Stacionární systémy pro detekci plynu a plamene

Komentáře

Transkript

Stacionární systémy pro detekci plynu a plamene
Stacionární systémy pro detekci
plynu a plamene
Přehled produktové řady
Stacionární systémy pro detekci plynu
Monitorování plynů a par je nezbytné ve všech průmyslových oborech. Předpisy a
nařízení týkající se ochrany podniků a pracovníků vyžadují použití vhodných zařízení pro
detekci plynu.
Pokud není možné použít osobní detekční přístroje, používají se k trvalému monitorování
stacionární detekční systémy (detektory a řídicí jednotky). Tyto stacionární detektory se
strategicky rozmisťují tak, aby optimalizovaly detekci a aby mohly iniciovat řadu
bezpečnostních akcí v případě zjištění nebezpečné koncentrace plynu.
Příklady vhodných akcí jsou mimo jiné aktivace zvukové či vizuální signalizace nebo
větracího či odsávacího systému a vypnutí části provozu.
Podle směrnice pro výrobce ATEX 94/9/EC a směrnice pro uživatele 1999/92/EC musí být
každý systém pro detekci plynu, který je používán jako bezpečnostní zařízení pro snížení
rizika výbuchu, schválen. EU certifikát typové zkoušky musí vykazovat shodu s normou
EN 60079-29-1:2007. Další podrobnosti o normách a předpisech naleznete na str. 6.
Společnost MSA nabízí kompletní řadu produktů plně vyhovujících požadavkům
směrnice ATEX, které lze použít jako bezpečnostní zařízení. Potřebujete-li kompletní
shodu s požadavky směrnice ATEX, zvolte si jako dodavatele společnost MSA.
2
www.MSAsafety.com
Kompletní systémová řešení
Díky více než 115 letům zkušeností a znalostí v oboru komplexních bezpečnostních řešení
se společnost MSA vyvinula v moderní a do budoucnosti hledící společnost, která chrání
lidi, zařízení a životní prostředí.
S přibližně 5500 zaměstnanci po celém světě a s vlastními výzkumnými a vývojovými
centry v Pittsburghu (USA), Berlíně (Německo) a Suzhou (Čína), se společnost MSA stala
jedním z předních dodavatelů nejmodernějších bezpečnostních technologií.
Dnes je společnost MSA největší značkou osobních ochranných prostředků a technologií
pro měření plynů, která nabízí největší portfolio produktů na světě.
Společnost MSA je jedním z mála dodavatelů stacionárních technologií pro detekci plynů,
která vyvíjí a vyrábí kompletní řadu produktů a integruje je do systémových řešení.
To je jediný způsob, jak lze vyvíjet optimální systémy, které splní všechny požadavky
zákazníků při vynikajícím poměru cena-výkon – nepřekonatelný případ zajištění
bezpečnosti a flexibility. Společnost MSA nabízí řešení šitá na míru – ať samostatná, nebo
integrovaná do stávajících řídicích a monitorovacích systémů.
Aplikace
Ropné plošiny
Zásobníky ropy a plynu
Petrochemický průmysl
Potrubí a rafinérie
Chemický průmysl
www.MSAsafety.com
Kapalný zemní plyn (LNG)
Úprava vody a čističky
odpadních vod
Farmaceutický průmysl
3
Snímací technologie
Katalytické spalování
Elektrochemická čidla
Měřicím principem u této technologie je katalytické spalování měřeného plynu nebo
par ve vzduchu až po hodnotu LEL (Lower Explosive Limit – dolní mez výbušnosti)
plynu. Snímač je tvořen párem sladěných prvků (PELEMENTS), detektorem a
kompenzátorem. Detektor se skládá ze spirály z platinového drátu uvnitř malé
baňky naplněné katalytem. Kompenzátor vypadá podobně, ale neobsahuje
katalyzátor a tudíž nereaguje na plyn. Hořlavé plyny zoxidují pouze v detektoru,
kde generované teplo zvýší jejich odpor a vyprodukuje se signál přímo úměrný
koncentraci hořlavého plynu. Kompenzátor pomáhá kompenzovat změny okolní
teploty, tlaku a vlhkosti, které působí rovnocenně na oba prvky.
Elektrochemická čidla se obvykle používají k detekci toxických plynů v rozsahu
ppm. Elektrody oddělené elektrolyty jsou uzavřeny v malém plastovém pouzdře a
připojeny k externímu elektronickému obvodu. Plyn proniká do čidla propustnou
membránou a elektrochemickou reakcí je generován malý proud. Protože rychlost
vstupu plynu do čidla je řízena difuzí plynu skrze propustnou membránu, proud je
přímo úměrný koncentraci plynu.
MOS – Metal Oxide Semiconductor
(polovodič)
Absorpce infračerveného záření
Pevná čidla jsou založena na efektech elektronické vodivosti, kdy jsou plyny
absorbovány do povrchu polovodiče. Ve skutečnosti se jedná o tenkou vrstvu kovu a
oxidu na křemíkové destičce. Proces výroby se podobá procesu používanému při výrobě
polovodičů; odtud tedy název MOS (metal oxide semiconductor), pod kterým jsou
