Mgr. Karel Sax Ředitel školy

Komentáře

Transkript

Mgr. Karel Sax Ředitel školy
Výroční zpráva
2012/2013
ZUŠ Svitavy
Mgr. Karel Sax
Ředitel školy
Charakteristika školy
Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech - hudebním, tanečním a
výtvarném. Základním posláním školy je vzdělávat ţáky v oblasti umění podle osnov, učebních plánů
a dalších směrnic vydaných MŠMT. Při organizaci učebního procesu se vychází z vyhlášky
č. 71 / 2005 Sb. ze dne 9. 2. 2005 o základních uměleckých školách. Ţáci prvního ročníku prvního
stupně a prvního ročníku druhého stupně jiţ byli vzděláváni podle ŠVP ZUŠ Svitavy. Ţáci a učitelé v
rámci města a regionu uspořádali na 118 veřejných vystoupení, výstav, tanečních programů.
Vzdělávání probíhá v ZUŠ Svitavy a pobočce v Březové nad Svitavou, kde jsme v nájmu.
V letošním roce probíhají přípravné práce na výměnu oken a zateplení budovy. Nutná je rekonstrukce
kotelny, k níţ ale letos nedojde. Z větších akcí je nutná oprava podlah v koncertním a tanečním sále,
oprava osvětlení učebny HN.
Počet ţáků celkem
643
Hudební obor
432+14
Taneční obor
111
Výtvarný obor
86
Ve školním roce 2012/2013 absolvovalo celkem 55 ţáků. V hudebním oboru absolvovalo 39
ţáků ve Svitavách a 4 v Březové nad Svitavou z toho 14 druhý cyklus studia. V tanečním
oboru absolvovaly 5 ţákyň 1.cyklus studia a 2 druhý cyklus studia. Ve výtvarném oboru
absolvovalo 1.cyklus 5 ţáků.
ABSOLVENTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
15.
6.
36.
18.
7.
1.
23.
19.
JMÉNO
Baťková Karolína
Benešová Kristýna
Benešová Kristýna
Betlachová Eva
Bilanský Dominik
Bohdálek Tomáš
Čížek David
Drdlová Adéla
NÁSTROJ
Klavír
Klavír
Zpěv-obl.
Klavír
Housle
Housle
keyboard
Zobc.flétna
STUPEŇ
2.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
PEDAGOG
Fikejzová
Černá
Tóthová
Mohrová
Dobeš
Benešová
Pražák
Moravec
2.
27.
13.
20.
35.
30.
39.
3.
8.
12.
28.
5.
31.
4.
33.
37.
38.
34.
16.
17.
14.
24.
32.
21.
29.
9.
22.
10.
11.
25.
26.
Dynková Jana
Fiedlerová Julie
Foretová Michaela
Hanzlová Adéla
Hapala Ondřej
Hasenöhrl Jiří
Havel Jakub
Hendrychová Veronika
Charvát Martin
Keller Šimon
Keller Šimon
Klouda Luboš
Kosková Kateřina
Koutná Barbora
Kovář Matěj
Kovářová Zdeňka
Kovářová Zdeňka
Kozlová Barbora
Král Jan
Křištof Jiří
Martínková Andrea
Martínková Andrea
Mohr Tomáš
Mordanincová Dita
Řechka Bedřich
Soukalová Kateřina
Šmarda Dominik
Štaud Štěpán
Štol Jakub
Táborská Iva
Udržalová Klára
BŘEZOVÁ
3. Pokorná Vendula
4. Šebelová Karolína
2. Štěpánek David
Housle
Zpěv
Flétna
Zobc.flétna
Kytara
Keyboard
Klavír-obl.
Housle
Housle
Flétna
Bicí nástroje
Klavír
Keyboard
Housle
Klavír
Zpěv
Klavír-obl.
Kytara
Saxofon
Saxofon
Flétna
Keyboard
Klavír
Zobc.flétna
Bicí nástroje
House
Kytara
Tuba
Trubka
Zpěv
Zpěv
1.
2.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
2
1.
1.
1
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
1.
1.
Benešová
Pražáková
Dvořáková
Moravec
Tóth
Sax
Zobačová
Benešová
Dobeš
Dvořáková
Rojar
Boček
Sax
Benešová
Šefrnová P.
Tóthová
Tóthová
Tóth
Jeníček
Jeníček
Dvořáková
Pražák
Šefrnová B.
Moravec
Rojar
Dobeš
Plívová
Dvořák
Dvořák
Pražáková
Pražáková
Flétna
Flétna
Kytara
1.
1.
1.
Moravcová
Moravcová
Moravec
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vlčková Denisa
Linhartová Karolína
Pittnerová Šárka
Renza Maxmilián
Šlorová Nikoleta
Zerzánová Radka
Šimková Eva
Štěrbová Anna
Mašláňová Barbora
Vraspírová Eliška
Vymazalová Kateřina
Fricová Aneta
Nováková Kristýna
Tabulka prospěchu žáků v II. pololetí
Zobc.flétna
VO
VO
VO
VO
VO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
Černá
Fiala
Fiala
Fiala
Fiala
Fiala
Hrubešová
Hrubešová
Hrubešová
Hrubešová
Hrubešová
Hrubešová
Hrubešová
Personální obsazení
Jméno
kval.
