ýHVNi UHSXEOLND

Komentáře

Transkript

ýHVNi UHSXEOLND
!"#$!%#"&'"!(#")*+,-./'$0+$1
!"#$%&'()*
zdroj
model ŠKODA
")20('34)",56$78'$0+$5
Mladá fronta DNES
Nový Superb 2,0 TDI
Test
Autorevue.cz
Nový Superb 1,4 TSI a 2,0 TDI
Test
5plus2
Nový Superb 1,6 TDI Greenline
Test
Týden
Nový Superb 2,0 TSI a 1,6 TDI
Test
Mladá fronta DNES
Octavia Combi 2,0 TDI
Test
Auto.cz
Octavia Combi 2,0 TDI
Test
Týden
Octavia Combi 1,6 TDI
Test
Právo
Octavia Combi 1,8 TSI
Test
Ekonom
Octavia Combi 1,4 TSI
Test
Mladá fronta DNES
Octavia Combi 1,2 TSI
Test
+!"#&,-#-./
Octavia Combi 1,2 TSI Ambition
Test
+!"#&,-#-./&
Octavia Combi 1,2 TSI
0$1#&2)3&!&456
Auto Tip
Octavia Combi 1,2 TSI Ambition
Test
Auto 7
Octavia 1,6 TDI Elegance
Test
Autorevue.cz
Octavia 1,6 TDI
Test
Auto.cz
Rapid 1,2 MPI
Test
Autorevue.cz
Rapid 1,2 MPI
Test
Technik
Roomster 1,6 TDI
Test
zdroj
model ŠKODA
")20('34)",56$78'$0+$5
Motor-talk
Nový Superb Combi
Test
Auto.de
Nový Superb Combi
Test
Auto Bild
Nový Superb
Test
Unternehmer-heute.de
Octavia Combi 4x4
Test (Hans Joachim Stuck)
Auto-medienportal.net
Octavia Combi 2,0 TDI Ambition
Test
Sächsische Zeitung
Octavia Combi 1,6 TDI Elegance
Test
Auto Zeitung
Octavia Combi 1,6 TDI
Srovnávací test (Ford Focus, Opel Astra)
Auto Bild
Octavia Combi 1,8 TSI
9:;9' <;=>:: Srovnávací test (Mercedes C200)
Auto Bild
Octavia Combi 1,8 TSI
Test
RP-Online.de
Octavia Combi
Test
Spiegel Online
Rapid 1,4 TSI Green tec
Test
Autoservicepraxis.de
Citigo 1,0 MPI
Test
zdroj
Familienleben.ch
model ŠKODA
Octavia Combi
")20('34)",56$78'$0+$5
Test
zdroj
model ŠKODA
")20('34)",56$78'$0+$5
Autoexpress.co.uk
Nový Superb Combi
Test
Autoexpress.co.uk
Nový Superb 2,0 TDI 4x4
Test
Auto Car
Nový Superb 2,0 TDI
Test
Cars.uk.msn.com
Nový Superb 2,0 TDI a 1,4 TSI
Test
Newcarsnet.co.uk
Nový Superb 2,0 TDI a 1,8 TSI
Test
Businesscarmanager.co.uk
Nový Superb 1,6 TDI GreenLine Active
Test
Autoexpress.co.uk
Nový Superb
Test
Autocar.co.uk
Octavia Combi 2,0 TDI 4x4
Test
Autoexpress.co.uk
Octavia Combi 2,0 TDI 4x4
Test
Fleetdirectory.co.uk
Octavia Combi 4x4
Test
Autoexpress.co.uk
Octavia Combi 1,6 TDI SE (Ambition)
Test
Cars.aol.co.uk
Octavia Combi 1,6 TDI
Test
Cars.uk.msn.com
Octavia 2,0 TDI Elegance
Test
Totallymotor.co.uk
Rapid 1,2 SE (Ambition)
Test
Autoexpress.co.uk
Citigo 1,0 MPI Green tec
Test
Autoexpress.co.uk
Citigo 1,0 MPI Sport
Test
Belfasttelegraph.co.uk
Fabia RS
Test
9:;9' <;=>:?'@AB0.,!
zdroj:
Auto Bild
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Octavia Combi 1,8 TSI (Mercedes C200 T-Modell)
datum:
8. 5. 2013
hodnocení:
1. ŠKODA (4,5/5), 2. Mercedes (4/5)
klady:
zápory:
+ jízdní vlastnosti
+ nízká cena
- horší interiér než v Mercedesu
„ŠKODA Octavia Combi !"#"$%"&&&"!'(#")*+#,-. /0"-!1"2(#)-34!5-*"6!(7!,!2"8-Klasse.“
!"#$%&$'()%*'+,(,-$",'.,')'/00'1+'2,345'(,6'7,-",8,9:'!;$'%)<='>$.5'9&",'
[email protected]&#-)%B'#C-;)>)#)-'9'DE&;2&6(F'?A0'1)(&@'$2,'!"#$%&$'.,'D)89#$#(F'9%&6(F.G5'
$'D)3=;C.,'9,'9'%F#G5'2,31)9#5:'7)#)-'7,-",8,9C'.,'%,'%=GG5"3')#H41H"3'($%5"'
32C4(B'$'>H#,'D)"&#@'6,'9,'#-HD5:I
9:;<=>")!,!"?")!"[email protected]#4A!B.C"D!"2)*E?"FG$"5?4('"-3"$&&"HE"2?"A!H-!"#"5?4("@35?)3"EI-."-!1"
Mercedes.“
9J353,.-0"@#,)#KH'"'")#K'":;<=>" !"4'1/0G"35!"-!"@A05?/"4)(,IC">5!")"@([email protected]'" !"24! -I" 3H#"
)"@[email protected],."8-Klasse. I když si u Mercedesu koupíte za 2130 euro výbavu Avantgarde
2"@#,#B-."4'+*E"@#,)#KH!EG"-3"4#L?4*7+"2?5-?707+"2!"24! -."[email protected]!"B',!"A0,?4":;<=>CM""
J%).5'%=%H6,()9#[email protected]'DE,8%58$#,2()9#5'$'.&9#)#)C'9,'KL!MN'!"#$%&$'Combi dostává
až do teritoria C-Klasse:'N'92$%5'O9DF"[email protected]'D-)#)6,'#)@'")'($;5<[email protected]'<1-H#1$'PC(+C.,:'
KL!MN'.,'($%5"'>)8,-(F.G5'$'",()%F'%B3)8(F.G5'(,6'7,-",8,9:I
@0CD140E#$ACFG'/!D"!.0"G'(!21'HIJKL
9N#@()I")"+?24#(??"EO1!"E04"<743)?3")0H#"H'P('"K3)0(3-I"!5!H4(#E#4#(QG" 3H#"4#"E0)3 0",(31/0"3'43C"N(#"K3 0E3)#24R"
4A0E?5?#-#)I"632!(34?"Quattroporte takové zavírání nemá...“ (Mladá Fronta DNES)
9SK3,'"E3 0"@3231IA?"D'@!(B'"4#5?H"E0243" 3H#")"6!(7!,!2'"D-Klasse -!B#")"2!,E?LH#)IE"T6UCM"(Auto.de)
„Octavia Combi !",('+!E")#K'G"'"H4!(I+#"2?"'E04!"@A!,243)?4G"1!"SVE"KO243-!"@#"7!5I",5#'+I"(#HQ"3")K,V"4#"[email protected]()!"2!"
svým posledním výdechem.“ (Cars.aol.co.uk)
9J!B',!E!"@A!+V-.4G"H,Q1"A!H-!E!G"1!")Q-?H3 070":;<=>"Citigo, VW up! a SEAT Mii 2#'" !,-.E?"K"-! @A!)(34-. /07+"
E35*7+")#KO"#,"@O)#,-0+#"6?-?"K"(#H'"$WXWCM"(Auto Express)
„Superb nabízí velikost Mercedesu S za cenu Mercedesu A.“ (Motor-talk)
Superb a Yeti 1$&7,81#9:;&%<&)3&<&'3&,81#"&!&=.$1#9>%8&?.9#[email protected]&<%@$#"&BC&Power D<1-=917&What Car. Superb se tak stal
!-E$,F&1&%8,>&G1-7&!$&H$:@A&I.9#J%99&[email protected]<E%8K9&%[email protected]$%"GL83
H&=-M-?%A&<%@$#"&C.9!$.&Power D<1-=917&N7#-&OP=.$11&!;Q.J:&Yeti =R$M&+7=$.?$,3&S TCN&E!8#"E9:<&!&>[email protected]&!U.-?K/3
M0+,)'%085N4#,O
zdroj:
Mladá fronta DNES
téma:
Test: nová ŠKODA Superb 2,0 TDI
datum:
17. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ design
+ spousta místa v interiéru na délku
- už ne tak výhodná cena jako MR8!$
9J#)V"KVY"H#EB0H'" !"+(3-34. /0"3"EV")*(3K-. /0G"50B?). /0"K3,-0"[email protected]";,Q1"@A!,"SVE?"
9J
4Q
4Q"4(# ?7!"@(#'1HO"'@35' 0")"-#7?"@#",V5-?7?G")[email protected],V"4#"@3(V,-.CM
M)'8*21='>H#,'>59#$'9D)C9#CQ'%<$8C'9($8'%5"'(,6'%'E,8&#,291B"3'D-)82)C6,(B"3'
M
limuzínách.“
li
9Z
9Z)(,/0"-353,.-0"B(V-0").4/0E"-VH5#-OE")"#B5#'707+G")"'431!-*7+"#24(*7+"K34VLHV7+"2!"35!"
)!5HV",I5H3"3'43"@(# !)0C"S",5#'+*7+"#B5#'707+",(10"D'@!(B" 3H#"@A?B?4*CM
)!
9=)#'5?4(#)I"Z=[" !"@(#"D'@!(B"?,!V5R"2?5-IG"\[email protected]#(-IG"$&]HU")!(K!"\@5-."243L0"@(#"(Q7+5I"
9=
svezení.“
sv
R=2,DG,(*'$'<.,8()8CG,(*'.,')%2H8H(5'DH#B"3'8%,E5'Twindoor u sedanu, kdy lze
R
;CS')812)D&#'",2)C'<HS'9,'<$8(5>'912,>@'(,;)'.,('1CP-:'L$68B'<,'8%)C'-,6&>T'
;C
)#
)#%5-H(5'>H'()%F'%2$9#(5')%2H8$"5'#2$45#1):'UT%)8(5'D-)%,8,(5';=2)'<;=#,4(F'
složité.“
sl
M0+,)'%085N4#,O
zdroj:
Autorevue.cz
téma:
Test: nová ŠKODA Superb 1,4 TSI a 2,0 TDI
datum:
14. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ design
+ podvozek
- s=-#R$?<&7&,-#-.7&)FV&0+W
9["H,Q1"2!"4#+#").4/?-#'"#,"faceliftu E-#+#"-!#L!HV)VG"'"9-#)I+#M"D'@!(B'"4#" !" ?-3HC"
NA!243)' !")"4#E4#"@(3)?,5'")* ?EH'C"6-."2!"#E53K#)370"H\(3G"H4!(#'"@(#,.535G"50B0CM
V$'8H2(&"5"3'1)2,>'R58(F'9,'C1H<$2)@'.$1'8);E,';=2'%T<')832C4(F(B'$'1)>P)-#(5:'
W3)%$2'9,'%'#*'"3%52&'#*>FE'>$.,9#H#(F:'X,+-$",'<$4$2$'$6'%'3)8(F')9#E,'
D-).568F(B"3'9,-D,(#&(H"3:'V&">*(F'82C6()'DE&<($#@'6,'%T<'9'#%-8G5>'($2$8F(5>'
D)3H(F(B'8%)C2&#-)%B>'>)#)-,>'8-6,2'($'9&2(&"&'.$1)'125G#F:I
9NA?"@#H5?,-IE"[email protected]'")"2!,3-'"2"B!-K?-#)*E"E#4#(!E"$G^"5" 2!E"4#L?5"@5Q-'5!"-#)*EG"
,#BA!"4)3(#)3-*E"L4QA(3E!--*E")#53-4!E"3"@(#24#(G"H4!(*" 2!E")!K5"K3"2!B#'G" 2!E"
-3 !,-#'"@A!2435")-0E34C"SOK"2!"E?"@#7?4#)."9KH(V4?5M"3" V"'1"-!BQ5"A?,?L"5'_'2-0"5?E'K0-QG"
H4!(I"@#+5!,",#"[email protected]+#"K(7V4H3",.2?5CM"
„Namísto automobilkou „inzerovaných“ 4,6 l/100 km jsem jel za 5,9 l/100 km, ale to
-!BQ5#")OB!7"/@34-IG"@(#4#1!" 2!E")"2!(@!-4?-V7+"K3"S0,-0",(4?5"@!,V5"@5Q-'"-!'24V5!"
na podlaze.“
M0+,)'%085N4#,O
zdroj:
5plus2
téma:
Test: nová ŠKODA Superb 1,6 TDI GreenLine
datum:
23. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ jízdní vlastnosti
X&1=-#R$?<
- zaostávání za novou Octavii III ve !U?<!"
9NA!24#1!" 2E!"E.5?"[email protected]#LV4H'"#B3)'G"1!"E#4#("$GF"Z=["2")*H#-!E"``"HU"B',!"-3"43H"
)!5H*")OK"253B*G"-3/!"#B3)Q"2!"B(KQ"(#[email protected]*5?5QC"S"@(#)#K'" 2E!"(#K+#,-."-!BQ5?"1V,-#'"
brzdou.“
„U verze GreenLine .,'%B-);",>'8,12$-)%$(H'9D)#E,;$'D)C3B"3'[email protected]/'2Z?00'1>@'
což nás zajímalo nejvíce vzhledem k známému faktu, že tabulkových hodnot
;F6(B'C6&%$#,2'8)9H3(,'.,('9#F65:'VH>'9,'D)8$E&2)'<$.,#'#-$9C'DE&;2&6(F'?[0'1>'
9,'9D)#E,;)C'[email protected]\'2Z?00'1>:I'
„Start-24#@"2Q24IEG"H4!(*"2!"[email protected]#5!L-."2"(!H'@!(370"24V)V"-Q-0")"D'@!(B'"243-,3(,!EG"
@#25'/-.")[email protected]'5"E#4#("@A?"H31,IE"L!HV-0"-3"2!E3P#(!7+G"7#1" ?24."43HI"-. 3H#'"4'"
,!2!4?-H'"-3P4Q")"(!V5-IE"@(#)#K'"2(3K0G"+53)-."@A?"@(O !K,'"E.24!ECM
„Superb jednoduše prokoukl, dostal moderní kabát a elegantní švih. Jízdní
%2$9#()9#&'9,'DE52&G'(,<>F(&[email protected]'%T<'9&'851='(&>'.,8()8CG,'<$>&2C.,#,:I
M0+,)'%085N4#,O
zdroj:
Týden
téma:
Test: nová ŠKODA Superb 2,0 TSI a 1,6 TDI
datum:
27. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