všeobecně známé. Absorpce plynu na oxidovém povrchu následovaná katalytickou
oxidací má za výsledek změnu elektrického odporu materiálu. Povrch čidla je zahříván
na konstantní teplotu, aby se urychlil průběh reakce a snížil se dopad změn okolní
teploty. Změny odporu se převádí na elektrický signál přímo úměrný koncentraci plynu.
4
Mnoho plynů pohlcuje infračervené světlo určitých vlnových délek. Absorpční
spektrum se u jednotlivých plynů liší. Infrared Open Path a Point Technology od
společnosti MSA jsou elektronicky modulované zdroje infračerveného záření o
dvou různých vlnových délkách. Jedna vlnová délka je typická pro měřený plyn, a
druhá vlnová délka není atmosférickými plyny v infračerveném spektru nijak
pohlcována.
Signály z obou detektorů se elektronicky zesilují a jsou přiváděny do
mikroprocesoru, který signály upraví a produkuje výstupní signál přímo úměrný
koncentraci plynu.
www.MSAsafety.com
Fotoakustika
Detekce plamene
Fotoakustickou snímací technologii vyvinula společnost MSA pro detekci velmi
nízkých koncentrací toxických nebo hořlavých plynů. Vzorek plynu se přivede do
měřicí komory a vystaví se působení konkrétní vlnové délky pulsujícího
infračervenéno světla. Pokud vzorek obsahuje dotyčný plyn, absorbuje množství
infračerveného světla přímo úměrné koncentraci přítomného plynu.
Molekuly plynu se při absorpci pulsující energie infračerveného záření zahřívají a
ochlazují. Citlivý mikrofon umístěný uvnitř fotoakustického monitoru
infračerveného záření měří změny tlaku vyvolané zahříváním a ochlazováním
molekul.
Většina detektorů plamene rozpoznává plamen pomocí tzv. optických metod, např.
ultrafialové (UV) a infračervené (IR) spektroskopie. Plameny jsou obecně
podporovány uhlovodíky, které při dodání kyslíku a zdroje vznícení produkují teplo,
kysličník uhličitý a další produkty spalování. Reakce je charakterizována emisemi
viditelného, UV a IR záření. Detektory plamene jsou konstruovány pro detekci
absorpce světla určitých vlnových délek, což jim umožňuje rozlišit skutečné plameny
a falešné poplachy.
Společnost MSA využívá detektory plamene založené na UV/IR nebo na
multispektrální IR technologii. Obě technologie jsou založeny na detekci záření
vysílaného plameny ve spektru UV, viditelného a IR záření v linii přímé viditelnosti.
Ultrazvuk
Technologie ultrazvukové akustické detekce úniku plynu detekuje úniky z tlakových
plynových systémů detekcí ultrazvuku produkovaného unikajícím plynem. To
znamená, že ultrazvukové detektory úniku plynu detekují únik plynu rychlostí zvuku
v dosahu až 20 metrů.
Na rozdíl od konvenčních metod detekce plynu (detekce plynu bodová nebo v
otevřené dráze) nemusí ultrazvukové detektory úniku plynu čekat, až se nahromadí
potenciálně nebezpečné množství plynu a dojde k jeho fyzickému kontaktu s
detektorem. Při detekci úniku okamžitě nahlásí poplach.
Ultrazvukový akustický detektor úniku plynu zachytí únik bez ohledu na podmínky,
jako je změna směru větru, zředění plynu a směr úniku plynu – tj. podmínky, které
hrají roli u většiny venkovních instalací plynových zařízení či zásobníků.
www.MSAsafety.com
5
ATEX, schválení parametrů, SIL
Ochrana proti výbuchu je ve spojitosti s hořlavými plyny a parami nesmírně
důležitá. Zařízení a sestavy, které se používají v takovém prostředí, tudíž musí
taková rizika minimalizovat. Průmyslová zařízení pro detekci plynů musí jako
elektrická zařízení splňovat přinejmenším platné požadavky pro provoz v
potenciálně výbušném prostředí. V rámci EU je to regulováno příslušnými
harmonizovanými evropskými směrnicemi (94/9/EC a 1999/92/EC). Při konstrukci
elektrických zařízení je také potřeba dodržet shodu s dalšími globálními normami.
ATEX
ATmosphere EXplosible je francouzský termín označující potenciálně výbušná prostředí. Podle směrnice
ATEX pro výrobce 94/9/EC (ATEX 95) a pro uživatele 1999/92/EC (ATEX 137) musí být vyzkoušena elektrická
bezpečnost všech elektronických detektorů plynu a osobních detekčních přístrojů používaných v
potenciálně výbušných prostředích a musí být označeny značkou „ATEX“ (EN 60079-0 s dodatky).
Pokud se systém pro detekci plynu (detektory a řídicí jednotky) nebo osobní detekční přístroj pro detekci
plynů a par používá jako bezpečnostní zařízení „s funkcí měření pro ochranu proti výbuchu“, musí být
kromě označení ATEX jeho parametry schváleny notifikovaným orgánem.
Schválení parametrů
Schválení
parametrů
