Roční zpráva 2004 CZ/EN

Komentáře

Transkript

Roční zpráva 2004 CZ/EN
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT
Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely.
This summary version of the company‘s annual report for the year 2004 is assigned for commercial applications only.
Světový dodavatel automatizace průmyslových procesů
Worldwide supplier of automation for industrial processes
Tisová
Vřesová
P
3
Ledvice
Bílina
Most
Umístění dodávek v roce 2004
Delivery location in 2004
Dvůr Králové n. Labem
Tušimice
Náchod
Mělník
Měcholupy
Opatovice n. Labem
Dlouhé Stráně
Praha
Dětmarovice
Chvaletice
lzeň
Příbram
Slapy
Orlík
Dalešice
Dukovany
Temelín
Lipno
Třebochovice
Třebovice
OBSAH
CONTENTS
Identifikační údaje
2
3
Basic Information
Hlavní ukazatele
4
5
Main Index
Poslání a vize společnosti
6
7
Mission and Vision of the Company
Statutární orgány a vedení společnosti 8
8
Company Structure
Významné historické události
10
11
Company History
Hlavní obory a činnosti
12
12
Activities
Zpráva o činnosti
Úvod
Activity Report
14
15
Introduction
Obchod a realizace
16, 18
17, 19
Sales and Realization
Významné zakázky za rok 2004
20, 21
22, 23
Main Contracts 2004
Technický rozvoj
24
25
Technical Development
Systém řízení jakosti
27
27
Quality Management System
Řízení lidských zdrojů
28
28
Human Resources
Finanční řízení
30
30
Financial Management
Účetní závěrka
31
31
Financial Statement
Zpráva auditora
32
33
Auditor´s Report
Datum sestavení výroční zprávy k 30. 5. 2005
Compilation´date of annual report by 30. 5. 2005
Jméno společnosti: ZAT a.s.
IČO: 45148431
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 194 251 tis. Kč
(Společnost je vedená v obchodním rejstříku
Počet pracovníků: 376 (k 31. 12. 2004)
u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1583)
Telefon: +420 318 652 111
Adresa: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI
Fax: +420 318 627 471
Rok založení: 1962
e-mail: [email protected]
Rok privatizace: 1992
Internet: www.zat.cz
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Dceřiná společnost
Jméno: ZAT Easy Control Systems a.s.
Právní forma: akciová společnost
Adresa: Vejprnická 56, 318 02 Plzeň, Česká republika
Identifikační údaje
Basic information
2
Name of the company: ZAT a.s.
Company Registration Number: 45148431
Legal status: Joint-stock Company (ZAT a.s. is
Basic Capital: 194 251 Tsd. CZK
registered at the municipal court in Prague, section B,
Number of Employees: 376 (as of 31. 12. 2004)
reg. No. 1583)
Telephone: +420 318 652 111
Address: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI,
Fax: +420 318 627 471
Czech Republic
e-mail: [email protected]
Year of Establishment: 1962
Internet: www.zat.cz
Year of Privatization: 1992
BASIC INFORMATION
Subsidiary company
Name: ZAT Easy Control Systems a.s.
Legal status: Joint-stock Company
Address: Vejprnická 56, 318 02 Plzeň, Czech Republic
3
HLAVNÍ UKAZATELE
Tržby
Income
(v tis. Kč, in Tsd. CZK)
305 283
323 572
325 821
389 444
686 763
2000
2001
2002
2003
2004
Produktivita z přidané hodnoty
Value-added productivity
(v tis. Kč, in Tsd. CZK)
360
409
397
492
615
2000
2001
2002
2003
2004
základní údaje
4
MAIN INDEX
Výkony
Output
(v tis. Kč, in Tsd. CZK)
380 587
368 963
399 430
661 083
921 837
2000
2001
2002
2003
2004
Podíl exportu z tržeb včetně nepřímého
Export ratio from incomes including indirect export
16,5 %
15,0 %
7,4 %
44,7 %
65,1 %
2000
2001
2002
2003
2004
5
Společnost ZAT je světovým dodavatelem automatizace průmyslových procesů na základě vlastního řídicího
systému i systému jiných renomovaných výrobců.
Zaměřuje se na maximální přizpůsobení požadavkům zákazníků na základě dlouhodobě rozvíjené znalosti jejich
potřeb.
Soustřeďuje se na odvětví s vysokými nároky na spolehlivost a individuální řešení, vyžadovaná zejména v oblasti
energetiky, těžby nerostů a dopravy.
POSLÁNÍ A VIZE SPOLEČNOSTI
Společnost má stanovenou vizi a strategii do roku 2008 a jsou rozpracovávány dlouhodobé i krátkodobé strategické cíle společnosti.
Základem této strategie je vlastní řešení na základě vlastního systému, jeho budování a podpora, či systémů
jiných renomovaných výrobců.
6
ZAT a. s. is a worldwide supplier of automation for industrial processes on the basis of both our own control system
and other manufacturers´ systems.
Our main focus is to maximally adapt to requirements of customers on the basis of a long-term knowledge of
the process control.
We focus mainly on the branches of high demands of reliability and individual solutions, especially in the areas
of power generation, minerals mining and transportation.
MISSION AND VISION OF THE COMPANY
The company has stated own vision and strategy until 2008 and also were developed long-term and short-term
strategies to achieve the stated goals.
The basis of the strategy is the solution on the basis of own control system (its development and support) and
control systems of other renowned manufacturers.
7
STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI
COMPANY STRUCTURE
Českomoravská správcovská
a obchodní a. s.
Ostatní drobní vlastníci
Others
77%
valná hromada / General Meeting (31. 12. 2004)
Představenstvo
Board of Directors
Ing. Jaroslav Novák
Ing. Jaroslav Scharf
Ing. Pavel Němeček
Ing. Vladislava Česáková
23%
Dozorčí rada
Supervisory Board
Ing. Bohumil Maxa
Lucie Němečková
Jan Matoušek
Výkonný ředitel managementu
Chief Executive Officer
Ing. Vladislava Česáková
Výkonný ředitel pro technický rozvoj
Technical Development Executive Director
Ing. Jiří Vacátko
Technický rozvoj / Technical Development
ŘKJ
QMC
(Quality Management
and Control)
Ing. Jaromír Mrázek
Personalistika
Human
Resources
Libuše Skolková
Výkonný ředitel pro obchod a realizaci
Sales and Implementation Executive Director
Ing. Ivo Tichý
Obchod
Sales
Nákup
Purchase
Ing. Zbyněk Honzík
Luboš Bohuslav
Inženýring
Plzeň
Engineering
Plzeň
Inženýring
Příbram
Ing. Vladimír Fikerle
Finance
Finances
Ing. Alena Kymlová
Správa
Administration
Lékařské
přístroje
Medical Devices
Ing. Václav Náprstek
Engineering
Příbram
Karel Stočes
Výroba
Production
Ing. Jiří Suchý
ke dni 1. 3. 2005 / as of 1. 3. 2005
Společnost nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí.
Company has no foreign organization structure.
8
9
1962
1965
1970
1975
1992
Automatizační prostředky v rámci Vývojového střediska uranového průmyslu
První generace řídicího systému ZAT
Instalace řídicích systémů v energetice
První zahraniční zakázky
Privatizace
VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI
1997
1997
2000
2003
2003
10
Akvizice Easy Control spol. s r. o.
Certifikace podle normy EN ISO 9001
Podpis významné zakázky na obnovu SKŘ JE Dukovany
Akvizice energetických aktivit divize Škoda Controls
První dodávka ŘS pohonů regulačních tyčí jaderného reaktoru na Ukrajině
1962
1965
1970
1975
1992
Automation instruments within the Development center in uranium industry
The first generation of ZAT control system
The installations of ZAT control system in power generation industrial segment
The first deliveries abroad