Sax Karel
ped.fakulta
Dvořáková Milada ped.fakulta
Benešová Karolina konzervatoř
Jakub Dobeš
konzervatoř
Šefrnová Blanka
konzervatoř
Šefrnová Pavla
konzervatoř
Boček František
ped.fakulta
Černá Marcela
konzervatoř
Fikejzová Lenka
konzervatoř
Mohrová Hana
ped.fakulta
Vojtěch Boštík
konzervatoř
Zobačová Martina
konzervatoř
Dvořák Jaroslav
konzervatoř
Lukáš Moravec
AMU
Hora Richard
konzervatoř
Štrba Jakub
konzervatoř
Jeníček Petr
konzervatoř
Praţák Martin
ped.fakulta
Tóth Karel
konzervatoř
Plívová Veronika
ped.fakulta
Tóthová Michaela
konzervatoř
Praţáková Dana
ped.fakulta
Hrubešová Květa
ped.fakulta
Fiala Pavel
ped.fakulta
Marie Vaculíková
SPGš
Lenka Moravcová
ped.fakulta
Petr Poslušný
konzervatoř
Renata Pechancová konzervatoř
Markéta Straková
Petr Kohoutek
Houserová Lenka
Sobolová Kateřina
způsobilost
Čj, Hv
ředitel školy
M, HV
zástupkyně ředitele školy
housle
housle
klavír
klavír
Rj,Hv
klavír
klavír
Rj,Hv
varhany
akordeon
trubka
pozoun
trubka
bicí / 6.roč. /
flétna
HV,Čj
vedoucí hudebního oboru
kytara
Hv,vych.
zpěv
Hv
Nš,Tv
VO
HV, spec. pedagogika
violoncello
violoncello, zpěv
ekonomka školy
školník
uklízečka
uklizečka
Závěrečné zprávy jednotlivých oddělení a sebevzdělávání
pedagogů ve školním roce 2012 - 2013
Závěrečná zpráva dechového oddělení ZUŠ Svitavy za rok 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 působili v dechovém oddělení učitelé Jeníček, Hora,
Dvořáková, Dvořák, Moravec, Moravcová,Černá. Došlo ke změně vyučujícího na bicí
nástroje, místo Jaroslava Rojara letos učil Jakub Štrba. Letos ukončil své působení na naší
škole pan Hora a místo něj nastoupí nový učitel na dřevěné dechové nástroje.
Postupových zkoušek do dalšího ročníku se ve Svitavách zúčastnilo celkem 65 ţáků
včetně PNV. V Březové nad Svitavou sloţilo postupovou zkoušku 20 ţáků.
Na naší škole působí dechový orchestr a ţesťový soubor pod vedením Jaroslava
Dvořáka, jazzové Combo pod vedením učitele Petra Jeníčka. Paní učitelka Marcela Černá
vede jeden soubor zobcových fléten. Pan učitel Lukáš Moravec řídí ţesťový a flétnový
soubor. Flétnový soubor Milada Dvořáková.
Dobrou úroveň ţáků v dechovém oddělení potvrzují výsledky postupových zkoušek, které
měly v letošním roce hladký a bezproblémový průběh.
Soubory se prezentovaly na vystoupeních v rámci školy, nebo okresu.
Ţádám o provedení opravy klarinetu / 3000/ pro Elišku Makovskou. Dále ţádám o opravu
tenoru 10000,- a barytonu a nákup popruhů na malý a velký buben. Závěrečnou zprávu
připravil Jaroslav Dvořák
Sebevzdělávání
Letošním školním roce jsem se nezúčastnil ţádného oficiálního školení ani kurzu, ale studoval
jsem publikace: doc. PhDr. Milan Holas, CSc. Psychologie hudby v profesionální hudební
výchově
František Sedlák Psychologie hudebních schopností a dovedností
Douglas Boyd, Atarah Ben-Tovim Hudební nástroj a naše dítě
Jan Šula Letem českým muzikantským světem
Dále jsem se zaměřil na studium hry na klarinet a třikrát jsem konzultoval problémy
s klarinetisty , p. uč Liborem Kazdou, p. Pavlem Sapákem a panem Petrem Dvořákem
Petr Jeníček
Ve školním roce 2012/2013 roce jsem studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně obor Teorie a provozovací praxe staré hudby.
Lukáš Moravec
Tvorba přípravné trombonové školy pro 1. - 3. ročník ZUŠ .Studium notového materiálu pro
flétnový soubor - Three Little Pop Tunes, Sonata La Brasca atd.Aránţování pro flétnový a
ţesťový soubor. Konzultace u prof. Navrátila - výběr skladeb pro trombon.Natáčení ve studiu
Michaela Vašíčka - CD Tanečnice skupiny Do větru.Návštěva koncertů váţné i populární
hudby.
