08095777 devireg 13x CZ

Komentáře

Transkript

08095777 devireg 13x CZ
CZ
Návod na obsluhu a instalaci
Devireg™ 130, 131 a 132
Obsah:
1. Oblast použití a funkce termostatu.
2. Instalační pokyny.
a) Instalace podlahového čidla devireg™ 130
a 132.
b) Umístění termostatu devireg™ 130, 131 a 132.
c) Uvedení topného systému do provozu.
d) Demontáž krytu termostatu devireg™ 130, 131
a 132.
e) Schéma zapojení termostatu devireg™ 130,
131 a 132.
3. Pokyny na ochranu životního prostředí.
4. Návod na obsluhu a kontrola termostatu.
a) Uvedení topného systému do provozu.
b) Kontrola provozního stavu termostatu
devireg™ 130, 131 a 132.
c) Systém netopí – porucha.
d) Systém stále topí – porucha
5. Technické údaje termostatu.
6. Záruční list a záruční podmínky.
2
Upozornění!
Elektrickou instalaci a zapojení termostatu smí
provést autorizovaný elektrikář s platnou kvalifikací
podle platných norem. Před připojením termostatu
se měřením ujistěte, že připojovací vodiče jsou bez
napětí.
3
1. Použití a funkce termostatu.
Řada termostatů devireg™ 130, 131 a 132 jsou
elektronické termostaty určené pro řízení a regulaci
topných systémů.
Termostat devireg™ 130 je určen zejména k
regulaci elektrického podlahového vytápění.
Termostat je vybaven podlahovým čidlem. Dle
nastavení uživatelem udržuje teplotu podlahy na
požadované hodnote.Termostat devireg™ 131 je
určen k řízení topných systémů podle teploty vzduchu
v místnosti.
Je vybaven vestavěným čidlem vzduchu.
Termostat devireg™ 132 je urcen pro rízení a regulaci
elektrického podlahového vytápení. Je opatřen
podlahovým čidlem a vestavěným prostorovým
čidlem vzduchu. Oba snímače jsou zapojeny do série.
Rozsah nastavení teploty podlahy je 20 °C až 50 °C.
Nastavení maximální teploty podlahy je zvlášť důležité
při použití plovoucích laminátových podlah.
4
Tabulka doporučených maximálních teplot podle
skladby podlahy.
Beton + parkety, lamely,
27 °C
dřevotříska, apod.
Dřevotříska + koberec, vinyl
35 °C
Beton, samonivelační potěr + dlažba 45 °C
Závazné informace o vhodné teplotě musí
zákazníkovi sdělit výrobce – prodejce podlahových
krytin a flexibilních lepicích tmelů.
Firma DEVI s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za
škody způsobené nesprávným nastavením teploty.
Důležité upozornění !!
Tepelný výkon podlahy je úměrný nastavené teplotě
na podlahovém čidle termostatu.
5
2. Instalační pokyny
2 a). Instalace podlahového senzoru devireg™ 130 a 132.
Podlahový senzor instalujeme vždy do instalační
trubice Ø 16 mm. Minimální ohyb instalační trubice
je 50 mm a je ukončena nejméně 0,5 m v topné zóně.
Konec instalační
trubice zaslepíme.
Zabráníme tak
vniknutí betonu,
Termostat
flexibilního lepidla.
2 b). Umístění
termostatu
devireg™ 130,
131 a 132.
110 cm
cm
110
Away from
doors andod
windows
Vzdálenost
dveří a
(at
leastnejméně
50 cm) 50 cm
oken
6
2 c). Demontáž krytu termostatu devireg™ 130, 131
a 132.
Před demontáží krytu sejměte ovládací knoflík,
povolte šroub a uvolněte lehkým tlakem západku
krytu.Vystřihněte otvor pro přívodní vodiče.
Vodiče topného kabelu a napájecí vodiče zapojte dle
schématu zapojení na str. 9.
Platí pro devireg™ 132.
Nezapomeňte na knoflíku potenciometru v pravém
horním rohu nastavit maximální přípustnou teplotu
podlahy!
Dodržujte pokyny výrobce flexibilních tmelů a
podlahové krytiny.
7
1)
2)
Uvolnit západku
Vystřihnout
3)
Min
Max
devireg 132
knoflík
potenciometru pro
nastavení teploty
podlahy
8
2 d). Schéma zapojení termostatu devireg™ 130, 131 a 132.
devireg
devireg
130 130
devireg
devireg
131 131
5 - 35°C
5 - 35°C
5 - 45°C
5 - 45°C
1
1
12
23
Maks
16A
Max.
A
Maks
16A16
34
NTCNTC
4
F
L
F
N
N
1
NTC
A
NTC
A
12
23
Maks
Maks
16A
Max.
16
A 16A
34
4
L
F
F
N
N
devireg 132
eg 131
5 - 35°C
5 - 35°C
20°C
50°C
2
NTC
4
L
F
F
N
3
Max. 16
A
Maks
16A
N
A
NTC
1
4
Knoflík
potenciometru
(teplota podlahy)
1
1
9
3. Pokyny na ochranu životního prostředí.
Při konstrukci balení výrobku byly vypuštěny
všechny přebytečné materiály. Udělali jsme vše pro
to, aby se balení výrobku dalo rozdělit do mono
kategorie odpadu.
- karton - vlnitá lepenka
Dbejte prosím místních předpisů při odstranění
materiálu výrobku.
Zařízení se sestává z recyklovatelných materiálů,
které mohou být následně znovu použity, pokud
bude zařízení rozebráno odborníkem.
Informujte se prosím o místních předpisech ohledně
odevzdání odpadu k recyklaci.
Firma DEVI s.r.o. uzavřela smlouvu s firmou EKO KOM
o sdruženém plnění
10
4. Návod na obsluhu a kontrolu termostatu.
4 a). Uvedení topného sytému do provozu.
Elektrické topné kabely uložené v podlaze
neuvádějte do provozu dříve, než vyzraje beton
nebo vytvrdne flexibilní lepidlo. Pro beton je doba
zrání asi 1 měsíc. Pro lepicí flexibilní tmely se vždy
řídíme pokyny výrobce daného tmelu! Teplotu
topných kabelů při prvním náběhu zvyšujeme
postupně do nastavené hodnoty.
Informační tabulka převodu stupnice1 až 5 na
teplotu pro devireg™ 130. Snímaná teplota odpovídá
místu uložení podlahového čidla.
*
1
2
3
4
5
5 °C
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
