Rešerš zdrojov knižnice ASPEKTU k téme rodových aspektov

Komentáře

Transkript

Rešerš zdrojov knižnice ASPEKTU k téme rodových aspektov
Rešerš zdrojov k téme rodových aspektov
občianstva pre knižnicu ASPEKTU
Vypracovaná v rámci projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie
prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít
Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur
z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia
otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačnovzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.
Teoretické príspevky k občianstvu
Abbott, Pamela: Varying citizenship. Women, familial discourse and the new right in
Britain.
Becker-Schmidt, Regina – Knapp, Gudrun-Axeli (eds.): Feministische Theorien zur
Einführung. Hamburg: Junius Verlag 2000. ISBN 3-88506-313-1.
Z OBSAHU
Citizenship and Equality: The Private/Public Divide
Carole Pateman – Feminist Critique of the Public/Private Dichotomy
Amy Kaplan – Manifets Domesticity
Mary WollStonecraft – Excerpt from A Vindication of the Rights of Woman
Jan Jindy Pettman – Women and Citizenship
Athalia Molokomme, Lelobe Molema, Opha Dube, Motsei Madisa, Ruth Motsete, and Onalenna
Selowane – Citizenship: An Open Letter to the Attorney-General
Einhorn, Barbara: Women and Citizenship in Eastern Europe. Freedom plus three:
Eastern Europe. (prac. materiál)
Einhorn, Barbara: Citizenship in an Enlarging Europe. From Dream to Awakening.
UK: Palgrave Macmillan 2010. ISBN 978-0-230-27333-7.
Lewis, Gail: Citizenship. The Policy Press 2004.
Z OBSAHU
Chapter I: "Do Not Go Gently...": Terrains of Citizenship and Landscapes of the Personal
Marshall, rights and social power
Social power and the inequalities of citizenship
Citizenship, the politics of belonging and practices of the everyday
Active citizenship, conditionality and practices of the everyday
Suspicion, exclusion and the "immigrationization"
Chapter 5: Citizenship: Rights, Belonging and Practices of the Everyday
Interpreting the evidence concepts and theories
Concepts
Theories
Rights: the fluidity of meaning
Belonging: forms of inclusion and exclusion
Practices of the everyday: doing citizenship
Lister, Ruth: Dialectics of citizenship. (prac. materiál)
Narayan, Uma: Towards a Feminist Vision of Citizenship. Rethinking the Implications
of Dignity, Political Participation, and Nationality. In: Sevenhuijsen, Selma – Švab,
Alenka (ed.): Labyrints of Care. The Relevance of the Ethics of Care Perspective for
Social Policy.
Scott, Joan Wallach: Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of
Man. Massachusetts: Harvard University Press 1996. ISBN 0-674-63930-8, ISBN 0674-63931-6.
Z OBSAHU
Rereading the History of Feminism
The Uses of Imagination: Olympe de Gouges in the French Revolution
The Duties of the Citizen: Jeanne Deroin in the Revolution of 1848
The Rights of "the Social": Hubertine Auclert and the Politics of the Third Republic
The Radical Individualism of Madeleine Pelletier
Citizens but Not Individuals: The Vote and After
Schor, Naomi et al. (Eds.): Feminists Theorize the Political. New York – London:
Routledge 1992. ISBN 0-415-90274-6.
Z OBSAHU
"Experience" (Scott)
French Feminism Revisited: Ethics and Politics (Spivak)
Ecce Homo, Ain't (Ar'n't) I a Woman, and Inappropriate/d Others: The Human in a Post-Humanist
Landscape (Haraway)
Toward an Agonistic Feminism: Hannah Arendt and the Politics of Identity (Honig)
The Issue of Foundations: Scientized Politics, Politicizes Science, and Feminist Critical Practice
(McMlure)
Feminism, Citizenship, and Radical Democratic Politics (Mouffe)
Gender, Power, and Historical Memory: Discourses of Serrano Resistance (Alonso)
Yuval-Davis, Nira – Werbner, Pnina (eds.): Women, Citizenship and Difference.
London – New York: Zed Books 1999. ISBN 1-85649-646-5.
Občianstvo, rod, diverzita a vzdelávanie
Boyer, Candace L. (ed.): Resources on Civic Education for Democracy. International
Perspectives: Yearbook No. 2. Bloomington: ERIC 1997,
Z OBSAHU
Civic Education Papers
Annotated Bibliography on Civic Education from the ERIC Database
A Civic Education Bookcase
Internet Resources for Civic Educators
International Directory of Civic Educational Leaders, Programs, Organizations, and Centers
Bloom, Allan: The Closing of the American Mind: How Higher Education Has Failed
Democracy and Impoverished the Souls of Today's Students. New York: Simon &
Schuster 1988.
Findor , Andrej: Limity a možnosti skúmania "národov": od reálnych skupín ku
kategóriám praxe. Bratislava: Univerzita Komenského 2006.
Gallová Kriglerová, Elena - Kadlečíková, Jana - Alenová, Zuzana - Mistrík, Erich –
Rafael, Vlado: Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na
Slovensku. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti 2009.
Kahátová, Barbora (zost.): Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní. Ako mimovládne
organizácie vstupujú do systému vzdelávania. Bratislava: Nadácia otvorenej
spoločnosti 2010.