X&M/1#-G%"GL8&!EQ:$M
+ nízká cena
- oproti konkurenci úzký interiér
9a_4!(?I(",#2435"-#)#'"4)VAG"K02H35"-3",O24# -#24?"3"2!B!).,#E0C"=#E?-3-4-0"/?(#HV"E32H3"
9a
7+53,?L!"5!E#)3-V"7+(#E#)3-#'"5?-H#'"@3H" !/4."@A?,V)V",# !E"5'_'2'CM
7+
9:;<=>"D'@!(B" !")Q)V1!-*E")#K!E"3")"H3(#2VA2HI")!(K?"H#EB?"[email protected]#(-."@34A0"E!K?"
9:
-! +!KL0"3'43G" 3HV"@#"L!2H*7+"2?5-?707+" !K,0CM
]5<8$'D)'8H2(&"&'$'9#,.(F'&'D)'9&2(&"5"3'(&6G5"3'#E58'9,'9'^J_'>)#)-,>'9#$2$'
]
;,<9#$-)9#()[email protected]'%T<'9&'9H>')-8&()%[email protected]'")'D)#E,;)%[email protected]')8'?`00')#H4,1'<$'>&(C#C'
;,
8)9$3)%$2'>$a&>H2(53)'#)4&%*3)'>)>,(#C'$'952='>F2'%'1$68*>')1$>6&1C'
8)
na rozdávání.“
9N(#",('+#'"LV24"4!24#)V-0"K)#5?5"Zb=aJ"kombíka 2!")K-.4#)*E"E#4#(!E"$GF"Z=["``"HU"
9N
3"
3"/!24?24'@c#)#'"E3-'V5-0"@A!)#,#)H#'C"N(#",Q-3E?L4.
/0" 0K,'" !"4A!B3",(1!4"E#4#(")!"
)Q//07+"#4VLHV7+G"7#1"2!"KVH#-?4."@(#E04-!"?",#"K)*/!-I"[email protected]#4A!BQC"Z#"35!"-?7"-!E.-0"
)Q
-3
-3"P3H4'G"1!"E#4#("@34A0"H"\[email protected]#(-.
/0E")"(VE7?"4#+#G"7#"3'4#E#B?5HQ"-3B0K! 0C
9D'@!(B"BQ5"@A!,"E#,!(-?K370")!5?7!",#B(*E")#K!EG"-Q-0"
!" !/4."[email protected]/0C"=#H#-7!"?"7!-#).C"
9D
NA
NA?",('+IE"faceliftu
)"(#7!"%&&d"K3L0-35"-3"F%&"4?20707+"H#('-G"-Q-0"K+('B3"-3"X^&"4?20707+CM
M0+,)'%085N4#,O
zdroj:
Mladá Fronta DNES
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI
datum:
10. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ jízdní vlastnosti
+ elektricky zavíratelné víko kufru
- ,81#<&=.-&@-:$%<&R9M9D$&<&1=-:7G$EMK$
9;'P(" !"2H).5!"@A024'@-*G"@#,"+#(-0"@#,53+#'" !" !/4." !,-#"@34(#G",#24"+5'B#HI"-3"4#G"
9;
3B
3BQ"2!"43E")!/!5"-VH'@C"e!"43E"27+#)V-")3(?3B?5-0"#(f3-?KI("3")! ,!"2!"2!E"4A!B3"
?"(#5!43"K3)3K3,5#)I+#"@(#24#('"3"@A0L-0HQ"24A!/-0+#"-#2?L!CM
?"(#
U)D-%*'%'3&9#)-&&'>T6,'>5#'KL!MN'!"#$%&$'%51)'1CP-C'<$%5-$(*',2,1#-)>)#)[email protected]'
U
.$1)'#)'>5%$.5'8-$6G5'$C#$:'U-)'<$.5>$%)9#b'#E5>&2&)()%*'7$9,-$#&'Quattroporte
.$
takové
zavírání nemá...“
ta
9<
9<743)?3"
!" ?24VG"H,Q1"7+7!4!G"'E0"B*4"?",(3)VG"K34VL0"2"5!+H#240"3"2')!(!-?4#'CM
9SK3,'"@A?BQ5Q"7!-4?E!4(Q"-3"+53)'G"@(#4#1!"2!"-34V+53"24A!7+3C"Z3"EO1!"B*4"
9S
K3"@[email protected]!H"7!5V"@(#2H5!-VCM
K3
„S dvoulitrovým turbodieselem pod kapotou letí nový kombík jako o závod.
UE,D2c)%$(B';,(<&cH1
UE
[email protected]'^J_'.,'%)2;)C'<($2"[email protected]'D-)#)6,'18=6'9'(5>'.,<85#,'
-)<C>([email protected]'#F"3'?A0'1)(5'6,-,'>[email protected]'(,6';=9#,'9&'>=92,2&:I
-)
M0+,)'%085N4#,O
zdroj:
Auto.cz
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI
datum:
27. 5. 2013
hodnocení:
4/5
klady:
zápory:
X&1=-.#-!%"&1$&KQ-!<G8K8&C+Y
+ nedunící zadní náprava jako u liftbacku
- obrácená kulisa manuálního R<E$%8 a malá pádla R<E$%8 pod volantem
9<743)?3"2!")"@#4(3)-0E"A!4.K7?"@#2#')V")*/!"-! !-"(#KE.(QG"35!"43HI")*B3)#'C"6!K?"
4A0,-0E?"H#-H'(!-4Q"@34A0"H"4.E"-! [email protected]!")QB3)?4!5-*E")#KOECM
9=)#'5?4(#)I"Z=["#")*H#-'"$$&";U"3"4#L?)IE"E#E!-4'"]%&"Nm je mimochodem stejná
@#+#--V" !,-#4H3G" 3H#'"2!"@#7+5'B?5#"@.4?+).K,?LH#)I">',?">]"Sportback.“
9NA?"'24V5!-I"24#H?5#E!4(#)I"(Q7+5#24?"'HVK35"@35'B-0"@#L043L"@(OE.(-#'"+#,-#4'"^GX"5?4('"
-3"$&&"HEG"24#4A?704H3"K-3E!-353"#,B.("/!24?"5?4(O"@A?"%"X&&"#4VLHV7+CM
9=0HQ"[email protected]#(4#)-0E'"(!1?E'"A3K!-0"2!"K3"2H).5*E"H#1!-*E"4A0(3E!--*E")#53-4!E"EO1!4!"
704?4" 3H#")"#@(3),#)IE"[email protected]#(4#)-0E"3'4.G"@A0 !E-I" !G"1!"2!"H")3/?E"('HVE"@A!7!" !-#E"
,#-!2!"-. 3HV"43"?-P#(E37!"#,"(!534?)-."/?(#H*7+"@A!,-07+"H#5CM
„Octavia Combi .,'2,[email protected]'(,6'.9>,'4,1$2&:'V,#-D5'8C(F(5>')8'<$8(5'%2,4(*'
(HD-$%[email protected]'($%5"'%'<$#H41H"3'.,'<HS'.&9#F.G5'(,6'C'liftbacku a s dvoulitrovým
turbodieselem vás odveze rychle a za málo.“
9T*4"#B7+#,-0E"KV24'@7!E"2"(#L-0E"@(#B.+!E"E-#+3",!204!H"4?207"H?5#E!4(O"3"
[email protected]!,[email protected]#'M"25'1!B-0"OctáviíG"E.5"BQ7+" 32-#R"B!K"H#EB?"3-?"(V-'CM
M0+,)'%085N4#,O
zdroj:
Týden
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 TDI
datum:
6. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ moderní interiér
X&1=-#R$?<
- žádné
KL!MN'!"#$%&$'>H'DE,8()9#'%,'%=%H6,()9#&'$'.,8()8C"3)9#&'&(#,-&*[email protected]'
($DE512$8'#$1)%B'Focus Kombi je ve srovnání se škodovkou jakoby neorganický,
1)>D2&1)%$(B:'L)>;&'d=C(8$&'&e0'.,'9&",')-&+&(H2(F.G5'[email protected]'$2,'!"#$%&$'%=<(H%H'
modernost, ne módnost.“
9>-?"[email protected]"H#@7!"2"H5?H34*E?"2?5-?7!E?"E#4#('"$GF"Z=["-3"@#).24?"-!'B501?5QG"?"H,Q1"
23E#KA! E."-#(E#)3-V"[email protected]#4A!B3"g^G%5h$&&"HEi"2!"@#+QB#)353"-.H,!" ?-,!C"J?7EI-."
,#"/!24?"5?4(O"-3P4Q"-3"24#"H?5#E!4(O"2!"910K-?)#24M")!/53G"3"4#" !")K+5!,!E"H"4!(I-'"
výborný výsledek.“
9>-?"@#,)#KH'"2!"@#7+)353"-!)Q+-!C"j34VLHQ")"+#(V7+G"E-#+,Q")!5?7!"@(',HIG"K)5V,35"
2"B(3)'(#'G"B!K"H#[email protected]?H370G"7+)05!E?"2!",#H#-7!"K,V5#G"1!"H#EB0H" !")"-?7+" ?24. /0"-!1"
liftback.“
„ŠKODA Octavia Combi je s tímto motorem klasickým rodinným vozem, pohodlným,
@(3H4?7H*E"3"\[email protected]#(-*EC">"H,#"4#'10"@#").4/07+"A?,?L2H*7+"KV1?4707+G"EO1!")#5?4"kombíka
s pohonem všech kol.“
M0+,)'%085N4#,O
zdroj:
Právo
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 1,8 TSI
datum:
10. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ prostornost zavazadlového prostoru
X&[email protected]:J="%8&1$M<[email protected]&=-,-K8&#:<D8#@<
- Q:7D%J&E<M%8&%$E<#8>$%J&%J=.<!<
96024#"@(#"-#+Q" !",#2434!L-I"?"@(#"-3,@(OE.(-.")K(#245I" !,?-7!C"S"<743)??"43H"
96
E#+#'"B!K"@(#B5IEO"7!24#)34"L4QA?",#[email protected]"3"2"E-#124)0E"K3)3K3,!5G"H4!(V"2?"
E#
)!KE#'"-3"@35'B'G"2!"43HI"-!E'20"@A05?/"K3B*)34CM
)!
9D"E!4(!E")"('7!" 2E!"-3",I5H'"K3)3K3,!5-0H'"-3E.A?5?"$&^"7!-4?E!4(QG"/0AH3"
9D
)"-! '1/0E"E024."E.53"$&%"7EG")24'@-0"#4)#("@3H"$&F"7E"3")*/H3"@#"@534#"X`"
)"
7!-4?E!4(OCM"
7!
9J3"2?5-?LHV7+"B3)#(2HI+#")!-H#)3"2!",35#" !4"2)?1-.G"?")"(Q7+5!"@(# 01,.-*7+"
9J
K34VLHV7+"2!"3'4#"7+#)V")!5E?"-!'4(V5-.G"
!",#BA!"L?4!5-I"3"-!KV5',-ICM
K3
RB#,4(*'.,'&'912HDF(5'<$8(5"3'9,8$4,1'D)>)"5'#2$45#1$:I
R
9e0K,-."
2#'"liftback i combi velmi podobné.“
9e
M0+,)'%085N4#,O
zdroj:
téma:
datum:
Ekonom
Test: ŠKODA Octavia Combi 1,4 TSI
16. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ infotainment systém
+ jízdní komfort
- v:$D%J zadní náprava
9e0K,-0"H#EP#(4"2?"?"2")5!L-#'"K3,-0"[email protected](3)#'"3" ! 0E?"-!,#2434HQ"K325#'10"@#7+)35'"
9e
K3
K3" 0K,-0"H#EP#(4C"j! EI-3"@A?",V5-?L-07+"(Q7+5#24!7+G"H,Q"aH#-#E"@#4./?5#"@(!7?K-0"
#,+5'L-.-0"?-4!(?I('CM
#,
^,9#)%$(B'>)#)-'[email protected]'^J_';=2'9D).,(B'9'>$(CH2(5'\9#CDc)%)C'DE,%)8)%1)C:'
^
^$'.,'($9#$%,($'&8,H2(F'#[email protected]'$;='.,8()#1$'($;582$'")'(,.2,DG5'8=($>&1C'
^$
%,'>F9#F'&'>&>)'(F:I
%,
9D
9D"B!-K?-#)*E"L4QA)V57!E"2!"2-3,-#"@A!, 01,0G")",V5-?L-07+"(Q7+5#24!7+"@3H"-3"/!24*"
24
24'@!c" ,!"@#,"]&&&"#4VL!H"K3"E?-'4'G"43H1!"EV"?"K,!"25'/-#'"[email protected]#4A!B'"3"-3B0,-!"
!
!/4.",#2434!H"@(#24#('"@(#"K(Q7+5#)V-0CM
9J
9JV(O24"@(#24#(-#24?" !"@#K-34"K! EI-3"-3"K3,-07+"2!,3,5!7+G"H,!" !"24! -."E0243" 3H#"
)"
)"A3,."#"4A0,'").4/07+")#KOCM
R
R,21H');-$<)%1$'9'.,>(B>'8&9D2,.,>'$'8)#=1)%B>')%2H8H(5>'PC(+C.,'91%F2,@'
($
($DE512$8'2&9#)%H(5'9,<($>,>'3C8;='DE&D)>5(H'#$;2,#'+-$P&"1='&'-="32B>&'
od
odezvami na dotyk.“
M0+,)'%085N4#,O
zdroj:
Mladá fronta DNES
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 1,2 TSI
datum:
31. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
!"#$%&'()!*+(,-(./0
!+"#12$(3!04+5&-$
- vysoká cena
„1,2 TSI je pro Octavii Combi 91%F2B'>)#)-:'!"3)#(F'.,8,@'.,'1C2#&%)%$(B'
„1
$'#&"3)C41B:'^C-;)'>C'8)8H%H'32$%(F'D-C6()9#@'>)#)-'.,'D)C6&#,2(F.G5'%'(&6G5"3'
!
)#H41H"[email protected]'1-H9(F'#H3(,')89D)8$:I
&"
f5<,([email protected]';-<[email protected]'E$<,(5'– (&"'(,<$8H%H'DE54&(='1'%B3-$8H>@'%G,'"3)85'32$8",@'
[email protected]
DE,9(F'$'D-,"&<(F:I
6C
9J3"#H(!2HV7+" 2E!",#HVK35?" !K,?4"K3"FGX"5?4('G")Q25#)!-."#24(V" 0K,3")Q4V+53"K"-V,(1!"
DF
#"5?4(")07!C"[email protected]#4)(,?5#"2!"43HG"1!"BQ"4'(B#E#4#("BQ5"@A!+-3-."7?45?)*"-3"
0K,-0"24Q5"-!B#"
$"
1!"BQ"BQ5"@A05?/"1(3)*CM
!0
9>-?")!"24A!,-0"4A0,."[email protected]!H#-V")!5?H#24"H'P('"<743)?!"SU"N32234"gF&]"5iG"k#(,"6#-,!#"
D<
gX]`"5"i"L?"8?4(#!-"8X"g !-"X&X"5iCM
9;#EP#(4"
!"@A!H)[email protected]?).",#B(*"?"2"-0KH*E?"pneu 225/45 R17. Nejen kombi, ale i liftback
D9
!"#$%&"'$()*%+,-" ./+%0#1")2 3450"+"./ !4#67"89:;<")+="/6>?20"@+/0+A$%+2+"
!
