ZEMN˝ PL`N

Komentáře

Transkript

ZEMN˝ PL`N
STOCHOV
ZEMN˝ PL`N
k
Æ
aŁ
K
S
HLAVN˝ VKRES
KONCEPCE VEEJN INFRASTRUKTURY
Kl
o
d
e
n
i
c
k
Ø
mus
p
l
a
v
u
DOPRAVA
M˝TKO 1 : 5 000
k
Æ
aŁ
ok K
Pot
¨e
l
e
c
h
o
v
i
c
k mln
6
0
4
øm
c
i
v
o
r
h
K e
¨e
l
e
c
h
o
v
i
c
e
5·
8·
k
Æ
KaŁ
ok
pot
P
L
i
b
e
BUS
430,5
BUS
BUS
0
0
4
Uh
łb
i
t
o
v
a
P
5·
L
i
p
i
n
s
kp
o
t
o
k
P
8·
Nas
t
r
a
t
e
c
h
KSt
r
ae
c
Uk
r
a
vn
a
KeKa
Ł
i
c
k
Ø
mur
y
b
nk
u
u
nk
b
y
mur
Ø
k
c
i
Ł
KeKa
7
2
6
3
2
/
I
I
I
RA EC˝
NOV ST
I
I
I
/
236
26
00
4
7
2
6
3
2
E
I/
IC
II
¨
A
K
c
ae
r
KSt
u
s
a
p
o
n
UKo
NOV S
T
RA EC
˝
I
/
6
V mlnitch
V chobotech
V mlnitch
Na pomoklch
Ml. Konopas
Na pomoklch
10
4
P
451,6
440
388
V srn
Na sedniŁkÆch
4
0
0
Pod płŁn cestou
U topolu
pskovna
Na pomoklch
8·
U topolu
E
K
A
¨
IC
II/
23
6
5·
I
/
6
P
R
A
H
A
Na maŁovech
BUS
BUS
BUS
BUS
HornickØ nÆmst
5·
Honice
8·
Ko
me
n
s
k
Ø
h
o
vodÆrna
P
hłit
8·
vodojem
S.K. Neumanna
/
P I
R 6
A
H
A
tlocviŁna
5·
S.K. Neumanna
tovÆrna
V srn
poÆrn zbrojnice
ONZ
StochovskØ nÆmst
8·
U st
adi
onu
knihovna
P
hłit
5·
hlinit
Drustevn
LidickÆ
P
internÆt
J
a
r
o
s
l
a
v
a
p
k
a
P
J
a
r
o
s
l
a
v
a
P
N
a
P
BUS
kolka
9.kv t
na
MrovØ nÆmst
Mœ
kino
kolka
P
jesle
P
P
P
o
vÆ
P
Na dolkÆch
N
Ho
n
i
c
k
Æ
Jul
i
a FuŁ
ka
P
d
o
lk
Æ
ch
ozen
ce osvob
i
Ul
a
Nosk
ava
cl
VÆ
P
P
co
vØ
P
P
E
II/
23
6
IC
P
P
P
P
P
K
A
¨
P
Jul
i
a FuŁ
ka
v
e
r
mo
v
a
8·
P
5·
P
P
e
n
y
N
m
Ho
n
i
c
k
Æ
P
B
o
P
P
Za
hr
ad
n
p
k
a
P
P
BUS
P
5·
Stochov
LEGENDA:
PLOCHY
Ø
v
o
c
yN m
n
Bo e
8·
zen
obo
osv
ce
i
Ul
P
STABILIZOVAN
PLOCHY
ZMN VYUIT˝
ZEM˝
HRANICE EENHO ZEM˝
Na rovinÆch
= HRANICE OBCE
h
c
Æ
k
l
do
Na
Na hrobce
459,0
8·
ZASTAVN ZEM˝
V
o
d
Æ
re
n
sk
Æ
5·
OV
CHOMUT
LESY
CH
OM
UT
OV
430
Ł
.
1
2
0
Z`ZNAM O ¨INNOSTI
II/
23
6
VzkumnÆ
plemenÆłskÆ stanice
0
2
1
.
Ł
BUS
VODA
BUS
ZASTAVITELN PLOCHY
P
V holubn
A) SPR`VN˝ ORG`N, KTER ZEMN˝ PL`N
OCHRANN` P`SMO SILNIC
NEBO JEHO ZMNU VYDAL:
5·
AUTOBUSOV N`DRA˝
B) ¨˝SLO JEDNAC˝ :
ELEZNICE ( OP 60m)
DATUM VYD`N˝ :
¨INNOSTI
ZEMMN˝HO PL`NU NEBO JEHO ZMNY:
s
t
.
St
o
c
h
o
v
podchod
podchod
vodÆrna
SILNICE I. T˝DY (OP 50m)
8·
DATUM NABYT˝
¨s
.
s
t
Æ
t
.
Se
v
e
r
o
z
Æ
p
a
d
nd
r
Æ
h
a
C) JMNO A P˝JMEN˝, FUNKCE A PODPIS
SILNICE II. T˝DY (OP 15m)
OPR`VNN EDN˝ OSOBY POIZOVATELE:
NÆ
d
r
an
PR
AH
A
8·
M˝STN˝ KOMUNIKACE vŁ. CHODN˝K (PMK)
5·
OTISK EDN˝HO RAZ˝TKA :
SILNICE III. T˝DY (OP 15m)
Ł
.
1
2
0
Ne
r
u
d
o
v
a
Pe
t
r
aB
ez
r
uŁ
e
I
I
/
6
0
6
U Slovanky
MSTSK AD STOCHOV
M˝STN˝ KOMUNIKACE
LÆ
nskÆ
NOV
ST
RA E
C˝
POIZOVATEL
Pe
t
r
aBe
z
r
u
Ł
e
NOVOSTAVBA A ROZ˝EN˝ KOMUNIKACE
PROJEKTANT URBANISTICK ¨`STI
AGROURBANISTICK ATELIR
PROJEKTOV PRACOVIT
I
I
/
6
0
6
STEZKY PRO CHODCE
P
Praha 6, umberova 8
BUS
Ka
r
l
o
v
a
r
s
k
Æ
POLN˝ CESTY
I
I
/
6
0
6
ODPOVDN PROJEKTANT
koln statek
ING. STANISLAV ZEMAN
T
UCHL
OVI
CE
HROMADN GAR`E
Łistic stanice
DIGIT`LN˝ ZPRACOV`N˝
P
5·
DIGIT`LN˝ ZPRACOV`N˝
P
PARKOVIT
DATUM
06/2011
M˝TKO
1 : 5 000
Y
ETAPA
L
`
N
N`ZEV AKCE
II/
23
6
[email protected],¨apkova 1375,LysÆ n/L,289 22
CYKLOSTEZKA
ZEMN˝ PL`N
FORM`T
N`ZEV VKRESU
KONCEPCE VEEJN INFRASTRUKTURY
¨˝SLO VKRESU:
DOPRAVA
¨`ST DOKUMENTACE
4
A0
8·
STOCHOV
BUS
BUS
ZAST`VKA AUTOBUSU
¨˝SLO PAR:
¨ASOV` DOSTUPNOST
GRAFICK` ¨`ST ZEMN˝HO PL`NU
MOST