Zpráva za taneční obor
Taneční obor v letošním roce navštěvovalo přes sto dětí. V průběhu roku jsme se zúčastnili
několika vystoupení: 3 vystoupení pro MŠ a ZŠ, Podzimní doteky v České Třebové,
vystoupení na Mikulášské besídce ve Fabrice, předtančení na plese v Březové nad Svitavou,
taneční soutěţ v České Třebové, kde jsme se umístili na 2. a 3. místě, 21. Večer tance ve
Fabrice. V letošním roce proběhl taneční seminář zaměřený na street dance a moderní tanec .
Semináře: taneční seminář v Praze, zaměřený na předškolní děti a mladší školní věk, seminář
Současné pohybové techniky v Ústí nad Orlicí, taneční škola v Mladočově - Klasický tanec ,
Variace a Limón technika.
Samostudium: Taneční výchova pro předškolní děti - Lenka Švandová, Taneční tvorba pro
děti a s dětmi - Ludmila Rellichová, Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem - Lenka
Švandová a Edgar Mojdl.
Zpráva o činnosti klavírního oddělení
Rok 12-13 proběhl klidně. Dvakrát jsme se sešli kvůli doladění ŠVP a jednou kvůli organizaci
1.klavírní přehlídky. Dopadla dobře a příští rok bychom ji rádi pořádali znovu, uţ vzhledem k
soutěţi. Letošní soutěţ B.Martinů absolvovalo 5 ţáků L.Fikejzové a 1 ţák B.Šefrnové. Letos
jsme měli 6 absolventů, kteří prošli přehrávkou 3.4.13.
U zkoušek hrálo 78 klavíristů, někteří pokročilí ţáci PNV a obligátního klavíru. Jako celek se
jevil výborně 2.ročník. Klavír učili stejně jako loni K.Benešová, F.Boček, V.Boštík, M.Černá,
L.Fikejzová, H.Mohrová, M.Praţák, B.Šefrnová, P.Šefrnová, M.Zobačová. / Co se týká stavu
klavírů, tak by potřeboval opravu (případně výměnu?) klavír u F.Bočka.
Určitě je potřeba ladit pianino u M.Černé, nevím, jestli pan Doleţal ví, ţe je to klavírní třída.
Zjistili jsme, ţe v sále je patrně velmi sucho.
Praskly dvě struny u cembala,
které je teď potřeba dát spravit. Bylo by dobré, kdyby pan Doleţal změřil vlhko svým
profesionálním vlhkoměrem. K cembalu bychom potřebovali koupit ladicí kliku a ladičku.
Jinak znovu prosíme o stálou tabulku na dveře do sálu ve smyslu vstupujte a odcházejte pouze
při potlesku. Myslím si, určitě i ostatní kolegové, ţe by bylo dobré si ve výuce víc všímat
koncertní praxe. Například aby nám ţáci netleskali po kaţdé větě v cyklických skladbách.
Toto v celé Evropě dodrţované pravidlo by naši ţáci určitě měli znát.
A abychom netápali, měly by se vypsat v našich programech všechny části cyklických
skladeb. / Další pedagogické vzdělávání: 23.1.13- ZUŠ Pardubice-Havlíčkova, nové trendy ve
výuce hudební teorie, vedla Lenka Pospíšilová. Zúčastnila se
H.Mohrová.--20.3.13- konzervatoř v Pardubicích, klavírní tvorba a interpretace skladeb
W.A.Mozarta.
Vedl Jan Jiraský z JAMU Brno. Zúčastnili se F.Boček, B.Šefrnová, P.Šefrnová.--3.5.13Centrum B.M. v Poličce, tvorba B.Martinů a V.Kaprálové. Vedla Boţena Slaná z Brna,
zúčastnila se B.Šefrnová.
Zpráva o činnosti akordeonového oddělení 2012-2013
Akordeon zaujímá vedle klasických nástrojů velmi významné místo,jak ve hře sólové,tak v
doprovodné a souborové.Komorní a souborová hra můţe zaujmouti ty ţáky,kteří nemají
dostatečné schopnosti jako sólisté.Ţáci se učí zvládnout technické,výrazové,rejstříkové prvky
nástroje a hlavně dokonalou měchovou techniku,která je obzvlášť důleţitá.
Na akordeon studuje 12 ţáků,1 ţákyně PHv,2 ţáci 1.roč.,1ţák 2.roč.,5 ţáků 4.roč.,2 ţákyně
5.roč.Komorní hře se věnují Kryštof Jeníček a František Pešl.
Letos jsme se zúčastnili akordeonové soutěţe,připravila jsem 5 ţáků +1smíšenou komorní hru
s klavírem.V okresním kole získal v 0.kategorii Petr Krch 2.místo,v I.kategorii Barbora
Bártková 3.místo,ve II.kategorii Karolína Bednářová 2.místo,Kryštof Jeníček 1.místo
s postupem do krajského kola,smíšená komorní hra Fr.Pešl,Kryštof Jeníček ,Kryštof Hrubý
(klavír)získali 3.místo.V krajském kole se umístil Kryštof Jeníček na 2.místě.