4 b). Kontrola provozního stavu termostatu
devireg™ 130,131 a 132.
LED dioda nesvítí - je-li termostat vypnut.
LED dioda svítí cervene pri zapnutém termostatu,
když je relé sepnuto a systém topí.
LED dioda svítí zelene pri zapnutém termostatu a
pri dosažení nastavené hodnoty.
11
4 c). Systém netopí – porucha topení.
Jestliže při zapnutém termostatu nesvítí LED
dioda a systém netopí, zkontrolujte nejdříve jistič,
předřazené pojistky a proudový chránič, než
budete volat opraváře.
Kontrola správného zapojení termostatu.
Zkontrolujte, zda je termostat zapojen dle
schématu zapojení na strane 6 a všechny svorky jsou
dotaženy.Proveďte následující kontrolní měření na
svorkách termostatu.
Svorky 3 a 4 – napájecí napětí.
Změříme napětí na svorkách 3 a 4. Není-li naměřeno
230 V, překontrolujte přívodní vedení, jistič a
pojistky.
Svorky 1 a 2 - spínací relé termostatu.
Aktivujte termostat – LED dioda svítí červeně.
Změříme napětí na svorkách 1 a 2. Není-li namereno
230 V, reklamujte výrobek.
Kontrola topného kabelu.
Odpojte topný kabel od svorek 1 a 2. Změřením
odporu ohmmetrem můžete vypočítat topný výkon
kabelu.
12
Kontrola topného kabelu.
Přeměřte izolační stav a ohmickou hodnotu topného
kabelu.
Kontrola podlahového čidla – termostat devireg™
130 a 132
Odpojte podlahové čidlo od svorek NTC a přeměřte
ohmmetrem jeho odpor. Naměřená hodnota musí
odpovídat technické specifikaci viz tabulka
technické údaje, jinak čidlo vyměňte.
4 d). Systém stále topí – porucha.
Při přerušeném podlahovém senzoru bude
termostat stále sepnut - LED dioda svítí červeně.
Překontrolujte podlahový senzor dle předchozího
odstavce.
Relé termostatu nevypíná. Při vypnutém termostatu
LED dioda svítí zeleně nebo nesvítí, změřte napětí na
svorkách 1 a 2. Svorky musí být bez napětí.
V opačném případě termostat vyměňte.
13
5. Technické údaje termostatu.
Technické údaje
Napájecí napětí:
Příkon:
Relé
- odporová zátěž:
- indukční zátěž:
Čidlo-senzor:
Hodnoty čidla:
- 0°C:
- 20°C:
- 50°C:
Hystereze:
Rozsah teplot:
- devireg™ 130:
- devireg™ 131:
- devireg™ 132:
Provozní teplota:
Ochrana před mrazem:
LED dioda:
-Nesvítí:
-Svítí červeně:
-Svítí zeleně:
Třída krytí:
Rozměry:
14
230 V AC + 10%, 50 Hz
max. 5 W
250 V, 16 A
1 A, cos ϕ 0,3
NTC 15 kOhm při 25 °C
42 kOhm
18 kOhm
6 kOhm
0,2 °C
(0) 5-45 °C
(0) 5-35 °C
(0) 5-35 °C, pro podlahový senzor: 20-50 °C
-10 °C až 50 °C
5 °C
Topení vypnuto
Relé sepnuto
Relé rozepnuto – dosaženo požadované teploty
IP 30
82 mm x 82 mm x 36 mm
ZÁRUKA DEVI
Zakoupili jste si sytém vytápění DEVI,
který Vaší domácnosti přinese pohodlí
a úspory.
Komplexní systém firmy DEVI zahrnuje
termostaty devireg™, topné kabely
deviflex™ a instalační pásy devifast™,
nebo topné rohože devimat™.
V případě materiálové vady na Vámi
zakoupeném zboží firma DEVI, s
výrobními podniky v Dánsku, podléhá
stejně jako ostatní dodavatelé z
Evropské unie pravidlům o
zodpovědnosti za dodané zboží podle
směrnice 85/374/CEE a příslušným
národním zákonům.
DEVI poskytuje záruku na materiálové a
výrobní vady topných kabelů deviflex™
a topných rohoží devimat™ po dobu
10 let, pokud není uvedeno jinak, a
u všech ostatních výrobků je záruka
poskytována na 2 roky, pokud není
uvedeno jinak.
Záruka se poskytuje za podmínky, že
ZÁRUČNÍ LIST na druhé straně tohoto
listu je řádně vyplněn, je doložen doklad
o zakoupení zboží, jsou dodrženy
návody na instalaci a závada je firmou
DEVI nebo oprávněným distributorem
firmy DEVI prozkoumána nebo je jim
předložena.
Povinností firmy DEVI bude provést
opravu nebo dodat zákazníkovi nové
zařízení bezplatně a bez jakýchkoliv
dalších vedlejších poplatků spojených
s opravou vadného zařízení. V případě
vadného termostatu devireg™
poskytuje firma DEVI svým zákazníkům
právo bezplatné opravy provedené
pokud možno bezodkladně.
Záruka firmy DEVI se nevztahuje na
neodborně provedené instalace, na
závady způsobené nesprávnými typy
zařízení, které dodaly jiné firmy,
na špatné zacházení, na poškození
způsobené třetí stranou ani žádné
jiné následné škody. Pokud bude
požadováno, aby firma DEVI
zkontrolovala nebo opravila závady
způsobené některou z těchto příčin, má
právo na plnou úhradu takové práce.
Záruka firmy DEVI nelze uplatnit, není-li
zařízení řádně zaplaceno/spláceno.
Firma bude vždy čestně, promptně a
vyčerpávajícím způsobem reagovat
na veškeré dotazy a rozumné žádosti
svých klientů.
Tato záruka zohledňuje ručení za
výrobky podle legislativy platné pro
prodeji zboží v zemi odbytu.
Záruční list
Jméno:
Firma DEVI poskytuje záruku:
Adresa:
PSČ:
Tel:
Upozornění !
K získání záruky od firmy DEVI je nutné pečlivě vyplnit následující
údaje. Další záruční podmínky jsou uvedeny na předchozí straně.
Elektrické instalace provedl:
Datum instalace:
Typ termostatu:
Výrobní kód:
Razítko dodavatele :
08095777 · 01.01
Devi s.r.o.
Smetanovo nábřeží 12
690 02 Břeclav
Tel.: 519 322 193, Fax.: 519 322 585
Internet: www.devi.cz
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Pavel Schauer Automatizace měření

