Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014

Komentáře

Transkript

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014
Domov pro seniory Foltýnova,
příspěvková organizace
Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014
v Brně dne 12. února 2015
Zpracovala: PhDr. Květa Bartošová
Ples ve stylu třicátých let
Návštěva Botanické zahrady
Výlet na Velehrad
Vystoupení Sborečku v DS
Zimní výlet na Bystrckou přehradu
Olympiáda v DS
2
OBSAH:
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
1. vymezení předmětu činnosti DS
2. statistické přehledy
3. péče o klienty
4. hodnocení kvality poskytovaných služeb
5. tvorba image
6. rozbor činností ošetřovatelské péče
str. 4
str. 4
str. 6
str. 8
str.11
str.12
str.14
II. Plnění úkolů v personální oblasti
1. struktura a počty zaměstnanců v personální oblasti
2. organizační struktura DS
3. struktura zaměstnanců za sledované období - přírůstky a úbytky zaměstnanců
4. průměrné platové třídy a průměrné platy
5. dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy
6. vzdělávání zaměstnanců
str.20
str.20
str.21
str.22
str.23
str.24
str.25
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
1. výnosy
a) tabulka
b) zdůvodnění odchylek
2. náklady
a) tabulka
b) hospodářský výsledek
c) zdůvodnění čerpání a odchylek
d) položky významně ovlivňující náklady
e) budovy – stav objektů
3. finanční majetek
4. pohledávky a závazky
5. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu st.fondů a kraje
6. investice
a) současný stav
b) výhledový plán dalších investičních akcí
str.27
str.28
str.28
str.28
str.30
str.30
str.30
str.31
str.37
str.37
str.38
str.38
str.39
str.40
str.40
str.40
IV. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů
a) tabulka
b) komentář
str.41
str.41
str.42
V. Kontrolní činnost
1. roční plán a vyhodnocení kontrolní činnosti ředitelky DS
2. vyhodnocení kontrolní činnosti vrchní sestry
3. interní audit
4. kontrolní činnost dalších orgánů v průběhu roku
str.43
str.43
str.45
str.45
str.46
VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
1. vyčíslení inventarizačních rozdílů
2. tabulka – přehled majetku
3. stav zásob k 31.12.2014
str.47
str.47
str.47
str.48
VII. Příloha SOC VI – 01 za rok 2014
str.49
3
I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI
ORGANIZACE
1) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI DOMOVA PRO SENIORY
(dále jen DS)
Organizace Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, byla ustanovena
zřizovatelem, tj. Statutárním městem Brnem, dodatkem č. 5 zřizovací listiny, schváleným
zastupitelstvem na svém zasedání č. Z5/004 konaném dne 20.3.2007.
Následně organizace prošla procesem registrace u KÚ JM kraje, kdy byla ke dni 20.6.2007
pod č.j. JMK 65743/2007 zaregistrována. Druh služby: domovy pro seniory, identifikátor
služby:1899371, cílová skupina: senioři, místo poskytování: Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno Bystrc. Služba je poskytována od l.l.2007 v nepřetržitém provozu.
Okruh osob, pro které je sociální služba určena - senioři, kteří dosáhli věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, kteří nejsou
schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Žádosti organizace přijímá od osob,
kterým vznikl nárok na přiznání starobního důchodu.
Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána s žadateli o sociální službu staršími
65 roků. U partnerů nebo manželských párů stačí věk nad 65 roků alespoň u jedné osoby, druhá
osoba musí splňovat podmínku dosažení věku pro přiznání starobního důchodu.
Posláním domova je celoročně poskytovat seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě
dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám, zmírňovat negativní vlivy
jejich stárnutí, podporovat je při udržování jejich tělesné a duševní kondice, přiměřené
soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života,
přirozených vztahů a využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti.
Cílem organizace je:
 aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k
prodloužení jejich aktivního života
 aby se klienti v DS cítili v bezpečí, jako ve svém domově
 aby klienti mohli, přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu, vést svůj život co
nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí
Rozsah nabízených a poskytovaných služeb je v souladu se zněním par. 49 zákona
č. 108/2006 Sb. a par. 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.
Organizace neposkytuje služby osobám:
 jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém
zdravotnickém zařízení
 které potřebují nepřetržitý 24 hodinový dohled a péči odborného zdravotnického personálu
 které z důvodu akutní infekční choroby nejsou schopny pobytu v zařízení
 které mohou ohrozit, případně ohrožovat sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou
duševní nemoc nebo závislost (psychózy, demence, Alzheimerova choroba apod.)
4

jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní
soužití
Organizace během roku plnila své úkoly v souladu se zřizovací listinou a platnou
legislativou.
Doplňkovou činnost organizace neprováděla.
5
2) STATISTICKÉ PŘEHLEDY



Stanovená kapacita zařízení:
Kapacita DS Foltýnova, příspěvkové organizace je stanovena na 213 lůžek. K 31.12.2014
bylo klientům našeho DS k dispozici 125 jednolůžkových a 44 dvoulůžkových obytných
jednotek.
Průměrná obložnost za celý rok 2014:
95,7 %
Využití lůžkové kapacity k 31.12.2014:
94 % (obsazených 202 lůžek)
K 31.12.2014 bylo 5 neobsazených lůžek v manželských bytech, kde zemřel jeden z manželů.
Bylo třeba počkat, až se uvolní garsonky, kam se mohou tito ovdovělí klienti přestěhovat. Dalších
6 lůžek bylo neobsazených z důvodu blížící se rekonstrukce výtahů (bude třeba sem přestěhovat
klienty z prostor, kde bude rekonstrukce probíhat).

Podíl financování v Kč - průměrné měsíční náklady a výnosy na l lůžko:
Srovnání podílu financování na lůžko měsíčně za rok 2012 až 2014 v Kč:
Kapacita DS
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
213
213
213
Rozdíl mezi
rokem
2014 a 2013
Rozdíl mezi
rokem
2014 a 2013 v
%
Náklady na l klienta
20 294,01
21 370,22
25 748,58
+ 4 378,36
+20%
Výnosy na l klienta
20 306,40
21 506,04
25 895,69
+ 4 389,65
+20%
Státní dotace
3 032,08
2 315,73
5 304,42
+ 2 988,69
+56%
Podíl města
6 117,37
6 117,37
6 117,37
Dotace z ÚP
164,08
221,16
106,31
z toho:
Výnosy od 1 klienta celkem
-
0
0
114,85
-47%
10 992,87
12 196,31
13 863,31
+ 1 667,-
+13%
- příspěvek na péči
4 043,-
4 588,39
6 024,41
+ 1 436,02
+31%
- platby za pobyt a služby
6 618,55
7 607,92
7 838,90
+
230,98
+3%
331,32
290,88
225,04
-
65,84
+ 135,82
+ 147,11
+
z toho:
Výnosy od zdravotních pojišťoven 1 na
1 klienta měsíčně
Rozdíl: skutečné
výnosy mínus
skutečné náklady
+ 12,38
6
11,29
-23%
Graf - srovnání podílu financování na 1 lůžko měsíčně za rok 2012 až 2014:
30000
25000
20000
15000
Rok 2012
10000
Rok 2013
5000
Rok 2014
0

Procento ekonomické soběstačnosti: 54,8 %
Podrobnější výklad je zachycen zejména v kapitole III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.
7
3) PÉČE O KLIENTY – AKTIVIZAČNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Pracovnice pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost se v souladu s posláním a
cíli organizace snaží o to, aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které
vedou k prodloužení jejich aktivního života. Plní jejich volný čas, podporují a rozvíjí jejich zájmy
a koníčky. Snaží se co nejvíce vycházet z normality klientů a dělat s nimi takové činnosti, které
byli klienti zvyklí dělat celý život. Zároveň je i učí nové věci a techniky.
V roce 2014 byla opět rozšířena nabídka zájmových aktivit a zároveň pracovnice
pokračovaly v aktivitách, které se osvědčily:
 V tomto roce byla přijata nová pracovnice pro zájmovou činnost, která pro klienty
zavedla novou zájmovou aktivitu – folklórní kavárničku, kde klienty seznamuje
s různými zvyky a tradicemi a vzpomíná s nimi na to, jak je prožívaly.
 V trendu zachování normality klientů byla zavedena nová zájmová činnost – společné
vaření a pečení s následnou konzumací, které si klientky velmi oblíbily.
 Zde si můžete prohlédnout nabídku zájmové činnosti v roce 2014:


Za hezkého počasí probíhala zájmová činnost v atriu domova. Mezi klienty také probíhaly
velmi oblíbené turnaje v pétanque za asistence pracovnic pro zájmovou činnost.
V rámci felinoterapie jedna z našich pracovnic pro zájmovou výchovnou činnost nosí do
domova koťátko. Tato terapie probíhá jak kolektivní formou v klubovně, tak individuálně
na pokojích klientů, kteří kočky mají rádi a pozitivně na ně reagují. V domově také stále
probíhá velmi oblíbená canisterapie.
8










I v tomto roce se klienti s podporou pracovnic domova starali o malou zahrádku.
Pěstovali zejména léčivé bylinky, které následně využívali při vaření a pečení s klienty.
V tvořivé dílně klienti mimo jiné vyráběli různá přání, proti průvanové zábrany,
levandulové pytlíčky, retro tašky, tkané podsedáky, keramické a hedvábné obrazy,
malovali trika pomocí sítotiskové šablony, dekupáží zdobili kameny a květináče.
Pracovníci domova věnují velkou pozornost podpoře udržení paměti, které probíhá jak
individuální formou, tak i ve skupinách. Pracovníci používají různé techniky trénování
paměti. Hrají s klienty hry, kvízy, vyplňují zábavné testy a křížovky, malují, skládají
puzzle, povídají si, vzpomínají na mládí a čtou vše, co klienty zajímá a baví.
Po celý rok pokračovala práce s pěveckým sborem. Sbor s novým jménem „Foltýnky“
vede pracovnice pro zájmovou činnost. Sbor vystupoval na kulturních akcích v domově a
připravuje se na další.
Každý týden byly stejně jako minulý rok zajištěny společné nákupy klientů
v obchodních centrech v okolí domova.
Pokračovalo pravidelné pořádání tzv. kavárniček pro klienty, které pro své klienty
připravují pečovatelky jednotlivých oddělení. Během nich je podáváno občerstvení
připravené za pomoci klientek domova, pracovníci v přímé péči připravují pro klienty také
pestrý program. Pro klienty je důležité, že si spolu „jen tak“ posedí, popovídají a zazpívají.
Velmi dobře tradičně fungovala spolupráce s výborem obyvatel, který je volen vždy
počátkem nového roku. Schází se podle potřeby. Tento rok spolupracoval na organizaci
větších kulturních akcí v domově.
V tomto roce pokračovala spolupráce a vzájemné návštěvy s domovem rodinného typu
Chovánek.
Jako každý rok jsme se s našimi klienty účastnili nejrůznějších soutěží, např. turnaje v
pétanque mezi domovy, seniorských sportovních her, soutěže v trénování paměti.
Zúčastnili jsme se i křížovkářské soutěže v rámci projektu Senioři mezi námi. V soutěži
Brněnský hrnek, která byla v roce 2014 zaměřena na domovní znamení, klientky obsadily
první tři místa.
V tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci s certifikovanou průvodkyní Jarmilou
Dubšíkovou, která u nás pořádala přednášky a pomáhala nám organizovat zajímavé výlety
do okolí Brna. Pokračovala i spolupráce s Ing. Jenešovou, která v domově již několik let
každý měsíc přednáší o zemích, které navštívila. Oběma tímto velice děkujeme. Navázali
jsme na předchozí spolupráci s JUDr. Šárkou Cechovou z nadačního fondu Atýsek, která
nám zprostředkovala předvánoční vystoupení spolu s přechozí úpravou účesů klientek
profesionální kadeřnicí. Za to také velmi děkujeme.
Kulturní a společenské akce a výlety v roce 2014

V lednu byl nový rok zahájen vystoupením pěveckého sboru Sokol Židenice a pokračoval
plesem ve stylu 30. let. Součástí plesu byla přehlídka kloboučků z 30. let, půjčování
čelenek s pírky, malé občerstvení a prodej vína, tombola a volba krále a královny plesu.
Proběhla i vernisáž výstavy hedvábných obrazů z dílny kroužku dovedných rukou
s tanečním vystoupením dětí z mateřské školy Skřivánek. Certifikovaná průvodkyně paní
Jaromíra Dubšíková klientům uspořádala přednášku o brněnské architektuře 20. stol.
V rámci evropského projektu ‚Sondar“ klienti vyslechly zajímavou přednášku na téma
„Naše planeta a ekologické přístupy“. V praktické části klienti malovali barvami země –
měli možnost seznámit s malováním přírodními hlínami. Na konci ledna paní Ing.
Jenešová přednášela klientům o svém cestování po Turecku.
9









