Dodatecne_informace_k_zadavaci m_podminkam_c._1

Komentáře

Transkript

Dodatecne_informace_k_zadavaci m_podminkam_c._1
Všem
m dodavate
elům
Na
aše značka/Our Re
ef. VZN/02240004
470/2013
Vyřizuje/Responnsible, tel.: Hanuš
š, 220 115 400
Dnee/Date: 29. 03. 2013
Dodatečné informace
e k zadáva
acím podm
mínkám č. 1
Ve
eřejná zakázzka:
Drruh řízení:
Ev
v.č. zakázky
y:
Do
odávka teles
skopické prracovní ploš
šiny v hasičs
ském proveedení
otevřené řízen
ní
34
43000
Za
adavatel:
Síídlo:
IČ
Č:
Le
etiště Praha,, a. s.
Prraha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
8
28
82 44 532
V rámci zadávvacího řízení výše uvede
ené veřejné zakázky zad
davatel obdrržel níže uveedené dotazy k zadávaccím
po
odmínkám, které Vám tímto posky
ytuje včetně
ě odpovědí v souladu s ustanovenním § 49 odst.
o
3 záko
ona
pozdějších předpisů
č. 137/2006 Sb., o veřejnýých zakázkác
ch, ve znění p
p
(dále jen „Zákon
n“).
Do
otaz č. 1
V zadávací do
okumentaci je
j uveden po
ožadavek na
a dodání tele
eskopické prracovní plošiiny v hasičském provede
ení
ro
oku výroby 2
2013. Musí být
b splněn po
ožadavek na
a rok výroby
y 2013 pro nástavbu
n
(moodul telesko
opické pracovvní
plo
ošiny) a i pro
o automobilo
ový podvozek
k?
Od
dpověď č. 1
Po
ožadovaný rrok výroby musí
m
být sp
plněn, jak prro nástavbu (modul tele
eskopické prracovní ploš
šiny), tak i pro
p
přříslušný automobilový podvozek.
otaz č. 2
Do
V zadávací do
okumentaci je
j uveden po
ožadavek na
a dodání rad
diostanice typu Motorola MTM 700, bylo by možžné
za
aslat bližší up
přesnění?
Od
dpověď č. 2
Vz
zhledem k p
potřebě vyba
avení telesk
kopické praccovní plošiny
y obdobným
m typem rad iostanice jak
ko u ostatních
ha
asičských vo
ozů zadavate
ele je požad
dováno vyba
avení radiostanicí typu Motorola
M
MT
TM 700 či jinou obdobn
nou
(např. novějšíí) radiostaniccí, při splněn
ní požadavkku na schopnost nabízené radiostannice pracova
at na protoko
olu
TE
ETRA. Ucha
azeč zajistí montáž
m
dané radiostani ce, spolu s instalací an
ntény, následdné naladěn
ní na potřeb
bné
fre
ekvence zajisstí zadavatell vlastními prrostředky.
Marta Guthová v.rr.
předse
edkyně komiise
Petr Baxa v.r.
člen komise