Z OBSAHU
Globálne vzdelávanie
Multikultúrna výchova
Enviromrntálna výchova
Rodovo citlivá výchova
Sexuálna výchova
Mimovládne organizácie a pedagogické inovácie. Podnety pre teóriu a prax
Kudličková, Lýdia: Výpovede o práci v rómskej komunite. 20 strán najdôležitejších
správ z RREP na Slovensku: február 1997. Bratislava: Minority Rights Group –
Slovakia 1996.
Leonard, Diana (ed.): The Politics of Gender and Education. London: Center for
Research and Education on Gender, Institute of Education, University of London
2002.
MacDonald, Amie A. – Sánchez-Casal, Susan – Sasaki, Betty H. – Michiko, Williams,
A. (eds.): Twenty First Century Feminist Classrooms. Pedagogies of Identity and
Difference. London: Palgrave Macmillan 2002.
Z OBSAHU
Cultural Identity and Student Difference
The Epistemology of Experience
Contextualizing Difference
Mistrík, Erich – Oravec, Laco – Pauliniová, Zora – Petőcz, Kálmán – Valachová,
Daniela: Multikultúrna výchova v škole. Ako reagovať na kultúrnu rôznorodosť.
Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti 2008.
Obuch, Igor a kol.: Metodická príručka. Občan a demokracia. Právo na každý deň.
Bratislava: VEDA 2004.
Z OBSAHU
Domáce násilie
Diskriminácia
Philips, Kate – Long, Gil - Chudíková, Alena: Zoberme to do svojich rúk! Bratislava:
Spoločenstvo žien sociálnej demokracie 1999.
Pike, Graham – Selby, David: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Portál: Praha
2000. ISBN 80-7178-474-5
Quigley, Charles. N. a kol.: Projekt Občan. Pracovný zošit. Bratislava: Nadácia
Milana Šimečku 2000.
Rapoš, Ivan a kol.: Metodická príručka. Občan a demokracia. Bratislava: Nadácia
Občan a demokracia, 1999. ISBN 80-967169-9-9
Z OBSAHU
Systém práva, občianska spoločnosť a štát
Demokracia a jej formy
Osobitná ochrana vyčlenených skupín v medzinárodných dokumentoch, v ústave a právnom poriadku
Slovenskej republiky
Ochrana právneho poriadku a práv občana
Rapoš, Ivan – Meluš, Pavol: Výchova k ľudským právam: Príručka pre učiteľov.
Bratislava: Minority Rights Group - Slovakia 1994.
Shereen, Benjamin – Ali, Suki – Mauthner, Melanie: The Politics of Gender and
Education. Critical Perspectives. New York: Palgrave Macmillan 2004.
Z OBSAHU
A Feminist Critique of Public Policy Discourses about Educational Effectiveness
Gender Equity Policy and Education. Reporting on/from Canada
Learning Online and the Implications of Gender
Inside Leadership Circles and the Managerial Quagmire. Key Influences on Women Administrators‘
Mobility and Opportunity in US Higher Education
Feet of Class and Relations of Power
Gender, Identity and Social Change. Understanding Adultsď Learner Careers
Diverse Identities in Postgraduate Research. Experiencing Gender and Class
The Corporeality of Learning. Women Students and the Body
Občianstvo, (ne)platená práca, ľudské a sociálne práva
Barry, Kathleen: The Prostitution of Sexuality. The Global Exploitation of Women.
New York – London: New York University Perss 1995.
Z OBSAHU
Sexual Power
Josephine Butler: The First Wave of Protest
Industrialization of Sex
The State: Patriarchal Laws and Prostitution
Patricia Hearst: Prototype of Female Sexual Slavery
Human Rights and Global Feminist Action
Appendix: Proposed Convention Against Sexual Exploitation, Draft of January 1994
Bullock, Susan: Women and work. London – New Jersey: Zed Books Ltd. 1994.
Cviková, Jana (ed.): Aká práca, taká pláca. Bratislava: Aspekt 2007.
Z OBSAHU
Rodová priepasť: Čo (ne)hovoria štatistiky a výskumné dáta o odmeňovaní žien a mužov
Nedocenená práca žien a mužov
Nedocenená práca žien – história, legislatíva a konceptualizácia rodového rozdielu v odmeňovaní
Rodové súradnice hodnotového priestoru
Čo má rodová rovnosť spoločné s feminizmom
Ehrenreich, Barbara – Russell Hochschild (eds.): Global Woman. Nannies, Maids
and Sex Workers in the New Economy. London: Granta Publications 2003.
Z OBSAHU
Invisible Labors: Caring for the Independent Person
Just Another Job? The Commodification of Domestic Labor
Filipina Workers in Hong Kong Homes: Household Rules and Relations
America's Dirty Work: Migrant Maids and Modern-Day Slavery
Selling Sex for Visas: Sex Tourism as a Stepping-stone to International Migration
Among Women: Migrant Domestics and Their Taiwanese Employers Across Breadwinner No More
Einhorn, Barbara: Ironies of history. Citizenship issues in the new market economies
of East Central Europe. In Einhorn, Barbara – Janes Yeo, Eileen (eds.): Women and
Market Societies, East and West. Crisis and Opportunity. Northhampton: Edward
Elgar Publishing Ltd. 1995.