Privatization
COMPANY HISTORY
1997
1997
2000
2003
2003
An acquisition of a company Easy Control
Certification according to ISO 9001
A sign of an important contract „Modernization of I&C systems for NPP Dukovany“
An acquisition of power activities of division Škoda Controls
A delivery of nuclear reactor regulation rods control system on Ukraine
11
HLAVNÍ OBORY A ČINNOSTI
ACTIVITIES
Povrchové doly
Open Cast Mining
16 % (112,0)
Plynárenský průmysl
Gas Industry
2 % (12,0)
Teplárny
Heating Plants
5 % (31,4)
Lékařské přístroje
Medical Devices
5 % (37,3)
Energetika (vodní)
Hydro Power Generation
1 % (6,0)
Energetika (klasická)
Classical Power Generation
20 % (134,0)
Ostatní
Others
13 % (91)
ENERGETIKA / POWER GENERATION
64 % (431,4)
Energetika (jaderná)
Nuclear Power Generation
38 % (260)
Tržby za rok 2004 podle oborů
Income structure according to branches
(v mil. Kč – in mil. CZK)
Inženýring, dodávky a servis řídicích
Engineering and Deliveries of Control
a informačních systémů
and Information Systems
Vývoj vlastních řídicích systémů - hardware, software
HW and SW Control Systems Development
Výroba řídicích systémů elektronických jednotek
Manufacture of Electronic Boards and Modules
a modulů
Dodáváme pro:
We supply for:
Jadernou energetiku
Nuclear Power Generation
Klasickou energetiku
Classical Power Generation
Povrchovou těžbu a dopravu surovin
Open Cast Mining and Raw Material Transport
Distribuci plynu
Gas Distribution
Dopravu
Transport
Průmyslové procesy
Industrial Processes
(cihelny, keramika, chemie, potraviny)
(Brickwork and Ceramic Plants,
Chemical and Food Industries)
12
13
ÚVOD
Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé,
společnost ZAT a.s. má za sebou další rok své dlouholeté tradice a působnosti v oboru průmyslové automatizace. Proto nám dovolte, abychom uplynulý rok 2004 stručně zhodnotili z našeho pohledu.
V roce 2004 společnost ZAT a.s. dosáhla všech vytyčených cílů a pokračovala v nastoleném trendu růstu základních ukazatelů a významným způsobem si posílila a upevnila stabilitu a pozici uznávaného českého dodavatele
komplexních a certifikovaných řešení automatizace průmyslových procesů.
Tržby společnosti ZAT a.s. v roce 2004 překročily tržby roku 2003 o 76% a výkony vzrostly o 39%. Zisk roku 2004
překročil téměř trojnásobně zisk roku 2003. Cílenou obchodní činností vzrostla efektivita obchodu a podařilo se
zachovat objem budoucích zakázek ve výši 1,2 mld. Kč. Počet zaměstnanců vzrostl v roce 2003 z 317 na 376 pracovníků. Společnost dosáhla významné výše objemu tržeb na jednoho zaměstnance ve výši téměř 2 mil. Kč.
Objem nových investic byl v roce 2004 ve výši 27,5 mil. Kč. Tyto investice směřovaly nejen do nového informačního systému,
technologického zařízení a počítačového vybavení, ale i do kvalitního pracovního prostředí a odpovídající výkonné infrastruktury tak, aby automatizace a její prvky byly samozřejmou součástí běžného pracovního života našich zaměstnanců.
Jako součást procesu tvorby a aktualizace strategie a navazujících plánů rozvoje společnosti bylo v roce 2004
zahájeno sebehodnocení podle metodiky modelu excelence EFQM. Pro podporu dosažení stanovených strategických cílů byla v roce 2004 spuštěna řada rozvojových projektů pro řešitelské týmy z řad zaměstnanců.
Rok 2005 bude pro společnost ZAT ve znamení přípravy na očekávanou investiční vlnu v klasické energetice ČR
v následujícím období, a to při zvládnutí stávajícího objemu tržeb a růstu kvality našich dodávek. Dále budeme
rozvíjet zejména metody řízení, zlepšování firemních procesů, standardizaci, týmovou práci a kulturu společnosti.
Díky implementaci nového informačního systému jsme získali kvalitní controllingový nástroj pro řízení firmy. Ten
pomůže snížit náklady, zvýšit jakost a také zlepšit úroveň ekonomického myšlení našich zaměstnanců.
Firma ZAT a.s. zůstává i nadále tradičně stabilním a spolehlivým partnerem – světový dodavatelem automatizace průmyslových procesů s pevným postavením na českém i mezinárodním trhu.
14
ZPRÁVA O ČINNOSTI
INTRODUCTION
Dear shareholders, dear business partners,
ZAT a.s. has come through another year of its extensive tradition and activity in the industrial automation sector.
Therefore, please allow us to make a brief assessment of the year 2004 from our own point of view.
In 2004, ZAT a.s achieved all of the stipulated goals and continued trend of raising the basic indicators. It achieved
a substantial strengthening and secured its stability and position as a renowned Czech supplier of comprehensive
and certificate solutions for industrial process automation.
The revenues of ZAT a.s in the year 2004 exceeded by 76% the revenues in 2003, and performance was 39% higher
compared to 2003. Last year company profits more than tripled compared to 2003. The focussed sales activities
improved sales efficiency while retaining a volume of future orders worth CZK 1.2 billion. The number of employee
increased in 2003 from 317 to 376, enabling the company to achieve a substantial growth in the volume of revenues
per employee, equal to almost CZK 2 million.
The volume of new investments in 2004 was CZK 27.5 million. These investments were put not only into the new information system, technological devices and computer equipment, but also into a quality workplace and adequate high-performance infrastructure, making automation and its elements a natural part of our employees’ everyday work lives.
Ing. Vladislava Česáková
Výkonný ředitel managementu
Chief Executive Officer
The process of creating and updating the strategy and related corporate development plans in the year 2004
included a self-assessment pursuant to the EFQM excellence model method. In 2004, a number of development
projects for the solution teams among the employees were launched to support the achievement of the stipulated
strategic objectives.
For ZAT, the year 2005 will be a year of preparation for the anticipated wave of investment into classic energy in
the CR in the forthcoming period, while handling the present volume of revenues and growth of the quality of our
supplies. We will continue to develop particularly management methods, the improvement of corporate processes
and standardisation, teamwork and our corporate culture. Thanks to the implementation of a new information system, we have gained a quality controlling instrument for company management, which will help reduce costs, raise
quality and improve the level of economic thinking of our employees.
ZAT a.s. remains a traditional, stable and reliable partner – worldwide supplier of industrial process automation systems with a fixed position on the Czech and international market.
ACTIVITY REPORT
15
OBCHOD A REALIZACE
Z pohledu obchodu a realizace společnosti ZAT a.s. máme za sebou velice významné období. Rok 2004 byl
charakteristický „zvládnutím velkého objemu zakázek“. Oproti roku 2003 vzrostly tržby na 686 mil. Kč, tj. o 76%
a výkony společnosti byly zvýšeny na 921 mil. Kč, tj. o 39%. Tento významný nárůst se nám podařilo zvládnout
