlékojebezpečné.
7.
Čerstvéovocnéšťávykonzumujtepouzezapředpokladu,žejstesijisti,že
moštovacízařízeníaruce,kterésnímpřišlydokontaktu,jsouhygienicky
čisté.Vyvarujtesebalenýchovocnýchšťávobsahujícíchcukr,neboť
poskytujívhodnéprostředípromnoženíbakterií.
8.
Čerstváhorkákávaačaj,stejnějakopivoavínonepředstavujínebezpečí.
Pozor!Pomocíalkoholickýchnápojůnelzezahubitbakterie,kteréjiž
proniklydozažívacíhoústrojí.
9.
Přiústníhygieněpoužívejtevždymikrobiologickynezávadnouvodu.
Inepatrnémnožstvíkontaminovanévodymůževyvolatprůjmové
onemocnění.
28
PREVENCE A OBEZŘETNOST
10. Orálněpodávanélékyzapíjejtevždymikrobiologickynezávadnouvodou.
Průjmovéonemocněnímůžeovlivnitúčinnostléčiv(př.veformětablet).
11. Nekoupejtesevjezerechařekáchvtropickýchasubtropickýchregionech,
kdesečastovyskytujímotolice.Kevznikuonemocnění(bilharzióza)
docházípřipobytuvevoděvdůsledkuprůnikupatogenuskrzepokožku
dolidskéhoorganizmu.
12.Pravidelněsimyjteruce,zvláštěpředstykemspotravinami,pitnouvodou
apopoužitítoalety.
13. Kosušenírukouvždypožívejtečistýručník.
Ovocejakonapř.banány,ananasy,
papája,mango,kterépředkonzumací
zbavíteslupky,jebezpečné.
29
DOPORUČENÍ NA CESTU
PITNÁ VODA V TURISTICKÝCH DESTINACÍCH
CESTY DO EXOTICKÝCH REGIONŮ
OBLIBA DOVOLENÉ V TROPICKÝCH A SUBTROPICKÝCH REGIONECH
NARŮSTÁ A NÁVŠTĚVA VZDÁLENÝCH MÍST UŽ NENÍ POUZE PRIVILEGIEM
BOHATÝCH A ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ. DOKONCE I RODINY S DĚTMI DNES
CESTUJÍ NA DOVOLENOU DO ASIE, AFRIKY NEBO JIŽNÍ AMERIKY.
NamístodobřeznámýchatradičníchdovolenkovýchoblastíuStředozemního
mořenarůstámeziEvropanypopularitacestdovzdálenchregionů.Zimní
lyžařskádovolenábýváobčasnahrazenavýletemdoteplejšíchkrajin.Nabídka
zájezdůdoexotickýchoblastíjenespočetná.Avšaknarozdílodcestovánípo
rozvinutýchstátechvyžadujícestydotěchtoregionůvyššíobezřetnostalepší
přípravuvoblasizdravotníprevence.
Mnohoužitečnýchinformacílzezískatz odborného tisku a cestovních
průvodců –odtypickýchmístníchzvyklostíažpodoporučenézacházenísmístní
pitnouvodou.Nicméněvzhledemktomu,ženikdynevíme,cosevevodě
nachází,jenejlepšíspoléhatsenavlastnísystémpropřípravupitnévody
vpodoběvlastníhocestovníhofiltruadezinfekčníhoprostřeku.
Dětský organizmus má mnohem citlivější hydratační rovnováhu než organizmus dospělé osoby. I lehké průjmové onemocnění a zvracení si může vyžádat pobyt
vnemocnici.
31
PITNÁ VODA V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH
EXPEDICE
DIVOKÁ PŘÍRODA NÁS VÁBÍ. S NARŮSTAJÍCÍ MONOTÓNNOSTÍ KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA ROSTE TOUHA PO ÚNIKU DO PŘÍRODY.
Expedicevyžadujípečlivoupřípravu.Tosetýkápřesnéhorozplánovánítrasy,
získánípotřebnécestovnídokumentaceaoficiálníchpovolení,aletakévýběru
azakoupenípatřičnéhovybavení.Zvláštědůležitájecestovnílékárnička.Její
obsahzávisínatom,kamnašeexpedicesměřuje.Vžádnémpřípaděbychom
alenemělizapomenoutnaprofesionálnívodnífiltryapřípravkyprodezinfekci
vody.
Anivpanensképříroděneníčistávodasamozřejmostí.Toplatíivpřípadech,