Podle směrnice pro výrobce ATEX 94/9/EC a směrnice pro uživatele 1999/92/EC musí být každý systém pro
detekci plynu (detektory a řídicí jednotky) nebo osobní detekční přístroj pro detekci hořlavých plynů, který
je používán jako bezpečnostní zařízení pro snížení rizika výbuchu, schválen. Schválení parametrů je rovněž
vyžadováno, jestliže se má měřit obsah kyslíku ve vzduchu během inertizace nebo koncentrace toxického
plynu. EU certifikát o typové zkoušce musí prokazovat shodu přinejmenším s požadavky norem
EN 60079-29-1, EN 50104, EN 45544 a EN 50271.
Detektory plamene nemusí být takto schváleny. Lze je však schválit podle normy EN 54-10.
SIL – Safety Integrity Level (úroveň integrity bezpečnosti)
SIL
Safety Integrity Level
6
Podle směrnic 94/9/EC a 1999/92/EC (ATEX) je pro detektory plynů vyžadováno pouze osvědčení o
elektrické bezpečnosti a případně schválení parametrů. Příprava plánu ochrany proti výbuchu pro
jednotlivé stávající provozní podmínky může vyžadovat opatření, která přesahují požadavky směrnic ATEX
kladené na stacionární detektory plynu. Účelem tohoto dalšího vyhodnocení bezpečnosti je minimalizovat
nebezpečí ve všech aplikacích, kde může mít chybná funkce za následek ohrožení bezpečnosti osob,
prostředí a majetku. Pro hodnocení úrovní SIL jsou definovány 4 hodnoty. Čím vyšší je úroveň integrity, tím
větší je spolehlivost funkčního obvodu. Detektory plynů mohou dosáhnout pouze úrovní SIL1 až SIL3.
Produkty používané v bezpečnostních systémech musí vykazovat značný stupeň spolehlivosti hardwaru i
softwaru, aby existovala jen nesmírně nízká pravděpodobnost výskytu nedetekovatelných chyb. Měřítkem
pro toto bezpečnostní vyhodnocení systémů je norma IEC/EN 61508, která se rovněž používá pro
vyhodnocení rizik v mezinárodním řízení technických procesů. Tato certifikace, která se týká bezpečnosti
systému, definuje požadavky na dostupnost bezpečnostní funkce a pravděpodobnost selhání
zkoumaného systému, které jsou vyžadovány při řízení technických procesů.
Jako základní norma nezávislá na aplikaci popisuje norma EN 61508 pouze obecné požadavky na
komponenty a kompletní systémy s bezpečnostními funkcemi. Proto není adekvátní pro detektory plynů,
které musí plnit také další bezpečnostní kritéria. Z tohoto důvodu platí pro detektory plynu v tomto
případě také normy EN 50271 a EN 50402.
www.MSAsafety.com
7
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
www.MSAsafety.com
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
CHEMGARD
CHILLGARD M100
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Viz další stránka
■
■
■
■
■
■
Viz další stránka
■
■
■
CHILLGARD RT
■
■
■
■
Viz další stránka
■
ULTIMA XIR
■
■
■
ULTIMA XE
■
■
■
ULTIMA XT
ULTIMA XL
PrimaX IR
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ULTIMA OPIR-5
■
■
■
■
ULTIMA X3
■
■
■
ULTIMA MOS-5E
■
PrimaX P
■
ULTIMA MOS-5
Princip detekce
Čidlo katalytického spalování
Elektrochemické čidlo
Polovodičové čidlo
Infračervené čidlo
Hořlavé plyny
0-1000 ppm
0-100 % LEL
0-100 % obj.
0-5 % LEL·m
O2
Kyslík (O2)
Toxické plyny
Čpavek (NH3)
Arzenovodík (AsH3)
Brom (Br2)
Oxid uhelnatý (CO)
Oxid uhličitý (CO2)
Chlór (Cl2)
Oxid chloričitý (ClO2)
Diboran (B2H6)
Etylen oxid (ETOX)
Fluor (F2)
Anion hydridu germanitého (GeH3)
Vodík (H2)
Kyanovodík (HCN)
Sirovodík (H2S)
Chlorovodík (HCl)
Oxid dusnatý (NO)
Oxid dusičitý (NO2)
Fosforovodík (PH3)
Silan (SiH3)
Oxid siřičitý (SO2)
Vlastnosti
Integrovaný displej
mV výstup (pasivní detektor)
4–20 mA výstup
Relé
HART
Modbus
Nebezpečné prostředí (ATEX)
PrimaX I
47K
Průvodce výběrem
■
■
■
■
■
■
■
CHEMGARD – tabulka použití
ACETON
ACETONITRIL
BENZEN
BUTAN
1-BUTYL ACETÁT
OXID UHLIČITÝ
OXID UHELNATÝ
DIMETHYLETHER
ETAN
ETANOL
ETANOLAMIN
ETYLEN OXID
HEPTAN
HEXAN
HEXEN
IZOBUTAN
ISOPENTAN
ISOPROPANOL
JP-8 (jako hexan)
MEK
METYLCHLORID
METYLFORMÁT
2-PROPANOL
PROPAN
HEXAFLUORID SÍRY
TOLUEN
VINYL FLUORID
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
100 % LEL
100 % obj.
■
■
■
■
■
■
■
■
10 % obj.
■
1 % obj.
■
1000 ppm
■
100 ppm
Další měřicí rozsahy
10 ppm
Měřicí rozsah 0–1000 ppm:
ACETALDEHYD, AKRYLONITRIL, ČPAVEK, AKROLEIN, 1,3 BUTADIEN, CHLOROFORM, CYKLOPENTAN, 1,2 DICHLORETHAN, DIETYLÉTER,
DIFLUOROMETAN, DIMETYLAMIN, ETYLACETÁT, ETYLEN, HEXAFLUOROPROPYLEN, HEXAFLUORO 1,3, BUTADIEN, ISOHEXAN, METANOL,
METYLFLUORID, METYLIODID, MIBK, MET¨YL METAKRYLÁT, METYLEN CHLORID, METYLEN FLUORID, METYL N-PROPYL KETON,