nejen v útvarech inženýringu Příbram a Plzeň, ale i v útvaru výroby. Velmi významné je i to, že jsme splnili vytyčený cíl zvýšit obchod a objem zakázek v oborech klasické a jaderné energetiky a udržet trend obchodu
v povrchových dolech nad 100 mil. Kč. Tím jsme ještě více upevnili stabilitu společnosti.
Na tržbách společnosti se nejvíce podílely dokončené zakázky v jaderné energetice. Uvedli jsme do provozu
na ukrajinském trhu tři komplety řídicího systému pohonu tyčí jaderného reaktoru nazývaného SGIU-M a to na
Záporožské jaderné elektrárně (JE), blok č. 4, Chmelnické JE, blok č. 2 a Rovenské JE, blok č. 4. Zároveň jsme
uzavřeli další kontrakty na dodávku dvou kompletů SGIU-M pro Jihoukrajinskou JE, blok č. 3 a Záporožskou JE,
blok č. 5. Velice významné byly také dodávky pro tuzemský trh. Pro JE Temelín jsme uvedli do provozu digitální
budicí soupravu generátoru 1111 MVA na 1. bloku, řídicí systémy pro bitumenační linku a pomocné provozy.
Pro JE Dukovany jsme v rámci obnovy SKŘ uvedli do provozu zařízení v rámci třetí odstávky a vyrobili zařízení
technologického informačního systému PCS, dále systém vnitroreaktorových měření In-Core, systém ochrany
parogenerátorů SGPS a řídicího systému pohonů regulačních tyčí reaktoru RRCS pro čtvrtou odstávku (uvedení do provozu 2005).
V rámci klasické energetiky se na tržbách podílely především dodávky pro Elektrárnu Mělník I. Zde jsme uvedli
do provozu centrální velín a dodali pro něj zařízení včetně upgradu řídicího systému. Mezi další významné zakázky patří dodávky na kubánský trh pro Elektrárnu Felton - řídicí systém pro spalování Cruda. Velice důležitými
byly dodávky regulátorů turbín a budicích souprav. Za všechny jmenujme dodávky pro Elektrárnu Shen-Tou
(Čína), Elektrárnu Hermosillo (Mexiko), Jadernou elektrárnu Mochovce (Slovensko), Vodní elektrárnu Enguri
(Gruzie), Vodní elektrárnu Popina Laka (Bulharsko) a další.
16
ZPRÁVA O ČINNOSTI
SALES AND REALIZATION
Last year was a very important period for ZAT a.s. company, as to business and realisation. The characteristic
feature of 2004 was “handling a great amount of orders”. In comparison with 2003, the takings increased to
686 mil. CZK, i.e. by 76 %, and the company output increased to 921 mil. CZK, i.e. by 39 %. We managed to cope
with the considerable growth both in the engineering departments Příbram and Plzeň, and in the manufacturing
department. More importantly, we reached the defined objective, to increase business and the volume of orders
in the branches of classical and nuclear power engineering and maintain the business trend in surface mines over
100 mil. CZK. It means we have even more strengthened the company’s stability.
It was the completed orders in nuclear power engineering that form majority in the company’s takings. We
put into operation three sets of a rods control system in a nuclear reactor called SGIU-M in the Ukrainian market,
specifically in Zaporozskaja Nuclear Power Plant (NPP), unit No. 4, Chmelnickaja NPP, unit No. 2, and Rovno NPP,
unit No. 4. At the same time we concluded other contracts for the delivery of two SGIU-M sets for South-Ukrainian
NPP, unit No. 3, and Zaporozskaja NPP, unit No. 5. We realised very important deliveries to the domestic market
as well. In Temelin NPP we put into operation the digital excitation system of the 1111MVA generator in unit No.
1, control systems for a bitumen line and auxiliary plants. Within the renovation of Instrumentation and Control
System in Dukovany NPP we put into operation facility during the third outage time and manufactured the facility
for the PCS In-Core information system, SPGS and the RRCS control system of the reactor rods drive for the fourth
outage time (shall be put into operation in 2005).
As to the classical power engineering, it was the deliveries for the Power Plant Mělník I that form majority in
the volume of takings. We delivered facilities and put into operation the Central control room, including control system upgrading. Then we delivered the combustion control system Cruda to the Cuban market for the
Felton Power Plant. Even the turbine governor and excitation systems deliveries were very important. We can
name some of them at least: the delivery for the Shen-tou Power Plant (China), Hermosillo Power Plant (Mexico),
Mochovce Nuclear Power Plant (Slovakia), Enguri Water Power Plant (Georgia), Popina Laka Hydro Power Plant
(Bulgaria) etc.
ACTIVITY REPORT
17
V rámci povrchových dolů se nám podařilo navázat na úspěšné dodávky řídicích systémů z předchozích
let určené pro důlní velkostroje a důlní dopravu, zejména pásové dopravníky. I v tomto, pro společnost velice
významném oboru, jsme splnili stanovené cíle a předali jsme do provozu řadu dodávek.
Přehled významných zakázek a rozdělení tržeb podle oborů je uvedeno na jiném místě této zprávy.
Děkujeme našim zákazníkům, odběratelům za projevenou důvěru v naši společnost a našim subdodavatelům za spolehlivé dodávky a flexibilní přístup v řešení zadaných úkolů.
Do příštího roku 2005 jdeme z hlediska obchodu s jasným cílem, a to s uzavřením kontraktu pro informační
systém dvou bloků V2 Jaderné elektrárny Bohunice na Slovensku, což pro společnost bude dalším velmi významným milníkem. Kromě toho hlavním úkolem bude příprava společnosti na očekávanou investiční vlnu
v klasické energetice. Pro zákazníky chceme připravit a prezentovat řešení na bázi vlastního řídicího systému
nové generace uvedeného do provozu na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, či na bázi systému
renomovaných světových výrobců a zaměřit se na plnění jejich očekávání. Naším cílem je stát se jedničkou
v dodávkách řídicích systémů pro tuzemskou energetiku. Další velkou výzvou pro obchod bude udržení objemu vývozu ve všech hlavních oborech společnosti.
Pro splnění výše uvedených cílů plánujeme a připravujeme restrukturalizaci obchodního oddělení.
Rok 2005 bude velice důležitý pro společnost především z pohledu realizace a ukončení části dlouhodobé
a významné dodávky - v rámci čtvrté odstávky 3. bloku Jaderné elektrárny Dukovany bude uveden do provozu technologický informační systém PCS, systém vnitroreaktorových měření In-Core a systém ochrany parogenerátoru SGPS.
Dále budeme pokračovat v inženýrských dodávkách podporovaných vývojem a výrobou vlastního řídicího
systému a stále budeme využívat schopností získaných při plnění specifických požadavků zákazníků.
18
ZPRÁVA O ČINNOSTI
As to surface mines we managed to continue with the previous year successful deliveries of control systems for
large-scale excavators and haulage, especially conveyor belts. Even in this branch, which is very important for
our company, we met the defined objectives and put a whole range of deliveries into operation.
The outline of important deliveries and takings division according to branches is dealt with in another part of
the report.
We would like to thank our customers, purchasers for their trust in our company and our subsuppliers for reliable