V únoru si klienti jako každý rok vyžádali návštěvu termálního bazénu v Pasohlávkách.
Pracovníci s klienty podnikli výlet na Brněnskou přehradu, při kterém se klienti občerstvili
v restauraci na zastávce Rakovec. Paní Ing. Jenešová pokračovala v povídaní o Turecku.
V březnu klientům přednášela Mgr. Kateřina Krátká o tradiční čínské medicíně a o jejím
praktickém využití v běžném životě. Při příležitosti Mezinárodního dne žen v domově
vystoupily děti ze ZUŠ Radmily Chmelové. Dále se uskutečnila okružní jízda okolo
přehrady do Veverské Bítýšky s procházkou u hradu Veveří a posezením v restauraci ve
Veverské Bítýšce. V březnu si klienti mohli poslechnout netradiční hudební vystoupení
skupiny KoraJungleJazz, které vychází ze západoafrické tradice, kterou nadále rozvíjí ve
svých aranžích spojením kytary a africké harfy kory.
V dubnu pracovníci s klienty navštívili galerii Vaňkovka, kde si prohlédli velikonoční
výzdobu. Dále navštívili výstavu „Hvězdy stříbrného plátna“ v Letohrádku Mitrovských.
V rámci tvořivé dílny pracovnice s klientkami pekly beránka a velikonoční holubici.
V jídelně proběhlo setkání s politikem Zdeňkem Šigutem. Na zelený čtvrtek klientům
zazpíval seniorský sbor z Ivančic pod taktovkou pí. Hedviky Hrbáčkové „Bádule“.
V jídelně obyvatel proběhla „Velikonoční veselice“ s exhibicí SK Tart Moravská Slavia
Brno a reprezentace ČR a k tanci a poslechu zahrála kapela Charitka.
V květnu si pro klienty na svátek matek připravily program děti z mateřské školy
Skřivánek, pan Petr Vít zahrál na flamencovou kytaru a jeho dcera zatančila španělský
tanec Flamenco. Klienti s pracovníky navštívili výstavu masožravých rostlin v Botanické
zahradě na Kotlářské a klášter v Rajhradě.
V červnu se konal výlet do Mariánského údolí a do Žebětína na koně ve stájích Eliot
s návštěvou restaurace. Beseda o cestování byla tentokrát zaměřená na cestování po
Toskánsku. Při svatojánském vystoupení vystoupil pěvecký sbor Foltýnky, nejen
s písněmi, ale i s přednesem básní a klienty svým vystoupením potěšil také Sboreček Brno.
V červnu se jako každý rok v atriu domova uskutečnila Olympiáda pod vedením pracovnic
rehabilitace a za pomoci dobrovolníků z firmy Norgren.
V červenci klienti se zaměstnanci pluli parníkem po oblíbené Brněnské přehradě na
zastávku Kotva a zpět, vyrazili také na Velkou Klajdovku, do parku Lužánky a do
bystrcké cukrárny a kavárny Smile. Klienti se jako každý rok zúčastnili krajského kola
soutěže v pétanque.
V srpnu se pro klienty konalo posezení s jednohubkami a vínem, později v tomto měsíci
také posezení s harmonikářem a v jiné odpoledne posezení s koktejlem. Uskutečnil se také
výlet k oboře Holedná a Údolí oddechu s posezením v místní restauraci. V tomto měsíci
byl uspořádán celodenní výlet na Velehrad s prohlídkou poutní baziliky a návštěvou
sladkovodní expozice Živá voda modrá. V srpnu jsme měli již tradičně možnost účastnit se
seniorských sportovních her v Domově pro seniory Podpěrova. V jedno sobotní odpoledne
se v atriu domova konalo posezení s cimbálovou muzikou, drobným občerstvením a
prodejem vína. Klienty ve tvořivé dílně navštívily děti z Chovánku.
V září jako každý rok na závěr „plavební sezóny“ na Brněnské přehradě pracovníci
s klienty absolvovali okružní plavbu. Přednáška o cestování byla tentokrát zaměřená na
Katalánsko. Uskutečnil se turnaj v pétanque mezi klienty ze všech oddělení na našem
hřišti. Klienti navštívili výstavu sukulentů v Botanické zahradě na Kotlářské. Díky paní
Dubšíkové klienti v tomto měsíci navštívili slavnou vilu Tugendhat. V jídelně se konalo
svatováclavské posezení s kapelou Pohledy s prodejní ochutnávkou burčáku. V domově
pro seniory Koniklecová se klienti zúčastnili vědomostní soutěže „Mozek v pohybu“.
V říjnu klienti s pracovníky navštívili výstavu užitého umění a uměleckých řemesel od
období středověku po počátek 20. století v Moravské galerii. V rámci týdne sociálních
služeb měli zájemci z řad veřejnosti možnost navštívit náš domov při „Dni otevřených
10




dveří“. Druhým rokem proběhlo setkání zaměstnanců s rodinami klientů, kde vystoupil
pěvecký sbor Foltýnky a rodinní příslušníci klientů se měli možnost detailně seznámit
se specifiky našeho domova a s plány do budoucna. Pan JUDr. Kratochvíl pro náš domov
zařídil vystoupení mladých karatistů. V říjnu u nás také vystoupilo hudební duo Jilm.
Klienti měli koncem října možnost navštívit s pomocí pracovníků pietní místa Ústředního
hřbitova v Brně.
V listopadu proběhla v jídelně přednáška o Římě. Klienti navštívili Technické muzeum a
vánoční výstavu na hradě Špilberk „Je přece štědrý večer…“ V domově se konala vernisáž
keramických obrazů a výrobků tvořivé dílny a „Dovedných rukou“, při té příležitosti
vystoupil pěvecký sbor Foltýnky. Paní Ing. Jenešová nám pomohla zařídit předvánoční
koncert komorní hudby, na kterém zahrála její dcera Ivana Jenešová na hoboj a pan Pavel
Horák na fagot. V listopadu klientům také zazpíval a zatančil dětský soubor Ondrášek a
shlédli také vystoupení flamencové tanečnice.
V prosinci na Mikuláše rozdali tradičně zaměstnanci DS převlečení za čerta, Mikuláše a
anděla všem mikulášské balíčky. Proběhlo několik vánočních koncertů a vystoupení zazpíval smíšený pěvecký sbor seniorů z Ivančic „Bádule“ po taktovkou pí. Hedviky
Hrbáčkové, vystoupily žačky tanečního a hudebního oboru Soukromé ZUŠ R. Chmelové
a děti ze ZUŠ Smetanova. Před vystoupením dětí ze ZUŠ Smetanova klienty upravila
kadeřnice a na vystoupení se podávalo víno a cukroví zdarma a to vše díky JUDr. Šárce
Cechové z nadačního fondu Atýsek. Kroužky byly v předvánočním týdnu spojeny ve
vánoční kluby, zpívaly se koledy, rozdávaly dárky, jedlo se cukroví a užívala se vánoční
nálada. Beseda o cestování proběhla na téma Izrael – Jeruzalém, Betlém. Klienti navštívili
setkání brněnských seniorů v Grand hotelu Brno.
V rámci aktivizace jsou klienti na všechny kulturní akce nejen zváni, ale jsou i zapojováni
do jejich aktivního zajišťování. Ke všem aktivitám jsou zváni také rodinní příslušníci a
senioři z okolí domova.
Veškeré aktivity jsou zachyceny v kronice.
4) HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ - KLIENTI, ZAMĚSTNANCI, STÁŽISTÉ,
RODINA, AUDITY KVALITY:


Na podzim proběhlo dotazníkové šetření, kde byly zjišťovány názory nejen na hodnocení
rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména konstruktivní připomínky klientů, a to
s přihlédnutím k plnění a dosahování standardů kvality, poslání a cílů domova. Značná část
námětů a připomínek byla ze strany vedení DS akceptována a postupně uváděna do praxe.
Pozitivním zjištěním je, že z výsledků šetření vyplynulo, že poslání a cíle domova jsou
naplňovány. Více než 93% klientů uvedlo, že v našem domově mohou přiměřeně ke svému
věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný tomu, který vedli ve svém
přirozeném prostředí. 98 % uživatelů naznalo, že se po přestěhování do našeho domova
zmírnily alespoň některé jejich předchozí problémy a potíže. Z výsledků dotazníků též
vyplynulo, že se zde 98 % klientů cítí v bezpečí jako ve svém domově, přestěhování se do
domova vnímají jako přínos pro svůj život. 95 % z nich by náš domov doporučilo svým
známým.
Sociální pracovníci ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddělení provádí každý týden u
jednotlivých klientů tzv. audity kvality. Ze získaných informací po analýze vyplývá, že
11

poslání a cíle organizace jsou plněny. V případě zjištěných nedostatků jsou ihned vypracována
nápravná opatření.
Domov provádí 1 x ročně dotazníkové šetření i u rodinných příslušníků našich klientů. Ke
kvalitě poskytovaných služeb se vyjadřují v anonymních dotaznících i stážisté, dobrovolníci
a další osoby. Získané odpovědi jsou velmi kladné, případné konstruktivní náměty jsou
postupně uváděny do praxe.
Názory klientů a dalších osob na chod domova
Za celý rok obdržel domov celkem 21 podnětů ze strany klientů domova nebo jejich
příbuzných a známých. Z toho bylo:
 18 pochval a poděkování za vzornou péči
 1 námět
 2 stížnosti – problémy byly neprodleně objasněny a vyřízeny
5) TVORBA IMAGE – PREZENTACE DOMOVA





Organizace průběžně intenzivně pracuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Každoročně jsou aktualizovány vnitřní předpisy, směrnice, formuláře, pracovní postupy a
harmonogramy navazující na standardy kvality sociálních služeb. Je kladen důraz na
průběžné profesní vzdělávání všech zaměstnanců, etiku pracovníků v sociálních službách a
ochranu práv uživatelů. Se zaměstnanci jsou pravidelně vyplňovány dotazníky jejich
osobního rozvoje. Úsilí pracovníků směřuje zejména k individuálně zaměřenému přístupu
ke klientům, vytváření atmosféry bezpečí, pohody, domova a k dosahování jejich osobních
cílů.
V praxi se velmi osvědčilo, že dění kolem klientů je konzultováno s jejich příbuznými. Na
veškeré akce jsou zváni rodinní příslušníci a přátelé klientů – projevilo se to ve
zlepšení vztahů mezi nimi samotnými, ve vzájemné komunikaci mezi zaměstnanci i
uživateli a jejich blízkými. Domov spolupracuje v co největší míře s rodinnými příslušníky
našich klientů – jsou hledána společná řešení, jak problémy klientů co nejlépe vyřešit
k jejich prospěchu a spokojenosti.
Na některé společenské akce jsou zváni i klienti ostatních brněnských DS. Navzájem
tak mají možnost vyměňovat si svoje poznatky, zkušenosti z chodu svého domovského
zařízení, některé z nich se potom stávají inspirací i pro provoz našeho zařízení.
Na společné akce i na sobotní svaté mše, které probíhají v domově, jsou zváni i senioři
z okolního sídliště, kteří domov často vnímají jako jedinou instituci, která projevuje zájem
o jejich osamělý život. Při jejich případném umístění do našeho zařízení změnu bydlení
vnímají pozitivně, neboť přicházejí do známého prostředí. Docházejí zejména na
pravidelné besedy o cestování a na koncerty.
V našem zařízení umožňujeme vykonávat praxi studentům středních i vysokých škol se
sociálním zaměřením. Rovněž zde absolvují praxi účastníci rekvalifikačních kurzů
12