#+"#$%4#*B(=1"=/4)4=6"%[email protected]"@"D# 2)1E"(1/407E
#+
!"#$%&!'()*+#,
zdroj:
-./0%1202&3
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 1,2 TSI Ambition
datum:
,260$(!789:
hodnocení:
klady:
zápory:
+ tuhost karoserie
+ výhled z vozu
- nízké sedáky zadních sedadel
D:>0W ,030"'$J/K"%K?20'"%L034"(3&/67"X0,31#+"'[email protected]+' ".B0("%02=1"$=#$"#+".*)K>?"
D:
'%0B->?7"P$"#+()+%0#-"@.&)#K>?"@/>*)0=")+="3*30"%KJ$/#K".B0?20'"$"'&#-"=$203"%[email protected] "
'%
+"+#4"#*3".B-24L"#0%+'-H"!0":>)+%4+"Combi nemá hlídání mrtvého úhlu.“
+"
„Na udávané maximum 178 km/h se Octavia Combi /[email protected],-!'-">02=03"(#+'#$"+"/ 545=+"
„N
)+>?$30)/
"(0".$( #0",0L)&"$"=$ (0="'*27E
)+
?DC;8"&7;!4;$;8"':;/;!2B3&7;45!E86&-4*/!";/6;/9!FGHG!)I!"57)*!)&/.=)!
?D
8!/&"&-;/!F9G!,JK!:;0;!A
!6C=A4#2*$%!<;8"!3#"-L+>
8!
D<5=$24%",(30"@"=%+24)6".$'%[email protected]=
":>)+%40"liftback zrovna neskákali do stropu, kombík nás
D<
.B-,03#&".B0=%+.42H"4"='6!"(4"3 (-")+=1"%6()+54)"("%2050#$ "@+'#-"#*./+%$ 7"V*2$=)0/K"
.B
=$#= /0#)".B0'%0'0")+=$%$ ",4()$) "%"@+)*5=*>?H"=)0/*",0"@*/ =$ "+=)4%#-"[email protected]#$()47E
=$
?M&/.#!0&8" 3&!2*- A45!"'7<=!) -&8;-##! !0=)B!"N"&!8)'";(4&8"#!8;!8);3;"!
?M
4;6&02&3':;!6&%B.L/!A 04=$%!)&3+!O'454=! !-1AB!0&!) -&8;-#;!4 !4;-&24&8";$%!
4;
najednou zmizely.“
na
!"#$%&!'()*+#,
zdroj:
-./0%1202&3
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 1,2 TSI
datum:
,260$(!789:
hodnocení:
1,37
klady:
zápory:
!;$',.(,+#$(-()!"#./0.#(./0!'121'1<4.23=.!"#./0.#+
!"$#*$,0()!>)'$()!1!>1'$()
- %$/0.2()!,.5*.#0!,2?4&!#@'?5!.<!'1<()!(@"#12A
DX./+>$%*#-",0'#45=$%1H"=%+24)+".2+()C"%->0"#0!"$'.$%-'+,->-"4"()B0'#-")B-'&H"0/A$#$340"
L.45=$%*",+=$"%!'6777E
?P4;0!6&!&";2C;4=!61"*$%!02;C=!Q2B)3165:=!8;!0&8" ";(45!2B8&)&R!2B4#)4;!
0&!4;:A 6 03;:<=%&!)&'"'!)-1845!2B'7#";34*!"2 -!)'S-'+!T$" 2# !Combi své
litry neschovává, ale všechny dává k dispozici.“
„Oboustranný koberec má smysl! Z jedné strany snadno omyvatelná guma, z druhé
=2+(4>=*")=+#4#+7"X+".+)#*>)"()$%0="%KJ$/#K"+"Y502#K".$3$>#-=7E
?U !6C;04=$%!8;0 ()1$%!8&'8;0 !6C#!C A;4=!&."57&2 "!4;.'0;";9!4 !<=C)'!8;!
4&2#4) !2B<2#%3 !#!2A 0'+!M&4;(45!<)&0&2) 9!)";-1!6 8 7N-B!4;4'"=!8;05"!
blízko sebe.“
DV-()$"./$"=$20#+H")$",0"%CJ0>"#0,$J2-J0#&,L-"'4(>4.2-#+")B0)-"generace: 14cm mezera
@+"/0'+=)$/03"Z[R">3"%6($=K3H")$"J6"#*3"Y.2#&"()+542$"4"%")+=$%13"\ .0/J 7"
A v „>15=$%13“ segmentu? Hodnota až prostopášná.“
!"#$%&!'()*+#,
zdroj:
Auto Tip
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 1,2 TSI Ambition
datum:
6. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ podvozek
+ prostornost
- žádné
D;0(4A#1B4"$'$2+24"3]'#-3"%2#*3H"+")+="(0"3C!0":>)+%4+"Combi pochlubit konzervativní,
D;
,0#$3"3-/#&"()$ .+,->-"24#4-"J$5#->?"$=0#"+"%02=$ "./$(=20#$ ".2$>?$ 7"^$"@#+30#*H"!0"
,0
#+"/[email protected]'-2"$'"3#$?+"=$#= /0#)C"@'0"#03*"B4'45"./$J213"("%K?20'03"'[email protected]+' 7E
#+
D;-=6"'02L-3 "/[email protected]%$/ ".C($J-"#$%K"=$3J-="%6%*!0#&,L-3"'$,303"#0!" ":>)+%40"'/ ?1"
D;
generace.“
ge
D;6#+34>=K".$)0#>4*2"@*=2+'#-?$"+A/0A*) "(0"'*".B4/$%#+)"="+)3$(M1/4>=K3"
D;
šestnáctistovkám – #+"(.$/)$%*#-"#0()+5-H"(".2#&"@+)-!0#K3"+ )03"(0"+20"#[email protected]+'K>?+2"
še
ani na dálnici, ani v alpských serpentinách na pomezí Bavorska a Tyrolska.“
an
?T23 0 ";34&8"!6 "C=!)!8#34*/!8"-14)1/!2&A'9!8$%&64&8"#!6&02&A)'!2B8&$;!
?T
6C;)&412 :=!/&74&8"#!A1)3 04=%&!/&"&-'! !8&'( 845!6C;2B<':=!25"<#4'!
6C
)&4)'-;4"L!A!4#7<=!8"C;04=!"C=0B+>
)&
„Díky tužší karoserii zmizel hluk od zadních kol, kterými trpí liftback.“
„D
!"#$%&!'()*+#,
zdroj:
Auto 7
téma:
Test: ŠKODA Octavia 1,6 TDI Elegance
datum:
21. 5. 2013
hodnocení:
8/10
klady:
zápory:
!$B0#35(6!C/".#(D!5.0.#
!2D0$-(@!(12&E1%$
- =4+,!.<!'126F$()!,.4
„Fleet 3+#+!0B4"(0",4!"#6#-"3$?$ ")&L4)"#+"[email protected]=1">?%42=6"(")+J 2=+34"%K'+,C"@+".+24%$7"
„Flee
:>)+
:>)+%4+"("'40(02$%$ "L0()#*>)4()$%=$ ",0"%6(2$%0#&"Y(.$/#*7E
„Vynikající ergonomie, nadstandardní prostornost, pohledné materiály, dobré zpracování.
„Vyn
NK)05#K",0"%02=K"%$2+#)H"=)0/K"(0"=$#05#&".B0()+2" (3-%+)7E"
NK)0
„Jed
„Jednotka 1,6 TDI sice naftu nevyrábí (jak tvrdí lidové legendy o motoru 1,9 TDI), ale ani
,-"@"#*'/!0"3#$?$"#0 J-/*7"N0"3&()&"(4")$)4!"#*/$= ,0"IH_"24)/ 7"V43$3&()(=K"./$%[email protected]"
,-"@
@#+3
@#+30#*".B4"(4>0"$?20' .2#13H"+20"'6#+345)&,L-3"()62 "_HG"2`ZRR"=37"90"=$#>4")0() "
=*@
=*@+2".+2 J#-".$5-)+5"./C3&/"IHZ"2`ZRR"=3H">$!",0"%6#4=+,->-"?$'#$)+7"\")03.$3+)03"
nast
nastaveným na 130 km/h si Octavia po 100 km usrkla pouhých 4,9 litru.“
D\".B0%$'$%=$ ",0"/+'$()"(.$2 ./+>$%+)H"+",+="%4'#$"@0"(.$)B0J6H",0#".&)4>0"() .WC"#0#-"
D\".
=0"L=$'&7E
=0"L
„T$" 2# !86&"C;.&'!;V$;3':;+!J6&3;(45!8!6-&8"&-4&8"=! !8" "'";/!T$" 2#;!6C;0!
„T$
41/#
41/#!8"&:=!#0;134=!83'7;.4=!2LA+>
!"#$%&!'()*+#,
zdroj:
Autorevue.cz
téma:
Test: ŠKODA Octavia 1,6 TDI
datum:
30. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ interiér
!/".0>$;1
- zadní 24$-(@!(@"#121
DV2+'$J$20(2+%(=*"+ )$3$J42=+"#+"4#)0/41/ "#$%1":>)+%40"/[email protected]?$'#&"#0L0)B42+H">$!",0"
.+)/#1"@0"%L0>?".$ !4)K>?"3+)0/4*2C7":%2+'+50"%6#4=+,-"./0>[email protected]#-3">?$'03H",0,4>?".$%/>?"
,0".B-,03#K"+"3$?$ "(0".$>?2 J4)"4'0*2#-3"podsvícením.“
DPB0%$'$%=+",0"$'() .W$%*#+"%0234"0=$#$34>=6H"#+".&)= "3$)$/")$5-".B4"'*2#45#-"
130 km/h necelých 2500 ot7`34#7"F$%K"3$)$/"(0"$./$)4".B0'>?C'>4"%[email protected]#+5 ,0"?2+'=K3"
>?$'03H",0".B-=2+'#&,4" )2 30#"+"%4J/+>0"#[email protected]")13&B"[email protected]$/$%+)7E
DN"./C3&/ ",(30",[email protected]'424"%>02= "'6#+34>=6"@+"IHI"2`ZRR"=37"P$= '"(0"+20(.$W")/$>? "
(#+!-)0H"[email protected]"(0"'2$ ?$'$J&".$?6J$%+)".$'"?/+#4>-".&)4"24)/C7"P$)1"[email protected]"#+",0'# "
padesátilitrovou nádrž zvládnout 1000 km.“
DX".0()/1"#+J-'=6"3$)$/CH"%KJ+%$%K>?"() .WC"+".B-.2+)=$%K>?".$2$!0="(4"%6J0/0"=+!'K"
+"%"$J0>#13"3&B-)= "#03*":>)+%4+"@*%+!#&,L-"#0'$()+)0=7E
„Jste-24"3+,4)024"'%$,=$%1":>)+%40"+".$L42?*%*)0".$")/$,>0H"J&!)0"/$%#$ "'$"%0/@0"ZH["^\a"54"
(*?#&)0".$"%0/@4"=$3J4H"bFc"#0J$"_d_7"e4#+="J '0)0",[email protected]'#-3"./$,0%03"@=2+3*#47E
!"#$%&!'()*+#,
zdroj:
Auto.cz
téma:
Test: ŠKODA Rapid 1,2 MPI
datum:
17. 5. 2013
hodnocení:
3/5
klady:
zápory:
!(1!".56#A!0>)[email protected]%?!,4&<(D!1!0&%=D!;6=!5.0.#+
!2=.<(6!.</0+"G.21(@!5$%=1(&%,@!">$2.<.2,1
- ($".2$<$(3!>$F$()!$4$,0#&%,3=.!/[email protected]()!.,$(
Da#)0/41/"(0"%[email protected]#+5 ,0"(2 L#K3"%#4)B#-3"./$()$/03H"=)0/K"+)+= ,0"Y/$%0W".B0'>[email protected]"
Octavie, a kvalitním designem, inspirovaným u Superbu.“
?W 2 A 03&2*!6-&8"&-!&!&.:;/'!XXY!3#"-L!:;!6C=8"'64*!6C;8!2;3)&'!2*)3&64&'!
8"54'!– 4 )31014=!4;/L7;!.*"!84 045:<=+!Z 6#0'!8;!)&4)'-;4"#!A!C 0!8;0 4L!
4;0&)17&'!6- )"#(4&8"=! 4#!6C#.3=7#"+>
D9"$%2+'+)02#$()4"#[email protected]"3-)"%K?/+'6H"=+/$(0/40"(0"#0#+=2*#-"+".$'%[email protected]="(.$20?24%&"
+"[email protected]"$'(=+=$%*#-"'/!-".$!+'$%+#K"(3&/7E
DX+'#-"#*./+%+"3*"()0,#&",+=$" "f$$3()0/ "L4/L-"/[email protected]>?$'"#0!")+".B0'#-H">$!"./$(.-%*"
(3&/$%1"()+J424)&7"F0'$)*54%$()",0"#[email protected]#*3$ "%02454#$ H"()[email protected]+5#-"(6()13"@C()*%*"
4".B4"./ 'L->?"%6?KJ+>->?"3+#1%/0>?"%"=24' 7E
?,C=213;$!8;!A)3#04#3! !A"#<#3!8;!#!.5%!/&"&-'!6&0!A1"57=! !2;!2B<<=$%!&"1()1$%9!
6C;8"&7;!"B6#$)*!"C=213$&2*!-B)!8"13;!6C;83;$%4&'"!4;3A;+![B<<=!2&34&.5%! !:;%&!
6C;845:<=!)&-;)$;!A4 /;4 :=9!7;!8;! '"&/&.#3!4;&"C181!4;6- 2#0;34*/!-B"/;/!
"C=!213$L+>
!"#$%&!'()*+#,
zdroj:
Autorevue.cz
téma:
Test: ŠKODA Rapid 1,2 MPI
datum:
26. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ prostor v interiéru i zavazadelníku
+ jízdní vlastnosti
- ">)4&F!02#<D!".<2.'$,
„Pokud Rapid srovnáme s dvojkovou Octavií, je Rapid menší ve všech parametrech.
X+,-3+%1",0H"!0"f+.4'"3*"%&)L-"/[email protected]%$/"#*./+%"#0!":>)+%4+7E
?J3 3&/!4;.&!-B$%3N!A/54B!8/5-'!:=A0B!A23101!A1)3 04=!2;-A;!.-#3 4"459! !"&!
6-125!0=)B!3;%&'()N/'!/&"&-'+>
DPB-() ."'$"@+%[email protected]+'02#-= "("%6 !4)02#K3"$J,0303"IIR"24)/C",0"%0234"(#+'#K7"P*)1"'%0B0"
(0"%6=2*.&,-"'$()+)05#&"%6($=$"+")%+/6"@+%[email protected]+'02#-= ",($ "./+%4'02#17E
D\42#$ "()/*#=$ "3$'0/#[email protected]$%+#1?$")B-%*2>0",0"%0234"'$J/K"./CJ&?")$54%1?$"3$30#) "
%"#4!L->?"+"()B0'#->?"$)*5=*>?H"'-=6"503 !"#0,()0"# >0#4".B4".$.$,-!'&#-".$"3&()&"5+()$"
B+'4)7E
?\MTO]!Z 6#0!:;!6C=:;/4N9!2$;3)'!6- )"#$)N! !)2 3#"4=! '"&+![4#"C4=!6-&8"&-!
#!A 2 A 0;34=)!:8&'!0&8" ";(4N! !A;:/N4 !2!0-'%N/!&%3;0'!8!-&A0=3;/!"C=0B!