deliveries and flexible approach to task solving.
We are entering the year 2005 with a clear objective as to the business issues, i.e. to conclude a contract for the
information system for two units V2 of Bohunice Nuclear Power Plant in Slovakia, which will be another important
milestone for our company. Moreover, the principal objective will be to prepare our company for the investment
wave in classical power engineering. We want to prepare and present solutions for our customers on the basis of
the control system of a new generation, which was put into operation in Dukovany and Temelin Nuclear Power
Ing. Ivo Tichý
Výkonný ředitel pro obchod a realizaci
Sales and Implementation Executive Director
Plants, or on the basis of the renowned producers system, and focus on meeting their expectations. It is our aim
to become number one in deliveries of control systems for domestic power engineering. Another huge challenge
for the business is maintaining the volume of export in all main branches of our company.
We plan to reach the above-mentioned objectives and we are preparing for the forthcoming business department restructuring.
The year 2005 will be very important for our company, especially with regard to the realisation and completion
of parts of long-term and important deliveries. Within the fourth outage time of unit No. 3 in the Dukovany Nuclear
Power Plant, a complete information system called PCS, In-Core, SGPS and a RRCS control system of the nuclear
reactor rods drive is going to be put into operation.
We are going to continue with engineering deliveries, which are supported by development and production of the control system and with utilizing skills acquired during the completion of specific requirements of our
customers.
ACTIVITY REPORT
19
VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2004
Jaderná energetika:
JE Temelín
JE Mochovce, Slovensko
JE Chmelnickaja, Ukrajina
JE Rovenskaja, Ukrajina
Klasická energetika:
Elektrárna Mělník I
Elektrárna Mělník II+III
Elektrárna Tušimice
Elektrárna Dalešice
Elektrárna Opatovice
Elektrárna Vřesová
Teplárna Náchod
Teplárna Písek
Teplárna Třebovice
Elektrárna Felton, Kuba
Elektrárna Shen Tou, Čína
Elektrárna Ulaanbaatar, Mongolsko
20
ZPRÁVA O ČINNOSTI
- ŘS pro bitumenační linku
- ŘS pro modernizaci plynové kotelny
- Budicí souprava 1111 MVA
- Projekt výměny skříní silového řízení (PSŘ)
- Diagnostický systém sekundárního okruhu
- Budicí souprava 240 MVA
- ŘS pohonů regulačních orgánů reaktoru pro blok č. 2 (1000 MW)
- ŘS pohonů regulačních orgánů reaktoru pro blok č. 4 (1000 MW)
- Centralizace monitorovacích systémů na společném velínu včetně upgradu ŘS
- ŘS pro zauhlování
- ŘS pro odběr strusky z ETU
- ŘS pro rekonstrukci turbíny TG4
- ŘS pro záložní zdroje v Hradci Králové (3x45 MW) a Chrudimi (1x35 MW)
- ŘS turbíny TG3
- ŘS rozvodny, náhrada monitorovacího systému Z300 systémem InTouch
- ŘS pro suchý odběr popílku (ŘS GE Fanuc)
- ŘS pro zauhlování
- Regulace spalování kotlů K11, K12
- Budicí souprava 90 MVA
- ŘS turbíny TG16
- ŘS pro spalování Cruda (2x250 MW)
- Budicí souprava 588 MVA
- ŘS turbíny a turbonapáječky (2x500MW)
- ŘS pro ofukovače a ostřikovače na blok 3, 4
- ŘS pro zauhlování
Elektrárna Hermosillo, Mexiko
Elektrárna Chittagong, Bangladéš
Elektrárna Jeddah, Saudská Arábie
Vodní elektrárna Enguri, Gruzie
Vodní elektrárna Popina Laka, Bulharsko
Spalovna Ocaňa, Španělsko
ZŤS Martin, Slovensko
- ŘS turbíny
- Budicí souprava 75 MVA
- Budicí souprava 73 MVA
- Budicí souprava 306 MVA
- Budicí souprava 3 x 13,5 MVA
- ŘS vysokootáčkové turbíny (12 000 ot/min)
- ŘS pro rekonstrukci rozvodny 110 kV
Plynárenství
Dispečink Limuzská
Předávací regulační stanice Měcholupy
Předávací regulační stanice Strážovice
Předávací regulační stanice Štolíř
Regulační stanice Milín
- Komunikace RACOM s 65 předávacími stanicemi (PRS)
- ŘS pro rekonstrukci PRS
- ŘS pro rekonstrukci PRS
- ŘS pro rekonstrukci PRS
- Výměna telemetrického systému v regulační stanici Milín
Povrchová těžba a doprava surovin:
Sokolovská uhelná společnost
Mostecká uhelná společnost, závod ČSA
Mostecká uhelná společnost
závod Hrabák
Severočeské doly, Doly Nástup Tušimice
Severočeské doly, Doly Bílina
- ŘS pro technologický celek Jih
- ŘS pro rekonstrukci technologického celku 2
- ŘS pro rekonstrukci uhelných linek pásových dopravníků
- ŘS pro generální opravu rypadla K 800.12
- ŘS pro rekonstrukci uhelných pásových dopravníků linky A
- ŘS pro generální opravu skládkového stroje USSK1
- ŘS pro zakladač ZP2100/73
-ŘS pro důlní pásovou dopravu, Skrývka S2
- ŘS pro důlní pásovou dopravu K99
- ŘS pro 3. uhelný odtah, 3. etapa (ÚU Ledvice)
- ŘS pro pásovou dopravu Y6
- ŘS pro pásovou dopravu 57
ACTIVITY REPORT
21
MAIN CONTRACTS
Nuclear Power Generation:
Temelín NPP
Mochovce NPP, Slovakia
Chmelnickaja NPP, Ukraine
Rovenskaja NPP, Ukraine
Classical Power Generation:
Mělník I. Power Plant
Mělník II + III Power Plants
Tušimice Power Plant
Dalešice Power Plant
Opatovice Power Plant
Vřesová Power Plant
Náchod Heating Plant
Písek Heating Plant
Třebovice Heating Plant
Felton Power Plant, Cuba
Shen Tou Power Plant, China
Ulaanbaatar Power Plant, Mongolia
22
ZPRÁVA O ČINNOSTI
- CS of bituminization line
- Innovation of CS for boiler room
- Exciting set 1111 MVA
- Project for primary control cabinets replacement
- Diagnostics system of secondary circuit
- Exciting set 240 MVA
- CS of regulating rods of unit 2 (1000 MW)
- CS of regulating rods of unit 4 (1000 MW)
- Centralization of monitoring systems in common control room
- CS for internal coal handling
- CS for slug transport from ETU
- CS for overhaul of turbine TG4
- CS for reserved power sources in Hradec Králové (3x45 MW) and Chrudim (1x35 MW)
- Turbine TG3 CS
- CS for substations, replacement of monitoring system Z300 with system InTouch
- Fly ash handling CS (CS GE Fanuc)
- CS for internal coal handling
- Boilers K11, K12 combustion and regulation
- Exciting set 90 MVA
- Turbine TG16 CS
- Cruda combustion CS
- Exciting set 588 MVA
- CS for turbines and steam feed pumps (2x500MW)
- CS for soot blowers and sprayers of boilers K3 and K4
- CS for coal handling
Hermosillo Power Plant, Mexico
Chittagong Power Plant, Bangladesh
Jeddah Power Plant, Saudi Arabia
Enguri Hydroelectric Power Plant, Georgia
Popina Laka Hydroelectric Power Plant, Bulgaria
Ocaňa Incinerator Plant, Spain
ZŤS Martin, Slovakia
- CS for turbines
- Exciting set 75 MVA
- Exciting set 73 MVA
- Exciting set 306 MVA
- Exciting set 3 x 13,5 MVA
- Turbines 12 000 rpm CS
- CS for electric substation reconstruction 110 kV
Gas Industry:
Main Dispatch Centre in Transgas Limuzská
Měcholupy Gas Pressure Reducing Station
Strážovice Gas Pressure Reducing Station
Štolíř Gas Pressure Reducing Station
Milín Transfer Regulation Station
- RACOM Communication with 65 Transfer regulation stations
- PRS Modernization CS
- PRS Modernization CS
- PRS Modernization CS
- Exchange of telemetric system in Milín
Open Cast Mining and Raw Material Transport:
Sokolovská uhelná společnost