pro pracovníky v sociálních službách. Pracovníci v přímé péči z jiných domovů zde
absolvují odbornou stáž. V domově 2 x týdně probíhá odborná praxe studentů Střední
školy pro zrakově postižené v Brně, obor masér.
Senioři z okolí domova mají volný přístup do internetové klubovny a do kroužku
internetu. V něm se pracovnice věnují klientům individuálně a učí je např. komunikovat
s rodinou a známými prostřednictvím e-mailu nebo programu Skype, vyhledávat zajímavé
informace, fotky atd.
Domov informuje občany našeho města o dění v DS formou krátkých článků v tisku.
V roce 2014 jsme veřejnost v Bystrckých novinách informovali o zřízení nové sociální
služby domov se zvláštním režimem, o celkovém chodu domova, o společenských akcích,
které proběhly v DS i o Dni otevřených dveřích.
V Českém rozhlasu Brno nám poděkovala dcera naší klientky za vzornou péči, kterou
věnujeme její matce i ostatním klientům.
7.10.2014 v domově opět proběhl Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb
ČR. Veřejnost byla o této akci předem informována v tisku. Domov navštívilo cca 60
zájemců. Výklad o provozu domova jim poskytovali sociální pracovníci, zájemci si
prohlédli pokoje a obdrželi letáky se základními informacemi o domově.
Na podzim proběhlo setkání zaměstnanců s rodinami klientů, kde vystoupil pěvecký
sbor Foltýnky. Rodinní příslušníci klientů měli možnost detailně se seznámit se specifiky
našeho domova, plánovanými akcemi a ptát se pracovníků na cokoliv, co je zajímá.
I v tomto roce pokračovala spolupráce s dobrovolníky. Do domova docházelo pravidelně 7
dobrovolníků, kteří se věnovali klientům jak individuálně, tak i v rámci skupinových
činností. Spolupracovali jsme s dobrovolnickým centrem Motýlek a obecně prospěšnou
společností Maltézská pomoc. V tomto roce proběhlo v prostorách Relaxačního centra
první formální setkání našich dobrovolníků s námi zaměstnanci, kde měli dobrovolníci
možnost se navzájem seznámit a vyjádřit své postřehy k dobrovolnické činnosti a také
k provozu celého domova.
Pracujeme i na aktualizaci a zatraktivnění našich internetových stránek, na kterých
bychom chtěli veřejnost více informovat o tom, co se v našem domově děje a to jak o
akcích, které již proběhly, tak i o těch, které připravujeme.
13
6) ROZBOR ČINNOSTÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
Obložnost:
počet míst v DS
počet uživatelů k 31.12.2014
průměrná obložnost za celý rok 2014
213
202
95,7
Složení klientů podle věku k 31.12.2012 až 31.12.2014:
Rok 2012
Rok 2013
2
1%
2
1%
Do 65 roků
14
15%
12
6%
Do 75 roků
115
54%
104
49%
Do 85 roků
81
38%
94
44%
Do 95 roků
0
0
1
0,5%
Nad 95 roků
Průměrný věk klientů
84 let
84,8
Rok 2014
1
12
87
98
4
85,6
Graf - složení klientů podle věku k 31.12.2012 až 31.12.2014:
86
85,5
85
84,5
84
83,5
83
Rok 2012
Rok 2013
14
Rok 2014
0%
6%
43%
49%
2%
Složení klientů dle pobírání příspěvku na péči v roce 2012 až 2014:
Rok 2012
Rok 2013
63
30%
43
20%
bez příspěvku na péči
58
27%
46
22%
I.stupeň (lehká závislost)
53
25%
65
31%
II.stupeň (středně těžká závislost)
28
13%
39
18%
III.stupeň (těžká závislost)
10
5%
20
9%
IV.stupeň (úplná závislost)
Rok 2014
27
13%
39
19%
42
21%
50
25%
44
22%
Graf - složení klientů dle pobírání příspěvku na péči v r. 2012 až 2014:
70
60
50
40
Rok 2012
30
Rok 2013
20
Rok 2014
10
0
Bez příspěvku
I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň
Příspěvek na péči
Tendence vývoje příspěvku na péči v letech 2012 – 2014:
70
60
50
40
Rok 2012
Rok 2013
30
Rok 2014
20
10
0
Bez příspěvku
I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
15
IV. Stupeň
Příspěvek na péči byl k 31.12.2014 přiznán celkem 170ti klientům (85% z celkového
počtu 202 klientů). Z důvodu zhoršení zdravotního stavu mělo 7 klientů k 31.12.2014 podanou
žádost o přiznání příspěvku a 17 klientů žádost o zvýšení příspěvku na péči.
Průměrná výše příspěvku na péči z celkového počtu 175 klientů, kterým byl přiznán,
činila 7.548,-Kč/měsíčně, průměrná výše příspěvku na péči na 213 lůžek dosáhla výše 6.024,-Kč/
měsíčně.
Zdravotní skladba klientů:
Mobilní
Částečně mobilní
Imobilní
Inkontinentní
Diabetici
Psych. sledovaní /z toho demence
S nádorovým onemocněním
Kardiostimulátor
Alkoholici
Zbavení způsobilosti
k právním úkonům
Návrh na zbavení způsobilosti
k právním úkonům
109
97
13
92
47
61
36
12
5
1
0
Rok 2012
51%
45%
6%
43%
22%
29%
17%
6%
2%
0,5%
0
77
108
26
93
52
68/48
24
14
3
1
Rok 2013
37%
51%
12%
43%
25%
32%/23%
11%
7%
1%
0,5%
64
112
43
112
44
83/65
30
10
3
1
Rok 2014
33%
56%
22%
56%
22%
42%/33%
15%
5%
2%
0,5
0
0
0
0
Graf - srovnání zdravotního stavu klientů v roce 2012 až 2014:
120
100
80
60
Rok 2012
40
Rok 2013
20
Rok 2014
0
Z přiloženého grafu vyplývá, že nejčastěji zastoupenou skupinu mezi klienty domova tvoří
pacienti částečně mobilní (56%), s inkontinencí (56%) a ti, kteří jsou v dlouhodobé péči psychiatra
(42%). 33% klientů trpí demencí (nárůst oproti r. předchozímu o 10%). 22% uživatelů patří mezi
diabetiky, 15% klientů trpí nádorovým onemocněním. Oproti předešlým rokům se postupně
zvyšuje počet klientů částečně i zcela imobilních, inkontinentních a psychiatricky sledovaných. To
sebou přináší nutnost průběžného zvyšování počtu pracovníků v přímé péči.
16
Odborná lékařská a zdravotnická péče:
Rok 2012
Rok 2013
Ústavní léčení
163
76%
157
Ambulantní ošetření
3 106
15 návštěv u
2 774
Rok 2014
75%
13 návštěv
175
2 455
u lékaře/rok
lékaře/ rok
88%
11 návštěv u
lékaře /rok
6
Pobyt v doléčovacím a
rehabilitačním zařízení
LSPP + rychlá záchranka 45
3%
2
1%
6
3%
21%
63
30%
75
38%
Odborné konzilium
76%
94
45%
188
94%
161
Počty zemřelých:
celkem
Rok 2012
29
14%
Rok 2013
30
14%
Rok 2014
39
18%
Z toho:
žen
20
69%
21
70%
30
77%
mužů
9
31%
9
30%
9
23%
v nemocnici
19
66%
14
47%
30
77%
v DS
9
31%
15
50%
8
21%
mimo DS
1
3%
1
3%
1
2%
Počty klientů, kteří odešli z DS:
Rok 2012
5
Celkem, z toho:
1
do soukromí
4
Do jiného zařízení
V roce 2014 z domova neodešel žádný klient.
Rok 2013
3
1
2
Rok 2014
0
0
0
Počty přijatých klientů:
Přijato v roce 2012
Celkem, z toho
Žen
Mužů
41
33
8
19 %
80 %
20 %
Přijato v roce 2013
Přijato v roce 2014
31
24
7
31
23
8
15%
77%
23%
15%
74%
26%
V roce 2014 do domova přišlo 8 žadatelů ze svého přirozeného prostředí (tj. ze soukromí),
13 žadatelů bylo přijato ze zdravotnických zařízení (LDN, DRO, hospiců nebo jiných), 6 žadatelů
z přechodného pobytu, 1 žadatel z domova pro seniory a 3 žadatelé z penzionu Mia.
Během roku 2014 podalo 268 nových zájemců do DS Foltýnova svoji žádost o poskytování
sociálních služeb.
K 31. 12. 2014 organizace evidovala ve svém pořadníku žadatelů o přijetí do domova
celkem 943 žádostí.
17
STRAVA:
Počty odebraných obědů:
Strava racionální
Strava diabetická
Strava šetřící
v roce 2012
25 184
10 450
7 595
v roce 2013
25 547
11 415
7 530
v roce 2014
28 176
11 660
6 602
43 229
44 492
46 438
Celkem
Graf - srovnání počtu odebraných obědů v roce 2012 až 2014:
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
Rok 2012
25 000
Rok 2013
20 000
Rok 2014
15 000
10 000
5 000
0
Strava racionální
Strava diabetická
Strava šetřící
Celkem
Počty odebrané celodenní stravy:
Celodenní strava:
v roce 2012
v roce 2013
12 502
25 111
v roce 2014
33 387
Graf - srovnání počtu odebrané celodenní stravy v roce 2012 až 2014:
35000
30000
25000
20000
Řady1
15000
10000
5000
0
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
18
Z důvodu snižování soběstačnosti klientů DS se zvyšují počty klientů, kteří odebírají
obědy i těch, kteří odebírají celodenní stravu. Tento trend se bude stále zvyšovat, což sebou
přináší zvýšené náklady na počty pracovníků zajišťujících výdej stravy, na nákup a umývání
nádobí a várnic pro výdej stravy, i na spotřebu čistících a mycích prostředků.
Evidenční počet zdravotnických pracovníků:
Rok 2012
18 (z toho l vrchní
sestra a 4 vedoucí
sociálně zdravotních
Sestry (bez fyzioterapeuta)
úseků).
13 sester zajišťovalo
nepřetržitý provoz.
3,6
Fyzioterapeuti úvazek
Rok 2013
18 (z toho l vrchní
sestra a 4 vedoucí
sociálně zdravotních
úseků).
13 sester zajišťovalo
nepřetržitý provoz.
3,75
Počty klientů, kteří využívali služeb fyzioterapie:
Rok 2012
Rok 2013
Celkem klientů
Léčebný tělocvik
Fyzikální terapie
16 756
Rok 2014
18 (z toho l vrchní
sestra a 4 vedoucí
sociálně zdravotních
úseků).
13 sester zajišťovalo
nepřetržitý provoz.
3,75
Rok 2014
16 880
16 505
15 800, z toho
4 885 skupinové cvičení
10 915 individuální cvičení
16 373, z toho
4 721 skupinové cvičení
11 652 individuální cvičení
15 815, z toho
3 640 skupinové cvičení
12 175 individuální cvičení
758 elektroléčba
507 elektroléčba
690 elektroléčba
Pracovnice úseku fyzioterapie dosahují zejména v oblasti individuálního cvičení vynikajících
výsledků. Převážná část klientů, kteří se vrací zpět do domova po dlouhodobém pobytu
v nemocnici jako imobilní, se během několika týdnů až měsíců stává výrazně méně závislou na
komplexní péči zaměstnanců. Po intenzivním nácviku chůze a sebeobsluhy jsou schopni za
pomoci kompenzačních pomůcek (berle, hole, chodítka) samostatného pohybu a částečné
sebeobsluhy. To vede ke zvýšení jejich sebedůvěry, optimismu a udržování či zvyšování jejich
kondice.
Lékařská péče:
Dvě privátní lékařky navštěvovaly domov každá 1 x týdně, k dispozici jim byly sestry DS.
V případě akutní potřeby lékařky docházely častěji. Uživatelé tak mají možnost svobodné volby
lékaře i přímo v domově.
Privátní psychiatr docházel do domova 2x měsíčně, dle potřeby častěji.
V případě potřeby klienti využívali služeb odborných lékařů zejména z nedaleké polikliniky, kam
byli, pokud to vyžadoval jejich zdravotní stav, doprovázeni zaměstnanci domova.
19
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
1) STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO
OBDOBÍ – fyzický počet
Inventura platových tříd k 31.12.2014 - zaměstnanci celkem – fyzický stav:
Tří dy
Počet
pracovníků
127
ř.1
celkem
69
ř.3
přímá obslužná činnost
4
ř.4
základní výchovná činnost
4
ř. 6 sociální pracovníci
0
ř.7
zaměstnanci odb.soc.poraden
0
ř.8
vychovatelé
0
ř.12 maséři
0
ř. 14 zdravotničtí asistenti
18
ř.15 všeobecné sestry
0
ř.16 nutriční terapeuti
0
ř.17 ergoterapeuti
4
ř.18 fyzioterapeuti
hosp.správ. a
4
ř.20 provoz.tech.prac.
24
ř. 21 zam.přev.manuálně pracující
2
15
3
6
4 5
0 70
69
6
0
7 8
6 1
9
0
10
27
4
4
17
11 12 13 prům.tř.
1 1 0
5,8
5,0
7,0
10,0
1
10,1
4
1
15
6
1
2
10,0
1
2
Dohody o pracovní činnosti:
 interní auditor, úvazek 25 hodin měsíčně
 pracovník pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost – úvazek max. 80 hod.
měsíčně
 pracovník zajišťující elektro údržbu budovy - úvazek max. 80 hod. měsíčně
 pracovník zajišťující v létě péči o trávníky a v zimě pečující o bezpečnost chodníků – dle
potřeby
Dohody o provedení práce:
 supervizor, docházel 1 x měsíčně na cca 3 hodiny
 pracovnice vydávající snídaně a večeře strávníkům a zajišťující výdej obědů a úklid prostor
pro výdej stravy o sobotách, nedělích a svátcích
 ekonom – ekonomická podpora cca 2 x měsíčně
Mandátní smlouva:
 daňová poradkyně
Smlouva o poskytování psychosociálního poradenství:
 psycholog – docházel do organizace dle potřeby – vypracovával odborné zprávy o stavu
klientů pro personál a v případě potřeby poskytoval psychosociální poradenství klientům DS
20
10,0
2,8
2) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DS FOLTÝNOVA 21 PŘEPOČTENÝ STAV POČTU ZAMĚSTNANCŮ ZA CELÝ ROK 2014: 118,9.
K 31. 12. 2014 PŘEPOČTENÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ 121,9.
KAPACITA 213 LŮŽEK
Ředitelka DS
statutární zástupce
1
Účetní
Vrchní sestra (*)
1
12
1
11
0,5
17
10
1
1
9
Sociální pracovníci
7
3,75
Provozář-údržbář
Fin. referent
SZP
Technický pracovník
řidič
10
Mzdová účetní
8
1
1
7
5
1
7
1
1
1
1
Fyzioterapeut
3,75
10
1
Pracovník v soc.
službách
69
3
5
1
5
7
7
Uklízečka
13,1
2
Pradlena – švadlena
žehlířka
4,75
3
Vysvětlivky:
******* - funkce
****-úvazek
plat. tř****
(*) zástupce ředitele
3) PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ V ORGANIZAČNÍ
21
10
3) STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ
Počet zaměstnanců na počátku sledovaného období:
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Plán
105
110
120
Nárůst v r.
2014 oproti r.
2013
+10
Fyzický stav
102
115
118
+3
Přepočtený stav
98,8
111,1
112,8
+ 1,7
Počátek roku - stav k l.l.
Počet zaměstnanců na konci sledovaného období:
Fyzický stav
115
117
127
Nárůst v r.
2014 oproti r.
2013
+ 10
Přepočtený stav
Průměrný přepočtený stav za
celý rok
111,1
112,7
121,9
+ 9,2
118,9
+8
Konec roku – stav k 31.12.
Rok 2012
Rok 2013
106,7
110,9
Rok 2014
Počet zaměstnanců byl regulován tak, aby odpovídal potřebám uživatelů.
Plnění povinnosti podle par. 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb.:
 organizace zaměstnávala celkem 5,18 osob se zdravotním postižením. Povinný podíl 4% =
4,76 osob
 v rámci náhradního plnění byly nakoupeny čistící a prací prostředky (518 tis. Kč), OOPP
(92 tis. Kč) a drobné vybavení domova (4 tis. Kč) v celkové hodnotě 614 tis. Kč
Počty zaměstnanců k 31.12. dle jednotlivých profesí - fyzicky:
Rok 2012
Rok 2013
Pracovníci v sociálních službách
PSS-základní výchovná
neped. činnost
Sociální pracovníci
SZP
Fyzioterapeut
Uklizečky
Pradleny
Údržba
THP
Celkem
Rok 2014
60
3
61
4
69
4
4
18
4
14
5
3
4
115
4
18
4
14
5
3
4
117
4
18
4
15
6
3
4
127
22
Oproti roku 2013 byly navýšeny počty pracovníků v přímé péči o osm pečovatelek (pracovník
v sociálních službách), jednu pradlenu, byla přijata nová pracovnice pro zájmovou výchovnou
nepedagogickou činnost jako zástup za mateřskou dovolenou.
Počet klientů / jeden zaměstnanec – přepočtený stav za celý rok 2014:
Norma
Rok 2012
Rok 2013
celkově
v přímé péči
SZP vč.
fyzioterapeutů
ostatní
Rok 2014
1,7
2,6
8
1,99
2,63
9,9
1,9
2,5
9,8
1,8
2,4
10,0
6
8,3
8,0
7,4
V rámci zajištění individuálního přístupu ke klientům v domově funguje celkem šest
samostatných oddělení, na kterých pracují stabilně stejní pracovníci. Ti tak znají dobře svoje
klienty, navazují s nimi lépe kontakty a daří se jim kvalitně s každým klientem plánovat, dosahovat
a vyhodnocovat individuálně poskytované sociální služby. Každé oddělení řídí vedoucí sociálně
zdravotního úseku, celý zdravotnický úsek řídí vrchní sestra. Domovu se podařilo „vychovat“ tým
spolehlivých a profesně zdatných zaměstnanců. Fluktuace pracovníků je velmi nízká, odcházejí
především z důvodu odchodu do starobního důchodu nebo odchodu na mateřskou dovolenou. Se
dvěma pracovnicemi byl ukončen pracovní poměr v jejich zkušební době.
4) PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZA
SLEDOVANÉ OBDOBÍ (podle struktury zaměstnanců)
Počty zaměstnanců v jednotlivých třídách k 31.12:
Rok 2012
Rok 2013
tř. 2
tř. 3
tř. 4
tř. 5
tř. 6
tř. 7
tř. 8
tř. 9
tř. 10
tř. 11
tř. 12
celkem
Fyzický stav:
Přepočtený stav:
14
5
0
61
0
5
1
1
26
1
1
115
fyzicky
12,25
4,1
0
61
0
4,44
1
0,5
25,75
1
1
111,1
přep. stav
Fyzický stav:
Přepočtený stav:
14
5
0
62
0
6
1
1
26
1
1
117
fyzicky
12,25
4,25
0
62
0
4,6
1
0,5
21,8
1
1
112,7
přep.stav
23
Rok 2014
Fyzický stav:
15
6
0
70
0
6
1
0
27
1
1
127
fyzicky
Přepočtený stav:
13,12
4,75
0
70
0
5
1
0
26
1
1
121,9
přep. stav
Průměrné platové třídy a průměrný plat k:
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
průměrná plat.tř.
Průměrný plat
Kč/měs
průměrná plat.tř.
Průměrný plat
Kč/měs
průměrná plat.tř.
Průměrný
plat
Kč/měs
Pracovníci
v soc. službách –
přímá obslužná
péče
5,0
17 778,-
5,0
18 262,-
5,0
19 615,-
PSS-základní
vých.
neped.
činnost
Sociální
pracovníci
7,0
16 608,-
7,0
18 823,-
7,0
18 176,-
10,0
20 942,-
10,0
21 569,-
10,0
24 445,-
9,8
31 457,-
9,8
31 463,-
10,0
32 956,-
10,1
26 274,-
10,1
26 549,-
10,1
27 771,-
10,0
22 490,-
10
22 717,-
10,0
22 728,-
2,8
17 125,-
2,8
16 711,-
2,8
18 076,-
5,9
19 859,-
5,8
THP
Všeobecné sestry
Fyzioterapeut
Manuálně
pracující
CELKEM
PRŮMĚR
5,9
19 786,-
21 096,-
Průměrná platová třída se oproti roku 2013 snížila z 5,9 na 5,8. V návaznosti na zvýšení platů
v souladu s platnou legislativou od listopadu 2014 došlo v průměru k navýšení platů o 1 200,- až
1 400,- Kč měsíčně u jednotlivých kategorií, u sociálních pracovníků činilo navýšení platů 2 876,Kč. Téměř nedošlo k pohybu u platů pracovníků v sociálních službách – základní výchovná
nepedagogická činnost (pracovnice s praxí odešla na mateřskou dovolenou, v domově nyní pracují
na plný úvazek dvě nové pracovnice – absolventky bez praxe s nejnižším základním platem). U
fyzioterapeutů zůstala průměrná výše platů téměř shodná s r. 2013 z důvodu častých nemocí těchto
pracovnic.
Celkově se průměrné platy oproti r. 2013 zvýšily o 1 237,-Kč/měsíčně/1 pracovníka.
Prostředky na platy byly dle schváleného FP na rok 2014 vyplaceny v plné výši 30 100 tis. Kč.
5) DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY:
Zaměstnanci všech profesí byli během roku řádně školeni dle platné legislativy
z problematiky BOZP, PO, manipulace se strojním zařízením, hygienického minima, zúčastňovali
se odborných školení a kurzů. Dle normy OOPP jim byly dodávány pracovní ochranné pomůcky a
materiál potřebný k zajištění bezproblémového chodu organizace. Jejich práce byla průběžně
kontrolována. Dle platných předpisů absolvovali preventivní lékařské prohlídky a povinné
očkování proti virové hepatitidě typu B. Došlo k deseti drobným pracovním úrazům způsobeným
zejména nepozorností zaměstnanců a ke dvěma závažnějším pracovním úrazům s následnou
pracovní neschopností, které byly řešeny v souladu s platnou legislativou. Následně byli všichni
pracovníci v rámci preventivních opatření proškoleni.
24
6) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DS
Domov se v roce 2014 v oblasti vzdělávání zaměřil zejména na problematiku paliativní péče, péče
o klienta postiženého demencí, konceptu Bazální stimulace, reminiscenční terapie vycházející z
biografie klientů a z ní případně vyplývajícího psychodiagnostického modelu dle dr. Böhma. Dále
také na zintenzivnění sledování nutrice a kvalitu podávání stravy (využití modelu Bon apetit).
Získané poznatky byly postupně v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb uváděny do
praxe.