MONOMETYLAMIN, TRIFLUORID DUSÍKU, OXID DUSNÝ, OKTAFLUORO-BUTAN, OKTAFLUOROPROPEN, PENTAN, PERCHLOROETYLEN,
PMVE, PROPANAL, N-PROPANOL, PROPYLEN OXID, TETRACHLOR-METAN, TETRAHYDROFURAN, TETRAFLUOROETYLEN, 1,1,1
TRICHLOROETAN, 1,1,2 TRICHLORO-ETAN, TRICHLOROETYLEN, TRIETYLAMIN, VINYL ACETÁT, VINYL CHLORID, 0-XYLEN, M-XYLEN,
P-XYLEN, XYLENY
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Amoniak
R11
R12
R13
R22
R113
R114
R123
R124
R125
R1234yf
■
■
R134A
R152a
R402A
R404A
R407c
R410a
R500
R502
R507
R508B
Výše zmíněné konfigurace pro CHEMGARD, CHILLGARD RT a CHILLGARD M-100 jsou schváleny podle
standardů pro značku CE.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
CHILLGARD M-100
■
Rozsah měření
0-1000 ppm
CHILLGARD RT
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
CHILLGARD M-100
Rozsah měření
0-1000 ppm
CHILLGARD RT
CHILLGARD RT a CHILLGARD M-100 – tabulka použití
■
■
■
■
8
Výběr důležitých norem a předpisů
EN 54-10
Elektrická požární signalizace.
EN 45544
Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par.
EN 50104
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek.
EN 50270
Elektromagnetická kompatibilita. Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických
plynů nebo kyslíku.
EN 50271
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a
zkoušky pro zařízení používající software nebo digitální technologie.
EN 50402
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých nebo toxických plynů nebo par nebo kyslíku Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů detekce plynů.
EN 60079-0
Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Všeobecné požadavky.
EN 60079-29-1
Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů.
EN 60079-29-2
Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku.
EN 61508
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů
souvisejících s bezpečností.
MED
Směrnice pro námořní vybavení 96/98/EC, logo Kormidlo, certifikováno “See-Berufsgenossenschaft”.
9
www.MSAsafety.com
Detektory
Řada 47K
Cenově dostupné pasivní katalytické detektory umožňující detekovat potenciálně
nebezpečné koncentrace hořlavých plynů a par ve vzduchu až do hodnoty 100 % LEL.
Dostupné ve verzích standard (ST), se zvýšenou odolností vůči katalytickým jedům (PRP) a
do vysokých teplot (HT) s kompletní řadou příslušenství, takže vyhovují prakticky všem
průmyslovým aplikacím.
Detektory řady 47K použité v kombinaci s řídicími jednotkami MSA plně vyhovují
požadavkům směrnice ATEX 94/9/EC včetně schválení parametrů a protože dosahují
úrovně SIL 2, dají se použít jako součást bezpečnostního systému.
Řada 47K
Další informace naleznete v letáku 07-240.2.
ATEX II 2G Ex d IIC T3/T4/T6, II 2D Ex tD A21 IP6X T85°C/T135°C/T200°C
včetně schválení parametrů, SIL 2
Řada PrimaX I
Detektory plynu řady PrimaX Idetekují širokou škálu toxických plynů a kyslíku pomocí
elektrochemických čidel.
Díky inovativnímu designu pouzdra, snadnému použití, rychlé instalaci a vhodnosti pro vnitřní i
venkovní instalace je detektor PrimaX I skutečně univerzálním detektorem. Velký displej se
zřetelným textem poskytuje okamžitě potřebné informace. Kalibrace se snadno provádí pomocí
integrované klávesnice nebo prostřednictvím digitálního protokolu HART. Zásuvná náhradní
čidla a integrovaná opěrná deska umožňují rychlou a snadnou instalaci.
PrimaX I se dodává jako univerzální nebo jiskrově bezpečný v robustním, antistatickém,
zesíleném nylonovém pouzdru se standardním výstupem 4–20 mA a volitelným modulem
HART. Úroveň SIL 2 je potvrzena ústavem TUV.
PrimaX I
Další informace naleznete v letáku 07-710.2.
ATEX
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 2D Ex ia IIIC T130 °C Db IP54, SIL 2
Řada PrimaX P
Detektory plynu řady PrimaX P jsou určeny pro celou řadu vnitřních i venkovních aplikací
pro detekci hořlavých plynů (katalytické čidlo), toxických plynů nebo kyslíku
(elektrochemická čidla).
Detektor PrimaX P je vybaven inovativním pouzdrem vlastního designu a ovládání
usnadňuje integrovaná 4tlačítková klávesnice. Velký LCD displej se zřetelným textem
poskytuje okamžitě potřebné informace a další LED indikátory poskytují jasnou indikaci
stavu. Zásuvná náhradní čidla a integrovaná opěrná deska umožňují rychlou a snadnou
instalaci.
Detektory PrimaX P se dodávají v ohnivzdorném provedení v hliníkovém pouzdře se
standardním výstupem 4–20 mA a volitelným modulem HART a relé. Úroveň SIL 2 je