Z 6#0!0;)3 8':;!2;<);-&'!)&4)'-;4$#+!J";:45!" )!Z 6#0!#!6&!8"-14$;!:=A04=$%!
23 8"4&8"=!6 "C=!4 !<6#()'+>
!"#$%&!'()*+#,
zdroj:
Technik
téma:
Test: ŠKODA Roomster 1,6 TDI
datum:
10. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ výborný výhled
!."0&[email protected]([email protected]!/$<1<41
- ($FH1/0(6!+5)/06(3!"#.=4+;(6!([email protected]=2$!">$<!>1<&%)!"@,.+
?]7!4 8;04'"=/!4 !/=8"&!C#0#(;!:8;/!&$;4#39!0=)B!2B<<=/'!6&8;0'! !<#-&)N/'!
prosklení, výborný výhled na všechny strany.“
?,'%&8"! !"2 -!6C;04=$%!8;0 0;3!:8&'!2*.&-4N! !65)45!0-7=!"53&+>
DN0"(2 L#&"@./+>$%+#13"4#)0/41/ "(0"()B-'+,-"3&=50#1".2+()$%1"'-26"(")%/'L-34H"+20"
>02=$%&".C($J-"'0(4A#"4#)0/41/ ".B-,03#&7g
EF0,%6LL-"%K=$#"hh"=O"'$(+? ,0".B4"5600 ot./34#"+"'-=6",0?$" 2$!0#-"+"$'?2 5#&#-"
nejsou patrné vibrace ani silný hluk za jízdy. I když slyšitelný je, neruší.”
E\"f$$3()0/03",(03",[email protected]'42"%"@43#->?"3&(->->?"+"(.$)B0J+"%"=$3J4#$%+#13"./$%[email protected] "
[email protected]$%+2+"[HZ"2"#+"ZRR"=3H"+20".B4",03#&,L-3"@+>?*@0#-",(03",4"(#-!42"#+"hHG"27g
4/1!5#2
zdroj:
Motor-talk
téma:
Test: nová ŠKODA Superb Combi
datum:
16. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ prostor v interiéru i zavazadlovém prostoru
+ výhodná cena
- tuhý podvozek nedokáže utlumit nerovnosti na silnici
„ŠKODA Superb nabízí velikost S-Klasse (Mercedesu S) za cenu A-Klasse
„Š
(Mercedesu A).“
(M
DN
[email protected]+' "#[email protected]"50(=K"%[email protected]"()B0'#-")B-'6"%->0"3-()+"#0!"V0/>0'0("3$'02$%1"B+'6"\7"
X+%[email protected]+'2$%K"./$()$/"()/5-"=$#= /0#)6"'$"=+.(6"+"B+'+"0d)/+"./%=C".$>?*@-"@"./émiového
X+
(0
(0A30#) 7"PB0()$"()$,-"\ .0/J"31#&"#0!"3#$?1"243 @-#6"()B0'#-"()B-'6"4"#0!"V0/>0'0("
B+
B+'6"<7E"
D;$=$#+21"(.$,0#-"("%[email protected]$%=$ "3*"#+"()+/$()".B-31"+">4)24%1"[email protected]#-7E
D;
DP
DPB4"@3&#*>?"(3&/ "+"$)*50#-"#+"[email protected]=13"./$()$/ "(4"%024=K"/[email protected]&/"%[email protected] "+#4"#0%@.$30#0)07E
?U !0134#$#!8#!&.3=.=";!6C=)3 04N!&0%3'(454=9!"N/5C!8-&24 ";34N!8!3'V'84=/#!
automobily.“
au
4/1!5#2
zdroj:
Auto.de
téma:
Test: ŠKODA Superb Combi GreenLine
datum:
8. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ místo vzadu jako v Mercedesu nebo BMW
!".56#!%$(1I2D,.(
- zastaralý infotainment
?[A 0'!/ :=!6 8 7NC#!"&3#)!/=8" !: )&!2!^;-$;0;8'!J-Klasse 4;.&!2!8;0/#()&2N/!
?[
_^
_^`+!]!6C;8"&!:;!A
2 A 03&2*!6-&8"&-!" )!2;3)*9!7;!0&!45:!4 3&7=";!25$#!4 !
("
("-41$"#0;44=!-&0#44&'!0&2&3;4&'+!J";:45!"
)!8;!(3&25)!4;/'8=!.1"9!7;!.B!8;!
0&!45:!4;2;<;3!41)'6!A;!<2N08)N%&!&.$%&04=%&!0&/'!8!41.B");/+>
0&
D9
D9$=.4)",0".B0?20'#&"#+%/!0#KH"@./+>$%*#-"3+)0/4*2C"%0(=/@0"%0234"'$J/17"F+J-'=+"@[email protected]#-"
je srovnatelná s „normálními“ modely.“
„Podle
výrobce je turbodiesel ZHG"(>?$.0#".$?*#&)"\ .0/J"GreenLine (0"(.$)B0J$ "
„P
_H_"24)/
"#+"ZRR"=37"^1)$"?$'#$)6",(30"'$(*?24".$ @0"#+"$=/0(=*>?H"=$3J4#$%+#*"(.$)B0J+"
_H
dosáhla
na 5,4 l/100 km.“
do
D8
D80'0(*)424)/$%*"#*'/!")0$/0)4>=6"%6()+5-"#+"%->0"#0!"ZZRR"=3H">$!",0"@?/
J+"%@'*20#$()"
z Freiburgu až do Barcelony.“
?W !"B"&!6;4=A;!'7!2=$;! '" !4;0&8" 4;";+![!A1)3 04=!2*. 25!8"&:=!faceliftovaná
ŠKODA
Superb Combi 6C#.3#745!: )&!2B. 2;45:<=!a&3S![ -# 4"+>!!
ŠK
4/1!5#2
zdroj:
Autobild.de
téma:
Test: nová ŠKODA Superb
datum:
10. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
!=.<(.0(6JF)!2'=4$<!,1;&(A
+ nabídka prostoru vzadu
- "#.-!J$!<$F0(),!/[email protected]$!2!'1<()%=!<2$>)%=K!1!($!2$!<2$>)%=!+!>&<&-$L
?M .#4 !0&8" 3 !4&2N!6&" %B! !6&2-$%&2N!/ ";-#13B9!$&7!6&08" "45!4 2*<#3&!
vizuální hodnotu interiéru.“
vi
DP
DP$= '".0%#&,4"()4(=#0)0"%$2+#)H"%#4)B#-"3+)0/4*2".$'",0?$"=C!-"(0")2+= "[email protected]($J-7"
N$2+#)"(0"'-=6")$3 "'/!-"%0234".0%#&7E
„Nabídka prostoru vzadu je tak ohromná, že i lidé s výškou 190 $/!/53#!6&$#"9!
„N
7;!:;0&'!2!6-;A#0;4"8)N!3#/'A=45!8!2;3)*/!-&A2&-;/+>
7;
„Faceliftovaná %0/@0"\ .0/J "#[email protected]"()*20"#0,20.L-"./$()$/"%0"(%1")B-'&"+"@*/$%0W"+)/+=)4%#-"
„
ce
cenu.“
D\ .0/J"./$,-!'-"%0"%02=1"/6>?2$()4"@+)*5=6",+=$".$"=$20,->?7E
4/1!5#2
zdroj:
Unternehmen-heute.de
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 4x4 (testuje Hans-Joachim Stuck – .60/7%89:%,%;<%=%Le Mans)
datum:
4. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ dobrá výbava
+ jízdní vlastnosti
- žádné
D:>)+%4+"_d_"(.2W ,0"$50=*%*#-">$"'$"/+'$()4"@",[email protected]'6"+"[email protected]#$()47"i62$"J6".&=#1H"='6J6"
(0"%->0"B4'45C"/[email protected]?$'2$"./$"5)6B=$2= 7"P/$"3&",($ ".$?$#"5)6B"=$2"(.$205#&"("<i\H"j\P"
+"[email protected]#$()#-3".*(03"#0,'C20!4)&,L-34"[email protected]#$()#-34"./%=6"%[email protected] 7E
?b3;)"-&4#$)B!C=A;4N!-&A053&214=!"&(#2N%&!/&/;4"'!/;A#!:;04&"3#2N!416- 2B! !
Haldex 4;:4&25:<=!I;4;- $;!– $&!.B!8#!(3&25)!/&%3!6C1"!2=$;c!\MTO]!T$" 2# !
Combi :;!)-&/5!"&%&!#!0&.C;!2B. 2;41! !2;3/#!2 -# .#34=+!d;04&0'<;!I;4#134=+>
4/1!5#2
zdroj:
Auto-medienportal.net
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI Ambition
datum:
3. 5. 2013
hodnocení:
klady:
+ jízdní vlastnosti
+ interiér
zápory:
- žádné
D;
D;-=6"=$#>0.>4".+2
J#-"'0(=6"(0"%0"%[email protected]">-)-)0",+=$"'$3+k"=2+(4>=1"= 2+)1".B-()/$,0"+"3+2K"
'4
'4(.20,".+2 J#-?$".$5-)+50"%"@$/#13".$24"B4'450H"?#0'"%0'20")$?$"%0"()B0'$%13".+#02 "#$%*"
#+
#+%4A+>0"("'$)6=$%K3"'4(.20,03H"=)0/K".B4".B4J2-!0#4"/ =6"+ )$3+)4>=6"$)0%-/*" !4%+)02(=1"
menu.“
me
D\
D\0'+'2+",($ ".$?$'2#*"4".B4"'2$ ?K>?">0()*>?"+"3+,-"'$()+)05#1"J$5#-"%0'0#-")&2+7";$J/1"
(0
(0'+5=6"("'$()+)=03"3-()+"3+,-"4">0() ,->-"%@+' 7E
?, )"&!/1!2B6 0 "!6C;04=!6&%&4e!2!A "1()1$%!4;" %1!A !2&3 4"9!:;!6-;$#A4=! !2;0;!
2LA!0&.C;!0&!A "1(;)+>
2L
DP
DPB4",[email protected]'&"#+"%02=K>?"=$20>?"J
'0)0".B0=%+.0#4"#[email protected]=$ "?2+'4#$ "30>?+#4>=1?$"?2 = H"=)0/K"
=$
=$3J4"'$()+)05#&")2 3-7E
Djd)0/41/"3*"()0,#&"%K/[email protected]#1"'0(4A#$%1"24#40",+=$"NO"c$2MH".$ @0"@+'#-"5*()"%[email protected] ".C($J-"
Dj
3+
3+/=+#)#&,47"V$?$ "@+")$".B0'0%L-3"L4=31"./$24(6"%0'20"'/!*= "/0A4()/+5#-"@#+5=6H"
výsledek celkového krystalického designu.“
vý
4/1!5#2
zdroj:
Sächsische Zeitung
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 TDI Elegance
datum:
4. 5. 2013
hodnocení:
klady:
+ kvalitní interiér
!<.41<6(@!(1;)<,1!'121'1<4.23=.!"#./0.#+
zápory:
- žádné
DF$%K"'0(4A#"N*(".$)&L-"(%$ "'0>0#)#$()-7"e0"(4>0"()/$?KH"+20"%0234"020A+#)#-7E
?W/54B!&6-&"#!6C;0$%1A;:=$=!I;4;- $#!T$" 2#;!:8&'!6 "-4N!%3 245!2!#4";-#N-'+!
U !6-24=!6&%3;0!6L8&.=!8&3#045:#9!)2 3#"45:#! !:;!(#8"5:#!A6- $&2 4*+>
Dl+'+"Simply Clever ./%=C",0L)&"%620.L ,0"./+=)45#$()"%[email protected] 7"F+.B-=2+'"$.&/+'2+"@+'#->?"
(0'+'02"3C!0)0"(=2$.4)")2+5-)=03".B-3$"@0"@+%[email protected]+'2$%1?$"./$()$/ H">$!",0"./%0=H"=)0/K"
%"'/ ?1"A0#0/+>4">?6J&27E
DX%0#5-"(4":>)+%4+"Combi .$#0>?*%*"(%C,"()62H")/ 3M ,0"(%$,-"./+=)45#$()-"+",0L)&"
%6)B-J0#&,L-"#+J-'=$ "@+%[email protected]+'2$%1?$"./$()$/ 7E
?\MTO]!T$" 2# !8;!/L7;!.;A!6-&.3N/L!/5C#"!8!2&AB!)&/.#!8"C;04=!"C=0B+>!
4/1!5#2
zdroj:
Auto Zeitung
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 TDI (Ford Focus, Opel Astra)
datum:
22. 5. 2013
hodnocení:
1. ŠKODA, 2. Ford, Opel
klady:
!/,2643!;#'<A
+ výkonný motor
zápory:
- malá schopnost utlumit nerovnosti na silnici
„Takový prostor jako Octavia nedokáže nabídnout ani Opel, ani Ford, ani žádný
:#4*!2LA!A!)&/6 )"4=!"C=0B+!W "=/$&!f&-0!<;"C=!6&'A;!/=8";/!4 !)&3;4 ! !4 0!
%3 2&'!6&/5-45!4;416 0459!'!Opelu '7!:;!4;0&8" ";)!/=8" !%&045!6 "-4*!
a 6L8&.=!4;I "#245+>
„Dobrá kvalita zpracování, intuitivní ovládání, vynikající brzdné hodnoty,
6&0"-%':=$=!.;A6;(4&8"!:=A0B! !2!4;6&83;04=!C 05!2*%&041!$;4 9!4;012 :=!-#2 3L/!
Octavie žádnou šanci.“
DF0,.$?$'2#&,L-"+"#0,21.0")&2$"%0'$ >-"@+'#-"(0'+5=6"3*":>)+%4+7"N0"U$/' "+"Opelu jsou
#+3$#)$%+#1"#-!0H"=%C24"503 !".+(+!1B4"3 (0,-"%->0"$?KJ+)"#$?67E
D89:;<"3*",+=$",0'4#*".$ @0".&)"/6>?2$()#->?"() .WCH"+20"#0#-"=%C24")$3 "#4,+="
@#0%K?$'#&#+7"<")$"+#4">$"'$"%K=$# "#0J$"(.$)B0J67"F+$.+=7"a"='6!",0",0,-"3$)$/".+.-/$%&"
#0,(2+JL-H"#+"'*2#4>4",0"#0,!4%&,L-"+")+=1"#0,Y(.$/#&,L-7E"
D<#4":.02H"+#4"U$/'"(0">$"'$"@3&#6"(3&/ "#0.B4J24! ,-":>)+%44H"@+">$!"3$?$ ".B0'0%L-3",0,-"
excelentní brzdy.“
4/1!5#2
zdroj:
Auto Bild
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 1,8 TSI
datum:
3. 5. 2013
hodnocení:
4,5/5
klady:
zápory:
!<.,.(14D!2?'!;$'!%=A;
+ kultivovaný motor
- #$410&2(6!02#<D!".<2.'$,