sociální pracovníci – vzdělávání v roce 2014 bylo zaměřeno zejména na:
individuální plánování průběhu sociální služby
standard č. 3,4,5 – 100 hodin akreditovaného vzdělávání
komunikaci s klienty s problémovým chováním
péči o klienta s demencí
koncept bazální stimulace, základní zásady a její praktické využití při péči o imobilní
klienty
- paliativní péči
- biografii a psychodiagnostický model dle dr. Böhma
- úhrady za sociální služby
- praxi v opatrovnictví
- alternativní komunikaci
- poradenské dovednosti
- spolupráci s rodinou uživatele
-
Všichni dosáhli minimálně 24 hodin povinného dalšího vzdělávání v akreditovaných
kurzech. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy.

účetní – změny v účetnictví pro příspěvkové organizace, roční účetní uzávěrka, práce s PC
programem pro účetnictví – ACE účto

řidiči – školení pro řidiče

referentka – provádění inventarizace majetku, vedení pokladny

pracovníci v přímé péči – celoroční vzdělávání - semináře, kurzy, školení zaměřené na
přímou obslužnou péči. Vzdělávání v roce 2014 bylo zaměřeno zejména na:
- problematiku práce s klientem postiženým demencí, rozvoj a podporu paměti - 25
pracovníků získalo osvědčení o absolvovaném akreditovaném vzdělávání v rozsahu 8
hodin, ostatní v rozsahu 6 hodin a další 4 hodiny neakreditovaného vzdělávání
- koncept bazální stimulace, základní zásady a její praktické využití při péči o imobilní
klienty – 32 pracovníků absolvovalo akreditované vzdělávání v rozsahu 24 hodin
- individuální plánování života klienta a psycho geriatrickou péči o seniora, která vychází
z jeho biografie (psycho biografický model dle dr. Böhma)
- tvorbu rizikového plánu a práci s rizikem v životě klienta
- paliativní péči - 12 pracovnic absolvovalo akreditovaný šesti denní kurz v hospici Rajhrad
- standardy kvality č. 3,4,5 – 13 pracovníků absolvovalo akreditované vzdělávání v rozsahu
100 hodin
- muzikoterapii
25
-
6 pracovníků absolvovalo akreditované vzdělávání v rozsahu 64 hodin v oblasti technik
zvyšování kognitivní kondice
pracovníci v přímé péči procházeli průběžným tréninkem v oblasti prožitkového cvičení
(pohyb v obleku simulujícím smyslové a pohybové obtíže handicapovaných osob)
současně byli pracovníci vzdělávání průběžně v oblasti nutrice v souladu s koncepcí Bon
Apetit
prožitkové semináře
praktický nácvik evakuace klientů pomocí evakuačních plachet
praktický nácvik manipulace se zvedákem
Všichni pracovníci v přímé péči dosáhli minimálně 24 hodin povinného dalšího vzdělávání
v akreditovaných kurzech. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy.