Všichni ţáci vystupovali na ŢHV,třídních besídkách,výchovných koncertech pro
MŠ,vánočním koncertě,v Charitě, na koncertě pro důchodce, nejlepších ţáků ve Fabrice.Na
závěr jako kaţdý rok nesměla chybět harmonikářská přehlídka ve Fabrice, odkud si ţáci
odnesli diplom a sladkou odměnu k tomu.
Zkoušky proběhly první týden v červnu, ţáci je zvládli bez větších potíţí, ti lepší ţáci zvládli i
lidové písně na knoflíkový akordeon.
V době svého volna jsem se věnovala samostudiu ve hře na knoflíkový akordeon.
Dne 8. listopadu 2012 jsem se zúčastnila semináře s názvem Vyuţití nových metod a
forem ve výuce v akordeonovém oddělení na ZUŠ Komorní hudba pro akordeonové soubory
a akordeon s jinými nástroji, který se konal v ZUŠ v Roudnici nad Labem.
Zpráva o činnosti oddělení elektronických klávesových nástrojů za rok 2012/2013
Hru na elektronické klávesové nástroje navštěvuje celkem 54 ţáků v obou cyklech jak ve
Svitavách, tak na pobočce v Březové. Hře vyučují celkem 4 vyučující. V tomto školním roce
se 3 ţáci zúčastnili soutěţe ve hře na elektronické klávesové nástroje pořádaných
Ministerstvem školství. Všichni 3 ţáci zvítězili v krajském kole ve svých kategoriích, přičemţ
Jakub Motl se stal absolutním vítězem. V ústředním kole soutěţe v Brně všichni 3 ţáci
shodně obsadili 2. místa. Ostatní ţáci průběţně vystupovali na většině ţákovských besídek.
Postupové zkoušky proběhly od 10.6. do 14.6.2013 a všichni ţáci postoupili do dalšího
ročníku, z toho 2 vykonali rozdílové zkoušky. V průběhu školního roku došlo
k pokračujícímu rozšíření notového archivu.
26.4.2013se zúčastnili Vojtěch Boštík ,Martin Praţák a Karel Sax odborného semináře
„Vyuţití nových metod a forem ve výuce EKN v ZUŠ“ v Brně pod vedením lektorů
Bohuslava Zíky a Martiny Krejčí.
Poţadavky na příští školní rok : 1 stoličku pod nohy pro p.uč. Boštíka.
Školení a sebevzdělávání K.Sax :
Školení – Právní předpisy v oblasti pracovnělékařských sluţeb
BOZP pro vedoucí pracovníky
Výuka hry na elektronické klávesové nástroje
Sebevzdělávání – studium harmonie a aranţmá v oblasti úprav pro pěvecké sbory
studium technických informací v oblasti elektronických klávesových
nástrojů a zvukové techniky
studium ovládání programu Musescore, Zoner Photo Studio
Školení a sebevzdělávání M.Praţák:
Dne 26. 4.2013 jsem v Brně absolvoval v rámci ústředního kola soutěţe ZUŠ metodický
seminář pro učitele EKN akreditovaný MŠMT s názvem „Vyuţití nových metod a forem ve
výuce klávesových nástrojů na ZUŠ“. V průběhu školního roku jsem na nástroji Roland G-70
nahrával soutěţní skladby pro ţáky do 16 - stopého sekvenceru a prostřednictvím PC
programu Cool Edit je převáděl do formátu mp3,v němţ jsem skladby ukládal ţákům na
jejich mp3 přehrávače pro zkvalitnění jejich domácí přípravy.Nahrál jsem pro instruktáţní
účely jak komplety sólových skladeb – M.Mier,M.Schmitz, J.Edison, tak 4-ručních skladebM.Dvořák, M.Schoenmehl, M.Schmitz, M.Mier atd.
Dále jsem nahrával orchestrální podklady pro sólové skladby na klavír –např. pro zpěváky
ze třídy p.uč.D.Praţákové spolu s jejich následným editováním /transpozice,úpravy
tempa,efekty.../ v programu Nero Wave Editor.
V notačním programu Sibelius a Musescore jsem napsal skladby ţákům jak do soutěţe
EKN, tak pro výuku, přepsal jsem dětskou minioperu Komárkova ţenitba a skenoval noty
kolegům pro zpěv, housle, flétnu a trubku a následně je v programu transponoval do
poţadovaných tónin .
Školení a sebevzdělávání V.Boštík:
Seminář EKN 26. dubna 2013 v Brně
2. Samostudium klavírních partů pro doprovod sborů, sólových zpěvů a dechových nástrojů
3. Samostudium pěveckých skladeb na učitelský koncert a absolventský koncert
4. Samostudium varhanní literatury
Zpráva o činnosti smyčcového oddělení za šk. rok 2012/2013
Smyčcové oddělení navštěvovalo v letošním šk. roce 33 ţáků:



ve třídě K.Benešové 15;
ve třídě J. Dobeše 15;
hru na violoncello vyučují externí pedagogové, R.Pechancová a P.Poslušný
Ve 2. pololetí nastoupila do PHV Kristýna Zahradníková (p. uč. J. Dobeš)
a Ivana Dernerová (p. uč. K.Benešová)
Docházku ukončili tito ţáci: Vojtěch Procházka – 4.r. ( ke konci prvního pololetí)
Dominik Bilanský – 7.r.
