Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2

Komentáře

Transkript

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů
Název orgánu
Rada muzea
Člen orgánu
Předseda:
Prof. Štěpán Rak
Poradní orgány
Předmět činnosti
Odměna
Místopředseda:
Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D.
Členové:
Mgr. Hynek Böhm
Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Mgr. Leszek Jodliński
Paedr. Rastislav Púdelka
RNDr. Jindřich Roháček, CSc.
Mgr. Tomáš Gec
Dr. phil. PhDr. Karsten Rinas
Mgr. Jiřina Veselská
Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Redakční rada
SZM – časopis
řady A
Rada muzea je poradním
orgánem ředitele SZM,
podporuje rozvoj SZM
včetně oblasti vědy a
výzkumu a posuzuje interní
výzkumné projekty.
Zdarma
Časopis Slezského zemského muzea, série A – vědy přírodní uveřejňuje původní
(dosud jinde nepublikované) studie a nálezové zprávy z oborů přírodních věd
(geologie, paleontologie, botaniky, zoologie). Přednostně jsou publikovány studie
regionálního rázu a práce založené na zpracování sbírek Slezského zemského muzea.
ČSZM(A) také přijímá zprávy o odborných akcích, personálie a recenze literatury.
Vedoucí redaktor:
Petr Vlk, náměstek SZM
Navrhuje koncepční řešení
časopisu, posuzuje vědeckou
úroveň článků.
Výkonný redaktor:
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Shání příspěvky, přímá
autorské příspěvky a články,
oslovuje recenzenty na
základě doporučení RR.
Tvorba redakční úpravy
časopisů.
DPP (200,00
Kč / 1 hod.,
celkem 300
hodin)
Posuzují vědeckou úroveň a
odborné zaměření článků ve
vazbě na zaměření a profil
odborného periodika.
Všechny práce podléhají
recenznímu řízení a o jejich
uveřejnění a pořadí otištění
rozhoduje redakční rada.
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Členové redakční rady:
Mgr. Petr Adamík, Ph.D
Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
RNDr. Josef Duda, CSc.
Doc. Mgr. Michal Hájek Ph.D.
Mgr. Vladimír Hrazdil
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.
Mgr. Jan Kučera, Ph.D.
Zdarma
Tyršova 1, 746 01 Opava, IČ: 00100595, tel.:+420 553 622 999, e-mail: [email protected], web: www.szm.cz
RNDr. Eva Purkyňová, CSc.
RNDr. Jindřich Roháček, CSc.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
Prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.
Redakční rada
SZM – časopis
řady B
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Odborná a vědecká náplň vychází především ze společenskovědních disciplín,
zastoupených v organizaci, tedy archeologie, historie, umělecké historie,
numismatiky, etnografie, muzikologie, dějin divadla, dějin literatury a muzeologie.
Na stránkách časopisu se prezentuje také archivní tematika, protože na území českého
Slezska speciální archivní časopis nevychází.
Vedoucí redaktor:
Mgr. Antonín Šimčík, ředitel
Slezské zemské muzeum
Navrhuje koncepční řešení
časopisu, posuzuje vědeckou
úroveň článků.
Výkonný redaktor:
Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
Zemský archiv v Opavě
Shání příspěvky, přímá
autorské příspěvky a články,
oslovuje recenzenty na
základě doporučení RR.
Tvorba redakční úpravy
časopisů.
DPP (160,00
Kč / 1 hod.,
celkem 300
hodin)
Posuzují vědeckou úroveň a
odborné zaměření článků ve
vazbě na zaměření a profil
odborného periodika.
Všechny práce podléhají
recenznímu řízení a o jejich
uveřejnění a pořadí otištění
rozhoduje redakční rada.
Zdarma
Členové redakční rady:
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě/Slezské
zemské muzeum
Prof. dr hab. Stanisław Senft
Instytut Śląski w Opolu
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny Akademie
věd ČR Praha
Zdarma
Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Archeologický ústav Akademie věd
ČR Brno
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě/Slezské
zemské muzeum
Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě/Slezské
zemské muzeum
PhDr. Dalibor Prix, CSc.
Ústav dějin umění Akademie věd
ČR Praha/ Filozoficko-
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
přírodovědecká fakulta Slezské
univerzity v Opavě
Zdarma
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
Národní muzeum
Zdarma
Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě
Zdarma
Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě
Zdarma
Mgr. Jana Koudelová, Ph.D.
Slezské zemské muzeum
Zdarma
Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě
PhDr. Karel Müller
Zemský archiv v Opavě
Redakční rada
SZM – Slezský
sborník
Slezský sborník se řadí k nejstarším odborným historickým časopisům v České
republice. Založen byl pod titulem Věstník Matice opavské již roku 1878, přičemž od
roku 1892 vycházel jako periodikum. Dnešní název pak nese trvale od roku 1936.
Slezský sborník je tradičním recenzovaným odborným časopisem. Je rovněž
evidován v rámci mezinárodně respektované databáze European Reference Index for
the Humanities (ERIH) v kategorii NAT (evropské časopisy s uznávanou vědeckou
hodnotou). Jeho odborná profilace je odvozena jednak z aktuálních potřeb soudobé
historické vědy, jednak z více než stoleté tradice. Profiluje se jakožto fórum pro
publikační výstupy orientované na výzkum Slezska ne pouze jako fenoménu
regionálního, ale jako prostoru, v němž se prolínaly, předávaly a potýkaly vývojové
tendence evropského západu a východu, severu a jihu, tedy Slezska jakožto aktivního
faktoru evropského vývoje. Časopis otevírá své stránky také studiím, sledujícím
interdisciplinární souvislosti a metodické problémy obecnější povahy.
Vedoucí redaktor:
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.
Filozofická fakulta Ostravské
univerzity v Ostravě
Výkonný redaktor:
Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
Zemský archiv v Opavě/Slezské
zemské muzeum
Navrhuje koncepční řešení
sborníku, posuzuje vědeckou
úroveň článků.
Shání příspěvky, přímá
autorské příspěvky a články,
oslovuje recenzenty na
základě doporučení RR.
Tvorba redakční úpravy
Zdarma
Zdarma
časopisů.
Členové redakční rady:
Mag. phil. Adrian von Arburg,
Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy
univerzity
Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Fakulta veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě/Slezské zemské
muzeum
Posuzují vědeckou úroveň a
odborné zaměření článků ve
vazbě na zaměření a profil
odborného periodika.
Všechny práce podléhají
recenznímu řízení a o jejich
uveřejnění a pořadí otištění
rozhoduje redakční rada.
Zdarma
Zdarma
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě
Zdarma
Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D.
Historický ústav Akademie věd
České republiky
Zdarma
Prof. Zdeněk Jirásek, CSc.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě/Slezské
zemské muzeum
Zdarma
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě
Zdarma
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě/Slezské
zemské muzeum
Zdarma
PhDr. Jana Machačová, CSc.
Soukromá badatelka
Zdarma
Doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
Fakulta veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě
Zdarma
JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze
Zdarma
Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy
univerzity
Zdarma
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Filozofická fakulta Ostravské
Zdarma
univerzity v Ostravě
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě/Slezské
zemské muzeum
Zdarma
Ředitel / vedoucí
Poradci
Jméno a příjmení
Předmět činnosti
Odměna
Název
Poradenské společnosti
Předmět činnosti
Služby
Odměna
Název
Advokáti a advokátní kanceláře
Typ závazku
Služby
Mgr. Lucie Koupilová
Smluvní vztah
Právní služby
Finanční plnění (celková
sjednaná částka)
610,00 Kč / 1 hod. max. 312
hodin / rok