všechny sestry, sociální pracovníci a pracovnice v sociálních službách se v rámci dalšího
vzdělávání pravidelně zúčastňovaly odborných seminářů přímo v DS
Pravidelně 1x měsíčně probíhala v DS supervize, které se každý pracovník zúčastnil
minimálně jednou.
Všichni pracovníci byli proškoleni z problematiky hygienického minima, celoročně se
průběžně vzdělávají v oblastech zaměřených na standardy kvality.
Na pracovišti je pravidelně odebírán odborný tisk – časopis Sestra, Medicínské noviny,
Sociální služby, Sociální péče, Účetnictví.
Výhled vzdělávání
Organizace dbá na vysokou kvalitu vzdělání pracovníků v přímé péči. Všichni pracovníci
v sociálních službách splňují kvalifikační požadavky dle par. 116, odstavec 5 zákona o sociálních
službách. Sociální pracovníci splňují požadavky odborné způsobilosti dle par. 110 zákona o
sociálních službách.
Domov na každém oddělení „vychovává“ specialisty na péči o klienta s demencí,
inkontinenci, polohování, koncept bazální stimulace, psychobiografický přístup ke klientovi,
specialisty pro oblast stravování a rozvoj duševních schopností uživatelů. Tito specialisté potom
svoje vědomosti předávají dalším pracovníkům domova za účelem zvýšení kvality poskytované
péče.
Dotazníkové šetření
Během září až října proběhl mezi všemi pracovníky audit – hodnocení organizačního
spektra organizace. Ve všech stanovených kritériích byly cíle organizace splněny.
26
III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
Pro rok 2014 byl organizaci schválen příspěvek města na provozní náklady ve výši 15 636
tis. Kč.
Ze státního rozpočtu organizace žádala o dotaci na rok 2014 částku ve výši 11 800 tis. Kč,
obdržela v prvním kole 11 595 tis. Kč a ve třetím kole obdržela dalších 1 963 tis. Kč. Celkem tedy
od MPSV byla přiznána dotace ve výši 13 558 100 Kč. Tuto dotaci obdržela organizace ve třech
etapách. Finanční prostředky byly vyčerpány na platy pracovníků v sociálních službách.
Organizace požádala během roku RMB o povolení čerpat v roce 2014 dotace od úřadu
práce pro nově přijímané zaměstnance, což jí bylo povoleno.
Od úřadu práce tak bylo přijato 264 tis. Kč, které byly čerpány na platy nově přijatých
zaměstnanců (zejména pracovníků v sociálních službách) v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
(SÚPM – společensky účelná pracovní místa) a 8 tis. Kč bylo přijato prostřednictvím
zaměstnavatelské agentury od MPSV také v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (na plat
pracovníka v sociálních službách).
Rekapitulace:
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Zřizovatel - MMB
MPSV
Úřad práce
Celkem
dotace
město + MPSV +
ÚP + inv. transfer z
JMK:
17 642
8 162
914
15 636
7 750
419
15 636
5 879
605
26 718
23 805
22 120
Rok 2014
v tis. Kč
Rok 2014
oproti r.
2013 v tis.
15 636
13 558
272
0
+ 7 679
- 333
29 467
+7 347
Rok 2014
oproti r.
2013 v %
0
230%
45%
33%
Graf - srovnání výše výnosů z transferů od jiných subjektů za období roku 2012 až 2014:
30000
25000
20000
Rok 2012
15000
Rok 2013
Rok 2014
10000
5000
0
Zřizovatel - MMB
MPSV
Úřad práce
27
celkem
Finanční plán pro rok 2014 byl vypracován jako vyrovnaný – náklady byly naplánovány
ve výši 58 900 tis. Kč a výnosy byly naplánovány ve stejné výši. K 30.6.2014 byl RO č. 1/2014
upravený FP na náklady i výnosy ve výši 52 300 tis. Kč. K 30.9. byl vypracovaný upravený
finanční plán RO č. 2/2014 ve výši 62 600 tis. Kč a k 31.12.2014 došlo k další úpravě – RO č.
3/2014 na celkovou výši 66 189 tis. Kč.
Výše dotace od úřadu práce závisí na možném počtu nově přijímaných pracovníků.
1) VÝNOSY
a)Tabulka výnosů (v tis. Kč):
b) Zdůvodnění čerpání a odchylek ve vývoji jednotlivých druhů výnosů –
srovnání k FP:
Výnosy byly čerpány v souladu s interní cestou upraveným finančním plánem (RO č.3/2014)
v celkové výši 66 189 tis. Kč.
účet 602 - (výnosy za vlastní výkony), ve výši 36 073 tis. Kč:- ve srovnání s rokem 2013
organizace dosáhla o 4 057 tis. Kč, tj. o 13% vyšších výnosů. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán za
přiznané příspěvky na péči. V dalším období lze předpokládat postupný nárůst výnosů z příspěvků
na péči, neboť zdravotní stav klientů domova se postupně zhoršuje. Noví klienti, kteří do domova
nastupují, mají většinou přiznaný příspěvek na péči ve výši II. až IV. stupně.
Výnosy – z toho:
Smlouvy s klienty
Příspěvek na péči
Výnosy - strava
Výnosy - zdravotní
pojišťovny
Služby poskytované
klientům
Rok 2012
v tis. Kč
Rok 2013
v tis. Kč
Rok 2014
v tis. Kč
15 046
7 676
4 001
15 005
11 728
4 428
847
7
743
13
28
Rok 2014
oproti r.
2013 v %
15 087
15 398
4 948
Rok 2014
ve
srovnání
s rokem
2013 v tis.
+ 82
+ 3 670
+520
575
12
-168
+1
77%
92%
105%
131%
111%
Graf - srovnání výnosů za vlastní výkony v roce 2012 až 2014:
16000
14000
12000
10000
Rok 2012
8000
Rok 2013
6000
Rok 2014
4000
2000
0
Smlouvy s
klienty
Příspěvek na
péči
Výnosy strava
Výnosy - ZP
Fakultativní
služby
Uvedený graf znázorňuje, že se platby za pobyt v roce 2014 pohybovaly na stejné úrovni,
jako v roce předešlém (legislativa neumožňovala navýšení plateb). Naopak se výrazně oproti roku
2013 zvýšily výnosy z příspěvků na péči. V roce 2014 činil tento nárůst oproti roku předchozímu
3 670 tis. Kč. Současně se navyšovaly počty klientů odebírajících obědy nebo celodenní stravu,
takže výnosy za stravu v r. 2014 byly o 520 tis. Kč vyšší, než v roce 2013. Přestože se zvyšuje
počet klientů závislých na péči personálu, snížily se oproti roku předchozímu platby od
zdravotních pojišťoven o 168 tis. Kč. Lékařky přestaly na základě instrukcí zejména od VZP
předepisovat výkon „podávání léků per os“. Tento výkon však zdravotní sestry zaměstnané
v domově pro seniory v současné době zajišťují pro cca 70 % klientů.
Ostatní výnosy v celkové výši 649 tis. Kč – plnění na 102,4%:
účet 603 – výnosy z nájmu - 64 tis. Kč za služební byt. Nájemné odpovídalo platné legislativě.
účet 648 - z rezervního fondu byla použita částka ve výši 18 tis. Kč z finančních darů (úhrada
zájezdu klientů na Velehrad v ceně 15 tis. Kč a za 3 tis. Kč byly nakoupeny masti potřebné k
likvidaci infekčního onemocnění)
účet 649 - ostatní výnosy ve výši 616 tis. Kč – převážně jde o výnosy ze zúčtování dohadných
položek předchozího roku za nevyúčtované náklady za teplo v roce 2013 ve výši 474 tis. Kč. Do
tohoto účtu je započten i darovaný zdravotnický materiál do spotřeby v hodnotě 106 tis. Kč.
účet 662 – úroky - 14 tis. Kč – úroky banky
účet 672 - výnosy z transferů
 zřizovatel - ve výnosech organizace jsou zaúčtované skutečně došlé platby ve výši 100%
tj. 15 636 tis. Kč
a) výnosy z transferů ze SR – v celkové výši 13 831 tis. Kč
- Z toho bylo organizaci rozhodnutím MPSV přiznáno 13 558 tis. Kč na
celý rok 2014. Finanční prostředky od MPSV byly použity na platy
pracovníků v sociálních službách.
29
-
264 tis. Kč organizace obdržela od úřadu práce na Společensky účelná
pracovní místa (SÚPM) pro pracovníky přijaté z ÚP (pracovníci
v sociálních službách, fyzioterapeut), a 8 tisíc Kč obdržel domov od MPSV
prostřednictvím zaměstnavatelské agentury na plat jednoho pracovníka
v sociálních službách.
2) NÁKLADY
a) Tabulka nákladů (v tis. Kč):
b) Hospodářský výsledek v tis. Kč:
náklady celkem
výnosy celkem
hospodářský výsledek - zisk
65 813
66 189
376
Kladný hospodářský výsledek je ovlivněn zejména tím, že úřad práce začal až koncem roku posílat
na účet domova dlouhodobě vyřizované příspěvky na péči.
V rámci návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku bylo 300 tis. Kč navrženo do
Fondu rezervního, aby tyto prostředky mohly být následně převedeny do fondu investičního a
využity k nákupu strojních investic v r. 2015.
Organizace navrhla rozdělení kladného hospodářského výsledku:
 ve výši 300 000,- Kč do Fondu rezervního
 ve výši 76 00,43 Kč do Fondu odměn
30
c) Zdůvodnění čerpání a odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů:
Náklady byly čerpány ve srovnání s upraveným rozpočtem ve výši 66 189 tis. Kč, tj. 99,6%.
Všechny náklady byly čerpány v souladu s RO č. 3/ 2014.
Nejvýznamnější položky čerpání dle jednotlivých nákladových účtů:
účet 50 – spotřebované nákupy, skutečně vyčerpáno celkem 8 484 tis. Kč (o 733 tis. Kč = o
9% více, než v roce předešlém), z toho:
účet 501 (spotřeba materiálu) – vyčerpáno celkem 2 944 tis. Kč - plnění na 98,6 % k RU.
Ve srovnání s rokem 2013, kdy byly realizovány nákupy v hodnotě 2 145 tis. Kč, je to o 799 tis.
Kč více (+ 37%).
Nakoupeno bylo:
Kancelářský materiál za 241 tis. Kč, materiál pro údržbu za 422 tis. Kč (zejména nové vodovodní a
sprchové baterie z důvodu vysokého výskytu legionelly, elektromateriál a nová svítidla), čistící,
prací a desinfekční prostředky za 617 tis. Kč, pohonné hmoty 42 tis. Kč, zdravotnický materiál a
jednorázový spotřební materiál za 365 tis. Kč (jednorázové rukavice, čepce, zástěry, jednorázový
zdravotnický materiál), spotřební materiál pro úklid 299 tis. Kč (papírové ručníky, toaletní papír,
kbelíky, zemovky, mýdlo, pytle, osvěžovače, smetáky, kartáče aj), materiál pro ergoterapii 28 tis.
Kč, nákup DDHM v hodnotě 200 – 999 Kč - 84 tis. Kč (křesla, drobný nábytek, nástěnky, razítka,
ventilátory, džbány, konvice, odpadkové koše, džbány), ostatní drobný spotřební materiál 327 tis.
Kč (filtry a sáčky do vysavačů, nádobí, posypový materiál, žárovky, garnýže, žárovky, pracovní
desky, baterie aj), nákup prádla 401 tis. Kč (polštáře, přikrývky, povlečení, prostěradla, záclony,
ubrusy), materiál drobné majetkové povahy do 200,-Kč v hodnotě 114 tis. Kč (zejména drobné
nádobí).
Kancelářský materiál
Materiál pro opravy
Materiál ergoterapie
Čistící a prací
prostředky
Pohonné hmoty
Zdravotnický materiál
Jednorázové zdrav.
potřeby
Drob.hm.maj.200-999
Drob.hm.maj.prádlo
Ostatní materiál
Rok 2012
v tis. Kč
Rok 2013
v tis. Kč
Rok 2014
v tis. Kč
131
139
21
471
253
109
22
427
241
422
28
617
Čerpání
oproti roku
2013 v %
95%
387%
127%
144%
47
78
210
44
195
202
42
206
159
95%
106%
79%
28
143
443
66
212
407
84
401
327
127%
189%
80%
Nárůst spotřeby finančních prostředků je výrazný zejména u nákupů:
 Materiálu pro údržbu – důsledek výskytu legionelly zejména v kuchyňských a sprchových
bateriích (množství mnohonásobně překročilo povolenou normu)
 Čistících a pracích prostředků – důsledek zhoršujícího se zdravotního stavu klientů –
v bytech je třeba uklízet i několikrát denně, častěji se pere osobní i ložní prádlo klientů
 Prádla – je třeba častěji měnit peřiny a polštáře včetně prostěradel a povlečení
31
účet 502 (spotřeba energie) - vyčerpáno celkem 5 540 tis. Kč – 100,7% k RU:
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Čerpání oproti
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
roku 2013 v %
3 200
3 229
3 229
0
Teplo+ teplá
voda
1 421
1 579
1 456
92%
El. energie
838
799
855
107%
Voda
5 459
5 606
5 540
99%
Celkem
Náklady na energie se v posledních dvou letech pohybovaly na přibližně stejné úrovni. Ve druhé
polovině roku 2013 se organizace přihlásila k akci Magistrátu města Brna – centrální nákup
elektrické energie, což se projevilo v úspoře 123 tis. Kč.
účet 51 (služby) - vyčerpán ve výši 10 271 tis. Kč - plnění na 99,6% k RU:
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
7 707
6 705
6 064
10 271
Služby celkem,
z toho:
3 504
2 038
987
4 460
Údržba
4 203
4 667
5 077
5 811
Ostatní služby
Čerpání oproti
roku 2013 v %
169%
452%
114%
Z přiložené tabulky vyplývá, že náklady na služby se zejména z důvodu navyšování počtů
odebrané stravy postupně zvyšují. Současně se po několika letech podařilo navýšit náklady na
údržbu.
účet 511 (opravy a udržování) – vyčerpáno celkem 4 460 tis. Kč (plnění na 99,1% k RU), což je
částka o 3 473 tis. Kč (452% oproti r. předchozímu) vyšší, než v roce 2013
- Opravy budovy 3 210 tis. Kč (výměna dlažby 24 tis. Kč, výměna dveří v prostorách
ergoterapie, rehabilitace, kanceláří a na třech odděleních 1 696 tis. Kč, oprava
kuchyňských koutů 117 tis. Kč, výměna osvětlení v prostorách ergoterapie, kancelářích,
na chodbách a v bytech klientů 745 tis. Kč, přeložení telefonního rozvaděče 6 tis. Kč,
opravy v bytech 175 tis. Kč aj)
- Na vymalování bytů klientů byla vynaložena částka 225 tis. Kč
- Opravy podlah 475 tis. Kč – výměna podlah v rehabilitaci, kancelářích a bytech klientů
- Revize a opravy elektrospotřebičů a výtahů 167 tis. Kč
- Opravy kuchyňského a prádelenského zařízení 79 tis. Kč
- Oprava kancelářské techniky 7 tis. Kč
- Oprava služebních automobilů 39 tis. Kč
- Ostatní částky ve výši 255 tis. Kč byly použity na běžné opravy (opravy v bytech
klientů, oprava tonometrů, čištění bojlerů, opravy bezpečnostní signalizace pro klienty,
čištění podlah, oprava kanalizace, opravy zdravotnické techniky, žaluzií,
antidekubitních matrací, nábytku, křesel aj).
32
Další opravy v tis. Kč:
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Podlahářské práce
88
33
475
Čerpání oproti
roku 2013 v %
1 439%
Malování
82
154
225
146%
Revize a opravy
elektrospotřebičů a
výtahů
Opravy prádelenského
zařízení
Opravy kuchyňské
techniky
Opravy kancelářské
techniky
Ostatní opravy bytů a
společných prostor
Opravy koupeln. jádra
Opravy aut
Opravy budovy
125
122
167
136%
33
28
66
235%
15
10
13
130%
52
12
7
58%
113
131
225
171%
308
18
1 150
84
27
386
0
39
3 210
144%
831%
V roce 2014 byla nejvyšší finanční částka použita na opravy budovy – zejména na výměnu dveří
do obytných jednotek, kanceláří a rehabilitace, dále na výměnu osvětlení, byla vyměněna
podlahová krytina v prostorách rehabilitace, kanceláří a v bytech klientů. Po celý rok probíhalo
malování a průběžné opravy obytných i společných prostor.
Graf - podíl nákladů na nejvýznamnější údržbu a opravy v r. 2014:
podlahářské práce
malování
revize a opravy elektro
opravy prádelenského zařízení
opravy kancelářské techniky
ostatní opravy bytů a společných
prostor
opravy auta
opravy budovy
33
účet 512 (cestovné), vyčerpáno 109 tis. Kč
 Prostředky byly vynaloženy zejména na uhrazení pracovních cest tří sociálních
pracovníků, ředitelky a vrchní sestry – do Slovinska, Srbska a Řecka do zařízení ústavní
sociální péče.
účet 513 (náklady na reprezentaci), vyčerpány 4 tis. Kč
 Účet byl čerpán v souladu s upraveným finančním plánem. Je zde zahrnuta zejména
úhrada pohoštění v rámci pracovních návštěv během roku 2014.
účet 518 (ostatní služby), vyčerpáno celkem 5 698 tis. Kč, což je o 621 tis. Kč (+ 11%) více, než
v roce předchozím
Náklady na služby v tis. Kč:
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
3 985
4 318
5 013
Čerpání oproti
roku 2013 v %
116%
Spoje, poštovné a ceniny
5
4
5
125%
Telekomunikace vč.
internetu
Právní, poradenské a
účetnické služby
Desinfekce, deratizace
98
104
75
72%
161
136
70
51%
64
64
86
134%
56
64
67
104%
173
85
81
96%
Dodávka stravy
Pronájem PC programu
Cygnus
Ostatní služby
-
-
-
Největší nákladovou položku tvoří částka 5 013 tis. Kč na vynaložená na zaplacení
dodávky stravy klientů domova externímu dodavateli, který zajišťuje přípravu a dovoz
stravy. Obdobná výše finančních prostředků se promítá ve výnosech, které domov
získal po zaplacení úhrad za stravu a její dovoz
Další významnější položky jsou tvořeny náklady na spoje, poštovné a ceniny (5 tis. Kč),
na provoz telekomunikačních zařízení (75 tis. Kč), právní, poradenské a účetnické
služby (70 tis. Kč), zajištění desinfekce, deratizace a desinsekce (86 tis. Kč), pronájem
programu Cygnus (67 tis. Kč), roční udržovací poplatky PC vybavení (24 tis. Kč), PC
systémové práce (36 tis. Kč), poplatky rozhlas a televize (10 tis. Kč)
Bankovní poplatky 42 tis. Kč
Technické zhodnocení DNM do 60 tis. ve výši 6 tis. Kč – rozšíření PC programu ACE
Účto a ACE Ema
Cestovné 109 tis. Kč (pracovní cesta tří sociálních pracovníků, ředitelky a vrchní sestry
do Slovinska, Srbska a Řecka do zařízení ústavní sociální péče)
Prádelenské služby 95 tis. Kč
Zhotovení klíčů a dodávka zámků 30 tis. Kč
Tisk formulářů 37 tis. Kč
34
-
Ostatní služby 81 tis. Kč (zimní posyp na chodníky, členský poplatek APSS ČR,
kontakt na Domov ve Zlatých stránkách aj.)
Kromě nákladů na stravování klientů byly náklady na ostatní služby plánovány a udržovány na
úrovni let předchozích. K výraznému snížení nákladů došlo u plateb za mobilní hlasové služby
(domov se zapojil do veřejné zakázky MMB na dodavatele mobilních hlasových služeb), vyšší
částka byla oproti předchozím rokům zaplacena za desinfekci a desinsekci při výskytu infekčního
onemocnění v domově.
účet 52 – osobní náklady, celkem vyčerpány ve výši 42 528 tis. Kč (oproti roku 2013 nárůst o 5
144 tis. Kč (+ 13%) z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců o 10 osob a zákonného navýšení platů
od listopadu 2014, z toho:
 521 (mzdové náklady), ve výši 30 781 Kč – plnění na 100% (o 3 657 tis. Kč = o 13%
více, než v roce předešlém), z toho:
-
-