potvrzena ústavem TUV.
Další informace naleznete v letáku 07-710.2.
ATEX
10
II 2G E-x d ia [ia] IIC T4 Ga, II 2D Ex tb ia [ia] IIIC T130 °C Db IP67, SIL 2
www.MSAsafety.com
PrimaX P
Řada PrimaX IR
Detektory PrimaX IR jsou určeny pro detekci uhlovodíků v rozsahu LEL pomocí technologie
absorpce infračerveného záření prostřednictvím konstrukce zdvojeného zdroje PrimaX IR,
na kterou je podána žádost o patent. Druhý IR zdroj zajišťuje spolehlivost a nepřetržité
sledování v případě poruchy prvního zdroje. Odolné pouzdro z nerezové oceli 316 krytí IP67
chrání přístroj PrimaX IR před extrémními povětrnostními podmínkami.
Standardní výstup 4–20 mA s modulem HART poskytuje uživatelsky pohodlné nastavení,
kalibraci, diagnostiku a údržbu. Unikátní kryt odolný vůči povětrnostním vlivům s
drapákovou konstrukcí, na kterou je podána žádost o patent, umožňuje pohodlnou
instalaci ve stísněných prostorech.
PrimaX IR
Další informace naleznete v letáku 07-715.2.
ATEX
II 2G Ex d IIC T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T130°C Db IP67, SIL 2 (čeká na schválení)
Řada ULTIMA MOS-5 a ULTIMA MOS-5E
ULTIMA MOS-5 a MOS-5E detekují ppm úrovně sirovodíku (H2S) a nabízejí indikaci stavu a
poplachové výstupy. Jejich funkce je založena na polovodičovém čidle s unikátními
technickými parametry. Díky vysoké toleranci vůči širokému rozsahu teplot, úrovní vlhkosti
a také krátkodobé vysoké koncentraci H2S a velmi nízké křížové citlivosti na běžné plyny
jsou tyto detektory ideální pro instalaci v náročných podmínkách.
Detektor ULTIMA MOS-5 je vybaven analogovým výstupem 4–20 mA a 3 reléovými výstupy
v pouzdře z nerezové oceli. Detektor ULTIMA MOS-5E je vybaven analogovým výstupem
4–20 mA a třemi výstupy typu otevřený kolektor v hliníkovém pouzdře. Komunikace přes
HART nebo Modbus poskytuje kompletní informace o stavu a řízení v kontrolní místnosti.
ULTIMA MOS-5
Další informace naleznete v letáku 07-481.2 a 07-482.2.
ULTIMA MOS-5E
ATEX II 2GD EEx d IIB+H2 T5, SIL 2 a SIL 3, IP66, registrováno pro
HART (ULTIMA MOS-5)
ATEX II 2G EEx d e m IIC T4, SIL 3, IP66/67 (ULTIMA MOS-5E)
www.MSAsafety.com
11
Detektory
Řada ULTIMA® XL/XT
Cenově dostupné stacionární detektory plynu ULTIMA XL a XT s komunikačním
protokolem HART používají ověřené katalytické, elektrochemické a infračervené
technologie k detekci hořlavých a toxických plynů a nedostatku kyslíku. Výměnné
inteligentní senzory lze měnit za provozu bez opuštění prostor s nebezpečím výbuchu.
Kalibraci detektorů plynu ULTIMA XL/XT bez displeje lze provést několika způsoby: pomocí
příručního komunikátoru, řídicí jednotky nebo přenosného počítače podporujícího
protokol HART, který komunikuje prostřednictvím speciálního softwaru a místních
interních LED indikátorů a tlačítek.
ULTIMA XL je model odolný proti výbuchu v pouzdře z nerezové oceli, zatímco ULTIMA XT
se dodává v univerzálním polykarbonátovém pouzdře odolném vůči vodě a korozi.
ULTIMA XL s IR čidlem
Další informace naleznete v letáku 07-704.2.
ULTIMA XT
ATEX
II 2 (2) G Ex d (ib) IIC T6, II 3 (2) G Ex nA (ib) IIC T6, IP66 (ULTIMA XL)
ULTIMA XL
Řada ULTIMA® X
Detektory ULTIMA XE a XIR umožňují nepřetržité monitorování hořlavých a toxických
plynů a nedostatku kyslíku pomocí katalytických, elektrochemických a infračervených
čidel. Hodí se téměř pro libovolné použití prakticky ve všech průmyslových oborech.
Na velkém, snadno čitelném LCD displeji se zobrazují údaje o plynu, typ plynu a také
zřetelné stavové zprávy. Řada ULTIMA X je napájena napětím 24 V DC s výstupním
signálem 4–20 mA a volitelnými stavovými LED indikátory nebo výstupními relé.
Technologie inteligentních čidel umožňuje v prostorách s nebezpečím výbuchu odpojení
a výměnu čidel za provozu.
Detektory plynu ULTIMA XE se dodávají také s komunikačním protokolem HART.
Detektor ULTIMA XA se dodává v odolném, plastovém, univerzálním pouzdře. K dispozici
je verze s analogovým výstupem 4–20 mA nebo s volitelným modulem HART.
ULTIMA XE s modulem HART
ULTIMA XE
Další informace naleznete v letáku 07-703.2 a 07-705.2.
ATEX II 2G EEx d IIC T4, včetně schválení parametrů, SIL 2 (ULTIMA XE)
ATEX II 2G EEx d IIC T5/T6, včetně schválení parametrů, SIL 2 (ULTIMA XIR)
MED 96/98/EC
ULTIMA XIR
ULTIMA XA
ULTIMA® X3
Technologie X3 přináší do řady detektorů plynu ULTIMA X multidetekci a výstup Modbus.
Tato technologie umožňuje připojit k jednomu detektoru plynu řady ULTIMA X3