Fialová, Zuzana: Ženy v mimovládnych organizáciách. Výskumný projekt Aliancie
žien Slovenska. Bratislava: Aliancia žien Slovenska 1997.
Fodor, Eva – Villagómez, Elizabeth – Varbanova, Asya: Women and Employment.
The Story Behind The Numbers. In Central and Eastern Europe and the CIS.
Bratislava: UNIFEM 2004.
Hrženjak, Majda: Invisible work. Ljubljana: Mirovni inštitut 2007.
Z OBSAHU
The dimensions of contemporary (un)paid domestic work
The transformation of domestic labor into non-labor and the double burden borne by contemporary
women
Structural traits of contemporary paid domestic work
Social economy: The possibility of professionalizing domestic work
Domestic paid work as employment: Long-term unemployed women as a segment of the
contemporary, informal domestic workers group
The crisis of reproductive labor in two-career families with children and single-parent families
Test organization of paid domestic work as regular employment
Conclusion: Paid domestic work - the same as any other job?
Kessler-Harris, Alice: Gendering Labor History. Urbana – Chicago: University of
Illinois Press 2007.
Z OBSAHU
Women and the Labor Movement
Gender and Class
Labor and Social Policy
New Directions
Lorber, Judith: Paradoxes of Gender. New Haven – London: Yale University Press
1994.
Z OBSAHU
Rocking the Cradle: Gendered Parenting
Daily Bread: Gender and Domestic Labor
Separate and Not Equal: The Gendered Division of Paid Work
Guarding the Gates: The Micropolitics of Gender
The Visible Hand: Gender and the State
Mies, Maria: Patriarchat und Kapital. Frauen in der internationalen Arbeitsteilung.
Zürich: Rotpunkt Verlag 1996.
Mintz, Steven – Kellogg, Susan: Domestic Revolutions. A Social History of American
Family Life. New York: The Free Press 1988.
Walby, Sylvia: Partarchy at Work : Partiarchal and Capitalist Relations in
Employment. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.
Z OBSAHU
Theories of Gender Inequality: a Critique
Towards a New Theory of Patriarchy
Theories of Women and Paid Work
Wichterich, Christa: Globalizovaná žena: Zprávy o budoucí nerovnosti. Praha:
proFem 2000.
Intímne občianstvo, reprodukčné práva
Cviková, Jana – Juráňová, Jana (eds.): Možnosť voľby. Aspekty práv
a zodpovedností. Bratislava: ASPEKT 2001.
Z OBSAHU
Reprodukčné práva občianok a občanov Slovenska v kontexte záverov káhirskej konferencie OSN o
populácii a rozvoji
Prerušenie tehotenstva v práve na území Slovenska
Výchova k zodpovednému rodičovstvu
Vyhlásenie členiek Expertnej skupiny pre vzdelávanie a výskum, rodové analýzy a štatistiky
Koordinačného výboru pre problematiku žien k "Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a
Svätou stolicou"
Interrupčné zákony v Poľsku
Keď lekárom je muž a klientkami sú ženy
Medzikultúrny pohľad na reprodukčné práva
Charta sexuálnych a reprudukčných práv Medzinárodnej federácie pre plánovanie rodiny (IPPF)
Obrazy tela a pornografia reprezentácie
Ženy ako matky
Farkašová, Katarína – Pietruchová, Oľga: Reprodukčné práva žien. Vybrané texty.
Bratislava: Aliancia žien Slovenska 2002.
Giddens, Anthony: Proměna intimity. Sexualita, láska a erotika v moderních
společnostech. Praha: Portál 2012.
Kotková, Anna (ed.): Tělo v rukou společnosti. Praha: Gender Studies 2011.
Lenz, Ilse – Mense, Lisa – Ullrich, Charlotte (eds.): Reflexive Körper? Zur
Modernisierung von Sexualität und Reproduktion. Opladen: Leske + Budrich 2004.
Z OBSAHU
Aufbruch ins Reich der Sinne nach dem Überdruss im Käfig der Anforderungen? Der Wandel der
Thematisierungen von Sexualität und Körpern in der Entwicklung der Neuen Frauenwegung in
Deutschland
Neue Formen von Mutterschaft. Verwandtschaft im Kontext der Neuen
Die natürliche Ordnung der Dinge? Reproduktion Wissenschaften und die Politik der "Othering"
Sokačová, Linda (ed.): Reprodukční práva žen a mužů. Praha: Gender Studies 2006.
Z OBSAHU
Proč se zajímat oreprodukční práva
Práva žen v těhotenství, během porodu a práva rodičů v poporodním období z hlediska vlby
medicinské péče
Genetický screening: Svobodná volba?
Sexuální výchova - prevence interrupcí, AIDS a cesta k odpovědnému partnerství a rodičovství
Snitow, Ann – Stansell, Christine (ed.): Powers of Desire. The Politics of Sexuality.
New York: Monthly Review Press 1983.
Z OBSAHU
The Capitalist Paradox: Expanding and Contracting Pleasures
Sexual Revolutions
The Institution of Heterosexuality
Domination, Submission, and the Unconscious
On Sexual Openness
Current Controversies
Občianstvo, prináležanie, práva, povinnosti a možnosti v historickej
perspektíve
Abrams, Lynn: Zrození moderní ženy. Evropa 1789 - 1918. Brno: Centrum pro
studium demokracie a kultury 2005.