kdymístníobyvatelékonzumujívodupřímozpramenůavodníchzdrojůbez
zřejmýchobtíží.Jejichorganizmusseadaptovalnatutovoduavytvořilsi
potřebnéprotilátky.Ivevysokýchhoráchmusíbýtvodapředkonzumacívždy
upravována,protožedivokázvěřmůževyměšovatparazity,kteřímohou
způsobitonemocnění(např.bobříhorečka).Převařovánívodyjevelmi
zdlouhavýprocesvdůsledkunižšíhoboduvaruvevyššínadmořskévýšce.
U větších expedic s více účastníky jelepšímřešenímnežkaždodenní
přípravavodyvytvořenízásobv
základnímtáboře.Prostřednictvím
vhodnékonzervačnímetodymůžeme
vyrobenoupitnouvodubezpečně
skladovatpodlouhéobdobí.
Expedice na Torres del Paine vám umožní
prověřit vaše limity a „dobít baterie“ pro všední dny.
32
DOPORUČENÍ NA CESTU
PITNÁ VODA PŘI CESTOVÁNÍ S BATOHEM
NEZÁVISLÉ CESTOVÁNÍ CESTOVÁNÍ S BATOHEM SE STALO ROZŠÍŘENOU A PRAKTICKOU FORMOU
CESTOVÁNÍ
Naložený batoh by neměl vážit více než čtvrtinu vaší tělesné hmotnosti, ideálně 10 až 15 kilogramů. S dobře utaženými ramenními popruhy se váha batohu pohodlně rozloží a boky odlehčí ramenům.
Po rozplánování cesty můžetezískatdoporučeníohledněvýbavyvprodejnách
trekingovéhoaoutdoorovéhovybavení.Prostředkypročištěníaúpravuvodyjsou
absolutněnezbytnéipřicestáchsnejmenšímmožnýmbatohem.Kdoopustí
vyšlapanoucestuacestujesmenšímrozpočtem,musípočítatstím,žemenší
pohodlíjetakéspojenosnižšíkvalitouvody.Přípravacestyprotovždyobnášíi
zajištěnípitnévody.
Není lehké přivyknout chuti jačího čaje, nicméně většinou bývá bakteriologicky bezpečný.
33
PRAKTICKY A BEZPEČNĚ
REKREAČNÍ A KRÁTKÉ VÝLETY
AŤ UŽSEJEDNÁOVÍKENDOVÝÚNIKZMĚSTANEBOKRÁTKÝZAHRANIČNÍ
VÝLET, PITNÁ VODA JE DŮLEŽITÝM BODEM PŘÍPRAVY CESTY.
REKREACE
Bublajícíhorsképotokyvětšinoupůsobívelmisvěžímdojmem.Nicméněkvalita
vody,kterounabízejí,ječastopodstatněhorší,nežsedomníváme.Uvody
zpotoků,adokonceipramenišťvblízkostipastvinazúrodněnýchlukmůže
snadnodojítkekontaminaci,atoivevyspělýchstátech.
Cestovatelé, horolezci a
vyznavači cyklistiky, kteřípijívodu
přímozvesnickýchfontánakašen
nebozpotokůnacházejícíchsepodél
cesty,riskujísvézdraví.Skaždým
douškemtakovévodymůžedojít
kpožitíkoliformníchbakteriínebo
enterokoků(fekálníchstreptokoků).
Dokonceivčirévoděpotokůajezer
můžebýtnepřebernémnožství
patogenůschopnýchpřenosuvážných
onemocnění.Vhodnoualternativou
kpřenášeníobjemnýchatěžkých
zásobpitnévodyjelahevvybavená
vodnímfiltrem,kterájeschopnaza
okamžikvyrobitčistouvodu
zjakéhokolivzdrojepodélcesty.
34
Úprava vody ze zdrojů v blízkosti cesty je
rychlou a snadnou alternativou k nošení
těžkých lahví balené vody.
DOPORUČENÍ NA CESTU
KRÁTKÉ VÝLETY
Stím,jakserozšiřujenabídkazájezdů,sejednotlivédovolenkovécesty
zkracují.Anenínijakpřekvapivé,žekdyžlidéplánujíprávěkrátkévýlety–
častodoexotickýchdestinací–většinouzapomínajínapatřičnoupřípravu.
Stejnědůležitéjakoopalovacíkrémaplavkyjsouitabletynadezinfekcivody,
protožeivnejlepšíchhotelovýchzařízeníchnenívodazkohoutkuvevšech
regionechprostáchoroboplodnýchzárodků.