„T
„Technicky
je combi #+"Y/$%#4"(0'+# 7"^B0J+!0",0"%6J+%0#$"()0,#K3".$'%[email protected]=03H"'$=*!0"
combi .B4",[email protected]'&"21.0")2 34)"#0/$%#$()4"#+"(42#4>47E
co
?P
?P4;0!6&!4 8" -"&214=!8#!2<#/4;";9!: )!6C=:;/45!:;!("BC213;$!"#$%*+!M'3"#2&2 45!8;!
$%&21!#!2!(;-2;4N/!6&3#!&"1(;)9!)0;!0&)17;!4 .=04&'"!86&-"&24=!2*)&4B+>!
$%
Da".B0(">02=$%*"%620.L0#-H"%50)#&"#$%K>?"[email protected]#$()#->?"(6()13C"Q343$",4#1"("multikolizní
Da
J/@'$ "+"+=)4%#-"%6()B02$%+>-"=+.$)$ T"@C()*%+,-">0#6"[email protected]#4%17E
J/
„ŠKODA Octavia Combi (0"()+2+")13&B"'$=$#+2K3"%[email protected]"F03*"!*'#1"(2+J4#67E
„Š
?J";:45!: )&!2!6C=6 05!8;0 4'!8;!\MTO]!"-;S#3 !6C=/&!0&!(;-4N%&e!2B6 01!0&.C;9!
?J
4 .=A=!0&8" ";)!/=8" ! !:;!$;4&25!0&8"'641+>
4/1!5#2
zdroj:
RP-Online.de
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi
datum:
6. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ cena/výkon
!<.;#3!>)'$()
- +M!($!01,!2D=.<(@!%$(1!."#.0&!,.(,+#$(%&!J1,.!<>)2
DPB4"'12>0"_HGG"3"(0" !"#0'*"32 %4)"$"=$3.+=)#-3"3$'02 7"N!'6m"NO"P+((+)"@0"()B0'#-"
DP
)B-'6",0".$ @0"$"ZZ">3"'02L-7"b0#$%&"+20"89:;<":>)+%4+"[email protected]"=$3.+=)6".+)B-7E
)B
„M
„Malý 1,2 TSI s 77 kW/105 hp $'%*'-"'$J/$ "./*>47"V$)$/"(.$,0#K"("G() .W$%$ "
.B0%$'$%=$ "(4>0"#0.B0=%+.-"(-2$ "@*)+? "+#4"@/6>?20#-3H"+20",0"4'0*2#-"./$".B-,03#$ "
.B
,,[email protected]' H".B4"#-!"#+"(42#4>4" /54)&"#0J '0)0"#4=$3 "%+'4)7E
[email protected]=A;4=!6-&!)&/.#9!)";-N!4;/1! /.#$;!.*"!86&-"&24=/! '";/9!:;!6C;8"&! I#34=+>
[email protected]
„Srovnáme-24":>)+%44"%"3&B-)= "()B0'#-")B-'6H"J$' ,0"(%K3".$3&/03">0#+`%K=$#7E
„S
DN&)L-H"./$()$/#&,L-"+"2-J4%&,L-7"^+="(0"./[email protected]#) ,0")B0)-"A0#0/+>0"89:;<":>)+%4+"Combi.“
DN
4/1!5#2
zdroj:
Spiegel.de
téma:
Test: ŠKODA Rapid 1,4 TSI Green tec
datum:
2. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ prostorný interiér
!%$4,[email protected]$(@!(1;)<,1
- 2AFF)!($M!<$,41#.21(@!/".0>$;1!+!21#&1(0A!N#$$(!0$%
?M -&8;-#;!Z 6#0'!:;!86&:;4=/!2<;$%!I3&.1345!E865<4*$%!"B6L!) -&8;-#;+!
g"2;-B!02;C;9!2;3)N!2=)&!)'S-'9!&.-&28)*!A 2 A 03&2*!6-&8"&-9!)3 8#$)N!6-&6&-$;+!
Obejdete-3#!2LA!)&3;/!0&)&3 9!/L7;";!8#!2<#/4&'!/;" /&-ShAB!:;04&"3#2*$%!
8"B3L+>
„ŠKODA Rapid nabízí tolik prostoru jako žádný jiný sedan tohoto formátu.“
[email protected]*20!-"#+")$3H"@'+"(0'-)0"%0.B0' "54"%@+' H"%!'6",0")$".$?$'2#1"+"("$J'4% ?$'#K3"
množstvím prostoru k pohybu.“
[email protected]"(0".$?6J ,0"3/L)#&"+")4L07"[email protected]#-H"J/@'&#-"+"[email protected]#-"M #A ,-"%!'6"@>02+"#[email protected])#&7"
[email protected]'+"(4>0"#0#-"#4,+="(0#@+5#-H"+20")$"./*%&">-2$%1"(= .4#&"f+.4' "%6?$% ,07E
?\MTO]!Z 6#0!:;!&6- 20&2*!2LA!8;!83'<4*/!0;8#I4;/9!8&3#04=!";$%4#)&'!
!6C=A4#2&'!$;4&'9!$&7!:;!)&)";:39!)";-*!$%'"41!6&!$;3N/!825"5+>!!
4/1!5#2
zdroj:
Autoservicepraxis.de
téma:
Test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI
datum:
6. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
+ úsporný a svižný motor
+ chytré prvky
- absence USB konektoru u Move&Fun
„Š
„ŠKODA
Citigo ,0".B-,03#KH"./$()$/#K"5)6B'%1B$%K %[email protected]",+=K"J6()0"[email protected]"3+2K34"%[email protected]"@/$%#+"
#0
#050=+247E
„
„Citigo :;!"-'/S;/!6C#!6 -)&214=!#!'!" 4)&2 $=%&!8"&: 4'+>
„„Citigo (0"#*3"2-J-"'-=6"(%$,-"./$./+>$%+#1"=$#()/ =>4"+"$/4A4#*2#-3"'0)+42C3H"()0,#&",+=$"
?2 J$=13 "@+%[email protected]+'02#-= "+"@+'#-3"%6=2*.&>-3"$=1#=C37E
Df
[email protected](*?21"[email protected]#$()#-"%6J+%0#-"("<i\"+"J/@'$%K3"+(4()0#)037E
D\
D\%4!#K")B-%*20>"%*3"
3$!W ,0">?6)/K".$?6J".$"3&()&H"%"#&3!"3C!0)0"%6 !-%+)"$)0%-/+,->-"
se skuliny v provozu.“
?[
?[!)
.#45!4;6C;2 7':=!3;24N!63 8"B9!" )!: )&!:;!"&/'!2!"N"&!"C=05!&.2B)3N+>
Švýcarsko
zdroj:
Familienleben.ch
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi
datum:
22. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
!'"?/.;!(1;)<,A!"#./0.#+
!;$'"$-(./0
- vysoká cena
D89:;<":>)+%4+",0",0'#$' L0")B-'+"(+3+"./$"(0J0"+"#0>?*"Vám dost volnosti
.B4"(.$/)$%*#-H"#+= .$%*#-"4".B4"=$#-5>->?7E
?]3;!6L8&.#21!4;4=!6&'A;!41)3 04=!) 6 $#" !2&A'+!d;!"&!" )N!8$%&64&8"! !know
how9!: )!";4"&!6-&8"&-!4 .=04&'"+!J=i&2*!6-&I- /9!%1()B!4 !" <)B9!)&<!4 !
&06 0)B9!/=8"&!6-&!416&:&2N!31%2;9!3&);"4=!&65-) !8!0-71);/!416&:L9!0-71)!
/'3"#/;0#134=$%!A C=A;4=!'/&7j':=!6;24N!'/=8"54=!25$=! !6&C10;)!2;!2&A;+>
Dn=24'W ,->-".$>4)H"!0",()0"%0"%[email protected]"%"[email protected]"^+=1")$"54#-":>)+%44"'$=$#+2K3"./C%$'>03"
/$'4#6"#+">0()*>?7"PB4(.-%*"=")$3 "B+'+"4#$%+)4%#->?"+(4()0#5#->?"(6()13C7E
„Nová ŠKODA Octavia Combi ,0"()%$B0#*"./$"/$'4#6H"=)0/1"(0"#0>?)&,-"#450?$"%@'*)"– až
#+"%02=$ ">0# o"^$"'&2*"@"%[email protected] ":>)+%4+"Combi )6.4>=1?$"@*() .>0"@#+5=6"89:;<H"=)0/*"
(0"20)$(",4!".$'%+#*>)1"()+2+"%K?0/>03"($ )&!0"$"#0,20.L-".$3&/">0#+`%K=$#7E
Velká Británie
zdroj:
Autoexpress.co.uk
téma:
Test: nová ŠKODA Superb Combi
datum:
31. 5. 2013
hodnocení:
5/5
klady:
zápory:
!"#$%&'&%()!*+,!"-&!GreenLine
!"&./-!0$1)2%3(&1
- menší komfort u varianty GreenLine
?k104N!)&/.#!4;4 .=04;!A !"B"&!6;4=A;!2=$;!6-&8"&-'! !2B. 2;4=+!l;3)&25!3A;!
J'6;-.'!:;4!"57)&!45$&!2B")4&'"+>
DF$%*".B0%$'$%=+"%[email protected] "'$'*%*")+=1"'6#+34= H"./$)$!0".B0%$'$%1"() .#&",($ ")0p"21.0"
/[email protected]$!0#67"V$)$/"#0.C($J-".B4"+=>020/+>4")+="L=/>0#&"+",0"= 2)4%$%+#&,L-".B4",[email protected]'&"()*2$ "
rychlostí.“
?O=)B!:;%&!4&2N!6C;2&0&2$;!:;!GreenLine tou správnou volbou ze všech variant
!" #!$%&'()*!+%!,-.#&-(*!/0# /)*1%!-1')*!"'2-!-3&-4,#-.!)0#5 6)*!# 7 1%8.!
a nízké náklady.“
!"#"$%&'(%)*+%,-.#/0%,%12340/'%/05%3"67%85.#2.#49:"67%1/34;0%,6<84=5%5>"3"122%=?,@<%3/%
219$5.263?%A'B%0C&DD%>1%9E2%512.?FG%9"4,5%&&B%HC>1%IJ2 (GreenLineKL%)E5M/N5%#"%35=."4%
3O=/>%"M$"6.>;%,059853?'%[email protected]$N4=?%P495$M%[email protected]%$26/0<'%=/>"%=5%!/,@/%(%Tourer a VW Passat
Combi.“
+3#5$2Q$%9-."M?%M<#503O'%=5%@"ME5%[email protected]/37%/%.#;05%6<9/@;%.6ON5L%R"67%140#2S4>T3?%6"0/3#%
65%6;.%6<6"0;6;%@"=51%>6/02#<'%>#5$;%=5%6<88?%35N%4%[email protected]",?%65$,5%– a to se promítá
skrz naskrz novým vozem.“
Velká Británie
zdroj:
Autoexpress.co.uk
téma:
Test: nová ŠKODA Superb 2,0 TDI 4x4
datum:
17. 5. 2013
hodnocení:
4/5
klady:
+ ekonomický provoz
+ výbava
zápory:
- zastarávající motor 2,0 TDI
9:;<=>!?.7'&3!"'!5'[email protected]*!)'A!#6B#-5%4!6C*4'D!?7-5'+)-,8%!.4*8 "*!4B5'[email protected]')-.!
'#-)-(%%!7&-4-/.! !'(%,'E!/ 8*(1-!,-.#&-(*!( "%8'5F!-1')*!7C%-,8C')G!6',%H)!
a prémiové vybavení.“
!"#"$%U'D%)*+%AVA%=5%#5W%4N%6%,;>0/@4%@"903O3%.<.#Q151%P#/$#CP#"9%/%$5>495$/F?%M$,@3Q%
535$H25L%X>"3"12>/%9$"6",4%#5W%6<$"63;%35M"%9E5>"3;%>"3>4$53#<%=/>"%Y"0>.Z/H53%
Passat a Ford Mondeo.“
Y%23#5$2Q$4%=."4%6<059853?%1Q3O%,E5=1;'%/05%,;>0/@3?%67M/6"67%.#495:%P%[6%\$2#;322K%3"6O%
,/G$34=5%#519"1/#%/%9"T?#/@0"%>20"15#$-%@/3Q%=?,@<L]
9:7%+#-40!4G3 4 !Laurin I!;5'(')8!(0!8-5%#!5.J.,)*12!7&4#KE!A'!3B!C%6%+%!
7&F(%-4G12!4-/K!/'/'5') 5%!/04%,8*DL
„Dlouhý rozvor znamená spoustu místa pro nohy – /05%65012%6<."F?%9/./NQE2%.5%1"N3;%
budou vlasy dotýkat stropu kabiny.“
Velká Británie
zdroj:
Auto Car
téma:
Test: nová ŠKODA Superb 2,0 TDI
datum:
13. 5. 2013
hodnocení:
klady:
!4(%/56!7"-)0&%819
+ nízké emise
zápory:
- citelnost '5&:;6!()-&4$-<$!"#<!=97'/!1)!5<.<>:
9M'5%#-,8!4A6B!3B5 !7&-!?.7'&3!#5*+-4-.!/05'A%8-,8*N!(05-!1')-4O!,&-4) 8'5)G12!
9M
4-/K!,'!4B&-4)0!"'2-!%(7-/ )8)*(!7&-7-&1*(E!&-/,025F(!(*,8.!7&-!1',8."*1*!
44/ 6.!)'3-!(-1)F(.!/ 4 / 65-4F(.!7&-,8-&.! P!.A!4!liftbacku nebo kombi.“
^$"@5=5%1"G"4%M7#%05#".%=58#O%6<88?L%_%#"%/N%fleetoví 1/3/N5E2%[email protected]?%@/:"6O%9E?,326Q%`@/=5%
^
o emisích CO2'%.%3212N%49$/6537%6-,%[email protected]?'%/%6<,>"48?%.2%3"67%GreenLine III.“
Y%#5.#4%=.15%[email protected]%35=9$"@;6/3O=8?%U'D%)*+%.5%&(a%>":12%.9"=537%.5%85.#2.#49:"6"4%
Y
dvouspojkovou 9E56"@"6>"4L%b?,@/%3;1%9E280/%=58#O%G0/@8?%/%#288?%35N%@E?65'%2%>@<N%=5%#E5M/%
dv
M$;#%6%9"#/,'%N5%3/%@">"3/05%$"63Q1%9"6$FG4%$/>"4.>7FG%.2032F%=5%>40#26"6/3".#%=?,@<%#ON>Q%
M$
hodnotit.“
ho
9Q')8-!4K/!(-A)0!)')*!7&F(%-4GE! 5'!MR!S&-.7!7&-,8O!)'.(*!7-,8 4%[email protected] 8)F!
9Q
.8-D!T [email protected]')*!#-5!"'!(O##FE!,!"'()G(%!85.(%+%E! !) 3*/*!"*/6)*!#-($-&8E!#8'&G!3B!
.
5%
5%12-8%5!()-2 !4-/K(!,!1')-.!7C',!(%5%-)!#-&.)DL
c5.>;%,3/T>/%.5%,1"F320/%1/0QG"'%/05%@-05N2#QG"%.5>#"$4%3/%#$G4%/%@O0;%.9$;63Q%>$"><%
c
k tomu, aby si ho udržela.“
Velká Británie
zdroj:
Cars.uk.msn.com
téma:
Test: nová ŠKODA Superb 2,0 TDI a 1,4 TSI