- CS for Technological complex Jih
Mostecká uhelná společnost, Plant ČSA
- CS for reconstruction of Technological complex 2
- CS for reconstruction of belt conveyers coal lines
- CS for complete overhaul of bucket-wheel excavator K 800.12
Mostecká uhelná společnost, Plant Hrabák
- CS for mine belt conveyer line A
- CS for complete overhaul of USSK 1 stacker/reclaimer of coal
- CS for ZP2100/73 spreader
Severočeské doly, Nástup Tušimice
- CS for mine belt transport Skrývka S2
Severočeské doly, Doly Bílina
- CS for mine belt transport K99
- CS for coal transport complex 3. stage (Coal Preparation Plant Ledvice)
- CS for belt transport Y6
- CS for belt transport 57
ACTIVITY REPORT
23
TECHNICKÝ ROZVOJ
Společnost ZAT a.s. v roce 2004, stejně jako v předešlých letech, věnovala značnou pozornost oblasti technického rozvoje. Řešení řídicích systémů vlastními odbornými silami považuje firma za jednu z rozhodujících konkurenčních výhod. Průběžně je zvyšována technická úroveň vlastního řídicího systému ZAT-Plant Suite MP. Samozřejmostí
je přímá podpora jeho nasazení v jednotlivých aplikacích.
Do rozvoje funkčnosti a posílení konkurenceschopnosti vlastního řídicího systému bylo v roce 2004 investováno
více než 15 milionů Kč.
Rozhodující vlastností řídicích systémů ZAT je dostatečná otevřenost, integrovatelnost řešení a produktů třetích
stran a využívání mezinárodních standardů v oblasti hardware, komunikací a software. Existence řídicího systému
vzniklého vlastním vývojem umožňuje přímou a nezkreslenou podporu uživatelům a dlouhodobý, v mnoha případech nadstandardní servis při zachování rozumných nákladů na udržování životního cyklu systému.
Úspěchem minulého období završujícího významnou několikaletou etapu v rozvoji řídicího systému ZAT-Plant Suite MP byla výroba, oživení a úplné funkční odzkoušení technologického informačního systému určeného pro aplikace v jaderných elektrárnách. Vysokou úroveň technického řešení taktéž prokázal systém pro napájení, řízení
a diagnostiku regulačních tyčí jaderných reaktorů typu VVER 440. Vyzdvihnout lze zejména zvládnutí požadavků
na sběr nestandardních signálů z technologie, zabezpečení spolehlivosti a provozní dostupnosti systému a celkový rozsah a úroveň dokumentace všech činností spojených s vývojem a nasazením těchto systémů.
Další rozvoj řídicích systémů ZAT bude směrován zejména do oblasti zlepšení a zprůhlednění softwarových nástrojů projektování, oživování, ladění a udržování systémů při zachování vysoké elektrické a mechanické robustnosti
a spolehlivosti. To vše proběhne v souladu s vědomím zachování příznivého poměru cena/výkon pro zákazníka.
24
ZPRÁVA O ČINNOSTI
TECHNICAL DEVELOPMENT
In 2004 as in the previous years, ZAT a.s. devoted considerable attention to the area of technical development.
The company considers solving control systems through its own professional capacities to be one of its decisive
competitive advantages. Over time, the technical standard of its own ZAT-Plant Suite MP control system has increased. Direct support of its implementation in the individual applications is a matter of course.
In the year 2004, more than CZK 15 million was invested into developing the functionality and improving the
competitiveness of the company’s own control system.
The primary feature of ZAT control systems is sufficient openness, the compatibility of the solution and third party
products, and the use of international standards in hardware, communication and software. The existence of the
control system created through our own development enables the provision of direct and undistorted support to
users and the long-term, often above-standard servicing while retaining reasonable costs for the maintenance
of the system’s lifecycle.
Ing. Jiří Vacátko
Výkonný ředitel pro technický rozvoj
Technical Development Executive Director
The chief success in the past period, which topped off the important, several-year phase in the development
of the ZAT-Plant Suite MP control system, was the production, start-up and complete functional testing of a technological information system designated for applications in nuclear power plants. The high level of the technical
solution was also proven by the power supply, control and diagnosis system for regulation rods in VVER 440 nuclear reactors. In particular, we may point out the successful fulfilment of requirements for the collection of special
signals from technologies, ensuring reliability and operation availability, and the overall extent and level of documentation for all of the activities related to the development and implementation of these systems.
The further development of ZAT control systems will be aimed primarily at improving and clarifying software
instruments for the project design, start-up, tuning and maintenance of systems while maintaining high electrical
and mechanical sturdiness and reliability. All this in compliance with the need to sustain a positive price/value
ratio for the customer.
ACTIVITY REPORT
25
26
ZPRÁVA O ČINNOSTI
SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Trvalé zlepšování systému managementu jakosti a stálé precizování standardizace pracovních postupů tak,
abychom dosáhli dalšího nárůstu produktivity a zvýšení jakosti výrobků a služeb pro naše zákazníky, je ve společnosti ZAT vysokou prioritou.
Společnost získala v roce 2004 další certifikát od certifikační ukrajinské společnosti CEPTATOM pro vývoj, projekci, výrobu a servis komplexních řídicích systémů a souvisejících bezpečnostních systémů pro jaderné elektrárny
a úspěšně absolvovala kontrolní audit podle EN ISO 9001:2000 provedený certifikační společností RWTÜV.
Během roku 2004 byla ve společnosti prováděna i řada zákaznických auditů. Od ŠKODA JS a.s. jsme např. získali
certifikát kvalifikovaného dodavatele pro výrobu a dodávky elektronických řídicích systémů pro jaderné elektrárny s reaktory typu VVER a nejaderné zakázky.
Existující environmentální politika ZAT pomáhá udržet současný vliv výrobní činnosti na životní prostředí v požadovaných limitech. Závazkem společnosti pro budoucí období je snižovat energetickou náročnost výroby
a provozu společnosti, minimalizovat množství odpadů a zmenšovat negativní vliv na životní prostředí ve všech
fázích životního cyklu výrobku.
The permanent improvement of the quality management system and continual precision of work procedure
standardization, aimed at achieving even higher productivity and increase quality of our products and services
for our customers, is a top priority at the ZAT company.
In 2004, the company obtained another certificate from the Ukrainian certification company CEPTATOM for the
development, project design, production and servicing of comprehensive control systems and related security
systems for nuclear power plans, and it succeeded in the controlling audits pursuant to EN ISO 9001:2000, performed by the certification company RWTÜV.
During the course of 2004, a number of customer audits were performed within the company. For example, we