Karolína Valenová – I.r. (ke konci druhého pololetí)
Martin Charvát – IV.r.
Barbora Koutná – IV.r.
Postupové zkoušky proběhly v týdnu od 10. – 14.června a potvrdily standardní úroveň
smyčcového oddělení.Mimořádnou pochvalu za celoroční práci si zaslouţí úspěšné
absolventky, B.Koutná a J.Dynková a také J.Lustyk (5.r.) a A.Volečková (6.r.), u kterých je
patrný výrazný pokrok nad rámec úrovně daných ročníků.
V letošním šk.roce pokračovaly ve své činnosti 2 soubory – mladší ţáci pracovali pod
vedením p.uč.Dobeše a starší ţáky vyučovala p.uč.Benešová (soubor NotaBene).Tento soubor
nastudoval velmi náročný a obsáhlý repertoár, opět ve spolupráci s p.uč.Plívovou, která
ochotně upravovala violoncellové party pro kytaru.Poděkování patří i J.Dobešovi za
součinnost při přípravě i realizaci studovaných skladeb.Práce souboru byla prezentována na
koncertech ve Fabrice, na vánočních koncertech a také (jiţ podruhé) na akci MěÚ -ocenění
mentorů,které se konalo za účasti vedení města.
Veřejná vystoupení jsme zakončili 18.června v Ottendorferově domě, kde jsme uspořádali
Komorní koncert houslistů ze Svitav a Litomyšle. V příštím šk. roce chceme dále pokračovat
ve spolupráci s litomyšlskou SZUŠ a ZUŠ.
K.Benešová:
účast na odborných seminářích: Interpretace barokní hudby se zvláštním zřetelem ke
smyčcovým nástrojům (pořádalo Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje dne 23.10.2012 na
ZUŠ v Pardubicích)- rozsah 5 hodin
Využití nových metod a forem ve výuce hudebně
teoretických
-
předmětů na ZUŠ (pořádal Národní institut pro další vzdělávání dne 23.1.2013) – rozsah
8 hodin
studium odborné literatury: J.Foltýn: Metodika houslové hry a její současné vývojové
směry
metodika pro výuku PHV: M.Slaná: Kdo si hraje, ten je
zdravý
-
-
nastudování následujících skladeb: J.Hubay: Hejre Kati
G.F.Händel: Triosonate I. in A majore
-
práce s notačním programem
studium partitur pro soubor: Torelli: Koncert pro trubku a orch.,
Händel: Koncert pro varhany a orch. B dur
J.Dobeš:
P. uč. Jakub Dobeš nastudoval během doby, k tomu určené následující skladby:
G. F. Handel: Triosonate I. in A maiore (andante, larghetto, allegro, gavotte)
G. F. Handel: Sonate in g minore (andante, allegro, adagio)
Dále řadu drobnějších děl převáţně barokních a klasicistních.
Studovaná literatura:
Dějiny hudby I. díl, Šafařík Jiří, Votobia Praha 2002
Generálbas aneb kdo zavraţdil kontrapunkt, Willi Maria Barbara, Musica Sacra Brno 2010
Missale Romanum, Editio XVIII. juxta typicam vaticanam
poţadavky:






opravy starých nástrojů dle aktuální potřeby
nákup notových materiálů dle aktuální potřeby
zakoupení houslových strun – 10 sad, struny E – 10 ks
nákup čistících prostředků na housle (z důvodu několikanásobné úspory za pozdější
profesionální čištění u houslaře)
http://www.servisprohudebniky.cz/znacka.aspx?znacka=133
nákup mazadla na kolíčky v počtu dvou kusů
http://www.servisprohudebniky.cz/znacka.aspx?znacka=138
zakoupení nových nástrojů: ¼ housle s příslušenstvím - 2 ks
½ housle s příslušenstvím – 1 ks
Zpráva pěveckého oddělení školní rok 2012/2013
Pěvecké oddělení má 31 sólových zpěváků, 17 zpěváků – hlavní obor sborový zpěv.