datum:
17. 5. 2013
hodnocení:
4/5
klady:
+ motory
+ komfort
zápory:
- n$'&>8?<%&4> i v menších rychlostech
d>"48502%=.15%1"#"$<%U'D%)*+%/%&'A%)P+%/%"M/%M<0<%219$5.263?L%&AD>":"67%@25.50%=5%65012%
0235;$3?'%F"N%M<%Y;.%1"G0"%6Q.#%>%1<8053F5'%N5%14%FG<M?%#"T267%1"153#'%/05%353?%#"14%
#/>L%b5%9$".#O%#/>%1"F%>40#26"6/37L%e%&Uf>":"6QG"%9E590:"6/3QG"%M53,234%=.15%.5%
@"13?6/02'%N5%3/%#/>%650>Q%/4#"%35.#/T?L%b53N5%65%.#[email protected]?1%9;.14%#;G35%#/>'%N5%.2%1<.0?#5'%
N5%[email protected]?#5%13"G51%6O#8?%1"#"$L%P%"MO1/%1"#"$<%M<.#5%1"G02%3/=5#%.9"4.#4%>20"15#$-'%/32N%
M<%Y;1%,/T/0<%0Q,#%3/%35$6<L]
„ŠKODA Superb vyrovnává hrboly na silnici se sebejistotou, do šasi se za jízdy promítne
jen opravdu velmi hrubý asfalt.“
P495$M%65012%"FG"#3O%1O3?%.1O$L%^"1;G;%#"14%=5G"%E?,53?'%>#5$Q%=5%3/%#/>%650>7%6-,%
9E5>6/926O%9E5.3QL]
b5G"%9$/6;%.?0/%#>6?%65%.FG"93".#2%9E56Q,#%.9"4.#4%[email protected]?%/%,/6/,/@50%,F50/%>"1S"$#3O%
na velké vzdálenosti.“
9:;<=>!7-)'12 5 !4-/.!"'2-!,%5)F!,8&0)#BE!4+'8)O!7& #8%+)-,8%E!#-($-&8.!
!/7& 1-40)*E! !4B5'[email protected]%5 !"'2-!4/25'6! !'$'#8%4%8.!) 3*/')G12!(-8-&KD!?'!,4-"*!
cenou je navíc také výhodnou koupí.“
Velká Británie
zdroj:
Newcarsnet.co.uk
téma:
Test: nová ŠKODA Superb 2,0 TDI 4x4 a 1,8 TSI
datum:
30. 5. 2013
hodnocení:
klady:
+ podvozek
+ prostornost
zápory:
- žádné
„Není žádných pochyb, že 1,8 TSI je ze dvou vyzkoušených motorových variant
9E?=513O=8?%3/%E?,53?L]
9UC','[email protected]'12)B!&-/6*5B!4!(-8-&.! !7C'4-6-41'E! !A'!4!"'6)-(!7C*7 [email protected]!
o liftback !4!6&.2F(!-!#-(3%E!"'5B!-3 !()-.!C*/')F!?.7'&3B!,#4O5'D!V!) !&-4%)1'!
,!4G& /)O!/075 8-4 )G(E!)'#4 5%8)*(!7-4&12'(!/ [email protected]')*!?.7'&3.!,!"%,8-8-.!
tlumilo nerovnosti v nízkých i vysokých rychlostech.“
R"6Q%#0/T?#>"%3/%505>#$2F>Q%.>0;9O3?%[email protected]?G"%[email protected]/@0/%.9"04=5,@F5%,5,/@4%6?F5%35N%
napovídá o aspiraci Superbu na limuzínu.“
^"@6",5>%P495$M4'%,/#;T53?%/%,/6O853?%>"0%35=."4%9E?1"%6G"@3Q%9$"%.9"$#"63?%E?,53?L%
^E5.#"%=5%,/#;T53?%9E5.3Q'%#E5M/N5%1"N3;%#$"FG4%H41"6Q'%/%9E2%$<FG0Q1%9$-=5,@4%".#$"4%
,/#;T>"4%353?%#ON>Q%@"34#2#%>/$".Q$22%>%1?$3Q14%6<M"T53?%,5%.1O$4L]
ghJ*_%P495$M%=5%3/%#"1%F"%@"%>"1S"$#4'%1?.#/%6%23#5$2Q$4%/%6<M/653?%@"ME5L%Y5012%
@"ME5L%Y,/@4%=5%1?.#/%3/%3"G<%.>"$"%=/>"%6%0214,?3O%/%6%>4S$4%liftbacku objem 595-1700
02#$-'%6%>"1M2%(BB-&a(f%02#$-L%)"%=."4%6%#Q#"%#[email protected]%#/%35=0598?%T?.0/L]
Velká Británie
zdroj:
Businesscarmanager.co.uk
téma:
Test: nová ŠKODA Superb 1,6 TDI GreenLine Active
datum:
20. 5. 2013
hodnocení:
klady:
[email protected]$4>3!-A0;5&4>19!4>:"$B
+ cena a provozní náklady pro firmy
zápory:
- s >9.>&!.&>&-$.!.:49>$!.9>!%C'A!%!"-)%3!?)4!7)#)7$13!>$1!4"-8%13!4>:"$B
*-05N2#71%@5#/2051%=5%[email protected];3?%85.#QG"%9E56"@"6QG"%.#493O'%F"N%9"."46;%=?,@4%3/%@;032F2%
*
3/%3"6"4%`$"65:%6%"M0/.#2%>"1S"$#4L%)"%./1Q%.5%@;%E?F#%"%#519"1/#4'%3/M?,53Q1%4N%
3/
6%,;>0/@3?%67M/6O%Active.“
6%
9WO#6-!?.7'&3!7C%!7C'6,8 4-40)*!.4'65!" #-!9#&06'A!,8-5'8*L! !(-A)0!(O5!
9W
pravdu. Faceliftovaná 4'&/'!"'!4'5(%!A06-.1*! !4'5#-&B,'"%!4B3 4')G!4K/!)'A!
pr
6C*4'DL!
6C
„Na
„N silnici je na tom faceliftovaný P495$M%9"@"M3O%=/>"%=5G"%[email protected]@F5L%iN/.3O%
>40#26"6/37%/%#2FG7'%.%67=21>"4%.62.#4%6O#$4%>"051%650>7FG%,$F;#5>%9E2%6<88?FG%
>4
rychlostech.“
ry
9M'5#GE!.25
/')GE!4G3-&)O!4B3 4')G!7-5B# +!#%5-('8&K!/ !1').!,8C'6)O!4'5#F2-!
9M
hatchbacku.“
ha
ghJ*_%P495$M%1;%3"67%[email protected]>%2%,/@5>%/%13"G51%=/.3O=8?'%9$Q12"6O=8?
interiér.“
g
Velká Británie
zdroj:
Autoexpress.co.uk
téma:
Test: nová ŠKODA Superb
datum:
20. 5. 2013
hodnocení:
5/5
klady:
+ maximální spolehlivost
!4"&>#$D)!)!$.<4$!1)!E-&%1<!EfficientDynamics v BMW 3
zápory:
- nemožnost sklopit zadní sedadla z kufru
9;-($-&8!1',8."*1*12E!#4 5%8 !/7& 1-40)*! !) 3*6# !'$'#8%4)*12!(-8-&K!",-.!) !
9;
@7%+#-4F!X&-4)%!–
8-8-!"'!"'6)[email protected]'!"'6')!/!)'"5'[email protected]*12!&-6%))G12!4-/KE!#8'&F!,%!
@7
(KA'8'!#-.7%8DL
(K
*?><%@0"4GQ14%$",6"$4%=5%=?,@/%6502F5%>"1S"$#3?L%P3/@3Q%"60;@;3?%41"N:4=5%M5,%
*
9$"M0Q1-%"@[email protected]#%@0"4GQ%6,@;053".#2'%.>6O0;%/4#"1/#2F>;%9E56"@"6>/%*Pj%1;%G0/@>7%FG"@%
9$
/%$<FG05%E/@?L]
/%
\53,23"6Q%2%@25.50"6Q%1"#"$<'%.#5=3O%=/>"%505>#$"32>/%65%6",5'%=."4%@?><%.6"=?%
\
.9"05G026".#2%#Q1OE%35,32T2#503QL
.9
9?.7'&3!,#-)+%5!1'5#-4O!6&.2G!4!) @*! )#'8O!=&%4'&!Power (uživatelská
9?
,7-#-"')-,8DDD7-/)DYE!7C%+'(A!3B5!7-& A')!7-./'!3& 8C*+#'(!/'!:#-6BE!Yetim.
,7
? (-8)0! .8-(-3%5# !/4*8O/%5 !%!4!A'3C*+1*12!4G&-31KE!8 #A'!-7& 46.!)'(KA'8'!
(*8!"%)GE!4*1'!.,7-#-"%4G!4K/DL
(*
„Varianta GreenLine 9"4N?6;%&'(%)*+%1"#"$'%$-,3;%/5$"@<3/12F>;%6<059853?%/%3/.#/653?%
„V
9E56"@"6><'%/M<%3/[email protected]/%.9"#E5M4%A'U%0C&DD%>1%/%65012%3?,>7FG%&Dk%HC>1%512.?%IJ2 – to
9E
samé, co EfficientDynamics v BMW 3.“
sa
Velká Británie
zdroj:
Autocar.co.uk
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI 4x4
datum:
12. 5. 2013
hodnocení:
4/5
klady:
+ síla motoru
+ Haldex nové generace
zápory:
- nenápadná "&%);)!%&7:!1$.:49!4$'/>!()C'6.:
„Octavia U'D%)*+%=5%0598?1%6",51%35N%#53%.%1"#"$51%&'(%)*+L%R5=6O#8?1%9$"M0Q151%
„O
@$4GQG"%,12:"6/3QG"%1"@504%=5%&DA%>"3?'%F"N%353?%@".#'%,/#?1F"%&Aa%>"3?%@6"402#$4%.#/T?L%
@$
)/1'%>@5%.%&'(%14.?#5%T/.#"%E/@2#'%/M<%=50/%.62N3O'%.%U'D%3514.?#5L]%
)/
R5=6O#8?%#"T267%1"153#%9E2FG;,?%"%UfD%"#;T5>%6785%35N%4%1"#"$4%&'('%/05%#"G"%.2%6%9$/V2%
R
/32%35682135#5L%d/$5H2.#$4=5#5%/05%#"T267%1"153#%3/6?F'%>#5$7%67,3/13O%6<0598?%FG"6;3?%
/3
vozu.“
vo
^E5.#"N5%víceprvková
,/@3?%3;9$/6/%"9$"#2%#"$,3?%9E?TF5%,>[email protected]:4=5%=?,@4%3/%35>6/02#3?FG%
^
9"6$8?FG'%1;%"%13"G"%1538?%6026%3/%>6/02#4%=?,@<'%35N%M<.#5%T5>/02L]
9"
9W [email protected]')0!,*5 !(-8-&.! !8-+%4G!(-(')8!"'!8-E!1-!#-(3%!7-8C'3."'D!>!8C'3 A'!
)')07
6)0!7-4 2 !:#-6B!<18 4%'!)'(.,*!,'6O8!# A6F(.E!"'6)0!,'!-!4G"%('+)O!
)'
7& #8%1#G!4K/E!#8'&G!)'/#5 ('DL!
„Nová
mezinápravová spojka Haldex S43H4=5%,F50/%35$4826O'%@"@;6;%6",4%@".#/#5>%
„N
9E203/6".#2%/%.FG"93".#?%6%#5$Q34'%T514N%9"1;G/=?%505>#$"32F>Q%@2S5$53F2;0<%3/%"M"4%
9E
nápravách.“
ná
Velká Británie
zdroj:
Autoexpress.co.uk
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 4x4
datum:
15. 5. 2013
hodnocení:
5/5
klady:
zápory:
!4"&:4>)!"#<51)%&4><!7)!()C'30;!"&'.91$(
!-A0;56!-$)(0$!1)!7>-8>:!"#<51)%&4><
- 4"&>#$D)!%[email protected]@9!1$C!:!"#$'&(&5(A
9ZJ8& !7C%5) 4-,8!,7-"')0!,'!,#4O5G(!64-.5%8&-4G(!6%','5'(!/) (')0E!A'![J[!
,'!C*6*!5F7'!)'A!,8 )6 &6)*!4 &% )8 D!=*#B!('12 )%1#G(!4B5'[email protected]')*(!,'!"'6)0!
o Octavii s nejlepšími jízdními vlastnostmi.“
„Na rozdíl od Yetiho tu nenajdete žádný speciální off-road mód, ale Octavia 4x4 si se
8#O$>"6712%F5.#/12%/%[email protected]>712%.#"49;3?12%.3/@3"%9"$/@?%2%#/>L]
\OG51%3"$1;03?%=?,@<%9".?0;%Haldex AVA%67>"3%9"4,5%@"[email protected]'%/05%=/>1205%/4#"%,=2.#?%
`M<#5>%9E203/6".#2'%,/$5/H4=5%#/>%$<FG05'%N5%.2%N;@3Q%,#$;#<%.#/M202#<%/32%35682135#5L]
9?7-8C'3 !"'!,%1'[email protected]*!)'A!'#4%4 5')8)*!7C'6-#-5# E! 5'!%!8 #!"'![J[!'#-5-H%+8O"@*!
)'A!" #0#-5%4!#-)#.&')+)*!+8BC#-5# DL!
„Jestli je V/8?%35=6O#8?%9$2"$2#"4%F53/'%@$N502%M<FG"1%.5%.#/[email protected]/[email protected]?G"%>"1M2'%/05%=/>"%
$"@2337%6-,'%>#5$7%.5%@".#/35%[email protected]'%65$,2%AVA%=53%#ON>"%3OF"%9E5>"3;L]
XV#$/%9E203/6".#%Y;1%41"N:4=5%6<4N?#%658>5$"4%.?04%>[email protected]"%#4$M"1"#"$4L]
Velká Británie
zdroj:
Fleetdirectory.co.uk
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi (& 4‫ݳ‬4)
datum:
1. 5. 2013
hodnocení:
klady:
!4"&>#$D)
+ prostornost
zápory:
- žádné
d/6/,/@0"67%9$".#"$%T23?%"G$"137FG%(&D%02#$-'%"%@6/F5#%6?F%35N%1;%[email protected]/3%/%"%9O#%6?F%35N%
[email protected];,5=?F?%JF#/62/%CombiL%P>0"953?1%,/@3?FG%[email protected]/@50%.5%>4S$%"#56E5%9$"%&lAD%02#$-'%F"N%
=5%"%af%6?F%35N%."4T/.37%liftback a odcházející kombík.“
9<,8 8)*!(-8-&B!,7-8C'3."*!.4)%8C!combi skoro o 0,3 litru paliva více než v sedanu.
?8C*6(-,8!/6'"@*2-!\E]!Q=V!^)'"42-6)O"@*!fleetová motorizace liftbacku) se snadno
6-, A%8'5)-.!#-(3%)-4 )-.!,7-8C'3-.!_E`!5%8&.! !'(%,'(%!aa!g/km CO2 však
/K,8 5 !)'6-8+')0DL
9b%&'()*!C%6%+%!,%!3.6-.!.A*4 8!"*/6.!,!\E]!Q=V!,8'")OE!" #-!,'!3.6-.!fleetoví
( ) A'C%!.,(*4 8!) 6!7&-4-/)*(%!)0#5 6BDL
R/%G0/@>Q1%/.S/0#4%=5%9"G"3%685FG%>"0%"M#?N3Q%,/,3/153/#'%/05%9E2%6<[email protected]?%[email protected]>7FG%
.6/G-%/%,@"0;6;3?%3549$/6537FG%F5.#%=5%A×A%@/$%,%35M5.L%_4#"%@O0;%685'%F"%14%E5>35#5'%