Z OBSAHU
Představy o ženě
Soukromý a veřejný život
Moc a možnosti účasti na ní
Politika, národ a identita
Poslání žen v impériu
První vlna feminismu
Velká válka
Arendt, Hans-Jürgen – Hering, Sabine – Wagner, Leonie (eds.):
Nationalsozialistische Frauenpolitik vor 1933. Dokumentation. Frankfurt am Main:
Dipa-Verlag 1995.
Z OBSAHU
Historischer Überblick: Die Frauenpolitik der NSDAP in der Weimarer Republik
Eine Partei gegen Gleichberechtigung der Frau
Frauen und Mädchen in der NS-Bewegung
Der Prozeß der Frauenentrechtung
Bačová, Viera (ed.): Historická pamäť a identita. Košice: Spoločenskovedný ústav
SAV 1996.
Z OBSAHU
Historická pamäť ako zdroj konštruovania identity
Historická pamäť - jeden z formatívnych fenoménov interpretácie dejín
Základné prvky obsahu historickej pamäti a ich úloha pri formovaní kolektívnej identity
"Oral history" - prameň a metóda skúmania historickej pamäti
K otázke národnej identity vo vývoji nacionalizmu na Slovensku
Súčasná slovenská spoločnosť a pamäť ako jej diferencujúci činiteľ
Začlenenie človeka v sociálnych skupinách ako aspekt identity - porovnanie medzigeneračných
rozdielov
Obraz minulých, prítomných a budúcich sociálnych identít jednotlivcov - medzigeneračné rozdiely
Bet-El, Ilana a kol.: Twenty years after. Post-communist countries and European
integration. Brussels: Heinrich-Böll-Stiftung – European Union 2009.
Bocková, Gisele: Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny 2007. - 380 s. - (Utváření Evropy)
Z OBSAHU
Querelle des femmes - Evropský spor pohlaví
Velká francouzská revoluce - Nové nastolení starého sporu
Předěly a výboje: Třetí spor pohlaví
Od sociálního k politickému programu
Mezi extrémy
Občanská, politická a sociální práva: Nový spor pohlaví
Burguiére, André a kol.: Geschichte der Familie. Mittelalter. Frankfurt nad Mohanom:
Magnus Verlag 2005.
Čadková, Kateřina – Lenderová, Milena – Strániková, Jana (eds.): Dějiny žen.
Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiogafie. Pardubice:
Univerzita Pardubice 2006.
Duby, Georges – Perrot, Michelle – Pantel, Pauline Smitt (eds.): A History of Women
in the West I. From Ancient Goddesses to Chritian Saints. Cambridge – London: The
Belknap Press of Harvard University Press 1994.
Duby, Georges – Perrot, Michelle – Pantel, Pauline Smitt (eds.): A History of Women
in the West II. Silences of the Middle Ages. Cambridge – London: The Belknap Press
of Harvard University Press 1994.
Duby, Georges – Perrot, Michelle – Pantel, Pauline Smitt (eds.): A History of Women
in the West III. Renaissance and Enlightenment Paradoxes. Cambridge – London:
The Belknap Press of Harvard University Press 1994.
Dudeková Gabriela a kol.: Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových
vzťahov na Slovensku. Bratislava: Veda 2011.
Z OBSAHU
Rodové vzťahy v historickej perspektíve
"Ideálny obraz": Normy mužskosti a ženskosti v historickom vývoji
Cesty emancipácie: Od "domáceho krbu" k politike
"Reálny obraz": Sociálne postavenie žien a rodové rozdiely
"Ženské povolania"
Možnosti a bariéry uplatnenia žien: konkrétne osudy
Ennenová, Edith: Ženy ve středověku. Každodenní život. Praha: Argo 2001.
Epple, Angelika – Schasr, Angelika (eds.): Gendering Historiography. Beyond
National Canons. Frankfurt – New York: Campus Verlag 2009.
Z OBSAHU
Multiple Histories? Changing Perspectives on Modern Historiography
Historiography in flux
Gendering the National Canons of Historiography
Dividing Lines between the Traditional Canon and Excluded Histories
The Gender-coded Profession of the Historian and Alternative Professional Careers
Feinberg, Melissa: Elusive Equality. Gender, Citizenship, and the Limits of
Democracy in Czechoslovakia, 1918-1950. Pittsburgh: Pittsburgh University Press
2006.
Z OBSAHU
Introduction: Gender, Rights, and the Limits of Equality in Czechoslovakia
Masaryk, Feminism, and Democracy in the Czech Lands
The Fight over the Czechoslovak Civil Code
One Family, One Nation: The Problem of Married Women's Citizenship
Women in the Civil Service
Abortion Politics in the Czech Lands after Munich
The Limits of Citizenship in the People's Democracy
Frederiksen, Elke: Die Frauenfrage in Deutschland 1865-1915. Texte und
Dokumente. Stuttgart: Peclam 1988.
Frýdlová, Pavla (ed.): Všechny naše včerejšky. Nadace Gender Studies 1998.
Frýdlová, Pavla (ed.): Všechny naše včerejšky II. Paměť žen. Praha: Nadace Gender
Studies, 1998.
Frýdlová, Pavla (ed.): Ženská vydrží víc než člověk. Dvacáté století v životních
příbězích deseti žen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006.