Pěvecké soutěţe sólové :
- Mezinárodní pěvecká s. Olomouc - 3.místo K.Ševčíková
- Finále Slavíka ve školní lavici : T.Vorbová, J.Fiedlerová,P. Švancarová, K.Jedlinská
- Česko zpívá, rozhlas.soutěţ celostátní : 3.místo P.Švancarová
- Celostátní pěvecká s.Polička : 3x zlato : K.Ševčíková, T.Vorbová, duo Vorbová,
Márová
4x stříbro : T.Švancarová, duo Jedlinská, Švancarová, kvartet Březová, Š.Vejrychová
4x bronz : J.Fiedlerová, D.Holzerová, kvartet Svitavy, A.Kumhálová
Sborové soutěţe :
- Celostátní soutěţ Porta musicae Nový Jičín 2012 – SDS stříbrné pásmo
- Regionální soutěţ Chrudim 2013 : Svitavánek Zlaté pásmo, Cvrčci – Stříbrné pásmo
- Celostátní soutěţ Zahrada písní Praha 2013 : komorní sbor – Zlaté pásmo
- Mezinárodní soutěţ Olomouc 2013 : Svitavánek – Stříbro, SDS – Zlaté pásmo
Přijetí na umělecké školy : D.Fišerová – konzervatoř Praha
K.Ševčíková – konzervatoř Brno
T.Vorbová – Kurzy mladých talentů – konzervatoř Brno
Soustředění : SDS Daňkovice - 4denní
Absolventi : K.Benešová, J.Márová, Z.Kovářová , K.Udrţalová, I.Táborská - I.cyklus
J.Fiedlerová II.cyklus
D.Praţáková 2012/2013 sebevzdělávání :
Kurz sbormistrů Loučná nad Desnou 7/2012
Odborné vedení a hlasová výchova s PhDr. A Tichou /Daňkovice, SDS/
Mistrovské kurzy Praha 10/2012
Odborný pohovor a následná komunikace s odbornou porotou Porta Musicae 11/2012
Příprava a organizace soutěţí
Rozbor partitur a notového materiálu, včetně práce s korepetitorem
Příprava doprovodů z internetu aj.
Konzultace a vyšetření ţáků - Hlasové centrum Praha MUDr.Jitka Vydrová
M. Tóthová 2012-13 sebevzdělávání
- studium nových skladeb
- studium skladby na učitelský koncert
- studium klav. doprovodů k písním
- práce s počítač. programem Nero Wave Editor ( úpravy doprovodů)
- práce s notačním programem Finale, Sibelius ( transpozice a úpravy not)
- konzultace s logopedkou pí Novotnou,
Poţadavky pěveckého oddělení :
Keyboard do sálu s vlastními reprobednami a moţností propojení se zvukovou technikou,
vstupem linkovým – na propojení s notebookem a příp. vstupem na flešku
Nábytek do třídy : malá skříňka se šuplíky a malý pracovní stůl
Míša : notebook /má dosud starý, pův. Milady,nemá připojení k Wifi…/
Reprobedny k notebooku do třídy
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
1) klavírní seminář 25.3.2013 konzervatoř Pardubice, téma sonáty W.A. Mozarta
2) studium odborné literatury: M. Šlechta - Metodika varhanní hry
Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě
K. Cikrle - Příručka pro varhaníky
3) studium notové literatury: P. Eben - Malá chorální partita - příprava pro interpretační
seminář prof.I. Chřibkové v Praze
František Boček
- poslech , výběr a tisk skladeb pro své ţáky z CD " Piano scores unlimited " ( 26 hod. ) a "
Piano scores " Marc Bercovitz
- literatura:
L. Dorůţka, J. Škvorecký - Tvář Jazzu
L. Faltus - K sémantické analýze hudebního díla
SPN -Fryderik Chopin
L. Janáček - Fejetony
Hana Mohrová
V srpnu 2012 jsem se v rámci Klavírních kurzů v Mikulově zúčastnila přednášky Mgr. Petra
Hanouska Pokusná hodinka ( klavírní improvizace)
V rámci samostudia jsem se věnovala nácviku klavírních doprovodů na soutěţ ţáků
pěveckého oddělení a doprovodů na koncerty hudebního oddělení.
Dále jsem připravovala notový materiál pro soubor zobcových fléten (rozepsání jednotlivých
partů).
Uskutečnila jsem 2x celodenní soustředění souboru zobcových fléten, kde jsme docvičili
program na soutěţ a významné koncerty.
Nastudovala jsem Techniku hry na zobcovou flétnu od Waltera van Hauwe.
Marcela Černá
Během celého školního roku jsem nacvičila velké mnoţství korepetic pro různé nástroje,
zúčastnila jsem se aktivně mnoha koncertů s ţáky i kolegy naší školy.Připravovala jsem se na
koncerty učitelů.Během školního roku jsem spolupracovala s pěveckými sbory a litomyšlskou
filharmonií.Vystupuji na řadě kulturních akcí pořádaných městem.
Lenka Fikejzová
Další vzdělání
G:M:Kogan- Práce pianisty.
M. Štefková- Teorie hudební interpretace (komplexní estetická
A strukturální analýza).
St.Zamborský- Hudba klavíru.( vývoj nástroje, vývojové trendy,Přehled klav. Tvorby 17.20.stol.)
D.Posadovská- Podobizny nad klavírem.
Výtvarný obor 2012/2013 - závěrečná zpráva
Učitelé: Mgr. Pavel Fiala, Marie Vaculíková
Počet ţáků na výtvarném oboru se letos pohyboval někde do 91 za školní rok. Lišili se
počty v jednotlivých pololetích, kdy někteří v pololetí ukončili a další přišli. Úroveň ţáků se
nám daří drţet. Důkazem by mohla být letošní velká výstava ve Fabrice. V tomto roce se u
nás připravovalo na talentové zkoušky celkem 4 ţáci, někteří byli ochotní chodit i dvakrát
týdně.