/%,/@5>%3;[email protected]=5%[email protected]>%6",4%=/>"%,G<93"#2,"6/37L]
„TC'8*!H')'& 1%!<18 4%'!",('E!#6BA!6-& /%5 !4!3C'/).E!-/) +%5%!/ !W'"5'[email protected]*!:#-6.!
historie. Verze Combi jen podtrhuje její brilantnost.“
Velká Británie
zdroj:
Autoexpress.co.uk
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 TDI SE (Ambition)
datum:
2. 5. 2013
hodnocení:
5/5
klady:
!F)1>)4><0(3!"&./-!0$1)2%3(&1
+ jízdní vlastnosti
zápory:
- vzhled
„Na nové Octavii Combi 8OA#-!25'6 8!12B3.D!W'"')!A'!8'c!4/25'6'(!%!7-1%8-4O!
„N
-67-4*60!4-/.!-!8C*[email protected]!) 3*/*!8 #F!4*1'!7&-,8-&.!)'A!" #G#-5%4!#-)#.&')8DL
-6
R"6Q%9;T><%6%,/6/,/@0"6Q1%9$".#"$4%41"N:4=?%=58#O%.3/,8?%.>0;9O3?%,/@3?FG%"9O$/@50'%
R
9E2T51N%#"%.9"04=5,@F"6"%[email protected]%0,5%.>0"92#%@"%$"623<'%#/>N5%9/>%1-N5#5%9E56;N5#%3;M<#5>%
9E
.>"$"%#E2%15#$<%@0"4G7L]
.>
!"#"$%&'(%)*+%=5%9E5>6/926O%N267'%,/%F"N%1-N5%=5G"%UfD%Nm #"T26QG"%1"153#4L]
!
^"@6",5>%=5%,=563O%3/.#/653%6?F5%3/%9"G"@03"4%=?,@4%35N%3/%[email protected]>Q%9"#O853?'%/05%
^
2%9E5.#"%0,5%E?F2'%N5%JF#/62/%[email protected]><%6<.9O0/L%*?><%1/0Q14%$",FG"@4%/%05G>Q14'%9E5.3Q14%
2%
E?,53?%=5%.%3?%65012%.3/@3Q%=5,@2#L]%%
E?
„Možná nejvíce imponující 4O1*!) !)-4F!<18 4%%!Combi je, že je o 460 liber
„M
5'4)O"@*E!)'A!'#4%4 5')8)*!MR!S-5$!2 8123 1#D!>P!,'!) !8-!6*408'!-6#.6#-5%4E!
5'
nabízí za Vaše peníze fantastickou hodnotu.“
na
Velká Británie
zdroj:
Cars.aol.co.uk
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 TDI
datum:
4. 5. 2013
hodnocení:
klady:
+ jízdní kvalita
+ celková nabídka
zápory:
- žádné
„Octavia Combi ) 3*/*!,7-.,8.!7&-,8-&.!7&-!1',8."*1*! !/ 4 / 65 !/ !7C*/)%4-.!
„O
1').E!+*(A!,'!4B(B#0!8& 6%+)*(.!&-/6O5')*!8&A)*12!,'H(')8KD!W'"')A'!"'!5'4)O"@*!
1'
!!5'[email protected]*!^7C%)'"(')@*(!1-!6-!7& #8%+)-,8%Y!)'A!b-&6!Focus CombiE!/0&-4'd!"'!
7C%35%A)O!-!efff!5%3'&!5'4)O"@*!)'A!M-5#,g H')!U ,, 8!Combi – 4K/!X6 ")O!/!8C*6B!
7C
-!X&-4'[email protected]@*DL
-!
„Octavia Combi =5%$"@233Q%/4#"'%#/>N5%ghJ*_%.5%4%3?%."4.#[email protected]/%3/%=?,@3?%>6/02#4%
„O
/%>"1S"$#L%*".#/35#5%#"02>%>"1S"$#4'%>"02>%=53%1-N5#5%"@%#/>"6QG"%@$4G4%6",4%T5>/#L%
/%
)"
)"%/05%35,3/153;'%N5%=5%JF#/62/%6%,/#;T>;FG%9E?028%1O>>;L%^">[email protected]%1;#5%3;0/@4%3/%.62N3"4%
=?,@4'%6?F5%35N%"FG"#3O%[email protected]%@"%,/#;T5>'%.3/@3"%1O3?%.1O$%/%6-M5F%359-."M?%[email protected]'%=/>%M<%
=?
mo
mohl napovídat její vzhled.“
^E56"@"6>/%*Pj%S43H4=5%6%JF#/622%.>6O05L%P62N3O%E/@?%3/G"$4%2%@"0-%.%9"4,5%12321;03?1%
^
3;,3/>51%9E5$4853?%#/G4%1"#"$4%9E2%,1O3O%$<FG0".#3?FG%.#49:-L]
3;
„ŠKODA Octavia Combi "'!6&.2'(!4-/.E!.!#8'&F2-!,%!.(*8'!7C'6,8 4%8E!A'!Vám
„Š
/K
/K,8 )'!7-!1'5F!65-.2F!&-#B! !4/60!8-!8'7&4'!,'!,4G(!7-,5'6)*(!4G6'12'(D!
?#.8'+)O!"'! A!8 #!6-3&0DL
?#
Velká Británie
zdroj:
Cars.uk.msn.com
téma:
Test: ŠKODA Octavia 2,0 TDI Elegance
datum:
13. 5. 2013
hodnocení:
klady:
+ pocit prémiovosti
!"#$"-)%19!()")0<>)
zápory:
- horší odpružení než u VW Golf, s nímž sdílí platformu
)
)/#"%ghJ*_%9-."M?%.>4#5T3O%9$Q12"6OL%!;15%.2F5%04V4.3?%6<M/653?%X05H/3F5%.%13"G/%
,/
,/8>$#34#712%9$6><%3/%9E;3?'%/05%2%#/>%[email protected]%9$"%13"G"%[email protected]?%9E5>6/953?1'%N5%/4#"%#QG05%
T5
T5.>Q%,3/T><%,/".#;6;%F"%@"%>6/02#<%#/>%1;0"%,/%6",<%3O15F>7FG%9$Q12"67FG%,3/T5>L]
ghJ*_%JF#/62/%=5%@"M$7%6-,%3/%@;032F2%/%@"6"0?15%.2%E?F2'%N5%,/%3O>"02>%05#%2%[email protected]%
g
,%
,%G0/63?FG%>/[email protected]@;#-%@"%#/V2%S0"#20L%P65,53?%6%3O1%=5%9"G"@03Q%/%,%1"#"$4%1;#5%9"F2#'%N5%
M<
M<%$;@%[email protected][email protected]]
9<18 4% !,'!)'12-40!) !,%5)%1%!8 #!.25 /')O!" #-!S-5$E! 5'!7C',8-!,4-"*!#4 5%8-.!
9<
"*
"*/6B!/ ,8%d."'[email protected]%).!&-6%))G12!2 8123 1#KD!>!1-!6-!7&-,8-&)-,8%!"'!7C'6+*!
všechny.“
vš
9h
9h'6)0!,'!-!4'5(%!%(7-)."*1*!4K/!,!#.58%4-4 )G(!12-40)*(E!4'5(%!6-3&G(!
4G
4G#-)'(!(-8-&.! !-2&-()-.!7C'7& 4)*!# 7 1%8-.DL
Velká Británie
zdroj:
Totallymotor.co.uk
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Rapid TSI 1,2 SE (Ambition)
datum:
1. 5. 2013
hodnocení:
klady:
+ motor
+ prostor
zápory:
- interiér
„Rapid je docela svižný – &DD%>1CG%@".;G35%,%>[email protected]%,/%1Q3O%35N%&U%.5>[email protected]%/%maximálka
T23?%&aB%>1CGL]
9U&-35F('(!3')/%)-4G12!4-/K!"'!"'"%12!)''#-)-(%+)-,8D!:;<=>[email protected] #!8')8-!
7&-35F(!4BC'@%5 !7C'6,8 4')*(!,#4O5F2-!( 5%+#F2-!(-8-&.!-!-3"'(.!\Ee!5!,!`]!
#-)%!,!7&K(O&)-.!,7-8C'3-.!(F)O!)'A!iE]!5!) !\ff!#(D!h,'(!-2&-(')GD!>!"'@8O!
4*1'!([email protected]#."'!,#.8'+)-,8E!A'!"6'!-!(-8-&!4!j 7%6.E!-!)O(A!",'(!,%!(B,5'5E!)'A!
jsem si prošel press pack, že musí být 1,6.“
*"%m/[email protected]%.5%9"G"@03O%[email protected]%9O#%[email protected]?%/%.%3212%2%.9"4.#/%,/6/,/@50%@"%9$".#"$3QG"%>4S$4L%
+%.%F50"4%1"=?%$"@23"4%4632#E%41"N:4=5%1"#"$%6?F5%35N%.04837%[email protected]>7%,;N2#5>L]%
\<0%M<FG%9E5>6/953'%>@<M<%ghJ*_%359$"@/0/%.#"6><%#2.?F%#OFG#"%6",-'%G0/63O%46;N?15-li
=5=2FG%F534%[6%ehKL%d/=?1/0"%M<%1O'%,@/%1/$>5#23H"67%#71%ghJ*_%351<.050%9E2%
pojmenovávání modelu na rapidní prodeje. Možná nebyli daleko od pravdy.“
9h,'(!7&-!#5%+#B!.!/ 6)*12!-#')D!U& 46O7-6-3)-,8E!A'!"'!6O8%!-8'4C-.E!"'!(')@*!)'A!
u elektrického ovládání.“
Velká Británie
zdroj:
Auto Express
téma:
Test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI Green tec (po 14 000 km)
datum:
15. 5. 2013
hodnocení:
5/5
klady:
zápory:
!"#$!%"#!"$#!&'()#*$+),(!-./
!-01%2$+!34$54)(6(!$7-8576#
- žádné
„(Po ujetých 14 000 km) nás udivilo, že zimní pneumatiky vypadaly skoro jako
)-4F! !.&+%8O!)0(!7-,5-.A*!%!7C*@8*!&-#DL
„(Letní pneu Bridgestone EcopiaK%1O0<%3/%=?,@3?%60/.#3".#2%9",2#263?%6026L%*?><%1538?14%
13"N.#6?%9"G<M4%65%6,"$>4%/%M"T32F?FG%.5%05#3?%93541/#2><%1Q3O%@5S"$14=?'%#/>N5%9".><#4=?%
6?F5%9E5.3".#2%9E2%3;=5,@5FG%@"%,/#;T><%/%,67853;%9E203/6".# 4632#E%,/#;T5>L]
„Den co den si užívám každý kilometr jízdy ve škodovce – "'6'!8 #!,) 6)-E!6-3C'!
,'!-45060! !)%#6B!)'(08'!7-1%8E!A'!C*6*8'!5'4)F! .8-DL
„Moc se mi líbí standardní PID, protože navigace je lepší než integrované systémy
6%3O>#5$7FG%@$/N8?FG%04V4.3?FG%6",5FG'%>#5$Q%=.51%[email protected]%6%9"[email protected]?%@"MOL]%%
9W'3.6'('!7C'20)O8E!#6BA!C'#)'('E!A'!4B)%# "*1*!:;<=>!Citigo, VW up! a SEAT
Mii ",-.!"'6)O(%!/!)'"7C'4& 8)O"@*12!( 5G12!4-/K!-6!7K4-6)*2-!k%)%!/!&-#.!\aiaDL
Velká Británie
zdroj:
Autoexpress.co.uk
téma:
Test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI Sport
datum:
15. 5. 2013
hodnocení:
4/5
klady:
+ ovládání vozu
+ styling
zápory:
- nenavýšený výkon
!
!"#$%#&'()$*+,&-.,/$'012343256$43$%171$'"5,"$8+'+4-9$0/81,/$:1$'0/*;$+$43701$262-<1,;=>
?$8+#[email protected]$A/#/#19$:+5$'C+A&:1$8+2"D1,/$53.9$5#1C;$&4C<&:1$2$8+#[email protected]$5+C3%1CEE$'.3DD/9$+.1$
?
,1
,1,/$#3$,1'3B34.,;$+,E$'0E$:/84"$'3$*+.FAB$4/C-AB$2$%E.,EAE=>
G$23.+,#&$,1.81$,+%#+2E#$284-.1,3%#[email protected]$+.1$*)<1#1$'3B6732+#$%1$%14+4.1*$43'014&9$
G
'0/'+4,"$,+B3C&9$'35&4$:%#1$*1,D/9$,1<$:1$'C)*"C=$H.1$E$546<$:[email protected]$3'C+24&$21.5F9$%#-.1$
'0
28+4&$8)%#-2-$*/%#3$'C3$42+$43%'".;$.E4E=>
28
II$'01%$,+4&'+,F$28B.14$238&$:1$&2,E#0$%#1:,F$JK$53,/$%E.,F$#0/2-.1A$L9M$.=$N3$8,+*1,-9$<1$
'C
'C+24"'3437,"$,126BC+:1#1$<-4,F$drag
race, ale pokud se nebudete drápat do prudkého
ko
kopce,
95 Nm #[email protected];B3$*3*1,#&$:1$43%#+#[email protected],;$*,3<%#2/=>$
Velká Británie
zdroj:
Belfast Telegraph
téma:
Test: ŠKODA Fabia RS
datum:
10. 5. 2013
hodnocení:
klady:
zápory:
!9:-+;0!*8<!/=17->!7!&27:[email protected]$%9?8
!&'#-%"%-:7
- vzhled interiéru
O+84+$OP$J$76.+$'3%#+21,+$#+59$+76$76.+$8-7+2,-9$718'C37.;*32-9$%,+4,3$0E4E#1.,-$
O
+$
+$37%+B32+.+$A3$,1:*;,"$2"A/9$5#1C;$76$%1$*3B.6$'35+8E#=$Q#1:,F$4&AB$%1$&5CF2-$
E$2$,1:,32":D/*$2381$RSTUH$V+7E+$WQ=$O-$2D1AB,39$A3$'3#017&:1#19$+.1$,1*&%/#1$*/#$
doktorát z inženýrství, abyste zvládli všechny její funkce.“
!"#$%&'()*+,-'./0123'45./)6787'sedmirychlostní dvouspojková automatická
!
1(+84948:);'<),07%,-':'9=.14*=#=',+,->')%+'/)$%+'?0,@0A+'/):'945(+>'/):B+'A+'/4'
1(
jedno.“
je
O
O+.F$23.+,#$+$7356$371'/,+:/A/$%[email protected]$&4-2+:/$%'3C#32,/$#X,9$+.1$#3#3$,1,/$:1,$2)8$
'C
'C3$8-7+2&$21$23.,;*[email protected]+%1=$?F73C,"$'3%.3&</$E$'C3$C34E,&9$546<$,+7/8/$43%#+#15$*/%#+$
'C
'C3$'"#$43%'".FAB$.E4/$+$21.53C6%F$8+2+8+4.32F$'C3%#3C9$&5C6#F$8+$'0/%#&',F*E9$43$DEC35+$
%1
%1$3#12/C+:/A/*E$'-#F*E$4210*E=>
C
C./6&'(-*+,->':4D?46/')'8+%:7'16):/=E,4./'/84(-'0'F)5=+'!G'respektuhodný mix
s výbornou cenovkou.“