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint absolvování konkrétních kurzů (doložení certifikátů, osvědčení apod.) vyjádření odborné společnosti aj.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ REPRODUKČNÍHO PRÁVA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ REPRODUKČNÍHO PRÁVA Bratislavy  o  výstavě  Umělecké  poklady)  a  bude  označena  jako  předmět  ze  sbírek  Severočeského  muzea v Liberci. 

Více

Acta Mus. Beskid. ISSN - Muzeum Beskyd Frýdek

Acta Mus. Beskid. ISSN - Muzeum Beskyd Frýdek POKYNY PRO AUTORY Acta Musei Beskidensis je recenzovaný odborný sborník, který uveřejňuje původní, dosud nepublikované práce přírodovědného zaměření. Přednostně jsou přijímány články týkající se re...

Více

Anuga 2015 jaké byla

Anuga 2015 jaké byla strojírenské produkty. V oblasti potravinářského strojírenství drží světový primariát Německo. Není proto divu, že z této země pocházelo nejvíce vystavovatelů, a to 649. Veletrh navštívilo více než...

Více

z Pravidla publikační činnosti pro Institut

z Pravidla publikační činnosti pro Institut případě časopisů indexovaných v databázích jsou tím míněny časopisy v první polovině žebříčků). Akceptovatelné jsou i méně prestižní publikační platformy, při výběru je ale nutné řídit se těmito pr...

Více

SOUTĚŽNÍ PAS TECHNO TRASY

SOUTĚŽNÍ PAS TECHNO TRASY 8. Vagonářské muzeum ve Studénce www.vagonarske-muzeum.cz 9. Pevnost MO-S5 „Na Trati“ u Bohumína www.bunkr-bohumin.cz 10. Úzkokolejná dráha – Osoblaha www.osoblazsko.com 11. Kosárna v Karlovicích v...

Více

Pohár rozhlasu - starší žáci

Pohár rozhlasu - starší žáci Okresní kolo poháru rozhlasu, Varnsdorf 15.05.2014-15.05.2014

Více