Podobné dokumenty

DOLN˝ PODLU˝

DOLN˝ PODLU˝ HRANICE EENHO ZEM˝ = HRANICE OBCE

Více

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PLOCHA PRO PELOKU SILNICE III/3489 V¨ETN ZEMDLSKCH CEST A VYVOLANCH PELOEK INENRSKCH S˝T˝

Více

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v LV= 60014 DukovÆ Jaroslava, Dohalice, Dohalice 112, 50313 LV= 60015 Hanu Jił, Vidochov, StupnÆ 82, 50782

Více

Technická specifikace Objednatele

Technická specifikace Objednatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Praha 8 [email protected] www.eli-beams.eu

Více

236_A-II.4

236_A-II.4 ZPF II ZPF III ZPF IV ZPF V

Více

Hlavní výkres - zásobovaní vodou, odkanalizování

Hlavní výkres - zásobovaní vodou, odkanalizování Z41 NÆvrh NV- plochy vodn a vodohospodÆłskØ

Více

p kostelec - Obec Kostelec

p kostelec - Obec Kostelec POLDRY, ZASAKOVAC˝ PLOCHY, MOKADY

Více

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území ZEMN˝ PL`N DTMAROVICE - ZMNA ¨. 1 I.1 VKRES Z`KLADN˝HO ¨LENN˝ ZEM˝

Více