Podobné dokumenty

ýHVNi UHSXEOLND

ýHVNi UHSXEOLND Yeti 1,6 TDI GreenLine

Více

zde - Plavanimb.cz

zde - Plavanimb.cz ceník  platný  od  1.  4.  2016 Zkrátka

Více

2. typy vláken

2. typy vláken (nitridy: nitrid bóru BN) (karbidy: karbid bóru B4C3, karbid křemíku SiC) c) skleněná vlákna ( složení SiO2, B2O3, Al2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O) d) minerální vlákna (azbest, čedič, láva, struska) — k...

Více

1 phfnr

1 phfnr D%.*J9=05:.*@=&/"#$($*3,"#[email protected]&*:("/01*,210.3*víceprvkového +'/[email protected]*/$*/)>>1* 812$*7.8G.%#@*"*($,>18*.6:(@E0901*0$0"(.=$05:.*/[email protected]*!13#.*%"0*3$*#.#&=* .+L/'*4$0*3.#/"*,.3#2$:[email protected]#$(05*7($,'01F*7#$%5*+8...

Více

První pomoc

První pomoc Vzácn m že být jedinec hypersensitivní na ur itý typ kousnutí i bodnutí hmyzu, v tšinou když byl již d íve kousnut i bodnut. P i opakovaném postižení tímto druhem hmyzu se m že objevit t žká alergi...

Více