Göllnerová, Alžbeta – Zikmundová, Jarmila (zost.): Žena novej doby. Kniha pre
výchovu demokratickej ženy. Bratislava: Tatra 1938.
Z OBSAHU
Vynikajúce ženy slovenské
Žena ako strážkyňa národnej kultúry
Ženy v československej vzájomnosti
Úloha slovenskej ženy pri obrode spoločenskej
Žena v demokratickom štáte
Československá žena a brannosť národa
Účasť žien na kultúrnom rozvoji ľudstva
O výchove dospievajúcich dievčat
Voľba povolania
Nový pomer demokratickej ženy k ľudskej spoločnosti a jej postavenie v nej
Pomer demokratickej ženy k práci
Právne postavenie ženy v Československej republike
Žena občianka
Jacq, Christian: Egypťanky. Život žen faraonského Egypta. Praha: Rybka Publishers
2001.
Jansen, Mechtild M. – Nordmann, Ingeborg (eds.): Lektüren und Brüche. Jüdische
Frauen in Kultur, Politik und Wissenschaft. Wiesbaden: Hessische L. F. polit. Bildung
1993.
Joris, Elisabeth – Witzig, Heidi: Brave Frauen, aufmüpfige Weibe. Wie sich die
Industrialisierung auf Alltag und Lebenszusammenhänge von Frauen auswirkte 1820
– 1940. Zürich: Chronos 1992.
Kiczková, Zuzana – Kachničková, Barbora – Tesáková, Jana – Furjelová, Antónia –
Botíková, Marta: Pamäť žien. O skúsenostiach sebautvárania v biografických
rozhovoroch. Bratislava: IRIS 2006.
Kuhn, Annette – Pitzen, Marianne – Hochgeschurz, Marianne (eds.): Politeia.
Szenarien aus der Deutschen Geschichte nach 1945 aus Frauensicht. Bonn :
FrauenMuseum 1998.
Lengyelová, Tünde (ed.): Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v
minulosti. Bratislava: Academic Electronic Press 2004.
Malečková, Jitka: Úrodná půda. Žena ve službách národa. Praha: ISV nakladatelství
2002.
Z OBSAHU
Na okraji: Osmanská říše, hranice Evropy a ženy
Zrcadlo současnosti: Postavení žen a problémy společnosti
Sen o budoucnosti: Ideální žena a její úkoly
Mýty o minulosti: Žena v konstrukci národních dějin
Obraz druhého: Rozpornost diskusí o ženách
Lenderová, Milena (ed.): Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19.
století. Praha: Karolinum 2002.
Malínská, Jana: Do politiky prý žena nesmí - proč? Vzdělání a postavení žen v české
společnosti v 19. a na počátku 20. století. Praha: SLON 2005.
Z OBSAHU
Demokratické a nedemokratické názory na vzdělávání žen
Masarykova kritika dobových nedemokratických názorů na postavení ženy v rodině a ve společnosti
Opitz-Belakhal, Claudia: Geschlechtergeschichte. Frankfurt – New York: Campus
Verlag 2010.
Profantová, Zuzana (ed.): Žili sme v socializme. Kapitoly z etnológie každodennosti.
Bratislava: Ústav etnológie SAV 2012.
Scott, Joan Wallach: Gender and the Politics of History. New York: Columbia
University Press 1999.
Sokačová, Linda (ed.): Gender a demokracie. 1989 - 2009. Praha: Gender Studies,
o.p.s.,2009.
Z OBSAHU
Genderové změny po roce 1989 v České republice
Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti - aneb nejen jesle a
traktoristky
Genderovaný pracovní trh: proměny diskurzu
Domácí násilí v kontextu násilí na ženách
Postoje veřejnosti se mění, reálná situace nikoliv: ativity na podporu vyššího zastoupení žen v politice
Reprodukční a sexuální práva
Neziskové organizace působící v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a feministický aktivismus
Spain, Daphne: Gendered Spaces. Chapel Hill – London: The University of NC Press
1992.
Z OBSAHU
The Spatial Division of Labor
Education
The Nineteenth-Century Workplace
The Contemporary Workplace
Degendering Spaces
Tokárová, Anna: Vzdelanie žien na Slovensku. Spoločenské bariéry a stimuly v
historickom priereze. Prešov: Akcent Print Pavol Šidelský 2003.
Z OBSAHU
Sociálno-historické a feministické kontexty vzdelávania žien - metodologické východiská
Od uctievania cez ponižovanie k holokaustu žien
Právo na vzdelanie ako súčasť emancipačných aktivít žien vo svete
Otázka vzdelania dievčat a počiatky spoločenskej aktivizácie žien na Slovensku
Vzdelanie a spoločenská aktivita žien na Slovensku v rokoch 1918-2000
Tomeš, Josef: Ženy ve spektru civilizací. K proměnám postavení žen ve vývoji lidské
společnosti. Praha: SLON 2009.
Z OBSAHU
Ženy ve spektru civilizací. Klíčový problém ve vývojové perspektivě
Žena mezi tradicí a trhem
Role žen v populačním vývoji
Několik poznámek k širším souvislostnem tzv. ženské otázky
Povolání: žena. K otázce vzdělávání lékařek a ušitelek v českých zemích v 19. století
Wagner, Leonie – Mehrwald, Silke – Meierhof, Gudrun – Jansen, Mechtild M. –
Brinckmann, Jürgen.: Aus dem Leben jüdischer Frauen : "Welche Welt ist meine
Welt?" Kassel: Archiv der deutschen Frauenbewegung 1994.