received a Qualified Supplier Certificate from ŠKODA JS a.s. for the production and delivery of electronic control
systems for VVER nuclear orders and non-nuclear orders.
The existing ZAT environment policy helps maintain the current impact of production activities on the environment within the required limits. One of the company’s commitments for the upcoming period is to reduce the
energy demands of production and company operation, minimize waste volumes, and reduce the negative
environmental impact in all phases of the product lifecycle.
ACTIVITY REPORT
27
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
HUMAN RESOURCES
středoškolské vzdělání
secondary education
46% (171)
vysokoškolské vzdělání
university education
30% (112)
řídicí
executives
8% (32)
vývojové
development
10% (36)
podpůrné
support
17% (62)
vyučení
skilled
18% (69)
ostatní, others 6% (23)
Vzdělanostní struktura
Employees Qualification Structure
technické, technical 37% (139)
dělnické, labour 28% (106)
Profesní rozdělení činností
Employees according to activities
Vedení společnosti si uvědomuje, že zaměstnanci firmy jsou jejím největším bohatstvím. Proto byla v uplynulém
období personální politika zaměřena na osobní a profesní růst zaměstnanců, na rozvoj znalostí a dovedností pracovníků.
Do vzdělávání bylo investováno průměrně 3 000,- Kč na jednoho pracovníka. Bylo zaměřeno na jazykové znalosti, počítačové dovednosti, zvýšení ekonomického povědomí středního managementu a zlepšení manažerských dovedností u vybraných pracovníků. Samozřejmou součástí vzdělávání jsou pravidelná školení v souladu
s platnými zákony a školení, která umožní zaměstnancům soustavně si prohlubovat kvalifikaci k výkonu práce .
V rámci bohatého sociálního a motivačního programu společnost zaměstnancům přispívá mimo jiné na penzijní
a životní připojištění, poskytuje jim bezúročné půjčky a podporuje pracovní kolektivy příspěvky na kulturu a sport.
Kvalitní systém vzdělávání, motivační program, moderní metody řízení, důsledné rozvíjení týmové práce, stálé
zlepšování firemní kultury a zlepšení věkové a vzdělanostní struktury je pro nás velkou výzvou i pro nadcházející
období.
The company management is aware that the company’s employees are its greatest wealth. Therefore, the
personnel policy in the past period was focussed on the personal and professional growth of employees, and on
the development of their knowledge and skills.
Almost CZK 3000 per one employee was invested into education, with emphasis on language skills, computer
skills, raising the economic awareness of the middle management and improving the managerial skills of certain
employees. Regular training in compliance with the valid laws and training that enables employees to continually
deepen their qualifications for work performance are a natural part of education.
Within the framework of the generous social and motivational program, the company contributes among other
things to employees’ retirement savings plans and life insurance, provides them with interest-free loans and supports the collectives with contributions culture and sports.
A quality education system and motivation program, modern management methods, diligent development of
teamwork, continual improvement of the corporate culture and improvement of the age and education structure all pose a great challenge for us in the upcoming period.
28
ZPRÁVA O ČINNOSTI
ACTIVITY REPORT
29
FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANCIAL MANAGEMENT
Běžná likvidita (oběžná aktiva/ krátkodobá pasiva)
2,87
3,18
2,52
1,61
1,87
2000
2001
2002
2003
2004
ROA (rentabilita aktiv - provozní zisk/aktiva)
30
Regular liquidity (current assets / short - term liabilities)
ROA (return on assets - operating profit/assets)
0,67%
2,21%
2,01%
3,2%
7,72%
2000
2001
2002
2003
2004
ZPRÁVA O ČINNOSTI
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
FINANCIAL STATEMENT
ACTIVITY REPORT
31
ZPRÁVA AUDITORA
určená akcionářům účetní jednotky
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky ZAT a.s. se sídlem K Podlesí 541,
261 80 Příbram, IČ 451 48 431, právní forma akciová společnost, jejíž předmětem podnikání je
zejména dodávka elektronických zařízení a řídicích systémů. Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2004 za období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004. Za sestavení účetní závěrky
je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok o této
účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto auditorské směrnice požadují, aby audit byl naplánován a proveden tak,
aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací
uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů učiněných účetní jednotkou a zhodnocení vypovídající schopnosti účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.
Podle našeho názoru podává přiložená účetní závěrka ve všech významných ohledech věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky ZAT a.s. v souladu s právními předpisy České republiky. Všechny významné skutečnosti byly odpovídajícím způsobem
popsány v příloze účetní závěrky.
V Plzni dne 5. 5. 2005
BDO Tax PL s.r.o.
Pražská 45, 301 00 Plzeň
osvědčení KA ČR č. 379
BDO Tax PL s.r.o.
DIČ: CZ26333163, IČ: 26333163
Ing. Jana Maixnerová
auditor, osvědčení č. 1962
Pražská 45, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 236 565, fax: +420 377 236 575
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Plzni oddíl C, vložka 13822.
32
ZPRÁVA O ČINNOSTI
kopie originálu / copy of original
AUDITORS‘ REPORT
to the Shareholders of ZAT a.s.
BDO Tax PL s.r.o. has audited the Financial Statements of ZAT a.s. for the year ended 31 December 2004 in accordance with the Act on Auditors and with the auditing standards issued by The
Chamber of Auditors of the Czech Republic.
These financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The auditing standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the
financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis,
evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes
assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as
evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the financial statements give in all material aspects, a true and fair view of the assets, liabilities, equity and financial position of ZAT a.s. as at 31 December 2004, and of the result
for the year then ended in accordance with the relevant legislation valid in the Czech Republic.
Pilsen, 5th May 2005
Certificate No. 379
překlad / translation
Jana Maixnerová
Certificate No. 1962
ACTIVITY REPORT
33
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)
Označ.
a
II.
II.
sledovaném
1
minulém
2
Výkony
921 837
661 083
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
686 763
389 444
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
50 587
143 148
3.
1.
2.
+
C.
C.
Skutečnost v běžném účetním období
1.
B.
B.
TEXT
b
Aktivace
184 487
128 491
Výkonová spotřeba
696 167
505 235
Spotřeba materiálu a energie
424 144
366 707
Služby
272 023
138 528
Přidaná hodnota