Přijati na školu s talentovou zkouškou byli:
Zdeňka Kovářová: Uměleckoprůmyslová střední škola, grafický design, Ústí n. Orlicí
(na talentových zkouškách 9. z 34)
Lenka Dvořáčková: Uměleckoprůmyslová střední škola, navrhování oděvů, Ústí n. Orlicí
(na talentových zkouškách 3. z 47)
Jiří Macků: Střední škola umění a designu, grafický design – ilustrace, Brno
(na talentových zkouškách 1. ze 48)
Kateřina Šimková: VŠ obor: Zahradní architektura Olomouc ?
SOUTĚŢE A PŘEHLÍDKY:
„Ekoznámka“ 2012, výtvarná soutěţ MÚ Svitavy Jíří Macků 1. místo v kat. město Svitavy
„Mládí a B. Martinů“, přehlídka Polička 2012 účast
„VODA TUŢKOU ŠTĚTCEM A BÁSNÍ 2013“ 7. Celostátní soutěţ
1. místo ve druhé kategorii získala Alexandra Fialová
Cenu generálního ředitele dostala ve třetí kategorii Jana Dynková
Poděkování obdrţela Pavla Kučerová
SPOLUPRÁCE:
S tanečním oborem při přípravě vystoupení. S VO ZUŠ B. M. Polička při akci „Čas pro
neobyčejné záţitky“ Praxi u nás vykonávala slečna Marie ŠTRYCHOVÁ , naše bývalá
ţákyně a její dvě spoluţačky.
Na závěr bych chtěl poděkovat za nové stolky v učebně VO.
Samostudium: Architektura Brna, památky „Románské umění Francie“
Za VO Pavel Fiala
zátěţové linoleum do VO
Zpráva o činnosti kytarového oddělení 2012 -2013
V letošním školním roce (2012-2013) navštěvovalo třídu V. Plívové celkem 23 ţáků
v jednotlivých ročnících a 1 ţák v PHV. Ve třídě K. Tótha 23 ţáků v ročnících a 2 v PHV.
I. stupeň absolvovala 1 ţákyně - Barbora Kozlová , ve II.stupni absolvovali 2 ţáci – Dominik
Šmarda a Ondřej Hapala. Ve třídě Lukáše Moravce 8 ţáků.
Po celý rok pracovaly a vystupovaly dva kytarové soubory, jeden pod vedením V. Plívové a
druhý pod vedením K. Tótha. Tyto soubory společně vystoupily na adventním koncertě
v kostele.
Opět jsme uspořádali koncert v Nadaci J. Plívy, který probíhá jiţ 5. rokem, s názvem „Kytarové
setkání“. Na tomto koncertě měli mladí kytaristé moţnost předvést své sólové výstupy.
V Ottendorferově domě jsme zorganizovali koncert pod názvem „ Komorní kytara.“ Zde se
ţáci mohli představit publiku v různých komorních seskupeních. Na závěr vystoupily oba
kytarové soubory.
Postupové zkoušky se konaly od 10.6. do 14.6. 2013. Postupovou zkoušku vykonalo celkem 43
ţáků včetně PHV. Pro školní rok 2013- 2014 byl přijat do 2. ročníku, po vykonání rozdílové
zkoušky, Petr Doubek.
Prosíme o zakoupení notebooku do třídy V. Plívové, nové koncertní kytary
(http://www.guitarcentre.cz/kytary/vitaso-guitars/klasicke-kytary/vyssi-trida/produkt-pablo-
vitaso-vcg-130s/) a pouzdra ( http://www.guitarcentre.cz/prislusenstvi/pouzdra/mekkapouzdra/klasicka-kytara/produkt-pouzdro-pema-gv1-30-mm/), 2 podpěrky pod kytaru
( http://www.guitarcentre.cz/prislusenstvi/podkytarniky-a-polstarky/produkt-podkytarniktappert/ ).
K. Tóth:
Transkripce not (z klavírních) pro soubor.
Ovládíání notového programu.
Studium repertoaru na učitelský koncert.
Studium nových notových materiálů a doprovodů ke komorní hře.
Veronika Plívová:
individuálně studium cizích jazyků.
účast na mezinárodním sborovém festivalu SINE MUSICA v německém městě Egeln ve
dnech
24. 5. – 26. 5. 2013, pro který jsme nastudovali skladbu Bohemian Rhapsody - Freddie
Mercury.
studium repertoáru na učitelský koncert.
zdokonalování práce v notačním programu Sibelius. V tomto programu jsem rozepisovala a
upravovala jednotlivé party pro souborovou hru.
studium nových notových materiálů a doprovodů ke komorní hře.
Veřejné akce ZUŠ Svitavy ve školním roce 2012 - 2013
1.9.2012
Slavnosti dechových hudeb
6.-9.9
Soustředění SDS Daňkovice
7.-16.9.
Soustředění flétnového, kytarového a houslového souboru
26.9.
Vystoupení TO Fabrika
26.9.
Vystoupení kytarového a houslového souboru
27.9.
DO - lampionový průvod
28.9. -30.9.
DO soustředění
22.10.