Weber, Theresia: Auch Lebensgeschichte ist Geschichte. Modell Medienverbund.
Wien: TR-Verlagsunion 1985.
Williams, Patricia J.: The Alchemy of Race and Rights. Diary of a Law Professor.
Cambridge – London: Harvard University Press 1999.
Politická a občianska participácia
Antalová, Ingrid (ed.): Verejnosť proti násiliu 1989-1991. Svedectvá a dokumenty.
Bratislava: Nadácia Milana Šimečku 1998.
Brinker-Gabler, Gisela (ed.): Frauen gegen den Krieg. Frankfurt am Main: Fischer TV
1980.
Bútora, Martin a kol.: 1989/1999 Velvet Revolution. Bratislava – Praha: The
Embassies of the ČR and SR 1999.
Dolejší, Miroslav: Prevrat 1989 alebo história sa opakuje? Bratislava: AGRES 1991.
Dubovský, Ján Milan: Akcia rehoľníčky. Snahy komunistického režimu na Slovensku
v rokoch 1949 - 1989 odstrániť do roku 2000 ženské rehole a kongregácie z
verejného života. Bratislava: Matica slovenská 2001.
Falk, Barbara J.: The Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe. Citizen
Intellectuals and Philosopher Kings. Budapest: Central European University Share
Company 2003.
Farik, Nora (ed.): 1968 revisited : 40 years of present movements. Brussels: Heinrich
Böll Foundation 2008.
Z OBSAHU
What is left? 1968 revisited
1968 - Again! Reference year for an age. The events in Brazil
Poland in 1968: "The freedom we needed so badly was so obvious elsewhere"
1968: Czechoslovakia
1968 in Moscow - A Beginning
1968 - An East german Perspective
Germany 1968 - SDS, Urban Guerillas and Visions of Räterpublik
Apartheid South Africa in 1968: Not quite business as usual
Belgrade, June 1968
May 1968 in Belgium: The crack bursts open
"Today the big political game is 'bashing the 1960s'“
Gregorová, Hana: Ženy-matky za svetový mier. Bratislava: Novum 1976.
Z OBSAHU
Svetový zápas žien o svetový mier
Rezolúcia zo svetového kongresu žien v Paríži
Problém detí a výchovy
Slovenské slovo na svetovom kongrese žien
Manifest žien v Paríž
Hacker, Hanna: Gewalt ist: keine Frau. Der Akteurin oder eine Geschichte der
Transgressionen. Königstein – Taunus: Ulrike Helmer Verlag 1998.
Z OBSAHU
Akteurinnen: Transgression, Nicht-Weiblichkeit und andere Begriffe
Öffentliche Personen (Das Duell und die Provokation):
Die Frau ohne Güte (Provokation und Abwehr im Inneren des Feminismus)
Verbotene Ama/Zonen (Der Dark Continent und die Krigerinnen von Dahomey)
Front/Frauen (Weiße Genealogien und Forbidden Zones):
Der Mörderin (Frauen töten und die Detektion):
Schlußbemerkung: Gewalt war: keine Frau
Kenney, Padraic: A Carnival of Revolution. Central Europe 1989. USA: Princeton
University Press 2002.
Kotišová, Miluš (ed.): Čekání na ženský samet. Třináct a jeden politický rozhovor s
českými ženami. Praha: Fórum 50% 2006.
Lud, Regula – Lüthi, Ruth – Rytz, Regula (eds.): Frauen zwischen Anpassung und
Widerstand. Beiträge der 5. Schweizerischen Historikerinnentagung. Zürich: Chronos
1990.
Musilová, Dana: Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního
shromáždění Československé republiky 1918-1939. České Budějovice: Bohumír
NĚMEC - VEDUTA 2007.
Z OBSAHU
Vzhůru do parlamentu!
Konečně v parlamentu a co dál?
Evergreeny "ženské" politiky
Biografické medailónky poslankyň a senátorek (Revolučního) Národního shromáždědní v letech 19181939
Penn, Shana: Solidarity's Secret. The Women Who Defeated Communism in Poland.
USA: The University of Michigan 2005.
Z OBSAHU
WOMEN AT GATES: Anna Walentynowicz and the August 1980 Strikes
SOLIDARITY´S "BLANK SPOT": The Legal Period and Marital Law
DARK CIRCLES: Building Solidarity Underground
FLOATING OFFICES: Publishing the Underground Newspaper
WILD CARD: The Female Stereotypes as Camouflage
A THIRD SPACE: Mutual Dependencies and Cooperation
PATIENT REVOLUTION: Women and Leadership
"OUR ROMANTIC MODEL": Myth, Literature, and Women´s Place
IN THE END, THE BEGINNING: Adjustments and New Problems for Women after 1989
FILLING IN THE "BLANK SPOT": The Public Discourse on Women
Rojek, Paveł: Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność
w 1981 roku. Krakov: Zakład Wydawniczy NOMOS 2009.
Scott, James C.: Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts. New
Haven – London: Yale University Press 1990.