Pavel Schauer Automatizace měření zdrojem elektrické energie, nýbrž vyžadují vnější zdroj elektrického proudu. U pasivních snímačů se působením neelektrické veličiny mění některý z parametrů snímače, např. elektrický odpor, indukčn...

Více

komplexní nabídka - TOP materiál sro

komplexní nabídka - TOP materiál sro - střešní žlaby a svody - regulace - samoregulační kabely - projektování - instalace

Více

LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH

LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH (pro vytvoření tohoto výpisu byl použit firemní podklad spol. ATREA s.r.o.)

Více

článek / doprovodný text

článek / doprovodný text 1) Plastový vak bývá na konci svařen tak, že je jeho plášť několikrát přeložen, a tím má nedostatečný objem. Úprava spočívá v zastřižení, kterým získáme válcový rukáv. Ten na jednom konci tenkou le...

Více

Compass Single Jet Compass Double Jet Compass Double Jet

Compass Single Jet Compass Double Jet Compass Double Jet Nákupem protiproudého zařízení Compass Jet, jste získali kvalitní výrobek, který vám zpříjemní chvíle strávené v bazénu. Série Compass je dodávána s dvěmi velikostmi motorů – 70 m3/h a 88 m3/h. Zna...

Více

DEVIreg™ 130 - Danfoss.com

DEVIreg™ 130 - Danfoss.com Bezpečnostní pokyny . . . . . .

Více

DEVIreg™ 610 - Danfoss.com

DEVIreg™ 610 - Danfoss.com www.DEVI.com Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozurnění. To se...

Více

Něco málo z historie Model BTTB

Něco málo z historie Model BTTB Na skříň vozu doplníme typické označení druhé třídy v podobě plastických číslic 2, které lze koupit na adrese www.hekttor.biz – doplňky vozu Bp (prodávají se společně s vyhlídkovými okny). Obtisky ...

Více