ŢHV Březová
25.10.
Soustředění sborů
26.10.
Finále - Slavík ve školní lavici Brno
24.10.
ŢHV
2.-4.11.
Celostátní soutěţ pěveckých sborů
6.-7.
TO - vystoupení pro školy Fabrika
14.
ŢHV
19.
Svitavský slavík - výběrové kolo
28.
Svitavský slavík - finále Fabrika
26.
ŢHV - Březová
8.
Vystoupení - flétnový soubor - Hradec nad Svitavou
2.12.
Koncert Charita
2.12.
Vernisáţ muzeum - kytarový sopubor
2.12.
Adventní koncert - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
2.12.
Dechový kvintet - Rozsvěcení vánoc Březová
4.12.
Koncert - KD Březová
5.12.
Mikulášská besídka
10.12.
Vánoční besídka MŠ Březová
10.12.
Vánoční besídka DSPS Březová
11.12.
Vernisáţ VO
11.12.
Vystoupení na vernisáţi - kytarový soubor
12.12.
Hraje celá rodina
13.12.
DO setkání seniorů
17.12.
Vánoční besídka - Březová
13.12.
Koncert ve speciální školce - ţesťový a flétnový sopubor
19.12.
ŢHV
22.12.
Ţesťový soubor - Pomezí
9.12.
Ţesťový a flétnový soubor Muzeum
19.12.
Vystoupení v MŠ
14.1.
Třídní besídka Dvořáková
23.1.
ŢHV
28.1.
Třídní besídka - Jeníček, Plívová, Tóthová
30.1.
Koncert pěveckých sborů Fabrika
21.1.
Třídní besídka Jeníček
25.1.
TO předtančení - ples Březová
31.1.
ŢHV Březová
13.2.
ŢHV
19.2.
Okresní kolo soutěţe MT
20.2.
Jazz a pop koncert
21.2.
Okresní kolo soutěţe Litomyšl
25.2.
Třídní besídka Šefrnová
27.2.
ŢHV
28.2.
Třídní besídka Zobačová
6.3.
Krajské kolo soutěţe |EKN - Přelouč
6.3.
ŢHV
7.3.
Krajskékolo soutěţe Vysoké Mýto
7.3.
Kytarové setkání - Nadace
11.3.
ŢHV Březová
13.3.
Koncert nej. ţáků
18.3.
Absolventské přehrávky Březová
19.3.
Absolventské přehrávky - pěvecké oddělení
20.3.
ŢHV
20.3.
Krajské kolo soutěţe smyčce Pardubice
21.3.
Absolventské přehrávky - dřeva
22.3.
Absolventské přehrávky ţestě
21.3.
Regionální soutěţ sborů Chrudim
21.3.
Absolventské přehrávky kytary
25.-3.
Koncert učitelů Březová
26.3.
Krajské kolo akordeon Chrudim
27.3.
Absolventské přehrávky smyčce
27.3.
Koncert učitelů Ottend. dům
21.3.
TO soutěţ Č.Třebová
22.3.
TO Vendolí
3.4.
Absolventské přehrávky klavír
3.4.
ŢHV
10.4.
Koncerty pro ZŠ
10.4.
Absolv. koncert
16.4.
Koncert HO
17.4.
Koncert pro školy
17.4.
Třídní besídka Fikejzová
24.4.
ŢHV
24.4.
Absolventský koncert
19.4.
Laurus - kytarový soubor
29.4.
Třídní besídka Pechancová, Fikejzová
11.4.
Svitavánek Fabrika
25.4.
SDS nám. Míru
14.4.
Zahrada písní SDS
26.4.
Celostátní kolo soutěţe EKN Brno
29.4.
Třídní besídka Březová Moravec, Moravcová
2.-3.5.
Soutěţ Polička klavír
13.5.
Třídní besídka Dvořáková
13.5.
Absolventský koncert Březová
15.5.
ŢHV
15.5.
Absolventský koncert
18.5.
Soutěţ harmonikářů
20.5.
Koncert pop Březová
22.5.
Jazzový koncert
23.5.
Třídní besídka Moravec
29.5.
ŢHV
29.5.
Absolventský koncert
23.5.
Koncert komorní kytary
27.5.
Třídní besídka Fikejzová
20.5.
Stavění máje DO
21.5.
Noc kostelů HO
25.5.
Kácení máje Lačnov DO
30.5.
Šerpování prvňáčků ZŠ Riegerová
4.6.
Večer tance
5.6.
Večer tance
6.6.
Svátky písní Olomouc SDS
7.6.
Třídní besídka Hora, Šefrnová
11.6.
Absolventský koncert kostel
12.6.
Třídní besídka Praţáková
17.6.
Třídní besídka Dobeš, Benešová
13.6.
Houslový soubor vila
13.6.
Koncert houslistů
18.6.
Třídní besídka Jeníček
19.6.
ŢHV
21.6.
Třídní besídka Šefrnová
27.6.
Vernisáţ VO Fabrika
26.6.
Třídní besídka Dvořák
27.6.
Ţesťový soubor Fabrika
118 vystoupení

Podobné dokumenty