libovolnou kombinaci tří čidel elektrochemického, katalytického a infračerveného typu.
Každé čidlo může být od detektoru plynu vzdáleno. Zahrnuty jsou také všechny funkce
detektorů ULTIMA X, např. odpojení čidla za provozu, LCD displej, stavové LED indikátory
a reléový výstup.
Další informace naleznete v letáku 07-703.2.
ATEX
12
II 2G EEx d IIC T3/T4/T6
www.MSAsafety.com
Řada FlameGard 5
Řada FlameGard 5, využívající moderní ultrafialové (UV) a infračervené (IR) snímače,
představuje naprostou špičku v bezpečnostním monitorování plamene.
FlameGard 5 MSIR, multispektrální infračervený detektor, určený k detekci uhlovodíkových
požárů, využívá průkopnickou NNT (Neural Network Technology) ke spolehlivému rozlišení
mezi skutečným plamenem a zdroji falešného poplachu až na vzdálenost 70 m.
FlameGard 5 UV/IR je určený k detekci uhlovodíkových požárů do vzdálenosti 15 m,
FlameGard 5 UV/IR-H2 je optimalizován k detekci požárů založených na vodíku a
FlameGard 5 UV/IR-E v poudře z nerezové oceli a s rozvodnou skříňkou Ex e poskytuje
vysokou úroveň ochrany v náročném prostředí.
Detektory plamene řady FlameGard 5 jsou standardně vybaveny výstupem 4–20 mA s
volitelnými relé nebo digitální komunikací prostřednictvím protokolů HART a Modbus.
Jsou vhodné pro celou řadu aplikací ve výrobě, dopravě a zpracovatelském průmyslu.
FlameGard 5 MSIR
FlameGard 5 UV/IR
Další informace naleznete v letáku 07-471.2, 07-472.2, 07-473.2 a 07-475.2.
FlameGard 5 UV/IR-E
ATEX II 2G Ex d IIC T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T100 °C Db, SIL 3, registrováno pro
HART (MSIR, UV/IR)
ATEX II 2G Ex d e IIC T4/T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T135 °C /100 °C Db, IP6X (UV/IR-E)
ULTIMA OPIR-5
Detektor ULTIMA OPIR-5 pro detekci uhlovodíků v otevřené dráze umožňuje nepřetržité
monitorování koncentrací metanu a propanu založené na moderních infračervených
snímačích. Dvojitý detekční rozsah umožňuje, že přístroj je citlivý jak na malé (ppm•m), tak
velké (LEL•m) úniky.
Detektor ULTIMA OPIR-5 je vybaven vnitřním kontrolním systémem zajišťujícím
bezporuchový provoz. Automatické řízení zesílení kompenzuje vliv znečištěné optiky, deště
a mlhy. Výsledkem je vynikající přesnost a výjimečná spolehlivost v náročném prostředí a
zvýšená schopnost odlišit falešné poplachy s délkou optické dráhy až 150 m.
Standardní analogový výstup 4–20 mA s modulem HART, relé a komunikací přes RS485
umožňují připojit detektor ULTIMA OPIR-5 ke standardním průmyslovým řídicím
jednotkám.
ULTIMA OPIR-5
Další informace naleznete v letáku 07-483.2.
ATEX II 2G D Ex d IIB+H2 T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db IP66/67
SIL 3, registrováno pro HART
UltraSonic IS-5 a UltraSonic EX-5
UltraSonic IS-5 a EX-5 jsou detektory plynu, které nejsou založené na měření koncentrací,
ale používají se k zjišťování úniků z vysokotlakých systémů s maximálním detekovatelným
dosahem 20 m. Reagují na ultrazvuk šířící se zvukem generovaný při úniku plynu v
otevřených, prostředích, kde lze obtížně použít tradiční metody detekce.
Jiskrově bezpečný model UltraSonic IS-5 je vhodný pro instalace omezené na nízký výkon
(< 1 W). Model UltraSonic EX-5 je vybaven patentovaným autotestem Senssonic™
zajišťujícím provoz odolný proti poruchám a tříciferným LED displejem, na kterém se
zobrazuje aktuální hladina ultrazvuku (v dB) a indikace poplachu.
Standardní výstup 4–20 mA s modulem HART a výstupními relé mohou řídit další akce v
případě poplachu nebo závady.
UltraSonic IS-5
Další informace naleznete v letáku 07-491.2 a 07-492.2.
ATEX
ATEX
II 2G EEx ia IIC T4, SIL 1 a SIL 2 (UltraSonic IS-5)
II 2G EEx d e ib IIB+H2 T6, SIL 2 a SIL 3 (UltraSonic EX-5)
www.MSAsafety.com
UltraSonic EX-5
13
Vyhodnocovací ústředny
9010/9020 LCD a 9020-4 LCD
Vyhodnocovací ústředna 9010/9020 LCD nabízí maximální flexibilitu, jednoduchý provoz,
vysokou spolehlivost a vynikající výkon za výrazně snížených nákladů. V kombinaci s
početnou řadou detektorů plynu MSA kontrolní systém 9010/9020 LCD exceluje v řadě
průmyslových aplikací, kde hrozí výskyt nebezpečných koncentrací plynu.
Vyhodnocovací ústředna 9010 LCD zpracovává signály z jednoho detektoru plynu, zatímco
model 9020 LCD zpracovává signály ze dvou nezávislých detektorů plynu. Systém se také
dodává v jedno- či dvoukanálovém provedení pro montáž na stěnu v pouzdrech z ABS
nebo ve verzi do 19" stojanu s 5 až 10 moduly.