OON 492 tis. Kč (úklid sněhu, interní auditor, supervizor, psycholog, mýtí a úklid
nádobí a výdejny stravy po snídaních a večeřích klientů a o sobotách a nedělích
po snídaních, obědech a večeřích). V roce předchozím bylo na OON vyplaceno
460 tis. Kč = o 32 tis. Kč méně, než v roce 2014
Náhrady mzdy za pracovní neschopnost 188 tis. Kč
Náklady na platy ve výši 30 100 tis. Kč - plnění na 100%. Celkem bylo
vyplaceno o 3 671 tis. Kč = o 13% více, než v r. 2013 z důvodu nárůstu počtu
pracovníků a zákonného navýšení platových tarifů u všech pracovníků. Z důvodu
nemocnosti nebylo vyplaceno 1 357 tis. Kč (o 18 tis. Kč více, než v r. 2013) - ty
byly použity na vyplacení mimořádných odměn těm pracovnicím, které
zastupovaly dlouhodobě nemocné kolegyně. Mimořádné odměny byly všem
pracovníkům vyplaceny v celkové výši 3 327 tis. Kč. Průměrný plat se zvýšil
oproti roku 2013 z 19 859,- Kč na 21 096,-Kč (nárůst + 1 237,-Kč/měsíčně).
sociální pojištění a sociální náklady ve výši 11 746 tis. Kč – 99,8%. Mimo odvodů
zákonného a sociálního pojištění z mezd byly součástí zákonných sociálních nákladů také
náklady na:
Školení zaměstnanců - celoživotní vzdělávání
Příspěvek na stravování zaměstnanců
Ochranné pracovní pomůcky, oděv a obuv
Pracovně lékařské služby (závodní lékař)
Rok 2013
Rok 2014
71 tis. Kč
390 tis. Kč
374 tis. Kč
(na 1
zaměstnance
= 3 400,Kč/rok)
18 tis. Kč
212 tis. Kč
426 tis. Kč
357 tis. Kč
Čerpání
oproti roku
2013 v %
298%
109%
95%
(na 1
zaměstnance
= 3 002,Kč/rok)
40 tis. Kč
222%
účet 53 – daně a poplatky, vyčerpány 11 tis. Kč:
 V souladu s plánem byla uhrazena silniční daň ve výši 7 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis.,
ověření úředních listin 1,2 tis. Kč. Poplatky se pohybovaly na stejné úrovni jako v roce
předešlém.
35
účet 54 – ostatní náklady z činnosti, vyčerpáno 110 tis. Kč (oproti r. 2013 je to o 23 tis. Kč = o
26% více):
 28 tis. Kč bylo vynaloženo na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti při poskytování
sociálních služeb
 32 tisíc Kč na pojištění služebních automobilů
 48 tis. Kč – technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč - byly zakoupeny koupací sítě ke
zvedáku, uhrazen projekt statika 6 tis. Kč a rozšíření dveřního otvoru u bytu č. 186 - 22 tis.
Kč
účet 551 – odpisy, vyčerpány dle skutečných odpisů ve výši 658 tis. Kč, oproti roku
předchozímu snížení o 54 tis. Kč.
 Organizace odepisovala majetek dle zřizovatelem schváleného plánu odpisů pro rok 2014.
Ten byl počátkem roku stanoven na výši 705 tis. Kč. Odpisy nedosáhly plánované výše,
neboť většina nákupů strojních investic proběhla až koncem roku 2014, takže tyto
investice byly odepisovány kratší dobu, než bylo původně plánováno.
účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku – vyčerpáno 3 751 tis. Kč (o 1 137 tis.
Kč = o 43% více, než v r. 2013):
 Nákup DDHM (od 1 000 do 40 000,-Kč) za 3 738 tis. Kč, z toho: antidekubitní matrace
(290 tis. Kč), tabletový systém na dovoz stravy klientům na pokoje + vozíky (235 tis. Kč),
regály do skladů (40 tis. Kč), pokojové stěny do deseti obytných jednotek (110 tis. Kč),
šatní skříňky pro personál (107 tis. Kč), houpačka a pískoviště (62 tis. Kč), vozíky na
prádlo (20 tis. Kč), pračka 16 tis. Kč, žehlička (6 tis. Kč), slunečníky (16 tis. Kč), stoly
jídelní (7 tis. Kč), evakuační plachty 92 tis. Kč, lampičky k lůžku 100 tis. Kč, zdravotní
vozíky 97 tis. Kč, lavičky venkovní 7 tis. Kč, elektrická polohovací lůžka 400 tis. Kč,
odsávačka a koncentrátor kyslíku pro klienty 71 tis. Kč, rehabilitační přístroj 35 tis. Kč,
křesla do kluboven a jídelny 60 tis. Kč, televize 36 tis. Kč, rotopedy 17 tis. Kč, video
zařízení do rehabilitace k rotopedům 17 tis. Kč lehátko rehabilitační 25 tis. Kč,
mechanické vozíky 48 tis. Kč, křesla jídelní 32 tis. Kč, polohovací vozíky pro klienty 45
tis., myčka nádobí 10 tis. Kč, židle a stoly pro klienty 143 tis. Kč, pračka a žehličky 24 tis.
Kč, přijímač zpráv TREX – bezpečnostní signalizace pro klienty 71 tis. Kč, vybavení nově
zřízené kuchyňky na žlutém oddělení 81 tis. Kč, nový PC a 2 tiskárny pro sociální
pracovnice 53 tis. Kč.