225 670
155 848
Osobní náklady
151 159
113 411
1.
Mzdové náklady
108 695
81 839
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
1 651
1 354
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
37 705
28 223
4.
Sociální náklady
3 108
1 995
519
427
16 751
18 156
375
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
2 915
1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2 908
219
2.
Tržby z prodeje materiálu
7
156
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a
materiálu
2 619
15
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2 619
2.
Prodaný materiál
III.
F.
F.
15
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních nákladů příštích období
3 389
4 196
IV.
Ostatní provozní výnosy
2 750
4 678
H.
Ostatní provozní náklady
3 248
3 381
*
Provozní výsledek hospodaření
53 650
21 315
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
52 220
46 742
J.
Prodané cenné papíry a podíly
83 079
54 235
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
9
32
79
335
5 793
6 349
XI.
Ostatní finanční výnosy
19 871
25 424
O.
Ostatní finanční náklady
21 811
28 157
*
Finanční výsledek hospodaření
- 38 504
- 16 208
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
5 004
1 706
- splatná
5 296
2 805
Q.
1.
- 292
- 1 099
**
2.
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
10 142
3 401
***
Výsledek hospodaření za účetní období
10 142
3 401
Výsledek hospodaření před zdaněním
15 146
5 107
34
- odložená
ZPRÁVA O ČINNOSTI
ROZVAHA - AKTIVA (v tis. Kč)
Označ.
a
B.
B.I.
B.I.
879 046
- 184 085
694 961
666 888
Dlouhodobý majetek
248 624
- 176 500
72 124
142 403
- 61 193
31 049
28 050
2 288
1 657
3.
Software
17 450
- 15 744
1 706
2 668
4.
Ocenitelná práva
34 266
- 20 401
13 865
20 315
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
2 214
- 2 150
64
104
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
12 961
12 961
3 306
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
165
165
1.
Pozemky
2.
Stavby
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
139 122
- 115 307
23 815
18 564
16
94
- 86
8
320
134 741
- 114 227
20 514
15 188
4 140
- 994
3 146
2 562
147
470
147
8
Dlouhodobý finanční majetek
17 260
17 260
95 789
1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
11 086
11 086
11 086
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
6 174
6 174
Oběžná aktiva
625 869
- 7 585
84 703
618 284
521 399
Zásoby
312 549
312 549
257 942
1.
Materiál
52 538
52 538
46 020
2.
Nedokončená výroba a polotovary
259 938
259 938
209 352
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
73
73
2 570
Dlouhodobé pohledávky
57 393
57 393
20 609
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
56 238
56 238
18 728
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
1 155
1 155
1 881
Krátkodobé pohledávky
199 971
- 7 585
192 386
179 095
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
127 060
- 7 585
119 475
113 216
6.
Stát - daňové pohledávky
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
28 375
28 375
17 172
9.
Jiné pohledávky
44 536
44 536
47 677
Krátkodobý finanční majetek
55 956
55 956
63 753
C.IV.
1.
Peníze
2.
Účty v bankách
3.
1.
3.
Příjmy příštích období
D.I.
D.I.
AKTIVA CELKEM
- 22 898
C.III.
C.IV.
Netto
4
92 242
C.II.
C.III.
Netto
3
25 186
C.I.
C.II.
Korekce
2
Dlouhodobý nehmotný majetek
C.
C.I.
Brutto
1
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
B.III.
B.III.
Minulé úč.
období
Běžné účetní období
2.
B.II.
B.II.
AKTIVA
b
1 030
635
635
385
47 005
47 005
25 288
Krátkodobé cenné papíry a podíly
8 316
8 316
38 080
Časové rozlišení
4 553
4 553
3 086
Náklady příštích období
4 550
4 550
3 080
3
3
6
ACTIVITY REPORT
35
ROZVAHA - PASIVA (v tis. Kč)
Označ.
a
PASIVA
b
Stav v běžném
účet. období
5
Stav v min. účet.
období
6
PASIVA CELKEM
694 961
666 888
A.
Vlastní kapitál
235 083
226 843
A.I.
Základní kapitál
194 251
194 251
Základní kapitál
194 251
194 251
A.I.
1.
A.II.
3.
A.III.
A.III.
- 843
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
- 843
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
23 372
23 033
1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
21 039
20 868
2.
Statutární a ostatní fondy
2 333
2 165
Výsledek hospodaření minulých let
8 161
6 158
Nerozdělený zisk minulých let
8 161
6 158
10 142
3 401
A.IV.
A.IV.
Kapitálové fondy
1.
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
B.
Cizí zdroje
458 810
439 421
B.II.
Dlouhodobé závazky
47 890
29 860
1.
Závazky z obchodních vztahů
46 625
27 953
9.
Jiné závazky
10.
Odložený daňový závazek
1 265
1 557
330 102
323 492
72 942
64 208
272
272
B.II.
B.III.
350
Krátkodobé závazky
B.III.
1.
Závazky z obchodních vztahů
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům
sdružení
5.
Závazky k zaměstnancům
6 844
6 177
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění
4 282
4 022
7.
Stát - daňové závazky a dotace
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
10.
Dohadné účty pasívní
B.IV.
10
263
480
80 818
86 069
80 818
86 069
Časové rozlišení
1 068
624
Výdaje příštích období
1 068
624
Bankovní úvěry a výpomoci
1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
C.I.
C.I.
1.
2 986
245 084
2 103
11. Jiné závazky
B.IV.
21 421
222 228
Dodávka elektronických zařízení a řídicích systémů
36
ZPRÁVA O ČINNOSTI
PROFIT AND LOSS ACCOUNT (in Tsd. CZK)
Denot.
a
previous
2
Performance
921 837
661 083
1.
Revenues from the sale of own goods and services
686 763
389 444
2.
Change in stock supplies of own activity
50 587
143 148
3.
Capitalisation
184 487
128 491
Performance consumption
696 167
505 235
1.
Material and energy consumption
424 144
366 707
2.
Services
272 023
138 528
Added value
225 670
155 848
B.
B.
+
C.
C.
Accounting period
current
1
II.
II.
ITEM
b
Personnel costs
151 159
113 411
1.
Payroll costs
108 695
81 839
2.
Remuneration to members of company bodies and
cooperatives
1 651
1 354
3.
Costs for social security and health insurance
37 705
28 223
4.
Social costs
3 108
1 995
519
427
D.
Taxes and levies
E.
Depreciation of long-term intangible and tangible assets
16 751
18 156
III.
Revenues from the sale of long-term assets and materials
2 915
375
1.
Revenues from the sale of long-term assets
2 908
219
2.
Revenues from the sale of materials
7
156
Residual price of sold long-term assets and materials
2 619
15
1.
Residual price of sold long-term assets
2 619
2.
Sold materials
III.
F.
F.
15
G.
Change in the balance of reserves and adjustments in
the operation area and deferred comprehensive costs
3 389
4 196
IV.
Other operating revenues
2 750
4 678
H.
Other operating costs
3 248
3 381
*
Operating profit/loss
53 650
21 315
VI.
Revenues from the sale of securities and shares
52 220
46 742
J.
Sold securities and shares
83 079
54 235
VIII.
Yields from short-term financial assets
9
32
X.
Interest received
79
335
N.
Interest paid
XI.
Other financial yields
O.
Other financial costs
*
Financial profit/loss
Q.
Q.
5 793
6 349
19 871
25 424
21 811
28 157
- 38 504
- 16 208
Income tax for regular activities
5 004
1 706
1.
- due
5 296
2 805
2.
- deferred
- 292