Model 9020-4 LCD je totožný s modelem 9020, ale je konfigurován jako čtyřkanálová řídicí
jednotka s krytím IP65 pro použití v lodní dopravě a průmyslových aplikacích.
9010/9020 LCD
Další informace naleznete v letáku 07-516.2 a 07-517.2.
ATEX
II (1)G (2)G, MED 96/98/EC
9020-4 LCD
GasGard XL
GasGard XL je multikanálová vyhodnocovací ústředna pro montáž na stěnu, určená k
monitorování toxických plynů, kyslíku a hořlavých plynů v průmyslových závodech. Lze ji
snadno nakonfigurovat až pro osm vzdálených detektorů plynu. Závisí to na počtu
instalovaných zásuvných modulů. Velký, snadno čitelný, multijazykový, grafický LCD
displej zobrazuje v reálném čase informace o měřených koncentracích, událostech a
umožňuje provádět úplnou diagnostiku systému, podporovanou LED indikátory
jednotlivých kanálů, relé a interním bzučákem.
Další informace naleznete v letáku 07-515.2.
ATEX
GasGard XL
II (1)G (2)G, SIL 2, MED 96/98/EC
SUPREMATouch
SUPREMATouch je rovněž vyhodnocovací ústředna sloužící k varování před únikem plynu a
požáry a pro měření a monitorování velkých průmyslových prostor. Dá se použít v
kombinaci s početnou řadou detektorů včetně detektorů hořlavých a toxických plynů,
kyslíku, kouře, plamene a tepla a s ručními hlásiči požáru.
Jednotka SUPREMATouch je vybavena velkým, barevným, dotykovým displejem
umožňujícím snadnější a komfortnější ovládání, zvýšeným výkonem a funkcí adresování a
detektoru. Nejmodernější hardwarová a softwarová technologie umožňuje jednoduché
plánování, instalaci, konfiguraci, integraci a provoz.
Díky kompaktní a modulární konstrukci lze jednotku SUPREMATouch přizpůsobit konkrétní
aplikaci a lze ji kdykoli rozšířit a přizpůsobit tak, aby vyhovovala měnícím se požadavkům
na detektory a hlášení poplachu.
Jednotka SUPREMATouch je připravena pro standardní průmyslové 19" stojany a nabízí
zpracování signálů až pro 256 vstupů a 512 výstupů a schopnost distribuovat systém až do
8 stojanů pomocí satelitů, čímž se minimalizují náklady na instalaci.
Další informace naleznete v letáku 07-500.2.
ATEX
14
II (1)G (2)G, SIL 3, MED 96/98/EC
www.MSAsafety.com
SUPREMATouch
Monitory
CHILLGARD RT
CHILLGARD RT je jedno- nebo vícebodový výstražný systém vhodný pro všechny
průmyslové chladicí systémy nebo chladiče, ať ve výrobních nebo výzkumných provozech,
při skladování potravin v chladu nebo v provozech pro balení masa. Umožňuje přesné
monitorování i sebemenších koncentrací chladiva a detekci míst úniku.
Přístroj pracuje po celé měsíce s velmi malou odchylkou od nulového bodu. Díky vynikající
stabilitě detektoru lze nastavení nulového bodu provádět pouze jednou za rok.
CHILLGARD RT generuje signály potřebné k inicializaci zvukového nebo vizuálního alarmu.
Další informace naleznete v letáku 07-523.2.
CHILLGARD RT
CHILLGARD M-100
Detektor chladiva CHILLGARD M-100 je určen k detekci přítomnosti nejběžnějších
halogenovaných chladiv v strojovnách a jiných chladírenských aplikacích.
Kompaktní detektor lze namontovat prakticky kdekoli, aby zjišťoval potenciální únik
halogenovaných chladicích médií. Snadná instalace umožňuje rychlou a praktickou
integraci do stávajících automatizovaných systémů.
Další informace naleznete v letáku 07-526.2.
CHILLGARD M-100
CHEMGARD
Monitor CHEMGARD dokáže detekovat a měřit více než 60 plynů v rozsahu TLV, např.
uhlovodíky, rozpouštědla, alkoholy, alkany a toxické plyny.
Fotoakustická infračervená snímací technologie poskytuje přesné, levné a výkonné
monitorování. Monitor se vyznačuje svou stabilitou, je vysoce selektivní ohledně
požadovaného plynu a dokáže pracovat celé měsíce prakticky bez odchylky od nulové
hodnoty.
Přístroj CHEMGARD je možné vybavit volitelným vícebodovým řadičem, což umožňuje
měřit 4 nebo 8 bodů. Monitor poskytuje 3 volně nastavitelné úrovně alarmu a reléové
výstupy pro každou úroveň alarmu.
Další informace naleznete v letáku 07-524.2.
CHEMGARD
www.MSAsafety.com
15
Systém pro detekci plynu a plamene
Níže je uvedeno typické schéma systému pro detekci plynu a plamene s různými typy vstupů a výstupů. Každý systém je
upraven podle specifických požadavků projektu, aby poskytl bezpečné a cenově dostupné řešení. Schválené systémy jsou
kompatibilní s nejnovějšími normami EN včetně EN 60079-29-1, EN 50104, EN 61508, EN 50402, EN 50271 a EN 50270.
Řídicí systém
Detektory plynu, otevřená dráha,
detektory plamene a ultrazvukové
detektory
Detektory se standardním výstupem
4–20 mA přes modul MCI