Nákup DDNM (od 1 000 do 60 000 Kč) za 13 tis. Kč – nákup programů MS Office do
nových počítačů.
36
d) Položky významně ovlivňující náklady organizace v r. 2014
Oproti předchozímu roku se významně změnily náklady zejména u:
 účet 501 (spotřeba materiálu) – vzhledem k finančním možnostem byly nakupovány
potřeby nutné pro zajištění plynulého provozu domova. Nárůst spotřeby finančních
prostředků je výrazný zejména u nákupů zdravotnického materiálu, prádla (povlečení
na lůžka, prostěradla, podložky), materiálu pro údržbu a opravy a čistících a pracích
prostředků
 účet 511 (opravy a udržování) – oproti roku předešlému organizace vzhledem
k finančním možnostem provedla údržbu v částce cca o 3,5 mil. Kč vyšší, než v roce
předchozím - byly zajištěny zejména opravy budovy, bytů a společných prostor
domova
 účet 521 (mzdové náklady) – základní platy byly zvyšovány v souladu s navýšením
počtu zaměstnanců a v souladu s platnou legislativou, prostředky byly vyčerpány
v souladu s finančním plánem v plné výši
 účet 558 (náklady z drobného dlouhodobého majetku) - s ohledem na to, že budova
i část jejího vybavení je 28 roků stará, byly postupně během uplynulého roku obytné
jednotky vybavovány novým zařízením, které odpovídá potřebám osob odkázaných na
pomoc a podporu druhé fyzické osoby
e) Budovy - stav objektů:
Průběžně jsou prováděny veškeré předepsané revize objektů (hromosvodů, elektrorozvodů,
elektrospotřebičů, signalizace aj.).
Vzhledem ke stáří budovy si situace postupně žádá větší stavební investice:
 Statutárním městem Brnem byla vyhlášena v r. 2014 veřejná zakázka v hodnotě cca 53
mil. Kč na projekt Odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity. Byl vybrán dodavatel,
práce byly zahájeny na podzim roku 2014. V rámci zakázky bude zřízeno lůžkové oddělení
pro klienty s demencí s kapacitou 11 lůžek, bude provedena GO stávajících šesti výtahů a
současně bude vybudován jeden nový evakuační výtah. Současně dojde k rekonstrukci
kuchyně. Převážná část finančních prostředků bude hrazena z ESF.
 Statutární město Brno schválilo v r. 2014 i projekt Zateplení objektu DS včetně výměny
části balkonů za lodžiový typ. Hodnota zakázky je cca 35 mil. Kč. Převážná část finančních
prostředků bude hrazena z finančních prostředků města Brna, menší díl z ESF.
37
3) FINANČNÍ MAJETEK
a) Stavy finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014 v Kč:
Účet 241 10
Účet 241 20
Účet 241 30
Účet 241 31
Účet 241 40
Účet 243 10
Účet 241 11
Účet 245 10
Účet 245 20
CELKEM
Provozní prostředky
Prostředky investičního fondu
Prostředky rezervního fondu-ze zlepšeného
HV
Prostředky rezervního fondu-finanční dary
Prostředky fondu odměn
Účet FKSP
Účet spořící
Účet depozitní
Účet klienti
2 439 695,30
737 239,55
597 272,04
673 586,20
724 242,96
271 284,91
4 197 542,84
142 428,00
507 623,00
10 290 914,80
b) Pokladní hotovost k 31.12.2014 v Kč:
Účet 261 10
Účet 261 20
Účet 261 30
Účet 261 40
Provozní pokladna
Stravovací pokladna
Pokladna FKSP
Pokladna klienti
61 255,00
15 120,00
7 994,00
20 770,00
c) Ceniny k 31.12.2014 v Kč:
Účet 263 10 Ceniny
689,00
4) POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2014
a)Pohledávky ve splatnosti v Kč: 3 714 944,49 Kč z toho:
Účet 314
Účet 335
Účet 383
Účet 381
Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 228 800,00
Pohledávky za zaměstnance
8 188,00
Výnosy příštích období
78,52
Náklady příštích období
36 323,02
Účet 385
Účet 388
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Účet 377
Ostatní krátkodobé
pohledávky
4 244,55
437 260,40
50,00
38
zálohy za teplo
půjčka FKSP, obědy zaměstnanci
paušál telefony UPC
časové rozlišení
předplatné odborného tisku,
pojistek auta, pojištění
organizace, antivirový program
úroky banka
dohadná položka-za dosud
nepřiznané PnP, nevyúčt.zál.za
teplo služ.byt, zdr.výkony ZP
Pohledávky za energie automat
na kávu
b)Pohledávky po splatnosti:

účet 378 – jiné pohledávky
0
c) Závazky ve splatnosti v Kč: 5 256 052,55 Kč z toho:
Účet 321
Účet 324
Účet 331
Účet 336
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy za
Zaměstnanci
Sociální pojištění
Účet 337
Zdravotní pojištění
428 548,00
Účet 338
Důchodové spoření
3 712,00
Účet 342
Jiné přímé daně
Účet 378
Ostatní krátkodobé závazky
1 821 332,97
363 103,90
2 464 779,00
998 249,00
faktury za r. 2014
čipy, teplo, platby zdr. pojišťovny
platy za 12/2014
zákonné sociální odvody za
12/2014
zákonné zdravotní odvody za
12/2014
důchodové spoření II. pilíř
334 676,00 zálohová a srážková daň ze závislé
činnosti za 12/2014
772 736,17 exekuce z platů zaměstnanců za
12/2014, přeplatky stravné klientů
za 12/ 2014, důchody, peníze
klientů uložené na účtu DS,
pozůstalosti, depozita, revizní
zpráva zamítnuté výkony ZPMV
ČR
d) Závazky po splatnosti:
0
5) DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, Z ROZPOČTU STÁTNÍCH
FONDŮ A Z ROZPOČTU KRAJE