Kontaminovaná pitná voda může rychle proměnit vysněnou dovolenou ve špatnou zkušenost.
35
DOPORUČENÍ NA CESTU
ODSTRANĚNÍ PATOGENŮ
CESTOVÁNÍ ZA KULTUROU A DOBRODRUŽSTVÍM
KROKYTĚCH,KTEŘÍPREFERUJÍKLIDNÉCESTOVÁNÍAPOZNÁVÁNÍCIZÍCH
STÁTŮ,JEJICHKULTURYAOBYVATEL,SEČASTOUBÍRAJÍMIMO
VYŠLAPANOUCESTU.DŮKLADNÉSTUDIUMJEOBVYKLESOUČÁSTÍ
PŘÍPRAVY.APREVENCEZDRAVOTNÍCHKOMPLIKACÍJESTEJNĚDŮLEŽITÁ.
Přístupkbezpečnépitnévoděneníupoznávacíchcestvrozvojovýchstátech
vždyavšudemožný,zejménaběhemcelodenníchvýletů.Vhodnějšínež
spoléhatsenabalenouvodu,kteránemusíbýtvevšechregionech
mikrobiologickynezávadná,jevybavitsevlastnílahvínavodunaplněnou
přefiltrovanounebovydezinfikovanouvodou.Takovápitnávodamůžebýt
snadnopřipravenanapříkladzvodovodníhokohoutkuhotelovéhozařízení.
Jinépraktickéřešeníprolehkédennívýletypředstavujídezinfekčnía
dechloračníprostředky.Aještěsnadnějšíjepoužívatvlastnísystémpro
přípravupitnévodyvpodobělahvesintegrovanýmfiltrem.Stoutovýbavou
můžetepohotovězískatbezpečnoupitnouvoduzjakéhokolivzdroječirévody.
Hmotnostfiltračnílahveneníomnohovyššínežhmotnostběžnécyklistické
lahve.
Připravte si pitnou vodu prakticky z kteréhokoliv zdroje.
37
HYGIENA A PITNÁ VODA V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH
VODA ZNAMENÁ ŽIVOT
KDYŽUDEŘÍPŘÍRODNÍKATASTROFY,JSOUVEŘEJNÉDODÁVKYPITNÉVODY
NÁHLEVOHROŽENÍ.ZATAKOVÉSITUACEJEDŮLEŽITÁAKCESCHOPNOST,
PROTOŽEVODAJENUTNÁPROPŘEŽITÍ.
Mnohoživelnýchkatastrofjespojenosomezenímveřejnýchdodávekpitné
vodyzdůvodukontaminacepodzemníchzdrojůvody.Příklademmohoubýt
katastrofyjakozáplavy,sesuvypůdy,tornádaanebolidskáselháníveformě
zanedbání,pochybení,sabotáženeboozbrojenéhokonfliktu.Zapodobných
okolnostíjeklíčovépřijmoutbezpečnostníopatřenívevztahukpitnévodě.
Přinarušenídodávekpitnévodyjsouobětiizáchranářivystavenizvýšenému
rizikunákazyvpodoběinfekčníchonemocnění,jakojsou:
• Infekční průjmy způsobené různými viry a bakteriemi
• Virová meningitida
• Jiné infekce jako hepatitis A nebo břišní tyfus
38
PŘIPRAVENOST V KRIZOVÝCH SITUACÍCH
Při nepředvídaných událostech nebo ve stavu nouze je přístup k pitné
vodě obzvláště důležitý.
• Voduurčenoukpřípravěnápojůapokrmůvždypreventivněpřevařujte.To
platídvojnásobpřipřípravěpokrmůprodětiakojence.
• Pokudjekvalitavodypochybná,upravujtevodupomocímikrofiltrůnebo
dezinfekčníchprostředků.
• Vpřípaděnouzelzepoužítkdezinfekcivodyběžnýdomácíbělícíroztok
sdezinfekčnímiúčinky.Kaplikacisprávnédávkyjenutnézkontrolovat
koncentracichlóruzobrazenounaobalu(od1do10%).
Koncentrace chlóruPočet kapek na litr
1%
10
4až6%
2
7až10%
1
Pokud není koncentrace chlóru
známa, dávkujte 10 kapek na1 litr.
• Nekonzumujtevoduzpramenů,kašen,zřídel,nádrží,pokudnebyla
upravenaprostřednictvímkvalitníhomikrofiltrunebodezinfekčního
prostředku.
• Poobnovenídodávekvodyveveřejnémvodovodupečlivěočistětevšechny
vodovodníbaterieanechtevodupodelšídobuodtécipřetím,nežjizačnete
konzumovat.
RuskoaJižníAmerikamajínejvětšísladkovodní
zásoby.Nicméněivtěchtoregionechjekvalitnípitná