Neadresovatelné detektory plamene
Až 20 detektorů za sebou přes vstupní
modul MFI

Ruční hlásiče požáru
Pomocí vstupního modulu MFI

Vzdálené potvrzení a reset alarmu
Samostatné digitální vstupy vyhrazené pro vzdálené potvrzení a
reset alarmu a funkci zamknutí rozvodné skříňky

16

Analogové výstupy
8 samostatných analogových výstupů 4–20 mA na modul MAO
(max. 256)

Výměnná relé
16 (8) výměnných relé na modul MRO pro spínání sirén, majáků a
ovládacích prvků

Relé v pevné fázi
16 (8) samostatných relé na modul MRO-SSR s velmi rychlým spínáním u
signálů s malým proudem (pro digitální řízení PLC)
www.MSAsafety.com
M



Pasivní detektory plynu
Detektory s mV výstupem přes modul MPI s
připojením pomocí 3 nebo 5 vodičů
RS 232

Přímý výstup na tiskárnu
Umožňuje tisknout zprávy o událostech
podle přednastaveného plánu.
RS 232

Kalibrační software SUPREMA
Umožňuje automatickou nebo ruční
kalibraci, čímž šetří čas a náklady na
údržbu.
USB

SUPREMA Manager
Software pro systém Windows umožňující
snadnou konfiguraci, parametrizaci a
kalibraci systému SUPREMA.

Připojení k vizualizaci DCS nebo SCADA
Poskytuje informace o stavu systému
SUPREMA, naměřených údajích a stavu
digitálních výstupů pro libovolný standardní
software DCS nebo HIM/SCDA.
Technologie
digitální
sběrnice
systému
SUPREMATouch zajišťuje spolehlivou komunikaci mezi
stojany a umožňuje flexibilně využít v systému až 8
satelitních stojanů rozmístěných ve vzdálenostech až
2000 m od sebe. Kabeláž v systému je tak omezena
na minimum a celkové náklady na systém jsou
rovněž maximálně sníženy.
Systém SUPREMATouch je možné propojit s
adresovatelnými požárními panely prostřednictvím
sítě Ethernet, čímž se vytvoří skutečný systém pro
detekci plynu a plamene.
Systém SUPREMATouch lze rovněž propojit s jinými
systémy (DCS, SCADA) pomocí digitální komunikace
(Modbus, Profibus).








CAN Bus
Certifikovaná bezpečnostní architektura systému
SUPREMATouch splňuje požadavky norem EN 61508,
EN 50402 a EN 50271 a nabízí funkci zabezpečení pro
samostatnou nebo záložní konfiguraci systému.
Satelity SUPREMA
Jedná se o skutečně distribuovaný systém využívající satelity
připojené přes duální sběrnici CAN Bus s redundantní komunikací.
Každý satelit je schopen připojit analogové vstupní nebo výstupní
moduly, reléové moduly a také digitální komunikační bránu při
vzdálenosti dvou satelitů až 2000 m.

Ethernet TCP/IP
SUPREMATouch dokáže řídit všechny funkce systému,
včetně potlačení vstupů a výstupů, aktivace alarmu,
analogových výstupních signálů, zpracování chyb
vstupů a výstupů, přiřazování detektorů zónám,
správy přiřazení stavových signálů a spínaných
výstupů, řízení oznamovacích panelů a zařízení jako
jsou ventilátory a klapky.
Adresovatelné detektory plamene
Připojení k požárním panelům Advanced
Electronics MX4000 přes modul MBC20-AdvEl
poskytuje informace o max. 64 adresovatelných
detektorech plamene nebo o ručních hlásičích
požáru.

Profibus, DP
SUPREMATouch představuje flexibilní řídicí systém,
který je možné přizpůsobit požadavkům uživatele.
Modulární systém umožňuje instalaci vstupních a
výstupních modulů na lištu nebo na rubovou stranu
a konfiguraci lze provést dle potřeby a přizpůsobit
vstupy a výstupy specifickým úlohám monitorování.

Modbus RTU,
Modbus TCP/IP
Bezpečnost na míru






www.MSAsafety.com
17
Služby MSA
Profesionální, spolehlivé a vnímavé
Kromě rozsáhlé řady špičkových produktů poskytuje společnost MSA také služby pro zákazníky na vysoké
úrovni.
Komplexní a rozmanité portfolio služeb společnosti MSA zajistí, že vaše vybavení a systémy budou vždy
spolehlivé, úsporné a připravené k použití. Společnost MSA je vám vždy k službám a poskytne vám potřebnou
podporu právě tehdy, když ji potřebujete.
■
■
■
■
■
■
Projektové plánování a rozvoj
Instalace a uvedení do provozu
Úprava systému
Údržba
Opravy a servis
Školení
Váš přímý kontakt
MSA Safety Czech, s.r.o.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
Česká republika
Phone +420 596 232 222
Fax
+420 596 232 675
E-mail [email protected]
www.MSAsafety.com
Změny vyhrazeny
ID 07-160.2 CZ/05
MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Phone +49 (0)30 68 86-0
Fax
+49 (0)30 68 86-1558
E-mail [email protected]
MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel.
+1-724-776-8626
Fax
+1-724-741-1559
E-mail [email protected]

Podobné dokumenty