Organizace obdržela dotaci od MPSV ze státního rozpočtu v celkové výši 13 558 tis.
Kč. Všechny tyto finanční prostředky byly použity na platy zaměstnanců v přímé péči.
Vyúčtování dotace bylo řádně dokladováno a dne 22.1.2015 odevzdáno na OSP
MMB.
Dotace od úřadu práce v celkové výši 264 tisíc Kč byly vyúčtovávány pobočkám
úřadu práce průběžně každý měsíc. MPSV byla dotace ve výši 8 tis. Kč vyúčtována
prostřednictvím zaměstnavatelské agentury Santia. Všechny tyto finanční prostředky
v celkové výši 272 tis. Kč byly použity na platy nově přijatých zaměstnanců.
39
6) INVESTICE
a) Současný stav:
 Dotace od KÚ za účelem zvýšení kvality života klientů Domova pro seniory
Foltýnova ve výši 100 tis. Kč byla použita k nákupu sprchovacího lůžka pro imobilní
klienty (celková cena lůžka 126 tis. Kč).
 Od zřizovatele ani ze státního rozpočtu organizace žádný příspěvek na investice
neobdržela.
b) Výhledový plán investičních akcí:
 Rekonstrukce výtahů – viz text výše.
 Zateplení celé budovy včetně výměny balkónů v rozsahu cca 35 mil. Kč – viz text výše.
 Vybudování lůžkového oddělení a kuchyně v prostorách budovy bývalého stravovacího
provozu. V poschodí by měly být zřízeny jednotky pro 11 dalších uživatelů sociální služby
– viz text výše.
40
IV. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
a)Tabulka v tis. Kč:
FOND INVESTIČNÍ
Stav k
Čerpání
Tvorba
01.01.
2014
Příděl z odpisů z DHM a DNM
Plán
Skut.
705
658
Financování investičních výdajů
100
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Transfer na investice od
zřizovatele
Transfer na investice ze státních
fondů
Stav k
Plán
Skut.
600
528
31.12.
2014
Odvod do rozpočtu zřizovatele
507
737
Výnos z prodeje svěřeného DHM
Posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku
Dary a příspěvky od jiných
subjektů
Výnosy z prodeje majetku
Převod z rezervního fondu
Celkem tvorba
705
758
Celkem čerpání
600
528
FOND REZERVNÍ
Stav k
Čerpání
Tvorba
01.01.
2014
Plán
Příděl ze zlepš. výsledku hosp.
2013
Peněžní dary
280
200
Stav k
Plán
Skut.
280
Další rozvoj činnosti
35
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Skut.
974
Ostatní
31.12.
2014
1 271
Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně
Úhrada ztráty za předchozí léta
Posílení investičního fondu
Celkem tvorba
480
315
Ostatní - čerpání darů
18
Celkem čerpání
18
Z toho dary
674 tis. Kč
FOND ODMĚN
Stav k
657
Čerpání
Tvorba
01.01.
2014
Příděl ze zlepšeného výsledku
hospodaření
Plán
Skut.
67
67
Odměny zaměstnancům
Stav k
Plán
Skut.
30
29
31.12. 2014
724
Překročení prostředků na platy
Celkem tvorba
67
67
Celkem čerpání
FKSP
Stav k
294
Čerpání
Tvorba
01.01.
2014
Příděl do fondu na vrub nákladů
Plán
Skut.
310
303
Ostatní
Celkem tvorba
310
303
Stav k
Plán
Úhrada potřeb zaměstnanců
250
Odměny–pracovní a životní výročí
50
Celkem čerpání
300
41
Skut.
246
48
294
31.12. 2014
303
b) Komentář k tabulce plán tvorby a čerpání finančních fondů
Prostředky finančních fondů byly v převážné míře kryty finančními prostředky organizace, 100 tis.
Kč organizace obdržela od KÚ Jm kraje.
Čerpání investičního fondu - počáteční stav k 1.1.2014
- příděl za celý rok 2014 z odpisů
- dotace Jm kraje na nákup investic
- projekty – inženýrská činnost k zateplení
- nákup sprchovacího lůžka ARJO
- nákup 2 ks zvedáků pro imobilní klienty
- rehabilitační přístroj motodlaha
- stav k 31.12. 2014
507 tis. Kč
+ 658 tis. Kč
+ 100 tis. Kč
- 176 tis. Kč
- 126 tis. Kč
- 141 tis. Kč
- 85 tis. Kč
737 tis. Kč
100 tis. Kč obdržela organizace na základě podané žádosti od Jm kraje na nákup investic za
účelem zvýšení kvality života klientů domova – bylo zakoupeno sprchovací lůžko pro imobilní
uživatele. Dotace byla vyučována a předána na KÚ Jm kraje dne 7.1.2015 a následně
předána i na OSP MMB.
Fond rezervní
- počáteční stav k 1.1.2014
974 tis. Kč
- příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2013 + 280 tis. Kč
- peněžní dary
+ 35 tis. Kč
- čerpání finančních darů
- 18 tis. Kč
(15 tis. zájezd pro klienty + 3 tis. masti – inf.onem.)
- stav k 31.12. 2014
1 271 tis. Kč
- z toho dary
674 tis. Kč
Fond odměn
- počáteční stav k 1.1.2014
657 tis. Kč
- příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2013 + 67 tis. Kč
- stav k 31.12. 2014
724 tis. Kč
FKSP
- počáteční stav k 1.1.2014
- příděl za celý rok 2014
- vyčerpáno na obědy zaměstnanců
- kultura, sport, rekreace
- vitamíny
- vyčerpáno na dary zaměstnancům
- stav k 31.12.2014
42
294 tis. Kč
+ 303 tis. Kč
- 161 tis. Kč
- 31 tis. Kč
- 54 tis. Kč
- 48 tis. Kč
303 tis. Kč
FKSP: byl použit v souladu s platnou legislativou a interní směrnicí:
Počáteční stav k l.l.2014
294 223,91
Příděl 1% z hrubých mezd
302 882,95
Mezisoučet
597 106,86
Příspěvek na obědy zaměstnanců
161 215,Odměny a výročí
48 000,Vstupenky, vitamíny,rekreace
84 690,Zůstatek k 31. 12. 2014
303 201,86
Veškeré fondy byly vytvářeny a používány v souladu s platnou legislativou.
V. KONTROLNÍ ČINNOST
1) PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY DS FOLTÝNOVA PRO
ROK 2014:
Leden:
Kontrola realizace plateb dodavatelům za r. 2013
Kontrola vyhodnocení plnění plánů, poslání, cílů a principů organizace
Únor:
Dodržování směrnice o hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
Kontrola spotřeby pohonných hmot
Kontrola kvality a včasnosti provádění oprav v bytech klientů
Kontrola aktivizace klientů
Březen:
Kontrola písemných záznamů do formulářů – přijímání drobných pozorností
Kontrola dodržování pracovních harmonogramů a pracovních postupů
Kontrola PO – hydranty a hasicí přístroje – jejich rozmístění a funkčnost, rozmístění požárních směrnic
Duben:
Kontrola činnosti PSS a SZP – zápisy o návštěvách v bytech klientů + zápisy nouzové a mimořádné
situace do předepsaného formuláře
Kontrola aktivizace klientů, ergoterapie, doprovod ven
Kontrola výdeje snídaní, svačin a večeří klientů s celodenní stravou
Květen:
Kontrola vyplňování formulářů, tvorby a vyhodnocování individuálních plánů klientů
Kontrola pořádku na pracovišti údržby, vybavení lékárniček, kontrola pořádku ve skladech a dalších
společných prostorách
Kontrola dodržování směrnice o oběhu účetních dokladů
43
Červen:
Kontrola dodržování plnění úkolů vyplývajících z individuálních plánů uživatelů
Kontrola čistoty služebního vozidla, bezpečnostní vesty pro řidiče
Kontrola spotřeby čistících a pracích prostředků – dodržování norem
Červenec:
Kontrola dodržování směrnice o činnosti sociální pracovnice
Kontrola provádění auditů kvality při poskytování soc. služeb - plnění nápravných opatření
Kontrola dodržování směrnice o vedení autoprovozu
Srpen:
Kontrola směrnice o ochraně osobních údajů
Kontrola výdeje a příjmu ložního prádla klientům, stav v meziskladech prádla
Kontrola dodržování plnění úkolů vyplývajících z individuálních plánů uživatelů
Září:
Kontrola aktivizace klientů, ergoterapie, doprovod ven
Dodržování směrnice o hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
Kontrola evidence plateb za poskytované služby
Říjen:
Kontrola čistoty v bytech – provádění čtvrtletních úklidů
Kontrola plnění směrnice pro evidenci majetku a nakládání s majetkem
Kontrola pokladní knihy a stavu finančních prostředků v pokladně
Listopad:
Kontrola dodržování směrnice o vydávání OOPP zaměstnancům
Kontrola při nedělní službě zdravotnických pracovníků
Kontrola dodržování BOZP – prohlídka celého pracoviště
Prosinec:
Kontrola provádění fyzických inventur
Kontrola vybavení zaměstnanců při výdeji stravy klientům
Kontrola, zda je způsob poskytování služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální
služby a osobními cíli jednotlivých osob
VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY DS ZA ROK 2014
Během uplynulého období bylo provedeno 42 plánovaných kontrol, z toho 1 následná,
podrobné zápisy jsou založeny u ředitelky DS. Průběžné, namátkové kontroly kvality a rozsahu
poskytovaných služeb uživatelům, provozu DS i vedení účetnictví a hospodaření dle platné
legislativy a interních směrnic, jsou prováděny víceméně denně, zjištěné nedostatky jsou dle
charakteru a závažnosti odstraňovány okamžitě. V případě potřeby jsou vypracována nápravná
opatření, je stanoven přesný termín, do kdy má být nedostatek odstraněn a je provedena následná
zpětná kontrola nápravy.
44
2)VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI VRCHNÍ SESTRY DS
FOLTÝNOVA ZA ROK 2014
Celkem provedeno kontrol:
Z toho plánovaných:
Namátkové:
Následných:
112
91
21
18
Plánovaná kontrolní činnost byla zaměřena na dodržování pracovních postupů, etického kodexu
zaměstnanců, podávání léků, hospodaření se spotřebním, se zdravotnickým materiálem,
vzdělávání zaměstnanců, provádění úklidů, dodržování hygienických předpisů, servírování stravy
v jídelně i v pokojích klientů, dodržování pitného režimu klientů, dále na plnění individuálních
plánů, rizikových plánů a plnění osobních cílů klientů.
Namátková kontrolní činnost byla zaměřena na předávání informací mezi zaměstnanci na
odděleních, časové dostupnosti zaměstnanců při použití signalizace klientů, dodržování nočních
harmonogramů, na výdej stravy.
Zjištěné nedostatky byly řešeny okamžitě s vedoucím příslušného oddělení, byl stanoven termín
odstranění nedostatků nebo vypracování nápravných opatření. Podrobné záznamy z
prováděných kontrol jsou založeny u vrchní sestry.
3) INTERNÍ AUDIT
Funkci interního auditora vykonává pracovník s vysokoškolským technickým vzděláním a
dvacetiletou praxí v ekonomické oblasti, a to formou dohody o pracovní činnosti v rozsahu 25
hodin měsíčně.
Činnost interního auditora byla prováděna na základě schváleného Plánu interního auditu pro
rok 2014 a dle Střednědobého plánu interního auditu na roky 2012-2016.
Bylo provedeno 12 plánovaných auditů, z toho 5 finančních auditů, 6 auditů systému a 1 audit
výkonu (některé audity byly kombinované) a to v následujících oblastech:
- kontrola rozdělení HV za předchozí rok
- kontrola plnění finančních plánů, přijatých rozpočtových opatření
- kontrola nastavení systému vyhodnocování rizik
- kontrola účetní závěrky za předchozí rok
- kontrola tvorby a čerpání dotaci ze SR
- inventura stavu finanční hotovosti, depozit a finančních prostředků klientů DS
- kontrola podpisových vzorů a hmotných odpovědností
- kontrola aktuálnosti interních směrnic
- kontrola nastavení střednědobého plánu
VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI INTERNÍHO AUDITORA
Činnost interního auditora byla prováděna na základě schváleného Plánu interního auditu pro rok
2014 a dle Střednědobého plánu interního auditu na roky 2012-2016. Bylo provedeno 12
plánovaných auditů, z toho 5 finančních auditů, 5 auditů systému a 2 audity výkonu (některé
audity byly kombinované).
45
Vyjádření interního auditora:
Zaměstnanci DS Foltýnova se pravidelně účastní školení v souvislosti s konkrétními úkoly ve
svých pracovních pozicích.
Nastavený vnitřní kontrolní systém je dostačující k účinnému zajištění hospodárného a účelného
plnění stanovených úkolů a cílů příspěvkové organizace.
Průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly je zajištěno příkazcem operací,
hlavní účetní a interním auditorem, doporučení interního auditora jsou brána v úvahu a jsou
operativně řešena.
a) zadávání veřejných zakázek probíhá při nabídce minimálně od tří firem
b) finanční řízení a čerpání veřejných finančních prostředků je na dobré úrovni, probíhá za
kontroly ředitelky organizace. Kontrolní mechanismy jsou nastaveny tak, aby nedocházelo
k rozhodování o nákupech pouze jednou osobou
c) nebyly zjištěny situace a stavy, které by zakládaly či registrovaly tzv. neregulované přístupy
k nakládání s finančními veřejnými prostředky. V organizaci nejsou prováděny finančně
neúčelné činnosti nebo ty, které nejsou v souladu s posláním DS, které je zakotveno ve
zřizovací listině
d) všechny hospodářské postupy organizace jsou doloženy účetními doklady a závazky.
Vedení evidence účetnictví, operativní evidence, inventarizace, archivace jsou v souladu
s platnou legislativou a účetní i standardy pro příspěvkové organizace
e) nežádoucí zásahy ovlivňování výkonu finanční kontroly nebyly zaznamenány
4) KONTROLNÍ ČINNOST DALŠÍCH ORGÁNŮ V PRŮBĚHU ROKU 2014
Kontrolní šetření kvality sociálních služeb v Jm kraji – pro KÚ – bez zjištěných nedostatků.
Veřejnoprávní kontrola OSP MMB (za období celého roku 2013) - hospodaření se svěřeným
majetkem - bez zjištěných nedostatků.
Krajská hygienická stanice Jm kraje (říjen 2014) – kontrola plnění povinností stanovených
v par. 15,16,17 a 18 zákona č. 258/2000Sb. a vyhl. č. 306/2012Sb. o podmínkách předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických
zařízení a ústavů sociální péče a plnění povinností uvedených v protiepidemickém provozním řádu.
Veřejnoprávní kontrola OSP MMB (listopad 2014) – prověření vedení a účtování bonusů v p.o.
týkajících se zdravotnických potřeb a materiálu - bez zjištěných nedostatků.
Prověrka BOZP dle par. 108 ZP (listopad 2014) – bez zjištěných nedostatků.
46
VI. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU,
ZÁSOB A ZÁVAZKŮ
1. VYČÍSLENÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ
Inventarizace veškerého majetku, zásob a závazků jsou organizací prováděny v řádných
termínech daných metodikou MMB a interní směrnicí DS. Během roku 2014 nebyly zjištěny
žádné inventarizační rozdíly. Kromě plánovaných inventarizací bylo provedeno i několik
namátkových inventarizací, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Veškeré inventarizace jsou
prováděny stanovenými komisemi, řádně, fyzickou kontrolou a přepočítáním. O průběhu jsou
sepsány písemné záznamy, které jsou podepsány jmenovanými členy inventarizační komise.
2. TABULKA – PŘEHLED MAJETKU V KČ
Majetkový účet
stav k 31.12.2013
stav k 31.12.2014
rozdíl
021/01 Budovy
37 301 432,00
37 301 432,00
0,00
021/20 Stavby
0,00
0,00
0,00
122 245,00
122 245,00
0,00
022/10 Energetické a hnací stroje
0,00
0,00
0,00
022/11 Pracovní stroje a zařízení
2 443 595,50
2 381 095,50
-62 500,00
526 221,05
752 307,05
226 086,00
1 492 387,00
1 492 387,00
0,00
75 900,00
202 285,00
126 385,00
022/22 Soubory mov. věcí
1 047 825,40
1 047 825,40
0,00
031/10 Pozemky-zastavěná plocha
2 962 400,00
2 962 400,00
0,00
103 040,00
103 040,00
0,00
44 925,00
44 925,00
0,00
021/40 Ostatní stavby
022/20 Přístroje a zvl.tech.zař.
022/30 Dopravní prostředky
022/21 Inventář
031/20 Pozemky- ostatní
031/60 Pozemky- zahrady od r.2013
032/00 Umělecká díla a předměty
0,00
0,00
0,00
Drobný dlouhodobý hm.
0,00
028/10 Drobný dlouhodobý hm.m
19 525,00
19 525,00
0,00
028/11 Drobný dlouhodobý hm.m.
23 819 896,57
26 555 518,19
2 735 621,62
028/20 Drobný dlouhodobý hm.m.-věcné dary
227 283,75
226 536,33
-747,42
028/21 Drobný dlouhodobý hm.m.prádlo
278 759,00
262 431,00
-16 328,00
2 596 049,22
3 737 992,50
1 141 943,28
558/10 Drobný dlouhod.hm. majetek
501/30 Drobný dlouhod.hm.m.do 1000,-
65 961,00
84 046,00
18 085,00
527/22 OOPP
374 143,36
357 097,00
-17 046,36
501/31 Prádlo do 1000,-
211 605,00
400 530,00
188 925,00
0,00
Nehmotný majetek:
0,00
013/00 Dlouhodobý nehm. majetek
0,00
0,00
0,00
380 910,60
382 888,60
1 978,00
0,00
0,00
0,00
17 970,00
12 738,00
-5 232,00
74 112 074,45
78 449 244,57
4 337 170,12
018/11 Drobný dlouhod.nehm.m.
518/30 Drobný dlouh.nehm.m. do 1000
558/20 Drobný dlouh.nehm.maj. do 60000
úhrn
47
Majetek je evidován ve Fondu krytí škod města Brna. Dále je riziko škod kryto pojištěním
u pojišťovacího ústavu pro provoz služebních automobilů, úschovy finanční hotovosti v trezoru a
převozu peněz do banky. Současně má organizace uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb.
3. STAV ZÁSOB K 31.12.2014
pohonné hmoty
ostatní materiál
0 Kč
0 Kč
48

Podobné dokumenty

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 naplňovány. Více než 85% klientů uvedlo, že v našem domově mohou přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný tomu, který vedli ve svém přirozeném prostředí. 95 % ...

Více

1 / 2013 - RS Kompas

1 / 2013 - RS Kompas Nejtěžší na počátku nemoci je zvládnout velkou změnu, která zasahuje do všech úrovní pacientova života. Zážitkem, který Michalovi pomohl najít kudy ven, byla cesta do Mongolska. „Protože jsem tam ž...

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Bez zaúčtování nekrytého fondu investičního rozvoje by byl HV – 27 741 625,03 Kč, což je splnění našeho plánu na r. 2007, aby HV byl ve výši odpisů. Odpisy za r. 2007 byly ve výši 20 956 881,80 Kč...

Více

Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České republice 2013

Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České republice 2013 V  roce 2013 bylo v  České republice v  rámci systému surveillance provedeno a  ohlášeno celkem 1 286 883 vyšetření na přítomnost infekce HIV u občanů České republiky a rezidentů (tj. osob jiné než...

Více