Strobl, Ingrid (ed.): "Sag nie, du gehst den letzten Weg". Frauen bewaffneten
Widerstand gegen Faschismus und deutsche Besatzung. Frankfurt am Main: Fischer
TV 1989.
Šimková, Dagmar: Byly jsme tam taky. Praha: Monika Vadasová-Elšíková 2010.
Tétrault, Mary Ann (ed.): Women and Revolution. In Africa, Asia, and the New World.
Columbia: University of South Carolina Press 1994.
Žatkuliak, Jozef – Hlavová, Viera – Sedliaková, Alžbeta – Štefanský, Michal (eds.):
November 1989 a Slovensko. Chronológia a dokumenty (1985 - 1990). Bratislava:
Nadácia Milana Šimečku – Historický ústav SAV 1999.
Feministické hnutie a aktivizmus
Archer, Jules: Breaking Barriers. The Feminist Revolution from Susan B. Anthony to
Margaret Sanger to Betty Friedan. New York: Puffin Books 1996.
Bahenská, Marie: Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské
spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri – SLON 2005
Bahenská, Marie – Heczková, Libuše – Musilová, Dana: Ženy na stráž! České
feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2010.
Bahenská, Marie – Heczková, Libuše – Musilová, Dana: Iluze spásy. České
feminisitické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: Bohumír NĚMEC VEDUTA 2012.
Ciechomska, Maria: Od matriarchatu do feminizmu. Poznań: Brama 1996.
Cohen, Marcia: The Sisterhood. The True Story of the Women Who Changed the
World. New York: Simon & Schuster 1988.
Cviková, Jana – Juráňová, Jana: Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu
feministického diskurzu na Slovensku. Bratislava: ASPEKT 2009.
Cviková, Jana – Juráňová, Jana – Kobová, Ľubica (eds.): Histórie žien. Aspekty
písania a čítania. Bratislava: ASPEKT 2006.
Z OBSAHU
Histórie žien
Slovo k desaťročnici knižnej edície
Feminizmus v aspektovských knižkách
O zaujatých a nevzdelaných históričkách plných predsudkov
Téma "ženy" v Presspurských novinách
Rod: užitočná kategória historickej analýzy
Koniec idyly? Možné konceptualizace postavení žen v moderní české historii
Radikálky alebo konzervatívky?
Vy/rozprávaná a pre/žitá biografia
Pamäť žien
O čom sa ženy rozprávajú
Gisela Fleischmann
Tragická hrdinka Gisela Fleischmann
Mgda Husáková-Lokvencová
Ženy, eros, politika
Lesba, teplá, butch, dokonca aj lesbička...
Zakázaná Jesenská
"Učenia v škole bolo mi skôr primálo"
Biografický slovník ženských hnutí a feminizmov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe
Vyššie vzdelávania dievčat a žien
Kauza "Oľga Rubešová"
Načo je (komu) volebné právo?
Právne postavenie ženy v Československej republike
Význačné odchýlky v právnom postavení slovenskej ženy
"Vladárstvo v rodine"
Slovák a Nová žena: Aké majú byť ženy
Dohm, Hedwig: Emanzipation. Zürich: Ala Verlag 1982.
DuBois, Ellen Carol – Ruiz, Vicki (eds.): Unequal Sisters. A Multicultural Reader In
U.S. Women's History. New York – London: Routledge 1990.
Duby, Georges – Perrot, Michelle – Pantel, Pauline Smitt (eds.): A History of Women
in the West IV. Emerging Feminism from Revolution to World War. Cambridge –
London: The Belknap Press of Harvard University Press 1995.
Duby, Georges – Perrot, Michelle – Pantel, Pauline Smitt (eds.): A History of Women
in the West V. Toward a Cultural Identity in the Twentieth Century. Cambridge –
London: The Belknap Press of Harvard University Press 1996.
DuPlessis, Rachel Blau – Snitow, Ann (eds.): The Feminist Memoir Project. Voices
From Women's Liberation. New York: Three Rivers Press 1998.
Dwenther, Günther John a kol.: Revolte der Frauen. Stuttgart: Aktion Verlag 1971.
Górnicka-Boratyńska, Aneta: Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (18631939). Izabelin: Swiat Literacki 2001.
Z OBSAHU
poľské sufražetky Eliza Orzeszkowa, Paulina Kuczalska-Reinschmit, Józefa Bojanowska, Maria
Dulebianka, Zofia Nalkowska, Irena Krzywicka
Gregorová, Hana: Slovenka pri krbe a knihe. Praha: Leopold Mazáč (vydavateľ)
1929.
Z OBSAHU
Je Slovenska účastná národného obrodenia?
Prvé doklady?
Ideál ženy v literárnom podaní
Pramatky
Nina Zerdahaly a František Palacký
Doba Štúrovská
Básnická škola Štúrova
Príspevky v literatúre pre deti
Časy matičné
Časy ťažkého útisku
Československé styky našich žien
Doba novšia
Na pokon
Grzybek, Agnieszka – Włodarczyk, Justyna (eds.): Women in Times of Change 19892009. Poland, Czech Republic, Slovakia, East Germany and Ukraine. Varšava:
Heinrich Böll Stiftung Regional Office Warsaw 2009.