- 1 099
**
Profit/loss for regular activities
10 142
3 401
***
Profit/loss for the accounting period
10 142
3 401
Profit/loss before tax
15 146
5 107
ACTIVITY REPORT
37
BALANCE SHEET - TOTAL ASSETS (in Tsd. CZK)
Denot.
a
ASSETS
b
current accounting period
Gross
1
Adjustment
2
Net
3
prev.
account.
period
Netto
4
TOTAL ASSETS
879 046
- 184 085
694 961
666 888
B.
Long-term assets
248 624
- 176 500
72 124
142 403
B.I.
Long-term intangible assets
92 242
- 61 193
31 049
28 050
2.
Intangible results of research and development
25 186
- 22 898
2 288
1 657
3.
Software
17 450
- 15 744
1 706
2 668
4.
Appraisable rights
34 266
- 20 401
13 865
20 315
6.
Other long-term intangible assets
2 214
- 2 150
64
104
7.
Unfinished long-term intangible assets
12 961
3 306
8.
Advances paid on long-term intangible assets
B.I.
B.II.
Long-term tangible assets
B.II.
165
- 115 307
23 815
18 564
94
- 86
8
320
134 741
- 114 227
20 514
15 188
4 140
- 994
3 146
2 562
147
470
Land
2.
Buildings
16
3.
Independent tangible objects and sets of tangible objects
6.
Other long-term tangible assets
7.
Unfinished long-term tangible assets
8.
Advances paid on long-term tangible assets
Long-term financial assets
17 260
17 260
95 789
1.
Shares in controlled and managed entities
11 086
11 086
11 086
3.
Other long-term securities and shares
6 174
6 174
84 703
618 284
521 399
312 549
257 942
147
8
C.
Current assets
625 869
C.I.
Supplies in stock
312 549
C.I.
165
139 122
1.
B.III.
B.III.
12 961
1.
Materials
2.
Unfinished production and semi-finished products
6.
Advances paid on supplies
C.II.
- 7 585
52 538
52 538
46 020
259 938
259 938
209 352
73
73
2 570
Long-term receivables
57 393
57 393
20 609
C.II.
1.
Trade receivables
56 238
56 238
18 728
C.II.
5.
Long-term advances paid
1 155
1 881
Short-term receivables
199 971
- 7 585
192 386
179 095
1.
Trade receivables
127 060
- 7 585
119 475
113 216
C.III.
C.III.
6.
State - tax receivables
7.
Short-term advances paid
28 375
28 375
17 172
9.
Other receivables
44 536
44 536
47 677
Short-term financial assets
55 956
55 956
63 753
635
635
385
C.IV.
C.IV.
1.
38
Cash
1 030
2.
Bank accounts
47 005
47 005
25 288
3.
Short-term securities and shares
8 316
8 316
38 080
Accruals
4 553
4 553
3 086
1.
Deferred costs
4 550
4 550
3 080
3.
Deferred revenues
3
3
6
D.I.
D.I.
1 155
ZPRÁVA O ČINNOSTI
BALANCE SHEET - TOTAL LIABILITIES (in Tsd. CZK)
Denot.
a
LIABILITIES AND EQUITY
b
current account
period
5
previous accounting
period
6
TOTAL LIABILITIES
694 961
666 888
A.
Equity
235 083
226 843
A.I.
Registered capital
194 251
194 251
Registered capital
194 251
194 251
A.I.
1.
A.II.
3.
Invaluation differences from assets and liabilities
overestimatinf
- 843
23 372
23 033
1.
Statutory reserve fund / Indivisible fund
21 039
20 868
2.
Statutory and other funds
2 333
2 165
Profit/loss from past years
8 161
6 158
Undivided profit from past years
8 161
6 158
A.IV.
A.IV.
- 843
Reserve funds, indivisible funds and other funds from
profits
A.III.
A.III.
Capital founds
1.
A.V.
Profit/loss in the current accounting period
B.
Foreign resources
B.II.
B.II.
Long-term liabilities
47 890
29 860
Trade liabilities
46 625
27 953
9.
Other liabilities
10.
Deferred tax obligation
1 265
1 557
330 102
323 492
72 942
64 208
272
272
1.
Trade liabilities
4.
Liabilities vis-a-vis partners, cooperative members
and participants in associations
5.
Liabilities vis-a-vis employees
6 844
6 177
6.
Liabilities from social security and health insurance
4 282
4 022
7.
State - tax liabilities and subsidies
21 421
2 986
8.
Short-term advances received
222 228
245 084
10.
Estimated liability accounts
10
263
11.
Other liabilities
2 103
480
80 818
86 069
1.
Long-term bank loans
2.
Short-term bank loans
Bank loans and assistance
C.I.
C.I.
350
Short-term liabilities
B.IV.
B.IV.
3 401
439 421
1.
B.III.
B.III.
10 142
458 810
1.
80 818
86 069
Accruals
1 068
624
Deferred costs
1 068
624
Supply of electronic equipment and control systems
ACTIVITY REPORT
39
40
ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZAT a. s.
Severočeské doly a. s.
Doly Bílina
Důlní 375/89 – B
418 29 Bílina
Česká republika
Tel.: +420 417 805 710
E-mail: [email protected]
ZAT a. s.
Nad Závěrkou 16
169 02 Praha 6 – Břevnov
Česká republika
Tel.: +420 220 516 547
E-mail: [email protected]
ZAT a. s.
Elektrárny Opatovice a. s.
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2
Česká republika
Tel.: +420 466 843 622
Tel/fax: +420 466 536 023
E-mail: [email protected]
ZAT a. s.
ČEZ a. s., JE Dukovany
Budova metrologie
Kancelář č. 117
675 50 Dukovany
Česká republika
Tel./Fax: +420 561 105 052
E-mail: [email protected]
ZAT a. s.
K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI
Česká republika
Tel.: +420 318 652 111
Fax: +420 318 627 471
e-mail: [email protected]
ZAT a. s.,
pracoviště Plzeň
Zborovská 20, 301 36 Plzeň
Česká republika
Tel.: +420 378 117 355
Fax: +420 378 118 088
e-mail: [email protected]
Egypt / Egypt
U. C. R.
149 El-Tayaran St., El-Tawfík
Nasr City, Cairo
Egypt
Tel.: +20 240 307 84
Fax: +20 240 507 88
E-mail: [email protected]
Sýrie / Syria
E. T. C.
Al-Walid Building
2nd Floor, Office No. 12
P. O. BOX 803
Homs – Syria
Sýrie
Tel.: +963-31-238955
Fax: +963-31-220990
E-mail: [email protected]
Bulharsko / Bulgaria
ZAT a. s.
Triaditsa 5 B
1040 Sofia
Bulharsko
Tel/fax: +359-2-981 93 79
E-mail: [email protected]
Jordánsko / Jordan
NAW – Nabil Ayoub Wakileh & Co.
Abu Quora Build., 2nd Floor
Jabal Amman, Prince Mohammed Street
11118 Amman
Jordánsko
Tel.: +962-646 505 74, +962-6-569 34 71
E-mail: [email protected]
Jemen / Yemen
DANUBE AGENCIES Co.
P. O. BOX 16076
Sana´a
Jemen
Tel.: +967-717 100 15
Fax: +967-141 28 05
E-mail: [email protected]
Indie / India
Powertherm Engg Pvt Ltd
#304, RishiTowers,
Bhagyanagar Colony, Kukatpally,
Hyderbarad-500072
Indie
Tel: 0091 40 23068432
Fax: 0091 40 23068490
E-mail: [email protected]
Irán / Iran
Fadak Sanat Gostar Co.
#12, Azhand Noor Building (No. 50)
7th ST, Sarafraz St.
Dr. Behshtu Ave.
Tehran
Irán
Tel.: +98-218 744 015
Fax: +98-218 746 426
E-mail: [email protected]
ACTIVITY REPORT
41
42

Podobné dokumenty

sborník

sborník systém skupinového a individuálního řízení regulačních tyčí jaderného rektoru VVER 1000, označovaný zkratkou SGIU-M (sistema gruppovogo i individuaľnogo upravlenija modernizirovannaja) nahrazuje st...

Více

Katalog HARTL HAUS

Katalog HARTL HAUS potvrdila a předčila naši roční studii vypracovanou v rámci certifikace ISO: 97,1 % našich zákazníků je se svým domem HARTL HAUS spokojeno. Tento výsledek je jedinečný a dává Vám jistotu, že s domem...

Více

Význam a struktura

Význam a struktura Logick· forma jako vyj·d¯enÌ inferenËnÌ role . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Logick· forma jako prisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Více

roční zpráva

roční zpráva procesů. Naším cílem je být žádaným a spolehlivým partnerem pro náročné zákazníky. Neustále analyzujeme požadavky a očekávání současných i budoucích uživatelů našich systémů, abychom mohli uspokojo...

Více