vodastálevzácnější.
39
CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O VODĚ
MODRÁ PLANETA
• Pitnávodanesmíobsahovatkoliformníbakterieanienterokokyacelkový
početchoroboplodnýchzárodkůnesmípřekročit100na100ml.Kvalitní
pitnávodajebezbarvyazápachu,čiráaprostáškodlivýchláteka
mikroorganizmů.Pitnávodanenístoprocentněčistávoda,aleobsahuje
minerályasoli.
• Lidskýorganizmuspotřebujepřibližně2litrytekutindenně.Oněcovícenež
polovinutohotomnožstvíkonzumujemeveforměnápojůazbývajícíčástve
forměpokrmů.Vhorkýchregionechmůžebýthydratačnípotřeba
organizmuaž6litrůdenně.
• Vmnoharozvojovýchzemíchjevzemědělstvípoužívánakzavlažování
neupravenáodpadnívoda.Jednímzdůsledkůje,žebakterie,amébyaviry
napadajízemědělsképlodinyačastopronikajídozdrojůpitnévody.
40
FAKTA A ČÍSLA • Rostoucípoptávkapomasnýchvýrobcích(napříkladvČíně,JižníKorejia
Japonsku)zvyšujespotřebuvody.Kvyprodukování1kgdrůbežíhomasaje
zapotřebítéměřčtyřikrátvícevodynežkvypěstování1kgzrnin.Produkce
hovězíhomasajedokoncedesetinásobněnáročnějšínamnožstvívodynež
produkceobilovin.
• Každý6.obyvatelnašíplanetynemápřístupkčistépitnévodě.5miliónů
lidíročněumírávdůsledkunedostatečnéhomnožstvínebonízkékvality
pitnévody.Tojedesetinásobněvyššípočetnežpočetobětíválek.Dětido5
letjsoupostiženynejhůře.
• 2miliardyžen,mužůadětípocelémsvětědnestrpínedostatkemvody–
přibližnětřetinasvětovépopulace.
Doroku2025podleodhadů
nebudoudisponovatpřístupemk
čistépitnévodětéměřdvětřetiny
obyvatelsvěta.
41
ZDROJE
Barlow,Clarke,BlauesWasser,Kunstmann,2003
UNOWaterReport:www.wateryear2003.org
UNESCO:www.unesco.org/water/iyfw
TheThirdWorldWaterForum2003,Kyoto,2003
Helvetas– SwissAssociationforInternationalCooperation,www.helvetas.ch
AlpineWaterTest,9/97
SVGW,SwissAssocationofGasandWater:www.svgw.ch
Surveyofdrinkingwaterandwatersuppliers,SVGW2001
VDM,VerbandDeutscherMineralbrunnen,www.mineralwasser.com
www.reise-tropenmedizin.de
42
ZDROJE A ODKAZY
ODKAZY
www.katadyn.com/www.katadyn.cz
www.katadyngroup.com
INFORMACE O PITNÉ VODĚ
www.safedrinkingwater.com
www.thewaterpage.com
UCHOVEJTE SI ZDRAVÍ PŘI CESTOVÁNÍ www.traveldoctor.co.uk
www.cdc.gov/travel
www.travelmedicine.com
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
www.szu.cz (StátnízdravotníústavČR)
www.epa.gov(U.S.EnvironmentalProtectionAgency)
www.bwg.admin.ch(SwissFederalOfficeforWaterandGeology/
Switzerland)
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
www.who.int(Světová zdravotnická organizace)
www.unesco.org(Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu)
43
Účelemtétopříručkyjeinformovatoproblematicepitnévodypřicestováníao
zásadáchaopatřeních,kteráVámpomohouvyhnoutsezdravotnímkomplikacím.
FirmaKATADYN,kterátutopříručkuvydala,jevedoucímsvětovýmvýrobcem
přípravkůapřenosnýchsystémůpropřípravupitnévodyprojednotlivceiskupiny.
POZNÁMKA
Výrobkypopsanév tétopříručcenemusíbýtdostupnévevšechzemích.Stejnětak
existujíiněkteréjinévýrobky,kterénemusíbýtvtétopříručcezmíněny.Províce