Grzybek, Agnieszka (ed.): Gender Issues 2009. Gender Equality Discourse in Times
of Transformation, 1989-2009. Warsaw: Hinrich Böll Foundation Regional Office
Warsaw 2009.
Hollý, Karol: Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na
prelome 19. a 20. storočia. Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve
Podama, spol. s r. o. 2011.
Z OBSAHU
Podmienky pre ženské vzdelávanie v dualistickom Uhorsku a diskurz slovenskej národoveckej society
Dennica, prvý slovenský ženský časopis v kontexte slovenskej národoveckej society
Česko-slovenská spolupráca a vplyv ideológie národnej jednoty Čechov a Slovákov na slovenské
ženské hnutie
Tzv. výšivkárske hnutie na prelome 19. a 20. storočia
Emancipácia žien v diskurze národovedeckej tlače. Dva príklady z roku 1913
Honegger, Claudia – Heintz, Bettina (eds.): Listen der Ohnmacht. Zur
Sozialgeschichte weiblicher Widerstandsformen. Frankfurt am Main: Europäische
Verlagsnastalt 1984.
Horská, Pavla: Naše prababičky feministky. Praha: Lidové noviny 1999.
Gerhard, Ute – Wischermann, Ulla: Unerhört. Die Geschichte der deutschen
Frauenbewegung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt TV 1992.
Kahlau, Cordula (ed.): Aufbruch! Frauenbewegung in der DDR. Dokumentation.
München: Frauenoffensive Verlag 1990.
Királyová, Blanka – Hojčová, Lila (zost.): Pokrokové ženské hnutie na Slovensku
1918-1980. Ústredný výbor Slovenského zväzu žien vo Vydavateľstve Živena 1984.
Kubes-Hofmann, Ursula – Wohofsky, Elisabeth (eds.): Sternzeit. Frauengenerationen
und historisches Bewußtsein. Wien: Verband Wiener Voksbildung – Internationales
Studienzentrum (ISZ) 1998.
Kubes-Hoffmann (zost.): Geschichte des politischen Feminismus I, II. Textsammlung.
Wien: Feministisches Grundstudium und Genderforschung 2001.
Z OBSAHU
"Dem Reich Freiheit werbď ich Bürgerinnen" - Menschenrechte, Bürgerrechte, Frauenrechte
Proletarische und Rürgerliche Frauenbewegungen - Erster Weltkrieg
Denkerinnen der Frauenbewegungen in Mitteleuropa im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts: Ein Exemlarischer Exkurs
Lerner, Gerda: Frauen finden ihre Vergangenheit. Grundlagen der Frauengeschichte.
Frankfurt am Main – New York: Campus Verlag 1995.
Nováková, Teréza: Ze ženského hnutí. Praha: Nakladatel Jos. R. Vilímek 1912.
Offen, Karen: European Feminisms, 1700-1950. A Political History. Stanford:
Stanford University Press 2000.
Offen, Karen (ed.): Globalizing Feminisms, 1789-1945. New York – London:
Routledge – Taylor & Francis Group 2010.
Z OBSAHU
Opening out national histories of feminisms
Rethinking feminist action in religious and denominational context
Birthing international feminist initiatives in an age of nationalisms and imperialisms
Reconceptualizing historical knowledge through feminist historical perspectives
Pinar, Maite Alvarez (ed.): El voto femenino en Espaňa. Exposición. Madris: Vegap
2006.
Rieger, Renate (ed.): Der Widerspenstigen Lähmung? Frauenprojekte zwischen
Autonomie und Anpassung. Frankfurt am Main: Campus Verlag 1993.
Tkadlečková-Vantuchová, Jarmila: Živena – spolok slovenských žien. Bratislava:
Epocha 1969.
Vošahlíková, Pavla a kol.: Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace.
Praha: Historický ústav AV ČR 2010.
Z OBSAHU
Úvodem: Podmínky, nástroje a projevy ženské emancipace v 19. a počátkem 20. století
Ženy a česká společnost
Ženy v politice a práci pro veřejnost
Vzdělání a véda v rukou žen
Zimmermann, Susan (ed.): Die bessere Hälfte? Frauenbewegungen und
Frauenbestrebungen im Ungarn der Habsburgermonarchie 1848 bis 1918. Wien:
Promedia 1999.
Z OBSAHU
Bewegte Organisationsgesichte der Frauen
Feministin werden, Feministin sein. Weibliche Biographie und Frauenbewegung zur
Jahrhundertwende
"Weibliche Ungeheuer" im Kampf um die Frauenbildung
Frauenerwebspolitik
Gesellschaftsregorm und soziale Arbeit
Von den allgemeinen bürgerlichen Rechten der Frau
"Allgemein ist das Wahlrecht nur, wenn es auch die Frauen einbezieht." Der Kampf um das
Frauenstimmrecht
Resümee. Ungarische und vergleichende Forschungsperspektiven

Podobné dokumenty

Rešerš fondu knižnice ASPEKTU ku kľúčovým témam feminizmu

Rešerš fondu knižnice ASPEKTU ku kľúčovým témam feminizmu Rodovo podmienené násilie je jednou z kľúčových tém, ktorým sa ASPEKT vo svojej dvadsaťročnej publikačnej a vzdelávacej práci venoval. V rámci celoslovenskej kampane Piata žena vyšla v roku 2002 pu...

Více