informacíovýrobcíchdostupnýchvČeskérepublicenavštivte,prosím,
www.katadyn.cz.Informaceodostupnostiv dalšíchregionechzískátena
www.katadyn.com.
PRÁVA K OBSAŽENÝM FOTOGRAFIÍM
Dr.PedroGalliker,Andermatt:strana27(nahoře)
Geo:strany30,31
DieterGlogowski,Friedberg:strana27(dole)
TillGottbrath,Wiesbaden:strany2,6,32,35,36,38
ImagePoint.biz,Würenlos:strany12,13,15,17,26,29
H E A L T H
KatadynProductsInc.,Wallisellen:strany9,10,18,21,24,34,39
Here’s to perfect health! Whileaway
fromhome,don’tunderestimatethe
LaifAgenturfürPhotos&ReportagenGmbH,Kolín:strana33
importanceofstayinghealthy.Beprepared
AlessandraMeniconzi,Bidogno:strany8,14,22
forthoseunexpectedtravellingincidentals.
AndreasMerz,Oberengstringen:strana19
Frommotionreliefwristbandsand
compressionsockstoinstanthotandcold
ThomasSbampato,Wallisellen:strany40,41
TISK
Redaktor:KatadynProdukteAG
compressesandrelaxingkits,ourhealthrelatedtravelessentialsareawelcomeand
helpfulcompanionforjourneysnearandfar.
Konceptadesign:KatadynProdukteAG,Wallisellen,Švýcarsko
©KatadynProductsInc.2009
Katadyn,MicropurandPremiumVoyagejsouregistrovanéochrannéznámkyfirmy
KatadynProdukteAG,Švýcarsko.
ZASTOUPENÍ FIRMY KATADYN PRODUKTE AG
V ČESKÉ REPUBLICE
TRANSALPINUSs.r.o.
Sportovní999 | CZ-28201ČeskýBrod | Českárepublika
TEL +420737667252 FAX +420224913159
[email protected]| www.katadyn.cz
KATADYN SWITZERLAND
KatadynProductsInc.
Birkenweg4 | 8304Wallisellen | Switzerland
TEL +41448392111 FAX +41448307942
[email protected] | www.katadyn.ch
KATADYN FRANCE
KatadynFrance
5,rueGallice| 38100Grenoble| France
TEL +33476964246 FAX +33476963981
[email protected]| www.katadyn.fr
KATADYN GERMANY
KatadynGermany
Nordendstrasse76| 64546Mörfelden-Walldorf| Germany
TEL +496105456789 FAX +49610545877
[email protected]| www.katadyn.de
KATADYN USA
KatadynNorthAmericaInc.
6325SandburgRoad| Minneapolis,MN55427| U.S.A.
TEL +1 800 755 6701 FAX +1 763 746 3540
[email protected] | www.katadyn.com
KATADYN SINGAPORE
KatadynProductsInc.
SingaporeOffice
No.19JalanKilangBarat|#03-01AcetechCentre|Singapore159361
TEL +6562761504 FAX +6562761006
[email protected] | www.katadyn.sg

Podobné dokumenty

Info bulletin SMO červenec+srpen 2013

Info bulletin SMO červenec+srpen 2013 vzniklo v Česku za peníze z EU prostřednictvím regionálních operačních programů. Velká část nemovitostí však místo rozvoje cestovního ruchu měla sloužit k co nejvýhodnějšímu prodeji. Přesně 127 hot...

Více

Membránové technologie pro úpravu pitných vod

Membránové technologie pro úpravu pitných vod odstraňovat praním (stejně, jako v případě pískových filtrů). Protokoly praní jsou různé, podle způsobu aplikace, kvality surové vody apod. ( praní vodou, chemické praní,...). MF membrány lze promý...

Více

kondukční studie a jehlová emg u demyelinizační a axonální

kondukční studie a jehlová emg u demyelinizační a axonální - HMSN (forma Charcot-Marie-Tooth) - HNPP (hereditární neuropatie se sklonem k útlakovým parézám)

Více